แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559"

Transcription

1 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน 2555

2 สารบ ญ หน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร 1 บทท 1 กรอบแนวค ดแผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ 3 บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ บทท 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมทางด าน HRD ของกร งเทพมหานคร 5 บทท 3 ว ส ยท ศน เป าหมายของแผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ 8 บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ บทท 4 ย ทธศาสตร การพ ฒนา 10 ย ทธศาสตร ท 1 การเสร มสร างค าน ยมร วมม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด 11 ย ทธศาสตร ท 2 การสร างว ฒนธรรมการเร ยนร 13 ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาภาวะผ น า 15 ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาความสามารถทางการบร หารจ ดการ 17 ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาบ คลากรในการปฏ บ ต งานตามสมรรถนะว ชาช พ 19 ย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง 22 ย ทธศาสตร ท 7 การพ ฒนาค ณภาพช ว ต 24 บทท 5 แนวทางการประเม นผลส าเร จ 26 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

3 1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร ในป กร งเทพมหานครจะพ ฒนาการบร การของกร งเทพมหานครเพ อส งมอบบร การท ด ท ส ด แก ประชาชน โดยเน นการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานของข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร ด านค ณภาพและมาตรฐานการปฏ บ ต งานให เป นไปตามสมรรถนะหล ก สมรรถนะว ชาช พ และท กษะด านภาษาต างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอ งกฤษ รวมท งการส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อตอบสนองและข บเคล อน นโยบายและย ทธศาสตร การบร หารราชการของกร งเทพมหานครได อย างม ประส ทธ ภาพ และส งผลให ประชาชน/ ผ ร บบร การม ความพ งพอใจและน าส การม ส วนร วมในการบร หารจ ดการเม องในฐานะเป นพลเม อง กร งเทพมหานครจะต องด าเน นการพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร โดยบ รณาการภารก จด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคลระหว างหน วยงานในส งก ดกร งเทพมหานครให ท วถ งอย างเป น ระบบและต อเน องตรงตามภารก จท ร บผ ดชอบตอบสนองและข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนากร งเทพมหานคร อย างม ประส ทธ ภาพ ด วยความภาคภ ม ใจในองค กรและม ความส ขในการท างานพร อมร บการเปล ยนแปลงท จะเก ดข น อ นเน องจากการเป ดการค าเสร ในกล มประเทศอาเซ ยน หร อ ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community - AEC) ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งเน นพ ฒนาองค กรและบ คลากรของกร งเทพมหานครส ความเป นม ออาช พในการบร การประชาชน สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครได จ ดท าแผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากร กร งเทพมหานคร เพ อเป นกรอบท ศทางการพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ ท สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ ย ทธศาสตร การพ ฒนากร งเทพมหานครตามแผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙) ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ประเด นย ทธศาสตร ท 5.3 เสร มสร างให บ คลากรของกร งเทพมหานครม ความพร อมท งด านศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจเพ อร วม พ ฒนามหานครให น าอย ย งย น แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกร งเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙) สน บสน นสมรรถนะของข าราชการกร งเทพมหานคร และม งเน นการพ ฒนาบ คลากรตามความร ความสามารถ เพ อผล กด นให หน วยงานในส งก ดกร งเทพมหานคร น าพ นธก จท ปรากฏในแผนฯ ไปส การปฏ บ ต โดยม เป าหมายให การพ ฒนาในแต ละระด บท งภายในและภายนอกสถาบ นฯ ม ความสอดคล องและเช อมโยงก น ซ งจะสามารถแสดง ให เห นผลส มฤทธ ของแผนฯ อ นเก ดจากการปฏ บ ต งานประสานก นของท กส วนราชการ ตลอดจน ม การต ดตามและ ประเม นผลส มฤทธ อย างต อเน อง พ นธก จ 1. พ ฒนาองค กรและเสร มสร างค าน ยมร วมม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด ให บ คลากรม ความร กผ กพ นและ ภ ม ใจในองค กร 2. เพ มประส ทธ ภาพการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของกร งเทพมหานคร โดยสถาบ นพ ฒนาข าราชการ- กร งเทพมหานครเป นท ปร กษาด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ๓. กระจายบทบาทการพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครให ก บ หน วยงานในส งก ดกร งเทพมหานคร ๔. พ ฒนาท ศนคต และจ ตส าน กท ด แก บ คลากรในเร องค ณธรรมจร ยธรรม ๕. พ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครส ความเป นม ออาช พให พร อมร บการ เปล ยนแปลง/เตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

4 2 เป าหมาย 1. กร งเทพมหานครม แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ ซ งสอดคล องตามแผนพ ฒนากร งเทพมหานคร 12 ป ระยะท 2 (พ.ศ ) และแผนย ทธศาสตร บร หารทร พยากรบ คคลของกร งเทพมหานคร พ.ศ ด าเน นการพ ฒนาศ กยภาพข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครตาม สมรรถนะหล ก และสมรรถนะว ชาช พ อย างเป นระบบต อเน อง โดยเน นพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรมควบค ไปก บการพ ฒนา ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจให แก บ คลากรของกร งเทพมหานคร และสามารถประเม นผลการน าความร ไป ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานเป นไปตามเกณฑ การประเม นแต ละระด บ 3. สน บสน นกระบวนการพ ฒนาบ คลากรโดยการส งไปศ กษา ฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ด งาน และ ปฏ บ ต การว จ ย ในประเทศและต างประเทศ 4. พ ฒนาความร ความสามารถข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร ส ความเป น ม ออาช พในการบร การประชาชน เพ อส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชนผ ร บบร การ ย ทธศาสตร หล กการพ ฒนา ย ทธศาสตร ท 1 การเสร มสร างค าน ยมร วมม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด ย ทธศาสตร ท 2 การสร างว ฒนธรรมการเร ยนร ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาภาวะผ น า ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาความสามารถทางการบร หารจ ดการ ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาบ คลากรในการปฏ บ ต งานตามสมรรถนะว ชาช พ ย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง ย ทธศาสตร ท 7 การพ ฒนาค ณภาพช ว ต

