แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจาป 2555"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ

2 ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว วฒนาบร หารธ รก จ สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ

3 คานา ข แผนกลย ทธ แผน พ ฒนาสถานศ กษา จ ดทาข นจากความตระหน กในความสาค ญของการประก น ภายในของว ทยาล ยเทค โนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ เพ อพ ฒนาเป นไปอย างม แผนและม แนวทาง จ งใช แผนกลย ทธ การประก นการศ กษา เป นเคร องม อข บเคล อนการพ ฒนา การควบค ม การต ดตามตรวจสอบอย างเป นระบบ สาระสาค ญของแผนกลย ทธ การประก นการศ กษาน ประกอบด วยแผนการดาเน นงาน แผนกลย ทธ ประว ต ความเป นมาของการประก นสถานศ กษาตลอดจน ม นโยบายการประก น การว เคราะห เกณฑ มาตรฐาน แผนการพ ฒนา การกาหนดต วบ งช และ แผนการประเม นผล นอกจากน ได จ ดทาค ม อ การประก นภายในตามมาตรฐานและต วบ งช ท กาหนด เพ อรองร บการตรวจประเม นภายในโดยต นส งก ด และรองร บการประเม นภายนอก งานประก น หว งเป นอย างย งว าแผนกลย ทธ การประก นการศ กษา ฉบ บน จะม ผลต อการพ ฒนาระบบการ ประก นการศ กษาของสถานศ กษาในอนาคตงานประก นและมาตรฐานการศ กษาว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ งานประก นและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ

4 คานา สารบ ญ สารบ ญ บทท 1 ภาพรวมของสถานศ กษา 1 ประว ต และความเป นมา ว ธ การเพ อให บรรล เป าหมายตามมาตรฐานอาช วศ กษา ข อเสนอแนะเพ อพ ฒนาสถานศ กษา ป ญหาและความต องการพ ฒนาของสถานศ กษา บทท 2 ระบบประก นและมาตรฐานการศ กษา 7 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ป การศ กษา ระบบประก นและมาตรฐานการศ กษา โครงสร างของระบบการประก นการศ กษาว ทยาล ยเทคน ค ข นตอนการระบบการประก นการศ กษา พ นธก จของว ทยาล ยฯ ย ทธ ศาสตร การพ ฒนางานประก น มาตรฐานปฏ บ ต ประก นของงานประก น แผนภ ม โครงสร างการบร หารสถานศ กษาว ทยาล ยฯ โครงการและการงานประก น ผลการดาเน นงานประก น บทท 3 บทบาทหน าท ภารก จการประก น 27 แผนกลย ทธ งานประก นและมาตรฐานการอาช วศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ จ ดเน นในการพ ฒนาการศ กษา บทท 4 การพ ฒนาสถานศ กษา 32 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ พ.ศ ภาคผนวก ค

5 บทท 1 ภาพรวมของสถานศ กษา 1.1 ประว ต และความเป นมา ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ต งอย บนเน อท 24 ไร เลขท 29 ซอยส ข มว ท 64/1 โดยม ค ณพ อมาร ษและค ณแม ละเอ ยด ต นตม ส ก ผ ซ งมองเ ห นความสาค ญท จะช วยเหล อ ประเทศชาต และส งคมให ม ความเจร ญ ท านจ งเล งเห นความสาค ญของการศ กษาแก เยาวชนเพ อมาพ ฒนาชาต ให เจร ญ ท านท งสองจ งก อต ง โรงเร ยนเพ อให การศ กษาแก เยาวชนมาต งแต ป พ ทธศ กราช 2514 จนถ ง ณ ป จจ บ น โดยเร มแรก ก อต งโรงเร ยน เป นประเภทสาม ญศ กษา ต อมาท านท งสองเล งเห นว าประเทศไทยเป นประเทศท กาล งพ ฒนา ฉน นคนไทยจะต อง ม ความร ความสามารถทางด านอาช วะให มาก จ งสามารถนาประเทศชาต ส ความเจร ญได จ งได ต งเป นโรงเร ยน สอนทางด านพณ ชยกรรมจนถ งป จจ บ น ซ งป จจ บ นบร ษ ทศร ว ฒนากา รศ กษา ม ค ณแม ละเอ ยด ต นตม ส ก ประธานกรรมการบร หารโรงเร ยนศร ว ฒนาบร หารธ รก จและเทคโนโลย นานาชาต เป นผ ร บใบอน ญาต ความ เจร ญก าวหน าและการพ ฒนาของโรงเร ยนได ม ข นเป นลาด บและเป นไปอย างต อเน อง ด งน พ.ศ ว นท 3 ส งหาคม ว ทยาล ยได เป ดศ นย เพ อนใจว ยร น To be Number one friends corner โดยม ท ลกระหม อมหญ งอ บลร ตน ราชก ญญา ศ ร ว ฒนาพรรณวด เสด จเป ดงานเพ อต ดตามงานของ โครงการ To be Number one เขตพระโขนง ซ งคณะ ผ บร หาร คร - อาจารย และน กศ กษาต าง ร ส กซาบซ งเป นอย างย ง และเม อ เด อนก น ยายนท ผ านมา ทางโรงเร ยนได ทาการเปล ยน ช อ โรงเร ยนใหม เป น "ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ" และช อภาษาอ งกฤษของโรงเร ยนค อ "Sriwattana Business Administration Technological College" พ.ศ โรงเร ยนได ร บประกาศน ยบ ตรจากสถาบ นพ ฒนาเทคโนโลย สาร สนเทศ (เออาร ไอท ) ซ งสถาบ นน ได ร บการแต งต งจากบร ษ ท Microsoft และบร ษ ท Certiport ประเทศสหร ฐอเมร กา โดยท งสอง สถาบ นน เป นศ นย ทดสอบโปรแกรม Microsoft Office แห งแรกและแห งเด ยวใน ประเทศไทย โดยทางสถาบ นได มอบประกาศน ยบ ตรร บรองว าโรงเร ยน ม คร ท ม ท กษะและความสามารถใน การใช งานโปรแกรม Microsoft Office และ MS.Excel 2007 ท ได มาตรฐานสากล " และในเด อน ก นยายน โรงเร ยนได เป ดให บร การห องสม ดใหม บนช น 11 อาคาร 18 ซ งน บว าเป นห องสม ดท ท นสม ย ภายในประกอบด วยคอมพ วเตอร Note-book ไว บร การเป นจานวน มากป พ ทธศ กราช 2552 พ.ศ โรงเร ยนได ร บการ บรองมาตรฐานการศ กษาจากสาน กงานร บรองมาตรฐาน และประเม น การศ กษา ด านอาช วศ กษา สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพสสส.ร วมก บ สมาคม โรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนแห งประเทศไทย มอบโล ให ก บโรงเร ยน โดยเป นสถานศ กษาต นแบบ ในโครงการพ ฒนา การศ กษาด านอาช วศ กษา ในภาคเร ยนท 2/2552 ได เป ดใช อาคาร เร ยนหล งใหม โดย เป ดใช 5 ช น รวมท งได ใช ห องประช มท ท นสม ย พ.ศ โรงเร ยนได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การ ให เพ มหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเ ภท ว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส สาขางานเทคน คคอมพ วเตอร โรงเร ยนได พ ฒนาร ปแบบการโทรศ พท ถ งผ ปกครอง แล วย งได แจก โทรศ พท ม อถ อให ก บอาจารย ท กท าน และให อาจารย ท ปร กษาใช SMS ส งข อความถ งผ ปกครอง โรงเร ยนได จ ดซ อคอม พ วเตอร ท เป น Notebook ให ก บอาจารย เพ อสามารถทาส อการ สอน และสะดวกในการนาไปใช งานมากข น โรงเร ยนได ร บเก ยรต จากเขตพระโขนง โดยการเปล ยน ช อซอยเข าโรงเร ยน ช อซอยศร ว ฒนา (64/2) ได ร บความร วมม อก บมหาว ทยาล ยธนบ ร ในการ ให บร การ การจ ดการศ กษา ในระ ด บ ปร ญญาตร โดยจ ดต งศ นย ท โรงเร ยน ซ งเป ด ใน

