PROVINCIAL POLICE REGION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PROVINCIAL POLICE REGION"

Transcription

1 PROVINCIAL POLICE REGION " "

2 คำนำ ตามหน งส อ สยศ.ตร. ด วนท ส ด ท /2335 ลง 10 ต.ค.57 เร องขอส งนโยบาย การบร หารราชการ พล.ต.อ.สมยศ พ มพ นธ ม วง ผบ.ตร. ให น านโยบายบร หารราชการ ตร. ท เก ยวข องก บ ภารก จของหน วยบรรจ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของหน วยและหน งส อ สยศ.ตร. ท /3161 ลง 16 ธ.ค.57 เร องส งแผนปฏ บ ต ราชการ ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยให นาแผนปฏ บ ต ราชการ ตร. ประกอบในการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ของหน วยรองร บ ภารก จท เก ยวข อง ภ.2 ได จ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.2558 เพ อรองร บภารก จด งกล าวข างต น โดยได รวบรวมแผนงาน/โครงการ/ก จกรรม จากหน วยในส งก ด แล วบรรจ ลงในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เพ อใช ต ดตามประเม นผลการด าเน นการแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมของหน วยในส งก ดตามห วง ระยะเวลาท กาหนด ให เก ดผลส มฤทธ บรรล ว ตถ ประสงค ของ ตร. ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 คณะผ จ ดทา

3 สำรบ ญ คำนำ ก ควำมเป นมำและควำมสำค ญ 2 ว ส ยท ศน 2 ค ำน ยมสำน กงำนตำรวจแห งชำต 2 พ นธก จ 3 ย ทธศำสตร สำน กงำนตำรวจแห งชำต พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ ย ทธศาสตร ท ๑ : ยกระด บข ดความสามารถในการปฏ บ ต ภารก จหล ก 4 เพ อตอบสนองนโยบายร ฐบาล ย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนางานตารวจให โปร งใส ม มาตรฐาน 5 ย ทธศาสตร ท ๓ : การม ส วนร วมของประชาชนและเคร อข ายการปฏ บ ต งาน 6 ของตารวจ ย ทธศาสตร ท ๔ : การสร างความเข มแข งในการบร หาร 7 นโยบำยร ฐบำล 8 นโยบำยบร หำรรำชกำรผ บ ญชำกำรตำรวจแห งชำต 15 ตำรำงแสดงควำมเช อมโยงระหว ำงแผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม ของตำรวจภ ธรภำค 2 19 ก บกลย ทธ เพ อดำเน นกำรให บรรล เป ำประสงค ของสำน กงำนตำรวจแห งชำต ย ทธศาสตร ท ๑ : ยกระด บข ดความสามารถในการปฏ บ ต ภารก จหล กเพ อ 20 ตอบสนองนโยบายร ฐบาล ย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนางานตารวจให โปร งใส ม มาตรฐาน 26 ย ทธศาสตร ท ๓ : การม ส วนร วมของประชาชนและเคร อข ายการปฏ บ ต งานของ 32 ตารวจ ย ทธศาสตร ท ๔ : การสร างความเข มแข งในการบร หาร 35 กำรต ดตำมผลดำเน นกำรแผนงำน/โครงกำร/ก จกรรมของตำรวจภ ธรภำค 2 40 ภำคผนวก 41 ผนวก ก งบประมาณตามพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจาป 42 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ผนวก ข แผนภ ม แสดงความเช อมโยงนโยบายคณะร ฐมนตร ย ทธศาสตร การจ ดสรร 44 งบประมาณผลผล ต/โครงการและงบประมาณ ย ทธศาสตร ตารวจภ ธรภาค 2 ผนวก ค แบบฟอร มรายงานผลดาเน นการแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมตาม 46 หน ำ

4 ~ ๒ ~ ควำมเป นมำและควำมสำค ญ ควำมเป นมำ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ก าหนดให คณะร ฐมนตร จ ดให ม แผนการบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลาการบร หารราชการของ คณะร ฐมนตร และมาตรา ๑๖ ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดยจ ดท าเป น แผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นด งกล าว ในแต ละป งบประมาณ ให ส วนราชการ จ ดทา ควำมสำค ญ ต ารวจภ ธรภาค 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 โดยได น านโยบาย การบร หารราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต มาก าหนดเป นแผนปฏ บ ต ราชการ ซ งม ความสอดคล องก บ ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ และแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ส าน กงานต ารวจแห งชาต ซ งประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ และหน วยร บผ ดชอบนากลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ด งน ว ส ยท ศน เป นต ำรวจม ออำช พ เพ อควำมผำส กของประชำชน ตำรวจม ออำช พ ต องเป นข าราชการต ารวจท ม ความร ความสามารถ ร ล ก ร รอบ ร จร ง ในงานท ท าและต องเป นคนด ม ค ณธรรม ซ อส ตย ซ อตรง อดทน เส ยสละ ต องขย น และม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ส ง สาค ญท ส ดต องตระหน กเสมอว า นายท แท จร งของข าราชการตารวจค อประชาชนท งประเทศ ค ำน ยมสำน กงำนตำรวจแห งชำต ค ำน ยม (Core Values) หมายถ ง ความค ดหร อความเช อร วมก นขององค การ ซ งได ร บการพ จารณา แล วว า ม ค ณค า ม ประโยชน ถ กต องเหมาะสม ด งาม สมควรประกาศไว เพ อก าก บให บ คลากรในองค การย ดถ อ และประพฤต ปฏ บ ต ตามอ นได แก -สมรรถนะ (Competency) -ส จร ต เป นธรรม (Overall Fairness) -ประชาชนเป นศ นย กลาง (People Oriented) -บร การด วยใจ (Service Mind)

5 ~ ๓ ~ สมรรถนะ (Competency) หมายถ ง ความร ท กษะ และพฤต น ส ยท จาเป นต อการท างานของบ คคล ให ประสบผลสาเร จส งกว ามาตรฐานท วไป ส จร ตเป นธรรม (Overall Fairness) หมายถ ง การปฏ บ ต หน าท ด วยความโปร งใส เสมอภาค เท ยงธรรม สามารถตรวจสอบได ประชำชนเป นศ นย กลำง (People Oriented) หมายถ ง การปฏ บ ต หน าท ของข าราชการตารวจต อง เป นไปเพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จ ท งอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต องการของประชาชน บร กำรด วยใจ (Service Mind) หมายถ ง การม จ ตส าน กและให บร การประชาชนด วยความเต มใจ อย างเท าเท ยมก น พ นธก จ ๑) ถวายความปลอดภ ยสาหร บองค พระมหากษ ตร ย พระราช น พระร ชทายาท ผ สาเร จราชการแทน พระองค พระบรมวงศาน วงศ ผ แทนพระองค และพระราชอาค นต กะ ให บ งเก ดประส ทธ ภาพส งส ด ๒) บ งค บใช กฎหมาย อ านวยความย ต ธรรม ให บร การประชาชนด วยความเสมอภาคเป นธรรม ตามหล กธรรมาภ บาล ๓) ร กษาความสงบเร ยบร อย ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชนและช มชน และ ร กษาความม นคงของราชอาณาจ กรให เป นท เช อม นและศร ทธา ๔) ย ดประชาชนเป นศ นย กลาง สร างเคร อข ายช มชนและองค การท กภาคส วนให ม ส วนร วมในการแก ไข ป ญหาของส งคม ๕) พ ฒนาบ คลากรให ม ความเป นม ออาช พ เพ อสร างความเข มแข งขององค การ ๖) ปฏ บ ต ภารก จและช วยเหล อการพ ฒนาประเทศตามนโยบายร ฐบาลให เก ดผลส มฤทธ

6 ~ ๔ ~ ย ทธศำสตร สำน กงำนตำรวจแห งชำต ย ทธศำสตร ตำรวจภ ธรภำค 2 พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ แนวทางท ส าน กงานต ารวจแห งชาต ใช ในการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ เก ดจากการว เคราะห สภาพแวดล อมขององค การ โดยผ านกระบวนการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และป จจ ยค กคามจาก ส งแวดล อมท งภายในและภายนอกของส าน กงานต ารวจแห งชาต จนได ซ งย ทธศาสตร ท ง ๔ ด าน ของส าน กงานต ารวจแห งชาต เพ อข บเคล อนองค การไปส ว ส ยท ศน เป นต ารวจม ออาช พ เพ อความผาส กของ ประชาชน ย ทธศำสตร ท ๑ : ยกระด บข ดควำมสำมำรถในกำรปฏ บ ต ภำรก จหล กเพ อตอบสนองนโยบำย ร ฐบำล เป ำประสงค ๑.๑ ภารก จท ได ร บมอบหมายเก ดผล ส มฤทธ ๑.๒ ลดความหวาดกล วภ ยอาชญากรรม ของประชาชน ๑.๓ ม ระบบและกระบวนงานท ตอบสนองนโยบายร ฐบาลท ม ประส ทธ ภาพ ๑.๔ ม เทคโนโลย อ ปกรณ และ เคร องม อพ เศษ รวมท งระบบสารสนเทศ อ จฉร ยะ กลย ทธ ๑.๑.๑ เพ มข ดความสามารถของหน วยงานท เก ยวข องในการตอบสนองต อ ภารก จ ตามนโยบายร ฐบาล โดยม งเน นภารก จสาค ญ ด งน ๑.๑.๑.๑ ปกป อง เท ดท น พ ท กษ ร กษาสถาบ นพระมหากษ ตร ย ๑.๑.๑.๒ ป องก นและปราบปรามยาเสพต ด 1.๑.๑.๓ แก ไขป ญหาความม นคงในจ งหว ดชายแดนภาคใต 1.๑.๑.๔ ร กษาความปลอดภ ยให ก บน กท องเท ยว ๑.๑.๑.๕ ควบค มปราบปรามแรงงานต างด าว ๑.๑.๑.๖ ป องก นปราบปรามอาชญากรรมท ม ล กษณะเฉพาะทาง ๑.๑.๑.๗ ปฏ บ ต การด านต างๆ ท กระทบต อความม นคง ๑.๑.๑.๘ เตร ยมความพร อมขององค การเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 1.1.๑.๙ ร กษาความสงบเร ยบร อยเพ อความปลอดภ ยในช ว ต และ ทร พย ส นของประชาชน - เพ มประส ทธ ภาพการป องก นและปราบปรามอาชญากรรมท สร างความ เด อดร อนแก ประชาชน ช มชน และท ม ผลกระทบต อส งคมในท กระด บ ๑.๓.๑ ปร บปร ง พ ฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน วยงานร บผ ดชอบ ให ม ประส ทธ ภาพ ๑.๓.๒ ประชาส มพ นธ กระบวนงานและมาตรการในการดาเน นงานให แก ประชาชนได ร บร ๑.๔.๑ นาระบบเทคโนโลย ท ท นสม ยและเหมาะสมมาใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๔.๒ พ ฒนาค ณภาพของระบบฐานข อม ลสารสนเทศให ครบถ วน ท นสม ย ม การเช อมโยงระหว างหน วยงานท งภายในและภายนอก ๑.๔.๓ กาหนดกรอบอ ตราและจ ดหาอ ปกรณ เคร องม อเคร องใช พ เศษท ท นสม ยให เพ ยงพอและเหมาะสมต อการปฏ บ ต งาน ๑.๔.๔ พ ฒนาบ คลากรให ม ความพร อมในการใช อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช พ เศษ

7 ~ ๕ ~ ย ทธศำสตร ท ๒ : กำรพ ฒนำงำนตำรวจให โปร งใส ม มำตรฐำน เป ำประสงค ๒.๑ ส งคมและประชาชนเช อม น ต อองค การตารวจ ๒.๒ ผ ร บบร การม ความพ งพอใจ ต อการปฏ บ ต งานของตารวจ - ประชาชนม ความพ งพอใจ ต อการให บร การและการ ปฏ บ ต งานของตารวจ - ลดความหวาดกล วภ ย อาชญากรรมของประชาชน ๒.๓ ม กระบวนงานท โปร งใสม มาตรฐาน - ม กระบวนงานท มาตรฐาน เป นท ยอมร บของประชาชนและ หน วยงานต าง ๆ - ม การตรวจสอบการ ปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ ๒.๔ บ คลากรและหน วยงานม คร ภ ณฑ ย ทโธปกรณ ยานพาหนะ เคร องม อเคร องใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ ยงพอ ตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน กลย ทธ ๒.๑.๑ พ ฒนาระบบการต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต งาน ท งจากภายในและภายนอก องค การ ๒.๑.๒ นามาตรการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบมาบ งค บใช ก บ ข าราชการตารวจท ประพฤต ม ชอบอย างจร งจ ง ๒.๑.๓ ม งม นทางานเพ อภาพล กษณ ของตารวจให เป นท ยอมร บของส งคมและ ประชาชน ๒.๑.๔ เสร มสร างว ฒนธรรมองค การ โดยย ดถ อศ กด ศร จร ยธรรมและหล ก ภาระหน าท ความร บผ ดชอบท ม ต อส งคม ๒.๑.๕ เสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมข าราชการตารวจในท กระด บ ๒.๒.๑ ให ความสาค ญก บการให บร การด วยความรวดเร ว ถ กต อง เป นธรรม โปร งใส สามารถตรวจสอบได ๒.๒.๒ เพ มข ดความสามารถของสถาน ตารวจในท กม ต ๒.๒.๓ ปร บท ศนคต และว ธ การทางานท ม งเน นผลส มฤทธ โดยย ดประชาชนและ ช มชนเป นศ นย กลาง ๒.๒.๔ นาประชาชนเข ามาม ส วนร วมในก จการตารวจ ๒.๒.๕ ดาเน นก จกรรมท ม งเน นการแก ป ญหาของช มชนและส งคม ๒.๓.๑ กาหนดกรอบมาตรฐาน และปร บปร งแก ไขข นตอนกระบวนงานและ ระยะเวลาในการปฏ บ ต งานของสถาน ตารวจและงานบร การประชาชน ๒.๓.๒ ปร บปร ง พ ฒนาค ม อการปฏ บ ต งานของสถาน ตารวจ และงานบร การ ประชาชน ๒.๓.๓ เผยแพร ประชาส มพ นธ กรอบมาตรฐานข นตอนกระบวนงานและระยะเวลาใน การปฏ บ ต งานให ประชาชนร บร โดยใช ส อต าง ๆ ๒.๓.๔ พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความเข าใจ ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การตาม มาตรฐานค ม อการปฏ บ ต งานท กาหนด ๒.๓.๕ เสร มสร างและพ ฒนาข าราชการตารวจให ม ว น ยและเคร งคร ดต อค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ ๒.๓.๖ พ ฒนางานตรวจสอบภายใน ให เป นไปตามแนวทางประก นค ณภาพการ ตรวจสอบภายในภาคร ฐ ๒.๔.๑ กาหนดกรอบอ ตราคร ภ ณฑ ย ทโธปกรณ ยานพาหนะ เคร องม อ เคร องใช เทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย ม ความเหมาะสมตามมาตรฐานท กาหนด ๒.๔.๒ จ ดหา ปร บเกล ย และแจกจ ายคร ภ ณฑ ฯ ตามข อ ๒.๔.๑ ให เพ ยงพอต อการ ปฏ บ ต ๒.๔.๓ พ ฒนาระบบฐานข อม ลให ม ความถ กต อง ครบถ วน ตรงต อการใช ประโยชน ม ความสะดวกง ายต อการจ ดเก บข อม ล และสามารถพ ฒนาให เช อมโยงข อม ล ระหว างหน วยงานภายในและภายนอก

