ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556

Size: px
Start display at page:

Download "ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556"

Transcription

1 ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/1 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางอ จฉรา อ อนจงไกร และ นางอร ณร ศม ไร ส งห คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ดนตร ภาษาอ งกฤษ(2) พลศ กษา อ งคาร ภาษาอ งกฤษ (1) แนะแนว ส งคม ส ขศ กษา ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร การงาน ภาษาอ งกฤษ(3) ช มน ม พฤห สบด คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ศ ลปะ ภาษาอ งกฤษ(2) คณ ตศาสตร ศ กร คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ส งคม ประว ต ศาสตร ภาษาอ งกฤษ (1) (ค นคว าอ สระ) ลงช อ ลงช อ.

2 ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/2 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางศศ ธร นนสะเกต และนางสาวนวลใย บ พศ ร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ (3) คอมพ วเตอร (ค นคว าอ สระ) อ งคาร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ (2) ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ (1) พลศ กษา ประว ต ศาสตร ช มน ม พฤห สบด ภาษาอ งกฤษ(1) ดนตร ส งคม การงาน แนะแนว ศ กร คณ ตศาสตร ส งคม ส ขศ กษา ภาษาอ งกฤษ(2) ศ ลปะ

3 ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/3 ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนอน บาลสกลนคร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสกลนคร เขต1 คร ประจาช น นางส ดสวาท ทาแก ว และ นางป ญจา อ นร ย คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ(1) ส ขศ กษา การงาน อ งคาร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ(3) ศ ลปะ ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ประว ต ศาสตร ส งคม ภาษาอ งกฤษ(2) ช มน ม พฤห สบด คณ ตศาสตร ส งคม ดนตร (ค นคว าอ สระ) พลศ กษา ภาษาอ งกฤษ(2) ศ กร คอมพ วเตอร คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ (1) แนะแนว

4 ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1/4 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางร มภา เต มส ร น นท และนางส ก ญญา วงศ ม แก ว คณ ตศาสตร ส งคม การงาน ภาษาอ งกฤษ(2) พละ อ งคาร คณ ตศาสตร ดนตร ส ขศ กษา ภาษาอ งกฤษ (1) ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ (1) ว ทยาศาสตร ช มน ม พฤห สบด คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ(3) ประว ต ศาสตร (ค นคว าอ สระ) ศ กร คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ(2) ส งคม ศ ลปะ แนะแนว

5 ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1 /5 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางส จ ตตรา โตไทยะ และนางมารศร ก ลยาเร อน คณ ตศาสตร ส งคม ภาษาอ งกฤษ(1) ว ทยาศาสตร ศ ลปะ อ งคาร คณ ตศาสตร การงาน (ค นคว าอ สระ) ภาษาอ งกฤษ(2) ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร ส งคม ส ขศ กษา ดนตร ช มน ม พฤห สบด คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ(2) ประว ต ศาสตร คณ ตศาสตร แนะแนว ศ กร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ(1) พละ ภาษาอ งกฤษ(3)

6 ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1 /6 ป การศ กษา 2556 คร ประจาช น นางว น จฉ ย จ มวงศ และนายศ กด ส ทธ ลาดส วรรณ คณ ตศาสตร แนะแนว พละ ประว ต ศาสตร ภาษาอ งกฤษ(1) อ งคาร ส ขศ กษา ส งคม ภาษาอ งกฤษ(1) คณ ตศาสตร ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ(3) ศ ลปะ ช มน ม พฤห สบด คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ(2) ว ทยาศาสตร ส งคม ศ กร คณ ตศาสตร ดนตร ภาษาอ งกฤษ(2) (ค นคว าอ สระ) การงาน

