ตารางการแข งข น ท กษะทางว ชาการงานมหกรรมว ชาการ จ งหว ดชายแดนใต 2553 ระหว างว นท ต ลาคม 2553 ณ จ งหว ดป ตตาน

Size: px
Start display at page:

Download "ตารางการแข งข น ท กษะทางว ชาการงานมหกรรมว ชาการ จ งหว ดชายแดนใต 2553 ระหว างว นท 20-22 ต ลาคม 2553 ณ จ งหว ดป ตตาน"

Transcription

1 ตารางการ ท กษะทางว ชาการงานมหกรรมว ชาการ จ งหว ดชายแดนใต 2553 ระหว างว นท ต ลาคม 2553 ณ จ งหว ดป ตตาน 1 1. กล มท กษะการเร ยนร ภาษาไทย 1.การอ จฉร ยภาพทางภาษาไทย เด ยว ม.1-3 ม ต ลาคม ต ลาคม ห อง ช น 3 อาคาร 19 ม.อ. ป ตตาน 2.การหน งส อเล มเล ก ท ม 3 คน ม ต ลาคม ม ต ลาคม โรงอาหารโรงเร ยนอน บาลสาธ ต 3.น กอ านข าวร นเยาว (พ ธ กร/ผ ประกาศ) เด ยว ป ต ลาคม ห อง อาคาร 19 ป ต ลาคม ม.อ.ป ตตาน 4.การแต งกลอน เด ยว ม ต ลาคม ห อง ช น 3 อาคาร 19 ม ต ลาคม ม.อ.ป ตตาน 5.การเป ดพจนาน กรม เด ยว ป ต ลาคม ห อง ช น 3 อาคาร 19 ม ต ลาคม ม.อ.ป ตตาน ม ต ลาคม การเล าน ทานพ นบ านภาคใต เด ยว ม ต ลาคม ม ต ลาคม ห อง อาคาร 19 ม.อ. 7.การค ดลายม อ เด ยว ป ต ลาคม ห อง ช น 3 อาคาร 19 ม.อ. ป ต ลาคม (แข งพร อมก น) ศน.เคร อมาศ เจะสาเมาะ

2 2.กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 2 1.เพลงค ณธรรม(การแต งเพลง และร องเพลงค ณธรรม) 2.การโครงงานค ณธรรม ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห อง ช น 1 อาคาร 19 ม ต ลาคม ม.อ. ป ตตาน ท ม 5 คน ป ต ลาคม อาคาร 49 ช น 4 ม ต ลาคม โรงเร ยนสาธ ตม ธยม ม ต ลาคม การมารยาทไทย ท ม 2 คน ป ต ลาคม ห องจร ยธรรม ป ต ลาคม ร.ร.เดชะป ตตนยาน ก ล ม ต ลาคม ม ต ลาคม ข บร องอนาซ ดเป นภาษาไทย ท ม 5 คน ป ต ลาคม ห องประช มช ป ต ลาคม ม ต ลาคม ม ต ลาคม ข บร องอนาซ ดเป นภาษามลาย ท ม 5 คน ป ต ลาคม ห องประช มช ป ต ลาคม ม ต ลาคม ม ต ลาคม น 4 อาคารว ทยอ สลามศ กษานานาชาต ม.อ. ป ตตาน (International Islamic Study) น 4 อาคารว ทยอ สลามศ กษานานาชาต ม.อ. ป ตตาน (International Islamic Study) ศน.นปภา ศร เอ ยด ศน.นงล กษณ หะย มะสาและ 089=

