แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )"

Transcription

1 แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ว ทยาล ย เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ล า ก จกรรม ระยะ กล ม ผ ร บ ต วช ว ด เป าหมาย ด บ การจ ดการความร เวลา เป าหมาย ผ ดชอบ สถานะ หมายเหต 1 การบ งช ความร 1.1 แต งต งคณะกรรมการ และคณะท างาน จ ดการความร 1.2 ประช มระดมความ ค ดเห นของ คณะท างานตามข อ 1.1 เพ อตรวจสอบ องค ความร ด าน ส ขภาพ ม.ย. คณะท างาน จ ดการความร ด านพ ฒนา หล กส ตร ส ขภาพ 1 คณะ ม.ย. รายงานหร อ ทะเบ ยนองค ความร เร อง ส ขภาพ ม บ คลากร จากส วน ราชการท เก ยวข อง เป น คณะท างาน ห วหน าส วน ราชการ และผ แทน จากส วน ราชการท เก ยวข อง 1 ช ด คณะ ท างาน ตามข อ 1.1 ว ทยาล ย ระนอง คณะ ท างาน

2 2 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ว ทยาล ย เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ล า ก จกรรม ระยะ กล ม ผ ร บ ต วช ว ด เป าหมาย ด บ การจ ดการความร เวลา เป าหมาย ผ ดชอบ สถานะ หมายเหต 2 การสร างและแสวงหาความร 2.1 รณรงค ส งเสร มให บ คลากรในหน วยงาน ท เก ยวข อง เข ามาม ส วนร วมในการเป น KM เพ อสร าง และแสวงหาองค ความร ด านส ขภาพ ม.ย. ร อยละของ ผ ทรงค ณว ฒ ท เก ยวข องร วม เป น KM ด านส ขภาพ 100 % ผ ทรงค ณ ว ฒ ท เก ยวข อง ก บการ พ ฒนา หล กส ตร ส ขภาพ 2.2 ประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อให KM ด านส ขภาพ สามารถสร างและ แสวงหาองค ความร ด านส ขภาพ ก.ค. ม การรายงาน ผลการ งาน ประเช ง ปฏ บ ต การ พ ฒนาเทคน ค คร ผ สอน ระยะส น ท กโครงการ ใน ป งบประมา ณ 2549 KM ด าน ส ขภาพ - ว ทยาล ย ช มระนอง - สนง.สา ธารณ ส ขจ. ระนอง

3 3 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ว ทยาล ย เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ล า ก จกรรม ระยะ กล ม ผ ร บ ต วช ว ด เป าหมาย ด บ การจ ดการความร เวลา เป าหมาย ผ ดชอบ สถานะ หมายเหต 3 การจ ดความร ให เป นระบบ 3.1 จ ดความร ด าน ก.ค. ฐานข อม ล 1 ฐานข อม ล KM ส ขภาพให เป น ส.ค. ผ ทรงค ณว ฒ ด าน ระบบด วยการ มอบหมายให ม ผ ร บผ ดชอบเฉพาะใน ทางด าน ส ขภาพ ส ขภาพ - ว ทยาล ย ระนอง -สนง. การรวบรวมองค สาธารณส ข จ.ระนอง ความร 4 การประมวลและกล นกรองความร 4.1 ประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อการประมวลและ กล นกรององค ความร ด านส ขภาพ ก.ค. ส.ค. รายงานการ ประมวลและ กล นกรององค ความร ด าน ส ขภาพ รายงานผล การจ ดการ ความร เร อง ส ขภาพ 1 หล กส ตร KM ด าน ปร ชญา เศรษฐก จ พอเพ ยง - ส าน กงาน จ งหว ด

