กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

Size: px
Start display at page:

Download "กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย"

Transcription

1 สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ท ย อย 1 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งจ ดาภา แจ วจ รา ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา 2 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งไอลดา ทองชม ดร ณาราชบ ร 3 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งป ยน นท ร กทอง ว ดเขาว ง 4 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งดวงแก ว คเชนทร อน บาลเม องราชบ ร เหร ยญเง น 5 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งปฐมวด สายทอง ว ดหนามพ งดอ เหร ยญเง น 6 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กชายอ งคาร บ ตระบ ต ว ดแคทราย เหร ยญเง น 7 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งณ ฐณ ชา ว นด ว ดดอนแจง แดง 8 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งน าผ ง ว ดห วยหม แดง 9 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งช ต มา อ นทน ล ว ดห วยไผ แดง 10 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งปณ ตา ว ดใหม นครบาล แดง 11 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งญาน นท ประสพโชค ว ดโพธ ดก แดง 12 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งพ ยดา เก ดช วง ว ดนาหนอง แดง 13 ภาษาไทย อ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งป ยธ ดา มณ โชต ว ดใหญ อ างทอง แดง

2 ย อย 1 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งจ รภ ญญา เข ยมส วรรณ ว ดโพธ ดก 2 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งเพ ญพ ชชา ด วงฝ งเหน อ ว ดเขาว ง 3 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งแก ว ว ดดอนแจง เหร ยญเง น 4 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ อาช ร ญาณ โสน ช ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา แดง 5 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กชายตฤณกร สร อยระย า ว ดห วยหม แดง 6 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งนงล กษณ อ นภ กด ว ดหนามพ งดอ เข าร วมแข งข น 7 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งอสมภรณ อ ทาท พย ดร ณาราชบ ร เข าร วมแข งข น 8 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งพ มพ ภ ทรา ทองค า ว ดห วยไผ เข าร วมแข งข น 9 ภาษาไทย เร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งก ญญาร ตน กล ากล น อน บาลเม องราชบ ร เข าร วมแข งข น

3 ย อย 1 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งภ คจ รา จ นดาโชค ว ดน าพ 2 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งน สรา เท ยนศ ร ว ดเขาว ง 3 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งฐ ต กานต พรหมหม ด ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา 4 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กชายเฉล มเก ยรต ว ดใหม นครบาล เหร ยญเง น 5 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กชายอมรเทพ เร องพ ม ว ดห วยไผ เหร ยญเง น 6 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งก ญญาร ตน ไชยโชค ว ดหนามพ งดอ เหร ยญเง น 7 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งอาท ตยา ส กก า ว ดห วยหม แดง 8 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งกรรณ การ สวนเพลง อน บาลเม องราชบ ร แดง

4 ย อย 1 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งชมพ น ท พ งธรรมเก ดผล ว ดเขาว ง 2 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งกรกนก โคฮ ด อน บาลเม องราชบ ร 3 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งไพล น ทองเช อ ว ดห วยหม เหร ยญเง น 4 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งร ชนก บ ตรน าเพชร ว ดน าพ เหร ยญเง น 5 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งก ญฐน พ มพ รอดอ นทร ว ดอร ณร ตนค ร แดง 6 ภาษาไทย ท องอาขยาน ท านองเสนาะ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งส ทธ วรรณ สาล กงช ย ดร ณาราชบ ร แดง

5 ย อย 1 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งธ ษณ พ ชร จ เพชรเศวตก ล ดร ณาราชบ ร 2 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งป ยาณ ร กทอง ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) 3 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งศร ญญา หย อนพ สม ว ดหนามพ งดอ 4 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งศศ กานต แชมช น อน บาลเม องราชบ ร 5 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งนพวรรณ เล ยมไข ต วน ว ดห วยหม แดง 6 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งส ภาวด อ นทร กล น ว ดท งหญ าคมบาง แดง 7 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งอารยา ด แสน ว ดหนองตาหลวง แดง 8 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งญาณ ศา ว ฒนาพ ช ตช ย ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา แดง 9 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งส พรรษา น มน ช ช มชนว ดค บ ว เข าร วมแข งข น 10 ภาษาไทย การเข ยนเร ยงความ ค ดลายม อ เด ยว ป.4-6 เด กหญ งร ญช ดา ส ดจ ร ด ว ดห วยไผ เข าร วมแข งข น

6 ย อย 1 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งพ ชญ ส น จ นทโรท ย ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา 2 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กชายณ ฐพ ชร จ นทร โตศร ว ดน าพ 3 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งภานร นทร คล งนาค ว ดเขาว ง 4 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กชายภ ทรภณ เฮ ยะเส ง ว ดห วยหม 5 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งปว ชญา ก าป ก ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 6 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งสม ทธ กานต เจร ญพร ว ดแคทราย แดง 7 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งก ญญาร ตน ร งท ร ญ ว ดโพธ ดก แดง 7 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งธ ญชนก หล าปวงคา ว ดห วยไผ แดง 8 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กชายจ กรช ย คงส คน ว ดดอนแจง แดง 8 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งธ ญจ รา มากส น อน บาลเม องราชบ ร แดง 9 ภาษาไทย การอ านออกเส ยงและจ บใจความส าค ญ เด ยว ป.1-3 เด กหญ งกรพ ณ บ วแย ม ว ดหนามพ งดอ เข าร วมแข งข น

7 ย อย 1 ภาษาไทย แต งบทร อยกรอง ท ม ป.4-6 เด กหญ งฉ ตรชนก ประมาณพาน ชย เด กหญ งส ร มา อ าไพจ ต ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) 2 ภาษาไทย แต งบทร อยกรอง ท ม ป.4-6 เด กหญ งอร ญญา เทพไชย เด กหญ งกนกพ ชญ อ นทร อ อน ว ดห วยไผ 3 ภาษาไทย แต งบทร อยกรอง ท ม ป.4-6 เด กหญ งส ก ญญา แย มส นธ เด กหญ งส ดาร ตน ส ขเจร ญ อน บาลเม องราชบ ร แดง

