PROVINCIAL POLICE REGION

Size: px
Start display at page:

Download "PROVINCIAL POLICE REGION"

Transcription

1 PROVINCIAL POLICE REGION " "

2 คำนำ ตามหน งส อ สยศ.ตร. ด วนท ส ด ท /2335 ลง 10 ต.ค.57 เร องขอส งนโยบาย การบร หารราชการ พล.ต.อ.สมยศ พ มพ นธ ม วง ผบ.ตร. ให น านโยบายบร หารราชการ ตร. ท เก ยวข องก บ ภารก จของหน วยบรรจ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของหน วยและหน งส อ สยศ.ตร. ท /3161 ลง 16 ธ.ค.57 เร องส งแผนปฏ บ ต ราชการ ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยให นาแผนปฏ บ ต ราชการ ตร. ประกอบในการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ของหน วยรองร บ ภารก จท เก ยวข อง ภ.2 ได จ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.2558 เพ อรองร บภารก จด งกล าวข างต น โดยได รวบรวมแผนงาน/โครงการ/ก จกรรม จากหน วยในส งก ด แล วบรรจ ลงในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป เพ อใช ต ดตามประเม นผลการด าเน นการแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมของหน วยในส งก ดตามห วง ระยะเวลาท กาหนด ให เก ดผลส มฤทธ บรรล ว ตถ ประสงค ของ ตร. ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 คณะผ จ ดทา

3 สำรบ ญ คำนำ ก ควำมเป นมำและควำมสำค ญ 2 ว ส ยท ศน 2 ค ำน ยมสำน กงำนตำรวจแห งชำต 2 พ นธก จ 3 ย ทธศำสตร สำน กงำนตำรวจแห งชำต พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ ย ทธศาสตร ท ๑ : ยกระด บข ดความสามารถในการปฏ บ ต ภารก จหล ก 4 เพ อตอบสนองนโยบายร ฐบาล ย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนางานตารวจให โปร งใส ม มาตรฐาน 5 ย ทธศาสตร ท ๓ : การม ส วนร วมของประชาชนและเคร อข ายการปฏ บ ต งาน 6 ของตารวจ ย ทธศาสตร ท ๔ : การสร างความเข มแข งในการบร หาร 7 นโยบำยร ฐบำล 8 นโยบำยบร หำรรำชกำรผ บ ญชำกำรตำรวจแห งชำต 15 ตำรำงแสดงควำมเช อมโยงระหว ำงแผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม ของตำรวจภ ธรภำค 2 19 ก บกลย ทธ เพ อดำเน นกำรให บรรล เป ำประสงค ของสำน กงำนตำรวจแห งชำต ย ทธศาสตร ท ๑ : ยกระด บข ดความสามารถในการปฏ บ ต ภารก จหล กเพ อ 20 ตอบสนองนโยบายร ฐบาล ย ทธศาสตร ท ๒ : การพ ฒนางานตารวจให โปร งใส ม มาตรฐาน 26 ย ทธศาสตร ท ๓ : การม ส วนร วมของประชาชนและเคร อข ายการปฏ บ ต งานของ 32 ตารวจ ย ทธศาสตร ท ๔ : การสร างความเข มแข งในการบร หาร 35 กำรต ดตำมผลดำเน นกำรแผนงำน/โครงกำร/ก จกรรมของตำรวจภ ธรภำค 2 40 ภำคผนวก 41 ผนวก ก งบประมาณตามพระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจาป 42 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ผนวก ข แผนภ ม แสดงความเช อมโยงนโยบายคณะร ฐมนตร ย ทธศาสตร การจ ดสรร 44 งบประมาณผลผล ต/โครงการและงบประมาณ ย ทธศาสตร ตารวจภ ธรภาค 2 ผนวก ค แบบฟอร มรายงานผลดาเน นการแผนงาน/โครงการ/ก จกรรมตาม 46 หน ำ

4 ~ ๒ ~ ควำมเป นมำและควำมสำค ญ ควำมเป นมำ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ ก าหนดให คณะร ฐมนตร จ ดให ม แผนการบร หารราชการแผ นด นตลอดระยะเวลาการบร หารราชการของ คณะร ฐมนตร และมาตรา ๑๖ ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดยจ ดท าเป น แผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นด งกล าว ในแต ละป งบประมาณ ให ส วนราชการ จ ดทา ควำมสำค ญ ต ารวจภ ธรภาค 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 โดยได น านโยบาย การบร หารราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต มาก าหนดเป นแผนปฏ บ ต ราชการ ซ งม ความสอดคล องก บ ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ และแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ส าน กงานต ารวจแห งชาต ซ งประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ และหน วยร บผ ดชอบนากลย ทธ ไปส การปฏ บ ต ด งน ว ส ยท ศน เป นต ำรวจม ออำช พ เพ อควำมผำส กของประชำชน ตำรวจม ออำช พ ต องเป นข าราชการต ารวจท ม ความร ความสามารถ ร ล ก ร รอบ ร จร ง ในงานท ท าและต องเป นคนด ม ค ณธรรม ซ อส ตย ซ อตรง อดทน เส ยสละ ต องขย น และม การพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ส ง สาค ญท ส ดต องตระหน กเสมอว า นายท แท จร งของข าราชการตารวจค อประชาชนท งประเทศ ค ำน ยมสำน กงำนตำรวจแห งชำต ค ำน ยม (Core Values) หมายถ ง ความค ดหร อความเช อร วมก นขององค การ ซ งได ร บการพ จารณา แล วว า ม ค ณค า ม ประโยชน ถ กต องเหมาะสม ด งาม สมควรประกาศไว เพ อก าก บให บ คลากรในองค การย ดถ อ และประพฤต ปฏ บ ต ตามอ นได แก -สมรรถนะ (Competency) -ส จร ต เป นธรรม (Overall Fairness) -ประชาชนเป นศ นย กลาง (People Oriented) -บร การด วยใจ (Service Mind)

5 ~ ๓ ~ สมรรถนะ (Competency) หมายถ ง ความร ท กษะ และพฤต น ส ยท จาเป นต อการท างานของบ คคล ให ประสบผลสาเร จส งกว ามาตรฐานท วไป ส จร ตเป นธรรม (Overall Fairness) หมายถ ง การปฏ บ ต หน าท ด วยความโปร งใส เสมอภาค เท ยงธรรม สามารถตรวจสอบได ประชำชนเป นศ นย กลำง (People Oriented) หมายถ ง การปฏ บ ต หน าท ของข าราชการตารวจต อง เป นไปเพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จ ท งอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต องการของประชาชน บร กำรด วยใจ (Service Mind) หมายถ ง การม จ ตส าน กและให บร การประชาชนด วยความเต มใจ อย างเท าเท ยมก น พ นธก จ ๑) ถวายความปลอดภ ยสาหร บองค พระมหากษ ตร ย พระราช น พระร ชทายาท ผ สาเร จราชการแทน พระองค พระบรมวงศาน วงศ ผ แทนพระองค และพระราชอาค นต กะ ให บ งเก ดประส ทธ ภาพส งส ด ๒) บ งค บใช กฎหมาย อ านวยความย ต ธรรม ให บร การประชาชนด วยความเสมอภาคเป นธรรม ตามหล กธรรมาภ บาล ๓) ร กษาความสงบเร ยบร อย ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชนและช มชน และ ร กษาความม นคงของราชอาณาจ กรให เป นท เช อม นและศร ทธา ๔) ย ดประชาชนเป นศ นย กลาง สร างเคร อข ายช มชนและองค การท กภาคส วนให ม ส วนร วมในการแก ไข ป ญหาของส งคม ๕) พ ฒนาบ คลากรให ม ความเป นม ออาช พ เพ อสร างความเข มแข งขององค การ ๖) ปฏ บ ต ภารก จและช วยเหล อการพ ฒนาประเทศตามนโยบายร ฐบาลให เก ดผลส มฤทธ

6 ~ ๔ ~ ย ทธศำสตร สำน กงำนตำรวจแห งชำต ย ทธศำสตร ตำรวจภ ธรภำค 2 พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔ แนวทางท ส าน กงานต ารวจแห งชาต ใช ในการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพ เก ดจากการว เคราะห สภาพแวดล อมขององค การ โดยผ านกระบวนการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และป จจ ยค กคามจาก ส งแวดล อมท งภายในและภายนอกของส าน กงานต ารวจแห งชาต จนได ซ งย ทธศาสตร ท ง ๔ ด าน ของส าน กงานต ารวจแห งชาต เพ อข บเคล อนองค การไปส ว ส ยท ศน เป นต ารวจม ออาช พ เพ อความผาส กของ ประชาชน ย ทธศำสตร ท ๑ : ยกระด บข ดควำมสำมำรถในกำรปฏ บ ต ภำรก จหล กเพ อตอบสนองนโยบำย ร ฐบำล เป ำประสงค ๑.๑ ภารก จท ได ร บมอบหมายเก ดผล ส มฤทธ ๑.๒ ลดความหวาดกล วภ ยอาชญากรรม ของประชาชน ๑.๓ ม ระบบและกระบวนงานท ตอบสนองนโยบายร ฐบาลท ม ประส ทธ ภาพ ๑.๔ ม เทคโนโลย อ ปกรณ และ เคร องม อพ เศษ รวมท งระบบสารสนเทศ อ จฉร ยะ กลย ทธ ๑.๑.๑ เพ มข ดความสามารถของหน วยงานท เก ยวข องในการตอบสนองต อ ภารก จ ตามนโยบายร ฐบาล โดยม งเน นภารก จสาค ญ ด งน ๑.๑.๑.๑ ปกป อง เท ดท น พ ท กษ ร กษาสถาบ นพระมหากษ ตร ย ๑.๑.๑.๒ ป องก นและปราบปรามยาเสพต ด 1.๑.๑.๓ แก ไขป ญหาความม นคงในจ งหว ดชายแดนภาคใต 1.๑.๑.๔ ร กษาความปลอดภ ยให ก บน กท องเท ยว ๑.๑.๑.๕ ควบค มปราบปรามแรงงานต างด าว ๑.๑.๑.๖ ป องก นปราบปรามอาชญากรรมท ม ล กษณะเฉพาะทาง ๑.๑.๑.๗ ปฏ บ ต การด านต างๆ ท กระทบต อความม นคง ๑.๑.๑.๘ เตร ยมความพร อมขององค การเพ อรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 1.1.๑.๙ ร กษาความสงบเร ยบร อยเพ อความปลอดภ ยในช ว ต และ ทร พย ส นของประชาชน - เพ มประส ทธ ภาพการป องก นและปราบปรามอาชญากรรมท สร างความ เด อดร อนแก ประชาชน ช มชน และท ม ผลกระทบต อส งคมในท กระด บ ๑.๓.๑ ปร บปร ง พ ฒนาระบบงานและกระบวนงานของหน วยงานร บผ ดชอบ ให ม ประส ทธ ภาพ ๑.๓.๒ ประชาส มพ นธ กระบวนงานและมาตรการในการดาเน นงานให แก ประชาชนได ร บร ๑.๔.๑ นาระบบเทคโนโลย ท ท นสม ยและเหมาะสมมาใช ในการปฏ บ ต งาน ๑.๔.๒ พ ฒนาค ณภาพของระบบฐานข อม ลสารสนเทศให ครบถ วน ท นสม ย ม การเช อมโยงระหว างหน วยงานท งภายในและภายนอก ๑.๔.๓ กาหนดกรอบอ ตราและจ ดหาอ ปกรณ เคร องม อเคร องใช พ เศษท ท นสม ยให เพ ยงพอและเหมาะสมต อการปฏ บ ต งาน ๑.๔.๔ พ ฒนาบ คลากรให ม ความพร อมในการใช อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช พ เศษ

7 ~ ๕ ~ ย ทธศำสตร ท ๒ : กำรพ ฒนำงำนตำรวจให โปร งใส ม มำตรฐำน เป ำประสงค ๒.๑ ส งคมและประชาชนเช อม น ต อองค การตารวจ ๒.๒ ผ ร บบร การม ความพ งพอใจ ต อการปฏ บ ต งานของตารวจ - ประชาชนม ความพ งพอใจ ต อการให บร การและการ ปฏ บ ต งานของตารวจ - ลดความหวาดกล วภ ย อาชญากรรมของประชาชน ๒.๓ ม กระบวนงานท โปร งใสม มาตรฐาน - ม กระบวนงานท มาตรฐาน เป นท ยอมร บของประชาชนและ หน วยงานต าง ๆ - ม การตรวจสอบการ ปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ ๒.๔ บ คลากรและหน วยงานม คร ภ ณฑ ย ทโธปกรณ ยานพาหนะ เคร องม อเคร องใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ ยงพอ ตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน กลย ทธ ๒.๑.๑ พ ฒนาระบบการต ดตามตรวจสอบการปฏ บ ต งาน ท งจากภายในและภายนอก องค การ ๒.๑.๒ นามาตรการป องก นปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบมาบ งค บใช ก บ ข าราชการตารวจท ประพฤต ม ชอบอย างจร งจ ง ๒.๑.๓ ม งม นทางานเพ อภาพล กษณ ของตารวจให เป นท ยอมร บของส งคมและ ประชาชน ๒.๑.๔ เสร มสร างว ฒนธรรมองค การ โดยย ดถ อศ กด ศร จร ยธรรมและหล ก ภาระหน าท ความร บผ ดชอบท ม ต อส งคม ๒.๑.๕ เสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมข าราชการตารวจในท กระด บ ๒.๒.๑ ให ความสาค ญก บการให บร การด วยความรวดเร ว ถ กต อง เป นธรรม โปร งใส สามารถตรวจสอบได ๒.๒.๒ เพ มข ดความสามารถของสถาน ตารวจในท กม ต ๒.๒.๓ ปร บท ศนคต และว ธ การทางานท ม งเน นผลส มฤทธ โดยย ดประชาชนและ ช มชนเป นศ นย กลาง ๒.๒.๔ นาประชาชนเข ามาม ส วนร วมในก จการตารวจ ๒.๒.๕ ดาเน นก จกรรมท ม งเน นการแก ป ญหาของช มชนและส งคม ๒.๓.๑ กาหนดกรอบมาตรฐาน และปร บปร งแก ไขข นตอนกระบวนงานและ ระยะเวลาในการปฏ บ ต งานของสถาน ตารวจและงานบร การประชาชน ๒.๓.๒ ปร บปร ง พ ฒนาค ม อการปฏ บ ต งานของสถาน ตารวจ และงานบร การ ประชาชน ๒.๓.๓ เผยแพร ประชาส มพ นธ กรอบมาตรฐานข นตอนกระบวนงานและระยะเวลาใน การปฏ บ ต งานให ประชาชนร บร โดยใช ส อต าง ๆ ๒.๓.๔ พ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความเข าใจ ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การตาม มาตรฐานค ม อการปฏ บ ต งานท กาหนด ๒.๓.๕ เสร มสร างและพ ฒนาข าราชการตารวจให ม ว น ยและเคร งคร ดต อค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ ๒.๓.๖ พ ฒนางานตรวจสอบภายใน ให เป นไปตามแนวทางประก นค ณภาพการ ตรวจสอบภายในภาคร ฐ ๒.๔.๑ กาหนดกรอบอ ตราคร ภ ณฑ ย ทโธปกรณ ยานพาหนะ เคร องม อ เคร องใช เทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย ม ความเหมาะสมตามมาตรฐานท กาหนด ๒.๔.๒ จ ดหา ปร บเกล ย และแจกจ ายคร ภ ณฑ ฯ ตามข อ ๒.๔.๑ ให เพ ยงพอต อการ ปฏ บ ต ๒.๔.๓ พ ฒนาระบบฐานข อม ลให ม ความถ กต อง ครบถ วน ตรงต อการใช ประโยชน ม ความสะดวกง ายต อการจ ดเก บข อม ล และสามารถพ ฒนาให เช อมโยงข อม ล ระหว างหน วยงานภายในและภายนอก

