แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจาป 2555"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ

2 ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว วฒนาบร หารธ รก จ สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ

3 คานา ข แผนกลย ทธ แผน พ ฒนาสถานศ กษา จ ดทาข นจากความตระหน กในความสาค ญของการประก น ภายในของว ทยาล ยเทค โนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ เพ อพ ฒนาเป นไปอย างม แผนและม แนวทาง จ งใช แผนกลย ทธ การประก นการศ กษา เป นเคร องม อข บเคล อนการพ ฒนา การควบค ม การต ดตามตรวจสอบอย างเป นระบบ สาระสาค ญของแผนกลย ทธ การประก นการศ กษาน ประกอบด วยแผนการดาเน นงาน แผนกลย ทธ ประว ต ความเป นมาของการประก นสถานศ กษาตลอดจน ม นโยบายการประก น การว เคราะห เกณฑ มาตรฐาน แผนการพ ฒนา การกาหนดต วบ งช และ แผนการประเม นผล นอกจากน ได จ ดทาค ม อ การประก นภายในตามมาตรฐานและต วบ งช ท กาหนด เพ อรองร บการตรวจประเม นภายในโดยต นส งก ด และรองร บการประเม นภายนอก งานประก น หว งเป นอย างย งว าแผนกลย ทธ การประก นการศ กษา ฉบ บน จะม ผลต อการพ ฒนาระบบการ ประก นการศ กษาของสถานศ กษาในอนาคตงานประก นและมาตรฐานการศ กษาว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ งานประก นและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ

4 คานา สารบ ญ สารบ ญ บทท 1 ภาพรวมของสถานศ กษา 1 ประว ต และความเป นมา ว ธ การเพ อให บรรล เป าหมายตามมาตรฐานอาช วศ กษา ข อเสนอแนะเพ อพ ฒนาสถานศ กษา ป ญหาและความต องการพ ฒนาของสถานศ กษา บทท 2 ระบบประก นและมาตรฐานการศ กษา 7 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ป การศ กษา ระบบประก นและมาตรฐานการศ กษา โครงสร างของระบบการประก นการศ กษาว ทยาล ยเทคน ค ข นตอนการระบบการประก นการศ กษา พ นธก จของว ทยาล ยฯ ย ทธ ศาสตร การพ ฒนางานประก น มาตรฐานปฏ บ ต ประก นของงานประก น แผนภ ม โครงสร างการบร หารสถานศ กษาว ทยาล ยฯ โครงการและการงานประก น ผลการดาเน นงานประก น บทท 3 บทบาทหน าท ภารก จการประก น 27 แผนกลย ทธ งานประก นและมาตรฐานการอาช วศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ จ ดเน นในการพ ฒนาการศ กษา บทท 4 การพ ฒนาสถานศ กษา 32 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ พ.ศ ภาคผนวก ค

5 บทท 1 ภาพรวมของสถานศ กษา 1.1 ประว ต และความเป นมา ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ต งอย บนเน อท 24 ไร เลขท 29 ซอยส ข มว ท 64/1 โดยม ค ณพ อมาร ษและค ณแม ละเอ ยด ต นตม ส ก ผ ซ งมองเ ห นความสาค ญท จะช วยเหล อ ประเทศชาต และส งคมให ม ความเจร ญ ท านจ งเล งเห นความสาค ญของการศ กษาแก เยาวชนเพ อมาพ ฒนาชาต ให เจร ญ ท านท งสองจ งก อต ง โรงเร ยนเพ อให การศ กษาแก เยาวชนมาต งแต ป พ ทธศ กราช 2514 จนถ ง ณ ป จจ บ น โดยเร มแรก ก อต งโรงเร ยน เป นประเภทสาม ญศ กษา ต อมาท านท งสองเล งเห นว าประเทศไทยเป นประเทศท กาล งพ ฒนา ฉน นคนไทยจะต อง ม ความร ความสามารถทางด านอาช วะให มาก จ งสามารถนาประเทศชาต ส ความเจร ญได จ งได ต งเป นโรงเร ยน สอนทางด านพณ ชยกรรมจนถ งป จจ บ น ซ งป จจ บ นบร ษ ทศร ว ฒนากา รศ กษา ม ค ณแม ละเอ ยด ต นตม ส ก ประธานกรรมการบร หารโรงเร ยนศร ว ฒนาบร หารธ รก จและเทคโนโลย นานาชาต เป นผ ร บใบอน ญาต ความ เจร ญก าวหน าและการพ ฒนาของโรงเร ยนได ม ข นเป นลาด บและเป นไปอย างต อเน อง ด งน พ.ศ ว นท 3 ส งหาคม ว ทยาล ยได เป ดศ นย เพ อนใจว ยร น To be Number one friends corner โดยม ท ลกระหม อมหญ งอ บลร ตน ราชก ญญา ศ ร ว ฒนาพรรณวด เสด จเป ดงานเพ อต ดตามงานของ โครงการ To be Number one เขตพระโขนง ซ งคณะ ผ บร หาร คร - อาจารย และน กศ กษาต าง ร ส กซาบซ งเป นอย างย ง และเม อ เด อนก น ยายนท ผ านมา ทางโรงเร ยนได ทาการเปล ยน ช อ โรงเร ยนใหม เป น "ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ" และช อภาษาอ งกฤษของโรงเร ยนค อ "Sriwattana Business Administration Technological College" พ.ศ โรงเร ยนได ร บประกาศน ยบ ตรจากสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สาร สนเทศ (เออาร ไอท ) ซ งสถาบ นน ได ร บการแต งต งจากบร ษ ท Microsoft และบร ษ ท Certiport ประเทศสหร ฐอเมร กา โดยท งสอง สถาบ นน เป นศ นย ทดสอบโปรแกรม Microsoft Office แห งแรกและแห งเด ยวใน ประเทศไทย โดยทางสถาบ นได มอบประกาศน ยบ ตรร บรองว าโรงเร ยน ม คร ท ม ท กษะและความสามารถใน การใช งานโปรแกรม Microsoft Office และ MS.Excel 2007 ท ได มาตรฐานสากล " และในเด อน ก นยายน โรงเร ยนได เป ดให บร การห องสม ดใหม บนช น 11 อาคาร 18 ซ งน บว าเป นห องสม ดท ท นสม ย ภายในประกอบด วยคอมพ วเตอร Note-book ไว บร การเป นจานวน มากป พ ทธศ กราช 2552 พ.ศ โรงเร ยนได ร บการ บรองมาตรฐานการศ กษาจากสาน กงานร บรองมาตรฐาน และประเม น การศ กษา ด านอาช วศ กษา สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพสสส.ร วมก บ สมาคม โรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนแห งประเทศไทย มอบโล ให ก บโรงเร ยน โดยเป นสถานศ กษาต นแบบ ในโครงการพ ฒนา การศ กษาด านอาช วศ กษา ในภาคเร ยนท 2/2552 ได เป ดใช อาคาร เร ยนหล งใหม โดย เป ดใช 5 ช น รวมท งได ใช ห องประช มท ท นสม ย พ.ศ โรงเร ยนได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การ ให เพ มหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเ ภท ว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส สาขางานเทคน คคอมพ วเตอร โรงเร ยนได พ ฒนาร ปแบบการโทรศ พท ถ งผ ปกครอง แล วย งได แจก โทรศ พท ม อถ อให ก บอาจารย ท กท าน และให อาจารย ท ปร กษาใช SMS ส งข อความถ งผ ปกครอง โรงเร ยนได จ ดซ อคอม พ วเตอร ท เป น Notebook ให ก บอาจารย เพ อสามารถทาส อการ สอน และสะดวกในการนาไปใช งานมากข น โรงเร ยนได ร บเก ยรต จากเขตพระโขนง โดยการเปล ยน ช อซอยเข าโรงเร ยน ช อซอยศร ว ฒนา (64/2) ได ร บความร วมม อก บมหาว ทยาล ยธนบ ร ในการ ให บร การ การจ ดการศ กษา ในระ ด บ ปร ญญาตร โดยจ ดต งศ นย ท โรงเร ยน ซ งเป ด ใน