8 สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมาย เหต 1. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ทดลอง ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.เทพเจร ญ แก ว พร อมเล ศ ด.ญ.ส ร น ช ขจ ตส วรรณ อน บาลเม องราชบ ร เหร ยญ ทอง ด.ญ.พลอยชมพ เมล ด ก ล 2. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ทดลอง ท ม ป.4-ป.6 ด,ญ. อารยา ใจภ รมณ ว ดห วยหม เหร ยญ ด.ช.พงศ ภรณ ฉว ศ กด ทอง ด.ญ.มนท รา ภ ญโญ 3. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ทดลอง ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.นงล กษณ โตรอด ว ดห วยไผ เหร ยญ ด.ญ.ยลวาร ใบอสง ทอง ด.ญ.ส พรรษา ศร ส ข

9 ย อย 1. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ส งประด ษฐ 2. ว ทยาศาสตร โครงงานว ทยาศาสตร ส งประด ษฐ ท ม ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมาย เหต ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.อร ศรา มานตร ง ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) เหร ยญ ด.ญ.วร ศรา ส ขศ ร สว สด ทอง ด.ญ.ฐ ต ญาภรณ รอด ประเสร ฐ ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.วรรณรดา บ ญแก ว ว ดน าพ เหร ยญ ด.ญ.น นทนา ค าเหล อง ทอง ด.ญ.อภ สรา เกษรบ ป ผา

10 ย อย 1. ว ทยาศาสตร การแสดงทางว ทยาศาสตร (Science show) 2. ว ทยาศาสตร การแสดงทางว ทยาศาสตร (Science show) ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.อร ศรา กล น กาหลง ด.ญ. ชน ษากานต จ าปาศร ด.ญ.สม ตาน น ร งจ าร ส โรงเร ยน ดร ณาราชบ ร ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.สโรชา วงศ ยะรา ว ดเขาว ง(แสง ช วง ด.ญ.ศศ เกต แก นพ ฒ ส วน ช) ด.ญ.ณ ฐส ดา ส แดง หมายเหต

11 ย อย ระด บช น 1. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ก อย ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ด.ช.สงกานต อ นทรก ล ว ดดอนตะโก โรงเร ยน หมายเหต 2. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.พ รพ ฒน เจร ญ วงษา ด.ช.ชาตร ลอยลม ว ดโพธ ดก 3. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ร ตนากร ส ขเสง ยม ด.ช.โชต พ ฒน แซ เล า ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) 4. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.เมท ด ด.ช.เบ ยว เพชรมณ ว ดใหม นครบาล 5. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ประว ทย ชมพ พงษ ด.ช.กาญ สมพร ว ดดอนแจง

12 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น 6. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.วช รพงศ วงศ ว ฒนา ศ ร ด.ช.ธ ญส ทธ กลองลา 7. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ตาแต ะ ด.ช.ส งหา ด ทอง โรงเร ยน หมายเหต ว ดท งหญ าคมบาง ว ดน าพ 8. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ช ชวาล จ ลค ร ด.ช.ศ ร ว ฒน ศร นวลจ นทร 9. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.จ กรพงษ อ ปถ มภ ด.ช.จ รภ ทร มณ จ นทร ดร นาราชบ ร ว ดแคทราย 10. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ส ขส นต จ นแขก ด.ช.ธว ชช ย แตงน มงาม ว ดห วยไผ เหร ยญเง น

13 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น 11. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.เขษมว ศว เต มด ด.ช.สราว ธ ท บสม ทร 12. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ช ตพงษ บ ญช ด.ช..อภ ชาต ล มต ว ว ดห วยหม โรงเร ยน อน บาลเม อง หมายเหต เหร ยญเง น เหร ยญเง น 13. ว ทยาศาสตร เคร องร อนกระดาษพ บ ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ส รช ย ด.ช.ธ สไนย ทองแพรว ว ดหนองตาหลวง เหร ยญเง น

14 ย อย 1. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน ไกล 2. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน ไกล ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.นพพร รสช ม ด.ช.ประถมพร บ ตรน า เพชร ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.พ ชรพงษ เส ออ นทร ด.ญ.ล กน า น านวน โรงเร ยน หมาย เหต ว ดน าพ เหร ยญ ทอง ว ดดอนตะโก เหร ยญ ทอง 3. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน ไกล ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ชนาธ ป เส ยงเอก ด.ช.ธนน นท เส ยงเอก ว ดเขาว ง(แสง ช วง ส วน ช) เหร ยญ ทอง 4. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน ไกล ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.บอย เฉล มด ษฐ ด.ช.สงกานต ก อนแก ว ช มชนว ดค บ ว เหร ยญ เง น 5. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน ไกล ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ธนว ฒน พรมฟ า ด.ช.พงศกร มณ ใหม ว ดโพธ ดก เหร ยญ เง น

15 ย อย 1. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน นาน 2. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน นาน ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.จ ตว ต ทองศร ด.ช.วราย ทธ รอบ จ งหว ด ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.พ ส ษฐ แก วป ลา ด.ช.ภ คพล เผ าผาง โรงเร ยน หมาย เหต ว ดโพธ ดก เหร ยญ ทอง ว ดเขาว ง(แสง ช วง ส วน ช) เหร ยญ ทอง 3. ว ทยาศาสตร เคร องร อน ร อน นาน ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.มงคล จ นทร ส ดา ด.ช.เจษฎา แดงเม อง ว ดน าพ เหร ยญ ทอง

16 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมาย เหต 1. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.ภาภ ทธ เต ยวไพส ฐ พงษ ดร ณาราชบ ร เหร ยญ ทอง ด.ช.เทพไท เทพสว สด ด.ช.ศ ภณ ฐ ป บ ว 2. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.อสมา จ นทร สว สด ด.ญ.กรวรรณ อ มใจ ดร ณาว เทศศ กษา เหร ยญ ทอง ด.ช.กฤษฎ ธ เอ ยม สะอาด 3. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร 4. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.ส ภชา โสพ พ ฒน ด.ญ.ศ วปร ยา แกล ว ทนงค ด.ญ.น รมล ข นเสนาะ ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.พนาล จ รม ตร มงคล ด.ญ.วน ดา ศร ส ข ด.ญ.ส ร ก ญญา พย พตร ว ดเขาว ง(แสง ช วง ส วน ช) เหร ยญ เง น ว ดโพธ ดก เหร ยญ เง น