5 3 บทท ๑ กรอบแนวค ดแผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครร วมก บคณะท างานเตร ยมการจ ดท าแผนพ ฒนาข าราชการ- กร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร ท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กร งเทพมหานคร (พ.ศ ) โดยได ด าเน นการส มมนาเช งปฏ บ ต การประช มกล มย อย ระดมความค ดเห น และได จ ดท าแผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ ให สอดคล องก บ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร 12 ป ระยะท 2 (พ.ศ ) ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ประเด นย ทธศาสตร ท 5.3 เสร มสร างให บ คลากรของกร งเทพมหานคร ม ความพร อมท งด านศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจเพ อร วมพ ฒนามหานครให น าอย ย งย น และอ.ก.ก.ว สาม ญ เก ยวก บการสรรหา พ ฒนาบ คลากร และการประเม น ได เห นชอบเพ อใช เป นกรอบและแนวทางในการวางแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลของกร งเทพมหานคร โดยม งเน นให บ คลากรของกร งเทพมหานคร ม การพ ฒนาค ณภาพการปฏ บ ต ราชการบนพ นฐานของสมรรถนะหล ก และสมรรถนะว ชาช พ ม การเร ยนร ท หลากหลายควบค ไปก บการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ให สามารถปฏ บ ต งานตอบสนองต อ ความต องการขององค กรได อย างม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บการเปล ยนแปลงระบบการบร หารงานบ คคลแนวใหม ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร างข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครให ม ความพร อมท งด านศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจ สามารถปฏ บ ต งานรองร บภารก จด านต าง ๆ ในการข บเคล อนนโยบายและ แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร 12 ป ระยะท 2 (พ.ศ ) ได อย างม ประส ทธ ภาพและเข าถ งประชาชน ได อย างภาคภ ม และม ความส ขในการท างาน เป าหมาย ข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครได ร บการพ ฒนาอย างม แบบแผนสามารถ ปฏ บ ต งานตอบสนองความต องการของประชาชน ตามภารก จของกร งเทพมหานคร และข บเคล อนให กร งเทพมหานครเป นศ นย กลางในภ ม ภาคเอเซ ยตะว นออกเฉ ยงใต และม งส มหานครน าอย อย างย งย น ท ศทางการพ ฒนา ๑. เสร มสร างว ฒนธรรมองค กร ภาพล กษณ กร งเทพมหานคร ให บ คลากรม ความร กผ กพ นและภ ม ใจในองค กร ๒. พ ฒนาศ กยภาพข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครให เป นไปตามสมรรถนะหล ก และสมรรถนะว ชาช พอย างเป นระบบต อเน อง เพ อให สามารถปฏ บ ต ภารก จตอบสนองความคาดหว งของประชาชนท ไม หย ดน งให ล ล วงไปได อย างม ประส ทธ ภาพ ๓. พ ฒนาภาวะผ น าแก ข าราชการกร งเทพมหานครท กระด บให ม ศ กยภาพด านภาวะผ น า (น าตน น าท ม และน าองค กร)

6 4 ๔. พ ฒนาความสามารถผ บร หารกร งเทพมหานครด านการบร หารจ ดการให สอดคล องก บหล กเกณฑ การ เข าส ต าแหน ง ๕. พ ฒนาศ กยภาพข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครให สามารถปฏ บ ต งานได อย าง ม ค ณภาพ และม ค ณภาพช ว ตท ด ตอบสนองต อความต องการขององค กรข บเคล อนให กร งเทพมหานครเป นศ นย กลาง ในภ ม ภาคเอเซ ยตะว นออกเฉ ยงใต และม งส มหานครน าอย อย างย งย น ๖. กระจายบทบาทการพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร ระหว าง สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน ก และส าน กงานเขต องค ประกอบของแผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ การว เคราะห สภาพแวดล อม (5Cs) ทางด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของกร งเทพมหานคร (HRD) 2. การก าหนดย ทธศาสตร /เป าหมายหล ก และต วช ว ด 3. ก าหนด แผนงาน โครงการ/ก จกรรม/ต วช ว ด/กรอบเวลาการด าเน นงาน และ ผ ร บผ ดชอบ 4. ก าหนดแนวทางการประเม นผลส าเร จ

7 5 บทท ๒ การว เคราะห สภาพแวดล อมทางด านHRD ของกร งเทพมหานคร การว เคราะห สภาพแวดล อม (5 Cs) ทางด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของกร งเทพมหานคร ว เคราะห สภาพแวดล อม 5Cs Context Customer Competitor Collaborator Company ก าหนดย ทธศาสตร Context : - นโยบายผ ว าราชการกร งเทพมหานครต องการให กร งเทพมหานครเป นองค กรท (บร บทด านต างๆ) เข มแข ง ม ความเป นสถาบ นส ง ท างานอย างเป นระบบ ย ดหล กเกณฑ ตอบสนอง ความต องการของประชาชน บร บททางส งคม เศรษฐก จ ว ฒนธรรมท เปล ยนแปลงรองร บ การเข าส ประชาคมอาเซ ยน (AEC) ในป 2558 และต องการให บ คลากรของกร งเทพมหานคร ม ขว ญและก าล งใจ เป นคนเก ง คนด ม ค ณธรรมและจร ยธรรม กล าต ดส นใจในส ง ท ถ กต อง ม จ ตใจพร อมให บร การประชาชน (Service Excellence) - การบร หารทร พยากรบ คคลตาม พ.ร.บ. ระเบ ยบข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และพ.ร.บ. ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ เน นหล กค ณธรรม หล กสมรรถนะ และหล กผลงาน โดยกระจาย ความร บผ ดชอบในการบร หารทร พยากรบ คคล และสร างความสมด ลระหว าง การท างานและค ณภาพช ว ต - พ.ร.บ. ระเบ ยบข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ ม การจ าแนกประเภทต าแหน งใหม ตามบทบาท ภารก จ และเน องานช ดเจนข น - แผนพ ฒนากร งเทพมหานคร ๑๒ ป ระยะท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙) ด านการ บร หารทร พยากรบ คคลก าหนดประเด นย ทธศาสตร ท ๕.3 เสร มสร างให บ คลากร ของกร งเทพมหานครม ความพร อมท งด านศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจ เพ อร วมพ ฒนามหานครให น าอย อย างย งย น - การเข าส ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) ของประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๕๘ เป นป จจ ยผล กด นให กร งเทพมหานครต องเร งปร บต วในการพ ฒนาบ คลากร- กร งเทพมหานครให พร อมร บการเปล ยนแปลงท จะเก ดข น - การประเม นและทบทวนผลการด าเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากรของกร งเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๕๕๕) พบว าย ทธศาสตร ท ก าหนดไว ๙ เร อง ได ม การด าเน นการ ไปแล วท กเร องแต ส วนใหญ ย งไม เห นผลส มฤทธ เป นร ปธรรม

