4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

Size: px
Start display at page:

Download "4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ"

Transcription

1 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช ในงานอาช พท ส าค ญมากประเภทหน ง โปรแกรมประเภทน ม ประโยชน เป นอย างมาก เพราะสามารถสร างส ตรค านวณค าต าง ๆ ท ซ บซ อน เป นผลล พธ ได อย าง รวดเร วและถ กต องแม นจ า นอกจากน นย งอาจจ ดท าค าตอบได โดยอ ตโนม ต ท นท

2 39 หล งจากเปล ยนค าข อม ลเป นค าใหม แล ว จ งม กน ามาใช ในงานท เก ยวข องก บต วเลข จ านวนมาก โดยน ามาจ ดท าตารางค านวณเป นส วนใหญ โปรแกรมตารางค านวณ เก ดข นจากความค ดของน กศ กษา ส าน กธ รก จศ กษา ฮาวาร ด (Harvard Business School) ซ งผล ตโปรแกรมช อ VisiCale (ย อจาก Visible Calculation) ออกมาจ าหน ายและ ม การพ ฒนามาเป นโปรแกรมโลต ส (Lotus) และ โปรแกรมMicrosoft Excel (Microsoft Excel) ซ งเป นท น ยมกว างขวางเป นอย างมากใน ป จจ บ น 4.2 หล กการพ นฐานของโปรแกรมตารางค านวณ หล กการพ นฐานของโปรแกรมตารางค านวณ ค อ การท าให จอภาพของ โปรแกรม เป นเสม อนตารางขนาดใหญ ท เร ยกว า ช ตงาน (Worksheet) แผ นตารางน ม ล กษณะเหม อนแผ นกระดาษท าการท ต เส นเป นคอล มน หลายๆ คอล มน และแถวหลาย ๆ แถว ต ดก นกลายเป นช องตาราง

3 40 ภาพท 4.2 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณป จจ บ นท ม เซลล ถ ง 16,777,216 เซลล ในอด ตน น ช ตงานหน ง จะประกอบด วยแถว (Row) ท งหมด 256 แถว และ คอล มน (Column) ท งหมด 64 คอล มน ด งน น จ งเก ดเป นช องตาราง ท งหมด 16,384 ช อง ช องเหล าน น ยมเร ยกว าเซลล ( Cell) เซลล เหล าน สามารถบรรจ ข อความ ( Text) จ านวนเลข (Number) หร อส ตรค านวณ (Formula) ได แต ในป จจ บ น ม การพ ฒนาโปรแกรมตารางค านวณ ให ม ประส ทธ ภาพมาก ย งข น โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel ซ งออกแบบช ตงาน ให ม แถวเพ มเป น 65,536 แถว และม คอล มน เพ มเป น 256 คอล มน ด งน น จ งเก ดเซลล มากถ ง 16,777,216 เซลล โดยปกต แล ว เน อท ของจอภาพของคอมพ วเตอร ม ขนาดเล กเก นกว าจะแสดง ช ตงานได ท งแผ น ด งน น เราจ งเห นเพ ยงบางส วนของแผ นเท าน น เม อเร มใช เราจะ เห นเพ ยงส วนท เป นม มซ ายตอนบนของตาราง ด งแสดงในภาพท 4.1 แต เราก สามารถ เล อนให จอภาพแสดงส วนอ นๆ ของช ตงานได โดยไม ยากโดยการใช แถบเล อน (Scroll Bar) ท งแนวต งและแนวนอน 4.3 ความสามารถของโปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรมตารางค านวณ ม ความสามารถหลายประการท จะช วยให การค านวณ ต างๆ ง ายข น ท าให โปรแกรมตารางค านวณ กลายเป นเคร องม อส าค ญของผ ท างาน อาช พต างๆ ท ต องม การค านวณค าต างๆ เสมอ ในท น ขอแนะน าความสามารถท ใช งาน บ อยๆ ได แก - การแทรกและการลบ ระหว างท เราก าล งท างานก บช ตงานอย น น เราสามารถ แทรกคอล มน หร อแถวใหม เข าไปในช ตงานน นได หร อในทางกล บก นเราจะลบคอล มน หร อแถวออกไปก ได และช ตงานจะค านวณช อแถวหร อคอล มน ให ใหม โดยอ ตโนม ต

4 41 ก. ตารางเด ม ข. ตารางท แทรกแถวใหม ภาพท 4.3 ความสามารถในการแทรกและลบของโปรแกรมตารางค านวณ - การค ดลอก ค อ การลอกข อความหร อจ านวนหร อส ตร จากเซลล กล มหนน ง ไปย งอ กกล มหน ง ในช ตงาน อย างรวดเร ว ท าให ประหย ดเวลาในการท างานมากย งข น ก. ตารางเด ม ข. ตารางท ม การค ดลอกข อม ล ภาพท 4.4 ความสามารถในการค ดลอกข อม ลของโปรแกรมตารางค านวณ

