ผลงานด านว ชาการ โรงเร ยนย วฑ ตศ กษาพ ฒนา เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553

Size: px
Start display at page:

Download "ผลงานด านว ชาการ โรงเร ยนย วฑ ตศ กษาพ ฒนา เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา 2553"

Transcription

1 ผลงานด านว ชาการ โรงเร ยนย วฑ ตศ กษาพ ฒนา เช ยงใหม ประจ าป การศ กษา การแข งข นตอบป ญหาทางว ทยาศาสตร น กเร ยนระด บประถมศ กษา ในระด บเขตพ นท การศ กษา เช ยงใหม เขต เด กหญ งโชต กา ผด งมาตรวรก ล และ เด กหญ งย สม น ฮ กม น -สอบได ล าด บท 11ได ร บเก ยรต บ ตร เข าร วมการแข งข นระด บเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต4 1.2.เด กหญ งขว ญจ รา ค าวงค ษา และ เด กชายส นเพ มพ น น ต ยศ -สอบได ล าด บท 24 ได ร บเก ยรต บ ตร เข าร วมการแข งข นระด บเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต4 2. โครงการ Hi-Q Project ทดสอบความสามารถทางว ชาการระด บนานาชาต ของศ นย บ ณฑ ตหล กส ตร เร งร ด Intensive Course Center. RECSAM.ASIAN (Thailand) 2.1. เด กชายทยากร ช วงฉ า - รางว ลระด บเหร ยญทอง (Gold medal) คะแนน 83 คะแนน สอบได คะแนน ต งแต 70% ข นไป (น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4) 2.2. เด กหญ งโชต กา ผด งมาตรวรก ล - รางว ลระด บเหร ยญทอง (Gold medal) คะแนน 91 คะแนน สอบได คะแนน ต งแต 70% ข นไป (น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5) 2.3. เด กหญ งร ซ า ซ ซ ก - รางว ลระด บเหร ยญทอง (Gold medal) คะแนน 82 คะแนน สอบได คะแนน ต งแต 70% ข นไป (น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5)

2 3. การแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคเหน อ เขต 4 จ งหว ดเช ยงใหม ระหว าง ว นท พฤศจ กายน 2553 ณ โรงเร ยนทรายม ล อ.หางดง จ.เช ยงใหม 3.1. เด กชายเปราม นทร บาวเวนส และ เด กชายน นทกร ประท มมา - รางว ลชนะเล ศการแข งข น Crossword (ระด บเหร ยญทอง) ช วงช นท 1 (ป.1-3) ระหว าง ว นท พฤศจ กายน 2553 ณ โรงเร ยนทรายม ล อ.หางดง จ.เช ยงใหม - เป นต วแทนเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต 4 เข าแข งข นท กษะความสามารถทางว ชาการงาน ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคเหน อ คร งท 60 ประจ าป การศ กษา 2553 ระหว างว นท ธ นวาคม 2553 ณ โรงเร ยนเทศบาล 6 ต.ร มกก อ.เม อง จ.เช ยงราย 3.2. เด กหญ งโชต กา ผด งมาตรวรก ล - รางว ลชนะเล ศการแข งข น Multi Skills Competition (ระด บเหร ยญทอง) ช วงช นท 2 (ป.4-6) คะแนน คะแนน ระหว างว นท พฤศจ กายน 2553 ณ โรงเร ยนทรายม ล อ.หางดง จ.เช ยงใหม - เป นต วแทนเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต 4 เข าแข งข นท กษะความสามารถทางว ชาการงาน ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคเหน อ คร งท 60 ประจ าป การศ กษา 2553 ระหว างว นท ธ นวาคม 2553 ณ โรงเร ยนเทศบาล 6 ต.ร มกก อ.เม อง จ.เช ยงราย 3.3. เด กหญ งไอร น ม เฮ ช ง - รางว ลชนะเล ศการแข งข น Spelling Bee (ระด บเหร ยญทอง) ช วงช นท 2 (ป.4-6) คะแนน 100 คะแนน ระหว างว นท พฤศจ กายน 2553 ณ โรงเร ยนทรายม ล อ.หางดง จ.เช ยงใหม - เป นต วแทนเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต 4 เข าแข งข นท กษะความสามารถทางว ชาการงาน ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคเหน อ คร งท 60 ประจ าป การศ กษา 2553 ระหว างว นท ธ นวาคม 2553 ณ โรงเร ยนเทศบาล 6 ต.ร มกก อ.เม อง จ.เช ยงราย 3.4. เด กหญ งร ซ า ซ ซ ก - รางว ลชนะเล ศการแข งข น Story Telling (ระด บเหร ยญทอง) ช วงช นท 2 (ป.4-6) คะแนน 93 คะแนน ระหว างว นท พฤศจ กายน 2553 ณ โรงเร ยนทรายม ล อ.หางดง จ.เช ยงใหม 3.5. เด กชายน โคล ส เจส น ค อตเตอร แมน -รางว ลรองชนะเล ศการแข งข น Impromptu Speech (ระด บเหร ยญเง น) ช วงช นท 1 (ป.1-3) ระหว างว นท พฤศจ กายน 2553 ณ โรงเร ยนทรายม ล อ.หางดง จ.เช ยงใหม

