การบร หารความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555"

Transcription

1 การบร หารความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555

2 ก คาน า ท กหน วยงานในองค กรต างๆ ม การดาเน นงานเปล ยนแปลงตามสถานการณ ตลอดเวลา ซ งอาจ ส งผลกระทบต อการดาเน นงานในองค กร ซ งความไม แน นอนน เป นเสม อนดาบสองคมท อาจก อให เก ด ผลล พธ ในทางบวกซ งเป นการให โอกาสแก องค การหร ออาจก อให เก ดผลล พธ ในทางลบซ งถ อว าเป น ความเส ยง ด งน นการบร หารความเส ยงจ งเข ามาม บทบาทต อการดาเน นงานมากข น เพราะการบร หาร ความเส ยงเป นกระบวนการท ม ระบบ สามารถนาไปใช เพ อบ งช เหต การณ ความเส ยง ประเม นความเส ยง จ ดลาด บความสาค ญและจ ดการความเส ยงให ก บหน วยงานให สามารถบร หารความไม แน นอนหร อ ความเส ยงได อย างม ประส ทธ ภาพ ในป การศ กษา 2555 ฝ ายประก นค ณภาพ ม การบร หารจ ดการความเส ยง โดยพ จารณาจาก ภาระหน าท ภายในหน วยงาน ซ งได ม การว เคราะห และระบ ป จจ ยเส ยงท คาดว าอาจจะเก ดข นหร อม ส วนเก ยวข องก บหน วยงาน พร อมท งม การต ดตามผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง พร อม สร ปป ญหาและแนวทางแก ไข เพ อเสนอต อผ บร หาร เพ อพ จารณาและให ข อเสนอแนะ ท งน ฝ ายได นา แนวทางและข อเสนอแนะในป การศ กษา 2555 มาปร บปร งการบร หารความเส ยง ในป การศ กษา 2555 ให ม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพมากข น ฝ ายประก นค ณภาพ พฤษภาคม 255 5

3 ข ข อเสนอแนะจากผลการดาเน นงานบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2554 โดย รองอธ การบด ฝ ายแผนและประก นค ณภาพ 1. ในป การศ กษา รองอธ การบด ฝ ายแผนและประก นค ณภาพ และ คณะกรรมการ บร หารความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ ม การประช มและแลกเปล ยนเร ยนร การบร หาร ความเส ยงของฝ ายประก นค ณภาพ ในป การศ กษา 2554 พบว า ควรเพ มประเด นความเส ยง ด านบ คลากร ส วนในประเด นอ นๆ ท 3 ประเด น ให คงเด มไว 2. ควรนาประเด นความเส ยง ในป การศ กษา 2555 มาทาการว เคราะห ความเส ยงท จะเก ดข น โดยใช มาตรการเทคน ค 4 T ให เห นช ดเจนมากข น (ดร.ส ภาวด ช วงโชต ) รองอธ การบด ฝ ายแผนและประก นค ณภาพ../../..

4 ค สารบ ญ เร อง หน า คานา ก ข อเสนอแนะจากผลการดาเน นงานบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2554 ข สารบ ญ ค ส วนท 1 การบร หารความเส ยง (Risk Management) 1 ส วนท 2 การว เคราะห และระบ ป จจ ยความเส ยงท ส งผลกระทบต อฝ ายประก นค ณภาพ 6 - ตารางการว เคราะห และระบ ป จจ ยความเส ยงท ส งผลกระทบ ต อฝ ายประก นค ณภาพ ป การศ กษา ส วนท 3 การประเม นความเส ยง และแนวทางการควบค มความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ ป การศ กษา ตารางการประเม นโอกาสและผลกระทบท เก ดจากความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ ป การศ กษา ส วนท 4 แผนบร หารความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ ป การศ กษา ภาคผนวก คาส งแต งต งคณะกรรม