8 ~ ๖ ~ ย ทธศำสตร ท ๓ : กำรม ส วนร วมของประชำชนและเคร อข ำยกำรปฏ บ ต งำนของตำรวจ เป ำประสงค ๓.๑ การม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน ท เข ามาม ส วนร วมในการแก ไขป ญหา อาชญากรรมและให บร การม ความ เข มแข ง ๓.๒ การม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐและภาคเอกชนท เข า มาม ส วนร วมในการแก ไขป ญหา อาชญากรรมและให บร การม ความพ ง พอใจ ๓.๓ กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ คาส ง และข อบ งค บต าง ๆ ท เก ยวข อง เอ อ ต อการเข ามาม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐและภาคเอกชน ๓.๔ หน วยงานและบ คลากรนา แนวค ดการม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนมา ใช ในการแก ไขป ญหาอาชญากรรม และให บร การประชาชน กลย ทธ - ส งเสร มสน บสน นให ประชาชนเคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนเข ามาม ส วน ร วมตามหล กเกณฑ ท กาหนด ๓.๒.๑ ส งเสร มยกย องเช ดช เก ยรต และ/หร อให รางว ลตอบแทนค ณความด แก ประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนท เข ามาม ส วนร วม ในก จการ ตารวจ ๓.๒.๒ สน บสน นเง นค าตอบแทนและสว สด การให ก บประชาชนและเคร อข าย ภาคร ฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม ๓.๒.๓ ปร บปร ง พ ฒนาร ปแบบ ว ธ การปฏ บ ต ตลอดจนแนวทางการประเม นผล การเข ามาม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนให ม ความช ดเจน สามารถนาไปปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรม ม ความ เหมาะสม ก บสภาพป ญหาและความต องการของประชาชนในพ นท ๓.๓.๑ บ รณาการกลไกท เก ยวข อง ท งภายในและภายนอกองค การ ให ม การ เช อมโยงการดาเน นงานการม ส วนร วมของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐและ ภาคเอกชนให ม เอกภาพ ลดความซ าซ อนในการปฏ บ ต งาน ๓.๓.๒ ปร บปร งแก ไขกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ คาส ง และข อบ งค บต าง ๆ ท เป น อ ปสรรคต อการเป ดโอกาสให ประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน ๓.๔.๑ ปร บเปล ยนกระบวนท ศน ของข าราชการตารวจและเป าหมายการทางาน ของหน วยงานท กระด บให ย ดถ อการม ส วนร วมของประชาชนในการ ทางานตามแนวค ด Community Policing ๓.๔.๒ จ ดทาฐานข อม ลในเร องการม ส วนร วมของประชาชน ได แก ทะเบ ยน อาสาสม ครเคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน ประเภทและชน ดของ ก จกรรมท ดาเน นการ และให สามารถเช อมโยงระหว างหน วยงานใน กระบวนการย ต ธรรมและหน วยงานอ น ๆ ๓.๔.๓ ปร บโครงสร างหน วยงานและระบบตาแหน งให สอดคล องก บการม ส วนร วม ของประชาชน

9 ~ ๗ ~ ย ทธศำสตร ท ๔ : กำรสร ำงควำมเข มแข งในกำรบร หำร เป ำประสงค ๔.๑ การบร หารโดยย ดหล กการบร หาร ก จการบ านเม องท ด ๔.๒ ผ ม ส วนเก ยวข องและประชาชน ผ ร บบร การม ความพ งพอใจต อการ บร หารงานของสาน กงานตารวจแห งชาต ๔.๓ กระบวนการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ๔.๔ ข าราชการตารวจม สมรรถนะส งใน การปฏ บ ต หน าท และนาระบบ เทคโนโลย มาใช ในการบร หารจ ดการ กลย ทธ ๔.๑.๑ การบร หารท ม งเน นผลงานตามแผนย ทธศาสตร ๔.๑.๒ พ ฒนาระบบการจ ดทาแผนงานงบประมาณ ข บเคล อนต ดตามและ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ท งในระด บองค การและระด บบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ ๔.๑.๓ พ ฒนาองค การและโครงสร างองค การให ม ความสอดคล องต อความ เปล ยนแปลง ๔.๒.๑ สร างบรรยากาศแวดล อมให จ งใจต อการปฏ บ ต งาน ๔.๒.๒ สร างว ฒนธรรมขององค การให เอ อต อการปฏ บ ต งาน ๔.๒.๓ วางระบบการจ ดการด านสว สด การ ให เหมาะสมและเพ ยงพอต อการ ปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ ๔.๒.๔ พ ฒนาระบบการบร หารงานบ คคลให ม ความเจร ญก าวหน าในหน าท ย ดหล ก สมรรถนะ ความร ความสามารถ ความโปร งใสและเป นธรรม ๔.๒.๕ ปร บปร งเง นเด อน และค าตอบแทน ให เหมาะสมก บว ชาช พ สายงานและ ความเส ยงภ ย เพ อให ดารงช ว ตในส งคมได อย างม เก ยรต และสมศ กด ศร ๔.๒.๖ จ ดทาและพ ฒนาค ม อการปฏ บ ต งานภายในองค การ ๔.๒.๗ พ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ข ดความสามารถส ง เพ อให คนด และคนเก งได ร บการส งเสร มอย างต อเน อง ๔.๒.๘ ส งเสร มการพ ฒนาสมรรถภาพทางกายและจ ตใจ ๔.๒.๙ ส งเสร ม แนะนา ฝ กอบรม ให ความร ท กษะทางด านว ชาช พ และการ ดารงช ว ต เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให แก บ คลากรก อนเกษ ยณอาย ราชการ ๔.๒.๑๐ สร างจ ตสาน กของบ คลากรให ท มเทและอ ท ศตนในการทางาน โดยคาน งถ ง ความค มค าและต นท นในการทางาน เพ อให ผลงานม ม ลค าเพ มข น ๔.๓.๑ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการด านย ทธศาสตร ด านงบประมาณ ด าน ทร พยากรมน ษย ด านเทคโนโลย สารสนเทศและด านการตรวจราชการ ๔.๓.๒ กาหนดแผนการจ ดหาและทดแทนสถานท ทาการ บ านพ ก ย ทโธปกรณ อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช ยานพาหนะท จาเป นและเพ ยงพอต อการปฏ บ ต หน าท ๔.๓.๓ สร างจ ตสาน กของบ คลากรในการใช งบประมาณ ทร พย ส นและส งของหลวง ๔.๔.๑ พ ฒนาหล กส ตรการศ กษาและฝ กอบรมท กระด บให สอดคล องสน บสน น ย ทธศาสตร สาน กงานตารวจแห งชาต ๔.๔.๒ พ ฒนาร ปแบบ ว ธ การและวางระบบในการพ ฒนาบ คลากรให ม ความ ครอบคล มและต อเน องภายใต ข อจาก ดด านงบประมาณ ๔.๔.๓ ส งเสร มการสร างความร วมม อทางว ชาการก บสถาบ นการศ กษา และ หน วยงานอ น ๆ ในกระบวนการย ต ธรรม

10 ~ ๘ ~ เม อว นศ กร ท 12 ก นยายน 2557 พล.อ. ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร ได แถลงนโยบาย ของร ฐบาล 11 ด าน ต อสภาน ต บ ญญ ต แห งชาต ประกอบด วย 1. กำรปกป องและเช ดช สถำบ นพระมหำกษ ตร ย โดยจะใช มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางส งคมจ ตว ทยา และมาตรการทางระบบส อสาร และเทคโนโลย สารสนเทศในการดาเน นการก บผ คะนองปาก ย ามใจหร อประสงค ร าย ม งส นคลอนสถาบ นหล ก ของชาต โดยไม ค าน งถ งความร ส กและความผ กพ นภ กด ของคนอ กเป นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร ความร ความเข าใจท ถ กต องและเป นจร งเก ยวก บสถาบ นพระมหากษ ตร ย และพระราชกรณ ยก จเพ อประชาชน ท งจะ สน บสน นโครงการท งหลายอ นเน องมาจากพระราชดาร ตลอดจนเร งขยายผลตามโครงการและแบบอย างท ทรง วางรากฐานไว ให แพร หลายและเก ดประโยชน ในวงกว าง 2. กำรร กษำควำมม นคงของร ฐและกำรต ำงประเทศ 2.1 ในระยะเร งด วน ร ฐบาลได ให ความส าค ญต อการเตร ยมพร อมส ประชาคมการเม องและ ความม นคงอาเซ ยนในก จการ 5 ด าน ประกอบด วย - การบร หารจ ดการชายแดน - การสร างความม นคงทางทะเล - การแก ไขป ญหาอาชญากรรมข ามชาต - การสร างความไว วางใจก บประเทศเพ อนบ าน - การเสร มสร างในการปฏ บ ต การทางการทหารร วมก นของอาเซ ยน โดยเน นความร วมม อ เพ อป องก น แก ไขข อพ พาทต าง ๆ รวมถ งการแก ไขป ญหาเส นเขตแดนโดยใช กลไกระด บทว ภาค และพห ภาค 2.2 เร งแก ไขป ญหาการใช ความร นแรงในจ งหว ดชายแดนภาคใต โดยน าย ทธศาสตร เข าใจ เข าถ ง และพ ฒนามาใช ตามแนวทางก ลยาณม ตรแบบส นต ว ธ พร อมส งเสร มการพ ดค ยส นต ส ขก บผ ม ความ ค ดเห นต างจากร ฐ และสร างความเช อม นในกระบวนการย ต ธรรมตามหล กน ต ธรรมและหล กส ทธ มน ษยชนโดย ไม เล อกปฏ บ ต ควบค ก บการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมท สอดคล องก บความต องการของประชาชนในพ นท ท ง จะเพ มระด บปฏ ส มพ นธ ก บต างประเทศ และองค การระหว างประเทศท อาจช วยคล คลายป ญหาได 2.3 พ ฒนาและเสร มสร างของกองท พและระบบป องก นประเทศให ท นสม ย ม ความพร อมใน การร กษาอธ ปไตย และผลประโยชน ของชาต ปลอดพ นจากการค กคามท กร ปแบบ ส งเสร มและพ ฒนา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ อน าไปส การพ งพาตนเองในการผล ตอาว ธย ทโธปกรณ รวมถ งการบ รณาการ ความร วมม อระหว างภาคร ฐก บภาคเอกชนในอ ตสาหกรรมป องก นประเทศได 2.4 เสร มสร างความส มพ นธ อ นด ก บนานาประเทศบนหล กการท ว านโยบายการต างประเทศ เป นส วนประกอบส าค ญของนโยบายองค รวมท งหมดในการบร หารราชการแผ นด น ไม ว าในด านการเม อง เศรษฐก จ หร อส งคม โดยจะน ากลไกทางการท ตแบบบ รณาการมาใช ให เก ดประโยชน ส งส ดแก ประชาชนท ง ทางตรงและทางอ อม

11 ~ ๙ ~ 3. กำรลดควำมเหล อมลำของส งคม และกำรสร ำงโอกำสกำรเข ำถ งบร กำรของร ฐ 3.1 ในระยะเฉพาะหน า จะเร งสร างโอกาส อาช พ และการม รายได ท ม นคงแก ผ ท เข าส ตลาดแรงงาน โดยให แรงงานท งระบบม โอกาสเข าถ งการเร ยนร และพ ฒนาท กษะฝ ม อแรงงานในท กระด บอย าง ม มาตรฐาน 3.2 ป องก นและแก ไขป ญหาการค ามน ษย รวมถ งป ญหาผ หลบหน เข าเม อง การทาร ณกรรมต อ แรงงานข ามชาต การท องเท ยวท เน นบร การทางเพศและเด ก และป ญหาคนขอทาน ด วยการปร บปร งกฎหมาย ข อบ งค บท จาเป นและเพ มความเข มงวดในการระว งตรวจสอบ 3.3 ในระยะต อไป จะพ ฒนาระบบการค มครองทางส งคม ระบบการออมและระบบสว สด การ ช มชนให ม ประส ทธ ภาพและม ความย งย นมากย งข น รวมท งการด แลให ม ระบบการก ย มท เป นธรรมและการ สงเคราะห ผ ยากไร อ ตภาพ พ ฒนาศ กยภาพ ค มครองและพ ท กษ ส ทธ จ ดสว สด การช วยเหล อและพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตของผ ด อยโอกาส ผ พ การ ผ ส งอาย สตร และเด ก 3.4 เตร ยมความพร อมเข าส ส งคมผ ส งอาย เพ อส งเสร มค ณภาพช ว ตและการม เง นหร อก จกรรม ท เหมาะสม เพ อสร างสรรค และไม ก อภาระต อส งคมในอนาคต โดยจ ดเตร ยมระบบการด แลในบ าน สถานพ กฟ น และโรงพยาบาล ท เป นความร วมม อของภาคร ฐ ภาคเอกชน ช มชน และครอบคร ว รวมท งพ ฒนาระบบการเง น การคล งสาหร บการด แลผ ส งอาย 3.5 เตร ยมความพร อมเข าส ส งคมท ม ความหลากหลาย 3.6 จ ดระเบ ยบส งคม สร างมาตรฐานด านค ณธรรม จร ยธรรม และธรรมาภ บาลให แก เจ าหน าท ของร ฐและประชาชนท วไป โดยใช ค าน ยมหล ก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะร กษาความสงบ แห งชาต ท ได ประกาศไว แล ว 3.7 แก ป ญหาการไร ท ด นทาก นของเกษตรกรและการร กล าเขตป าสงวน โดยการกระจายส ทธ การถ อครองให แก ผ ท อย ในพ นท ท ไม ได ร กล า และออกมาตรการป องก นการเปล ยนม อไปอย ในครอบครองของผ ท ม ใช เกษตรกร ใช เทคโนโลย ดาวเท ยมสารวจและว ธ การแผนท ท ท นสม ย แก ไขป ญหาเขตท ด นท บซ อนและแนว เขตพ นท ป าท ไม ช ดเจน 4. กำรศ กษำและเร ยนร กำรทะน บำร งศำสนำ ศ ลปะและว ฒนธรรม 4.1 จ ดให ม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร โดยให ความส าค ญท งการศ กษาในระบบและ การศ กษาทางเล อกไปพร อมก น เพ อสร างค ณภาพของคนไทยให สามารถเร ยนร พ ฒนาตนได เต มตามศ กยภาพ เพ อลดความเหล อมล า และพ ฒนาก าล งคนให เป นท ต องการเหมาะสมก บพ นท ท งในด านการเกษตร อ ตสาหกรรม และธ รก จบร การ 4.2 ในระยะเฉพาะหน า จะปร บเปล ยนการจ ดสรรงบประมาณสน บสน นการศ กษาให สอดคล องก บความจาเป นของผ เร ยนและล กษณะพ นท ของสถานศ กษา จ ดระบบการสน บสน นให เยาวชนและ ประชาชนท วไปม ส ทธ เล อกร บบร การการศ กษาท งในระบบโรงเร ยนและนอกโรงเร ยน โดยอาจจะพ จารณาจ ด ให ม ค ปองการศ กษาเป นแนวทางหน ง 4.3 ให องค กรภาคประชาส งคม ภาคเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น และประชาชนท วไป ม โอกาสร วมจ ดการศ กษาท ม ค ณภาพและท วถ ง และร วมในการปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร

