แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เอกสารหมายเลข ๖/๒๕๕๗

2 ก คาน า สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 ได จ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป นกรอบท ศทางเป าหมายในการดาเน นงานข บเคล อนและพ ฒนาการศ กษา โดยม สาระประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ จ ดเน น ต วช ว ด โครงการ/ก จกรรม และ งบประมาณ โดยม การว เคราะห ความสอดคล องเช อมโยงก บนโยบายร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กลย ทธ จ ดเน น สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ตามความจาเป น และความ ต องการ ได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา ในคราวประช มคร งท 3 /2557 เม อว นท 15 ธ นวาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 หว งเป นอย างย งว า แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 จะเป นเคร องม อในการ ดาเน นงาน ท จะให ท กฝ าย ร วมก นผล กด นแผนส การปฏ บ ต เพ อส งผลต อการยกระด บผลส มฤทธ ทางการศ กษา เป นไปตามเป าหมายท วางไว ขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท ช วยให การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาเร จล ล วงด วยด สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 ธ นวาคม 2557 แผนปฏ บ ต การการประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔

3 ข สารบ ญ หน า คานา ก สารบ ญ ข ส วนท 1 ข อม ลพ นฐาน 1 ท ต งและสภาพทางภ ม ศาสตร 1 อานาจหน าท ของสาน กงานเขตฯ/โครงสร างการบร หารงาน 2 ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา (บ คลากร โรงเร ยน น กเร ยน ผลการเร ยนจบ ป.6 และ ม.3) 4 ส วนท 2 ผลการดาเน นงาน 7 ตามแผนปฏ บ ต การประจาป สาน กงานเขตพ นท การศ กษา 7 ตามผลการสอบNT ป.3 ผลสอบ O-NET ป.6 ม.3 13 ตามผลการบร หารจ ดการ สพป. 16 ตามผลการดาเน นงานคาร บรอง 17 ส วนท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน 18 นโยบายร ฐบาล และย ทธศาสตร การพ ฒนา 18 นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ประจาป งบประมาณ นโยบาย สพฐ.(ความเช อมโยงจดเน น สพฐ. นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ นโยบายร ฐบาล 27 ประเด นย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดเช ยงใหม 40 ท ศทางการจ ดการศ กษาสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 40 แผนท กลย ทธ สาน กงานเขตพ นท การศ กษา 42 ส วนท 4 รายละเอ ยดแผนปฎ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ สร ปโครงการและแผนการบร หารงบประมาณตามแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 43 โครงการ/ก จกรรม ๔6 1. พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาข นพ นฐานโดยย ดหล กธรรมาภ บาล เร งร ดการยกกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน พ ฒนาห องเร ยนค ณภาพ (Child centered) To BE NUMBER ONE ในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค และหล กธรรมาภ บาล ในสถานศ กษา เด กเช ยงใหม ใจส จร ต ส งเสร มงานแนะแนวการศ กษาข นพ นฐานด านสายอาช พ พ ฒนาท กษะอาช พ ในโรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษา ยกระด บค ณภาพการบร หารจ ดการเขตพ นท การศ กษา 73 แผนปฏ บ ต การการประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔

4 ค สารบ ญ (ต อ) หน า 9. พ ฒนาคร ส ม ออาช พเพ อยกระด บผลส มฤทธ พ ฒนาคร บ คลากรทางการศ กษาและล กจ างประจา ส งเสร มธรรมาภ บาล ป งบประมาณ ค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเข าร บราชการเป นคร และบ คลากรทางการศ กษา กรณ ม ความจาเป นหร อม เหต พ เศษ บร หารจ ดการเพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพโรงเร ยนขนาดเล ก ประช มส มมนาผ บร หารสถานศ กษา พ ฒนาเคร อข ายความร วมม อ สพป.เช ยงใหม เขต ประชาส มพ นธ การดาเน นงาน สพป.เช ยงใหม เขต 4 ป งบประมาณ ๐3 17. พ ฒนาเคร อข ายองค คณะบ คคล 106 ๑๙. ส งเสร มสน บสน นเคร อข ายความร วมม อสาน กงานเขตพ นท การศ กษา(สภาการศ กษา) 109 ส วนท 5 การบร หารแผนส การปฏ บ ต 112 ภาคผนวก 114 คาส งแต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผน 115 คณะผ จ ดทา 118 แผนปฏ บ ต การการประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔

5 ส วนท ๑ ข อม ลพ นฐาน ๑ ท ต งและสภาพทางภ ม ศาสตร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ เป นหน วยงานทางการศ กษาท เก ดข น ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การแบ งส วนราชการภายในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ป จจ บ นสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ ต งอย เลขท ๑๓๔ หม ท ๘ ถนนเช ยงใหม ฮอด ตาบลส นกลาง อาเภอส นป าตอง จ งหว ดเช ยงใหม อย ทางท ศใต ของจ งหว ดเช ยงใหม ห างจากต วจ งหว ด ๒๐ ก โลเมตร ประกอบด วย ๕ อาเภอ ม อาณาเขตต ดต อก บอาเภอและจ งหว ดใกล เค ยง ด งน ท ศเหน อ ท ศใต ท ศตะว นออก ท ศตะว นตก แผนท แสดงอาณาเขตร บผ ดชอบ อาเภอสะเม ง และอาเภอเม องเช ยงใหม จ งหว ดเช ยงใหม อาเภอจอมทอง จ งหว ดเช ยงใหม และอาเภอเม องลาพ น จ งหว ดลาพ น อาเภอส นกาแพง จ งหว ดเช ยงใหม อาเภอจอมทอง และอาเภอแม แจ ม จ งหว ดเช ยงใหม สำนำ กง นเขตพำ นทำ ก รศำ กษ เชำ ยงใหมำ เขต 4 อาเภอสะเม ง อาเภอเม องเช ยงใหม หางดง อาเภอแม แจ ม แม วาง อาเภอจอมทอง ดอยหล อ ดอยหล อ ส นป าตอง ส # สารภ สารภ อาเภอ ส นกาแพง # สำนำ กง นเขต.shp ถนน.shp อำเภอ.shp ดอยหลำ อ แมำ ว ง สำ นปำ ตอง ส รภำ ห งดง N จ งหว ดลาพ น W E Miles S ๑

6 ๒ อานาจหน าท ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ เป นหน วยงานทางการศ กษาส งก ด สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ม อ านาจหน าท ดาเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาตามกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ม อานาจหน าท ด งน ๑. จ ดทานโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บ นโยบายมาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและความต องการของท องถ น ๒. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษา และหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งกาก บตรวจสอบต ดตาม การใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าว ๓. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๔. กาก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐานในเขตพ นท การศ กษา ๕. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๖. ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน น การจ ดและการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๗. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๘. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครอง ส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ น ท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา ๙. ดาเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ย และพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา ๑๐. ประสาน ส งเสร ม การดาเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะทางานด านการศ กษา ๑๑. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น ในฐานะสาน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา ๑๒. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของ หน วยงานใดโดยเฉพาะ หร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได มอบหมาย

7 ๓ โครงสร างการบร หารงาน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4

8 ๔ ข อม ลพ นฐานทางการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ ม บ คลากร คร น กเร ยน สถานศ กษา หน วยงานทางการศ กษา องค กรปกครองส วนท องถ น และประชากรในเขตบร การท ง ๕ อาเภอ ด งรายละเอ ยด เสนอตามตารางท ๑-5 ด งน ตารางท ๑ แสดงข อม ลจานวนบ คลากร บ คลากร 1. ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษา 1.1 ผ อานวยการเขตพ นท การศ กษา 1.2 รองผ อานวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1.3 ศ กษาน เทศก 1.4 บ คลากรอ นตาม มาตรา 38 ค (2) 1.5 ล กจ างประจา จานวน (คน) รวม ส งก ดสถานศ กษา 2.1 ข าราชการคร 1, พน กงานราชการ ล กจ างประจา ล กจ างช วคราว 24.1 คร อ ตราจ าง น กการภารโรง 24 รวม 1,247 หมายเหต ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2557 รวมท งส น 1,329

9 ตารางท 2 แสดงจานวนโรงเร ยนและน กเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จาแนกเป นอาเภอ อาเภอ จานวนโรงเร ยน จานวนน กเร ยน รวม ร.ร หล ก ร.ร สาขา ก อนประถม ประถม ม.ต น ม.ปลาย รวม ส นป าตอง , ,433 หางดง , ,918 สารภ , ,151 แม วาง , ,491 ดอยหล อ , ,457 รวม ,270 11,140 1, ,450 หมายเหต ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2557 โรงเร ยนในส งก ด 113 โรง 1 สาขา จ ดการเร ยนการสอน 99 โรง 1 สาขา โรงเร ยนท ไปจ ดการเร ยน การสอนรวมก บโรงเร ยนอ นท กช วงช น จานวน 14 โรง ( โรงเร ยนว ดอ นทะว ช ย รวมก บโรงเร ยนว ดโรงว ว / โรงเร ยน บ านต นง ว รวมก บโรงเร ยนส นผ กหวาน / โรงเร ยนว ดดอนแก ว รวมก บโรงเร ยนบ านพ นตน / โรงเร ยนว ดศร อ ดม รวม ก บโรงเร ยนว ดน าบ อหลวง /โรงเร ยนบ านหารแก ว รวมก บโรงเร ยนบ านกวน /โรงเร ยนอ นทราพ บ ลย รวมก บโรงเร ยนบ าน หนองตอง/โรงเร ยนว ดร ตนาราม รวมก บโรงเร ยนบ านแม ก งหลวง /โรงเร ยนป าลานประส ทธ ว ทยา รวมก บโรงเร ยนว ด ช างกระดาษ/โรงเร ยนต นแหนหลวงประส ทธ ว ทยา, โรงเร ยนดอนช ยว ทยาคาร, โรงร ยนว ดท งหล ก, โรงเร ยนว ดสว าง อารมณ รวมก บ โรงเร ยนบ านท งเส ยว / โรงเร ยนสารภ ว ทยาคาร รวมก บโรงเร ยนไตรม ตรว ทยา/โรงเร ยนว ดว งผาป น รวมก บโรงเร ยนแม ว นสาม คค ) และไปเร ยนรวมบางช วงช น จานวน 2 โรงเร ยน (โรงเร ยนบ านท าข นคง เร ยนรวม โรงเร ยนว ดข นคง ระด บช วงช นท 1 / โรงเร ยนว ดข นคง เร ยนรวมโรงเร ยนบ านท าข นคง ระด บช วงช นท 2) ตารางท 3 แสดงจานวนโรงเร ยนและน กเร ยนส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จาแนกตามขนาด ขนาดโรงเร ยน จานวนโรงเร ยน ร อยละ ไม ม น กเร ยน ขนาดท 1 จานวนน กเร ยน 1-20 คน จานวนน กเร ยน คน จานวนน กเร ยน คน จานวนน กเร ยน คน จานวนน กเร ยน คน จานวนน กเร ยน คน ขนาดท 2 จานวนน กเร ยน คน ขนาดท 3 จานวนน กเร ยน คน ขนาดท 4 จานวนน กเร ยน คน - - ขนาดท 5 จานวนน กเร ยน 500 1,499 คน ขนาดท 6 จานวนน กเร ยน 1,500 2,499 คน ขนาดท 7 จานวนน กเร ยน 2,500 คน ข นไป - - รวม * โรงเร ยนท ไม ม น กเร ยน จานวน 8 โรง ได แก โรงเร ยนต นแหนหลวงประส ทธ ว ทยา/โรงเร ยนอ นทะว ช ย/โรงเร ยน ว ดศร อ ดม/โรงเร ยนอ นทราพ บ ลย /โรงเร ยนบ านต นง ว/โรงเร ยนบ านหารแก ว/โรงเร ยนว ดดอนแก ว/โรงเร ยนว ดว งผาป น ๕

10 ๖ ตารางท 4 แสดงจานวนโรงเร ยน/คร /และน กเร ยน ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ท ประเภทโรงเร ยน จานวนโรงเร ยน จานวนคร จานวนน กเร ยน 1. โรงเร ยนในระบบ (สาม ญ) , โรงเร ยนในระบบ (สาม ญ - อาช วศ กษา) โรงเร ยนในระบบ (นานาชาต ) รวมท งส น ,544 หมายเหต ข อม ลจากกล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2557 ตารางท 5 จานวนน กเร ยนในส งก ดท จบ ช น ป.6 ม.3 ป การศ กษา 2556 ช น/รายการ น กเร ยนท จบการศ กษา จานวน (คน) ร อยละ จบประถมศ กษาป ท 6 1, ศ กษาต อ - โรงเร ยนเด ม โรงเร ยนอ นส งก ด สพฐ โรงเร ยนส งก ดอ น โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรมแผนกสาม ญ กศน อ น ๆ จบม ธยมศ กษาป ท ศ กษาต อ - สายสาม ญ สายอาช พ กศน. 2. ประกอบอาช พ อ น ๆ (ต ดตามไม ได ) (ข อม ลจากกล มส งเสร มการจ ดการศ กษา )

