มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

Size: px
Start display at page:

Download "มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา"

Transcription

1 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556 ค นคว าด วย 5 ช วโมง /ส ปดาห หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต คณะบ ญช ธ รก จ และม ลต ม เด ย สภาพรายว ชา พ นฐานว ชาช พ ผ ร บผ ดชอบรายว ชา : อาจารย ธ ญล กษณ ค าอธ บายรายว ชา แม บทการบ ญช ความหมาย ของการบ ญช ว ธ การบ ญช ของก จการขายส นค าและบร การ การว เคราะห และบ นท ก รายการค าท เก ดข นในสม ดรายว นข นต นและสม ดรายว นเฉพาะต างๆ การผ านรายการไปบ ญช แยกประเภท การจ ดท างบทดลอง การปร บปร ง บ ญช เม อส นงวด การป ดบ ญช กระดาษท าการ การจ ดท างบการเง น ตลอดจนการบ ญช ส าหร บธ รก จท ไม แสวงหาก าไร การจ ดท างบกระแส เง นสด ระบบใบส าค ญ การบ ญช เก ยวก บภาษ ม ลค าเพ มและการจ ดท างบการเง นจากการบ นท กบ ญช ท ไม สมบ รณ โดยให สอดคล องก บ มาตรฐานการบ ญช ท ใช อย ในป จจ บ น และจร ยธรรมว ชาช พการบ ญช 2. ของรายว ชา เม อส นส ดการศ กษา น กศ กษาสามารถ 2.1 อธ บายแม บทการบ ญช ความหมาย ของการบ ญช และจร ยธรรมว ชาช พบ ญช ได 2.2 ว เคราะห และบ นท กรายการค าในสม ดรายว นข นต น ผ านรายการจากสม ดรายว นไปบ ญช แยกประเภท และจ ดท างบทดลองได 2.3 จ ดท ากระดาษท าการ ตลอดจนงบการเง นได 2.4 บ นท กรายการปร บปร งบ ญช เม อว นส นงวดและป ดบ ญช ได 2.5 บ นท กรายการบ ญช ของก จการซ อขายส นค า ได 2.6 จ ดท างบกระแสเง นสดและการบ ญช เก ยวก บภาษ ม ลค าเพ มได 2.7 ว เคราะห และบ นท กรายการค าในสม ดรายว นเฉพาะได 2.8 อธ บายและบ นท กบ ญช เก ยวก บระบบใบส าค ญได แม บทการบ ญช ความหมาย ของของการบ ญช และจร ยธรรมว ชาช พบ ญช 3.2 การว เคราะห รายการค า และการบ นท กรายการค าในสม ดรายว นข นต น และการผ านรายการไปบ ญช แยกประเภท 3.3 งบการเง นส าหร บก จการให บร การและการป ดบ ญช 3.4 การปร บปร งบ ญช การแก ไขข อผ ดพลาด 3.5 งบการเง นส าหร บก จการซ อขายส นค าและการป ดบ ญช 3.6 การบ ญช ภาษ ม ลค าเพ ม 3.7 สม ดรายว นเฉพาะ 3.8 ระบบใบส าค ญ

2 บรรยาย 4.2 อภ ปราย 4.3 ท าแบบฝ กห ด 4.4 ศ กษาค นคว าด วย 5. ส อ 5.1 งานน าเสนอ Power Point / E - course 5.2 แบบฝ กห ด 5.3 เอกสารประกอบ 5.4 Website หน วยงานท เก ยวข อง 6. ว ธ การประเม นผล 6.1 การเข าช นเร ยน/อภ ปรายหน าช นเร ยนและท าแบบฝ กห ด ร อยละ สอบย อย 2 คร ง ร อยละ สอบกลางภาค ร อยละ สอบปลายภาค ร อยละ อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา อาจารย ธ ญล กษณ 8. ก าหนด 1 30 Aug. ( ) 1. อธ บายแม บทการบ ญช ความหมาย ของ การบ ญช และจร ยธรรม ว ชาช พบ ญช ได 1. แม บทการบ ญช ความหมาย ของของการบ ญช และจร ยธรรมว ชาช พบ ญช 1.1 ความหมายของการบ ญช และความส มพ นธ ระหว างธ รก จก บการบ ญช 1.2 หล กการบ ญช ท ร บรองท วไป 1.3 แม บททางการบ ญช 1.4 จร ยธรรมว ชาช พบ ญช - ปฐมน เทศรายว ชา ท าแบบฝ กห ด

