แผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖"

Transcription

1 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๑ แผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ บร บทองค กร ประว ต ความเป นมา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ร บการจ ดต งข น เม อว นท ๑๖ ก นยายน ๒๕๔๗ ตาม โครงสร างการบร หารงานใหม เพ อรองร บการเป นหน วยงานตาม พ.ร.บ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ซ ง เป นการรวมก นของ ๒ ส าน ก ค อส าน กว ทยบร การและส าน กคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ โดยม การ แบ งส วนงานภายในออกเป น ๓ หน วยงานย อย ด งน ๑. ศ นย ว ทยบร การ ๒. ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๓. ส าน กงานผ อ านวยการ ปร ชญา เป นศ นย กลางการเร ยนร ในการพ ฒนาทร พยากรและเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เพ อการพ ฒนา มหาว ทยาล ย และบร การช มชน ปณ ธาน ม งส ความเป นเล ศในการให บร การระด บมาตรฐานสากล และส งเสร มกระบวนการเร ยนร ด วยตนเอง เพ อการเป นมหาว ทยาล ย e-university ว ส ยท ศน ส งเสร มศ กยภาพของมหาว ทยาล ยให เข มแข ง พ ฒนาทร พยากรให ล าหน า สน บสน นบ คลากรให ล าสม ย น าไอท ให ล าเวลา ม งส ความเป นเล ศในการให บร การแบบเบ ดเสร จ และม งม นส ระบบมาตรฐานสากล พ นธก จ ๑. พ ฒนาศ กยภาพด านงานบร การทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศแก น กศ กษา บ คลากร และช มชน ๒. พ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อด าเน นงานตามภารก จของมหาว ทยาล ยฯ ๓. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให ครอบคล มท กหน วยงานใน มหาว ทยาล ยฯ ๔. ให บร การว ชาการด านทร พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศแก ส งคม

2 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๒ ๕. ให บร การระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายแก หน วยงานและผ ใช บร การของมหาว ทยาล ย ๖. ส งเสร มสน บสน นการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการผล ตส อการเร ยนการสอนออนไลน ๗. ส งเสร มสน บสน นการประก นค ณภาพของน กศ กษาด านความร ความสามารถเก ยวก บคอมพ วเตอร ค าน ยมหล กองค กร ๑. สร างความเป นเล ศด านบร การ ๒. เน นค ณภาพท กกระบวนงาน ๓. ท างานเป นท ม ๔. ใช หล กธรรมาภ บาล ๕. ประย กต ใช ไอซ ท อย างเหมาะสม ประเด นย ทธศาสตร ๑. เป นศ นย กลางในการจ ดหา จ ดเก บ รวบรวม บ าร งร กษาและให บร การทร พยากรสารสนเทศท ก ร ปแบบโดยน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารจ ดการท เป นระบบและช วยในก จกรรมการเร ยนการ สอน ๒. เป นศ นย กลางการศ กษา ค นคว า ว จ ย และพ ฒนาด วยระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ๓. เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร บร การว ชาการด านระบบคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศแก น กศ กษา คณาจารย บ คลากร ในมหาว ทยาล ยฯ และประชาชนในท องถ น ๔. เป นศ นย กลางในการถ ายทอดว ชาการ ความร และเทคโนโลย ของมหาว ทยาล ยฯ เพ อพ ฒนาท องถ น และส งคม ๕. ส งเสร ม สน บสน นให ม การน าส อคอมพ วเตอร เข ามาใช ในการบร หารจ ดการข อม ลด านศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ และข อม ลท องถ น เพ อส งเสร มการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมประเพณ ให ส บต อไป ๖. การจ ดองค กรแห งการเร ยนร และการพ ฒนาการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป าประสงค ๑. เป นศ นย รวมทร พยากรสารสนเทศเพ อการศ กษาค นคว าของน กศ กษา อาจารย บ คลากร ในมหาว ทยาล ยและประชาชนในท องถ น ๒. เป นศ นย กลางการศ กษาค นคว าว จ ยและแหล งการเร ยนร ด านสารสนเทศ ระบบ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศของน กศ กษา รวมถ งการให บร การด วยระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ท ท นสม ยได ครอบคล ม ครบถ วน และม ค ณภาพ ๓. พ ฒนาความร ความสามารถด านว ชาการและคอมพ วเตอร ให ม มาตรฐานท ส งข น ๔. เพ มศ กยภาพในการถ ายทอดว ชาการความร และพ ฒนาด วยเทคโนโลย ท เหมาะสม ท นสม ย ๕. จ ดหา จ ดเก บ รวบรวมฐานข อม ลเก ยวก บศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ และข อม ลท องถ น ของจ งหว ดนครสวรรค อ ท ยธาน และช ยนาท ๖. บ คลากรม ความร และความช านาญมากย งข น และเป นองค กรแห งการเร ยนร