11 ส วนท 2 ผลการดาเน นงาน 7 ป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 ข บเคล อนภารก จ โดยใช แผนเป นเคร องม อในการการบร หารจ ดการและพ ฒนาการศ กษา ท สอดคล องก บสาน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดเช ยงใหม และนโยบายของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 ภายใต กลย ทธ 4 ด าน ผลการดาเน นงานต วช ว ดความสาเร จตามแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 โดยสร ปผลการดาเน นงานตามภารก จสาค ญในประเด นด านค ณภาพการศ กษา ด านโอกาสทางการศ กษา ด าน ประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการ การดาเน นงานตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ และมาตรฐานสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ด งน ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการ ก จกรรม ผลการดาเน นงาน กลย ทธ ท 1 การยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนและพ ฒนาความเป นเล ศ 1.โครงการเร งร ดยกระด บ ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 1.ก จกรรมเข าค ายว ชาการและสอบ O-Net น กเร ยน ช นประถม ศ กษาป ท 6 - น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 จานวน 1,869 คน และ ม ธยมศ กษาป ท 3 จานวน 637 คน ได ร บการเข าค าย ว ชาการ และม ความพร อม ในการทดสอบระด บชาต (O NET) ประจาป การศ กษา 2556 ท กคน - ผลส มฤทธ ทางการเร ยน จากการทดสอบระด บชาต (O-NET) ของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 6 และ ม ธยมศ กษา ป ท 3 ป การศ กษา 2556 กล มสาระหล ก ส งหร อท ดเท ยมก บระด บประเทศ - สถานศ กษาในส งก ดจานวน 100 โรงเร ยน ได เตร ยม ความพร อมร บการประเม นค ณภาพภายนอกจาก สมศ.และ ผ านการประเม น 2.ก จกรรมพ ฒนาและประเม นต ดตามต ดตามตรวจสอบ ค ณภาพการศ กษาภายใน ตามมาตรฐานของโรงเร ยน - โรงเร ยนในส งก ดม ระบบการประก นค ณภาพภายในท เป น ระบบม ประส ทธ ภาพท กฝ ายม ส วนร วม - โรงเร ยนได ร บการประเม นต ดตามตรวจสอบค ณภาพ การศ กษาตามมาตรฐานของโรงเร ยนท กแห ง 3. การพ ฒนาสถานศ กษาเพ อการร บรองมาตรฐานและผ าน การประเม นภายนอก ) - โรงเร ยนท ไม ผ านประเม น 12 โรงเร ยน และโรงเร ยนท ไม ผ านและรอผลการประเม น 13 แห ง ได ร บการพ ฒนา แนวทางการดาเน นงาน เป นไปตามเป าหมาย

12 8 โครงการ ผลการดาเน นงาน ผลการดาเน นงาน 4. ม รายงานการถอดบทเร ยนของโรงเร ยนท ม ผลการทดสอบ O-Net และ NT ป 2556 ส ง 5 ลาด บ - ม แนวทางการพ ฒนาเพ อยกระด บผลส มฤทธ 2.โครงการพ ฒนาการ อ าน-เข ยนภาษาไทยส ห องเร ยนค ณภาพ (Child centered) 3.โครงการพ ฒนาระบบ ด แลช วยเหล อน กเร ยน และ การส อสารปฏ ส มพ นธ และ บร หารช นเร ยนทางบวก ส นต ว ธ ของคร ก บน กเร ยน (ว น ยเช งบวก)และ TO BE NUMBER ONE ใน สถานศ กษา 1. คร ผ สอนภาษาไทยช น ป.1 จานวน ๑๑๐ คร ห องเร ยน ค ณภาพเด ม 48 คน คร ห องเร ยนต อจากห องเร ยนค ณภาพ เด ม 48 คน รวม ๒๐6 คน ได ร บการส งเสร มสน บสน น พ ฒนาและแก ป ญหาการอ านเข ยนภาษาไทย ท เน นผ เร ยน เป นสาค ญช น ป.1 และช นอ น ๆ ส ห องเร ยนค ณภาพ ท เน น ผ เร ยนเป นสาค ญ 2. ศ กษาน เทศก ได ร บการพ ฒนาแนวทางการน เทศ ต ดตาม และประเม นผลการพ ฒนาห องเร ยนค ณภาพ ประจา ป การศ กษา 2557 โครงการพ ฒนาคร ตามแนว Browser in service ส ห องเร ยน ค ณภาพ(Child centered) 1. คร ผ สอนได ร บพ ฒนาตามระบบในโครงการ Browser in service จานวน 80 คน ม ความร ความเข าใจใน กระบวนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญท ง 8 องค ประกอบ 2. คร ผ สอนม ความร ความเข าใจในการจ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 8 ข นตอน ม การประเม นความ ก าวหน าของผ เร ยนตามสภาพจร งด วยว ธ การท หลากหลาย การว เคราะห ผลการประเม นและนามาใช ในการซ อมเสร ม และพ ฒนา รวมท งปร บปร งการจ ดการเร ยนร การศ กษา ค นคว า ว จ ย เพ อพ ฒนาส อและกระบวนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญและได ร บการน เทศต ดตามผล 3. ม ว จ ยพ ฒนาห องเร ยนค ณภาพ 1. โรงเร ยนได ร บการเสร มสร างความเข มแข งด านระบบการ ด แลช วยเหล อน กเร ยน 2. โรงเร ยนจ ดก จกรรมเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม โดย เน นจ ตสาธารณะ ในการส งเสร มความเข มแข งด านการ ส อสารปฏ ส มพ นธ และการบร หาร ช นเร ยนทางบวกส นต ว ธ ของคร ก บน กเร ยน(ว น ยเช งบวก) 3. ม ผลงานของคร น กเร ยน ด านระบบการด แลช วยเหล อ น กเร ยนและด านค ณธรรมจร ยธรรมท เป นเล ศ (Best practice) เป นไปตามเป าหมาย เป นไปตามเป าหมาย

13 9 โครงการ ผลการดาเน นงาน ผลการดาเน นงาน 4.โครงการจ ดงาน ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ประจาป จ ดแข งข นท กษะว ชาการ/นาเสนอผลงานทางว ชาการ/ ค ดเล อกต วแทนน กเร ยน คร และบ คลากรทางการศ กษา เพ อเข าร วมก จกรรม ประกวดและแข งข นก จกรรมทาง ว ชาการ ศ ลปห ตถกรรม และความสามารถด านว ชาช พ น กเร ยนในระด บภาค จานวน 7 ก จกรรม 2. น กเร ยนท ได ร บรางว ลเข าร วมประกวดแข งข นใน ระด บภาค คร งท 63 เป นไปตามเป าหมาย 5.โครงการเสร มสร าง ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค และหล กธรรมาภ บาลใน สถานศ กษา เด ก เช ยงใหม ใจส จร ต 6.โครงการส งเสร ม การศ กษาสายอาช พ 7.โครงการยกระด บ ค ณภาพการบร หารจ ดการ เขตพ นท การศ กษา 1. น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค และหล กธรรมาภ บาลตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ.ศ ขยายผลการใช หล กส ตร เด กเช ยงใหม ใจส จร ต ในโรงเร ยนนาร อง16 โรงเร ยนรวมเป น 32 โรงเร ยน 3. คร น กเร ยน ม ขว ญ กาล งใจ ภาคภ ม ใจท นาเสนอผลงาน ของโรงเร ยนนาร องเด ม 16 แห ง ส งผลให พ ฒนาต อยอดการ ดาเน นงาน 1. โรงเร ยนขยายโอกาสทางการศ กษาในส งก ด จานวน 26 แห ง ม แนวทางและความเข าใจ เห นความสาค ญในการ ดาเน นงานแนะแนวการศ กษาต อโดยเน นสายอาช พ ได ครอบคล มกล มเป าหมาย เป นการเพ มส ดส วนผ เร ยนสาย อาช วศ กษา 3. ม ร ปแบบการดาเน นงานสามารถปฏ บ ต งานได อย าง เหมาะสมตามแนวนโยบาย 4. น กเร ยนได ร บการพ ฒนาและเพ มท กษะว ชาช พ ในการ เร ยนร และปฏ บ ต จร งท กคน รวม 637 คน 5 น กเร ยนและผ ปกครองม ความร เก ดความเข าใจตระหน ก ในการม อาช พของน กเร ยนในอนาคต โดยเล อกศ กษาต อใน สายอาช พ ตามความสามารถของน กเร ยนเอง 1. บ คลากรผ ร บผ ดชอบม ความร ความเข าใจ งานคาร บรอง การปฏ บ ต ราชการ งานต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการ สาน กงานเขตพ นท โดย สพฐ. และมาตรฐานสาน กงานเขต พ นท 2. ม ค ม อการปฏ บ ต ราชการตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป ม รายงานผลการดาเน นงานตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป 2557 ในการดาเน นงานตามต วช ว ด ในการบร หารจ ดการศ กษา สามารถยกระด บค ณภาพเป นไป เป นไปตามเป าหมาย เป นไปตามเป าหมาย เป นไปตามเป าหมาย

14 10 โครงการ ผลการดาเน นงาน ผลการดาเน นงาน ตามเป าหมายท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานกาหนด 4. ม ค ม อในการดาเน นงานตามมาตรฐานสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 5. ม รายงานผลการดาเน นงาน องค ประกอบท 3 ด าน ประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ การประเม นตนเองตาม มาตรฐานสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 5. ม รายงานผลการบร หารจ ดการงานสาน กงานเขตพ นท กลย ทธ ท 2 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาเป นม ออาช พ 1.โครงการพ ฒนา 1. คร เข าร วมอบบรมพ ฒนาม แนวทางการพ ฒนาให เล อน ข าราชการคร ส ม ออาช พ ว ทยฐานะส งข น ม ผ ท จะเสนอขอร บการประเม นผลงานทาง เพ อยกระด บผลส มฤทธ ว ชาการ (ตามหล กเกณฑ ว ๑๗/๒๕๕๒) ว ทยฐานะ เช ยวชาญ ในกล มสาระการเร ยนร ๔ กล มสาระ ได แก ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ส งคมศ กษา ภาษาไทย ๑๕ ราย 2. คร เข าร วมอบบรมพ ฒนา ม แนวทางเสนอขอร บการ ประเม นผลงานทางว ชาการ (ตามหล กเกณฑ ว ๑๗/๒๕๕๒) ว ทยฐานะ ชานาญการพ เศษ ในกล มสาระ การเร ยนร ๕ กล มสาระ ได แก ภาษาไทย คณ ตศาสตร ส งคม ศ กษาและว ฒนธรรม ภาษาอ งกฤษ ว ทยาศาสตร ๓๐ ราย เป นไปตามเป าหมาย 2.โครงการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการ ศ กษาและล กจ างประจา ก จกรรมท 1 พ ฒนาบ คลากร : ท กษะการส อสารและการ นาเสนอ 1. บ คลากรทางการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษา จานวน 30 คน ม ความร ม ท กษะในการส อสาร / การ นาเสนองาน และการรายงานผล เพ อนาไปประย กต ใช ใน การปฏ บ ต งานและช ว ตประจาว น 2. บ คลากรได ร บการฝ กปฏ บ ต จร ง และม การแลกเปล ยน ประสบการณ ร วมก น ก จกรรมท 2 พ ฒนาสมรรถนะและภาระงานบ คลากรทาง การศ กษาในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา บ คลากรทางการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ได ร บ ความร ความเข าใจในภาระหน าท สามารถสร ปประเม นผล/ รายงานม ท ปร กษาในการทาว จ ย ม ผลงานว จ ยขอร บการ สน บสน นงบประมาณ จานวน 6 เร อง เป นไปตามเป าหมาย เป นไปตามเป าหมาย

