ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา"

Transcription

1 ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

2 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร14 จานวน 26 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ธ รว ธ ธาดาต นต โชค ห องเร ยน: 15/5/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) เสาร ว ทยาน พนธ (4) อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ ส ปดาห /จานวน รห ส ว ชา หน วยก ต/ชม. อ.ผ สอน คาบท สอน ว ทยาน พนธ (4) 3 อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ -

3 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร15 จานวน 10 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.นภาเดช บ ญเช ดช ห องเร ยน: 15/5/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) เสาร สถ ต เพ อการว จ ย อ. ดร.ดวงใจ ชนะส ทธ ความเป นน กบร หารการศ กษา ม ออาช พ รศ.ดร.ประกอบ ค ณาร กษ อ.ดร.ธ รว ธ ธาดาต นต โชค ว ทยาน พนธ 1 ท ปร กษาว ทยาน พนธ ปร ชญาและแนวค ด การจ ดการศ กษา อ.ดร.พ ชญาภา ย นยาว รห ส ว ชา หน วยก ต/ชม. อ.ผ สอน ส ปดาห /จานวน คาบท สอน สถ ต เพ อการว จ ย 3(3-0-6) อ. ดร.ดวงใจ ชนะส ทธ ความเป นน กบร หารการศ กษาม ออาช พ 3(3-0-6) รศ.ดร.ประกอบ ค ณาร กษ อ.ดร.ธ รว ธ ธาดาต นต โชค ปร ชญาและแนวค ดการจ ดการศ กษา 3(3-0-6) อ.ดร.พ ชญาภา ย นยาว ว ทยาน พนธ 1 3 อ.ประจาหล กส ตร -

4 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร15.2 จ านวน 6 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.นภาเดช บ ญเช ดช ห องเร ยน: 15/5/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) เสาร สถ ต เพ อการว จ ย อ. ดร.ดวงใจ ชนะส ทธ ความเป นน กบร หารการศ กษา ม ออาช พ รศ.ดร.ประกอบ ค ณาร กษ อ.ดร.ธ รว ธ ธาดาต นต โชค คอมพ วเตอร สาหร บ บ ณฑ ตศ กษา อ.ดร.ส พจน เฮงพระพรหม อ.ดร.เดช ธรรมศ ร (ห อง 15/6/2) ปร ชญาและแนวค ด การจ ดการศ กษา อ.ดร.พ ชญาภา ย นยาว รห ส ว ชา หน วยก ต/ชม. อ.ผ สอน ส ปดาห /จานวน คาบท สอน สถ ต เพ อการว จ ย 3(3-0-6) อ. ดร.ดวงใจ ชนะส ทธ ความเป นน กบร หารการศ กษาม ออาช พ 3(3-0-6) รศ.ดร.ประกอบ ค ณาร กษ อ.ดร.ธ รว ธ ธาดาต นต โชค คอมพ วเตอร สาหร บบ ณฑ ตศ กษา 3(3-0-6) อ.ดร.ส พจน เฮงพระพรหม อ.ดร.เดช ธรรมศ ร ปร ชญาและแนวค ดการจ ดการศ กษา 3(3-0-6) อ.ดร.พ ชญาภา ย นยาว 15

5 ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน

6 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน หม เร ยน หล กส ตร13 จานวน 12 คน อาจารย ท ปร กษา: ผศ.ดร.สมจ ต จ นทร ฉาย ห องเร ยน: 15/5/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) เสาร ว ทยาน พนธ 3 อาจารย ท ปร กษา หน วยก ต/ ส ปดาห /จานวนคาบ รห ส ว ชา อ.ผ สอน ชม. ท สอน ว ทยาน พนธ 3 4 อาจารย ท ปร กษา 15

