การแข งข นท กษะว ชาการ ประจ าป การศ กษา 2551

Size: px
Start display at page:

Download "การแข งข นท กษะว ชาการ ประจ าป การศ กษา 2551"

Transcription

1 การแข งข นท กษะว ชาการ ประจ าป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) โดยชมรมสถานศ กษาเอกชนจ งหว ดฉะเช งเทรา ร บผ ดชอบด าเน นงานโดย โรงเร ยนเทคโนโลย ศร วรการ โทร แฟกซ

2 การแข งข นท กษะว ชาการ ประจ าป การศ กษา 2551 ของ ชมรมสถานศ กษาเอกชนจ งหว ดฉะเช งเทรา ณ โรงเร ยนเทคโนโลย ศร วรการ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ******************** โปรแกรมท เป ดการแข งข น ท รายการแข งข น ช วงช น ช วงช น ช วงช น ช วงช น ท 1 ท 2 ท 3 ท 4 1 การใช โปรแกรม Paint 2 การสร างช นงานด วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint การสร างช นงานการเข ยน Home page โดยใช โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 หร อ Microsoft Office Font page การใช โปรแกรมส าเร จร ปสร างภาพเคล อนไหว (ใช โปรแกรม Macromedia Flash 8) 5 โปรแกรม Microsoft Office Access โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 ค ณสมบ ต ของผ เข าแข งข น 1. ผ เข าแข งข นเป นน กเร ยน น กศ กษา ท ก าล งศ กษาอย ใน โรงเร ยนเอกชน แบ งตามช วงช นท 1 4 หร อประเภทอาช วศ กษา ระด บ ปวช. 2. โรงเร ยนเป นผ ค ดเล อกผ เข าแข งข นโปรแกรมละ 3 คน ในแต ละช วงช น กต กาการแข งข น 1. แต ละโรงเร ยนต องส งรายช อน กเร ยน น กศ กษา ท จะเข าแข งข นให โรงเร ยนเจ าภาพ 2. การแข งข นม เฉพาะท มโดยโรงเร ยนส งผ เข าแข งข นได โปรแกรมละไม เก น 3 คน 3. ผ เข าแข งข นลงทะเบ ยน ณ สนามแข งข นก อนเวลาแข งข น 30 นาท พร อมอาจารย ผ ควบค ม 4. ไม อน ญาตให ผ เข าแข งข นท มาหล งจากการแข งข นผ านไป 30 นาท เข าห องสอบ 5. อน ญาตให ผ เข าแข งข นออกจากห องสอบได หล งจากการแข งข นผ านไป 45 นาท ประเภท/จ านวน ประเภท ท ม น กเร ยน น กศ กษา ในแต ละช วง ช น ส งผ เข าแข งข นไม เก น 3 คนต อโปรแกรม

3 เกณฑ การต ดส นผ ได ร บรางว ล คะแนน ได ร บเก ยรต บ ตรเหร ยญทอง คะแนน ได ร บเก ยรต บ ตรเหร ยญเง น คะแนน ได ร บเก ยรต บ ตรเหร ยญทองแดง คะแนน ได ร บเก ยรต บ ตรชมเชย ก าหนดการแข งข น 1. การแข งข นในกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ระหว างว นท 6-7 พฤศจ กายน ลงทะเบ ยนในเวลา น. 3. สถานท แข งข น โรงเร ยนเทคโนโลย ศร วรการ การส งข อสอบ 1. ให คณะคร แต ละโรงเร ยน ส งข อสอบในแต ละว ชาและช วงช นโดยการออกข อสอบให สอดคล อง ก บหล กเกณฑ ของเน อหาและเกณฑ การให คะแนนอย างเหมาะสม 2. ส งข อสอบภายในว นท 15 ต ลาคม 2551 มาย งโรงเร ยนเทคโนโลย ศร วรการ การส งใบสม คร 1. กร ณาส งใบสม ครมาย ง โรงเร ยนเทคโนโลย ศร วรการ ท อย 44 ถ.สรรค ประศาสน ต.หน าเม อง อ.เม อง จ.ฉะเช งเทรา ส งใบสม ครได ภายในไม เก นว นท 31 ต ลาคม 2551 หร อ 2. ส งใบสม ครได ท เบอร แฟกซ หร อ 3. ส งใบสม ครได ท ต ดต อผ ประสานงาน 1. นายก จต ศ กด ประพ นธ โทร นางสาวร ตนล กษณ ดอกไม ไหว โทร นางสาวธ ต มา อ พ ท กษ โทร หร อ หมายเหต ขอให คณะคร แต ละโรงเร ยนส งรายช อคณะกรรมการค มสอบ และคณะกรรมการ ตรวจข อสอบ ภายในว นท 31 ต ลาคม 2551 มาย งโรงเร ยนเจ าภาพ