7 ตารางเร ยนช น ประถมศ กษาป ท 1MEP ป การศ กษา 2556 คร ประจาช นนาง ธ ญญล กษณ สว สด และ นางสาวฝนท พย เม องม งค ณ คณ ตศาสตร (E) ภาษาอ งกฤษ(E1) ส งคม ส ขศ กษา(E) อ งคาร คณ ตศาสตร (E) คอมพ วเตอร ดนตร ว ทยาศาสตร (ไทย) ล กเส อ/ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร (E) (ค นคว าอ สระ) คณ ตศาสตร (ไทย) คณ ตศาสตร (ไทย) ศ ลปะ ช มน ม พฤห สบด ว ทยาศาสตร (E) การงาน คณ ตศาสตร (ไทย) ส งคม พลศ กษา ศ กร ว ทยาศาสตร (E) ประว ต ศาสตร ภาษาอ งกฤษ(E1) แนะแนว ว ทยาศาสตร (ไทย) ลงช อ ลงช อ.

8 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1MEP ป การศ กษา 2556 นางธ ญญล กษณ สว สด สอนว ชา (4) คณ ตศาสตร (3) ส งคม (2) ประว ต (1)ย วะ(1) ช มน ม(1) รวม 12 ช วโมง/ส ปดาห ส งคม อ งคาร ย วกาชาด พ ธ คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ช มน ม พฤห สบด คณ ตศาสตร ส งคม ศ กร ประว ต ศาสตร

9 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 MEP ป การศ กษา 2556 คร โจเซพ สอนว ชา ส ขศ กษา MEP ป.1รวม 1 ช วโมง/ส ปดาห ส ขศ กษา (E) อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร

10 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 คร ฝนท พย ม ลเม องแสน สอนว ชาภาษาอ งกฤษ1 ป.1รวม ช วโมง/ส ปดาห E2 1/4 E2 1/1 อ งคาร E2 1/5 E2 1/2 พ ธ E2 1/3 ล กเส อ ช มน ม พฤห สบด E2 1/5 E2 1/6 E2 1/1 E2 1/3 ศ กร E2 1/4 E2 1/6 E2 1/2

11 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นายวรว ทย อ อนจงไกร สอนว ชา ดนตร นาฏศ ลป ป.1/1-6และห องMEP (7) จานวน 7ช วโมง/ส ปดาห ป.1/1 อ งคาร ป.1/4 ป.1ห องMEP พ ธ ป.1/5 พฤห สบด ป.1/2 ป.1/3 ศ กร ป.1/6

12 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางสาวนวลใย บ พศ ร สอนว ชา ส งคมศ กษา ป.1/1-6(12) ย วกาชาด(1) และช มน ม(1) จานวน 14 ช วโมง/ส ปดาห ป.1/4 ป.1/5 อ งคาร ป.1/6 ป.1/1 ย วกาชาด ป.1 พ ธ ป.1/5 ป.1/3 ช มน ม ป.1 พฤห สบด ป.1/3 ป.1/2 ป.1/6 ศ กร ป.1/2 ป.1/1 ป.1/4

13 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางสาวมณ จ งไกรส ห สอนว ชาการงานพ นฐานอาช พป.1/1-6และห องMEP(7) ย วกาชาด(1)และช มน ม(1) จานวน 9 ช วโมง/ส ปดาห ป.1/4 ป.1/3 อ งคาร ป.1/5 ย วกาชาด ป.1 พ ธ ป.1/1 ช มน ม ป.1 พฤห สบด ป.1 MEP ป.1/2 ศ กร ป.1/6

14 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นายศ กด ส ทธ ลาดส วรรณ สอนว ชา พละป.1/1-6และห องMEP(7) ส ขศ กษา (6) ล กเส อ (1) และ ช มน ม(1) จานวน 15 ช วโมง/ส ปดาห พละ ป.1/6 ส ขศ กษาป.1/3 พละ ป.1/4 พละ ป.1/1 อ งคาร ส ขศ กษา ป.1/6 ส ขศ กษา ป.1/4 ส ขศ กษา ป.1/1 ล กเส อ ป.1 พ ธ ส ขศ กษา ป.1/5 พละ ป.1/2 ช มน ม ป.1 พฤห สบด พละ ป.1/3 พละป.1MEP ศ กร ส ขศ กษา ป.1/2 พละ ป.1/5

