แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555"

Transcription

1 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

2 ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ก าหนดไว ว า ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะ เป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ใน ด านต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว เหมาะสมก บสถานการณ รวมท <งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของ ข าราชการในส งก ดให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร จ งได จ ดท าแผนการจ ดการความร เพ อใช เป นแนวทางในการจ ดการความร ท เก ดข <นภายในคณะว ศวกรรมศาสตร ซ งจะประกอบไปด วย (1) การสร างองค ความร (2) การจ ดการความร และ(3) การเผยแพร ความร โดยก จกรรมในการจ ดการ ความร จะสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร 4 ป ครอบคล มท <ง 10 ประเด น ย ทธศาสตร และน บเป นป แรกท คณะว ศวกรรมศาสตร ได เร มจ ดท าแผนการจ ดการความร อย างเป น ระบบท ช ดเจนข <น โดยฝ ายแผนและสารสนเทศหว งเป นอย างย งว าแผนการจ ดการความร ฉบ บน <จะเป น ประโยชน และเป นแนวทางให แก คณะ เพ อปฏ บ ต ภารก จในการจ ดการความร ต างๆของคณะต อไป ฝ ายแผนและสารสนเทศ พฤศจ กายน 2554

3 สารบ ญ หน า ค าน า บทท 1 : การจ ดการความร เบ <องต น 1 บทท 2 : การก าหนดขอบเขต เป าหมายและแผนการจ ดการความร 6 บทท 3 : แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ภาคผนวก - ค าส งแต งต <งคณะท างานด านการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร

4 บทท,1 การจ ดการความร เบ /องต น การจ ดการความร ในองค กร หมายถ ง การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในองค กร ซ งกระจ ด กระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสาร มาพ ฒนาให เป นระบบ เพ อให ท กคนในองค กรสามารถเข าถ ง ความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท <งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให องค กรม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด โดยท ความร ม 2 ประเภท ค อ - ความร ท ฝ งอย ในคน (Tacit Knowledge) เป นความร ท ได จากประสบการณ พรสวรรค หร อ ส ญชาตญาณของแต ละบ คคลในการท าความเข าใจในส งต างๆ เป นความร ท ไม สามารถถ ายทอด ออกมาเป นค าพ ดหร อลายล กษณ อ กษรได โดยง าย เช น ท กษะในการท างาน งานฝ ม อ หร อการค ดเช ง ว เคราะห บางคร <ง จ งเร ยกว าเป นความร แบบนามธรรม - ความร ท ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) เป นความร ท สามารถรวบรวม ถ ายทอดได โดยผ านว ธ ต างๆ เช น การบ นท กเป นลายล กษณ อ กษร ทฤษฎ ค ม อต างๆ และบางคร < งเร ยกว าเป นความร แบบ ร ปธรรม ในการจ ดท าแผนการจ ดการความร (Knowledge Action Plan) น <น ได น าแนวค ดเร อง 1.1 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process : KM) และกระบวนการ บร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) มาประย กต ใช ในการจ ดท าแผนการ จ ดการความร (KM Action Plan) โดยกระบวนการจ ดการความร ประกอบไปด วย 7 ข <นตอน ด งแผนภาพในร ปท 1 ซ งเป นกระบวนการท ช วยให องค กรเข าใจถ งข <นตอนท จะท าให เก ดกระบวนการ จ ดการความร หร อพ ฒนาการของความร ท จะเก ดข <นภายในองค กร ซ งม รายละเอ ยด ด งน <

5 เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน <นหร อย ง 1. การบ งช <ความร (Knowledge identification) ความร อย ท ใคร อย ในร ปแบบอะไร จะเอามาเก บรวมก นได อย างไร 2. การสร างและแสวงหาความร (Knowledge Creation and Acquisition) จะแบ งประเภท ห วข ออย างไร 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge Organization) จะท าให เข าใจง ายและสมบ รณ อย างไร 4. การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) เราน าความร มาใช งานได ง ายหร อไม 5. การเข าถ งความร (Knowledge Access) ม การแบ งป นความร ให ก นหร อไม 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) ความร น <นท าให เก ดประโยชน ก บองค กรหร อไม ท าให องค กรด ข <นหร อไม 7. การเร ยนร (Learning) ร ปท,1 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process)