5 - 1 - ส วนท 1 การบร หารความเส ยง (Risk Management) การบร หารความเส ยง เป นเร องสาค ญและหล กเล ยงไม ได สาหร บหน วยงานในย ค ป จจ บ น เพราะ การบร หารความเส ยงจะช วยให หน วยงานม ความม นใจว าจะสามารถจ ดการก บความเส ยงให ม ผลสาเร จ ได และจะทาให หน วยงานสามารถบรรล เป าหมายหร อว ตถ ประสงค ท ต งไว การดาเน นงานภายใน หน วยงานอาจเก ดความเส ยงได และอาจเก ดผลกระทบก บความสาเร จได เช นก น เช น ความเส ยงด าน งบประมาณ ความเส ยงด านค าใช จ าย ความเส ยงด านกาหนดการ หร อความเส ยงด านเทคน ค เป นต น หากไม ได ร บการด แลเอาใจใส วางแผนปฏ บ ต แก ไข ต ดตามประเม นผล ผลเส ยหายอย างร ายแรงย อม เก ดข นก บหน วยงานได ด งน นท กหน วยงานจ งควรให ความสาค ญก บเร องการบร หารความเส ยงเป นลาด บต น โดย นาไปใส ไว ในแผนการบร หารความเส ยงของหน วยงาน ม การว เคราะห ความเส ยง จ ดลาด บความสาค ญ และควบค มความเส ยงท เช อได ว าม ผลกระทบต อหน วยงาน ความหมายของความเส ยง ความเส ยง หมายถ ง เหต การณ /การกระทาใดๆ ท อาจเก ดข นภายใต สถานการณ ท ไม แน นอน และจะส งผลกระทบหร อสร างความเส ยหาย (ท งน เป นเง นและไม เป นต วเง น) หร อ ก อให เก ดความ ล มเหลว หร อลดโอกาสท จะบรรล เป าหมายองค กร ในการบร หารความเส ยง จะต องม ต นท น ทร พยากรและบ คคล ด งน นจะต องคาน งถ ง ผลประโยชน ท จะได ร บด วยว าค มค าหร อไม ในการลดความเส ยงเหล าน น เพราะเหต ว าความเส ยงน นม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ท มา: ความเส ยง หมายถ ง โอกาสท จะเก ดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล ความส ญเปล า หร อเหต การณ ซ งไม พ งประสงค ท จะทาให งานไม ประสบความสาเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนด ท มา : ผศ.ประเสร ฐ อ ครประถมพงศ ประเภทของความเส ยง 1. ความเส ยงด านกลย ทธ และนโยบาย 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต การ 3. ความเส ยงด านการเง นและงบประมาณ 4. ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก

6 - 2 - การบร หารความเส ยง (Risk Management) เป นการบร หารป จจ ยและควบค มก จกรรม รวมท ง กระบวนการปฏ บ ต งานต างๆโดยต องลดม ลเหต แต ละโอกาสท จะทาให หน วยงานเส ยหาย การทาให ระด บความเส ยงและขนาดของความเส ยหายท จะเก ดข นท งในป จจ บ นและอนาคตอย ระด บท ยอมร บได ประเม นได ควบค มได และตรวจสอบได อย างม ระบบ โดยคาน งถ งการบรรล ว ตถ ประสงค หร อ เป าหมายและการไปส ว ส ยท ศน ของหน วยงานเป นสาค ญ สถาบ นการศ กษาจ งควรเสร มสร างและพ ฒนาให ท กหน วยงานท งระด บบร หารและระด บ ปฏ บ ต การม ความเข าใจและม บทบาทเก ยวก บการบร หารความเส ยงในหน วยงานของตน โดยอาจใช วงจรบร หารความเส ยงเป นแนวทางในการบร หารความเส ยงของสถาบ นได ด งน 1. การว เคราะห และระบ ป จจ ยเส ยง 2. การประเม นความเส ยง 3. การจ ดการความเส ยง 4. การต ดตามและทบทวน วงจรการบร หารความเส ยง 1. การว เคราะห และระบ ป จจ ยเส ยง (Risk Identification) จะต องศ กษาว ตถ ประสงค และ เป าหมายของหน วยงาน ซ งจะสอดคล องก บภารก จ (Mission) ซ งแบ งเป น 2 ระด บ ค อ 1) ว ตถ ประสงค ระด บองค กร/หน วยงาน ( Entity Level Objectives) เป นว ตถ ประสงค ตามแผนกลย ทธ ขององค กร /หน วยงาน 2) ว ตถ ประสงค ระด บก จกรรม (Activity Level Objectives) เป นว ตถ ประสงค ของการ ดาเน นงานท เฉพาะเจาะจง สาหร บแต ละก จกรรมในแต ละหน วยงาน ซ งว ตถ ประสงค ของแต ละก จกรรมจะต องสน บสน น และสอดคล องก บว ตถ ประสงค ในระด บองค กร / หน วยงาน การระบ ป จจ ยเส ยงจะด จากแผนกลย ทธ ว าในแต ละกลย ทธ ม ว ตถ ประสงค และเป าหมาย อย างไร ด งน นจะต องระบ ป จจ ยเส ยงท เก ดข นให ครบท กประเด น 2. การประเม นความเส ยง(Risk Measurement) เป นการประเม นว าป จจ ยเส ยงท ได ระบ ไว ม ความ เส ยงอย างไร ในการว เคราะห จะด ถ งสาเหต ( Cause) ของการเก ดน นม โอกาส ( Opportunity) มากน อย เพ ยงใด และเม อเก ดแล วม ผลกระทบ (Effect) มากน อยเพ ยงใด แล วนาป จจ ยเส ยงท ได ทาการประเม น เร ยบร อยแล วน นมาทาการจ ดลาด บความเส ยง (Risk Prioritization) ค อเม อเท ยบความเส ยงโอกาสและ ผลกระทบแล ว หน วยงานได จ ดลาด บว าความเส ยงน นม น ยสาค ญเพ ยงใด โดยการจ ดลาด บความเส ยง จากมากไปหาน อย ซ งม ข นตอนการว เคราะห ด งน

7 - 3-1) ประเม นระด บความสาค ญของป จจ ยเส ยง ค อ ป จจ ยเส ยงแต ละป จจ ย หาก เก ดข นแล วม ผลกระทบต อหน วยงานมากน อยเพ ยงใด 2) ประเม นความเส ยงท ป จจ ยเส ยงจะเก ดข น ค อ พ จารณาว าป จจ ยเส ยงท เร ยงลาด บ ความสาค ญไว แล ว ม โอกาสท จะเก ดข น มากน อยเพ ยงใด 3) เล อกเทคน คการว เคราะห ความเส ยงท เหมาะสม 3. การจ ดการความเส ยง (Risk Management) ม การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง โดยแผน ด งกล าวต องกาหนดมาตรการหร อแผนปฏ บ ต การในการสร างความร ความเข าใจให ก บบ คลากรท ก ระด บในด านการบร หารความเส ยง และการดาเน นการแก ไข ลด หร อป องก นความเส ยงท จะเก ดข น อย างเป นร ปธรรม และม การดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยง 4. การต ดตามและทบทวน เป นการต ดตามและทบทวนผลหล งการดาเน นการบร หารความ เส ยง โดยม การสร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยงและพ จารณาว า แผนบร หารความ เส ยงใดม ประส ทธ ภาพสามารถท จะดาเน นการต อไปหร อแผนใดต องได ร บการเปล ยนแปลงปร บปร ง เพ อแก ไขให สอดคล องก บสถานการณ หร อความเส ยงท เปล ยนแปลงไป ท งน เพ อให ระบบการบร หาร ความเส ยงม ความสมบ รณ ตลอดจนม การกาหนดแนวทางและข อเสนอแนะในการปร บปร งแผน บร หารความเส ยงโดยได ร บความเห นชอบจากผ บร หารส งส ดของสถาบ น