17 ย อย 5. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร 6. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร 7. ว ทยาศาสตร อ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ชาคร ต สว ม ด.ช.พลพล ทองเข ยว ด.ช.คมกฤษฎ ฟ กแฟง ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.อภ เชษฐ พ งเดช ด.ช.ส ทธ พงศ ไชยอ วน ด.ช.อร ณ ช ยจ นทร ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.พงศกร เส อเฒ า ด.ช.ส รชาต วรรณรมย ด.ช.ณ ฐพงศ ศร เจร ญ ว ดห วยไผ โรงเร ยน ช มชนว ดค บ ว หมาย เหต เหร ยญ ทองแดง เหร ยญ ทองแดง ว ดท งหญ าคมบาง เหร ยญ ทองแดง กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร

18 สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... ท ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต 1 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.1-3 ด.ช.ส รภพ พ ทธานนท ดร ณาราชบ ร ว เทศ ศ กษา 2 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.1-3 ด.ญ.ธนกรณ ภ บาล ว ดเขาว ง(แสง ช วง ส วน ช) เหร ยญเง น 3 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.1-3 ด.ญ.ก นต กลม วงศ ว ดร ณาราชบ ร แดง

19 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต 1 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.4-6 ด.ญ.กนกวรรณ เถาโต ว ดเขาว ง(แสง ช วง ส วน ช) 2 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.4-6 ด.ญ.อสมาพร แพฟ น ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 3 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.4-6 ด.ญ.ฐ ตาภา ฤทธ จ นทร ดร ณาราชบ ร ว เทศ ศ กษา เหร ยญเง น 4 คณ ตศาสตร อ จฉร ยภาพทาง คณ ตศาสตร เด ยว ป.4-6 ด.ญ.วน ชพร ฆ อง ประเสร ฐ อร ณร ตนค ร แดง

20 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต 1 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงาน คณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ท ม ป.4-6 ด.ช.ธนว นต ภ ห อย ด.ช.ณ ฐ ว ฒ นาร โชค ว ดโพธ ดก 2 คณ ตศาสตร สร างสรรค ผลงาน คณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ท ม ป.4-6 ด.ช.โจด แม คซ เนส ด.ญ.ปาณ สรา ทร พย เก ด ดร ณาราชบ ร

21 ย อย 1 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ช.อภ ส ทธ เจร ญส ข อน บาลเม องราชบ ร 2 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ช.ว ฒ ไกร บ ดชานนท ว ดห วยหม เหร ยญเง น 3 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ญ.น นท นภ ส บ ญทรง ดร ณาราชบ ร แดง 4 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ญ.ว รดา นาบ ญ ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) เข าร วมแข งข น 5 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ญ.ศร ส ดา แก วเผ อก ว ดห วยไผ เข าร วมแข งข น 6 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ช.เก ยรต ศ กด ว ทยา ว ดอร ณร ตนค ร เข าร วมแข งข น 7 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ญ.ล กษณาล ร มโพธ เย น ว ดนาหนอง เข าร วมแข งข น 8 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ช.ภาน กร แสงมณ ว ดหนามพ งดอ เข าร วมแข งข น 9 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ช.ประพ ฒน แซ โกว ว ดน าพ เข าร วมแข งข น 10 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ญ.พ มพ มล จ นดาข นธ ว ดโพธ ดก เข าร วมแข งข น 11 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.1-3 ด.ช.กว สายทอง ว ดดอนแจง เข าร วมแข งข น ท ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต

22 1 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ช.พงศธร อาทรส ร ร ตน ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) 2 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.อมรพรรณ แพฟ น ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 3 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.ศ ร ร ตน บ ญเง น ว ดน าพ แดง 4 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.พรท ชา ใจน นต ะ ว ดอร ณร ตนค ร เช าร วมแข งข น 5 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ช.เจษฎา ทองมณฑา ว ดหนามพ งดอ เช าร วมแข งข น 6 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.ณ ฎฐณ ชา ศ ร นาว อน บาลเม องราชบ ร เช าร วมแข งข น 7 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.ส ธ ธ ดา ไลเล ศ สมบ รณ ว ดใหม นครบาล เช าร วมแข งข น 8 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.ป ยธ ดา อาจ ตร ว ดท งหญ าคมบาง เช าร วมแข งข น 9 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ญ.สก ลกาญจน เกต เต ม ว ดโพธ ดก เช าร วมแข งข น 10 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ช.เมธ ส บ ญชอบ ว ดดอนแจง เช าร วมแข งข น 11 คณ ตศาสตร ค ดเลขเร ว เด ยว ป.4-6 ด.ช.ช ยว ฒน ย อมเท ยง แท ว ดห วยหม เช าร วมแข งข น กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม

23 1 ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 2. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 3. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 4. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 5. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 6. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... ย อย มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ธ ชกร วงศ ยะรา ด.ญ.ก ลน นท ร กษาศร มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.อลงกรณ มากมงคล มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.โซ ด.ญ.ป ยะธ ดา ท บท มทอง ด.ญ.ส มโอ มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.น ร ทธ บ รคอน ด.ญ.กฤษณา แหยมบ าร ง มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.สถาพร จ ตรด ด.ญ.ธ ญสรณ แก วไพบ ลย มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.พ รส ทธ ธ สอน ด.ญ.ชล ชา อมรก ลสว สด ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) ว ดห วยไผ ว ดดอนแจง ว ดดอนตะโก เหร ยญเง น ว ดน าพ เหร ยญเง น ว ดใหญ อ างทอง เหร ยญเง น.

24 7. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 8. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 9. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 10 ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ย อย มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ภ ร ภ ทร พ วงเจ ม ด.ญ.ท ฐส มล บ ญประเท อง มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ว รภ ทร พรมจรรย ด.ญ.ก ญญาพร ทร พย ประเสร ฐ มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.ส รเชษฐ ถ ากลาง ด.ญ.วร นธร น อยค าฤา มารยาทไทย ท ม ป.1-ป.3 ด.ช.จาร ว ทย ส าเร อง ด.ญ.วน ชชาพร รอดโค อน บาลเม อง ดร ณาราชบ ร ว ดห วยหม เหร ยญ ทองแดง เหร ยญ ทองแดง เหร ยญ ทองแดง ว ดท งหญ าคมบาง เหร ยญ ทองแดง