12 ~ ๑๐ ~ 4.4 พ ฒนาระบบการผล ตและพ ฒนาคร ท ม ค ณภาพและม จ ตว ญญาณของความเป นคร เน น คร ผ สอนให ม ว ฒ ตรงตามว ชาท สอน น าเทคโนโลย สารสนเทศและเคร องม อท เหมาะสมมาใช ในการเร ยนการ สอนเพ อเป นเคร องม อช วยคร หร อเพ อการเร ยนร ด วยต วเอง 4.5 ทะน บาร งและอ ปถ มภ พระพ ทธศาสนาและศาสนาอ น ๆ สน บสน นให องค กรทางศาสนาม บทบาทสาค ญในการปล กฝ งค ณธรรม จร ยธรรม ตลอดจนพ ฒนาค ณภาพช ว ต สร างส นต ส ขและความปรองดอง สมานฉ นท ในส งคมไทยอย างย งย น 5. กำรยกระด บค ณภำพบร กำรด ำนสำธำรณส ขและส ขภำพของประชำชน 5.1 วางรากฐานให ระบบหล กประก นส ขภาพให ม ความครอบคล มประชากรในท กภาคส วน อย างม ค ณภาพโดยไม ม ความเหล อมล าของค ณภาพบร การในแต ละระบบ และบ รณาการข อม ลระหว างท ก ระบบหล กประก นส ขภาพ 5.2 พ ฒนาระบบบร หารส ขภาพ โดยเน นการป องก นโรคมากกว ารอให ป วยแล วจ งมาร กษา สร างกลไกจ ดการส ขภาพในระด บเขตแทนการกระจ กต วอย ท ส วนกลาง ปร บระบบการจ างงาน การกระจาย บ คลากรและทร พยากรสาธารณส ขให เหมาะสมก บท องถ น 5.3 ประสานการท างานระหว างภาคส วนต าง ๆ ในส งคม เพ อป องก นและแก ป ญหาการ ต งครรภ ในว ยร น และป ญหาด านการแพทย และจร ยธรรมของการอ มบ ญ การปล กถ ายอว ยวะและสเต มเซลล โดยจ ดให ม มาตรการและกฎหมายท ร ดก ม 6. กำรเพ มศ กยภำพทำงเศรษฐก จของประเทศ โดยร ฐบำลจะด าเน นนโยบายเศรษฐก จเป น 3 ระยะ ค อ ระยะเร งด วนท ต องดาเน นการท นท ระยะต อไปท ต องแก ไขป ญหาพ นฐานท ค างคาอย และระยะยาวท ต องวางรากฐานเพ อความเจร ญเต บโตอย างต อเน อง ด งน 6.1 ในระยะเร งด วน เร งจ ายงบลงท นของป งบประมาณ พ.ศ ท ย งค างอย ก อนท จะพ น กาหนดภายในส นป น 6.2 สานต อนโยบายงบประมาณกระต นเศรษฐก จตามท คณะร กษาความสงบแห งชาต ท ได จ ดท าไว โดยน าหล กการส าค ญของการจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท ให ความสาค ญในการบ รณาการงบประมาณ และความพร อมในการดาเน นงานร วมนาแหล งเง นอ นมาประกอบการ พ จารณาด วย ทบทวนภารก จท ม ล กษณะไม ย งย นหร อสร างภาระหน สาธารณะของประเทศเก นความจ าเป น และแสดงรายการลงท นในระด บจ งหว ดเพ อความโปร งใส เป นธรรมและไม เล อกปฏ บ ต 6.3 กระต นการลงท นด ายการเร งพ จารณาโครงการลงท นท ม ประส ทธ ภาพ ซ งน กลงท นย นขอ อน ม ต ส งเสร มการลงท นไว แล วให เสร จส นโดยเร ว และน าโครงการลงท นในโครงสร างพ นฐานประเภทท ม ผลตอบแทนด 6.4 ด แลเกษตรให ม รายได ท เหมาะสมด วยว ธ การต าง ๆ เช น ลดต นการผล ต การช วยเหล อใน เร องป จจ ยการผล ตอย างท วถ ง 6.5 ลดอ ปสรรคในการส งออกเพ อให เก ดความคล องต ว เช น ปร บปร งว ธ การตรวจร บรอง มาตรฐานส นค าและมาตรฐานการผล ตระด บไร นา เป นต น 6.6 ช กจ งให น กท องเท ยวต างชาต เข ามาเท ยวในประเทศไทย โดยพ จารณามาตรการลด ผลกระทบจากการประกาศใช กฎอ ยการศ กในบางพ นท ท ม ต อการท องเท ยวในโอกาสแรกท จะทาได

13 ~ ๑๑ ~ 6.7 ในระยะยาวต อไป ประสานนโยบายการเง นและการคล งให สอดคล องก นเพ อสน บสน นการ ฟ นต วของเศรษฐก จพร อมก บการร กษาเสถ ยรภาพของราคาอย างเหมาะสม 6.8 แก ป ญหาน าท วมในฤด ฝนและป ญหาขาดแคลนน าในบางพ นท และบางฤด กาล โดยระดม ความค ดเห นเพ อหาทางออกไม ให เก ดน าท วมร นแรงด งเช นป 2554 ส วนภาวะภ ยแล งน นร ฐบาลจะเร ง ดาเน นการสร างแหล งน าขนาดเล กให กระจายครอบคล ม ซ งจะสามารถทาได ในเวลาประมาณ 1 ป 6.9 ปฏ ร ปโครงสร างราคาเช อเพล งประเภทต าง ๆ ให สอดคล องก บต นท นและให ม ภาระภาษ ท เหมาะสมระหว างน าม นต างชน ดและผ ใช ต างประเภท รวมถ งการด าเน นการให ม การส ารวจและผล ตก าซ ธรรมชาต และน าม นด บรอบใหม ท งในทะเลและบนบก และด าเน นการให ม การสร างโรงไฟฟ าเพ มข นโดย หน วยงานของร ฐและเอกชน ด วยว ธ การเป ดเผย โปร งใส และเป นม ตรต อสภาวะแวดล อม พร อมก บร วมม อก บ ประเทศเพ อนบ านในการพ ฒนาพล งงาน 6.10 ปร บปร งว ธ การจ ดเก บภาษ ให จ ดเก บอย างครบถ วน โดยปร บปร งโครงสร างภาษ ให คง ภาษ เง นได ไว ในระด บป จจ บ น ท งบ คคลธรรมดาและน ต บ คคล แต ปร บปร งโครงสร างอ ตราภาษ ทางด านการค า และขยายรากฐานการจ ดเก บภาษ ประเภทใหม ซ งจะจ ดเก บจากทร พย ส น เช น ภาษ มรดก ภาษ จากท ด นและส ง ปล กสร าง โดยให ม ผลกระทบต อผ ม รายได น อยให น อยท ส ด รวมท งปร บปร งการลดหย อนภาษ เง นได ให เก ดประโยชน แก ผ ม รายได น อย และยกเล กการ ยกเว นภาษ ประเภทท เอ อประโยชน เฉพาะผ ท ม ฐานะการเง นด เพ อให เก ดความเป นธรรมมากข น 6.11 บร หารจ ดการหน ภาคร ฐท เก ดข นในช วงร ฐบาลท ผ านมา ซ งจ านวนส งมากกว า 700,000 ล านบาท และเป นภาระงบประมาณใน 5 ป ข างหน า อ นจะท าให เหล องบประมาณเพ อการลงท น พ ฒนาประเทศน อยลง โดยประมวลหน เหล าน ให ครบถ วน หาแหล งเง นระยะยาวมาสะสางหน ท งหมด และย ด ระยะเวลาชาระค นให นานท ส ดเพ อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 6.12 ในระยะยาว พ ฒนาโครงสร างพ นฐาน - ด านการขนส งและคมนาคมทางบก โดยเร มโครงการรถไฟฟ าขนส งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ าเช อม กทม. ก บเม องบร วารเพ มเต มเพ อลดเวลาในการเด นทางของประชาชน เพ อต งฐานให ร ฐบาล ต อไปทาได ท นท - ด านคมนาคมทางอากาศ โดยปร บปร งท าอากาศยานส วรรณภ ม ระยะท 2 ท าอากาศ ยานดอนเม อง และท าอากาศยานในภ ม ภาค เพ อให สามารถรองร บปร มาณการจราจรทางอากาศได อย างม ประส ทธ ภาพ - ด านการคมนาคมทางน า โดยพ ฒนาการขนส งส นค าทางล าน าชายฝ งทะเล เพ อลด ต นท นระบบโลจ สต กส ของประเทศ เร มจากการพ ฒนาท าเร อแหลมฉบ ง ท าเร อชายฝ งอ าวไทยและอ นดาม น ตลอดจนผล กด นให ท าเร อในลาน าเจ าพระยาและป าส กม การใช ประโยชน ในการขนส งส นค าภายในประเทศและ เช อมโยงก บท าเร อแหลมฉบ ง รวมท งการข ดลอกร องน าล ก 6.13 ปร บโครงสร างการบร หารจ ดการในสาขาขนส งท ม การแยกบทบาทและภารก จของ หน วยงานในระด บนโยบาย หน วยงานก าก บด แล และหน วยปฏ บ ต ท ช ดเจน และจ ดต งหน วยงานก าก บด แล ระบบราง เพ อท าหน าท ก าหนดมาตรฐานการให บร การและความปลอดภ ย โครงสร างอ ตราค าบร การท เป น ธรรม การลงท น การบาร งร กษาและการบร หารจ ดการ ซ งจะช วยสน บสน นการพ ฒนาระบบรางให เป นโครงข าย หล กของประเทศ

14 ~ ๑๒ ~ 6.14 พ ฒนาและปร บปร งระบบบร หารจ ดการของร ฐว สาหก จให ม ประส ทธ ภาพ ก าหนด เป าหมายและมาตรการท จะแก ไขป ญหาและฟ นฟ ก จการ ตลอดจนพ จารณาความจ าเป นในการคงบทบาทการ เป นร ฐว สาหก จแต ละแห งให สอดคล องก บสถานการณ ป จจ บ น 6.15 ในด านเกษตรกรรม ด าเน นการใน 2 เร องใหญ ค อ การปร บโครงสร างการผล ตส นค า เกษตรให สอดคล องก บความต องการด วยว ธ การต าง ๆ 6.16 ในด านอ ตสาหกรรม ส งเสร มการพ ฒนาอ ตสาหกรรมท สอดคล องก บศ กยภาพพ นฐาน ของประเทศ อาท ส งเสร มและพ ฒนาอ ตสาหกรรมเกษตรแปรร ป ส งเสร มอ ตสาหกรรมท ใช เทคโนโลย ข นส ง ส งเสร มอ ตสาหกรรมท ใช การออกแบบและสร างสรรค เป นต น 6.17 เพ มข ดความสามารถของผ ประกอบการว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมให เข มแข ง สามารถแข งข นได อย างม ประส ทธ ภาพ 6.18 ส งเสร มภาคเศรษฐก จด จ ท ลและวางรากฐานของเศรษฐก จด จ ท ลให เร มข บเคล อนได อย างจร งจ ง ซ งจะทาให ท กภาคเศรษฐก จก าวหน าไปได ท นโลกและสามารถแข งข นในโลกสม ยใหม ได 7. กำรส งเสร มบทบำทและกำรใช โอกำสในประชำคมอำเซ ยน - เร งพ ฒนาความเช อมโยงด านการขนส งภายในอน ภ ม ภาคและภ ม อาเซ ยน โดยเร งข บเคล อน ตามแผนงานการพ ฒนาความร วมม อทางเศรษฐก จในอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความ ร วมม อทางเศรษฐก จอ ระวด -เจ าพระยา-แม โขง (ACMECS) แผนความร วมม อแห งอ าวเบงกอลส าหร บความ ร วมม อหลากหลายสาขาว ชาการและเศรษฐก จ (BIMSTEC) และแผนแม บทความเช อมโยงในอาเซ ยน - พ ฒนาเขตเศรษฐก จพ เศษ โดยเร มจากการพ ฒนาด านการค าชายแดนและโครงข ายการ คมนาคมขนส งบร เวณประต การค าหล กของประเทศเพ อรองร บการเช อมโยงกระบวนการผล ตและการลงท น ข ามแดน พ ฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให ความส าค ญก บด านชายแดนท สาค ญ 6 ด าน ได แก ปาด งเบซาร สะเดา อร ญประเทศ แม สอด บ านคลองล ก และบ านคลองใหญ 8. กำรพ ฒนำและส งเสร มกำรใช ประโยชน จำกว ทยำศำสตร เทคโนโลย กำรว จ ย และพ ฒนำ และนว ตกรรม 8.1 สน บสน นการเพ มค าใช จ ายในการว จ ยและพ ฒนาของประเทศเพ อม งเป าหมายให ไม ต า กว า 1% ของรายได ประชาชาต และม ส ดส วนร ฐต อเอกชน 30:70 ตามแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต เพ อให ประเทศม ความสามารถในการแข งข น 8.2 ส งเสร มให โครงการลงท นขนาดใหญ ของประเทศ เช น ด านพล งงานสะอาด ระบบราง ยานยนต ไฟฟ า การจ ดการน าและขยะ ใช ประโยชน จากผลการศ กษาว จ ย และพ ฒนาและนว ตกรรมของไทย ตามความเหมาะสม ในกรณ ท จาเป นจะต องซ อว สด อ ปกรณ หร อเทคโนโลย จากต างประเทศ จะให ม เง อนไขการ ถ ายทอดเทคโนโลย เพ อให สามารถพ งตนเองได ในอนาคตด วย