6 ภาคเร ยนท 1 / 2552 โรงเร ยนกาล งสร างอาคารเร ยนเพ มข นอ ก 1 หล ง เป นอาคาร เร ยน 12 ช น เพ อรองร บก บจานวนน กศ กษาท เพ มมากข น น กศ กษาสาขาเทคน คยานยนต ได ร บ รางว ลชนะเล ศ ลาด บท 2 จากการแข งข นรถประหย ดน าม นเช อเพล ง ท บร ษ ท ฮอนด า แห ง ประเทศไทย เป นผ จ ดแข งข นข น ท จ งหว ดลพบ ร พ.ศ โรงเร ยนได ร บอน ญาตเป นผ ทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงานตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร ม การพ ฒนาฝ ม อแรงงานพ.ศ ในสาขาอาช พตามประกาศ กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน โดย ในเขตกร งเทพมหานคร โดยม ศ นย ทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงานท โรงเร ยนได ม การ พ ฒนาด านข าวสารข อม ลของโรงเร ยน โดยผ านทางเว บไซต ของโรงเร ยนและโรงเร ยน ม การ ประกาศผลสอบทางอ นเทอร เน ต โดยน กศ กษาและผ ปกครอง สามารถตรวจผลสอบได เอง ม การ เป ดห องเร ยนพ เศษสาหร บน กศ กษาระด บปวส. สาขาคอมพ วเตอร จานวน 80 คน โดยเร ยกว า " Young Executive Computer จ ดเตร ยมบทเร ยนทางคอมพ วเตอร ให น กศ กษา ท ใช Notebook ของตนเอง ม การเป ดสอนคอมพ วเตอร กราฟฟ กสาหร บน กศ กษาระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ท เร ยน Notebook ม การจ ดสอบน กศ กษา โดยเร ยกว า E-Exam โดย ใช คอมพ วเตอร สอบ On line ทาง Internet พ.ศ โรงเร ยนได สร างอาคารเร ยนเพ มข นอ ก 1 หล งเป นอาคารท 17 เพ อรองร บน กศ กษาท เพ มข น และ ในป น โรงเร ยน ได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การ ให เพ มหล กส ตรประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ ช นส ง ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชา อ เล กทรอน กส สาขางานอ เล กทรอน กส อ ตสาหกรรม ได ม การพ ฒนาปร บปร งหล กส ตรใหม ในสาขาคอมพ วเตอร ธ รก จระด บปวช.โดยเล อก น กเร ยนท ม ความสามารถทางคอมพ วเตอร จานวน 2 ห อง ห องละ 25 คน โดยเพ มพ เศษ ว ชาคอมพ วเตอร และเล อกน กศ กษาท ม กาล งซ อ Notebook เพ อใช ในการเร ยนการสอน โรงเร ยนได ต ดต งเคร อง โปรเจ คเตอร คอมพ วเตอร ท กห องเร ยน เพ อให คร อาจารย ได ใช ส อการสอนท เป นม ลต ม เด ย เพ อใช ในการเร ยนการสอนท ท นสม ยและท นก บ โลกป จจ บ น ได ม การต ดต งกล องวงจรป ดท กห องเร ยน อาคารเร ยน หน าโรงเร ยน และจ ดท สาค ญในโรงเร ยน ได ม การจ ดต งเป นศ นย ผ ปกครองส มพ นธ โดยในช วงภาคค าจะม การโทรหาผ ปกครอง ของน กศ กษาในภาคปกต กรณ ท อาจารย ท ปร กษาโทร ต ดต อผ ปกครองไม ได พ.ศ ได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การให เพ มหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม สาขางานการประชาส มพ นธและในระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง ประเภท ว ชาบร หารธ รก จ สาขาการโฆษณา และประชาส มพ นธ และในเด อนพฤศจ กายนของป น น โรงเร ยนได ร บรางว ล พฤกษานครา ในโครงการ หน าบ านหน ามอง ของเขตพระโขนง โรงเร ยนได ปร บปร งระบบการรายงานพฤต กรรมของ น กศ กษา ด วยระบบเอกสารมาเป นระบบโทรศ พท PCT ท แจกให ก บอาจารย ท ปร กษาท กท าน พ.ศ ได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การให เพ มหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชา ช พ ประเภทช าง อ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล สาขางานยานยนต และหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม สาขาว ชาเคร องกล สาขางานเทคน คยานยนต พ.ศ ได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การให เพ มหล กส ตรประกาศน ยบ ต ว ชาช พ ประเภทว ชาช าง อ ตสาหกรรม สาขาไฟฟ า - อ เล กทรอน กส สาขางานอ เล กทรอน กส และในระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง ประเภทว ชาช างอ ตสาหกรรม สาขาเทคโนโลย คอมพ วเตอร สาขางานคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร พ.ศ ในเด อนส งหาคม ได ร บโล รางว ลเร อง สถานศ กษาน ามอง โครงการหน าบ านหน าม อง จาก กร งเทพมหานคร

7 พ.ศ โรงเร ยนได ร บรองมาตรฐานในระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง จาก สาน กบร หารงานคณะกรรมการ ส งเสร มการศ กษาเอกชน และ ในว นท 17 มกราคม 2542 โรงเร ยน ได ทาการจดทะเบ ยนโดเมน เว บ โดยใช ช อว า พ.ศ ได พ ฒนาหล กส ตรและม โครงการความร วมม อด งน 1. ใช ระบบ Internet และ Internet ในการพ ฒนาหล กส ตรและการสอน 2. ได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การ ให เป ดหล กส ตรนานาชาต (International Program) ซ งด าเน นการสอนโดยคณาจารย ผ ทรงค ณว ฒ จากต างประเทศ 3. ร วมม อก บสถาบ นราชภ ฎพระนคร เป ดสอนในระด บปร ญญาตร 4. เข าร วมโครงการโรงเร ยนส ขาวก บกระทรวงศ กษาธ การ ซ งเป นโรงเร ยนปลอดสารเสพต ดท ก ประเภท 5. ปร บปร งห องเร ยนเป นห องปร บอากาศท กห อง พร อมอ ปกรณ การเร ยนครบคร น พ.ศ ได ม การพ ฒนาระบบงานทะเบ ยน โดยใช คอมพ วเตอร มาทาสม ดประเม นผล การประมวลผลข อม ล สม ดประจาช น พ.ศ ได พ ฒนาการศ กษาข น จนเป นท ยอมร บของกระทรวง ศ กษาธ การโดยได ใช หล กส ตรการศ กษาของ สถาบ น เทคโนโลย ราชมงคล และได ร บการ ค ดเล อก ให เป น โรงเร ยนเอกชนด เด น ประจาป 2535 (สายพณ ชยกรรม ) พ.ศ ได ใช คอมพ วเตอร มาบร หารงานในระบบบร หารงานโรงเร ยน เช น ระบบงานด านการเง น ด าน ว ชาการ ด านก จการน กศ กษา และด านงานทะเบ ยนน กศ กษา พ.ศ ได ร บอน ญาตจากกระทรวงศ กษาธ การ ให เป ดสอนในระด บ ประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง (ปวส. ) ประเภทสาขาว ชาคอมพ วเตอร สาขาการตลาด สาขาการบ ญช พ.ศ ความสาค ญทางด านเทคโนโลย ใหม ๆท เข ามาม บทบาทต อการศ กษา และในวงธ รก จ เช น คอมพ วเตอร จ งได ทา ส ญญาจากบร ษ ท คอมป อ ด พ ซ อเคร องคอมพ วเตอรจาก ด เป นจานวน 100 เคร อง ม ม ล ค า 5,800,000 บาท นอกจากน น โรงเร ยนย งได ร บแต งต ง จาก บร ษ ท เคนโตะ เดนซ จาก ด โดยเป นศ นย อบรมไมโครคอมพ วเตอร แห งประเทศไทยและโรงเร ยนได ขอเปล ยนช อ เพ อให สอดคล องก บความเจร ญทางด านการศ กษาท ตามมาโดย เปล ยนเป น " โรงเร ยนเทคน คศร ว ฒนา " พ.ศ ได ขยายสาขาการศ กษา โดยเป ดสอนสาขาพณ ชยกรรมข นในรอบเช า เพ อตอบสนองก บความ ต องการ ของท านผ ปกครองและน กศ กษา โดยใช ช อว า โรงเร ยนศร ว ฒนาพณ ชยการ พ.ศ ได ร บการร บรองว ทยฐานะจากกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ได จ ดต งโรงเร ยนสอนทางด านพ ณ ชยกรรมข น โดยใช ช อว า โรงเร ยนว ฒนา พาณ ชยการ ซ ง เป ดร บน กศ กษา เฉพาะภาคค า สาขาว ชาท เป ดค อ สาขาว ชาบ ญช สาขาการตลาด และสาขาว ชา เลขาน การ พ.ศ ได สร างอาคารเร ยนเพ มข นอ ก 2 หล ง ค ออาคาร 3 และ อาคาร 4 พ อตอบร บการเต บโตของ โรงเร ยน และได ขยายร บจานวนน กเร ยน จนถ งระด บม ธยมศ กษา ตอนต น พ.ศ ได สร างอาคารเร ยนเพ มข น 1 หล ง เป นอาคาร 2 ช น ( อาคาร 2 ) เพ อขยายน กเร ยนระด บช น อน บาล พ.ศ โรงเร ยนว ฒนาศ กษาเร มก อต งเป นโรงเร ยนประเภทสาม ญ ศ กษา ซ งเป ดสอนต งแต ช น ประถมศ กษาป ท 1-7 ม อาคารเร ยนท งส น 2 หล ง เป นต ก 3 ช น 14 ห องเร ยน (อาคาร 1) และม โรงอาหารใหญ อ ก 1 หล ง