3 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๓ นโยบายเช งกลย ทธ ๑. ด านว ทยบร การ พ ฒนาบร การสารสนเทศส ศ นย การเร ยนร (Center of Learning) พ ฒนาระบบห องสม ดอ เล กทรอน กส (e-library) พ ฒนาศ นย การเร ยนร ด วยตนเอง (Self Access Center) แบบบ รณาการ ส งเสร มการพ ฒนาส ออ เล กทรอน กส และการผล ตนว ตกรรมการศ กษาท สามารถแข งข นได ในระด บ ภ ม ภาค/สากล ส งเสร มการใช ทร พยากรสารสนเทศ โดยจ ดห องสม ดม ช ว ต และหอจดหมายเหต สร างความร วมม อเคร อข ายสารสนเทศ ๒. ด านการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและระบบสารสนเทศ ส งเสร มและพ ฒนาโครงสร างพ นฐานระบบเทคโนโลย สารสนเทศของมหาว ทยาล ยให ม ศ กยภาพ สามารถรองร บภารก จท งทางด านการบร หาร การเร ยนการสอน และการว จ ย ส งเสร มและพ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อให การด าเน นภารก จของมหาว ทยาล ยเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ส งเสร มและสน บสน นให ม การด าเน นการด านเทคโนโลย สารสนเทศภายในมหาว ทยาล ยอย าง เหมาะสมและม การใช ทร พยากรร วมก นอย างค มค าและม ประส ทธ ภาพ ส งเสร มบร การการใช ระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายของหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย สร างเคร อข ายความร วมม อในการพ ฒนาและการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อจ ดการเร ยนการสอน และการเร ยนร สร างโอกาสในการเพ มข ดความสามารถและยกระด บมาตรฐานการเร ยนร ด วยส ออ เล กทรอน กส (e-learning) พ ฒนาบร การเคร อข ายไร สาย (Wireless Campus) ให ครอบคล มท กพ นท การให บร การ ส งเสร มให ม การแลกเปล ยนความร และประสบการณ ด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร และเคร อข าย ร วมก บองค กรภายนอกท งภาคร ฐและเอกชน ๓. ด านการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาค ณภาพของบ ณฑ ตให ม ความร ความสามารถ ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ ๔. ด านการบร หารจ ดการองค กร ปร บปร งและพ ฒนาระบบบร หาร และโครงสร างขององค กรให ม ประส ทธ ภาพ สามารถใช ทร พยากร ให เก ดประโยชน ส งส ด ม ค ณภาพและม ความเหมาะสมในการด าเน นงานตามพ นธก จ พ ฒนาระบบและกลไกเพ อให การบร หารและจ ดการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพโดยการประย กต ใช เทคโนโลย ท ท นสม ยและเหมาะสม พ ฒนาระบบบร หารจ ดการโดยใช ระบบธรรมาภ บาล ย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และการ ประก นค ณภาพ

