๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย

Size: px
Start display at page:

Download "๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย"

Transcription

1 องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท ๗.๑ : ภาวะผ น าของสภาว ทยาเขตและผ บร หารท กระด บของมหาว ทยาล ย ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ๑. คณะกรรมการประจ าโครงการห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หาร ได ร บค าช แจงและท าความเข าใจเก ยวก บกฎหมาย ข อบ งค บ ต างๆ ท เก ยวข องก บมหาว ทยาล ย และสามารถปฏ บ ต หน าท ตาม พรบ.ของมหาว ทยาล ยก าหนดครบถ วน ๒. คณะกรรมการประจ าโครงการห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หาร ก าก บด แลมหาว ทยาล ยไปส ท ศทางท ก าหนดร วมก นระหว าง ผ บร หารและคณะกรรมการประจ าโครงการห องเร ยนว ดบ ญ วาทย ว หาร ให ม ความสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาของประเทศ รวมท งท นต อการเปล ยนแปลงของโลก ๓. ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หารได ม การเป ดเผยประว ต กรรมการ สภามหาว ทยาล ย ต อสาธารณชน ๑. คณะกรรมการประจ าโครงการห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หารปฏ บ ต หน าท ตาม กฎหมายก าหนดครบถ วนและม การประเม นตนเองตามหล กเกณฑ ท ก าหนดล วงหน า ๒. ผ บร หารม ว ส ยท ศน ก าหนดท ศทางการด าเน นงาน และสามารถถ ายทอดไปย งบ คลากรท กระด บม ความสามารถในการวางแผนพ ฒนา ม การน าข อม ล สารสนเทศเป นฐานในการปฏ บ ต งานและพ ฒนา มหาว ทยาล ย ๑. ผ บร หารและคณะกรรมการประจ าโครงการห องเร ยนว ดบ ญ วาทย ว หาร ได ม ส วนร วมก นในการก าหนดนโยบาย และ น าส การปฏ บ ต ท เป นระบบช ดเจน เช น - ม ต การพ ฒนาองค กร - ม ต การพ ฒนาหร อการปร บปร งกระบวนหล กของมหาว ทยาล ย - ม ต ผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย ๒. ผ บร หารได สร างระบบและกลไกการถ ายทอดนโยบาย ๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย ๗.๑.๑ ๒ รายงานการประช มสภา ว ทยาเขต (เร อง พรบ.มจร) ๗.๑.๑ ๓ แผนพ ฒนามหาว ทยาล ย ระยะท ๑๑ ๗.๑.๑ ๔ (รายช อ คณะกรรมการประจ าฯ) ๗.๑.๒ ๑ แผนปฏ บ ต การประจ าป ๒๕๕๕ ๗.๑.๒ ๒ แผนพ ฒนาการศ กษาระยะ ท ๑๑ ๗.๑.๒ ๓ สร ปแบบประเม นความพ ง พอใจของผ ใช บ ณฑ ต ๗.๑.๒ ๔ รายงานการประช ม