6 ภาคเร ยนท 1 / 2552 โรงเร ยนกาล งสร างอาคารเร ยนเพ มข นอ ก 1 หล ง เป นอาคาร เร ยน 12 ช น เพ อรองร บก บจานวนน กศ กษาท เพ มมากข น น กศ กษาสาขาเทคน คยานยนต ได ร บ รางว ลชนะเล ศ ลาด บท 2 จากการแข งข นรถประหย ดน าม นเช อเพล ง ท บร ษ ท ฮอนด า แห ง ประเทศไทย เป นผ จ ดแข งข นข น ท จ งหว ดลพบ ร พ.ศ โรงเร ยนได ร บอน ญาตเป นผ ทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงานตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร ม การพ ฒนาฝ ม อแรงงานพ.ศ ในสาขาอาช พตามประกาศ กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน โดย ในเขตกร งเทพมหานคร โดยม ศ นย ทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงานท โรงเร ยนได ม การ พ ฒนาด านข าวสารข อม ลของโรงเร ยน โดยผ านทางเว บไซต ของโรงเร ยนและโรงเร ยน ม การ ประกาศผลสอบทางอ นเทอร เน ต โดยน กศ กษาและผ ปกครอง สามารถตรวจผลสอบได เอง ม การ เป ดห องเร ยนพ เศษสาหร บน กศ กษาระด บปวส. สาขาคอมพ วเตอร จานวน 80 คน โดยเร ยกว า " Young Executive Computer จ ดเตร ยมบทเร ยนทางคอมพ วเตอร ให น กศ กษา ท ใช Notebook ของตนเอง ม การเป ดสอนคอมพ วเตอร กราฟฟ กสาหร บน กศ กษาระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ท เร ยน Notebook ม การจ ดสอบน กศ กษา โดยเร ยกว า E-Exam โดย ใช คอมพ วเตอร สอบ On line ทาง Internet พ.ศ โรงเร ยนได สร างอาคารเร ยนเพ มข นอ ก 1 หล งเป นอาคารท 17 เพ อรองร บน กศ กษาท เพ มข น และ ในป น โรงเร ยน ได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การ ให เพ มหล กส ตรประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ ช นส ง ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชา อ เล กทรอน กส สาขางานอ เล กทรอน กส อ ตสาหกรรม ได ม การพ ฒนาปร บปร งหล กส ตรใหม ในสาขาคอมพ วเตอร ธ รก จระด บปวช.โดยเล อก น กเร ยนท ม ความสามารถทางคอมพ วเตอร จานวน 2 ห อง ห องละ 25 คน โดยเพ มพ เศษ ว ชาคอมพ วเตอร และเล อกน กศ กษาท ม กาล งซ อ Notebook เพ อใช ในการเร ยนการสอน โรงเร ยนได ต ดต งเคร อง โปรเจ คเตอร คอมพ วเตอร ท กห องเร ยน เพ อให คร อาจารย ได ใช ส อการสอนท เป นม ลต ม เด ย เพ อใช ในการเร ยนการสอนท ท นสม ยและท นก บ โลกป จจ บ น ได ม การต ดต งกล องวงจรป ดท กห องเร ยน อาคารเร ยน หน าโรงเร ยน และจ ดท สาค ญในโรงเร ยน ได ม การจ ดต งเป นศ นย ผ ปกครองส มพ นธ โดยในช วงภาคค าจะม การโทรหาผ ปกครอง ของน กศ กษาในภาคปกต กรณ ท อาจารย ท ปร กษาโทร ต ดต อผ ปกครองไม ได พ.ศ ได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การให เพ มหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม สาขางานการประชาส มพ นธและในระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง ประเภท ว ชาบร หารธ รก จ สาขาการโฆษณา และประชาส มพ นธ และในเด อนพฤศจ กายนของป น น โรงเร ยนได ร บรางว ล พฤกษานครา ในโครงการ หน าบ านหน ามอง ของเขตพระโขนง โรงเร ยนได ปร บปร งระบบการรายงานพฤต กรรมของ น กศ กษา ด วยระบบเอกสารมาเป นระบบโทรศ พท PCT ท แจกให ก บอาจารย ท ปร กษาท กท าน พ.ศ ได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การให เพ มหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชา ช พ ประเภทช าง อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล สาขางานยานยนต และหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล สาขางานเทคน คยานยนต พ.ศ ได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การให เพ มหล กส ตรประกาศน ยบ ต ว ชาช พ ประเภทว ชาช าง อ ตสาหกรรม สาขาไฟฟ า - อ เล กทรอน กส สาขางานอ เล กทรอน กส และในระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม สาขาเทคโนโลย คอมพ วเตอร สาขางานคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร พ.ศ ในเด อนส งหาคม ได ร บโล รางว ลเร อง สถานศ กษาน ามอง โครงการหน าบ านหน าม อง จาก กร งเทพมหานคร

7 พ.ศ โรงเร ยนได ร บรองมาตรฐานในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง จาก สาน กบร หารงานคณะกรรมการ ส งเสร มการศ กษาเอกชน และ ในว นท 17 มกราคม 2542 โรงเร ยน ได ทาการจดทะเบ ยนโดเมน เว บ โดยใช ช อว า พ.ศ ได พ ฒนาหล กส ตรและม โครงการความร วมม อด งน 1. ใช ระบบ Internet และ Internet ในการพ ฒนาหล กส ตรและการสอน 2. ได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การ ให เป ดหล กส ตรนานาชาต (International Program) ซ งด าเน นการสอนโดยคณาจารย ผ ทรงค ณว ฒ จากต างประเทศ 3. ร วมม อก บสถาบ นราชภ ฎพระนคร เป ดสอนในระด บปร ญญาตร 4. เข าร วมโครงการโรงเร ยนส ขาวก บกระทรวงศ กษาธ การ ซ งเป นโรงเร ยนปลอดสารเสพต ดท ก ประเภท 5. ปร บปร งห องเร ยนเป นห องปร บอากาศท กห อง พร อมอ ปกรณ การเร ยนครบคร น พ.ศ ได ม การพ ฒนาระบบงานทะเบ ยน โดยใช คอมพ วเตอร มาทาสม ดประเม นผล การประมวลผลข อม ล สม ดประจาช น พ.ศ ได พ ฒนาการศ กษาข น จนเป นท ยอมร บของกระทรวง ศ กษาธ การโดยได ใช หล กส ตรการศ กษาของ สถาบ น เทคโนโลย ราชมงคล และได ร บการ ค ดเล อก ให เป น โรงเร ยนเอกชนด เด น ประจาป 2535 (สายพณ ชยกรรม ) พ.ศ ได ใช คอมพ วเตอร มาบร หารงานในระบบบร หารงานโรงเร ยน เช น ระบบงานด านการเง น ด าน ว ชาการ ด านก จการน กศ กษา และด านงานทะเบ ยนน กศ กษา พ.ศ ได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การ ให เป ดสอนในระด บ ประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง (ปวส. ) ประเภทสาขาว ชาคอมพ วเตอร สาขาการตลาด สาขาการบ ญช พ.ศ ความสาค ญทางด านเทคโนโลย ใหม ๆท เข ามาม บทบาทต อการศ กษา และในวงธ รก จ เช น คอมพ วเตอร จ งได ทา ส ญญาจากบร ษ ท คอมป อ ด พ ซ อเคร องคอมพ วเตอรจาก ด เป นจานวน 100 เคร อง ม ม ล ค า 5,800,000 บาท นอกจากน น โรงเร ยนย งได ร บแต งต ง จาก บร ษ ท เคนโตะ เดนซ จาก ด โดยเป นศ นย อบรมไมโครคอมพ วเตอร แห งประเทศไทยและโรงเร ยนได ขอเปล ยนช อ เพ อให สอดคล องก บความเจร ญทางด านการศ กษาท ตามมาโดย เปล ยนเป น " โรงเร ยนเทคน คศร ว ฒนา " พ.ศ ได ขยายสาขาการศ กษา โดยเป ดสอนสาขาพณ ชยกรรมข นในรอบเช า เพ อตอบสนองก บความ ต องการ ของท านผ ปกครองและน กศ กษา โดยใช ช อว า โรงเร ยนศร ว ฒนาพณ ชยการ พ.ศ ได ร บการร บรองว ทยฐานะจากกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ได จ ดต งโรงเร ยนสอนทางด านพ ณ ชยกรรมข น โดยใช ช อว า โรงเร ยนว ฒนา พาณ ชยการ ซ ง เป ดร บน กศ กษา เฉพาะภาคค า สาขาว ชาท เป ดค อ สาขาว ชาบ ญช สาขาการตลาด และสาขาว ชา เลขาน การ พ.ศ ได สร างอาคารเร ยนเพ มข นอ ก 2 หล ง ค ออาคาร 3 และ อาคาร 4 พ อตอบร บการเต บโตของ โรงเร ยน และได ขยายร บจานวนน กเร ยน จนถ งระด บม ธยมศ กษา ตอนต น พ.ศ ได สร างอาคารเร ยนเพ มข น 1 หล ง เป นอาคาร 2 ช น ( อาคาร 2 ) เพ อขยายน กเร ยนระด บช น อน บาล พ.ศ โรงเร ยนว ฒนาศ กษาเร มก อต งเป นโรงเร ยนประเภทสาม ญ ศ กษา ซ งเป ดสอนต งแต ช น ประถมศ กษาป ท 1-7 ม อาคารเร ยนท งส น 2 หล ง เป นต ก 3 ช น 14 ห องเร ยน (อาคาร 1) และม โรงอาหารใหญ อ ก 1 หล ง