4 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๔ พ ฒนางานให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยการจ ดการความร (Knowledge Management) และการจ ดการฐานข อม ล พ ฒนาองค กรส องค กรท ม การปฏ บ ต งานด เด น (Best Prentice) แสวงหาความร วมม อก บองค กรภาคร ฐและเอกชนเพ อการพ ฒนาศ กยภาพขององค กร ๕. ด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร โดยสน บสน นการศ กษาต อ การฝ กอบรม ศ กษาด งาน และพ ฒนาท กษะใน การปฏ บ ต งาน ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาทร พยากรบ คคล เพ อให ปฏ บ ต งานตามภารก จอย างม ประส ทธ ภาพ และม ความส ข สน บสน นและพ ฒนาบ คลากรผ ท าหน าท ก าก บด แลระบบคอมพ วเตอร และเคร อข ายให ม ความร ความสามารถพร อมร บการเปล ยนแปลงทางด านเทคโนโลย ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในการบร การและเผยแพร ความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ ตามความต องการของส งคม ๖. ด านการให บร การทางว ชาการด านเทคโนโลย สารสนเทศ ส งเสร มและพ ฒนาความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ อสร างสรรค ส งคมแห งการเร ยนร ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาและการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร การว ชาการแก ส งคมท ง หน วยงานภาคร ฐและเอกชน ๗. ด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ส งเสร มและสน บสน นให ม การผสมผสานก จกรรมทางศ ลปว ฒนธรรมเข าก บภารก จด านอ น ๆ ส งเสร มและสน บสน นให ม การจ ดก จกรรมท สามารถปล กฝ งให บ คลากร น กศ กษา บ คคลภายนอก ตระหน กถ งค ณค าของศ ลปว ฒนธรรมไทย

5 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๕ ความเช อมโยงระหว างประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยฯ ก บประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การฯ ย ทธศาสตร กระทรวงศ กษาธ การ การสร างโอกาสทางการศ กษา และการเร ยนร ตลอดช ว ต การยกระด บค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา การพ ฒนาข ดความสามารถของประเทศ โดยใช ความร เป นฐาน การพ ฒนาการศ กษา เพ อความม นคงของร ฐ การพ ฒนาระบบร หารจ ดการ และกฎหมายการศ กษา การส งเสร มและสน บสน นงานว จ ยและ พ ฒนาถ ายทอดองค ความร และ เทคโนโลย ประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย ประเด นย ทธศาสตร ท ๑: สร างโอกาสในการศ กษาระด บอ ดมศ กษา และการ พ ฒนาการเร ยน การสอนให ม ค ณภาพส มาตรฐานสากล ประเด นย ทธศาสตร ท ๒: สร างความร และนว ตกรรม น าปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ไปส การปฏ บ ต ท งระด บ ป จเจกบ คคล ช มชน องค กร และภาคการผล ต ประเด นย ทธศาสตร ท ๓: ให บร การว ชาการ ถ ายทอดเทคโนโลย ท ม ค ณภาพ ให เก ดการพ ฒนาท ย งย นของท องถ นไทย ประเด นย ทธศาสตร ท ๔: เพ มศ กยภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา ให ม ค ณภาพและมาตรฐาน ประเด นย ทธศาสตร ท ๕: ฟ นฟ และส บสานค ณค าความหลากหลายของ ว ฒนธรรมไทยท งท เป นว ถ ช ว ต ประเพณ ค าน ยม ท ด งาม ภ ม ป ญญาท องถ นและส งแวดล อมท องถ น ประเด นย ทธศาสตร ท ๖: ก าหนดแนวทางการบร หารจ ดการให ได มาตรฐานเป นไป ตามหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด กลย ทธ ส าน กว ทยบร การฯ ด านว ทยบร การ ด านการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและ ระบบสารสนเทศ ด านการให บร การทางว ชาการด าน เทคโนโลย สารสนเทศ ด านการพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา ด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ด านการบร หารจ ดการองค กร