4 การสร างช นงานด วยโปรแกรม Paint บนว นโดว 1. ระด บผ เข าแข งข น - ช วงช นท 1 2. เน อหา - การวาดภาพตามห วข อท ก าหนด 1. พ อของแผ นด น 2. แม ของแผ นด น 3. โรงเร ยนส ขาว 4. ว นสงกรานต 5. เด กไทยในย ค IT 6. เศรษฐก จพอเพ ยง - การวาดภาพไม ให น าภาพดวาด Clip art ในเคร องคอมพ วเตอร มาประกอบการวาดภาพ 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 4. ว ธ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) 4.1 ต งช อและจ ดเก บได ถ กต อง 10 คะแนน 4.2 ความสวยงาม 20 คะแนน 4.2 การจ ดองค ประกอบของภาพ 20 คะแนน 4.3 ความค ดร เร มสร างสรรค 20 คะแนน 4.4 ความส าเร จของผลงาน 10 คะแนน 4.5 ส อความหมายได ช ดเจนสอดคล องก บห วเร อง 20 คะแนน 5. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นเด ดขาด

5 การสร างช นงานด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Office PowerPoint ระด บผ เข าแข งข น - ช วงช นท 2 2. เน อหา - การวางเน อหา - การเปล ยน Slide - การก าหนดข อความเคล อนไหว - การก าหนดร ปภาพเคล อนไหว - การก าหนดพ นหล ง - การให ส - จ านวนสไลด ในการน าเสนอ 8 สไลด 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 4. ว ธ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) 4.1 ต งช อและจ ดเก บได ถ กต อง 10 คะแนน 4.2 ความถ กต องตามโจทย 30 คะแนน 4.3 จ ดตกแต งได สวยงาม 20 คะแนน 4.4 การใช เทคน คการเคล อนไหว 20 คะแนน 4.5 ก าหนดเน อหาได เหมาะสม 20 คะแนน 5. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นเด ดขาด

6 การสร างช นงานการเข ยน Home page โดยใช โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 หร อ Microsoft Office Font page ระด บผ เข าแข งข น - ช วงช นท 3 2. โปรแกรมท ใช - Macromedia Dreamweaver 8 - Microsoft Office Font page Macromedia Flash 8 - Adobe Photoshop CS2 v เน อหา - ค าส งเก ยวก บการก าหนดร ปแบบต วอ กษร - ค าส งในการแสดงรายการ(list) - ค าส งในการสร างตาราง(table) - ค าส งในการสร างเฟรม(Frame) - ค าส งในการก าหนดร ปภาพ - การใช เทคน คต าง ๆ เป นองค ประกอบ - ค าส งในการล งค - จ านวนpageในการออกแบบ 10 page 4. เวลาท ใช ในการแข งข น 3 ช วโมง 5 ว ธ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) 5.1 ก าหนดช อของโฮมเพจหน าแรก 10 คะแนน 5.2 การจ ดองค ประกอบโครงสร าง 20 คะแนน 5.3 การก าหนดเฟรม 10 คะแนน 5.4 การสร างตาราง 10 คะแนน 5.5 การใช เทคน ค(สร างเองเท าน น) 20 คะแนน 5.6 การล งค 10 คะแนน 5.7 ความสวยงาม 20 คะแนน 6. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นเด ดขาด

