ตารางเร ยน ช น ป.1/1

Size: px
Start display at page:

Download "ตารางเร ยน ช น ป.1/1"

Transcription

1 คร ประจาช น คร ว ไลวรรณ ถ นจะนะ ตารางเร ยน ช น ป.1/1 ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คอมพ วเตอร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ชมรม ชมรม คร โสภา คร วาสนา คร ผลพ นธ คร ว ไลวรรณ Mr.Grame ว นอ งคาร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ประว ต ศาสตร การใช ห องสม ด ว ทยาศาสตร คร กนกพร คร ผลพ นธ คร วาสนา คร ว ไลวรรณ คร พน ดา คร จ ตต พงศ คร พ ชร ว นพ ธ คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร พลศ กษา ภาษาไทย Eng. Math ภาษาไทย จ นตคณ ต คร ว ไลวรรณ คร โสภา คร หร อโสน คร วาสนา Mr.GoGo คร วาสนา คร ว ไลวรรณ ว นพฤห สบด คณ ตศาสตร หน าท พลเม อง ภาษาไทย ดนตร จ นตคณ ต ล กเส อสารอง ส งคมศ กษา คร ว ไลวรรณ คร กนกพร คร วาสนา คร ย พด คร ว ไลวรรณ คร วาสนา คร กนกพร ว นศ กร ศ ลปะ ภาษาไทย ส ขศ กษา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย การงานอาช พฯ คร เกณ กา คร วาสนา คร วาสนา คร ว ไลวรรณ คร พ ชร คร วาสนา คร ว ไลวรรณ

2 ตารางเร ยน ช น ป.1/2 คร ประจาช น คร วาสนา ต นส วรรณ ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร ภาษาไทย คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ Eng.Math ชมรม ชมรม คร วาสนา คร โสภา คร ผลพ นธ Mr.Grame Mr.GoGo ว นอ งคาร ประว ต ศาสตร พลศ กษา จ นตคณ ต ส งคมศ กษา ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย คร พน ดา คร หร อโสน คร ว ไลวรรณ คร กนกพร คร พ ชร คร ว ไลวรรณ คร วาสนา ว นพ ธ หน าท พลเม อง คณ ตศาสตร จ นตคณ ต คอมพ วเตอร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ภาษาไทย คร กนกพร คร ว ไลวรรณ คร ว ไลวรรณ คร โสภา คร วาสนา คร ว ไลวรรณ คร วาสนา ว นพฤห สบด ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา การใช ห องสม ด ดนตร ล กเส อสารอง คร วาสนา คร ว ไลวรรณ คร พ ชร คร กนกพร คร จ ตต พงศ คร ย พด คร วาสนา ว นศ กร ภาษาอ งกฤษ ศ ลปะ คณ ตศาสตร ส ขศ กษา ภาษาไทย การงานอาช พฯ ภาษาไทย คร ผลพ นธ คร เกณ กา คร ว ไลวรรณ คร วาสนา คร วาสนา คร ว ไลวรรณ คร วาสนา

3 ตารางเร ยน ช น ป.2/1 คร ประจาช น คร สร ตา พรหมพาน ช ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ศ ลปะ คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ชมรม ชมรม คร สร ตา คร ผลพ นธ คร เกณ กา คร พน ดา คร โสภา ว นอ งคาร ภาษาไทย ส งคมศ กษา คณ ตศาสตร พลศ กษา ส งคมศ กษา ว ทยาศาสตร การงานอาช พฯ คร สร ตา คร จ ตต พงศ คร พน ดา คร หร อโสน คร จ ตต พงศ คร พ ชร คร สร ตา ว นพ ธ คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ จ นตคณ ต คณ ตศาสตร ภาษาไทย คร โสภา คร ผลพ นธ คร สร ตา Mr.Grame คร โสภา คร พน ดา คร สร ตา ว นพฤห สบด ภาษาไทย คณ ตศาสตร ส ขศ กษา หน าท พลเม อง ว ทยาศาสตร ล กเส อสารอง จ นตคณ ต คร สร ตา คร พน ดา คร หร อโสน คร จ ตต พงศ คร พ ชร คร โสภา ว นศ กร Eng. Math ภาษาไทย ดนตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย การใช ห องสม ด ประว ต ศาสตร Mr.GoGo คร สร ตา คร ย พด คร พน ดา คร สร ตา คร จ ตต พงศ คร อาร ดา