8 - 4 - วงจรบร หารความเส ยง 1 ระบ ความเส ยง 4 ต ดตามและทบทวน 2 การประเม นความเส ยง 3 การจ ดการความเส ยง การบร หารความเส ยงของฝ ายประก นค ณภาพ เพ อให การบร หารความเส ยงของฝ ายประก นค ณภาพเป นระบบและสามารถ ควบค มก จกรรม รวมท งกระบวนการดาเน นงานต างๆ เพ อลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท จะเก ดความเส ยหาย โดยให ระด บความเส ยงและขนาดของความเส ยหายท เก ดข นในอนาคตอย ในระด บท ยอมร บได ประเม นได ควบค มได และตรวจสอบได อย างม ระบบ จ งได กาหนดแนวทางการ ดาเน นการ บร หารความเส ยงไว ด งน 1. แต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยงของฝ ายประก นค ณภาพ โดยม ผ บร หารระด บส ง ของฝ ายประก นค ณภาพ และคณะกรรมการบร หารงานฝ ายประก นค ณภาพ เป น ผ ร บผ ดชอบ ซ งม บทบาทสาค ญในการกาหนดแนวทางการบร หารความเส ยงภายใน หน วยงาน และพ จารณาเห นชอบ 2. ม การว เคราะห และระบ ป จจ ยเส ยงท ส งผลกระทบ หร อ สร างความเส ยหาย หร อ ลดโอกาส ท จะบรรล เป าหมายในการบร หารงาน และจ ดลาด บความสาค ญของป จจ ยเส ยง 3. จ ดทาแผนบร หารความเส ยง เพ อดาเน นการแก ไข ลด หร อป องก นความเส ยงท จะเก ดข น 4. ม การดาเน นการตามแผนบร หารความเส ยง

9 คณะกรรมการบร หารความเส ยงม การต ดตามผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง อย างต อเน อง 6. คณะกรรมการบร หารความเส ยง สร ปและประเม นผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความ เส ยง ช แจงป ญหาและแนวทางแก ไขในการปร บปร งแผนบร หารความเส ยง 7. คณะกรรมการบร หารความเส ยง นาเสนอรายงานสร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร ความเส ยง ต อคณะกรรมการบร หารงานฝ ายประก นค ณภาพ คณะผ บร หารมหาว ทยาล ย และสภามหาว ทยาล ยเพ อพ จารณาและให ข อเสนอแนะ 8. คณะกรรมการบร หารความเส ยง เสนอ (ร าง) การบร หารความเส ยง ในป การศ กษาถ ดไป เพ อพ จารณาเห นชอบ โดยนาข อเสนอแนะจากคณะกรรมการบร หารงานฝ ายประก น ค ณภาพ ในข อ 7 และความเส ยงใหม จากนโยบายหร อสภาพแวดล อมทางการศ กษาท เปล ยนแปลงไปท งภายในสถาบ นและจากหน วยงานภาคร ฐ มาจ ดทาแผนบร หารความ เส ยงในป การศ กษาถ ดไป