7 การสร างช นงานการเข ยน Home page โดยใช โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 หร อ Microsoft Office Font page ระด บผ เข าแข งข น - ช วงช นท 4 2. โปรแกรมท ใช - Macromedia Dreamweaver 8 - Microsoft Office Font page Macromedia Flash 8 - Adobe Photoshop CS2 v เน อหา - ค าส งเก ยวก บการก าหนดร ปแบบต วอ กษร - ค าส งในการแสดงรายการ(list) - ค าส งในการสร างตาราง(table) - ค าส งในการสร างเฟรม(Frame) - ค าส งในการก าหนดร ปภาพ - ค าส งเทคน ค เช น การใช ค าส งอ กษรเคล อนไหว ฯลฯ - ค าส งในการล งค - ใช เทคน คต าง ๆ เป นองค ประกอบ - จ านวนpageในการออกแบบ 15 page 4. เวลาท ใช ในการแข งข น 3 ช วโมง 5 ว ธ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) 5.1 ก าหนดช อของโฮมเพจหน าแรก 10 คะแนน 5.2 การจ ดองค ประกอบโครงสร าง 20 คะแนน 5.3 การก าหนดเฟรม 10 คะแนน 5.4 การสร างตาราง 10 คะแนน 5.5 การใช เทคน ค(สร างเองเท าน น)+ค าส ง 20 คะแนน 5.6 การล งค 10 คะแนน 5.7 ความสวยงาม 20 คะแนน 6. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นเด ดขาด

8 1. ระด บผ เข าแข งข น - ช วงช นท โปรแกรมท ใช - Macromedia Flash 8 การใช โปรแกรมส าเร จร ปสร างภาพเคล อนไหว Animation Contest 3. เน อหา - การใช เทคน คค าส งต าง ๆ - การสร างภาพ และลายเส น - การให ส - การเคล อนไหว - ตามท โจทย ก าหนดในว นแข งข น 4. เวลาท ใช ในการแข งข น 3 ช วโมง 5 ว ธ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) 5.1 การต งช อและจ ดเก บได ถ กต อง 10 คะแนน 5.2 ความค ดสร างสรรค 20 คะแนน 5.3 ความสวยงาม 20 คะแนน 5.4 ความสอดคล องก บเน อหา 10 คะแนน 5.5 การสร างภาพ และลายเส น 20 คะแนน 5.6 การจ ดองค ประกอบของภาพ 10 คะแนน 5.7 การก าหนดเวลาในการแสดงภาพ 10 คะแนน 6. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นเด ดขาด

9 1. ระด บผ เข าแข งข น - ช วงช นท 3 2. เน อหา - สร างฐานข อม ล 1 ฐานข อม ล - การสร างตาราง 3 ตาราง - การสร างฟอร ม - การสร างรายงาน - ค าส งในการค านวณ - การก าหนด Relation การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Office Access เวลาท ใช ในการแข งข น 1 ช วโมง 4. ว ธ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) 4.1 การต งช อและจ ดเก บได ถ กต อง 10 คะแนน 4.2 การสร างตารางได ถ กต อง 20 คะแนน 4.3 การสร างรายงานได ถ กต อง 20 คะแนน 4.4 ม การค านวณได ถ กต อง 20 คะแนน 4.5 การก าหนด relation ได ถ กต อง 10 คะแนน 4.6 การสร างฟอร มได ถ กต อง 20 คะแนน 5. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นเด ดขาด