8 1.2 ว ธ การเพ อให บรรล เป าหมายตามมาตรฐานอาช วศ กษาท กาหนด 1. การวางแผนงานของสถานศ กษา ใช การจ ดการบร หารแบบม ส วนร วมโดยผ บร หาร คร อาจารย เจ าหน าท น กศ กษา และช มชนม ส วนร วมในการวางแผนพ ฒนาสถานศ กษา ท งน สถานศ กษาและช มชน ม การ กาหนดเป าหมายการดาเน นงานภายใต แต ละมาตรฐานว าต องการให เก ดส มฤทธ ผลในด านใด ระด บใดม การ กาหนดเกณฑ มาตรฐานสาหร บต ดส นระด บความสาเร จ ม การวางแผนออกแบบก จกรรม โครงสร างเพ อนาการ ปฏ บ ต โดยผ เก ยวข องเป นผ เสนอแผนการปฏ บ ต การ ตลอดจนระบบการกาก บต ดตาม 2. การนาแผนส การปฏ บ ต กาหนดปฏ ท นปฏ บ ต งานและดาเน นงานตามแผนม กลไกการกาก บต ดตาม ตรวจสอบ จากผ ท ได ร บมอบหมายเป นระยะ ๆ ตามตารางท กาหนด และม การรายงานผลความก าวหน าท งท เป นลายล กษณ อ กษรและโดยการจ ดการประช ม 3. การตรวจสอบต ดตาม ม การวางระบบประเม นตนเองแบบเป นทางการและไม เป นทางการ สถานศ กษาม การจ ดต งคณะกรรมการควบค ม กาก บ น เทศ ประเม นการดาเน นงานและรายงานผลต อท ประช ม 4. การพ ฒนาปร บปร งการปฏ บ ต งาน ม การนาผลการประเม นมาจ ดทาเป นรายงานการประเม นตนเอง เผยแพร ให ก บผ ท เก ยวข องทราบ และการจ ดประช มเพ อการระดมความค ดเก ยวก บการวางแผนพ ฒนา สถานศ กษาต อไป 5. หากผลการประเม นปรากฏว ามาตรฐานการศ กษาด านใดม การดาเน นงานไม เป นไปตามเป าหมายท กาหนด สถานศ กษาจะให ผ ท เก ยวข องจ ดทาแผนพ ฒนา ปร บปร ง โดยม การกาหนดย ทธว ธ แผนปฏ บ ต การ การ ทร พยากรท ใช ในการดาเน นงานและว ธ การต ดตามประเม นผล แผนพ ฒนาปร บปร ง ด งกล าวจะนาเสนอต อคณะกรรมการสถานศ กษาพ จารณาและขอร บการสน บสน น โดยเฉพาะอย างย งหาก จาเป นต องใช ทร พยากรในการดาเน นงานและต องการให ช มชนช วยเหล อ ในแต ละเด อนว ทยาล ยจ ดให ม การ ประช มบ คลากร คร อาจารย เด อนละประมาณหน งคร ง ท งน เพ อตรวจสอบการดาเน นงานและประช มหาร อ ประเด นต างๆ ท เก ดข นเพ อหาทางแก ไขและป องก นป ญหาข อผ ดพลาดท อาจจะเก ดข นได 1.3 ว ตถ ประสงค ของการประเม นสถานศ กษา 1. การประเม นภายในสถานศ กษาเป นการประเม นตนเองโดยตนเองท กหน วยงานย อยในสถานศ กษาทา ท ก ๆ ภาคการศ กษา/ ป การศ กษา และแก ไขปร บปร งจ ดอ อน เสร มจ ดแข งท ได จากการว เคราะห ตนเอง 2. การประเม นโดยองค กรภายนอก ในป 2554 เป นต นไป องค กรประเม นภายนอก ค อสาน กงาน ร บรองมาตรฐานการประเม นการศ กษา (สมศ.) ซ งจะทาการประเม นท ก ๆ 5 ป 1.4 ข อเสนอแนะเพ อพ ฒนาสถานศ กษา : ( คณะกรรมการประเม นภายนอกรอบสอง ป 2552 ) ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร วว ฒนาบร หารธ รก จได นามาพ ฒนาว ทยาล ยฯ ในป การศ กษาท ผ านมา ด งน 1. ควรม การทบทวนแผนกลย ทธ นาแผนกลย ทธ ส การปฏ บ ต กาหนด KPI โดยบ คลากรท กคนม ส วนร วม ปฏ บ ต การจร งตามแผน และ 2. ระบบ E-School ท เป นระบบฐานข อม ล ร.ร.ควรนาข อม ลท กด านม าเช อมโยงก นเพ อเป นข อม ลให ผ บร หารใช ในการต ดส นใจในท กด านป จจ บ นข อม ลทางด านการเร ยนการสอนด แต ข อม ลทางการบร หารย งไม เป น ระบบช ดเจน 3. ระบบของการส อสารของ ร.ร. เช นการประช ม ควรม การสร ปรายงานควรม การสร ปรายงานประช ม เพ อเป นหล กฐานและสามารถต ดตามผลได ท กก จกรรมเพ อทาให การทางานม ประส ทธ ภาพ และเก ด PDCA ข น 4. ควรนาระบบ ไอท มาใช ในศ นย ว ทยบร การให มากข น

9 5. ควรในการสารวจข อม ลก จกรรมให ม ระบบเป นเช งว จ ย 6. ควรพ ฒนางานว จ ยในช นเร ยนแบบแผ นเด ยวเป นงานว จ ย เพ อพ ฒนาการเ ร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพย งข น 7. ควรพ ฒนาฐานข อม ลงานว จ ย และบร การว ชาการเพ อเป นข อม ลพ นฐาน โดยเฉพาะนว ตกรรมตารา และส อการสอนเพ อใช เปร ยบเท ยบในการพ ฒนางาน 8. ควรนาระบบ PDCA มาใช ก บการดาเน นงานว จ ยและบร การว ชาการ จ ดท สถานศ กษาควรพ ฒนา 1. ขาดการจ ดทาแผนกลย ทธ อย างเป นระบบและไม สามารถเช อมโยงก บการปฏ บ ต จร งในสถานศ กษา ได จ งทาให ผลล พธ และผลส มฤทธ ของการปฏ บ ต งานย งไม เป นผลช ดเจน 2. ระบบการประก นการศ กษาย งไม เช อมโยงและเป นระบบเด ยวก น เน องจากขาดความเข า ก บระบบของการประก นการศ กษาท ถ กต อง ย งไม ม การความต องการประเม น ภายในและผลของการปร บปร งและพ ฒนาย งไม ต อเน อง 3. โรงเร ยนม ความม งม นในการพ ฒนางาน แต ย งขาดความเข าใจในส วนของการทางานท เป นระบบ และม ความเช อมโยงก น รวมท งขาดการนาภารก จแต ละด านไปจ ดทาแผนและการต ดตามผล 4. การสารวจและจ ดทาข อม ลบางต วบ งช ย งไม เป นระบบช ดเจน 5. ศ นย ว ทยบร การขาดความหลากหลายในการให บร การ ท ศทางการพ ฒนาของสถานศ กษาในอนาคต สถานศ กษาม ระบบสารสนเทศท ท นสม ย ใช งานได อย างด สามารถเช อมโยงเป นระบบเด ยวก นท ง โรงเร ยนทาให ผ บร หารสามารถนาข อม ลไปใช ในการต ดส นใจและสามารถนาไปแก ป ญหาของสถานศ กษาได เป น อย างด อย แล ว จ งควรพ ฒนาระบบสารสนเทศให สถานศ กษาม ความโดดเด น เน นความเป นเล ศของสถานศ กษา ด านการประย กต เทคโนโลย มาใช ในการบร หารท ม ความครอบคล มรอบด าน และนาฐานข อม ลมาใช ประโยชน ท ค มค ามากข น เช น การพ ฒนาด านการจ ดการความร (K.M.) การพ ฒนาฐานข อม ลมาเป นกระบวนการว จ ย(R to R) ตลอดจน การพ ฒนาให ม ระบบธนาคารข อสอบ (E-Items Bank) เป นต น 1.5 ป ญหาและความต องการพ ฒนาในภาพของสถานศ กษาตามความสาค ญ ว ทยาล ยฯ ได กาหนดแนวทางการพ ฒนาศ กยภาพในการจ ดการศ กษา ซ งได จ ดทาไว ในร ปแบบของ แผนงาน/ พอสร ปภาพรวมได ด งน แผนพ ฒนาผ เร ยน 1. โครงการพ ฒนาว ชาช พให น กเร ยน/น กศ กษา 2. โครงการคนด คนเก ง จ ดอย างต อเน อง 3. โครงการพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และโครงการต อต านส งเสพต ดในสถานศ กษาอย างต อเน อง 4. โครงการอน ร กษ ส งแวดล อม ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรม ร วมก บช มชนและท องถ น แผนพ ฒนาคร -บ คลากร 1. โครงการน เทศ ด านการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน และการว ดผล ประเม นผลตามสภาพจร งของ คร ผ สอน 2. โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ การจ ดทาแผนการเร ยนร แบบบ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยงและแบบ ฐานสมรรถนะ จ ดทานว ตกรรมเพ อใช ในการเร ยนการสอนให ท นต อหล กส ตร และเทคโนโลย

10 แผนการพ ฒนาด านการบร หารและการจ ดการ 1. สารวจความต องการของช มชน/ท องถ นเพ อนาข อม ลมาใช ในการบร หารจ ดการ 2. พ ฒนาระบบการบร หารข อม ลสารสนเทศโดยใช IT 3. ร วมม อก บเอกชน/หน วยงานร ฐและช มชน/ท องถ นในการฝ กอบรมว ชาช พ 4. จ ดทาโครงการต าง ๆ เพ อพ ฒนาผ เร ยน ช มชน และท องถ น 5. ม การควบค ม กาก บ ด แล และต ดตามการใช จ ายเง นงบประมาณอย างถ กต อง และเก ดประโยชน ส งส ด แผนพ ฒนาการจ ดหาทร พยากร 1. จ ดหาว สด คร ภ ณฑ มาตรฐานท จาเป นในแต ละสาขาว ชาให เพ ยงพอ 2. สน บสน นคร -บ คลากรเข าฝ กอบรม เพ อเพ มพ นความร ท กษะ และความชานาญการ ให ท นต อ ความก าวหน าของเทคโนโลย สม ยใหม 3. ม แผนพ ฒนาอาคารเร ยน สถานท และการบาร งร กษา