15 11 โครงการ ผลการดาเน นงาน ผลการดาเน นงาน ก จกรรมท 3 ประช มเช งปฏ บ ต การล กจ างประจาและ เป นไปตามเป าหมาย ล กจ างช วคราว (น กการภารโรง) ล กจ างประจา/ล กจ างช วคราว สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ได ร บการพ ฒนาให ม ความร ความเข าใจในภาระหน าท ม การพ ฒนาศ กยภาพจากการฝ กปฏ บ ต จร ง ให ม ท กษะ ม ฝ ม อนาไปพ ฒนางานในหน าท ให ม ประส ทธ ภาพ เก ดประส ทธ ผล กลย ทธ ท 3 การสร างความเข มแข งให สถานศ กษา 1.โครงการส งเสร มธรร มาภ บาล ป งบประมาณ คร ผ อานวยการโรงเร ยน,รอง ผอ.สพป.เช ยงใหม เขต 4, ผอ.กล ม และบ คลากรทางการศ กษา ได ร บทราบ แนวทางการดาเน นงาน การส งเสร มให ม หล กธรรมาภ บาล เพ อการนาไปใช ได อย างถ กต อง 2. น กเร ยนได ร บการพ ฒนาเป นไปตามแนวทาง และหล ก ธรรมาภ บาล เป นไปตามเป าหมาย 2.โครงการบร หาร จ ดการเพ อพ ฒนา ประส ทธ ภาพโรงเร ยน ขนาดเล ก 3.โครงการ ประช มส มมนาผ บร หาร สถานศ กษา กลย ทธ ท 4 การสร างเคร อข ายความร วมม อ 1.โครงการพ ฒนา เคร อข ายความร วมม อ สพป.เช ยงใหม เขต 4 3. การกระทาผ ดว น ยของข าราชการคร และบ คลากรลดลง 1.ผ บร หารโรงเร ยนได ร บทราบแนวนโยบายในการพ ฒนา ประส ทธ ภาพโรงเร ยนขนาดเล กและแนวทางการยกระด บ ค ณภาพให ส งข น 2. น เทศ ต ดตาม ช วยเหล อโรงเร ยนขนาดเล ก 1. ผ บร หารโรงเร ยน จานวน 100 โรงเร ยนม ความร ความ เข าใจระเบ ยบกฎหมายท เก ยวข องนโยบายการจ ดการศ กษา ข นพ นฐานและดาเน นการจ ดการศ กษาข นพ นฐานให เป นไป ในท ศทางเด ยวก น นาส การปฏ บ ต ให เก ดประส ทธ ภาพ 2. ม การแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นจากการประช ม และศ กษา ด งาน 1. คณะกรรมการเคร อข ายความร วมม อ ประกอบด วย ผ บร หารการศ กษา ผ อานวยการกล ม ผ บร หารสถานศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา และข าราชการบ านาญ จานวน 58 คนร บทราบแนวทางการดาเน นงาน 2. ม ข อม ลสารสนเทศ ทะเบ ยนเคร อข ายความร วมม อ จานวน 15 เคร อข ายหล ก และ 49 เคร อข ายย อย ม ข อม ลการดาเน นงานของเคร อข ายย อย ม ผลการสารวจ ความพ งพอใจของคร และบ คลากรทางการศ กษาต อการ ดาเน นงานเคร อข ายความร วมม อสาน กงานเขตพ นท เป นไปตามเป าหมาย เป นไปตามเป าหมาย เป นไปตามเป าหมาย

16 12 โครงการ ผลการดาเน นงาน ผลการดาเน นงาน การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 เพ อเป นข อม ล ในการปร บปร งพ ฒนาเคร อข ายความร วมม อ ในป ต อไป 2.โครงการประชาส มพ นธ การดาเน นงานสาน กงาน เขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ 3.โครงการพ ฒนา เคร อข ายองค คณะบ คคล 4.โครงการส งเสร ม สน บสน นเคร อข ายความ ม อสาน กงานเขตพ นท การศ กษา สภา การศ กษา 1. พ ฒนาและขยายเคร อข ายประชาส มพ นธ ของสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 เพ มข น เน องจากม การย าย เกษ ยณ การออกจากราชการก อนกาหนด 2. เคร อข ายประชาส มพ นธ ได ร บองค ความร /ฝ ก ประสบการณ ด านเทคเทคโนโลย ท พ ฒนาและเปล ยนแปลง ไปอย างรวดเร วในโลกป จจ บ น นามาประย กต ใช เพ อการ ประชาส มพ นธ ให ท นสม ย ให เป นแนวทางเด ยวก น - เคร อข ายความร วมม อ องค คณะบ คคลท ง 3 ฝ าย จานวน 50 คน ค อ อ.ก.ค.ศ., กพท. ก.ต.ป.น. และผ บร หาร สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ได ม การกาหนดแนวทางการ พ ฒนาร วมก น ส งเสร มการจ ดการศ กษาอย างเป นระบบ เก ยวก บ 1.การปฏ ร ประบบการบร หารจ ดการด านการกระจายอานาจ อย างแท จร งส สถานศ กษา 2. ปฏ ร ปคร ในด านว ธ ค ด การเป ดโลกท ศน ให ก บคร ผ สอน ม การส งเสร ม สน บสน น คนด คนเก ง คนม ความร มาเป นคร 3. พ ฒนาการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพย งข น การบร หาร บ คคลเน นหน กท ผลส มฤทธ ทางเร ยนเป นสาค ญ 4. พ ฒนาระบบ ICT ให ม ข ดความสามารถให บร การได รวดเร ว เหมาะสม ต อเน อง 5. จ ดสรรบ คลากรให ตรงตามความต องการของโรงเร ยน 6. พ จารณาโรงเร ยนขนาดเล กท ม บ คลากรเก นเกณฑ 1. ม แนวทางการยกระด บค ณภาพการศ กษา ม ความร ความเข าใจการม ส วนร วมในการพ ฒนาการศ กษาของ โรงเร ยนในส งก ด ร วมกาหนดแนวทางจากคณะบ คคลของ สภาการศ กษาองค กรปกครองส วนท องถ นในการให ความ ช วยเหล อ 2. โรงเร ยนในส งก ดได ร บการสน บสน นจากองค กรปกครอง ส วนท องถ นท งด านในการพ ฒนาค ณภาพช ว ต และค ณภาพ การศ กษาสาหรบเด กและเยาวชน เป นไปตามเป าหมาย เป นไปตามเป าหมาย เป นไปตามเป าหมาย

17 ผลการดาเน นงานด านค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยน NT ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2556 เปร ยบเท ยบก บระด บจ งหว ด และ ระด บประเทศ ด านภาษา ด านคานวณ ด านเหต ผล รวม 3 ด าน สพป.เช ยงใหม เขต ระด บจ งหว ด ระด บประเทศ ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยน NT ของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2556 พบว า ผลส มฤทธ ทางการเร ยนระด บชาต (NT) ช นประถมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2556 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 ในความสามารถด านภาษา ด านคานวณ และด านเหต ผล พบว า ด านภาษา ม ค าเฉล ยร อยละมากท ส ด ค อ ร อยละ รองลงมาค อ ด านเหต ผล ร อยละ และน อยท ส ด ค อ ด านคานวณ ม ค าเฉล ยร อยละ แต เม อเปร ยบเท ยบก บระด บจ งหว ด ม ค าคะแนนส งกว าระด บจ งหว ดท ง 3 ด าน และเม อเปร ยบเท ยบก บระด บประเทศ ม ค าคะแนนส งกว าระด บประเทศ 2 ด าน ค อ ด านภาษา และด านเหต ผล ส วนด านคานวณม ค าคะแนนต ากว าระด บประเทศ เม อสร ปท ง 3 ด าน พบว า ม ค าคะแนนเฉล ยส งกว าท งระด บจ งหว ด และระด บประเทศ

18 ผลการประเม นผลส มฤทธ ทางการเร ยนO - NET ของน กเร ยนช น ป.6 ป การศ กษา 2556 เปร ยบเท ยบก บ สพฐ. และระด บประเทศ ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ส ขศ กษา ศ ลปะ การงานฯ สพป.ชม สพฐ ประเทศ ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 ใน 8 สาระว ชา พบว า ว ชาส ขศ กษาม ค าคะแนนส งส ด ร อยละ ส วนว ชาท ม ค าคะแนนน อยท ส ด ค อ ว ชาภาษาอ งกฤษ ร อยละ เม อเปร ยบเท ยบก บระด บ สพฐ. ม ว ชาท ม ค าคะแนนส งกว าท กว ชา เม อเปร ยบเท ยบก บระด บ ประเทศ พบว า ม ว ชาท ม ค าคะแนนส งกว าระด บประเทศ จานวน 6 ว ชา ได แก ว ชาภาษาไทย ว ชาคณ ตศาสตร ว ชาส งคมศ กษา ว ชาส ขศ กษา ว ชาศ ลปะและว ชาการงานฯ

19 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2556 เปร ยบเท ยบก บ สพฐ.และประเทศ ภาษาไทย ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา ส ขศ กษา ศ ลปะ การงาน สพป.เช ยงใหม เขต สพฐ ประเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ผลการทดสอบระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2556 ใน 8 สาระว ชา พบว า ว ชาส ขศ กษาม ค าคะแนนส งส ด ร อยละ ส วนว ชาท ม ค าคะแนนน อยท ส ด ค อ ว ชาภาษาอ งกฤษ ร อยละ เม อเปร ยบเท ยบก บระด บ สพฐ. และระด บประเทศ ม ว ชาท ม ค าคะแนนส งกว า จานวน 2 ว ชา ได แก ว ชาภาษาไทย และว ชาส ขศ กษา

20 16 ผลการบร หารจ ดการสาน กงานเขตพ นท ประจาป งบประมาณ 2557 สพป.เช ยงใหม เขต 4 ด าน/ต วช ว ด ระด บค ณภาพ เฉล ย 1.ด านโอกาสทางการศ กษา โอกาสในการได ร บการศ กษาอย างท วถ งและเสมอภาค โอกาสในการได ร บการส งเสร มสน บสน นช วยเหล อ ด านค ณภาพการศ กษา การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร (ป ญญาด ม ท กษะ) การปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ความเป นไทย ว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง (ม ค ณธรรม จร ยธรรม) ด านประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 4.8 มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ 5 มาตรฐานท ๒ การบร หารและการจ ดการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ 5 มาตรฐานท ๓ ผลการบร หารและการจ ดการศ กษาของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ด านนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ 5 นโยบายข อ 6 การส งเสร มให เอกชนและท กภาคส วนเข ามาร วมจ ดและสน บสน น การศ กษามากข น 5 ผลการบร หารจ ดการสาน กงานเขตพ นท ประจาป งบประมาณ 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 ม ผลการดาเน นงานท ง 4 ด าน ได แก ด านโอกาสทางการศ กษา ระด บค ณภาพ เฉล ย 4.7 ด านค ณภาพการศ กษา ระด บค ณภาพเฉล ย 3.34 ด านประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ ระด บค ณภาพ เฉล ย 4.8 และด านนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ระด บค ณภาพเฉล ย 5

21 17 ผลการดาเน นงานตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 4 ดาเน นการบร หารจ ดการศ กษา ตามภารก จ ส งเสร ม สน บสน น เร งร ดพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาในส งก ด ม ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ ด งน ผลการปฏ บ ต ราชการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป หร อ ARS ( Action plan Report system) ป งบประมาณ ค าคะแนน ค าคะแนน เฉล ยรวม กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ท 2 กลย ทธ ท 3 กลย ทธ ท 4 กลย ทธ ท ส งข น/ลดลง ผลการปฏ บ ต ราชการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป หร อ ARS จานวน 5 กลย ทธ ป งบประมาณ 2556 ม ค าเฉล ยรวม เม อนาไปเปร ยบเท ยบป งบประมาณ 2555 พบว า คะแนนเฉล ยส งข นในภาพรวม 0.24 แต พ จารณาเป นรายกลย ทธ พบว า ค าคะแนนส งข น จานวน 2 กลย ทธ ได แก กลย ทธ ท 3 ส งข น 1.7 และกลย ทธ ท 5 ส งข น 0.31 ค าคะแนนคงท จานวน 1 กลย ทธ ได แก กลย ทธ ท 4 สาหร บกลย ทธ ท ม ค าคะแนนลดลง จานวน 2 กลย ทธ ได แก กลย ทธ ท 1 ลดลง 1.37 และกลย ทธ ท 2 ลดลง 0.64 ผลการปฏ บ ต ราชการตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการประจาป หร อ KRS ( KPI Report system) ป งบประมาณ คะแนนเฉล ยรวม ค าคะแนนรายม ต ม ต ภายนอก ม ต ภายใน ส งข น/ลดลง ผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการประจ าป หร อ KRS จานวน 2 ม ต พบว า ป งบประมาณ 2556 ม ค าเฉล ยรวมเท าก บ หากเปร ยบเท ยบเป นรายม ต พบว า ม ต ภายในม ค าคะแนน ส งกว าม ต ภายนอก เม อนาไปเปร ยบเท ยบป งบประมาณ 2555 พบว า คะแนนเฉล ยเพ มข นในภาพรวม 0.13 แต พ จารณาเป นรายม ต พบว า ท งม ต ภายนอกและม ต ภายในค าเฉล ยส งกว า ป งบประมาณ 2555

