ส จ บ ตรการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๔ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗

Size: px
Start display at page:

Download "ส จ บ ตรการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๔ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗"

Transcription

1 ส จ บ ตรการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๔ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ ว นท ๑๕ ๑๖ ก นยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเร ยนอน บาลท าหลวง อาเภอท าหลวง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต ๒

2 ส จ บ ตรการประกวดแข งข นท กท กษะทางว ชาการ ก จกรรมการศ กษาปฐมว ย 15 ก นยายน น. การแข งข นการเล าน ทาน ปฐมว ย อบ.1/1 15 ก นยายน น. การแข งข นป นด นน าม น ปฐมว ย อบ.1/ 15 ก นยายน น. การแข งข นการสร างภาพด วยการ ปฐมว ย ชวนชม 1 อบ./1 ฉ ก ต ด ปะ กระดาษ 15 ก นยายน น. การวาดภาพระบายส ด วยส เท ยน ปฐมว ย อบ./ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 15 ก นยายน น. การอ านออกเส ยงและ จ บใจความสาค ญ 1 ป.1/1 15 ก นยายน น. การอ านออกเส ยงและ จ บใจความสาค ญ 15 ก นยายน น. การอ านเอาเร อง(อ านในใจ) 3 ป.1/ 15 ก นยายน น. เข ยนเร ยงความและค ดลายม อ 1 15 ก นยายน น. เข ยนเร ยงความและค ดลายม อ 15 ก นยายน น. เข ยนเร ยงความและค ดลายม อ 3 15 ก นยายน น. ท องอาขยานทานองเสนาะ 1 15 ก นยายน น. ท องอาขยานทานองเสนาะ 15 ก นยายน น. ท องอาขยานทานองเสนาะ 3 15 ก นยายน น. แต งบทร อยกรอง กาพย ยาน 11 (4 บท) 15 ก นยายน น. แต งบทร อยกรอง 3 กลอนส ส ภาพ (8 บท) พ ทธร กษา ป./1 ป./ ป.3/1

3 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 16 ก นยายน น. การแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร 1 ภาษาไทย ม. 16 ก นยายน น. การแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ห องภาษาไทย 16 ก นยายน น. การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร ประเภทท 1 16 ก นยายน น. การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร เฟ องฟ า 1 ห องว ทย ประเภทท โล ง 16 ก นยายน น. การประกวดโครงงานคณ ตศาสตร 3 ประเภทท 1 16 ก นยายน น. การแข งข นสร างสรรค ผลงาน ห องคณ ต คณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP 16 ก นยายน น. การแข งข นค ดเลขเร ว 1 ห อง 16 ก นยายน น. การแข งข นค ดเลขเร ว ส งคม 16 ก นยายน น. การแข งข นค ดเลขเร ว 3 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 15 ก นยายน น. การแข งข นอ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร ป.4/1 15 ก นยายน น. การแข งข นอ จฉร ยภาพทาง 3 ว ทยาศาสตร 15 ก นยายน น. การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร ประเภททดลอง จามจ ร 1 ป.6/1 15 ก นยายน น. การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร 3 ประเภททดลอง 15 ก นยายน น. การประกวดโครงงานว ทยาศาสตร 1 ป.6/ ประเภทส งประด ษฐ 15 ก นยายน น. การแข งข นการแสดงทาง ว ทยาศาสตร (Science Show ) หอประช มจามจ ร 15 ก นยายน น. เคร องร อนกระดาษพ บ 1 หอประช มอาเภอท าหลวง 15 ก นยายน น. เคร องร อนประเภท ร อนไกล 15 ก นยายน น. เคร องร อนประเภท ร อนนาน สนาม

4 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 16 ก นยายน น. เพลงค ณธรรม 1 16 ก นยายน น. เพลงค ณธรรม ป.5/ 16 ก นยายน น. เพลงค ณธรรม 3 16 ก นยายน น. โครงงานค ณธรรม 1 ป.6/1 16 ก นยายน น. เล าน ทานค ณธรรม 1 จามจ ร 16 ก นยายน น. เล าน ทานค ณธรรม ป.4/1 16 ก นยายน น. เล าน ทานค ณธรรม 3 16 ก นยายน น. มารยาทไทย 1 16 ก นยายน น. มารยาทไทย 1 ป.6/ 16 ก นยายน น. มารยาทไทย 3 กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา ว นท เวลา รายการ ช วงช น อาคาร ช น 16 ก นยายน น. ตอบป ญหาส ขศ กษาและ 1- เป นต นไป พลศ กษา เฟ องฟ า 1 16 ก นยายน น. ตอบป ญหาส ขศ กษาและ 3 เป นต นไป พลศ กษา ห อง ห องปฏ บ ต การ ทางภาษา

