โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม"

Transcription

1 โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม : เร ยนร กระบวนการจ ดก จกรรมจ ตสาธารณะ ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร (ฝ ายม ธยม) ********************************* 1. หล กการและเหต ผล การปล กจ ตส าน กด านจ ตสาธารณะ ( Public Mind ) ค อการปล กฝ งจ ตใจให บ คคลม ความร บผ ดชอบ ต อตนเองและส งคม เป นการสร างค ณธรรม จร ยธรรมจากภายใน ให บ คคลร จ กเส ยสละ ร วมแรงร วมใจและ ร วมม อในการทาก จกรรมท เป นประโยชน เพ อส วนรวม หร อก จกรรมท ช วยลดป ญหาท เก ดข นแล วในส งคม เพ อ พ ฒนาค ณภาพช ว ตและสร างสรรค ประโยชน ส ขของคนในส งคมร วมก น ก อให เก ดความร ส กเป นเจ าของในส งท เป นสาธารณะ ในส ทธ และหน าท ท จะด แลและบาร งร กษาร วมก น เก อก ลช วยเหล อผ ท ท กข ยาก หร อผ ท ร องขอ ความช วยเหล อ โดยไม ข ดต อต อกฎหมายหร อกฎระเบ ยบส งคม ล กษณะส าค ญประการหน งของก จกรรมจ ต สาธารณะก ค อ เป นก จกรรมตามความสม ครใจ น กเร ยนจะต องลงม อกระท าด วยความร บผ ดชอบของตนเอง โดยค าน งผลประโยชน ท ส งคมจะได ร บจากกระท าน นด งกล าว จ งท าให น กเร ยนท เข าร วมก จกรรมสามารถ พ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ได การเร ยนการสอนก จกรรมแนะแนวในระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 ม งเน นให น กเร ยนได ร บองค ความร ด านการศ กษา อาช พ ส วนต วและส งคม กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) ของโรงเร ยนฯจ งได จ ดร ปแบบการเร ยนการสอนในล กษณะก จกรรมกล มท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ โดยเฉพาะในด านส วนต วและ ส งคม ทางกล มก จกรรมฯ ได จ ดร ปแบบก จกรรมตามหล กส ตรสถานศ กษา ม งเน นปล กฝ งให เยาวชนม จ ตสา ธารณพร อมท จะช วยเหล อส งคม สอดคล องก บจ ดม งหมายของการจ ดการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ในด านการพ ฒนาค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน ด านจ ตสาธารณะ ซ งเป นส งท จาเป นและสาค ญย ง ท จะต องให น กเร ยนเร มม สาน กจ ตอาสาเป นจ ดเร มต นของการเป นผ นาส งคมอย างม จ ตสาน กต อไป 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กเร ยนได เร ยนร กระบวนการ การจ ดก จกรรมเพ อสาธารณะประโยชน 2. เพ อสร างจ ตส าน กและปล กฝ งให น กเร ยนม จ ตสาธารณะ พร อมท จะช วยเหล อส งคมอ นเป น ค ณล กษณะท พ งประสงค ของสถานศ กษา 3. เพ อให น กเร ยนได ลงม อท าก จกรรมเพ อส งคม ด านจ ตสาธารณะร วมก น 4. เพ อฝ กให น กเร ยนร จ กปร บต วและสามารถทางานร วมก บผ อ นได