6 < 1) การบ งช <ความร (Knowledge Identification)เช นการพ จารณาว า ว ส ยท ศน / พ นธก จ/ เป าหมาย ค ออะไร และเพ อให บรรล เป าหมาย เราจ าเป นต องร อะไร ขณะน <เราม ความร อะไรบ าง อย ในร ปแบบใดและอย ท ใคร 2) การสร างและแสวงหาความร (Knowledge Creation and Acquisition) เช นการสร างความร ใหม แสวงหาความร จากภายนอกร กษาความร เก าและก าจ ดความร ท ใช ไม ได แล ว 3) การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge Organization) เป นการวางโครงสร างความร เพ อ เตร ยมพร อมส าหร บการเก บความร อย างเป นระบบในอนาคต 4) การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) เช นการ ปร บปร งร ปแบบเอกสารให เป นมาตรฐานการใช ภาษาเด ยวก นหร อการปร บปร งเน <อหาให สมบ รณ เป นต น 5) การเข าถ งความร (Knowledge Access) เป นการท าให ผ ใช ความร น <นเข าถ งความร ท ต องการได ง ายและสะดวก เช น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT) Web board หร อบอร ด ประชาส มพ นธ เป นต น 6) การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge sharing) ท าได หลายว ธ การ โดยกรณ เป น Explicit Knowledge อาจจ ดท าเป น เอกสาร ฐานความร เทคโนโลย สารสนเทศ หร อ กรณ เป น Tacit Knowledge อาจจ ดท าเป น ระบบท มข ามสายงาน ก จกรรมกล มค ณภาพ และนว ตกรรม ช มชนแห งการเร ยนร ระบบพ เล <ยง การส บเปล ยนงาน การย มต ว หร อ การจ ดเวท แลกเปล ยนความร เป นต น 7) การเร ยนร (Learning) ควรท าให การเร ยนร เป นส วนหน งของงาน เช นเก ดระบบการเร ยนร จาก สร างองค ความร การน าความร ไปใช เก ดการเร ยนร และประสบการณ ใหม และ หม นเว ยนต อไปอย างต อเน อง 1.2 กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) ส าหร บกระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) เป นกรอบ ความค ดแบบหน งเพ อให องค กรท ต องการจ ดการความร ภายในองค กร ได ม งเน นถ งป จจ ยแวดล อม ภายในองค กร ท จะม ผลกระทบต อการจ ดการความร ประกอบด วย 6 องค ประกอบ ด งแสดงในร ปท 2 โดยม รายละเอ ยด ด งน 1) การเตร ยมการและปร บเปล ยนพฤต กรรม เช น ก จกรรมการม ส วนร วมและสน บสน นจาก ผ บร หาร (ท ท กคนมองเห น) โครงสร างพ <นฐานขององค กร ท ม/ หน วยงานท ร บผ ดชอบ ระบบการต ดตามและประเม นผล และม การก าหนดป จจ ยแห งความส าเร จช ดเจน 2) การส อสาร เช น ก จกรรมท ท าให ท กคนเข าใจถ งส งท องค กรจะท า ประโยชน ท จะเก ดข <นก บท ก คนและม การระบ การม ส วนร วมของสมาช กแต ละคน

7 3) กระบวนการและเคร องม อ ช วยให การค นหา เข าถ ง ถ ายทอด และแลกเปล ยนความร ด วย ความสะดวกรวดเร วข <น โดยการเล อกใช กระบวนการและเคร องม อ ข <นก บชน ดของความร ล กษณะขององค กร (ขนาด สถานท ต <ง ฯลฯ) ล กษณะการท างาน ว ฒนธรรมองค กรและ ทร พยากร 4) การเร ยนร เพ อสร างความเข าใจและตระหน กถ งความส าค ญและหล กการของการจ ดการ ความร โดยการเร ยนร ต องพ จารณาถ ง เน <อหา กล มเป าหมาย ว ธ การ การประเม นผลและ ปร บปร ง 5) การว ดผล เพ อให ทราบว าการด าเน นการได บรรล เป าหมายท ต <งไว หร อไม ม การน าผลของการ ว ดมาใช ในการปร บปร งแผนและการด าเน นการให ด ข <น ม การน าผลการว ดมาใช ในการส อสาร ก บบ คลากรในท กระด บให เห นประโยชน ของการจ ดการความร และการว ดผลต องพ จารณา ด วยว าจะว ดผลท ข <นตอนใดได แก ว ดท ระบบ (System) ว ดท ผลล พธ (Out put) หร อว ดท ประโยชน ท จะได ร บ (Out come) 6) การยกย องชมเชยและให รางว ล เป นการสร างแรงจ งใจให เก ดการปร บเปล ยนพฤต กรรมและ การม ส วนร วมของบ คลากรในท กระด บ โดยข อควรพ จารณาได แก ค นหาความต องการของ บ คลากร การสร างแรงจ งใจระยะส <นและระยะยาว การบ รณาการก บระบบท ม อย และการ ปร บเปล ยนให เข าก บก จกรรมท ท าในแต ละช วงเวลา การเร ยนร (Learning) การว ดผล (Measurements) การยกย องชมเชย และการให รางว ล (Recognition and Reward) เป าหมาย (Desired State) กระบวนการ และเคร องม อ (Process& Tools) การส อสาร (Communication) การเตร ยมการและ ปร บเปล ยนพฤต กรรม (Transition and Behavior ร ปท,2 กระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (ท มา : Robert Osterhoff)

