แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555

2 ค าน า ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2555 ฉบ บปร บแก ไข ฉบ บน ได ปร บแก ไขมาจากแผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น คณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2555 ท ได ร บความเห นชอบจากผ บร หาร เม อว นท 20 พฤศจ กายน 2554 ได ให ความส าค ญก บกระบวนการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น โดยได ด าเน นการส ารวจความต องการในการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นภายในคณะ นอกจากน ย งได ค าน งถ งความสอดคล องก บย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยและแผนกลย ทธ ของ คณะคร ศาสตร ประกอบก บวงเง นงบประมาณท ส าน กงานได ร บการจ ดสรรในการพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน จะเป นประโยชน ในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากรซ ง เป นทร พยากรท ค าท ส ดของคณะ ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลต อไป (นางสาวก ลยา ไอยรา) ห วหน าส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ป งบประมาณ 2555

3 สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ความเป นมาและความส าค ญ....1 ว ตถ ประสงค... 1 การว เคราะห สภาพแวดล อม (SWOT Analysis)... 1 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร... 2 แนวทางการด าเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร... 3 ส วนท 2 ข อม ลท วไป ว ส ยท ศน พ นธก จ 5 โครงสร างส าน กงาน ภาระงานท หน วยงานร บผ ดชอบ... 9 ข อม ลบ คลากร ภาระงานของบ คลากร แบบส ารวจความต องการของบ คลากร.. 22 ส วนท 1 แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ความเป นมาและความส าค ญ คณะคร ศาสตร ให ความส าค ญก บมาตรการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ให ม ค ณภาพ ตามมาตรฐานเป นท ยอมร บจากบ คคลภายนอก จะต องได ร บการพ ฒนาอย างต อเน อง ท งปร มาณ ป งบประมาณ 2555

4 และค ณภาพท เหมาะสม เพ อรองร บการพ ฒนาและสอดคล องก บปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จ ของคณะท ก าหนดไว ในการด าเน นงานพ ฒนาบ คลากร เร มต งแต การสรรหาบ คลากร การพ ฒนา บ คลากรให ม ความเช ยวชาญ การร กษาบ คลากรให อย นานและการให งานท เหมาะสม แผนการ พ ฒนาบ คลากร จ งเป นส งจ าเป นและส าค ญอย างย ง เพราะเป นเคร องม อท ช วยในการวางแผนการ ต ดส นใจ การส งเสร ม สน บสน นในการพ ฒนา จะช วยให หน วยงานสามารถด าเน นงานพ ฒนา ค ณภาพของบ คลการได อย างม ประส ทธ ภาพ จากการตระหน กในความส าค ญด งกล าว ส าน กงาน คณบด จ งได จ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ประจ าป งบประมาณ 2555 ข น เพ อเป น แนวทางการปฏ บ ต และเป นข อม ลในการต ดส นใจท ถ กต อง ของผ บร หารระด บต างๆให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ว ตถ ประสงค 1. เพ อใช เป นกรอบและแนวทางในการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นให ม ประส ทธ ภาพ 2. เพ อเป นเคร องม อในการก าก บ ต ดตามการพ ฒนาบ คลากรของงานต างๆให เป นไปตาม เป าหมายท วางไว 3. เพ อเป นข อม ลส าค ญส าหร บการวางแผนและต ดส นใจในการพ ฒนาก าล งคนสาย สน บสน นของคณะ การว เคราะห สภาพแวดล อมด านบ คลากร จ ดแข ง 1. บ คลากรอ ท ศเวลาในการปฏ บ ต งานให ก บคณะ และม ความพร อมในการพ ฒนาตนเอง 2. มหาว ทยาล ย/คณะ ม นโยบายสน บสน นงบประมาณ เช น การสน บสน นงบประมาณ กองท นพ ฒนาคณาจารย และข าราชการ 3. บ คลากรม ความต งใจ ขย น และม ความร บผ ดชอบ ในการท างาน จ ดอ อน 1. การพ ฒนาบ คลากรไม ต อเน อง ไม ม แผนงานการพ ฒนาบ คลากรท ช ดเจน 2. บ คลากรไม เพ ยงพอ ท าให ภาระงานท ร บผ ดชอบเพ มมากข น อาจเป นสาเหต ให เก ด ความผ ดพลาดและเส ยหายแก งานราชการได 3. บ คลากรขาดความม นคงและโอกาสความก าวหน าในหน าท การงาน ท าให การเปล ยน งานเข า-ออก บ อย 4. มหาว ทยาล ยและคณะ ไม ม การวางแผนหร อเตร ยมอ ตรารองร บแทนก าล งคนท จะ ป งบประมาณ 2555

