รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร"

Transcription

1 รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ระด บประถมศ กษาป ท ๖ ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๖ ผ รายงาน นายณ ฐว ฒ ว งวน ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห ๑๕ (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช ยงแสน จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต ๓

2 รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 หน วยท 2 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต มาตรฐาน/ต วช ว ด เร อง มฐ.ง 3.1 ป.6/4 นาเสนอข อม ลในร ปแบบท เหมาะสมโดย เล อกใช ซอฟต แวร ประย กต ส วนประกอบของโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต ส อ/นว ตกรรม 1. หน งส อเร ยน การงานอาช พและเทคโนโลย ป.6 2. ต วอย างผลงานท สร างจากโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต ป ญหา/ข อเสนอแนะ -

3 ผลการสอน 1. น กเร ยนส วนใหญ สามารถอธ บายส วนประกอบต างๆของโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต ได 2. ป ญหาของน กเร ยนท ไม ผ านม สาเหต มาจากการไม ม สมาธ ในการเร ยน และเก ดจากความซ บซ อน ผลการประเม น ของโปรแกรม มาตรฐาน/ต วช ว ด ผ าน ไม ผ าน หมายเหต ง 3.1 ป.6/ ค ดเป นร อยละ

4 รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 หน วยท 2 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต มาตรฐาน/ต วช ว ด เร อง มฐ.ง 3.1 ป.6/4 นาเสนอข อม ลในร ปแบบท เหมาะสมโดย เล อกใช ซอฟต แวร ประย กต การสร างสไลด โดยใช โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต ส อ/นว ตกรรม 1) หน งส อเร ยน การงานอาช พและเทคโนโลย ป.6 2) ต วอย างผลงานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต 3) ต วอย างสไลด ต วเลข1-10 จากโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต 4) ใบงานเร อง เด กเอ ยเด กด โดยใช โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต (2007) ป ญหา/ข อเสนอแนะ -

5 ผลการสอน 1. น กเร ยนส วนใหญ สามารถอธ บายและลงม อปฏ บ ต ในการสร างสไลด ในโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต ได 2. น กเร ยนสามารถใส ข อความ ปร บแต งข อความ และใส ร ปภาพลงในสไลด โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต ได 3. ป ญหาของน กเร ยนท ไม ผ านม สาเหต มาจากการไม ม สมาธ ในการเร ยน และเก ดจากความซ บซ อน ผลการประเม น เก ยวก บโปรแกรมท ม คาส งเป นภาษาอ งกฤษ มาตรฐาน/ต วช ว ด ผ าน ไม ผ าน หมายเหต ง 3.1 ป.6/ ค ดเป นร อยละ

6 รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 หน วยท 2 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต มาตรฐาน/ต วช ว ด เร อง มฐ.ง 3.1 ป.6/4 นาเสนอข อม ลในร ปแบบท เหมาะสมโดย เล อกใช ซอฟต แวร ประย กต การสร างเอฟเฟกต ในสไลด โดยใช โปรแกรม ไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต ส อ/นว ตกรรม 1) หน งส อเร ยน การงานอาช พและเทคโนโลย ป.6 2) ต วอย างผลงานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต 3) ต วอย างสไลด ประเทศในอาเซ ยน จากโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต 4) ใบงาน เร อง พระบรมราโชบาย โดยใช โปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยต (2007) ป ญหา/ข อเสนอแนะ -

7 ผลการสอน 1. น กเร ยนสามารถอธ บายข นตอนการสร างเอฟเฟกต และลงม อปฏ บ ต อย างถ กต อง 2. น กเร ยนสามารถกาหนดการเคล อนไหวของว ตถ ในสไลด ให เคล อนไหวไปตามท ตนเองกาหนดได 3. ป ญหาของน กเร ยนท ไม ผ านเก ดจากการท ไม กล าลงม อปฏ บ ต เพราะกล วจะเก ดความผ ดพลาด ผลการประเม น มาตรฐาน/ต วช ว ด ผ าน ไม ผ าน หมายเหต ง 3.1 ป.6/ ค ดเป นร อยละ