15 ~ ๑๓ ~ 9. กำรร กษำควำมม นคงของฐำนทร พยำกร และกำรสร ำงสมด ลระหว ำงกำรอน ร กษ ก บกำรใช ประโยชน อย ำงย งย น 9.1 ในระยะเฉพาะหน า เร งปกป องและฟ นฟ พ นท อน ร กษ ทร พยากรป าไม และส ตว ป า โดยให ความสาค ญในการแก ไขป ญหาการบ กร กท ด นของร ฐ พร อมส งเสร มการปล กไม ม ค าทางเศรษฐก จในพ นท เอกชน เพ อลดแรงกดด นในการต ดไม จากป าธรรมชาต 9.2 ในระยะต อไป พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ด นและแก ไขการบ กร กท ด นของร ฐ โดยย ด แนวพระราชดาร ท ให ประชาชนสามารถอย ร วมก บป าได เช น การกาหนดเขตป าช มชนให ช ดเจน 9.3 บร หารจ ดการทร พยากรน าของประเทศให เป นเอกภาพในท กม ต ท งเช งปร มาณและ ค ณภาพ จ ดให ม แผนบร หารน าของประเทศ เพ อให การจ ดท าแผนงานไม เก ดความซ าซ อนม ความเช อมโยงก น อย างเป นระบบ 9.4 เร งร ดการควบค มมลพ ษทางอากาศ ขยะ และน าเส ย ท เก ดจากการผล ตและบร โภค ใน พ นท ใดท สามารถจ ดการขยะม ลฝอยด วยการแปรร ปเป นพล งงานก จะสน บสน นให ด าเน นการ ส วนขยะ อ ตสาหกรรมน นจะวางระเบ ยบมาตรการเป นพ เศษ โดยก าหนดให ท งในบ อขยะอ ตสาหกรรมท สร างข นแบบม มาตรฐาน และพ ฒนาระบบตรวจสอบไม ให ม การล กลอบท งขยะต ดเช อ และใช มาตรการทางกฎหมายและการ บ งค บใช กฎหมายอย างเด ดขาด 10. กำรส งเสร มกำรบร หำรรำชกำรแผ นด นท ม ธรรมำภ บำล และกำรป องก นปรำบปรำมกำร ท จร ต และประพฤต ม ชอบในภำคร ฐ 10.1 จ ดระบบอ ตราก าล งและปร บปร งค าตอบแทนบ คลากรภาคร ฐให เหมาะสมและเป น ธรรม ย ดหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด เพ อสร างความเช อม นวางใจในระบบราชการ ลดต นท น ด าเน นการของภาคธ รก จเพ มศ กยภาพในการแข งข นก บนานาประเทศ การร กษาบ คลากรภาคร ฐท ม ประส ทธ ภาพไว ในระบบราชการ โดยจะดาเน นการต งแต ระยะเฉพาะหน าไปตามล าด บความจ าเป นและตามท กฎหมายเอ อให สามารถดาเน นการได 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ อให ประชาชนสามารถเข าถ งบร หารสาธารณะได รวดเร ว ท งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ม ให เจ าหน าท หล กเล ยง ประว งเวลา หร อใช อ านาจโดยม ชอบ ก อให เก ดการท จร ต หร อสร างความเส ยหายแก ประชาชนโดยเฉพาะน กลงท น ส วนในระยะเฉพาะหน า จะเน นการปร บปร งหน วยงานให บร การด านการท าธ รก จ การ ลงท น และด านบร การสาธารณะในช ว ตประจาว นเป นสาค ญ 10.3 เสร มสร างระบบค ณธรรมในการแต งต งและโยกย ายบ คลากรภาคร ฐ วางมาตรการ ป องก นการแทรกแซงจากน กการเม อง และส งเสร มให ม การน าระบบพ ท กษ ค ณธรรมมาใช ในการบร หารงาน บ คคลของเจ าหน าท ฝ ายต าง ๆ ปร บปร งและจ ดให ม กฎหมายท ครอบคล มการป องก นและปราบปรามการ ท จร ต และการม ผลประโยชน ท บซ อนในภาคร ฐท กระด บ โดยถ อว าเร องน เป นวาระสาค ญเร งด วนแห งชาต และ เป นเร องท ต องแทรกอย ในการปฏ ร ปท กด าน

16 ~ ๑๔ ~ 11. กำรปร บปร งกฎหมำยและกระบวนกำรย ต ธรรม 11.1 ในระยะเฉพาะหน า จะเร งปร บปร งประมวลกฎหมายหล กของประเทศและกฎหมาย อ น ๆ ท ล าสม ย ไม เป นธรรม ไม สอดคล องก บความตกลงระหว างประเทศ และเป นอ ปสรรคต อการบร หาร ราชการแผ นด น โดยจะใช กลไกของหน วยงานเด มท ม อย และระดมผ ทรงค ณว ฒ มาเป นคณะกรรมการท จะ จ ดต งข นเฉพาะก จเป นผ เร งดาเน นการ 11.2 ในระยะต อไป จะจ ดต งองค กรปฏ ร ปกระบวนการย ต ธรรมท ปราศจาการแทรกแซงของร ฐ

17 ว ส ยท ศน : ~ ๑๕ ~ นโยบำยกำรบร หำรรำชกำรของผ บ ญชำกำรต ำรวจแห งชำต นโยบำยกำรบร หำรรำชกำร : พ ท กษ ชำต ศำสน กษ ตร ย เป นท ร กของประชำชน 1. ปกป อง เท ดท น และพ ท กษ ร กษำไว ซ งสถำบ นพระมหำกษ ตร ย ๑.๑ รณรงค เท ดท น และเสร มสร างความส าน กในพระมหากร ณาธ ค ณให คนในชาต ม ความ จงร กภ กด ต อสถาบ นพระมหากษ ตร ย ๑.๒ เฝ าระว ง ตรวจสอบ ดาเน นการเก ยวก บการกระทาความผ ดในการละเม ดสถาบ นท กด าน และดาเน นคด โดยเด ดขาด ๑.๓ พ ฒนากลไกการถวายความปลอดภ ยของสถาบ นพระมหากษ ตร ย ให ม มาตรฐาน และ ประส ทธ ภาพส งส ด ๑.๔ ก าหนดมาตรการเช งร ก เพ อป องก นการน าเสนอข อม ลข าวสารผ านช องทางต างๆ โดยเฉพาะส อส งคมออนไลน ส ออ เล กทรอน กส ท ม ล กษณะเน อหาไม เหมาะสมและส งผลกระทบต อ สถาบ นพระมหากษ ตร ย ๑.๕ ส งเสร มและสน บสน นโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร 2. ร กษำควำมม นคงของชำต และแก ไขป ญหำควำมไม สงบในพ นท จ งหว ดชำยแดนภำคใต ๒.๑ เร งร ด ต ดตาม จ บก มด าเน นคด ผ กระท าความผ ดต อสถาบ นความม นคงแห ง ราชอาณาจ กรตลอดจนความผ ดท เก ยวเน อง รวมท งการส บสวนขยายผล กล มเคร อข าย ในคด ความผ ดท ม การ ใช อาว ธป นสงคราม ว ตถ ระเบ ดอย างเฉ ยบขาดและจร งจ ง ๒.๒ เพ มประส ทธ ภาพการบร หารสถานการณ ในภาวะว กฤต การร กษาความสงบเร ยบร อย การช มน มเร ยกร อง หร อต อต าน การบร หารงานของร ฐบาลและคณะร กษาความสงบแห งชาต โดยผล กด นให ม กฎหมาย ท เก ยวก บการช มน มในท สาธารณะ เพ อลดผลกระทบต อส ทธ เสร ภาพของบ คคลอ น ๒.๓ รณรงค เสร มสร างความปรองดองสมานฉ นท ร วมก บศ นย ปรองดองสมานฉ นท เพ อการ ปฏ ร ป ให เก ดข นท วท กพ นท และส งเสร มความส มพ นธ อ นด ต อประเทศเพ อนบ านท กระด บ เพ อสร างพ นธม ตร ในการป องก นและแก ไขป ญหาท ม ผลกระทบต อความม นคง ๒.๔ เร งน าส นต ส ขและความปลอดภ ยกล บมาส พ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต โดยน อม น ากระแสพระราชด าร ส เข าใจ เข าถ ง พ ฒนา เป นหล กปฏ บ ต โดยส งเสร มการม ส วนร วมของประชาชนใน พ นท ขยายกล มพ นธม ตรอย างต อเน อง รวมท งให ผ นาศาสนา ผ นาท องถ น เข ามาม ส วนร วมในการแก ป ญหา ๒.๕ ควบค มสถานการณ ความไม สงบในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ให กระทบต อการดารงช ว ต ตามปกต ของประชาชนน อยท ส ด

18 ~ ๑๖ ~ 3. งำนป องก นและแก ไขป ญหำกำรท จร ตประพฤต ม ชอบท กระด บ ๓.๑ ก าหนดมาตรการแนวทางป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบในท ก หน วยงาน โดยม งเน นการสร างธรรมาภ บาลในการบร หารงานท โปร งใส และสามารถตรวจสอบได ๓.๒ ปล กฝ งค าน ยมให แก ข าราชการต ารวจท กระด บด าเน นช ว ตตาม หล กปร ชญา เศรษฐก จ พอเพ ยง โดยเฉพาะผ บ งค บบ ญชาจ กต องเป นต นแบบ ในการประพฤต ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต ๓.๓ ให ผ บ งค บบ ญชาท กระด บ ต ดตามเอาใจใส ม ให ผ ใต บ งค บบ ญชาท จร ตประพฤต ม ชอบ โดยส งเกตการณ ขจ ดเหต ท อาจก อให เก ดการกระท าผ ดซ งอย ในว ส ยท จะด าเน นการป องก นตามควรแก กรณ และต องกวดข นควบค ม ก าก บด แลการปฏ บ ต หน าท ของผ ใต บ งค บบ ญชาให เป นไปตามกฎหมายและระเบ ยบ ของทางราชการอย างถ กต อง ม ประส ทธ ภาพเป นผลด ต อทางราชการ ๓.๔ แต งต งคณะกรรมการควบค มความประพฤต และว น ยข าราชการต ารวจท งในระด บส าน กงาน ตารวจแห งชาต กองบ ญชาการ กองบ งค บการ และกองก าก บการ เพ อให ท าหน าท ในการตรวจสอบ ต ดตามความ ประพฤต ผ ใต บ งค บบ ญชาในหน วยงานตามลาด บช น ๓.๕ ดาเน นการทางว น ยและกฎหมายอย างเด ดขาดก บเจ าหน าท ตารวจท แสวงหาผลประโยชน โดยม ชอบจากการปฏ บ ต หน าท หร อละเว นการปฏ บ ต หน าท 4. ป องก นปรำบปรำมและแก ไขป ญหำยำเสพต ด ๔.๑ ดาเน นการปราบปรามจบก มผ ผล ต ผ ค า ผ ลาเล ยงยาเสพต ดในท กระด บอย างจร งจ ง โดยเน น การสก ดก นท จ ดเส ยงและจ ดผ านตามแนวชายแดน เพ มประส ทธ ภาพในการสก ดก นป องก นม ให เข าส พ นท ช นใน รวมท งการส บสวนปราบปรามเคร อข ายผ ค ายาเสพต ดท งในและต างประเทศ ตลอดจนยกระด บมาตรฐาน ด านการข าวในการเช อมโยงข อม ลเคร อข ายยาเสพต ดต างประเทศก บกล มผ ค าภายในประเทศ ๔.๒ เร งร ดด าเน นมาตรการย ดทร พย มาตรการสมคบ และการฟอกเง นก บผ ท เก ยวข องก บยาเสพ ต ดตามกฎหมาย โดยรวดเร วและเป นธรรม เพ อทาลายสถานภาพทางเศรษฐก จของผ ผล ต ผ ค า และผ ท เก ยวข อง ๔.๓ หาความร วมม อก บหน วยงานท เก ยวข องในการป องก นแก ไขป ญหาการแพร ระบาดของยาเสพ ต ดในช มชน โรงเร ยน และสถานประกอบการต างๆ และก าหนดมาตรการในการป องก นกล มเส ยงและพ นท เส ยงโดยการจ ดระเบ ยบส งคมตามอานาจหน าท และเข มงวดกวดข นอบายม ขในพ นท ไม ให เป นแหล งม วส มและ แพร ระบาดของยาเสพต ด ๔.๔ เร งร ดส บสวนต ดตามจ บก มผ ต องหาตามหมายจ บยาเสพต ดมาดาเน นคด ตามกฎหมายและ ประชาส มพ นธ ให ผ เสพและผ ต ดยาเสพต ดรายงานต วเข าร บการบ าบ ดโดยสม ครใจเพ อลดความต องการยาเสพ ต ดในพ นท ลง พร อมท งม กลไกต ดตามช วยเหล ออย างเป นระบบ ๔.๕ ควบค ม ด แลความประพฤต ของเจ าหน าท ต ารวจท กระด บช นและป องก นไม ให เข าไปม ส วนเก ยวข องหร อละเว นการปฏ บ ต หน าท เพ อให ความช วยเหล อต อขบวนการค ายาเสพต ดหร อเป นผ กระทาผ ด เส ยเอง