10 - 6 - ส วนท 2 การว เคราะห และระบ ป จจ ยความเส ยงท ส งผลกระทบต อฝ ายประก นค ณภาพ การพ จารณาประเภทของความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ ได พ จารณากาหนดประเภทของความเส ยง จากเด มม 3 ด าน ในป การศ กษา 2555 ได เพ มความเส ยงด านบ คลากร เป น 4 ด าน ได แก 1. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน 2. ความเส ยงด านทร พยากร: ระบบสารสนเทศ 3. ความเส ยงด านบ คลากร 4. ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก การประเม นและจ ดลาด บความเส ยง คณะ กรรมการ บร หารความเส ยง ได นาข อเสนอแนะของผ บร หาร เร องรายงานผลการ ดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยงของฝ ายประก นค ณภาพในป ท ผ านมา เพ อนามาพ จ ารณา กาหนดการบร หารความเส ยงในป ป จจ บ น โดยระบ ป จจ ยความเส ยงแต ละด าน รวมท งพ จารณาโอกาส ท จะเก ดความเส ยง และผลกระทบท จะเก ดข นในแต ละป จจ ยเส ยง พร อมท งได กาหนดแนวทางในการ จ ดการความเส ยงและบ คลากรท ร บผ ดชอบอย างเป นร ปธรรม ฝ ายฯ ได ประเม นความเส ยงและจ ดลาด บ ความสาค ญของความเส ยงท แตกต างก น โดยม น ยสาค ญเพ อประเม นประส ทธ ภาพของการควบค มโดย จ ดลาด บความเส ยงออกเป น 4 ด าน ด งน 1. (ก 1) เป นเหต การณ ท เก ดข นแล ว สร างความเส ยหายระยะส น ส งผลต อความเช อม นและ สร างความเส ยหายต อหน วยงานเห นเป นร ปธรรมท ช ดเจน ต องแก ไขโดยเร งด วน ซ งม ผลกระทบท ร นแรงและม โอกาสท เก ดข นไม บ อย 2. (ก 2) เป นเหต การณ ท เก ดข นแล ว สร างความเส ยหายระยะส น ส งผลต อความเช อม นและ สร างความเส ยหายต อหน วยงานเห นเป นร ปธรรมท ช ดเจน ต องแก ไขโดยเร งด วน ซ งม ผลกระทบท ร นแรงและม โอกาสท เก ดข นบ อย ๆ 3. (ข 1) เป นเหต การณ ท เก ดข นแล ว ส งผลในระยะยาว ความเส ยหายอาจจะไม ช ดเจน แต บ น ทอนหร อเป นอ ปสรรคต อการพ ฒนาในอนาคต ซ งม ผลกระทบท ไม ร นแรงและม โอกาสเก ดข นไม บ อย 4. (ข 2) เป นเหต การณ ท เก ดข นแล ว ส งผลในระยะยาว ความเส ยหายอาจจะไม ช ดเจน แต บ น ทอนหร อเป นอ ปสรรคต อการพ ฒนาในอนาคต ซ งม ผลกระทบท ไม ร นแรงและม โอกาสเก ดข นบ อย

11 - 7 - โดยการจ ดลาด บความสาค ญของความเส ยง ป จจ ยเส ยงน นพ จารณาจากม ต ของโอกาสและผล กระทบจากส งมาย งต า เพ อกาหนดมาตรการหร อแผนการจ ดการความเส ยงท ส งผลกระทบต อเป าหมาย ของหน วยงาน ซ งมาตรการหร อแผนการจ ดการความเส ยง ได ใช แนวค ดของ 4 T เข ามาช วยในการ จ ดการความเส ยง ประกอบไปด วย Take: ยอมร บ Treat: ลดหร อควบค ม Transfer: โอนหร อกระจาย และ Terminate: หย ดหร อหล กเล ยง High ก (ร นแรง) ผลกระทบ ข (ไม ร นแรง) Low ก 1 Medium Risk เป นเหต การณ ท เก ดข นแล ว สร างความ เส ยหายระยะส น ส งผลต อความเช อม นและ สร างความเส ยหายต อหน วยงานเห นเป น ร ปธรรมท ช ดเจน ต องแก ไขโดยเร งด วน ซ ง ม ผลกระทบท ร นแรงและม โอกาสท เก ดข น ไม บ อย Transfer / Share Low Risk ข 1 เป นเหต การณ ท เก ดข นแล ว ส งผลใน ระยะยาว ความเส ยหายอาจจะไม ช ดเจน แต บ นทอนหร อเป นอ ปสรรคต อการพ ฒนาใน อนาคต ซ งม ผลกระทบท ไม ร นแรงและม โอกาสเก ดข นไม บ อย Take / Accept โอกาสเก ด ก 2 High Risk เป นเหต การณ ท เก ดข นแล ว สร างความ เส ยหายระยะส น ส งผลต อความเช อม นและ สร างความเส ยหายต อหน วยงานเห นเป น ร ปธรรมท ช ดเจน ต องแก ไขโดยเร งด วน ซ งม ผลกระทบท ร นแรงและม โอกาสท เก ดข นบ อย ๆ Terminate / Control ไม บ อย ( 1 ) บ อย ( 2 ) ข 2 Medium Risk เป นเหต การณ ท เก ดข นแล ว ส งผลในระยะ ยาว ความเส ยหายอาจจะไม ร นแรงในระยะต น แต บ นทอนหร อเป นอ ปสรรคต อการพ ฒนาใน อนาคต ซ งม ผลกระทบท ไม ร นแรงและม โอกาสเก ดข นได บ อย Treat / Control High