7 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน หม เร ยน หล กส ตร 14 จานวน 10 คน อาจารย ท ปร กษา: อ.ดร.บ ญสม ท บสาย ห องเร ยน: 15/6/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) เสาร การออกแบบและพ ฒนา การเร ยนการสอน ป ญหาพ เศษด านการพ ฒนา หล กส ตรและการเร ยนการสอน ผศ.ดร.สมจ ต จ นทร ฉาย ผศ.ดร.ศศ วรรณ พชรพรรณพงษ อ.ดร.อ มร นทร อ นทร อย ผศ.ดร.ศศ วรรณ พชรพรรณพงษ คอมพ วเตอร สาหร บน กศ กษา ระด บบ ณฑ ตศ กษา อ.ดร.ส พจน เฮงพระพรหม อ.ดร.เดช ธรรมศ ร รห ส ว ชา การออกแบบและพ ฒนาการเร ยนการสอน 3(3-0-6) ป ญหาพ เศษด านการพ ฒนาหล กส ตรและ การเร ยนการสอน คอมพ วเตอร สาหร บน กศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษา หน วยก ต/ อ.ผ สอน ชม. ผศ.ดร.สมจ ต จ นทร ฉาย ผศ.ดร.ศศ วรรณ พชรพรรณพงษ อ.ดร.อ มร นทร อ นทร อย 3(3-0-6) ผศ.ดร.ศศ วรรณ พชรพรรณพงษ 3(3-0-6) อ.ดร.ส พจน เฮงพระพรหม อ.ดร.เดช ธรรมศ ร ส ปดาห /จานวนคาบ ท สอน

8 ตารางเร ยน หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร

9 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร หม เร ยน MPA57.1 จานวน 5 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ร งนภา เพ งร งเร องวงษ ห องเร ยน: 15/6/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) เสาร ส ปดาห ท การบร หารงานคล งและงบประมาณ อ. ดร.ถาวร งามตระก ลชล การบร หารงานคล งและงบประมาณ อ. ดร.ถาวร งามตระก ลชล เสาร ส ปดาห ท นโยบายสาธารณะและการวางแผน อ. ดร.ร งนภา เพ งร งเร องวงษ นโยบายสาธารณะและการวางแผน อ. ดร.ร งนภา เพ งร งเร องวงษ รห ส ว ชา หน วยก ต/ชม. อ.ผ สอน ส ปดาห /จานวนคาบ ท สอน การบร หารงานคล งและงบประมาณ 3(3-0-6) อ. ดร.ถาวร งามตระก ลชล ส ปดาห ท นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) อ. ดร.ร งนภา เพ งร งเร องวงษ ส ปดาห ท 9-16

10 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร หม เร ยน ExMPA56.1 จานวน 8 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ร งนภา เพ งร งเร องวงษ ห องเร ยน: ประช ม 1 ช น (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) เสาร การค นคว าอ สระ การค นคว าอ สระ ส ปดาห /จานวนคาบ รห ส ว ชา หน วยก ต/ชม. อ.ผ สอน ท สอน การค นคว าอ สระ 6 คณะกรรมการบร หารหล กส ตร -

11 ตารางเร ยน หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป

12 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป หม เร ยน Ex - MBA.8 จานวน 14 คน อาจารย ท ปร กษา 1. ผศ.ดร.ส ว ฒน ฉ มะส งคน นท ห องเร ยน ผศ.ดร.ธงช ย พงศ ส ทธ กาญจนา 8.30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (เฉพาะผ เร ยน แผน ก) ว ทยาน พนธ 2 6 หน วยก ต (เฉพาะผ เร ยน แผน ข) การค นคว าอ สระ 2 3 หน วยก ต รห ส ว ชา หน วยก ต/ชม. อ.ผ สอน ส ปดาห /จานวนคาบท สอน ว ทยาน พนธ การค นคว าอ สระ

