(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

Size: px
Start display at page:

Download "(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557"

Transcription

1 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

2 ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด านต าง ๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร วและเหมาะสมต อสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยนท ศนคต ของ บ คลากรให เป นบ คคลท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น ท งน เพ อให ส วนราชการท ร บผ ดชอบการปฏ บ ต ราชการตามย ทธศาสตร การพ ฒนาของคณะว ทยาการจ ดการและสามารถข บเคล อนประเด นย ทธศาสตร ด านการ บร หารจ ดการ เป นไปตามหล กเกณฑ และม ว ธ การบร หารท ด คณะว ทยาการจ ดการจ งได น าการจ ดการความร Management) ซ งเป นระบบการ จ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรให สามารถน าไปปฏ บ ต ได อย างม ค ณภาพ โดยจ ดวางระบบการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต และด านการว จ ย ด าเน นการ ตามกระบวนการ 7 ข นตอนของการจ ดการความร เพ อเป นการแบ งบ นความร ส าหร บบ คลากรของคณะว ทยาการจ ดการ คณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร คณะว ทยาการจ ดการ ก มภาพ นธ 2558

3 สารบ ญ หน า 1. บทน า ประกาศแต งต งคณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร คณะว ทยาการจ ดการ ขอบเขต ( Focus Area) 1.3 เป าหมาย (Desired State) 1.4 ป จจ ยแห งความส าเร จ (Key Success Factor) 2. แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจ าป การศ กษา แผนการจ ดการความร ด านการว จ ย ประจ าป การศ กษา ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร คณะว ทยาการจ ดการ 2 2 3

4 แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ประจ าป การศ กษา 2557 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557(ร าง) 1. บทน า กระแสโลกาภ ว ตน (Globalization) ส งผลให สภาพเศรษฐก จของโลกเป นไปอย าง ไร พรมแดนท งทางด านการค า การลงท น ภายในประเทศและต างประเทศให เป นไปอย างเสร เก ดการแข งข นก นมากข น โลกธ รก จป จจ บ นแตกต างจากอด ตและม แนวโน มท จะเปล ยนแปลงรวดเร วย งข นในอนาคต ซ งล วนเก ดจากการเปล ยนแปลงไป ของต วแปรส าค ญทางเศรษฐก จ การเม อง ส งคม เทคโนโลย เศรษฐก จโลกท ม การเปล ยนแปลงอย างมากจากร ปแบบเด มท เป นเศรษฐก จเด ยวของแต ละประเทศ เป นระบบ เศรษฐก จท ม ความร วมม อ ระหว างก นมากข น ท าให เก ดเป นเศรษฐก จระด บภ ม ภาคและระด บโลกท ม ความเก ยวข องเช อมโยงก นอย างใกล ช ด ซ งส งผลกระทบต อองค กร ธ รก จท งโดยตรงและทางอ อม การเปล ยนแปลงด งกล าวย งท าให การแข งข นทางธ รก จม ความร นแรงมากข น โดยม ร ปแบบของการค าและการลงท นแตกต างจากเด ม ด งน น การสร างให เก ดความเข าใจในเหต และผลของการรวมต วก นทางเศรษฐก จอย างล กซ งจะเป นประโยชน อย างมากในการสร างและพ ฒนาความได เปร ยบในการแข งข น (Competitive Advantage) ขององค กรธ รก จและประเทศ เพราะสามารถสร างประโยชน จากโอกาสท เก ดข นจากการเปล ยนแปลงน นได ส งต างๆ เหล าน ล วนแล วแต เป น เหต การณ ท แสดงให เห นช ดว าเศรษฐก จโลกม ความใกล ช ดก นมากข น การจ ดการความร เป นก จกรรมการรวบรวมองค ความร ท ม อย ในองค กร ซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสาร มาพ ฒนาให เป นระบบ เพ อให ท กคนใน องค กรสามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให องค กรม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด คณะว ทยาการ จ ดการเป นหน วยงานการศ กษาท เป นแหล งความร เป นท รวมของบ คลากรท ม ความร ความสามารถ ม ความเช ยวชาญและประสบการณ ท หลากหลาย ด งน นการจ ดการ ความร ท ม อย เหล าน นตามแนวค ดระบบบร หารความร ในองค กรจ งเป นส งท ก อให เก ดประโยชน อย างย งต อมหาว ทยาล ยและจะสามารถพ ฒนาไปส การเป นองค กรแห งการ เร ยนร ซ งจะเป นการสร างจ ตส าน กของบ คลากรในการพ ฒนาตนเองและพ ฒนากล มอย างต อเน อง ม การแลกเปล ยนเร ยนร และประสบการณ ซ งก นและก น ร วมแสวงหา ป ญญาและสร างสรรค ก จกรรมท ม ค ณค า สร างม ลค าเพ มให แก มหาว ทยาล ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ น านโยบายการพ ฒนามหาว ทยาล ยท สภามหาว ทยาล ยก าหนดข น โดยอาศ ยเทคน ค การพ ฒนาย ทธศาสตร แบบม ส วนร วม ตามแนวทางของ Balanced Scorecard โดยจ ดให ม การว เคราะห ว ตถ ประสงค เช งกลย ทธ ของการด าเน นการผ านม มมองย อย 4 ด าน ~ 1 ~