6 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๖ แผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อเป นการสนองตอบต อพ นธก จของมหาว ทยาล ยในข อท มหาว ทยาล ยต องบร การว ชาการแก ส งคมโดยการ ถ ายทอดเทคโนโลย ท ม ค ณภาพเพ อให เก ดการพ ฒนาท ย งย น ของท องถ นไทย ๒. เพ อเป นการส งเสร มอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย ในร ปแบบของการบร การว ชาการ ๓. เพ อเป นการพ ฒนาหล กส ตรและการจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ ตลอดจนการว จ ย ให สอดคล องก บ ความต องการของช มชนอย างแท จร ง เป าประสงค ๑. ถ ายทอดความร เพ อสน บสน นพ นธก จด านสารสนเทศ เทคโนโลย สารสนเทศของกล มเป าหมายท หลากหลาย ๒. คณาจารย ตลอดจนบ คลากรของมหาว ทยาล ยได ใช ศ กยภาพทางว ชาการด าเน นการเพ อเป น ประโยชน ต อช มชน ส งคมและประเทศชาต ๓. บ คลากรท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยได ร บโอกาสทางการศ กษาตามศ กยภาพผ านการ ให บร การทางว ชาการ กลย ทธ ๑. ส งเสร มและพ ฒนาความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ อสร างสรรค ส งคมแห งการเร ยนร ๒. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาและการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร การว ชาการแก ส งคม ท งหน วยงานภาคร ฐและเอกชน ต วช ว ดความส าเร จ ม ต การประเม นแต ละโครงการ ๑) ความร ความเข าใจของ กล มเป าหมาย ๒) ความพ งพอใจของ กล มเป าหมาย ๓) การน าความร ไปใช ของ กล มเป าหมาย กล มเป าหมาย คร /อาจารย /น กว ชาการ/น ส ต บ คคลท วไป/ช มชน/ส งคม น กศ กษา ไม น อยกว าร อยละ ๙๐ ไม น อยกว าร อยละ ๗๕ ไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ไม น อยกว าร อยละ ๗๕ ไม น อยกว าร อยละ ๗๕ ไม น อยกว าร อยละ ๖๕

7 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๗ ระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม จ ดต งคณะกรรมการ ส ารวจความต องการ ของผ ร บบร การ ประช ม เพ อสร ปท ศทางการให บร การ จ ดท าแผน บร การว ชาการแก ส งคม จ ดก จกรรม / โครงการ ตามแผนบร การฯ ท ต งไว รายงานผลการด าเน นงาน ก จกรรม/โครงการ