13 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป หม เร ยน Ex - MBA.9 จานวน 13 คน อาจารย ท ปร กษา 1. ผศ.ดร.ส ว ฒน ฉ มะส งคน นท ห องเร ยน ผศ.ดร.ธงช ย พงศ ส ทธ กาญจนา 8.30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ส ปดาห ท การจ ดการบ ญช สาหร บผ บร หาร ผศ.ดร.ส ภาณ อ นทน จ นทร อ.ดร.ปาร ชาต ขาเร อง อ.ดร.อร สรา ธาน รณานนท พ ก เท ยง การจ ดการบ ญช สาหร บผ บร หาร ผศ.ดร.ส ภาณ อ นทน จ นทร อ.ดร.ปาร ชาต ขาเร อง อ.ดร.อร สรา ธาน รณานนท ส ปดาห ท การจ ดการทร พยากรมน ษย ผศ.วรญา ทองอ น ผศ.ดร.ธงช ย พงศ ส ทธ กาญจนา พ ก เท ยง การจ ดการทร พยากรมน ษย ผศ.วรญา ทองอ น ผศ.ดร.ธงช ย พงศ ส ทธ กาญจนา ส ปดาห ท เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ อ.ดร.เพ ชราภรณ ช ชวาลชาญชนก จ อ.ดร.ว ศ ษฐ ฤทธ บ ญไชย พ ก เท ยง เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ อ.ดร.เพ ชราภรณ ช ชวาลชาญชนก จ อ.ดร.ว ศ ษฐ ฤทธ บ ญไชย รห ส ว ชา หน วยก ต/ชม. อ.ผ สอน การจ ดการบ ญช สาหร บผ บร หาร 3(3-0-6) การจ ดการทร พยากรมน ษย 3(3-0-6) เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ 3(3-0-6) ผศ.ดร.ส ภาณ อ นทน จ นทร อ.ดร.ปาร ชาต ขาเร อง อ.ดร.อร สรา ธาน รณานนท ผศ.วรญา ทองอ น ผศ.ดร.ธงช ย พงศ ส ทธ กาญจนา อ.ดร.เพ ชราภรณ ช ชวาลชาญชนก จ อ.ดร.ว ศ ษฐ ฤทธ บ ญไชย ส ปดาห /จานวนคาบท สอน 1-5 / 9 คาบ 6-10 / 9 คาบ / 9 คาบ

14 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป หม เร ยน MBA10 จานวน 9 คน อาจารย ท ปร กษา 1. อ.ดร.ไพร ช มากกาญจนก ล ห องเร ยน 2. อ.ดร.ดาร นทร โพธ ต งธรรม 8.30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (สาหร บน กศ กษา ท เร ยน แผน ก) ว ทยาน พนธ 2 (สาหร บน กศ กษา ท เร ยน แผน ข) การค นคว าอ สระ 2 รห ส ว ชา หน วยก ต/ชม. อ.ผ สอน ส ปดาห /จานวนคาบท สอน ว ทยาน พนธ การค นคว าอ สระ

15 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการท วไป หม เร ยน MBA11 จานวน 6 คน อาจารย ท ปร กษา 1. อ.ดร.ไพร ช มากกาญจนก ล ห องเร ยน โลจ สต กส MBA อ.ดร.ดาร นทร โพธ ต งธรรม 8.30 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ส ปดาห ท การจ ดการทร พยากรมน ษย ผศ.วรญา ทองอ น ผศ.ดร.ธงช ย พงศ ส ทธ กาญจนา พ กเท ยง การจ ดการทร พยากรมน ษย ผศ.วรญา ทองอ น ผศ.ดร.ธงช ย พงศ ส ทธ กาญจนา ส ปดาห ท เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ อ.ดร.เพ ชราภรณ ช ชวาลชาญชนก จ อ.ดร.ว ศ ษฐ ฤทธ บ ญไชย พ กเท ยง เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ อ.ดร.เพ ชราภรณ ช ชวาลชาญชนก จ อ.ดร.ว ศ ษฐ ฤทธ บ ญไชย ส ปดาห ท การจ ดการบ ญช สาหร บผ บร หาร ผศ.ดร.ส ภาณ อ นทน จ นทร อ.ดร.ปาร ชาต ขาเร อง อ.ดร.อร สรา ธาน รณานนท พ กเท ยง การจ ดการบ ญช สาหร บผ บร หาร ผศ.ดร.ส ภาณ อ นทน จ นทร อ.ดร.ปาร ชาต ขาเร อง อ.ดร.อร สรา ธาน รณานนท รห ส ว ชา หน วยก ต/ชม. อ.ผ สอน ส ปดาห /จานวนคาบท สอน การจ ดการบ ญช สาหร บผ บร หาร 3(3-0-6) ผศ.ดร.ส ภาณ อ นทน จ นทร อ.ดร.ปาร ชาต ขาเร อง 1-5 / 9 คาบ อ.ดร.อร สรา ธาน รณานนท การจ ดการทร พยากรมน ษย 3(3-0-6) ผศ.วรญา ทองอ น ผศ.ดร.ธงช ย พงศ ส ทธ กาญจนา 6-10 / 9 คาบ เศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการ 3(3-0-6) อ.ดร.เพ ชราภรณ ช ชวาลชาญชนก จ อ.ดร.ว ศ ษฐ ฤทธ บ ญไชย / 9 คาบ