8 6 Customer : - พ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครในการปฏ บ ต งาน (ความต องการของล กค า) ตามสมรรถนะว ชาช พ ให ม ความร สมรรถนะ และท กษะท เหมาะสมตามสายว ชาช พ - พ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครตามสมรรถนะ กล มว ชาช พเฉพาะ - เพ มประส ทธ ภาพการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของกร งเทพมหานครให เอ ออ านวยต อ ความร บผ ดชอบในการการปฏ บ ต งาน Competitor : - หล กส ตรการพ ฒนาผ านระบบ e learning ของ ก.พ. ม มากและหลายประเภท (เปร ยบเท ยบก บองค กร เช น ด านการบร หาร การบร หารทร พยากรบ คคล ภาษาต างประเทศ กฎหมายและ ภาคร ฐอ น) กฎระเบ ยบราชการ ในขณะท ม เพ ยง ๑ หล กส ตร ค อ online - กร งเทพมหานครม จ ดเด นของการเป นองค กรราชการขนาดใหญ ท ม บ คลากรและ งบประมาณจ านวนมาก รวมท งม เทคโนโลย ท ท นสม ย - บ คลากรกร งเทพมหานครส วนใหญ ย งขาดภาวะความเป นผ น าทางการเปล ยนแปลง ท าให การด าเน นภารก จของกร งเทพมหานครไม เป นไปตามเป าหมาย - องค กรช นน าท งภาคร ฐและเอกชนม แนวทางการพ ฒนาภาวะผ น าแต ละระด บ และ ม หล กส ตรพ ฒนาภาวะผ น าอย างช ดเจน Collaborator : - พ.ร.บ. ระเบ ยบข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ (ความร วมม อของหน วยงาน ม หล กการให กระจายอ านาจการบร หารทร พยากรบ คคลแก หน วยงานมากข น ท เก ยวข อง) - ท ผ านมางานด านการพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร ของหน วยงานต างๆ ย งม บทบาทภารก จน อยและไม ช ดเจน - กร งเทพมหานครย งขาดการบ รณาการก บหน วยงานภายนอก รวมท งประชาชนม ส วนร วมค อนข างน อย Company : จ ดแข ง :- กร งเทพมหานครเป นองค กรปกครองท องถ นพ เศษการบร หารจ ดการ (จ ดแข ง/จ ดอ อนของ ) ม ความคล องต วส งม งบประมาณของตนเอง - บ คลากรของกร งเทพมหานครให การยอมร บและเช อม นว าสถาบ นพ ฒนา- ข าราชการกร งเทพมหานครเป นหน วยงานหล กด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล - ผลส ารวจความพ งพอใจต อการให บร การของ อย ในระด บด - ด มาก - ผลส มฤทธ ของหล กส ตรน กบร หารพบว าสามารถน าความร ความเข าใจจาก การฝ กอบรมไปใช ในการพ ฒนางานอย ในระด บด มาก (มากกว าร อยละ ๘๐) : จ ดอ อน :- ภาพล กษณ เป นองค กรราชการท ม งเน น กฎ ระเบ ยบท เคร งคร ด - การจ ดโครงสร างหน วยงานและบทบาทภารก จของ ไม สอดคล องก บ ย ทธศาสตร และการเปล ยนแปลงแนวทางการพ ฒนา - การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลของกร งเทพมหานครย งขาดระบบ จ ดเก บและจ ดการข อม ลท สามารถน าไปใช ได โดยสะดวก : โอกาส : - โอกาสในการพ ฒนาองค กรและทร พยากรบ คคล เพ อรองร บการบร หาร จ ดการภาคร ฐแนวใหม และการเข าเป นสมาช ก AEC : ภ ยค กคาม :- ภ ยธรรมชาต (น าท วม แผ นด นไหว) - ป ญหาโครงสร างประชากรส งว ย การเคล อนย ายของประชากร และประชากรแฝง - ป ญหาด านส งคม ขยะ ยาเสพต ด และอาชญากรรม

9 7 เร องท ควรปร บปร งจากการว เคราะห สภาพแวดล อม ๑. ทบทวนและปร บปร งหล กส ตรให สอดคล องก บความต องการของกร งเทพมหานครและตอบสนองต อ การน าไปปฏ บ ต งาน ๒. พ ฒนาบ คลากรของกร งเทพมหานครให พร อมร บการเปล ยนแปลง เตร ยมความพร อมการเข าส ประชาคม อาเซ ยน (ASEAN Community) ของประเทศไทยในป ๒๕๕๘ ๓. ปร บโครงสร างและปร บบทบาทภารก จของสถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ๔. สร างระบบการจ ดการความร เคร อข ายว ชาช พ และส งเสร มการเร ยนร ด วยตนเอง ๕.. กระจายบทบาทให หน วยงานด าเน นการพ ฒนาบ คลากรของกร งเทพมหานครในสายว ชาช พ ว ชาการ และแนวด ง ๖. ปร บปร งระบบการพ ฒนาบ คลากรให ต อเน องและท วถ ง เพ มศ กยภาพของบ คลากรเพ อการส งมอบ บร การท ด ท ส ดแก ประชาชน ๗. พ ฒนาภาวะผ น าของบ คลากรกร งเทพมหานครท กระด บอย างต อเน อง ๘. ส งเสร มพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรกร งเทพมหานครตามสมรรถนะหล ก และสมรรถนะว ชาช พเพ อให ข าราชการและบ คลากรของกร งเทพมหานครสามารถปฏ บ ต หน าท พ นฐานอย างด ย ง โดยเฉพาะ การให บร การ ซ ง เป นหน าท หล กให ด ท ส ด กระบวนการก าหนดย ทธศาสตร //แผนงานท ส าค ญ ว เคราะห สภาพแวดล อม 5 Cs Context Customer Competitor Collaborator Company ก าหนดย ทธศาสตร ว เคราะห ย ทธศาสตร 5 Cs ก าหนด แผนงาน / โครงการ / ก จกรรม