3 3.กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ 3 1.การรวม ศ ลป สร างสรรค ท ม 3 คน ท ม 3 คน ป.1-3 ป ต ลาคม ต ลาคม ลานม าห น หน าอาคาร 4 โรงเร ยนเดชะป ตตนยาน ก ล ท ม 3 คน ม ต ลาคม ท ม 3 คน ม ต ลาคม เด ยว ป ต ลาคม ลานม าห น หน าอาคาร 4 2.การวาดภาพระบายส เด ยว ป ต ลาคม โรงเร ยนเดชะป ตตนยาน ก ล เด ยว ม ต ลาคม เด ยว ม ต ลาคม ท ม 2 คน ป ต ลาคม บร เวณโรงอาหาร 3.การสร างสรรค ภาพด วยการปะต ด ท ม 2 คน ป ต ลาคม โรงเร ยนเดชะป ตตนยาน ก ล ท ม 2 คน ม ต ลาคม ท ม 3 คน ป ต ลาคม การประต มากรรมลอยต ว ท ม 3 คน ป ต ลาคม ลานม าห น หน าอาคาร 4 ท ม 3 คน ม ต ลาคม โรงเร ยนเดชะป ตตนยาน ก ล ท ม 3 คน ม ต ลาคม การร องเพลง เด ยว ป ต ลาคม เวท ย อย บร เวณสวนป า ตรงข าม พระราชน พนธ เด ยว ม ต ลาคม สถาบ นก ลยาณ ว ฒนา เด ยว ม ต ลาคม การดนตร สตร ง ท ม 5-7 คน ม ต ลาคม เวท กลาง ศน.พงษ ศ กด เพ ชร

4 4 7.การร องเพลงไทยล กท ง เด ยวชาย/หญ ง ป ต ลาคม เวท ย อย บร เวณสวนป า ตรงข าม เด ยวชาย/หญ ง ม ต ลาคม สถาบ นก ลยาณ ว ฒนา เด ยวชาย/หญ ง ม ต ลาคม การร องเพลงไทยสากล เด ยวชาย/หญ ง ป ต ลาคม เวท ย อย บร เวณสวนป า ตรงข าม เด ยวชาย/หญ ง ม ต ลาคม สถาบ นก ลยาณ ว ฒนา เด ยวชาย/หญ ง ม ต ลาคม นาฏศ ลป ไทยประย กต ท ม 6-12 คน ป ต ลาคม หอประช มใหญ (บนโรงอาหาร) ท ม 6-12 คน ม ต ลาคม โรงเร ยน เดชะป ตตนยาน ก ล ท ม 6-12 คน ม ต ลาคม การนาฏศ ลป ไทยอน ร กษ ท ม 6-12 คน ป ต ลาคม หอประช มใหญ (โรงย มฯ) ท ม 6-12 คน ม ต ลาคม โรงเร ยนเบญจมราช ท ศ ท ม 6-12 คน ม ต ลาคม การละครโรงเล ก ท ม 7-10 คน ป ต ลาคม หอประช มอาคาร 97 ป ท ม 7-10 คน ม ต ลาคม โรงเร ยนเบญจมราช ท ศ 12.การร าวงมาตรฐาน ท ม 8-10 คน ป ต ลาคม ท ม 8-10 คน ม ต ลาคม หอประช มโรงเร ยนอน บาลป ตตาน ท ม 8-10 คน ม ต ลาคม ศน.พงษ ศ กด เพ ชร

5 4. กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา 5 1. แอโรบ ก (ชาย) ท ม 15 คน ป ต ลาคม โรงย มฯ รร.เดชะป ตตนยาน ก ล 2. แอโรบ ก (หญ ง) ท ม 15 คน ป ต ลาคม การโครงงานส ขภาพ ท ม 3 คน ป ต ลาคม อาคาร 49 ช น 4 ท ม 3 คน ม ต ลาคม ศน.ฐ ต ร ตน รร.สาธ ตม ธยมศ กษา ป ยร พ นธ 4.การตอบป ญหาด านส ขภาพ ท ม 2 คน ป ต ลาคม ท ม 2 คน ม ต ลาคม ท ม 2 คน ม ต ลาคม ห อง ช น 2 อาคาร 19 ม.อ.ป ตตาน

6 5. กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ(ภาษาอ งกฤษ) 6 1. การพ ดภาษาอ งกฤษ (Impromptu Speech) 2. การเล าน ทาน(Story Telling) 3. การ(Multi Skills Competition) เด ยว ป ต ลาคม เด ยว ป ต ลาคม ห อง ช น 2 อาคาร 19 เด ยว ม ต ลาคม ม.อ. ป ตตาน เด ยว ม ต ลาคม ศน.ล ดดาวรรณ เด ยว ป ต ลาคม ห อง ช น 2 อาคาร 19 ศร ส งข เด ยว ม ต ลาคม ม.อ. ป ตตาน เด ยว ม ต ลาคม เด ยว ป ต ลาคม เด ยว ม ต ลาคม เด ยว ม ต ลาคม ห อง ช น 2 อาคาร 19 ม.อ. ป ตตาน

