/ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน...

Size: px
Start display at page:

Download "/ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน..."

Transcription

1 ประกาศสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก จกรรมและหล กเกณฑ การประกวด แข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖5 ป การศ กษา ๒๕๕8 ********************* ตามท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม มต ให ทบทวนร ปแบบการจ ดงาน ปร บปร งก จกรรมและหล กเกณฑ การจ ดการแข งข นในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 65 ป การศ กษา 2558 กาหนดให จ ด ก จกรรมในระด บเขตพ นท การศ กษา และระด บภาค โดยให ม ผ ชนะเล ศแต ละก จกรรมภาคละ 1 คน/1ท ม รวมเป นผ ชนะเล ศแต ละก จกรรม 4 คน/4ท ม และในการจ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 65 ป การศ กษา 2558 ให คงไว เฉพาะก จกรรมการแข งข นด านศ ลปะและห ตถกรรมรวมท งก จกรรมท เป นหนทาง สร างอาช พเพ อให เป นไปตามพระราชปณ ธานของล นเกล าร ชการท 6 ท ม จ ดม งหมายเพ อจะแนะนาช กจ งให เด กชายหญ งในสม ยน นได เอาใจใส ฝ กห ดศ ลปห ตถกรรม ซ งเป นทางเล ยงอาช พต างๆ เพ อจะก นการท เด ก ท งหลายพาก นน ยมในการเป นเสม ยนหร อเข าทาราชการให น อยลง เพ อให การด าเน นก จกรรมบรรล ตามว ตถ ประสงค จ งจ ดท ารายละเอ ยดก จกรรมและ หล กเกณฑ การประกวด แข งข นศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖5 ป การศ กษา ๒๕๕8 เพ อใช เป นแนวทางการ ดาเน นงาน ท งในระด บสถานศ กษา กล มโรงเร ยน ระด บเขตพ นท การศ กษา และระด บภาค ด งน /ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน...

2 ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖5 ป การศ กษา ๒๕58 สร ปก จกรรมการประกวด แข งข น ท การจ ดการศ กษา/กล มสาระการเร ยนร จานวนก จกรรม หล ก จานวนรายการ ๑. การจ ดการศ กษา 2 2 ๒. การจ ดการศ กษาประถมศ กษาและม ธยมศ กษา ๒.1 กล มว ทยาศาสตร - น กบ นน อย สพฐ. 5 7 ๒.2 กล มส งคมศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม 2 7 ๒.3 กล มศ ลปะ - ท ศนศ ลป ดนตร นาฎศ ลป 6 20 ๒.4 กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ๒.๗.๑ การงานอาช พ 9 36 ๒.๗.๒ เทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ห นยนต 2 8 ๒.5 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2 9 รวม (เฉพาะน กเร ยนปกต ) ๓ การจ ดการศ กษาพ เศษ ๓.๑ โรงเร ยนเร ยนร วม ๓.๒ โรงเร ยนพ การเฉพาะทาง รวม (เฉพาะการศ กษาพ เศษ) รวมท งส น (น กเร ยนปกต +น กเร ยนพ เศษ)

3 ๑. การจ ดการศ กษา ระด บช น ประเภท หมายเหต 1.การป นด นน าม น ท ม ๓ คน 2.การสร างภาพด วยการฉ ก ต ด ปะ กระดาษ ท ม ๓ คน รวม 2 ก จกรรม 2 รายการ 2. การจ ดการศ กษาประถมศ กษาและม ธยมศ กษา 2.1 กล มว ทยาศาสตร น กบ นน อย สพฐ. เขตพ นท /ระด บช น สพม. ป.๑-ป.๓ ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓ ม.๑-ม.๓ ม.๔-ม.๖ ประเภท หมายเหต ๑) การแข งข นเคร องร อนกระดาษพ บ ๒) การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนไกล ๓) การแข งข นเคร องร อน ประเภทร อนนาน ๔) การแข งข นเคร องบ นพล งยาง ประเภทบ น นาน (โดยการต ดล อบ น ข นจากพ น) ๒ คน ๒ คน ๒ คน ๒ คน คร ๑ คน คร ๑ คน คร ๑ คน คร ๑ คน ๕) การแข งข นเคร องบ นพล งยาง ประเภทบ น ไกล (โดยการปล อยด วยม อ) รวม รวม 5 ก จกรรม ๑ ๒ ๒ ๒ รายการ ๒ คน คร ๑ คน