8 1.2 ว ธ การเพ อให บรรล เป าหมายตามมาตรฐานอาช วศ กษาท กาหนด 1. การวางแผนงานของสถานศ กษา ใช การจ ดการบร หารแบบม ส วนร วมโดยผ บร หาร คร อาจารย เจ าหน าท น กศ กษา และช มชนม ส วนร วมในการวางแผนพ ฒนาสถานศ กษา ท งน สถานศ กษาและช มชน ม การ กาหนดเป าหมายการดาเน นงานภายใต แต ละมาตรฐานว าต องการให เก ดส มฤทธ ผลในด านใด ระด บใดม การ กาหนดเกณฑ มาตรฐานสาหร บต ดส นระด บความสาเร จ ม การวางแผนออกแบบก จกรรม โครงสร างเพ อนาการ ปฏ บ ต โดยผ เก ยวข องเป นผ เสนอแผนการปฏ บ ต การ ตลอดจนระบบการกาก บต ดตาม 2. การนาแผนส การปฏ บ ต กาหนดปฏ ท นปฏ บ ต งานและดาเน นงานตามแผนม กลไกการกาก บต ดตาม ตรวจสอบ จากผ ท ได ร บมอบหมายเป นระยะ ๆ ตามตารางท กาหนด และม การรายงานผลความก าวหน าท งท เป นลายล กษณ อ กษรและโดยการจ ดการประช ม 3. การตรวจสอบต ดตาม ม การวางระบบประเม นตนเองแบบเป นทางการและไม เป นทางการ สถานศ กษาม การจ ดต งคณะกรรมการควบค ม กาก บ น เทศ ประเม นการดาเน นงานและรายงานผลต อท ประช ม 4. การพ ฒนาปร บปร งการปฏ บ ต งาน ม การนาผลการประเม นมาจ ดทาเป นรายงานการประเม นตนเอง เผยแพร ให ก บผ ท เก ยวข องทราบ และการจ ดประช มเพ อการระดมความค ดเก ยวก บการวางแผนพ ฒนา สถานศ กษาต อไป 5. หากผลการประเม นปรากฏว ามาตรฐานการศ กษาด านใดม การดาเน นงานไม เป นไปตามเป าหมายท กาหนด สถานศ กษาจะให ผ ท เก ยวข องจ ดทาแผนพ ฒนา ปร บปร ง โดยม การกาหนดย ทธว ธ แผนปฏ บ ต การ การ ทร พยากรท ใช ในการดาเน นงานและว ธ การต ดตามประเม นผล แผนพ ฒนาปร บปร ง ด งกล าวจะนาเสนอต อคณะกรรมการสถานศ กษาพ จารณาและขอร บการสน บสน น โดยเฉพาะอย างย งหาก จาเป นต องใช ทร พยากรในการดาเน นงานและต องการให ช มชนช วยเหล อ ในแต ละเด อนว ทยาล ยจ ดให ม การ ประช มบ คลากร คร อาจารย เด อนละประมาณหน งคร ง ท งน เพ อตรวจสอบการดาเน นงานและประช มหาร อ ประเด นต างๆ ท เก ดข นเพ อหาทางแก ไขและป องก นป ญหาข อผ ดพลาดท อาจจะเก ดข นได 1.3 ว ตถ ประสงค ของการประเม นสถานศ กษา 1. การประเม นภายในสถานศ กษาเป นการประเม นตนเองโดยตนเองท กหน วยงานย อยในสถานศ กษาทา ท ก ๆ ภาคการศ กษา/ ป การศ กษา และแก ไขปร บปร งจ ดอ อน เสร มจ ดแข งท ได จากการว เคราะห ตนเอง 2. การประเม นโดยองค กรภายนอก ในป 2554 เป นต นไป องค กรประเม นภายนอก ค อสาน กงาน ร บรองมาตรฐานการประเม นการศ กษา (สมศ.) ซ งจะทาการประเม นท ก ๆ 5 ป 1.4 ข อเสนอแนะเพ อพ ฒนาสถานศ กษา : ( คณะกรรมการประเม นภายนอกรอบสอง ป 2552 ) ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร วว ฒนาบร หารธ รก จได นามาพ ฒนาว ทยาล ยฯ ในป การศ กษาท ผ านมา ด งน 1. ควรม การทบทวนแผนกลย ทธ นาแผนกลย ทธ ส การปฏ บ ต กาหนด KPI โดยบ คลากรท กคนม ส วนร วม ปฏ บ ต การจร งตามแผน และ 2. ระบบ E-School ท เป นระบบฐานข อม ล ร.ร.ควรนาข อม ลท กด านม าเช อมโยงก นเพ อเป นข อม ลให ผ บร หารใช ในการต ดส นใจในท กด านป จจ บ นข อม ลทางด านการเร ยนการสอนด แต ข อม ลทางการบร หารย งไม เป น ระบบช ดเจน 3. ระบบของการส อสารของ ร.ร. เช นการประช ม ควรม การสร ปรายงานควรม การสร ปรายงานประช ม เพ อเป นหล กฐานและสามารถต ดตามผลได ท กก จกรรมเพ อทาให การทางานม ประส ทธ ภาพ และเก ด PDCA ข น 4. ควรนาระบบ ไอท มาใช ในศ นย ว ทยบร การให มากข น

9 5. ควรในการสารวจข อม ลก จกรรมให ม ระบบเป นเช งว จ ย 6. ควรพ ฒนางานว จ ยในช นเร ยนแบบแผ นเด ยวเป นงานว จ ย เพ อพ ฒนาการเ ร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพย งข น 7. ควรพ ฒนาฐานข อม ลงานว จ ย และบร การว ชาการเพ อเป นข อม ลพ นฐาน โดยเฉพาะนว ตกรรมตารา และส อการสอนเพ อใช เปร ยบเท ยบในการพ ฒนางาน 8. ควรนาระบบ PDCA มาใช ก บการดาเน นงานว จ ยและบร การว ชาการ จ ดท สถานศ กษาควรพ ฒนา 1. ขาดการจ ดทาแผนกลย ทธ อย างเป นระบบและไม สามารถเช อมโยงก บการปฏ บ ต จร งในสถานศ กษา ได จ งทาให ผลล พธ และผลส มฤทธ ของการปฏ บ ต งานย งไม เป นผลช ดเจน 2. ระบบการประก นการศ กษาย งไม เช อมโยงและเป นระบบเด ยวก น เน องจากขาดความเข า ก บระบบของการประก นการศ กษาท ถ กต อง ย งไม ม การความต องการประเม น ภายในและผลของการปร บปร งและพ ฒนาย งไม ต อเน อง 3. โรงเร ยนม ความม งม นในการพ ฒนางาน แต ย งขาดความเข าใจในส วนของการทางานท เป นระบบ และม ความเช อมโยงก น รวมท งขาดการนาภารก จแต ละด านไปจ ดทาแผนและการต ดตามผล 4. การสารวจและจ ดทาข อม ลบางต วบ งช ย งไม เป นระบบช ดเจน 5. ศ นย ว ทยบร การขาดความหลากหลายในการให บร การ ท ศทางการพ ฒนาของสถานศ กษาในอนาคต สถานศ กษาม ระบบสารสนเทศท ท นสม ย ใช งานได อย างด สามารถเช อมโยงเป นระบบเด ยวก นท ง โรงเร ยนทาให ผ บร หารสามารถนาข อม ลไปใช ในการต ดส นใจและสามารถนาไปแก ป ญหาของสถานศ กษาได เป น อย างด อย แล ว จ งควรพ ฒนาระบบสารสนเทศให สถานศ กษาม ความโดดเด น เน นความเป นเล ศของสถานศ กษา ด านการประย กต เทคโนโลย มาใช ในการบร หารท ม ความครอบคล มรอบด าน และนาฐานข อม ลมาใช ประโยชน ท ค มค ามากข น เช น การพ ฒนาด านการจ ดการความร (K.M.) การพ ฒนาฐานข อม ลมาเป นกระบวนการว จ ย(R to R) ตลอดจน การพ ฒนาให ม ระบบธนาคารข อสอบ (E-Items Bank) เป นต น 1.5 ป ญหาและความต องการพ ฒนาในภาพของสถานศ กษาตามความสาค ญ ว ทยาล ยฯ ได กาหนดแนวทางการพ ฒนาศ กยภาพในการจ ดการศ กษา ซ งได จ ดทาไว ในร ปแบบของ แผนงาน/ พอสร ปภาพรวมได ด งน แผนพ ฒนาผ เร ยน 1. โครงการพ ฒนาว ชาช พให น กเร ยน/น กศ กษา 2. โครงการคนด คนเก ง จ ดอย างต อเน อง 3. โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และโครงการต อต านส งเสพต ดในสถานศ กษาอย างต อเน อง 4. โครงการอน ร กษ ส งแวดล อม ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรม ร วมก บช มชนและท องถ น แผนพ ฒนาคร -บ คลากร 1. โครงการน เทศ ด านการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน และการว ดผล ประเม นผลตามสภาพจร งของ คร ผ สอน 2. โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การจ ดทาแผนการเร ยนร แบบบ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยงและแบบ ฐานสมรรถนะ จ ดทานว ตกรรมเพ อใช ในการเร ยนการสอนให ท นต อหล กส ตร และเทคโนโลย

10 แผนการพ ฒนาด านการบร หารและการจ ดการ 1. สารวจความต องการของช มชน/ท องถ นเพ อนาข อม ลมาใช ในการบร หารจ ดการ 2. พ ฒนาระบบการบร หารข อม ลสารสนเทศโดยใช IT 3. ร วมม อก บเอกชน/หน วยงานร ฐและช มชน/ท องถ นในการฝ กอบรมว ชาช พ 4. จ ดทาโครงการต าง ๆ เพ อพ ฒนาผ เร ยน ช มชน และท องถ น 5. ม การควบค ม กาก บ ด แล และต ดตามการใช จ ายเง นงบประมาณอย างถ กต อง และเก ดประโยชน ส งส ด แผนพ ฒนาการจ ดหาทร พยากร 1. จ ดหาว สด คร ภ ณฑ มาตรฐานท จาเป นในแต ละสาขาว ชาให เพ ยงพอ 2. สน บสน นคร -บ คลากรเข าฝ กอบรม เพ อเพ มพ นความร ท กษะ และความชานาญการ ให ท นต อ ความก าวหน าของเทคโนโลย สม ยใหม 3. ม แผนพ ฒนาอาคารเร ยน สถานท และการบาร งร กษา