4 4 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ว ทยาล ย เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ล า ก จกรรม ระยะ กล ม ผ ร บ ต วช ว ด เป าหมาย ด บ การจ ดการความร เวลา เป าหมาย ผ ดชอบ สถานะ หมายเหต 5 การเข าถ งความร 5.1 การจ ดหล กส ตร ฝ กอบรมเร องส ขภาพ ของกล มอสม. จ งหว ดระนอง ก.ค. ส.ค ร อยละของ อสม.จ งหว ด ระนอง ท เข า ร วมฝ กอบรม % อสม.ท ผ าน การร บ สม คร ค ดเล อก ของสนง. สาธารณส ข จ.ระนอง - ว ทยาล ย ระนอง - ส าน กงาน สาธารณส ข จ.ระนอง 5.2 การว ดผลการเข าถ ง องค ความร ด าน ส ขภาพ ส.ค.- ก.ย จ านวนคร งใน การว ดผลการ เข าถ งองค ความร ด าน ส ขภาพ อย างน อย 1 คร ง / เด อน อสม. จ งหว ด ระนอง ท เข าร วม ฝ กอบรม - ส าน กงาน จ งหว ด 6 การแบ งป นและแลกเปล ยนความร 6.1 จ ดท าส อเผยแพร องค ความร ด านส ขภาพ เช น -แผ นพ บ - โปสเตอร ก.ค. ส.ค ร อยละของ บ คลากรท เก ยวข องท ได ร บส อ เผยแพร องค % บ คลากรท เก ยวข อง ก บส ขภาพ - ว ทยาล ย ระนอง

5 5 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ว ทยาล ย เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ล า ก จกรรม ระยะ กล ม ผ ร บ ต วช ว ด เป าหมาย ด บ การจ ดการความร เวลา เป าหมาย ผ ดชอบ สถานะ หมายเหต - เวบไซต - ป ายประชาส มพ นธ - จ ดประช ม ความร ด าน ส ขภาพ - ส าน กงาน สาธารณส ข จ.ระนอง ผ ทบทวน : นางสาวปฐมพร อ ไรพ นธ ห วหน ากล มนโยบายและแผน ผ อน ม ต : นางพรช ต ศร บ ญจ ต ผ อ านวยการว ทยาล ยระนอง ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ

6 กรอบท ศทางการจ ดการความร ว ทยาล ยระนอง ป งบประมาณ 2553

7 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการระด บว ทยาล ยระนอง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการว ทยาล ย (รายต วช ว ด) รอบ 12 เด อน ต วช ว ดท 16 ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ของ ว ทยาล ย ผ ก าก บด แลต วช ว ด : นางพรช ต ศร บ ญจ ต โทรศ พท : ผ จ ดเก บข อม ล : นางสาวปฐมพร อ ไรพ นธ โทรศ พท : ค าอธ บาย กระบวนการในการบร หารจ ดการความร ในองค กร ประกอบด วย การระบ ความร การค ดเล อก การรวบรวม การจ ดระบบจ ดเก บความร การเข าถ งข อม ลเพ อสร างเป นความร และการแลกเปล ยนความร ท งภายในและ ภายนอกองค กร การสร างบรรยากาศและว ฒนธรรมการเร ยนร ภายในองค กร การก าหนดแนวว ธ ปฏ บ ต งาน ตลอดจนการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการความร ในองค กรให ด ย งข น ระบบการจ ดการความร ในองค กร หมายถ ง การท ส วนราชการม ร ปแบบท ช ดเจนของการรวบรวม ฐานความร ท ม อย ในองค กร ซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสาร มาพ ฒนาให เป นองค ความร และม การ ถ ายทอดและแบ งป นความร อย างเป นระบบ เพ อให ท กคนในองค กรสามารถเข าถ งความร พ ฒนาตนเองให เป นผ ร ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ และพ ฒนาส วนราชการเข าส ร ปแบบขององค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) ท ย งย น โดยท ความร ม 2 ประเภท ค อ 1. ความร ท ฝ งอย ในคน (Tacit Knowledge) เป นความร ท ได จากประสบการณ พรสวรรค หร อ ส ญชาตญาณของแต ละบ คคลในการท าความเข าใจในส งต าง ๆ เป นความร ท ไม สามารถถ ายทอดออกมาเป นค าพ ด หร อลายล กษณ อ กษรได โดยง าย เช น ท กษะในการท างาน งานฝ ม อ หร อการค ดเช งว เคราะห 2. ความร ท ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) เป นความร ท สามารถรวบรวมถ ายทอดได โดยผ านว ธ ต าง ๆ เช น การบ นท กเป นลายล กษณ อ กษร ทฤษฎ ค ม อต าง ๆ ข อม ลผลการงาน : ระด บคะแนน เกณฑ การให คะแนน 1 คณะท างานฯ ทบทวนผลการงาน และก าหนดท ศทางการจ ดการความร เพ อพ ฒนา องค กรตามประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ย 2 ส ารวจองค ความร ท ม อย ท งในและนอกองค กร 3 จ ดท าแผนการจ ดการความร ในประเด นกระบวนการสร างค ณค าและ/หร อกระบวนการ สน บสน นการปฏ บ ต งานตามภารก จของว ทยาล ย 1 เร อง พร อมระบ ต วช ว ดและ เป าหมายของแต ละก จกรรม ตลอดจนระบ ระยะเวลา และผ ร บผ ดชอบ และน าแผนการ จ ดการความร ด งกล าวไปส การปฏ บ ต ให บรรล ผลส าเร จ 4 งานตามแผนการจ ดการความร ของว ทยาล ยและสร ปรายงานผลการ ก จกรรมตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ น าองค ความร ท แลกเปล ยนเร ยนร จ ดเก บเป นระบบโดยน าข นเว บไซด ของว ทยาล ยเพ อ การเร ยนร และเผยแพร ต อไป