4 2.2 กล มส งคมศ กษา ศาสนา ว ฒนธรรม เขตพ นท /ระด บช น สพม. ประเภท ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๑-๓ ม.๔-๖ 1. ภาพยนตร ส น ท ม ๕ คน 2. มารยาทไทย ท ม ๒ คน หมาย เหต รวม รวม 2 ก จกรรม 1 1 ๒ ๒ ๒ 1-๕ รายการ ๔ รายการ ๙ รายการ 2.3. กล มศ ลปะ เขตพ นท /ระด บช น ป.๑-ป. ๓ สพม. ป.๔-ป.๖ ม.๑-ม.๓ ม.๑-ม.๓ ม.๔-ม.๖ ประเภท สาระท ศนศ ลป ๑. การแข งข น ศ ลป สร างสรรค ๒. การแข งข นวาดภาพระบายส ๓. การแข งข นเข ยนภาพไทยประเพณ - - ๔. การแข งข นเข ยนภาพไทยส เอกรงค - - ๕. การสร างสรรค ภาพด วยการปะต ด - ท ม ๒ คน ๖. การแข งข นวาดภาพลายเส น - - ๗. การแข งข นประต มากรรมลอยต ว ท ม ๓ คน รวม สาระท ศนศ ลป รวม ๗ ก จกรรม ๔ ๔ ๗ ๗ ๖ 15 ๑๓ ๒8 รายการ หมายเหต

5 2.3 กล มศ ลปะ (ต อ) ****ดนตร **** เขตพ นท /ระด บช น สพม. ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ประเภท สาระดนตร 8. การแข งข นดนตร ไทยและข บร อง 8.1 ระนาดเอก 8.2 ระนาดท ม 8.3 ฆ องวงใหญ 8.4 ฆ องวงเล ก 8.5 ซอด วง 8.6 ซออ 8.7 จะเข 8.8 ข ม 7 หย อง 8.9 ขล ยเพ ยงออ 8.10 ข บร องเพลงไทย 9. การแข งข นวงดนตร ไทย 9.1 วงเคร องสายวงเล ก ท ม 8 9 คน 9.2 วงป พาทย ไม นวมผสม เคร องสายเคร อง ท ม 15 คน 9.3 วงป พาทย ไม แข งเคร องค ท ม 12 คน 9.4 วงอ งกะล ง ประถม ท มไม เก น 20คน ม ธยม ท มไม เก น 21คน ๑๐. การแข งข นวงดนตร สตร ง *เพ มก จกรรม 11. การแข งข นวงดนตร ล กท ง 11.1 ประเภทท ม ก 11.2 ประเภทท ม ข ท มละไม เก น 40 คน 12. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กท ง 12.1 ชาย 12.2 หญ ง 13. การแข งข นข บร องเพลงไทยล กกร ง 13.1 ชาย 13.2 หญ ง 14. การแข งข นข บร องเพลงสากล 14.1 ชาย 14.2 หญ ง

6 2.3 กล มศ ลปะ (ต อ) ****ดนตร **** 15. การแข งข นข บร อง เพลงพระราชน พนธ 15.1 ชาย 15.2 หญ ง เขตพ นท /ระด บช น สพม. ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 ม.4- ม.6 ประเภท 16. การประกวดข บขานประสานเส ยง ท ม คน ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๓ รวม *๗ ๖ ๕๐ ๔๖ สาระดนตร รวม ๙ ก จกรรม ๙๖ รายการ หมายเหต ป.1-ป. 3 เขตพ นท /ระด บช น ป.4-ป.6 ม.1-ม.3 สพม. ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ประเภท สาระนาฏศ ลป 17. การแข งข นราวงมาตรฐาน ท ม 8-10 คน 18. การแข งข นระบามาตรฐาน ท ม 6-12 คน 19. การแข งข นนาฏศ ลป ไทยอน ร กษ ท มไม เก น 12 คน 20. การแข งข นนาฏศ ลป ไทย ท มไม เก น 16 คน สร างสรรค 21. การแข งข นการแสดงตลก ท ม 3 5 คน 22. การแข งข นมายากล ท ม 2 คน ๔ ๔ ๔ ๔ รวม สาระนาฏศ ลป รวม 6 ก จกรรม รวมท งส น ๒๒ ก จกรรม 20 รายการ 4 ๘ ๓๑ ๓๐ ๔๐ 2๓ ๘ ๗๕ ๖๙ ๑๔๔ รายการ หมายเหต