3 3.6. เด กชายแมทธ ว ยงจ น ช ง - รางว ลรองชนะเล ศการแข งข นSpelling Bee (ระด บเหร ยญเง น) ช วงช นท 1 (ป.1-3) ระหว างว นท พฤศจ กายน 2553 ณ โรงเร ยนทรายม ล อ.หางดง จ.เช ยงใหม 4. การแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนภาคเหน อคร งท 60 ประจ าป การศ กษา 2553 ระหว างว นท ธ นวาคม 2553 ณ โรงเร ยนเทศบาล 6 ต.ร มกก อ.เม อง จ.เช ยงราย 4.1. เด กชายเปราม นทร บาวเวนส และ เด กชายน นทกร ประท มมา - รางว ลรองชนะเล ศการแข งข น Crossword (ระด บเหร ยญเง น) คะแนน 78 คะแนน ระด บช วงช นท 1 (ป.1-3) ระหว างว นท ธ นวาคม 2553 ณ โรงเร ยนเทศบาล 6 ต.ร มกก อ.เม อง จ.เช ยงราย 4.2. เด กหญ งโชต กา ผด งมาตรวรก ล - รางว ลชนะเล ศการแข งข น Multi Skills Competition (ระด บเหร ยญทอง ล าด บท 4) คะแนน 93 คะแนน ช วงช นท 2 (ป.4-6) ระหว างว นท ธ นวาคม 2553 ณ โรงเร ยนเทศบาล 6 ต.ร มกก อ. เม อง จ.เช ยงราย 4.3. เด กหญ งไอร น ม เฮ ช ง - รางว ลชนะเล ศการแข งข น Spelling Bee (ระด บเหร ยญทอง ล าด บท 3) ช วงช นท 2 (ป.4-6) คะแนน 87 คะแนน ระหว างว นท ธ นวาคม 2553 ณ โรงเร ยนเทศบาล 6 ต.ร มกก อ.เม อง จ.เช ยงราย เป นต วแทนเข าร วมแข งข นงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บชาต ประจ าป 2553 ณ ศ นย แสดงส นค าและการประช ม อ มแพคเม องทองธาน จ.นนทบ ร 5.โครงการพ ฒนาอ จฉร ยภาพทางคณ ตศาสตร 5.1 ด.ช.เปราม นทร บาวเวนส น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร พ นฐาน ระด บ จ งหว ดเช ยงใหม จาก 344 คน อย ล าด บท 145 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร ประย กต จาก 344 คน อย ล าด บท 140 คะแนนรวมอย ล าด บท ด.ช.น โคล ส ค อตเตอร แมน น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร พ นฐาน ระด บจ งหว ดเช ยงใหม จาก 344 คน อย ล าด บท 175 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร ประย กต จาก 344 คน อย ล าด บท 140 คะแนนรวมอย ล าด บท 191