8 คณะจะต องมองภาพรวมของป จจ ยแวดล อมภายในคณะ ท จะส งผลกระทบต อกระบวนการ จ ดการความร (KM Process) ของคณะ โดยการน ากระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงมา เช อมโยง เพ อจะผล กด นให เก ดการเปล ยนแปลงเสร มสร างสภาพแวดล อม ท จะท าให กระบวนการ จ ดการความร ม ช ว ตหม นต อไปได อย างต อเน อง และท าให การจ ดการความร ของคณะม ประส ทธ ผล โดยจ ดท าเป นแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) และน าไปส การปฏ บ ต ให เก ดข <นจร งๆ จากแนวค ดด งกล าวข างต น คณะต องม การก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และ เป าหมาย KM (Desired State) ท คณะต องการเล อกท า เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ตามแผน ย ทธศาสตร การบร หารงานของคณะ ซ งจะกล าวในบทท 2 และบทท 3 ตามล าด บต อไป

9 บทท,2 การก าหนดขอบเขตและเป าหมาย KM (KM Focus Areas and Km Desired State) และแผนการจ ดการความร ของคณะว ศวกรรมศาสตร ขอบเขต KM (KM Focus Areas) เป นห วเร องกว างๆ ของความร ท จ าเป นเพ อให ด าเน นการ และสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ตามแผนบร หารราชการแผ นด นของคณะ ซ งถ กน ามาใช ก าหนด เป าหมาย KM (Desired State) ในการก าหนดขอบเขต KM ควรก าหนดกรอบตามองค ความร ท จ าเป นต อกระบวนงาน (Work Process) ก อนเป นล าด บแรก หร อ อาจก าหนดขอบเขต KM ตามองค ความร ท จ าเป นต องม ใน องค กร เพ อปฏ บ ต งานให บรรล ตามประเด นย ทธศาสตร อ นๆ ของคณะ ซ งม แนวทางการก าหนด ขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเป าหมาย KM (Desired State) ด งแสดงในร ปท 3

10 พ นธก จ/ว ส ยท ศน 1 (Work process) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ กระบวนงาน ความร ท,ส าค ญต อองค กร ความร เก ยวก บล กค า ความส มพ นธ ก บผ ม ส วนได เส ยต าง ๆ ประสบการณ ความร ท องค กรส งสม ความร เก ยวก บกระบวนการ 2 ป ญหา 3 (ขอบเขต KM) KM Focus Areas (เป าหมาย KM) Desired State of KM Focus Areas (แผนการจ ดการความร ) KM Action Plans (6-step model) การเร ยนร (Learning การว ดผล (Measurement การยกย องชมเชย และการให รางว ล (Recognition and Reward) กระบวนการ และเคร องม อ (Process Tools) การส อสาร (Communication) การเตร ยมการและ ปร บเปล ยนพฤต กรรม (Transition and Behavior Management) ร ปท,3 แนวทางการก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) และเป าหมาย KM (KM Desired State) เพ อให คณะม แนวทางท ช ดเจนในการจ ดท าแผนการจ ดการความร ของคณะใน 6 ข <นตอน คณะ จะต องก าหนดขอบเขตของ KM (KM Focus Area) และเป าหมาย KM (KM Desired State) ให ช ดเจน โดยใช แนวทางในการเล อกกลย ทธ ตามองค ความร ท จ าเป นต องม ในองค กร เพ อปฏ บ ต งานให บรรล ตาม ประเด นย ทธศาสตร และสอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการป งบประมาณ พ.ศ ท คณะ ก าหนด

