SIMPLY CLEVER. Navigačný systém Columbus Návod na obsluhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "SIMPLY CLEVER. Navigačný systém Columbus Návod na obsluhu"

Transcription

1 SIMPLY CLEVER Navigačný systém Columbus Návod na obsluhu

2

3 Predslov Rozhodli ste sa pre vozidlo ŠKODA, ktoré je vybavené navigačným systémom Columbus (následne označované iba ako navigačný systém s rádiom) - ďakujeme vám za vašu dôveru. Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod na obsluhu, aby ste sa s vašim navigačným systémom s rádiom oboznámili rýchlo a podrobne. Pokiaľ by ste mali ďalšie otázky alebo problémy s vašim navigačným systémom s rádiom, obráťte sa prosím na vášho autorizovaného servisného partnera ŠKODA alebo na importéra. Odlišné národné zákonné nariadenia majú prednosť pred informáciami uvedenými v tomto návode na obsluhu. Želáme vám veľa radosti s vašim navigačným systémom s rádiom a vždy príjemnú jazdu. Vaša ŠKODA AUTO a.s. (ďalej iba ŠKODA)

4 Obsah Všeobecné pokyny Návod na obsluhu 3 Vysvetlenie symbolov 3 Dôležité pokyny 3 Prehľad prístroja 4 Zapnutie a vypnutie prístroja 4 Nastavenie hlasitosti 5 Obsluha displeja 5 Zadávacia obrazovka s klávesnicou 6 Ovládanie navigačného systému hlasom Úvodné informácie 7 Príkazy hlasom 7 Prevádzka SETUP Hlavné menu SETUP 9 Nastavenia rádia 9 Nastavenia médií 9 Nastavenia telefónu 10 Nastavenia systému 10 Nastavenia displeja 10 Nastavenia mapy 10 Nastavenia navigácie 10 Nastavenia dopravných informácií 11 Nastavenia ovládania hlasom 11 Nastavenia videa 11 Nastavenie televízora 11 Prevádzka RÁDIA Hlavné menu RÁDIO 13 Dopravné hlásenia TP 13 Prevádzka MÉDIÍ Hlavné menu MEDIEN 14 Úvodné informácie k prevádzke CD/DVD 15 Úvodné informácie k prevádzke MP3 16 Pamäťová karta 16 Externé zdroje 17 Pevný disk (HDD) 18 Prevádzka Video 18 Prevádzka TV 20 Prevádzka PHONE Hlavné menu TELEFON 22 Telefónny zoznam 22 Telefónny hovor a funkcie počas telefónneho hovoru 23 Menu SMS 23 Prevádzka TONE Nastavenia zvuku 25 Prevádzka MAP Zobrazenie mapy 26 Tlačidlo funkcie Navigace 27 Tlačidlo funkcie Dodatečné okno 27 Prevádzka NAV (navigácia) Úvodné informácie 29 Údaje navigácie a DVD disk s navigáciou 30 Zadávacie obrazovky pre vedenie do cieľa 30 Hlavné menu Navigation 31 Tlačidlo funkcie Nový cíl 32 Vedenie do cieľa s cieľom 33 Režim Trasa 34 Režim k bodu cesty 35 Manuálne blokovanie úsekov trasy 35 Dynamické vedenie do cieľa s použitím TMC 36 Prevádzka TMC Zobrazenie dopravných hlásení TMC 38 Register 2 Obsah

5 Všeobecné pokyny Návod na obsluhu V tomto návode na obsluhu sú opísané všetky možné varianty vybavenia bez toho, aby boli označené ako mimoriadna výbava, variant modelu alebo výbava špecifická pre určitú krajinu. Vo vašom vozidle preto nemusia byť k dispozícii všetky komponenty vybavenia, ktoré sú popísané v tomto návode na obsluhu. Rozsah vybavenia vášho vozidla je uvedený v predajných podkladoch, ktoré ste dostali pri kúpe vozidla. Ďalšie informácie získate u vášho predajcu ŠKODA. Záruka Pre prístroj platia rovnaké záručné podmienky ako pre nové vozidlá, pozri servisná knižka. Čistenie displeja DÔLEŽITÉ Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako benzín alebo terpentín, ktoré by mohli poškodiť povrch displeja. S displejom zaobchádzajte šetrne, pretože tlakom prstov alebo pri dotyku špicatými predmetmi môžu vznikať prehĺbeniny a škrabance. Vysvetlenie symbolov Koniec odseku. Odsek pokračuje na nasledujúcej strane. Prechod na nasledujúce tlačidlo. Dôležité pokyny Bezpečnostné pokyny Upozornenie Displej je možné očistiť od odtlačkov prstov jemnou handričkou a prípadne s čistým alkoholom. Príjem signálu Parkovacie domy, tunely, výškové budovy alebo kopce môžu rádiový signál a signál GPS rušiť do takej miery, že môže dôjsť k jeho úplnému výpadku. Zaistenie proti krádeži POZOR V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za bezpečnosť dopravy. Systém používajte iba tak, aby ste mali vozidlo v každej dopravnej situácii plne pod kontrolou - nebezpečenstvo nehody! Hlasitosť nastavte tak, aby ste vždy počuli akustické signály zvonku, napr. výstražné sirény vozidiel s právom prednosti v jazde, ako policajné, záchranárske a hasičské vozidlá. Príliš intenzívne nastavená hlasitosť môže viesť k poškodeniam sluchu! Kódovanie vášho navigačného systému na ochranu proti krádeži zabraňuje uvedeniu systému do prevádzky po prerušení napätia, napr. v dôsledku opravy vozidla alebo krádeže. Po odpojení akumulátora, po odpojení navigačného systému s rádiom od napätia v palubnej sieti vozidla alebo po chybe poistky je pri uvádzaní do prevádzky potrebné zadanie kódu. Číslo kódu je možné zisťovať iba online prostredníctvom ŠKODA System, aby sa tak zaručila ešte účinnejšia ochrana proti krádeži. V prípade potreby sa, prosím, obráťte na autorizovaného servisného partnera ŠKODA. Zadanie kódu Ak sa po zapnutí objaví pole klávesnice s výzvou na zadanie kódu, musí sa prístroj odblokovať zadaním správneho, štvormiestneho čísla kódu. Štvormiestny kód zadajte pomocou tlačidiel funkcií 0 až 9. Číslica sa prevezme do zadávacieho riadku. Všeobecné pokyny 3

6 Po zadaní štvormiestneho čísla kódu sa zmení číslicový blok na sivý (neaktívny) a do zadávacieho riadku nie je možné prevziať žiadne ďalšie číslice. Ak chcete čísla v zadávacom riadku vymazať sprava doľava, stlačte na displeji tlačidlo funkcie. Ak sa v zadávacom riadku zobrazí správny kód, stlačte tlačidlo funkcie OK. Nesprávne číslo kódu Ak sa pri zadávaní kódu potvrdí nesprávny kód, je možné proces zopakovať ešte jeden krát. Počet pokusov sa zobrazuje v spodnom riadku displeja. Ak ste kód zadali nesprávne druhý krát, prístroj sa zablokuje na približne jednu hodinu. Až po uplynutí hodiny, počas ktorej boli prístroj a zapaľovanie zapnuté, je možné zopakovať zadanie bezpečnostného kódu. Ak ste vykonali dva neplatné pokusy, je navigačný systém s rádiom opäť na jednu hodinu zablokovaný. Upozornenie Kód sa normálne ukladá do pamäte prístrojového panelu. Tým sa automaticky dekóduje (komfortné kódovanie). Manuálne zadanie kódu nie je v normálnom prípade potrebné. Zobrazenie na displeji Na displeji prístroja sa zobrazujú napr. informácie Climatronicu, vzdialenosť vozidla od prekážky pri aktivácii pomoci pri parkovaní atď TMC - zobrazenie dopravných správ TMC 38 SETUP - nastavenia v jednotlivých režimoch 9 Tlačidlá a pre pohyb dopredu a naspäť Prevádzka RÁDIO - pre výber vysielača zo zoznamu v pamäti. Prevádzka MÉDIA - pre výber predchádzajúceho, príp. nasledujúceho titulu. Prevádzka TV - pre výber TV stanice. Vstup pre CD/DVD 14 Displej 5 - vysunutie CD, príp. DVD 15 - zapnutie ovládania hlasom 7 Gombík menu Prevádzka - RÁDIO otáčajte pre manuálne nastavenie stanice; krátko stlačte, aby ste spustili / zastavili automatiku ladenia (Scan). Prevádzka - MÉDIA otáčajte pre zmenu titulu; krátko stlačte, pre spustenie alebo zastavenie automatiky ladenia (Scan) v prevádzke audio. Zobrazenie mapy (MAP) - otáčajte pre zmenu mierky mapy; krátko stlačte na zopakovanie hlásenia navigácie pri prebiehajúcom vedení do cieľa. Prevádzka navigácie (NAV) - krátko stlačte na zopakovanie hlásenia navigácie počas vedenia do cieľa. Vstup pre pamäťovú kartu Prehľad prístroja - Nastavovací gombík na zapnutie a vypnutie prístroja (stlačenie) na nastavenie hlasitosti aktuálne prehrávaného audio zdroja / ovládanie hlasom (otáčanie) 5 RÁDIO - prevádzka rádia 13 MÉDIA - prevádzka médií 14 TELEFON - prevádzka telefónu 22 TONE - nastavenia zvuku a hlasitosti 25 MAP - zobrazenie mapy 26 NAV - prevádzka navigácie 29 Zapnutie a vypnutie prístroja Na zapnutie, príp. vypnutie prístroja stlačte tlačidlo 1. Po zapnutí prístroja sa prehráva posledný audio zdroj, ktorý bol aktívny pred vypnutím prístroja. Ak je prístroj zapnutý a zo spínacej skrinky sa vytiahne kľúč vozidla, prístroj sa automaticky vypne. Ak je vozidlo vybavené systémom KESSY, prístroj sa automaticky vypne po odstavení motora a otvorení dverí. Ak najskôr otvoríte dvere a následne odstavíte motor, prístroj sa vypne až vtedy, keď sa zablokuje vozidlo. Pri vypnutom zapaľovaní sa systém automaticky vypne po cca jednej hodine (ochrana proti vybitiu akumulátora vozidla). 4 Všeobecné pokyny