4 ตารางเร ยน ช น ป.2/2 คร ประจาช น คร พน ดา ช างประเสร ฐ ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คณ ตศาสตร ภาษาไทย การใช ห องสม ด ภาษาอ งกฤษ ว ทยาศาสตร ชมรม ชมรม คร พน ดา คร สร ตา คร จ ตต พงศ คร ผลพ นธ คร พ ชร ว นอ งคาร ส งคมศ กษา ว ทยาศาสตร ภาษาไทย ศ ลปะ คอมพ วเตอร ภาษาไทย คณ ตศาสตร คร จ ตต พงศ คร พ ชร คร สร ตา คร เกณ กา คร โสภา คร สร ตา คร พน ดา ว นพ ธ คณ ตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ จ นตคณ ต ภาษาอ งกฤษ ภาษาไทย ดนตร คร พน ดา คร สร ตา คร ผลพ นธ คร พน ดา Mr.Grame คร สร ตา คร ย พด ว นพฤห สบด ส ขศ กษา ภาษาไทย จ นตคณ ต คณ ตศาสตร ประว ต ศาสตร ส งคมศ กษา ล กเส อสารอง คร หร อโสน คร สร ตา คร พน ดา คร พน ดา คร อาร ดา คร จ ตต พงศ คร สร ตา ว นศ กร ภาษาไทย Eng. Math คณ ตศาสตร หน าท พลเม อง คอมพ วเตอร พลศ กษา การงานอาช พฯ คร สร ตา Mr.GoGo คร พน ดา คร จ ตต พงศ คร โสภา คร หร อโสน คร สร ตา

5 ตารางเร ยน ช น ป.3/1 คร ประจาช น คร เพ ญศร ประท ม ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย การใช ห องสม ด การงานอาช พฯ ชมรม ชมรม คร เสาวล กษณ คร พ ชร คร เพ ญศร คร จ ตต พงศ คร เกณ กา ว นอ งคาร ส งคมศ กษา ภาษาไทย คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ ภาษาไทย พลศ กษา คณ ตศาสตร คร อาร ดา คร เพ ญศร คร ณ ฐพ นธ Mr.Grame คร เพ ญศร คร หร อโสน คร เสาวล กษณ ว นพ ธ ประว ต ศาสตร คณ ตศาสตร จ นตคณ ต ส งคมศ กษา ภาษาไทย ศ ลปะ ภาษาอ งกฤษ คร จ ตต พงศ คร เสาวล กษณ คร พน ดา คร อาร ดา คร เพ ญศร คร เกณ กา คร ผลพ นธ ว นพฤห สบด ว ทยาศาสตร Eng. Math ภาษาไทย คอมพ วเตอร คณ ตศาสตร ล กเส อสารอง จ นตคณ ต คร พ ชร Mr.GoGo คร เพ ญศร คร ณ ฐพ นธ คร เสาวล กษณ คร โสภา คร พน ดา ว นศ กร ส ขศ กษา คณ ตศาสตร ภาษาไทย หน าท พลเม อง ภาษาอ งกฤษ ดนตร ว ทยาศาสตร คร หร อโสน คร เสาวล กษณ คร เพ ญศร คร กนกพร คร ผลพ นธ คร ย พด คร พ ชร

6 ตารางเร ยน ช น ป.3/2 คร ประจาช น คร ผลพ นธ ร ตนภ รมย ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร ศ ลปะ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ภาษาไทย พลศ กษา ชมรม ชมรม คร เกณ กา คร เพ ญศร คร เสาวล กษณ คร เพ ญศร คร หร อโสน ว นอ งคาร ภาษาไทย คอมพ วเตอร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ จ นตคณ ต การใช ห องสม ด คร เพ ญศร คร โสภา คร พ ชร คร เสาวล กษณ Mr.Grame คร พน ดา คร จ ตต พงศ ว นพ ธ การงานอาช พฯ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ส ขศ กษา จ นตคณ ต คร เกณ กา คร เพ ญศร คร เสาวล กษณ คร ผลพ นธ คร อาร ดา คร หร อโสน คร พน ดา ว นพฤห สบด ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ Eng Math คณ ตศาสตร ล กเส อสารอง ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา คร เพ ญศร คร ผลพ นธ Mr.GoGo คร เสาวล กษณ คร โสภา คร พ ชร คร อาร ดา ว นศ กร ภาษาไทย คอมพ วเตอร ประว ต ศาสตร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ส งคมศ กษา ดนตร คร เพ ญศร คร ณ ฐพ นธ คร จ ตต พงศ คร พ ชร คร เสาวล กษณ คร อาร ดา คร ย พด