15 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางอร ณร ศม ไร ส งห สอนว ชาแนะแนวป.1/1-6(6) ศ ลปะห องMEP(1) ย วกาชาด(1) และ ช มน ม(1) จานวน 9 ช วโมง/ส ปดาห อ งคาร แนะแนว ป.1/6 แนะแนว ป.1/1 ย วกาชาด ป.1 พ ธ ศ ลปะป.1MEP ช มน ม ป.1 พฤห สบด ศ กร แนะแนว ป.1/5 แนะแนว ป.1/3 แนะแนว ป.1/2 แนะแนว ป.1/4

16 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางมารศร ก ลยาเร อน สอนว ชา ภาษาอ งกฤษ1 ป.1/1-6 (12) ล กเส อ (1) ช มน ม (1) จานวน 14 ช วโมง/ส ปดาห ป.1/3 ป.1/5 ป.1/6 อ งคาร ป.1/1 ป.1/6 ป.1/4 ล กเส อป.1 พ ธ ป.1/2 ป.1/4 ช มน ม ป.1 พฤห สบด ป.1/2 ศ กร ป.1/5 ป.1/3 ป.1/1

17 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 คร MAR สอนว ชาภาษาอ งกฤษ 3 ป.1/1-6 (6) และภาษาอ งกฤษ2MEP(2) รวม 8 ช วโมง/ส ปดาห อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร ภาษาอ งกฤษ3 ป.1/2 ภาษาอ งกฤษ3 ป.1/3 ภาษาอ งกฤษ3 ป.1/6 ภาษาอ งกฤษ3 ป.1/4 ภาษาอ งกฤษ3 ป.1/5 ภาษาอ งกฤษ2 ห องMEP ภาษาอ งกฤษ3 ป.1/1 ภาษาอ งกฤษ2 ห องMEP

18 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1ป การศ กษา 2556 นางส ก ญญา วงศ ม แก ว สอนว ชาคอมพ วเตอร ป.1/1-6และห อง MEP (7) ประว ต ศาสตร ป.1/1-6 (6) ช มน ม (1) ล กเส อ (1) รวม 15 ช วโมง/ส ปดาห อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร คอมพ วเตอร ป.1/5 คอมพ วเตอร ป.1/3 คอมพ วเตอร ป.1/4 คอมพ วเตอร ป.1/6 คอมพ วเตอร ป.1/1 คอมพ วเตอร ป.1MEP ประว ต ศาสตร ป.1/3 ประว ต ศาสตร ป.1/5 ประว ต ศาสตร ป.1/6 ประว ต ศาสตร ป.1/1 คอมพ วเตอร ป.1/2 ประว ต ศาสตร ป.1/2 ประว ต ศาสตร ป.1/4 ล กเส อป.1 ช มน มป.1

19 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางป ญจา อ นร ย สอนว ชา ว ทยาศาสตร ป.1/1-6และห องMEP (14) ล กเส อ (1) ช มน ม (1) รวม 16 ช วโมง/ส ปดาห ป.1/1 ป.1/2 ป.1/5 อ งคาร ป.1/2 ป.1/3 ป.1MEP ล กเส อป.1 พ ธ ป.1/3 ป.1/6 ป.1/4 ช มน มป.1 พฤห สบด ป.1/1 ป.1/4 ป.1/6 ศ กร ป.1/5 ป.1MEP

20 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางสาวฝนท พย เม องม งค ณ สอนว ชาภาษาอ งกฤษ 2 ป.1/1-6(12) ภาษาอ งกฤษ1MEP(2)ล กเส อ(1)ช มน ม(1) รวม16ช วโมง อ งคาร พ ธ พฤห สบด ศ กร ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/5 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/4 ภาษาอ งกฤษ1 ห องMEP ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/6 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/6 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/4 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/5 ภาษาอ งกฤษ1 ห องMEP ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/1 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/2 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/3 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/1 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/2 ล กเส อป.1 ช มน มป.1 ภาษาอ งกฤษ2 ป.1/3