12 - 8 - การบร หารจ ดการความเส ยง ก ผลกระทบ ข ความเส ยงท ยอมร บ เบ ยงเบนได Transfer / Share ความเส ยงท อย ใน แต ต องควบค ม ระด บท ยอมร บได ไม จ าเป นต องม มาตรการจ ดการเพ มเต มใดๆ แต ต องร กษาระด บไว ไม ให ม ระด บความเส ยง Take / Accept ความเส ยงท จะต องจ ดการเอาระด บความเส ยงลง ให ได โดยต องม การกาหนดมาตรการในการจ ดการ ความเส ยงเพ มเต มโดยท นท Terminate / Control โดยปฏ บ ต ตามระบบควบค มภายใน ไม ให ม ระด บความเส ยงเพ มข น 2 โอกาส 1 Treat / Control ระด บความร นแรง ระด บความร นแรง หมายถ ง ระด บของผลท เก ดจากป จจ ยเส ยงท ก อให เก ดความเส ยหายแก หน วยงานและองค กรเช น ระด บความร นแรง ความเส ยหาย 1 (น อยมาก) ไม ม การชะง กง นของการดาเน นงาน 2 (น อย) ม ผลกระทบเล กน อยต อการดาเน นงาน เช น ส งผลต อค าใช จ าย และเวลา ในการทางานท เพ มข นเล กน อย 3 (ปานกลาง) ม การชะง กง นท ส งผลต อการดาเน นงาน เช น ส งผลให ค าใช จ ายเพ ม พอสมควร ใช เวลามากข น แต ย งดาเน นการได 4 (ส ง) ม ผลกระทบต อการดาเน นงานอย างร นแรง เช น ค าใช จ ายเพ มมากข น ใช เวลามากข น 5 (ส งมาก) งานท วางไว ล มเหลวและไม บรรล เป าหมาย อ างอ ง ดร.ช ยเสฏฐ พรหมศร และ ดร.นฤมล สะอาดโฉม. การบร หารความเส ยง ผศ.ประเสร ฐ อ ครประถมพงศ บรรยายพ เศษ การน าระบบบร หารความเส ยงมาใช ในกระบวนการ บร หารความเส ยง ว นพ ธท 24 ธ นวาคม 2551 ณ ห องประช มทว บ ณยเกต (6-1) มธบ.

13 - 9 - ตารางการว เคราะห และการระบ ป จจ ยความเส ยง ท ส งผลกระทบต อฝ ายประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2555 ประเด นความเส ยง ป จจ ย/ความเส ยง สาเหต ความเส ยง 1. ความเส ยงด าน การปฏ บ ต งาน 2. ความเส ยงด าน ทร พยากร: เทคโนโลย 3. ความเส ยงด าน บ คลากร 1. ความร ท กษะ ใน ศาสตร การประก น ค ณภาพการศ กษา 2. ความร ท กษะ การ ทางานทดแทน ฐานข อม ลในการเก บ งานการประก น ค ณภาพการศ กษา เส ยหาย / ส ญหาย อ ตรากาล งบ คลากร ของหน วยงาน 1. ไม ศ กษาค ม อการประก น ค ณภาพอย างละเอ ยด 2. ขาดประสบการณ ในการ ดาเน นงานด านการประก น ค ณภาพการศ กษา 3. บ คลากรม ความร ในเร อง กระบวนการทางานไม ถ กต อง ไม จ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน เก ยวก บการประก นค ณภาพ การศ กษา ให ก บบ คลากร ท มาทางานใหม 1. ระบบไฟฟ าข ดข องจาก ภายในและภายนอกสถาบ น 2. สภาพภ ม อากาศ ทาให ไฟฟ าข ดข อง 3. ไวร สจากหน วยงานอ นๆ หร อจากอ นเตอร เน ต ม หน วยงานภายในสถาบ นท ต องร บผ ดชอบด แลในด าน การประก นค ณภาพเพ มข น แต บ คลากรน อยลง ผลกระทบของ ความเส ยง 1. ทาให เก ดความผ ดพลาดใน การดาเน นงานด านประก น ค ณภาพการศ กษา 2. Output/Outcome ท ออกมา ไม ตรงก บความต องการของ สกอ. และ สมศ. 1. บ คลการท มาทางาน ทดแทนคนเก า ไม สามารถนา ความร ภายในหน วยงานมา ใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. ทาให เก ดความผ ดพลาดใน การดาเน นงาน ข อม ลหล กฐานเพ อรองร บ การตรวจประเม นค ณภาพ ภายในและภายนอก เส ยหาย / ส ญหาย การดาเน นงานการประก น ค ณภาพการศ กษาม ความ ล าช า และหร อ ไม เป นไป ตามเป าหมายท กาหนดไว