22 ๑๘ ส วนท 3 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน นโยบายของร ฐบาล นายกร ฐมนตร (พลเอก ประย ทธ จ นทร โอชา) แถลงนโยบายคณะร ฐมนตร ต อร ฐสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต เม อว นศ กร ท 12 ก นยายน 2557 โดยม นโยบายท เก ยวข องก บการศ กษา ด งน ข อ 1 การปกป องและเช ดช สถาบ นพระมหากษ ตร ย สถาบ นพระมหากษ ตร ย เป นองค ประกอบสาค ญของการปกครองในระบอบประชาธ ปไตย ตามประเพณ การปกครองของไทย ร ฐบาลจ งถ อเป นหน าท สาค ญย งยวดในอ นท จะเช ดช สถาบ นน ไว ด วยความ จงร กภ กด และปกป องร กษาพระบรมเดชาน ภาพ โดยจะใช มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางส งคม จ ตว ทยา และมาตรการทางระบบส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศในการดาเน นการก บผ คะนองปาก ย ามใจ หร อประสงค ร าย ม งส นคลอนสถาบ นหล กของชาต โดยไม คาน งถ งความร สาน กและความผ กพ นภ กด ของคน อ กเป นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร ความร ความเข าใจท ถ กต องและเป นจร งเก ยวก บสถาบ นพระมหากษ ตร ย และ พระราชกรณ ยก จเพ อประชาชน ท งจะสน บสน นโครงการท งหลายอ นเน องมาจากพระราชดาร ส งเสร มให เจ าหน าท สถานศ กษา ตลอดจนหน วยงานท งหลายของร ฐเร ยนร เข าใจหล กการทรงงาน สามารถนาหล ก ด งกล าวมาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการและการพ ฒนา ตลอดจนเร งขยายผลตามโครงการและแบบอย าง ท ทรงวางรากฐานไว ให แพร หลายเป นท ประจ กษ และเก ดประโยชน ในวงกว างอ นจะช วยสร างความสมบ รณ พ นส ขแก ประชาชนในท ส ด ข อ ๓ การลดความเหล อมล าของส งคม และการสร างโอกาสการเข าถ งบร การของร ฐ ๓.๕ เตร ยมความพร อมเข าส ส งคมท ม ความหลากหลายเน องจากการเข าส ประชาคม อาเซ ยน โดยสร างความเข มแข งและความพร อมแก แรงงานไทยและร วมพ ฒนาระบบความค มครองทางส งคม ของแรงงานอาเซ ยน ๓.๖ จ ดระเบ ยบส งคม สร างมาตรฐานด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาลให แก เจ าหน าท ของร ฐและประชาชนท วไป โดยใช ค าน ยมหล ก ๑๒ ประการตามนโยบายของคณะร กษาความสงบ แห งชาต ท ได ประกาศไว แล ว ข อ 4 การศ กษาและการเร ยนร การทาน บาร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ร ฐบาลจะนาการศ กษา ศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ความภาคภ ม ใจในประว ต ศาสตร และ ความเป นไทยมาใช สร างส งคมให เข มแข งอย างม ค ณภาพและค ณธรรมควบค ก น ด งน 4.1 จ ดให ม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร โดยให ความสาค ญท งการศ กษาในระบบ และการศ กษาทางเล อกไปพร อมก น เพ อสร างค ณภาพของคนไทยให สามารถเร ยนร พ ฒนาตนได เต มศ กยภาพ ประกอบอาช พและดารงช ว ตได โดยม ความใฝ ร และท กษะท เหมาะสม เป นคนด ม ค ณธรรม สร างเสร มค ณภาพ การเร ยนร โดยเน นการเร ยนร เพ อสร างส มมาช พในพ นท ลดความเหล อมล า และพ ฒนากาล งคนให เป นท ต องการและเหมาะก บพ นท ท งในด านการเกษตร อ ตสาหกรรมและธ รก จบร การ 4.2 ในระยะเฉพาะหน า จะปร บเปล ยนการจ ดสรรงบประมาณสน บสน นการศ กษาให สอดคล องความจาเป นของผ เร ยนและล กษณะพ นท ของสถานศ กษา และปร บปร งและบ รณาการระบบการ แ

23 ๑๙ ก ย มเง นเพ อการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพเพ อเพ มโอกาสแก ผ ยากจนหร อด อยโอกาส จ ดระบบการสน บสน น ให เยาวชนและประชาชนท วไปม ส ทธ เล อกร บบร การการศ กษาท งในระบบโรงเร ยนและนอกโรงเร ยน โดยจะ พ จารณาจ ดให ม ค ปองการศ กษาเป นแนวทางหน ง 4.3 ให องค กรภาคประชาส งคม ภาคเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ นและประชาชน ท วไปม โอกาสร วมจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพและท วถ ง และร วมในการปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร กระจาย อานาจการบร หารจ ดการศ กษาส สถานศ กษา เขตพ นท การศ กษาและองค กรปกครองส วนท องถ นตามศ กยภาพ และความพร อม โดยให สถานศ กษาสามารถเป นน ต บ คคลและบร หารจ ดการได อย างอ สระและคล องต วข น 4.4 พ ฒนาคนท กช วงว ยโดยส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ต เพ อให สามารถม ความร และท กษะ ไหม ท สามารถประกอบอาช พได หลากหลายตามแนวโน มการจ างงานในอนาคต ปร บกระบวนการเร ยนร และ หล กส ตรให เช อมโยงก บภ ม ส งคม โดยบ รณาการความร และค ณธรรมเข าด วยก นเพ อให เอ อต อการพ ฒนา ผ เร ยนท งในด านความร ท กษะ การใฝ ร การแก ป ญหา การร บฟ งความเห นผ อ น การม ค ณธรรม จร ยธรรม และความเป นพลเม องด โดยเน นความร วมม อระหว างผ เก ยวข องท งในและนอกโรงเร ยน 4.5 ส งเสร มอาช วศ กษาและการศ กษาระด บว ทยาล ยช มชน เพ อสร างแรงงานท ม ท กษะ โดยเฉพาะในท องถ นท ม ความต องการแรงงาน และพ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาให เช อมโยงก บ มาตรฐานว ชาช พ 4.6 พ ฒนาระบบการผล ตและพ ฒนาคร ท ม ค ณภาพและม จ ตว ญญาณของความเป นคร เน น คร ผ สอนให ม ว ฒ ตรงตามว ชาท สอน นาเทคโนโลย สารสนเทศและเคร องม อท เหมาะสมมาใช ในการเร ยนการ สอนเพ อเป นเคร องม อช วยคร หร อเพ อการเร ยนร ด วยตนเอง เช น การเร ยนทางไกล การเร ยนโดยระบบ อ เล กทรอน กส เป นต น รวมท งปร บระบบการประเม นสมรรถนะท สะท อนประส ทธ ภาพการจ ดการเร ยนการสอน และการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนเป นสาค ญ 4.7 ทะน บาร งและอ ปถ มภ พระพ ทธศาสนาและศาสนาอ น ๆ สน บสน นให องค กรทางศาสนา ม บทบาทท สาค ญในการปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ตลอดจนพ ฒนาค ณภาพช ว ต สร างส นต ส ขและความ ปรองดองสมานฉ นท ในส งคมไทยอย างย งย น และม ส วนร วมในการพ ฒนาส งคมตามความพร อม 4.8 อน ร กษ ฟ นฟ และเผยแพร มรดกทางว ฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ น ภ ม ป ญญา ท องถ น รวมท งความหลากหลายทางศ ลปว ฒนธรรมไทย เพ อการเร ยนร สร างความภ ม ใจในประว ต ศาสตร และความเป นไทย นาไปส การสร างความส มพ นธ อ นด ในระด บประชาชน ระด บชาต ระด บภ ม ภาค และ ระด บนานาชาต ตลอดจนเพ มม ลค าทางเศรษฐก จให แก ประเทศ 4.9 สน บสน นการเร ยนร ภาษาต างประเทศ ว ฒนธรรมของประเทศเพ อนบ านและว ฒนธรรม สากล และการสร างสรรค งานศ ลปะและว ฒนธรรมท เป นสากล เพ อเตร ยมเข าส เสาหล กของว ฒนธรรม ประชาคมอาเซ ยนและเพ อการเป นส วนหน งของประชาคมโลก 4.10 ปล กฝ งค าน ยมและจ ตสาน กท ด รวมท งการผล ตส อค ณภาพเพ อเป ดพ นท สาธารณะให เยาวชนและประชาชนได ม โอกาสแสดงออกอย างสร างสรรค ข อ 5 การยกระด บค ณภาพบร การด านสาธารณส ข และส ขภาพของประชาชน ๕.5 วางรากฐานให ระบบหล กประก นส ขภาพครอบคล มประชากรในท กภาคส วนอย างม ค ณภาพโดยไม ม ความเหล อมล าของค ณภาพบร การในแต ละระบบ และบ รณาการข อม ลระหว างท กระบบ หล กประก นส ขภาพเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการ แ

24 ๒๐ ข อ ๖ การเพ มศ กยภาพทางเศรษฐก จของประเทศ ๖.๑ ในระยะเร งด วน เร งจ ายงบลงท นของป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท ย งค างอย ก อนท จะ พ นกาหนดภายในส นป น และสานต อนโยบายงบประมาณกระต นเศรษฐก จตามท คณะร กษาความสงบแห งชาต ได จ ดท าไว โดยต ดตามให ม การเบ กจ ายอย างคล องต วต งแต ระด บกระทรวงจนถ งระด บท องถ น รวมท งจะด แล ไม ให ม การใช จ ายท ส ญเปล า เพ อช วยสร างงานและกระต นการบร โภค ๖.๒ สานต อนโยบายงบประมาณกระต นเศรษฐก จตามท คณะร กษาความสงบแห งชาต ได จ ดทาไว โดยนาหล กการสาค ญของการจ ดทางบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท ให ความสาค ญในการบ รณาการงบประมาณและความพร อมในการดาเน นงาน รวมท งนาแหล งเง นอ นมาประกอบ การพ จารณาด วย เพ อข บเคล อนนโยบายให เก ดผลอย างเป นร ปธรรม ประหย ด ไม ซ าซ อน และม ประส ทธ ภาพ ทบทวนภารก จท ม ล กษณะไม ย งย นหร อสร างภาระหน สาธารณะของประเทศเก นความจาเป น และแสดง รายการลงท นในระด บจ งหว ดเพ อแสดงความโปร งใส เป นธรรม และไม เล อกปฏ บ ต ควบค ไปก บการเพ ม ประส ทธ ภาพการเบ กจ ายงบประมาณต งแต ระด บกระทรวงจนถ งระด บท องถ น เพ อช วยสร างงานและกระต น การบร โภค โดยจะจ ดให ม ระบบและกลไกในการต ดตามตรวจสอบไม ให ม การใช จ ายท ส ญเปล า ข อ ๑๐ การส งเสร มการบร หารราชการแผ นด นท ม ธรรมาภ บาลและการป องก นปราบปราม การท จร ตและประพฤต ม ชอบในภาคร ฐ ๑๐.๑ ปร บปร งระบบราชการในด านองค กรหร อหน วยงานภาคร ฐท งในระด บประเทศ ภ ม ภาค และท องถ น ทบทวนการจ ดโครงสร างหน วยงานภาคร ฐท ม อานาจหน าท ซ าซ อนหร อล กล นก นหร อม เส นทาง การปฏ บ ต งานท ย ดยาว ปร บปร งว ธ ปฏ บ ต ราชการให ท นสม ย โดยนาเทคโนโลย มาใช แก ไขกฎระเบ ยบให โปร งใส ช ดเจน สามารถบร การประชาชนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนจ ดระบบอ ตรากาล งและปร บปร ง ค าตอบแทนบ คลากรภาคร ฐให เหมาะสมและเป นธรรม ย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด การบร หาร จ ดการภาคร ฐแบบใหม การตอบสนองความต องการของประชาชนในฐานะท เป นศ นย กลาง และการอานวย ความสะดวกแก ผ ใช บร การเพ อสร างความเช อม นวางใจในระบบราชการ ลดต นท นดาเน นการของภาคธ รก จ เพ มศ กยภาพในการแข งข นก บนานาประเทศ และการร กษาบ คลากรภาคร ฐท ม ประส ทธ ภาพไว ในระบบ ราชการ โดยจะดาเน นการต งแต ระยะเฉพาะหน าไปตามลาด บความจาเป น และตามท กฎหมายเอ อให สามารถดาเน นการได ๑๐.๓ ยกระด บสมรรถนะของหน วยงานของร ฐให ม ประส ทธ ภาพ สามารถให บร การเช งร ก ท งในร ปแบบการเพ มศ นย ร บเร องราวร องท กข จากประชาชนในต างจ งหว ด โดยไม ต องเด นทางเข ามาย งส วนกลาง ศ นย บร การสาธารณะแบบครบวงจรท ครอบคล มการให บร การหลากหลาย ซ งจะจ ดต งตามท ช มชนต าง ๆ เพ อให ประชาชนสามารถเด นทางไปต ดต อขอร บบร การได โดยสะดวก การให บร การถ งต วบ คคลผ านระบบ ศ นย บร การร วม ณ จ ดเด ยว (One Stop Service) และระบบร ฐบาลอ เล กทรอน กส ท สมบ รณ แบบ พ ฒนา หน วยงานของร ฐให เป นองค กรแห งการเร ยนร ม การสร างนว ตกรรมในการท างานอย างประหย ด ม ประส ทธ ภาพ และม ระบบบ รณาการ ๑๐.๔ เสร มสร างระบบค ณธรรมในการแต งต งและโยกย ายบ คลากรภาคร ฐวางมาตรการป องก น การแทรกแซงจากน กการเม อง และส งเสร มให ม การน าระบบพ ท กษ ค ณธรรมมาใช ในการบร หารงานบ คคล ของเจ าหน าท ฝ ายต าง ๆ ๑๐.๕ ใช มาตรการทางกฎหมาย การปล กฝ งค าน ยม ค ณธรรม จร ยธรรมและจ ตสาน กในการ ร กษาศ กด ศร ของความเป นข าราชการและความซ อส ตย ส จร ต ควบค ก บการบร หารจ ดการภาคร ฐท ม ประส ทธ ภาพเพ อป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบของเจ าหน าท ของร ฐท กระด บอย าง แ