11 บทท 2 ระบบประก นและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ป การศ กษา ระบบประก นการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ม การพ ฒนาระบบการประก นโดยอาศ ยแนวความค ด ท ม งเน นผ เร ยนเป นสาค ญ พ ฒนาการกระจายอานาจทางการศ กษา การบร หารโดยเน นการม ส วนร วมค ดร วมทา และการแสดงความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได และเพ อให ระบบการประก นการศ กษาท ครบวงจร ว ทยาล ยฯ จ งได แต งต งคณะกรรมการประก นการศ กษาของว ทยาล ยฯ ข นเพ อดาเน นงานในการวางแผน และจ ดระบบการประก นการศ กษาของว ทยาล ยฯ 2.2 โครงสร างของระบบการประก นการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ได กาหนดโครงสร างระบบการประก นของสาน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ ซ งกาหนดเป น 3 องค ประกอบค อ 1. การควบค มการศ กษา 2. การตรวจสอบต ดตามทบทวนและปร บปร งการศ กษา 3. การประเม นและร บรองการศ กษา เพ อให ม การดาเน นงานตามโครงสร างระบบการประก นได อย างม ประส ทธ ภาพคณะกรรมกา ร ประก นการศ กษาของว ทยาล ยฯได กาหนดผ ท ร บผ ดชอบในแต ละองค ประกอบของระบบการประก น การศ กษาเพ อให สามารถปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได กาหนด 2.3 ข นตอนการดาเน นงานการระบบการประก นการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ได ม การดาเน นงานการประก นการศ กษาโดยม การ ดาเน นงานท ย ดตามข นตอนแนวทางการดาเน นงานการประก นการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษา ชาต พ ทธศ กราช 2546 เป นหล กได แก ข นตอนท 1. การศ กษาและการเตร ยมการ ข นตอนท 2. การวางแผนการประก นการศ กษา ข นตอนท 3. การประก นการศ กษา ข นตอนท 4. การตรวจสอบและทบทวนการศ กษาของสถานศ กษา ข นตอนท 5. การปร บปร งและการพ ฒนา ข นตอนท 6. การเตร ยมการร บการประเม น

12 2.4 ปร ชญา การศ กษา ค อช ว ต เพ อช ว ต (EDUCATION IS LIFE AND FOR LIFE) การศ กษา หมายถ งการเปล ยนแปลงพฤต กรรมของบ คคลและพ ฒนาบ คคลให เป นไปในแนวทางท ต องการและให ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นต อการดารงช ว ตในป จจ บ น และช วยให ผ เร ยนเป นผ ม ค ณธรร ม จร ยธรรม ค อช ว ต หมายถ งการม งเน นท จะเตร ยมผ เร ยนให ม การพ ฒนาในท กๆ ด านท งร างกาย อารมณ สต ป ญญา เจตคต และค าน ยม สร างความค ดและบ คล กภาพและเร ยนร จากประสบการณ จร งท ได ร บเพ อนาไปใช ในช ว ตประจาว น เพ อช ว ต หมายถ งการศ กษาท ม งเน นให น กเร ยน/น กศ กษาได นาความร ไปใช ในช ว ตประจาว น และน กศ กษาพร อมร บว ธ การและว ทยาการใหม ๆ ด านเทคโนโลย เพ อเตร ยมในการดารงช ว ตเพ อให สอดคล อง ก บความต องการของตลาดแรงงานในป จจ บ น 2.5 ว ส ยท ศน (Vision) ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ม งหว งให เป นโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนท ม มาตรฐาน จ ดการศ กษา โดยเน นพ ฒนาและยกระด บทางการศ กษาของน กศ กษาให ม มาตรฐานเป นท ยอมร บของตลาดแรงงาน ม งผล ตน กเร ยนน กศ กษาให ม ความเป นเล ศทางด านว ชาการ เทคโนโลย ให เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ท กษะใน การใช ภาษาอ งกฤษ และคอมพ วเตอร ม ความร กษ ในว ฒนธรรมและส งแวดล อม จนปลอดจากสารเสพต ด 2.6 พ นธก จ (Mission) ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ได นาว ส ยท ศน มากาหนดเป นพ นธก จ เพ อเป นแนวทางส การ กาหนดนโยบาย จนถ งแผนงานต าง ๆ ให สามารถปฏ บ ต ได จร งด งน ส งเสร มม งผล ตน กเร ยน น กศ กษาให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษาได ร บการพ ฒนาด านการศ กษาให ม มาตรฐานเป นท ยอมร บแก ตลาดแรงงาน ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษาสามารถท จะออกไปประกอบอาช พได อย างม ประส ทธ ภาพและเป นท ต องการของตลาดแรงงาน ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษาม ท กษะในการใช ภาษาอ งกฤษสามารถต ดต อส อสารได ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษาได ร บว ทยาการด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย ท ท นสม ย จ ดสภาพ สภาพแวดล อมท ด และให ปลอดจากสารเสพต ด 2.7 อ ตล กษณ เร ยนด เร ยนด วยไอท ม ค ณธรรม เร ยนด ค อ ทาให น กศ กษาม ความร ความสามารถ ม ท กษะในว ชาช พท ทางว ทยาล ยจ ดให เป นฐานในการ เร ยนต อระด บส งหร อประกอบอาช พ เร ยนด วยไอท ค อ ว ทยาล ยได จ ดร ปแบบของระบบการเร ยนการสอนให ผ เร ยนท กคนท กสาขาม เคร อง คอมพ วเตอร โน ตบ ค เน นท กษะการเล อกสารสนเทศ การว เคราะห และส งเคราะห ข อม ลข าวสาร ม การฝ กท กษะ กระบวนการจ ดการก บข อม ลข าวสารให ก บผ เร ยนพร อมก บการตอบสนองก บข อม ลข าวสารอย างชาญฉลาด โดย อาจารย และน กศ กษาช วยก นสร างสรรค สารสนเทศ เพ อให เก ดค ณค าต อการเร ยนการสอนโดยอาศ ยส อและ

13 เทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ในการเสนอเน อหาเพ อก อให เก ดกระบวนการเข าใจมากกว าการจดจาซ งว ทยาล ย ม ร ปแบบการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอนเช น การเร ยนการสอนบนอ นเทอร เน ตและ WWW, ม บทเร ยนล กษณะข อความหลายม ต และส อม ลต ม เด ย, ม การบ นท กข อม ลและสารสนเทศด วยแฟรตไดร, ซ ด หร อด ว ด และม การเร ยนการสอนด วยเทคโนโลย ไร สาย (WIFI) ม ค ณธรรม ค อ ว ทยาล ยม การจ ดก จกรรมต าง ๆ และจ ดต งชมรมพ ทธศาสตร ข นเพ อส งเสร มความด งาม ในจ ตใจท จะทาให น กศ กษาประพฤต ด ม ค ณธรรมเป นผ ม ความเคยช นในการประพฤ ต ด ด วยความร ส กในทางด งามและทาให น กศ กษาม ความร ส กตระหน กว าอะไรด อะไรควร อะไรไม ควร อะไรไม ด และปฏ บ ต แต ในทางท ถ ก ท ควรให เป นปกต ว ส ย เพ อให น กศ กษาม ค ณล กษณะท พ งประสงค และพร อมนาไปปฏ บ ต ก บช ว ตในการเร ยนต อ หร อการทางานของตนเอง 2.8 เอกล กษณ ว ทยาล ยม บรรยากาศ ส งแวดล อมร มร น สวยงาม ว ทยาล ยม บรรยากาศ ส งแวดล อมร มร น สวยงาม เป นเอกล กษณ ของว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนา บร หารธ รก จท แสดงถ งอาณาบร เวณท กว าง ม พ นท ส เข ยวของต นไม เป นส ท ให ความร ส กสบายตา ไม ด ร อนแรง หร อซ มเศร า ทาให บรรยากาศโดยท วไปด ร มร น สวยงาม สะอาดและแหล งเร ยนร จากธรรมชาต นอกจากน ย งม สระน าขนาดใหญ สวนมะม วง สวนสม นไพร สวนน าพ สนามหญ าส เข ยว พ นท โดยรอบ ๆ ว ทยาล ยจะม ม าห น อ อนจ ดเร ยงไว ใช ประโยชน เพ อการพ กผ อนหย อนใจเป ดโอกาสให น กศ กษ าได มาพบปะพ ดค ยก น ปร กษาหาร อ น งอ านหน งส อและทาการบ าน 2.9 ย ทธศาสตร การพ ฒนางานสถานศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 1 เร งร ด พ ฒนาผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษาด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ปฎ ร ปหล กส ตรและกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนา สน บสน นและส งเสร มการบร หารจ ดการอาช วศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 4 ปฏ ร ปการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พ ประเด นย ทธศาสตร ท 5 เร งร ด พ ฒนา ปร บปร งนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ของคร และผ เร ยน ประเด นย ทธศาสตร ท 6 เสร มสร างและปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลเม องโลก ประเด นย ทธศาสตร ท 7 พ ฒนาการประก นการศ กษาตามมาตรฐานการอาช วศ กษา 2.10 เป าประสงค (Goal) พ ฒนาระบบประก นค ณ ภาพการศ กษาให ม มาตรฐานตามเกณฑ ท กาหนดของหน วยงานต น ส งก ดและของสถานศ กษา โดยกาหนดแนวทางในการบรรล เป าหมายประกอบไปด วย 7 ประการ ด งน 1. พ ฒนาผ เร ยนและผ สาเร จการอาช วศ กษาให ม และมาตรฐาน ตรงก บความต องการของ สถานประกอบการและการประกอบอาช พอ สระ 2. พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บความต องการของสถานประกอบการ ช มชน จ ดการเร ยนการสอน อาช วศ กษาให ม และมาตรฐาน 3. บร หารสถานศ กษา บ คลากร ผ เร ยน อย างม และมาตรฐาน 4. พ ฒนาและส งเสร มการบร การว ชาการและว ชาช พให เข าส มาตรฐานสากล