14 ประเด นความเส ยง ป จจ ย/ความเส ยง สาเหต ความเส ยง 4. ความเส ยงจาก เหต การณ ภายนอก การเปล ยนแปลง เกณฑ การประก น ค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. ผ ประเม นฯ และผ จ ดทา ข อม ลการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในและ ภายนอกของหน วยงาน ม ท กษะ ความเข าใจใน เกณฑ ของแต ละ องค ประกอบ ต วบ งช ค อนข างส บสน ต องใช ระยะเวลา ผลกระทบของ ความเส ยง ทาให การดาเน นงานตาม หล กเกณฑ การประก น ค ณภาพการศ กษาของ หน วยงาน ไม เป นไปตาม เกณฑ ท กาหนดไว

15 ส วนท 3 การประเม นโอกาส และผลกระทบท เก ดจากความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2555 ตารางการประเม นโอกาสและผลกระทบท เก ดจากความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2555 ป จจ ยเส ยง 1. ความร ท กษะ ในศาสตร การ ประก นค ณภาพ การศ กษา 2. ความร ท กษะ การทางาน ทดแทน 3. ฐานข อม ลใน การเก บงานการ ประก นค ณภาพ การศ กษา เส ยหาย / ส ญ หาย 4. อ ตรากาล ง บ คลากรของ หน วยงาน ผลกระทบของ ความเส ยง 1. ทาให เก ดความผ ดพลาดใน การดาเน นงานด านประก น ค ณภาพการศ กษา 2. Output/Outcome ท ออกมา ไม ตรงก บความต องการของ สกอ. และ สมศ. 1. บ คลการท มาทางาน ทดแทนคนเก า ไม สามารถนา ความร ภายในหน วยงานมา ใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. ทาให เก ดความผ ดพลาดใน การดาเน นงาน ข อม ลหล กฐานเพ อรองร บ การตรวจประเม นค ณภาพ ภายในและภายนอก เส ยหาย / ส ญหาย การดาเน นงานการประก น ค ณภาพการศ กษาม ความ ล าช า และหร อ ไม เป นไปตาม เป าหมายท กาหนดไว ระด บความ ร นแรง 4 (ส ง) 4 (ส ง) 3 (ปานกลาง) โอกาสท เก ด บ อย บ อย ไม บ อย มาตรการควบค ม 4 T หล กเล ยง /ควบค ม Terminate/Control หล กเล ยง /ควบค ม Terminate/Control หล กเล ยง /ควบค ม Terminate/Control 4 (ส ง) บ อย หล กเล ยง /ควบค ม Terminate/Control 4 (ส ง) บ อย หล กเล ยง /ควบค ม Terminate/Control 3 (ปานกลาง) บ อย โอน/กระจาย Transfer/Share

