แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554"

Transcription

1 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

2 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge Identification) ความร อย ท ใคร อย ในร ปแบบอะไร จะเอามาเก บรวมก นได อย างไร 2. การสร างและแสวงหาความร (Knowledge Creation and Acquisition) จะแบ งประเภท ห วข ออย างไร 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge Organization) จะท าให เข าใจง ายและสมบ รณ อย างไร 4. การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) เราน าความร มาใช งานได ง ายหร อไม 5. การเข าถ งความร (Knowledge Access) ม การแบ งป นความร ให ก นหร อไม 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) 21/12/54 ความร น นท าให เก ดประโยชน ก บองค กรหร อไม ท าให องค กรด ข นหร อไม 7. การเร ยนร (Learning) 2

3 แนวทางการจ ดท าแผน KM ของส วนราชการ พ นธก จ/ว ส ยท ศน (Work process) (ขอบเขต KM) ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ กระบวนงาน KM Focus Areas ความร ท ส าค ญต อองค กร ความร เก ยวก บล กค า ความส มพ นธ ก บผ ม ส วนได เส ยต างๆ ประสบการณ ความร ท องค กรส งสม ความร เก ยวก บกระบวนการ ความร เก ยวก บผล ตภ ณฑ และบร การ ความร ท ม อย ในบ คลากร ฯ ล ฯ ป ญหา 21/12/54 (เป าหมาย KM) (แผนการจ ดการความร ) Desired State of KM Focus Areas KM Action Plans ( 6-step model) Change Management Process 3

4 21/12/54 ประเด นส าค ญ 1.องค กรจะต องมองภาพรวมของป จจ ยแวดล อมภายในองค กร ท จะส งผลกระทบต อกระบวนการจ ดการความร (KM Process) ของ องค กร โดยการน ากระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลงมา เช อมโยง เพ อจะผล กด นให เก ดการเปล ยนแปลงเสร มสร าง สภาพแวดล อม ท จะท าให กระบวนการจ ดการความร ม ช ว ตหม นต อไปได อย างต อเน อง และท าให การจ ดการความร ขององค กรม ประส ทธ ผล โดยจ ดท าเป นแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) และน าไปส การปฏ บ ต ให เก ดข นจร งๆ 2.องค กรต องม การก าหนด ขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป าหมาย KM (Desired State) ท องค กรต องการเล อกท า เพ อ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร ตามแผนบร หารราชการแผ นด น 4

5 ประเด นส าค ญ 3.การก าหนดขอบเขต KM และเป าหมาย KM เพ อต องการ จ ดการความร ท จ าเป นต องม ในกระบวนงาน (Work Process) เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ตามแผนบร หารราชการแผ นด น ท องค กรได จ ดท าข น 4.องค กรต องม การประเม นตนเองเร องการจ ดการความร (KM Assessment Tool : KMAT) หร อว ธ การประเม นตนเองแบบใดก ได เพ อทราบถ งจ ดอ อน - จ ดแข ง / โอกาส-อ ปสรรค ท จะเป นป จจ ย ส าค ญต องปร บปร ง-ร กษาไว / พ ฒนาให การจ ดการความร บรรล ผลตาม เป าหมาย KM 21/12/54 5

6 ประเด นส าค ญ 5.องค กรต องน าผลล พธ ของการประเม นตนเอง เพ อจะน ามา ก าหนดหาว ธ การส ความส าเร จ ไว ในแผนการจ ดการความร (KM Action Plan) โดยอาจจะเป นแผนการจ ดการความร ระยะส นหร อเป น แผนระยะยาว 6. องค กรต องม การก าหนดโครงสร างท มงาน KM เพ อมา ด าเน นการตามแผนการจ ดการความร ให การจ ดการความร บรรล ผลตามเป าหมาย KM 21/12/54 6

7 ประเด นส าค ญ 7.เม อองค กรได ด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร แล ว ผ บร หารท กระด บจะต องร วมผล กด นให เก ดการบ รณาการ กระบวนการจ ดการความร (KM Process) ให ย ดถ อปฏ บ ต อย ในกระบวนงาน (Work Process) ของข าราชการ รวมถ งบ รณาการกระบวนการบร หารจ ดการการเปล ยนแปลง (Change Management Process) ให เก ดข นในการปฏ บ ต ราชการของ องค กรในขอบเขต KM และเป าหมาย KM ในเร องอ นๆ ต อไป 21/12/54 7