8 รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 หน วยท 2 เร อง การใช งานโปรแกรม Ulead VideoStudio มาตรฐาน/ต วช ว ด เร อง มฐ.ง 3.1 ป.6/5 ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานจาก จ นตนาการหร องานท ทาในช ว ตประจาว นอย างม จ ตสาน ก และความร บผ ดชอบ ส วนประกอบของใช โปรแกรม Ulead VideoStudio ส อ/นว ตกรรม 1) ค ม อการใช งานโปรแกรม Ulead VideoStudio 2) ต วอย างผลงานท สร างจากโปรแกรม Ulead VideoStudio ป ญหา/ข อเสนอแนะ -

9 ผลการสอน 1. น กเร ยนสามารถอธ บายส วนประกอบของโปรแกรม Ulead VideoStudio ได 2. น กเร ยนสามารถเป ดข อม ลภาพ เส ยง และว ด โอในโปรแกรม Ulead VideoStudio 3. น กเร ยนบางคนส บสนเก ยวก บเคร องม อเน องจากคาส งเป นภาษาอ งกฤษ ด งน นคร จ งต องแปลเป น ภาษาไทยให น กเร ยนเก ดความเข าใจ ผลการประเม น มาตรฐาน/ต วช ว ด ผ าน ไม ผ าน หมายเหต ง 3.1 ป.6/ ค ดเป นร อยละ

10 รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 หน วยท 2 เร อง การใช งานโปรแกรม Ulead VideoStudio มาตรฐาน/ต วช ว ด เร อง มฐ.ง 3.1 การต ดต อว ด โอ โดยใช โปรแกรม ป.6/5 ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานจาก Ulead VideoStudio จ นตนาการหร องานท ทาในช ว ตประจาว นอย างม จ ตสาน ก และความร บผ ดชอบ ส อ/นว ตกรรม 1) ค ม อการใช งานโปรแกรม Ulead VideoStudio 2) ต วอย างผลงานส ตว น อยน าร ก ท สร างจากโปรแกรม Ulead VideoStudio ป ญหา/ข อเสนอแนะ -

11 ผลการสอน 1. น กเร ยนส วนใหญ ให ความสนใจเก ยวก บข นตอนการต ดต อว ด โอและสามารถอธ บายว ธ การต างๆได อย างถ กต อง 2. น กเร ยนบางคนไม สามารถทาได เพราะม ความส บสนในค าส ง คร จ งคอยช แนะและให ความร อย ตลอดในขณะท น กเร ยนทาแบบฝ กห ด นอกจากน นย งม การจ บค เพ อแลกเปล ยนความร ระหว างต ว น กเร ยนด วยก น ผลการประเม น มาตรฐาน/ต วช ว ด ผ าน ไม ผ าน หมายเหต ง 3.1 ป.6/ ค ดเป นร อยละ

12 รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 หน วยท 2 เร อง การใช งานโปรแกรม Ulead VideoStudio มาตรฐาน/ต วช ว ด เร อง มฐ.ง 3.1 ป.6/5 ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานจาก จ นตนาการหร องานท ทาในช ว ตประจาว นอย างม จ ตสาน ก และความร บผ ดชอบ การใส ภาพ ข อความ เส ยง และเอฟเฟกต ใน โปรแกรม Ulead VideoStudio ส อ/นว ตกรรม 1) ค ม อการใช งานโปรแกรม Ulead VideoStudio 2) ต วอย างผลงานเพลงล กอม จากการต ดต อ และการใส ภาพ ข อความ เส ยง และเอฟเฟกต โปรแกรม Ulead VideoStudio ป ญหา/ข อเสนอแนะ -

13 ผลการสอน 1. น กเร ยนส วนใหญ ให ความสนใจในการจ ดก จกรรมทาให สามารถใส ร ปภาพ ข อความ เส ยงและ เอฟเฟกต ต างๆ ลงในว ด โอท ต ดต อได อ กท งย งอธ บายว ธ การทางานอย างถ กต อง 2. น กเร ยนบางคนไม ม สมาธ ในการเร ยน ทาให ม ป ญหาระหว างการลงม อปฏ บ ต คร ผ สอนจ งต องคอย ช แนะและให คาปร กษา ผลการประเม น มาตรฐาน/ต วช ว ด ผ าน ไม ผ าน หมายเหต ง 3.1 ป.6/ ค ดเป นร อยละ