25 1 ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 2. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 3. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 4. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 5. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 6. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ย อย มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ณ ฐส ทธ แก วอร าม ด.ญ.พ มพ ชนก เพ ชรพ ส ทธ มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.จ ตรภาณ นพว จ ตร ด.ญ.ส พรรษา สระทอง พลอย มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ธนา มณาศ กด ด.ญ.เนตรดาว บ ญศ ร มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.รวย ทองด ด.ญ.พรนภา ร มโพธ ร มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ภ ทรภณ บ ญส ง ด.ญ.ป ทมาภรณ บ วทอง มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ฐาปกรณ ทองม วน ด.ญ.พรรณภ ทร แก วมะล ง ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) ดร ณาราชบ ร ว ดห วยไผ ว ดดอนตะโก อน บาลเม องราชบ ร เหร ยญเง น เหร ยญเง น เหร ยญเง น เหร ยญเง น ว ดน าพ เหร ยญเง น

26 7. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 8. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 9. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 10 ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ย อย มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ฐ ต ว ฒน เร องศร ด.ญ.อาร ยา วรรณขาม มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ภ ทราว ฒ ล มป จ กร ด.ญ.จาร วรรณ พรหมประด ษฐ มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ธ รภ ทธ จวนแจ ง ด.ญ.น บเด อน ข นสว สด มารยาทไทย ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.ส ทธ ขาวอร าม ด.ญ.ท ฆ มพร พรหมส ง ว ดดอนแจง ว ดห วยหม ว ดหนามพ งดอ ว ดท งหญ าคม บาง เหร ยญเง น แดง แดง แดง

27 1. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 2. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 3 ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม 4. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.1-ป.3 ด.ญ.ป ณยว ร ช เช ด ว ดเขาว ง(แสงช วงส วน ช) เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.1-ป.3 ด.ญ.วาร นทร ว ดดอนแจง เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.1-ป.3 ด.ญ.ชน กานต เสาสะล ย ดร ณาราชบ ร เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.1-ป.3 ด.ญ.ธ ดาร ตน เส อเดช ว ดนาหนอง หมายเหต เหร ยญ ทองแดง

28 ย อย 1. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 2. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 3 ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 4. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 5. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.4-ป.6 ด.ช.เจษฎา ท มน ม ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.4-ป.6 ด.ญ.จร ยา กล อมเล ศ ว ดดอนแจง เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.4-ป.6 ด.ช.ณ ฐพล เช ดช ว ดหนองตาหลวง เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.4-ป.6 ด.ญ.เรศรา แสงพ ม ดร ณาราชบ ร เล าน ทานค ณธรรม เด ยว ป.4-ป.6 ด.ช.อภ ชาต กฎม จฉา ว ดนาหนอง เหร ยญเง น

29 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมาย เหต 1. ส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ละครค ณธรรม ท ม ป.4-ป.6 ด.ช.นทธว ฒน ป นตาก ล ด.ช.พ พ ฒน จ นทร แฉล ม ดร ณาราชบ ร เหร ยญ ทอง ด.ญ.ภ ทราน ษฐ โนนทะ ขาม ด.ช.ส ภ ทร บ ญฤทธ ด.ญ.ธ ญชนก ส ทธ ประส ทธ ด.ญ..ก ลธ ดา จ นทร แจ ม ด.ญ.นภสร บ ญฤทธ ดงญ.ณ ฐก ล ค าสงค ด.ญ.กาญจน ณ ทส ร ศ ร ปะชะนะ ด.ญ.พรพ มล สระทอง แก ว ด.ญ.มาร สา กมลท พย ส คนธ ด.ช.ช ชวาลย สายส วรรณ

30 ก จรรม ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมาย เหต 1. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ละครค ณธรรม ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.ธ ชพร พลอยช ม ด.ญ.ประว ณา ส รณาภร ช ย ดร ณาราชบ ร เหร ยญ ทอง ด.ญ.พรช ตา เท ยม ส วรรณ ด.ญ.บ ณฑ ตา เอ ยมส ข ประเสร ฐ

31 1. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น ภาพยนตร ส น ท ม ป.1-ป.6 ด.ช.วราเทพ พรมชาต ด.ช.ภราดร ต งซ น ด.ช.ส ว ชชา แซ เอ ยว ด.ญ.กานต พ ชชา ท าด ด.ญ.ชน กานต กาใจใส โรงเร ยน หมาย เหต ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช)

32 1. ส งคมศ กษา ศาสนาและ ว ฒนธรรม ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โครงงานค ณธรรม ท ม ป.4-ป.6 ด.ญ.ศศ กานต เสนาธรรม ด.ญ.ร งไพล น ส นช ย ด.ญ.ชาว ณ สร อยโสม ด.ช.ภาณ ว ฒน ม วงโมรา ด.ช.ศรช ย ห องส ง โรงเร ยน หมายเหต ว ดน าพ กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา

33 เคร อข ายท 1 ท ส ขศ กษาและพล ศ กษา ส ขศ กษาและพล ศ กษา ส ขศ กษาและพล ศ กษา ส ขศ กษาและพล ศ กษา สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ย อย การตอบป ญหาส ขศ กษา และพลศ กษา การตอบป ญหาส ขศ กษา และพลศ กษา การตอบป ญหาส ขศ กษา และพลศ กษา การตอบป ญหาส ขศ กษา และพลศ กษา ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... ท ม ป. 1-6 ท ม ป. 1-6 ทม ป. 1-6 ท ม ป. 1-6 เด กหญ งเจษฎาภรณ ดอนเม อง เด กชายค ณากร พงศ ภ ร ร กษ เด กหญ งอาเม อาทรพ ทยพร เด กหญ งกรองกาญจน อมดวง เด กหญ งชโนชา ใหลตระก ล เด กหญ งรว สรา แซ เอ ยว เด กหญ งธ ญชนก เย ยระยงค เด กหญ งวาท น เจร ญส ข อน บาลเม องราชบ ร ว ดอร ณร ตนค ร ดร ณาราชบ ร ว เทศ ศ กษา แดง แดง แดง ว ดโพธ ดก แดง ท ย อย