8 ~ ๖ ~ ย ทธศำสตร ท ๓ : กำรม ส วนร วมของประชำชนและเคร อข ำยกำรปฏ บ ต งำนของตำรวจ เป ำประสงค ๓.๑ การม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน ท เข ามาม ส วนร วมในการแก ไขป ญหา อาชญากรรมและให บร การม ความ เข มแข ง ๓.๒ การม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐและภาคเอกชนท เข า มาม ส วนร วมในการแก ไขป ญหา อาชญากรรมและให บร การม ความพ ง พอใจ ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ คาส ง และข อบ งค บต าง ๆ ท เก ยวข อง เอ อ ต อการเข ามาม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐและภาคเอกชน ๓.๔ หน วยงานและบ คลากรนา แนวค ดการม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนมา ใช ในการแก ไขป ญหาอาชญากรรม และให บร การประชาชน กลย ทธ - ส งเสร มสน บสน นให ประชาชนเคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนเข ามาม ส วน ร วมตามหล กเกณฑ ท กาหนด ๓.๒.๑ ส งเสร มยกย องเช ดช เก ยรต และ/หร อให รางว ลตอบแทนค ณความด แก ประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนท เข ามาม ส วนร วม ในก จการ ตารวจ ๓.๒.๒ สน บสน นเง นค าตอบแทนและสว สด การให ก บประชาชนและเคร อข าย ภาคร ฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม ๓.๒.๓ ปร บปร ง พ ฒนาร ปแบบ ว ธ การปฏ บ ต ตลอดจนแนวทางการประเม นผล การเข ามาม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนให ม ความช ดเจน สามารถนาไปปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม ม ความ เหมาะสม ก บสภาพป ญหาและความต องการของประชาชนในพ นท ๓.๓.๑ บ รณาการกลไกท เก ยวข อง ท งภายในและภายนอกองค การ ให ม การ เช อมโยงการดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐและ ภาคเอกชนให ม เอกภาพ ลดความซ าซ อนในการปฏ บ ต งาน ๓.๓.๒ ปร บปร งแก ไขกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ คาส ง และข อบ งค บต าง ๆ ท เป น อ ปสรรคต อการเป ดโอกาสให ประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน ๓.๔.๑ ปร บเปล ยนกระบวนท ศน ของข าราชการตารวจและเป าหมายการทางาน ของหน วยงานท กระด บให ย ดถ อการม ส วนร วมของประชาชนในการ ทางานตามแนวค ด Community Policing ๓.๔.๒ จ ดทาฐานข อม ลในเร องการม ส วนร วมของประชาชน ได แก ทะเบ ยน อาสาสม ครเคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน ประเภทและชน ดของ ก จกรรมท ดาเน นการ และให สามารถเช อมโยงระหว างหน วยงานใน กระบวนการย ต ธรรมและหน วยงานอ น ๆ ๓.๔.๓ ปร บโครงสร างหน วยงานและระบบตาแหน งให สอดคล องก บการม ส วนร วม ของประชาชน

9 ~ ๗ ~ ย ทธศำสตร ท ๔ : กำรสร ำงควำมเข มแข งในกำรบร หำร เป ำประสงค ๔.๑ การบร หารโดยย ดหล กการบร หาร ก จการบ านเม องท ด ๔.๒ ผ ม ส วนเก ยวข องและประชาชน ผ ร บบร การม ความพ งพอใจต อการ บร หารงานของสาน กงานตารวจแห งชาต ๔.๓ กระบวนการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ๔.๔ ข าราชการตารวจม สมรรถนะส งใน การปฏ บ ต หน าท และนาระบบ เทคโนโลย มาใช ในการบร หารจ ดการ กลย ทธ ๔.๑.๑ การบร หารท ม งเน นผลงานตามแผนย ทธศาสตร ๔.๑.๒ พ ฒนาระบบการจ ดทาแผนงานงบประมาณ ข บเคล อนต ดตามและ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ท งในระด บองค การและระด บบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ ๔.๑.๓ พ ฒนาองค การและโครงสร างองค การให ม ความสอดคล องต อความ เปล ยนแปลง ๔.๒.๑ สร างบรรยากาศแวดล อมให จ งใจต อการปฏ บ ต งาน ๔.๒.๒ สร างว ฒนธรรมขององค การให เอ อต อการปฏ บ ต งาน ๔.๒.๓ วางระบบการจ ดการด านสว สด การ ให เหมาะสมและเพ ยงพอต อการ ปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ ๔.๒.๔ พ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคลให ม ความเจร ญก าวหน าในหน าท ย ดหล ก สมรรถนะ ความร ความสามารถ ความโปร งใสและเป นธรรม ๔.๒.๕ ปร บปร งเง นเด อน และค าตอบแทน ให เหมาะสมก บว ชาช พ สายงานและ ความเส ยงภ ย เพ อให ดารงช ว ตในส งคมได อย างม เก ยรต และสมศ กด ศร ๔.๒.๖ จ ดทาและพ ฒนาค ม อการปฏ บ ต งานภายในองค การ ๔.๒.๗ พ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ข ดความสามารถส ง เพ อให คนด และคนเก งได ร บการส งเสร มอย างต อเน อง ๔.๒.๘ ส งเสร มการพ ฒนาสมรรถภาพทางกายและจ ตใจ ๔.๒.๙ ส งเสร ม แนะนา ฝ กอบรม ให ความร ท กษะทางด านว ชาช พ และการ ดารงช ว ต เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให แก บ คลากรก อนเกษ ยณอาย ราชการ ๔.๒.๑๐ สร างจ ตสาน กของบ คลากรให ท มเทและอ ท ศตนในการทางาน โดยคาน งถ ง ความค มค าและต นท นในการทางาน เพ อให ผลงานม ม ลค าเพ มข น ๔.๓.๑ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการด านย ทธศาสตร ด านงบประมาณ ด าน ทร พยากรมน ษย ด านเทคโนโลย สารสนเทศและด านการตรวจราชการ ๔.๓.๒ กาหนดแผนการจ ดหาและทดแทนสถานท ทาการ บ านพ ก ย ทโธปกรณ อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช ยานพาหนะท จาเป นและเพ ยงพอต อการปฏ บ ต หน าท ๔.๓.๓ สร างจ ตสาน กของบ คลากรในการใช งบประมาณ ทร พย ส นและส งของหลวง ๔.๔.๑ พ ฒนาหล กส ตรการศ กษาและฝ กอบรมท กระด บให สอดคล องสน บสน น ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต ๔.๔.๒ พ ฒนาร ปแบบ ว ธ การและวางระบบในการพ ฒนาบ คลากรให ม ความ ครอบคล มและต อเน องภายใต ข อจาก ดด านงบประมาณ ๔.๔.๓ ส งเสร มการสร างความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษา และ หน วยงานอ น ๆ ในกระบวนการย ต ธรรม

10 ~ ๘ ~ เม อว นศ กร ท 12 ก นยายน 2557 พล.อ. ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร ได แถลงนโยบาย ของร ฐบาล 11 ด าน ต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ประกอบด วย 1. กำรปกป องและเช ดช สถำบ นพระมหำกษ ตร ย โดยจะใช มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางส งคมจ ตว ทยา และมาตรการทางระบบส อสาร และเทคโนโลย สารสนเทศในการดาเน นการก บผ คะนองปาก ย ามใจหร อประสงค ร าย ม งส นคลอนสถาบ นหล ก ของชาต โดยไม ค าน งถ งความร ส กและความผ กพ นภ กด ของคนอ กเป นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร ความร ความเข าใจท ถ กต องและเป นจร งเก ยวก บสถาบ นพระมหากษ ตร ย และพระราชกรณ ยก จเพ อประชาชน ท งจะ สน บสน นโครงการท งหลายอ นเน องมาจากพระราชดาร ตลอดจนเร งขยายผลตามโครงการและแบบอย างท ทรง วางรากฐานไว ให แพร หลายและเก ดประโยชน ในวงกว าง 2. กำรร กษำควำมม นคงของร ฐและกำรต ำงประเทศ 2.1 ในระยะเร งด วน ร ฐบาลได ให ความส าค ญต อการเตร ยมพร อมส ประชาคมการเม องและ ความม นคงอาเซ ยนในก จการ 5 ด าน ประกอบด วย - การบร หารจ ดการชายแดน - การสร างความม นคงทางทะเล - การแก ไขป ญหาอาชญากรรมข ามชาต - การสร างความไว วางใจก บประเทศเพ อนบ าน - การเสร มสร างในการปฏ บ ต การทางการทหารร วมก นของอาเซ ยน โดยเน นความร วมม อ เพ อป องก น แก ไขข อพ พาทต าง ๆ รวมถ งการแก ไขป ญหาเส นเขตแดนโดยใช กลไกระด บทว ภาค และพห ภาค 2.2 เร งแก ไขป ญหาการใช ความร นแรงในจ งหว ดชายแดนภาคใต โดยน าย ทธศาสตร เข าใจ เข าถ ง และพ ฒนามาใช ตามแนวทางก ลยาณม ตรแบบส นต ว ธ พร อมส งเสร มการพ ดค ยส นต ส ขก บผ ม ความ ค ดเห นต างจากร ฐ และสร างความเช อม นในกระบวนการย ต ธรรมตามหล กน ต ธรรมและหล กส ทธ มน ษยชนโดย ไม เล อกปฏ บ ต ควบค ก บการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมท สอดคล องก บความต องการของประชาชนในพ นท ท ง จะเพ มระด บปฏ ส มพ นธ ก บต างประเทศ และองค การระหว างประเทศท อาจช วยคล คลายป ญหาได 2.3 พ ฒนาและเสร มสร างของกองท พและระบบป องก นประเทศให ท นสม ย ม ความพร อมใน การร กษาอธ ปไตย และผลประโยชน ของชาต ปลอดพ นจากการค กคามท กร ปแบบ ส งเสร มและพ ฒนา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อน าไปส การพ งพาตนเองในการผล ตอาว ธย ทโธปกรณ รวมถ งการบ รณาการ ความร วมม อระหว างภาคร ฐก บภาคเอกชนในอ ตสาหกรรมป องก นประเทศได 2.4 เสร มสร างความส มพ นธ อ นด ก บนานาประเทศบนหล กการท ว านโยบายการต างประเทศ เป นส วนประกอบส าค ญของนโยบายองค รวมท งหมดในการบร หารราชการแผ นด น ไม ว าในด านการเม อง เศรษฐก จ หร อส งคม โดยจะน ากลไกทางการท ตแบบบ รณาการมาใช ให เก ดประโยชน ส งส ดแก ประชาชนท ง ทางตรงและทางอ อม

11 ~ ๙ ~ 3. กำรลดควำมเหล อมลำของส งคม และกำรสร ำงโอกำสกำรเข ำถ งบร กำรของร ฐ 3.1 ในระยะเฉพาะหน า จะเร งสร างโอกาส อาช พ และการม รายได ท ม นคงแก ผ ท เข าส ตลาดแรงงาน โดยให แรงงานท งระบบม โอกาสเข าถ งการเร ยนร และพ ฒนาท กษะฝ ม อแรงงานในท กระด บอย าง ม มาตรฐาน 3.2 ป องก นและแก ไขป ญหาการค ามน ษย รวมถ งป ญหาผ หลบหน เข าเม อง การทาร ณกรรมต อ แรงงานข ามชาต การท องเท ยวท เน นบร การทางเพศและเด ก และป ญหาคนขอทาน ด วยการปร บปร งกฎหมาย ข อบ งค บท จาเป นและเพ มความเข มงวดในการระว งตรวจสอบ 3.3 ในระยะต อไป จะพ ฒนาระบบการค มครองทางส งคม ระบบการออมและระบบสว สด การ ช มชนให ม ประส ทธ ภาพและม ความย งย นมากย งข น รวมท งการด แลให ม ระบบการก ย มท เป นธรรมและการ สงเคราะห ผ ยากไร อ ตภาพ พ ฒนาศ กยภาพ ค มครองและพ ท กษ ส ทธ จ ดสว สด การช วยเหล อและพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตของผ ด อยโอกาส ผ พ การ ผ ส งอาย สตร และเด ก 3.4 เตร ยมความพร อมเข าส ส งคมผ ส งอาย เพ อส งเสร มค ณภาพช ว ตและการม เง นหร อก จกรรม ท เหมาะสม เพ อสร างสรรค และไม ก อภาระต อส งคมในอนาคต โดยจ ดเตร ยมระบบการด แลในบ าน สถานพ กฟ น และโรงพยาบาล ท เป นความร วมม อของภาคร ฐ ภาคเอกชน ช มชน และครอบคร ว รวมท งพ ฒนาระบบการเง น การคล งสาหร บการด แลผ ส งอาย 3.5 เตร ยมความพร อมเข าส ส งคมท ม ความหลากหลาย 3.6 จ ดระเบ ยบส งคม สร างมาตรฐานด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาลให แก เจ าหน าท ของร ฐและประชาชนท วไป โดยใช ค าน ยมหล ก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะร กษาความสงบ แห งชาต ท ได ประกาศไว แล ว 3.7 แก ป ญหาการไร ท ด นทาก นของเกษตรกรและการร กล าเขตป าสงวน โดยการกระจายส ทธ การถ อครองให แก ผ ท อย ในพ นท ท ไม ได ร กล า และออกมาตรการป องก นการเปล ยนม อไปอย ในครอบครองของผ ท ม ใช เกษตรกร ใช เทคโนโลย ดาวเท ยมสารวจและว ธ การแผนท ท ท นสม ย แก ไขป ญหาเขตท ด นท บซ อนและแนว เขตพ นท ป าท ไม ช ดเจน 4. กำรศ กษำและเร ยนร กำรทะน บำร งศำสนำ ศ ลปะและว ฒนธรรม 4.1 จ ดให ม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร โดยให ความส าค ญท งการศ กษาในระบบและ การศ กษาทางเล อกไปพร อมก น เพ อสร างค ณภาพของคนไทยให สามารถเร ยนร พ ฒนาตนได เต มตามศ กยภาพ เพ อลดความเหล อมล า และพ ฒนาก าล งคนให เป นท ต องการเหมาะสมก บพ นท ท งในด านการเกษตร อ ตสาหกรรม และธ รก จบร การ 4.2 ในระยะเฉพาะหน า จะปร บเปล ยนการจ ดสรรงบประมาณสน บสน นการศ กษาให สอดคล องก บความจาเป นของผ เร ยนและล กษณะพ นท ของสถานศ กษา จ ดระบบการสน บสน นให เยาวชนและ ประชาชนท วไปม ส ทธ เล อกร บบร การการศ กษาท งในระบบโรงเร ยนและนอกโรงเร ยน โดยอาจจะพ จารณาจ ด ให ม ค ปองการศ กษาเป นแนวทางหน ง 4.3 ให องค กรภาคประชาส งคม ภาคเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น และประชาชนท วไป ม โอกาสร วมจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพและท วถ ง และร วมในการปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร

12 ~ ๑๐ ~ 4.4 พ ฒนาระบบการผล ตและพ ฒนาคร ท ม ค ณภาพและม จ ตว ญญาณของความเป นคร เน น คร ผ สอนให ม ว ฒ ตรงตามว ชาท สอน น าเทคโนโลย สารสนเทศและเคร องม อท เหมาะสมมาใช ในการเร ยนการ สอนเพ อเป นเคร องม อช วยคร หร อเพ อการเร ยนร ด วยต วเอง 4.5 ทะน บาร งและอ ปถ มภ พระพ ทธศาสนาและศาสนาอ น ๆ สน บสน นให องค กรทางศาสนาม บทบาทสาค ญในการปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ตลอดจนพ ฒนาค ณภาพช ว ต สร างส นต ส ขและความปรองดอง สมานฉ นท ในส งคมไทยอย างย งย น 5. กำรยกระด บค ณภำพบร กำรด ำนสำธำรณส ขและส ขภำพของประชำชน 5.1 วางรากฐานให ระบบหล กประก นส ขภาพให ม ความครอบคล มประชากรในท กภาคส วน อย างม ค ณภาพโดยไม ม ความเหล อมล าของค ณภาพบร การในแต ละระบบ และบ รณาการข อม ลระหว างท ก ระบบหล กประก นส ขภาพ 5.2 พ ฒนาระบบบร หารส ขภาพ โดยเน นการป องก นโรคมากกว ารอให ป วยแล วจ งมาร กษา สร างกลไกจ ดการส ขภาพในระด บเขตแทนการกระจ กต วอย ท ส วนกลาง ปร บระบบการจ างงาน การกระจาย บ คลากรและทร พยากรสาธารณส ขให เหมาะสมก บท องถ น 5.3 ประสานการท างานระหว างภาคส วนต าง ๆ ในส งคม เพ อป องก นและแก ป ญหาการ ต งครรภ ในว ยร น และป ญหาด านการแพทย และจร ยธรรมของการอ มบ ญ การปล กถ ายอว ยวะและสเต มเซลล โดยจ ดให ม มาตรการและกฎหมายท ร ดก ม 6. กำรเพ มศ กยภำพทำงเศรษฐก จของประเทศ โดยร ฐบำลจะด าเน นนโยบายเศรษฐก จเป น 3 ระยะ ค อ ระยะเร งด วนท ต องดาเน นการท นท ระยะต อไปท ต องแก ไขป ญหาพ นฐานท ค างคาอย และระยะยาวท ต องวางรากฐานเพ อความเจร ญเต บโตอย างต อเน อง ด งน 6.1 ในระยะเร งด วน เร งจ ายงบลงท นของป งบประมาณ พ.ศ ท ย งค างอย ก อนท จะพ น กาหนดภายในส นป น 6.2 สานต อนโยบายงบประมาณกระต นเศรษฐก จตามท คณะร กษาความสงบแห งชาต ท ได จ ดท าไว โดยน าหล กการส าค ญของการจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ให ความสาค ญในการบ รณาการงบประมาณ และความพร อมในการดาเน นงานร วมนาแหล งเง นอ นมาประกอบการ พ จารณาด วย ทบทวนภารก จท ม ล กษณะไม ย งย นหร อสร างภาระหน สาธารณะของประเทศเก นความจ าเป น และแสดงรายการลงท นในระด บจ งหว ดเพ อความโปร งใส เป นธรรมและไม เล อกปฏ บ ต 6.3 กระต นการลงท นด ายการเร งพ จารณาโครงการลงท นท ม ประส ทธ ภาพ ซ งน กลงท นย นขอ อน ม ต ส งเสร มการลงท นไว แล วให เสร จส นโดยเร ว และน าโครงการลงท นในโครงสร างพ นฐานประเภทท ม ผลตอบแทนด 6.4 ด แลเกษตรให ม รายได ท เหมาะสมด วยว ธ การต าง ๆ เช น ลดต นการผล ต การช วยเหล อใน เร องป จจ ยการผล ตอย างท วถ ง 6.5 ลดอ ปสรรคในการส งออกเพ อให เก ดความคล องต ว เช น ปร บปร งว ธ การตรวจร บรอง มาตรฐานส นค าและมาตรฐานการผล ตระด บไร นา เป นต น 6.6 ช กจ งให น กท องเท ยวต างชาต เข ามาเท ยวในประเทศไทย โดยพ จารณามาตรการลด ผลกระทบจากการประกาศใช กฎอ ยการศ กในบางพ นท ท ม ต อการท องเท ยวในโอกาสแรกท จะทาได

13 ~ ๑๑ ~ 6.7 ในระยะยาวต อไป ประสานนโยบายการเง นและการคล งให สอดคล องก นเพ อสน บสน นการ ฟ นต วของเศรษฐก จพร อมก บการร กษาเสถ ยรภาพของราคาอย างเหมาะสม 6.8 แก ป ญหาน าท วมในฤด ฝนและป ญหาขาดแคลนน าในบางพ นท และบางฤด กาล โดยระดม ความค ดเห นเพ อหาทางออกไม ให เก ดน าท วมร นแรงด งเช นป 2554 ส วนภาวะภ ยแล งน นร ฐบาลจะเร ง ดาเน นการสร างแหล งน าขนาดเล กให กระจายครอบคล ม ซ งจะสามารถทาได ในเวลาประมาณ 1 ป 6.9 ปฏ ร ปโครงสร างราคาเช อเพล งประเภทต าง ๆ ให สอดคล องก บต นท นและให ม ภาระภาษ ท เหมาะสมระหว างน าม นต างชน ดและผ ใช ต างประเภท รวมถ งการด าเน นการให ม การส ารวจและผล ตก าซ ธรรมชาต และน าม นด บรอบใหม ท งในทะเลและบนบก และด าเน นการให ม การสร างโรงไฟฟ าเพ มข นโดย หน วยงานของร ฐและเอกชน ด วยว ธ การเป ดเผย โปร งใส และเป นม ตรต อสภาวะแวดล อม พร อมก บร วมม อก บ ประเทศเพ อนบ านในการพ ฒนาพล งงาน 6.10 ปร บปร งว ธ การจ ดเก บภาษ ให จ ดเก บอย างครบถ วน โดยปร บปร งโครงสร างภาษ ให คง ภาษ เง นได ไว ในระด บป จจ บ น ท งบ คคลธรรมดาและน ต บ คคล แต ปร บปร งโครงสร างอ ตราภาษ ทางด านการค า และขยายรากฐานการจ ดเก บภาษ ประเภทใหม ซ งจะจ ดเก บจากทร พย ส น เช น ภาษ มรดก ภาษ จากท ด นและส ง ปล กสร าง โดยให ม ผลกระทบต อผ ม รายได น อยให น อยท ส ด รวมท งปร บปร งการลดหย อนภาษ เง นได ให เก ดประโยชน แก ผ ม รายได น อย และยกเล กการ ยกเว นภาษ ประเภทท เอ อประโยชน เฉพาะผ ท ม ฐานะการเง นด เพ อให เก ดความเป นธรรมมากข น 6.11 บร หารจ ดการหน ภาคร ฐท เก ดข นในช วงร ฐบาลท ผ านมา ซ งจ านวนส งมากกว า 700,000 ล านบาท และเป นภาระงบประมาณใน 5 ป ข างหน า อ นจะท าให เหล องบประมาณเพ อการลงท น พ ฒนาประเทศน อยลง โดยประมวลหน เหล าน ให ครบถ วน หาแหล งเง นระยะยาวมาสะสางหน ท งหมด และย ด ระยะเวลาชาระค นให นานท ส ดเพ อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 6.12 ในระยะยาว พ ฒนาโครงสร างพ นฐาน - ด านการขนส งและคมนาคมทางบก โดยเร มโครงการรถไฟฟ าขนส งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ าเช อม กทม. ก บเม องบร วารเพ มเต มเพ อลดเวลาในการเด นทางของประชาชน เพ อต งฐานให ร ฐบาล ต อไปทาได ท นท - ด านคมนาคมทางอากาศ โดยปร บปร งท าอากาศยานส วรรณภ ม ระยะท 2 ท าอากาศ ยานดอนเม อง และท าอากาศยานในภ ม ภาค เพ อให สามารถรองร บปร มาณการจราจรทางอากาศได อย างม ประส ทธ ภาพ - ด านการคมนาคมทางน า โดยพ ฒนาการขนส งส นค าทางล าน าชายฝ งทะเล เพ อลด ต นท นระบบโลจ สต กส ของประเทศ เร มจากการพ ฒนาท าเร อแหลมฉบ ง ท าเร อชายฝ งอ าวไทยและอ นดาม น ตลอดจนผล กด นให ท าเร อในลาน าเจ าพระยาและป าส กม การใช ประโยชน ในการขนส งส นค าภายในประเทศและ เช อมโยงก บท าเร อแหลมฉบ ง รวมท งการข ดลอกร องน าล ก 6.13 ปร บโครงสร างการบร หารจ ดการในสาขาขนส งท ม การแยกบทบาทและภารก จของ หน วยงานในระด บนโยบาย หน วยงานก าก บด แล และหน วยปฏ บ ต ท ช ดเจน และจ ดต งหน วยงานก าก บด แล ระบบราง เพ อท าหน าท ก าหนดมาตรฐานการให บร การและความปลอดภ ย โครงสร างอ ตราค าบร การท เป น ธรรม การลงท น การบาร งร กษาและการบร หารจ ดการ ซ งจะช วยสน บสน นการพ ฒนาระบบรางให เป นโครงข าย หล กของประเทศ

14 ~ ๑๒ ~ 6.14 พ ฒนาและปร บปร งระบบบร หารจ ดการของร ฐว สาหก จให ม ประส ทธ ภาพ ก าหนด เป าหมายและมาตรการท จะแก ไขป ญหาและฟ นฟ ก จการ ตลอดจนพ จารณาความจ าเป นในการคงบทบาทการ เป นร ฐว สาหก จแต ละแห งให สอดคล องก บสถานการณ ป จจ บ น 6.15 ในด านเกษตรกรรม ด าเน นการใน 2 เร องใหญ ค อ การปร บโครงสร างการผล ตส นค า เกษตรให สอดคล องก บความต องการด วยว ธ การต าง ๆ 6.16 ในด านอ ตสาหกรรม ส งเสร มการพ ฒนาอ ตสาหกรรมท สอดคล องก บศ กยภาพพ นฐาน ของประเทศ อาท ส งเสร มและพ ฒนาอ ตสาหกรรมเกษตรแปรร ป ส งเสร มอ ตสาหกรรมท ใช เทคโนโลย ข นส ง ส งเสร มอ ตสาหกรรมท ใช การออกแบบและสร างสรรค เป นต น 6.17 เพ มข ดความสามารถของผ ประกอบการว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมให เข มแข ง สามารถแข งข นได อย างม ประส ทธ ภาพ 6.18 ส งเสร มภาคเศรษฐก จด จ ท ลและวางรากฐานของเศรษฐก จด จ ท ลให เร มข บเคล อนได อย างจร งจ ง ซ งจะทาให ท กภาคเศรษฐก จก าวหน าไปได ท นโลกและสามารถแข งข นในโลกสม ยใหม ได 7. กำรส งเสร มบทบำทและกำรใช โอกำสในประชำคมอำเซ ยน - เร งพ ฒนาความเช อมโยงด านการขนส งภายในอน ภ ม ภาคและภ ม อาเซ ยน โดยเร งข บเคล อน ตามแผนงานการพ ฒนาความร วมม อทางเศรษฐก จในอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความ ร วมม อทางเศรษฐก จอ ระวด -เจ าพระยา-แม โขง (ACMECS) แผนความร วมม อแห งอ าวเบงกอลส าหร บความ ร วมม อหลากหลายสาขาว ชาการและเศรษฐก จ (BIMSTEC) และแผนแม บทความเช อมโยงในอาเซ ยน - พ ฒนาเขตเศรษฐก จพ เศษ โดยเร มจากการพ ฒนาด านการค าชายแดนและโครงข ายการ คมนาคมขนส งบร เวณประต การค าหล กของประเทศเพ อรองร บการเช อมโยงกระบวนการผล ตและการลงท น ข ามแดน พ ฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให ความส าค ญก บด านชายแดนท สาค ญ 6 ด าน ได แก ปาด งเบซาร สะเดา อร ญประเทศ แม สอด บ านคลองล ก และบ านคลองใหญ 8. กำรพ ฒนำและส งเสร มกำรใช ประโยชน จำกว ทยำศำสตร เทคโนโลย กำรว จ ย และพ ฒนำ และนว ตกรรม 8.1 สน บสน นการเพ มค าใช จ ายในการว จ ยและพ ฒนาของประเทศเพ อม งเป าหมายให ไม ต า กว า 1% ของรายได ประชาชาต และม ส ดส วนร ฐต อเอกชน 30:70 ตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต เพ อให ประเทศม ความสามารถในการแข งข น 8.2 ส งเสร มให โครงการลงท นขนาดใหญ ของประเทศ เช น ด านพล งงานสะอาด ระบบราง ยานยนต ไฟฟ า การจ ดการน าและขยะ ใช ประโยชน จากผลการศ กษาว จ ย และพ ฒนาและนว ตกรรมของไทย ตามความเหมาะสม ในกรณ ท จาเป นจะต องซ อว สด อ ปกรณ หร อเทคโนโลย จากต างประเทศ จะให ม เง อนไขการ ถ ายทอดเทคโนโลย เพ อให สามารถพ งตนเองได ในอนาคตด วย