14 5. ม การจ ดทานวว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 6. พ ฒนา เสร มสร างพลเม องไทยให ม ความร กชาต ศาสนาและพระมหากษ ตร ย เป นพลเม องท ด ของ ประเทศและ พลเม องท ด ของโลก 7. สร างระบบประก นการศ กษาท ได มาตรฐานการอาช วศ กษา 1. การประก น ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 1 ท ว าด วยเร อง 1.1 ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามเกณฑ ท กาหนดตามช นป 1.2 ผ เร ยนสามารถประย กต หล กการทางว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร มาใช แก ป ญหาในการปฏ บ ต งาน อาช พอย างเป นระบบ 1.3 ผ เร ยนม ท กษะในการส อสารด านการฟ ง การอ าน การเข ยน และการสนทนา ท งภาษาไทย และภาษาต างประเทศ 1.4 ผ เร ยนม ความสามารถใช ความร และเทคโนโลย ท จาเป นในการศ กษาค นคว าและปฏ บ ต งาน ว ชาช พได อย างเหมาะสม 1.5 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งามในว ชาช พม บ คล กภาพท เหมาะสม และม มน ษย ส มพ นธ ท ด 1.6 ผ สาเร จการศ กษาม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามเกณฑ การสาเร จการศ กษา 1.7 ผ สาเร จการศ กษาผ านการประเม นมาตรฐานว ชาช พ 1.8 ผ สาเร จการศ กษาได งานทาในสถานประกอบการ / ประกอบอาช พอ สระหร อศ กษาต อภายใน 1 ป 1.9 สถานประกอบการม ความพ งพอใจต อค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม และ จรรยาบรรณในว ชาช พของผ สาเร จการศ กษา 2. การประก นหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 2 ท ว าด วยเร อง 2.1 ของหล กส ตรฐานสมรรถนะของสถานศ กษาม การพ ฒนาตามความต องการของ ตลาดแรงงาน 2.2 จ ดการเร ยนร อย างหลากหลาย โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญในการฝ กท กษะว ชาช พ ม การฝ กปฏ บ ต จร ง เพ อให ผ เร ยนได พ ฒนา เต มตามศ กยภาพ และพ งพอใจต อการสอน 2.3 จ ดสรรงบประมาณ จ ดซ อว สด อ ปกรณ สาหร บการจ ดการเร ยนการสอน อย างเหมาะสม 2.4 ระบบคอมพ วเตอร ในแต ละสาขาม ความเหมาะสมและเพ ยงพอ 2.5 อาคารเร ยน อาคารประกอบ ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ ศ นย ว ทยบร การโรงฝ กงานพ นท ฝ ก ปฏ บ ต งานเหมาะสมก บว ชาท เร ยน ม บรรยากาศท เอ อต อการเร ยนร และเก ดประโยชน ส งส ด 2.6 ม ระบบความปลอดภ ย ของสภาพแวดล อม และส งอานวยความสะดวกท เอ อต อการ เร ยนร ใน สถานศ กษา 2.7 บ คลากรภายในสถานศ กษาได ร บการพ ฒนาตามหน าท ท ร บผ ดชอบ 2.8 การระดมทร พยากรจากแหล งต างๆท งภายในและภายนอกสถานศ กษาเพ อสน บสน นการจ ด การศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ 2.9 จานวนสถานประกอบการท ม การจ ดการศ กษาร วมก บสถานศ กษา จ ดการศ กษาระบบระบบปกต

15 ผ เร ยน 2.10 จานวนคน - ช วโมง ของผ เช ยวชาญ ผ ทรงค ณว ฒ หร อภ ม ป ญญาท องถ นท ม ส วนร วมในการพ ฒนา 2.11 อ ตราส วนของผ สอนประจาท ม ค ณว ฒ ด านว ชาช พต อผ เร ยนในแต ละสาขาว ชา 2.12 อ ตราส วนของผ สอนประจาต อผ เร ยน 3. การประก น ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 3 ท ว าด วยเร อง 3.1 ผ เร ยนพบคร ท ปร กษา 3.2 การจ ดบร การ ตรวจสารเสพต ดให ก บผ เร ยน 3.3 ผ เร ยนท ออกกลางค นเม อเท ยบก บแรกเข า 3.4 ก จกรรมท ส งเสร มด านว ชาการ ค ณธรรม จร ยธรรมค าน ยมท ด งามในว ชาช พรวมท งด านบ คล กภาพ และมน ษย ส มพ นธ 3.5 ก จกรรมว ชาช พส ส งคม ส งเสร มการอน ร กษ ส งแวดล อม ว ฒนธรรมประเพณ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 4. การประก น การบร การว ชาช พส ส งคม ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 4 ท ว าด วยเร อง 4.1 จานวนและประส ทธ ผลของก จกรรม / โครงการท ให บร การว ชาช พและส งเสร มความร ในการพ ฒนา ช มชนและท องถ นและก จกรรม / โครงการ ฝ กท กษะว ชาช พเพ อการประกอบอาช พของประชาชน 4.2 จานวนงบประมาณในการจ ดก จกรรม / โครงการท ให บร การว ชาช พและส งเสร มความร ในการ พ ฒนาช มชนและท องถ น และก จกรรม / โครงการฝ กท กษะว ชาช พเพ อการประกอบอาช พของประชาชนต อ งบประมาณท งหมด 5. การประก น นว ตกรรมและการว จ ย ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 5 ท ว าด วยเร อง5.1 จานวน นว ตกรรม ส งประด ษฐ งานว จ ยและโครงงานท นาไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาการเร ยนก ารสอนการประกอบ อาช พและ/หร อการพ ฒนาช มชน ท องถ น และประเทศซ งนาไปส การแข งข นระด บชาต 5.2 งบประมาณท ใช ในการสร าง พ ฒนา และเผยแพร นว ตกรรม ส งประด ษฐ งานว จ ย และโครงงานต อ งบท งหมด 5.3 จานวนคร งและช องทางการเผยแพร ข อม ลข าวสารเก ยวก บนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานว จ ย และ โครงงานท นาไปใช ในการพ ฒนาการเร ยนการสอน ช มชน ส งคม และประเทศชาต 6. การประก น ภาวะผ นาและการจ ดการ ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 6 ท ว าด วยเร อง 6.1 การบร หารงานของผ บร หารท ส อดคล องก บแผนย ทธศาสตร และการม ส วนร วมของประชาคม อาช วศ กษาด วยความโปร งใสตรวจสอบได 6.2 บ คลากรในสถานศ กษาท สามารถปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณมาตรฐานว ชาช พได อย างถ กต องเหมาะสม 6.3 การจ ดระบบสารสนเทศและการจ ดการความร ของสถานศ กษา

16 7. การประก นภายใน ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 7 ท ว าด วยเร อง 7.1 ระบบและกลไกการประก นภายในว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ 7.2 ประส ทธ ผลของการประก นภายในว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ การกาหนดกลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ 1. เร งร ด พ ฒนาผลส มฤทธ ผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา ป จจ ยแวดล อมภายใน ป จจ ยแวดล อมภายนอก จ ดแข ง ( S ) 1. ผ สาเร จการศ กษาประกอบอาช พตรง ตามสาขาว ชาท เร ยน 2. ผ สาเร จการศ กษาม เป นท ยอมร บและสร างความพ งพอใจของ สถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน 3. ผ สาเร จการศ กษาม ความร ความ ชานาญ ในว ชาช พเพ อนาไปประกอบ อาช พ โอกาส ( O ) 1. หน วยงาน องค กร เป ดโอกาสให บ คลากรในสถานประกอบการ ได พ ฒนา ความร ความชานาญในการประกอบ อาช พ 2.ได ร บการส งเสร ม สน บสน นจาก ภาคร ฐและเอกชน กลย ทธ ( SO ) 1.2 ยกระด บและพ ฒนาผ เร ยน ให เป นท ยอมร บและพ งพอใจของสถาน ประกอบการ หน วยงาน ช มชน 1.4 พ ฒนาผ เร ยนให ม คะแนนเฉล ยจาก การทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด าน อาช วศ กษา ( V-NET) 1.5 พ ฒนาผ เร ยนให ม คะแนนเฉล ยจาก การทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด าน อาช วศ กษา ( V-NET) ต งแต ค าคะแนน เฉล ยระด บชาต ข นไปในกล มว ชา ภาษาอ งกฤษ 1.6 พ ฒนาผ เร ยนให ผ านเกณฑ การ ทดสอบมาตรฐานอาช พของสถาบ น ค ณว ฒ ว ชาช พหร อหน วยงานท คณะกรรมการประก นภายใน การอาช วศ กษาร บรอง 1.7 ปร บปร งการศ กษาของ ผ สาเร จการศ กษาตามหล กส ตรเท ยบก บ แรกเข า 1.8 พ ฒนาร ปแบบการต ดตามของ ผ สาเร จการศ กษาท ได งานทางานหร อ ประกอบอาช พอ สระ หร อศ กษาต อ ภายใน 1 ป 1.9 ยกระด บ และพ ฒนาผ เร ยน ให เป นท ยอมร บและพ งพอใจของสถาน ประกอบการหน วยงาน หร อสถานศ กษา หร อผ ร บบร การท ม ต อของ อ ปสรรค ( T ) 1. สภาพภ ม ศาสตร 2. การเด นทาง 3. การประชาส มพ นธ ข าวสาร 4. การต ดต อส อสารจากภายนอก 5. ผ เร ยนสามารถเล อกสถานศ กษาท หลากหลาย กลย ทธ ( ST )