34 เด กหญ งร ตนภรณ ส งหา เด กหญ งชว ศา หม นศร เด กหญ งภ ทราพร แย มขยาย เด กหญ งพรรณวษา ค ากลาง เด กหญ งอาท ตยา บ วแย ม 1. ส ขศ กษา และพล ศ กษา แอโรบ ก ท ม ป. 1-6 เด กหญ งส วรรณา เมจก ล เด กหญ งอ ร ยา ส มาลย ก นต เด กหญ งชน ดาภา ว ชาชาต เด กหญ งจ นตภา บ ตรพา ดร ณาราชบ ร เด กหญ งรว สรา อารมณ เด กหญ งจ รภ ทร พวงศร เด กหญ งนฤมล ส งข น ตรา เด กหญ งรว พร ไทยเจ ยมอาร ย เด กหญ งรอ วรรณ เพ ยรสม เด กหญ งอาท ตยา แซ ต น เด กชายส นต ภพ ส งห โต เด กชายร ชภ ม สมณะ 2. ส ขศ กษา และพล ศ กษา แอโรบ ก ท ม ป. 1-6 เด กหญ งภ ทรวด แก วกลม เด กหญ งปน ดดา โก เคล อ เด กหญ งส ตาน น อ นทพล เด กหญ งอร สสา เจร ญส ข อน บาลเม อง ราชบ ร เหร ยญเง น เด กหญ งอ จฉรา จ นทร หล น เด กหญ งณ ฐลศา ธรรมร งเจร ญ

35 เด กหญ งช ต กาญจน ใจม ง เด กหญ งปว น ชน บ ตรเค ยง เด กหญ งรพ พรรณ น อยเนตร เด กชายกฤษกร ยอดย ง เด กหญ งม ทธ ณ เมฆฉาย เด กหญ งกานต มา รอบจ งหว ด เด กหญ งปรายฟ า ธรรมพล อย เด กหญ งก ญญามาศ ดาราร ตน เด กหญ งภ ญญดา ด ษจ นทร เด กหญ งวราพร ทาวะรมย เด กหญ งกรกช จ นทร โตศร เด กหญ งพลอย สมจ ต เด กหญ งดวง บ งค า 3. ส ขศ กษา และพล ศ กษา แอโรบ ก. ป. 1-6 เด กหญ งอารยา ว งน น เด กหญ งศ ร ก ลยา พรมฟ า เด กหญ งส ภาพร อ อนสว าง ว ดน าพ เหร ยญเง น เด กหญ งอ จฉรา ส ขเข ม เด กหญ งจ ราน นท กล าง ม เด กชายโชคบ ญพา เข ยวผ อง เด กชายปกรณ แซ จ ว เด กชายก มปนาท พ มร ม เด กชายส ทธ โชค ผานาค กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ

36 สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข าย 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ย อย ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... 1 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.1-3 เด กชายธรภ ทร พ วงเป ยม ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) 2 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.1-3 เด กหญ งพน ดา วงษ กล อม ว ดหนองตาหลวง 3 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.1-3 เด กหญ งภ คจ รา อ วมสอาด ว ดน าพ 4 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.1-3 เด กหญ งแพรวนภาเหมาะสม ย ดร ณาราชบ ร 5 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.1-3 เด กหญ งศ ระประภา โพธ แก ว ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา เหร ยญเง น

37 ย อย 1 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.4-6 เด กหญ งน ภาพร จ นทว ว ดน าพ 2 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.4-6 เด กหญ งร ตนารว กฤษส วรรณ ดร ณาราชบ ร 3 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.4-6 เด กหญ งอมรร ตน ชาวระหาญ หนองตาหลวง 4 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.4-6 เด กหญ งส ธาท พย ด นด าเหมาะ ว ดหนามพ งดอ เหร ยญเง น 5 ศ ลปะ ศ ลป สร างสรรค เด ยว ป.4-6 เด กหญ งศ ภาพ ชญ ศ ร ทองนภา ดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา เหร ยญเง น

38 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข าแข งช น โรงเร ยน หมายเหต 1 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.13 เด กหญ งพ ชน ดา ใจหล ก โรงเร ยนว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) 2 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งอ มบ ญ โรงเร ยนว ดดอนแจง 3 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กชายภาณ พงค อมดวง โรงเร ยนว ดนาหนอง เหร ยญเง น 4 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งอนงค แสงแก ว โรงเร ยนว ดน าพ เหร ยญเง น 5 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งณ ฐวรรณ อย ประเสร ฐ โรงเร ยนดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 6 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งก ญจน หน บ ญร กษ โรงเร ยนว ดอร ณร ตนค ร แดง 7 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กชายภาณ พงค อมดวง โรงเร ยนว ดนาหนอง แดง 8 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.13 เด กหญ งพรชนก เร องเดช โรงเร ยนว ดแคทราย แดง 9 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กชายอภ ช ย อ นไกร โรงเร ยนว ดหนามพ งดอ แดง 10 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กชายน า โรงเร ยนช มชนว ดค บ ว แดง 11 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบยส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งธ ดา ส ขโข โรงเร ยนว ดบ านโพธ แดง 12 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กชายไชยว ฒน สรส ทธ โรงเร ยนว ดท งหญ าคมบาง แดง 13 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งดวงกมล โรจนบ ญญานนท โรงเร ยนว ดโพธ ดก แดง 14 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งน าฝน ใช เจร ญ โรงเร ยนว ดห วยไผ แดง 15 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป.1-3 เด กหญ งธ ษณามด จ นทร ประด ษฐ โรงเร ยนดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา แดง

39 ย อย 1 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งฐานว ร ร มโพร ย โรงเร ยนดร ณาราชบ ร 2 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งปน ดดา ปท มร ตน โรงเร ยนว ดน าพ 3 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 โรงเร ยนว ดเขาว ง(แสง ช วง เด กหญ งภ ทราภรณ พราหมณ วงศ ส วน ช) 4 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กชายธนพล จะพ อ โรงเร ยนว ดดอนแจง เหร ยญเง น 5 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งน นท นภ ส มณ โชต โรงเร ยนอน บาลเม องราชบ ร เหร ยญเง น 6 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งณ ฐร ชา งามข า โรงเร ยนว ดห วยไผ เหร ยญเง น 7 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งกนกวรรณ หาโล ะ โรงเร ยนว ดโพธ ดก เหร ยญเง น 8 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กชายเนว น ย สะอาด โรงเร ยนช มชนว ดค บ ว แดง 9 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งศ ทธ กาต วงษ กลม โรงเร ยนว ดแคทราย แดง 10 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งก ญญาร ตน เจร ญส ข โรงเร ยนว ดหนามพ งดอ แดง 11 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4- เด กชายปฏ ภาร สงวนพร โรงเร ยนว ดบ านโพธ แดง 12 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กหญ งเอเล น โรงเร ยนว ดใหม นครบาล แดง 13 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กชายภ ม ณ ฐ แสงอาท ตย โรงเร ยนว ดท งหญ าคมบาง แดง 14 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กชายพ รพ ฒน อมภมร โรงเร ยนว ดห วยไผ แดง 15 ศ ลปะ (ท ศนศ ลป ) วาดภาพระบายส เด ยว ป. 4-6 เด กชายอ ศรา ร กตประจ ต โรงเร ยนดร ณาราชบ ร ว เทศ แดง