7 Nastavenie hlasitosti Pre zvýšenie hlasitosti otáčajte tlačidlom 1 doprava. Pre zníženie hlasitosti otáčajte tlačidlom 1 doľava. Zmena hlasitosti sa zobrazuje na displeji prístroja. Ak sa hlasitosť zníži na 0, vypne sa zvuk reproduktorov a na displeji sa objaví symbol. DÔLEŽITÉ Príliš intenzívne nastavená hlasitosť môže viesť k poškodeniam sluchu! Obsluha displeja Obr. 1 Nastavovací režim SETUP: Hlavné menu nastavení / nastavení rádia Displej prístroja je takzvanou dotykovou obrazovkou (Touchscreen). Farebne orámované oblasti na displeji sú momentálne aktívne a ovládajú sa dotykom na displej. Niektoré funkcie navigačného prístroja je možné ovládať prostredníctvom multifunkčného volantu, pozri návod na použitie vášho vozidla. Tlačidlá funkcií na obrazovke Aktívne oblasti, ktoré vyvolávajú funkciu alebo menu, sa nazývajú tlačidlá funkcií. V hlavnom menu Nastavení stlačte napríklad tlačidlo funkcie Rádio» Obr. 1 pre vyvolanie menu Nastavenia rádia C» Obr. 1. To, v ktorom menu sa práve nachádzate, sa zobrazuje v titulnom riadku A a C. Pomocou tlačidla funkcie B a D je možné prejsť z každého menu späť do predchádzajúceho menu. Posuvný regulátor Stlačením posuvného regulátora E» Obr. 1 a presúvaním smerom dole, príp. hore (alebo stlačením tlačidiel funkcií a ) sa umožňuje pohyb v aktuálnom menu. Posuvným regulátorom v nastavovacom páse je možné pohybovať aj tak, že sa stlačí tlačidlo funkcie - alebo +, napr. pri nastaveniach prevádzky DVD. Vyskakovacie okno Po stlačení tlačidla funkcie F sa otvorí takzvané vyskakovacie okno s ďalšími bodmi menu. Krátko stlačte jeden z ponúkaných bodov menu. Vyskakovacie okno zmizne a zvolená položka sa zobrazí v tlačidle funkcie. Pre zatvorenie vyskakovacieho okna bez zmeny nastavenia zatlačte vo vyskakovacom okne na tlačidlo funkcie. Okienko pre zaškrtnutie Niektoré funkcie je možné iba vypnúť alebo zapnúť. Pred funkciou, ktorú je možné iba vypnúť alebo zapnúť, sa nachádza takzvané okienko pre zaškrtnutie G» Obr. 1: - funkcia je zapnutá. - funkcia je vypnutá. Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie stlačte jeden krát krátko príslušné tlačidlo funkcie. Ak sa pri zapnutom prístroji nezobrazujú na obrazovke žiadne tlačidlá funkcií (napríklad počas prehrávania DVD), zatlačte krátko na obrazovku, aby sa zobrazili aktuálne zvoliteľné tlačidlá funkcií. Príklad menu v návode na obsluhu Stlačte tlačidlo ABC DEF - tieto tlačidlá sa musia stlačiť za sebou. XYZ - opis tlačidla funkcie v prvej úrovni menu XYZ - opis tlačidla funkcie v druhej úrovni menu XYZ - opis tlačidla funkcie v druhej úrovni menu XYZ - opis tlačidla funkcie v prvej úrovni menu Všeobecné pokyny 5

8 Zadávacia obrazovka s klávesnicou - vymaže znak v zadávacom riadku od pozície kurzora, sprava doľava OK - potvrdenie textu napísaného v zadávacom riadku Voľba špeciálnych znakov zakladajúcich sa na písmenách V zadávacej obrazovke sú označené niektoré znaky pomocou symbolov. Dlhé stlačenie takto označeného písmena ponúka možnosť výberu špeciálnych znakov závislých od jazyka. Niektoré špeciálne znaky je tiež možné vypísať. Takto sa namiesto nemeckých špeciálnych znakov Ä, Ü a Ö navigačným systémom s rádiom rozpozná aj poradie znakov AE, UE a OE. Iné špeciálne znaky je možné ignorovať, napríklad sa namiesto É, Ê alebo È navigačným systémom s rádiom rozpoznáva aj normálne E. Obr. 2 Príklad zadávacej obrazovky s klávesnicou / príklad zadávacej obrazovky s číslicami Zadávacia obrazovka s klávesnicou sa objaví napr. pri zadávaní nového cieľa, pri vyhľadávaní zvláštneho cieľa alebo telefónneho čísla. Ak sa tlačidlo funkcie stlačí pomocou znaku na klávesnici v zadávacej obrazovke, objaví sa tento znak v zadávacom riadku v hornej časti displeja. Poradie znakov v zadávacom riadku je možné aj vymazať alebo meniť, ako aj nechať zobraziť špeciálne znaky pre doplnenie. Ponuka znakov je závislá od kontextu. Ďalšie možnosti zadávania: - zobrazenie položiek zhodujúcich sa s výberom Tlačidlo funkcie prepne na zoznam s výberom zhodujúcich sa položiek. - návrat z každého bodu menu do predchádzajúceho bodu menu - zobrazenie položiek zhodujúcich sa s výberom - prechod z písania veľkých písmen na malé a opačne - prepne na zadávaciu obrazovku pre čísla a špeciálne znaky A-Z - prepne na zadávaciu obrazovku pre písmená - zadanie medzery - prepne na písanie písmen azbukou ABC - prepne na písanie písmen latinkou - pohyb kurzorom v zadávacom riadku - doľava alebo doprava 6 Všeobecné pokyny