8 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการระด บว ทยาล ยระนอง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการว ทยาล ย (รายต วช ว ด) รอบ 12 เด อน ต วช ว ดท 16 ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ของ ว ทยาล ย ผลการงาน ป งบประมาณ พ.ศ. ต วช ว ด ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด น ย ทธศาสตร /พ นธก จของส าน กบร หารงานว ทยาล ยหร อว ทยาล ย เกณฑ การให คะแนน : ระด บ 1 ระด บ 2 ระด บ 3 ระด บ 4 ระด บ การค านวณคะแนนจากผลการงาน : ต วช ว ด/ข อม ลพ นฐานประกอบต วช ว ด ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร /พ นธก จของส าน ก บร หารงานว ทยาล ยหร อว ทยาล ย น าหน ก ผลการ ค าคะแนน ค าคะแนน (ร อยละ) งาน ท ได ถ วงน าหน ก ค าช แจงการปฏ บ ต งาน/มาตรการท ได การ : 1.ว ทยาล ยระนองได จ ดท าแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ของว ทยาล ย ในย ทธศาสตร ท 3 การส งเสร มการม ส วนร วมของ ซ งตอบสนองในกลย ทธ ท 1 สร างพ นธม ตร เคร อข ายให ความร วมม อจ ดการศ กษาให ครอบคล มพ นท ท กต าบล และกลย ทธ ท 2 สร างความร วมม อในการ จ ดการศ กษาก บองค การในท องถ นท งภาคร ฐและเอกชน 2. การการจ ดการความร เน นการส งเสร มการม ส วนร วมของก บองค กรภาคร ฐค อ การพ ฒนาหล กส ตรส ขภาพ โดยว ทยาล ยระนองร วมก บส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดระนองใน การจ ดหล กส ตรเพ อพ ฒนาศ กยภาพของอาสาสม ครสาธารณส ขประจ าหม บ าน(อสม.) จ านวน 45 คน 3. ข นตอนการงานในการจ ดการความร ด งน 3.1 แต งต งคณะท างานพ ฒนาหล กส ตร 3.2 ส ารวจองค ความร ท ม อย ในองค กรโดยการค ดเล อกและร บสม ครผ ท ม ความร และความเช ยวชาญ ในงานด านสาธารณส ขและเร องอ นๆท เก ยวข องโดยค ดเล อกจากผ ทรงค ณว ฒ ของว ทยาล ยระนองและ ร บสม ครจากบ คลากรของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดระนอง,โรงพยาบาลระนองและโรงพยาบาลอ าเภอ ต างๆ