2 เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ว ส ยท ศน และแผนพ ฒนาให หน วยงานและบ คลากรท กระด บ แผนปฏ บ ต การประจ าป ทราบและม ความเข าใจร วมก น ๗.๑.๒ ๕ ค าส งประจ าป การศ กษา ๓. ผ บร หารม การก าก บต ดตามประเม นผลการ ด าเน นงานตามท มอบหมาย รวมท งสามารถส อสารแผน และผลการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยไปย งบ คลากรใน มหาว ทยาล ย ๔. ผ บร หารสน บสน นให บ คลากรในมหาว ทยาล ยม ส วน ร วมในการบร หารจ ดการให อ านาจในการต ดส นใจแก บ คลากรตามความเหมาะสม ๑. ผ บร หารได ม การก าก บ ต ดตามผลการน านโยบายและ แผนพ ฒนาไปส การปฏ บ ต ในการประช มผ บร หาร เพ อทบทวน เป าหมาย หร อปร บแผนการด าเน นงานให สอดคล องก บ สภาพการณ ย งข น พร อมท งสร างกลไกภายในเพ อส อสารแผนการ ด าเน นงานไปย งบ คลากร กล มเป าหมายท กระด บท เก ยวข อง ๒. ผ บร หารได ม การประเม นผลการด าเน นงานท ส าค ญตาม ภารก จของมหาว ทยาล ยอย างครบถ วน รวมท งการต ดตาม ผลส มฤทธ เป นประจ าท กป ๑. ผ บร หารร บฟ งข อค ดเห นและข อเสนอแนะจากบ คลากร ผ ปฏ บ ต งาน เพ อท าให ได ข อม ลและปร บปร งระบบการ ปฏ บ ต งานอย างต อเน อง ๒. ผ บร หารได ด าเน นการปร บลดข นตอนกระบวนการบร หาร จ ดการโดยการมอบอ านาจในการต ดส นใจแก ผ บร หารหร อผ ปฏ บ ต ระด บถ ดไป เพ อเพ มความคล องต ว พร อมก บม การก าก บ และตรวจสอบเพ อให เก ดความม นใจว าระบบการท างานม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ค มค า และม ความเส ยงอย ในระด บท ยอมร บได ๓. ผ บร หารได ม การส งเสร มสน บสน นก จกรรม เพ อเป นการสร าง ขว ญและก าล งใจต อบ คลากรเป นประจ าอย างต อเน อง ๒๕๕๕ ๗.๑.๓ ๑ สร ปรายงานประจ าป ๒๕๕๕ ๗.๑.๓ ๒ รายงานการประช ม คณะกรรมการโครงการห องเร ยนว ดบ ญ วาทย ว หาร ๗.๑.๓ ๓ สร ปแบบประเม นผลการ ด าเน นงานท กโครงการประจ าป ๒๕๕๕ ๗.๑.๔ ๑ สร ปรายงานการประช ม ประจ าเด อน ๗.๑.๔ ๒ กล องร บความค ดเห น สาย ด วนผ บร หาร เว บบอร ด ๗.๑.๔ ๓ ประกาศ/ระเบ ยบ เร อง การมอบอ านาจ ๗.๑.๔ ๔ แบบฟอร มการมอบอ านาจ ๗.๑.๔ ๕ หน งส อมอบอ านาจ ๗.๑.๔ ๖ บ นท กข อความเช ญร วม อบรม/ส มมนา ๗.๑.๔ ๗ บ นท กข อความการเบ กเง น เพ อเข าร วมอบรม/ส มมนา

3 เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ๑. ผ บร หารได ถ ายทอด นโยบายการปฏ บ ต งาน และความร ให แก ผ ร วมงาน เพ อเพ มศ กยภาพในการท างานให บรรล ว ตถ ประสงค ๕. ผ บร หารถ ายทอดความร และส งเสร มพ ฒนา ผ ร วมงานเพ อให สามารถท างานบรรล ว ตถ ประสงค ของ มหาว ทยาล ยเต มตามศ กยภาพ ๗.๑.๕ ๑ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๗.๑.๕ ๒ สร ปรายงานการประช ม รอบป การศ กษา ๒๕๕๕ ๖. ผ บร หารบร หารงานด วยหล กธรรมาภ บาล โดย ค าน งถ งประโยชน ของสถาบ นและผ ม ส วนได ส วนเส ย ๖. สภามหาว ทยาล ยประเม นผลการบร หารงานของ มหาว ทยาล ยและผ บร หารน าผลการประเม นไปปร บปร ง การบร หารงานอย เป นร ปธรรม ๑. ผ บร หารได ย ดหล กธรรมาภ บาลเป นเคร องม อในการบร หาร การด าเน นงานของมหาว ทยาล ยให ไปส ท ศทางท ก าหนดร วมก น โดยให สอดคล องก บท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ ประเทศและท นต อการเปล ยนแปลงของโลก ๒. ผ บร หารม การด าเน นงานภายใต หล กธรรมาภ บาลโดยเฉพาะ ในประเด นการปกป อง ผลประโยชน ของผ ม ส วนได ส วนเส ยใน เร องค ณภาพทางว ชาการและเป ดโอกาสให ม ส วนร วมจากท ก ฝ ายท เก ยวข องในการด าเน นงาน ๓. ผ บร หารม การเป ดเผยประว ต จ ดท ารายงานสร ปผลการ ท างานและรายงานการเง นของมหาว ทยาล ยเสนอต อ คณะกรรมการโครงการห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หารเป นประจ า ท กป ๗.๑.๔ ๑ ประกาศหล กธรรมาภ บาล ๑๐ ประการ ของห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หาร ๗.๑.๔ ๒ สร ปรายงานการประช ม อาจารย ผ สอน รอบป การศ กษา ๒๕๕๕ ๗.๑.๔ ๓ รายงานสร ปผลการท างาน ของผ บร หาร ๗.๑.๔ ๔ สร ปรายงานการประช ม คณะกรรมการโครงการห องเร ยนว ดบ ญ วาทย ว หาร