9 Ovládanie navigačného systému hlasom Úvodné informácie Ovládanie hlasom je možné iba v nasledujúcich jazykoch: čeština, angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, portugalčina, holandčina, taliančina. Ovládanie hlasom môžete použiť v režimoch RADIO, MEDIA, PHONE, MAP a NAV. Zapnutie ovládania hlasom (dialóg) Stlačte tlačidlo. Dialóg Dlhý, príp. krátky dialóg je možné zvoliť stlačením tlačidla na prístroji a vyslovením príkazu hlasom Dlouhý dialog (systém kompletne vydá hlásenie bez toho, aby ho skrátil) alebo Krátký dialog (systém skráti niektoré hlásenia alebo ich nahradí akustickým signálom (gong), tým sa zrýchli ovládanie) alebo manuálne v režime SETUP» Strana 11, Nastavenia ovládania hlasom. Prerušenie hlásení Krátkym stlačením tlačidla na prístroji je možné ukončiť práve vyslovované hlásenie. Tým je možné ďalší príkaz hlasom vysloviť skôr. Vypnutie ovládania hlasom (dialóg) Po vykonaní príkazu hlasom sa ovládanie hlasom automaticky vypne. Stlačením jedného z tlačidiel, ktoré sa nachádzajú na stranách displeja prístroja alebo dotykom na obrazovku (ak nejde o stlačenie tlačidla Schovat v zobrazení pomocníka). Vyslovením príkazu Zrušit. Ak systém pri zapnutom dialógu neobdrží žiaden príkaz alebo sa príkaz nerozpozná, odpovedá otázkou Jak prosím? a umožní tým vysloviť nový príkaz. Ak systém neobdrží ani po druhý krát žiaden príkaz hlasom, ponúkne sa vám pomoc. Ak systém neobdrží ani po tretí krát žiaden príkaz hlasom, zobrazí sa hlásenie Zrušit a ovládanie hlasom sa vypne. Optimálna zrozumiteľnosť príkazov hlasom závisí od viacerých faktorov: Hovorte bežnou intenzitou hlasu, bez prízvuku a nadmerných prestávok. Vyhnite sa nesprávnemu vyslovovaniu. Nepoužívajte skratky - vždy vyslovte celý príkaz hlasom. Nehovorte, keď systém vydáva nejaké oznámenie. Kým systém neukončí oznámenie, nereaguje na ďalší príkaz hlasom. Zatvorte dvere, okná a posuvnú strechu, tým sa zabráni rušivým vplyvom okolia na zrozumiteľnosť príkazov hlasom. Počas dialógu obmedzte vedľajšie rušivé zvuky vo vozidle, napr. súčasne hovoriaci cestujúci. Mikrofón pre ovládanie hlasom je nasmerovaný nielen na vodiča, ale aj na spolujazdca. Preto môže prístroj ovládať vodič a spolujazdec. Príkazy hlasom Systém rozpozná iba položiek (tzn., že napr. v režime NAV, rozpozná pre zvolenú krajinu iba väčších miest). Ak nie je mesto obsiahnuté v týchto položkách, nie je ho možné normálne vysloviť, musí sa zadať vyhláskovaním. Všeobecné informácie k ovládaniu hlasom sa vyvolávajú krátkym stlačením tlačidla na prístroji a vyslovením príkazu Návod. Potom je počuť hlásenie, že návod je členený na sedem častí. Ak chcete podrobné informácie o jednotlivých častiach návodu, potom vyslovte napríklad príkaz Návod část 2. Všeobecnú pomoc pre jednotlivé režimy je možné vyvolať krátkym stlačením tlačidla na prístroji a vyslovením príkazu Pomoc krátké příkazy. Príkaz hlasom Pomoc Pomoc je možné vyvolať vyslovením príkazu Nápověda. Podľa toho, v akom režime sa nachádzate, ponúka pomoc rôzne možnosti. Ak sú ponúkané možnosti nedostatočné, vyslovte príkaz Další možnosti. Prepínanie medzi režimami Ak chcete po zapnutí ovládania hlasom prepínať medzi režimami, vyslovte vždy názov režimu, do ktorého by ste chceli prejsť. To znamená, ak sa nachádzate napr. v režime RADIO a chcete prejsť do režimu MEDIA, vyslovte príkaz Média. Názvy režimov PHONE, MAP, NAV vyslovte vždy ako Telefon, Mapa, Navigace. V každom režime je tiež možné používať príkazy hlasom pre iné režimy - prístroj automaticky prepína medzi jednotlivými prevádzkovými režimami. Zobrazenie pomoci Ak chcete, aby sa pomoc zobrazovala na displeji prístroja, potom sa táto aktivuje iba manuálne v režime SETUP (potom deaktivuje)» Strana 11, Nastavenia ovládania hlasom. Ovládanie navigačného systému hlasom 7

10 Hlasový záznam V režimoch PHONE, NAV a RADIO je možné vytvoriť krátky hlasový záznam, po vyslovení zaznamenaného výrazu sa vykoná požadovaný príkaz (napr. v režime TE- LEFON je možné k telefónnemu kontaktu vytvoriť hlasový záznam a po jeho vyslovení vykoná systém navolenie). 8 Ovládanie navigačného systému hlasom

11 Prevádzka SETUP Hlavné menu SETUP Obr. 3 Hlavné menu SETUP Regionální RDS - zapnutie/vypnutie automatického sledovania stanice pomocou RDS Automaticky - automatická voľba stanice s aktuálne najlepším príjmom Fix - zvolená regionálna stanica ostáva zachovaná dovtedy, pokiaľ je to len možné Dopravní vysílání (TP) - zapnutie/vypnutie dopravných hlásení Aktuální TMC stanice:... - zobrazenie stanice TMC, z ktorej sa prijímajú dopravné hlásenia Oblíb. TMC stanice - stanovenie prednostnej stanice TMC Automaticky - automatická voľba stanice s aktuálne najlepším príjmom zvolenie zo zoznamu staníc TMC Smazat uložené stanice z paměti - vymazanie stanice uloženej v zozname staníc Upozornenie Stlačte tlačidlo SETUP a potom tlačidlo funkcie: Rádio» Strana 9, Nastavenia rádia; Media» Strana 9, Nastavenia médií; Telefon» Strana 10, Nastavenia telefónu; Systém» Strana 10, Nastavenia systému; Displej» Strana 10, Nastavenia displeja Mapa» Strana 10, Nastavenia mapy; Navigace» Strana 10, Nastavenia navigácie; Dopravní informace» Strana 11, Nastavenia dopravných informácií; Hlasové ovládání» Strana 11, Nastavenia ovládania hlasom; Video» Strana 11, Nastavenia videa. Nastavenia rádia Stlačte tlačidlo SETUP Rádio. Tlačítka se šipkou - nastavenie funkcie zmeny stanice v prevádzke RÁDIA pomocou tlačidiel so šípkou Seznam stanic - prepínanie všetkých aktuálne prijímateľných staníc zvoleného frekvenčného rozsahu Paměť stanic - prepínanie iba uložených staníc RDS ( Radio Data System ) slúži na prenos znakov programu a dodatočných služieb a umožňuje tak okrem iného automatické sledovanie stanice. Pri rozhlasových staniciach s možnosťou RDS sa vám pri dostatočne dobrom príjme zobrazí namiesto frekvencie stanice názov stanice. TMC (Traffic Message Channel) je digitálna rádiová dátová služba na neustály prenos dopravných hlásení. Nastavenia médií Stlačte tlačidlo SETUP Media. Aktivovat AV vstup - na prehrávanie voliteľného externého audio/video zdroja, ak je zabudovaný TV tuner Aktivovat AUX vstup - na prehrávanie externého audio zdroja Automaticky přehrávat Bluetooth audio - aktivuje automatické prehrávanie z prehrávača médií AUX úroveň vstupu - nastavenie vstupnej citlivosti príjmu externého zdroja Nízká - nízka vstupná citlivosť Střední - stredná vstupná citlivosť Vysoká - vysoká vstupná citlivosť Deaktivovat názvy skladeb / interpretů - podľa vykonaných nastavení sa pri audio CD diskoch s CD textom a v prevádzke MP3 zobrazuje názov titulu a meno interpreta alebo iba názov súboru a adresára Scan/Mix/Opakovat včetně podadresářů - prehrá za sebou podľa poradia na prehrávanom médiu všetky súbory MP3, ktoré sú uložené v adresároch a podadresároch Prevádzka SETUP 9