5 42 - การย าย ค อ การย ายข อความหร อจ านวนหร อส ตร จากเซลล กล มหนน งไปย ง อ กกล มหน ง เม อย ายแล วโปรแกรมตารางค านวณ จะค านวณผลล พธ ใหม โดยอ ตโนม ต ก. ตารางเด ม ข. ตารางท ม การย ายข อม ล ภาพท 4.5 ความสามารถในการย ายข อม ลของโปรแกรมตารางค านวณ - การปร บผลล พธ โปรแกรมตารางค านวณ น นน ยมใช ในงานด านบ ญช และ การเง นมาก ข อม ลในงานเหล าน ต องการพ มพ ผลล พธ เป นจ านวนเง นท ม เคร องหมาย สก ลเง น และเคร องหมายค นหล กพ นเพ อให อ านง าย โปรแกรมตารางค านวณ ก สามารถอ านวยให เราปร บแต งให เหมาะก บการแสดงจ านวนเง นได รวมไปถ งม การ ค านวณผลล พธ ตามค าต วเลขท เปล ยนแปลงไปด วย ท าให ประหย ดเวลาไม ต องท าการ ค านวณใหม เม อเปล ยนค าต วเลขใหม ผลล พธ เปล ยนแปลงอ ตโนม ต ก. ตารางเด ม ข. ตารางท ม การปร บผลล พธ ภาพท 4.6 ความสามารถในการปร บผลล พธ ของโปรแกรมตารางค านวณ

6 43 - การปร บขนาดของช องเซลล โปรแกรมตารางค านวณ ยอมให เราปร บขนาด ของช องเซลล ให สะดวกก บงานได โดยไม ต องว ตกว าคอล มน จะแคบเก นกว าจะแสดง ข อม ลท ต องการได นอกจากน โปรแกรมตารางค านวณ ย งยอมให ข อความในเซลล หน ง ล นไปอย ในเซลล ทางขวาม อได หากเซลล น นว าง ในกรณ ท เป นข อความ ภาพท 4.7 ความสามารถในการปร บขนาดของช องเซลล ของโปรแกรมตารางค านวณ - การใช ฟ งก ช นฟ งก ช น ค อ ค าส งท ก าหนดให โปรแกรมตารางค านวณ ท างาน อย างหน งอย างไรให เช น ฟ งก ช น SUM ท ใช ในการหาผลรวมของช วงข อม ลต งแต 3 ช องเซลล ข นไป หร อฟ งก ช น IF ซ งเป นฟ งก ช นท ใช ในการหาผลล พธ ท เป นเง อนไขแบบ ต างๆ เป นต น

7 ภาพท 4.8 ความสามารถในการใช ฟ งก ช นการค านวณของโปรแกรมตารางค านวณ 44

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

หน าจอและการพ มพ ข อความ

หน าจอและการพ มพ ข อความ 1 หน าจอและการพ มพ ข อความ บทนา โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การค านวณเก ยวก บต วเลข และการท

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel

2. ค ณสมบ ต ท ส าค ญของ Microsoft Excel 1 ใบความร ท 1 ประกอบโปรแกรมบทเร ยน เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel (คร งท 1) ว ชา คอมพ วเตอร รห สว ชา ง 22206 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 2... 1. มาร จ กก บ Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft

More information

การใช งาน Microsoft Excel 2010

การใช งาน Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 - - - - ห น า 1 การใช งาน Microsoft Excel 2010 แนะน า Microsoft Excel 2010 เอกสารประกอบการเร ยน Microsoft Excel 2010 จ ดท าโดย นายประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก Microsoft Excel

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร Microsoft 2 ค าน า เอกสารประกอบการเร ยนการสอนเล มน เป นค ม อให ก บผ การเร ยนได ม ท กษะมากข น ในเร อง ของฮาร ดแวร ซอฟต แวร ฐานข อม ล และอ น เช น เคร องม อ ส ญล กษณ

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ร จ กก บ Microsoft Excel 2. การเข าส โปรแกรม 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของ Microsoft Excel 4. การจ ดการเว

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา 3 สารบ ญ หน า ค าน า บทน า 1 เบ องต นก บ Microsoft Excel 2003 2 ความหมาย 2 การเข าส โปรแกรม Microsoft

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น 3 การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น การทางานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในเซลล เราสามารถน ามาประมวลผล หาผลล พธ โดย การ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน + เคร องหมายบวก - เคร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

การใช งาน MS-Excel *********

การใช งาน MS-Excel ********* การใช งาน MS-Excel ********* ส วนประกอบของโปรแกรม ส ญล กษณ ของโปรแกรม ส าหร บบางคนเวลาท จ ะเร ยกโปรแกรมข น มาใช บางคนจะเคยช นท จ ะเร ยกจาก Programs --> Microsoft Excel จร งๆ แล วถ าเราเห นส ญล กษณ นท ไ

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร 176 หน วยท 7 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. การค านวณโดยใช ส ตร 2. ต วอย างการค านวณโดยใช ส ตรต าง ๆ 3. การใช Auto sum หาผลรวม 4. การค

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน

บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน บทท 2 การเข าและออกจากตารางท างาน โปรแกรมตารางท างานท อ างถ งน เป นโปรแกรมท ช อ ไมโครซอฟต Excel 7 ท ท างานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ WINDOWS ซ งจ าเป นต องม อ ปกรณ ต าง ๆ ของเคร องคอมพ วเตอร อย างต า

More information