3 3 2 6 Sept. 2. ว เคราะห และบ นท ก รายการค าในสม ดรายว น ข นต น ผ านรายการจากสม ด รายว นไปบ ญช แยกประเภท และจ ดท างบทดลองได 2. การว เคราะห รายการค า และการบ นท ก รายการค าในสม ดรายว นข นต น และการผ าน รายการไปบ ญช แยกประเภท 2.1 สมการบ ญช 2.2 การว เคราะห รายการค า 3 13 Sept. 2. การว เคราะห รายการค า และการบ นท ก รายการค าในสม ดรายว นข นต น และการผ าน รายการไปบ ญช แยกประเภท (ต อ) 2.3 หล กการเดบ ตและเครด ต 2.4 การบ นท กบ ญช ในสม ดรายว นข นต น 2.5 การผ านรายการไปบ ญช แยกประเภท 4 20 Sept. 3. จ ดท ากระดาษท าการ ตลอดจนงบการเง นได 3. งบการเง นส าหร บก จการให บร การและการ ป ดบ ญช 3.1 การจ ดท างบทดลอง 3.2 การจ ดท ากระดาษท าการ 5 27 Sept. 3. งบการเง นส าหร บก จการให บร การและการ ป ดบ ญช (ต อ) 3.3 การจ ดท างบการเง น 3.4 การป ดบ ญช ส าหร บก จการให บร การ 6 4 Oct. 4. บ นท กรายการปร บปร ง บ ญช เม อว นส นงวดและป ด บ ญช ได 4. การปร บปร งบ ญช การแก ไขข อผ ดพลาด 4.1 การปร บปร งรายได ค างร บ และรายได ร บ ล วงหน า 4.2 การปร บปร งค าใช จ ายค างจ าย และ ค าใช จ ายจ ายล วงหน า 4.3 การปร บปร งว สด ส าน กงานใช ไป สอบย อยคร งท 1

4 Oct. 4. บ นท กรายการปร บปร ง บ ญช เม อว นส นงวดและป ด บ ญช ได (ต อ) 4. การปร บปร งบ ญช การแก ไขข อผ ดพลาด (ต อ) 4.4 การปร บปร งหน สงส ยจะส ญ 4.5 การปร บปร งค าเส อมราคา 4.6 การกล บรายการ 4.7 การแก ไขข อผ ดพลาด 8 18 Oct. 5. บ นท กรายการบ ญช ของ ก จการซ อขายส นค าได 5. งบการเง นส าหร บก จการซ อขายส นค าและ การป ดบ ญช 5.1 การบ นท กรายการบ ญช ส นค าแบบส นงวด 5.2 การบ นท กรายการบ ญช ส นค า แบบต อเน อง 9 25 Oct. สอบกลางภาค ( น.) 10 1 Nov. 5. บ นท กรายการบ ญช ของ ก จการซ อขายส นค าได (ต อ) 5. งบการเง นส าหร บก จการซ อขายส นค าและ การป ดบ ญช (ต อ) 5.3 การจ ดท ากระดาษท าการ 5.4 การจ ดท างบการเง น 11 8 Nov. 6. จ ดท างบกระแสเง นสดและ การบ ญช เก ยวก บ ภาษ ม ลค าเพ มได 5. งบการเง นส าหร บก จการซ อขายส นค าและ การป ดบ ญช (ต อ) 5.5 การป ดบ ญช ส าหร บก จการซ อขายส นค า 5.6 งบกระแสเง นสด Nov. 6. การบ ญช ภาษ ม ลค าเพ ม 6.1 ความหมายของภาษ ม ลค าเพ ม 6.2 การค านวณภาษ ม ลค าเพ ม 6.3 การบ นท กบ ญช เก ยวก บภาษ ม ลค าเพ ม