8 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๘ ล กษณะของโครงการ/ก จกรรมการบร การทางว ชาการแก ส งคม ๑. โครงการ/ก จกรรมท ขอใช งบประมาณบร การทางว ชาการ ต องเป นโครงการ/ก จกรรมท ม ล กษณะ ตามน ยามท สมศ., ก.พ.ร., และ สกอ. ก าหนด ๒. กล มเป าหมายของการให บร การว ชาการ ได แก ๒.๑ น กศ กษาป จจ บ น ๒.๒ บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยฯ ๒.๓ ศ ษย เก า ๒.๔ หน วยงานภาคร ฐและเอกชนในท องถ น ๒.๕ บ คลากรในหน วยงานภาคร ฐและเอกชนในท องถ น ๒.๖ บ คคลท วไปท สนใจ ๓. เน นการบร การทางว ชาการแบบบ รณาการ สอดคล องก บการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ยและ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๔. สถานท จ ดโครงการ/ก จกรรม อาจจ ดข นในมหาว ทยาล ยหร อภายนอกก ได ๕. ในการจ ดท าโครงการบร การว ชาการ ต องศ กษาความต องการของกล มเป าหมายก อน เพ อให โครงการต างๆ สามารถตอบสนองความต องการของกล มเป าหมายได อย างแท จร ง ๖. ล กษณะโครงการ/ก จกรรมการบร การว ชาการ ได แก ๖.๑ โครงการแบบให เปล า ๖.๒ โครงการท เก บค าลงทะเบ ยนบางส วน หร อเป นโครงการท เก บค าลงทะเบ ยนเต มจ านวน ๖.๓ เป นโครงการท ก อให เก ดรายได ๖.๔ เป นโครงการความร วมม อระหว างหน วยงานภายในของมหาว ทยาล ย หร อเป นโครงการท เป นความร วมม อระหว างมหาว ทยาล ยก บองค กร/หน วยงานภายนอก การด าเน นโครงการและการรายงานผล ๑. การพ ฒนาระบบและกลไกบร การทางว ชาการแก ส งคมเป นไปตามข อก าหนดของต วช ว ดท ๓.๒ ของ ก.พ.ร. ซ งเป นองค ประกอบหน งท ปรากฏในค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ๒. ส าน กฯ ท าหน าท ก าก บ ต ดตาม ด าเน นโครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการ ให เป นไปตาม แผนงาน ท งน ให รายงานผลการด าเน นงานภายใน ๓๐ ว นน บจากว นเสร จส นโครงการ ๓. การประเม นผลโครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการ ก าหนดให ม ประเด นหล กในการว ดผล ๓ ประเด น ได แก ความร ความเข าใจ ความพ งพอใจ และการน าความร ไปใช ท งน ให เป นไปตามเกณฑ ต วช ว ดท ๓.๒ ของ ก.พ.ร. ก าหนด ๔. การด าเน นตามโครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการ อาจม เง อนไขหร อข อก าหนดอ นๆ เพ มข น ท งท มาจากหน วยงานผ ประเม นภายนอกและจากนโยบายของมหาว ทยาล ย เพ อให การด าเน นงาน บร การว ชาการเป นไปอย างเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพส งส ด

9 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๙ แนวปฏ บ ต ในแต ละกลย ทธ กลย ทธ ท ๑ ส งเสร มและพ ฒนาความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ อสร างสรรค ส งคมแห งการเร ยนร แนวทางปฏ บ ต ท ๑.๑ พ ฒนากระบวนงานบร การว ชาการท ม ความช ดเจนในเร องท ศทางการบร การ ว ชาการท เป นอ ตล กษณ ด านเทคโนโลย สารสนเทศของมหาว ทยาล ย รวมท ง แนวทางการบร การว ชาการท เก ดจากการสร างองค ความร และนว ตกรรม แนวทางปฏ บ ต ท ๑.๒ สร างและพ ฒนาหล กส ตรระยะส นตามความต องการของท องถ น แนวทางปฏ บ ต ท ๑.๓ จ ดก จกรรมบร การว ชาการตามจ ดเน นของแต ละหล กส ตรในร ปแบบท หลากหลายเหมาะสมก บกล มเป าหมายท แตกต างท งบ คลากรภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ยฯ แนวทางปฏ บ ต ท ๑.๔ ว จ ย สร าง ประมวล และจ ดท าส อการเร ยนร ด วยตนเอง เพ อเผยแพร ความร ส ช มชนและส งคม แนวทางปฏ บ ต ท ๑.๕ ม การน าความร และประสบการณ จากการบร การว ชาการ และว ชาช พมาใช ในการพ ฒนาการเร ยนการสอน และการว จ ย กลย ทธ ท ๒ ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาและการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร การ ว ชาการแก ส งคมท งหน วยงานภาคร ฐและเอกชน แนวทางปฏ บ ต ท ๒.๑ สร างเคร อข ายความร วมม อเพ อแลกเปล ยนความร และประสบการณ ด าน เทคโนโลย คอมพ วเตอร และ เคร อข ายร วมก บองค กรภายนอกท งภาคร ฐและ เอกชน แนวทางปฏ บ ต ท ๒.๒ พ ฒนาศ นย คอมพ วเตอร และศ นย ว ทยบร การให ม ความท นสม ยตลอดเวลาเพ อ เป นแหล งเร ยนร และถ ายทอดเทคโนโลย ส ช มชนและส งคม ตารางแสดงประมาณการงบประมาณโครงการ/ก จกรรมบร การว ชาการ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ รห สงบประมาณ(บาท) ป งบประมาณ โครงการ/ก จกรรม เง นงบประมาณ เง นนอก งบประมาณ รวม(บาท) ๒๕๕๓ โครงการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศ ๕๓-๐๑-AC-๐๗ ๑๔๘,๔๐๐ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ประจ าป ๒๕๕๓ โครงการเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการ ม ด งน - โครงการสน บสน นการพ ฒนาการเร ยนการสอน พ ฒนาการเร ยนร (บร ษ ท ท โอท จ าก ด(มหาชน)) - โครงการ พ ฒนาระบบฐานข อม ล และเคร อข ายสารสนเทศ(เทศบาลนครนครสวรรค ) - โครงการจ ดท าเน อหาระบบ e-learning ของ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐(eDLTV) - - -