4 คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ ม การด าเน นการ ๑ ข อ ม การด าเน นการ ๒ หร อ ๓ ข อ ม การด าเน นการ ๔ หร อ ๕ ข อ ม การด าเน นการ ๖ หร อ ๗ ข อ ม การด าเน นการ ๘ ข อ การประเม นตนเอง เป าหมาย ผลการด าเน นงาน คะแนนการประเม นตนเอง การบรรล เป าหมาย ๖ ข อ ๖ ข อ ๔ คะแนน บรรล ต วบ งช ท ๗.๒ : การพ ฒนามหาว ทยาล ยส สถาบ นการเร ยนร ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ๑. ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หารม แผนย ทธศาสตร ได เน นเร องการพ ฒนา ท กษะความสามารถของบ คลากรภายในเป นหล ก ครอบคล มพ นธก จ ด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ยรวมท งการจ ดการความร ท มหาว ทยาล ยม งเน นตามอ ตล กษณ ระยะท ๑๑ ๑. ม การก าหนดประเด นความร และเป าหมาย ของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผนพ ฒนา ของมหาว ทยาล ยอย างน อยครอบคล มพ นธก จ ด านผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ย ๒. ก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนา ความร และท กษะด านการผล ตบ ณฑ ตและด าน การว จ ยอย างช ดเจนตามประเด นความร ท ก าหนด ๑. ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หารม กล มเป าหมายท ได ร บการพ ฒนา ความร และท กษะด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ย ๒. ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ได ม ผลงานการว จ ยท ครอบคล มพ นธก จด าน ๗.๒.๑ ๑ ค าส งแต งต งคณะกรรมการ ส วนงานว จ ย ๗.๒.๑ ๒ แผนพ ฒนามหาว ทยาล ย ๗.๒.๒ ๑ จดหมายเช ญเข าร วมอบรม ด านการว จ ย ๗.๒.๒ ๒โครงการเผยแพร ผลงานว จ ย