7 ตารางเร ยน ช น ป.4/1 คร ประจาช น คร โสภา ยามาเจร ญ ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร ภาษาไทย Eng. Math ส ขศ กษา ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ส งคมศ กษา ชมรม คร เพ ญศร Mr.GoGo คร ดวงพร คร พ ชร คร เสาวล กษณ คร กนกพร ว นอ งคาร ภาษาอ งกฤษ จ นตคณ ต ภาษาไทย คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ การงานอาช พ การงานอาช พ Mr.GoGo คร เสาวล กษณ คร เพ ญศร คร เสาวล กษณ คร ผลพ นธ คร โสภา คร โสภา ว นพ ธ ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ภาษาไทย ดนตร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร หน าท พลเม อง คร ผลพ นธ คร กนกพร คร เพ ญศร คร ย พด คร เสาวล กษณ คร พ ชร คร กนกพร พฤห สบด คณ ตศาสตร คอมพ วเตอร ประว ต ศาสตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาไทย จ นตคณ ต ล กเส อเนตรนาร คร เสาวล กษณ คร โสภา คร พรรณ Mr.GoGo คร เพ ญศร คร เสาวล กษณ ว นศ กร คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร คอมพ วเตอร ภาษาไทย ศ ลปะ ภาษาอ งกฤษ พลศ กษา คร เสาวล กษณ คร พ ชร คร โสภา คร เพ ญศร คร เกณ กา คร ผลพ นธ คร หร อโสน

8 ตารางเร ยน ช น ป.4/2 คร ประจาช น คร กนกพร หน ประพ นธ ป การศ กษา 2558 ว น/เวลา ว นจ นทร ส งคมศ กษา คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาไทย Eng. Math ชมรม คร กนกพร คร อด ลย คร พ ชร Mr.GoGo คร ดวงพร Mr.GoGo ว นอ งคาร คณ ตศาสตร จ นตณ ต ภาษาอ งกฤษ ว ทยาศาสตร ภาษาไทย ดนตร พลศ กษา คร อด ลย คร เสาวล กษณ คร ผลพ นธ คร พ ชร คร ดวงพร คร ย พด คร หร อโสน ว นพ ธ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ประว ต ศาสตร การงานอาช พ การงานอาช พ คร ดวงพร คร อด ลย คร พ ชร Mr.GoGo คร พรรณ คร โสภา คร โสภา ว นพฤห สบด คอมพ วเตอร ส ขศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาไทย จ นตคณ ต ล กเส อเนตรนาร คร โสภา คร ดวงพร คร ผลพ นธ คร อด ลย คร ดวงพร คร เสาวล กษณ ว นศ กร คอมพ วเตอร ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ศ ลปะ ส งคมศ กษา ภาษาไทย หน าท พลเม อง คร โสภา คร ผลพ นธ คร อด ลย คร เกณ กา คร กนกพร คร ดวงพร คร กนกพร

9 ตารางเร ยน ช น ป.5/1 คร ประจาช น คร อาร ดา ย โซ ะ ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร ส งคมศ กษา ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ คอมพ วเตอร คณ ตศาสตร พลศ กษา ชมรม คร อาร ดา คร นงล กษณ คร จ นทร จ รา คร ณ ฐพ นธ คร พ เชษฐ คร หร อโสน ว นอ งคาร คณ ตศาสตร ประว ต ศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ จ นตณ ต คณ ตศาสตร ภาษาไทย คร พ เชษฐ คร อาร ดา คร อาร ดา คร จ นทร จ รา คร ณ ฐพ นธ คร พ เชษฐ คร พรรณ ว นพ ธ ภาษาอ งกฤษ ภาษาไทย ดนตร ว ทยาศาสตร จ นตณ ต Insight ภาษาไทย คร ผลพ นธ Mr.GoGo คร พรรณ คร ย พด คร นงล กษณ คร ณ ฐพ นธ น กศ กษาฝ กสอน คร พรรณ ว นพฤห สบด ภาษาไทย การงานอาช พฯ การงานอาช พฯ ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ส ขศ กษา ล กเส อเนตรนาร คร พรรณ คร เกณ กา คร เกณ กา คร พรรณ Mr.GoGo คร หร อโสน ว นศ กร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร คณ ตศาสตร ส งคมศ กษา ศ ลปะ คอมพ วเตอร คร นงล กษณ คร จ นทร จ รา คร พ เชษฐ คร พ เชษฐ คร อาร ดา คร เกณ กา คร ณ ฐพ นธ