11 บทท 2 ระบบประก นและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ป การศ กษา ระบบประก นการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ม การพ ฒนาระบบการประก นโดยอาศ ยแนวความค ด ท ม งเน นผ เร ยนเป นสาค ญ พ ฒนาการกระจายอานาจทางการศ กษา การบร หารโดยเน นการม ส วนร วมค ดร วมทา และการแสดงความร บผ ดชอบท ตรวจสอบได และเพ อให ระบบการประก นการศ กษาท ครบวงจร ว ทยาล ยฯ จ งได แต งต งคณะกรรมการประก นการศ กษาของว ทยาล ยฯ ข นเพ อดาเน นงานในการวางแผน และจ ดระบบการประก นการศ กษาของว ทยาล ยฯ 2.2 โครงสร างของระบบการประก นการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ได กาหนดโครงสร างระบบการประก นของสาน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ ซ งกาหนดเป น 3 องค ประกอบค อ 1. การควบค มการศ กษา 2. การตรวจสอบต ดตามทบทวนและปร บปร งการศ กษา 3. การประเม นและร บรองการศ กษา เพ อให ม การดาเน นงานตามโครงสร างระบบการประก นได อย างม ประส ทธ ภาพคณะกรรมกา ร ประก นการศ กษาของว ทยาล ยฯได กาหนดผ ท ร บผ ดชอบในแต ละองค ประกอบของระบบการประก น การศ กษาเพ อให สามารถปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานท สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได กาหนด 2.3 ข นตอนการดาเน นงานการระบบการประก นการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ได ม การดาเน นงานการประก นการศ กษาโดยม การ ดาเน นงานท ย ดตามข นตอนแนวทางการดาเน นงานการประก นการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษา ชาต พ ทธศ กราช 2546 เป นหล กได แก ข นตอนท 1. การศ กษาและการเตร ยมการ ข นตอนท 2. การวางแผนการประก นการศ กษา ข นตอนท 3. การประก นการศ กษา ข นตอนท 4. การตรวจสอบและทบทวนการศ กษาของสถานศ กษา ข นตอนท 5. การปร บปร งและการพ ฒนา ข นตอนท 6. การเตร ยมการร บการประเม น

12 2.4 ปร ชญา การศ กษา ค อช ว ต เพ อช ว ต (EDUCATION IS LIFE AND FOR LIFE) การศ กษา หมายถ งการเปล ยนแปลงพฤต กรรมของบ คคลและพ ฒนาบ คคลให เป นไปในแนวทางท ต องการและให ผ เร ยนม ความร และท กษะท จาเป นต อการดารงช ว ตในป จจ บ น และช วยให ผ เร ยนเป นผ ม ค ณธรร ม จร ยธรรม ค อช ว ต หมายถ งการม งเน นท จะเตร ยมผ เร ยนให ม การพ ฒนาในท กๆ ด านท งร างกาย อารมณ สต ป ญญา เจตคต และค าน ยม สร างความค ดและบ คล กภาพและเร ยนร จากประสบการณ จร งท ได ร บเพ อนาไปใช ในช ว ตประจาว น เพ อช ว ต หมายถ งการศ กษาท ม งเน นให น กเร ยน/น กศ กษาได นาความร ไปใช ในช ว ตประจาว น และน กศ กษาพร อมร บว ธ การและว ทยาการใหม ๆ ด านเทคโนโลย เพ อเตร ยมในการดารงช ว ตเพ อให สอดคล อง ก บความต องการของตลาดแรงงานในป จจ บ น 2.5 ว ส ยท ศน (Vision) ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ม งหว งให เป นโรงเร ยนอาช วศ กษาเอกชนท ม มาตรฐาน จ ดการศ กษา โดยเน นพ ฒนาและยกระด บทางการศ กษาของน กศ กษาให ม มาตรฐานเป นท ยอมร บของตลาดแรงงาน ม งผล ตน กเร ยนน กศ กษาให ม ความเป นเล ศทางด านว ชาการ เทคโนโลย ให เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ท กษะใน การใช ภาษาอ งกฤษ และคอมพ วเตอร ม ความร กษ ในว ฒนธรรมและส งแวดล อม จนปลอดจากสารเสพต ด 2.6 พ นธก จ (Mission) ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ได นาว ส ยท ศน มากาหนดเป นพ นธก จ เพ อเป นแนวทางส การ กาหนดนโยบาย จนถ งแผนงานต าง ๆ ให สามารถปฏ บ ต ได จร งด งน ส งเสร มม งผล ตน กเร ยน น กศ กษาให ม ค ณธรรม จร ยธรรม ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษาได ร บการพ ฒนาด านการศ กษาให ม มาตรฐานเป นท ยอมร บแก ตลาดแรงงาน ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษาสามารถท จะออกไปประกอบอาช พได อย างม ประส ทธ ภาพและเป นท ต องการของตลาดแรงงาน ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษาม ท กษะในการใช ภาษาอ งกฤษสามารถต ดต อส อสารได ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษาได ร บว ทยาการด านคอมพ วเตอร และเทคโนโลย ท ท นสม ย จ ดสภาพ สภาพแวดล อมท ด และให ปลอดจากสารเสพต ด 2.7 อ ตล กษณ เร ยนด เร ยนด วยไอท ม ค ณธรรม เร ยนด ค อ ทาให น กศ กษาม ความร ความสามารถ ม ท กษะในว ชาช พท ทางว ทยาล ยจ ดให เป นฐานในการ เร ยนต อระด บส งหร อประกอบอาช พ เร ยนด วยไอท ค อ ว ทยาล ยได จ ดร ปแบบของระบบการเร ยนการสอนให ผ เร ยนท กคนท กสาขาม เคร อง คอมพ วเตอร โน ตบ ค เน นท กษะการเล อกสารสนเทศ การว เคราะห และส งเคราะห ข อม ลข าวสาร ม การฝ กท กษะ กระบวนการจ ดการก บข อม ลข าวสารให ก บผ เร ยนพร อมก บการตอบสนองก บข อม ลข าวสารอย างชาญฉลาด โดย อาจารย และน กศ กษาช วยก นสร างสรรค สารสนเทศ เพ อให เก ดค ณค าต อการเร ยนการสอนโดยอาศ ยส อและ

13 เทคโนโลย สารสนเทศสม ยใหม ในการเสนอเน อหาเพ อก อให เก ดกระบวนการเข าใจมากกว าการจดจาซ งว ทยาล ย ม ร ปแบบการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการเร ยนการสอนเช น การเร ยนการสอนบนอ นเทอร เน ตและ WWW, ม บทเร ยนล กษณะข อความหลายม ต และส อม ลต ม เด ย, ม การบ นท กข อม ลและสารสนเทศด วยแฟรตไดร, ซ ด หร อด ว ด และม การเร ยนการสอนด วยเทคโนโลย ไร สาย (WIFI) ม ค ณธรรม ค อ ว ทยาล ยม การจ ดก จกรรมต าง ๆ และจ ดต งชมรมพ ทธศาสตร ข นเพ อส งเสร มความด งาม ในจ ตใจท จะทาให น กศ กษาประพฤต ด ม ค ณธรรมเป นผ ม ความเคยช นในการประพฤ ต ด ด วยความร ส กในทางด งามและทาให น กศ กษาม ความร ส กตระหน กว าอะไรด อะไรควร อะไรไม ควร อะไรไม ด และปฏ บ ต แต ในทางท ถ ก ท ควรให เป นปกต ว ส ย เพ อให น กศ กษาม ค ณล กษณะท พ งประสงค และพร อมนาไปปฏ บ ต ก บช ว ตในการเร ยนต อ หร อการทางานของตนเอง 2.8 เอกล กษณ ว ทยาล ยม บรรยากาศ ส งแวดล อมร มร น สวยงาม ว ทยาล ยม บรรยากาศ ส งแวดล อมร มร น สวยงาม เป นเอกล กษณ ของว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนา บร หารธ รก จท แสดงถ งอาณาบร เวณท กว าง ม พ นท ส เข ยวของต นไม เป นส ท ให ความร ส กสบายตา ไม ด ร อนแรง หร อซ มเศร า ทาให บรรยากาศโดยท วไปด ร มร น สวยงาม สะอาดและแหล งเร ยนร จากธรรมชาต นอกจากน ย งม สระน าขนาดใหญ สวนมะม วง สวนสม นไพร สวนน าพ สนามหญ าส เข ยว พ นท โดยรอบ ๆ ว ทยาล ยจะม ม าห น อ อนจ ดเร ยงไว ใช ประโยชน เพ อการพ กผ อนหย อนใจเป ดโอกาสให น กศ กษ าได มาพบปะพ ดค ยก น ปร กษาหาร อ น งอ านหน งส อและทาการบ าน 2.9 ย ทธศาสตร การพ ฒนางานสถานศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 1 เร งร ด พ ฒนาผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษาด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน ประเด นย ทธศาสตร ท 2 ปฎ ร ปหล กส ตรและกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนา สน บสน นและส งเสร มการบร หารจ ดการอาช วศ กษา ประเด นย ทธศาสตร ท 4 ปฏ ร ปการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พ ประเด นย ทธศาสตร ท 5 เร งร ด พ ฒนา ปร บปร งนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ของคร และผ เร ยน ประเด นย ทธศาสตร ท 6 เสร มสร างและปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลเม องโลก ประเด นย ทธศาสตร ท 7 พ ฒนาการประก นการศ กษาตามมาตรฐานการอาช วศ กษา 2.10 เป าประสงค (Goal) พ ฒนาระบบประก นค ณ ภาพการศ กษาให ม มาตรฐานตามเกณฑ ท กาหนดของหน วยงานต น ส งก ดและของสถานศ กษา โดยกาหนดแนวทางในการบรรล เป าหมายประกอบไปด วย 7 ประการ ด งน 1. พ ฒนาผ เร ยนและผ สาเร จการอาช วศ กษาให ม และมาตรฐาน ตรงก บความต องการของ สถานประกอบการและการประกอบอาช พอ สระ 2. พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บความต องการของสถานประกอบการ ช มชน จ ดการเร ยนการสอน อาช วศ กษาให ม และมาตรฐาน 3. บร หารสถานศ กษา บ คลากร ผ เร ยน อย างม และมาตรฐาน 4. พ ฒนาและส งเสร มการบร การว ชาการและว ชาช พให เข าส มาตรฐานสากล