5 เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ในข อ ๑ การผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ยรวมท งประเด นการจ ดการความร ท มหาว ทยาล ยม งเน นตามอ ตล กษณ การบ รณาการการจ ดการเร ยนการสอน ผ านการช าระต านานม ลศาสนา ฉบ บว ด บ านเอ อม ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลง กรณราชว ทยาล ย ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หาร จ งหว ดล าปาง ๗.๒.๒ ๓ โครงการเผยแพร ผลงานการ ว จ ยแนวทางการท างานของเคร อข าย สถาบ นการศ กาในจ งหว ดล าปางเพ อ ๓. ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร ท กษะ ของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge) เพ อค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ ๑ และเผยแพร ไปส บ คลากร กล มเป าหมายท ก าหนด ๔. ม การรวบรวมความร ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อ ๑ ท งท ม อย ในต วบ คคลและแหล ง เร ยนร อ น ๆ ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและ จ ดเก บอย างเป นระบบโดยเผยแพร ออกมาเป น ลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) ๑. ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หารได ส งเสร มให ม บรรยากาศและว ฒนธรรม การเร ยนร ภายในมหาว ทยาล ย โดยได ม ช มชนน กปฏ บ ต และเคร อข าย ด านการจ ดการความร ท งระหว างหน วยงานภายในมหาว ทยาล ย และ ภายนอกมหาว ทยาล ย เพ อให เก ดว ฒนธรรมการแลกเปล ยนเร ยนร อย าง ต อเน องโดยห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หารได จ ดสรรทร พยากรท งด าน งบประมาณ เวลา สถานท ๑. ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หารได ก าหนดผ ร บผ ดชอบในการว เคราะห ส งเคราะห ความร ท งท ม อย ในต วบ คคล และแหล งเร ยนร อ น ๆ ท เป น แนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบ เป นหมวดหม เพ อให บ คลากรกล มเป าหมายท ต องการเพ มพ นความร ความสามารถ เข าถ งแนวปฏ บ ต ท ด ได ง าย ๒. ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หารได บร การเทคโนโลย สารสนเทศเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ และเผยแพร ความร ในองค กรให เก ด ความประหย ดและเก ดประโยชน ส งส ด สร างเร ยนร และเสร มศ กยภาพช มชน ๗.๒.๓ ๑ จดหมายขอให สถานท ใน การแลกเปล ยนเร ยนร ด านการว จ ย ๗.๒.๔ ๑ ค าส งแต งต งคณะกรรมการ ส วนงานว จ ย ๗.๒.๔ ๒ เว ปไซต ๗.๒.๔ ๓ ภาพถ ายห องส วนงานว จ ย ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หาร

6 เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ๕. ม การน าความร ท ได จากการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษาท ผ านมา ท เป น ลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) และ จากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge)ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บ ใช ในการปฏ บ ต งานจร ง คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ ม การด าเน นการ ๑ ข อ ม การด าเน นการ ๒ ข อ ม การด าเน นการ ๓ ข อ ม การด าเน นการ ๔ ข อ ม การด าเน นการ ๕ ข อ การประเม นตนเอง เป าหมาย ผลการด าเน นงาน คะแนนการประเม นตนเอง การบรรล เป าหมาย ๔ ข อ ๔ ข อ ๔ คะแนน บรรล เป าหมาย

7 ต วบ งช ท ๗.๓ : ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ ชน ดของต วบ งช : ป จจ ยน าเข า ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา ๒๕๕๕ เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ๑. ม แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หาร ม โครงการพ ฒนา ระบบเคร อข าย ท บรรจ อย ในแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ท กๆป และได ร บการยกฐานะเป นว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง ในป ๒๕๕๖ จ งย งไม ม แผนระบบสารสนเทศ ๗.๓.๑-๑ แผนปฏ บ ต การประจ าป ๒๕๕๕ ๒. ม ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการ ต ดส นใจ ตามพ นธก จของมหาว ทยาล ย โดยอย างน อย ต องครอบคล มการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การ บร หารจ ดการ และการเง น และสามารถน าไปใช ในการ ด าเน นงานประก นค ณภาพ ๓. ม การประเม นความพ งพอใจของผ ใช ระบบ สารสนเทศ ๔. ม การน าผลการประเม นความพ งพอใจของผ ใช ระบบสารสนเทศมาปร บปร งระบบสารสนเทศ ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หาร ม ระบบสารสนเทศเพ อ การบร หารและการต ดส นใจเป นระบบสารสนเทศท น า ข อม ลจากระบบสารสนเทศในการด าเน นงานตามปกต เช น ระบบบ ญช ระบบลงทะเบ ยนน กศ กษา ระบบทะเบ ยน ประว ต เป นต น มาสร างเป นสารสนเทศให ผ บร หารใช ใน การบร หารและการต ดส นใจท เป นพ นธก จของคณะได อย าง ครบถ วน รวมท งเป นข อม ลเพ อใช ในการด าเน นงานประก น ค ณภาพการศ กษาด วย ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หารได จ ดท าแบบประเม น ความพ งพอใจของผ ใช ระบบสารสนเทศ ประจ าท กป การศ กษา ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ได น าผลการประเม นความ พ งพอใจของผ ใช งานระบบสารสนเทศมาปร บปร งระบบ สารสนเทศ ๗.๓.๒-๑ เว บไซต ๗.๓.๒-๒ ระบบ Formula ๗.๓.๒-๓ ระบบทะเบ ยนและว ดผล ๗.๓.๒-๔ ระบบสารบ ญอ เลคทรอน ค ๗.๓.๒-๕ ระบบห องสม ดอ ตโนม ต (VTLS) ๗.๓.๓-๑ แบบประเม นความพ งพอใจของน ส ต ท ม ต อระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ๗.๓.๔-๑ สร ปแบบประเม นความพ งพอใจของ น ส ตท ม ต อระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ๗.๓.๒-๒ เอกสารส ญญาเช าส ญญาณ อ นเทอร เน ต