7 2.4 กล มการงานอาช พและเทคโนโลย (ต อ) *****การงานอาช พ***** เขตพ นท / ระด บช น สพม. ประเภท หมายเหต ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๑-๓ ม.๔-๖ ๑. การแข งข นประด ษฐ ของใช จากว สด ธรรมชาต ในท องถ น ท ม๓คน เวลา 3 ช วโมง ๒. การแข งข นจ กสานไม ไผ ท ม๓คน เวลา 3 ช วโมง ๓. การแข งข นประด ษฐ ดอกไม ใบตอง ๓.๑ พานพ มส กการะ ๓.๒ กระทงดอกไม ธ ปเท ยนแพ ๓.๓ บายศร ส ขว ญ ไม เก น๖คน ไม เก น๖คน ไม เก น๖คน เวลา 3 ช วโมง เวลา 3 ช วโมง เวลา 3 ช วโมง ๔. การแข งข นโครงงานอาช พ ท ม๓คน ๕. การแข งข นจ ดสวนถาด 5.1 การจ ดสวนถาดแบบแห ง ท ม๓คน เวลา 2 ช วโมง 5.2 การจ ดสวนถาดแบบช น ท ม๓คน เวลา 2 ช วโมง 5.3 การจ ดสวนแก ว ท ม๓คน เวลา 2 ช วโมง ๖. การแข งข นแปรร ปอาหาร ท ม๓คน ๗. การแข งข นทาอาหาร น าพร ก ผ กสด เคร องเค ยง ท ม๓ คน เวลา 3 ช วโมง ๘. การแข งข นทาอาหารคาวจานเด ยว (ประเภทข าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย) ท ม๓คน เวลา 3 ช วโมง ๙. การแข งข นแกะสล กผ กผลไม ท ม๓คน เวลา 3 ช วโมง รวม รวม๙ก จกรรม ๙ ๙ ๙ ๙ ๑๘ ๑๘ ๓๖ รายการ

8 2.4 กล มการงานอาช พและเทคโนโลย (ต อ) *****คอมพ วเตอร ***** เขตพ นท /ระด บช น เวลา ก จกรรม สพม. ประเภท ท ใช ป.๑-๓ ป.๔-๖ ม.๑-๓ ม.๑-๓ ม.๔-๖ แข งข น ๑. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรม คอมพ วเตอร กราฟ ก ท ม ๒ คน ๒ ชม. ๒. การแข งข นการสร างการ ต นแอน เมช น (๒ D Animation) ท ม ๒ คน ๕ ชม. ๓. การแข งข นการออกแบบส งของเคร องใช ด วย โปรแกรมคอมพ วเตอร ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๔. การแข งข นการสร างเกมสร างสรรค จาก คอมพ วเตอร ท ม ๒ คน ๕ ชม. ๕. การแข งข นการสร างหน งส ออ เล กทรอน กส (E-book) ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๖. การแข งข นการใช โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๗. การแข งข นการสร าง Webpage ประเภท CMS ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๘. การแข งข นการสร าง Webpage ประเภท Web Editor ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๙. การแข งข นการสร าง Webpage ประเภท Text Editor ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๑๐. การแข งข นการเข ยนโปรแกรมด วย ภาษาคอมพ วเตอร ท ม ๒ คน ๓ ชม. ๑๑. การแข งข นการประกวดโครงงานคอมพ วเตอร ประเภทซอฟต แวร ท ม ๒ คน ๑๒. การแข งข นการต ดต อภาพยนตร ท ม ๒ คน ๕ ชม. รวม ๑ ๔ ๑4 รวม ๑2 ก จกรรม 26 รายการ

9 ๒.4 กล มการงานอาช พและเทคโนโลย (ต อ) *****ห นยนต ***** เขตพ นท /ระด บช น สพม. ป.๑-ป.๖ ม.๑-ม.๓ ม.๑-ม.๓ ม.๔-ม.๖ ประเภท 1. การแข งข นห นยนต สพฐ. ท มไม เก น 3 คน 2. การประกวดโครงงาน ห นยนต รวม รวม 2 ก จกรรม รายการ ท มประถม 2 คน ท มม ธยม 3 คน หมายเหต ๒.5 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เขตพ นท /ระด บช น สพม. ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 ประเภท หมาย เหต 1. ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ย วกาชาด 1.1 การผ กเง อน เด นทรงต วและโยนบอล 1.2 การใช เข มท ศและการคาดคะเนและ สะกดรอย 1.3 การจ ดการค ายพ กแรม 1.4 การสร างอ ปกรณ เพ อให บร การ 2. ก จกรรมส งเสร มน ส ยร กการอ าน - การประกวดหน งส อเล มเล ก ท มละ 6 คน ท มละ 6 คน ท มละ 8 คน ท มละ 6 คน ท มละ 3 รวม 2 ก จกรรม รายการ