12 Nastavenia telefónu Stlačte tlačidlo SETUP Telefon. Aktualizovat telefonní seznam - nahrá sa telefónny zoznam z mobilného telefónu do pamäte navigačného systému s rádiom. Proces môže trvať niekoľko minút. Smazat seznamy volání - vymazanie uložených zoznamov hovorov Smazat SMS - vymazanie textových správ (SMS) Zkrácená volba - editácia tlačidiel rýchlej voľby Vypnout telefon - vypnutie telefónu Obnovit výrobní nastavení - obnova stavu nastavení prístroja pri dodaní, užívateľské profily sa vymažú Změnit pořadí v seznamech volání - zmena poradia v zoznamoch hovorov, začínajúc najstarším, príp. najnovším Nastavenia systému Stlačte tlačidlo SETUP System. Jazyk / Language - výber jazyka menu pre zobrazenia a jazykové oznamy Automaticky - automatické stanovenie jazyka menu, tento závisí od nastavenia na informačnom displeji alebo priamy výber požadovaného jazyka zo zoznamu Formát datumu - nastavenie formátu dátumu Zobrazení času - zobrazenie aktuálneho času na obrazovke v režimoch RADIO, MEDIA a MAP Vyp. - vypnutie Zap. - zapnutie Datum - nastavenie dátumu Výrobní nastavení - obnova továrnych nastavení výber nastavenia, ktoré sa má obnoviť Obnovit - obnova stavu nastavení prístroja pri dodaní, užívateľské profily sa vymažú Nastavenia displeja Střední - stredný stupeň Tmavší - tmavší stupeň Nejtmavší - najtmavší stupeň Den / noc - prepínanie medzi denným, nočným a automatickým zobrazením mapy. Automaticky - ovláda sa prostredníctvom snímačov vo vozidle Den - nastavenie pre denný režim Noc - nastavenie pre nočný režim Potvrzovací tón - zapnutie/vypnutie potvrdzovacieho tónu pri stlačení ikony funkcie Zap. - zapnutie Vyp. - vypnutie Vypnout displej - displej je možné prestaviť do energeticky úsporného režimu, v spodnom riadku sa zobrazuje aktuálna informácia o audio zdroji. Displej je možné opäť zapnúť dotykom na displej alebo ľubovoľným tlačidlom okrem ovládacieho gombíka. Nastavenia mapy Stlačte tlačidlo SETUP Mapa. Dodatečné okno - pozícia prídavného okna v náhľade mapy Vlevo - vľavo Vpravo - vpravo Navigační symboly - zobrazenie navigačných pokynov a kompasu v prídavnom okne v 2D alebo 3D pohľade Informace o cíli - zobrazenie informácii o cieli» Strana 26, Tlačidlá funkcií a symboly počas vedenia do cieľa Cíl - cieľ Nächstes Zwischenziel - nasledujúci medzicieľ Detaily mapy - zvolenie špeciálnych cieľov, tieto sa na mape zobrazujú pomocou symbolov Ukázat symbol Top-cílů - zobrazenie cieľov, ktoré sú uložené ako obľúbené, so symbolom zvolenej kategórie obľúbených položiek v mape Ukázat omezení rychlosti - na obrazovke sa zobrazuje aktuálne obmedzenie rýchlosti pre momentálny úsek cesty Stlačte tlačidlo SETUP Bildschirm. Stupeň jasu - nastavenie stupňa jasu obrazovky Nejsvětlejší - najjasnejší stupeň Světlejší - jasnejší stupeň Nastavenia navigácie Stlačte tlačidlo SETUP Navigace. 10 Prevádzka SETUP

13 Nabídnout 3 alternativní trasy - návrh 3 alternatívnych trás pre vedenie do cieľa» Strana 31, Tlačidlo funkcie Možnosti Navigační pokyny - nastavenie hlásenia navigácie Vyp. - vypnutie Dynamická - hovorené odporúčania pre jazdu sa vydajú iba vtedy, ak sa opustí vypočítaná trasa, napríklad na základe nahlásených obmedzení v doprave Zap. - zapnutie Zobrazení času - nastavenie zobrazenia času v spodnej časti mapy Čas příjezdu - zobrazenie času príchodu do cieľa Zbývající čas - zobrazenie zvyšnej doby jazdy Moje zvláštní cíle - import vlastných špeciálnych cieľov z pamäťovej karty Zadání adresy domů - editácia domácej adresy» Strana 33, Tlačidlo funkcie Domáca adresa Zadání cíle - zobrazenie obrazovky k zadaniu cieľa» Strana 32, Tlačidlo funkcie Adresa Aktuální poloha - uloženie aktuálnej pozície ako domácej adresy Smazat - vymazanie domácej adresy Upravit - editácia domácej adresy Nastavit aktuální polohu - uloženie aktuálnej pozície ako domácej adresy Rozšířené nastavení navigace - rozšírené nastavenia navigácie Demo režim - spustenie virtuálneho (zdanlivého) vedenia do cieľa Zadat místo startu - zadanie miesta štartu pre demo režim Prům. rychlost pro výp. času - v závislosti od nastavenej priemernej rýchlosti sa vypočíta doba príchodu alebo doba jazdy v demo režime Rychlá - vysoká rýchlosť Střední - stredná rýchlosť Pomalá - nízka rýchlosť Nastavenia dopravných informácií Stlačte tlačidlo SETUP Dopravní informace. Oblíb. TMC stanice - stanovenie prednostnej stanice TMC Automaticky - automatické vyhľadávanie stanice TMC výber prednostnej stanice TMC zo zoznamu TMC filtr - nastavenie zobrazenia dopravných hlásení Vše - zobrazenie všetkých aktuálnych dopravných hlásení Na trase - zobrazenie iba dopravných hlásení, ktoré sa týkajú prechádzanej trasy Dopravní vysílání (TP) - zapnutie/vypnutie dopravných hlásení» Strana 13, Dopravné hlásenia TP Nastavenia ovládania hlasom Stlačte tlačidlo SETUP Hlasové ovládání. Styl dialogu - nastavenie štýlu dialógu Dlouhý - systém kompletne vydá hlásenie bez toho, aby ho skrátil Krátký - systém skráti niektoré hlásenia alebo ich nahradí akustickým signálom (gong), tým sa zrýchli ovládanie. Vizuální nápověda pro hlasové ovládání - vizuálna pomoc k príkazom pre ovládanie hlasom zobrazuje prehľad najdôležitejších príkazov vo vyskakovacom okne. Vizuálnu pomoc k príkazom pre ovládanie hlasom môžete v systéme nastaviť špeciálne pre každý režim (tzn. ak sa nastaví zobrazenie pomoci iba pre režim MAP, pomoc sa bude zobrazovať iba v tomto režime). Smazat hlasové záznamy - vymazanie vlastných hlasových záznamov Vše - vymazanie všetkých hlasových záznamov Telefonní seznam - telefónny zoznam Paměť rádia - pamäť rádia Navigační paměť - pamäť navigácie Nastavenia videa Stlačte tlačidlo SETUP Video. Audio-jazyk - nastavenie jazyka jazykového výstupu Menu-jazyk - nastavenie jazyka menu DVD Titulky - podtitul DVD-formát - nastavenie formátu DVD 4:3 - formát 4:3 16:9 - formát 16:9 Nastavenie televízora Stlačte tlačidlo SETUP Video. TV režim hledání - vyhľadáva sa TV stanica Seznam stanic - zvolenie TV stanice zo zoznamu všetkých momentálne dostupných TV staníc Paměť stanic - zobrazenie TV staníc, ktoré sú uložené v pamäti staníc TV Norma - zmena TV normy Prevádzka SETUP 11

14 TV formát - zmena pomeru strán obrazu 4:3 - formát 4:3 16:9 - formát 16:9 TV-Audiokanal - výber jazykového kanála pri dvojjazyčnom audio (duál) Kanal A - jazykový kanál A Kanal B - jazykový kanál B Automatické přepínání DVB-T/Analog - zvolená TV stanica sa vyhľadáva v analógovej, príp. digitálnej forme Smazat TV-seznam v paměti - vymazanie uloženého zoznamu TV AV1 norma - norma prehrávania, vždy iba pre externý audio alebo video zdroj AV2 norma - norma prehrávania, vždy iba pre externý audio alebo video zdroj 12 Prevádzka SETUP