21 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางอ จฉรา อ อนจงไกร สอนว ชาคณ ตศาสตร ป.1/1 (5) ป.1/1 (5)ศ ลปะ(1) ย วะ(1) ช มน ม (1) จานวน 13 ช วโมง/ส ปดาห คณ ตศาสตร อ งคาร ย วกาชาด ป.1 พ ธ คณ ตศาสตร ช มน ม ป.1 พฤห สบด คณ ตศาสตร ศ ลปะ คณ ตศาสตร ศ กร คณ ตศาสตร

22 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางศศ ธร นนสะเกต สอนว ชาคณ ตศาสตร ป.1/2 (5) ป.1/2 (5) ศ ลปะ(1) ล กเส อ(1) ช มน ม (1) จานวน 13 ช วโมง/ส ปดาห คณ ตศาสตร อ งคาร คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ล กเส อ ป.1 พ ธ คณ ตศาสตร ช มน ม ป.1 พฤห สบด ศ กร คณ ตศาสตร ศ ลปะ

23 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางส ดสวาท ทาแก ว สอนว ชาคณ ตศาสตร ป.1/3 (5) ป.1/3 (5 )ศ ลปะ(1) ย วะ (1) ช มน ม (1) จานวน 13 ช วโมง/ส ปดาห คณ ตศาสตร อ งคาร คณ ตศาสตร ศ ลปะ ย วกาชาด ป.1 พ ธ คณ ตศาสตร ช มน ม ป.1 พฤห สบด คณ ตศาสตร ศ กร คณ ตศาสตร

24 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางร มภา เต มส ร น นท สอนว ชาคณ ตศาสตร ป.1/4 (5) ป.1/4 (5 )ศ ลปะ(1) ย วะ(1) ช มน ม (1) จานวน 13 ช วโมง/ส ปดาห คณ ตศาสตร อ งคาร คณ ตศาสตร ย วกาชาด ป.1 พ ธ คณ ตศาสตร ช มน ม ป.1 พฤห สบด คณ ตศาสตร ศ กร คณ ตศาสตร ศ ลปะ

25 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางส จ ตตรา โตไทยะ สอนว ชาคณ ตศาสตร ป.1/5 (5) ป.1/5 (5) ศ ลปะ(1) ย วะ(1) ช มน ม (1) จานวน 13 ช วโมง/ส ปดาห คณ ตศาสตร ศ ลปะ อ งคาร คณ ตศาสตร ย วกาชาด ป.1 พ ธ คณ ตศาสตร ช มน ม ป.1 พฤห สบด คณ ตศาสตร ศ กร คณ ตศาสตร

26 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางว น จฉ ย จ มวงศ สอนว ชาคณ ตศาสตร ป.1/6 (5) ป.1/6 (5 ) ศ ลปะ(1)ล กเส อ(1) ช มน ม (1) จานวน 13 ช วโมง/ส ปดาห คณ ตศาสตร อ งคาร คณ ตศาสตร ล กเส อ ป.1 พ ธ คณ ตศาสตร ศ ลปะ ช มน ม ป.1 พฤห สบด คณ ตศาสตร ศ กร คณ ตศาสตร

27 ตารางสอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 นางล กขณา นานาว น สอนว ชา (ค นคว าอ สระ ) ป.1/1-6และห องMEP จานวน 7 ช วโมง/ส ปดาห ป.1/2 อ งคาร ป.1/5 พ ธ ป.1 MEP พฤห สบด ป.1/3 ป.1/4 ศ กร ป.1/6 ป.1/1