8 เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ๗.๓.๒-๓ แผนผ งระบบเคร อข ายก อน/หล ง การปร บปร ง ระบบ ๕. ม การส งข อม ลผ านระบบเคร อข ายของหน วยงาน ภายนอกท เก ยวข องตามท ก าหนด ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หาร ได ยกฐานะเป น ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง เม อป การศ กษา ๒๕๕๕ จ งย งไม ม การส งข อม ลผ านร ะบบ เ คร อข ายของส าน กง าน คณะกรรมการอ ดมศ กษาตามท ส าน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษาก าหนด คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ ม การด าเน นการ ม การด าเน นการ ม การด าเน นการ ม การด าเน นการ ม การด าเน นการ ๑ ข อ ๒ ข อ ๓ ข อ ๔ ข อ ๕ ข อ การประเม นตนเอง เป าหมาย ผลการด าเน นงาน คะแนนการประเม นตนเอง การบรรล เป าหมาย ๕ ๔ ๔ บรรล เป าหมาย

9 ต วบ งช ท ๗.๔ : ระบบบร หารความเส ยง ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หารม คณะกรรมการตรวจสอบ การเง นและทร พย ส น ๑. ม การแต งต งคณะกรรมการหร อคณะท างาน บร หารความเส ยง โดยม ผ บร หารระด บส งและ ต วแทนท ร บผ ดชอบพ นธก จหล กของคณะร วมเป น คณะกรรมการหร อคณะท างาน ๒. ม การว เคราะห และความเส ยง และป จจ ยท ก อให เก ดความเส ยงอย างน อย ๓ ด าน ตามบร บท ของว ทยาเขต ด งต อไปน - ค วาม เ ส ย ง ด านท ร พย าก ร ( การ เ ง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคาร สถานท ) - ความเส ยงด านย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ของ คณะ - ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน เช น ความเส ยง ของกระบวนการบร หาร หล กส ตร การบร หาร งานว จ ย ระบบงาน ระบบประก นค ณภาพ - ความเส ยงด านบ คลากรและความเส ยงด าน ธรรมาภ บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย ผ บร หารห องเร ยนว ดบ ญวาทย ม นโยบายด านการ ประเม นความเส ยงโดยผ านเวท การประช มประจ าเด อน ของบ คลากรห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หาร ๗.๔.๑ ๑ ค าส งแต งต งคณะกรรมการการเง น และทร พย ส น ๗.๔.๒ ๑ รายงานการประช มประจ าเด อน (เร อง ความเส ยง)

10 เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน และบ คลากร - ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก ๓. ม การประเม นโอกาสและผลกระทบของความ เส ยงและจ ดล าด บความเส ยงท ได จากการว เคราะห ในข อ ๒ ๔. ม การจ ดท าแผนบร หารความเส ยงท ม ระด บความ เส ยงส ง และด าเน นการตามแผน ๕. ม การต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงานตามแผน และรายงานต อคณะกรรมการสภาว ทยาเขต เพ อ พ จารณาอย างน อยป ละ ๑ คร ง ๖. ม การน าผลการประเม น และข อเสนอแนะจาก คณะกรรมการสภาว ทยาเขต ไปใช ในการปร บแผน หร อว เคราะห ความเส ยงในรอบป ถ ดไป คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ ม การด าเน นการ ๑ ข อ ม การด าเน นการ ๒ ข อ ม การด าเน นการ ๓-๔ ข อ ม การด าเน นการ ๕ ข อ ม การด าเน นการ ๖ ข อ การประเม นตนเอง เป าหมาย ผลการด าเน นงาน คะแนนการประเม นตนเอง การบรรล เป าหมาย ๕ ข อ ๒ ๒ ไม บรรล เป าหมาย

