ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการต ดส นระด บเขตพ นท การศ กษา"

Transcription

1 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ป ว ดราฏร ร งษ กบ นทร บ ร 2 ทอง บ านหนองบ ว กบ นทร บ ร 4 เง น ว ดโคกป าแพง กบ นทร บ ร 1 เง น สายม ตรศ กษา พ เศษ เง น บ านคลองตาหม น นาด 2 ทองแดง บ านหนองปร อ กบ นทร บ ร บ านคลองมะไฟ นาด บ านเขาด น กบ นทร บ ร บ าก งประชาสรรค กบ นทร บ ร บ านกระเด ยง นาด ว ดใหม พรหมส วรรณ กบ นทร บ ร บ านไทยเจร ญ กบ นทร บ ร บ านเขากระแต กบ นทร บ ร ว ดโคกอ ดม กบ นทร บ ร

2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ป เทศบาล 2(ว ดใหม ท าพาณ ชย ) เทศบาล ทอง ช มชนบ านท งโพธ นาด 2 เง น บ านแก งด นสอ นาด 3 เง น ว ดราษฎร ร งษ กบ นทร บ ร สายม ตรศ กษา เอกชน ว ดศร สว สด กบ นทร บ ร ว ดโคกข เหล ก กบ นทร บ ร บ านว งบ วทอง กบ นทร บ ร บ านโนนแสนส ข นาด บ านเขาไม แก ว กบ นทร บ ร บ านโปร งใหญ กบ นทร บ ร ว ดว งหวาย กบ นทร บ ร บ านหนองโดน กบ นทร บ ร ว ดโคกป าแพง กบ นทร บ ร บ านเขากระแต กบ นทร บ ร

3 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร ระด บช น ม ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร 6 ทอง เทศบาล 2(ว ดใหม ท าพาณ ชย ) เทศบาล เง น บ านเขาไม แก ว กบ นทร บ ร 7 เง น ช มชนบ านท งโพธ นาด 2 เง น บ านว งด นสอ กบ นทร บ ร 10 ทองแดง บ านห นเท น นาด บ านไทยเจร ญ กบ นทร บ ร บ านบ พราหมณ นาด บ านเขาด วน กบ นทร บ ร บ านว งกวาง กบ นทร บ ร บ านหนองสองห อง นาด อน บาลนาด นาด บ อทองว ทยา กบ นทร บ ร บ านพระปรง กบ นทร บ ร บ านโปร งใหญ กบ นทร บ ร บ านบ ส ง นาด ว ดศร สว สด กบ นทร บ ร อน บาลกบ นทร บ ร กบ นทร บ ร

4 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมโครงงานคณ ตศาสตร ประเภทท 1 ระด บช น ป บ านอ ดมบรรพต นาด 3 ทอง บ านเขาไม แก ว กบ นทร บ ร 7 ทองแดง

5 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมโครงงานคณ ตศาสตร ประเภทท 2 ระด บช น ป บ านแก งด นสอ นาด 3 ทอง บ านพระปรง กบ นทร บ ร 8 เง น บ านเขาถ า กบ นทร บ ร 7 เง น บรรหารว ทยา กบ นทร บ ร 2 เง น บ านบ พราหมณ นาด 2 ทองแดง บ านเขาด วน กบ นทร บ ร 7 ทองแดง ว ดโคกอ ดม กบ นทร บ ร 3 ทองแดง

6 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมโครงงานคณ ตศาสตร ประเภทท 2 ระด บช น ม บรรหารว ทยา กบ นทร บ ร 2 ทอง บ านพระปรง กบ นทร บ ร 8 ทอง บ านบ พราหมณ นาด 2 เง น บ อทองว ทยา กบ นทร บ ร 8 เง น บ านไทยเจร ญ กบ นทร บ ร 10 เง น

7 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นสร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ระด บ ช นป ช มชนบ านสาพ นตา นาด 1 ทอง บ านคลองตาม น กบ นทร บ ร 7 ทอง บ านเขาถ า กบ นทร บ ร 10 ทอง ว ดจ นทร งษ ถาวร กบ นทร บ ร 9 เง น ช มชนบ านท งโพธ นาด 2 เง น บรรหารว ทยา กบ นทร บ ร 2 เง น ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร 6 ทองแดง ว ดใหม พรหมส วรรณ กบ นทร บ ร บ านอ ดมบรรพต นาด

8 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นสร างสรรค ผลงานคณ ตศาสตร โดยใช โปรแกรม GSP ระด บช นม ช มชนบ านท งโพธ นาด 2 ทอง ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร 6 ทอง บ านก งประชาสรรค กบ นทร บ ร บ านคลองส บสอง กบ นทร บ ร บ านว งด นสอ กบ นทร บ ร อน บาลนาด นาด บ านไทยเจร ญ กบ นทร บ ร บ านชงโคส นต ส ขว ทยาคาร นาด