5 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ สาระท ศนศ ลป 15 ก นยายน น. การแข งข นรวม ศ ลป สร างสรรค 1 15 ก นยายน น. การแข งข นรวม ศ ลป สร างสรรค ห องภาษา 15 ก นยายน น. การแข งข นรวม ศ ลป สร างสรรค 3 15 ก นยายน น. การแข งข นวาดภาพระบายส 1 15 ก นยายน น. การแข งข นวาดภาพระบายส ห องว ทย 15 ก นยายน น. การแข งข นวาดภาพระบายส 3 ห องภาษา 15 ก นยายน น. การแข งข นเข ยนภาพไทยประเพณ 3 เฟ องฟ า 1 ห องภาษา 15 ก นยายน น. สร างสรรค ภาพด วยการปะต ด 1 ห อง 15 ก นยายน น. สร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ศ ลปะ 15 ก นยายน น. สร างสรรค ภาพด วยการปะต ด 3 15 ก นยายน น. การแข งข นวาดภาพลายเส น 3 ห องภาษา 15 ก นยายน น. ประต มากรรมลอยต ว หน าอาคาร 15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท งชาย 1-15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท งหญ ง 1-15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท งชาย 3 15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท งหญ ง 3 15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กกร งชาย 1-15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กกร งหญ ง 1- หอประช มจามจ ร 1 15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กกร งชาย 3 15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กกร งหญ ง 3 15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงสากลชาย 3 15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงสากลหญ ง 3 15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ ชาย 1, 15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ หญ ง 1, 15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ ชาย 3 15 ก นยายน น. การแข งข นข บร องเพลงพระราชน พนธ หญ ง 3

6 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ท กษะงานอาช พ 16 ก นยายน น. ประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ใน ท องถ น 16 ก นยายน น. ประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ใน 3 ท องถ น 16 ก นยายน น. จ กสานไม ไผ หอประช ม หล งใหม 16 ก นยายน น. การประด ษฐ ดอกไม ใบตอง พานพ มส กการะ 16 ก นยายน น. โครงงานอาช พ 16 ก นยายน น. โครงงานอาช พ 3 16 ก นยายน น. การจ ดสวนถาดแบบแห ง 16 ก นยายน น. การแข งข นการแปรร ปอาหาร 16 ก นยายน น. การแข งข นการแปรร ปอาหาร 3 16 ก นยายน น. การทาน าพร ก ผ กสด เคร องเค ยง 16 ก นยายน น. อาหารจานเด ยว(ประเภทข าว)อาหาร หวาน(ขนมไทย) กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ท กษะคอมพ วเตอร ว นท เวลา รายการ ช วงช น อาคาร ช น 16 ก นยายน น. การวาดภาพด วยโปรแกรม 1 คอมพ วเตอร กราฟฟ ค พ ทธร กษา ช น 1 ห องคอมพ วเตอร 16 ก นยายน น. หน งส ออ เลคทรอน กส (E-Book) 16 ก นยายน น. หน งส ออ เลคทรอน กส (E-Book) 3 16 ก นยายน น. โปรแกรมนาเสนอ Presentation 16 ก นยายน น. การสร าง Webpage ประเภท Web Editor ห อง หมายเหต ให โรงเร ยนท เข า แข งข นนาคอมฯโน ตบ คมาด วย

7 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 16 ก นยายน น. การแข งข นพ ดภาษาอ งกฤษ (Impromptu Speech) 1 ป.1/1 16 ก นยายน น. การแข งข นพ ดภาษาอ งกฤษ 16 ก นยายน น. (Impromptu Speech) ก จกรรม( Spelling Bee) 1 พ ทธร กษา 16 ก นยายน น. ก จกรรม( Spelling Bee) ป.1/ 16 ก นยายน น. ก จกรรม( Spelling Bee) 3 16 ก นยายน น. การเล าน ทาน (Story Telling) ป./ 16 ก นยายน น. การเล าน ทาน (Story Telling) 3 16 ก นยายน น. การแข งข น ป./1 (Multi Skills Competition) ชวนชม 16 ก นยายน น. การแข งข นตอบป ญหาอาเซ ยน ASEAN QUIZ ป.3/ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 15 ก นยายน น. การผ กเง อน เด นทรงต วและโยนบอล 1 สนาม 15 ก นยายน น. การใช เข มท ศและการคาดคะเนและ สะกดรอย 15 ก นยายน น. การประกวดหน งส อเล มเล ก ชวนชม ป.3/ 15 ก นยายน น. การประกวดหน งส อเล มเล ก 3

8 การศ กษาพ เศษโรงเร ยนเร ยนร วม 16 ก นยายน น. การประกวดเล าน ทาน 1- จามจ ร ป.4/ 16 ก นยายน น. การแข งข นน กอ านข าวร นเยาว 1- ชวนชม ป.3/1 16 ก นยายน น. การแข งข นศาสตร คณ ตใน 1- จามจ ร ป.5/1 ช ว ตประจาว น 16 ก นยายน น. การประกวดมารยาทงามอย างไทย 1- จามจ ร 1 ป.6/ 16 ก นยายน น. การแข งข นการประด ษฐ ของใช 1- จากเศษว สด เหล อใช หอประช ม 16 ก นยายน น. การแข งข นการประด ษฐ ของเล น 1- จากเศษว สด เหล อใช 16 ก นยายน น. การแข งข นวาดภาพระบายส 1- เฟ องฟ า 1 ศ งปะ 16 ก นยายน น. การแข งข นการเต นหางเคร อง ประกอบเพลง 1- หอประช ม 1 จามจ ร หมายเหต ท กก จกรรม เป นเด กพ เศษ (บกพร องทางการเร ยนร )