14 5. ม การจ ดทานวว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 6. พ ฒนา เสร มสร างพลเม องไทยให ม ความร กชาต ศาสนาและพระมหากษ ตร ย เป นพลเม องท ด ของ ประเทศและ พลเม องท ด ของโลก 7. สร างระบบประก นการศ กษาท ได มาตรฐานการอาช วศ กษา 1. การประก น ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 1 ท ว าด วยเร อง 1.1 ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามเกณฑ ท กาหนดตามช นป 1.2 ผ เร ยนสามารถประย กต หล กการทางว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร มาใช แก ป ญหาในการปฏ บ ต งาน อาช พอย างเป นระบบ 1.3 ผ เร ยนม ท กษะในการส อสารด านการฟ ง การอ าน การเข ยน และการสนทนา ท งภาษาไทย และภาษาต างประเทศ 1.4 ผ เร ยนม ความสามารถใช ความร และเทคโนโลย ท จาเป นในการศ กษาค นคว าและปฏ บ ต งาน ว ชาช พได อย างเหมาะสม 1.5 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมท ด งามในว ชาช พม บ คล กภาพท เหมาะสม และม มน ษย ส มพ นธ ท ด 1.6 ผ สาเร จการศ กษาม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามเกณฑ การสาเร จการศ กษา 1.7 ผ สาเร จการศ กษาผ านการประเม นมาตรฐานว ชาช พ 1.8 ผ สาเร จการศ กษาได งานทาในสถานประกอบการ / ประกอบอาช พอ สระหร อศ กษาต อภายใน 1 ป 1.9 สถานประกอบการม ความพ งพอใจต อค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม และ จรรยาบรรณในว ชาช พของผ สาเร จการศ กษา 2. การประก นหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 2 ท ว าด วยเร อง 2.1 ของหล กส ตรฐานสมรรถนะของสถานศ กษาม การพ ฒนาตามความต องการของ ตลาดแรงงาน 2.2 จ ดการเร ยนร อย างหลากหลาย โดยเน นผ เร ยนเป นสาค ญในการฝ กท กษะว ชาช พ ม การฝ กปฏ บ ต จร ง เพ อให ผ เร ยนได พ ฒนา เต มตามศ กยภาพ และพ งพอใจต อการสอน 2.3 จ ดสรรงบประมาณ จ ดซ อว สด อ ปกรณ สาหร บการจ ดการเร ยนการสอน อย างเหมาะสม 2.4 ระบบคอมพ วเตอร ในแต ละสาขาม ความเหมาะสมและเพ ยงพอ 2.5 อาคารเร ยน อาคารประกอบ ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ ศ นย ว ทยบร การโรงฝ กงานพ นท ฝ ก ปฏ บ ต งานเหมาะสมก บว ชาท เร ยน ม บรรยากาศท เอ อต อการเร ยนร และเก ดประโยชน ส งส ด 2.6 ม ระบบความปลอดภ ย ของสภาพแวดล อม และส งอานวยความสะดวกท เอ อต อการ เร ยนร ใน สถานศ กษา 2.7 บ คลากรภายในสถานศ กษาได ร บการพ ฒนาตามหน าท ท ร บผ ดชอบ 2.8 การระดมทร พยากรจากแหล งต างๆท งภายในและภายนอกสถานศ กษาเพ อสน บสน นการจ ด การศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ 2.9 จานวนสถานประกอบการท ม การจ ดการศ กษาร วมก บสถานศ กษา จ ดการศ กษาระบบระบบปกต

15 ผ เร ยน 2.10 จานวนคน - ช วโมง ของผ เช ยวชาญ ผ ทรงค ณว ฒ หร อภ ม ป ญญาท องถ นท ม ส วนร วมในการพ ฒนา 2.11 อ ตราส วนของผ สอนประจาท ม ค ณว ฒ ด านว ชาช พต อผ เร ยนในแต ละสาขาว ชา 2.12 อ ตราส วนของผ สอนประจาต อผ เร ยน 3. การประก น ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 3 ท ว าด วยเร อง 3.1 ผ เร ยนพบคร ท ปร กษา 3.2 การจ ดบร การ ตรวจสารเสพต ดให ก บผ เร ยน 3.3 ผ เร ยนท ออกกลางค นเม อเท ยบก บแรกเข า 3.4 ก จกรรมท ส งเสร มด านว ชาการ ค ณธรรม จร ยธรรมค าน ยมท ด งามในว ชาช พรวมท งด านบ คล กภาพ และมน ษย ส มพ นธ 3.5 ก จกรรมว ชาช พส ส งคม ส งเสร มการอน ร กษ ส งแวดล อม ว ฒนธรรมประเพณ และทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 4. การประก น การบร การว ชาช พส ส งคม ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 4 ท ว าด วยเร อง 4.1 จานวนและประส ทธ ผลของก จกรรม / โครงการท ให บร การว ชาช พและส งเสร มความร ในการพ ฒนา ช มชนและท องถ นและก จกรรม / โครงการ ฝ กท กษะว ชาช พเพ อการประกอบอาช พของประชาชน 4.2 จานวนงบประมาณในการจ ดก จกรรม / โครงการท ให บร การว ชาช พและส งเสร มความร ในการ พ ฒนาช มชนและท องถ น และก จกรรม / โครงการฝ กท กษะว ชาช พเพ อการประกอบอาช พของประชาชนต อ งบประมาณท งหมด 5. การประก น นว ตกรรมและการว จ ย ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 5 ท ว าด วยเร อง5.1 จานวน นว ตกรรม ส งประด ษฐ งานว จ ยและโครงงานท นาไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาการเร ยนก ารสอนการประกอบ อาช พและ/หร อการพ ฒนาช มชน ท องถ น และประเทศซ งนาไปส การแข งข นระด บชาต 5.2 งบประมาณท ใช ในการสร าง พ ฒนา และเผยแพร นว ตกรรม ส งประด ษฐ งานว จ ย และโครงงานต อ งบท งหมด 5.3 จานวนคร งและช องทางการเผยแพร ข อม ลข าวสารเก ยวก บนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานว จ ย และ โครงงานท นาไปใช ในการพ ฒนาการเร ยนการสอน ช มชน ส งคม และประเทศชาต 6. การประก น ภาวะผ นาและการจ ดการ ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 6 ท ว าด วยเร อง 6.1 การบร หารงานของผ บร หารท ส อดคล องก บแผนย ทธศาสตร และการม ส วนร วมของประชาคม อาช วศ กษาด วยความโปร งใสตรวจสอบได 6.2 บ คลากรในสถานศ กษาท สามารถปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณมาตรฐานว ชาช พได อย างถ กต องเหมาะสม 6.3 การจ ดระบบสารสนเทศและการจ ดการความร ของสถานศ กษา

16 7. การประก นภายใน ค อ การประก นท กาหนดข นเพ อเป นการขยายความ มาตรฐานท 7 ท ว าด วยเร อง 7.1 ระบบและกลไกการประก นภายในว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ 7.2 ประส ทธ ผลของการประก นภายในว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ การกาหนดกลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ 1. เร งร ด พ ฒนาผลส มฤทธ ผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา ป จจ ยแวดล อมภายใน ป จจ ยแวดล อมภายนอก จ ดแข ง ( S ) 1. ผ สาเร จการศ กษาประกอบอาช พตรง ตามสาขาว ชาท เร ยน 2. ผ สาเร จการศ กษาม เป นท ยอมร บและสร างความพ งพอใจของ สถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน 3. ผ สาเร จการศ กษาม ความร ความ ชานาญ ในว ชาช พเพ อนาไปประกอบ อาช พ โอกาส ( O ) 1. หน วยงาน องค กร เป ดโอกาสให บ คลากรในสถานประกอบการ ได พ ฒนา ความร ความชานาญในการประกอบ อาช พ 2.ได ร บการส งเสร ม สน บสน นจาก ภาคร ฐและเอกชน กลย ทธ ( SO ) 1.2 ยกระด บและพ ฒนาผ เร ยน ให เป นท ยอมร บและพ งพอใจของสถาน ประกอบการ หน วยงาน ช มชน 1.4 พ ฒนาผ เร ยนให ม คะแนนเฉล ยจาก การทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด าน อาช วศ กษา ( V-NET) 1.5 พ ฒนาผ เร ยนให ม คะแนนเฉล ยจาก การทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด าน อาช วศ กษา ( V-NET) ต งแต ค าคะแนน เฉล ยระด บชาต ข นไปในกล มว ชา ภาษาอ งกฤษ 1.6 พ ฒนาผ เร ยนให ผ านเกณฑ การ ทดสอบมาตรฐานอาช พของสถาบ น ค ณว ฒ ว ชาช พหร อหน วยงานท คณะกรรมการประก นภายใน การอาช วศ กษาร บรอง 1.7 ปร บปร งการศ กษาของ ผ สาเร จการศ กษาตามหล กส ตรเท ยบก บ แรกเข า 1.8 พ ฒนาร ปแบบการต ดตามของ ผ สาเร จการศ กษาท ได งานทางานหร อ ประกอบอาช พอ สระ หร อศ กษาต อ ภายใน 1 ป 1.9 ยกระด บ และพ ฒนาผ เร ยน ให เป นท ยอมร บและพ งพอใจของสถาน ประกอบการหน วยงาน หร อสถานศ กษา หร อผ ร บบร การท ม ต อของ อ ปสรรค ( T ) 1. สภาพภ ม ศาสตร 2. การเด นทาง 3. การประชาส มพ นธ ข าวสาร 4. การต ดต อส อสารจากภายนอก 5. ผ เร ยนสามารถเล อกสถานศ กษาท หลากหลาย กลย ทธ ( ST )