9 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นค ดเลขเร ว ระด บช น ป บ านบ เส ยว กบ นทร บ ร 8 ทองแดง บ านหนองหอย กบ นทร บ ร บ านชงโคส นต ส ขว ทยาคาร นาด บ านนาคลองกลาง กบ นทร บ ร บ านโปร งใหญ กบ นทร บ ร ว ดราษฎร ร งษ กบ นทร บ ร ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร ว ดเกาะแดง กบ นทร บ ร สหกรณ น คมบ านคลองปลาด กลาย นาด ว ดโคกป าแพง กบ นทร บ ร ว ดโคกอ ดม กบ นทร บ ร ว ดศร สว สด กบ นทร บ ร บ านโนนแสนส ข นาด สายม ตรศ กษา เอกชน 0

10 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นค ดเลขเร ว ระด บช น ป ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร 6 ทอง สายม ตรศ กษา เอกชน บ านพระปรง กบ นทร บ ร บ านคลองมะไฟ นาด บ านคลองห นแดง กบ นทร บ ร บ านหนองหอย กบ นทร บ ร ช มชนบ านท งโพธ นาด ว ดเกาะแดง กบ นทร บ ร ว ดสระด (บ บาร งว ทย ) กบ นทร บ ร บ านโปร งสะเดา กบ นทร บ ร บ านท าอ ดม กบ นทร บ ร อน บาลนาด นาด บ านไผ กบ นทร บ ร เทศบาล 2 เทศบาล 5 13

11 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นค ดเลขเร ว ระด บช น ม บ านบ เส ยว กบ นทร บ ร ว ดใหม พรหมส วรรณ กบ นทร บ ร บ านเขาด วน กบ นทร บ ร บ านคลองส บสอง กบ นทร บ ร บ านชงโคส นต ส ข นาด บ านหนองสองห อง นาด

12 ว นท 25 พฤศจ กายน 2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปราจ นบ ร เขต 2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นศาสตร คณ ตในช ว ตประจาว น ระด บช น ป ช มชนบ านสาพ นตา นาด บ านหนองส ง(ไลอ ท ศ) กบ นทร บ ร บ านหนองช างลง กบ นทร บ ร ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร บ านหนองนาใน กบ นทร บ ร

13 ว นท 25 พฤศจ กายน 2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปราจ นบ ร เขต 2 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร ก จกรรมการแข งข นศาสตร คณ ตในช ว ตประจาว น ระด บช น ม ไทยร ฐว ทยา 93(บ านลาดตะเค ยน) กบ นทร บ ร 6 ทองแดง 61 1

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม

ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ก าหนดการอบรมและสถานท อบรม ด าเน นการอบรมระหว างว นท 23-25 พฤษภาคม 2554 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร 28305 ช น 3 อาคาร 28 (อาคารคณะคร ศาสตร ) ด งก าหนดการคร าวๆ ค อ ว นท 23 พฤษภาคม 2554 - เวลา 10.00 น. ลงทะเบ

More information

ประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาระบบส อการเร ยนร ในร ปแบบส ออ เล กทรอน กส

ประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาระบบส อการเร ยนร ในร ปแบบส ออ เล กทรอน กส โครงการ ประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาระบบส อการเร ยนร ในร ปแบบส ออ เล กทรอน กส ก จกรรมหล กท 1 การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ด วยการใช ระบบเทคโนโลย เพ อการเร ยนร ก จกรรมท 1.1 พ ฒนาค ณภาพการศ กษา ด วยการใช ระบบเทคโนโลย

More information

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 2 สถานศ กษาป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดด เด น

More information

ค าน า กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ว นท 31 กรกฎาคม 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3

ค าน า กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ว นท 31 กรกฎาคม 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฎร ธาน เขต 3 ค าน า การจ ดการศ กษาท ม งหว งค ณภาพต องอาศ ยความร ความสามารถ ความร วมม อ ป จจ ย แวดล อม ตลอดจนกระบวนการต าง ๆ เพ อน าสถานศ กษาไปส เป าหมาย ค อ ค ณภาพน กเร ยน แต ละ สถานศ กษาย อมม ความเหม อนและความต าง

More information

งานซ อมแซมคานท แตกร าว

งานซ อมแซมคานท แตกร าว ประเภทงาน : งานซ อมแซมคานท แตกร าว เจ าของโครงการ : บจก. 5 พระเจด ย โอสถ สถานท ต งโครงการ : ถ.ว ฒากาศ แขวงตลาดพล เขตธนบ ร กร งเทพฯ ประเภทอาคาร : อาคารสาน กงานส ง 3 ช น 1 2 525, 527 Taksin Road, Samrae,

More information

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

ค าส งส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ค าส งส าน กงานเขตพ นท ท 70/2557 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นการโครงการการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด วย ส าน กงานเขตพ นท ด าเน นการโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557

ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 ท ศธ. 04026/808 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2557 เร อง เช ญเป นว ทยากรอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยน... ส งท