8 แนวทางการจ ดการความร ป งบประมาณ พ.ศ /12/54 8

9 แนวทางการจ ดการความร ป งบประมาณ 2554 ก าหนดองค ความร ท จ าเป นสามารถตอบร บประเด นย ทธศาสตร จ ดท าแผนการจ ดการความร แต งต งผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร และท มงานการจ ดการ ความร ของหน วยงาน ก าหนดองค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร โดยน าข อม ลท ระบ ไว ในค าร บรองการปฏ บ ต ราชการป พ.ศ.2554 มาด าเน นการ และเป น องค ความร ท หามาจากความต องการของบ คลากรท งภายในและภายนอก องค กร เล อกองค ความร ท จ าเป นอย างน อย 3 องค ความร จาก 2 ประเด น ย ทธศาสตร ท แตกต างก น (ต องไม ซ าก บความร ท เคยเล อกมาท าแผน KM แล ว) ทบทวนเพ มเต มความร ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการให มากข น หร อ ครบถ วน สมบ รณ ข น ระบ เหต ผล และจ าเป นในการต ดส นใจเล อกองค ความร น น 21/12/54 9

10 แนวทางการจ ดการความร ป งบประมาณ 2554 จ ดท าแผนการจ ดการความร (ต อ) ระบ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลาด าเน นการ ต วช ว ด ค า เป าหมาย กล มเป าหมายในแต ละก จกรรม และผ ร บผ ดชอบในแต ละ ก จกรรม เล อกต วช ว ดผลการจ ดการความร ในแต ละประเด นย ทธศาสตร พ จารณา เล อกต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการท ม น ยส าค ญ 1 ต วช ว ด ก าหนดต วช ว ดในแต ละก จกรรมหล กเพ อประเม นผลการด าเน นการเท ยบ ก บค าเป าหมายสามารถเล อกต วช ว ดตามค าร บรองได เอง ท งน ควรเป น ต วช ว ดท เหมาะสม ตรงตามเป าประสงค ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ และผ บร หารส งส ดด านการจ ดการ ความร ทบทวนความถ กต อง เหมาะสมและลงนามร บรองภายใน 31 ม.ค จ ดท าและปฏ บ ต ตามแผนการจ ดการความร 21/12/54 10

11 แนวทางการจ ดการความร ป งบประมาณ 2554 จ ดท าแผนการจ ดการความร (ต อ) จ ดท าและปฏ บ ต ตามแผนการจ ดการความร ระบ ก จกรรมการจ ดการความร ตามข นตอนการจ ดการความร (Knowledge Management Process : KMP) 7 ข นตอน ระบ ก จกรรมการบร หารการเปล ยนแปลง (Change Management Process : CMP) 6 องค ประกอบ บ รณาการ KMP และ CMP หร ออ าง อ ง CMP ก บข นตอนของ KMP ในหมายเหต การจ ดก จกรรมยกย องชมเชยต องเป นร ปธรรม โดยเพ มเป นก จกรรม ย อยหล งก จกรรมท 7 เพ อผล กด น KM ให เป นร ปธรรม ด าเน นการตามแผน KM ท ง 7 ข นตอน และต ดตามผล จากต วช ว ดท ก าหนด 21/12/54 11

12 แนวทางการจ ดการความร ป งบประมาณ 2554 จ ดท าแผนการจ ดการความร (ต อ) ด าเน นการตามแผนการจ ดการความร ท กก จกรรมท ง 3 แผน ม การต ดตามผลและความก าวหน า ต องด าเน นการ ครอบคล มกล มเป าหมาย ไม น อยกว าร อยละ 90 ท ก ก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร แต ละข นตอน เก บหล กฐานของการด าเน นงานท ง 7 ข นตอนของ KMP และ 6 ประกอบของ CMP ส าหร บการตรวจประเม น ว ดผลการด าเน นการ โดยพ จารณาจากร อยละเฉล ยถ วง น าหน กความส าเร จความส าเร จจากผลส มฤทธ ของการ ด าเน นก จกรรมท ด าเน นการได ส าเร จ ครบถ วนท กก จกรรม ตามแผน KM ท ง 3 องค ความร ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร ต องต ดตาม ความก าวหน าของการด าเน นก จกรรมตามแผน KM ท ง 3 21/12/54 12 แผน ไม น อยกว า 2 คร ง/ป ภายในไตรมาส 3 และ 4