19 ~ ๑๗ ~ 5. พ ท กษ ร บใช ให บร กำรประชำชนในท กม ต ๕.๑ ระดมสรรพกาล งให สถาน ตารวจเพ มมาตรฐานการปฏ บ ต งาน โดยเฉพาะการบร การ ร บใช ประชาชนให ได ร บความสะดวก รวดเร ว โปร งใส เป นธรรม ตามหล กธรรมาภ บาล ท าให ประชาชนร ส กว า ตารวจเป นม ตรม ความพ งพอใจ ร กและศร ทธาตารวจ ๕.๒ ยกระด บมาตรฐานการร กษาความสงบเร ยบร อยและการป องก นปราบปรามอาชญากรรม พ นฐานท เก ยวข องก บความปลอดภ ยช ว ต ร างกาย และทร พย ส นของประชาชน ตลอดจนการปราบปรามการ กระท าความผ ดอาชญากรรมเฉพาะทาง เช น การค ามน ษย คด ความผ ดเก ยวก บทร พยากรธรรมชาต อย าง จร งจ งโดยการน าเทคโนโลย สม ยใหม มาประย กต ใช ในการปฏ บ ต งาน เช น กล องวงจรป ด (CCTV) ระบบบอก ตาแหน งพ ก ด (GPS) กล องต ดรถยนต สายตรวจ ๕.๓ บ งค บใช กฎหมายและการอ านวยความย ต ธรรมทางคด อาญาด วยความเสมอภาคเป น กลางไม เล อกปฏ บ ต พน กงานสอบสวนต องทาสานวนโดยย ดหล กน ต ร ฐและน ต ธรรมสร างความเช อม นศร ทธาใน กระบวนการสอบสวนด าเน นคด อาญาโดยก าหนดมาตรฐานการสอบสวนให เป นท ยอมร บของประชาชนและ หน วยงานต างๆ ๕.๔ เพ มประส ทธ ภาพระบบงานสายตรวจให ม ความพร อมในการระง บเหต และเพ มความถ การตรวจเขตพ นท ร บผ ดชอบท าให ประชาชนร ส กปลอดภ ย ท งน ต องพ ฒนาระบบศ นย ร บแจ งเหต ให ม ประส ทธ ภาพ ส งส ดร บแจ งเหต ได ตลอด ๒๔ ช วโมง และแจ งต อสายตรวจซ งอย ในพ นท ร บผ ดชอบให ไปถ งท เก ดเหต อย าง รวดเร วท ส ด สถาน ต ารวจต องปร บปร งภ ม ท ศน และท พ กสายตรวจหร อหน วยบร การประชาชน (ป อมต ารวจ) ให ม ค ณล กษณะท เอ อต อการให บร การประชาชน แบบเบ ดเสร จจ ดเด ยว (One Stop Service) ๕.๕ ส งเสร มสน บสน นให ประชาชนเคร อข ายภาคร ฐ ภาคเอกชนองค กรปกครองส วนท องถ น และช มชนเข ามาม ส วนร วมในการป องก นและปราบปรามการกระท าความผ ดทางอาญาการร กษาความสงบ เร ยบร อยและความปลอดภ ยของประชาชน เพ อให เหมาะสมก บความต องการของแต ละท องถ น และช มชน โดยสถาน ตารวจต องพร อมร บฟ งความค ดเห นและสนองตอบต อความต องการของประชาชนในพ นท 6. อำนวยกำรจ ดกำรจรำจรอย ำงเป นระบบ ท นสม ย ปฏ บ ต หน ำท ด วยควำมซ อส ตย ส จร ต ๖.๑ บร หารจ ดการการจราจรอย างเป นระบบ ให ครอบคล มท กโครงข ายจราจร และบ งค บใช กฎหมายจราจรอย างเคร งคร ดต อเน องและเท าเท ยมก น ๖.๒ ดาเน นการศ กษา ว เคราะห วางแผนในการป องก นและลดอ บ ต เหต ทางการจราจรในพ นท อย างเป นระบบ ๖.๓ ยกระด บมาตรฐานการจ ดการจราจร โดยการน าเทคโนโลย สม ยใหม มาประย กต ใช เช น กล องตรวจจ บการฝ าฝ นส ญญาณไฟ หร อ ส ญญาณจราจรต างๆ รวมท งเพ มประส ทธ ภาพระบบใบส งจราจร ออนไลน เพ อให เก ดความคล องต วสาหร บเจ าหน าท ในการปฏ บ ต งาน ๖.๔ ปล กจ ตสาน กให เจ าหน าท ตารวจจราจรปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ตส ภาพ และ ย มแย มแจ มใสแต ย งคงบ งค บใช กฎหมายอย างเคร งคร ด ไม เร ยกร บผลประโยชน ใดๆ ๖.๕ ดาเน นการทางว น ยและกฎหมายอย างเด ดขาดก บเจ าหน าท ตารวจจราจรท แสวงหาประโยชน โดยม ชอบจากการปฏ บ ต หน าท รวมท งประชาส มพ นธ รณรงค ให ประชาชน ปฏ บ ต ตามกฎจราจร เม อกระท า ผ ดต องยอมร บการดาเน นคด ตามข นตอนของกฎหมาย ไม เสนอส นบนให ก บเจ าหน าท ตารวจจราจรเพ อให เจ าหน าท ตารวจจราจรละเว นการดาเน นคด

20 ~ ๑๘ ~ 7. บร หำรจ ดกำรให ตำรวจดำรงช พได อย ำงม เก ยรต ม ศ กด ศร และเป นท ร กของประชาชน ๗.๑ ยกระด บสว สด การด านความเป นอย ของข าราชการต ารวจให อย ด ม ส ขแบบพอเพ ยง ตลอดจนสร างท พ กอาศ ยให ก บข าราชการต ารวจอย างเพ ยงพอ เหมาะสม ตามแนวทาง อย พอด ม พอใช ใจเป น ส ข ๗.๒ จ ดหาอ ปกรณ อาว ธย ทโธปกรณ ยานพาหนะ เคร องม อเคร องใช ท จาเป นในการปฏ บ ต งาน ของข าราชการตารวจ ให พอเพ ยงและเหมาะสม ก บจานวนกาล งพลตามส ดส วน ความหนาแน นของประชากร และสภาพป ญหาอาชญากรรม ๗.๓ บร หารงานกาล งพลท งการแต งต ง โยกย าย เล อนเง นเด อน การป นบาเหน จความชอบตลอดจน การลงโทษทางว น ย โดยย ดหล กค ณธรรมโปร งใส สร างหล กเกณฑ เป นท ยอมร บของข าราชการตารวจท กระด บ ๗.๔ ก าหนดมาตรการแนวทางการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบในท ก หน วยงาน โดยม งเน นการสร างธรรมาภ บาลในการบร หารงาน รวมท งปล กฝ งค าน ยมให แก ข าราชการต ารวจ ดาเน นช ว ตตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง เพ อลดภาระหน ส น และม เง นออมไว ใช ในยามจาเป น ๗.๕ ส งเสร มภาพล กษณ กระบวนงาน มาตรการในการดาเน นงานบร การร บใช ประชาชนและ ผลการปฏ บ ต งานให ประชาชนได ร บร ตามช องทางส อต าง ๆ อย างต อเน อง เพ อเสร มสร างศร ทธาของ ประชาชนท ม ต อองค กรตารวจ 8. เตร ยมควำมพร อมส งส ดเพ อเข ำส ประชำคมเศรษฐก จอำเซ ยน ๘.๑ เร งร ด ต ดตาม การปฏ บ ต ของท กหน วยงานภายในสาน กงานต ารวจแห งชาต และประสาน การปฏ บ ต ก บหน วยงานภายนอก เพ อให สาน กงานตารวจแห งชาต เป นหน วยงานท ม ความพร อมเข าส ประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน ๘.๒ พ ฒนาหน วยฝ กอบรมต าง ๆ ของส าน กงานต ารวจแห งชาต ให ม ความพร อม ม มาตรฐาน ม ข ดความสามารถรองร บการฝ กอบรมต ารวจให ม ความเช ยวชาญ สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพตามมาตรฐานสากล ๘.๓ ส งเสร มให ข าราชการตารวจท กระด บม ความร ท กษะโดยเฉพาะภาษาอ งกฤษซ งเป นภาษาสากลใน การส อสาร รวมท งภาษาของประเทศในกล มประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ๘.๔ ปร บปร งสถาน ตารวจท ร บผ ดชอบเส นทางหลวงแผ นด น ซ งเช อมโยงโครงข ายประเทศอาเซ ยน (Asian Highway Route) ให ม ความพร อมในการให บร การแก ประชากรอาเซ ยน ๘.๕ เตร ยมความพร อมการบ งค บใช กฎหมายการแก ไข ปร บปร ง กฎหมายระหว างประเทศอาเซ ยน เพ อทาความตกลงในการปฏ บ ต ร วมก นของเจ าหน าท ตารวจ รวมท งประชาชนของท กประเทศสมาช ก

21 ~ ๑๙ ~ ตำรำงแสดงควำมเช อมโยง ระหว ำงแผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม ของต ำรวจภ ธรภำค 2 ก บกลย ทธ เพ อด ำเน นกำรให บรรล เป ำประสงค ของ สำน กงำนต ำรวจแห งชำต

22 ~ ๒๐ ~ ย ทธศำสตร ท ๑ ยกระด บข ดควำมสำมำรถในกำรปฏ บ ต ภำรก จหล กเพ อตอบสนองนโยบำยร ฐบำล ต วช ว ดย ทธศาสตร ควำมหวำดกล วภ ยอำชญำกรรมของประชำชน

23 ~ ๒๑ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๑.๑ ภารก จท ๑.๑.๑.๑ ปกป อง 1) การทบทวนซ กซ อมแผน ถปภ. - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ได ร บมอบหมาย เท ดท น พ ท กษ ร กษา 2) การเท ดพระเก ยรต รณรงค ประชาส มพ นธ เก ยวก บ เก ดผลส มฤทธ สถาบ นพระมหากษ ตร ย พระราชกรณ ยก จ งานว นเฉล มพระชนมพรรษา - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 3) การปราบปรามการกระทาความผ ดเก ยวก บการ - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ละเม ดสถาบ น 4) การป องก นการนาเสนอข อม ลข าวสารผ านช องทาง - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ต างๆ โดยเฉพาะส อส งคมออนไลน ส อ อ เล กทรอน กส ท ม ล กษณะเน อหาไม เหมาะสมและ ส งผลกระทบต อสถาบ นพระมหากษ ตร ย 5) การสน บสน นโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ในพ นท 6) ก จกรรมการถวายความปลอดภ ยเม อม การเสด จเข า - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 มาในพ นท 7) โครงการฝ กทบทวนเจ าหน าท ช ดรถอาว ธและ - บก.สส.ภ.2 อ ปกรณ พ เศษ (นปพ.) ภ.2 8) การฝ กอบรมข าราชการตารวจท ปฏ บ ต หน าท ถปภ. - ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2, ภ.จว., สภ. 9) จ ดต งศ นย ร บเร องร องเร ยนเก ยวก บการกระทาผ ด - ภ.จว.ชลบ ร หร อการหม นสถาบ นพระมหากษ ตร ย 10) โครงการปล กป าเฉล มพระเก ยรต - ภ.จว.ตราด ๑.๑.๑.๒ ป องก นและ ปราบปรามยาเสพต ด 11) โครงการผ าห มคลายหนาวเพ อน องน กเร ยนขาด - ภ.จว.นครนายก แคลน 12) โครงการจ ตอาสาไถ ช ว ตโคกระบ อเพ อถวายเป น - ภ.จว.นครนายก พระราชก ศล 13) ต งช ดเฝ าระว งโซเช ยลม เด ย ป องก นการนาเสนอ - ภ.จว.ปราจ นบ ร ข อม ลเก ยวก บสถาบ น 14) โครงการอ างเก บน า ห วยโสมง - ภ.จว.ปราจ นบ ร 15) โครงการพ ฒนาส วนพระองค บางแตน - ภ.จว.ปราจ นบ ร 16) การดาเน นการทางว น ยก บข าราชการตารวจท - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 เก ยวข องก บยาเสพต ด 17) มาตรการป องก นปราบปรามเคร อข ายยาเสพต ด - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 18) โครงการป ดล อมตรวจค นพ นท แพร ระบาดยาเสพ - บก.สส.ภ.2 ต ด และย ดทร พย ผ เก ยวข องก บยาเสพต ด 19) โครงการ D.A.R.E. - ฝอ.3(4) บก.อก.ภ.2 ภ.จว. ใน ภ.2 20) โครงการบ านส ขาว - ฝอ.7 บก.อก.ภ.2, ภ.จว.ปราจ นบ ร 21) การย ดทร พย ก บผ เก ยวข องก บยาเสพต ดตาม - ภ.จว., สภ. กฎหมาย 22) โครงการ1ส บ1หมาย - ภ.จว.จ นทบ ร

24 ~ ๒๒ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร 23) โครงการบ านส ขาว - ภ.จว.จ นทบ ร / - ภ.จว.ชลบ ร /ภ.จว.ตราด 24) โครงการน กเร ยนส ขาว - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 1.๑.๑.๔ ร กษาความ ปลอดภ ยให ก บ น กท องเท ยว ๑.๑.๑.๕ ควบค ม ปราบปรามแรงงานต าง ด าว ๑.๑.๑.๗ ปฏ บ ต การ ด านต างๆ ท กระทบต อ ความม นคง 25) โครงการสถานประกอบการไร สารเสพต ด - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 26) ก จกรรมโรงงานปลอดผ ม หมายจ บยาเสพต ด - ภ.จว.ชลบ ร 27) โครงการโรงงานส ขาว - ภ.จว.ชลบ ร 28) โครงการโรงเร ยนส ขาว - ภ.จว.ชลบ ร 29) โครงการกวาดบ านส ขาว ( ต ปณ. ผบก.) - ภ.จว.นครนายก 30) ประชาส มพ นธ ผ านจอภาพ LED เก ยวก บ - ภ.จว.นครนายก หมายจ บคด ยาเสพต ด 31) โครงการช มชนอ นใจได ล กหลานกล บค น - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 32) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การยาเสพต ด - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 33) ต งช ดตรวจสอบทร พย ส นเก ยวข องก บยาเสพต ด - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 34) ต งช ดปฏ บ ต การการข าวยาเสพต ด - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 35) ต งช ดปฏ บ ต การปราบปรามยาเสพต ด - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 36) โครงการโรงพ กส ขาว - ภ.จว.นครนายก 37) โครงการ The Ping เพ อป องก นและแก ไข - ภ.จว.สระแก ว ป ญหาอาชญากรรมและยาเสพต ด 38) มาตรการให ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น - บก.สส.ภ.2, ภ.จว., สภ. ของน กท องเท ยว 39) แผนเม องน าอย น าเท ยว - ฝอ.3(1) บก.อก.ภ.2 40) โครงการ Safety Zone - ภ.จว., สภ. 41) ก จกรรมการร กษาความปลอดภ ยแก น กท องเท ยว - ภ.จว.จ นทบ ร 42) การปราบปราบปรามแรงงานต างด าวเข าเม องผ ด - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 กฎหมาย ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2 43) โครงการตรวจสอบสถานท ก อสร าง ท พ กแรงงาน - บก.สส.ภ.2 สถานบร การ และก จการประมงท ม แรงงานต าง ด าวหลบหน เข ามาทางาน 44) โครงการส บสวนปราบปรามการปล อยเง นก และ - บก.สส.ภ.2 ทวงหน นอกระบบ 45) ลดความร นแรงของการเก ดอาชญากรรม ควบค ม - บก.สส.ภ.2, ภ.จว., สภ. อาว ธป น อาว ธสงคราม 46) โครงการฝ กอบรมย ทธว ธ ตารวจส ญจร ระด บช ด - ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ปฏ บ ต การประจาสถาน ภ.2 ประจาป งบประมาณ พ.ศ ) พ ฒนาและเสร มสร างสมรรถภาพกองร อย คฝ. - ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2 48) ก จกรรมการฝ กอบรมกองร อยเข มแข ง - ภ.จว.จ นทบ ร