15 ~ ๑๓ ~ 9. กำรร กษำควำมม นคงของฐำนทร พยำกร และกำรสร ำงสมด ลระหว ำงกำรอน ร กษ ก บกำรใช ประโยชน อย ำงย งย น 9.1 ในระยะเฉพาะหน า เร งปกป องและฟ นฟ พ นท อน ร กษ ทร พยากรป าไม และส ตว ป า โดยให ความสาค ญในการแก ไขป ญหาการบ กร กท ด นของร ฐ พร อมส งเสร มการปล กไม ม ค าทางเศรษฐก จในพ นท เอกชน เพ อลดแรงกดด นในการต ดไม จากป าธรรมชาต 9.2 ในระยะต อไป พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ด นและแก ไขการบ กร กท ด นของร ฐ โดยย ด แนวพระราชดาร ท ให ประชาชนสามารถอย ร วมก บป าได เช น การกาหนดเขตป าช มชนให ช ดเจน 9.3 บร หารจ ดการทร พยากรน าของประเทศให เป นเอกภาพในท กม ต ท งเช งปร มาณและ ค ณภาพ จ ดให ม แผนบร หารน าของประเทศ เพ อให การจ ดท าแผนงานไม เก ดความซ าซ อนม ความเช อมโยงก น อย างเป นระบบ 9.4 เร งร ดการควบค มมลพ ษทางอากาศ ขยะ และน าเส ย ท เก ดจากการผล ตและบร โภค ใน พ นท ใดท สามารถจ ดการขยะม ลฝอยด วยการแปรร ปเป นพล งงานก จะสน บสน นให ด าเน นการ ส วนขยะ อ ตสาหกรรมน นจะวางระเบ ยบมาตรการเป นพ เศษ โดยก าหนดให ท งในบ อขยะอ ตสาหกรรมท สร างข นแบบม มาตรฐาน และพ ฒนาระบบตรวจสอบไม ให ม การล กลอบท งขยะต ดเช อ และใช มาตรการทางกฎหมายและการ บ งค บใช กฎหมายอย างเด ดขาด 10. กำรส งเสร มกำรบร หำรรำชกำรแผ นด นท ม ธรรมำภ บำล และกำรป องก นปรำบปรำมกำร ท จร ต และประพฤต ม ชอบในภำคร ฐ 10.1 จ ดระบบอ ตราก าล งและปร บปร งค าตอบแทนบ คลากรภาคร ฐให เหมาะสมและเป น ธรรม ย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เพ อสร างความเช อม นวางใจในระบบราชการ ลดต นท น ด าเน นการของภาคธ รก จเพ มศ กยภาพในการแข งข นก บนานาประเทศ การร กษาบ คลากรภาคร ฐท ม ประส ทธ ภาพไว ในระบบราชการ โดยจะดาเน นการต งแต ระยะเฉพาะหน าไปตามล าด บความจ าเป นและตามท กฎหมายเอ อให สามารถดาเน นการได 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ อให ประชาชนสามารถเข าถ งบร หารสาธารณะได รวดเร ว ท งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ม ให เจ าหน าท หล กเล ยง ประว งเวลา หร อใช อ านาจโดยม ชอบ ก อให เก ดการท จร ต หร อสร างความเส ยหายแก ประชาชนโดยเฉพาะน กลงท น ส วนในระยะเฉพาะหน า จะเน นการปร บปร งหน วยงานให บร การด านการท าธ รก จ การ ลงท น และด านบร การสาธารณะในช ว ตประจาว นเป นสาค ญ 10.3 เสร มสร างระบบค ณธรรมในการแต งต งและโยกย ายบ คลากรภาคร ฐ วางมาตรการ ป องก นการแทรกแซงจากน กการเม อง และส งเสร มให ม การน าระบบพ ท กษ ค ณธรรมมาใช ในการบร หารงาน บ คคลของเจ าหน าท ฝ ายต าง ๆ ปร บปร งและจ ดให ม กฎหมายท ครอบคล มการป องก นและปราบปรามการ ท จร ต และการม ผลประโยชน ท บซ อนในภาคร ฐท กระด บ โดยถ อว าเร องน เป นวาระสาค ญเร งด วนแห งชาต และ เป นเร องท ต องแทรกอย ในการปฏ ร ปท กด าน

16 ~ ๑๔ ~ 11. กำรปร บปร งกฎหมำยและกระบวนกำรย ต ธรรม 11.1 ในระยะเฉพาะหน า จะเร งปร บปร งประมวลกฎหมายหล กของประเทศและกฎหมาย อ น ๆ ท ล าสม ย ไม เป นธรรม ไม สอดคล องก บความตกลงระหว างประเทศ และเป นอ ปสรรคต อการบร หาร ราชการแผ นด น โดยจะใช กลไกของหน วยงานเด มท ม อย และระดมผ ทรงค ณว ฒ มาเป นคณะกรรมการท จะ จ ดต งข นเฉพาะก จเป นผ เร งดาเน นการ 11.2 ในระยะต อไป จะจ ดต งองค กรปฏ ร ปกระบวนการย ต ธรรมท ปราศจาการแทรกแซงของร ฐ

17 ว ส ยท ศน : ~ ๑๕ ~ นโยบำยกำรบร หำรรำชกำรของผ บ ญชำกำรต ำรวจแห งชำต นโยบำยกำรบร หำรรำชกำร : พ ท กษ ชำต ศำสน กษ ตร ย เป นท ร กของประชำชน 1. ปกป อง เท ดท น และพ ท กษ ร กษำไว ซ งสถำบ นพระมหำกษ ตร ย ๑.๑ รณรงค เท ดท น และเสร มสร างความส าน กในพระมหากร ณาธ ค ณให คนในชาต ม ความ จงร กภ กด ต อสถาบ นพระมหากษ ตร ย ๑.๒ เฝ าระว ง ตรวจสอบ ดาเน นการเก ยวก บการกระทาความผ ดในการละเม ดสถาบ นท กด าน และดาเน นคด โดยเด ดขาด ๑.๓ พ ฒนากลไกการถวายความปลอดภ ยของสถาบ นพระมหากษ ตร ย ให ม มาตรฐาน และ ประส ทธ ภาพส งส ด ๑.๔ ก าหนดมาตรการเช งร ก เพ อป องก นการน าเสนอข อม ลข าวสารผ านช องทางต างๆ โดยเฉพาะส อส งคมออนไลน ส ออ เล กทรอน กส ท ม ล กษณะเน อหาไม เหมาะสมและส งผลกระทบต อ สถาบ นพระมหากษ ตร ย ๑.๕ ส งเสร มและสน บสน นโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร 2. ร กษำควำมม นคงของชำต และแก ไขป ญหำควำมไม สงบในพ นท จ งหว ดชำยแดนภำคใต ๒.๑ เร งร ด ต ดตาม จ บก มด าเน นคด ผ กระท าความผ ดต อสถาบ นความม นคงแห ง ราชอาณาจ กรตลอดจนความผ ดท เก ยวเน อง รวมท งการส บสวนขยายผล กล มเคร อข าย ในคด ความผ ดท ม การ ใช อาว ธป นสงคราม ว ตถ ระเบ ดอย างเฉ ยบขาดและจร งจ ง ๒.๒ เพ มประส ทธ ภาพการบร หารสถานการณ ในภาวะว กฤต การร กษาความสงบเร ยบร อย การช มน มเร ยกร อง หร อต อต าน การบร หารงานของร ฐบาลและคณะร กษาความสงบแห งชาต โดยผล กด นให ม กฎหมาย ท เก ยวก บการช มน มในท สาธารณะ เพ อลดผลกระทบต อส ทธ เสร ภาพของบ คคลอ น ๒.๓ รณรงค เสร มสร างความปรองดองสมานฉ นท ร วมก บศ นย ปรองดองสมานฉ นท เพ อการ ปฏ ร ป ให เก ดข นท วท กพ นท และส งเสร มความส มพ นธ อ นด ต อประเทศเพ อนบ านท กระด บ เพ อสร างพ นธม ตร ในการป องก นและแก ไขป ญหาท ม ผลกระทบต อความม นคง ๒.๔ เร งน าส นต ส ขและความปลอดภ ยกล บมาส พ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต โดยน อม น ากระแสพระราชด าร ส เข าใจ เข าถ ง พ ฒนา เป นหล กปฏ บ ต โดยส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนใน พ นท ขยายกล มพ นธม ตรอย างต อเน อง รวมท งให ผ นาศาสนา ผ นาท องถ น เข ามาม ส วนร วมในการแก ป ญหา ๒.๕ ควบค มสถานการณ ความไม สงบในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ให กระทบต อการดารงช ว ต ตามปกต ของประชาชนน อยท ส ด

18 ~ ๑๖ ~ 3. งำนป องก นและแก ไขป ญหำกำรท จร ตประพฤต ม ชอบท กระด บ ๓.๑ ก าหนดมาตรการแนวทางป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบในท ก หน วยงาน โดยม งเน นการสร างธรรมาภ บาลในการบร หารงานท โปร งใส และสามารถตรวจสอบได ๓.๒ ปล กฝ งค าน ยมให แก ข าราชการต ารวจท กระด บด าเน นช ว ตตาม หล กปร ชญา เศรษฐก จ พอเพ ยง โดยเฉพาะผ บ งค บบ ญชาจ กต องเป นต นแบบ ในการประพฤต ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต ๓.๓ ให ผ บ งค บบ ญชาท กระด บ ต ดตามเอาใจใส ม ให ผ ใต บ งค บบ ญชาท จร ตประพฤต ม ชอบ โดยส งเกตการณ ขจ ดเหต ท อาจก อให เก ดการกระท าผ ดซ งอย ในว ส ยท จะด าเน นการป องก นตามควรแก กรณ และต องกวดข นควบค ม ก าก บด แลการปฏ บ ต หน าท ของผ ใต บ งค บบ ญชาให เป นไปตามกฎหมายและระเบ ยบ ของทางราชการอย างถ กต อง ม ประส ทธ ภาพเป นผลด ต อทางราชการ ๓.๔ แต งต งคณะกรรมการควบค มความประพฤต และว น ยข าราชการต ารวจท งในระด บส าน กงาน ตารวจแห งชาต กองบ ญชาการ กองบ งค บการ และกองก าก บการ เพ อให ท าหน าท ในการตรวจสอบ ต ดตามความ ประพฤต ผ ใต บ งค บบ ญชาในหน วยงานตามลาด บช น ๓.๕ ดาเน นการทางว น ยและกฎหมายอย างเด ดขาดก บเจ าหน าท ตารวจท แสวงหาผลประโยชน โดยม ชอบจากการปฏ บ ต หน าท หร อละเว นการปฏ บ ต หน าท 4. ป องก นปรำบปรำมและแก ไขป ญหำยำเสพต ด ๔.๑ ดาเน นการปราบปรามจบก มผ ผล ต ผ ค า ผ ลาเล ยงยาเสพต ดในท กระด บอย างจร งจ ง โดยเน น การสก ดก นท จ ดเส ยงและจ ดผ านตามแนวชายแดน เพ มประส ทธ ภาพในการสก ดก นป องก นม ให เข าส พ นท ช นใน รวมท งการส บสวนปราบปรามเคร อข ายผ ค ายาเสพต ดท งในและต างประเทศ ตลอดจนยกระด บมาตรฐาน ด านการข าวในการเช อมโยงข อม ลเคร อข ายยาเสพต ดต างประเทศก บกล มผ ค าภายในประเทศ ๔.๒ เร งร ดด าเน นมาตรการย ดทร พย มาตรการสมคบ และการฟอกเง นก บผ ท เก ยวข องก บยาเสพ ต ดตามกฎหมาย โดยรวดเร วและเป นธรรม เพ อทาลายสถานภาพทางเศรษฐก จของผ ผล ต ผ ค า และผ ท เก ยวข อง ๔.๓ หาความร วมม อก บหน วยงานท เก ยวข องในการป องก นแก ไขป ญหาการแพร ระบาดของยาเสพ ต ดในช มชน โรงเร ยน และสถานประกอบการต างๆ และก าหนดมาตรการในการป องก นกล มเส ยงและพ นท เส ยงโดยการจ ดระเบ ยบส งคมตามอานาจหน าท และเข มงวดกวดข นอบายม ขในพ นท ไม ให เป นแหล งม วส มและ แพร ระบาดของยาเสพต ด ๔.๔ เร งร ดส บสวนต ดตามจ บก มผ ต องหาตามหมายจ บยาเสพต ดมาดาเน นคด ตามกฎหมายและ ประชาส มพ นธ ให ผ เสพและผ ต ดยาเสพต ดรายงานต วเข าร บการบ าบ ดโดยสม ครใจเพ อลดความต องการยาเสพ ต ดในพ นท ลง พร อมท งม กลไกต ดตามช วยเหล ออย างเป นระบบ ๔.๕ ควบค ม ด แลความประพฤต ของเจ าหน าท ต ารวจท กระด บช นและป องก นไม ให เข าไปม ส วนเก ยวข องหร อละเว นการปฏ บ ต หน าท เพ อให ความช วยเหล อต อขบวนการค ายาเสพต ดหร อเป นผ กระทาผ ด เส ยเอง