14 รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 หน วยท 2 เร อง การใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop มาตรฐาน/ต วช ว ด เร อง มฐ.ง 3.1 ส วนประกอบของใช โปรแกรม Adobe Photoshop ป.6/5 ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานจาก จ นตนาการหร องานท ทาในช ว ตประจาว นอย างม จ ตสาน ก และความร บผ ดชอบ ส อ/นว ตกรรม 1) ค ม อการใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop 2) ต วอย างผลงานท สร างจากโปรแกรม Adobe Photoshop ป ญหา/ข อเสนอแนะ -

15 ผลการสอน 1. น กเร ยนส วนใหญ ให ความสนใจเก ยวก บการต ดต อร ปภาพ จ งม สมาธ ในการร บฟ งเน อหารวมถ งการ สาธ ตท คร แสดงให ด 2. น กเร ยนสามารถอธ บายการทางานของเคร องม อต างๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshop ได 3. คาส งของเคร องม อเป นภาษาอ งกฤษ ทาให น กเร ยนบางคนเก ดความส บสน คร จ งช แนะการจดจา คาส งเป นร ปภาพ เพ อให น กเร ยนทาความเข าใจได ง าย ผลการประเม น มาตรฐาน/ต วช ว ด ผ าน ไม ผ าน หมายเหต ง 3.1 ป.6/ ค ดเป นร อยละ

16 รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 หน วยท 2 เร อง การใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop มาตรฐาน/ต วช ว ด เร อง มฐ.ง 3.1 การต ดต อภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop ป.6/5 ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานจาก จ นตนาการหร องานท ทาในช ว ตประจาว นอย างม จ ตสาน ก และความร บผ ดชอบ ส อ/นว ตกรรม 1) ค ม อการใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop 2) ต วอย างผลงานการต ดต อภาพ ท เป นร ปถ ายก บภาพท เป นร ปการ ต นในโปรแกรม Adobe Photoshop ป ญหา/ข อเสนอแนะ -

17 ผลการสอน 1. น กเร ยนสามารถต ดต อภาพในล กษณะต างๆ โดยใช เคร องม ออย างเหมาะสมและย งสามารถอธ บาย ข นตอนว ธ การต ดต อร ปภาพในร ปแบบต างๆได 2. น กเร ยนทาก จกรรมอย างม ความส ขเพราะได ใช ความค ดสร างสรรค ในการทาผลงานของตนเองอย าง เต มท 3. น กเร ยนบางคนย งส บสนก บการต ดต อภาพในล กษณะต างๆ คร จ งใช ว ธ การแบบเพ อนช วยเพ อน ผลการประเม น เพ อให คาปร กษาและร วมม อก นปฏ บ ต ในการทาก จกรรม มาตรฐาน/ต วช ว ด ผ าน ไม ผ าน หมายเหต ง 3.1 ป.6/ ค ดเป นร อยละ

18 รายงานผลการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร ช นประถมศ กษาป ท 6 หน วยท 2 เร อง การใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop มาตรฐาน/ต วช ว ด เร อง มฐ.ง 3.1 การใส ข อความ และการตกแต งภาพ ในโปรแกรม ป.6/5 ใช คอมพ วเตอร ช วยสร างช นงานจาก Adobe Photoshop จ นตนาการหร องานท ทาในช ว ตประจาว นอย างม จ ตสาน ก และความร บผ ดชอบ ส อ/นว ตกรรม 1) ค ม อการใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop 2) ต วอย างผลงานการต ดต อร ปภาพ เก ยวก บสถานท ท องเท ยวในอาเซ ยน ป ญหา/ข อเสนอแนะ -

19 ผลการสอน 1. น กเร ยนสามารถใส ข อความ และตกแต งให สวยงามจากภาพท ถ กนามาต ดต อได อ กท งย งสามารถ อธ บายเคร องต างๆ ท นามาใช งานได อย างถ กต อง 2. น กเร ยนสร างสรรค ผลงานด วยตนเองทาให เก ดกระบวนการค ดท ต อยอดไปส ความค ดสร างสรรค ใหม นอกจากน นย งม ความส ขในการทาก จกรรมท สร างสรรค ผลงานของตนเอง ผลการประเม น มาตรฐาน/ต วช ว ด ผ าน ไม ผ าน หมายเหต ง 3.1 ป.6/ ค ดเป นร อยละ

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3

โรงเร ยนคณะราษฎรบาร ง จ งหว ดยะลา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยม เขต 15 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แผนการจ ดการเร ยนร เร อง องค ประกอบของระบบคอมพ วเตอร 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง อ ปกรณ ร บข อม ล 2 ชม. แผนการจ ดการเร ยนร เร อง หน วยประมวลผลกลางและหน วยความจาหล ก 4 ชม.