10 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 65 ประจาป การศ กษา 2558 เกณฑ การประกวด/แข งข นท กษะว ชาการ การประกวด/แข งข นท กษะว ชาการ เร ยนร วม ๓.. การจ ดการศ กษาพ เศษ ๓.๑ โรงเร ยนเร ยนร วม กล มสาระการเร ยนร จานวนก จกรรมหล ก ก จกรรมย อย ๑.กล มภาษาไทย กล มส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย กล มศ ลปะ 3 36 รวม ๓.2 เฉพาะความพ การ กล มสาระการเร ยนร จานวนก จกรรมหล ก ก จกรรมย อย 1.กล มการงานอาช พและเทคโนโลย กล มศ ลปะ รวม

11 กล มภาษาไทย การศ กษาพ เศษ (โรงเร ยนเร ยนร วม) ลาด บท ระด บช น/ค ดเล อกโดย ประเภท ประเภทความพ การ หมายเหต 1 การแข งข นการจ ดทา ป. 4-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 ท ม บกพร องทางการเร ยนร 4 ก จกรรมย อย หน งส อเล มเล ก สพม. สพม. (3 คน) กล มส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ลาด บท ระด บช น/ค ดเล อกโดย ประเภท ประเภทความพ การ หมายเหต 2 การประกวดมารยาท ป ท ม -บกพร องทางการได ย น แข งข น งามอย างไทย (2 คน) -บกพร องทางสต ป ญญา แยกประเภท -บกพร องทางการเร ยนร ความพ การ 3 ก จกรรมย อย กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ลาด บท ระด บช น/ค ดเล อกโดย ประเภท ประเภทความพ การ หมายเหต 3 การแข งข นการทาอาหาร ป ท ม -บกพร องทางสต ป ญญา แข งข น (3 คน) -บกพร องทางการเร ยนร แยกประเภท ความพ การ 2 ก จกรรมย อย 4 การแข งข นการ ป ท ม -บกพร องทางสต ป ญญา แข งข น ประด ษฐ งานใบตอง (3 คน) -บกพร องทางการเร ยนร แยกประเภท ประเภทบายศร ปากชาม ความพ การ 2 ก จกรรมย อย 5 การแข งข น ป ท ม -บกพร องทางสต ป ญญา แข งข น การประด ษฐ ของใช (3 คน) -บกพร องทางการเร ยนร แยกประเภท จากเศษว สด เหล อใช ความพ การ 2 ก จกรรมย อย

12 กล มศ ลปะ 6 การแข งข น ป ท ม -บกพร องทางสต ป ญญา แข งข น การประด ษฐ ของเล น (3 คน) -บกพร องทางการเร ยนร แยกประเภท จากเศษว สด เหล อใช ความพ การ 2 ก จกรรมย อย 7 การแข งข นการร อยมาล ย ป ท ม -บกพร องทางสต ป ญญา แข งข น ดอกไม สด (3 คน) -บกพร องทางการเร ยนร แยกประเภท 8 การแข งข นการวาดภาพ ไม กาหนดระด บช น ความพ การ 2 ก จกรรมย อย ไม กาหนดระด บช น ท ม -บกพร องทางสต ป ญญา แข งข น ด วยโปรแกรม Paint สพม. (2 คน) -บกพร องทางร างกายฯ แยกประเภท -บกพร องทางการเร ยนร ความพ การ 6 ก จกรรมย อย 9 การแข งข น ป ท ม -บกพร องทางการเร ยนร 1 ก จกรรมย อย การจ ดสวนถาดแบบช น (3 คน) 10 การแข งข น ป ท ม -บกพร องทางการเร ยนร 1 ก จกรรมย อย การจ ดสวนถาดแบบแห ง (3 คน) ลาด บท ระด บช น/ค ดเล อกโดย ประเภท ประเภทความพ การ หมายเหต 11 การแข งข น ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3 -บกพร องทางการได ย น แข งข น การวาดภาพระบายส สพม. -บกพร องทางสต ป ญญา แยกประเภท -บกพร องทางร างกายฯ -บกพร องทางการเร ยนร -ออท สต ก ความพ การ 12 การประกวดการข บร อง ป.1-6 ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 -บกพร องทางการเห น แข งข น 15 ก จกรรมย อย เพลงไทยล กท ง สพม. สพม. -บกพร องทางสต ป ญญา แยกประเภท -บกพร องทางร างกายฯ -บกพร องทางการเร ยนร -ออท สต ก ความพ การ 20 ก จกรรมย อย 13 การแข งข นการเต น ป.1-6 ท ม -บกพร องทางการเร ยนร 1 ก จกรรมย อย หางเคร องประกอบเพลง (5-7 คน)