19 ~ ๑๗ ~ 5. พ ท กษ ร บใช ให บร กำรประชำชนในท กม ต ๕.๑ ระดมสรรพกาล งให สถาน ตารวจเพ มมาตรฐานการปฏ บ ต งาน โดยเฉพาะการบร การ ร บใช ประชาชนให ได ร บความสะดวก รวดเร ว โปร งใส เป นธรรม ตามหล กธรรมาภ บาล ท าให ประชาชนร ส กว า ตารวจเป นม ตรม ความพ งพอใจ ร กและศร ทธาตารวจ ๕.๒ ยกระด บมาตรฐานการร กษาความสงบเร ยบร อยและการป องก นปราบปรามอาชญากรรม พ นฐานท เก ยวข องก บความปลอดภ ยช ว ต ร างกาย และทร พย ส นของประชาชน ตลอดจนการปราบปรามการ กระท าความผ ดอาชญากรรมเฉพาะทาง เช น การค ามน ษย คด ความผ ดเก ยวก บทร พยากรธรรมชาต อย าง จร งจ งโดยการน าเทคโนโลย สม ยใหม มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน เช น กล องวงจรป ด (CCTV) ระบบบอก ตาแหน งพ ก ด (GPS) กล องต ดรถยนต สายตรวจ ๕.๓ บ งค บใช กฎหมายและการอ านวยความย ต ธรรมทางคด อาญาด วยความเสมอภาคเป น กลางไม เล อกปฏ บ ต พน กงานสอบสวนต องทาสานวนโดยย ดหล กน ต ร ฐและน ต ธรรมสร างความเช อม นศร ทธาใน กระบวนการสอบสวนด าเน นคด อาญาโดยก าหนดมาตรฐานการสอบสวนให เป นท ยอมร บของประชาชนและ หน วยงานต างๆ ๕.๔ เพ มประส ทธ ภาพระบบงานสายตรวจให ม ความพร อมในการระง บเหต และเพ มความถ การตรวจเขตพ นท ร บผ ดชอบท าให ประชาชนร ส กปลอดภ ย ท งน ต องพ ฒนาระบบศ นย ร บแจ งเหต ให ม ประส ทธ ภาพ ส งส ดร บแจ งเหต ได ตลอด ๒๔ ช วโมง และแจ งต อสายตรวจซ งอย ในพ นท ร บผ ดชอบให ไปถ งท เก ดเหต อย าง รวดเร วท ส ด สถาน ต ารวจต องปร บปร งภ ม ท ศน และท พ กสายตรวจหร อหน วยบร การประชาชน (ป อมต ารวจ) ให ม ค ณล กษณะท เอ อต อการให บร การประชาชน แบบเบ ดเสร จจ ดเด ยว (One Stop Service) ๕.๕ ส งเสร มสน บสน นให ประชาชนเคร อข ายภาคร ฐ ภาคเอกชนองค กรปกครองส วนท องถ น และช มชนเข ามาม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามการกระท าความผ ดทางอาญาการร กษาความสงบ เร ยบร อยและความปลอดภ ยของประชาชน เพ อให เหมาะสมก บความต องการของแต ละท องถ น และช มชน โดยสถาน ตารวจต องพร อมร บฟ งความค ดเห นและสนองตอบต อความต องการของประชาชนในพ นท 6. อำนวยกำรจ ดกำรจรำจรอย ำงเป นระบบ ท นสม ย ปฏ บ ต หน ำท ด วยควำมซ อส ตย ส จร ต ๖.๑ บร หารจ ดการการจราจรอย างเป นระบบ ให ครอบคล มท กโครงข ายจราจร และบ งค บใช กฎหมายจราจรอย างเคร งคร ดต อเน องและเท าเท ยมก น ๖.๒ ดาเน นการศ กษา ว เคราะห วางแผนในการป องก นและลดอ บ ต เหต ทางการจราจรในพ นท อย างเป นระบบ ๖.๓ ยกระด บมาตรฐานการจ ดการจราจร โดยการน าเทคโนโลย สม ยใหม มาประย กต ใช เช น กล องตรวจจ บการฝ าฝ นส ญญาณไฟ หร อ ส ญญาณจราจรต างๆ รวมท งเพ มประส ทธ ภาพระบบใบส งจราจร ออนไลน เพ อให เก ดความคล องต วสาหร บเจ าหน าท ในการปฏ บ ต งาน ๖.๔ ปล กจ ตสาน กให เจ าหน าท ตารวจจราจรปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ตส ภาพ และ ย มแย มแจ มใสแต ย งคงบ งค บใช กฎหมายอย างเคร งคร ด ไม เร ยกร บผลประโยชน ใดๆ ๖.๕ ดาเน นการทางว น ยและกฎหมายอย างเด ดขาดก บเจ าหน าท ตารวจจราจรท แสวงหาประโยชน โดยม ชอบจากการปฏ บ ต หน าท รวมท งประชาส มพ นธ รณรงค ให ประชาชน ปฏ บ ต ตามกฎจราจร เม อกระท า ผ ดต องยอมร บการดาเน นคด ตามข นตอนของกฎหมาย ไม เสนอส นบนให ก บเจ าหน าท ตารวจจราจรเพ อให เจ าหน าท ตารวจจราจรละเว นการดาเน นคด

20 ~ ๑๘ ~ 7. บร หำรจ ดกำรให ตำรวจดำรงช พได อย ำงม เก ยรต ม ศ กด ศร และเป นท ร กของประชาชน ๗.๑ ยกระด บสว สด การด านความเป นอย ของข าราชการต ารวจให อย ด ม ส ขแบบพอเพ ยง ตลอดจนสร างท พ กอาศ ยให ก บข าราชการต ารวจอย างเพ ยงพอ เหมาะสม ตามแนวทาง อย พอด ม พอใช ใจเป น ส ข ๗.๒ จ ดหาอ ปกรณ อาว ธย ทโธปกรณ ยานพาหนะ เคร องม อเคร องใช ท จาเป นในการปฏ บ ต งาน ของข าราชการตารวจ ให พอเพ ยงและเหมาะสม ก บจานวนกาล งพลตามส ดส วน ความหนาแน นของประชากร และสภาพป ญหาอาชญากรรม ๗.๓ บร หารงานกาล งพลท งการแต งต ง โยกย าย เล อนเง นเด อน การป นบาเหน จความชอบตลอดจน การลงโทษทางว น ย โดยย ดหล กค ณธรรมโปร งใส สร างหล กเกณฑ เป นท ยอมร บของข าราชการตารวจท กระด บ ๗.๔ ก าหนดมาตรการแนวทางการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบในท ก หน วยงาน โดยม งเน นการสร างธรรมาภ บาลในการบร หารงาน รวมท งปล กฝ งค าน ยมให แก ข าราชการต ารวจ ดาเน นช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง เพ อลดภาระหน ส น และม เง นออมไว ใช ในยามจาเป น ๗.๕ ส งเสร มภาพล กษณ กระบวนงาน มาตรการในการดาเน นงานบร การร บใช ประชาชนและ ผลการปฏ บ ต งานให ประชาชนได ร บร ตามช องทางส อต าง ๆ อย างต อเน อง เพ อเสร มสร างศร ทธาของ ประชาชนท ม ต อองค กรตารวจ 8. เตร ยมควำมพร อมส งส ดเพ อเข ำส ประชำคมเศรษฐก จอำเซ ยน ๘.๑ เร งร ด ต ดตาม การปฏ บ ต ของท กหน วยงานภายในสาน กงานต ารวจแห งชาต และประสาน การปฏ บ ต ก บหน วยงานภายนอก เพ อให สาน กงานตารวจแห งชาต เป นหน วยงานท ม ความพร อมเข าส ประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน ๘.๒ พ ฒนาหน วยฝ กอบรมต าง ๆ ของส าน กงานต ารวจแห งชาต ให ม ความพร อม ม มาตรฐาน ม ข ดความสามารถรองร บการฝ กอบรมต ารวจให ม ความเช ยวชาญ สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพตามมาตรฐานสากล ๘.๓ ส งเสร มให ข าราชการตารวจท กระด บม ความร ท กษะโดยเฉพาะภาษาอ งกฤษซ งเป นภาษาสากลใน การส อสาร รวมท งภาษาของประเทศในกล มประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ๘.๔ ปร บปร งสถาน ตารวจท ร บผ ดชอบเส นทางหลวงแผ นด น ซ งเช อมโยงโครงข ายประเทศอาเซ ยน (Asian Highway Route) ให ม ความพร อมในการให บร การแก ประชากรอาเซ ยน ๘.๕ เตร ยมความพร อมการบ งค บใช กฎหมายการแก ไข ปร บปร ง กฎหมายระหว างประเทศอาเซ ยน เพ อทาความตกลงในการปฏ บ ต ร วมก นของเจ าหน าท ตารวจ รวมท งประชาชนของท กประเทศสมาช ก

21 ~ ๑๙ ~ ตำรำงแสดงควำมเช อมโยง ระหว ำงแผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม ของต ำรวจภ ธรภำค 2 ก บกลย ทธ เพ อด ำเน นกำรให บรรล เป ำประสงค ของ สำน กงำนต ำรวจแห งชำต

22 ~ ๒๐ ~ ย ทธศำสตร ท ๑ ยกระด บข ดควำมสำมำรถในกำรปฏ บ ต ภำรก จหล กเพ อตอบสนองนโยบำยร ฐบำล ต วช ว ดย ทธศาสตร ควำมหวำดกล วภ ยอำชญำกรรมของประชำชน

23 ~ ๒๑ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๑.๑ ภารก จท ๑.๑.๑.๑ ปกป อง 1) การทบทวนซ กซ อมแผน ถปภ. - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ได ร บมอบหมาย เท ดท น พ ท กษ ร กษา 2) การเท ดพระเก ยรต รณรงค ประชาส มพ นธ เก ยวก บ เก ดผลส มฤทธ สถาบ นพระมหากษ ตร ย พระราชกรณ ยก จ งานว นเฉล มพระชนมพรรษา - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 3) การปราบปรามการกระทาความผ ดเก ยวก บการ - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ละเม ดสถาบ น 4) การป องก นการนาเสนอข อม ลข าวสารผ านช องทาง - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ต างๆ โดยเฉพาะส อส งคมออนไลน ส อ อ เล กทรอน กส ท ม ล กษณะเน อหาไม เหมาะสมและ ส งผลกระทบต อสถาบ นพระมหากษ ตร ย 5) การสน บสน นโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ในพ นท 6) ก จกรรมการถวายความปลอดภ ยเม อม การเสด จเข า - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 มาในพ นท 7) โครงการฝ กทบทวนเจ าหน าท ช ดรถอาว ธและ - บก.สส.ภ.2 อ ปกรณ พ เศษ (นปพ.) ภ.2 8) การฝ กอบรมข าราชการตารวจท ปฏ บ ต หน าท ถปภ. - ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2, ภ.จว., สภ. 9) จ ดต งศ นย ร บเร องร องเร ยนเก ยวก บการกระทาผ ด - ภ.จว.ชลบ ร หร อการหม นสถาบ นพระมหากษ ตร ย 10) โครงการปล กป าเฉล มพระเก ยรต - ภ.จว.ตราด ๑.๑.๑.๒ ป องก นและ ปราบปรามยาเสพต ด 11) โครงการผ าห มคลายหนาวเพ อน องน กเร ยนขาด - ภ.จว.นครนายก แคลน 12) โครงการจ ตอาสาไถ ช ว ตโคกระบ อเพ อถวายเป น - ภ.จว.นครนายก พระราชก ศล 13) ต งช ดเฝ าระว งโซเช ยลม เด ย ป องก นการนาเสนอ - ภ.จว.ปราจ นบ ร ข อม ลเก ยวก บสถาบ น 14) โครงการอ างเก บน า ห วยโสมง - ภ.จว.ปราจ นบ ร 15) โครงการพ ฒนาส วนพระองค บางแตน - ภ.จว.ปราจ นบ ร 16) การดาเน นการทางว น ยก บข าราชการตารวจท - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 เก ยวข องก บยาเสพต ด 17) มาตรการป องก นปราบปรามเคร อข ายยาเสพต ด - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 18) โครงการป ดล อมตรวจค นพ นท แพร ระบาดยาเสพ - บก.สส.ภ.2 ต ด และย ดทร พย ผ เก ยวข องก บยาเสพต ด 19) โครงการ D.A.R.E. - ฝอ.3(4) บก.อก.ภ.2 ภ.จว. ใน ภ.2 20) โครงการบ านส ขาว - ฝอ.7 บก.อก.ภ.2, ภ.จว.ปราจ นบ ร 21) การย ดทร พย ก บผ เก ยวข องก บยาเสพต ดตาม - ภ.จว., สภ. กฎหมาย 22) โครงการ1ส บ1หมาย - ภ.จว.จ นทบ ร

24 ~ ๒๒ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร 23) โครงการบ านส ขาว - ภ.จว.จ นทบ ร / - ภ.จว.ชลบ ร /ภ.จว.ตราด 24) โครงการน กเร ยนส ขาว - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 1.๑.๑.๔ ร กษาความ ปลอดภ ยให ก บ น กท องเท ยว ๑.๑.๑.๕ ควบค ม ปราบปรามแรงงานต าง ด าว ๑.๑.๑.๗ ปฏ บ ต การ ด านต างๆ ท กระทบต อ ความม นคง 25) โครงการสถานประกอบการไร สารเสพต ด - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 26) ก จกรรมโรงงานปลอดผ ม หมายจ บยาเสพต ด - ภ.จว.ชลบ ร 27) โครงการโรงงานส ขาว - ภ.จว.ชลบ ร 28) โครงการโรงเร ยนส ขาว - ภ.จว.ชลบ ร 29) โครงการกวาดบ านส ขาว ( ต ปณ. ผบก.) - ภ.จว.นครนายก 30) ประชาส มพ นธ ผ านจอภาพ LED เก ยวก บ - ภ.จว.นครนายก หมายจ บคด ยาเสพต ด 31) โครงการช มชนอ นใจได ล กหลานกล บค น - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 32) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การยาเสพต ด - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 33) ต งช ดตรวจสอบทร พย ส นเก ยวข องก บยาเสพต ด - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 34) ต งช ดปฏ บ ต การการข าวยาเสพต ด - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 35) ต งช ดปฏ บ ต การปราบปรามยาเสพต ด - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 36) โครงการโรงพ กส ขาว - ภ.จว.นครนายก 37) โครงการ The Ping เพ อป องก นและแก ไข - ภ.จว.สระแก ว ป ญหาอาชญากรรมและยาเสพต ด 38) มาตรการให ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น - บก.สส.ภ.2, ภ.จว., สภ. ของน กท องเท ยว 39) แผนเม องน าอย น าเท ยว - ฝอ.3(1) บก.อก.ภ.2 40) โครงการ Safety Zone - ภ.จว., สภ. 41) ก จกรรมการร กษาความปลอดภ ยแก น กท องเท ยว - ภ.จว.จ นทบ ร 42) การปราบปราบปรามแรงงานต างด าวเข าเม องผ ด - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 กฎหมาย ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2 43) โครงการตรวจสอบสถานท ก อสร าง ท พ กแรงงาน - บก.สส.ภ.2 สถานบร การ และก จการประมงท ม แรงงานต าง ด าวหลบหน เข ามาทางาน 44) โครงการส บสวนปราบปรามการปล อยเง นก และ - บก.สส.ภ.2 ทวงหน นอกระบบ 45) ลดความร นแรงของการเก ดอาชญากรรม ควบค ม - บก.สส.ภ.2, ภ.จว., สภ. อาว ธป น อาว ธสงคราม 46) โครงการฝ กอบรมย ทธว ธ ตารวจส ญจร ระด บช ด - ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ปฏ บ ต การประจาสถาน ภ.2 ประจาป งบประมาณ พ.ศ ) พ ฒนาและเสร มสร างสมรรถภาพกองร อย คฝ. - ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2 48) ก จกรรมการฝ กอบรมกองร อยเข มแข ง - ภ.จว.จ นทบ ร