11 ต วบ งช ท ๗.๕ : การปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท ของสภามหาว ทยาล ย ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา : ไม ม การประเม นในข อน ต วบ งช ท ๗.๖ : การปฏ บ ต ตามบทบาทหน าท ของผ บร หารมหาว ทยาล ย ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน การประเม นผลผ บร หารโดยคณะกรรมการท สภา มหาว ทยาล ยแต งต ง การประเม นตนเอง เป าหมาย ผลการด าเน นงาน คะแนนการประเม นตนเอง การบรรล เป าหมาย ๔.๐๐ - - ไม บรรล เป าหมาย

12 ว เคราะห จ ดแข งและจ ดท ควรพ ฒนา องค ประกอบท ๗ จ ดแข ง - คณะกรรมการบร หารห องเร ยนว ดบ ญวาทย ได ม บทบาทการปฏ บ ต ตามหน าท ของผ บร หารของมหาว ทยาล ย - ม โครงการพ ฒนาระบบเคร อข าย ท บรรจ อย ในแผนปฏ บ ต การประจ าป ของท กๆป และได ร บการยกฐานะเป นว ทยาล ยสงฆ นครล าปางในป ๒๕๕๖ - ม ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจเป นระบบสารสนเทศท น าข อม ลจากระบบสารสนเทศในการด าเน นงานตามปกต เช น ระบบบ ญช ระบบลงทะเบ ยนน ส ต ระบบทะเบ ยนประว ต เป นต น มาสร างเป นสารสนเทศให ผ บร หารใช ในการบร หาร และ การต ดส นใจในเร องท เป นพ นธก จของคณะได อย างครบถ วนท งด านการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การเง น การบร หารจ ดการ ด านอ นๆ รวมท งเป นข อม ลเพ อใช ในการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา - ม การจ ดท าแบบประเม นความพ งพอใจของผ ใช ระบบสารสนเทศ ประจ าท กป การศ กษา - ม การน าผลการประเม นความพ งพอใจของผ ใช งานระบบสารสนเทศมาปร บปร งระบบสารสนเทศ จ ดท ควรพ ฒนา - ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หารควรม แผนพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ - ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ควรม การน าความร ท ได จากการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษาท ผ านมา ท เป นลายล กษณ อ กษร (explicit knowledge) และจากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (tacit knowledge)ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง - ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ควรม การประเม นโอกาสและผลกระทบของความเส ยงและจ ดล าด บความเส ยงท ได จากการว เคราะห ในข อ ๒ - ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ควรม ม การจ ดท าแผนบร หารความเส ยงท ม ระด บความเส ยงส ง และด าเน นการตามแผน - ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ควรม ม การต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงานตามแผน และรายงานต อคณะกรรมการสภาว ทยาเขต เพ อพ จารณาอย างน อยป ละ ๑ คร ง - ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ควรม ม การน าผลการประเม น และข อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาว ทยาเขต ไปใช ในการปร บแผนหร อว เคราะห ความเส ยงในรอบป ถ ดไป แนวทางเสร มจ ดแข งและปร บปร งจ ดท ควรพ ฒนา - ห องเร ยนว ดบ ญวาทย ว หาร ได ร บการยกฐานะเป นว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง ซ งได บรรจ แผนระบบสารสนเทศไว ในป ๒๕๕๖ - การประเม นผลตามหน าท และบทบาทของผ บร หารโดยได ย ดถ อตามหล กธรรมาภ บาลเพ อให สอดคล องก บการบร หารจ ดการตามนโยบายของมหาว ทยาล ย

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ จ ดท าโดย ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หน า ๑. การทบทวนแผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๒ ๒. ว เคราะห SWOT การจ ดการความร ของหน วยงาน ๕ และประเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information