17 จ ดอ อน ( W ) 1. ในแต ละป การศ กษาม ผ สาเร จ การศ กษาน อย ผ สาเร จการศ กษา กลย ทธ ( WO ) 1. 1 พ ฒนาผ เร ยนให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป 1.3 พ ฒนาผ เร ยนให ผ านเกณฑ การ ประเม นมาตรฐานว ชาช พ กลย ทธ ( WT ) ประเด นย ทธศาสตร ท 1: เร งร ด พ ฒนาผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษาด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน เป าประสงค : พ ฒนาผ เร ยนและผ สาเร จการอาช วศ กษาให ม และมาตรฐาน ตรงก บความ ต องการของสถานประกอบการและการประกอบอาช พอ สระ แผนย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนผ เร ยน กลย ทธ ท 1.1 พ ฒนาผ เร ยนผ านเกณฑ มาตรฐานว ชาช พ กลย ทธ ท 1.2 พ ฒนาผ เร ยนผ านเกณฑ การทดสอบการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา กลย ทธ ท 1.3 พ ฒนาผ เร ยนผ านเกณฑ ทดสอบมาตรฐานว ชาช พของสถานบ นค ณว ฒ ว ชาช พ กลย ทธ ท 1.4 พ ฒนาคร ให ม ความชานาญและเช ยวชาญเฉพาะสาขาว ชา กลย ทธ ท 1.5 พ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนท ท นสม ย เช น E-Learning และ Powerpoint แผนย ทธ ศาสตร ท 2 การพ ฒนาของผ เร ยนให สอดคล องก บความต องการของสถานประกอบการ กลย ทธ ท 2.1 ส งเสร มสน นสน นผ เร ยนให ฝ กพ ฒนาอาช พจร งในสถานประกอบการ กลย ทธ ท 2.2 สร างจ ตสาน กในการเร ยนและสอนเสร มเพ มท กษะว ชาช พ กลย ทธ ท 2.3 ส งเสร มสน บสน น เสร มสร างและท กษะของผ เร ยนทางด านภาษาสากลเพ อเข า ส ตลาดแรงงานประชาคมอาเซ ยน

18 2. ปฏ ร ปหล กส ตรและกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา กลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ภายนอก ป จจ ยแวดล อม ป จจ ยแวดล อมภายใน จ ดแข ง (S) 1. ว ทยาล ยฯม บ คลากรท ม ความร ความสามารถตรงตามว ชาช พ 2. ม การประเม นผลโดยใช ระบบ เทคโนโลย ท ท นสม ยส อสารได รวดเร ว 3. ม แผนการร ท ตรงตาม มาตรฐานสากล 4. ม หล กส ตรท หลากหลายตรงตาม ความต องการของสถานประกอบการ 5. ว ทยาล ยฯม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การท ท นสม ย จ ดอ อน (W) 1. จานวนคร ภ ณฑ ในบางสาขาว ชา ไม ได มาตรฐานข นพ นฐาน 2. การประชาส มพ นธ ย งไม ครอบคล มท กพ นท 3. บ คลากรย งขาดการพ ฒนาเพ อ รองร บความร ว ชาช พใหม ๆ โอกาส (O) 1. นโยบาย สอศ. สน บสน นด าน การว ดการศ กษาว ชาช พ 2. สถานประกอบการม ความ ต องการ แรงงานว ชาช พส ง 3. ประชาชนและองค กรม ความ ต องการในการเร ยนว ชาช พส ง 4. องค กรต างๆ ม ความต องการใน การสร างความร วมม อ จ ดการ เร ยนการสอนว ชาช พร วมก น กลย ทธ (SO) 1. พ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะ รายว ชาท สอดคล องก บความต องการ ของสถานประกอบการหร อ ประชาคมอาเซ ยน 2. พ ฒนาในการจ ดทา แผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา 3. ยกระด บในการจ ดการ เร ยนการสอนรายว ชา 4. ยกระด บในการว ดผลและ ประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอน รายว ชา 5. ยกระด บในการฝ กงาน กลย ทธ (WO) อ ปสรรค (T) 1. สถานท ต งว ทยาล ยอย ไกลจาก ช มชน 2. ไม ม ระบบขนส งมวลชนผ าน ว ทยาล ยฯ กลย ทธ (ST) กลย ทธ (WT) ประเด นย ทธศาสตร ท 2: ปฎ ร ปหล กส ตรและกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา เป าประสงค : พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บความต องการของสถานประกอบการ ช มชน จ ดการ เร ยนการสอนอาช วศ กษาให ม และมาตรฐาน แผนย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาและสร างหล กส ตรฐานสมรรถนะรายว ชาท สอดคล องก บความต องการของ สถานประกอบการหร อประชาคมอาเซ ยน

19 กลย ทธ ท 1.1 จ ดทาหล กส ตรฐานสมรรถนะรายว ชาท สอดคล องก บความต องการของสถาน ประกอบการหร อประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ ท 1.2 จ ดทาแผนการเร ยนร ฐานสมรรถนะโดยน อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ท 1.3 พ ฒนาระบบว ดและประเม นผล แผนย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและสร างความร วมม อการจ ดการศ กษาร วมก บสถานประกอบการ องค กร ช มชน กลย ทธ ท 2.1 พ ฒนา สร างเคร อข ายความร วมม อในการจ ดการศ กษาร วมก บสถานประกอบการ 3. ปฎ ร ปการบร หารจ ดการอาช วศ กษา กลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของ ว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ป จจ ยแวดล อมภายนอก โอกาส ( O ) - ได ร บความร วมม อและการ สน บสน นจากหน วยงานและ อ ปสรรค ( T ) - ได ร บงบประมาณจากหน วยงาน ต นส งก ดจานวนจาก ด ป จจ ยแวดล อมภายใน สถานประกอบการภายนอก - หน วยงานภายนอกให การ ยอมร บ การในการบร หารงานของ คณะกรรมการสถานศ กษา จ ดแข ง ( S ) กลย ทธ ( SO ) กลย ทธ ( ST ) 1. ผ บร หารสถานศ กษาม ศ กยภาพส งในการ บร หารงาน 2. ม คณะกรรมการสถานศ กษามาจากหลาย หน วยงานและม ศ กยภาพส ง 3. ม หน วยงานภายนอกท ใ ห การสน บสน นท ง เร องของเง นงบประมาณและสถานฝ ก ประสบการณ 4. ม ว สด อ ปกรณ ท งในด านการเร ยน การ สอน และการปฏ บ ต งานเพ ยงพอ 5. ม สภาพแวดล อมและภ ม ท ศน ท สวยงาม สะอาด พร อมรองร บในก ารจ ดการเร ยนการ สอนและการปฏบ ต งาน 1. พ ฒนาการปฎ บ ต งาน ของคณะกรรมการสถานศ ก ษา (3.1) 2. พ ฒนาการจ ดทาแผนการ บร หารจ ดการสถานศ กษา (3.2) 3. ยกระด บในการพ ฒนา สถานศ กษาตามอ ตล กษณ (3.3) 4. ยกระด บการบร หารงาน และภาวะผ นาของผ บร หาร สถานศ กษา(3.4) 5. ยกระด บในการพ ฒนา และด แลสภาพแวดล อมแล ะภ ม ท ศน ของสถานศ กษา และการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ (3.8) 6. ยกระด บในการบร หาร จ ดการว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และ คอมพ วเตอร (3.9) 7. พ ฒนาและยกระด บการบร หาร การเง นและงบประมาณ(3.11) 8. พ ฒนาในการระดม ทร พยากรในการจ ดการอ าช วศ กษา -