17 จ ดอ อน ( W ) 1. ในแต ละป การศ กษาม ผ สาเร จ การศ กษาน อย ผ สาเร จการศ กษา กลย ทธ ( WO ) 1. 1 พ ฒนาผ เร ยนให ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป 1.3 พ ฒนาผ เร ยนให ผ านเกณฑ การ ประเม นมาตรฐานว ชาช พ กลย ทธ ( WT ) ประเด นย ทธศาสตร ท 1: เร งร ด พ ฒนาผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษาด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน เป าประสงค : พ ฒนาผ เร ยนและผ สาเร จการอาช วศ กษาให ม และมาตรฐาน ตรงก บความ ต องการของสถานประกอบการและการประกอบอาช พอ สระ แผนย ทธศาสตร ท 1 การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนผ เร ยน กลย ทธ ท 1.1 พ ฒนาผ เร ยนผ านเกณฑ มาตรฐานว ชาช พ กลย ทธ ท 1.2 พ ฒนาผ เร ยนผ านเกณฑ การทดสอบการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา กลย ทธ ท 1.3 พ ฒนาผ เร ยนผ านเกณฑ ทดสอบมาตรฐานว ชาช พของสถานบ นค ณว ฒ ว ชาช พ กลย ทธ ท 1.4 พ ฒนาคร ให ม ความชานาญและเช ยวชาญเฉพาะสาขาว ชา กลย ทธ ท 1.5 พ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนท ท นสม ย เช น E-Learning และ Powerpoint แผนย ทธ ศาสตร ท 2 การพ ฒนาของผ เร ยนให สอดคล องก บความต องการของสถานประกอบการ กลย ทธ ท 2.1 ส งเสร มสน นสน นผ เร ยนให ฝ กพ ฒนาอาช พจร งในสถานประกอบการ กลย ทธ ท 2.2 สร างจ ตสาน กในการเร ยนและสอนเสร มเพ มท กษะว ชาช พ กลย ทธ ท 2.3 ส งเสร มสน บสน น เสร มสร างและท กษะของผ เร ยนทางด านภาษาสากลเพ อเข า ส ตลาดแรงงานประชาคมอาเซ ยน

18 2. ปฏ ร ปหล กส ตรและกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา กลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ภายนอก ป จจ ยแวดล อม ป จจ ยแวดล อมภายใน จ ดแข ง (S) 1. ว ทยาล ยฯม บ คลากรท ม ความร ความสามารถตรงตามว ชาช พ 2. ม การประเม นผลโดยใช ระบบ เทคโนโลย ท ท นสม ยส อสารได รวดเร ว 3. ม แผนการร ท ตรงตาม มาตรฐานสากล 4. ม หล กส ตรท หลากหลายตรงตาม ความต องการของสถานประกอบการ 5. ว ทยาล ยฯม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การท ท นสม ย จ ดอ อน (W) 1. จานวนคร ภ ณฑ ในบางสาขาว ชา ไม ได มาตรฐานข นพ นฐาน 2. การประชาส มพ นธ ย งไม ครอบคล มท กพ นท 3. บ คลากรย งขาดการพ ฒนาเพ อ รองร บความร ว ชาช พใหม ๆ โอกาส (O) 1. นโยบาย สอศ. สน บสน นด าน การว ดการศ กษาว ชาช พ 2. สถานประกอบการม ความ ต องการ แรงงานว ชาช พส ง 3. ประชาชนและองค กรม ความ ต องการในการเร ยนว ชาช พส ง 4. องค กรต างๆ ม ความต องการใน การสร างความร วมม อ จ ดการ เร ยนการสอนว ชาช พร วมก น กลย ทธ (SO) 1. พ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะ รายว ชาท สอดคล องก บความต องการ ของสถานประกอบการหร อ ประชาคมอาเซ ยน 2. พ ฒนาในการจ ดทา แผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา 3. ยกระด บในการจ ดการ เร ยนการสอนรายว ชา 4. ยกระด บในการว ดผลและ ประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอน รายว ชา 5. ยกระด บในการฝ กงาน กลย ทธ (WO) อ ปสรรค (T) 1. สถานท ต งว ทยาล ยอย ไกลจาก ช มชน 2. ไม ม ระบบขนส งมวลชนผ าน ว ทยาล ยฯ กลย ทธ (ST) กลย ทธ (WT) ประเด นย ทธศาสตร ท 2: ปฎ ร ปหล กส ตรและกระบวนการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา เป าประสงค : พ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บความต องการของสถานประกอบการ ช มชน จ ดการ เร ยนการสอนอาช วศ กษาให ม และมาตรฐาน แผนย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาและสร างหล กส ตรฐานสมรรถนะรายว ชาท สอดคล องก บความต องการของ สถานประกอบการหร อประชาคมอาเซ ยน

19 กลย ทธ ท 1.1 จ ดทาหล กส ตรฐานสมรรถนะรายว ชาท สอดคล องก บความต องการของสถาน ประกอบการหร อประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ ท 1.2 จ ดทาแผนการเร ยนร ฐานสมรรถนะโดยน อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ท 1.3 พ ฒนาระบบว ดและประเม นผล แผนย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและสร างความร วมม อการจ ดการศ กษาร วมก บสถานประกอบการ องค กร ช มชน กลย ทธ ท 2.1 พ ฒนา สร างเคร อข ายความร วมม อในการจ ดการศ กษาร วมก บสถานประกอบการ 3. ปฎ ร ปการบร หารจ ดการอาช วศ กษา กลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของ ว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ป จจ ยแวดล อมภายนอก โอกาส ( O ) - ได ร บความร วมม อและการ สน บสน นจากหน วยงานและ อ ปสรรค ( T ) - ได ร บงบประมาณจากหน วยงาน ต นส งก ดจานวนจาก ด ป จจ ยแวดล อมภายใน สถานประกอบการภายนอก - หน วยงานภายนอกให การ ยอมร บ การในการบร หารงานของ คณะกรรมการสถานศ กษา จ ดแข ง ( S ) กลย ทธ ( SO ) กลย ทธ ( ST ) 1. ผ บร หารสถานศ กษาม ศ กยภาพส งในการ บร หารงาน 2. ม คณะกรรมการสถานศ กษามาจากหลาย หน วยงานและม ศ กยภาพส ง 3. ม หน วยงานภายนอกท ใ ห การสน บสน นท ง เร องของเง นงบประมาณและสถานฝ ก ประสบการณ 4. ม ว สด อ ปกรณ ท งในด านการเร ยน การ สอน และการปฏ บ ต งานเพ ยงพอ 5. ม สภาพแวดล อมและภ ม ท ศน ท สวยงาม สะอาด พร อมรองร บในก ารจ ดการเร ยนการ สอนและการปฏบ ต งาน 1. พ ฒนาการปฎ บ ต งาน ของคณะกรรมการสถานศ ก ษา (3.1) 2. พ ฒนาการจ ดทาแผนการ บร หารจ ดการสถานศ กษา (3.2) 3. ยกระด บในการพ ฒนา สถานศ กษาตามอ ตล กษณ (3.3) 4. ยกระด บการบร หารงาน และภาวะผ นาของผ บร หาร สถานศ กษา(3.4) 5. ยกระด บในการพ ฒนา และด แลสภาพแวดล อมแล ะภ ม ท ศน ของสถานศ กษา และการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ (3.8) 6. ยกระด บในการบร หาร จ ดการว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และ คอมพ วเตอร (3.9) 7. พ ฒนาและยกระด บการบร หาร การเง นและงบประมาณ(3.11) 8. พ ฒนาในการระดม ทร พยากรในการจ ดการอ าช วศ กษา -