10 8 บทท ๓ ว ส ยท ศน เป าหมายของแผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ ว ส ยท ศน : ม งเน นพ ฒนาองค กรและบ คลากรของกร งเทพมหานครส ความเป นม ออาช พในการบร การประชาชน สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครม ภารก จหล กในการพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานครให เป นไปในท ศทางเด ยวก น ด วยกระบวนการฝ กอบรม ให ค าปร กษา แนะน าว ธ ด าเน นการ ฝ กอบรมและพ ฒนาให ก บหน วยงานต างๆ ของกร งเทพมหานคร รวมท งส งเสร มให ข าราชการและบ คลากรกร งเทพมหานคร ม โอกาสพ ฒนาตนเองด วยการให ท นการศ กษาเพ มเต ม ฝ กอบรม ส มมนา ด งานท งในประเทศและต างประเทศ และ พ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม พ ฒนาค ณภาพช ว ต และการปฏ บ ต งานในหน าท อ นท เก ยวข อง โดยเน นการเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต ราชการเพ อส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชน รวมท งเสร มสร างค ณภาพช ว ตท ด และภาคภ ม ใจในกร งเทพมหานคร การพ ฒนาบ คลากร : กระจายการพ ฒนาบ คลากรให ครอบคล มท กระด บ ท กสายงาน เน นการพ ฒนา ให ม ความร ควบค ไปก บการม ค ณธรรม จร ยธรรม จรรยาบรรณ และม ค ณภาพช ว ต ส ขภาพอนาม ยท ด โดยม กรอบในการ ด าเน นงาน ค อ การสร างและพ ฒนาค ณภาพบ คลากรใหม การพ ฒนาบ คลากรตามหล กสมรรถนะ การพ ฒนาบ คลากร เพ อเตร ยมความพร อมเข าส ต าแหน งทางการบร หาร การพ ฒนาค ณภาพช ว ตภายใต หล กเศรษฐก จพอเพ ยง และการพ ฒนา ทร พยากรบ คคลแบบม ส วนร วมเพ อให ข าราชการและบ คลากรกร งเทพมหานครได พ ฒนาความร ท กษะ และเทคน ค การปฏ บ ต งานท สอดคล องก บย ทธศาสตร พ นธก จ และตรงตามภารก จท ร บผ ดชอบ โดยส งเสร มสน บสน นให ท กหน วยงาน ของกร งเทพมหานครม ส วนร วมในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน การพ ฒนาองค กร : พ ฒนาให เป นองค กรแห งการเร ยนร ม ความท นสม ย ม งส ความเป นเล ศในการให บร การ น าเทคโนโลย สารสนเทศและนว ตกรรมในการพ ฒนาองค กรมาใช ในการปฏ บ ต งาน รวมท งการสร างค าน ยมร วมและ สร างพฤต กรรมการปฏ บ ต งานม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด การพ ฒนางาน : พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการปฏ บ ต งานโดยใช เทคน ค ว ธ การ และเทคโนโลย ท ท นสม ย และเหมาะสมตามหล กธรรมาภ บาล การสร างเคร อข ายพ นธม ตรด านการบร หารทร พยากรบ คคล การกระจาย บทบาทและยกระด บข ดความสามารถของหน วยงานระด บส าน ก เพ อม งผลส มฤทธ ในการปฏ บ ต ราชการและพ ฒนาส การเป นองค กรปกครองส วนท องถ นต นแบบท งระด บประเทศและระด บภ ม ภาคต อไป พ นธก จ 1. พ ฒนาองค กรและเสร มสร างค าน ยมร วมม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด ให บ คลากรม ความร กผ กพ นและ ภ ม ใจในองค กร 2. เพ มประส ทธ ภาพการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของกร งเทพมหานคร โดยสถาบ นพ ฒนาข าราชการ- กร งเทพมหานครเป นท ปร กษาด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ๓. กระจายบทบาทการพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครให ก บ หน วยงานในส งก ดกร งเทพมหานคร ๔. พ ฒนาท ศนคต และจ ตส าน กท ด แก บ คลากรในเร องค ณธรรมจร ยธรรม ๕. พ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครส ความเป นม ออาช พให พร อมร บ การเปล ยนแปลง/เตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

11 9 ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร างบ คลากรของกร งเทพมหานครให ม ความพร อมท งด านศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และ ความภาคภ ม ใจ สามารถปฏ บ ต งานรองร บภารก จด านต างๆ เตร ยมความพร อมให ก บบ คลากรฯ ท กระด บ และเน น การกระจายภารก จด านการพ ฒนาบ คลากรให ท วถ ง เพ อการตอบสนองและข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร การบร หารราชการของกร งเทพมหานครได อย างม ประส ทธ ภาพและเข าถ งประชาชน ด วยความภาคภ ม และ ม ความส ขในการท างาน เป าหมาย 1. กร งเทพมหานครม แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ ซ งสอดคล องตามแผนพ ฒนากร งเทพมหานคร 12 ป ระยะท 2 (พ.ศ ) และแผนย ทธศาสตร บร หารทร พยากรบ คคลกร งเทพมหานคร (พ.ศ ) 2. ด าเน นการพ ฒนาศ กยภาพข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครตาม สมรรถนะหล ก และสมรรถนะว ชาช พ อย างเป นระบบต อเน อง โดยเน นพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรมควบค ไปก บการพ ฒนา ค ณภาพช ว ต และความภาคภ ม ใจให แก บ คลากรของกร งเทพมหานคร และสามารถประเม นผลการน าความร ไป ประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานเป นไปตามเกณฑ การประเม นแต ละระด บ 3. สน บสน นกระบวนการพ ฒนาบ คลากรโดยการส งไปศ กษา ฝ กอบรม ประช ม ส มมนา ด งาน และ ปฏ บ ต การว จ ย ในประเทศและต างประเทศ 4. พ ฒนาความร ความสามารถข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร ส ความเป น ม ออาช พในการบร การประชาชน เพ อส งมอบบร การท ด ท ส ดแก ประชาชนผ ร บบร การ

12 10 บทท 4 ย ทธศาสตร การพ ฒนา การพ ฒนาบ คลากรกร งเทพมหานครเพ อให ม ความท วถ ง นอกจากสถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครจะ ด าเน นโครงการ/ก จกรรมด านการพ ฒนาบ คลากรฯ แล ว สถาบ นฯ ได กระจายบทบาทด งกล าวให แก หน วยงานต างๆ ของ กร งเทพมหานคร เพ อท จะได แสดงจ ดม งหมายในการพ ฒนาบ คลากรกรของหน วยงานตนท สอดคล องก บพ นธก จ/ภารก จ หล กของหน วยงาน ท งน การด าเน นการวางแผนพ ฒนาบ คลากรน น ต องสอดร บก บแผนพ ฒนากร งเทพมหานคร 12 ป ระยะท 2 (พ.ศ ) ย ทธศาสตร ท ๕ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการเพ อเป นต นแบบด านการบร หารมหานคร ประเด นย ทธศาสตร ท 5.3 เสร มสร างให บ คลากรของกร งเทพมหานครม ความพร อมท งด านศ กยภาพ ค ณภาพช ว ต และ ความภาคภ ม ใจเพ อร วมพ ฒนามหานครให น าอย ย งย น และสอดคล องก บแผนบร หารทร พยากรบ คคลกร งเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙) ซ งแผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ได ร บความเห นชอบจาก อ.ก.ก. ว สาม ญ เก ยวก บการสรรหาพ ฒนาบ คลากร และการประเม น ในการประช มเม อว นท 25 ต ลาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร (ก.ก.) ม มต ร บทราบ เม อว นท 15 พฤศจ กายน 2555 แล ว ประกอบด วยย ทธศาสตร หล ก (Key Strategies) ในการพ ฒนาข าราชการ- กร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร ด งน ย ทธศาสตร ท 1 การเสร มสร างค าน ยมร วมม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด ย ทธศาสตร ท 2 การสร างว ฒนธรรมการเร ยนร ย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาภาวะผ น า ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาความสามารถทางการบร หารจ ดการ ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาบ คลากรในการปฏ บ ต งานตามสมรรถนะว ชาช พ ย ทธศาสตร ท 6 การพ ฒนาบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง ย ทธศาสตร ท 7 การพ ฒนาค ณภาพช ว ต