2 3. ผลผล ตของโครงการ (Output) 1. น กเร ยน ม.5 ท กคน ได เร ยนร กระบวนการ การจ ดก จกรรมเพ อสาธารณะประโยชน 2. หน วยงานท เก ยวข อง ได ร บประโยชน จากการท าก จกรรมจ ตสาธารณะของน กเร ยนท เข าร วม โครงการฯ 3. น กเร ยน ม.5 ท กคนท เข าร วมโครงการฯ ม จ ตสาธารณะ อาสาช วยเหล อ และตระหน กถ ง ความสาค ญของการบาเพ ญประโยชน เพ อส งคม เช งปร มาณ น กเร ยน ม.5 ท เข าร วมโครงการฯ จ านวน 120 คน ม จ ตสาธารณะ อาสาช วยเหล อ และตระหน กถ ง ความสาค ญของการบาเพ ญประโยชน เพ อส งคม 4. ผลล พธ ของโครงการ (Outcome) เช งค ณภาพ 1. น กเร ยน ม.5 ท กคนคน ได เร ยนร กระบวนการ การจ ดก จกรรมเพ อสาธารณะประโยชน และ สามารถจ ดก จกรรมเพ อสาธารณะประโยชน ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. น กเร ยนท เข าร วมโครงการฯม ความร และเข าใจในด านจ ตสาธารณะและการบาเพ ญประโยชน ต อส งคม มากข น เช งปร มาณ น กเร ยน ม.5 ท เข าร วมโครงการฯ จานวน 120 คน ม จ ตอาสาบาเพ ญประโยชน ต อตนเองและส งคมมาก ข น พ ฒนาก จน ส ย ในเร องความม จ ตสาธารณะเพ อการดารงช ว ตอย ร วมก นในส งคมได อย างเป นส ข 5. ต วช ว ด (KPI) ระด บความพ งพอใจของน กเร ยน ม.5 ท เข าร วมโครงการฯ อย ในระด บ ด -ด มาก ประเม นโดยแบบ สารวจความพ งพอใจ หล งเสร จส นก จกรรม 6. เกณฑ ความสาเร จ (Criteria) เช งปร มาณ น กเร ยน ม.5 ท เข าร วมโครงการฯ จานวนไม น อยกว า 120 คน (ตามความสม ครใจ) ได พ ฒนา ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ด านจ ตสาธารณะ เช งค ณภาพ น กเร ยน ม.5 ท เข าร วมโครงการ ได พ ฒนาค ณล กษณะอ นพ งประสงค ด านจ ตสาธารณะ และสามารถนาความร ในการจ ดก จกรรมจ ตสาธารณะไปใช ในการจ ดก จกรรมเพ อสาธารณะประโยชน ได จร ง

3 7. ระยะเวลาดาเน นการ ภาคเร ยนท 2/2557 ( พฤศจ กายน ก มภาพ นธ ) 8. สถานท ดาเน นงาน ให น กเร ยนนาเสนอสถานท ในการจ ดก จกรรมด วยตนเอง 9. จานวนผ เข าร วมโครงการ น กเร ยนม.5 ท เข าร วมโครงการฯจานวนไม น อยกว า 120 คน (ตามความสม ครใจ) 10. รายละเอ ยดก จกรรม 1. บรรยายความสาค ญและกระบวนการ ของก จกรรมพ ฒนาจ ตสาธารณะให น กเร ยน ช นม ธยมศ กษา ป ท 5 ท กห องทราบในคาบเร ยนก จกรรมแนะแนว 2. ประช มน กเร ยนเพ อเล อกสถานท ในการจ ดก จกรรม 3. ประช มช แจงข อตกลงให ก บน กเร ยนท สม ครใจ เพ อร บทราบข อม ลและเล อกสถานท ท จะ ดาเน น ก จกรรม 4. ต ดต อประสานงานก บหน วยงานท เก ยวข องก บโครงการฯ 6. ประช มน กเร ยนเพ อกาหนดว นเวลา ในการเด นทาง แนวปฏ บ ต ในการทาก จกรรม 7. นารายช อท งหมดแจ งให ก บผ บร หารฯและหน วยงานท เก ยวข อง เพ อจ ดจานวนรถ ในการร บส ง และจ ดสว สด การให ก บน กเร ยนในระหว างการทาก จกรรม 8. นาน กเร ยนท เข าร วมโครงการเด นทางไปท าก จกรรม 9. ประเม นผล และแจกเก ยรต บ ตรให ก บน กเร ยนท เข าร วมโครงการ 11. งบประมาณโครงการ 5000 บาท รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ ายตามเอกสารแนบท ายโครงการ