More information

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร

แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร แผนปฏ บ ต การด านศาสนา ศ ลปะ และว ฒนธรรม ประจาป ๒๕๕๕ อาเภอเฝ าไร องค การบร หารส วนตาบลว งหลวง โครงการ / ก จกรรม ๑.โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ บ ญ บ งไฟ หม ท ๑-๑๕ ๒. โครงการส งเสร มและอน ร กษ ประเพณ

More information

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม ประว ต การจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กพ เศษโรงเร ยนช มชนว ดหนองร - พ.ศ. 2542 ได ร บการค ดเล อกให ดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กพ เศษเร ยนร วม โดยส งคร เข าร บการอบรม และเป

More information

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ม มต เห นชอบ แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4

แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ พ นท ด าเน นการ หม ท 2 หม ท 3 หม ท 4 แผนการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2552 องค การบร หารส วนต าบลไก ค า อ าเภอเม อง จ งหว ดอ านาจเจร ญ 1. ภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านสาธารณ ปโภค สาธารณ ปการ ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ปร บปร งระบบสาธารณ ปโภค สาธารณ

More information

ท ศธ. 04026/1170 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2556

ท ศธ. 04026/1170 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 2556 ท ศธ. 0406/1170 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ขอนแก น เขต ๒ ถนนม ตรภาพ อ.บ านไผ จ. ขอนแก น 40110 14 ม นาคม 556 เร อง ขอเช ญสม ครเข าร บการอบรมคอมพ วเตอร ช วงป ดภาคเร ยน (โครงการป ดเอมเต มความร คร

More information

โครงการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) กล มเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการม ธยมศ กษาตอนปลาย

โครงการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) กล มเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการม ธยมศ กษาตอนปลาย โครงการศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) กล มเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการม ธยมศ กษาตอนปลาย โครงการ พ ฒนา ICT ส กระบวนการจ ดการเร ยนร เพ อความเป นเล ศ สนองกลย ทธ ท 3 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

รายงานการส งเคราะห ผลการดาเน นงานของโรงเร ยน

รายงานการส งเคราะห ผลการดาเน นงานของโรงเร ยน รายงานการส งเคราะห ผลการดาเน นงานของโรงเร ยน กลย ทธ ท 3 ประเด นท 3.3 ร อยละ 100 ของโรงเร ยนท จ ดก จกรรมพ ฒนาท กษะช ว ตเพ อสร างภ ม ค มก นป ญหาส งคม ให ก บผ เร ยน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา สาน กงานเขตพ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS)

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 23-35 ส.ค. 2555 ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

More information

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ

รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ รายช อผ บร หารและคร จากโรงเร ยนในส งก ด สพฐ. (ต างจ งหว ด) จ านวน 232 คน ท ได ร บการตอบร บเข าร วมงานส มมนา สร างว น ยในโรงเร ยน ส การจ ดการขยะอย างย งย น ระหว างว นท 14-15 ม ถ นายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร

More information

บทท 1 บทนา 1. เพ อเป นการรณรงค เผยแผ ค าน ยมหล ก 12 ประการ 2.เพ อเป นการสร างส อท เป นประโยชน ต อการเร ยนการสอน

บทท 1 บทนา 1. เพ อเป นการรณรงค เผยแผ ค าน ยมหล ก 12 ประการ 2.เพ อเป นการสร างส อท เป นประโยชน ต อการเร ยนการสอน โครงงานคอมพ วเตอร ประเภทพ ฒนาเพ อการศ กษา เร อง แผ นป ายความร ค ค าน ยม โดย เด กชายร ตนพล อาจบ งลา เด กชายศตวรรษ ร มกลาง เด กหญ งเกวล น ม ประสาตร เด กหญ งเพชรดา สองศร เด กหญ งทอแสง ค หาทอง ช นม ธยมศ กษาป

More information

คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ -ร าง- รายงานการประช มผ บร หารการศ กษาและผ อานวยการกล ม และศ กษาน เทศก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๖ คร งท ๓ / ๒๕๕๖ ว นท ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช มสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ด งน 1. อาจารย ประจ าสาขาว ชาพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 1.1

More information

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช

More information

Executive Procurement and Financial Management

Executive Procurement and Financial Management โครงการพ ฒนาผ บร หาร หล กส ตร Executive Procurement and Financial Management ------------------------------------------ หล กการและเหต ผล หน าท หล กอย างหน งของผ บร หารท ม ความสาค ญไม ย งหย อนกว าการบร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information

ประกาศ ณ ว นท 17 เด อน ม นาคม พ.ศ. 2557

ประกาศ ณ ว นท 17 เด อน ม นาคม พ.ศ. 2557 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเขาแดง เร อง การจ ดซ อส อการเร ยนการสอน ว สด การศ กษา และเคร องเล นพ ฒนาการเด กปฐมว ยส าหร บศ นย พ ฒนา เด กเล กบ านถ าตลอด จากเง นอ ดหน นเฉพาะก จค าจ ดการเร ยนการสอนส าหร บศ

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information