ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย

Size: px
Start display at page:

Download "ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย"

Transcription

1 ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาร อยเอ ด เขต 1 ณ โรงเร ยนอน บาลร อยเอ ด ว นท 14 ต ลาคม 2557 ระด บปฐมว ย 1 การเล าน ทานประกอบท าทาง ห องโฮมเธ ยเตอร น. 2 การป นด นน าม น ห อง 211 (อบ.2/8) น. 3 การสร างภาพด วยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ห อง 212 (อบ.2/9) น. 4 การวาดภาพระบายส ด วยส เท ยน ห อง 213 (อบ.2/10) น. ระด บประถมศ กษา ภาษาไทย 1 การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.1-ป.3 ห อง 711 และ น. 2 การแข งข นการอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ ป.4-ป.6 ห อง 713 และ น. 3 การแข งข นการเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ป.1-ป.3 ห อง 721 (ป.6/5) น. 4 การแข งข นการเข ยนเร ยงความและค ดลายม อ ป.4-ป.6 ห อง 722 (ป.6/6) น. 5 การแข งข นการท องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 ห อง 723 (ป.6/7) น. 6 การแข งข นการท องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป.6 ห อง 724 (ป.6/8) น. 7 การแข งข นการแต งบทร อยกรอง กาพย ยาน ๑๑ ป.4-ป.6 ห อง 732 (ป.6/9) น. คณ ตศาสตร 1 การแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ป.1-ป.3 ห อง 515 (ป.4/9) น. 2 การแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ป.4-ป.6 ห อง 819 (ป.6/10) น. 3 การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ประเภท 1 ป.4-ป และ น. 4 การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ประเภท 2 ป.4-ป และ น. 5 การแข งข นสร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ป.4-6 คอมฯ 3 อาคาร น. 6 การแข งข นค ดเลขเร ว ป.1-ป.3 ห อง 817 (ป.4/10) น. 7 การแข งข นค ดเลขเร ว ป.4-ป.6 ห อง 818 (ป.5/10) น. ว ทยาศาสตร 1 การแข งข นอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ป.4-ป.6 ห อง 311 (ป.3/9) น. 2 การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ใต ถ นปท มทอง น. 3 ประกวดโครงงานทางว ทยาศาสตร ประเภทส งประด ษฐ ป.4-ป.6 ใต ถ นปท มทอง น. 4 การแข งข นการแสดงทางว ทยาศาสตร (Science Show) ป.4-ป.6 เวท โดมอาคาร น. 5 การประกวดผลงานส งประด ษฐ ทางว ทยาศาสตร ป.1-ป.6 ห อง 314 (ป.1/9) น. 1

2 ว ทยาศาสตร (ต อ) 6 การแข งข นเคร องร อนกระดาษพ บ ป.1-ป.3 ห อง 216 (อบ.2/7) น. 7 การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนไกล ป.4-ป.6 ห อง 111 (อบ.1/9) น. 8 การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนนาน ป.4-ป.6 ห อง 118 (อบ.1/10) น. ส งคมศ กษา 1 การประกวดเพลงค ณธรรม ป.1-ป.3 ห อง 321 และ น. 2 การประกวดเพลงค ณธรรม ป.4-ป.6 ห อง 323 และ น. 3 การประกวดโครงงานค ณธรรม ป.1-ป.3 ใต ถ นอาคาร 9 (EP) น. 4 การประกวดโครงงานค ณธรรม ป.4-ป.6 ใต ถ นอาคาร 9 (EP) น. 5 การประกวดภาพยนตร ส น ป.1-ป.6 ห องเร ยนส เข ยว (815) น. 6 การประกวดเล าน ทานค ณธรรม ป.1-ป.3 เวท สนามเด กเล น น. 7 การประกวดเล าน ทานค ณธรรม ป.4-ป.6 อาคารอเนกประสงค น. 8 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ห อง 921 อาคาร น. 9 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ห อง 925 อาคาร น. ภาษาอ งกฤษ 1 การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 ห อง 931 (P.1/12 EP) น. 2 การแข งข นการพ ดภาษาอ งกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 ห อง 932 (P.1/13 EP) น. 3 การแข งข นก จกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 ห อง 933 (P.2/11 EP) น. 4 การแข งข นก จกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 ห อง 934 (P.2/12 EP) น. 5 การแข งข นการเล าน ทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 ห อง 935 (P.3/11 EP) น. 6 การแข งข น Multi Skills Competition ป.4-ป.6 ห อง 936 (P.3/12 EP) น. 7 การแข งข นการพ ดภาษาจ น ป.4-ป.6 ห อง 941 (P.4/11 EP) น. 8 การแข งข นตอบป ญหาอาเซ ยน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 ห อง 942 (P.4/12 EP) น. คอมพ วเตอร 1 การวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ป.1-ป.3 คอมฯ 3 อาคาร 9 EP น. 2 การสร างเกมสร างสรรค จากคอมพ วเตอร ป.4-ป.6 คอมฯ 2 อาคาร 9 EP น. 3 การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ป.4-ป.6 คอมฯ 2 อาคาร 9 EP น. 4 การใช โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ห องคอมฯ 3 อาคาร น. 5 การสร าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 ห องคอมฯ 3 อาคาร น. ห นยนต 1 การแข งข นห นยนต บ งค บม อ ป.1-ป.6 ห อง 623 (ศ ลปะ) น. 2 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลย ป.1-ป.6 ห อง 613 (ป.4/2) น. 2