25 ๒๑ เคร งคร ด ยกเล กหร อแก ไขกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บต าง ๆ ท ไม จาเป น สร างภาระแก ประชาชนเก นควร หร อเป ดช องโอกาสการท จร ต เช น ระเบ ยบการจ ดซ อ จ ดจ าง การอน ญาต อน ม ต และการขอร บบร การจากร ฐ ซ งม ข นตอนย ดยาว ใช เวลานาน ซ าซ อน และเส ยค าใช จ ายท งของภาคร ฐและประชาชน นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ประจาป งบประมาณ นโยบายท วไป ๑. การพ ฒนาและปฏ ร ปการศ กษา จะต องย ดหล กการม ส วนร วม การกระจายอานาจ และความต องการ ของท กภาคส วนในส งคม ม ความสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนาและเพ มศ กยภาพการแข งข นของประเทศ รวมท ง เป นไปตามกระบวนการของสภาปฏ ร ปแห งชาต และสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต และแนวนโยบายของคณะร ฐมนตร เพ อให การดาเน นงานเป นท ยอมร บและเก ดความม นคงย งย นในระบบการศ กษาของไทย ๒. การสร างโอกาสทางการศ กษาในส งคมไทย จะต องให ความสาค ญก บการสร างความเท าเท ยมและเป น ธรรม โดยการน อมนาแนวทางการพ ฒนาระบบการจ ดการศ กษาของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วและเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษาสม ยใหม เข ามาประย กต ใช เพ อเป นการส งเสร มให ประชาชนท กกล มได ม โอกาสเข าถ งองค ความร ได โดยสะดวก และสามารถพ ฒนาและประย กต ใช องค ความร ในการดาเน นช ว ตได อย างต อเน อง รวมท งเป น การยกระด บค ณภาพการศ กษาอย างเท าเท ยม ๓. การพ ฒนาระบบการจ ดการศ กษาและการพ ฒนาหล กส ตรทางการศ กษา จะต องให ความสาค ญก บ การยกระด บความร ให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสากล ควบค ไปก บการส งเสร มการเร ยนร ภ ม ป ญญาท องถ น และ ปล กฝ งค ณธรรม การสร างว น ย ปล กฝ งอ ดมการณ ความย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา และพระมหากษ ตร ย การม จ ตสาธารณะ ความตระหน กถ งผลประโยชน ของส วนรวมมากกว าส วนตน และเสร มสร างความร ความเข าใจท ถ กต องในหล กการประชาธ ปไตย เคารพความค ดเห นของผ อ น ยอมร บความแตกต างหลากหลายทางความค ด อ ดมการณ และความเช อ รวมท งร ค ณค าและส บสานว ฒนธรรมและขนบประเพณ อ นด งามของไทย ๔. การส งเสร มและยกสถานะของคร ซ งเป นบ คลากรหล กในระบบการศ กษา จะต องให ความสาค ญก บ การสร างเสร มให ว ชาช พคร เป นว ชาช พช นส งในส งคม เป นบ คลากรท ได ร บการยกย องว าเป นแบบอย างท ด ในเร อง ค ณธรรมและจร ยธรรม ม ภ ม ความร และท กษะในการส อสารถ ายทอดความร ท เหมาะสม ม ท ศนคต ท ด ต อว ชาช พคร ตลอดจนม ฐานะและค ณภาพช ว ตท ด สอดคล องก บสภาพทางเศรษฐก จและส งคมไทยในป จจ บ น ๕. การบร หารและการปฏ บ ต ราชการกระทรวงในท กระด บ จะต องให ความสาค ญก บการบ รณาการการ ปฏ บ ต ของท กหน วยงานในส งก ดให เป นไปในท ศทางเด ยวก นและประสานสอดคล องก บหน วยงานภาคร ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนท เก ยวข อง รวมท งเป นไปตามหล กธรรมาภ บาล ปราศจากการท จร ตคอร ปช น ตลอดจนให ความสาค ญก บการเผยแพร ข อม ลข าวสารเก ยวก บงานด านการศ กษาท ถ กต อง รวดเร ว และตรงก บ ความต องการของส งคม 7 นโยบายเฉพาะ (ดาเน นการให เห นผลใน 1 ป ) ๑. การพ ฒนาการศ กษาในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต และสน บสน นการแก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ด ชายแดนภาคใต เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๑.๑ การพ ฒนาการศ กษาและพ ฒนาร ปแบบการจ ดการศ กษาม ความเหมาะสมก บพ นท แ

26 ๒๒ ๑.๒ สามารถยกระด บค ณภาพการศ กษาโดยอาศ ยระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา สม ยใหม เข ามาประย กต ใช และแก ไขป ญหาการอ านภาษาไทยไม ออกและเข ยนไม ได ของน กเร ยนในพ นท อย าง จร งจ ง ๑.๓ สามารถพ ฒนาระบบการให ค าตอบแทน ส งจ งใจและสว สด การ สาหร บบ คลากรทางการศ กษา ในพ นท เส ยงภ ยได อย างเหมาะสม ๑.๔ ม มาตรการด านความปลอดภ ยท ช ดเจนสาหร บน กเร ยนน กศ กษา คร อาจารย และสถานศ กษา โดยการบ รณาการแผนและการปฏ บ ต ร วมก บหน วยงานความม นคงในพ นท ๑.๕ ม ก จกรรมสน บสน นการพ ฒนาการศ กษาและการจ ดการศ กษาโรงเร ยนเอกชนในพ นท เส ยงภ ย รวมท งก จกรรมส งเสร มการเร ยนร เพ มพ นประสบการณ เป ดโลกท ศน และสร างความหว ง การย ดม นในหล กค ณธรรม และสถาบ นหล กของชาต ให ก บน กเร ยนน กศ กษาในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต อย างต อเน อง ๑.๖ สามารถเสร มสร างความเข าใจท ถ กต องให ก บองค การระหว างประเทศโดยเฉพาะองค การสหประชาชาต และย เนสโก ประเทศกล มประชาชาต ม สล ม ประเทศเพ อนบ าน และส อมวลชน อย างต อเน อง ๒. การเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ.๒๕๕๘ และการดารงความต อเน องภายหล ง การก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยน เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๒.๑ โครงสร างพ นฐานทางการศ กษาของภาคร ฐและเอกชน น กเร ยน น กศ กษา คร อาจารย และ บ คลากรทางการศ กษา ม ความพร อมในการก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ.๒๕๕๘ ๒.๒ ม ก จกรรมการเร ยนร ขยายความส มพ นธ และพ ฒนาความร วมม อทางการศ กษา และการ แลกเปล ยนทางการศ กษา ก บประเทศสมาช กอาเซ ยนอย างต อเน อง ๒.๓ สามารถพ ฒนาและเสร มท กษะด านภาษาอ งกฤษและภาษาประเทศสมาช กอาเซ ยน สร างความร ความเข าใจเก ยวก บอาเซ ยน การยอมร บในความแตกต างหลากหลายในล กษณะพห ส งคมว ฒนธรรม และให ความ เคารพในอ ดมการณ ความเช อบนพ นฐานของหล กส ทธ มน ษยชนและศ กด ศร ของความเป นมน ษย ให ก บน กเร ยน น กศ กษา คร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษาท กระด บ ให เห นผลอย างเป นร ปธรรม ๓. การพ ฒนาศ กยภาพการแข งข นและสน บสน นการพ ฒนาประเทศอย างย งย น เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๓.๑ ม แนวทางการส งเสร มและดาเน นการเพ อปร บส ดส วนผ เร ยนอาช วศ กษาและสาม ญศ กษาให เหมาะสมก บความต องการกาล งคนในตลาดแรงงานรองร บการพ ฒนาประเทศ ๓.๒ ม แนวทางการพ ฒนาหล กส ตร ระบบการจ ดการศ กษา และบ คลากรทางศ กษา รองร บท ศทาง การพ ฒนาประเทศโดยใช ว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมเป นฐานการพ ฒนา ๓.๓ ม ก จกรรมท เป นการส งเสร มการว จ ย พ ฒนา และการสร างนว ตกรรมในสถาบ นทางการศ กษา เพ อการนาไปใช ประโยชน และสร างม ลค าสน บสน นการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ ๓.๔ ม แผนงานและโครงการเพ อส งเสร มการผล ตกาล งคนด านการอาช วศ กษาตอบสนองต อภาคการ ผล ตส นค าและอาหาร ภาคการท องเท ยว ภาคการบร การ ภาคการขนส ง บ คลากรทางการแพทย และพยาบาล และอ น ๆ ในสาขาท ม ความขาดแคลน ให สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงานท งด านปร มาณและ ค ณภาพ โดยให ความสาค ญก บการส งเสร มการม ส วนร วมและการจ ดทาความตกลงร วมระหว างภาคร ฐและเอกชน ในการสน บสน นการผล ต การพ ฒนาระบบการจ ดการ และการพ ฒนากาล งคน ท งระบบ ๓.๕ ม ก จกรรมเพ อสน บสน นและส งเสร มการเผยแพร ความร และการพ ฒนาต อยอดความร เพ อใช ประโยชน ในเช งพาณ ชย ว สาหก จ การประกอบอาช พและดาเน นธ รก จ ควบค ไปก บการเผยแพร องค ความร และ แ