40 1 2 3 ศ ลปะ ศ ลปะ ศ ลปะ ย อย การสร างภาพด วยการประต ด ท ม ป. 1-3 เด กหญ งศศ ธร ก งไผ ล อม เด กหญ งช ต มณฑน พ ศบ ญเล ศ การสร างภาพ วยการประต ด ท ม ป. 1-3 เด กหญ งส พ ชชา เข ยวผ อง เด กหญ งจรรยา พ งพ นธ การสร างภาพด วยการประต ด ท ม ป. 1-3 เด กหญ งน ตยา รอดเร อง เด กหญ งส จ ตรา พลเย ยม 4 การสร าภาพด วยการประต ด ท ม ป. 1-3 เด กหญ งอาค รา ช วยะพ นธ ศ ลปะ เด กชายณธารธรรม หม นนารายณ 5 ศ ลปะ การสร างภาพด วยการประต ด ท ม ป. 1-3 เด กหญ งศศ ว ภา น อยเนตร เด กหญ งส ปร ยา น อยค าฤา โรงเร ยนว ดเขาว ง โรงเร ยนว ดน าพ โรงเร ยนว ดหนองตา หลวง โรงเร ยนดร ณาราชบ ร ว เทศศ กษา โรงเร ยนว ดห วยหม เหร ยญเง น เหร ยญเง น เหร ยญเง น

41 1 ศ ลปะ 2 ศ ลปะ 3 ศ ลปะ 4 5 ศ ลปะ ศ ลปะ 6 ศ ลปะ 7 ศ ลปะ ย อย การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 การสร างสรรค ภาพด วย การประต ด ท ม ป. 4-6 เด กหญ งธ ดา ศร ทธาผล เด กหญ งปาน ร นดา เด กหญ งณ ฐชาน นท ท ศพงษ เด กหญ งปร ยาภ ทร สร อยสว สด เด กหญ งฐน ชา ป ต ร ตน เด กหญ งก ญญาร ตน เด กหญ งวาร นทร ทองก อน เด กหญ งศศ ว มล ส ข นต เด กหญ งศร ญญา เปล ยนวงค เด กหญ งณ ฐน นท โชต อร ณสว สด เด กชายธนยศ องค พ ส ทธ เด กหญ งปองพร บ ญส ร ช โต เด กหญ งนร ชา นงล กษณ เด กหญ งม ลล กา น มประเสร ฐ โรงเร ยนว ดน าพ โรงเร ยนว ดเขาว ง(แสง ช วงส น ช) โรงเร ยนดร ณาราชบ ร โรงเร ยนว ดโพธ ดก เหร ยญเง น โรงเร ยนว ดหนองตาหลวง โรงเร ยนดร ณาราชบ ร ว ศ กษา เหร ยญเง น แดง โรงเร ยนว ดท งหญ าคมบาง แดง

42 ก จรรม ย อย 1 ศ ลปะ ประต มากรรม ท ม ป.1-ป.3 2 ศ ลปะ ประต มากรรม ท ม ป.1-ป.3 3 ศ ลปะ ประต มากรรม ท ม ป.1-ป.3 4 ศ ลปะ ประต มากรรม ท ม ป.1-ป.3 เด กชายโสภณ วงค รส เด กหญ งภ ทรวด ไชยอ วน เด กหญ งอภ สรา บ ตรเล ศว เศษฐ ฐะ เด กชายว ชรพงศ ม งม ผล เด กหญ งปร ญญา น ยมญาต เด กหญ งล กษ กา สมบ ญ เด กหญ งศศ ธร ส ร เด กหญ งวาสนา แจ มสะร เด กหญ งธน ชชา คงมณ เด กหญ งนพร ตน ถ วนถ เด กหญ งก ญญาว ร กล นฟ ง เด กชายธนากร เปล ยนศร ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) ว ดท งหญ าคมบาง ว ดน าพ เหร ยญเง น ว ดหนองตาหลวง เข าร วมแข งข น

43 1 2 3 ศ ลปะ ศ ลปะ ศ ลปะ ย อย ประต มากรรม ท ม ป. 4-6 ประต มากรรม ท ม ป. 4-6 ประต มากรรม ท ม ป ศ ลปะ ประต มากรรม ท ม ป ศ ลปะ ประต มากรรม ท ม ป. 4-6 เด กชายช นท ศ ส ขเกลอ เด กชายนท ธร ป อมเช ยงพ ณ เด กหญ งก ญญณ ฐ พลานนท เด กชายว ทยา กาพวง เด กชายจ รชาต บ วไสว เด กชายวรว ช ว ฒนาโถคยก จ เด กชายก ตต พ ชญ ไชยอ อน เด กชายพ รพ ฒน บ งว ด เด กหญ งปราร สา ค าส แก ว เด กชายป ยภ ทร อ ทาท พย เด กชายณ ฐว ฒ คฤหบด เด กชายธนว ฒน ป ญญาอ ทธ ก ล เด กชายสยาม บ วเฮง เด กหญ งพ ณณ ตา แก วมะล ง เด กชายไมตร แช มช อย ว ดเขาว ง(แสง ช วงส วน ช) อน บาลเม องราชบ ร ว ดท งหญ าคมบาง เหร ยญเง น ดร ณาราชบ ร ว ดน าพ เหร ยญเง น เหร ยญ ทองแดง

44 1 ศ ลปะ (นาฎศ ลป ) ย อย นาฎศ ลป ไทยสร างสรรค ท ม ป.1-6 เด กหญ งจ ราพร เด กหญ งดาว หงษา เด กหญ งมะล เด กหญ งดาว เด กชายเพ ยว เด กชายก ก เด กชายม ลล เด กชายบ งโก เด กชายก อฟ เด กหญ งอรวรรณ ร นดา เด กหญ งเก จมณ กล อมเล ศ เด กหญ งวร ษา พ กเท ยง เด กหญ งแตงโต เด กหญ งก อย ม ฮ มหม ด เด กชายโก เด กชายว นช ย อย เย น ว ดดอนแจง