28 พ กกลางว น พ กกลางว น พ กกลางว น พ กกลางว น พ กกลางว น ว น อ งคาร พ ธ พฤห ส บด ศ กร ตารางสอนรวมสายช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 ช น ป.1/1 คณ ต ว ทย ดนตร E (2) พละ ป.1/2 คณ ต ว ทย E (3) คอมพ วเตอร ค นคว าอ สระ ป.1/3 คณ ต E (1) ส ขศ กษา การงาน ป.1/4 คณ ต ส งคม การงาน E (2) พละ ป.1/5 คณ ต ส งคม E (1) ว ทย ศ ลปะ ป.1/6 คณ ต แนะแนว พละ ประว ต ศาสตร E (1) ป.1/1 E(1) แนะแนว ส งคม ส ขศ กษา ล กเส อ/ย วะ ป.1/2 คณ ต ว ทย คณ ต E (2) ล กเส อ/ย วะ ป.1/3 คณ ต ว ทย E (3) ศ ลปะ ล กเส อ/ย วะ ป.1/4 คณ ต ดนตร ส ขศ กษา E (1) ล กเส อ/ย วะ ป.1/5 คณ ต การงาน ค นคว าอ สระ E (2) ล กเส อ/ย วะ ป.1/6 ส ขศ กษา ส งคม E (1) คณ ต ล กเส อ/ย วะ ป.1/1 คณ ต การงาน E (3) ช มน ม ป.1/2 คณ ต E (1) พละ ประว ต ศาสตร ช มน ม ป.1/3 คณ ต ว ทย ประว ต ศาสตร ส งคม E (2) ช มน ม ป.1/4 คณ ต คอมพ วเตอร E (1) ว ทย ช มน ม ป.1/5 คณ ต ส งคม ส ขศ กษา ดนตร ช มน ม ป.1/6 คณ ต ว ทย E (3) ศ ลปะ ช มน ม ป.1/1 คณ ต ว ทย ศ ลปะ E (2) คณ ต ป.1/2 E(1) ดนตร ส งคม การงาน แนะแนว ป.1/3 คณ ต ส งคม ดนตร ค นคว าอ สระ พละ E (2) ป.1/4 คณ ต ว ทย E (3) ประว ต ศาสตร ค นคว าอ สระ ป.1/5 คอมพ วเตอร E (2) ประว ต ศาสตร คณ ต แนะแนว ป.1/6 คณ ต คอมพ วเตอร E (2) ว ทย ส งคม ป.1/1 คณ ต คอมพ วเตอร ส งคม ประว ต ศาสตร E (1) ค นคว าอ สระ ป.1/2 คณ ต ส งคม ส ขศ กษา E (2) ศ ลปะ ป.1/3 คอมพ วเตอร คณ ต E (1) แนะแนว ป.1/4 คณ ต E (2) ส งคม ศ ลปะ แนะแนว ป.1/5 คณ ต ว ทย E (1) พละ E (3) ป.1/6 คณ ต ดนตร E (2) ค นคว าอ สระ การงาน

LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น

LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น ท านร ส กอย างไรต อ การจ ดการเร ยนร แบบคละช น ร ก O.K เหง อตก อยากร องไห ไม เอาแล ว โกรธ การจ ดการเร ยนร แบบคละช น หมายถ ง การจ ดการเร ยนร ส าหร บน กเร ยนต างช น ต างกล

More information

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ด าเน นการอบรมระหว างว นท 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 28305 ช น 3 อาคาร 28 (อาคารคณะคร ศาสตร ) ด งก าหนดการคร าวๆ ค อ ว นท 23 พฤษภาคม 2554 - เวลา 10.00 น. ลงทะเบ

More information

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 หล กส ตร ว น/เด อน/ป โปรแกรม ว ทยากร สถานท /เวลา จ นทร)ท 11 พฤษภาคม 2558 Word อ.ศ กด ดา

More information

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ค าส งส าน กงานเขตพ นท ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด วย ส าน กงานเขตพ นท ด าเน นการโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย งานว จ ยช นเร ยน เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 งานว จ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ระด บความสาเร จของการจ ดการความร เพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร จ ดท าโดย องค การบร หารส วนตาบลบ านเหล า มกราคม 2558 สารบ ญ หน า องค ความร ท จาเป นในการปฏ บ ต