27 ๒๓ แนวทางการประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ก บการดาเน นช ว ตประจาว นในการศ กษาท งในระบบ และนอกระบบอย างเป นร ปธรรม ๔. การม งเน นการผล ตและพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพ เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๔.๑ ม แนวทางการพ ฒนาระบบการผล ตคร ให เพ ยงพอต อความต องการและเหมาะสมก บอ ตรากาล ง ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา และปร บระบบการร บรองมาตรฐานว ชาช พคร ให เอ อต อการเพ มโอกาสให ม บ คลากรท ม ความร และประสบการณ ท เหมาะสมเข ามาในระบบการศ กษา ๔.๒ ระบบการบร หารงานบ คคล การย ายบรรจ และการประเม นว ทยฐานะของคร และบ คลากร ทางการศ กษา ม มาตรฐานระด บสากล สามารถเพ มศ กยภาพในการให การศ กษาและลดภาระงานท ไม จาเป น รวมท งไม ส งผลกระทบต อการปฏ บ ต งานตามภารก จหล ก ๔.๓ คร และบ คลากรทางการศ กษาม จ ตว ญญาณของความเป นคร การเป นคร ม ออาช พ และย ดม นใน จรรยาบรรณของว ชาช พ ๔.๔ สามารถกาหนดแนวทางการพ ฒนาตามเส นทางว ชาช พและความก าวหน าในหน าท การงานได อย างเป นระบบ ม ระบบสน บสน นการพ ฒนาตนเองและการแลกเปล ยนเร ยนร อย างต อเน อง โดยอาศ ยเทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม เข ามาประย กต ใช ในการระบบคล งความร การแลกเปล ยนเร ยนร และการประเม นผล อย าง เป นร ปธรรม ๔.๕ ม แผนงานและโครงการเพ อยกระด บค ณภาพช ว ตคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา โดย การพ ฒนาระบบสว สด การท ม งการแก ไขป ญหาและให การช วยเหล อท ย งย น และให ความสาค ญก บการแก ไขป ญหา หน ส นอย างเป นระบบ ๕. การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษาให ท นสม ย เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๕.๑ น อมนาแนวทางการพ ฒนาระบบการศ กษาของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วมาเป นหล กในการ ดาเน นแผนงานและโครงการในการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ๕.๒ การดาเน นแผนงานและโครงการในการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา จะต องพ จารณาถ งความพร อมและความเหมาะสมก บหล กส ตรและระด บการเร ยนการสอน ความค มค า ความ จาเป นในการลดอ ปสรรคและเป นการเพ มประส ทธ ภาพ การยกระด บค ณภาพการศ กษา รวมท งความเท าเท ยมและ ครอบคล มพ นท ๕.๓ ม แผนงานและโครงการในการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศสน บสน นการเร ยนการสอน อย างเต มร ปแบบ โดยขยายโรงเร ยนนาร องในการจ ดทาห องเร ยน Smart Classroom ออกส ส วนภ ม ภาคมากข น ๕.๔ สามารถใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการและบ รณาการเคร อข าย คอมพ วเตอร เคร อข ายต าง ๆ เช อมโยงก บสถ ต ข อม ลทางการศ กษา และประมวลผลข อม ลท จาเป นสาหร บใช ประกอบการต ดส นใจในการบร หารทร พยากรทางการศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ ๖. การเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ ๒๕๕๘ ของ กระทรวงศ กษาธ การ เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๖.๑ สามารถถ ายทอดนโยบายพ นฐานและนโยบายเร งด วนของคณะร ฐมนตร ท เก ยวข องก บด าน การศ กษาลงส แผนปฏ บ ต ราชการประจาป เพ อให การนาส การปฏ บ ต สามารถด าเน นการได อย างช ดเจนและต ดตาม ความก าวหน าในการดาเน นการได อย างต อเน อง แ

28 ๒๔ ๖.๒ สามารถส อสารถ ายทอดให ท กหน วยงานและบ คลากรท กระด บม ความร และความเข าใจใน สาระสาค ญของแผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ ๒๕๕๘ และพ ฒนาต วช ว ดท ช ดเจนเพ อประส ทธ ภาพใน การแปลงแผนไปส การปฏ บ ต ภายในช วงเด อนแรกของป งบประมาณ เพ อให การปฏ บ ต ราชการในภาพรวมเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพและเป นไปในท ศทางเด ยวก น ๖.๓ หน วยงานส วนกลางสามารถให การสน บสน นทร พยากรอย างเพ ยงพอในการปฏ บ ต ราชการตาม แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ ๒๕๕๘ ของหน วยปฏ บ ต ในระด บพ นท ๖.๔ ม ระบบการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และการรายงานให ม ประส ทธ ภาพ เพ อให การได ข อม ลสารสนเทศท ถ กต องและรวดเร ว เพ อการทบทวนและปร บปร งการดาเน นงานให บรรล เป าหมายได ท นต อ เหต การณ ๖.๕ สามารถต ดตาม ประเม นผล และรายงานผลการปฏ บ ต ราชการและผลการเบ กจ ายงบประมาณ เป นรายไตรมาสได อย างต อเน อง และสามารถกาหนดมาตรการเพ อปร บปร งกระบวนการปฏ บ ต งานและแก ไข ป ญหาอย างท นต อสถานการณ ม ระบบว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช จ ายงบประมาณและจ ดทาแผนเพ มประส ทธ ภาพ รวมท งม ระบบการกาก บด แลเพ อให เก ดความโปร งใส และเร งร ดการเบ กจ ายงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพเพ อให การเบ กจ ายงบประมาณเป นไปตามเป าหมายท กาหนด ๗.การดาเน นการตามแผนการศ กษาแห งชาต และการปฏ ร ปการศ กษา เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๗.๑ ม ความก าวหน าในการดาเน นการตามแผนการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร ง คร งท ๒ และ เป นไปตามเป าหมายเม อส นส ดแผนฯ ป พ.ศ.๒๕๕๙ และสามารถดาเน นการจ ดทาร างแผนการศ กษาแห งชาต ใน ห วงระยะเวลาต อไป ๗.๒ ม แผนงานและโครงการในการจ ดและส งเสร มการศ กษา โดยเฉพาะการดาเน นการต อเน องของ การปฏ ร ปการเร ยนร ท งระบบให เช อมโยงก นท งการปฏ ร ปหล กส ตรและการปฏ ร ปการเร ยนการสอนก บการเร ยนร ย คใหม ปฏ ร ประบบการผล ตและพ ฒนาคร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารสาหร บการปฏ ร ปการ เร ยนร การยกระด บค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานสากล และการส งเสร มให เอกชนม ส วนร วมในการจ ดและ สน บสน นการศ กษา ๗.๓ สามารถต ดตามรายละเอ ยดแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาของสภาปฏ ร ปแห งชาต สภาน ต บ ญญ ต แห งชาต และแนวนโยบายของคณะร ฐมนตร ได อย างต อเน อง และสามารถรายงานสร ปความก าวหน าเป นรายไตรมาส รวมท งสามารถวางแนวทางรองร บการเปล ยนแปลงท งในเช งโครงสร าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบร หาร จ ดการ และอ น ๆ ท เก ยวข อง ได อย างเป นระบบ 10 นโยบายเร งด วน (ดาเน นการให เห นผลภายใน 3 เด อน) ๑. เร งสารวจและให ความช วยเหล อเย ยวยา รวมท งฟ นฟ โรงเร ยน สถานศ กษา น กเร ยน น กศ กษา คร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ท ได ร บผลกระทบจากเหต การณ อ ทกภ ย โดยเร ว เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : โรงเร ยน สถานศ กษา น กเร ยน น กศ กษา คร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ได ร บการช วยเหล อ เย ยวยาและฟ นฟ ให สามารถทาการเร ยนการสอนได ตามปกต อย างรวดเร ว ๒. เร งแก ไขป ญหาความร นแรงและเหต ทะเลาะว วาทของน กศ กษาอาช วะศ กษาอย างเป นระบบและ ต อเน อง แ

29 ๒๕ เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๒.๑ ม การดาเน นการร วมก บหน วยงานท เก ยวข องเพ อกาหนดมาตรการในการแก ไขป ญหาท ช ดเจน และม การปฏ บ ต อย างจร งจ ง ๒.๒ ไม ม เหต ทะเลาะว วาทของน กศ กษาอาช วะศ กษาจนส งผลกระทบต อช ว ตและทร พย ส นของ ประชาชนท วไป/จานวนเหต ทะเลาะว วาทของน กศ กษาอาช วะศ กษาในช วง ๓ เด อนลดลงอย างช ดเจน ๓. เร งสร างค าน ยมอาช วศ กษา ปร บภาพล กษณ และกาหนดมาตรการเพ อจ งใจให น กเร ยนน กศ กษา พ อ แม และผ ปกครอง ม ความย นด และส งเสร มให บ ตรหลานเข าร บการศ กษาในสายอาช พอาช วศ กษาเพ มมากข น โดยเฉพาะว ชาช พท ขาดแคลนและเป นความต องการของตลาดแรงงาน เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๓.๑ ม ก จกรรมเสร มสร างภาพล กษณ ท ด ของการศ กษาในสายอาช พอาช วศ กษาอย างต อเน อง ๓.๒ ม การกาหนดแผนงานหร อมาตรการเพ อจ งใจในการเข าร บการศ กษาสายอาช พอาช วศ กษา โดยเฉพาะว ชาช พท ขาดแคลน และม ระบบการต ดตาม ควบค ม อย างเป นระบบและช ดเจน ๔. ทบทวนหล กส ตร การเร ยนการสอน เพ อให ผ เร ยนพ ฒนากระบวนการค ด ว เคราะห ม เวลาทาก จกรรม เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ ท กษะ และประสบการณ รวมท งปล กฝ งในเร องค าน ยมหล ก ม ค ณธรรม จร ยธรรม สร างว น ย จ ตสาน กความร บผ ดชอบต อส งคม การย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และความ ภาคภ ม ใจในการเป นคนไทย เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๔.๑ ม แนวทางปร บปร งหล กส ตรให เด กและเยาวชนได พ ฒนากระบวนการค ด ท กษะ ความสามารถ อย างรอบด านท งร างกาย อารมณ ส งคมสต ป ญญา การปล กฝ งค าน ยม ๑๒ ประการ การเร ยนร ประสบการณ จาก การทาก จกรรม ฝ กปฏ บ ต อย างเหมาะสม แต ละช วงว ย และการวางพ นฐานเพ อการทางาน การศ กษาเพ ออาช พ ๔.๒ นาร องร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาท ด และผล กด นกฎหมายท จะเป นรากฐานและ กลไกการข บเคล อนการปฏ ร ปการศ กษาระยะยาว ๕. เร งพ จารณาทบทวนการอ ดหน นรายห วแก น กเร ยนในระด บการศ กษาข นพ นฐานท งของภาคร ฐและ เอกชน การช วยเหล อค าอ ปกรณ การเร ยนของน กเร ยนสายอาช พ อาช วศ กษา และการช วยเหล อเด กยากจน พ การ และด อยโอกาส เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๕.๑ ม กระบวนการพ จารณาอย างรอบคอบและสามารถเสนอขออน ม ต /เห นชอบได ตามข นตอนตาม กฎหมายและกฎระเบ ยบท กาหนด ๕.๒ สามารถให การอ ดหน นและการช วยเหล อม ความเหมาะสมก บสภาวะทางเศรษฐก จและส งคม ในป จจ บ น ๖. เร งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการม ส วนร วมในระบบการศ กษา โดยเฉพาะการจ ดทาข อตกลง ระหว างผ ประกอบการธ รก จเอกชนในการให การสน บสน นและการร บน กเร ยนน กศ กษาเข าทางานหล งสาเร จ การศ กษา และการสน บสน นอ น ๆ ให เพ มมากข น เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๖.๑ ม แนวทางและมาตรการจ งใจภาคเอกชนให เข ามาม ส วนร วมในระบบการศ กษา ๖.๒ ม การจ ดทาข อตกลงก บผ ประกอบการธ รก จเอกชนในการให การสน บสน นเพ มมากข น แ