20 จ ดอ อน ( W ) 1. บ คลากรได ร บการอบรมทางด านระบบ ฐานข อม ล และสารสนเทศน อย 2. บ คลากรได ร บความร ทางด านความเส ยง น อย ก บเคร อข ายท งในประเทศและ ต างประเทศ(3.12) กลย ทธ ( W O ) 1. พ ฒนาในการบร หาร จ ดการระบบฐานข อม ล สารสนเทศของสถานศ กษา (3.5) 2. เพ มในการบร หารความ เส ยง (3.6) 3. เพ มในการจ ดระบบ ด แลผ เร ยน (3.7) 4. ยกระด บและพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา (3.10) กลย ทธ ( WT ) - ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : พ ฒนา สน บสน นและส งเสร มการบร หารจ ดการอาช วศ กษา เป าประสงค : บร หารสถานศ กษา บ คลากร ผ เร ยน อย างม และมาตรฐาน แผนย ทธศาสตร ท 1 เร งร ด พ ฒนาการบร หารงานและการจ ดการด านบ คลากร กลย ทธ ท 1.1 พ ฒนาการปฎ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษา กลย ทธ ท 1.2 จ ดทาแผนและพ ฒนาการบร หารจ ดการตามอ ตล กษณ ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1.3 สร าง Good government ในการบร หารงานโดยหล กธรรมาภ บาล กลย ทธ ท 1.4 พ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1.5 เพ มในการจ ดระบบด แลผ เร ยน กลย ทธ ท 1.6 เพ มในการบร หารความเส ยง แผนย ทธศาสตรท 2 เร งร ด พ ฒนาการบร หารงานและการจ ดการด านภ ม ท ศน อาคาร สถานท กลย ทธ ท 2.1 ปร บปร งภ ม ท ศน อาคารแ ละสถานท ของสถานศ กษา ให เหมาะสมต อการ จ ดการศ กษา แผนย ทธศาสตร ท 3 เร งร ด พ ฒนาการบร หารงานและการจ ดการด านสารสนเทศ กลย ทธ ท 3.1 พ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศให ท นสม ยและเป นไปตามความต องการของ สถานศ กษา แผนย ทธศาสตร ท 4 เร งร ด พ ฒนาการบร หารงานและการจ ดการด านพ สด กลย ทธ ท 4.1 สร างความร วมม อในการยกระด บการบร หารจ ดการทร พยากรด านพ สด อ ปกรณ กลย ทธ ท 4.2 พ ฒนาในการระดมทร พยากรในการจ ดการอาช วศ กษาก บเคร อข ายท งใน ประเทศและต างประเทศ แผนย ทธศาสตร ท 5 เร งร ด พ ฒนาค ณภาพการบร หารงานและการจ ดการด านงบประมาณและการเง น กลย ทธ ท 5.1 ยกระด บในการบร หารการเง นและงบประมาณ

21 4. ปฏ ร ปการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พ กลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของ ว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ โอกาส ( O ) อ ปสรรค ( T ) ภายนอก ป จจ ยแวดล อมภายใน จ ดแข ง ( S ) - ป จจ ยแวดล อม 1.หน วยงานช มชนม ความต องการ ร บ บร การว ชาการและ ว ชาช พ มาก กลย ทธ ( SO ) - 1. การเด นทางของคร - บ คลากร และ น กเร ยนในการออกบร การ ว ชาการและว ชาช พ กลย ทธ ( ST ) - จ ดอ อน ( W ) 1. จานวนบ คลากรท ออกให บร การ ว ชาการ และว ชาช พม จานวนน อย 2. ขาดท กษะในการบร การว ชาการ และว ชาช พเฉพาะด าน 3. ยานพาหนะไม เพ ยงพอต อการ ออกให บร การว ชาการและว ชาช พ กลย ทธ ( W O ) 1. พ ฒนาการบร หารจ ดการ การ บร การว ชาการ และว ชาช พ กลย ทธ ( WT ) - ประเด นย ทธศาสตร ท 4: ปฏ ร ปการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พ เป าประสงค : พ ฒนาและส งเสร มการบร การว ชาการและว ชาช พให เข าส มาตรฐานสากล แผนย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พแก ช มชน ท องถ น กลย ทธ ท 1.1 เสร มสร างและพ ฒนาความร ความสามารถ ท กษะ ทางว ชาช พให ก บบ คลากรภายใน สถานศ กษาให สอดคล องก บความต องการของช มชน หน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน กลย ทธ ท 1.2 อานวยความสะดวกท งด านงบประมาณ ว สด อ ปกรณ และยายพาหนะให เพ ยงพอก บความต องการในการดาเน นงาน กลย ทธ ท 1.3 ส งเสร ม สร างเจตคต ให ก บบ คลากรในด านการบร การทางว ชาช พ

22 5. เร งร ด พ ฒนา ปร บปร งนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของคร และผ เร ยน กลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ป จจ ยแวดล อมภายนอก ป จจ ยแวดล อมภายใน จ ดแข ง (S) 1.อาจารย ผ ค มด านการว จ ยม ความร ความสามารถในด านการ ว จ ย 2.สถานศ กษาม ความพร อมท สน บสน นการทาการว จ ย 3.ม ท มงานพร อมท จะสน นสน นใน การดาเน นงาน จ ดอ อน(W) 1.น กศ กษาไม ม ความร เร องการ ว จ ยท พอจะเข ยนงานว จ ยได 2.น กศ กษาไม ค อยสนใจในการ ทางานว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรม 3.คร ส วนมากย งขาดท กษะในการ ว จ ย 4.คร ย งขาดจ นตนาการในการ สร างสรรค งานว จ ย โอกาส (O) 1.ม แหล งค นคว าความร ในการ ว จ ยภายนอกสถานศ กษามาก 2.ม ผ ทรงค ณว ฒ สน นสน นทาง ด านการว จ ย กลย ทธ (SO) กลย ทธ พ ฒนารวบรวมแหล ง ค นคว างานว จ ยโครงการ ส งประด ษฐ นว ตกรรม กลย ทธ (WO) กลย ทธ จ ดฝ กอบรมทางด านการ เข ยนงานว จ ย ส งประด ษฐ และ นว ตกรรมและศ กษาด งานของคร และผ เร ยน อ ปสรรค(T) 1.ผ เร ยนต องใช เง นท นในการ ว จ ย ส งประด ษฐ นว ตกรรมด วยตนเอง 2.ต องใช นานในการทา ความเข าใจ กลย ทธ (ST) กลย ทธ ท 1.ส งเสร ม พ ฒนาการ ว จ ย และสร างสรรค ส งประด ษฐ นว ตกรรมแก คร และผ เร ยน กลย ทธ ท 2.ส งเสร มและเผยแพร งานว จ ย ส งประด ษฐ และ นว ตกรรมของคร และผ เร ยน กลย ทธ (WT) กลย ทธ ท 1.ส งเสร ม พ ฒนาการ ว จ ย และสร างสรรค ส งประด ษฐ นว ตกรรมแก คร และผ เร ยน กลย ทธ ท 2.จ ดฝ กอบรมทางด าน การเข ยนงานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรมและศ กษาด งาน ของคร และผ เร ยน ประเด นย ทธศาสตร ท 5 :เร งร ด พ ฒนา ปร บปร งนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ของคร และผ เร ยน เป าประสงค : ม การจ ดทานวว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย แผนย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนา ปร บปร งนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของคร และผ เร ยน กลย ทธ ท 1.1 ส งเสร ม พ ฒนาการว จ ย และสร างสรรค ส งประด ษฐ นว ตกรรมแก คร และผ เร ยน กลย ทธ ท 1.2 ส งเสร ม พ ฒนาทางด านการเข ยนงานว จ ยส งประด ษ ฐ และนว ตกรรมและศ กษาด งาน ของคร และผ เร ยน กลย ทธ ท 1.3 ส งเสร มและเผยแพร งานว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรมของคร และผ เร ยน กลย ทธ ท 1.4 พ ฒนารวบรวมแหล งค นคว าข อม ลเพ อการว จ ย ส งประด ษฐ และนว ตกรรม

23 6. เสร มสร างและปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลเม องโลก กลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ป จจ ยแวดล อมภายนอก ป จจ ยแวดล อมภายใน จ ดแข ง (S) 1.น กเร ยนม ความร กชาต เท ดท น พระมหากษ ตร ย 2.ว ทยาล ยส งเสร มปร บปร งภ ม ท ศน และส งแวดล อม 3.น กเร ยนม ในด านก ฬา และน นทนาการ 4.ว ทยาล ยส งเสร มและ สน บสน นการก ฬาและ น นทนาการ 5.ว ทยาล ยส งเสร มและ สน บสน นตามปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงอย างเป นร ปธรรม จ ดอ อน(W) 1.น กเร ยนขาดความร ในบทบาท หน าท ในการม ส วนร วมของการ ปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตย 2.น กเร ยนขาดค ณธรรมและจร ย ธรรม 3.น กเร ยนขาดรากฐานความ เป นคนม ศ ลปะและว ฒนธรรม 4.น กเร ยนขาดความร บผ ดชอย ด านการอน ร กษ และส งแวดล อม โอกาส (O) 1.ม การปล กฝ งความร กชาต ศาสนา และพระมหากษ ตร ย ท ง หน วยงานภาย และภายนอก 2.หน วยงานภายนอกเข ามา อบรมให ความร และให ความ เข าใจในระบอบประชาธ ปไตย 3.หน วยงานภายนอกม การจ ด ก จกรรมส งเสร ม ศาสนา ว ฒนธรรม และประเพณ กลย ทธ (SO) 1.สน บสน นก จกรรมการร กชาต ศาสนา พระมหากษ ต ย และการ ปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตย 2.ส งเสร มและสน บสน น ประชาธ ปไตยในสถานศ กษา 3.ส งเสร มและสน บสน นศ ลปะ และว ฒนธรรม 4.ส งเสร มและสน บสน นการ ร กษาส งแวดล อมในสถานศ กษา 5.สน บสน นด านก ฬาและ น นทนาการให ก บน กเร ยน 6.ส งเสร มและสน บสน นปล กจ ต สาน กในแนวทางปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ (WO) อ ปสรรค(T) กลย ทธ (ST) กลย ทธ (WT)