25 ~ ๒๓ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร 49) พ ฒนาระบบงานการข าวเพ อความม นคง - ภ.จว.จ นทบ ร - ภ.จว.ปราจ นบ ร - ภ.จว.นครนายก 50) พ ฒนาความพร อมของหน วยในการร กษาความ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ภ.จว. ๑.๑.๑.๘ เตร ยมความ พร อมขององค การเพ อ รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน สงบเร ยบร อยในการช มน มเร ยกร องต าง ๆ 51) การฝ กอบรม ด านภาษาของหน วยงานตารวจท เก ยวข อง 52) ต งคณะทางานเพ อข บเคล อนประชาคมอาเซ ยน (AEC) 53) เตร ยมความพร อมการบ งค บใช กฎหมายการแก ไข ปร บปร ง กฎหมายระหว างประเทศอาเซ ยน เพ อ ทาความตกลงในการปฏ บ ต ร วมก นของเจ าหน าท ตารวจ รวมท งประชาชนของท กประเทศสมาช ก 54) โครงการฝ กอบรมภาษาส อาเซ ยนให แก ข าราชการ ตารวจ 55) โครงการปร บปร งสถาน ตารวจท ร บผ ดชอบ เส นทางหลวงแผ นด นซ งเช อมโยงโครงข าย ประเทศอาเซ ยน(Asian Highway Route) 56) การจ ดทาป ายสถานท สถาน ยานพาหนะและส ง อ ปกรณ เพ อรองร บอาเซ ยน 57) การว เคราะห สถานภาพเช งประชากรว า ในพ นท ม แหล งพาน กอาศ ย กล มคนต างชาต บร เวณใด ประมาณเท าใด ม การรวมกล มอย างไร 58) ปร บปร งสถาน ตารวจท ร บผ ดชอบเส นทางหลวง แผ นด น ซ งเช อมโยงโครงข ายประเทศอาเซ ยน (Asian Highway Route) ให ม ความพร อมในการ ให บร การแก ประชากรอาเซ ยน ปราจ นบ ร - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 ท ก หน วยในส งก ด ภ.2 - ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 ภ.จว., สภ. ใน ภ.2 - ภ.จว., สภ. - ภ.จว., สภ. - ภ.จว., สภ. 59) โครงการผ นาช มชนส ญจร - ภ.จว.จ นทบ ร 60) โครงการสานส มพ นธ ก บเพ อนบ าน(จว.พระ - ภ.จว.ตราด ตะบอง, โพธ ส ตย และเกาะกง ประเทศก มพ ชา) 61) จ ดหาอาสาสม ครตารวจชาวต างประเทศ - ภ.จว.ปราจ นบ ร 62) จ ดต งศ นย อาเซ ยนตารวจภ ธรจ งหว ดภ.จว.จ นทบ ร - ภ.จว.จ นทบ ร 63) จ ดทาป ายสถานท ยานพาหนะและส งอ ปกรณ - ภ.จว.จ นทบ ร เพ อรองร บอาเซ ยน 64) โครงการ Smart Police Speak Ehglish อย าง - ภ.จว.สระแก ว ม นใจ 65) โครงการให ความร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยนแก - ศฝร.ภ.2 ข าราชการตารวจและผ เข าร บการฝ กอบรม 66) โครงการอบรมให ความร ในด านภาษาต างประเทศ - ศฝร.ภ.2

26 ~ ๒๔ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร 1.1.๑.๙ ร กษาความ 67) โครงการปราจ นอายส - ภ.จว.ปราจ นบ ร สงบเร ยบร อยเพ อความ 68) โครงการเพ มประส ทธ ภาพการร กษาความ - ภ.จว.ปราจ นบ ร ปลอดภ ยในช ว ต และ ปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชน ทร พย ส นของประชาชน 69) โครงการป องก นแก ไขป ญหาช มชน ส งคม - ศฝร.ภ.2 ๑.๒ ลดความ หวาดกล วภ ย อาชญากรรมของ ประชาชน - เพ มประส ทธ ภาพการ ป องก นและปราบปราม อาชญากรรมท สร าง ความเด อดร อน แก ประชาชน ช มชน และท ม ผลกระทบต อ ส งคมในท กระด บ 70) โครงการตรวจสอบสถานบร การท ม การนาหญ ง - บก.สส.ภ.2 หร อเด กมาค าประเวณ หร อค ามน ษย และบ งค บ ใช แรงงาน 71) โครงการปราบปรามผ กระทาผ ดเก ยวก บ - บก.สส.ภ.2 ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 72) โครงการปราบปรามอาว ธป น อาว ธสงคราม และ - บก.สส.ภ.2 ว ตถ ระเบ ด 73) โครงการส บสวนปราบปรามจ บก มผ ม อ ทธ พล - บก.สส.ภ.2 และม อป นร บจ าง 74) การพ ฒนาระบบงานป องก นเหต อาชญากรรม - บก.สส.ภ.2, ภ.จว., สภ. 75) โครงการศ นย ปฏ บ ต การส งการและควบค ม - บก.สส.ภ.2, ภ.จว., สภ. CCOC หมายจ บค างเก า 76) การป องก นและปราบปรามการค ามน ษย (การค า - ฝอ.5 บก.อก.ภ.2, ภ.จว. มน ษย ข ามชาต ), สภ. 77) ภ.จว.ปราจ นบ ร โมเดล, การใช ระบบ Line ในงาน - ภ.จว., สภ. ปราบปรามอาชญากรรม 78) การจ ดระบบสายตรวจ จยย./รถยนต ท (ท ม - ภ.จว., สภ. อาชญากรรมส ง/พ นท เป าหมาย 79) การปร บปร งเขตตรวจของสายตรวจ จยย./ - ภ.จว., สภ. รถยนต ในพ นท ช มชนเม อง/ท ม ประชากร หนาแน น 80) การพ ฒนาระบบร บแจ งเหต ๑๙๑ - ภ.จว., สภ. 81) โครงการสายตรวจเด นเท า - ภ.จว., สภ. 82) โครงการหม บ านเข มแข ง - ภ.จว., สภ. 83) โครงการอาสาจราจร - ภ.จว., สภ. 84) โครงการสายตรวจตากส น - ภ.จว.จ นทบ ร 85) โครงการสายตรวจชายหาด - ภ.จว.ชลบ ร 86) โครงการสายตรวจส มพ นธ (สายตรวจอ นทร ) - ภ.จว.ชลบ ร 87) โครงการสายตรวจ All in one (* ป องก น - ภ.จว.ตราด ปราบปราม * อานวยความสะดวกการจราจร * งานมวลชนส มพ นธ ) 88) โครงการสายตรวจข นด าน - ภ.จว.นครนายก 89) จ ดประกวดต ยาม/หน วยบร การประชาชน - ภ.จว.ปราจ นบ ร

27 ~ ๒๕ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร 90) ก จกรรมการจ ดระบบงานสายตรวจให ม ความ - ภ.จว.จ นทบ ร พร อม 91) จ ดต งท มว เคราะห อาชญากรรม - ภ.จว.จ นทบ ร ภ.จว. ฉะเช งเทรา 92) ต งจ ดตรวจจ ดสก ดเส นทางสาค ญ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ๑.๓ ม ระบบและ กระบวนงานท ตอบสนอง นโยบายร ฐบาลท ม ประส ทธ ภาพ ๑.๔ ม เทคโนโลย อ ปกรณ และ เคร องม อพ เศษ รวมท งระบบ สารสนเทศ อ จฉร ยะ ๑.๓.๑ ปร บปร ง พ ฒนา ระบบงานและ กระบวนงานของ หน วยงานร บผ ดชอบให ม ประส ทธ ภาพ ๑.๓.๒ ประชาส มพ นธ กระบวนงานและ มาตรการในการ ดาเน นงานให แก ประชาชนได ร บร ๑.๔.๑ นาระบบ เทคโนโลย ท ท นสม ย และเหมาะสมมาใช ใน การปฏ บ ต งาน 93) โครงการ POLIS - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ภ.จว. ปราจ นบ ร 94) โครงการ CRIMES - ภ.จว.ฉะเช งเทรา - ภ.จว.ปราจ นบ ร 95) การดาเน นคด ท ม ผ เส ยหายเป นน กท องเท ยว - ภ.จว.ชลบ ร โดยเฉพาะในเม องท องเท ยวสาค ญเม องพ ทยา 96) การอบรมเตร ยมความพร อมของ พน กงานว ทย - ภ.จว.นครนายก และสายตรวจ 97) โครงการปราจ นโมเดล - ภ.จว.ปราจ นบ ร 98) โครงการศ นย อาชญากรรมข ามชาต - ภ.จว.ปราจ นบ ร 99) การส มมนา ผบก. ท วประเทศข บเคล อนการ - ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ปฏ บ ต ตามนโยบาย 100) การส มมนา หน. สภ. - ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 101) การส มมนาผ บ งค บบ ญชาระด บส ง ต งแต ผบก. - ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 >รอง ผบช.ภ.2 มอบนโยบายการปฏ บ ต ราชการ 102) การประกวด ผบก. เข มแข งในการควบค มฝ งชน - ฝอ.3(2) บก.อก.ภ.2 103) ดาเน นการตามนโยบายของ คสช. - การปรองดอง - อบายม ข / อาว ธสงคราม / แข งรถในทาง - การทางานร วมก บฝ ายทหาร - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 104) โครงการจ ดหาเคร องคอมพ วเตอร เพ ม - ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานด านเทคโนโลย สารสนเทศ ตารวจภ ธรภาค 2 105) โครงการฝ กอบรมความร เก ยวก บคอมพ วเตอร - ฝอ.9 บก.อก.ภ.2 106) โครงการพ ฒนาระบบอ นเตอร เน ตภายใน ศฝร.ภ.2 - ศฝร.ภ.2

28 ~ ๒๖ ~ ย ทธศำสตร ท 2 กำรพ ฒนำงำนตำรวจให โปร งใส ม มำตรฐำน ต วช ว ดย ทธศาสตร ควำมเช อม นของประชำชนต อกำรปฏ บ ต งำนของตำรวจ

29 ~ ๒๗ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๒.๑ ส งคมและ ประชาชนเช อม น ต อองค การตารวจ 1) โครงการคร พ เล ยง - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ๒.๑.๑ พ ฒนาระบบ การต ดตามตรวจสอบ การปฏ บ ต งาน ท งจาก ภายในและภายนอก องค การ ๒.๑.๒ นามาตรการ ป องก นปราบปรามการ ท จร ตและประพฤต ม ชอบมาบ งค บใช ก บ ข าราชการตารวจท ประพฤต ม ชอบอย าง จร งจ ง 2) พ ฒนาท มส บสวน ท ต องม ความส มพ นธ เช อมต อ ระหว างพ นท โดยเฉพาะพ นท พ ทยาและโดยรอบ เหต เก ด สภ.ใด ท ก สภ.ต องร บทราบ และช วยก น ทางานร วมก น 3) กาหนดมาตรการแนวทางป องก นและแก ไขป ญหา การท จร ตประพฤต ม ชอบในท กหน วยงาน โดย ม งเน นการสร างธรรมาภ บาลในการบร หารงานท โปร งใส และสามารถตรวจสอบได 4) ดาเน นการทางว น ยและกฎหมายอย างเด ดขาดก บ เจ าหน าท ตารวจท แสวงหาผลประโยชน โดยม ชอบ จากการปฏ บ ต หน าท หร อละเว นการปฏ บ ต หน าท 5) แต งต งคณะกรรมการควบค มความประพฤต และ ว น ยข าราชการตารวจในระด บกองบ ญชาการ กอง บ งค บการ และกองกาก บการ เพ อให ทาหน าท ใน การตรวจสอบ ต ดตามความประพฤต ผ ใต บ งค บบ ญชาในหน วยงานตามลาด บช น 6) ปล กฝ งค าน ยมให แก ข าราชการตารวจท กระด บ ดาเน นช ว ตตาม หล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง โดยเฉพาะผ บ งค บบ ญชาจ กต องเป นต นแบบ ในการ ประพฤต ปฏ บ ต หน าท ด วยความซ อส ตย ส จร ต 7) ให ผ บ งค บบ ญชาท กระด บ ต ดตามเอาใจใส ม ให ผ ใต บ งค บบ ญชาท จร ตประพฤต ม ชอบ โดย ส งเกตการณ ขจ ดเหต ท อาจก อให เก ดการกระทาผ ด ซ งอย ในว ส ยท จะดาเน นการป องก นตามควรแก กรณ และต องกวดข นควบค ม กาก บด แลการปฏ บ ต หน าท ของผ ใต บ งค บบ ญชาให เป นไปตามกฎหมายและ ระเบ ยบของทางราชการอย างถ กต อง ม ประส ทธ ภาพเป นผลด ต อทางราชการ - บก.สส.ภ.2, - ภ.จว., สภ. - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 8) โครงการส งไม ฟ องเป นศ นย - ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 9) โครงการใจประสานใจ - ภ.จว.จ นทบ ร 10) โครงการเพ อนแท ด แลก น - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 11) โครงการสวนคร วสาม คค - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 12) โครงการเตร ยมความพร อมให แก ข าราชการ ตารวจก อนเกษ ยณ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา-57/ ภ.จว.ชลบ ร -55/ภ.จว. ตราด-39/ระยอง-39/ ภ.จว.นครนายก-54 - ภ.จว.นครนายก 13) โครงการปล กฝ งธรรมะ และจร ยธรรมโดยพระ อาจารย น กเทศน 14) โครงการเย ยมบ านตารวจ - ภ.จว.นครนายก

30 ~ ๒๘ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร 15) โครงการเล ยงจ งหร ดเสร มรายได - ภ.จว.นครนายก ๒.๑.๓ ม งม นทางาน เพ อภาพล กษณ ของ ตารวจให เป นท ยอมร บ ของส งคมและ ประชาชน ๒.๑.๔ เสร มสร าง ว ฒนธรรมองค การ โดย ย ดถ อศ กด ศร จร ยธรรม และหล กภาระหน าท ความร บผ ดชอบท ม ต อ ส งคม ๒.๑.๕ เสร มสร างและ พ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรมข าราชการ ตารวจในท กระด บ 16) ต งศ นย เพ อสน บสน นและส งเสร มด านว น ย และ - ภ.จว.ปราจ นบ ร ค าน ยมคนไทย 12 ประการของ คสช. 17) โครงการตารวจไทยใจสะอาด - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 18) จ ดต งศ นย ปฏ บ ต การต อต านการท จร ตคอร ร ปช น - ภ.จว.สระแก ว เพ อดาเน นการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ต ประพฤต ม ชอบ (คาส ง ภ.จว.สระแก ว ท 338/2557 ลง 27 ต.ค.57) 19) โครงการทาบ ญต กบาตรตอนเช าปล กฝ งค าน ยม - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ให แก ข าราชการ 20) ส งเสร มภาพล กษณ กระบวนงาน มาตรการใน - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 การดาเน นงานบร การร บใช ประชาชนและผลการ ปฏ บ ต งานให ประชาชนได ร บร ตามช องทางส อต าง ๆ อย างต อเน อง เพ อเสร มสร างศร ทธาของ ประชาชนท ม ต อองค กรตารวจ 21) ก จกรรม FAN PAGE FACEBOOK - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 22) ช ดปฏ บ ต การมวลชนส มพ นธ เดอะป ง โดนใจ - ภ.จว.สระแก ว 23) โครงการบร การทางว ชาการและว ชาช พท - ศฝร.ภ.2 ตอบสนองความต องการของช นชน ส งคม 24) โครงการยกย องเช ดช เก ยรต หน วยงานฯ ประจาป - ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 25) โครงการตารวจส ขาว ดาวค ณธรรม - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ภ.จว. ระยอง 26) ส งเสร มว ฒนธรรมองค การท ด และปร บปร ง - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ว ฒนธรรมองค การท สร างพฤต กรรมในทางลบ 27) โครงการค ดเล อกบ คคลต นแบบ - ฝอ.7 บก.อก.ภ.2 28) โครงการตารวจด เด น - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 29) โครงการอบรมให ความร ในเร องของค ณธรรม จร ยธรรมตารวจ - ศฝร.ภ.2, ภภ.จว. ฉะเช งเทรา