13 11 ย ทธศาสตร ท 1 การเสร มสร างค าน ยมร วมม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด การว เคราะห สภาพแวดล อม 1. กร งเทพมหานครสน บสน นการสร างค าน ยมและว ฒนธรรมองค กรเพ อเสร มสร างให บ คลากรม ความร ก ผ กพ น ภ ม ใจในองค กร 2. กร งเทพมหานครม การก าหนดหล กเกณฑ และกรอบมาตรฐานทางค ณธรรม จร ยธรรม ข อบ งค บ จรรยา และการประเม นทางด านค ณล กษณะภายในของบ คลากร 3. กร งเทพมหานครย งไม ม การก าหนดค าน ยมร วมท ช ดเจน เป าหมายหล ก สร างว ฒนธรรมองค กร ปร บเปล ยนแนวค ดและพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานตามหล กธรรมาภ บาลอย าง ม ประส ทธ ภาพ และเป นไปตามสมรรถนะหล กท กร งเทพมหานครก าหนด ต วช ว ด : ร อยละความส าเร จของการด าเน นการเสร มสร างค าน ยมร วมม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด (ร อยละ 60)(60) 1. สร างค าน ยมร วม และพฤต กรรมการปฏ บ ต งานม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด ต วช ว ด : ระด บความส าเร จของบ คลากรท เข าร วมก จกรรมม พฤต กรรมการปฏ บ ต งานม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด (ร อยละ 40) 3 2. ส งเสร มและสน บสน นการปฏ บ ต ราชการตามสมรรถนะหล กของข าราชการกร งเทพมหานคร ต วช ว ด : เร องร องเร ยนเก ยวก บการปฏ บ ต งานของบ คลากรกร งเทพมหานครลดลง 5 % เม อเท ยบจากป ท ผ านมา (ฐานข อม ล 1555) น ยาม ค าน ยมร วม : ค าน ยม ความค ด ความเช อ ท ศนคต ตลอดถ งความหว งท ม ร วมก นอย างต อเน อง ของสมาช กองค กรเป นแนวทางในการก าหนดพฤต กรรมของคนในองค กร อ นท าให เก ดว ฒนธรรมองค กรซ งเป น เสม อนบ คล กภาพ (Personality) หร อจ ตว ญญาณ (Spirit) ขององค กร ท าให องค กรหน งแตกต างไปจากอ กองค กรหน ง ด งน นข าราชการกร งเทพมหานคร ก ควรท จะต องตระหน กร ว าองค กรม ค าน ยม และว ฒนธรรมองค กรเป นอย างไร เพ อจะได ม ท ศทางท ช ดเจนในการพ ฒนา หร อปร บเปล ยนพฤต กรรมของตนให สอดคล องก บเป าหมาย ว ส ยท ศน และพ นธก จขององค กร ซ งจะช วยข บเคล อนองค กรให บรรล ว ตถ ประสงค และเป นองค กรท ม สมรรถนะส ง ว ฒนธรรม : ม กจะเช อมโยงก บพฤต กรรมองค กร กระบวนการท างานในองค กร หร อ ความเป นผ น า ในองค กร เป นขนบธรรมเน ยมประเพณ ท ม การปฏ บ ต ส บต อก นมาภายในกล มกล มหน ง เป นความเช อ ค าน ยม และ บรรท ดฐานของส งคมหน งๆท ม ผลต อการก าหนดพฤต กรรมของสมาช กในส งคม น กบร หารจ ดการอาจมองว า ว ฒนธรรม ค อ กลย ทธ ล กษณะโครงสร างขององค กร และการควบค มภายในองค กรป จจ บ น ม ความจ าเป นท จะต องเร ยนร ถ งเทคโนโลย และสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป องค กรต างๆ ต องม การพ ฒนาความสามารถของตนเพ อรองร บการเปล ยนแปลง ท เก ดข น โดยท ท กคนในองค กรต องม ความกระต อร อร นในการหาว ธ การท จะน ามาปร บเปล ยนในการพ ฒนา การท างานของตน ตลอดจนพฤต กรรมท คนในองค กรย ดถ อเพ อเป นแนวทางในการปฏ บ ต งาน ซ งแบบแผนพฤต กรรม ท บ คคลในองค กรย ดถ อเป นแนวทางในการประพฤต ปฏ บ ต ท ม พ นฐานมาจากความเช อ ค าน ยม น นก ค อ ว ฒนธรรมองค กร

14 12 ย ทธศาสตร ท 1 การเสร มสร างค าน ยมร วมม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด ต วช ว ด 1. สร างค าน ยมร วม และพฤต กรรมการ ปฏ บ ต งานม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด 2. ส งเสร มและ สน บสน น การปฏ บ ต ราชการ ตามสมรรถนะหล กของ กร งเทพมหานคร ระด บความส าเร จ ของบ คลากรท เข าร วม ก จกรรมม พฤต กรรม การปฏ บ ต งานม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด (ร อยละ 40) เร องร องเร ยน เก ยวก บการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร กร งเทพมหานคร ลดลง 5 % เม อ เท ยบจากป ท ผ านมา (ฐานข อม ลจาก ระบบเร องราวร อง ท กข 1555) แผนงาน/โครงการ ช วงเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1.1 ค นหาและก าหนดค าน ยมร วม (Shared Value) ของกร งเทพมหานคร โดยใช กระบวนการม ส วนร วม ของข าราชการท งส าน กและส าน กงานเขต ต วช ว ด : - จ านวน 6 คร งท จ ดก จกรรม - จ านวน 1,600 คนท เข าร วมก จกรรม - จ านวน 2 คร งท ท าประชาพ จารณ และได ผลโดยรวมในระด บอย างต าเป นท น าพอใจ 1.2 ผล กด น เผยแพร และสร างความเข าใจค าน ยมร วม เพ อน าการเปล ยนแปลงให องค กรอย างต อเน อง ต วช ว ด : จ านวน 2 หน วยงานท รณรงค เผยแพร และได ผลโดยรวมในระด บอย างต าเป นท น าพอใจ 1.3 สอดแทรกค าน ยมร วมในหล กส ตรการฝ กอบรม ของกร งเทพมหานครท กหล กส ตร ท กระด บ ต วช ว ด : ร อยละ 80 บ คลากรท ผ านการอบรมม ความร ความเข าใจค าน ยมร วมของ กร งเทพมหานคร 1.4 พ ฒนาบทบาทของผ น าองค กรเพ อเป นต วอย าง/ ต นแบบท ด ให แก บ คลากรในองค กรเพ อให เก ดการปร บเปล ยน พฤต กรรมการปฏ บ ต งานม งส ว ฒนธรรมองค กรท ด ต วช ว ด : ร อยละ 60 ของผ ผ านการอบรมท สามารถ ผล กด นบ คลากรให ปฏ บ ต ตามค าน ยมร วม 1.5 ประเม นผลการปฏ บ ต ตามค าน ยมร วมของบ คลากร กร งเทพมหานคร ต วช ว ด : ร อยละ 40 ของบ คลากรท เข าร วมก จกรรม ปฏ บ ต ตามค าน ยมร วมของกร งเทพมหานคร 2.1 สร างความตระหน กให บ คลากรของกร งเทพมหานคร ปฏ บ ต ตามสมรรถนะหล กของข าราชการกร งเทพมหานคร (5 สมรรถนะ) เช น - การฝ กปฏ บ ต ธรรม / พ ฒนาจ ต / จ ตอาสา - การฝ กอบรมข าราชการบรรจ ใหม ต วช ว ด : - ร อยละ 60ความพ งพอใจของผ ร บบร การต อการ ปฏ บ ต งานของบ คลากรของกร งเทพมหานคร - ร อยละ 85 ของข าราชการบรรจ ใหม ท ผ าน การอบรมประเม นผ านเกณฑ ท ก าหนด 2.2 ฝ กอบรมให ความร ความเข าใจ และแนวทางปฏ บ ต ท ด ตามประมวลจร ยธรรม ต วช ว ด : ร อยละ 5 ของเร องร องเร ยนเก ยวก บความ ไม เป นธรรมในการปฏ บ ต งานลดลงเม อเท ยบ จากป ท ผ านมา (ฐานข อม ล 1555) และ ท กหน วยงาน และ ท กหน วยงาน และท ก หน วยงาน และท ก หน วยงาน