3 ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาร อยเอ ด เขต 1 ณ โรงเร ยนอน บาลร อยเอ ด ว นท 15 ต ลาคม 2557 น กเร ยนปกต คอมพ วเตอร 1 การประกวดโครงงานคอมพ วเตอร ประเภทซอฟต แวร ม.1-ม.3 ใต ถ นอาคาร 9 (EP) น. 2 การสร างการ ต นแอน เมช น (2D Animation) ม.1-ม.3 ห องคอมฯ 2 อาคาร น. 3 การออกแบบส งของเคร องใช ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร ม.1-ม.3 ห องคอมฯ 2 อาคาร น. 4 การสร างเกมสร างสรรค จากคอมพ วเตอร ม.1-ม.3 ห องคอมฯ 2 อาคาร น. 5 การสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ม.1-ม.3 ห องคอมฯ 3 อาคาร น. 6 การสร าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ห องคอมฯ 3 อาคาร น. ห นยนต 1 การแข งข นห นยนต บ งค บม อ ม.1-ม.3 ห อง 623 (ศ ลปะ) น. 2 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลย ม.1-ม.3 ห อง 613 (ป.4/2) น. น กเร ยนเร ยนร วม ภาษาไทย 1 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการ ห อง 211 (อบ.2/8) น. เห น ม.1-ม.3 2 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการ ห อง 221 (อบ.2/6) น. เร ยนร ม.1-ม.3 3 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 222 (อบ.2/5) น. ทางสต ป ญญา ม.1-ม.3 4 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 223 (อบ.2/4) น. ทางร างกายฯ ม.1-ม.3 5 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 224 (อบ.2/3) น. ทางร างกายฯ ป.1-ป.6 6 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการ ห อง 212 (อบ.2/9) น. เห น ป.1-ป.6 7 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการ ห อง 225 (อบ.2/2) น. เร ยนร ป.1-ป.6 8 การแข งข นการเล าน ทาน ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 ห อง 226 (อบ.2/1) น. 3

4 ภาษาไทย(ต อ) 9 การแข งข นน กอ านข าวร นเยาว ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทาง ห อง 213 (อบ.2/10) น. สต ป ญญา ป.1-ป.6 10 การแข งข นน กอ านข าวร นเยาว ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 216 (อบ.2/7) น. ทางการเร ยนร ป.1-ป.6 11 การแข งข นน กอ านข าวร นเยาว ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 111 (อบ.1/9) น. ทางการเห น ป.1-ป.6 12 การแข งข นน กอ านข าวร นเยาว ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทาง ห อง 118 (อบ.1/10) น. ร างกายฯ ป.1-ป.6 13 แข งข นน กอ านข าวร นเยาว ประเภทน กเร ยนออท สต ก ป.1-ป.6 ห อง 121 (อบ.1/8) น. 14 การแข งข นจ ดท าหน งส อเล มเล ก ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 122 (อบ.1/7) น. ความบกพร องทางการเร ยนร ม.1-ม.3 15 การแข งข นจ ดท าหน งส อเล มเล ก ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.4-ป.6 ห อง 123 (อบ.1/6) น. คณ ตศาสตร 1 การแข งข นศาสตร คณ ตในช ว ตประจ าว น ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 711 (ป.6/4) น. ความบกพร องทางการเร ยนร ม.1- ม.3 2 การแข งข นศาสตร คณ ตในช ว ตประจ าว น ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1- ป.6 ห อง 712 (ป.6/3) น. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 1 การประกวดมารยาทงามอย างไทย ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 921 อาคาร น. ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 (Science Lab) 2 การประกวดมารยาทงามอย างไทย ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 925 อาคาร น. ความบกพร องทางการได ย น ป.1-ป.6 (ป.1/11 EP) 3 การประกวดมารยาทงามอย างไทย ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 ห อง 931 อาคาร 9 (ป.1/12 EP) น. ศ ลปะ 1 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 411 (ป.1/3) น. ความบกพร องทางร างกายฯ ป.1-ป.6 2 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 412 (ป.1/4) น. ความบกพร องทางการได ย น ป.1-ป.6 3 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 ห อง 413 (ป.1/5) น. 4