15 Prevádzka RÁDIA Hlavné menu RÁDIO Stlačte tlačidlo RÁDIO - hlavné menu RADIO. Tlačidlo funkcie Pásmo FM - frekvenčné pásmo FM AM - frekvenčné pásmo AM Obr. 4 Hlavné menu RÁDIO Frekvenčné pásmo je možné zmeniť aj opakovaným stlačením tlačidla RÁDIO. Tlačidlo funkcie Seznam stanic Otvorí zoznam všetkých aktuálne dostupných staníc FM. Ak je už stanica uložená v zozname staníc, zobrazí sa číslo predvoľby. Tlačidlo funkcie Paměť Paměť zobrazenie pamäťových tlačidiel 1-6 Paměť zobrazenie pamäťových tlačidiel 7-12 Paměť zobrazenie pamäťových tlačidiel Paměť zobrazenie pamäťových tlačidiel Prepínanie medzi uloženými rozhlasovými stanicami pomocou tlačidiel alebo - na základe nastavení tlačidiel so šípkou (na obrazovke sa objaví Paměť) alebo všetkých aktuálne dostupných staníc FM» Strana 9, Nastavenia rádia. Uloženie rozhlasovej stanice do zoznamu staníc - nastavte požadovanú rozhlasovú stanicu a podržte stlačené tlačidlo funkcie 1 až 24, kým nezaznie signálny tón. Tlačidlo funkcie Extra Scan - automatika nahrávania všetkých staníc aktuálneho frekvenčného rozsahu vždy na päť sekúnd. Opätovne zatlačte na gombík menu 15 alebo tlačidlo funkcie Scan, aby ste ukončili automatiku ladenia pri aktuálne počúvanej rozhlasovej stanici. TP - zapnutie/vypnutie dopravných hlásení (iba v prevádzke FM)» Strana 13, Dopravné hlásenia TP Vypnout displej - displej je možné prepnúť do energeticky úsporného režimu, displej je čierny a v spodnom riadku sa zobrazuje aktuálna informácia o audio zdroji. Displej je možné opäť zapnúť dotykom na obrazovku alebo ľubovoľným tlačidlom okrem ovládacieho gombíka. RDS (Radio Data System) slúži na prenos znakov programu a dodatočných služieb a umožňuje tak okrem iného automatické sledovanie stanice. Pri rozhlasových staniciach s možnosťou RDS sa vám pri dostatočne dobrom príjme zobrazí namiesto frekvencie stanice názov stanice. Ak rozhlasová stanica odosiela dodatočné informácie prostredníctvom funkcie RDS, zatiaľ čo sa stanica ukladá, môže sa stať, že názov rozhlasovej stanice sa nebude následne zobrazovať v zozname v pamäti správne. Tlačidlo funkcie Man. Rozhlasovú stanicu je možné nastaviť manuálne otáčaním gombíka menu 15 alebo pomocou tlačidiel funkcií v spodnom riadku obrazovky. Dopravné hlásenia TP Stlačte tlačidlo RÁDIO Extra TP - zapnutie/vypnutie dopravných hlásení. Zobrazenie TP v spojení s názvom stanice (napr. v zozname staníc alebo zozname v pamäti) zobrazuje stanicu s vysielaním dopravných hlásení. Nezávisle od toho, ktorú rozhlasovú stanicu počúvate, sa dodatočná časť príjmu stará o to, aby sa vždy prijímala stanica s vysielaním dopravných hlásení, pokiaľ je funkcia dopravných hlásení aktivovaná. Počas prevádzky médií sa na pozadí neustále automaticky vyhľadáva dostupná stanica s dopravnými hláseniami. Funkčnosť sledovania dopravných hlásení sa zobrazuje pomocou písmen TP na obrazovke hore vpravo. Pokiaľ by nebolo možné prijímať žiadnu stanicu s dopravnými hláseniami, pretože je napríklad rušený rozhlasový príjem všeobecne, zobrazí sa namiesto TP, No TP. Prevádzka RÁDIA 13

16 Prevádzka MÉDIÍ Hlavné menu MEDIEN Obr. 5 Hlavné menu MEDIA V závislosti od zvoleného zdroja média sa zobrazuje hlavné menu MEDIA ako Audio alebo Video. Vyvolanie hlavného menu MEDIA a zmena zdroja média Stlačte tlačidlo MEDIA, aby ste otvorili hlavné menu MEDIA. Pokračuje prehrávanie naposledy prehrávaného zdroja média. Ak je na prístroji možné zvoliť audio a video zdroje, prepínajte pomocou tlačidla výberu oblasti MEDIA medzi posledným audio a video zdrojom. MEDIA - vyvolajte hlavné menu MEDIA a prejdite na zdroj médií. CD - prepnutie na vložené CD/DVD Interní CD - CD v internej mechanike prístroja Externí CD - CD v externom meniči CD SD prejde na vloženú pamäťovú kartu» Strana 16, Pamäťová karta HDD prepne na audio súbory uložené na internom pevnom disku» Strana 18, Pevný disk (HDD) AUX - prepne na externý audio zdroj pripojený prostredníctvom multimediálnej zdierky AUX» Strana 17, Vstup AUX MDI - prepne na externý audio zdroj pripojený prostredníctvom multimediálnej zdierky MDI» Strana 17, Vstup MDI - multimediálna zdierka - prepne na externý audio zdroj pripojený prostredníctvom Bluetooth Video - Zdroje video - Menu Video» Strana 18, Prevádzka Video,» Strana 20, Prevádzka TV. Opakovat - zobrazenie možností prehrávania Skladba - opakovanie aktuálneho titulu CD - opakovanie všetkých titulov aktuálneho CD Adresář - opakovanie všetkých titulov aktuálneho adresára (prevádzka MP3) Extra - zobrazenie možností prehrávania Mix - všetky tituly aktuálneho audio zdroja sa prehrávajú v náhodnom poradí Mix - návrat do normálneho prehrávania Scan - prehratie všetkých titulov aktuálneho zdroja média s dobou približne 10 sekúnd Automatiku prehrávania je tiež možné spustiť alebo ukončiť krátkym stlačením gombíka menu 15. Scan - návrat do normálneho prehrávania Kapacita HDD - informácie o obsadenom, príp. voľnom pamäťovom mieste na pevnom disku (HDD). Vypnout displej - displej je možné prestaviť do energeticky úsporného režimu, displej je čierny a v spodnom riadku sa zobrazuje aktuálna informácia o audio zdroji. Displej je možné opäť zapnúť dotykom na displej alebo ľubovoľným tlačidlom okrem ovládacieho gombíka. Výběr - otvorí zoznam titulov aktuálneho audio zdroja, aby sa zvolil iný titul alebo iný audio zdroj. - zobrazenie nadradeného adresára, prepnutie do hlavného menu audio zdrojov Skladba - spustenie prehrávania zvoleného titulu - uloženie adresára, zoznamu skladieb a dátového nosiča na pevný disk HDD» Strana 18, Pevný disk (HDD). Tlačidlá prístroja na ovládanie aktuálneho audio alebo video zdroja Tlačidlá so šípkou na prístroji alebo majú účinok vždy na aktuálne počúvaný audio zdroj, pritom je jedno, v ktorom menu sa práve nachádzate. - krátke stlačenie prepne na začiatok aktuálneho titulu alebo kapitoly, opätovné stlačenie prepne na začiatok predchádzajúceho titulu alebo kapitoly. - krátke stlačenie prepne na začiatok ďalšieho titulu alebo kapitoly, opätovné stlačenie prepne na začiatok nasledujúceho titulu alebo kapitoly. V menu aktuálne prehrávaného audio zdroja je možné tituly prepínať aj pomocou gombíka menu 15. Tlačidlá funkcií na ovládanie aktuálneho audio alebo video zdroja - krátke stlačenie prepne na začiatok aktuálneho titulu alebo kapitoly, opätovné stlačenie prepne na začiatok predchádzajúceho titulu alebo kapitoly. - krátke stlačenie prepne na začiatok ďalšieho titulu alebo kapitoly. - prestávka: prehrávanie sa na aktuálnom mieste zastaví a symbol sa zmení na - po stlačení sa pokračuje v prehrávaní na tomto mieste. 14 Prevádzka MÉDIÍ