5 แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557(ร าง) ได แก ม ต ประส ทธ ผล ม ต ประส ทธ ภาพ ม ต ค ณภาพ และม ต การพ ฒนาองค การ โดยแยกว เคราะห และส งเคราะห ว ตถ ประสงค เช งกลย ทธ ตามประเด นย ทธศาสตร ท ส าค ญ 6 ประเด น ประกอบด วย 1. การพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตตรงความต องการของส งคม การพ ฒนาเศรษฐก จ และพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2. การผล ตผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป นท ยอมร บในระด บชาต นานาชาต 3. การให บร การว ชาการแก ส งคม ท องถ น ช มชน สถานประกอบการ 4. การท าน บ าร ง เผยแพร ส บสาน ศ ลปว ฒนธรรมของท องถ น และของชาต 5. การบร หารและการพ ฒนาสถาบ น 6. การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา เพ อให สามารถน าแนวค ดการจ ดการความร มาประย กต ใช ในการบร หารจ ดการท สอดคล องก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย คณะได ม การด าเน นการแผนการ จ ดการความร ในป การศ กษา 2557 ด งน 1.1 ประกาศแต งต งคณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร คณะว ทยาการจ ดการ เพ อให การจ ดท าระบบการจ ดการความร ด าเน นไปอย างม ประส ทธ ผล โดยคณะกรรมการม อ านาจหน าท ด งต อไปน 1) ก าหนดประเด นความร และเป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของสถาบ นโดยครอบคล มพ นธก จด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการ ว จ ย 2) ก าหนดบ คลากรกล มเป าหมายท จะพ ฒนาความร และท กษะด านการผล ตบ ณฑ ตและด านการว จ ยตามประเด นความร ท ก าหนดในข อท 1 3) จ ดให ม การแบ งป นและแลกเปล ยนเร ยนร จากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรง (Tacit Knowledge) 4) ค นหาแนวปฏ บ ต ท ด ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อท 1 และเผยแพร ไปส บ คลการกล มเป าหมายท ก าหนด 5) รวบรวมความร ตามประเด นความร ท ก าหนดในข อท 1 ท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาพ ฒนาและจ ดเก บอย างเป นระบบโดยเผยแพร เป นลายล กษณ อ กษร 6) น าความร ท ได จากการจ ดการความร ในป การศ กษาป จจ บ นหร อป การศ กษาท ผ านมาท เป นลายล กษณ อ กษร และจากความร ท กษะของผ ม ประสบการณ ตรงท เป นแนวปฏ บ ต ท ด มาปร บใช ในการปฏ บ ต งานจร ง 7) งานอ นๆ ท เก ยวข องท คณบด มอบหมาย ~ 2 ~