30 ๒๖ ๗. เร งปร บระบบการบรรจ คร และการร บรองมาตรฐานว ชาช พคร ให เอ อต อการเพ มโอกาสให ม บ คลากรท ม ความร และประสบการณ ท เหมาะสมเข ามาในระบบการศ กษาเพ มมากข น เพ อสน บสน นการแก ไขป ญหาการขาด แคลนคร และบ คลากรอาช วศ กษา และคร สาขาขาดแคลนในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๗.๑ ม กระบวนการพ จารณาอย างรอบคอบและสามารถเสนอขออน ม ต /เห นชอบได ตามข นตอนตาม กฎหมายและกฎระเบ ยบท กาหนด รวมถ งปร บแก กฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข องซ งเป นอ ปสรรคต อการ ดาเน นงานท ม ประส ทธ ภาพ ๗.๒ สามารถปร บระบบการบรรจ คร และการร บรองมาตรฐานว ชาช พคร ให เอ อต อการเพ มโอกาสให ม บ คลากรท ม ความร และประสบการณ เข ามาในระบบการศ กษาเพ มมากข น ๘. เร งทบทวนมาตรการการจ ดก จกรรมร บน องของน กเร ยนน กศ กษาในสถาบ นการศ กษาต าง ๆ และ มาตรการต ดตาม ควบค ม การล กลอบการจ ดก จกรรมร บน องท งภายในและภายนอกสถาบ นการศ กษา ให เป นไป ในแนวทางท สร างสรรค ปลอดภ ย ปราศจากการใช ความร นแรง การละเม ดและค กคามทางเพศ รวมท งไม ข ดต อ หล กศ ลธรรมขนบประเพณ อ นด งาม และเป นไปตามหล กส ทธ มน ษยชน โดยให ม ผลบ งค บใช ให ท กสถาบ น การศ กษาย ดถ อเป นแนวทางปฏ บ ต อย างเคร งคร ด เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๘.๑ ม กระบวนการพ จารณาอย างรอบคอบและสามารถเสนอขออน ม ต /เห นชอบได ตามข นตอนตาม กฎหมายและกฎระเบ ยบท กาหนด ๘.๒ ม มาตรการและแนวทางท ช ดเจนและม ผลบ งค บใช ในทางปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม ๙. เร งทบทวนมาตรการความปลอดภ ยสาหร บสถาบ นการศ กษาต าง ๆ เก ยวก บการจ ดก จกรรมท ศนศ กษา นอกสถานศ กษา และมาตรการความปลอดภ ยในการเด นทางและการขนส งเป นหม คณะของน กเร ยน น กศ กษา คร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา โดยให ม ผลบ งค บใช ให ท กสถาบ นการศ กษาย ดถ อเป นแนวทางปฏ บ ต อย าง เคร งคร ด เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๙.๑ ม กระบวนการพ จารณาอย างรอบคอบและสามารถเสนอขออน ม ต /เห นชอบได ตามข นตอนตาม กฎหมายและกฎระเบ ยบท กาหนด ๙.๒ ม มาตรการและแนวทางท ช ดเจนและม ผลบ งค บใช ในทางปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม ๑๐. เร งดาเน นการตามนโยบายเร งด วนของคณะร ฐมนตร ท เก ยวข องก บด านการศ กษาท งท เป นหน วย ร บผ ดชอบหล กและหน วยสน บสน น ให เห นผลในทางปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม และเป นไปตามเป าหมายและกรอบ ระยะเวลาท กาหนด เป าหมายในการดาเน นนโยบาย : ๑๐.๑ ม การกาหนดหน วยงานร บผ ดชอบในการดาเน นการตามนโยบายเร งด วนท ช ดเจน ๑๐.๒ ม การกาหนดต วช ว ด ค าเป าหมาย แผนงาน โครงการ และก จกรรม รองร บอย างเป นร ปธรรม ๑๐.๓ ม ระบบการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และการรายงานผลท ม ประส ทธ ภาพ โดยสามารถ รายงานความก าวหน าในการดาเน นงานได อย างต อเน อง ๑๐.๔ ม ระบบการว เคราะห และประมวลผล เพ อกาหนดมาตรการในการแก ไขป ญหาและลด ผลกระทบทางลบได อย างรวดเร ว และสามารถดาเน นการได ตามเป าหมายท กาหนด ๑๐.๕ สามารถให ข อม ลท ถ กต องและท นสม ยต อคณะร ฐมนตร และส งคมได อย างรวดเร ว แ

31 ๒๗ การข บเคล อนและกาก บด แลการปฏ บ ต ตามนโยบาย 1. นโยบายท วไปเป นกรอบแนวทางการดาเน นงานท งปวง 2. สป.ดาเน นการทบทวนต วช ว ด กลย ทธ และแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมในแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป 2558 รองร บการด าเน นงานละการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการปฏ บ ต นโยบายของ คณะร ฐมนตร และนโยบายร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การประจาป (นโยบายเฉพาะและนโยบายเร งด วน) ออกแบบกระบวนการ กลไก และแนวทางการต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผล รวมท งส อสารถ ายทอดให หน วย ปฏ บ ต ได ร บทราบท ศทางและเป าหมายท ช ดเจน เพ อให การนาส การปฏ บ ต เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพให แล วเสร จ ภายในเด อนแรกของป งบประมาณ หน วยปฏ บ ต ท เก ยวข องให การสน บสน นและดาเน นการให เป นไปตามแนวทางท กาหนด 4. สป. ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และรายงานสร ปนาเร ยนร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ เพ อทราบผลการปฏ บ ต ตามนโยบาย รวมท งป ญหาอ ปสรรค ข อข ดแย ง และข อเสนอแนะด งน 4.1 จ ดทารายงานและสร ปผลการปฏ บ ต ตามนโยบายเฉพาะ ในเด อนส ดท ายท กไตรมาสของ ป งบประมาณ 2558 (ก อนว นจ นทร ส ปดาห ส ดท ายของเด อนธ นวาคม 2557 และ ม นาคม ม ถ นายน ก นยายน จ ดทารายงานและสร ปผลการปฏ บ ต ตามนโยบายเร งด วน ท กเด อนตลอด 3 เด อนแรกของ ป งบประมาณ 2558 (ก อนว นจ นทร ส ปดาห ส ดท ายของเด อนต ลาคม พฤศจ กายน และธ นวาคม 2557) 4.3 การจ ดทารายงานและสร ปผลการปฏ บ ต ตามข อ 4.1 และ 4.2 อาจม การเปล ยนแปลงซ งจะม การส งการให ทราบเพ อให ด าเน นการตามความเหมาะสมต อไป นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ 2558 เพ อให การศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทย ม ค ณภาพมาตรฐานระด บสากล บนพ นฐานของความ เป นไทย ให น กเร ยนได ร บการพ ฒนาศ กยภาพส งส ดของตน ม ความร และท กษะท แข งแกร งและเหมาะสมเป น พ นฐานสาค ญในการเร ยนร ระด บส งข นไป และการด ารงช ว ตในอนาคต สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน โดยความเห นชอบของคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งกาหนดนโยบายของสาน กงาน คณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ ด งน 1. เร งร ดปฏ ร ปการศ กษาข นพ นฐาน ให ม การปร บปร งเปล ยนแปลงระบบ และกระบวนการการจ ด การศ กษาข นพ นฐานท งระบบให ม ประส ทธ ภาพ ท นสม ย ท นเหต การณ ท นโลก ให สาเร จอย างเป นร ปธรรม 2. เร งพ ฒนาความแข งแกร งทางการศ กษา ให ผ เร ยนท กระด บท กประเภท รวมถ งเด กพ การและด อย โอกาส ม ความร และท กษะแห งโลกย คใหม ควบค ก นไป โดยเฉพาะท กษะการอ าน เข ยน และการค ด เพ อให ม ความพร อมเข าส การศ กษาระด บส ง และโลกของการทางาน 3. เร งปร บระบบสน บสน นการจ ดการศ กษา ท สอดคล องไปในท ศทางเด ยวก นม การประสานส มพ นธ ก บเน อหา ท กษะ และกระบวนการเร ยนการสอน ประกอบไปด วย มาตรฐานและการประเม นหล กส ตรและ การสอน การพ ฒนาทางว ชาช พ สภาพแวดล อม การเร ยนร 4. ยกระด บความแข งแกร งมาตรฐานว ชาช พคร และผ บร หารสถานศ กษา ให คร เป นผ ท ม ความสามารถ และท กษะท เหมาะสมก บการพ ฒนาการเร ยนร ของผ เร ยน ผ บร หารสถานศ กษาม ความสามารถในการบร หาร จ ดการ และเป นผ นาทางว ชาการ คร และผ บร หารสถานศ กษาประพฤต ตนเป นแบบอย างท ด แก ผ เร ยน สร างความ ม นใจและไว วางใจ ส งเสร มให ร บผ ดชอบต อผลท เก ดก บน กเร ยนท สอดคล องก บว ชาช พ แ

32 ๒๘ 5. เร งสร างระบบให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เป นองค กรค ณภาพท แข งแกร ง และม ประส ทธ ภาพ ม ความสามารถร บผ ดชอบการจ ดการศ กษาข นพ นฐานท ม ค ณภาพ และมาตรฐานได เป นอย างด 6. เร งร ดปร บปร งโรงเร ยนให เป นองค กรท ม ความเข มแข ง ม แรงบ นดาลใจ และม ว ส ยท ศน ในการ จ ดการศ กษาข นพ นฐานท ช ดเจน เป นสถานศ กษาค ณภาพ และม ประส ทธ ภาพ ท สามารถจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ค ณภาพและมาตรฐานระด บสากล 7. สร างระบบการควบค มการจ ดการเปล ยนแปลงทางการศ กษา ท ม ข อม ล สารสนเทศ และ ข าวสาร เก ยวก บกระบวนการเร ยนการสอนอย างพร อมบร บ รณ และม นโยบายการประเม นผลอย างเป นร ปธรรม 8. สร างว ฒนธรรมใหม ในการทางาน เร งร ดการกระจายอานาจและความร บผ ดชอบ ปร บปร ง ระบบของโรงเร ยน ให เป นแบบร วมค ดร วมทา การม ส วนร วม และการประสานงาน สามารถใช เคร อข ายการ พ ฒนาการศ กษาระหว างโรงเร ยนก บโรงเร ยน องค กรปกครองส วนท องถ น องค กรว ชาช พ กล มบ คคล องค กร เอกชน องค กรช มชน และองค กรส งคมอ น 9. เร งปร บระบบการบร หารงานบ คคลม งเน นความถ กต อง เหมาะสม และเป นธรรมให เป นป จจ ย หน นในการเสร มสร างค ณภาพและประส ทธ ภาพ ขว ญและกาล งใจ สร างภาวะจ งใจ แรงบ นดาลใจ และความ ร บผ ดชอบในความสาเร จตามภาระหน าท 10. ม งสร างพลเม องท ด ท ต นต ว และอย ร วมก บผ อ นในส งคมพห ว ฒนธรรมได และทาให การศ กษา นาการแก ป ญหาสาค ญของส งคม 11. ท มเทมาตรการเพ อยกระด บค ณภาพสถานศ กษาท พ ฒนาล าหล ง และโรงเร ยนขนาดเล กท ไม ได ค ณภาพ เพ อไม ให ผ เร ยนต องเส ยโอกาสได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ ว ส ยท ศน การศ กษาข นพ นฐานของประเทศไทยม ค ณภาพ และมาตรฐานระด บสากล บนพ นฐานของความเป นไทย พ นธก จ 1. ส งเสร มและสน บสน นให ประชากรว ยเร ยนท กคน ได ร บการศ กษาอย างท วถ ง และม ค ณภาพ 2. ส งเสร มให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ตามหล กส ตร 3. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท เน นการม ส วนร วมเพ อเสร มสร างความร บผ ดชอบต อค ณภาพการศ กษา เป าประสงค 1. น กเร ยนระด บก อนประถมศ กษาม พ ฒนาการท เหมาะสมตามช วงว ยและได สมด ลและน กเร ยนระด บ การศ กษาข นพ นฐานท กคน ม พ ฒนาการเหมาะสมตามช วงว ยและม ค ณภาพ 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ งม ค ณภาพและเสมอภาค 3. คร ผ บร หารสถานศ กษาและบ คลากรทางการศ กษาอ น ม ท กษะท เหมาะสมและม ว ฒนธรรมการ ทางานท ม งเน นผลส มฤทธ 4. สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษาม ประส ทธ ภาพและเป นกลไกข บเคล อนการศ กษา ข นพ นฐานการศ กษาส ค ณภาพมาตรฐานระด บสากล 5. สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานบ รณาการการทางานเน นการบร หารแบบม ส วนร วม กระจายอานาจและความร บผ ดชอบส สาน กงานเขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา 6. พ นท พ เศษได ร บการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาเป นพ เศษ แ

33 ๒๙ กลย ทธ 1. พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท 2. ขยายโอกาสเข าถ งบร การการศ กษาข นพ นฐานให ท วถ งครอบคล มผ เร ยน ให ได ร บโอกาส ในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ และม ค ณภาพ 3. พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา 4. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ แ

34 ความเช อมโยงของจ ดเน นสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน/นโยบายกระทรวงศ กษาธ การ/นโยบายร ฐบาล จ ดเน นท 1 ด านการพ ฒนาผ เร ยน จ ดเน น แนวทาง ก จกรรม 1. น กเร ยนม สมรรถนะสาค ญ ส มาตรฐานสากล 1. เสร มสร างความสามารถด าน ภาษา (Literacy) ด านคานวณ (Numeracy) และด านการใช เหต ผล (Reasonint Ability) ส การยกระด บผลการประเม น ระด บชาต (National Test) 2. เร งร ดการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน กล มสาระการ เร ยนร หล ก (กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม 1. ว จ ยพ ฒนาเพ อเสร มสร างความสามารถด านภาษา ด านคานวณ และด านการใช เหต ผล 2. พ ฒนาเทคน คการว ด และประเม นผล 3. สร างความเข มแข งให ช มน มน กว ดและประเม นผลฯ แห งประเทศไทย 1. เร งร ดค ณภาพการอ านร เร องและส อสารได และส งเสร มการอ านให เข าถ งน กเร ยนท กกล มเป าหมาย และเร งป ญหาการอ านของน กเร ยน 2. เสร มสร างความสามารถ ท กษะ และการประย กต ใช ความร ทาง คณ ตศาสตร ในช ว ตประจาว น เน น Collaborative Problem Solving 3. เสร มสร างความสามารถและท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร และการประย กต ใช ในช ว ตประจาว น 4. ค ดสรรร ปแบบการการสอน/การจ ดก จกรรมท ม ประส ทธ ภาพของ แต ละกล มสาระ เผยแพร ให คร นาไปปร บการเร ยนการสอน 5. ปร บกระบวนการเร ยนการสอนส งคมศ กษา ศาสนา และว ฒนาธรรม ให น กเร ยนตระหน กและเข าใจรากเหง าความเป นชาต ไทย ความเป น ประชาธ ปไตยท ม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ขและว ถ ช ว ต ว ฒนธรรมไทย ต วช ว ดความสาเร จ นโยบายสพฐ./ กระทรวง/ร ฐบาล ค าเฉล ยร อยละของน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 3 ด าน ความสามารถทางภาษา ด าน คานวณและด านการใช เหต ผล เพ มข นไม น อยกว าร อยละ 3 ข อ 1, 2, 3/ นโยบายท วไป ข อ 3 นโยบายเฉพาะ ข อ 1.2/ข อ