25 ~ ๒๓ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร 49) พ ฒนาระบบงานการข าวเพ อความม นคง - ภ.จว.จ นทบ ร - ภ.จว.ปราจ นบ ร - ภ.จว.นครนายก 50) พ ฒนาความพร อมของหน วยในการร กษาความ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ภ.จว. ๑.๑.๑.๘ เตร ยมความ พร อมขององค การเพ อ รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน สงบเร ยบร อยในการช มน มเร ยกร องต าง ๆ 51) การฝ กอบรม ด านภาษาของหน วยงานตารวจท เก ยวข อง 52) ต งคณะทางานเพ อข บเคล อนประชาคมอาเซ ยน (AEC) 53) เตร ยมความพร อมการบ งค บใช กฎหมายการแก ไข ปร บปร ง กฎหมายระหว างประเทศอาเซ ยน เพ อ ทาความตกลงในการปฏ บ ต ร วมก นของเจ าหน าท ตารวจ รวมท งประชาชนของท กประเทศสมาช ก 54) โครงการฝ กอบรมภาษาส อาเซ ยนให แก ข าราชการ ตารวจ 55) โครงการปร บปร งสถาน ตารวจท ร บผ ดชอบ เส นทางหลวงแผ นด นซ งเช อมโยงโครงข าย ประเทศอาเซ ยน(Asian Highway Route) 56) การจ ดทาป ายสถานท สถาน ยานพาหนะและส ง อ ปกรณ เพ อรองร บอาเซ ยน 57) การว เคราะห สถานภาพเช งประชากรว า ในพ นท ม แหล งพาน กอาศ ย กล มคนต างชาต บร เวณใด ประมาณเท าใด ม การรวมกล มอย างไร 58) ปร บปร งสถาน ตารวจท ร บผ ดชอบเส นทางหลวง แผ นด น ซ งเช อมโยงโครงข ายประเทศอาเซ ยน (Asian Highway Route) ให ม ความพร อมในการ ให บร การแก ประชากรอาเซ ยน ปราจ นบ ร - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 ท ก หน วยในส งก ด ภ.2 - ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 ภ.จว., สภ. ใน ภ.2 - ภ.จว., สภ. - ภ.จว., สภ. - ภ.จว., สภ. 59) โครงการผ นาช มชนส ญจร - ภ.จว.จ นทบ ร 60) โครงการสานส มพ นธ ก บเพ อนบ าน(จว.พระ - ภ.จว.ตราด ตะบอง, โพธ ส ตย และเกาะกง ประเทศก มพ ชา) 61) จ ดหาอาสาสม ครตารวจชาวต างประเทศ - ภ.จว.ปราจ นบ ร 62) จ ดต งศ นย อาเซ ยนตารวจภ ธรจ งหว ดภ.จว.จ นทบ ร - ภ.จว.จ นทบ ร 63) จ ดทาป ายสถานท ยานพาหนะและส งอ ปกรณ - ภ.จว.จ นทบ ร เพ อรองร บอาเซ ยน 64) โครงการ Smart Police Speak Ehglish อย าง - ภ.จว.สระแก ว ม นใจ 65) โครงการให ความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยนแก - ศฝร.ภ.2 ข าราชการตารวจและผ เข าร บการฝ กอบรม 66) โครงการอบรมให ความร ในด านภาษาต างประเทศ - ศฝร.ภ.2

26 ~ ๒๔ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร 1.1.๑.๙ ร กษาความ 67) โครงการปราจ นอายส - ภ.จว.ปราจ นบ ร สงบเร ยบร อยเพ อความ 68) โครงการเพ มประส ทธ ภาพการร กษาความ - ภ.จว.ปราจ นบ ร ปลอดภ ยในช ว ต และ ปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชน ทร พย ส นของประชาชน 69) โครงการป องก นแก ไขป ญหาช มชน ส งคม - ศฝร.ภ.2 ๑.๒ ลดความ หวาดกล วภ ย อาชญากรรมของ ประชาชน - เพ มประส ทธ ภาพการ ป องก นและปราบปราม อาชญากรรมท สร าง ความเด อดร อน แก ประชาชน ช มชน และท ม ผลกระทบต อ ส งคมในท กระด บ 70) โครงการตรวจสอบสถานบร การท ม การนาหญ ง - บก.สส.ภ.2 หร อเด กมาค าประเวณ หร อค ามน ษย และบ งค บ ใช แรงงาน 71) โครงการปราบปรามผ กระทาผ ดเก ยวก บ - บก.สส.ภ.2 ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 72) โครงการปราบปรามอาว ธป น อาว ธสงคราม และ - บก.สส.ภ.2 ว ตถ ระเบ ด 73) โครงการส บสวนปราบปรามจ บก มผ ม อ ทธ พล - บก.สส.ภ.2 และม อป นร บจ าง 74) การพ ฒนาระบบงานป องก นเหต อาชญากรรม - บก.สส.ภ.2, ภ.จว., สภ. 75) โครงการศ นย ปฏ บ ต การส งการและควบค ม - บก.สส.ภ.2, ภ.จว., สภ. CCOC หมายจ บค างเก า 76) การป องก นและปราบปรามการค ามน ษย (การค า - ฝอ.5 บก.อก.ภ.2, ภ.จว. มน ษย ข ามชาต ), สภ. 77) ภ.จว.ปราจ นบ ร โมเดล, การใช ระบบ Line ในงาน - ภ.จว., สภ. ปราบปรามอาชญากรรม 78) การจ ดระบบสายตรวจ จยย./รถยนต ท (ท ม - ภ.จว., สภ. อาชญากรรมส ง/พ นท เป าหมาย 79) การปร บปร งเขตตรวจของสายตรวจ จยย./ - ภ.จว., สภ. รถยนต ในพ นท ช มชนเม อง/ท ม ประชากร หนาแน น 80) การพ ฒนาระบบร บแจ งเหต ๑๙๑ - ภ.จว., สภ. 81) โครงการสายตรวจเด นเท า - ภ.จว., สภ. 82) โครงการหม บ านเข มแข ง - ภ.จว., สภ. 83) โครงการอาสาจราจร - ภ.จว., สภ. 84) โครงการสายตรวจตากส น - ภ.จว.จ นทบ ร 85) โครงการสายตรวจชายหาด - ภ.จว.ชลบ ร 86) โครงการสายตรวจส มพ นธ (สายตรวจอ นทร ) - ภ.จว.ชลบ ร 87) โครงการสายตรวจ All in one (* ป องก น - ภ.จว.ตราด ปราบปราม * อานวยความสะดวกการจราจร * งานมวลชนส มพ นธ ) 88) โครงการสายตรวจข นด าน - ภ.จว.นครนายก 89) จ ดประกวดต ยาม/หน วยบร การประชาชน - ภ.จว.ปราจ นบ ร

27 ~ ๒๕ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร 90) ก จกรรมการจ ดระบบงานสายตรวจให ม ความ - ภ.จว.จ นทบ ร พร อม 91) จ ดต งท มว เคราะห อาชญากรรม - ภ.จว.จ นทบ ร ภ.จว. ฉะเช งเทรา 92) ต งจ ดตรวจจ ดสก ดเส นทางสาค ญ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ๑.๓ ม ระบบและ กระบวนงานท ตอบสนอง นโยบายร ฐบาลท ม ประส ทธ ภาพ ๑.๔ ม เทคโนโลย อ ปกรณ และ เคร องม อพ เศษ รวมท งระบบ สารสนเทศ อ จฉร ยะ ๑.๓.๑ ปร บปร ง พ ฒนา ระบบงานและ กระบวนงานของ หน วยงานร บผ ดชอบให ม ประส ทธ ภาพ ๑.๓.๒ ประชาส มพ นธ กระบวนงานและ มาตรการในการ ดาเน นงานให แก ประชาชนได ร บร ๑.๔.๑ นาระบบ เทคโนโลย ท ท นสม ย และเหมาะสมมาใช ใน การปฏ บ ต งาน 93) โครงการ POLIS - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ภ.จว. ปราจ นบ ร 94) โครงการ CRIMES - ภ.จว.ฉะเช งเทรา - ภ.จว.ปราจ นบ ร 95) การดาเน นคด ท ม ผ เส ยหายเป นน กท องเท ยว - ภ.จว.ชลบ ร โดยเฉพาะในเม องท องเท ยวสาค ญเม องพ ทยา 96) การอบรมเตร ยมความพร อมของ พน กงานว ทย - ภ.จว.นครนายก และสายตรวจ 97) โครงการปราจ นโมเดล - ภ.จว.ปราจ นบ ร 98) โครงการศ นย อาชญากรรมข ามชาต - ภ.จว.ปราจ นบ ร 99) การส มมนา ผบก. ท วประเทศข บเคล อนการ - ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ปฏ บ ต ตามนโยบาย 100) การส มมนา หน. สภ. - ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 101) การส มมนาผ บ งค บบ ญชาระด บส ง ต งแต ผบก. - ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 >รอง ผบช.ภ.2 มอบนโยบายการปฏ บ ต ราชการ 102) การประกวด ผบก. เข มแข งในการควบค มฝ งชน - ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2 103) ดาเน นการตามนโยบายของ คสช. - การปรองดอง - อบายม ข / อาว ธสงคราม / แข งรถในทาง - การทางานร วมก บฝ ายทหาร - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 104) โครงการจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร เพ ม - ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ตารวจภ ธรภาค 2 105) โครงการฝ กอบรมความร เก ยวก บคอมพ วเตอร - ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 106) โครงการพ ฒนาระบบอ นเตอร เน ตภายใน ศฝร.ภ.2 - ศฝร.ภ.2

28 ~ ๒๖ ~ ย ทธศำสตร ท 2 กำรพ ฒนำงำนตำรวจให โปร งใส ม มำตรฐำน ต วช ว ดย ทธศาสตร ควำมเช อม นของประชำชนต อกำรปฏ บ ต งำนของตำรวจ

29 ~ ๒๗ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๒.๑ ส งคมและ ประชาชนเช อม น ต อองค การตารวจ 1) โครงการคร พ เล ยง - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ๒.๑.๑ พ ฒนาระบบ การต ดตามตรวจสอบ การปฏ บ ต งาน ท งจาก ภายในและภายนอก องค การ ๒.๑.๒ นามาตรการ ป องก นปราบปรามการ ท จร ตและประพฤต ม ชอบมาบ งค บใช ก บ ข าราชการตารวจท ประพฤต ม ชอบอย าง จร งจ ง 2) พ ฒนาท มส บสวน ท ต องม ความส มพ นธ เช อมต อ ระหว างพ นท โดยเฉพาะพ นท พ ทยาและโดยรอบ เหต เก ด สภ.ใด ท ก สภ.ต องร บทราบ และช วยก น ทางานร วมก น 3) กาหนดมาตรการแนวทางป องก นและแก ไขป ญหา การท จร ตประพฤต ม ชอบในท กหน วยงาน โดย ม งเน นการสร างธรรมาภ บาลในการบร หารงานท โปร งใส และสามารถตรวจสอบได 4) ดาเน นการทางว น ยและกฎหมายอย างเด ดขาดก บ เจ าหน าท ตารวจท แสวงหาผลประโยชน โดยม ชอบ จากการปฏ บ ต หน าท หร อละเว นการปฏ บ ต หน าท 5) แต งต งคณะกรรมการควบค มความประพฤต และ ว น ยข าราชการตารวจในระด บกองบ ญชาการ กอง บ งค บการ และกองกาก บการ เพ อให ทาหน าท ใน การตรวจสอบ ต ดตามความประพฤต ผ ใต บ งค บบ ญชาในหน วยงานตามลาด บช น 6) ปล กฝ งค าน ยมให แก ข าราชการตารวจท กระด บ ดาเน นช ว ตตาม หล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง โดยเฉพาะผ บ งค บบ ญชาจ กต องเป นต นแบบ ในการ ประพฤต ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต 7) ให ผ บ งค บบ ญชาท กระด บ ต ดตามเอาใจใส ม ให ผ ใต บ งค บบ ญชาท จร ตประพฤต ม ชอบ โดย ส งเกตการณ ขจ ดเหต ท อาจก อให เก ดการกระทาผ ด ซ งอย ในว ส ยท จะดาเน นการป องก นตามควรแก กรณ และต องกวดข นควบค ม กาก บด แลการปฏ บ ต หน าท ของผ ใต บ งค บบ ญชาให เป นไปตามกฎหมายและ ระเบ ยบของทางราชการอย างถ กต อง ม ประส ทธ ภาพเป นผลด ต อทางราชการ - บก.สส.ภ.2, - ภ.จว., สภ. - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 8) โครงการส งไม ฟ องเป นศ นย - ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 9) โครงการใจประสานใจ - ภ.จว.จ นทบ ร 10) โครงการเพ อนแท ด แลก น - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 11) โครงการสวนคร วสาม คค - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 12) โครงการเตร ยมความพร อมให แก ข าราชการ ตารวจก อนเกษ ยณ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา-57/ ภ.จว.ชลบ ร -55/ภ.จว. ตราด-39/ระยอง-39/ ภ.จว.นครนายก-54 - ภ.จว.นครนายก 13) โครงการปล กฝ งธรรมะ และจร ยธรรมโดยพระ อาจารย น กเทศน 14) โครงการเย ยมบ านตารวจ - ภ.จว.นครนายก

30 ~ ๒๘ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร 15) โครงการเล ยงจ งหร ดเสร มรายได - ภ.จว.นครนายก ๒.๑.๓ ม งม นทางาน เพ อภาพล กษณ ของ ตารวจให เป นท ยอมร บ ของส งคมและ ประชาชน ๒.๑.๔ เสร มสร าง ว ฒนธรรมองค การ โดย ย ดถ อศ กด ศร จร ยธรรม และหล กภาระหน าท ความร บผ ดชอบท ม ต อ ส งคม ๒.๑.๕ เสร มสร างและ พ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมข าราชการ ตารวจในท กระด บ 16) ต งศ นย เพ อสน บสน นและส งเสร มด านว น ย และ - ภ.จว.ปราจ นบ ร ค าน ยมคนไทย 12 ประการของ คสช. 17) โครงการตารวจไทยใจสะอาด - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 18) จ ดต งศ นย ปฏ บ ต การต อต านการท จร ตคอร ร ปช น - ภ.จว.สระแก ว เพ อดาเน นการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ต ประพฤต ม ชอบ (คาส ง ภ.จว.สระแก ว ท 338/2557 ลง 27 ต.ค.57) 19) โครงการทาบ ญต กบาตรตอนเช าปล กฝ งค าน ยม - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ให แก ข าราชการ 20) ส งเสร มภาพล กษณ กระบวนงาน มาตรการใน - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 การดาเน นงานบร การร บใช ประชาชนและผลการ ปฏ บ ต งานให ประชาชนได ร บร ตามช องทางส อต าง ๆ อย างต อเน อง เพ อเสร มสร างศร ทธาของ ประชาชนท ม ต อองค กรตารวจ 21) ก จกรรม FAN PAGE FACEBOOK - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 22) ช ดปฏ บ ต การมวลชนส มพ นธ เดอะป ง โดนใจ - ภ.จว.สระแก ว 23) โครงการบร การทางว ชาการและว ชาช พท - ศฝร.ภ.2 ตอบสนองความต องการของช นชน ส งคม 24) โครงการยกย องเช ดช เก ยรต หน วยงานฯ ประจาป - ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 25) โครงการตารวจส ขาว ดาวค ณธรรม - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ภ.จว. ระยอง 26) ส งเสร มว ฒนธรรมองค การท ด และปร บปร ง - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ว ฒนธรรมองค การท สร างพฤต กรรมในทางลบ 27) โครงการค ดเล อกบ คคลต นแบบ - ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 28) โครงการตารวจด เด น - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 29) โครงการอบรมให ความร ในเร องของค ณธรรม จร ยธรรมตารวจ - ศฝร.ภ.2, ภภ.จว. ฉะเช งเทรา