7 6.กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 7 1. การอ จฉร ยภาพคณ ตศาสตร 2. การโครงงานคณ ตศาสตร 3. ผลงานสร างสรรค คณ ตศาสตร โดย ใช โปรแกรม GSP 4. การค ดเลขเร ว เด ยว ป ต ลาคม เด ยว ป ต ลาคม ห อง ช น 2 อาคาร 19 เด ยว ม ต ลาคม ม.อ.ป ตตาน เด ยว ม ต ลาคม ท ม 3 คน ป ต ลาคม ท ม 3 คน ม ต ลาคม ท ม 2 คน ป ต ลาคม ท ม 2 คน ม ต ลาคม ท ม 2 คน ม ต ลาคม เด ยว ป ต ลาคม เด ยว ป ต ลาคม เด ยว ม ต ลาคม เด ยว ม ต ลาคม ต ก 49 ช น 4 โรงเร ยนสาธ ตม ธยม อาคาร 5 ช น 2 ห อง computer โรงเร ยนอน บาลป ตตาน ห อง ช น 2 อาคาร 19 ม.อ.ป ตตาน ศน.ลออ ภ ว ภ รมย

8 7. กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (งานอาช พ) 8 1.การการประด ษฐ ของใช จาก เศษว สด เหล อใช 2.การประด ษฐ ของเล นจากว สด เหล อใช ท ม 3 คน ป ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ส อสาร ม.อ. ป ตตาน ท ม 3 คน ป ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ส อสาร ม.อ. ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม การร อยมาล ย ดอกไม สด ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องโถงพ กคอย อาคารปฏ บ ต การ ว ทยาการส อสาร ม.อ. ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม การงานประด ษฐ ใบตอง ท ม 3 คน ป ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ประเภทบายศร ส ขว ญ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ส อสาร ม.อ. ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม การโครงงานอาช พ ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องประช มช น 1อาคารปฏ บ ต การ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ว ทยาการส อสาร ม.อ. ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม การการจ ดสวนถาดแบบช น ท ม 3 คน ป ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ส อสาร ม.อ. ป ตตาน ศน. จ ตรา ซ นซ ม ศน.จ ฑาร ตน อร โณท ย

9 9 7.การการจ ดสวนถาดแบบแห ง ท ม 3 คน ป ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ส อสาร ม.อ. ป ตตาน 8.การการจ ดสวนแก ว ท ม 2 คน ม ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ส อสาร ม.อ. ป ตตาน 9.การจ กสานไม ไผ ท ม 3 คน ป ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ส อสาร ม.อ. ป ตตาน 10.การการแกะสล กผ กผลไม ท ม 3 คน ม ต ลาคม ใต อาคารปฏ บ ต การว ทยาการ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ส อสาร ม.อ. ป ตตาน 11.การการแปรร ปอาหาร ท ม 3 คน ท ม 3 คน ม.1-3 ป ต ลาคม ต ลาคม ห องประช ม ช น 1 อาคารปฏ บ ต การ ว ทยาการส อสาร ม.อ. ป ตตาน ศน. จ ตรา ซ นซ ม การท าอาหารคาว (อาหาร จานเด ยว) อาหารหวานเพ อส ขภาพ ท ม 3 คน ม ต ลาคม ท ม 6 คน ป ต ลาคม ท ม 6 คน ม ต ลาคม ท ม 6 คน ม ต ลาคม ห องคหกรรมโรงเร ยนเดชะ ป ตตนยาน ก ล