45 2 ศ ลปะ (นาฎศ ลป ) ย อย นาฎศ ลป ไทยสร างสรรค ท ม ป.1-6 เด กชายว นช ย ม สา เด กชายศรไทย ฮองส ง เด กชายศ ภว ฒ ต วนศ ร เด กชายร ชชานนท นามเล อม เด กชายณ ฐพงษ ม นเม อง เด กชายเขว ฒน ม ยขาล เด กชายธรรมน ญ ทร พย ส น เด กชายธนดล หลวงพ นเทา เด กหญ งอรสา เสง ยมตน เด กหญ งนพวรรณ เส ยงเพราะ เด กหญ งอ ญชล อ นเม อง เด กหญ งช ตกาญจน เปาอ นทร เด กหญ งธ ดาร ตน ปท มร ตนก ล เด กหญ งประณ ตา ปท มร ตนก ล ว ดน าพ

46 สร ปการแข งข นท กษะว ชาการ (เคร อข ายท 1) งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนประถมศ กษาราชบ ร เขต 1 ประจาป 2557 ย อย ระด บก อนประถมศ กษา / ประถมศ กษา... กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป.4-6 เด กชายศ รภพ อร ยดช ดร ณาราชบ ร 2 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป.4-6 เด กหญ งณ ฐกนก แช มช อย ว ดเขาว ง 3 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป.4-6 เด กหญ งเปรมวาสนา แซ พ ว ว ดน าพ 4 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป.4-6 เด กหญ งอร ณกมล บ วเทศ ว ดห วยไผ เหร ยญเง น 5 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป.4-6 เด กหญ งชล ษา เส อเฒ า อน บาลเม อง ราชบ ร เหร ยญเง น 6 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป.4-6 เด กชายชโยดม บ ญชอบ ว ดดอนแจง เข าร วมแข งข น ท ย อย 1 ภาษาต างประเทศ ประกวดเล าน ทาน (Story Telling) เด ยว ป

47 1 ภาษาต างประเทศ 2 ภาษาต างประเทศ 3 ภาษาต างประเทศ ย อย ตอบป ญหาอาเซ ยน ASEAN QUIZ ท ม ป.4-6 ตอบป ญหาอาเซ ยน ASEAN QUIZ ท ม ป.4-6 ตอบป ญหาอาเซ ยน ASEAN QUIZ ท ม ป เด กหญ งร ชช ดา สว างศร 2. เด กหญ งส ร วรรณ บ วคล าย 1. เด กหญ งณ ฐวรรณ ช ทอง 2. เด กหญ งส ภาว ณ ช าง เพชร 1. เด กชายสกล 2. เด กหญ งก ตต มา แสนพย ง ดร ณาราชบ ร ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) ว ดดอนแจง เหร ยทองแดง

48 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข าแข งข น โรงเร ยน 1 ภาษาต างประเทศ Impromtu Speech เด ยว ป.4-6 เด กหญ งอ ญชล ร ตน ห นบ ญญ ต ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) 2 ภาษาต างประเทศ Impromtu Speech เด ยว ป.4-6 เด กหญ งพ ชรพร ศร อ ทารวงศ ดร ณาราชบ ร หมาย เหต เหร ยญ ทอง เหร ยญ ทอง

49 ย อย 1 ภาษาต างประเทศ Impromtu Speech เด ยว ป. 1-3 เด กชายศ วกร ศร ว ระก ล ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช)

50 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต 1 ภาษาต างประเทศ การแข งข นพ ดภาษาจ น เด ยว ป.4-6 เด กหญ งธ รร ศม อภ น นท ธนากร ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 2 ภาษาต างประเทศ การแข งข นพ ดภาษาจ น เด ยว ป.4-6 เด กหญ งพ ชราภา แก ว สาย ว ดเขาว ง (แสง ช วง ส วน ช) เหร ยญเง น

51 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต 1 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee เด ยว ป.1-3 เด กชายธนภ ทร คงส น ดร ณาราชบ ร 2 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee เด ยว ป.1-3 เด กหญ งภาว ตา จ นทบ ตร ดร ณาว เทศศ กษา

52 ย อย ระด บช น ช อน กเร ยนท เข า แข งข น โรงเร ยน หมายเหต 1 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee เด ยว ป.4-6 เด กชายธนฤต องค พ ส ทธ ดร ณาว เทศศ กษา 2 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee เด ยว ป.4-6 เด กหญ งปร ญญาพร แสงทอง ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น 3 ภาษาต างประเทศ Spelling Bee เด ยว ป.4-6 เด กชายธนบ ญ กร บ ทอง ว ดเขาว ง (แสง ช วง ส วน ช) แดง

53 1 ภาษาต างประเทศ 2 ภาษาต างประเทศ ย อย Multi Skills Competition เด ยว ป.4-6 เด กหญ ง รว นท น ภา ส ข พาน ช ว ดเขาว ง (แสง ช วงส วน ช) Multi Skills Competition เด ยว ป.4-6 เด กชายพรพฤกษ ม วงศร ดร ณาราชบ ร เหร ยญเง น

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ...

- 30 - สารบ ญ - ก - บ นท ก ... บ นท ก - 30 - สารบ ญ - ก - หน วยงาน หน า ผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 สาน กงานอธ การบด 1 กองกลาง 2 งานบร หารงานท วไป 2 งานบร หารงานบ คคล 2 งานการเง นและบ ญช 2 งานอาคารสถานท และภ ม สถาป ตย

More information

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท 14-15 ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29

ผลการแข งข นท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 กล มว ชา / ฝ าย การบ ญช การตลาด การ โรงแรม และการ ท องเท ยว คอมฯ + เลขาฯ พ นฐาน ภาษาฯ ผลการท กษะว ชาช พ (ภายนอก) คร งท 29 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส นต ราษฎร ในพระอ ปถ มภ ฯ จ ดโดยสมาคมว ทยาล ยเทคโนโลย และอาช

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557

ประกาศรายช อ รอบสอบ ห องสอบ โครงการ Mini MOS ว นท 20 มกราคม 2557 Mini MOS หน า 1 1 เด กชาย กฤตภาส ฉายายน โรงเร ยนลาซาลกร งเทพ 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 2 เด กชาย กฤตะว ฒน อร ยส จส สก ล โรงเร ยนสารสาสน ว เทศสายไหม 9.00-10.30 Word 10.30-12.00 Excel 410 3 เด

More information

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร.