31 ~ ๒๙ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๒.๒ ผ ร บบร การม ๒.๒.๑ ให ความสาค ญ 30) การให บร การด านการจราจร ห ามออกใบส ง เพ อ - ภ.จว., สภ. ความพ งพอใจต อ การปฏ บ ต งาน ก บการให บร การด วย ความรวดเร ว ถ กต อง แสวงหาผลประโยชน 31) ดาเน นการทางว น ยและกฎหมายอย างเด ดขาดก บ - ภ.จว., สภ. ของตารวจ เป นธรรม โปร งใส สามารถตรวจสอบได เจ าหน าท ตารวจจราจรท แสวงหาประโยชน โดยม ชอบจากการปฏ บ ต หน าท รวมท งประชาส มพ นธ รณรงค ให ประชาชน ปฏ บ ต ตามกฎจราจร เม อ กระทาผ ดต องยอมร บการดาเน นคด ตามข นตอน ของกฎหมาย ไม เสนอส นบนให ก บเจ าหน าท ตารวจจราจรเพ อให เจ าหน าท ตารวจจราจรละเว น การดาเน นคด 32) ดาเน นการศ กษา ว เคราะห วางแผนในการ - ภ.จว., สภ. ป องก นและลดอ บ ต เหต ทางการจราจรในพ นท อย างเป นระบบ 33) บร หารจ ดการการจราจรอย างเป นระบบ ให - ภ.จว., สภ. ครอบคล มท กโครงข ายจราจร และบ งค บใช กฎหมายจราจรอย างเคร งคร ดต อเน องและเท า เท ยมก น 34) ยกระด บมาตรฐานการจ ดการจราจร โดยการนา - ภ.จว., สภ. เทคโนโลย สม ยใหม มาประย กต ใช เช น กล อง ตรวจจ บการฝ าฝ นส ญญาณไฟ หร อ ส ญญาณ จราจรต างๆ รวมท งเพ มประส ทธ ภาพระบบใบส ง จราจรออนไลน เพ อให เก ดความคล องต วสาหร บ เจ าหน าท ในการปฏ บ ต งาน 35) ระดมสรรพกาล งให สถาน ตารวจเพ มมาตรฐาน - ภ.จว., สภ. การปฏ บ ต งาน โดยเฉพาะการบร การร บใช ประชาชนให ได ร บความสะดวก รวดเร ว โปร งใส เป นธรรม ตามหล กธรรมาภ บาล ทาให ประชาชน ร ส กว าตารวจเป นม ตรม ความพ งพอใจ ร กและ ศร ทธาตารวจ 36) โครงการต ดต งระบบGPSสายตรวจจราจร - ภ.จว.จ นทบ ร 37) โครงการคร 5 นาท หน าเสาธง (ให ความร แก เด ก - ภ.จว.จ นทบ ร /ภ.จว. น กเร ยนในสถานศ กษา) ฉะเช งเทรา 38) โครงการ"จราจร ส จร ต แจ มใส ไม เร ยกร บ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ผลประโยชน " 39) โครงการตาว เศษจราจร - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 40) โครงการข บข รถถ กกฎลดอ บ ต เหต (ในโรงงาน)/ - ภ.จว.ชลบ ร (สถานศ กษา) 41) โครงการจราจรย ม ประชาชนอ มใจ ข บข ปลอดภ ยท กเส นทาง - ภ.จว.นครนายก 42) โครงการ Full Service - ภ.จว.ปราจ นบ ร 43) ฝ กอบรมเจ าหน าท ตารวจให ม ความร ความเข าใจ การปฏ บ ต งานตามหล กเกณฑ และเป นมาตรฐาน - ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ปราจ นบ ร

32 ~ ๓๐ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๒.๒.๒ เพ มข ด 44) การฝ กย ทธว ธ ตารวจ - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ความสามารถของสถาน 45) โครงการ One Stop Service - ภ.จว., สภ. ตารวจในท กม ต 46) โครงการโรงพ กเพ อประชาชน - ภ.จว., สภ. ๒.๓ ม กระบวนงานท โปร งใสม มาตรฐาน ๒.๒.๓ ปร บท ศนคต และว ธ การทางานท ม งเน นผลส มฤทธ โดย ย ดประชาชนและช มชน เป นศ นย กลาง ๒.๒.๔ นาประชาชน เข ามาม ส วนร วมใน ก จการตารวจ ๒.๒.๕ ดาเน นก จกรรม ท ม งเน นการแก ป ญหา ของช มชนและส งคม ๒.๓.๑ กาหนดกรอบ มาตรฐาน และปร บปร ง แก ไขข นตอน กระบวนงานและ ระยะเวลาในการ ปฏ บ ต งานของสถาน ตารวจและงานบร การ ประชาชน ๒.๓.๓ เผยแพร ประชาส มพ นธ กรอบ มาตรฐานข นตอน กระบวนงานและ ระยะเวลาในการ ปฏ บ ต งานให ประชาชน ร บร โดยใช ส อต าง ๆ 47) โครงการอบรมพ ฒนาประส ทธ ภาพข าราชการ ตารวจ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 48) โครงการตารวจช มชน - ฝอ.5 บก.อก.ภ.2, ภ.จว. ระยอง 49) โครงการช มชนมวลชนส มพ นธ - ภ.จว.ระยอง 50) โครงการตารวจไทยใส ใจบร การ (service mild) - ภ.จว.ระยอง 51) โครงการลดข นตอนให บร การในช นสอบสวน - ภ.จว.ระยอง 52) โครงการอบรม พ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท ตารวจ ในการเฝ าระว งและบ งค บการใช กฎหมาย - ภ.จว.ระยอง 53) การจ ดทาส อประชาส มพ นธ ในท กร ปแบบ เพ อให - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ประชาชนได ร บร ร บทราบการปฏ บ ต หน าท ของ ตารวจ 54) จ ดทาเว บไซด ของหน วยงาน - ภ.จว.ปราจ นบ ร 55) จ ดทาส อประชาส มพ นธ ในท กร ปแบบ เพ อให ประชาชนได ร บร ร บทราบการปฏ บ ต หน าท ของ ตารวจ - ภ.จว.ปราจ นบ ร ๒.๓.๔ พ ฒนาบ คลากร ให ม ความร ความเข าใจ ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การตาม มาตรฐานค ม อการ ปฏ บ ต งานท กาหนด 56) การฝ กอบรมภายในหน วยงาน - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 57) โครงการฝ กประจาส ปดาห - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 58) โครงการฝ กอบรมพน กงานสอบสวนเร องขอบเขต อานาจการส บสวน สอบสวน แนวทางปฏ บ ต ด าน กฎหมายท เก ยวข อง - ภ.จว.จ นทบ ร

33 ~ ๓๑ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๒.๓.๕ เสร มสร างและ 59) โครงการอบรมพ ฒนาพน กงานสอบสวนด าน - ภ.จว.จ นทบ ร พ ฒนาข าราชการตารวจ ให ม ว น ยและเคร งคร ด ต อค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของ ตารวจ ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ 60) งานสอบสวน การอานวยความย ต ธรรม ให เก ด ความเป นธรรมในส งคม พน กงานสอบสวนม ระด บ ต าง ๆ ต งแต ร.ต.ต. - พ.ต.อ. ม เง นประจา ตาแหน งมากพอสมควร และม ส งอานวยความ สะดวก ควรต องด แลประชาชนได โดยเฉพาะ ผ เส ยหายไม ควรต องว งเต นฝากคด ต องย ด กฎหมายและความถ กต องเป นหล ก ไม แสวงหา ประโยชน จากคด การเล อนระด บพน กงาน สอบสวนต องทาสานวนสอบสวนขยายผลข อหา - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ๒.๔ บ คลากรและ หน วยงานม คร ภ ณฑ ย ทโธปกรณ ยานพาหนะ เคร องม อเคร องใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ ยงพอตาม มาตรฐานการ ปฏ บ ต งาน ๒.๓.๖ พ ฒนางาน ตรวจสอบภายใน ให เป นไปตามแนวทาง ประก นค ณภาพการ ตรวจสอบภายในภาคร ฐ ๒.๔.๒ จ ดหา ปร บ เกล ย และแจกจ าย คร ภ ณฑ ฯ ให เพ ยงพอ ต อการปฏ บ ต ๒.๔.๓ พ ฒนาระบบ ฐานข อม ลให ม ความ ถ กต อง ครบถ วน ตรง ต อการใช ประโยชน ม ความสะดวกง ายต อการ จ ดเก บข อม ล และ สามารถพ ฒนาให เช อมโยงข อม ลระหว าง หน วยงานภายในและ ภายนอก สมคบฯ 61) การดาเน นการตรวจสอบภายใน ของหน วย - ภ.จว.จ นทบ ร 62) โครงการจ ดหาอาว ธย ทโธปกรณ ยานพาหนะ ประจาช ดปฏ บ ต การพ เศษทางย ทธว ธ (SWAT) บก.สส.ภ.2 - บก.สส.ภ.2 63) การนาเทคโนโลย สม ยใหม มาประย กต ใช ในการ - บก.สส.ภ.2, ภ.จว., สภ. ปฏ บ ต งาน เช น กล องวงจรป ด (CCTV) ระบบ บอกตาแหน งพ ก ด (GPS) กล องต ดรถยนต สาย ตรวจ 64) พ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อการบร หาร - ศฝร.ภ.2

34 ~ ๓๒ ~ ย ทธศำสตร ท 3 กำรม ส วนร วมของประชำชนและ เคร อข ำยกำรปฏ บ ต งำนของตำรวจ ต วช ว ดย ทธศาสตร จำนวนคด อำญำท ม ผลต อควำมปลอดภ ยในช ว ตและ ทร พย ส นต อจำนวนประชำกร

35 ~ ๓๓ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๓.๑ การม ส วน - ส งเสร มสน บสน นให 1) แผนปฏ บ ต การช มชนส มพ นธ และการม ส วนร วม - ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ร วมของ ประชาชน ประชาชนเคร อข าย ภาคร ฐ และภาคเอกชน ของประชาชน ประจาป ๒๕๕๘ 2) โครงการตรวจสอบ ต ดตามการบร หารงานตารวจ - ภ.จว., สภ. เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน ท เข ามาม ส วนร วมตาม หล กเกณฑ ท กาหนด โดย กต.ตร. 3) สร างความร วมม อก บภาคประชาชนในการด แล - ภ.จว.จ นทบ ร เข ามาม ส วนร วม ในการแก ไข พ นท 4) โครงการฝ กอบรมอาสาสม ครตารวจเพ อช วยเหล อ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ป ญหา อาชญากรรมและ ในการทางานด านต าง ๆ 5) โครงการสมาช กแจ งข าวอาชญากรรม - ภ.จว.ระยอง ให บร การม ความ เข มแข ง ๓.๒ การม ส วน ๓.๒.๑ ส งเสร มยกย อง 6) ยกย องเช ดช เก ยรต แก ช มชน เคร อข ายภาคร ฐและ - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ร วมของ ประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนท เข ามาม ส วนร วม ในการแก ไข ป ญหา เช ดช เก ยรต และ/หร อ ให รางว ลตอบแทนค ณ ความด แก ประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และ ภาคเอกชนท เข ามาม ส วนร วม ในก จการ ตารวจ เอกชน ในการแก ไขป ญหาอาชญากรรมหร อการ ให บร การ อาชญากรรมและ ๓.๒.๓ ปร บปร ง 7) ก จกรรมสร างความร วมม อก บภาคประชาชน เพ อ - ศฝร.ภ.2 ให บร การม ความ พ ฒนาร ปแบบ ว ธ การ ประชาส มพ นธ หน วยงาน พ งพอใจ ปฏ บ ต ตลอดจน แนวทางการประเม นผล การเข ามาม ส วนร วม ของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และ ภาคเอกชนให ม ความ ช ดเจน สามารถนาไป ปฏ บ ต ได อย างเป น ร ปธรรม ม ความ เหมาะสมก บสภาพ ป ญหาและความ ต องการของประชาชน ในพ นท 8) โครงการสถาน ตารวจต นแบบ - ภ.จว.ปราจ นบ ร

36 ~ ๓๔ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๓.๔ หน วยงาน และบ คลากรนา ๓.๔.๑ ปร บเปล ยน กระบวนท ศน ของ 9) ก จกรรมการจ ดระเบ ยบส งคมและเฝ าระว งแหล ง อบายม ข - ภ.จว.ระยอง ภ.จว. ฉะเช งเทรา แนวค ดการม ส วน ร วมของ ประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน มาใช ในการแก ไข ป ญหา อาชญากรรมและ ให บร การ ประชาชน ข าราชการตารวจและ เป าหมายการทางาน ของหน วยงานท กระด บ ให ย ดถ อการม ส วนร วม ของประชาชนในการ ทางานตามแนวค ด Community Policing 10) โครงการฝ กอบรมพ ฒนาประส ทธ ภาพกาล งพล ปร บเปล ยนท ศนคต การให บร การท ด แก ประชาชน - ภ.จว.ระยอง ๓.๔.๒ จ ดทาฐานข อม ล ในเร องการม ส วนร วม ของประชาชน ได แก ทะเบ ยนอาสาสม คร เคร อข ายภาคร ฐ และ ภาคเอกชน ประเภท และชน ดของก จกรรมท ดาเน นการ และให สามารถเช อมโยง ระหว างหน วยงานใน กระบวนการย ต ธรรม และหน วยงานอ น ๆ 11) โครงการตารวจอาสา - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 12) การจ ดทาทะเบ ยนอาสาสม คร เคร อข ายภาคร ฐ - ภ.จว., สภ. และภาคเอกชนเส ยง ม ให กระทาผ ดซ า เม อเก ดใน พ นท ผ บ งค บบ ญชา 13) โครงการพ ฒนาต ยามเพ อบร การประชาชน - ภ.จว.ระยอง