10 ป งบประมาณ แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๑๐ โครงการ/ก จกรรม โครงการพ ฒนาศ กยภาพส าน กว ทยบร การฯ - ค าบ าร งร กษาห องสม ดอ ตโนม ต ๑ ป (๕๐๐,๐๐๐ บาท) โครงการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ - ปร บปร งส วนงานบร การเทคโนโลย สารสนเทศ (อาคาร ๑๕) รห สงบประมาณ(บาท) เง นงบประมาณ เง นนอก งบประมาณ รวม(บาท) ๕๓-๐๐-AC-๐๒ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๓-๐๐-AC-๐๓ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๕๕๔ โครงการจ ดอบรมส มมนา Book Fair ๕๔-๐๐-AC-๐๒ ๑๐๐,๐๐๐ โครงการจ ดท าระบบหน งส อและส งพ มพ ๕๔-๐๐-AC-๐๒ ๒๐๐,๐๐๐ อ เล กทรอน กส โครงการพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ๕๔-๐๑-AC-๐๘ ๑๙๖,๙๐๐ ประจ าป ๒๕๕๔ (IT Training 2011) โครงการพ ฒนาการให บร การสารสนเทศ ๕๔-๐๐-AC-๐๓ ๕๐๐,๐๐๐ - ปร บปร งส วนงานบร การและส อฯ โครงการเคร อข ายความร วมม อทางว ชาการ ม ด งน - โครงการร วมม อก บส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งชาต (สวทช) - โครงการสน บสน นการพ ฒนาการเร ยนการสอน พ ฒนาการเร ยนร (บร ษ ท ท โอท จ าก ด(มหาชน)) - โครงการ พ ฒนาระบบฐานข อม ล และเคร อข ายสารสนเทศ(เทศบาลนครนครสวรรค ) - โครงการจ ดท าเน อหาระบบ e- Learning ของ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐(eDLTV) ๒๕๕๕ โครงการพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ โครงการพ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป ๒๕๕๖ รอการ จ ดสรรงบ รอการ จ ดสรรงบ