4 12. สน บสน นพ นธก จ (กร ณาระบ เคร องหมาย พ นธก จท เก ยวข อง) จ ดการศ กษาเพ อผล ตเยาวชนให ม ค ณภาพตามศ กยภาพเฉพาะตน และม ค ณธรรมด วย กระบวนการเร ยนร ท หลากหลาย สร างสรรค งานว จ ยและนว ตกรรมทางการศ กษาท ม ค ณภาพอย างต อเน อง เพ อร วมผล ตบ ณฑ ต และพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาให เป นคร ม ออาช พ บร การว ชาการและแหล งเร ยนร ของส งคมอย างต อเน อง สร างองค ความร ในการท าน บาร งศ ลปว ฒนธรรมร วมก บช มชนอย างย งย น พ ฒนาระบบบร หารท ม ค ณภาพตามหล กธรรมาภ บาล 13. เช อมโยงก บย ทธศาสตร การบร หารมหาว ทยาล ย 5 ด าน (กร ณาระบ เคร องหมาย เช อมโยง ย ทธศาสตร ด านใด) ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตคร และบ คลากรทางการศ กษา สร างองค ความร ในศาสตร ทาง การศ กษาให ม ความเป นเล ศ ย ทธศาสตร ท 2 สร างองค ความร จากงานว จ ยเพ อพ ฒนานว ตกรรมและสหสาขาว ชา ท ม การศ กษาเป นแกนกลาง ย ทธศาสตร ท 3 เป นผ นาในการพ ฒนาว ชาช พคร และให บร การว ชาการทางการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษา ช มชนและส งคม ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ส บสานและทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมบนฐานทางการศ กษา และภ ม ป ญญาท องถ น ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ค ณภาพด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ท เหมาะสม 14.เช อมโยงก บมาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน ด านใด/มาตรฐานท /ต วบ งช มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ต วบ งช ท 1.4 เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล าแสดงออกอย างเหมาะสม มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ต วบ งช ท 2.1 ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร 2.4 ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย าง ม สต สมเหต สมผล ต วบ งช ท 4.3 กาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจแก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต

5 ต วบ งช ท 6.1 วางแผนการท างานและดาเน นการจนสาเร จ 6.2 ทางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนางาน และภ ม ใจในผลงานของตนเอง 6.3 ทางานร วมก บผ อ นได มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ต วบ งช ท 7.1 คร ม การกาหนดเป าหมายค ณภาพผ เร ยนท งด าน ความร ท กษะกระบวนการ สมรรถนะ และค ณล กษณะท พ งประสงค มาตรฐานท 14 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญาและจ ดเน นท กาหนดข น ต วบ งช ท 14.1จ ดโครงการก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมายว ส ยท ศน ปร ชญาและ จ ดเน นของสถานศ กษา งบประมาณค าใช จ ายในการดาเน นการ - ค าเบ ยเล ยงอาจารย ปฏ บ ต งานว นหย ด (300x4 ) 1,200 บาท - ค าเบ ยเล ยงน ส ตร วมโครงการ (200x6) 1,200 บาท - ค าเบ ยเล ยงเจ าหน าท ฝ ายโสตฯ 200 บาท - ค าตอบแทนว ทยากร (800x3 ) 2,400 บาท รวม 5,000 บาท *เง นจากการสน บสน นของผ ปกครองน กเร ยนท ร วมโครงการ (คนละ 700 บาท) ผลท คาดว าจะได ร บ 1. น กเร ยนได เร ยนร กระบวนการ การจ ดก จกรรมเพ อสาธารณะประโยชน 2. สร างจ ตสาน กและปล กฝ งให น กเร ยนม จ ตสาธารณะ พร อมท จะช วยเหล อส งคมอ นเป นค ณล กษณะ ท พ งประสงค ของสถานศ กษา 3. น กเร ยนได ลงม อทาก จกรรมเพ อส งคม ด านจ ตสาธารณะร วมก น 4. ฝ กให น กเร ยนร จ กปร บต วและสามารถทางานร วมก บผ อ นได

6 ( นางศศ ธร วรรณพ ฒน ) ( นางสาวส น นทา พล บแดง ) ( นางธนลาว ณย เพ ยรค า ) ผ ร บผ ดชอบโครงการ ผ เสนอโครงการ รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ( ) อน ม ต ( ) ไม อน ม ต อน ม ต ในท ประช มคณะกรรมการบร หาร คร งท...ว นท ( ผ ช วยศาสตราจารย ชวล ต ส งใหญ ) ผ อานวยการโรงเร ยน

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information