10 ตารางเร ยน ช น ป.5/2 คร ประจาช น คร หร อโสน ดนเข ยว, คร ย พด ส วรรณชาตร ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คอมพ วเตอร ส งคมศ กษา ภาษาไทย คณ ตศาสตร ชมรม คร พรรณ คร จ นทร จ รา คร ณ ฐพ นธ คร อาร ดา คร พรรณ คร พ เชษฐ ว นอ งคาร พลศ กษา ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษ ว ทยาศาสตร จ นตคณ ต ภาษาไทย ส งคมศ กษา คร หร อโสน Mr.GoGo คร จ นทร จ รา คร นงล กษณ คร ณ ฐพ นธ คร พรรณ คร อาร ดา ว นพ ธ ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ การงานอาช พฯ การงานอาช พฯ จ นตคณ ต คณ ตศาสตร ส ขศ กษา คร พรรณ Mr.GoGo คร เกณ กา คร เกณ กา คร ณ ฐพ นธ คร พ เชษฐ คร หร อโสน ว นพฤห สบด คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ประว ต ศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาไทย คอมพ วเตอร ล กเส อเนตรนาร คร พ เชษฐ คร นงล กษณ คร อาร ดา คร พ เชษฐ คร พรรณ คร ณ ฐพ นธ ว นศ กร ดนตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร Insight ศ ลปะ คร ผลพ นธ คร ย พด คร นงล กษณ คร อาร ดา คร จ นทร จ รา คร พ เชษฐ น กศ กษาฝ กสอน คร เกณ กา

11 ตารางเร ยน ช น ป.6/1 คร ประจาช น คร ดวงพร ว ทยน นท ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร ภาษาไทย คณ ตศาสตร หน าท พลเม อง การงานอาช พ การงานอาช พ ว ทยาศาสตร ชมรม คร ดวงพร คร พ เชษฐ คร กนกพร คร ย พด คร ย พด คร นงล กษณ ว นอ งคาร ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย พลศ กษา คอมพ วเตอร ศ ลปะ คร จ นทร จ รา คร พ เชษฐ คร นงล กษณ คร ดวงพร คร หร อโสน คร ณ ฐพ นธ คร เกณ กา ว นพ ธ ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ภาษาไทย การใช ห องสม ด ส งคมศ กษา ต วเข ม คร นงล กษณ คร พ เชษฐ คร จ นทร จ รา คร ดวงพร คร จ ตต พงศ คร กนกพร ว นพฤห สบด ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ดนตร ประว ต ศาสตร ล กเส อเนตรนาร Mr.GoGo คร พ เชษฐ คร ดวงพร คร จ นทร จ รา คร ย พด คร อาร ดา ว นศ กร คณ ตศาสตร ส ขศ กษา ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ภาษาไทย คอมพ วเตอร ต วเข ม คร พ เชษฐ คร หร อโสน Mr.GoGo คร กนกพร คร ดวงพร คร ณ ฐพ นธ

12 ตารางเร ยน ช น ป.6/2 คร ประจาช น คร พ เชษฐ คงชานาญ ป การศ กษา 2558 ว นจ นทร คณ ตศาสตร หน าท พลเม อง ว ทยาศาสตร พลศ กษา การใช ห องสม ด ประว ต ศาสตร ชมรม คร พ เชษฐ คร กนกพร คร นงล กษณ คร หร อโสน คร จ ตต พงศ คร อาร ดา ว นอ งคาร ภาษาไทย ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร การงานอาช พ การงานอาช พ ภาษาอ งกฤษ คอมพ วเตอร คร ดวงพร คร นงล กษณ คร พ เชษฐ คร ย พด คร ย พด Mr.GoGo คร ณ ฐพ นธ ว นพ ธ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ภาษาไทย ต วเข ม คร พ เชษฐ คร นงล กษณ คร ดวงพร คร จ นทร จ รา คร กนกพร คร ดวงพร ว นพฤห สบด ภาษาไทย ดนตร /นาฏศ ลป ภาษาอ งกฤษ ส ขศ กษา คณ ตศาสตร ศ ลปะ ล กเส อเนตรนาร คร ดวงพร คร ย พด คร จ นทร จ รา คร หร อโสน คร พ เชษฐ คร เกณ กา ว นศ กร ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คอมพ วเตอร ส งคมศ กษา ต วเข ม คร จ นทร จ รา คร พ เชษฐ คร ดวงพร Mr.GoGo คร ณ ฐพ นธ คร กนกพร