10 1. ระด บผ เข าแข งข น - ช วงช นท 4 2. เน อหา - สร างฐานข อม ล 1 ฐานข อม ล - การสร างแบบสอบถาม - การสร างตาราง 3 ตาราง - การสร างฟอร ม - การสร างรายงาน - ค าส งในการค านวณ - การก าหนด Relation การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Office Access เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 4. ว ธ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) 4.1 การต งช อและจ ดเก บได ถ กต อง 10 คะแนน 4.2 การสร างแบบสอบถามได ถ กต อง 20 คะแนน 4.3 การสร างตารางได ถ กต อง 10 คะแนน 4.4 การสร างรายงานได ถ กต อง 10 คะแนน 4.5 ม การค านวณได ถ กต อง 20 คะแนน 4.6 การก าหนด relation ได ถ กต อง 10 คะแนน 4.7 การสร างฟอร มได ถ กต อง 20 คะแนน 5. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นเด ดขาด

11 การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Visual Basic ระด บผ เข าแข งข น - ช วงช นท 3 2. เน อหา - สร างฟอร มโดยใช Form Designer - ม การใช object ในการออกแบบ แอพพล เคช น เช น textbox, label, command button ฯลฯ - ใช ค าส งมาตรฐาน เช น Instr, str, len, left, dim - ใช ค าส งในการค านวณ 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 4. ว ธ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) 4.1 การต งช อและจ ดเก บได ถ กต อง 10 คะแนน 4.2 การสร างฟอร มได ถ กต อง 30 คะแนน 4.3 การใช เคร องได เหมาะสม 10 คะแนน 4.4 ผลล พธ ถ กต อง 30 คะแนน 4.5 ม ความสวยงาม 20 คะแนน 5. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นเด ดขาด

12 การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Visual Basic ระด บผ เข าแข งข น - ช วงช นท 4 2. เน อหา - สร างฟอร มโดยใช Form Designer - ม การใช object ในการออกแบบ แอพพล เคช น เช น textbox, label, command button, data Control ฯลฯ - ใช ค าส งมาตรฐาน เช น Instr, str, len, left, dim - ใช ค าส งในการค านวณ - สร างฐานข อม ลด วยโปรแกรม ACCESS ม การด งฐานข อม ล 3. เวลาท ใช ในการแข งข น 2 ช วโมง 4. ว ธ การให คะแนน (คะแนนเต ม 100 คะแนน) 4.1 การต งช อและจ ดเก บได ถ กต อง 10 คะแนน 4.2 การสร างฟอร มได ถ กต อง 20 คะแนน 4.3 การใช เคร องได เหมาะสม 10 คะแนน 4.4 ผลล พธ ถ กต อง 20 คะแนน 4.5 ม ความสวยงาม 20 คะแนน 4.6 ม การสร างฐานข อม ล และด งฐานข อม ล 20 คะแนน 5. ผลการต ดส นของคณะกรรมการถ อเป นเด ดขาด

13 ใบสม คร การแข งข นท กษะว ชาการ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ของชมรมสถานศ กษาเอกชนจ งหว ดฉะเช งเทรา ว นท 6-7 พฤศจ กายน 2551 *********** ข าพเจ า...ต าแหน ง... โรงเร ยน...ต าบล... อ าเภอ...จ งหว ด...รห ส...โทรศ พท... ขอส งน กเร ยนเข าร วมการแข งข นโปรแกรม Paint 1. ช วงช นท 1 (ช นประถมศ กษาป ท 1-3) อาจารย ผ ควบค ม 1...โทรศ พท (ม อถ อ)... ลงช อ... (...) หมายเหต ส งใบสม ครท ฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย ศร วรการ ภายในว นท 31 ต ลาคม 2551 แฟกซ หร อ

14 ใบสม คร การแข งข นท กษะว ชาการ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ของชมรมสถานศ กษาเอกชนจ งหว ดฉะเช งเทรา ว นท 6-7 พฤศจ กายน 2551 *********** ข าพเจ า...ต าแหน ง... โรงเร ยน...ต าบล... อ าเภอ...จ งหว ด...รห ส...โทรศ พท... ขอส งน กเร ยนเข าร วมการแข งข นโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ช วงช นท 2 (ช นประถมศ กษาป ท 4-6) อาจารย ผ ควบค ม 1...โทรศ พท (ม อถ อ)... ลงช อ... (...) หมายเหต ส งใบสม ครท ฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย ศร วรการ ภายในว นท 31 ต ลาคม 2551 แฟกซ หร อ