5 เกษ ยนหร อลาออกในอนาคต 5. ขาดบ คลากรท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทาง เช น น กว ชาการ น กว เคราะห ข อม ล น กว ชาการคอมพ วเตอร เป นต น โอกาส 1. เป นหน วยงานท ได ร บความร วมม อจากท องถ นท งภาคร ฐและเอกชนเป นอย างด และ หน วยงานภายนอกให การยอมร บ 2. พระราชกฤษฎ กา ว าด วยการบร หารบ านเม องท ด พ.ศ.2546 ท าให เก ดการกระต นการ ต นต วในการพ ฒนาตนเอง อ ปสรรค 1. ม การตรวจต ดตาม ประเม นการด าเน นงาน ท งจากหน วยงานต างๆภายในและภายนอก มากเก นไป ระบบการประเม นขาดความช ดเจน ขาดมาตรการในการน าผลการประเม นมาใช อย าง แท จร ง 2. ภาวะการแข งข นทางการศ กษาของสถาบ นต างๆท ส งข น เช น ค าตอบแทนส ง สว สด การ เพ มข น ท าให บ คลากรท ม ความสามารถด ารงต าแหน งได ไม นาน 3. นโยบายการจ ดก าล งคนของภาคร ฐลดน อยลง ส งผลให การพ ฒนาบ คลากรขาดความ ต อเน อง ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร พ ฒนาค ณภาพบ คลากรสายสน บสน น ให ม ศ กยภาพเพ มข นในการท างาน แนวทางการด าเน นงานก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 1. ส งเสร มให บ คลากรสายสน บสน นได ร บท นเพ อศ กษาต อท งภายในและต างประเทศ 2. ส งเสร มให บ คลากรสายสน บสน นให เข าร บการฝ กอบรม ประช มส มมนา และด งาน ท ง ภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 3. ใช หล กการมอบหมายงานควบค ก บการมอบอ านาจในการปฏ บ ต งาน ( Empowerment) เพ อพ ฒนาบ คลากรให สามารถพ ฒนาศ กยภาพในการท างานท เพ มข น 4. น าแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ (Competency) มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน นการ ป งบประมาณ 2555

6 ประเม นสมรรถนะเพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคล และส งเสร มการพ ฒนาผ บ งค บบ ญชาระด บต น และระด บกลาง ให สามารถระบ ระด บสมรรถนะท เป นอย จร งของผ ใต บ งค บบ ญชาเป นรายบ คคลได 5. พ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานแทนก นได โดยส งเสร มการจ ดท าค ม อการ ปฏ บ ต งาน 6. ส งเสร มให หน วยงาน ปร บปร งกระบวนงานให บร การท ส าค ญให ส น กระช บ โดยเน นการ ผล ตผลงานท รวดเร ว และถ กต อง 7. จ ดอบรมว เคราะห ค างาน เพ อก าหนดระด บต าแหน งข าราชการพลเร อนใน สถาบ นอ ดมศ กษา (สายสน บสน น) ให ส งข น ป งบประมาณ 2555

7 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ประเด นย ทธศาสตร บ คลากรสายสน บสน น ม ศ กยภาพเพ มข นในการท างาน เป าประสงค การพ ฒนาค ณภาพในการปฏ บ ต งานให แก บ คลากรในหน วยงาน กลย ทธ การพ ฒนาบ คลากรในหน วยงานให ม ค ณภาพเป นท ยอมร บแก สาธารณชน โครงการ/ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นการ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. การปฐมน เทศพน กงาน/ เจ าหน าท ใหม (แคแสดช อใหม ) มหาว ทยาล ย ด าเน นการ - มหาว ทยาล ย ส าน กงานคณบด 2. ศ กษา ด งาน หน วยงานอ น ต.ค.54 -ก.ย.55 40,000 ส าน กงานคณบด 3. เข าร วมประช ม/อบรมท ต.ค.54 -ก.ย.55 10,000 ส าน กงานคณบด หน วยงานจ ดหร อหน วยงานอ น จ ดข น 4. จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ต.ค.54 -ก.ย.55 1,000 ส าน กงานคณบด 5. จ ดท ารายละเอ ยดของงานใน ต าแหน ง(job description) ต.ค.54 -ก.ย.55 - ส าน กงานคณบด ต วช ว ดและค าเป าหมาย 1. ร อยละของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนา ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ 70

