การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน"

Transcription

1 1 การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนสตร ภ เก ต จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เพ อม งพ ฒนาผ เร ยนให ม พ ฒนาเต มตามศ กยภาพและรอบด าน เพ อความเป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย สต ป ญญา อารมณ และส งคม ตลอดถ งม การเสร มสร างให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ระเบ ยบว น ย ม จ ต สาธารณะ และสามารถปร บต วให อย ในส งคมแห งการเปล ยนแปลงได อย างม ความส ข โดยม การน อมน าหล ก ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เข ามาบ รณาการในการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนอ กด วย ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนสตร ภ เก ต ประกอบด วยก จกรรม 3 ก จกรรม ด งน 1. ก จกรรมแนะแนว เป นก จกรรมท ส งเสร มและพ ฒนาให ผ เร ยนร จ กตนเอง ร ร กษ ส งแวดล อม สามารถค ดและ ต ดส นใจ ค ดแก ป ญหา กาหนดเป าหมาย วางแผนช ว ตท งด านการเร ยนและการประกอบอาช พ สามารถปร บตน ได อย างเหมาะสม นอกจากน ย งช วยให คร ร จ กและเข าใจผ เร ยน ท งย งเป นก จกรรมท ช วยเหล อและให ค าปร กษา แก ผ ปกครองในการม ส วนร วมพ ฒนาผ เร ยน โดยจ ดก จกรรมม ด งน ระด บช น เวลาเร ยน / ภาคเร ยน ผ ร บผ ดชอบ ตอนต น คร แนะแนว / ว ทยากร ตอนปลาย คร แนะแนว / ว ทยากร 2. ก จกรรมน กเร ยน เป นก จกรรมท ม งพ ฒนาความม ระเบ ยบว น ย ความเป นผ น าและผ ตามท ด ความร บผ ดชอบการ ทางานร วมก น การร จ กแก ป ญหา การต ดส นใจท เหมาะสม ความม เหต ผล การช วยเหล อแบ งป น เอ ออาทรและ สมานฉ นท โดยจ ดให สอดคล องก บความสามารถ ความถน ด และความสนใจของผ เร ยน ให ได ปฏ บ ต ด วยตนเอง ในท กข นตอน ได แก การศ กษาว เคราะห วางแผน และปฏ บ ต ตามแผน ม การประเม นและปร บปร งการ ท างาน เน นการท างานร วมก นเป นกล มตามความเหมาะสมและสอดคล องก บว ฒ ภาวะของน กเร ยน บร บทของ สถานศ กษาและท องถ น โดยจ ดก จกรรมน กเร ยนม ด งน 2.1 ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร / ย วกาชาด เป นก จกรรมสาหร บน กเร ยนระด บช นตอนต น โดยให เล อกเร ยนก จกรรม ใดก จกรรมหน งเท าน น จานวน 1 คาบ / ส ปดาห / ภาคเร ยน 2.2 ก จกรรมน กศ กษาว ชาทหาร เป นก จกรรมส าหร บน กเร ยนระด บช นตอนปลาย น กเร ยนต องผ านการ ค ดเล อกจากหน วยบ ญชาการกาล งสารองกองท พบก กระทรวงกลาโหม 2.3 ก จกรรมช มน ม