31 ~ ๒๙ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๒.๒ ผ ร บบร การม ๒.๒.๑ ให ความสาค ญ 30) การให บร การด านการจราจร ห ามออกใบส ง เพ อ - ภ.จว., สภ. ความพ งพอใจต อ การปฏ บ ต งาน ก บการให บร การด วย ความรวดเร ว ถ กต อง แสวงหาผลประโยชน 31) ดาเน นการทางว น ยและกฎหมายอย างเด ดขาดก บ - ภ.จว., สภ. ของตารวจ เป นธรรม โปร งใส สามารถตรวจสอบได เจ าหน าท ตารวจจราจรท แสวงหาประโยชน โดยม ชอบจากการปฏ บ ต หน าท รวมท งประชาส มพ นธ รณรงค ให ประชาชน ปฏ บ ต ตามกฎจราจร เม อ กระทาผ ดต องยอมร บการดาเน นคด ตามข นตอน ของกฎหมาย ไม เสนอส นบนให ก บเจ าหน าท ตารวจจราจรเพ อให เจ าหน าท ตารวจจราจรละเว น การดาเน นคด 32) ดาเน นการศ กษา ว เคราะห วางแผนในการ - ภ.จว., สภ. ป องก นและลดอ บ ต เหต ทางการจราจรในพ นท อย างเป นระบบ 33) บร หารจ ดการการจราจรอย างเป นระบบ ให - ภ.จว., สภ. ครอบคล มท กโครงข ายจราจร และบ งค บใช กฎหมายจราจรอย างเคร งคร ดต อเน องและเท า เท ยมก น 34) ยกระด บมาตรฐานการจ ดการจราจร โดยการนา - ภ.จว., สภ. เทคโนโลย สม ยใหม มาประย กต ใช เช น กล อง ตรวจจ บการฝ าฝ นส ญญาณไฟ หร อ ส ญญาณ จราจรต างๆ รวมท งเพ มประส ทธ ภาพระบบใบส ง จราจรออนไลน เพ อให เก ดความคล องต วสาหร บ เจ าหน าท ในการปฏ บ ต งาน 35) ระดมสรรพกาล งให สถาน ตารวจเพ มมาตรฐาน - ภ.จว., สภ. การปฏ บ ต งาน โดยเฉพาะการบร การร บใช ประชาชนให ได ร บความสะดวก รวดเร ว โปร งใส เป นธรรม ตามหล กธรรมาภ บาล ทาให ประชาชน ร ส กว าตารวจเป นม ตรม ความพ งพอใจ ร กและ ศร ทธาตารวจ 36) โครงการต ดต งระบบGPSสายตรวจจราจร - ภ.จว.จ นทบ ร 37) โครงการคร 5 นาท หน าเสาธง (ให ความร แก เด ก - ภ.จว.จ นทบ ร /ภ.จว. น กเร ยนในสถานศ กษา) ฉะเช งเทรา 38) โครงการ"จราจร ส จร ต แจ มใส ไม เร ยกร บ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ผลประโยชน " 39) โครงการตาว เศษจราจร - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 40) โครงการข บข รถถ กกฎลดอ บ ต เหต (ในโรงงาน)/ - ภ.จว.ชลบ ร (สถานศ กษา) 41) โครงการจราจรย ม ประชาชนอ มใจ ข บข ปลอดภ ยท กเส นทาง - ภ.จว.นครนายก 42) โครงการ Full Service - ภ.จว.ปราจ นบ ร 43) ฝ กอบรมเจ าหน าท ตารวจให ม ความร ความเข าใจ การปฏ บ ต งานตามหล กเกณฑ และเป นมาตรฐาน - ภ.จว.ระยอง ภ.จว.ปราจ นบ ร

32 ~ ๓๐ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๒.๒.๒ เพ มข ด 44) การฝ กย ทธว ธ ตารวจ - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ความสามารถของสถาน 45) โครงการ One Stop Service - ภ.จว., สภ. ตารวจในท กม ต 46) โครงการโรงพ กเพ อประชาชน - ภ.จว., สภ. ๒.๓ ม กระบวนงานท โปร งใสม มาตรฐาน ๒.๒.๓ ปร บท ศนคต และว ธ การทางานท ม งเน นผลส มฤทธ โดย ย ดประชาชนและช มชน เป นศ นย กลาง ๒.๒.๔ นาประชาชน เข ามาม ส วนร วมใน ก จการตารวจ ๒.๒.๕ ดาเน นก จกรรม ท ม งเน นการแก ป ญหา ของช มชนและส งคม ๒.๓.๑ กาหนดกรอบ มาตรฐาน และปร บปร ง แก ไขข นตอน กระบวนงานและ ระยะเวลาในการ ปฏ บ ต งานของสถาน ตารวจและงานบร การ ประชาชน ๒.๓.๓ เผยแพร ประชาส มพ นธ กรอบ มาตรฐานข นตอน กระบวนงานและ ระยะเวลาในการ ปฏ บ ต งานให ประชาชน ร บร โดยใช ส อต าง ๆ 47) โครงการอบรมพ ฒนาประส ทธ ภาพข าราชการ ตารวจ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา 48) โครงการตารวจช มชน - ฝอ.5 บก.อก.ภ.2, ภ.จว. ระยอง 49) โครงการช มชนมวลชนส มพ นธ - ภ.จว.ระยอง 50) โครงการตารวจไทยใส ใจบร การ (service mild) - ภ.จว.ระยอง 51) โครงการลดข นตอนให บร การในช นสอบสวน - ภ.จว.ระยอง 52) โครงการอบรม พ ฒนาศ กยภาพเจ าหน าท ตารวจ ในการเฝ าระว งและบ งค บการใช กฎหมาย - ภ.จว.ระยอง 53) การจ ดทาส อประชาส มพ นธ ในท กร ปแบบ เพ อให - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ประชาชนได ร บร ร บทราบการปฏ บ ต หน าท ของ ตารวจ 54) จ ดทาเว บไซด ของหน วยงาน - ภ.จว.ปราจ นบ ร 55) จ ดทาส อประชาส มพ นธ ในท กร ปแบบ เพ อให ประชาชนได ร บร ร บทราบการปฏ บ ต หน าท ของ ตารวจ - ภ.จว.ปราจ นบ ร ๒.๓.๔ พ ฒนาบ คลากร ให ม ความร ความเข าใจ ปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ และว ธ การตาม มาตรฐานค ม อการ ปฏ บ ต งานท กาหนด 56) การฝ กอบรมภายในหน วยงาน - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 57) โครงการฝ กประจาส ปดาห - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 58) โครงการฝ กอบรมพน กงานสอบสวนเร องขอบเขต อานาจการส บสวน สอบสวน แนวทางปฏ บ ต ด าน กฎหมายท เก ยวข อง - ภ.จว.จ นทบ ร

33 ~ ๓๑ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๒.๓.๕ เสร มสร างและ 59) โครงการอบรมพ ฒนาพน กงานสอบสวนด าน - ภ.จว.จ นทบ ร พ ฒนาข าราชการตารวจ ให ม ว น ยและเคร งคร ด ต อค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของ ตารวจ ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณของตารวจ 60) งานสอบสวน การอานวยความย ต ธรรม ให เก ด ความเป นธรรมในส งคม พน กงานสอบสวนม ระด บ ต าง ๆ ต งแต ร.ต.ต. - พ.ต.อ. ม เง นประจา ตาแหน งมากพอสมควร และม ส งอานวยความ สะดวก ควรต องด แลประชาชนได โดยเฉพาะ ผ เส ยหายไม ควรต องว งเต นฝากคด ต องย ด กฎหมายและความถ กต องเป นหล ก ไม แสวงหา ประโยชน จากคด การเล อนระด บพน กงาน สอบสวนต องทาสานวนสอบสวนขยายผลข อหา - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ๒.๔ บ คลากรและ หน วยงานม คร ภ ณฑ ย ทโธปกรณ ยานพาหนะ เคร องม อเคร องใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ ยงพอตาม มาตรฐานการ ปฏ บ ต งาน ๒.๓.๖ พ ฒนางาน ตรวจสอบภายใน ให เป นไปตามแนวทาง ประก นค ณภาพการ ตรวจสอบภายในภาคร ฐ ๒.๔.๒ จ ดหา ปร บ เกล ย และแจกจ าย คร ภ ณฑ ฯ ให เพ ยงพอ ต อการปฏ บ ต ๒.๔.๓ พ ฒนาระบบ ฐานข อม ลให ม ความ ถ กต อง ครบถ วน ตรง ต อการใช ประโยชน ม ความสะดวกง ายต อการ จ ดเก บข อม ล และ สามารถพ ฒนาให เช อมโยงข อม ลระหว าง หน วยงานภายในและ ภายนอก สมคบฯ 61) การดาเน นการตรวจสอบภายใน ของหน วย - ภ.จว.จ นทบ ร 62) โครงการจ ดหาอาว ธย ทโธปกรณ ยานพาหนะ ประจาช ดปฏ บ ต การพ เศษทางย ทธว ธ (SWAT) บก.สส.ภ.2 - บก.สส.ภ.2 63) การนาเทคโนโลย สม ยใหม มาประย กต ใช ในการ - บก.สส.ภ.2, ภ.จว., สภ. ปฏ บ ต งาน เช น กล องวงจรป ด (CCTV) ระบบ บอกตาแหน งพ ก ด (GPS) กล องต ดรถยนต สาย ตรวจ 64) พ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อการบร หาร - ศฝร.ภ.2

34 ~ ๓๒ ~ ย ทธศำสตร ท 3 กำรม ส วนร วมของประชำชนและ เคร อข ำยกำรปฏ บ ต งำนของตำรวจ ต วช ว ดย ทธศาสตร จำนวนคด อำญำท ม ผลต อควำมปลอดภ ยในช ว ตและ ทร พย ส นต อจำนวนประชำกร

35 ~ ๓๓ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๓.๑ การม ส วน - ส งเสร มสน บสน นให 1) แผนปฏ บ ต การช มชนส มพ นธ และการม ส วนร วม - ฝอ.5 บก.อก.ภ.2 ร วมของ ประชาชน ประชาชนเคร อข าย ภาคร ฐ และภาคเอกชน ของประชาชน ประจาป ๒๕๕๘ 2) โครงการตรวจสอบ ต ดตามการบร หารงานตารวจ - ภ.จว., สภ. เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน ท เข ามาม ส วนร วมตาม หล กเกณฑ ท กาหนด โดย กต.ตร. 3) สร างความร วมม อก บภาคประชาชนในการด แล - ภ.จว.จ นทบ ร เข ามาม ส วนร วม ในการแก ไข พ นท 4) โครงการฝ กอบรมอาสาสม ครตารวจเพ อช วยเหล อ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา ป ญหา อาชญากรรมและ ในการทางานด านต าง ๆ 5) โครงการสมาช กแจ งข าวอาชญากรรม - ภ.จว.ระยอง ให บร การม ความ เข มแข ง ๓.๒ การม ส วน ๓.๒.๑ ส งเสร มยกย อง 6) ยกย องเช ดช เก ยรต แก ช มชน เคร อข ายภาคร ฐและ - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ร วมของ ประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชนท เข ามาม ส วนร วม ในการแก ไข ป ญหา เช ดช เก ยรต และ/หร อ ให รางว ลตอบแทนค ณ ความด แก ประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และ ภาคเอกชนท เข ามาม ส วนร วม ในก จการ ตารวจ เอกชน ในการแก ไขป ญหาอาชญากรรมหร อการ ให บร การ อาชญากรรมและ ๓.๒.๓ ปร บปร ง 7) ก จกรรมสร างความร วมม อก บภาคประชาชน เพ อ - ศฝร.ภ.2 ให บร การม ความ พ ฒนาร ปแบบ ว ธ การ ประชาส มพ นธ หน วยงาน พ งพอใจ ปฏ บ ต ตลอดจน แนวทางการประเม นผล การเข ามาม ส วนร วม ของประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และ ภาคเอกชนให ม ความ ช ดเจน สามารถนาไป ปฏ บ ต ได อย างเป น ร ปธรรม ม ความ เหมาะสมก บสภาพ ป ญหาและความ ต องการของประชาชน ในพ นท 8) โครงการสถาน ตารวจต นแบบ - ภ.จว.ปราจ นบ ร

36 ~ ๓๔ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๓.๔ หน วยงาน และบ คลากรนา ๓.๔.๑ ปร บเปล ยน กระบวนท ศน ของ 9) ก จกรรมการจ ดระเบ ยบส งคมและเฝ าระว งแหล ง อบายม ข - ภ.จว.ระยอง ภ.จว. ฉะเช งเทรา แนวค ดการม ส วน ร วมของ ประชาชน เคร อข ายภาคร ฐ และภาคเอกชน มาใช ในการแก ไข ป ญหา อาชญากรรมและ ให บร การ ประชาชน ข าราชการตารวจและ เป าหมายการทางาน ของหน วยงานท กระด บ ให ย ดถ อการม ส วนร วม ของประชาชนในการ ทางานตามแนวค ด Community Policing 10) โครงการฝ กอบรมพ ฒนาประส ทธ ภาพกาล งพล ปร บเปล ยนท ศนคต การให บร การท ด แก ประชาชน - ภ.จว.ระยอง ๓.๔.๒ จ ดทาฐานข อม ล ในเร องการม ส วนร วม ของประชาชน ได แก ทะเบ ยนอาสาสม คร เคร อข ายภาคร ฐ และ ภาคเอกชน ประเภท และชน ดของก จกรรมท ดาเน นการ และให สามารถเช อมโยง ระหว างหน วยงานใน กระบวนการย ต ธรรม และหน วยงานอ น ๆ 11) โครงการตารวจอาสา - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 12) การจ ดทาทะเบ ยนอาสาสม คร เคร อข ายภาคร ฐ - ภ.จว., สภ. และภาคเอกชนเส ยง ม ให กระทาผ ดซ า เม อเก ดใน พ นท ผ บ งค บบ ญชา 13) โครงการพ ฒนาต ยามเพ อบร การประชาชน - ภ.จว.ระยอง