10 7. กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (งานเทคโนโลย ) 10 1.การสร างภาพ เคล อนไหว 2.การวาดภาพด วยโปรแกรม คอมพ วเตอร กราฟ ก 3.การการใช โปรแกรมน าเสนอ ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร 2 ช 4.การการสร าง Webpage ด วย โปรแกรม (Text Editor) 5.การการสร าง Webpage ด วย โปรแกรม (Web Editor) 6.การเข ยนโปรแกรมด วย ภาษาคอมพ วเตอร เบ องต น ว น เด อน ป ท ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร 2 อาคาร 5 ช น 2 ท ม 3 คน ม ต ลาคม โรงเร ยนอน บาลป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร 2 ช น 4 ท ม 3 คน ป ต ลาคม อาคารปฏ บ ต การว ทยาการส อสาร ท ม 3 คน ม ต ลาคม ศน.ขว ญตา ม.อ.ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม ค าข น น ท ม 3 คน ม ต ลาคม อาคารปฏ บ ต การว ทยาการส อสาร ท ม 3 คน ม ต ลาคม ม.อ.ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร 1 ช น 4 อาคาร ปฏ บ ต การว ทยาการส อสาร ม.อ.ป ตตาน ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร อาคาร 6 ท ม 3 คน ม, ต ลาคม ร.ร.เดชะป ตตนยาน ก ล ท ม 3 คน ม ต ลาคม ท ม 3 คน ม ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร 1 ช น 4 อาคาร ปฏ บ ต การว ทยาการส อสาร ม.อ.ป ตตาน

11 7.กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (งานเทคโนโลย ) (ต อ) 11 7.การหน งส ออ เลคทรอน กส (E-Book ) 8.การห นยนต ว งเร ว ว น เด อน ป ท ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องคอมพ วเตอร 1 ช น 4 ท ม 3 คน ม ต ลาคม อาคารปฏ บ ต การว ทยาการส อสาร ศน.ขว ญตา ท ม 3 คน ม ต ลาคม ม.อ.ป ตตาน ท ม 3 คน ป ต ลาคม ค าข น ใต ถ น อาคารว ทยาการส อสาร ท ม 3 คน ม ต ลาคม มอ.ป ตตาน ท ม 3 คน ม ต ลาคม กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 1. การอ จฉร ยภาพทาง ว ทยาศาสตร 2. โครงงานว ทยาศาสตร ประเภท ส งประด ษฐ ว น เด อน ป ท ท ม 3 คน ป ต ลาคม ห องทดลอง อาคาร 49 ช น 1 ท ม 3 คน ม ต ลาคม โรงเร ยนสาธ ตม ธยมศ กษา ศน.ว ชราภรณ ย เด ง ท ม 3 คน ป ต ลาคม อาคาร 49 ช น ท ม 3 คน ม ต ลาคม โรงเร ยนสาธ ตม ธยมศ กษา ท ม 3 คน ม ต ลาคม

12 9.การกล มการศ กษาปฐมว ย 12 ว น เด อน ป ท 1.การวาดภาพจากเร องท ก าหนดให เด ยว อน บาล 2 20 ต ลาคม อาคารเร ยนช นอน บาล โรงเร ยนอน บาลสาธ ต 2.การป นด นน าม นจากเร องท ก าหนดให 3.การสร างภาพด วยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ 10.การพ ฒนาผ เร ยน ท ม 3 คน อน บาล 2 20 ต ลาคม อาคารเร ยนช นอน บาล โรงเร ยนอน บาลสาธ ต ท ม 3 คน อน บาล 2 20 ต ลาคม อาคารเร ยนช นอน บาล โรงเร ยนอน บาลสาธ ต ศน.ว ลล ย มงคลศ ร ว น เด อน ป ท 1.การผ กเง อนและการเก บเช อก ท มไม เก น 6 คน ป ต ลาคม การใช เข มท ศเพ อหาเป าหมาย ท มไม เก น 8 คน ป ต ลาคม สนามซอฟบอล หน าคณะ อ.อาร กษ 3.การสร างแบบจ าลอง (Model) ท มไม เก น 8 คน ม ต ลาคม ศ กษาศาสตร ม.อ.ป ตตาน ศ ภส นธ ท มไม เก น 6 คน ม ต ลาคม การสร างอ ปกรณ เพ อให บร การ 5.สภาน กเร ยน ท ม 10 คน ป ต ลาคม ห องประช มโรงเร ยนอน บาลป ตตาน อ.น ชนาฏ เข ยวหม

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ม มต เห นชอบ แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560 ~ ~ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ระยะ 5 ป ประจ าป การศ กษา 2556-2560.ข อม ลท วไป. ประว ต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาภาคใต ประกาศจ ดต งข นเม อว นท 23 ม นาคม พ.ศ. 2538 ตาม นโยบายขยาย โอกาสทางการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557

โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557 โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557 ก จกรรมคอมพ วเตอร (รห สก จกรรม 01-14) ก จกรรม 01 หน า 1/20 คอมพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ว ทยาล ยอาช วศ กษาส พรรณบ ร Suphanburi vocational college แผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ว ส ยท ศน (Vision) ผล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37

จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37 จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37 ข อม ลโรงเร ยน โรงเร ยนพระธาต พ ทยาคมเป นโรงเร ยนท เป ดทาการสอน เม อป พ.ศ. 2536 เด มเป นโรงเร

More information

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดท 1 แบบทดสอบว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยนเตร ยมสอบ O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ส วนท 1 : แบบระบายต วเล อก แต ละข อม คาตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงคาตอบเด ยว จานวน 20 ข อ (ข

More information

โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา

โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา 1 โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา 1) โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เพ อให ผ เร ยนม จ ตส าน กในการอน ร กษ พ ชพรรณไม และแสวงหาความร ด วยตนเองจากแหล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

๒. รายละเอ ยดของพ สด รายละเอ ยด ตามร างขอบเขตงานในการจ างปร บปร งแบบฯ ท แนบมาด วยน

๒. รายละเอ ยดของพ สด รายละเอ ยด ตามร างขอบเขตงานในการจ างปร บปร งแบบฯ ท แนบมาด วยน บ นท กข อความ ส วนราชการ ฝ ายพ สด มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ต.นอกเม อง อ.เม อง จ.ส ร นทร ๓๒๐๐๐ ท พ.๖๒๓/๒๕๕๗ ว นท ๒๘ ต ลาคม ๒๕๕๗ เร อง รายงานขอจ างปร บปร งแบบอาคารการศ กษา ๘ ช น ให เป นอาคารว ทยบร การและงานเทคโนโลย

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน 1.งบด าเน นงาน 1.1.1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร - ว ชาว ทยาศาสตร ท วไป - ว ชาฟ ส กส - ว ชาเคม - ว ชาช วว ทยา 1.1.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1.1.3 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1.1.4 กล มสาระการเร

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานผลการปฏ บ ต งานประจ าป ของสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนว เศษไชยชาญ ต นต ว ทยาภ ม ต าบลไผ จ าศ ล อ าเภอว เศษช ยชาญ จ งหว ดอ างทอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๕ ส งก ดคณะกรรมการการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553

รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (หล งส าเร จการศ กษา 9 เด อน) งานว จ ยสถาบ น กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด ค าน า มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT

การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT LOGO การบร หารจ ดการเร ยนร วมตาม โครงสร าง SEAT นางสมพร หวานเสร จ ผ อ านวยการเช ยวชาญ โรงเร ยนพ บ ลประชาสรรค การจ ดการเร ยนร วม การจ ดการเร ยนร วม ค อ การจ ดการศ กษาผ านกระบวนการท หลากหลายเพ อตอบสนองความต

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

นว ตกรรม 1. แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร จ านวน 5 แผน 2. ส อประกอบการฝ ก ประกอบด วย ใบความร และใบงาน 3. หน งส อคอมพ วเตอร (ค ม อคร )

นว ตกรรม 1. แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร จ านวน 5 แผน 2. ส อประกอบการฝ ก ประกอบด วย ใบความร และใบงาน 3. หน งส อคอมพ วเตอร (ค ม อคร ) เร อง การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Excel) เร องการค านวณและการใช ส ตรของ น กเร ยนช น ป.6/6 โดยใช ส อประกอบการฝ ก ความเป นมาและความส าค ญ จากมาตรฐานค ณภาพการศ กษาของม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห

More information

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม ประว ต การจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กพ เศษโรงเร ยนช มชนว ดหนองร - พ.ศ. 2542 ได ร บการค ดเล อกให ดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กพ เศษเร ยนร วม โดยส งคร เข าร บการอบรม และเป

More information

๑. เร องแจ งท ประช มทราบ

๑. เร องแจ งท ประช มทราบ สร ปการประช มส มมนาผ บร หารสถานศ กษาเพ อยกระด บค ณภาพการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๒ คร งท ๔/๒๕๕๗ ว นท ๕-๖ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดแก วร สอร ท อ.ส งหนคร จ.สงขลา ๑. เร องแจ งท ประช

More information