17 Upozornenie Ak sa hlasitosť počas prehrávania CD, z pevného disku alebo iného audio zdroja zníži na hodnotu 0, zmení sa symbol na a prehrávanie sa preruší. Úvodné informácie k prevádzke CD/DVD Vloženie CD/DVD CD zasuňte popísanou stranou smerom hore tak, aby sa automaticky vtiahlo do vstupu pre CD 11. Prehrávanie sa spustí automaticky. Odobratie CD/DVD Stlačte tlačidlo - CD/DVD sa vysunie. Ak sa vysunuté CD/DVD neodoberie v priebehu približne 10 sekúnd, potom sa z bezpečnostných dôvodov opäť zasunie naspäť. CD/DVD nie je možné načítať Ak sa vloží CD/DVD, ktoré prístroj nedokáže načítať, zobrazí sa vyskakovacie okno s upozornením. CD/DVD sa po niekoľkých sekundách opäť vysunie do východiskovej pozície. Ak sa vysunuté CD/DVD neodoberie v priebehu približne 10 sekúnd, potom sa z bezpečnostných dôvodov opäť zasunie naspäť. Prerušenia počas prehrávania Na zlých komunikáciách a pri výrazných vibráciách môže dochádzať k prerušeniam prehrávania. Tvorenie kondenzátu Pri chlade a po prehánkach sa môže v CD/DVD mechanike zrážať vlhkosť (kondenzácia). To môže spôsobiť prerušenia počas prehrávania alebo zabrániť prehrávaniu. V takých prípadoch musíte počkať, kým vlhkosť neunikne. Upozornenia k ošetrovaniu CD/DVD diskov Ak by bol CD/DVD disk znečistený, nikdy sa nesmie čistiť v kružnicovom smere, ale z vnútra smerom von a to pomocou mäkkej handričky bez vlákien. Pri silnom znečistení odporúčame očistiť CD/DVD disk pomocou bežného čističa na CD/DVD disky. Ani v tomto prípade nečistite CD/DVD disk v kružnicovom smere, ale zvnútra smerom von a disk nechajte vyschnúť. Súbory MP3 a WMA (Windows Media Audio) Prehrateľné súbory MP3 a WMA môžete uložiť na pevný disk prístroja» Strana 18, Pevný disk (HDD). Audio súbory, ktoré boli komprimované prostredníctvom Windows Media Audio, môžu byť dodatočne autorsky chránené prostredníctvom DRM (Digital Rights Management). Takéto súbory WMA prístroj nepodporuje. POZOR CD/DVD prehrávač je laserovým výrobkom triedy 1. Ak sa CD/DVD prehrávač otvorí, hrozí nebezpečenstvo poranenia spôsobené neviditeľným laserovým žiarením. DÔLEŽITÉ V internej mechanike CD/DVD je možné prehrávať disky audio CD (CD-A), audio DVD, MP3 CD, MP3 DVD a tiež video DVD. Do internej mechaniky nikdy nevkladajte CD disky s označením Nevkladať do mechaník bez zásuvky (Nicht in Laufwerke ohne Schublade einlegen) aleboeco Disc. Zasúvanie druhého CD/DVD, zatiaľ čo sa vysúva vložené CD/DVD, môže zničiť CD/DVD mechaniku v prístroji. Po stlačení tlačidla vysunutia trvá niekoľko sekúnd, kým sa CD vysunie. Počas tejto doby je otvorený uzáver pred vstupom pre CD/DVD. Vyčkajte bezpodmienečne na vysunutie CD/DVD, skôr ako sa pokúsite zasunúť nové CD/DVD. Pri mechanickej chybe mechaniky CD/DVD alebo pri nesprávne alebo neúplne založenom CD/DVD sa na obrazovke najskôr objaví hlásenie Fehler: CD/DVD. Bitte CD/DVD überprüfen. a potom CD/DVD-Laufwerksfehler. Prekontrolujte CD/ DVD a toto opätovne správne a kompletne zasuňte do mechaniky. Ak sa opäť zobrazí CD/DVD-Laufwerksfehler, obráťte sa prosím na vášho servisného partnera ŠKODA. Ak je príliš vysoká vnútorná teplota prístroja, neprijme sa viac žiadne CD/DVD. Prístroj sa prepne do naposledy aktívneho prevádzkového stavu. Nikdy nepoužívajte kvapaliny, ako benzín, riedidlo alebo čistič na gramofónové platne, pretože by sa inak mohol poškodiť povrch CD/DVD! Disky CD/DVD nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu! Disky CD/DVD popisujte iba na to vhodnými písacími potrebami. Disky CD/DVD neolepujte! Prevádzka MÉDIÍ 15

18 Upozornenie Ak je tlačidlo funkcie CD zobrazené ako neaktívne, nie je momentálne vložené audio CD/DVD alebo vložené audio CD/DVD nie je možné načítať. Disky CD/DVD s ochranou proti zapisovaniu a neoriginálne disky CD-R, CD-RW a DVD-RW sa za určitých okolností neprehrávajú alebo sa prehrávajú iba obmedzene. Prístrojom je možné prehrávať aj audio súbory WMA (Windows Media Audio) a ukladať ich na pevný disk (HDD), ak tieto nie sú autorsky chránené prostredníctvom DRM (Digital Rights Management). Obsluha a správanie sa prístroja zodpovedá komprimovaným audio súborom MP3 a následne sa extra neopisuje. Rešpektujte, prosím, aj ďalšie pokyny k prevádzke MP3» Strana 16, Úvodné informácie k prevádzke MP3. Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o ochrane autorských práv, ktoré sú platné vo vašej krajine. CD/DVD prehrávač neobsahuje diely, ktoré sa musia udržiavať alebo môžu opravovať. Ak je CD prehrávač chybný, obráťte sa prosím na odborný servis. DVD mechanika zabudovaná v tomto prístroji využíva na prehrávanie kódovaný systém audio Dolby Digital a MLP Lossless pre maximálnu kvalitu prehrávania aj audio DVD podľa tohto štandardu. Dolby, MLP Lossless a dvojitý D symbol sú ochrannými značkami Dolby Laboratories. Pomocou DTS a DTS 2.0 sa priestorový zvuk DVD premieňa a prehráva v najlepšej stereo kvalite. DTS a DTS 2.0 sú registrovanými ochrannými značkami DTS, Inc. Každé znečistenie alebo poškodenie CD/DVD disku môže viesť k ťažkostiam pri čítaní informácií. Závažnosť chýb čítania je závislá od znečistenia, príp. od závažnosti mechanického poškodenia. Silné škrabance spôsobujú chyby čítania, kvôli ktorým CD/DVD preskakuje alebo môže zostať uviaznuté. Všetky disky CD/DVD sa musia starostlivo ošetrovať a neustále uschovávať v ochrannom obale. Úvodné informácie k prevádzke MP3 Požiadavky na súbory a dátové nosiče MP3 CD-ROM, CD-R, CD-RW s kapacitou 650 MB a 700 MB. Disky DVD s kapacitou až 4,7 GB a dvojvrstvové disky DVD s kapacitou až 8,5 GB. Disky CD/DVD musia zodpovedať norme ISO 9660-Level 2, ako aj systému súborov Joliet (single session a multisession). Názvy súborov nesmú byť dlhšie ako 64 znakov. Štruktúra adresára je obmedzená na hĺbku 8 úrovní adresára. Názov umelca, albumu a titul prehrávaného súboru MP3 je možné zobraziť iba vtedy, ak sú tieto informácie k dispozícii ako ID3 tag. Ak nie je k dispozícii žiadny ID3 tag, zobrazuje sa názov adresára a súboru. Súbory WMA (Windows Media Audio) je možné taktiež prehrávať, ak nie sú dodatočne autorsky chránené prostredníctvom DRM (Digital Rights Management). Takéto súbory WMA prístroj nepodporuje. Obsluha a správanie sa súborov WMA zodpovedá súborom MP3 a následne sa ďalej neopisuje. Bitová prenosová rýchlosť (tok údajov na časovú jednotku) Prístroj podporuje súbory MP3 s bitovou prenosovou rýchlosťou od 32 do 320 kbit/s, ako aj súbory MP3 s variabilnou bitovou prenosovou rýchlosťou. Pri súboroch s variabilnou bitovou prenosovou rýchlosťou môže byť zobrazenie doby prehrávania nepresné. Pamäťová karta Zasunutie pamäťovej karty Pamäťovú kartu zasuňte do vstupu pre pamäťovú kartu 16 skoseným rohom dopredu a smerujúc smerom hore, kým sa nezaistí. Prehrávanie sa spustí automaticky. Vybratie pamäťovej karty Zatlačte na zasunutú pamäťovú kartu. Pamäťová karta vyskočí do vysunutej pozície. Pamäťová karta prázdna alebo údaje nie je možné prečítať Ak je zasunutá pamäťová karta, na ktorej nie sú uložené žiadne údaje alebo ich nie je možné prečítať, neprepne sa po procese nahratia na prevádzku pamäťovej karty. Požiadavky na pamäťovú kartu Do vstupu pre pamäťové karty je možné zasúvať pamäťové karty s veľkosťou 32 mm x 24 mm x 2,1 mm alebo 1,4 mm. Pamäťové karty SD (Secure Digital Memory Cards) a MMC (Multimedia Cards) s kapacitou do 4 GB. Pamäťové karty SDHC (Secure Digital High-Capacity Memory Cards) s kapacitou do 32 GB. Je možné, že niektoré súbory na pamäťových kartách nebude možné prehrať alebo sa budú prehrávať iba obmedzene. Na základe rôznych požiadaviek na kvalitu výrobcov kariet nie je možné zaručiť prehrávanie pamäťových kariet za všetkých okolností. 16 Prevádzka MÉDIÍ