6 1.2 ขอบเขต ( Focus Area) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557(ร าง) คณะกรรมการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร คณะว ทยาการจ ดการได พ จารณาแล วเห นว าประเด นย ทธศาสตร ของคณะท จะน ามาใช ในการจ ดการความร ในป การศ กษา 2558 ได แก ย ทธศาสตร ท 2 การผล ตผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป นท ยอมร บในระด บชาต นานาชาต และย ทธศาสตร ท 6 การยกระด บค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา และขอบเขต ( Focus Area) ท จะสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ท งสองประกอบด วย 1) การพ ฒนาระบบกลไกการพ ฒนาหล กส ตร และการบร หารหล กส ตรให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน 2) การพ ฒนาระบบกลไกสน บสน นการบร หารงานว จ ยให ม ค ณภาพและมาตรฐาน 1.3 เป าหมาย (Desired State) เป าหมาย ( Focus Area) ท งหมดท สอดร บก บขอบเขต ( Focus Area) ท จะเล อกด าเน นการให แล วเสร จภายในป การศ กษา 2557 ประกอบด วย 1) เพ อให บ คลากรของคณะว ทยาการจ ดการม ความร ในการสร างผลงานว จ ยโดยการน าความร ท ได ร บจากกระบวนการจ ดการความร 2) เพ อให เก ดก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ในเร องของกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา 3) เพ อให เก ดก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ในเร องของการสร างผลงานว จ ยของบ คลากร 1.4 ป จจ ยแห งความส าเร จ (Key Success Factor) ป จจ ยแห งความส าเร จ (Key Success Factor) เพ อให ด าเน นการจ ดการความร ตามเป าหมาย สามารถน าไปปฏ บ ต ได อย างเป นร ปธรรมภายในคณะ ค อ 1) นโยบายของคณะว ทยาการจ ดการท ให การสน บสน นอย างต อเน อง และม การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายหมายท ช ดเจน 2) ความม งม นของผ บร หาร 3) คณาจารย และบ คลากรสายสน บสน นในคณะให ความร วมม อและม ความพร อมท จะร วมก จกรรม/โครงการ 4) การสร างแรงจ งใจ ม เง นงบประมาณสน บสน นการท าว จ ย 5) ม ท มงานท เป นอาจารย ป จจ บ นและอาจารย อาว โสท ม ประสบการณ ให ค าแนะน า ~ 3 ~

7 แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557(ร าง) 2. แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจ าป การศ กษา 2557 แบบฟอร ม : แผนการจ ดการความร (km action plan) ช อหน วยงาน : คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ประเด นความร : การปร บปร งหล กส ตรตามเกณฑ TQF ต วช ว ด (KPI) : จ านวนหล กส ตรท ได ร บการปร บปร งหล กส ตรตามเกณฑ TQF ย ทธศาสตร ท 6 การยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ด านการผล ตบ ณฑ ต ประเด นความร : การปร บปร งหล กส ตรตามเกณฑ TQF ล าด บ กระบวนการ จ ดการความร 1. การบ งช ความร identification) 2. การสร างและ แสวงหาความร Creation and Acquisition) ก จกรรม / การด าเน นการ ระยะเวลา ต วช ว ด กล มเป าหมาย งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ เป าหมาย -แต งต งคณะกรรมการพ ฒนา สถาบ นส สถาบ นเร ยนร -ประช มเพ อระดม ความ ค ดเห นเพ อสร าง องค ความร ใหม การค นหาและรวบรวม ความร ในองค ความร ท ได ร บ การค ดเล อก -ก มภาพ นธ จ านวนค าส งแต งต ง คณะกรรมการ -ก มภาพ นธ จ านวนรายงาน การประช ม -คณาจารย และ บ คลากรคณะ ว ทยาการจ ดการ -คณะกรรมการ ม นาคม 2558 จ านวนองค ความร หล กส ตร การจ ดการ โลจ สต กส ฯลฯ - -คณบด -1 ค าส ง - -คณะกรรมการ - หล กส ตร การจ ดการ โลจ สต กส ฯลฯ - 1 คร ง 1 องค ความร ~ 4 ~