20 จ ดอ อน ( W ) 1. บ คลากรได ร บการอบรมทางด านระบบ ฐานข อม ล และสารสนเทศน อย 2. บ คลากรได ร บความร ทางด านความเส ยง น อย ก บเคร อข ายท งในประเทศและ ต างประเทศ(3.12) กลย ทธ ( W O ) 1. พ ฒนาในการบร หาร จ ดการระบบฐานข อม ล สารสนเทศของสถานศ กษา (3.5) 2. เพ มในการบร หารความ เส ยง (3.6) 3. เพ มในการจ ดระบบ ด แลผ เร ยน (3.7) 4. ยกระด บและพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา (3.10) กลย ทธ ( WT ) - ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : พ ฒนา สน บสน นและส งเสร มการบร หารจ ดการอาช วศ กษา เป าประสงค : บร หารสถานศ กษา บ คลากร ผ เร ยน อย างม และมาตรฐาน แผนย ทธศาสตร ท 1 เร งร ด พ ฒนาการบร หารงานและการจ ดการด านบ คลากร กลย ทธ ท 1.1 พ ฒนาการปฎ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษา กลย ทธ ท 1.2 จ ดทาแผนและพ ฒนาการบร หารจ ดการตามอ ตล กษณ ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1.3 สร าง Good government ในการบร หารงานโดยหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 1.4 พ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1.5 เพ มในการจ ดระบบด แลผ เร ยน กลย ทธ ท 1.6 เพ มในการบร หารความเส ยง แผนย ทธศาสตรท 2 เร งร ด พ ฒนาการบร หารงานและการจ ดการด านภ ม ท ศน อาคาร สถานท กลย ทธ ท 2.1 ปร บปร งภ ม ท ศน อาคารแ ละสถานท ของสถานศ กษา ให เหมาะสมต อการ จ ดการศ กษา แผนย ทธศาสตร ท 3 เร งร ด พ ฒนาการบร หารงานและการจ ดการด านสารสนเทศ กลย ทธ ท 3.1 พ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศให ท นสม ยและเป นไปตามความต องการของ สถานศ กษา แผนย ทธศาสตร ท 4 เร งร ด พ ฒนาการบร หารงานและการจ ดการด านพ สด กลย ทธ ท 4.1 สร างความร วมม อในการยกระด บการบร หารจ ดการทร พยากรด านพ สด อ ปกรณ กลย ทธ ท 4.2 พ ฒนาในการระดมทร พยากรในการจ ดการอาช วศ กษาก บเคร อข ายท งใน ประเทศและต างประเทศ แผนย ทธศาสตร ท 5 เร งร ด พ ฒนาค ณภาพการบร หารงานและการจ ดการด านงบประมาณและการเง น กลย ทธ ท 5.1 ยกระด บในการบร หารการเง นและงบประมาณ

21 4. ปฏ ร ปการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พ กลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของ ว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ โอกาส ( O ) อ ปสรรค ( T ) ภายนอก ป จจ ยแวดล อมภายใน จ ดแข ง ( S ) - ป จจ ยแวดล อม 1.หน วยงานช มชนม ความต องการ ร บ บร การว ชาการและ ว ชาช พ มาก กลย ทธ ( SO ) - 1. การเด นทางของคร - บ คลากร และ น กเร ยนในการออกบร การ ว ชาการและว ชาช พ กลย ทธ ( ST ) - จ ดอ อน ( W ) 1. จานวนบ คลากรท ออกให บร การ ว ชาการ และว ชาช พม จานวนน อย 2. ขาดท กษะในการบร การว ชาการ และว ชาช พเฉพาะด าน 3. ยานพาหนะไม เพ ยงพอต อการ ออกให บร การว ชาการและว ชาช พ กลย ทธ ( W O ) 1. พ ฒนาการบร หารจ ดการ การ บร การว ชาการ และว ชาช พ กลย ทธ ( WT ) - ประเด นย ทธศาสตร ท 4: ปฏ ร ปการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พ เป าประสงค : พ ฒนาและส งเสร มการบร การว ชาการและว ชาช พให เข าส มาตรฐานสากล แผนย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พแก ช มชน ท องถ น กลย ทธ ท 1.1 เสร มสร างและพ ฒนาความร ความสามารถ ท กษะ ทางว ชาช พให ก บบ คลากรภายใน สถานศ กษาให สอดคล องก บความต องการของช มชน หน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน กลย ทธ ท 1.2 อานวยความสะดวกท งด านงบประมาณ ว สด อ ปกรณ และยายพาหนะให เพ ยงพอก บความต องการในการดาเน นงาน กลย ทธ ท 1.3 ส งเสร ม สร างเจตคต ให ก บบ คลากรในด านการบร การทางว ชาช พ

22 5. เร งร ด พ ฒนา ปร บปร งนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของคร และผ เร ยน กลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ป จจ ยแวดล อมภายนอก ป จจ ยแวดล อมภายใน จ ดแข ง (S) 1.อาจารย ผ ค มด านการว จ ยม ความร ความสามารถในด านการ ว จ ย 2.สถานศ กษาม ความพร อมท สน บสน นการทาการว จ ย 3.ม ท มงานพร อมท จะสน นสน นใน การดาเน นงาน จ ดอ อน(W) 1.น กศ กษาไม ม ความร เร องการ ว จ ยท พอจะเข ยนงานว จ ยได 2.น กศ กษาไม ค อยสนใจในการ ทางานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม 3.คร ส วนมากย งขาดท กษะในการ ว จ ย 4.คร ย งขาดจ นตนาการในการ สร างสรรค งานว จ ย โอกาส (O) 1.ม แหล งค นคว าความร ในการ ว จ ยภายนอกสถานศ กษามาก 2.ม ผ ทรงค ณว ฒ สน นสน นทาง ด านการว จ ย กลย ทธ (SO) กลย ทธ พ ฒนารวบรวมแหล ง ค นคว างานว จ ยโครงการ ส งประด ษฐ นว ตกรรม กลย ทธ (WO) กลย ทธ จ ดฝ กอบรมทางด านการ เข ยนงานว จ ย ส งประด ษฐ และ นว ตกรรมและศ กษาด งานของคร และผ เร ยน อ ปสรรค(T) 1.ผ เร ยนต องใช เง นท นในการ ว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรมด วยตนเอง 2.ต องใช นานในการทา ความเข าใจ กลย ทธ (ST) กลย ทธ ท 1.ส งเสร ม พ ฒนาการ ว จ ย และสร างสรรค ส งประด ษฐ นว ตกรรมแก คร และผ เร ยน กลย ทธ ท 2.ส งเสร มและเผยแพร งานว จ ย ส งประด ษฐ และ นว ตกรรมของคร และผ เร ยน กลย ทธ (WT) กลย ทธ ท 1.ส งเสร ม พ ฒนาการ ว จ ย และสร างสรรค ส งประด ษฐ นว ตกรรมแก คร และผ เร ยน กลย ทธ ท 2.จ ดฝ กอบรมทางด าน การเข ยนงานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรมและศ กษาด งาน ของคร และผ เร ยน ประเด นย ทธศาสตร ท 5 :เร งร ด พ ฒนา ปร บปร งนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ของคร และผ เร ยน เป าประสงค : ม การจ ดทานวว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย แผนย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนา ปร บปร งนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของคร และผ เร ยน กลย ทธ ท 1.1 ส งเสร ม พ ฒนาการว จ ย และสร างสรรค ส งประด ษฐ นว ตกรรมแก คร และผ เร ยน กลย ทธ ท 1.2 ส งเสร ม พ ฒนาทางด านการเข ยนงานว จ ยส งประด ษ ฐ และนว ตกรรมและศ กษาด งาน ของคร และผ เร ยน กลย ทธ ท 1.3 ส งเสร มและเผยแพร งานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรมของคร และผ เร ยน กลย ทธ ท 1.4 พ ฒนารวบรวมแหล งค นคว าข อม ลเพ อการว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม

23 6. เสร มสร างและปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลเม องโลก กลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ป จจ ยแวดล อมภายนอก ป จจ ยแวดล อมภายใน จ ดแข ง (S) 1.น กเร ยนม ความร กชาต เท ดท น พระมหากษ ตร ย 2.ว ทยาล ยส งเสร มปร บปร งภ ม ท ศน และส งแวดล อม 3.น กเร ยนม ในด านก ฬา และน นทนาการ 4.ว ทยาล ยส งเสร มและ สน บสน นการก ฬาและ น นทนาการ 5.ว ทยาล ยส งเสร มและ สน บสน นตามปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงอย างเป นร ปธรรม จ ดอ อน(W) 1.น กเร ยนขาดความร ในบทบาท หน าท ในการม ส วนร วมของการ ปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตย 2.น กเร ยนขาดค ณธรรมและจร ย ธรรม 3.น กเร ยนขาดรากฐานความ เป นคนม ศ ลปะและว ฒนธรรม 4.น กเร ยนขาดความร บผ ดชอย ด านการอน ร กษ และส งแวดล อม โอกาส (O) 1.ม การปล กฝ งความร กชาต ศาสนา และพระมหากษ ตร ย ท ง หน วยงานภาย และภายนอก 2.หน วยงานภายนอกเข ามา อบรมให ความร และให ความ เข าใจในระบอบประชาธ ปไตย 3.หน วยงานภายนอกม การจ ด ก จกรรมส งเสร ม ศาสนา ว ฒนธรรม และประเพณ กลย ทธ (SO) 1.สน บสน นก จกรรมการร กชาต ศาสนา พระมหากษ ต ย และการ ปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตย 2.ส งเสร มและสน บสน น ประชาธ ปไตยในสถานศ กษา 3.ส งเสร มและสน บสน นศ ลปะ และว ฒนธรรม 4.ส งเสร มและสน บสน นการ ร กษาส งแวดล อมในสถานศ กษา 5.สน บสน นด านก ฬาและ น นทนาการให ก บน กเร ยน 6.ส งเสร มและสน บสน นปล กจ ต สาน กในแนวทางปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ (WO) อ ปสรรค(T) กลย ทธ (ST) กลย ทธ (WT)