19 Upozornenie Z karty SD je možné čítať iba súbory MP3 a nechránené súbory WMA. Iné súbory sa ignorujú. Prehrateľné súbory MP3 a WMA môžete uložiť na pevný disk prístroja» Strana 18, Pevný disk (HDD). Externé zdroje Vstup AUX a MDI Vstup AUX Stlačte tlačidlo MEDIA AUX. Externé audio zdroje, ktoré sú pripojené na zdierke AUX, nie je možné ovládať prostredníctvom navigačného systému s rádiom. Prostredníctvom navigačného systému s rádiom je možné regulovať iba hlasitosť. Pre zdierku AUX sa používa štandardný zástrčkový konektor 3,5 mm. Ak externý audio zdroj nemá tento zástrčkový konektor, je potrebné použiť adaptér. Vstup MDI - multimediálna zdierka Stlačte tlačidlo MEDIA MDI. Audio súbory z externých dátových nosičov vo formáte MP3, WMA, OGG Vorbis a AAC pripojených na multimediálnu zdierku je možné prehrávať prostredníctvom navigačného systému s rádiom. Externé audio zdroje, ktoré sú pripojené na zdierke MDI, je možné ovládať prostredníctvom navigačného systému s rádiom. Na rádiu je možné kedykoľvek zvoliť iný audio zdroj. Kým sa nevypne externý audio zdroj, zostáva tento v pozadí stále aktívny. Obsluhu externého audio zdroja je potrebné vyhľadať v návode na obsluhu príslušného výrobcu. Na pripojenie externých audio zdrojov prostredníctvom vstupu MDI je potrebné použiť špeciálny adaptér. ipod Ak sa na vstup MDI pripojí ipod, otvorí sa menu, v ktorom je možné zvoliť jednotlivé adresáre ipodu (Playlists, Artists, Albums, Songs atď.). Prispôsobenie hlasitosti prehrávania externého audio zdroja Hlasitosť prehrávania externého audio zdroja je možné meniť prostredníctvom regulátora hlasitosti na navigačnom systéme s rádiom 1. V závislosti od pripojeného audio zdroja je možné meniť výstupnú hlasitosť na externom audio zdroji. Okrem toho je možné meniť vstupnú citlivosť externého audio zdroja, aby sa prispôsobila hlasitosť prehrávania externého audio zdroja iným audio zdrojom alebo aby sa zabránilo skresleniam» Strana 9, Nastavenia médií. Podmienky pre správne pripojenie Pripájať je možné iba USB prístroje so špecifikáciou 2.0. Verzia tabuľky priradenia dát FAT (File Allocation Table) pripojeného prístroja musí byť FAT16 (< 2 gb) alebo FAT32 (> 2 GB). Pri prehrávaní z prístroja s pevným diskom (HDD), na ktorom sa nachádzajú veľmi veľké množstvá dát, môže dochádzať k časovému oneskoreniu pri načítaní prehľadu hudobných súborov. Pri prehrávaní z prístroja, na ktorom sa nachádza komplikovaná štruktúra adresárov, môže dochádzať k časovému oneskoreniu pri načítaní hudobných súborov. Štruktúra adresárov na pripojenom prístroji by nemala prekročiť hĺbku ôsmych úrovní. Adresár by nemal obsahovať viac ako 1000 súborov. Na pripojenie prístroja sa nesmie použiť predlžovací kábel USB alebo rozbočovač USB (HUB). POZOR Externý audio zdroj v žiadnom prípade neodkladajte na prístrojovú dosku. Prístroje by mohli pri náhlom jazdnom manévri vletieť do priestoru pre cestujúcich a týchto poraniť. Externé audio zdroje v žiadnom prípade neodkladajte v blízkosti airbagov. Prístroje by mohli byť pri aktivácii airbagu vystrelené do priestoru pre cestujúcich a týchto poraniť. Počas jazdy sa nesmie externý audio zdroj držať v ruke ani na kolenách. Prístroj by mohol pri náhlom jazdnom manévri vletieť do priestoru pre cestujúcich a týchto poraniť. Prípojný kábel externého audio zdroja je vždy potrebné odložiť tak, aby vás počas jazdy neobmedzoval. DÔLEŽITÉ Zdierka AUX sa smie používať iba pre audio zdroje! Prevádzka MÉDIÍ 17

20 Upozornenie Externý audio zdroj, ktorý je pripojený prostredníctvom AUX-IN, je možné použiť iba vtedy, ak nie je v rovnakom čase pripojený žiadny prístroj prostredníctvom MDI. Ak je prostredníctvom AUX pripojený externý audio zdroj, ktorý je vybavený adaptérom na externé napájanie elektrickým prúdom, môže sa stať, že bude rušený audio signál. Závisí to od kvality použitého adaptéra. Pevný disk (HDD) Uloženie súborov MP3 a WMA na pevný disk (HDD) Ak sa prístroj počas procesu ukladania vypne, proces ukladania sa zruší pri naposledy kompletne uloženom titule. Upozornenie Uloženie 100 hudobných titulov s priemernou dĺžkou (3-5 minút) trvá približne 40 minút. Prevádzka Video Vloženie a spustenie video DVD disku Výber, uloženie a editácia názvu titulu a adresára Na pamäťovej karte zvoľte titul alebo adresár, ktorý chcete uložiť na pevný disk. V okne výberu dostupných audio zdrojov je možné zvoliť aj celý obsah vloženého dátového nosiča pre uloženie na pevný disk. Stlačte tlačidlo MEDIA Auswahl. - otvorenie menu pre editáciu adresárov Hrát - automatické prehrávanie Kopírovat - uloženie titulu alebo adresára na pevný disk Soubor/adresář vložit sem - uloženie priamo do aktuálneho adresára pevného disku Založit nový adresář - vytvorenie nového adresára Zrušit - prerušenie procesu ukladania Přejmenovat - otvorenie zadávacej obrazovky pre zmenu názvu titulu alebo adresára Smazat - vymazanie zvoleného titulu alebo adresára Adresár môže disponovať max. 7 podadresármi. Zatlačte na tlačidlo funkcie, aby ste otvorili práve nadradený adresár. Počas ukladania audio súborov je možné naďalej počúvať tento titul alebo iný audio zdroj. Obr. 6 DVD menu/ obsluha menu filmu Video DVD disk vložte, s popísanou stranou smerom hore, do vstupu pre CD/DVD, kým sa automaticky nevtiahne. Prehrávanie video DVD disku sa spustí automaticky. Čítanie údajov z video DVD disku môže trvať niekoľko sekúnd, počas tejto doby obrazovka stmavne. Obraz sa zobrazuje iba pri zastavenom vozidle. Počas jazdy sa obrazovka vypne, zvuk je naďalej počuť. Krátko zatlačte na displej pre zobrazenie menu DVD. Opätovne zatlačte na voľnú časť displeja, menu DVD sa opäť skryje. Po 15 sekundách bez obsluhy sa menu DVD automaticky skryje. Pomer strán Film sa spustí v prednastavenom pomere strán. Pomer strán je možné meniť v menu Nastavení videa» Strana 11, Nastavenia videa. Menu pre video DVD AV - prepnutie na pripojený externý video zdroj TV - prepnutie na prevádzku TV DVD - prepnutie na iný video DVD disk vložený do internej CD/DVD mechaniky 18 Prevádzka MÉDIÍ

21 Audio - prechod do menu Audio Menu - prechod do menu Film» Obr. 6 Obraz - zmena jasu, kontrastu a nastavenia farieb obrazovky Kapitola - prechod do zoznamu kapitol - krátke stlačenie prepne na začiatok aktuálnej kapitoly, opätovné stlačenie prepne na začiatok predchádzajúcej kapitoly - krátke stlačenie prepne na začiatok ďalšej kapitoly - prehrávanie sa na aktuálnom mieste zastaví a symbol sa zmení na - po stlačení sa pokračuje v prehrávaní na tomto mieste Prevádzka MÉDIÍ 19