2 เป นก จกรรมท จ ดให น กเร ยนช นตอนต นและตอนปลาย เล อก เร ยนตามความสนใจหน งก จกรรม จานวน 1 คาบ / ส ปดาห / ภาคเร ยน / ป การศ กษา 2 ระด บช น ก จกรรม จานวนคาบ/ส ปดาห ก จกรรมบ งค บ การประเม นผล ตอนต น ล กเส อ เนตรนาร / ย วกาชาด 1 เข าค ายพ กแรม ช มน ม 1 ว นช นช มน ม ตอนปลาย น กศ กษาว ชาทหาร 1 เข าค าย นศท. ช มน ม 1 ว นช นช มน ม 3. ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน เป นก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนบ าเพ ญประโยชน ต อส งคม ช มชน และท องถ นตามความสนใจ ในล กษณะอาสาสม คร เพ อแสดงถ งความร บผ ดชอบ ความด งาม ความเส ยสละต อส งคม ม จ ตสาธารณะ เช น ก จกรรมอาสาพ ฒนาต าง ๆ ก จกรรมสร างสรรค ส งคม การทาก จกรรมไม ต องจ ดเวลาเฉพาะสอดแทรกในเวลาของ การเร ยนการสอนกล มสาระต าง ๆ ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนต าง ๆ หร อก จกรรมหร อโครงการต าง ๆ ท ทางโรงเร ยน กาหนดข น โดยก จกรรมด งน ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน (Social Service Activity : IS 3) เป นหน ง ในรายว ชาการศ กษาอ สระ (Independent Study : IS) ซ งเป นรายว ชาเพ มเต มในหล กส ตรของโรงเร ยน มาตรฐานสากล โดยเป นก จกรรมท ม งเน นให ผ เร ยนน าความร หร อประย กต ใช ความร จากส งท ศ กษาค นคว า จาก รายว ชาการศ กษาค นคว าและสร างองค ความร (Research and Knowledge Formation : IS1) และรายว ชาการ ส อสารและการน าเสนอ (Communication and Presentation : IS2) กระบวนการจ ดก จกรรมม งเน นให ผ เร ยน ปฏ บ ต ด วยโครงงานหร อโครงการต าง ๆ ท ก อให เก ดประโยชน และเป นการบร การส งคม ช มชน ประเทศ หร อส งคม โลก ม การกาหนดเป าหมาย ว ตถ ประสงค วางแผนการทางาน และตรวจสอบความก าวหน า ม การว เคราะห และ ว จารณ ผลท ได จากการปฏ บ ต ก จกรรมโดยอาศ ยกระบวนการกล มในการปฏ บ ต งานร วมก น ในการจ ดก จกรรมท ง ระด บตอนต นและตอนปลายในการบ รณาการร วมก บคาบโฮมร ม ก จกรรม ตามท โรงเร ยนก าหนด เช น ก จกรรมว นเฉล มพระชนมพรรษา ก จกรรมว นส าค ญทางศาสนา ก จกรรมกร ฑาจ งหว ด ก จกรรมเก ยวก บประเพณ ท องถ น ก จกรรมเก ยวก บการ อน ร กษ และก จกรรม

3 3 ระด บช น ก จกรรม จานวนคาบ/ส ปดาห ก จกรรมบ งค บ การประเม นผล ตอนต น ตอนปลาย ก จกรรม IS3 บ รณาการคาบโฮมร ม ก จกรรม IS3 ก จกรรมกร ฑาจ งหว ด ก จกรรม / กร ฑาจ งหว ด ก จกรรม IS3 บ รณาการคาบโฮมร ม ก จกรรม IS3 ก จกรรมกร ฑาจ งหว ด ก จกรรม / กร ฑาจ งหว ด การประเม นผลการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เป น การประเม นการปฏ บ ต ก จกรรมหร อผลงาน / ช นงาน / ค ณล กษณะของผ เร ยนเป นระยะอย างต อเน อง ม งเน นให ผ เร ยนค นหาศ กยภาพของตน สะท อนแนวค ดจากการปฏ บ ต ก จกรรม การท างานกล ม และการม จ ตสาธารณะ โดยม งให ท กฝ ายท เก ยวข องม ส วนร วมในการประเม น 1. ผ เร ยนต องเข าร วมก จกรรมตามหล กส ตรและท โรงเร ยนกาหนดครบท กก จกรรม 2. การประเม นผล ด งน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เวลาร วมก จกรรม ก จกรรมบ งค บ การปฏ บ ต ผลการประเม น ผ าน ไม ผ าน ล กเส อ เนตรนาร ร อยละ 80 การเข าค ายพ กแรม ไม น กศ กษาว ชาทหาร ร อยละ 80 การเข าค าย ไม ช มน ม ร อยละ 80 งานว นช นช มน ม ไม กร ฑาจ งหว ด ร อยละ 100 ท กคนต องเข าร วม ไม ก จกรรมอ นๆ / ร อยละ 100 ท กคนต องเข าร วม ไม