8 ด านการผล ตบ ณฑ ต ประเด นความร : การปร บปร งหล กส ตรตามเกณฑ TQF ล าด บ กระบวนการ จ ดการความร 3. การจ ดความร ให เป นระบบ Organization) 4. การประมวลและ กล นกรองความร Codification and Refinement) 5. การเข าถ งความร Access) 6. การแบ งป น แลกเปล ยน ความร Sharing) ~ 5 ~ แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557(ร าง) ก จกรรม / การด าเน นการ ระยะเวลา ต วช ว ด กล มเป าหมาย งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ เป าหมาย -จ ดท าระบบฐานข อม ลเพ อใช ในการจ ดเก บความร ท ได จาก การรวบรวม -รวบรวมความร ท ได เพ อ เผยแพร บนเว บไซต ประช มร วมก นเพ อพ จารณา ทบทวนความถ กต องของ เน อหาประเด นความร ท ได จ ดท าไว อย างเป นระบบ เผยแพร ความร ผ านช องทาง ต างๆ ได แก การประช ม การ จ ดท า Website จ ดก จกรรมพบปะเพ อ แลกเปล ยนเร ยนร ระหว าง หล กส ตร -เมษายน จ านวนฐานข อม ล -คณาจารย คณะ ว ทยาการจ ดการ -เมษายน จ านวนองค ความร -บ คลากรคณะและ บ คคล ภายนอก พฤษภาคม 2558 จ านวนคร งของการ หล กส ตร ประช มคณะท างาน การจ ดการ เพ อพ จารณาและ โลจ สต กส ฯลฯ กล นกรองความร และ คณะกรรมการ พฤษภาคม 2558 จ านวนช องทางการ เข าถ งความร คณาจารย คณะ ว ทยาการจ ดการ ม ถ นายน 2558 จ านวนก จกรรม บ คลากรคณะ ว ทยาการจ ดการ -น.ส.ศ ร วรรณ ส ขแซว - -น.ส.ศ ร วรรณ ส ขแซว - หล กส ตร การจ ดการ โลจ สต กส ฯลฯ และ คณะกรรมการ - คณะกรรมการ - คณะกรรมการ - 1 ฐานข อม ล - 1 เร อง 1 คร ง 1 ช องทาง 1 ก จกรรม

9 ด านการผล ตบ ณฑ ต ประเด นความร : การปร บปร งหล กส ตรตามเกณฑ TQF ล าด บ กระบวนการ จ ดการความร 7. การเร ยนร (Learning) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557(ร าง) ก จกรรม / การด าเน นการ ระยะเวลา ต วช ว ด กล มเป าหมาย งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ เป าหมาย หล กส ตรสามารถน าองค ความร ท ได ร บมาในร ปแบบ และว ธ การต างๆ ไปใช ในการ ปฏ บ ต งาน กรกฎาคม 2558 จ านวนหล กส ตรท น า องค ความร ไปใช งาน หล กส ตรคณะ ว ทยาการจ ดการ - คณะกรรมการ 1 หล กส ตร ~ 6 ~

10 แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557(ร าง) 3. แผนการจ ดการความร ด านการว จ ย ประจ าป การศ กษา 2557 ประเด นความร : การเข ยนโครงการว จ ยช มชนเพ อขอร บงบประมาณระด บหล กส ตร ต วช ว ด (KPI) : จ านวนโครงการท ได ร บการอน ม ต งบประมาณโครงการว จ ยช มชน ย ทธศาสตร ท 2 การผล ตผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป นท ยอมร บในระด บชาต นานาชาต ด านการว จ ย ประเด นความร : การเข ยนโครงการว จ ยช มชนเพ อขอร บงบประมาณระด บหล กส ตร ล าด บ กระบวนการ จ ดการความร 1. การบ งช ความร identification) 2. การสร างและ แสวงหาความร Creation and Acquisition) ก จกรรม / การด าเน นการ ระยะเวลา ต วช ว ด กล มเป าหมาย งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ เป าหมาย -แต งต งคณะกรรมการพ ฒนา สถาบ นส สถาบ นเร ยนร -ประช มเพ อระดมความค ดเห น เพ อสร างองค ความร ใหม การค นหาและรวบรวมความร ในองค ความร ท ได ร บการ ค ดเล อก -ก มภาพ นธ จ านวนค าส งแต งต ง คณะกรรมการ -ก มภาพ นธ จ านวนรายงาน การประช ม -คณาจารย และ บ คลากรคณะ ว ทยาการจ ดการ -คณะกรรมการ ม นาคม 2558 จ านวนองค ความร หล กส ตร บร หารธ รก จ - คณบด 1 ค าส ง - -คณะกรรมการ - หล กส ตร บร หารธ รก จ 1 คร ง 1 องค ความร ~ 7 ~