11 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๑๑ ตารางแสดงรายละเอ ยดแผนบร การว ชาการ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ กลย ทธ แนวทางปฏ บ ต งาน/โครงการ/ ก จกรรม ต วช ว ด ความส าเร จ ระยะเวลาการด าเน นงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ (โครงการ/บาท) หน วยงานท ร บผ ดชอบ กลย ทธ ท ๑ ส งเสร มและพ ฒนา ความร ด าน เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อสร างสรรค ส งคม แห งการเร ยนร แนวทางปฏ บ ต ท ๑.๑ พ ฒนากระบวนงาน บร การว ชาการท ม ความ ช ดเจนในเร องท ศทางการ บร การว ชาการท เป น อ ตล กษณ ด านเทคโนโลย สารสนเทศของ มหาว ทยาล ย รวมท ง แนวทางการบร การ ว ชาการท เก ดจากการ สร างองค ความร และ นว ตกรรม แนวทางปฏ บ ต ท ๑.๒ สร างและพ ฒนา หล กส ตรระยะส นตาม ความต องการของท องถ น ๑. โครงการพ ฒนาด าน เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ นครสวรรค ประจ าป ๒๕๕๓ ๒. โครงการพ ฒนา ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป ๒๕๕๔ (IT Training 2011) ๓. โครงการพ ฒนา ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป ๒๕๕๕ ๔. โครงการพ ฒนา ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป ๒๕๕๕ กล มเป าหมาย - ม ความร ความ เข าใจไม น อยกว า ร อยละ ๙๐ - ม ความพ งพอใจไม น อยกว าร อยละ ๘๐ - ม การน าความร ไป ใช ไม น อยกว าร อยละ ๗๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ / ๑๔๘,๔๐๐ ๒ / ๑๙๖,๙๐๐ ๓ / - ๔ / - ศ นย เทคโนโลย ฯ และศ นย ว ทย บร การ ศ นย เทคโนโลย ฯ และศ นย ว ทย บร การ ศ นย เทคโนโลย ฯ และศ นย ว ทย บร การ ศ นย เทคโนโลย ฯ และศ นย ว ทย บร การ

12 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๑๒ กลย ทธ แนวทางปฏ บ ต งาน/โครงการ/ ก จกรรม ต วช ว ด ความส าเร จ ระยะเวลาการด าเน นงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ (โครงการ/บาท) หน วยงานท ร บผ ดชอบ แนวทางปฏ บ ต ท ๑.๓ จ ดก จกรรมบร การ ว ชาการตามจ ดเน นของ แต ละหล กส ตรในร ปแบบ ท หลากหลายเหมาะสม ก บกล ม เป าหมายท แตกต างท งบ คลากร ภายในและภายนอก มหาว ทยาล ยฯ ๕. โครงการจ ดอบรม ส มมนา Book Fair ๖. โครงการจ ดท า ระบบหน งส อและ ส งพ มพ อ เล กทรอน กส ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๕ / ๑๐๐,๐๐๐ ๖ / ๒๐๐,๐๐๐ ศ นย ว ทยบร การ ศ นย ว ทยบร การ แนวทางปฏ บ ต ท ๑.๔ ว จ ย สร าง ประมวล และจ ดท าส อการเร ยนร ด วยตนเอง เพ อเผยแพร ความร ส ช มชนและส งคม แนวทางปฏ บ ต ท ๑.๕ ม การน าความร และ ประสบการณ จากการ บร การว ชาการ และ ว ชาช พมาใช ในการ พ ฒนาการเร ยนการสอน และการว จ ย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

13 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๑๓ กลย ทธ แนวทางปฏ บ ต งาน/โครงการ/ ก จกรรม ต วช ว ด ความส าเร จ ระยะเวลาการด าเน นงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ (โครงการ/บาท) หน วยงานท ร บผ ดชอบ กลย ทธ ท ๒ ส งเสร มและ สน บสน นการพ ฒนา และการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการ บร การว ชาการแก ส งคมท งหน วยงาน ภาค ร ฐและเอกชน แนวทางปฏ บ ต ท ๒.๑ สร างเคร อข ายความ ร วมม อเพ อแลก เปล ยน ความร และประสบการณ ด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร และ เคร อข ายร วมก บองค กร ภายนอกท งภาคร ฐและ เอกชน ๗. โครงการเคร อข าย ความร วมม อทาง ว ชาการ ด งน ๗.๑ เคร อข ายความ ร วมม อทางว ชาการก บ ส าน กงานพ ฒนา ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย แห งชาต (สวทช) ๗.๒ เคร อข ายความ ร วมม อทางว ชาการ ในโครงการสน บสน น การพ ฒนาการเร ยน การสอนพ ฒนาการ เร ยนร (บร ษ ท ท โอท จ าก ด(มหาชน)) ๗.๑ (ป ๒๕๕๔ ป จจ บ น/โครงการต อเน อง) ๗.๒ (ป ๒๕๕๒ ป จจ บ น/โครงการต อเน อง) ๗.๓ (ป ๒๕๔๙ ป จจ บ น/โครงการต อเน อง) ๗.๔ (ป ๒๕๕๒ ป จจ บ น/โครงการต อเน อง) ๗ / - ศ นย เทคโนโลย ฯ และศ นย ว ทย บร การ ๗.๓ เคร อข ายความ ร วมม อทางว ชาการใน โครงการพ ฒนาระบบ ฐานข อม ลและเคร อ ข ายสารสนเทศ (เทศบาลนคร นครสวรรค )