8 บทท 2 ข อม ลท วไป ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ม ภารก จในการให การสน บสน นการด าเน นงานตามภารก จ หล กของคณะคร ศาสตร ค อ การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การทางว ชาการแก ส งคม และการ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ให บรรล เป าหมาย ประกอบด วย 2 หน วยงานหล กตามโครงสร างการ แบ งส วนหน วยงานในคณะ ได แก งานบร หารท วไปและงานบร การการศ กษา ว ส ยท ศน เป นเล ศบร การ ท างานเป นท ม พ ฒนาองค กร ส ส าน กงานม ออาช พ พ นธก จ ม การบร หารงานโดยย ดหล กค ณธรรม เน นการม ส วนร วมของบ คลากร ส งเสร มการพ ฒนา ศ กยภาพ เพ มแรงจ งใจการปฏ บ ต งานของบ คลากร\และม งการพ ฒนาองค กรให ม ค ณภาพ มาตรฐานในการให บร การ ค าน ยมองค กร ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร (Faculty of Education office ) ม งม นในหล กธรรมาภ บาล ศ นย รวมส าน กงานแนวใหม ม งม นส การปฏ บ ต F = Following Best Practice ม งม นในหล กธรรมาภ บาล ปฏ บ ต หน าท ด วยความ ขย นหม นเพ ยร ซ อส ตย ส จร ต ม ความโปร งใส เป นธรรม ม จ ตส าน กและจรรยาบรรณว ชาช พ ร กษาความล บ ผลประโยชน และทร พย ส นขององค กร ประพฤต ปฏ บ ต ทางจรรยาบรรณ และ กฎระเบ ยบขององค กรตลอดเวลา E = e-office ศ นย รวมส าน กงานแนวใหม หมายถ ง ใช ระบบราชการแนวใหม โดยใช ระบบออนไลน ใช เทคโนดลย สารสนเทศเพ อพ ฒนาการปฏ บ ต งานและการส อสาร O = Operation ม งม นส การปฏ บ ต หมายถ ง ม ระบบปฏ บ ต งานท ด ท างานอย างม ข นตอน และเป นระบบ ม การก าก บ ต ดตามอย างต อเน อง ม ประส ทธ ภาพ

9 ประเด นย ทธศาสตร 1. การพ ฒนาระบบการให บร การ เช น การจ ดท ารายละเอ ยดของงาน (Job Description) ข นตอนการท างาน และมาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Performance Standard) ฯลฯ 2. การพ ฒนาระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน 3. การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศและระบบฐานข อม ล 4. การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 5. การส งเสร มความม นคงในการปฏ บ ต งาน การส งเสร มสว สด การและแรงจ งใจใน การปฏ บ ต งาน เช น เง นเพ มพ เศษ การตรวจส ขภาพประจ าป การท าประก นช ว ตและอ บ ต เหต และ กองท นต าง ๆ 6. การวางแผนปร บโครงสร างองค กร และโครงสร างการบร หารส าน กงาน เลขาน การ ให เหมาะสมแก การปฏ บ ต งาน และม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค 1. พ ฒนาองค กรให ม มาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Performance Standard) เพ อน าไปส ส าน กงานม ออาช พในด านการให บร การ 2. พ ฒนาระบบการให บร การให ม ประส ทธ ภาพ ม การบร หารจ ดการเช งร ก ม การ ท างานเป นท มประสานงานก นได อย างลงต ว สามารถปฏ บ ต งานทดแทนก นได เพ อให สามารถ สน บสน นการด าเน นงานตามภารก จของคณะคร ศาสตร อย างม ประส ทธ ภาพ 3. พ ฒนาระบบเทคโนโลย และระบบข อม ลสารสนเทศให สามารถน ามาใช ในการ ปฏ บ ต งานของตน และสามารถท างานสอดคล องก บฝ ายอ นได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. พ ฒนาบ คลากรให ม ศ กยภาพในการให บร การ เพ มสว สด การ และแรงจ งใจใน การปฏ บ ต งานของบ คลากรท กระด บ