ช อหน งส อ ผ แต ง ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. ส าน กงาน กปร. 1. ทฤษฏ ใหม หล กการพ งพาตนเองท ย งย น 2. เศรษฐก จพอเพ ยง แนวค ดส การประย กต๑ใช ท ย งย น 3. ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ในศ นย๑ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจาก พระราชด าร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรท เก ยวข องก บการใช ข อม ลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร และบ คลากรสวนป า ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล องค การอ ตสาหกรรมป าไม ได พ ฒนาและต ดต งระบบบร การข อม ลสารสนเทศภ ม ศาสตร ผ าน เคร อข าย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร

แผนการจ ดการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร 1. มาตรฐานการเร ยนร แผนการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนฝางว ทยายน (ฝ.ย.) กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 25 สาระการเร ยนร เพ มเต ม สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

More information

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000

ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 ข อม ลการถ ายโอน ล าด บท เลขทะเบ ยน ช อ ว นท จดทะเบ ยน ท นจดทะเบ ยน ท อย รห สว ตถ ประสงค ว ตถ ประสงค 1 0102511000082 หส ชาเช ยงใหม 5/2/2511 600,000 341 ถนนร ฐผด ง เช งดอย ดอยสะเก ด เช ยงใหม 2 0502458000016

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม

การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาว ทยาล ยกร งเทพส วรรณภ ม การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท 5 ประจาป 2558 ว นพฤห สบด ท 28 พฤษภาคม 2558 ณ คณะกรรมการ การประช มว ชาการระด บชาต เบญจม ตรว ชาการ คร งท ๕ คณะกรรมการอานวยการ 1. ดร.ว ศ ษฐ แสงห ร ญ ประธานธรรมการ

More information

(8) บร จาคให โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก สำหร บเง นท บร จาคให แก โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก

(8) บร จาคให โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก สำหร บเง นท บร จาคให แก โครงการส บสานพระราชปณ ธาน กาญจนาภ เษก การห กลดหย อนและยกเว นหล งจากห กค าใช จ ายเก ยวก บ เง นบร จาคและรายช อสถานพยาบาล สถานศ กษา สถานสาธารณก ศล กองท นสว สด การภายในส วนราชการ และกองท นฯลฯ การห กลดหย อนเง นบร จาค ผ ม เง นได ม ส ทธ ห กลดหย อนเง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๗ จ ดท าโดย งานการเจ าหน าท ส าน กงานคณบด คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556

1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556 1 รายช อห างห นส วนบร ษ ทท ถ กข ดช อออกจากทะเบ ยน ตามค าส งส าน กงานทะเบ ยนห นส วนบร ษ ทกร งเทพมหานคร ท (ถ) 160/2556 ลงว นท 30 ก นยายน 2556 1 ห างห นส วนสาม ญน ต บ คคล สหะศร ทะเบ ยนเลขท 0102494002477 2

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น.

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. ณ ห องประช ม ศร ยานนท ช น ๒ อาคาร ๑ ตร.... ผ มาประช ม 1. นางสาว ย งล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2558 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอจต รพ กตรพ มาน ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดร อยเอ ด ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง

รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง รายช อผ เข าร วมประช มส มมนา เร อง สร ปถอดบทเร ยนการดาเน นงานโครงการการสร างความร วมม อด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในระด บพ นท เพ อรองร บการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๘ ๑๐

More information

การประช มทางว ชาการของค ร สภา ประจ าป 2556 เร อง การว จ ยเพ อเพ มค ณภาพการศ กษาและการพ ฒนาว ชาช พ 370.78 ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา

การประช มทางว ชาการของค ร สภา ประจ าป 2556 เร อง การว จ ยเพ อเพ มค ณภาพการศ กษาและการพ ฒนาว ชาช พ 370.78 ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา 370.78 ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา การประช มทางว ชาการของค ร สภา ประจ าป 2556 เร อง การว จ ยเพ อเพ มค ณภาพการศ กษาและการพ ฒนาว ชาช พ กร งเทพมหานคร : ส าน กงานเลขาธ การค ร สภา, 2556 440 หน า ISBN : 978-616

More information

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การใน การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ประจาป พ.ศ. 2556 เทศบาลตาบลโคกส ง อาเภอโพนอทอง จ งหว ดร อยเอ ด 1 2 3 ประกาศเทศบาลตาบลโคกส ง เร อง การใช แผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยเทศบาลตาบลโคกส ง ประจาป

More information

แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล

แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล แนวทางการด าเน นงาน โครงการพ ฒนางานอาช วอนาม ย และส งแวดล อมในโรงพยาบาล เพ อสน บสน นต วช ว ดกล มภารก จด านพ ฒนาการสาธารณส ข ค อ ร อยละของโรงพยาบาลในส งก ดกระทรวงสาธารณส ขม กระบวนการเป น โรงพยาบาลส งเสร

More information

บทท 4 ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 4 ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ 86 บทท 4 ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการของโรงเร ยนเซนต โยเซฟศร เพชรบ รณ รายงานตามห วข อต อไปน 1. สภาพและบรรยากาศการเร ยนร 2. ทร พยากรและส งอ านวยความสะดวก 3. ผลการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ม มต เห นชอบ แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

สร ปแผนและการด าเน นงาน โครงการการศ กษา ต ดตาม และพ ฒนาระบบฐานข อม ลโลหะหน ก และการสะสมของก มม นตร งส ใน ด นเกษตรกรรมของประเทศ ป งบประมาณ 2550

สร ปแผนและการด าเน นงาน โครงการการศ กษา ต ดตาม และพ ฒนาระบบฐานข อม ลโลหะหน ก และการสะสมของก มม นตร งส ใน ด นเกษตรกรรมของประเทศ ป งบประมาณ 2550 สร ปแผนและการด าเน นงาน โครงการการศ กษา ต ดตาม และพ ฒนาระบบฐานข อม ลโลหะหน ก และการสะสมของก มม นตร งส ใน ด นเกษตรกรรมของประเทศ ป งบประมาณ 2550 1. หล กการและเหต ผล จากนโยบายการพ ฒนาประเทศ เพ อให ผล ตภ ณฑ

More information