37 ~ ๓๕ ~ ย ทธศำสตร ท 4 กำรสร ำงควำมเข มแข งในกำรบร หำรงำน ต วช ว ดย ทธศาสตร ควำมพ งพอใจของข ำรำชกำรตำรวจต อกำร บร หำรงำนภำยในองค กำร

38 ~ ๓๖ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๔.๑ การบร หาร โดยย ดหล กการ บร หารก จการ บ านเม องท ด ๔.๑.๑ การบร หารท ม งเน นผลงานตามแผน ย ทธศาสตร 1) การมอบหมายผ ร บผ ดชอบข บเคล อนงานตาม ย ทธศาสตร เป าหมาย และ ต วช ว ด - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ๔.๒ ผ ม ส วน เก ยวข องและ ประชาชน ผ ร บบร การม ความพ งพอใจต อ การบร หารงาน ของสาน กงาน ตารวจแห งชาต ๔.๑.๒ พ ฒนาระบบ การจ ดทาแผนงาน งบประมาณ ข บเคล อน ต ดตามและประเม นผล การปฏ บ ต งาน ท งใน ระด บองค การและ ระด บบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ ๔.๒.๑ สร าง บรรยากาศแวดล อมให จ งใจต อการปฏ บ ต งาน ๔.๒.๓ วางระบบการ จ ดการด านสว สด การ ให เหมาะสมและ เพ ยงพอต อการ ปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ 2) การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 3) การประเม นผลตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 4) การค ดเล อก สภ. ท ม ผลการปก บ ต ตามนโยบาย ผบ.ตร. ด เด น 5) โครงค ดเล อกสถาน ตารวจด เด น(โรงพ กเพ อ ประชาชน) ระยะท 3 - ฝอ.3(1) บก.อก.ภ.2 - ฝอ.3(1) บก.อก.ภ.2 6) ก จกรรม 5 ส. - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 7) โครงการ Big Cleaning Day - ภ.จว.จ นทบ ร 8) โครงการปร บปร งภ ม ท ศน ภายในหน วย - ศฝร.ภ.2, บก.สส.ภ.2 9) การด แลสว สด การส ทธ ประโยชน ของข าราชการ - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ตารวจท เส ยช ว ตและปฏ บ ต หน าท /การบาเพ ญก ศล ให สมเก ยรต 10) โครงการ Think Tang (ระดมความค ดลงในถ ง) - ภ.จว.นครนายก 11) โครงการกองท นสว สด การข าราชการตารวจฝ าย - ภ.จว.ฉะเช งเทรา อานวยการตารวจภ ธรจ งหว ดภ.จว.ฉะเช งเทรา 12) โครงการจ ดสว สด การข าราชการตารวจ - ศฝร.ภ.2 13) โครงการฌาปนสถาน - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 14) โครงการผ กสวนคร วร วก นได - ภ.จว.ฉะเช งเทรา/ภ.จว. นครนายก 15) โครงการม มกาแฟยามเช า - ภ.จว.นครนายก 16) โครงการอาหารกลางว น - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 17) สว สด การบ านพ กข าราชการตารวจ - ศฝร.ภ.2 18) สหกรณ ออมทร พย - ศฝร.ภ.2

39 ~ ๓๗ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๔.๒.๔ พ ฒนาระบบ 19) โครงการได ตามขอ ไม พอว น ย โปร งใส หล กเกณฑ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา การบร หารงานบ คคลให ม ความเจร ญก าวหน าใน 20) บร หารงานกาล งพลท งการแต งต ง โยกย าย - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 หน าท ย ดหล กสมรรถนะ เล อนเง นเด อน การป นบาเหน จความชอบ ความร ความสามารถ ตลอดจนการลงโทษทางว น ย โดยย ดหล ก ความโปร งใสและเป น ค ณธรรมโปร งใส สร างหล กเกณฑ เป นท ยอมร บ ธรรม ของข าราชการตารวจท กระด บ ๔.๒.๖ จ ดทาและ พ ฒนาค ม อการ ปฏ บ ต งานภายใน องค การ ๔.๒.๗ พ ฒนาระบบ การบร หารทร พยากร บ คคลให ม ข ด ความสามารถส ง เพ อให คนด และคนเก ง ได ร บการส งเสร มอย าง ต อเน อง ๔.๒.๘ ส งเสร มการ พ ฒนาสมรรถภาพทาง กายและจ ตใจ ๔.๒.๙ ส งเสร ม แนะนา ฝ กอบรม ให ความร ท กษะทางด านว ชาช พ และการดารงช ว ต เพ อ เป นการเตร ยมความ พร อมให แก บ คลากร ก อนเกษ ยณอาย ราชการ 21) ก จกรรมจ ดทาค ม อในการปฏ บ ต งานในแต ละสาย งาน 22) โครงการจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งานด านการประก น ค ณภาพการศ กษาและการตรวจสอบค ณภาพ การศ กษาภายใน 23) ปร บปร งและพ ฒนาการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในให ได มาตรฐาน - ภ.จว.ฉะเช งเทรา - ศฝร.ภ.2 - ศฝร.ภ.2 24) การจ ดแข งข นก ฬาเช อมความสาม คค ในหน วยงาน - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 25) การจ ดต งศ นย /สถานท ออกกาล งกาย เพ อพ ฒนา - ภ.จว.จ นทบ ร ฟ นฟ สมรรถนะทางกาย และจ ตใจ 26) โครงการตรวจส ขภาพประจาป - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 27) โครงการทดสอบสมรรถภาพร างกาย - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 28) โครงการฝ กศ ลปะการต อส ป องก นต ว - บก.สส.ภ.2 29) การเร งร ดการเบ กจ ายตามส ทธ ให ม ความรวดเร ว - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 30) โครงการส มมนาปร บเปล ยน พ ฒนาค ณภาพช ว ต - ภ.จว.ระยอง ข าราชการตารวจท เตร ยมจะเกษ ยณอาย ราชการ 31) ส งเสร มอาช พให ก บแม บ านข าราชการตารวจ - ภ.จว.นครนายก

40 ~ ๓๘ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๔.๓ กระบวนการ ๔.๓.๑ พ ฒนาระบบ 32) การตรวจราชการประจาป - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 บร หารจ ดการท ม การบร หารจ ดการด าน 33) โครงการจ ดหาว สด อ ปกรณ การฝ ก - ศฝร.ภ.2 ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ด าน งบประมาณ ด าน 34) โครงการสารสนเทศเพ อการพ ฒนางานกาล งพล - ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ทร พยากรมน ษย ด าน เทคโนโลย สารสนเทศ และด านการตรวจ ราชการ ๔.๓.๒ กาหนด แผนการจ ดหาและ ทดแทนสถานท ทาการ บ านพ ก ย ทโธปกรณ อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช ยานพาหนะท จาเป นและเพ ยงพอต อ การปฏ บ ต หน าท ๔.๓.๓ สร างจ ตสาน ก ของบ คลากรในการใช งบประมาณ ทร พย ส น และส งของหลวง 35) ก อสร างอาคารท พ กอาศ ย (แฟลต) 5 ช น30 - ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 ครอบคร ว พร อมส วนประกอบต าง ๆ จานวน 1 หล ง ของ บก.อก.ภ.2 36) การวางระบบส อสาร ว ทย โทรศ พท CCTV และ - ภ.จว., สภ. ระบบเฝ าฟ ง รวมเป นศ นย เด ยว ของ ศปก.สภ. 37) ขอร บการสน บสน นเส อสะท องแสง เส อก นฝน ถ ง - ภ.จว.นครนายก ม อขาว จาก องค การบร หารส วนจ งหว ดภ.จว. นครนายก 38) โครงการก อสร างอาคารกองบ ญชาการตารวจภ ธร - ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 ภาค 2 พร อมส วนประกอบต าง ๆจานวน 1 หล ง ซ งได ร บการจ ดสรรงบประมาณด งน - ป 2558 วงเง น 21,546,000 บาท - ป 2559 วงเง น 49,127,000 บาท - ป 2558 วงเง น 49,127,000 บาท 39) โครงการจ ดทากรอบอ ตราพ สด ของตารวจภ ธร - ภ.จว.นครนายก จ งหว ดภ.จว.นครนายก 40) โครงการจ ดหาท พ กอาศ ยของข าราชการตารวจ - ศฝร.ภ.2 เพ อทดแทนอาคารหล งเด ม 41) โครงการปร บปร งอาคารท พ กของผ เข าร บการ - ศฝร.ภ.2 ฝ กอบรม 42) จ ดทาแผนการจ ดหาและทดแทนสถานท ทาการ - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 บ านพ ก ย ทโธปกรณ อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช ยานพาหนะท จาเป นและเพ ยงพอต อ การปฏ บ ต หน าท 43) จ ดหาเส อเกราะ จานวน 800 ต ว - ภ.จว.ปราจ นบ ร 44) แผนความต องการงบลงท นเบ องต น ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๘ 45) การปล กฝ งจ ตสาน กของบ คลากร ในการใช ทร พย ส นและส งของหลวงให เก ดประโยชน ส งส ด - ภ.จว.จ นทบ ร - ภ.จว.จ นทบ ร

41 ~ ๓๙ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๔.๔ ข าราชการ ๔.๔.๑ พ ฒนาหล กส ตร 46) โครงการพ ฒนาคร ฝ ก - ศฝร.ภ.2 ตารวจม สมรรถนะส งใน การปฏ บ ต หน าท และนาระบบ เทคโนโลย มาใช ใน การบร หารจ ดการ การศ กษาและฝ กอบรม ท กระด บให สอดคล อง สน บสน นย ทธศาสตร สาน กงานตารวจ แห งชาต ๔.๔.๒ พ ฒนาร ปแบบ ว ธ การและวางระบบใน การพ ฒนาบ คลากรให ม ความครอบคล มและ ต อเน องภายใต ข อจาก ด ด านงบประมาณ ๔.๔.๓ ส งเสร มการ สร างความร วมม อทาง ว ชาการก บ สถาบ นการศ กษา และ หน วยงานอ น ๆ ใน กระบวนการย ต ธรรม 47) โครงการอบรมระด บผ ปฏ บ ต (ช นประทวน) และ ระด บส ญญาบ ตร จนถ งระด บ รอง ผบก. 48) พ ฒนา ปร บปร งระบบฐานข อม ลข าราชการ ตารวจ 49) โครงการศ กษาด งานเทศบาลแหลมบ ง อ.ศร ราชา จว.ชลบ ร 50) โครงการศ กษาด งานบ านส ขาวด อ.บางละม ง จว.ชลบ ร - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ภ.จว.ระยอง - ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 - ฝอ.8 บก.อก.ภ.2

42 ~ ๔๐ ~ กำรต ดตำมผลดำเน นกำรแผนงำน/โครงกำร/ก จกรรมของตำรวจภ ธรภำค 2 ประจำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 การประเม นผลการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 เพ อบรรล เป าประสงค ตามย ทธศาสตร ต ารวจภ ธรภาค 2 พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการตารวจภ ธรภาค 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยให หน วยร บผ ดชอบ ด าเน นการรายงานผลการปฏ บ ต ตามแบบฟอร มท ก าหนดในภาคผนวก ค มาย งต ารวจภ ธรภาค 2 ผ าน ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 หร อทาง ตามห วงระยะเวลา ด งน 1. รอบ 6 เด อน ภายในว นท 6 เมษายน รอบ 9 เด อน ภายในว นท 6 กรกฎาคม รอบ 12 เด อน ภายในว นท 5 ต ลาคม 2558

43 ~ ๔๑ ~ ภำคผนวก

44 ~ ๔๒ ~ ผนวก ก งบประมำณตำมพระรำชบ ญญ ต งบประมำณรำยจ ำย ประจำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8

45 ~ ๔๓ ~ พระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามแผนงาน ผลผล ต/โครงการและงบรายจ าย ลาด บ ผลผล ต งบรายจ าย งบบ คลากร งบดาเน นงาน งบลงท น งบเง นอ ดหน น งบรายจ ายอ น รวม ๑ การป องก นและปราบปรามยาเสพต ด การส บสวนปราบปราม ผ ผล ตและผ ค ายาเสพต ด - 6,749, ,749,500 การอานวยการและ สน บสน นด านการ ป องก นและปราบปราม ,179,200 5,179,200 ยาเสพต ด ๒ การร กษาความปลอดภ ยและให บร การแก น กท องเท ยว การเพ มประส ทธ ภาพ ในการร กษาความ ปลอดภ ยและให บร การ - 10,307,745 2,637, ,945,445 แก น กท องเท ยว ๓ การถวายความปลอดภ ยพระมหากษ ตร ย และพระบรมวงศาน วงศ การถวายความ ปลอดภ ย พระมหากษ ตร ย และ - 1,019, ,019,600 พระบรมวงศาน วงศ ๔ การอานวยการจราจร การปฏ บ ต การและ อานวยการจราจร 253,756,700 19,962, ,408, ,126,900 ๕ การร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชน การป องก นปราบปราม อาชญากรรม 2,598,809, ,669, ,355, ,700-3,038,064,300 การผล ตและฝ กอบรม ตารวจ 36,824,050 2,442,200 9,436, ,702,350 ๖ การอานวยการความย ต ธรรม การส บสวนคด อาญาใน ช นพน กงานสอบสวน 925,644,300 72,516, , ,624,700 รวมท งส น 3,815,034, ,667, ,893, ,700 10,587,200 4,390,411,995

46 ~ ๔๔ ~ ผนวก ข แผนภ ม แสดงควำมเช อมโยงนโยบำยคณะร ฐมนตร ย ทธศำสตร กำรจ ดสรรงบประมำณผลผล ต/โครงกำรและงบประมำณ ย ทธศำสตร ตำรวจภ ธรภำค 2

47

48 ผนวก ค แบบฟอร มรำยงำนผลดำเน นกำร แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม ตำมแผนปฏ บ ต รำชกำรตำรวจภ ธรภำค 2 ประจำป งบประมำณ พ.ศ.2558

49

50

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา

การส มมนา เร อง การวางผ งเม องเพ อรองร บการพ ฒนาพ นท เขต เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา เศรษฐก จพ เศษ จ งหว ดสงขลา ว นจ นทร ท 15 ธ นวาคม 2558 โรงแรมบ ร ศร ภ อ าเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา นายธ ารง เจร ญก ล ผ ว าราชการจ งหว ดสงขลา ผ อ านวยการ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ ผ ร วมเสวนาจากภาคส วนต างๆ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information