15 ใบสม คร การแข งข นท กษะว ชาการ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ของชมรมสถานศ กษาเอกชนจ งหว ดฉะเช งเทรา ว นท 6-7 พฤศจ กายน 2551 *********** ข าพเจ า...ต าแหน ง... โรงเร ยน...ต าบล... อ าเภอ...จ งหว ด...รห ส...โทรศ พท... ขอส งน กเร ยนเข าร วมการแข งข นการสร างช นงานการเข ยน Home page 1. ช วงช นท 3 (ช นม ธยมศ กษาป ท 1-3) 2. ช วงช นท 4 (ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6) อาจารย ผ ควบค ม 1...โทรศ พท (ม อถ อ)... ลงช อ... (...) หมายเหต ส งใบสม ครท ฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย ศร วรการ ภายในว นท 31 ต ลาคม 2551 แฟกซ หร อ

16 ใบสม คร การแข งข นท กษะว ชาการ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ของชมรมสถานศ กษาเอกชนจ งหว ดฉะเช งเทรา ว นท 6-7 พฤศจ กายน 2551 *********** ข าพเจ า...ต าแหน ง... โรงเร ยน...ต าบล... อ าเภอ...จ งหว ด...รห ส...โทรศ พท... ขอส งน กเร ยนเข าร วมการแข งข นการใช โปรแกรมส าเร จร ปสร างภาพเคล อนไหว 1. ช วงช นท 3 (ช นม ธยมศ กษาป ท 1-3) 2. ช วงช นท 4 (ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6) อาจารย ผ ควบค ม 1...โทรศ พท (ม อถ อ)... ลงช อ... (...) หมายเหต ส งใบสม ครท ฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย ศร วรการ ภายในว นท 31 ต ลาคม 2551 แฟกซ หร อ

17 ใบสม คร การแข งข นท กษะว ชาการ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ของชมรมสถานศ กษาเอกชนจ งหว ดฉะเช งเทรา ว นท 6-7 พฤศจ กายน 2551 *********** ข าพเจ า...ต าแหน ง... โรงเร ยน...ต าบล... อ าเภอ...จ งหว ด...รห ส...โทรศ พท... ขอส งน กเร ยนเข าร วมการแข งข นโปรแกรม Microsoft Office Access ช วงช นท 3 (ช นม ธยมศ กษาป ท 1-3) 2. ช วงช นท 4 (ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6) อาจารย ผ ควบค ม 1...โทรศ พท (ม อถ อ)... ลงช อ... (...) หมายเหต ส งใบสม ครท ฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย ศร วรการ ภายในว นท 31 ต ลาคม 2551 แฟกซ หร อ

18 ใบสม คร การแข งข นท กษะว ชาการ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ของชมรมสถานศ กษาเอกชนจ งหว ดฉะเช งเทรา ว นท 6-7 พฤศจ กายน 2551 *********** ข าพเจ า...ต าแหน ง... โรงเร ยน...ต าบล... อ าเภอ...จ งหว ด...รห ส...โทรศ พท... ขอส งน กเร ยนเข าร วมการแข งข นโปรแกรม Microsoft Visual Basic ช วงช นท 3 (ช นม ธยมศ กษาป ท 1-3) 2. ช วงช นท 4 (ช นม ธยมศ กษาป ท 4-6) อาจารย ผ ควบค ม 1...โทรศ พท (ม อถ อ)... ลงช อ... (...) หมายเหต ส งใบสม ครท ฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย ศร วรการ ภายในว นท 31 ต ลาคม 2551 แฟกซ หร อ

หล กเกณฑ ค ณสมบ ต และกต กาท วไปส าหร บการทดสอบทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พ (SVT) คร ง 8 ประจ าป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ...