35 จ ดเน น แนวทาง ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ 3. เร งร ดความสามารถและ ท กษะด านภาษาอ งกฤษเพ อ การส อสาร 6. พ ฒนาเทคน คการว ดและประเม นผลท งระบบท เน นการ สร างข อสอบเช งค ดว เคราะห และการประเม นผ านระบบ ออนไลน 1. ปร บการเร ยนเปล ยนการสอนภาษาอ งกฤษให เน นท กษะ การส อสาร 2. ส งเสร มสถานศ กษาจ ดการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษตาม ร ปแบบ/ทางเล อกท เหมาะสม 3. ใช ส อและโปรแกรม ICT เป นต วข บเคล อนสาค ญในการ พ ฒนาความสามารถทางภาษาของคร และผ เร ยน 4. จ ดระบบเคร อข ายและสร างความเข มแข งกลไกการปฏ ร ป การเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษร วมก บสถาบ นอ ดมศ กษา และ สถาบ นผล ตคร /หน วยงานท ม ความเช ยวชาญ 1. ผลการทดสอบระด บชาต O-NET กล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ จาแนกระด บ - โรงเร ยนท ม ความพร อมส ง เพ มข น ไม น อยกว า ร อยละ 5 - โรงเร ยนท ม ความพร อม ปานกลางเพ มข น ร อยละ3-5 - โรงเร ยนท ม ความพร อมน อย เพ มข น ร อยละ น กเร ยนม ความสามารถด านท กษะ การส อสาร ภาษาอ งกฤษตามมาตรฐาน ท กาหนด - โรงเร ยนท ม ความพร อมส ง ร อยละ80 - โรงเร ยนท ม ความพร อมปานกลาง ร อยละ 50 - โรงเร ยนท ม ความพร อมน อย ร อยละ 30 นโยบายสพฐ./กระทรวง/ ร ฐบาล 31

36 จ ดเน น แนวทาง ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ 2. น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ร กสาม คค ปรองดอง สมานฉ นท ร กชาต ศาสน กษ ตร ย 4. เร งร ดสถานศ กษาให ม ความท ดเท ยมส ประชาคม อาเช ยนและมาตรฐานสากล 5. ปร บหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน เร งร ด ส งเสร ม สน บสน น การนาค าน ยม หล กคนไทย 12 ประการส การพ ฒนา ผ เร ยนในร ปแบบต าง ๆ 1. เสร มสร างน กเร ยนให ม ล กษณะผ นาแห งอาเซ ยน 2. พ ฒนาด านว ชาการ การบร หารจ ดการ การใช เทคโนโลย สารสนเทศในการจ ดการเร ยนร ให ม ค ณภาพตาม มาตรฐานสากล 3. ขยายศ นย อาเซ ยนและโรงเร ยนศ นย เคร อข ายอาเซ ยน เพ อพ ฒนาส การเป นศ นย กลางการศ กษาในภ ม ภาค 1. ทบทวนหล กส ตรในเร องเป าหมาย โครงสร างเวลาเร ยน สาระการเร ยนร ท จาเป นในศตวรรษท ปร บประบวนท ศน ในการบร หารจ ดการหล กส ตร 3. ปร บว ธ การว ดและประเม นผลการเร ยนให เช อมโยงต งแต ระด บห องเร ยน ระด บชาต และระด บนานาชาต 4. จ ดต งช มชนน กว ดและประเม นผลการศ กษาข นพ นฐาน แห งประเทศไทย เพ อสร างความเข มแข งด านการว ดและ ประเม น 1.กาหนดจ ดเน นค าน ยมหล กคนไทย 12 ประการให สอดคล อง ก บช วงว ยแต ละระด บช น ต งแต ระด บประถมศ กษาถ งระด บ ม ธยมศ กษา 2. สร างความตระหน กและเสร มสร างค าน ยมหล กคนไทย 12 ประการผ านส อท หลากหลาย น กเร ยนท กคนท ได ร บการพ ฒนาให ม ค ณล กษณะผ นาน กเร ยนอาเซ ยน - ร อยละ 100 ของจานวนโรงเร ยน ท ได ร บการพ ฒนาตามมาตรฐานสากล - จานวนศ นย อาเซ ยนและโรงเร ยนศ นย เคร อข ายเพ มข นครบท กเขตพ นท การศ กษา ม แนวปฏ บ ต ในการบร หารจ ดการ หล กส ตรสถานศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ - ม ข อสร ป/แนวปฏ บ ต ในการปร บ หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน -ม แนวทาง/ว ธ การว ดและประเม นผล การเร ยนให เช อมโยงต งแต ระด บ ห องเร ยนระด บชาต และระด บนานาชาต - สมาช กช มน มน กว ดและประเม นผลฯ (ส วนใหญ เป นคร และศ กษาน เทศก ) ท กคนม ความเข มแข งด านการประเม น ระด บความสาเร จการดาเน นก จกรรมให ผ เร ยนม ค าน ยมหล กคนไทย 12 ประการครบท กต ว สอดคล องตาม ช วงว ย (รอกาหนดเกณฑ ) นโยบายสพฐ./กระทรวง/ ร ฐบาล ข อ 3, 10/ นโยบายท วไป ข อ 2 นโยบายเฉพาะ ข อ

37 จ ดเน น แนวทาง ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ ภ ม ใจในความเป นไทย ห างไกลยาเสพต ด ม ค ณล กษณะและ ท กษะทางส งคมท เหมาะสม 3. น กเร ยนท ม ความ ต องการพ เศษได ร บ การส งเสร มและพ ฒนา เต มศ กยภาพ พ ฒนาและส งเสร มเด กท ม ความต องการพ เศษให สามารถพ ฒนาได เต มตาม ศ กยภาพเป นรายบ คคล 3. พ ฒนาเคร อข ายโรงเร ยนค ณธรรมให เข มแข งและครอบคล ม ท กพ นท 4. ส งเสร มการจ ดก จกรรม/ค ายน กเร ยนในร ปแบบต าง ๆ เช น ค ายเยาวชนคนด ของแผ นด นก จกรรมต อต านคอร ร ปช น จ ดฝ กอบรม ปปช. สพฐ.น อย ค ายประว ต ศาสตร ค ายดนตร / ศ ลปะ ก จกรรมสภาน กเร ยน ช มน มต าง ๆ ท ส งเสร มการ บาเพ ญประโยชน เพ อส งคมในโอกาสต าง ๆ 5. พ ฒนาคร และบ คลากร ให สามารถจ ดก จกรรม/ค าย เพ อปล กฝ งค าน ยมหล กเข าส ห องเร ยนให ได อย างเป นร ปธรรม 1. พ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศเด กท ม ความต องการ พ เศษ (เด กพ การ, เด กต อยโอกาส, เด กท ม ความสามารถพ เศษ, เด กท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนต า) 2. ส งเสร มสน บสน นให ม การจ ดการศ กษาท กร ปแบบเพ อให คนพ การม โอกาสเข าถ งการศ กษา 3. พ ฒนาหล กส ตรและร ปแบบการจ ดการศ กษาท หลากหลาย สอดคล องก บอ ตล กษณ ของผ เร ยนเป นรายบ คคลเต มตาม ศ กยภาพ 4. เร งร ดการยกระด บน กเร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนต า 5. ส งเสร มเด กท ม ความสามารถพ เศษส ความเป นเล ศ 1.ร อยละ 80 ของเด กท ม ความต องการ พ เศษได ร บโอกาสให สามารถพ ฒนาได เต มตามศ กยภาพ 2. ร อยละ 80 ของเด กท ม ความต องการ พ เศษ ผ านการพ ฒนาตามศ กยภาพเป น รายบ คคล นโยบายสพฐ./กระทรวง/ ร ฐบาล นโยบายเร งด วน ข อ 4/ข อ 1, 3.5, 4.1, 4.4, 4.7, 4.8, 4.10, 5.5 ข อ 2, 3, 10/ นโยบายท วไป ข อ 2, 3 นโยบายเฉพาะ ข อ 1, 2, 3/ ข อ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,

38 จ ดเน นท 2 ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา จ ดเน น แนวทาง ก จกรรม ต วช ว ดความสาเร จ 1. คร ได ร บการพ ฒนา องค ความร และ สมรรถนะ ผ านการ ปฏ บ ต จร งและการ ช วยเหล ออย างต อเน อง 2. พ ฒนาผ บร หาร สถานศ กษากล มท ม ความจาเป นต องได ร บ การพ ฒนาเร งด วน 1. พ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษาให ม องค ความร และสมรรถนะสอดคล องก บ การปฏ บ ต งาน 2. ส งเสร มและสน บสน น คร และบ คลากรทางการศ กษาใน การพ ฒนาตนเองตาม แผนพ ฒนาตนเอง (ID Plan) 1. พ ฒนาผ บร หาร สถานศ กษาท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนต าได ร บการ พ ฒนา 2. พ ฒนาการบร หารว ชาการ ในศตวรรษท 21 (สาหร บ โรงเร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส ง) 1.1 พ ฒนาคร กล มสาระคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร อ งกฤษ และภาษาไทย ให ม ความร ตามกล มสาระ (คร ผ สอน 4 กล ม สาระ x 30,922 โรงเร ยน) 1.2 พ ฒนาศ กษาน เทศก ให สามารถน เทศช วยเหล อคร ให สามารถจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. สน บสน นงบประมาณให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา/คร และบ คลากรทางการศ กษา เพ อพ ฒนาตนเองตาม ID Plan 1. สร างช มชนแห งการเร ยนร PLC (Profesional Learning Community) 2. พ ฒนาผ บร หารโรงเร ยนมาตรฐานสากล โรงเร ยนในฝ น และโรงเร ยนด ประจาต าบล 1.1 คร กล มเป าหมายจานวน 123,688 คน ม องค ความร ตามเน อหา ท กาหนดในระด บด ข นไป 1.2 ศ กษาน เทศก ท ร บผ ดชอบ 4 กล ม สาระ จานวน 225 เขต สามารถน เทศ และช วยเหล อคร ให สามารถจ ดก จกรรม การเร ยนการสอน และยกระด บ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนได 2. คร และบ คลากรทางการศ กษาท ม ID Plan ได ร บการสน บสน นงบประมาณใน การพ ฒนาตนเองอย างน อยป ละ 2 คร ง 1. ผ บร หารสถานศ กษาท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนต ากล ม 10 ล างจานวน 3,000 โรงเร ยนได ร บการพ ฒนา 2. ผ บร หารสถานศ กษาท กโรง(โรงเร ยน มาตรฐานสากลโรงเร ยนในฝ น และ โรงเร ยนด ประจาตาบล) ม ความร ความสามารถในการบร หารว ชาการใน ศตวรรษท 21 ในระด บด ข นไป นโยบายสพฐ./กระทรวง/ ร ฐบาล ข อ 3, 4, 10/นโยบาย ท วไปข อ 3, 4 นโยบายเฉพาะ ข อ 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.3, 4.4 นโยบายเร งด วน ข อ 1/ ข อ 1, 3.6, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 10.5 ข อ 4/นโยบายท วไป ข อ 3, 4 นโยบายเฉพาะ ข อ 1.3, 1.4, 2.3, 4.3/ ข อ 1, 3.6, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,4.10,

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แผนค ออะไร แผนพ ฒนา (เตร ยมก อนทา) แผนปฏ บ ต การ (ทาจร ง) นโยบายค ออะไร การเม องกาหนด (ฝ ายบร หาร ครม.) ส วนราชการนาไปปฏ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information