4 5.3 ด.ช.ส ทธ ภ ทร พลาว ฑฒน น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร พ นฐาน ระด บ จ งหว ดเช ยงใหม จาก 344 คน อย ล าด บท 15 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร ประย กต จาก 344 คน อย ล าด บท 57 คะแนนรวมอย ล าด บท ด.ญ.พ ชามญช ช วงช ด น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร พ นฐาน ระด บ จ งหว ดเช ยงใหม จาก 344 คน อย ล าด บท 60 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร ประย กต จาก 344 คน อย ล าด บท 111 คะแนนรวมอย ล าด บท ด.ญ.จ ตลดา จองมวย น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร พ นฐาน ระด บ จ งหว ดเช ยงใหม จาก 344 คน อย ล าด บท 152 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร ประย กต จาก 344 คน อย ล าด บท 24 คะแนนรวมอย ล าด บท ด.ช.พศ น ช ต ว ตร น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร พ นฐาน ระด บจ งหว ด เช ยงใหม จาก 326 คน อย ล าด บท 286 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร ประย กต จาก 326 คน อย ล าด บท 105 คะแนนรวมอย ล าด บท ด.ญ.ณ ฐนนท ยาว ละนนท น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร พ นฐาน ระด บจ งหว ดเช ยงใหม จาก 326 คน อย ล าด บท 261 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร ประย กต จาก 326 คน อย ล าด บท 105 คะแนนรวมอย ล าด บท ด.ช. ทว ช ทว ประศาสน น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร พ นฐาน ระด บ จ งหว ดเช ยงใหม จาก 334 คน อย ล าด บท 119 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร ประย กต จาก 334 คน อย ล าด บท 92 คะแนนรวมอย ล าด บท ด.ญ. โชต กา ผด งมาตรวรก ล น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร พ นฐาน ระด บจ งหว ดเช ยงใหม จาก 334 คน อย ล าด บท 56 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร ประย กต จาก 334 คน อย ล าด บท 25 คะแนนรวมอย ล าด บท ด.ญ. ร ซ า ซ ซ ก น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 5 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร พ นฐาน ระด บจ งหว ด เช ยงใหม จาก 334 คน อย ล าด บท 82 ผลการทดสอบคณ ตศาสตร ประย กต จาก 334 คน อย ล าด บท 92 คะแนน รวมอย ล าด บท 88

5 6.โครงการพ ฒนาอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ประจ าป 2553 สาขาโอล มป ก ด.ช. ส ทธ ภ ทร พลาว ฑฒ ผ านเข ารอบสอง โครงการพ ฒนาอ จฉร ยภาพทางว ทยาศาสตร ว ชา คณ ตศาสตร ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 7. การแข งข นว นว ชาการโรงเร ยนว ดเวฬ ว นประจ าป การศ กษา 2553 ว นท 11 ก.พ ด.ช.ส ทธ ศ กด กาญจนสภา - เหร ยญทองการแข งข น Spelling ระด บช นประถมศ กษาป ท 2 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.2 ด.ช.เปราม นทร บาวเวนส - เหร ยญทองการแข งข น Spelling ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.3 ด.ญ. ลานนา ล ลาวด เซลล - เหร ยญทองการแข งข น Listening ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.4 ด.ช.ท ชากร ช วงฉ า - เหร ยญทองการแข งข น Listening ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.5 ด.ช. จ น ว ฮอง - เหร ยญทองการแข งข น Listening ระด บช นประถมศ กษาป ท 2 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.6 ด.ญ. กว สรา มะร ด - เหร ยญทองการแข งข น Listening ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.7 ด.ญ. ณพ ฒน ถาวรส ขาวด - เหร ยญทองการแข งข น Spelling ระด บช นประถมศ กษาป ท 2 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา

6 7.8 ด.ช. เจฟฟร ภ ม ฟ า ฟาณเด นเบอ ก - เหร ยญทองการแข งข น Spelling ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.9 ด.ช. ภ ม พ ฒน ส นต ภาพ - เหร ยญทองการแข งข น Spelling ระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.10 ด.ญ. เฮเลน น ยมก จ - เหร ยญทองการแข งข น Speaking ระด บช นประถมศ กษาป ท 4 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.11 ด.ญ. ร ซ า ซ ซ ก - เหร ยญทองการแข งข น Speaking ระด บช นประถมศ กษาป ท 5 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.12 ด.ช. แมทธ ว ยงจ น ช ง - เหร ยญทองการแข งข น Reading ระด บช นประถมศ กษาป ท 2 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.13 ด.ช. น นทกร ประท มมา - เหร ยญทองการแข งข น Spelling ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.14 ด.ญ.พ ชามญช ช วงช ด - เหร ยญทองการแข งข น Reading ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.15 ด.ช. น โคล ส เจส น ค อตเตอร แมน - เหร ยญเง นการแข งข น Quiz ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา

7 7.16 ด.ช. ส ทธ ภ ทร พลาว ฑฆ - เหร ยญเง นการแข งข น Quiz ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.17 ด.ช. พศ น ช ต ว ตร - เหร ยญเง นการแข งข น Quiz ระด บช นประถมศ กษาป ท 4 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.18 ด.ญ ไอร น ม เฮ ช ง - เหร ยญเง นการแข งข น Quiz ระด บช นประถมศ กษาป ท 4 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.19 ด.ญ โชต กา ผด งมาตรวรก ล - เหร ยญเง นการแข งข น Quiz ระด บช นประถมศ กษาป ท 5 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 7.20 ด.ช. ส นเพ มพ น ข ต ยศ - เหร ยญเง นการแข งข น Quiz ระด บช นประถมศ กษาป ท 5 ในงานว ชาการประจ าป 2553 เขตพ นท การศ กษา 8.การแข งข นจ นตคณ ต ช งแชมป ภาคเหน อ คร งท 10 ประจ าป 2554 ว นเสาร ท 15 มกราคม 2554 ณ สวนส ตว ไนท ซาฟาร อ.หางดง จ.เช ยงใหม 8.1 ด.ญ. พ นธน นท ช ต ว ตร เหร ยญทองแดง Level 2 การแข งข น จ นตคณ ต ช งแชมป ภาคเหน อ ประเภทการค ดเลขโดยใช ล กค ด คร งท 10 ว นท 15 มกราคม 2554 ณ เช ยงใหม ไนท ซาฟาร 8.2 ด.ช.พส ษฐ ช ต ว ตร เหร ยญทองแดง Level 1 การแข งข น จ นตคณ ต ช งแชมป ภาคเหน อ คร งท 10 ว นท 15 มกราคม 2554 ณ เช ยงใหม ไนท ซาฟาร 8.3 ด.ช.พศ น ช ต ว ตร เหร ยญเง น Level 3 การแข งข น จ นตคณ ต ช งแชมป ภาคเหน อ คร งท 10 ว นท 15 มกราคม 2554 ณ เช ยงใหม ไนท ซาฟาร