16 ป จจ ยเส ยง 5. การ เปล ยนแปลง เกณฑ การ ประก นค ณภาพ การศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. ผลกระทบของ ความเส ยง ทาให การดาเน นงานตาม หล กเกณฑ การประก น ค ณภาพการศ กษาของ หน วยงาน ไม เป นไปตาม เกณฑ ท กาหนดไว ระด บความ ร นแรง โอกาสท เก ด มาตรการควบค ม 4 T 4 (ส ง) ไม บ อย โอน/กระจาย Transfer/Share

17 ส วนท 4 แผนบร หารความเส ยง ฝ ายประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2555 แผนดาเน นการจ ดการ ความเส ยง 1. การพ ฒนาบ คลากรด าน ประก นค ณภาพการศ กษา ภายในและภายนอกสถาบ น 2. จ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน ด าน ประก นค ณภาพ 3. การป องก นฐานข อม ลงาน การประก นค ณภาพการศ กษา การประเม นผลส าเร จ ต วบ งช เป าหมาย > 2 คร ง จานวนโครงการ/ ก จกรรมท พ ฒนา บ คลากรด านประก น ค ณภาพ จานวนแนวทาง ปฏ บ ต ด านประก น ค ณภาพฯ ในค ม อฯ จานวนช องทางใน การป องก น ฐานข อม ลงานการ ประก นค ณภาพฯ > 2 แนวทาง > 2 ช องทาง ระยะ เวลา ตลอดป การศ กษา ก อนส น เด อน ม ถ นายน ก อนส น เด อน ม ถ นายน งบ ประมาณ ตาม สถานการณ ไม ม ไม ม ผ ร บผ ดชอบ ดร.ส ภาวด ช วงโชต อ.ร ตนาพร ผงทอง อ.สราว ธ รามณรงค

18 ภาคผนวก

19

20

21

22

23

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร

ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร ข นตอนปฏ บ ต ตามกระบวนการ การบร หารความเส ยงขององค กร ข นตอนกว างๆ ท สามารถใช เป นแนวทางปฏ บ ต ในการบร หารความเส ยงขององค กรม 3 ข นตอน ซ งในการน าไปปฏ บ ต น นแต ละองค กรควรต องม การปร บเปล ยนให เหมาะสมก

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง ด านอาคารสถานท มหาว ทยาล ยกร งเทพ

ค ม อการบร หารความเส ยง ด านอาคารสถานท มหาว ทยาล ยกร งเทพ ค ม อการบร หารความเส ยง ด านอาคารสถานท มหาว ทยาล ยกร งเทพ จ ดท าโดย ฝ ายอาคารสถานท 29 ก มภาพ นธ 2551 2 ค าน า ค ม อบร หารความเส ยงด านอาคารสถานท ฉบ บน จ ดท าข นเป นแนวทางในการด าเน นงานการบร หาร ความเส

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด

ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด ร ปแบบการน าเสนอโครงการประกวดแนวปฏ บ ต ท ด 1 1. ช อเร อง/แนวปฏ บ ต โครงการคร ศาสตร ว ชาการว ชาช พคร 2. ผลการด าเน นงานท ม แนวปฏ บ ต ท ด 8 ด าน ด งน ด านการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาน กศ กษา ด านการว จ ยและงานสร

More information

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อการจ ดทำระบบการบร หารความเส ยง สำน กงานตรวจสอบภายใน สำน กปล ดกร งเทพมหานคร ศาลาว าการกร งเทพมหานคร 1 173 ถนนด นสอ แขวงเสาช งช า เขตพระนคร กร งเทพมหานคร 10200

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การ เสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการควบค มภายใน ประจาป ๒๕๕๗

การประช มเช งปฏ บ ต การ เสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการควบค มภายใน ประจาป ๒๕๕๗ การประช มเช งปฏ บ ต การ เสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการควบค มภายใน ประจาป ๒๕๕๗ การควบค มภายในตามระเบ ยบ คตง. ว าด วยการกาหนด มาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ป ญหาของหน วยงานภาคร ฐ ป ญหาในการบร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา เฉล มพรรณ เมฆลอย พร บ ญม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก ค าน า ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information