24 ในสถานศ กษา 5.น กเร ยนขาดจ ตสาน กตาม แนวทางปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ประเด นย ทธศาสตร ท 6: เสร มสร างและปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลเม องโลก เป าประสงค : พ ฒนา เสร มสร างพลเม องไทยให ม ควา มร กชาต ศาสนาและพระมหากษ ตร ย เป น พลเม องท ด ของประเทศและพลเม องท ด ของโลก แผนย ทธศาสตร ท 1 ส งเสร ม สน บสน นและปล กฝ งจ ตสาน กการร กชาต ศาสนา พระมหากษ ต ย การ ปกครองในระบอบประชาธ ปไตยและปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ท 1.1 สน บสน นก จกรรมการร กชาต ศาสนา พระมหากษ ต ย และการปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตย กลย ทธ ท 1.2 ส งเสร มและสน บสน นก จกรรมการปล กจ ตสาน กในแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ท 1.3 ส งเสร มและสน บสน นก จกรรมด านค ณธรรมและจร ยธรรมในสถานศ กษา กลย ทธ ท 1.4 ทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม กลย ทธ ท 1.5 สร างจ ตสาน กด านอน ร กษ ส งแวดล อมในช มชนและสถานศ กษา แผนย ทธศาสตร ท 2 ส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาก จกรรมด านก ฬาและน นทนาการ กลย ทธ ท 2.1 ส งเสร มและสน บสน นก จกรรมด านก ฬาและน นทนาการให ก บผ เร ยน แผนย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาคร และน กเร ยนน กศ กษาเตร ยมพร อมเป นพลโลกท ด กลย ทธ ท 3.1 พ ฒนาคร และน กเร ยนน กศ กษา การส อสารด วยภาษาอ งกฤษและไอท 7. พ ฒนาการประก นการศ กษา กลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ป จจ ยแวดล อมภายนอก ป จจ ยแวดล อมภายใน โอกาส (O) 1.สมอ.ได จ ดอบรมให ความร เร อง การประก นภายใน 2. สมอ. อบรมให ความร เร อง การ ดาเน นงานตามมาตรฐานการ อาช วศ กษา อ ปสรรค (T) สมอ.ได ม การเปล ยนแปลง มาตรฐานและต วบ งช จ งทาให การ ทางานบางส วนขาดความเข าใจใน การปฏ บ ต งาน จ ดแข ง (S) 1.บ คลากรให ความร วมม อในการ จ ดเก บข อม ลด านการประเม น ภายใน 2.บ คลากรให ความสาค ญก บการ ดาเน นงานตามมาตรฐานการ อาช วศ กษา กลย ทธ (SO) - กลย ทธ (ST) -

25 จ ดอ อน (W) 1.บ คลากรขาดความความร ความ เข าใจด านการประก น ภายใน 2.บ คลากรขาดความร เร อง มาตรฐานการอาช วศ กษา กลย ทธ (WO) 1.ให ความร เร องการประก น ภายใน 2.ให ความร เร อง การดาเน นงาน ตามมาตรฐานการอาช วศ กษา กลย ทธ (WT) - ประเด นย ทธศาสตร ท 7: พ ฒนาการประก นการศ กษาตามมาตรฐานการอาช วศ กษา เป าประสงค : สร างระบบประก นการศ กษาท ได มาตรฐานการอาช วศ กษา แผนย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนา ส งเสร มระบบการประก นภายในตามมาตรฐานการอาช วศ กษา กลย ทธ ท 1.1 ส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรภายในสถานศ กษาให ม ความร เก ยวก บระบบประก น ภายในตามมาตรฐานการอาช วศ กษา กลย ทธ ท 1.2 ส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรภายในสถานศ กษาให ม ความร และสามารถดาเน นงานตาม ระบบประก นภายในตามมาตรฐานการอาช วศ กษา แผนย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนา ส งเสร มระบบการประก นภายนอกตามมาตรฐานของ สมศ. กลย ทธ ท 2.1 ส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรภายในสถานศ กษาให ม ความร เก ยวก บระบบประก น ภายนอกตามมาตรฐานของ สมศ. กลย ทธ ท 2.2 ส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรภายในสถานศ กษาให ม ความร และสามารถดาเน นงานตาม ระบบประก นภายนอกตามมาตรฐานของ สมศ. 2.8 มาตรฐานการปฏ บ ต งาน ของงานประก น 1. บ คลากรร อยละ 75 ร บร ทาความเข าใจและให ความร วมม อในการดาเน นงานตามนโยบายสาค ญของ องค กรอ นประกอบด วยการควบค มภายใน การประก นการศ กษาท งระบบการจ ดองค กรแห งการเร ยนร การจ ดการความร และนานโยบายด งก ล าวส การปฏ บ ต งานท ร บผ ดชอบของตนเองให ได ตามมาตรฐานท งด าน ประส ทธ ภาพ (Efficiency) และประส ทธ ผล (Effectiveness) 2. บ คลากรร อยละ 75 ปฏ บ ต งานท ร บผ ดชอบให บรรล เป าหมายตามกรอบของแผนงานท กาหนดใช กระบวนการข นตอนและว ธ การของแผนเป นเคร องม อสาค ญใ นการบร หารจ ดการ สามารถวางแผนปฏ บ ต การ และนาแผนกลย ทธ ส การปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. บ คลากรร อยละ 75 วางแผนพ ฒนางานและพ ฒนาตนให สอดคล องก บเป าหมายองค กร (Internal Performance Agreement) อย างเป นระบบ

26 โครงสร างและการงานประก น โครงสร างการบร หารดาเน นงานการประก นการศ กษา คณะกรรมการ อานวยการ คณะกรรมการบร หารและจ ดการระบบกลไก การประก นการศ กษาระด บสถานศ กษา คณะกรรมการ ท ปร กษา คณะกรรมการบร หารและจ ดการ การประก นการศ กษาระด บ แผนกว ชา คณะกรรมการการบร หารและจ ดการ การประก นการศ กษาระด บฝ าย คณะกรรมการบร หารและจ ดการ การประก นการศ กษาระด บบ คคล คณะกรรมการบร หารการจ ดการ การประก นการศ กษาระด บงาน บ คลากรในสถานศ กษาควบค มและประเม นตนเอง ตามค ม อการประก นการศ กษา ระด บสถานศ กษา คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการประเม นภายใน คณะกรรมการประเม นภายนอก (สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นการศ กษา)

27 ผ งการงานประก น 1. การเตร ยมความพร อมของ บ คลากร สร างความตระหน ก พ ฒนาความร และท กษะ แต งต งกรรมการท ร บผ ดชอบ 1. วางแผนการปฏ บ ต งาน (P) กาหนดเป าหมายหร อมาตรฐาน การศ กษา จ ดลาด บความสาค ญของเป าหมาย กาหนดแนวทางดาเน นงาน กาหนด กาหนดงบประมาณ กาหนด จ ดทารายงานการประเม นตนเอง (SSR-SAR) รวบรวมผลการดาเน นงานและ ผลการประเม น ว เคราะห ตามมาตรฐาน เข ยนรายงาน 2. แต งต งกรรมการ ร บผ ดชอบ คณะกรรมการบร หาร สถานศ กษา กรรมการประก น ภายใน คณะทางานประก น ภายใน 2. ตามแผน (D) ส งเสร มสน บสน น จ ดส งอานวยความสะดวกสน บสน น ทร พยากร กาก บ ต ดตาม ให การน เทศ 3. ตรวจสอบประเม นผล (C) วางกรอบการประเม น จ ดหาหร อทาเคร องม อทร พยากร เก บข อม ล ว เคราะห ข อม ล แปลความหมาย ตรวจสอบ/ปร บปร งการ ประเม น 4. นาผลการประเม นมาปร บปร ง (A) ปร บปร งการปฏ บ ต งานของบ คลากร วางแผนในระยะต อไป จ ดทาข อม ลสารสนเทศ

28 ข อม ลย อนกลบ ระบบประก นภายในสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ 14 การควบค ม มาตรฐานการอาช วศ กษา ประก นภายใน แผนพ ฒนาสถานศ กษา ว เคราะห มาตรฐาน/ต วบ งช แผนปฎ บ ต การประจาป การศ กษา PDCA, TQM,ฯ คณะกรรมการ ดาเน นงานประก น ผ บร หาร คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการประก น ฝ ายว ชาการ ฝ ายพ ฒนาฯ ฝ ายบร หารฯ ฝ ายแผนฯ การต ดตาม/ ตรวจสอบ แผนกว ชา การปฏ บ ตงานตามภารก จ ผสมผสาน งานประก นตามมาตรฐาน/ต วบ งช การประเม น ข อม ลย อนกล บ คณะอนกรรมการประกน คณภาพฯระดบแผนกวชา SAR แผนกว ชา คณะอน กรรมการตรวจสอบ/ ประเมนฯ SAR สถานศ กษา รายงานต นส งก ด/เผยแพร ฯ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information