More information

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท 14-15 ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8

รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8 รายงานการประช มฝ ายบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คร งท 3/2556 ว นศ กร ท 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห องประช มสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ******************************** ผ มาประช ม จานวน 5

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต 1 นางสาวอ ษา ผ กพ นธ 1.ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพในการบร หาร 7-8

More information

นว ตกรรม 1. แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร จ านวน 5 แผน 2. ส อประกอบการฝ ก ประกอบด วย ใบความร และใบงาน 3. หน งส อคอมพ วเตอร (ค ม อคร )

นว ตกรรม 1. แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร จ านวน 5 แผน 2. ส อประกอบการฝ ก ประกอบด วย ใบความร และใบงาน 3. หน งส อคอมพ วเตอร (ค ม อคร ) เร อง การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Excel) เร องการค านวณและการใช ส ตรของ น กเร ยนช น ป.6/6 โดยใช ส อประกอบการฝ ก ความเป นมาและความส าค ญ จากมาตรฐานค ณภาพการศ กษาของม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห

More information

สร ป โครงการแนะแนวการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖

สร ป โครงการแนะแนวการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ สร ป โครงการแนะแนวการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๖ ฝ ายงานวางแผนและว ชาการ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นคร ลาปาง ว ดบ ญวาทย ว หาร พระอารามหลวง สร ปโครงการแนะแนวการศ กษาระด บอ

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ช อเร อง ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการศ กษา สมมต ฐานการว จ ย ประโยชน ของการว จ ย

ช อเร อง ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการศ กษา สมมต ฐานการว จ ย ประโยชน ของการว จ ย ช อเร อง การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Word) เร องการสร างตารางและการ ตกแต งเอกสาร โดยใช ส อประกอบการฝ ก ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ชาคอมพ วเตอร เป นว ชาท ม ท งปฏ บ ต ด งน นการใช โปรแกรม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร หน วยตรวจสอบภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร หน วยตรวจสอบภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร หน วยตรวจสอบภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ในป งบประมาณ พ.ศ. 2556 หน วยตรวจสอบภายใน ได ส งเสร มให บ คลากรของหน วยงานพ ฒนาความร ความสามารถ เพ อน ามาใช ประโยชน ต อการปฏ บ ต งานด านการ ตรวจสอบภายในสร

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง 2 การปฏ บ ต งานตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2553

More information

แผนการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555)

แผนการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555) แผนการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555) ปร ชญา (Philosophy) สร างเสร มภ ม ป ญญา พ ฒนาค ณค าความเป นมน ษย ว ส ยท ศน (Vision) คณะมน ษยศาสตร เป นองค กรช นน าแห งการเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 เร อง เช ญเป นว ทยากรอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยน... ส งท

More information

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน 1.งบด าเน นงาน 1.1.1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร - ว ชาว ทยาศาสตร ท วไป - ว ชาฟ ส กส - ว ชาเคม - ว ชาช วว ทยา 1.1.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1.1.3 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1.1.4 กล มสาระการเร

More information

โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา

โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา 1 โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา 1) โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เพ อให ผ เร ยนม จ ตส าน กในการอน ร กษ พ ชพรรณไม และแสวงหาความร ด วยตนเองจากแหล

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2499 ใช ช อในการประกาศจ ดต

More information

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ม มต เห นชอบ แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา

More information

การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ

การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ การจ ดการความร ด านแรงงาน (KM) จ งหว ดเช ยงราย การช วยเหล อผ ได ร บผลกระทบจากว กฤตเศรษฐก จ ๑.สถานการณ จากป ญหาว กฤตเศรษฐก จท ประเทศไทยเผช ญอย ในขณะน อ นเน องมาจากภาวะเศรษฐก จโลก ท าให ม สถานประกอบการป

More information