16 ตารางเร ยน หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ

17 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ หม เร ยน MIT MIT57.1 จานวน 8+1 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ไก ร ง เฮงพระพรหม ห องเร ยน: 137 อาคาร A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) เสาร แนวโน มด านเทคโนโลย สารสนเทศ อ.ดร.ภร ณยา ปาลว ส ทธ อ.ร จ ราวด ธรรมแสง อ.ปร พ ส ศร สมบ รณ ส มมนาด านเทคโนโลย ว ทยาน พนธ 1 สารสนเทศ ๒ อ.ดร.ส พจน เฮงพระพรหม อ.ดร.เดช ธรรมศ ร อ.ปร พ ส ศร สมบ รณ กรรมการบร หารหล กส ตร รห ส ว ชา หน วยก ต/ชม. อ.ผ สอน แนวโน มด านเทคโนโลย สารสนเทศ 3(3-0-6) อ.ดร.ภร ณยา ปาลว ส ทธ อ.ร จ ราวด ธรรมแสง อ.ปร พ ส ศร สมบ รณ ส ปดาห /จ านวน คาบท สอน ว ทยาน พนธ 1 4 กรรมการบร หารหล กส ตร ส มมนาด านเทคโนโลย สารสนเทศ ๒ 1(0-2-1) อ.ดร.เดช ธรรมศ ร อ.ดร.ส พจน เฮงพระพรหม อ.ปร พ ส ศร สมบ รณ 15

18 ตารางเร ยน หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาอ งกฤษ

19 ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาอ งกฤษ หม เร ยน อ งกฤษ3 จานวน 6 คน อาจารย ท ปร กษา: รศ.ดร.ว ไลร ตน ค ร นท ห องเร ยน: 15/6/ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) การอ านและการเข ยนเช งว ชาการ ผศ.ดร.ส ธาพร ฉายะรถ อ.ดร.ก นต ดน ย วรจ ตต พล การอ านและการเข ยนเช งว ชาการ ผศ.ดร.ส ธาพร ฉายะรถ อ.ดร.ก นต ดน ย วรจ ตต พล แนวค ดร วมสม ยทางภาษาศาสตร อ.ดร.อ ทธ น นท ค มหะจ นทร ผศ.ดร.ส ธาพร ฉายะรถ แนวค ดร วมสม ยทางภาษาศาสตร อ.ดร.อ ทธ น นท ค มหะจ นทร ผศ.ดร.ส ธาพร ฉายะรถ รห ส ว ชา หน วยก ต/ชม. อ.ผ สอน การอ านและการเข ยนเช งว ชาการ 3(3-0-6) ผศ.ดร.ส ธาพร ฉายะรถ อ.ดร.ก นต ดน ย วรจ ตต พล แนวค ดร วมสม ยทางภาษาศาสตร 3(3-0-6) อ.ดร.อ ทธ น นท ค มหะจ นทร ผศ.ดร.ส ธาพร ฉายะรถ ส ปดาห /จ านวนคาบ ท สอน ส ปดาห ท 1-5 ส ปดาห ท 6-15 ส ปดาห ท 1-10 ส ปดาห ท 11-15

สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ

สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ สร ปรายช อน กศ กษาท ผ านการฝ กอบรมท กษะคอมพ วเตอร ร นท 26 IT10 กล ม 1 หล กส ตรส าหร บน กศ กษาเตร ยมฝ กฯ(MS.word,Excel,PowerPoint & Internet) กล มว นพ ธ ระหว าง พ.ย. 54 - ม.ค. 55 เวลา 9.00-12.00 น. ท รห

More information

งานการเง น 6 007 น.ส.ย พา เบ อนข นทด 3300100437143 ศศ.บ. (ห วหน างาน) เจ าหน าท บร หารงานท วไป เช ยวชาญเฉพาะ ชานาญการ 23,110

งานการเง น 6 007 น.ส.ย พา เบ อนข นทด 3300100437143 ศศ.บ. (ห วหน างาน) เจ าหน าท บร หารงานท วไป เช ยวชาญเฉพาะ ชานาญการ 23,110 และประเภทท วไป ตามมาตรฐานกาหนด ก.พ.อ.กาหนด ตามประกาศ ก.พ.อ. เร อง มาตรฐานการจาแนกข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. 2552 เลข กองกลาง งานธ รการและสารบรรณ 1 003 นางนคร นทร หระพ ล 5460100006539 ศศ.บ.

More information

โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สร ปโครงการ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย 2555 ระหว างว นท 1 ถ ง 2 ธ นวาคม พ.ศ. 2555 โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย

More information

1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4.

1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4. 1. ผ ประสานงานกลาง ประกอบด วย 1. นายเร องศ กด ใครบ ตร นายแพทย 8 2. นายส รพล ฉากครบ ร นายแพทย 8 3. นางสาวจ ฑาร ตน น นตะส ข นายแพทย 8 4. นายพรช ย ไตรยราช ท นตแพทย 8 5. นายอ ศรา จร ญธรรม เภส ชกร 8 6. นางพวงท

More information

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ...

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ... บ นท ก - 30 - สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย

More information

แผนการจ ดการเร ยนการสอน ระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท

แผนการจ ดการเร ยนการสอน ระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท 4410281 ว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ร น/ป เข า 56 (กล ม ภท.กบศ.561 ภ เก ต) ห องเร ยน146 4410279 ภาคน พนธ 6 หน วยก ต B Plan : (14-15, 28-29, ม.ย. 57) + (19-20

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย งานว จ ยช นเร ยน เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 งานว จ

More information

แผนการสอน ว ชา การบร หารการพ ฒนา

แผนการสอน ว ชา การบร หารการพ ฒนา แผนการสอน ว ชา การ ๑. ช อรายว ชา : การ ช อภาษาอ งกฤษ : Development Administration ๒. รห สว ชา : ๔๐๑ ๔๒๓ จานวนหน วยก ต : ๓ (๓-๐-๖) ๓. ผ บรรยาย : ดร, ฤทธ ช ย แกมนาค ศศบ.(ร ฐศาสตร ) MA(Pol.Sc.),Ph.D.(Soc.Sc.)

More information

อ นด บท สถาบ นอ ดมศ กษา จ งหว ด ศ นย หล กส ตร สาขา สถานะ

อ นด บท สถาบ นอ ดมศ กษา จ งหว ด ศ นย หล กส ตร สาขา สถานะ 1 มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร กาญจนบ ร โรงเร ยนบ อพลอยร ชดาภ เษก ร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต แจ งป ดการเร ยนการสอน 2 มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร กาญจนบ ร โรงเร ยนบ อพลอยร ชดาภ เษก ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต บร หารการศ กษา

More information

ประกาศผลท นว จ ยมหาบ ณฑ ตโครงการเช อมโยงภาคการผล ตก บงานว จ ย ท น สกว. - อ ตสาหกรรม (MAG Window I) รอบท 1

ประกาศผลท นว จ ยมหาบ ณฑ ตโครงการเช อมโยงภาคการผล ตก บงานว จ ย ท น สกว. - อ ตสาหกรรม (MAG Window I) รอบท 1 เร ยน ท านอาจารย ท ปร กษา รายช อน กศ กษาท ได ร บท น Window I ป 2551 เน องจากการโอนเง นให ผ ร บท นสกว. ท าเป นกล ม ด งน นขอความร วมม อ ท านอาจารย ท ปร กษาท กท าน ด งน 1. น าหน งส อท ส าน กประสานงาน ฯ จะส