8 9. การแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ระด บชาต ประจ าป การศ กษา 2553 ระหว างว นท มกราคม2554 ณ ศ นย แสดงส นค าและการประช มเม องทองธาน จ งหว ดนนทบ ร เด กหญ งไอร น ม เฮ ช ง - รางว ลชนะเล ศ เหร ยญทอง การแข งข น Spelling Bee ระด บช น ป.4-6 ในงานศ ลปห ตถกรรม น กเร ยนระด บชาต ประจ าป 2553 ว นท มกราคม 2554 ณ ศ นย แสดงส นค าและการประช ม อ มแพคเม องทองธาน จ.นนทบ ร - เก ยรต บ ตรจากสมาคมโรงเร ยนเอกชนจ งหว ดเช ยงใหม รางว ลชนะเล ศการแข งข นก จกรรม Spelling Bee ระด บช น ป.4 ป.6 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บชาต ป การศ กษา 2553 ณ ว นท 11 ก มภาพ นธ พ.ศ รางว ลรองชนะเล ศน กเร ยนพระราชทานประจ าป การศ กษา 2553 เด กหญ งโชต กา ผด งมาตรวรก ล ช นประถมศ กษาป ท 5 ผลงานระด บจ งหว ดด านก ฬากอล ฟ - เก ยรต บ ตร เยาวชนด เด น ในโอกาส ว นเยาวชนแห งชาต ประจ าป พ.ศ.2553 ว นท 20 ก นยายน พ.ศ มอบโดยสมาคมโรงเร ยนเอกชน จ งหว ดเช ยงใหม - รางว ลชนะเล ศ การแข งข นก ฬากอล ฟน กเร ยน น กศ กษา จ งหว ดเช ยงใหม ร นอาย 8 10 ป ประจ าป การศ กษา 2553 ผลงานระด บประเทศด านก ฬากอล ฟ รางว ลชนะเล ศ การแข งข นกอล ฟ ระด บประเทศ รายการม ลน ธ ไทยคมจ เน ยร กอล ฟ 2010 ว นท 4 5 กรกฎาคม 2553 ณ สนามกอล ฟอ ลไพน จ งหว ดเช ยงใหม ร นอาย ป - รางว ลชนะเล ศ อ นด บท 1 น กกอล ฟเยาวชน คลาสด หญ ง การแข งข น TGA CAT Junior Golf Champion 2010 (Singha Thailand Junior Word) ว นท ต ลาคม 2553 ณ ไมด า กอล ฟ คล บ จ งหว ดกาญจนบ ร ผลงานระด บนานาชาต ด านก ฬากอล ฟ - รางว ลรองชนะเล ศ อ นด บท 3 น กกอล ฟเยาวชน คลาสด หญ ง การแข งข นกอล ฟนานาชาต รายการส งห ไทยแลนด จ เน ยร เว ลด กอล ฟแชมเป ยนช พ 2010 ว นท พฤศจ กายน 2553 ณ สนามกอล ฟ หลวงห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา

โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา 1 โครงการ/ก จกรรมด เด น ของสถานศ กษา 1) โครงการอน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจากพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เพ อให ผ เร ยนม จ ตส าน กในการอน ร กษ พ ชพรรณไม และแสวงหาความร ด วยตนเองจากแหล

More information

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แผนค ออะไร แผนพ ฒนา (เตร ยมก อนทา) แผนปฏ บ ต การ (ทาจร ง) นโยบายค ออะไร การเม องกาหนด (ฝ ายบร หาร ครม.) ส วนราชการนาไปปฏ

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง

แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน ต ดตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 ของ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตลาปาง 2 การปฏ บ ต งานตามโครงการพ ฒนาก ฬาของสถาบ นการพลศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2553

More information

โครงการศ นย ก ฬาเพ อความเป นเล ศ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน

โครงการศ นย ก ฬาเพ อความเป นเล ศ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน โครงการศ นย ก ฬาเพ อความเป นเล ศ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน ช อโครงการ : การพ ฒนาก ฬาเพ อความเล ศ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ : ศ นย ก ฬาเพ อความเป นเล ศ สถาบ นการพลศ กษา

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร

บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร บ นท กการให ความเห นชอบแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา ของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนโพนงามพ ทยาคาร ม มต เห นชอบ แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา

More information

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1

ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 ตารางก าหนดการอบรมคอมพ วเตอร รายว ชาการเตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ ภาคการศ กษาท! 1/2558 คณะว ทยาการจ ดการ รอบท! 1 หล กส ตร ว น/เด อน/ป โปรแกรม ว ทยากร สถานท /เวลา จ นทร)ท 11 พฤษภาคม 2558 Word อ.ศ กด ดา

More information

โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา

โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา ช อโครงการ โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา (ส าหร บผ บร หารการศ กษา และ ผ บร หารสถานศ กษา) ผ ร บผ ดชอบโครงการ มหาว ทยาล ย OSLU ระยะเวลาด าเน

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37

จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37 จ ดกระบวนการเร ยนการสอน และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 37 ข อม ลโรงเร ยน โรงเร ยนพระธาต พ ทยาคมเป นโรงเร ยนท เป ดทาการสอน เม อป พ.ศ. 2536 เด มเป นโรงเร

More information

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ข อม ลการพ ฒนาบ คลากร การอบรม ประช ม ส มมนา ป การศ กษา 2556 สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตตร ง