13 เฉพาะความพ การ ลำด บ ช วงช น/ค ดเล อกโดย ท ประเภท ประเภทควำมพ กำร 1 กำรประกวดโครงงำนว ทยำศำสตร ท ม (ประเภทโครงงำนประด ษฐ ) 3 คน - บกพร องทำงกำรได ย น ป.1- ป.4- ม กำรแข งข นกำรสร ำง 3 6 Web Page - บกพร องทำงกำรเห น - บกพร องทำงร ำงกำย ป.1- ป.4- ม กำรแข งข นกำรสร ำง 3 6 Home Page - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงร ำงกำย กำรแข งข นกำรน ำเสนอด วย ป.1- ป.4- ม โปรแกรม 3 6 Power Point - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงร ำงกำย ม.1- ม.4- ป กำรแข งข นด วยโปรแกรม 3 6 Paint - บกพร องทำงสต ป ญญำ - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงร ำงกำย ม.1- ม.4- ป กำรแข งข นงำนประด ษฐ ของใช 3 6 ท ม จำกว สด เหล อใช 3 คน - บกพร องทำงร ำงกำย - บกพร องทำงสต ป ญญำ - บกพร องทำงกำรเห น - บกพร องทำงกำรได ย น ม.1- ม.4- ป กำรแข งข นงำนออกแบบและ 3 6 ท ม ประด ษฐ บรรจ ภ ณฑ 3 คน - บกพร องทำงกำรได ย น หมำย เหต

14 กล มการงานอาช พและเทคโนโลย (ต อ) ลำด บ ท 8 กำรแข งข นทำส มตำ 9 กำรแข งข นกำรแกะสล กผ ก+ผลไม 10 กำรแข งข นกำรร อยมำล ยสองชำย 11 กำรแข งข นกำรจ ดดอกไม สด 12 กำรแข งข นกำรจ ดสวนถำดแบบ แห ง ช วงช น/ค ดเล อกโดย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-6 ประเภท ท ม ประเภทควำมพ กำร 3 คน - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงร ำงกำย - บกพร องทำงสต ป ญญำ - บกพร องทำงกำรเห น ป.1- ป.4- ม ท ม 3 คน - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงร ำงกำย ป.1-3 ป.1-3 ป.4-6 ป บกพร องทำงสต ป ญญำ ม.4-6 ท ม 3 คน - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงร ำงกำย - บกพร องทำงสต ป ญญำ ม.1-3 ม.1-3 ม.4-6 ท ม 2 คน - บกพร องทำงสต ป ญญำ - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงร ำงกำย ท ม 3 คน - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงสต ป ญญำ หมำย เหต

15 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ ลำด บท ช วงช น/ค ดเล อกโดย ประเภท ประเภทควำมพ กำร 13 ป.1-6 ม.1-6 ท ม กำรแข งข นจ นตล ลำเพลง ภำษำม อ 7 คน - บกพร องทำงกำรได ย น กำรประกวดมำรยำทงำม ป.1-6 ม.1-3 ม อย ำงไทย ท ม 2 คน - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงสต ป ญญำ - บกพร องทำงกำรเห น กำรแข งข นกำรแสดงละคร 15 ค ณธรรม ท ม 15 คน - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงสต ป ญญำ 16 กำรแข งข นกำรเต นแอโรบ ค ท ม 8 คน - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงสต ป ญญำ 17 กำรแข งข นกำรเต นแอโรบ ค รถเข น - บกพร องทำงกำรเห น ท ม 8 คน - บกพร องทำงร ำงกำย 18 กำรแข งข นกำรเต นหำงเคร อง ท ม ประกอบเพลง 8 คน - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงสต ป ญญำ - บกพร องทำงกำรเห น 19 กำรแข งข นดนตร โฟล คซอง ป.1-6 ม.1-6 ท ม 3 คน - บกพร องทำงกำรเห น กำรแข งข นรวมพล งศ ลป ป.1-6 ม สร ำงสรรค - บกพร องทำงกำรได ย น หมำย เหต