More information

รายงานข อม ลหล กส ตร ภาคการศ กษา 1/2553 จ าแนกตามคณะ หล กส ตร สาขาว ชา และระด บการศ กษา คณะ หล กส ตร สาขาว ชา ระด บการศ กษา จ านวนน กศ กษา

รายงานข อม ลหล กส ตร ภาคการศ กษา 1/2553 จ าแนกตามคณะ หล กส ตร สาขาว ชา และระด บการศ กษา คณะ หล กส ตร สาขาว ชา ระด บการศ กษา จ านวนน กศ กษา คณะคร ศาสตร หล กส ตรภาษาไทย คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกการศ กษาปฐมว ย) ปร ญญาตร 5 ป 447 คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกการศ กษาพ เศษ) ปร ญญาตร 5 ป 105 คร ศาสตรบ ณฑ ต (การศ กษา ว ชาเอกคณ ตศาสตร )

More information

แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร

แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนฝางว ทยายน (ฝ.ย.) กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 25 สาระการเร ยนร เพ มเต ม สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ.2553-2557 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ.2553-2557 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ.2553-2557 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนย ทธศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร แผนปฏ บ ต การ ว ส ยท ศน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จะสร างสรรค และพ

More information

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

ตารางเร ยนภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ช นประถมศ กษาป ท 1/1 คร ประจ าช น นางสาวฐ ตามร ข น นาฏศ ลป พละ&ว ายน า คร ธาว ณ คร ป ทมาภรณ คร ฐ ตามร คร ประไพพ ศ คร มะร ด ประว ต ศาสตร ท ศนศ ลป ร กการอ าน คร ฐ ตามร คร ป ญส ธา คร กล ม คร ป ทมาภรณ คร จ

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55

รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 ป ท 8 ฉบ บท 2 ประจาเด อน ก มภาพ นธ 2556 รางว ลการแข งข นท กษะทางว ชาการ งาน จ.ภ.ว ชาการ 55 น กเร ยนโรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย สต ล ได ร บรางว ลจาก การแข งข นท กษะทางว ชาการและ ความสามารถของน กเร ยน งาน

More information

ตารางเร ยน ช น ป.1/1

ตารางเร ยน ช น ป.1/1 คร ประจาช น คร ว ไลวรรณ ถ นจะนะ ตารางเร ยน ช น ป.1/1 ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คอมพ วเตอร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ชมรม ชมรม คร โสภา คร วาสนา คร ผลพ นธ คร ว ไลวรรณ Mr.Grame ว นอ งคาร ส งคมศ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล

More information

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง สร ปถอดบทเร ยนการดาเน นงานโครงการการสร างความร วมม อด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในระด บพ นท เพ อรองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๘ ๑๐

More information

ให สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จของว ทยาล ย 4) ร วมประช มกาหนดนโยบาย วางแผนและของบประมาณของว ทยาล ย

ให สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จของว ทยาล ย 4) ร วมประช มกาหนดนโยบาย วางแผนและของบประมาณของว ทยาล ย 1 กล มงานบร การว ชาการ ล กษณะงาน บร หารจ ดการเก ยวก บการพ ฒนาบ คลากรท งภายในและภายนอกว ทยาล ยฯ ว เคราะห ความต องการ จ ดทาแผนปฏ บ ต การ บร หารจ ดการงานสถาบ นหล กและการศ กษาต อเน อง งานศ นย ศ กษาการพยาบาล

More information

โครงการประช มส มมนาเคร อข ายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ราชมงคล...บ รณาการความร ส การปฏ บ ต ระหว างว นท 2-5 เมษายน 2555 ณ มหาว ทยาล