15 13 การว เคราะห สภาพแวดล อม ย ทธศาสตร ท 2 : การสร างว ฒนธรรมการเร ยนร 1. แนวค ดการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐเน นการสร างว ฒนธรรมการเร ยนร 2. การสน บสน นโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศย งไม เพ ยงพอ 3. หน วยงานย งไม ม แผนงานรองร บการพ ฒนาบ คลากรให เร ยนร ด วยตนเอง 4. สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครเป นแหล งความร แต การจ ดท าระบบข อม ลการเร ยนร เพ อเผยแพร ย งไม ท วถ ง เป าหมายหล ก ส งเสร มให ข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานคร ม ความใฝ ร ให ความร วมม อและ แบ งป นความร ในองค กร สามารถพ ฒนาศ กยภาพตนเองผ านเคร อข ายการแลกเปล ยนเร ยนร ของกร งเทพมหานคร ต วช ว ด ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรท สามารถน าความร ท ได ร บจากเร ยนร ด วยตนเองผ านท กช องทาง* ไปปร บใช ในการปฏ บ ต งาน (ร อยละ 80 ม ผลการประเม นอย ในระด บปานกลาง) 1. ส งเสร มการเร ยนร ด วยตนเอง ต วช ว ด : ร อยละความส าเร จของบ คลากรท เร ยนร ด วยตนเองผ านท กช องทางสามารถน าความร ไปปร บใช ในการปฏ บ ต งานได (ร อยละ 60) 2. สร างเคร อข ายการแลกเปล ยนเร ยนร ต วช ว ด : ร อยละความส าเร จของก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายสายว ชาช พ (ร อยละ 60) น ยาม * ช องทาง หมายถ ง ช องทางการส อสาร เช น ทางเอกสาร, ช องทาง IT เป นต น ว ฒนธรรมการเร ยนร : ค อ ร ปแบบของค าน ยม ความเช อ ความเข าใจ และว ธ ค ด ด านการเร ยนร การศ กษาหาความร จากแหล งเร ยนร ต าง ๆ เพ อพ ฒนาความร ท กษะ ความเข าใจ รวมท งการเปล ยนแปลงท ศนคต และพฤต กรรมในการเร ยนร ของคนในองค กรท ย ดถ อร วมก น สะท อนผ านว ถ การท างาน และการปฏ บ ต งานของคน ในองค กร และน ามาถ ายทอดแลกเปล ยนเร ยนร ก บบ คลากรในองค กรร วมก นผ านช องทางต าง ๆ ตามเน อหาท น าสนใจ โดยไม จ าก ดเวลาและสถานท ซ งจะท าให กระบวนการเร ยนร พ ฒนาอย างต อเน องและม ท ศทางจนเก ดว ฒนธรรมการ เร ยนร ด วยตนเองข นในองค กร ซ งเป นป จจ ยส าค ญท ม ผลต อการปฏ บ ต งาน และค ณภาพช ว ตของคนในองค กร สามารถบ งช ถ งประส ทธ ภาพการท างาน การสร างว ฒนธรรมการเร ยนร ของคนในองค กรจะต องเร มท การพ ฒนา การเร ยนร ของคนในองค กรให เป นผ ม ความร และม ป ญญาปฏ บ ต งาน เพ อให เป นพล งแห งความสามารถขององค กร ในการเผช ญก บความท าทายใหม และพร อมต อการเปล ยนแปลงต าง ๆ ต องอาศ ยเร องของการจ ดการความร เป นต วช วยโดยใช Core competency เป นแผนท เพ อให เป นไปตามเป าหมาย และสร างบรรยากาศให เก ด learning organization รวมท งต องปล กฝ งเร องของค ณธรรม จร ยธรรมควบค ไปด วย องค กรจ งจะเก ดการพ ฒนา อย างต อเน องและย งย น