หล กเกณฑ ค ณสมบ ต และกต กาท วไปส าหร บการทดสอบทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พ (SVT) คร ง 8 ประจ าป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ... หล กเกณฑ ค ณสมบ ต และกต กาท วไปสาหร บการทดสอบทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พ (SVT) คร ง 8 ประจาป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ... การทดสอบมาตรฐานท กษะว ชาช พสถาบ นในเคร อต งตรงจ ตร (SVT) จ ดเพ อส

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

เด ยว ท ม ม. 1-3 ม.4-6

เด ยว ท ม ม. 1-3 ม.4-6 ก จกรรมการแข งข นมหกรรมการศ กษาก าวไกล พาท องถ นไทยส อาเซ ยน ของโรงเร ยนในส งก ด องค การบร หารส วนจ งหว ดกาฬส นธ คร งท 7 ว นท 29 พฤศจ กายน 2556 ณ โรงเร ยนจ มจ งพล งราษฎร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1.1 เป นน กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ระด บช นประถมศ กษาตอนปลาย (ช นประถมศ กษาป ท 4-6) ประเภทค

1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1.1 เป นน กเร ยนท ก าล งศ กษาอย ระด บช นประถมศ กษาตอนปลาย (ช นประถมศ กษาป ท 4-6) ประเภทค เกณฑ การแข งข นการใช โปรแกรม MS PowerPoint 2007 ระด บประถมศ กษาตอนปลาย (ช.นประถมศ กษาป ท 1 4-6) ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร อาคาร 6 ช.น 4 โรงเร ยนก าแพงเพชรพ ทยาคม 1. ค ณสมบ ต ผ เข าร วมแข งข น 1.1 เป นน

More information

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ

การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน (HU DEW Contest 2013) คร งท 9 งานหาดใหญ แฟร 2013 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ----------------------------------------- 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได

More information

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร

รายการการแข งข นคอมพ วเตอร รายการการแข งข นคอมพ วเตอร 1. การแข งข นการวาดภาพด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร กราฟ ก ระด บช น ป.1-3 ท มละ 2 คน 2. การแข งข นการใช โปรแกรมนาเสนอ (Presentation) ระด บช น ป.4-6 ท มละ 2 คน 3. การแข งข นการสร าง Webpage

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ เข าร วมการแข งข น น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย และ ระด บ ปวช. ของโรงเร ยน 14 จ งหว ดในเขตภาคใต

2. ค ณสมบ ต ของผ เข าร วมการแข งข น น กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย และ ระด บ ปวช. ของโรงเร ยน 14 จ งหว ดในเขตภาคใต การแข งข นท กษะทางด านคอมพ วเตอร ของน กเร ยน #8 (HU DEW Contest) งานหาดใหญ แฟร 2012 ณ มหาว ทยาล ยหาดใหญ ----------------------------------------- 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อให ผ เข าร วมโครงการได ศ กษาหาความร

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย

กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย เกณฑ การประกวดแข งข น กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท ๖๒/๒๕๕๕ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ สารบ ญ เร อง หน า ก จกรรมการแข

More information

เขตพ นท /ระด บช น รวม 5 ก จกรรม

เขตพ นท /ระด บช น รวม 5 ก จกรรม โปรแกรมการแข งข นท กษะว ชาการน กเร ยนโรงเร ยนเอกชนคร งท 16 ระด บม ธยมศ กษา จ.นครศร ธรรมราช ช น ม.1-3 และ ม.4-6 ก จกรรมการแข งข นกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช อก จกรรม เขตพ นท /ระด บช น ม. 1-3 ม. 4-6 ประเภท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช.