16 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ(ต อ) ลำด บท ช วงช น/ค ดเล อกโดย ประเภท ประเภทควำมพ กำร กำรแข งข นวำดภำพส ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม ชอล ค - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงร ำงกำย - บกพร องทำงสต ป ญญำ กำรแข งข นวำดภำพระบำย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม ส (ส ไม /ส ชอล ค) - บกพร องทำงสต ป ญญำ กำรแข งข นวำดภำพระบำย ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม ส (ส โปสเตอร ) - บกพร องทำงร ำงกำย - บกพร องทำงสต ป ญญำ - บกพร องทำงกำรได ย น กำรแข งข นวำดภำพ ป.1-6 ม ลำยเส น - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงร ำงกำย 25 กำรแข งข นรำวงมำตรฐำน ป.1-6 ม.1-6 ท ม 2 คน - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงสต ป ญญำ กำรแข งข นประต มำกรรม ลอยต ว กำรแข งข นกำรแสดง อ งกะล ง - บกพร องทำงกำรเห น ท ม 3 คน - บกพร องทำงกำรได ย น ท ม 8 คน - บกพร องทำงกำรได ย น หมำย เหต

17 กล มสาระการเร ยนร ศ ลปะ(ต อ) ลำด บ ช วงช น/ค ดเล อกโดย ท ประเภท ประเภทควำมพ กำร 28 กำรประกวดร องเพลงไทยล กท ง ป.1-6 ม.1-3 ม บกพร องทำงสต ป ญญำ - บกพร องทำงร ำงกำย - บกพร องทำงกำรเห น 29 กำรแข งข นรำไทยประจำภำค ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ท ม 5 คน - บกพร องทำงสต ป ญญำ - บกพร องทำงร ำงกำย 30 กำรแข งข นกำรป นด นน ำม น ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ท ม 2 คน - บกพร องทำงกำรเห น 2 คน - บกพร องทำงกำรได ย น 2 คน - บกพร องทำงสต ป ญญำ 2 คน - บกพร องทำงร ำงกำย 31 กำรแข งข นกำรสร ำงภำพด วย ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 ท ม กำรฉ ก ต ด ปะ ภำพ 2 คน - บกพร องทำงกำรได ย น 2 คน - บกพร องทำงสต ป ญญำ 2 คน - บกพร องทำงร ำงกำย 32 กำรแข งข นวำดภำพระบำยส ป.1-6 ม.1-3 ม.4-6 (ส เท ยนหร อส ชอล คน ำม น) - บกพร องทำงกำรได ย น - บกพร องทำงสต ป ญญำ หมำย เหต ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ประกาศ ณ ว นท 29 กรกฎาคม 2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย คำนำ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย จ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป 2555 เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน

คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน 1 คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต การ เร อง งานประด ษฐ และการจ ดสวนถาด รายว ชาการงานอาช พและ เทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

๑. เร องแจ งท ประช มทราบ

๑. เร องแจ งท ประช มทราบ สร ปการประช มส มมนาผ บร หารสถานศ กษาเพ อยกระด บค ณภาพการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต ๒ คร งท ๔/๒๕๕๗ ว นท ๕-๖ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมหาดแก วร สอร ท อ.ส งหนคร จ.สงขลา ๑. เร องแจ งท ประช

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ค าน า

More information

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557

โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557 โครงการส งเสร มความถน ด ความสนใจ ความสามารถพ เศษ โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา ภาคปลาย ป การศ กษา 2557 ก จกรรมคอมพ วเตอร (รห สก จกรรม 01-14) ก จกรรม 01 หน า 1/20 คอมพ

More information

โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา

โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา 1 โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา 1) โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เพ อให ผ เร ยนม จ ตส าน กในการอน ร กษ พ ชพรรณไม และแสวงหาความร ด วยตนเองจากแหล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร

การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก

สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สร ปโครงการการจ ดการศ กษาเพ อการม งานทา ระด บด เย ยม (Best practice) โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก อาเภอเม อง จ งหว ดตาก 1. ข อม ลพ นฐาน/ความเป นมาของโครงการ โรงเร ยนโสตศ กษาจ งหว ดตาก เด มช อ โรงเร ยนสอนคนห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information