โครงการประช มส มมนาเคร อข ายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ราชมงคล...บ รณาการความร ส การปฏ บ ต ระหว างว นท 2-5 เมษายน 2555 ณ มหาว ทยาล โครงการประช มส มมนาเคร อข ายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ราชมงคล...บ รณาการความร ส การปฏ บ ต ระหว างว นท 2-5 เมษายน 2555 ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน อาเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา ภาพบรรยากาศการเข

More information

ป จจ ยส วนผสมทางการตลาดท ม ผลต อการเล อกซ อส นค าของน กท องเท ยวชาวไทย อ สยาภรณ เว ยนวงค S142

ป จจ ยส วนผสมทางการตลาดท ม ผลต อการเล อกซ อส นค าของน กท องเท ยวชาวไทย อ สยาภรณ เว ยนวงค S142 ตารางการน าเสนอแบบบรรยาย ห อง 1202 ช น 2 อาคาร 1 มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม ว นพฤห สบด ท 28พฤษภาคม2558 ผ ทรงค ณว ฒ / ผ ว พากษ 1) ผศ.ดร.ณ ทณรงค จ ต ร ส 2) ผศ.ดร.จ นตนา อาจหาญ ผ ดาเน นการและประสานงาน 1)

More information

05_ปร ญญาโท ทางการบร หารทร พยากรมน ษย การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการว ดและประเม นผลการศ กษา การบร หารร ฐก จ การบร หารเทคโนโลย

05_ปร ญญาโท ทางการบร หารทร พยากรมน ษย การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการว ดและประเม นผลการศ กษา การบร หารร ฐก จ การบร หารเทคโนโลย 1/9 ประกาศการไฟฟ านครหลวง เร อง ประกาศผ ม ส ทธ เข าสอบ เลขประจ าต วสอบ และห องสอบ 5. ค ณว ฒ ปร ญญาโท ทางการบร หารทร พยากรมน ษย การพ ฒนาทร พยากรมน ษย ทางการว ดและประเม นผลการศ กษา การบร หารร ฐก จ การบร

More information

จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37

จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37 จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37 ข อม ลโรงเร ยน โรงเร ยนพระธาต พ ทยาคมเป นโรงเร ยนท เป ดทาการสอน เม อป พ.ศ. 2536 เด มเป นโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

มหาว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ นอร ทกร ง ร งเทพ ย นด ต อนร บคณาจารย และน กเร ยน โดย ดร.สมชาย คณบด คณะเทคโนโลย สารสนเทศ

มหาว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ นอร ทกร ง ร งเทพ ย นด ต อนร บคณาจารย และน กเร ยน โดย ดร.สมชาย คณบด คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ นอร ทกร ง ร งเทพ ย นด ต อนร บคณาจารย และน กเร ยน โดย ดร.สมชาย ค มพ ล คณบด คณะเทคโนโลย สารสนเทศ ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน และว ตถ ประสงค ของมหาว ทยาล ย ปร ชญา ว ชาการเป นเล ศ เช ดช

More information

โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ โครงสร างส าน กบร หารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ปร บปร งใหม ) ป ใ แผนภ ม โครงสร างส าน กบร หารโครงการปร บปร งใหม ส าน กบร หารโครงการ ฝ ายบร หารท วไป กล มเศรษฐก จส งคม กล มโครงการเง นก กล

More information

รายงานการประช มเจ าหน าท ธ รการโรงเร ยน 14 จ งหว ดภาคใต ว นอ งคารท 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. รายช อผ มาประช ม จ งหว ดส ราษฎร ธาน

รายงานการประช มเจ าหน าท ธ รการโรงเร ยน 14 จ งหว ดภาคใต ว นอ งคารท 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. รายช อผ มาประช ม จ งหว ดส ราษฎร ธาน รายงานการประช มเจ าหน าท ธ รการโรงเร ยน 14 จ งหว ดภาคใต ว นอ งคารท 29 เมษายน 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห องประช มโรงเร ยนว ดตรณาราม อาเภอพ นพ น จ งหว ดส ราษฎร ธาน.. รายช อผ มาประช ม จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ด งน 1. อาจารย ประจ าสาขาว ชาพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 1.1

More information