16 14 ต วช ว ด 1. ส งเสร มการเร ยนร ด วยตนเอง 2. สร างเคร อข ายการ แลกเปล ยนเร ยนร ย ทธศาสตร ท 2 : การสร างว ฒนธรรมการเร ยนร ร อยละความส าเร จของ บ คลากรท เร ยนร ด วย ตนเองผ านท กช องทาง สามารถน าความร ไป ปร บใช ในการปฏ บ ต งานได (ร อยละ 60) ร อยละความส าเร จของ ก จกรรมแลกเปล ยน เร ยนร ระหว างเคร อข าย สายว ชาช พ (ร อยละ 60) แผนงาน/โครงการ ช วงเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1.1 จ ดให ม การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด วยระบบ E-Learning ต วช ว ด : - จ านวนหล กส ตร E- Learning ท ใช ใน การพ ฒนาอย างน อย 2 หล กส ตร /ป - จ านวนผ เข าร บการพ ฒนาด วยระบบ E- Learning ไม น อยกว า 500 คน /ป และได ผลโดยรวมในระด บอย างต าเป นท น าพอใจ 1.2 ส งเสร มการเผยแพร การเร ยนร ด วยตนเอง ท กช องทาง* ต วช ว ด : ม ช องทางการเผยแพร ไม น อยกว า 2 ช องทาง/ป และได ผลโดยรวมในระด บอย างต า เป นท น าพอใจ 1.3 ส งเสร มการเร ยนร ด วยตนเองด วยการอ าน ต วช ว ด : สร ปความร จากการอ าน (Book briefing) และเผยแพร เด อนละคร งท กช องทาง* 2.1 รณรงค และประชาส มพ นธ การจ ดต งศ นย การเร ยนร ชมรม หร อ ช มชนน กปฏ บ ต ในแต ละหน วยงาน ต วช ว ด : ร อยละความส าเร จของการจ ดต งศ นย การเร ยนร ชมรม หร อ ช มชนน กปฏ บ ต ของ สายว ชาช พในหน วยงาน (ร อยละ 50) 2.2 เพ มช องทางการส อสารระหว างสมาช กชมรม หร อช มชนน กปฏ บ ต ผ านระบบ IT ภายใน หน วยงาน ต วช ว ด : ม ช องทางการส อสารท ผ าน IT ไม น อยกว า 2 ช องทาง และได ผลโดยรวมในระด บอย าง ต าเป นท น าพอใจ 2.3 ส งเสร มก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง ชมรม กล มงาน หน วยงาน เช น ก จกรรม เย ยมบ านเพ อน KM Day เวท การเสวนา แบ งป นความร (Shared Forum) โดยผ ร ผ เช ยวชาญจากภายในและภายนอก ต วช ว ด : ร อยละ 60 ของหน วยงานท จ ดก จกรรม แลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข าย สายว ชาช พ สกก. และสยป. และท ก หน วยงาน และท ก หน วยงาน สกก. และท ก หน วยงาน สกก. และสยป. สกก. และท ก หน วยงาน * ช องทาง : ช องทางการส อสาร เช น ทางเอกสาร, ช องทาง IT เป นต น

17 15 การว เคราะห สภาพแวดล อม ย ทธศาสตร ท 3 : การพ ฒนาภาวะผ น า 1. กร งเทพมหานครให ความส าค ญก บการพ ฒนาภาวะผ น าในบ คลากรท กระด บ 2. องค กรช นน าท งภาคร ฐและเอกชนม แนวทางการพ ฒนาภาวะผ น าแต ละระด บ และหล กส ตร อย างช ดเจน 3. สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครไม สามารถด าเน นการในการพ ฒนาภาวะผ น าของกร งเทพมหานคร ได อย างท วถ ง และย งไม ม แผนงานการกระจายความร บผ ดชอบให ด าเน นการในหน วยงานอ นด าเน นการพ ฒนาภาวะผ น า แก บ คลากรในหน วยงาน เป าหมายหล ก 1. ข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครท กระด บม ศ กยภาพด านภาวะผ น าตามระด บ ท ก าหนด (น าตน น าท ม และน าองค กร) 2. หน วยงานม บทบาทในการพ ฒนาบ คลากรด านภาวะผ น า ต วช ว ด : ระด บความพ งพอใจของบ คลากรท ผ านการพ ฒนาภาวะผ น าตามระด บท ก าหนด (ร อยละ 80 ของผล การประเม นอย ในระด บมาก) 1. พ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและบ คลากรกร งเทพมหานครท กระด บให ม ศ กยภาพด านภาวะผ น า (น าตน น าท ม และน าองค กร) ต วช ว ด : ร อยละความส าเร จในการพ ฒนาภาวะผ น าตามระด บท ก าหนด (ร อยละ 80) 2. สน บสน นให หน วยงานม บทบาทในการพ ฒนาภาวะผ น าตามระด บท ก าหนด (น าตน น าท ม และน าองค กร) ต วช ว ด : ร อยละความส าเร จท หน วยงานในส งก ดกร งเทพมหานครด าเน นการพ ฒนาภาวะผ น าตาม ระด บท ก าหนด (ร อยละ 60)

18 16 ย ทธศาสตร ท 3 : การพ ฒนาภาวะผ น า ต วช ว ด 1. พ ฒนาข าราชการ- กร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร ท กระด บให ม ศ กยภาพ ด านภาวะผ น า (น าตน น าท ม และน าองค กร) 2. สน บสน นให หน วยงาน ม บทบาทในการพ ฒนา ภาวะผ น าตามระด บท ก าหนด (น าตน น าท ม และน าองค กร) ร อยละความส าเร จใน การพ ฒนาภาวะผ น า ตามระด บท ก าหนด (ร อยละ 80) ร อยละความส าเร จท หน วยงานในส งก ด กร งเทพมหานครท ด าเน นการพ ฒนา ภาวะผ น าตามระด บ ท ก าหนด (ร อยละ 60) แผนงาน/โครงการ ช วงเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1.1 ก าหนดแนวทาง ว ธ การและหล กส ตรการ พ ฒนาภาวะผ น า (Leadership Development Program) ต วช ว ด : ร อยละ70 ของหล กส ตรท ได น าไปใช ในการพ ฒนา 1.2 ด าเน นการฝ กอบรม/พ ฒนาภาวะผ น าใน แต ละระด บ ต วช ว ด : ร อยละ 80 ของบ คลากรท ผ านการพ ฒนา ภาวะผ น าตามหล กส ตรท ก าหนด 1.3 สอดแทรกการพ ฒนาภาวะผ น าในหล กส ตร พ ฒนาน กบร หารท กระด บ (Executive Training Road Map) ต วช ว ด : ร อยละ 80 ของบ คลากรท ผ านการพ ฒนา ภาวะผ น าตามหล กส ตรพ ฒนาน กบร หาร ท กระด บ 1.4 ประเม นหล กส ตรการพ ฒนาภาวะผ น า ในภาพรวม ต วช ว ด : ร อยละ 60 ของจ านวนหล กส ตรท ได ด าเน นการไว และม ผลการ- ประเม นบรรล ว ตถ ประสงค ของ โครงการอย ในระด บมาก 2.1 สน บสน นหน วยงานให ม โครงการพ ฒนา ภาวะผ น าในแผนพ ฒนาฯ ต วช ว ด : ร อยละ 60 ของหน วยงานในส งก ด กร งเทพมหานครท ม โครงการ/หล กส ตร พ ฒนาภาวะผ น าตามระด บท ก าหนด 2.2 ต ดตามผลการพ ฒนาภาวะผ น าให เป นไป ตามแผนพ ฒนาฯ ต วช ว ด : รายงานการประเม นผลด าเน นการ พ ฒนาภาวะผ น าตามแผนพ ฒนาฯ และท ก หน วยงาน และท ก หน วยงาน และท ก หน วยงาน และท ก หน วยงาน และท ก หน วยงาน