11 การจ ดการความร ด านการว จ ย ประเด นความร : การเข ยนโครงการว จ ยช มชนเพ อขอร บงบประมาณระด บหล กส ตร ล าด บ กระบวนการ จ ดการความร 3. การจ ดความร ให เป นระบบ Organization) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557(ร าง) ก จกรรม / การด าเน นการ ระยะเวลา ต วช ว ด กล มเป าหมาย งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ เป าหมาย -จ ดท าระบบฐานข อม ลเพ อใช ใน การจ ดเก บความร ท ได จากการ รวบรวม -รวบรวมความร ท ได เพ อเผยแพร บน เว บไซต -เมษายน จ านวนฐานข อม ล -คณาจารย คณะ ว ทยาการ จ ดการ -เมษายน จ านวนองค ความร -บ คลากรคณะ และบ คคล ภายนอก -น.ส.ศ ร วรรณ ส ขแซว - -น.ส.ศ ร วรรณ ส ขแซว - 1 ฐานข อม ล - 1 เร อง 4. การประมวลและ กล นกรองความร Codification and Refinement) 5. การเข าถ งความร Access) ประช มร วมก นเพ อพ จารณาทบทวน ความถ กต องของเน อหาประเด น ความร ท ได จ ดท าไว อย างเป นระบบ เผยแพร ความร ผ านช องทางต างๆ ได แก การประช ม การจ ดท า Website พฤษภาคม 2558 จ านวนคร งของการ ประช มคณะท างาน เพ อพ จารณาและ กล นกรองความร พฤษภาคม 2558 จ านวนช องทางการ เข าถ งความร หล กส ตร บร หารธ รก จ และ คณะกรรมการ คณาจารย คณะว ทยาการ จ ดการ - หล กส ตร บร หารธ รก จ และ คณะกรรมการ - คณะกรรมการ 1 คร ง 1 ช องทาง ~ 8 ~

12 การจ ดการความร ด านการว จ ย ประเด นความร : การเข ยนโครงการว จ ยช มชนเพ อขอร บงบประมาณระด บหล กส ตร ล าด บ กระบวนการ จ ดการความร 6. การแบ งป น แลกเปล ยนความร Sharing) 7. การเร ยนร (Learning) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557(ร าง) ก จกรรม / การด าเน นการ ระยะเวลา ต วช ว ด กล มเป าหมาย งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ เป าหมาย จ ดก จกรรมพบปะเพ อแลกเปล ยน เร ยนร ระหว างหล กส ตร บ คลากรสามารถน าองค ความร ท ได ร บมาในร ปแบบและว ธ การต างๆ ไปใช ในการปฏ บ ต งาน ม ถ นายน 2558 จ านวนก จกรรม บ คลากรคณะ ว ทยาการ จ ดการ กรกฎาคม 2558 จ านวนโครงการท ได ร บการอน ม ต งบประมาณ โครงการว จ ยช มชน บ คลากรคณะ ว ทยาการ จ ดการ - คณะกรรมการ - คณะกรรมการ 1 ก จกรรม 1 โครงการ ~ 9 ~

13 ภาคผนวก

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554

แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 แนวทางการจ ดท าแผนการจ ดการความร (KM) ป งบประมาณ พ.ศ.2554 เมษายน 2554 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) เราต องม ความร เร องอะไร เราม ความร เร องน นหร อย ง 1. การบ งช ความร (Knowledge

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information