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ม มต เห นชอบ แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา

More information

โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา

โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา 1 โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา 1) โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เพ อให ผ เร ยนม จ ตส าน กในการอน ร กษ พ ชพรรณไม และแสวงหาความร ด วยตนเองจากแหล

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557

โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557 โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557 ก จกรรมคอมพ วเตอร (รห สก จกรรม 01-14) ก จกรรม 01 หน า 1/20 คอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร

นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ ส าน กงานเขตบางนา กร งเทพมหานคร นางส ญชณ ญา คชนาเคนทร คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ ช อเร อง การใช หน งส อน ทานส งเสร มท กษะทางว ทยาศาสตร เพ อพ ฒนาการด านการ ส งเกตของเด กปฐมว ย ช นอน บาลป ท 2 โรงเร ยนศร เอ ยมอน สรณ สาน กงาน เขตบางนา กร งเทพมหานคร

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560 ~ ~ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560.ข อม ลท วไป. ประว ต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต ประกาศจ ดต งข นเม อว นท 23 ม นาคม พ.ศ. 2538 ตาม นโยบายขยาย โอกาสทางการศ

More information

บทท 1 บทนา 1. เพ อเป นการรณรงค เผยแผ ค าน ยมหล ก 12 ประการ 2.เพ อเป นการสร างส อท เป นประโยชน ต อการเร ยนการสอน

บทท 1 บทนา 1. เพ อเป นการรณรงค เผยแผ ค าน ยมหล ก 12 ประการ 2.เพ อเป นการสร างส อท เป นประโยชน ต อการเร ยนการสอน โครงงานคอมพ วเตอร ประเภทพ ฒนาเพ อการศ กษา เร อง แผ นป ายความร ค ค าน ยม โดย เด กชายร ตนพล อาจบ งลา เด กชายศตวรรษ ร มกลาง เด กหญ งเกวล น ม ประสาตร เด กหญ งเพชรดา สองศร เด กหญ งทอแสง ค หาทอง ช นม ธยมศ กษาป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

เพาเวอร พอยท โครงงาน โดย นางย วล ศร บ ญส ข โรงเร ยนปท มธาน น นทม น บาร ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ปท มธาน เขต ๑

เพาเวอร พอยท โครงงาน โดย นางย วล ศร บ ญส ข โรงเร ยนปท มธาน น นทม น บาร ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ปท มธาน เขต ๑ เพาเวอร พอยท โครงงาน เร องความร เบ องต นในการจ ดทาโครงงานภาษาไทย ใช ประกอบการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ โดย นางย วล ศร บ ญส ข โรงเร ยนปท มธาน น นทม น บาร ง สาน กงานเขตพ นท การศ กษา

More information

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน 1.งบด าเน นงาน 1.1.1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร - ว ชาว ทยาศาสตร ท วไป - ว ชาฟ ส กส - ว ชาเคม - ว ชาช วว ทยา 1.1.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1.1.3 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1.1.4 กล มสาระการเร

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน รห สว ชา ท21101 ช อว ชา ภาษาไทยพ นฐาน สถานภาพของว ชา ภาษาไทยพ นฐาน จานวน 120 ช วโมง/ป จานวน 1.5 หน วยก ต/ภาคเร ยน ช อผ สอนนางสาวเพ ยงเพ ญ ส นหพงศ *************************************************************************************************

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

โครงการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) กล มเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการม ธยมศ กษาตอนปลาย

โครงการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) กล มเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการม ธยมศ กษาตอนปลาย โครงการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) กล มเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการม ธยมศ กษาตอนปลาย โครงการ พ ฒนา ICT ส กระบวนการจ ดการเร ยนร เพ อความเป นเล ศ สนองกลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ

More information

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ส วนท 1 : แบบระบายต วเล อก แต ละข อม คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว จานวน 20 ข อ (ข

More information

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม ประว ต การจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กพ เศษโรงเร ยนช มชนว ดหนองร - พ.ศ. 2542 ได ร บการค ดเล อกให ดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กพ เศษเร ยนร วม โดยส งคร เข าร บการอบรม และเป

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น

LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น ท านร ส กอย างไรต อ การจ ดการเร ยนร แบบคละช น ร ก O.K เหง อตก อยากร องไห ไม เอาแล ว โกรธ การจ ดการเร ยนร แบบคละช น หมายถ ง การจ ดการเร ยนร ส าหร บน กเร ยนต างช น ต างกล

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information