19 17 ย ทธศาสตร ท 4 : การพ ฒนาความสามารถทางการบร หารจ ดการ การว เคราะห สภาพแวดล อม 1. กระบวนการพ ฒนาน กบร หารไม เช อมโยงก บการเข าส ต าแหน งทางการบร หาร 2. หล กส ตรการพ ฒนาน กบร หารของกร งเทพมหานคร เน นเทคน คการบร หารจ ดการองค กรเป นส วนใหญ ย งไม ครอบคล มความร ด านการบร หารมหานคร 3. ส าน กต าง ๆ ย งไม สามารถด าเน นการพ ฒนาน กบร หารในสายงานของตนเองและสายงานท เก ยวข องได เป าหมายหล ก น กบร หารของกร งเทพมหานครได ร บการพ ฒนาความสามารถทางการบร หารจ ดการสอดคล องก บหล กเกณฑ และการเข าส ต าแหน งและเส นทางการพ ฒนาน กบร หารตามระด บข น (Executive Training Road Map) ต วช ว ด : ร อยละ 80 ของน กบร หารกร งเทพมหานครท ผ านเกณฑ การประเม นสมรรถนะน กบร หาร ตามระด บข น (Executive Training Road Map) (ตามเกณฑ ท ส.กก. ก าหนด) 1. ก าหนดนโยบายและแผนการพ ฒนาน กบร หารให สอดคล องก บการเข าส ต าแหน งทางการบร หาร ต วช ว ด : ร อยละความส าเร จของการด าเน นการพ ฒนาน กบร หารตามแผนการพ ฒนา (ร อยละ 90) 2. ส งเสร มให เก ดความคล องต วและขยายบทบาทในการพ ฒนาความสามารถทางการบร หารจ ดการ ต วช ว ด : ร อยละความส าเร จในการพ ฒนาน กบร หารตามสายว ชาช พ (ร อยละ 70) 3. สร างเคร อข ายการบร หารจ ดการมหานคร ต วช ว ด : ร อยละความส าเร จของการร วมเป นเคร อข ายการบร หารจ ดการมหานคร (ร อยละ 60) หมายเหต - หล กเกณฑ การเข าส ต าแหน งทางการบร หารเป นไปตาม สกก. ก าหนด - เคร อข าย หมายถ ง การประช ม / ด งาน / ส มมนา ก บองค กรอ นท งในและต างประเทศ

20 18 ย ทธศาสตร ท 4 : การพ ฒนาความสามารถทางการบร หารจ ดการ 1. ก าหนดนโยบายและ แผนการพ ฒนาน กบร หาร ให สอดคล องก บการเข าส ต าแหน งทางการบร หาร 2. ส งเสร มให เก ดความคล องต ว และขยายบทบาทในการ พ ฒนาความสามารถ ทางการบร หารจ ดการ 3. สร างเคร อข ายการบร หาร จ ดการมหานคร ต วช ว ด ร อยละความส าเร จ ของการด าเน นการ พ ฒนาน กบร หารท ก ระด บ (ร อยละ 90) ร อยละความส าเร จใน การพ ฒนาน กบร หาร ตามสายว ชาช พ (ร อยละ 70) ร อยละความส าเร จของ การร วมเป นเคร อข ายการ บร หารจ ดการมหานคร (ร อยละ 60) แผนงาน/โครงการ ช วงเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1.1 ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การพ ฒนาเพ อเป นเง อนไขหน ง ในการเข าส ต าแหน งทางการบร หาร ต วช ว ด : ระด บความส าเร จของการก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การพ ฒนาบ คลากรในการเข าส ต าแหน ง ทางการบร หาร (ระด บ 3) 1.2 สร างและพ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขฯ ด งน - หล กส ตรพ ฒนาน กบร หารท กระด บ (Executive Training Road Map) - หล กส ตรเตร ยมความพร อมส ต าแหน งทางการบร หาร ต วช ว ด : จ านวนท สร าง/พ ฒนาและน าไปในการพ ฒนา น กบร หาร จ านวน 4 หล กส ตร 1.3 ด าเน นการพ ฒนาน กบร หารให ม ความสามารถทาง การบร หารจ ดการตามเกณฑ ท หล กส ตรก าหนด ต วช ว ด : ร อยละ 90 ของผ บร หารท เข าร วมการฝ กอบรม ผ านการประเม นตามหล กเกณฑ ว ธ การ และหล กส ตรก าหนด 2.1 การปร บปร งโครงสร างและบทบาท เพ อรองร บ ภารก จด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล กร งเทพมหานคร ต วช ว ด : ความส าเร จของการปร บโครงสร างฯ 2.2 เพ มศ กยภาพทางการบร หารจ ดการมหานคร เช น - หล กส ตรผ น ามหานคร (Urban Management) - เตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ต วช ว ด : ร อยละ 80 ของน กบร หารท ผ านการประเม น สมรรถนะทางการบร หาร 2.3 สน บสน นให หน วยงานระด บส าน กด าเน นการพ ฒนา น กบร หารตามสายงานว ชาช พ ต วช ว ด : ร อยละ 80 ของส าน กท ด าเน นการพ ฒนา น กบร หารตามสายงานว ชาช พ 3.1 ส งน กบร หารไปเข าร วมประช ม /ด งาน / ส มมนา ก บองค กรอ นท งในและต างประเทศ ต วช ว ด : จ านวน 60 องค กรภาคร ฐและเอกชนท น กบร หารเข าร วมประช ม/ด งาน/ส มมนา 3.2 จ ดให ม การประช ม/ด งาน/ ส มมนาเพ อสร างคร อข าย องค กร/ ท งในและต างประเทศและแลกเปล ยน เร ยนร ด านการบร หารมหานคร ต วช ว ด : จ านวน 60 องค กรภาคร ฐและเอกชนท ส ง น กบร หารเข าร วมประช ม/ด งาน/ส มมนา สกก. กกจ. สนป. และ สกก. และ ท กส าน ก ท กหน วยงาน ท กหน วยงาน

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร 23 บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เพ อ พ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพ ม ความร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 กองบ คลากร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 4. ผ ร บผ ดชอบ

แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 กองบ คลากร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 4. ผ ร บผ ดชอบ 1. ช อแผนงาน พ ฒนาบ คลากรด านการบร หารทร พยากร กองทร พยากร โทร.1448 1142 1143 1118 1166 5. ความสอดคล องก บพ นธก จและย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย 2.1 สงเสร มและพ ฒนาท กษะความร ความสามารถด านการบร หารงานของบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ. 2557 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ

แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ. 2557 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ r (ส าน กงาน ป.ป.ท.) แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ (ส าน กงาน ป.ป.ท.) ค าน า ส าน กงาน ป.ป.ท. ม นาคม 2556 บทน า ด วยแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. 2555 2558

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information