4 ผ เร ยนจะต องได ร บการประเม นก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนและผ านเกณฑ ตามท สถานศ กษาก าหนด โดย กาหนดเกณฑ ในการประเม นอย างเหมาะสม ด งน รายการประเม น ผลการประเม น ผ าน ไม ผ าน การประเม นผลรายก จกรรม ผ เร ยนม เวลาเข าร วมก จกรรม ครบ ตามเกณฑ ปฏ บ ต ก จกรรม และม ผลงาน / ช นงาน /ค ณล กษณะตามเกณฑ ท สถานศ กษากาหนด ผ เร ยนม เวลาเข าร วมก จกรรม ไม ครบ ตามเกณฑ ปฏ บ ต ก จกรรม และม ผลงาน / ช นงาน /ค ณล กษณะตามเกณฑ ท สถานศ กษากาหนด การประเม นผลรายภาค / รายป ผ เร ยนม ผลการประเม นระด บ ผ าน ในก จกรรมสาค ญ ก จกรรมใดก จกรรมหน งจาก 3 ก จกรรม ค อ ก จกรรมแนะแนว ก จกรรมน กเร ยน ก จกรรมเพ อ ส งคมและสาธารณประโยชน การประเม นผลเพ อจบระด บการศ กษา ผ เร ยนม ผลการประเม นระด บ ผ าน ท กช นป การศ กษาน น ประเภทก จกรรม โครงสร างการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ผ เร ยนม ผลการประเม นระด บ ไม ผ าน ในก จกรรมสาค ญ ก จกรรมใดก จกรรมหน งจาก 3 ก จกรรม ค อ ก จกรรมแนะแนว ก จกรรมน กเร ยน ก จกรรมเพ อ ส งคมและสาธารณประโยชน ผ เร ยนม ผลการประเม นระด บ ไม ผ าน บางช นป ในระด บ การศ กษาน น บางช นป ในระด บ ระด บ / จานวนช วโมงเร ยน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 1. แนะแนว 2. ก จกรรมน กเร ยน 2.1 ก จกรรมใน เคร องแบบ (ล กเส อ เนตรนาร / ย วกาชาด) ก จกรรมช มน ม (นศท.)

5 5 ประเภทก จกรรม 3. ก จกรรมเพ อส งคม และสาธารณประโยชน ระด บ / จานวนช วโมงเร ยน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม บ รณาการ บ รณาการ บ รณาการ บ รณาการ บ รณาการ IS3 คาบ IS3 คาบ IS 3 คาบ IS 3 คาบ IS 3 คาบ โฮมร ม โฮมร ม โฮมร ม โฮมร ม โฮมร ม 15 บ รณาการ IS3 คาบ โฮมร ม โดยบร หารให น กเร ยนได ร บการพ ฒนาและปฏ บ ต ท ง 3 ก จกรรมอย างต อเน องท กป หมายถ ง น กเร ยนบางคนม การทาก จกรรมเสร ม เช น ร วมก จกรรมว นสาค ญของชาต, ศาสนา, พระมหากษ ตร ย, ว ฒนธรรม, กฎหมาย, ส งแวดล อม ฯลฯ

ค ม อคร ท ปร กษา ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนฝ ายม ธยม

ค ม อคร ท ปร กษา ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนฝ ายม ธยม ค ม อคร ท ปร กษา ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนฝ ายม ธยม สารบ ญ เร อง หน า 1. แผนผ งแนวการจ ดก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน 2. หล กการ... 1 3. ว ตถ ประสงค... 1 4. ขอบข าย... 2 5.