5 Nov. 7. ว เคราะห และบ นท ก รายการค าในสม ดรายว น เฉพาะได 7. สม ดรายว นเฉพาะ 7.1 ประเภทของสม ดรายว นเฉพาะ 7.2 ประเภทของสม ดรายว นแยกประเภทย อย Nov. 7. สม ดรายว นเฉพาะ(ต อ) 7.3 สม ดรายว นซ อ สม ดรายว นขาย 7.4 สม ดรายว นร บเง น สม ดรายว นจ ายเง น 15 6 Dec. 8. อธ บายและบ นท กบ ญช เก ยวก บระบบใบส าค ญได 8. ระบบใบส าค ญ 8.1 การบ นท กบ ญช ตามระบบใบส าค ญ 8.2 การเปล ยนว ธ การบ ญช มาใช ระบบ ใบส าค ญ 8.3 รายการปร บปร งตามระบบใบส าค ญ 8.4 การบ ญช ส าหร บธ รก จไม แสวงหาก าไร 8.5 การจ ดท างบการเง นจากการบ นท กบ ญช ไม สมบ รณ Dec. สอบปลายภาค ( น.) 10. หน งส อ/ต ารา/วารสาร 10.1 ต าราหล ก เอกสารประกอบโดย 10.2 ต ารา/หน งส อ/ส งพ มพ ท ใช อ างอ ง 1) เสน ย พวงยาณ. (2556). หล กการบ ญช ข นต น, ส าน กพ มพ จ ฬาลงกรณ. กร งเทพฯ. 2) เชาวร ย พงศ ยาต โรจน. (2553). หล กการบ ญช 1, ส าน กพ มพ จ ฬาลงกรณ. กร งเทพฯ. 3) ชาช พ มาตรฐานการบ ญช เร องแม บทการบ ญช (ปร บปร ง 2552)

6 6 คณะบ ญช ธ รก จ และม ลต ม เด ย มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบตรวจสอบผลงานเด ยว (10%) รายว ชา TACC3214 การบ ญช ข นต น ข อม ลน กศ กษา: รห สน กศ กษา ช อน กศ กษา ม อถ อโทร. อ เมล : คร ง ท เข า เร ยน อภ ปราย แบบฝ กห ด รายละเอ ยดงาน ลายเซ น ผ ตรวจ คะแนน รวม

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายละเอ ยดแนวการเร ยน

รายละเอ ยดแนวการเร ยน รายละเอ ยดแนวการเร ยน โปรแกรมว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ช อผ สอน อาจารย ธนภ ทร ย ขะเด โทรศ พท 089-9773193 E-mail: tnapat@gmail.com สถานท ต ดต อ คณะว ทยาการจ ดการ อาคารเร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาน เทศศาสตร หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา ส วน ก ข อม ลท วไป 1. รห

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและรายช อว ชา 3534106 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ทาง (Financial Computer Application)

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาภาษาไทย / คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาภาษาไทย / คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มคอ.3 รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร สาขาว ชาภาษาไทย / คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1.1 รห สและช อรายว ชา 31544115 (ภาษาไทย) ส มมนาการใช ภาษาไทยเพ อการส อสาร (ภาษาอ งกฤษ)

More information

แนวการสอน จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) ช อว ชา ระบบสน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จ Business Decision Support Systems รห สว ชา BC20301 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

แนวการสอน จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) ช อว ชา ระบบสน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จ Business Decision Support Systems รห สว ชา BC20301 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ช อว ชา ระบบสน บสน นการต ดส นใจทางธ รก จ Business Decision Support Systems รห สว ชา BC20301 แนวการสอน 1 คณะว ทยาการจ ดการ จานวนหน วยก ต 3(2-2-5) สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ 1. หล

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย ง 31101 จานวน 0.5 หน วยก ต (1คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 4 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา

More information

แบบฟอร ม (Form: FM) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ. 3)

แบบฟอร ม (Form: FM) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ. 3) ปร บปร งคร งท : 00 หน า: 1 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นกร งเทพคร สตศาสนศาสตร หล กส ตร ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา เทวว ทยา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา TCOM3101 คอมพ วเตอร เบ องต น (Introduction

More information

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป

โครงการสอน ( ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป โครงการสอน ( Course Syllabus ) คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 1. ข อม ลท วไป 1.1 รห สว ชา 107293 1.2 ช อรายว ชา การส มมนาทางการศ กษาปฐมว ย (Seminar in Early Childhood Education) 1.3 จ านวนหน วยก

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 254 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 โดย นางสาวพจณ ย คาไธสง โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang School

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ประจาภาคเร ยนท 1 / 2556 รห สว ชา 3823303 ช อรายว ชา เพ องานทางบ ญช ตอนเร ยน A1, B1, C1 น กศ กษาหล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต รห ส 54 อาจารย ผ สอน นางสาววาร ศร ส รพล อาจารย ผ ประสานงานรายว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา คณะ/กล ม คณะคร ศาสตร กล มว ชาหล กส ตรและการสอน

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา คณะ/กล ม คณะคร ศาสตร กล มว ชาหล กส ตรและการสอน มคอ.3 ท กษะและเทคน คการสอน รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา คณะ/กล ม คณะคร ศาสตร กล มว ชาหล กส ตรและการสอน หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สว ชา 102341 รายว ชา ท กษะและเทคน

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คณะ / ภาคว ชา คณะคร ศาสตร ภาคว ชาพ นฐานการศ กษา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 1103402 นว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศทางการศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 44123615 โปรแกรมประย

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

แนวการสอน. รายว ชา การจ ดโปรแกรมเพ อพ ฒนาเด กบร บาล รห สว ชา 1072004 (Infant and Toddler Education Programs) 2(1-2-3)

แนวการสอน. รายว ชา การจ ดโปรแกรมเพ อพ ฒนาเด กบร บาล รห สว ชา 1072004 (Infant and Toddler Education Programs) 2(1-2-3) 1 แนวการสอน รายว ชา การจ ดโปรแกรมเพ อพ ฒนาเด กบร บาล รห สว ชา 1072004 (Infant and Toddler Education Programs) 2(1-2-3) สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย คณะคร ศาสตร ผ สอน สถานท ต ดต อ อาจารย พ ชร นทร จ นทร ส องแสง

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา TI3501 ระบบสารสนเทศด านอ ตสาหกรรมท องเท ยว Information

More information

หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร

หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร โดย... ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ 1 ห วข อบรรยาย 1. ความหมายของส นทร พย. ประเภทของส นทร พย. นโยบายบ ญช เก ยวก บส นทร พย 4. ระบบส นทร พย ถาวร (FA) ในระบบGFMIS.

More information

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช

หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช 4 หน วยท 1 เร อง ความร ท วไปเก ยวก บการบ ญช ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. ว ตถ ประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของการทาบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาในการศ กษาว ชาบ ญช สาระสาค ญ 1. การบ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. รห สและช อรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป 0004103 เทคโนโลยสารสนเทศเพ อการปฏ บ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 4000107 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อช ว ต Information

More information

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น

การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น Financial Analysis การบ นท กและการจ ดท ารายงานทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ทราบถ งข นตอนของการบ ญช เร มต งแต การว เคราะห รายการค า จนถ งการป ดบ ญช เน อหา บ ญช : แบบฟอร มท ใช บ นท ก กล มของบ ญช ระบบบ ญช

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information

มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification)

มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification) มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา (Course Specification) รห สว ชา ๑๔๗ ๔๐๓/๑๔๔ ๔๐๔ การใช คอมพ วเตอร ทางธ รก จและอ ตสาหกรรม (Use of Computer in Business and Industry) รายว ชาน เป นส วนหน งของหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ

More information