ข อม ลการพ ฒนาบ คลากร การอบรม ประช ม ส มมนา ป การศ กษา 2556 สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตตร ง ข อม ลการพ ฒนาบ คลากร การอบรม ประช ม ส มมนา ป การศ กษา ว ทยาเขตตร ง ลาด บ 1 เข าร วมการปร บปร งหล กส ตร คณะศ ลปศาสตร สถาบ น การพลศ กษา 3-11 พ.ค. นายเอกช ย ม ตรเปร ยญ นายอน ชา แซ เจ ยม นายไตรร ตน เตชะโต

More information

ช อเร อง ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการศ กษา สมมต ฐานการว จ ย ประโยชน ของการว จ ย

ช อเร อง ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ตถ ประสงค ของการศ กษา สมมต ฐานการว จ ย ประโยชน ของการว จ ย ช อเร อง การพ ฒนาการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร (โปรแกรม Word) เร องการสร างตารางและการ ตกแต งเอกสาร โดยใช ส อประกอบการฝ ก ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ว ชาคอมพ วเตอร เป นว ชาท ม ท งปฏ บ ต ด งน นการใช โปรแกรม

More information

การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยใช โครงงานอาช พ กระบวนการแบบ ส งคม โมเดล

การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยใช โครงงานอาช พ กระบวนการแบบ ส งคม โมเดล การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยใช โครงงานอาช พ กระบวนการแบบ ส งคม โมเดล ------------------------------------------------------------------------------------------ โรงเร ยนไม ยาว ทยาคม

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

โครงการสอบแข งข นโปรแกรม Microsoft Office Specialist Olympic 2005

โครงการสอบแข งข นโปรแกรม Microsoft Office Specialist Olympic 2005 โครงการสอบแข งข นโปรแกรม Microsoft Office Specialist Olympic 2005 ความเป นมา ด วยว ส ยท ศน และนโยบายท ช ดเจนของไมโครซอฟท ในการให การสน บสน นการศ กษา และเป ดโลกส าหร บการเร ยนร ใน ย คด จ ตอล เพ อให ท กคนได

More information

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน

ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน ประกาศโรงเร ยนบ านห วยล ก เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป... ด วยโรงเร ยนบ านห วยล ก อาเภอเว ยงแก น จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 ประสงค จะร บสม

More information

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 2 สถานศ กษาป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดด เด น

More information

๑. ต าแหน งท จะสอบค ดเล อก

๑. ต าแหน งท จะสอบค ดเล อก ~ ๑ ~ ประกาศมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นบ คลากรของมหาว ทยาล ย ในส วนงาน ตาแหน ง สายปฏ บ ต การว ชาช พและบร หารท วไป -----------------------

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๖.๑ โครงการ/ก จกรรมด เด นของสถานศ กษา ๖.๑.๑ โครงการ/ก จกรรมด เด นสอดคล องก บว ส ยท ศน นโยบายและเป าหมายการพ ฒนา ค ณภาพสถานศ กษา หล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2554-2556 โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5 โทรสาร

More information

Pantip Robot Contest 2012 คร งท 1

Pantip Robot Contest 2012 คร งท 1 ย วสมาคมแห งประเทศไทย ธนบ ร การแข งข น Pantip Robot Contest 2012 ระหว างว นท 27-29 กรกฎาคม 2555 ณ ศ นย พ นธ ท พย พลาซ า สาขาบางกะป กร งเทพมหานคร ว ตถ ประสงค 1. เพ อจ ดประกายความสนใจ และส งเสร มให เยาวชนท

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสานมหาว ทยาล ยนราธ วาสราชนคร นทร

รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสานมหาว ทยาล ยนราธ วาสราชนคร นทร รายงานสร ปผลการด าเน นงานการจ ดท าวารสาร หน วยงาน ประเภท เร อง ผ แต ง คณะว ศวกรรมศาสตร 1. การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาสามจ งหว ด 1. ดร.จงร ก พลาศ ย ชายแดนภาคใต ผ านกลไกการพ ฒนา คณะศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ จ ตอาสาพ ฒนาตนและส งคม ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว

More information