More information

ฝ ายว ชาการ หล กส ตรช นม ธยมศ กษาป ท 4-6

ฝ ายว ชาการ หล กส ตรช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 26 ฝ ายว ชาการ หล กส ตรช นม ธยมศ กษาป ท 4-6 การจ ดหล กส ตร โรงเร ยนอ สส มช ญ ได จ ดทำหล กส ตรสถานศ กษา โดยย ดตามหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 และพ ทธศ กราช 2551 เป นหล กส ตร แกนกลาง และสอดคล

More information

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม : เร ยนร กระบวนการจ ดก จกรรมจ ตสาธารณะ ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน การออกแบบหน วยการเร ยนร อ งมาตรฐาน และแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาพ นฐาน รห สว ชา ง 31101 ช อว ชาสารสนเทศและ ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ จ ตอาสาพ ฒนาตนและส งคม ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

โครงการ ฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ ก าก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C)

โครงการ ฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ ก าก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C) โครงการ ฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ กาก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C) โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ

More information

การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก

การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส ดส วนเวลาเร ยน (ช วโมง) / ป ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ช วงช นท 1 (ป. 1-3) ช วงช นท 2 (ป. 4-6) ช วงช นท 3 (ม. 1-3) กล มสาระการเร ยนร ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5

More information

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ โรงเร ยนน าเกล ยง โรงเร ยนพย ห ว ทยา โรงเร ยนไกรภ กด

More information

การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ตามค าส งกระทรวงศ กษาธ การท ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานท 293/2551 เร อง ให ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ลงว นท 11 กรกฎาคม 2551 ก าหนดให

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก

การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง ค าน ยม ๑๒ ประการ ส ขศ กษาและพลศ กษา ประเด นคล คลาย การมอบหมายการบ าน กระเป าน กเร ยนหน ก การจ ดการเร ยนการสอน ประว ต ศาสตร และหน าท พลเม อง การสร างส

More information

แฟ มสะสมผลงานคร (Portfolio) และรายงานการประเม นตนเอง (SAR)

แฟ มสะสมผลงานคร (Portfolio) และรายงานการประเม นตนเอง (SAR) แฟ มสะสมผลงานคร (Portfolio) และรายงานการประเม นตนเอง (SAR) ป การศ กษา โดย นาย/นาง /นางสาว... ต าแหน ง... โรงเร ยนราชประชาสมาส ย ฝ ายม ธยม ร ชดาภ เษก ในพระบรมราช ปถ มภ โรงเร ยนมาตรฐานสากล (World Class Standard

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ พ

More information

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 การศ กษาข นพ นฐานเป นการศ กษาเร มแรกของคนในชาต ด งน น เพ อให การศ กษา ข นพ

More information

ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา

ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา -๑- ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา ว ส ยท ศน เป นโรงเร ยนท จ ดการศ กษาส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ๑ การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ส าหร บ โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ส าน กงานย ทธศาสตร การศ กษา ส าน กการศ กษา ๑ องค ประกอบ ด านการจ ดการศ กษา ๑ ต วช ว ด

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555

มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 มาตรฐานการเร ยนร วม เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป พ.ศ. 2555 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545

More information

ฝ ายว ชาการ แนวทางการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม

ฝ ายว ชาการ แนวทางการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม 28 ฝ ายว ชาการ แนวทางการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมจ ดกระบวนการเร ยนร ตามหล กส ตรสถานศ กษา โดยย ดตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เป นหล กส ตรของโรงเร

More information

โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง

โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โครงการท ๑ โครงการว ถ งามตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ๖.๑ โครงการ/ก จกรรมด เด นของสถานศ กษา ๖.๑.๑ โครงการ/ก จกรรมด เด นสอดคล องก บว ส ยท ศน นโยบายและเป าหมายการพ ฒนา ค ณภาพสถานศ กษา หล กปร ชญาของเศรษฐก

More information

แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔

แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔ แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ

More information