24 ในสถานศ กษา 5.น กเร ยนขาดจ ตสาน กตาม แนวทางปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ประเด นย ทธศาสตร ท 6: เสร มสร างและปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลเม องโลก เป าประสงค : พ ฒนา เสร มสร างพลเม องไทยให ม ควา มร กชาต ศาสนาและพระมหากษ ตร ย เป น พลเม องท ด ของประเทศและพลเม องท ด ของโลก แผนย ทธศาสตร ท 1 ส งเสร ม สน บสน นและปล กฝ งจ ตสาน กการร กชาต ศาสนา พระมหากษ ต ย การ ปกครองในระบอบประชาธ ปไตยและปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ท 1.1 สน บสน นก จกรรมการร กชาต ศาสนา พระมหากษ ต ย และการปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตย กลย ทธ ท 1.2 ส งเสร มและสน บสน นก จกรรมการปล กจ ตสาน กในแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ ท 1.3 ส งเสร มและสน บสน นก จกรรมด านค ณธรรมและจร ยธรรมในสถานศ กษา กลย ทธ ท 1.4 ทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม กลย ทธ ท 1.5 สร างจ ตสาน กด านอน ร กษ ส งแวดล อมในช มชนและสถานศ กษา แผนย ทธศาสตร ท 2 ส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาก จกรรมด านก ฬาและน นทนาการ กลย ทธ ท 2.1 ส งเสร มและสน บสน นก จกรรมด านก ฬาและน นทนาการให ก บผ เร ยน แผนย ทธศาสตร ท 3 การพ ฒนาคร และน กเร ยนน กศ กษาเตร ยมพร อมเป นพลโลกท ด กลย ทธ ท 3.1 พ ฒนาคร และน กเร ยนน กศ กษา การส อสารด วยภาษาอ งกฤษและไอท 7. พ ฒนาการประก นการศ กษา กลย ทธ โดยใช เทคน ค SWOT Matrix ในการปฏ ร ปการบร หารการจ ดการอาช วศ กษาของว ทยาล ย เทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ป จจ ยแวดล อมภายนอก ป จจ ยแวดล อมภายใน โอกาส (O) 1.สมอ.ได จ ดอบรมให ความร เร อง การประก นภายใน 2. สมอ. อบรมให ความร เร อง การ ดาเน นงานตามมาตรฐานการ อาช วศ กษา อ ปสรรค (T) สมอ.ได ม การเปล ยนแปลง มาตรฐานและต วบ งช จ งทาให การ ทางานบางส วนขาดความเข าใจใน การปฏ บ ต งาน จ ดแข ง (S) 1.บ คลากรให ความร วมม อในการ จ ดเก บข อม ลด านการประเม น ภายใน 2.บ คลากรให ความสาค ญก บการ ดาเน นงานตามมาตรฐานการ อาช วศ กษา กลย ทธ (SO) - กลย ทธ (ST) -

25 จ ดอ อน (W) 1.บ คลากรขาดความความร ความ เข าใจด านการประก น ภายใน 2.บ คลากรขาดความร เร อง มาตรฐานการอาช วศ กษา กลย ทธ (WO) 1.ให ความร เร องการประก น ภายใน 2.ให ความร เร อง การดาเน นงาน ตามมาตรฐานการอาช วศ กษา กลย ทธ (WT) - ประเด นย ทธศาสตร ท 7: พ ฒนาการประก นการศ กษาตามมาตรฐานการอาช วศ กษา เป าประสงค : สร างระบบประก นการศ กษาท ได มาตรฐานการอาช วศ กษา แผนย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนา ส งเสร มระบบการประก นภายในตามมาตรฐานการอาช วศ กษา กลย ทธ ท 1.1 ส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรภายในสถานศ กษาให ม ความร เก ยวก บระบบประก น ภายในตามมาตรฐานการอาช วศ กษา กลย ทธ ท 1.2 ส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรภายในสถานศ กษาให ม ความร และสามารถดาเน นงานตาม ระบบประก นภายในตามมาตรฐานการอาช วศ กษา แผนย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนา ส งเสร มระบบการประก นภายนอกตามมาตรฐานของ สมศ. กลย ทธ ท 2.1 ส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรภายในสถานศ กษาให ม ความร เก ยวก บระบบประก น ภายนอกตามมาตรฐานของ สมศ. กลย ทธ ท 2.2 ส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรภายในสถานศ กษาให ม ความร และสามารถดาเน นงานตาม ระบบประก นภายนอกตามมาตรฐานของ สมศ. 2.8 มาตรฐานการปฏ บ ต งาน ของงานประก น 1. บ คลากรร อยละ 75 ร บร ทาความเข าใจและให ความร วมม อในการดาเน นงานตามนโยบายสาค ญของ องค กรอ นประกอบด วยการควบค มภายใน การประก นการศ กษาท งระบบการจ ดองค กรแห งการเร ยนร การจ ดการความร และนานโยบายด งก ล าวส การปฏ บ ต งานท ร บผ ดชอบของตนเองให ได ตามมาตรฐานท งด าน ประส ทธ ภาพ (Efficiency) และประส ทธ ผล (Effectiveness) 2. บ คลากรร อยละ 75 ปฏ บ ต งานท ร บผ ดชอบให บรรล เป าหมายตามกรอบของแผนงานท กาหนดใช กระบวนการข นตอนและว ธ การของแผนเป นเคร องม อสาค ญใ นการบร หารจ ดการ สามารถวางแผนปฏ บ ต การ และนาแผนกลย ทธ ส การปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. บ คลากรร อยละ 75 วางแผนพ ฒนางานและพ ฒนาตนให สอดคล องก บเป าหมายองค กร (Internal Performance Agreement) อย างเป นระบบ

26 โครงสร างและการงานประก น โครงสร างการบร หารดาเน นงานการประก นการศ กษา คณะกรรมการ อานวยการ คณะกรรมการบร หารและจ ดการระบบกลไก การประก นการศ กษาระด บสถานศ กษา คณะกรรมการ ท ปร กษา คณะกรรมการบร หารและจ ดการ การประก นการศ กษาระด บ แผนกว ชา คณะกรรมการการบร หารและจ ดการ การประก นการศ กษาระด บฝ าย คณะกรรมการบร หารและจ ดการ การประก นการศ กษาระด บบ คคล คณะกรรมการบร หารการจ ดการ การประก นการศ กษาระด บงาน บ คลากรในสถานศ กษาควบค มและประเม นตนเอง ตามค ม อการประก นการศ กษา ระด บสถานศ กษา คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการประเม นภายใน คณะกรรมการประเม นภายนอก (สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นการศ กษา)

27 ผ งการงานประก น 1. การเตร ยมความพร อมของ บ คลากร สร างความตระหน ก พ ฒนาความร และท กษะ แต งต งกรรมการท ร บผ ดชอบ 1. วางแผนการปฏ บ ต งาน (P) กาหนดเป าหมายหร อมาตรฐาน การศ กษา จ ดลาด บความสาค ญของเป าหมาย กาหนดแนวทางดาเน นงาน กาหนด กาหนดงบประมาณ กาหนด จ ดทารายงานการประเม นตนเอง (SSR-SAR) รวบรวมผลการดาเน นงานและ ผลการประเม น ว เคราะห ตามมาตรฐาน เข ยนรายงาน 2. แต งต งกรรมการ ร บผ ดชอบ คณะกรรมการบร หาร สถานศ กษา กรรมการประก น ภายใน คณะทางานประก น ภายใน 2. ตามแผน (D) ส งเสร มสน บสน น จ ดส งอานวยความสะดวกสน บสน น ทร พยากร กาก บ ต ดตาม ให การน เทศ 3. ตรวจสอบประเม นผล (C) วางกรอบการประเม น จ ดหาหร อทาเคร องม อทร พยากร เก บข อม ล ว เคราะห ข อม ล แปลความหมาย ตรวจสอบ/ปร บปร งการ ประเม น 4. นาผลการประเม นมาปร บปร ง (A) ปร บปร งการปฏ บ ต งานของบ คลากร วางแผนในระยะต อไป จ ดทาข อม ลสารสนเทศ

28 ข อม ลย อนกลบ ระบบประก นภายในสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ 14 การควบค ม มาตรฐานการอาช วศ กษา ประก นภายใน แผนพ ฒนาสถานศ กษา ว เคราะห มาตรฐาน/ต วบ งช แผนปฎ บ ต การประจาป การศ กษา PDCA, TQM,ฯ คณะกรรมการ ดาเน นงานประก น ผ บร หาร คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการประก น ฝ ายว ชาการ ฝ ายพ ฒนาฯ ฝ ายบร หารฯ ฝ ายแผนฯ การต ดตาม/ ตรวจสอบ แผนกว ชา การปฏ บ ตงานตามภารก จ ผสมผสาน งานประก นตามมาตรฐาน/ต วบ งช การประเม น ข อม ลย อนกล บ คณะอนกรรมการประกน คณภาพฯระดบแผนกวชา SAR แผนกว ชา คณะอน กรรมการตรวจสอบ/ ประเมนฯ SAR สถานศ กษา รายงานต นส งก ด/เผยแพร ฯ

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 9 บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 2.1 ระบบประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญม การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพโดยอาศ ยแนวความค ดท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ประโยชน สาค ญ กฎหมาย ผ เร ยน คร /บ คลากร ผ บร หาร สถานศ กษา สถานประกอบการ ช มชน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information