9 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการระด บว ทยาล ยระนอง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการว ทยาล ย (รายต วช ว ด) รอบ 12 เด อน ต วช ว ดท 16 ระด บความส าเร จของแผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ของ ว ทยาล ย 3.3 ก าหนดกรอบท ศทางการจ ดการความร เพ อเป นแนวทางการงานจ ดการความร 3.4 จ ดท าแผนจ ดการความร โดยการโครงการพ ฒนาคร ผ สอนหล กส ตรระยะส นและการพ ฒนา หล กส ตรส ขภาพ โดยอาศ ยกรอบท ศทางการจ ดการความร 3.5 การต ดตามและประเม นผลส มฤทธ ของผ ฝ กอบรม และรายงานผลต อผ บร หารและสภาว ชาการ ว ทยาล ย เพ อแก ไขป ญหา ปร บปร งเน อหาเอกสารประกอบการเร ยนให สมบ รณ ย งข น 3.6 เผยแพร เอกสารประกอบการฝ กอบรมไปย งว ทยาล ยอ น และเผยแพร ผ านเวปไซต ป จจ ยสน บสน นต อการงาน : ความร วมม อจากบ คลากรในว ทยาล ยและผ ทรงค ณว ฒ ของท ได ตระหน กถ งความตระหน กถ ง ความส าค ญของการจ ดการองค ความร ของว ทยาล ย และม ส วนร วมก นพ ฒนาหล กส คร อ ปสรรคต อการท างาน : 1. งบประมาณในการงานโครงการหร อก จกรรมการจ ดการความร ในองค กร ไม เพ ยงพอ 2. บางคร งเก คความไม เข าใจในการปฎ บ ต งานตามแผนงาน โครงการ ก จกรรม ท ก าหนดไว หล กฐานอ างอ ง : ล าด บ ข อม ลอ างอ ง แหล งข อม ล 1 ค าส งแต งต งคณะท างาน กล มงานจ ดการเร ยนการสอนฯ 2 กรอบท ศทางการจ ดการความร กล มนโยบายและแผน 3 แผนการจ ดการองค ความร กล มงานจ ดการเร ยนการสอนฯ 4 จ ดก จกรรมจ ดการองค ความร กล มงานจ ดการเร ยนการสอนฯ 5 รายงานสร ปการจ ดการองค ความร ผ าน เวปไซต กล มงานจ ดการเร ยนการสอนฯ/ กล มส งเสร มก จการเคร อข าย

10 ค าส งว ทยาล ยระนอง ท /2553 เร อง แต งต งคณะกรรมการการจ ดการความร ว ทยาล ยระนอง... เพ อให การงานก จกรรมการจ ดการความร ของว ทยาล ยระนองไปอย างม ประส ทธ ภาพเป นการส งเสร มและสร างว ฒนธรรมองค กรในการเร ยนร ตามนโยบายของว ทยาล ย ระนองเพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร ว ทยาล ยระนอง จ งเห นควรให แต งต งคณะกรรมการการ จ ดการความร ว ทยาล ยระนอง รายช อด งน 1.1 นางพรช ต ศร บ ญจ ต ประธานกรรมการท ปร กษา 1.2 ห วหน ากล มงานท กกล ม กรรมการ 1.3 นางสาวศจ มาศ พ ลทร พย กรรมการ 1.4 นางปานด คงสมบ ต กรรมการ 1.5 นางสาวปฐมพร อ ไรพ นธ กรรมการและเลขาน การ 1.6 นางก ตต มา คงโต กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ให คณะกรรมการด งกล าวม หน าท ความร บผ ดชอบ ด งน 1.พ ฒนาและการก จกรรมการจ ดการความร ของว ทยาล ยระนองให เป นไป ตามนโยบายและสอดคล องก บย ทธศาสตร 2. จ ดท าแผนการงานจ ดการความร และจ ดร ปแบบก จกรรมให ม ความเหมาะสม โดยค าน งถ งการม ส วนร วมของบ คลากรภายในและผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก 3. จ ดก จกรรมท ก อให เก ดการจ ดการความร และจ ดระบบข อม ลจากการจ ดการความร เผยแพร ข อม ลส ท งน ต งแต บ ดน เป นต นไป ส ง ณ ว นท 20 พฤษภาคม 2553 (นางพรช ต ศร บ ญจ ต) ผ อ านวยการว ทยาล ยระนอง

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information