37 ~ ๓๕ ~ ย ทธศำสตร ท 4 กำรสร ำงควำมเข มแข งในกำรบร หำรงำน ต วช ว ดย ทธศาสตร ควำมพ งพอใจของข ำรำชกำรตำรวจต อกำร บร หำรงำนภำยในองค กำร

38 ~ ๓๖ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๔.๑ การบร หาร โดยย ดหล กการ บร หารก จการ บ านเม องท ด ๔.๑.๑ การบร หารท ม งเน นผลงานตามแผน ย ทธศาสตร 1) การมอบหมายผ ร บผ ดชอบข บเคล อนงานตาม ย ทธศาสตร เป าหมาย และ ต วช ว ด - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ๔.๒ ผ ม ส วน เก ยวข องและ ประชาชน ผ ร บบร การม ความพ งพอใจต อ การบร หารงาน ของสาน กงาน ตารวจแห งชาต ๔.๑.๒ พ ฒนาระบบ การจ ดทาแผนงาน งบประมาณ ข บเคล อน ต ดตามและประเม นผล การปฏ บ ต งาน ท งใน ระด บองค การและ ระด บบ คคลให ม ประส ทธ ภาพ ๔.๒.๑ สร าง บรรยากาศแวดล อมให จ งใจต อการปฏ บ ต งาน ๔.๒.๓ วางระบบการ จ ดการด านสว สด การ ให เหมาะสมและ เพ ยงพอต อการ ปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ 2) การจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 3) การประเม นผลตามแผนปฏ บ ต ราชการประจาป - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 4) การค ดเล อก สภ. ท ม ผลการปก บ ต ตามนโยบาย ผบ.ตร. ด เด น 5) โครงค ดเล อกสถาน ตารวจด เด น(โรงพ กเพ อ ประชาชน) ระยะท 3 - ฝอ.3(1) บก.อก.ภ.2 - ฝอ.3(1) บก.อก.ภ.2 6) ก จกรรม 5 ส. - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 7) โครงการ Big Cleaning Day - ภ.จว.จ นทบ ร 8) โครงการปร บปร งภ ม ท ศน ภายในหน วย - ศฝร.ภ.2, บก.สส.ภ.2 9) การด แลสว สด การส ทธ ประโยชน ของข าราชการ - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 ตารวจท เส ยช ว ตและปฏ บ ต หน าท /การบาเพ ญก ศล ให สมเก ยรต 10) โครงการ Think Tang (ระดมความค ดลงในถ ง) - ภ.จว.นครนายก 11) โครงการกองท นสว สด การข าราชการตารวจฝ าย - ภ.จว.ฉะเช งเทรา อานวยการตารวจภ ธรจ งหว ดภ.จว.ฉะเช งเทรา 12) โครงการจ ดสว สด การข าราชการตารวจ - ศฝร.ภ.2 13) โครงการฌาปนสถาน - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 14) โครงการผ กสวนคร วร วก นได - ภ.จว.ฉะเช งเทรา/ภ.จว. นครนายก 15) โครงการม มกาแฟยามเช า - ภ.จว.นครนายก 16) โครงการอาหารกลางว น - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 17) สว สด การบ านพ กข าราชการตารวจ - ศฝร.ภ.2 18) สหกรณ ออมทร พย - ศฝร.ภ.2

39 ~ ๓๗ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๔.๒.๔ พ ฒนาระบบ 19) โครงการได ตามขอ ไม พอว น ย โปร งใส หล กเกณฑ - ภ.จว.ฉะเช งเทรา การบร หารงานบ คคลให ม ความเจร ญก าวหน าใน 20) บร หารงานกาล งพลท งการแต งต ง โยกย าย - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 หน าท ย ดหล กสมรรถนะ เล อนเง นเด อน การป นบาเหน จความชอบ ความร ความสามารถ ตลอดจนการลงโทษทางว น ย โดยย ดหล ก ความโปร งใสและเป น ค ณธรรมโปร งใส สร างหล กเกณฑ เป นท ยอมร บ ธรรม ของข าราชการตารวจท กระด บ ๔.๒.๖ จ ดทาและ พ ฒนาค ม อการ ปฏ บ ต งานภายใน องค การ ๔.๒.๗ พ ฒนาระบบ การบร หารทร พยากร บ คคลให ม ข ด ความสามารถส ง เพ อให คนด และคนเก ง ได ร บการส งเสร มอย าง ต อเน อง ๔.๒.๘ ส งเสร มการ พ ฒนาสมรรถภาพทาง กายและจ ตใจ ๔.๒.๙ ส งเสร ม แนะนา ฝ กอบรม ให ความร ท กษะทางด านว ชาช พ และการดารงช ว ต เพ อ เป นการเตร ยมความ พร อมให แก บ คลากร ก อนเกษ ยณอาย ราชการ 21) ก จกรรมจ ดทาค ม อในการปฏ บ ต งานในแต ละสาย งาน 22) โครงการจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งานด านการประก น ค ณภาพการศ กษาและการตรวจสอบค ณภาพ การศ กษาภายใน 23) ปร บปร งและพ ฒนาการประก นค ณภาพการศ กษา ภายในให ได มาตรฐาน - ภ.จว.ฉะเช งเทรา - ศฝร.ภ.2 - ศฝร.ภ.2 24) การจ ดแข งข นก ฬาเช อมความสาม คค ในหน วยงาน - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 25) การจ ดต งศ นย /สถานท ออกกาล งกาย เพ อพ ฒนา - ภ.จว.จ นทบ ร ฟ นฟ สมรรถนะทางกาย และจ ตใจ 26) โครงการตรวจส ขภาพประจาป - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 27) โครงการทดสอบสมรรถภาพร างกาย - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 28) โครงการฝ กศ ลปะการต อส ป องก นต ว - บก.สส.ภ.2 29) การเร งร ดการเบ กจ ายตามส ทธ ให ม ความรวดเร ว - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 30) โครงการส มมนาปร บเปล ยน พ ฒนาค ณภาพช ว ต - ภ.จว.ระยอง ข าราชการตารวจท เตร ยมจะเกษ ยณอาย ราชการ 31) ส งเสร มอาช พให ก บแม บ านข าราชการตารวจ - ภ.จว.นครนายก

40 ~ ๓๘ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๔.๓ กระบวนการ ๔.๓.๑ พ ฒนาระบบ 32) การตรวจราชการประจาป - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 บร หารจ ดการท ม การบร หารจ ดการด าน 33) โครงการจ ดหาว สด อ ปกรณ การฝ ก - ศฝร.ภ.2 ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ด าน งบประมาณ ด าน 34) โครงการสารสนเทศเพ อการพ ฒนางานกาล งพล - ฝอ.1 บก.อก.ภ.2 ทร พยากรมน ษย ด าน เทคโนโลย สารสนเทศ และด านการตรวจ ราชการ ๔.๓.๒ กาหนด แผนการจ ดหาและ ทดแทนสถานท ทาการ บ านพ ก ย ทโธปกรณ อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช ยานพาหนะท จาเป นและเพ ยงพอต อ การปฏ บ ต หน าท ๔.๓.๓ สร างจ ตสาน ก ของบ คลากรในการใช งบประมาณ ทร พย ส น และส งของหลวง 35) ก อสร างอาคารท พ กอาศ ย (แฟลต) 5 ช น30 - ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 ครอบคร ว พร อมส วนประกอบต าง ๆ จานวน 1 หล ง ของ บก.อก.ภ.2 36) การวางระบบส อสาร ว ทย โทรศ พท CCTV และ - ภ.จว., สภ. ระบบเฝ าฟ ง รวมเป นศ นย เด ยว ของ ศปก.สภ. 37) ขอร บการสน บสน นเส อสะท องแสง เส อก นฝน ถ ง - ภ.จว.นครนายก ม อขาว จาก องค การบร หารส วนจ งหว ดภ.จว. นครนายก 38) โครงการก อสร างอาคารกองบ ญชาการตารวจภ ธร - ฝอ.4 บก.อก.ภ.2 ภาค 2 พร อมส วนประกอบต าง ๆจานวน 1 หล ง ซ งได ร บการจ ดสรรงบประมาณด งน - ป 2558 วงเง น 21,546,000 บาท - ป 2559 วงเง น 49,127,000 บาท - ป 2558 วงเง น 49,127,000 บาท 39) โครงการจ ดทากรอบอ ตราพ สด ของตารวจภ ธร - ภ.จว.นครนายก จ งหว ดภ.จว.นครนายก 40) โครงการจ ดหาท พ กอาศ ยของข าราชการตารวจ - ศฝร.ภ.2 เพ อทดแทนอาคารหล งเด ม 41) โครงการปร บปร งอาคารท พ กของผ เข าร บการ - ศฝร.ภ.2 ฝ กอบรม 42) จ ดทาแผนการจ ดหาและทดแทนสถานท ทาการ - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 บ านพ ก ย ทโธปกรณ อ ปกรณ เคร องม อ เคร องใช ยานพาหนะท จาเป นและเพ ยงพอต อ การปฏ บ ต หน าท 43) จ ดหาเส อเกราะ จานวน 800 ต ว - ภ.จว.ปราจ นบ ร 44) แผนความต องการงบลงท นเบ องต น ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๘ 45) การปล กฝ งจ ตสาน กของบ คลากร ในการใช ทร พย ส นและส งของหลวงให เก ดประโยชน ส งส ด - ภ.จว.จ นทบ ร - ภ.จว.จ นทบ ร

41 ~ ๓๙ ~ เป ำประสงค กลย ทธ แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม หน วยร บผ ดชอบ ดำเน นกำร ๔.๔ ข าราชการ ๔.๔.๑ พ ฒนาหล กส ตร 46) โครงการพ ฒนาคร ฝ ก - ศฝร.ภ.2 ตารวจม สมรรถนะส งใน การปฏ บ ต หน าท และนาระบบ เทคโนโลย มาใช ใน การบร หารจ ดการ การศ กษาและฝ กอบรม ท กระด บให สอดคล อง สน บสน นย ทธศาสตร สาน กงานตารวจ แห งชาต ๔.๔.๒ พ ฒนาร ปแบบ ว ธ การและวางระบบใน การพ ฒนาบ คลากรให ม ความครอบคล มและ ต อเน องภายใต ข อจาก ด ด านงบประมาณ ๔.๔.๓ ส งเสร มการ สร างความร วมม อทาง ว ชาการก บ สถาบ นการศ กษา และ หน วยงานอ น ๆ ใน กระบวนการย ต ธรรม 47) โครงการอบรมระด บผ ปฏ บ ต (ช นประทวน) และ ระด บส ญญาบ ตร จนถ งระด บ รอง ผบก. 48) พ ฒนา ปร บปร งระบบฐานข อม ลข าราชการ ตารวจ 49) โครงการศ กษาด งานเทศบาลแหลมบ ง อ.ศร ราชา จว.ชลบ ร 50) โครงการศ กษาด งานบ านส ขาวด อ.บางละม ง จว.ชลบ ร - ท กหน วยในส งก ด ภ.2 - ภ.จว.ระยอง - ฝอ.8 บก.อก.ภ.2 - ฝอ.8 บก.อก.ภ.2

42 ~ ๔๐ ~ กำรต ดตำมผลดำเน นกำรแผนงำน/โครงกำร/ก จกรรมของตำรวจภ ธรภำค 2 ประจำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 การประเม นผลการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการต ารวจภ ธรภาค 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 เพ อบรรล เป าประสงค ตามย ทธศาสตร ต ารวจภ ธรภาค 2 พ.ศ แผนปฏ บ ต ราชการตารวจภ ธรภาค 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยให หน วยร บผ ดชอบ ด าเน นการรายงานผลการปฏ บ ต ตามแบบฟอร มท ก าหนดในภาคผนวก ค มาย งต ารวจภ ธรภาค 2 ผ าน ฝอ.3 บก.อก.ภ.2 หร อทาง ตามห วงระยะเวลา ด งน 1. รอบ 6 เด อน ภายในว นท 6 เมษายน รอบ 9 เด อน ภายในว นท 6 กรกฎาคม รอบ 12 เด อน ภายในว นท 5 ต ลาคม 2558

43 ~ ๔๑ ~ ภำคผนวก

44 ~ ๔๒ ~ ผนวก ก งบประมำณตำมพระรำชบ ญญ ต งบประมำณรำยจ ำย ประจำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8

45 ~ ๔๓ ~ พระราชบ ญญ ต งบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 จาแนกตามแผนงาน ผลผล ต/โครงการและงบรายจ าย ลาด บ ผลผล ต งบรายจ าย งบบ คลากร งบดาเน นงาน งบลงท น งบเง นอ ดหน น งบรายจ ายอ น รวม ๑ การป องก นและปราบปรามยาเสพต ด การส บสวนปราบปราม ผ ผล ตและผ ค ายาเสพต ด - 6,749, ,749,500 การอานวยการและ สน บสน นด านการ ป องก นและปราบปราม ,179,200 5,179,200 ยาเสพต ด ๒ การร กษาความปลอดภ ยและให บร การแก น กท องเท ยว การเพ มประส ทธ ภาพ ในการร กษาความ ปลอดภ ยและให บร การ - 10,307,745 2,637, ,945,445 แก น กท องเท ยว ๓ การถวายความปลอดภ ยพระมหากษ ตร ย และพระบรมวงศาน วงศ การถวายความ ปลอดภ ย พระมหากษ ตร ย และ - 1,019, ,019,600 พระบรมวงศาน วงศ ๔ การอานวยการจราจร การปฏ บ ต การและ อานวยการจราจร 253,756,700 19,962, ,408, ,126,900 ๕ การร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส นของประชาชน การป องก นปราบปราม อาชญากรรม 2,598,809, ,669, ,355, ,700-3,038,064,300 การผล ตและฝ กอบรม ตารวจ 36,824,050 2,442,200 9,436, ,702,350 ๖ การอานวยการความย ต ธรรม การส บสวนคด อาญาใน ช นพน กงานสอบสวน 925,644,300 72,516, , ,624,700 รวมท งส น 3,815,034, ,667, ,893, ,700 10,587,200 4,390,411,995

46 ~ ๔๔ ~ ผนวก ข แผนภ ม แสดงควำมเช อมโยงนโยบำยคณะร ฐมนตร ย ทธศำสตร กำรจ ดสรรงบประมำณผลผล ต/โครงกำรและงบประมำณ ย ทธศำสตร ตำรวจภ ธรภำค 2

47

48 ผนวก ค แบบฟอร มรำยงำนผลดำเน นกำร แผนงำน/โครงกำร/ก จกรรม ตำมแผนปฏ บ ต รำชกำรตำรวจภ ธรภำค 2 ประจำป งบประมำณ พ.ศ.2558

49

50

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information