10 โครงสร างส าน กงาน โครงสร างการแบ งส วนหน วยงานในคณะคร ศาสตร คณะคร ศาสตร ส าน กงานคณบด งานบร หารท วไป งานบร การการศ กษา - งานสารบรรณ - งานบ คลากร - งานอาคารสถานท - งานประชาส มพ นธ - งานเลขาน การและการประช ม - งานการเง นและพ สด - งานแผนงานและงบประมาณ - งานว ชาการ - งานก จการน กศ กษา - งานบร การส อ โสตท ศน ปกรณ - งานบร การช มชน - งานฝ กประสบการณ ว ชาช พคร - งานประก นค ณภาพการศ กษา - งานระบบเทคโนโลย สารสนเทศ - งานพ ฒนาว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา

11 โครงสร างการบร หาร คณบด (นายมานพ ชาช โย) ห วหน าส าน กงานคณบด (นางสาวก ลยา ไอยรา) งานบร หารท วไป (นางสาวส จ น รองพล) งานบร การการศ กษา (นายว เช ยร ช วยขาว) งานสารบรรณ งานเลขาน การและ การประช ม งานว ชาการ (นางสาวว นด หน อย ไพร) งานการเง น งานพ สด งานแผนงานและ งบประมาณ (นางสาวส จ น รองพล) งานอาคารสถานท งานบร การส อ โสตท ศน ปกรณ งานพ ฒนาว ชาช พคร และ บ คลากรทางการศ กษา (ป.บ ณฑ ตว ชาช พคร ) (นายว เช ยร ช วยขาว) งานฝ กประสบการณ ว ชาช คร งานบร การช มชน งานบ คลากร ( นางสาวส ร ร ตน โอบอ อม) งานประก นค ณภาพการศ กษา งานก จการน กศ กษา งานประชาส มพ นธ (นางสาวกาญจนา สมบ นดาล)

12 ข อม ลบ คลากร ส าน กงานคณบด ของคณะคร ศาสตร ม บ คลากรท งหมด 6 คน ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ป พ.ศ.เก ด เร มท างาน การศ กษา ค ณว ฒ ว ชาเอก 1 นางสาวก ลยา ไอยรา ห วหน าส าน กงานคณบด 29 ธ นวาคม 1 ก นยายน ปร ญญาโท กศ.ม. การบร หารการศ กษา นางสาวส จ น รองพล เจ าหน าท บร หารงานท วไป พน กงานมหาว ทยาล ย (งานการเง น พ สด งบประมาณ) 19 เมษายน ม ถ นายน 2549 ปร ญญาตร คบ. คอมพ วเตอร ศ กษา 3 นายว เช ยร ช วยขาว เจ าหน าท บร หารงานท วไป พน กงานมหาว ทยาล ย (ป.บ ณฑ ต/อาคารสถานท /บร การส อโสต) 4 นางสาวส ร ร ตน โอบอ อม เจ าหน าท ฝ ายฝ กประสบการณ ว ชาช พคร ล กจ างช วคราว 5 นางสาวว นด หน อย ไพร เจ าหน าท บร หารงานท วไป ล กจ างช วคราว (งานสารบรรณ ประช ม งานประก น ค ณภาพฯ) 30 มกราคม ม นาคม ต ลาคม เมษายน เมษายน ต ลาคม 2555 ปร ญญาตร คบ. ธ รก จศ กษา อน ปร ญญา ปวส. การตลาด ปร ญญาตร บธ.บ. การประก นภ ย

13 ล าด บ 6 นางสาวกาญจนา สมบ นดาล เจ าหน าท ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศและ ช อ-สก ล ต าแหน ง ป พ.ศ.เก ด เร มท างาน การศ กษา ค ณว ฒ ว ชาเอก โสตท ศน ปกรณ (ล กจ างช วคราว) งานประชาส มพ นธ งานบ คคล เทคโนฯ สารสนเทศ) 29 เมษายน ต ลาคม 2555 ปร ญญาตร วท.บ. เกษตรศาสตร (พ ชศาสตร )

14

15

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ

บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ บทท 2 ย ทธศาสตร ของเข อนร ชชประภา 2.1 การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) ความหมายของการวางแผนกลย ทธ การวางแผนย ทธศาสตร หร อ การวางแผนกลย ทธ (Strategic Planning) เป นกระบวนการต ดส นใจ เพ อก าหนดท ศทางในอนาคตขององค

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information