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ด าเน นการอบรมระหว างว นท 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 28305 ช น 3 อาคาร 28 (อาคารคณะคร ศาสตร ) ด งก าหนดการคร าวๆ ค อ ว นท 23 พฤษภาคม 2554 - เวลา 10.00 น. ลงทะเบ

More information

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 หล กส ตร ว น/เด อน/ป โปรแกรม ว ทยากร สถานท /เวลา จ นทร)ท 11 พฤษภาคม 2558 Word อ.ศ กด ดา

More information

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย งานว จ ยช นเร ยน เร อง การแก ป ญหาน กเร ยน ป.3/8 ทาช นงานว ชา คอมพ วเตอร ไม เสร จ ช อผ ว จ ย ม สศร ญยา ผ วเกล ยง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2557 งานว จ

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

(๑) รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการประเม นสมรรถนะ

(๑) รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการประเม นสมรรถนะ ประกาศกรมการแพทย เร อง รายช อผ ม ส ทธ เข าร บการ ก าหนดว น เวลา ในการ เพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการ ----------------------------- ตามท ได ม ประกาศโรงพยาบาลเล ดส น ลงว นท ๒๑ ม นาคม ๒๕๕๕ เร องร บสม ครบ คคลเพ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ด งน 1. อาจารย ประจ าสาขาว ชาพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 1.1

More information

345-101 คอมพ วเตอร และการประย กต (COMPUTERS AND APPLICATIONS)

345-101 คอมพ วเตอร และการประย กต (COMPUTERS AND APPLICATIONS) ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร แผนการเร ยนการสอน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ภาคการศ กษา 1 / 557 345-101 คอมพ วเตอร และการประย กต (COMPUTERS AND APPLICATIONS) คาอธ บายรายว ชา ความเป นมาของเทคโนโลย

More information

แผนการปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย ว ทยพ ฒนา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพชรบ ร

แผนการปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย ว ทยพ ฒนา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพชรบ ร 1 แผนการปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย ว ทยพ ฒนา มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช เพชรบ ร ผลผล ตบร การการศ กษาศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร รห ส ก 1.3.8 (4) 1. ร บสม ครน กศ กษาใหม ก (230) /90,000 (1) รณรงค

More information

โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย

โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย 1 โครงการสอน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย รห สว ชา วท 112002 ช อว ชา การประย กต ใช คอมพ วเตอร (Computer Appication) หน วยก ต 3(2-2) อาจารย ผ สอน อาจารย น กร ยาพรม ล กษณะว ชา ว ชาการประย กต ใช คอมพ

More information

นว ตกรรม 1. แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร จ านวน 5 แผน 2. ส อประกอบการฝ ก ประกอบด วย ใบความร และใบงาน 3. หน งส อคอมพ วเตอร (ค ม อคร )

นว ตกรรม 1. แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร จ านวน 5 แผน 2. ส อประกอบการฝ ก ประกอบด วย ใบความร และใบงาน 3. หน งส อคอมพ วเตอร (ค ม อคร ) เร อง การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Excel) เร องการค านวณและการใช ส ตรของ น กเร ยนช น ป.6/6 โดยใช ส อประกอบการฝ ก ความเป นมาและความส าค ญ จากมาตรฐานค ณภาพการศ กษาของม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห

More information

ช อเร อง ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการศ กษา สมมต ฐานการว จ ย ประโยชน ของการว จ ย

ช อเร อง ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการศ กษา สมมต ฐานการว จ ย ประโยชน ของการว จ ย ช อเร อง การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Word) เร องการสร างตารางและการ ตกแต งเอกสาร โดยใช ส อประกอบการฝ ก ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ชาคอมพ วเตอร เป นว ชาท ม ท งปฏ บ ต ด งน นการใช โปรแกรม

More information

โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สร ปโครงการ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชดาร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย 2555 ระหว างว นท 1 ถ ง 2 ธ นวาคม พ.ศ. 2555 โดย กล มโปรแกรมว ศวกรรมและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ.