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวช. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช Word Processor ได ถ กต อง ตามประเภทของงานและ การใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน การใช ค าส งจ ดร

More information

รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว

รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ประเภทว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว 1. ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาท กษะว ชาช พด านการท องเท ยวของน กเร ยน น กศ กษา 2. เพ อพ ฒนาบ คล กภาพและความม นใจในว ชาช พด านการท องเท ยว 3. เพ อส งเสร มและพ ฒนาความค ดสร างสรรค ให แก น กเร ยน น กศ กษา 2.

More information

เขตพ นท / ระด บช น รวม๙ก จกรรม

เขตพ นท / ระด บช น รวม๙ก จกรรม ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 ป การศ กษา 2557 ก จกรรมและหล กเกณฑ การแข งข นกล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สร ปก จกรรมการงานอาช พ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (การงานอาช พ) ช อก จกรรม

More information

บอาช วศ กษาจ งหว ดมหาสารคาม ป การศ กษา

บอาช วศ กษาจ งหว ดมหาสารคาม ป การศ กษา รายละเอ ยดและเกณฑ การแข งข นท กษะว ชาช พ ล กษณะท วไปของงาน การพ ฒนาเว บแอพพล เคช น(Web Application) ระบบงานทะเบ ยนศ ษย เก าอาช วศ กษา (Vocational Alumni System) ขอบเขตของงาน 1. โครงสร างเว บไซต ให เป นไปตามแผนผ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ก จกรรม เวลา ท ใช แข งข น จานวน น กเร ยน ต อท ม ม.4-6 (ท กส งก ด)

ก จกรรม เวลา ท ใช แข งข น จานวน น กเร ยน ต อท ม ม.4-6 (ท กส งก ด) 1 ตารางสร ปก จกรรมการประกวดและแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร เน องในงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย (คอมพ วเตอร ) ก จกรรม จานวน น กเร ยน ต

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวส.

การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวส. การใช โปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Word 2003 ระด บ ปวส. เพ อให ผ เข าแข งข นสามารถใช WORD PROCESSOR ได ถ กต องตามประเภทของ งานและการใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถเล อกใช ค าส งต อไปน การใช ค าส งจ กร ปแบบของข

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน ----------------------------------- รายนามคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 1) อาจารย ย พา ช มจ นทร ประธานคณะผ ประเม นค ณภาพภายใน 2) อาจารย เยาวร

More information

1. ท กษะท ใช ในการแข งข น : Database Management Programming

1. ท กษะท ใช ในการแข งข น : Database Management Programming 1. ท กษะท ใช ในการแข งข น : Database Management Programming 1.1 โปรแกรมท ใช ในการแข งข น 1. ใช Database ของ Microsoft Access 00. Application Tool ต องเป น Visual Basic 6.0 เท าน น 1. ส งท ต องจ ดเตร ยมในการแข

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

รายละเอ ยดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556

รายละเอ ยดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556 รายละเอ ยดการประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556 แนวค ดการจ ดประกวด การประกวดส อการเร ยนร ไอซ ท เพ ออาช วศ กษา ประจ าป 2556 น ไม ใช การประกวดเฉพาะต วส อเท าน น แต เป น การประกวดท งกระบวนการจ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก

การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส ดส วนเวลาเร ยน (ช วโมง) / ป ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ช วงช นท 1 (ป. 1-3) ช วงช นท 2 (ป. 4-6) ช วงช นท 3 (ม. 1-3) กล มสาระการเร ยนร ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5

More information

ภาคผนวก ก รายนามผ เช ยวชาญ

ภาคผนวก ก รายนามผ เช ยวชาญ ภาคผนวก 59 ภาคผนวก ก รายนามผ เช ยวชาญ 60 รายนามผ เช ยวชาญ 1. อาจารย อภ ชาต บ งคมเนตร คร ค.ศ.3 ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ โรงเร ยนบ านห วยหละ อาเภอบ านโฮ ง จ งหว ดลาพ น 2. อาจารย อ ท ยวรรณ โสภา คร ค.ศ.3 ว ทยฐานะชานาญการพ

More information