5 ศ ลปะ (ต อ) 4 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 414 (ป.1/6) น. ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 5 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนออท สต ก ป.1-ป.6 ห อง 415 (ป.1/7) น. 6 การแข งข นการเต นหางเคร องประกอบเพลง ประเภทน กเร ยน ห อง 416 (ป.1/8) น. ท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 7 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 511 (ป.4/5) น. ความบกพร องทางการได ย น ม.1-ม.3 8 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 512 (ป.4/6) น. ความบกพร องทางสต ป ญญา ม.1-ม.3 9 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 513 (ป.4/7) น. ความบกพร องทางร างกายฯ ม.1-ม.3 10 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 514 (ป.4/8) น. ความบกพร องทางการเร ยนร ม.1-ม.3 11 การแข งข นการวาดภาพระบายส ประเภทน กเร ยนออท สต ก ห อง 515 (ป.4/9) น. ม.1-ม.3 12 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม เวท สนามเด กเล น น. ความบกพร องทางการมองเห น ป.1-ป.6 13 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ห องโฮมเธ ยเตอร น. ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 (ห องสม ด) 14 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ห อง 815 อาคาร น. ความบกพร องทางร างกาย ป.1-ป.6 (ห องเร ยนส เข ยว 15 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม เวท อาคารอเนกประสงค น. ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 16 การประกวดการร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนออท สต ก ห องประช มปท มทอง น. ป.1-ป.6 17 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ เวท สนามเด กเล น น. บกพร องทางการมองเห น ม.1-ม.3 18 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ ห องโฮมเธ ยเตอร น. บกพร องทางสต ป ญญา ม.1-ม.3 (ห องสม ด) 19 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ ห อง 815 อาคาร น. บกพร องทางร างกายฯ ม.1-ม.3 (ห องเร ยนส เข ยว 20 การประกวดการข บร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ เวท อาคารอเนกประสงค น. บกพร องทางการเร ยนร ม.1-ม.3 21 การประกวดการร องเพลงไทยล กท ง ประเภทน กเร ยนออท สต ก ม.1-ม.3 ห องประช มปท มทอง น. 5

6 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 การแข งข นการท าอาหาร ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 331 (ป.3/1) น. ทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 2 การแข งข นการท าอาหาร ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการ ห อง 332 (ป.3/2) น. เร ยนร ป.1-ป.6 3 การแข งข นประด ษฐ งานใบตอง ประเภทบายศร ปากชาม ห อง 333 (ป.3/3) น. ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 4 การแข งข นประด ษฐ งานใบตอง ประเภทบายศร ปากชาม ห อง 334 (ป.3/4) น. ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 5 การแข งข นการประด ษฐ ของใช จากเศษว สด เหล อใช ประเภท ห อง 321 (ป.3/5) น. น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 6 การแข งข นการประด ษฐ ของใช จากเศษว สด เหล อใช ประเภท ห อง 322 (ป.3/6) น. น กเร ยนท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 7 การแข งข นการประด ษฐ ของเล นจากเศษว สด เหล อใช ประเภท ห อง 323 (ป.3/7) น. น กเร ยนท ม ความบกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 8 การแข งข นการประด ษฐ ของเล นจากเศษว สด เหล อใช ประเภท ห อง 324 (ป.3/8) น. น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 9 การแข งข นการร อยมาล ยดอกไม สด ประเภทน กเร ยนท ม ความ ห อง 311 (ป.3/9) น. บกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 10 การแข งข นการร อยมาล ยดอกไม สด ประเภทน กเร ยนท ม ความ ห อง 312 (ป.3/10) น. บกพร องทางสต ป ญญา ป.1-ป.6 11 การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรม Paint ประเภทน กเร ยนท ม ห องคอมฯ 1 อาคาร น. ความบกพร องทางสต ป ญญา ไม ก าหนดช วงช น 12 การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรม Paint ประเภทน กเร ยนท ม ห องคอมฯ 1 อาคาร น. ความบกพร องทางร างกายฯ ไม ก าหนดช วงช น 13 การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรม Paint ประเภทน กเร ยนท ม ห องคอมฯ 1 อาคาร น. ความบกพร องทางการเร ยนร ไม ก าหนดช วงช น 14 การแข งข นการจ ดสวนถาดแบบช น ประเภทน กเร ยนท ม ความบกพร อง ห อง 313 (ป.1/10) น. ทางการเร ยนร ป.1-ป.6 15 การแข งข นการจ ดสวนถาดแบบแห ง ประเภทน กเร ยนท ม ความ บกพร องทางการเร ยนร ป.1-ป.6 ห อง 314 (ป.1/9) น. 6

โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา

โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา 1 โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา 1) โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เพ อให ผ เร ยนม จ ตส าน กในการอน ร กษ พ ชพรรณไม และแสวงหาความร ด วยตนเองจากแหล

More information

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ม มต เห นชอบ แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557

โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557 โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557 ก จกรรมคอมพ วเตอร (รห สก จกรรม 01-14) ก จกรรม 01 หน า 1/20 คอมพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร

นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ ช อเร อง การใช หน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการ ส งเกตของเด กปฐมว ย ช นอน บาลป ท 2 โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ สาน กงาน เขตบางนา กร งเทพมหานคร

More information

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT LOGO การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT นางสมพร หวานเสร จ ผ อ านวยการเช ยวชาญ โรงเร ยนพ บ ลประชาสรรค การจ ดการเร ยนร วม การจ ดการเร ยนร วม ค อ การจ ดการศ กษาผ านกระบวนการท หลากหลายเพ อตอบสนองความต

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5 โทรสาร

More information

ประกาศ ณ ว นท 17 เด อน ม นาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ ณ ว นท 17 เด อน ม นาคม พ.ศ. 2557 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขาแดง เร อง การจ ดซ อส อการเร ยนการสอน ว สด การศ กษา และเคร องเล นพ ฒนาการเด กปฐมว ยส าหร บศ นย พ ฒนา เด กเล กบ านถ าตลอด จากเง นอ ดหน นเฉพาะก จค าจ ดการเร ยนการสอนส าหร บศ

More information

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ส วนท 1 : แบบระบายต วเล อก แต ละข อม คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว จานวน 20 ข อ (ข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560 ~ ~ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560.ข อม ลท วไป. ประว ต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต ประกาศจ ดต งข นเม อว นท 23 ม นาคม พ.ศ. 2538 ตาม นโยบายขยาย โอกาสทางการศ

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information

บทท 1 บทนา 1. เพ อเป นการรณรงค เผยแผ ค าน ยมหล ก 12 ประการ 2.เพ อเป นการสร างส อท เป นประโยชน ต อการเร ยนการสอน

บทท 1 บทนา 1. เพ อเป นการรณรงค เผยแผ ค าน ยมหล ก 12 ประการ 2.เพ อเป นการสร างส อท เป นประโยชน ต อการเร ยนการสอน โครงงานคอมพ วเตอร ประเภทพ ฒนาเพ อการศ กษา เร อง แผ นป ายความร ค ค าน ยม โดย เด กชายร ตนพล อาจบ งลา เด กชายศตวรรษ ร มกลาง เด กหญ งเกวล น ม ประสาตร เด กหญ งเพชรดา สองศร เด กหญ งทอแสง ค หาทอง ช นม ธยมศ กษาป

More information

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน

เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน เค าโครงแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ระด บสถานศ กษา ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑.๑ ข อม ลท วไป ระบ ระด บการศ กษาท เป ดสอน สถานท ต ง เน อท ระบบส อสารคมนาคมท สามารถต ดต อได ๑.๒ ข อม ลด านการบร หาร ระบ ช อบ คลากรท

More information

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต แนวการสอน น(ท-ป) รห สว ชา 4123615 ช อว ชา (ภาษาไทย) โปรแกรมประย กต ด านงานธ รการ 3(2-2) (ภาษาอ งกฤษ) Applied Program Business ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 ผ ประสานงานรายว ชา อาจารย

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา

แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา แผนปฏ บ ต ราชการประจำป พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กการศ กษา สำน กการศ กษา กร งเทพมหานคร เอกสารกล มงานนโยบายและแผนการศ กษา ลำด บท ๓/๒๕๕๗ โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๒๗๐๒, ๐ ๒๔๓๗ ๖๖๓๑-๕ ต อ ๓๔๖๔, ๓๔๗๘ www.bangkokeducation.in.th คำนำ

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม ประว ต การจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กพ เศษโรงเร ยนช มชนว ดหนองร - พ.ศ. 2542 ได ร บการค ดเล อกให ดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กพ เศษเร ยนร วม โดยส งคร เข าร บการอบรม และเป

More information

ท ศธ. 04026/1170 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2556

ท ศธ. 04026/1170 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2556 ท ศธ. 0406/1170 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 556 เร อง ขอเช ญสม ครเข าร บการอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน (โครงการป ดเอมเต มความร คร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย งานประด ษฐ ง 33101 โรงเร ยนดอนเม องทหารอากาศบ าร ง นางปาร ชาต ว ระพ นธ คร ว ทยฐานะช านาญการพ เศษ กล มสาระการเร ยนร ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนดอนเม

More information