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย รห สง 16201 คร ผ สอน ม สขว ญหท ย โฉมจ นทร ระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 ม ธยมศ กษาป ท. ภาคเร ยนท 1-2 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6

เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นประถมศ กษาป ท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เพาเวอร พอยท 2007 เล มท 1 ทาความร จ กก บโปรแกรมนาเสนอ

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จ านวน โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ บด นทรเดชา โครงการสอนรายภาคเร ยน รายว ชา ง30252 คอมพ วเตอร เพ องาน จานวน 1.0 หน วยก ต ช น ม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 ผ สอน นางสาวจ นภา บ บผา... 1.คาอธ บายรายว ชา

More information

ช อเร องงานว จ ย ช อผ ว จ ย สาขาว ชา ป การศ กษา ช อสถานศ กษา บทค ดย อ

ช อเร องงานว จ ย ช อผ ว จ ย สาขาว ชา ป การศ กษา ช อสถานศ กษา บทค ดย อ 1 ช อเร องงานว จ ย การศ กษาการจ ดการเร ยนร โดยจ ดก จกรรมกล มเเบบเพ อนช วยเพ อน ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บช น ปวช.1คอมพ วเตอร ธ รก จ ช อผ ว จ ย นางสาวน ตยา อ ประ สาขาว ชา พณ ชยการ ป การศ กษา 2555

More information

แบบฟอร ม (Form: FM) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ. 3)

แบบฟอร ม (Form: FM) รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ. 3) ปร บปร งคร งท : 00 หน า: 1 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นกร งเทพคร สตศาสนศาสตร หล กส ตร ศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา เทวว ทยา หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา TCOM3101 คอมพ วเตอร เบ องต น (Introduction

More information

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010

แผนการจ ดการเร ยนร. PowerPoint 2010 ช อเร องหร อช องาน เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พ (2001-2001) ช อหน วย เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Office หน วยท 11 สอนคร งท 11 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง PowerPoint 2010 ช อเร องหร

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

เล มท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

เล มท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม ก ช ดเสร มท กษะการใช งานโปรแกรมประมวลผลคา จ ดทาข นเพ อใช ประกอบก จกรรมการเร ยน การสอน ในรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ (การสร างงานเอกสารจากโปรแกรมคอมพ วเตอร ) รห สว ชา ง 20201 (ว ชาเพ มเต ม) สาหร บน กเร ยนระด

More information

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล

คำน ำ นางพจน ย ธ ต ธรก ล คำน ำ เอกสารประกอบการเร ยนกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (ค อม พ วเต อร ) เร อ ง ก ารใช งาน โป รแกรม ไม โครซ อฟ ต เพ าเวอร พ อยท 2010 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดทาข นเพ อใช ควบค ก บการเร ยนร เร อง

More information

2. ว ตถ ประสงค ของการทาว จ ย เพ อให ผ เร ยนร หล กการสร างตารางและตกแต งเอกสารให สวยงามพร อมสามารถนาไปใช ได จร งใน ช ว ตประจาว น

2. ว ตถ ประสงค ของการทาว จ ย เพ อให ผ เร ยนร หล กการสร างตารางและตกแต งเอกสารให สวยงามพร อมสามารถนาไปใช ได จร งใน ช ว ตประจาว น 1 ช อเร อง : การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Microsoft Office Word 2007) เร องการสร างตารางและการตกแต งเอกสาร โดยใช ส อประกอบการฝ ก ช อผ ว จ ย : นางสาวไพร นทร ศร ป จฉ ม ว ทยาล ยสายม ตรเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะ/ว ทยาเขต/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเทคโนโลย ไฟฟ าอ ตสาหกรรม ๑. รห สและช อรายว ชา หมวดท ๑ ข อม ลท วไป EIT๑๒o๑ โปรแกรมและการเข ยนแบบ (Drawing

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information