13

14

15 ต วอย างการบ รณาการ 7. การเร ยนร (Learning) 4.การเร ยนร (Learning) 5.การว ดผล (Measurements) 6.การยกย องชมเชย และการให รางว ล (Recognition and Reward) 1. การบ งช ความร (Knowledge Identification) 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge Organization) 4. การประมวลและกล นกรองความร (Knowledge Codification and Refinement) 3.กระบวนการ และเคร องม อ (Process & Tools) 5. การเข าถ งความร ( Knowledge Access) 2.การส อสาร (Communication) 6. การแบ งป นแลกเปล ยนความร (Knowledge Sharing) 1.การเตร ยมการและ เป าหมาย (Desired State) 2. การสร างและแสวงหา ปร บเปล ยนพฤต กรรม ความร (Transition and Behavior (Knowledge Creation Management) and Acquisition) 3. การจ ดความร ให เป นระบบ (Knowledge 4. การประมวลและกล นกรองความร Organization) (Knowledge Codification and Refinement)

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Template แผน KM แบบฟอร ม 1 : องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร แบบฟอร ม 2 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) 21/12/54 24

25

26

27 Workshop ค ดเล อกองค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร 21/12/54 27

28 ป จจ ยในการพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตาม ประเด นย ทธศาสตร สอดคล องก บพ นธก จ (สอดคล องก บท กพ นธก จ / สอดคล องก บบางพ นธก จ) สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร (สอดคล องก บท กประเด นย ทธศาสตร / สอดคล องก บบางประเด นย ทธศาสตร ) สอดคล องก บความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย (สอดคล องก บความ ต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ยภายใน-ภายนอกองค กรท กกล ม / บางกล ม) สอดคล องก บกระบวนการและข อก าหนดของกระบวนการ (สอดคล องก บ กระบวนการและข อก าหนดของกระบวนการท กกระบวนการ / บาง กระบวนการ) ไม ซ าก บความร ท เคยเล อกมาท าแผน KM แล ว (ไม ซ า / ซ าก บความร ท เคย เล อกมาท าแผน KM แล ว ) 21/12/54 28

29 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร องค ความร A B C D E รวม 21/12/54 29

30 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร องค ความร ความสอดคล องก บพ นธก จ (A) 21/12/54 30

31 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร องค ความร ความสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร (B) 21/12/54 31

32 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร องค ความร ความสอดคล องก บความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ยภายใน-ภายนอกองค กร ( C ) 21/12/54 32

33 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร องค ความร ความสอดคล องก บกระบวนการ และข อก าหนดของกระบวนการ (D) 21/12/54 33

34 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร องค ความร เคยถ กเล อกมาท าแผน KM / ไม เคยถ กเล อกมาท าแผน KM แล ว (E) 21/12/54 34

35 การพ จารณาองค ความร ท องค ความร ท จ าเป นตามประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร องค ความร A B C D E รวม หมายเหต 21/12/54 : องค ความร ท เคยด าเน นการจ ดท าแผน KM มาแล ว (ม ช อง E) ไม สามารถเล อกมาจ ดท าแผน KM ป 2554 ได (แต สามารถจ ดท า 35 แผน KM ในอนาคตได )

36 ขอบค ณคร บ ค าถาม และค าแนะน า 21/12/54 36

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services บทสร ป เอกสารน จะตอบข อสงส ยเก ยวก บการให ส ทธ ใช งาน Microsoft Office ในสภาพแวดล อมของ Windows Server Terminal

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010

บทท 1. ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 11 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 2010 ผลการเร ยนร บอกล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processing) ได บอกความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business)

P a g e 1. ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 ฉบ บผ ใช งาน (สาหร บแผน Office 365 Business) P a g e 2 สารบ ญ สารบ ญ Chapter 1 แนะน า Office 365 แนะนาต ว Microsoft Office 365 ก นก อน... 7 บร การท ท านได ร บม

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย

ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย ISAN Lab ใช MICROSOFT WORD อย างไรไม อายควาย 2012 ดร.สมน ก พ วงพรพ ท กษ คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 การก าหนด Styles ของเอกสาร...1 1.1 การก าหนด Style ของเอกสาร...1

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information