แผนการจ ดการเร ยนร. ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ. แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ. ชด น ตศ ร ภาคเร ยนท ๓ ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ว ทยาล ยช มชนสม

More information

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน

1.1 ก จกรรมพ ฒนาหล กส ตร ส อ และการจ ดการเร ยนการสอน 1.งบด าเน นงาน 1.1.1 กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร - ว ชาว ทยาศาสตร ท วไป - ว ชาฟ ส กส - ว ชาเคม - ว ชาช วว ทยา 1.1.2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร 1.1.3 กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ 1.1.4 กล มสาระการเร

More information

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 เร อง เช ญเป นว ทยากรอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยน... ส งท

More information

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ค าส งส าน กงานเขตพ นท ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด วย ส าน กงานเขตพ นท ด าเน นการโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน)

KPI 1.1 การพ ฒนาหล กส ตรท ได มาตรฐาน ร อยละ 70 (จ านวน : หล กส ตร) KPI 1.2 การพ ฒนาเทคโนโลย ทางการศ กษา ร อยละ 20 (จ านวน : คน) (อ กษรน าเง นค อม การแลกเปล ยนเร ยนร ในป 2552) ช อส วนราชการ หน า 1/6 ท 1 การเร ยน การสอน SMAT and FAST เพ อสร างคนเก ง คนด ม ศ กด ศร ส ส งคม พ ฒนา หล กส ตรการสอน และ เทคโนโลย ทางการศ กษาเพ อ ส งเสร มกระบวนการเร

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสานมหาว ทยาล ยนราธ วาสราชนคร นทร

รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสานมหาว ทยาล ยนราธ วาสราชนคร นทร รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสาร หน วยงาน ประเภท เร อง ผ แต ง คณะว ศวกรรมศาสตร 1. การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาสามจ งหว ด 1. ดร.จงร ก พลาศ ย ชายแดนภาคใต ผ านกลไกการพ ฒนา คณะศ

More information

โครงการโรงเร ยนท งสง ป การศ กษา 2558

โครงการโรงเร ยนท งสง ป การศ กษา 2558 1 Planing Code : cp5701 โครงการโรงเร ยนท งสง ป การศ กษา 2558 ช อโครงการ โครงการอ นเตอร เน ตเพ อการเร ยนการสอน ประเภท/ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการต อเน อง สนองกลย ทธ โรงเร ยนข อท 6 พ ฒนาศ กยภาพด านภาษา

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น

LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น LOGO การจ ดการ เร ยนร แบบคละช น ท านร ส กอย างไรต อ การจ ดการเร ยนร แบบคละช น ร ก O.K เหง อตก อยากร องไห ไม เอาแล ว โกรธ การจ ดการเร ยนร แบบคละช น หมายถ ง การจ ดการเร ยนร ส าหร บน กเร ยนต างช น ต างกล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ระด บความสาเร จของการจ ดการความร เพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร จ ดท าโดย องค การบร หารส วนตาบลบ านเหล า มกราคม 2558 สารบ ญ หน า องค ความร ท จาเป นในการปฏ บ ต

More information

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท 14-15 ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

สร ปผลการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

สร ปผลการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 สร ปผลการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 งานเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ ายส าน กผ อ านวยการ ได จ ดอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003โดยม จ ดประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในโรงเร ยน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ว ส ยท ศน ว ส ยท ศน ของศ นย บร การว ชาการ เป นศ นย บร การว ชาการช นนา ประสานความร วมม อใน การถ ายทอดความร และเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาช มชน ภ ม ภาค

More information

รายช อหน งส อใหม ประจ าเด อนธ นวาคม 2555 ---------------------------------------------

รายช อหน งส อใหม ประจ าเด อนธ นวาคม 2555 --------------------------------------------- รายช อหน งส อใหม ประจ าเด อนธ นวาคม 2555 --------------------------------------------- กฎหมาย 1. ค ม อการบร หารทร พยากรบ คคลในราชการพลเร อน : การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและการเล อน เง นเด อน. กร งเทพฯ

More information

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร เพ อการประเม นและจ ดเก บ ค าธรรมเน ยมขยะขององค กรปกครองส วนท องถ น

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร เพ อการประเม นและจ ดเก บ ค าธรรมเน ยมขยะขององค กรปกครองส วนท องถ น โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดท าระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร เพ อการประเม นและจ ดเก บ ค าธรรมเน ยมขยะขององค กรปกครองส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล กระทรวงมหาดไทย ได ม ประกาศให องค กรปกครองส วนท องถ

More information

แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ

แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ แนวทางการตรวจสอบข อม ล จปฐ. ให ม ค ณภาพและน าเช อถ อ อย างม ออาช พ กล มงานข อม ลพ นฐานการพ ฒนาชนบท ศ นย สารสนเทศเพ อการพ ฒนา ค าน า กรมการพ ฒนาช มชน ได ร บมอบหมายจาก กระทรวงมหาดไทย ในการบร หารการจ ดเก

More information