14 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๑๔ กลย ทธ แนวทางปฏ บ ต งาน/โครงการ/ ก จกรรม ต วช ว ด ความส าเร จ ระยะเวลาการด าเน นงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. งบประมาณ (โครงการ/บาท) หน วยงานท ร บผ ดชอบ ๗.๔ โครงการจ ดท า เน อหาระบบ e- Learning ของ การศ กษาทางไกลผ าน ดาวเท ยมเฉล มพระ เก ยรต เน องในโอกาส มหามงคลเฉล มพระ ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐(eDLTV) แนวทางปฏ บ ต ท ๒.๒ พ ฒนาศ นย คอมพ วเตอร และศ นย ว ทย บร การให ม ความท นสม ย ตลอดเวลาเพ อเป นแหล ง เร ยนร และถ ายทอด เทคโนโลย ส ช มชนและ ส งคม ๘. โครงการพ ฒนา ศ กยภาพส าน กว ทย บร การฯ ๙. โครงการพ ฒนา เทคโนโลย สารสนเทศ ๑๐. โครงการ พ ฒนาการให บร การ สารสนเทศ ๘ ๙ ๑๐ (พ ฒนาต อเน อง) ๘ /๕๐๐,๐๐๐ ๙ /๔๐๐,๐๐๐ ๑๐/๕๐๐,๐๐๐ ศ นย เทคโนโลย ฯ และศ นย ว ทย บร การ

15 แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๑๕ สารบ ญ บร บทองค กร... ๑ ประว ต ความเป นมา... ๑ ปร ชญา... ๑ ปณ ธาน... ๑ ว ส ยท ศน... ๑ พ นธก จ... ๑ ค าน ยมหล กองค กร... ๒ ประเด นย ทธศาสตร... ๒ เป าประสงค... ๒ นโยบายเช งกลย ทธ... ๓ ความเช อมโยงระหว างประเด นย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยฯ ก บประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การฯ... ๕ แผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖... ๖ ระบบและกลไกการบร การทางว ชาการแก ส งคม... ๗ ล กษณะของโครงการ/ก จกรรมการบร การทางว ชาการแก ส งคม... ๘ การด าเน นโครงการและการรายงานผล... ๘ แนวปฏ บ ต ในแต ละกลย ทธ... ๙ ตารางแสดงรายละเอ ยดแผนบร การว ชาการ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖... ๑๑

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑ แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ เป นไปด

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการและเหต ผล สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คคลค อนข างส ง ซ งในแต ละป การศ กษาจะจ ดสรรงบประมาณสาหร

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ก นยายน 2555 ค าน า แผนบร หารความถ อเป นเคร องม อท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค าน า ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได ก าหนดนโยบายและแนวทางการประก นค ณภาพ การศ กษา ในป การศ กษาน ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได จ ดท า ค ม อการประก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day)

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) ว นท 28 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ คานา โครงการพ ฒนาอาคาร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ จ ดท าโดย ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หน า ๑. การทบทวนแผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๒ ๒. ว เคราะห SWOT การจ ดการความร ของหน วยงาน ๕ และประเม

More information

เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557

เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557 แผนย ทธศาสตร เทคโนโลย และการส อสาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557 เป นศ นย กลางไอท เทคโนโลย ล าสม ย ให บร การประท บใจ กว างไกลด วยโครงข าย 1 ส วนท 1 บทท วไป ย ทธศาสตร เทคโนโลย และการส อสาร มหาว

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information