11 < < เน องจากโครงการตามกลย ทธ ภายใต แผนย ทธศาสตร ของคณะด าเน นการเป นจ านวนมาก ฝ าย แผนฯจ งได ก าหนดโครงการท เก ยวข องก บการจ ดการความร และเป นประเด นเร งด วน โดยจ าแนกตาม กลย ทธ ท สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ต างๆ ซ งม โครงการของ KM ท คณะจะด าเน นการ ใน ป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 4 โครงการ ด งน ล าด บท โครงการ/ก จกรรม ป งบประมาณ จ ดฝ กอบรมและศ กษาด งาน 2 การประกวด Best Practice 3 การเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร 4 การพ ฒนาระบบเก บรวบรวมความร ทางอ นเตอร เน ต แผนการจ ดการความร ท <ง 4 โครงการ สามารถแยกเป นภารก จได 3 ด าน ด งน 1. ด านการสร างความร 2. ด านการจ ดการความร 3. ด านการเผยแพร ความร โดยแสดงความส มพ นธ ระหว างภารก จและก จกรรม โครงการได ด งร ปท 4 การสร างความร การจ ดฝ กอบรมและศ กษาด งาน การจ ดการความร การประกวด BEST Practice การเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร การเผยแพร ความร การพ ฒนาระบบเก บรวบรวมความร ทางอ นเตอร เน ต ร ปท,4 ความส มพ นธ ระหว างภารก จและก จกรรม โครงการแผนการจ ดการความร

12 < บทท,3 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ป งบประมาณ พ.ศ.2555 เพ อให การด าเน นงานด านการจ ดการความร ตามแผนการจ ดการความร ป ท คณะก าหนดบรรล ตามว ตถ ประสงค คณะฯจ งได จ ดท าแผนการจ ดการความร ประจ าป พ.ศ.2555 โดย ก าหนดผ ร บผ ดชอบโครงการ เป าหมายและรายละเอ ยดของก จกรรมท <ง 4 โครงการ ด งน ล าด บท โครงการ/ก จกรรม เป าหมาย งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช <ว ด (บาท) 1 การจ ดอบรมและ ศ กษา ด งาน ด านการ 30,000 รองแผนฯ จ ดการความร 2 การประกวด Best Practice 60,000 รองแผนฯ 3 การเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร จ านวน 10 คร <ง ตามประเด นย ทธศาสตร การบร หารของคณะ 3.1 ด านการบร หารจ ดการท ด 3.2 ด านการผล ตบ ณฑ ต 3.3 ด านการพ ฒนาน กศ กษา 3.4 ด านการว จ ย 3.5 ด านการบร การว ชาการ 3.6 ด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 3.7 ด านการพ ฒนาค ณภาพและระบบ ประก นค ณภาพ 3.8 ด านความส มพ นธ ท ด ก บศ ษย เก า 3.9 ด านความส มพ นธ ท ด ก บช มชน 3.10 ด านการจ ดการทร พย ส น ทร พย ส นทาง ป ญญาและการหารายได เพ อการพ งตนเอง รองบร หาร รองว ชาการ รองพ ฒนา นศ. รองว จ ย รองว จ ย รองบร หาร รองก จการพ เศษ รองก จการพ เศษ รองก จการพ เศษ รองบร หาร 4 การพ ฒนาระบบเก บรวบรวมความร ทาง website รวมเป นเง น จ านวน 1 ระบบ - รองแผนฯ 120,000 บาท

13 ภาคผนวก

14

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel)

บทน า ว ตถ ประสงค Microsoft Excelxp 2002 1. เว ร กช ต (Worksheet) 2. ฐานข อม ล (Database) 3. ชาร ต (Chart Excel) บทน า 1 บทน า ว ตถ ประสงค เม อผ เร ยนศ กษาบทเร ยนน จบเร ยบร อยแล วผ เร ยนต องม ความร ด งน 1. เข าใจหล กการท างานท วไปๆของโปรแกรมตารางงาน 2. เข าใจชน ดของข อม ลในโปรแกรมเอ กเซล 3. สามารถอธ บายร ปแบบข อม

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information