22 Prevádzka TV Hlavné menu TV Obr. 7 Menu TV Obraz sa zobrazuje iba pri zastavenom vozidle. Počas jazdy sa obrazovka vypne, zvuk je naďalej počuť. DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) Pri DVB-T sa televízny signál prenáša terestriálne. DVB-T umožňuje príjem vo vysokej kvalite. Pokrytie signálom DVB-T je zatiaľ obmedzené predovšetkým na priemyselné oblasti a aglomeračné centrá. Z tohto dôvodu bol pre prístroj vyvinutý hybridný tuner, ktorý pozostáva z pôvodného analógového TV prijímača a z prijímača DVB-T. To, ktorá TV stanica sa prijíma, sa zobrazuje na informačnom displeji a pri prepnutí a vyvolaní menu TV na obrazovke. Analógové a digitálne TV stanice sa pritom zobrazujú rozdielne a na obrazovke sú označené prostredníctvom Analog alebo DVB-T. Stlačte tlačidlo MEDIA. TV - zobrazí sa naposledy nastavený TV kanál s prednastaveným pomerom strán v zobrazení na celú obrazovku» Strana 11, Nastavenie televízora. Menu TV sa otvorí zatlačením na displej. alebo - prepne na ďalšie TV stanice zo zoznamu staníc, analogicky k tlačidlám so šípkou na prístroji Audio - prepne do menu Audio a prehrá naposledy zvolený audio zdroj Seznam stanic - otvorí zoznam staníc naposledy dostupných analógových a digitálnych TV a rozhlasových staníc Paměť - otvorí zoznam manuálne uložených analógových a digitálnych TV a rozhlasových staníc Uložit - uloženie aktuálnej TV stanice Smazat - vymazanie uložených TV staníc Extra - otvorenie menu s ďalšími funkciami Teletext - otvorenie strany videotextu k aktuálne nastavenej stanici, ak je videotext pre nastavenú TV stanicu k dispozícii Displej - zobrazenie menu pre vykonávanie zmien nastavení zobrazenia EPG - otvorenie prehľadu elektronického sprievodcu programami (Electronic Program Guide), ak je na mieste dostupná digitálna TV stanica prostredníctvom DVB-T Manuálně - prepnutie na manuálne nastavenie TV kanálu prostredníctvom tlačidiel so šípkou na prístroji alebo na obrazovke hlavného menu TV Otáčanie nastavovacím gombíkom 1 - manuálne nastavenie TV kanálu alebo digitálnej TV stanice. Zobrazenia v prevádzke TV Niektoré televízne stanice ponúkajú dvojjazyčné programy v takzvanom dvojkanálovom zvuku. Audio kanál sa vyberá v Nastavení TV» Strana 11, Nastavenie televízora. V takom prípade sa zobrazuje kanál A alebo kanál B na obrazovke hore vľavo. Stereo vysielanie sa dodatočne indikuje prostredníctvom symbolu vpravo na obrazovke pod tlačidlom funkcie. Pri vysielaní s dvojkanálovým zvukom sa na tomto mieste zobrazuje symbol. Ak TV stanica dodatočne vysiela videotext, zobrazuje sa to hore vpravo na obrazovke prostredníctvom VT. Ak nie je videotext pre aktuálnu stanicu dostupný, zobrazí sa po vyvolaní funkcie videotextu. Ak nastavená digitálna TV stanica podporuje elektronického sprievodcu programami, zobrazuje sa to na obrazovke hore vpravo prostredníctvom EPG (Electronic Program Guide). Ak EPG nie je na mieste vo všeobecnosti dostupné, zobrazí sa po vyvolaní funkcie EPG prostredníctvom tlačidla Extra iba. Zobrazenie videotextu Stlačte tlačidlo MEDIA TV Extra Teletext. Stlačte tlačidlo funkcie alebo, aby ste sa dostali na numericky ďalšiu alebo predchádzajúcu dostupnú stranu. Ak zatlačíte na zobrazenie strany videotextu na obrazovke, dodatočne sa zobrazí obraz na pozadí strany videotextu. Ak opätovne zatlačíte na displej, opäť sa zatvorí obraz na pozadí strany videotextu. 20 Prevádzka MÉDIÍ

23 Ukončit - zastaví náhľad strany videotextu pri aktuálnej podstrane. Dôvodom je, že niektoré strany videotextu pozostávajú z viacerých podstrán, ktoré sa inak zobrazujú striedavo. Zoom - zväčší náhľad na aktuálnu stranu videotextu. Prvé stlačenie zobrazí hornú polovicu, druhé stlačenie zobrazí dolnú polovicu aktuálnej strany videotextu na celú obrazovku. Opätovné stlačenie opäť zobrazí normálny náhľad strany videotextu. V niektorých krajinách sa musí pre videotext a EPG TV tunera objednať vhodné jazykové kódovanie u autorizovaného servisného partnera ŠKODA. Elektronický sprievodca programami EPG Stlačte tlačidlo MEDIA TV Extra. EPG - elektronický sprievodca programami Info - informácie o zvolenom a následne vysielanom programe Výběr - elektronický sprievodca programami sa zatvorí a označená TV stanica sa zobrazí v TV prevádzke. Elektronický sprievodca programami je k dispozícii iba pre TV stanice prijímané prostredníctvom DVB-T a iba vtedy, ak tieto podporujú EPG. Programy zobrazené v zozname nie je možné zvoliť priamo stlačením. Programy v zozname je možné označiť, zobraziť a vyvolať iba prostredníctvom pravého tlačidla funkcie. Prevádzka MÉDIÍ 21

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Dreambox DM 800 HD PVR

Dreambox DM 800 HD PVR Dreambox DM 800 HD PVR Užívateľská príručka Prijímač digitálnej TV pre príjem voľných a zakódovaných TV a rozhlasových programov. HDTV Sieťové rozhranie Ethernet 10/100 Mb Konektor pre pripojenie externého

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Všeobecné pokyny. Bezpečnostné upozornenia a dôležité informácie

Všeobecné pokyny. Bezpečnostné upozornenia a dôležité informácie Návod k obsluze 2 Obsah Obsah... 1 Všeobecné pokyny... 2 Bezpečnostné upozornenia a dôležité informácie... 2 Prehľad zariadenia... 4 Čo je v balení?... 4 Ovládače a porty pripojenia... 5 RSC 5100 diaľkové

More information

Prevádzková príručka NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Obsah. Ponuka. Home Register. Kliknite! Môžete priamo preskočiť. Prenos hudby

Prevádzková príručka NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Obsah. Ponuka. Home Register. Kliknite! Môžete priamo preskočiť. Prenos hudby Kliknite! Môžete priamo preskočiť Prenos hudby Prenos videí/fotografií/podcastov Riešenie problémov Prevádzková príručka NWZ-A844 / A845 / A846 / A847 2009 Sony Corporation 4-165-069-32(1) Poznámka V závislosti

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Riadiaci orgán OPIS Tvoríme vedomostnú spoločnosť Európska únia Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS Tvoríme vedomostnú spoločnosť Európska únia Sprostredkovateľský orgán OPIS Čítačka kariet eid návod na riešenie problémov s inštaláciou Karta eid je čipovou kartou, ktorú je možné používať spolu s počítačom prostredníctvom čítačky čipových kariet. Obsah: Postup pri inštalácii

More information

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

Návod na použitie. HD HD CHD Mini HD SE Micro HD SE

Návod na použitie. HD HD CHD Mini HD SE Micro HD SE SK Návod na použitie HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE 1. Bezpečnosť......................... 3 2. Úvod............................... 3 3. Vlastnosti.......................... 3 4. Diaľkové

More information

SIMPLY CLEVER. Navigation system Columbus Operating instructions

SIMPLY CLEVER. Navigation system Columbus Operating instructions SIMPLY CLEVER Navigation system Columbus Operating instructions Preface You have chosen a ŠKODA vehicle, which is fitted with a Columbus navigation system (hereafter called the radio navigation system)

More information

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Vážený zákazník Táto príručka obsahuje doplňujúce informácie o vašom výrobku a podrobnejšie popisuje niektoré vlastnosti a funkcie zo stručnej príručky. Nájdete tu

More information

Prehrávač digitálnych záznamov Návod na použitie

Prehrávač digitálnych záznamov Návod na použitie Prehrávač digitálnych záznamov Návod na použitie Ďakujeme vám, že ste si zakúpili náš elektronický album digitálnych médií. Pred prvým použitím vám odporúčame prečítať si tento návod. Uchovajte tento návod

More information

ivms-4200 Klientský softvér Rýchly sprievodca V1.02

ivms-4200 Klientský softvér Rýchly sprievodca V1.02 ivms-4200 Klientský softvér Rýchly sprievodca V1.02 Obsah 1 Popis... 2 1.1 Systémové požiadavky... 2 1.2 Architektúra systému pracujúceho s ivms4200... 3 2 Úvod k ivms-4200... 5 2.1 Inštalácia softvéru

More information

SIMPLY CLEVER NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS OWNER'S MANUAL

SIMPLY CLEVER NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS OWNER'S MANUAL SIMPLY CLEVER NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS OWNER'S MANUAL Introduction You have chosen a ŠKODA vehicle, which is fitted with an Columbus navigation system (hereafter called the navigation system) - we thank

More information

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routera) ADB VV3212. Volajte na našu zákaznícku linku: 02/

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routera) ADB VV3212. Volajte na našu zákaznícku linku: 02/ Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routera) ADB VV3212 Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Obsah 2 Obsah balenia 1x počítačový LAN kábel RJ-45 žltá farba 1x telefónny kábel

More information

X 1G/2G/4G. MP3/WMA prehrávač. Návod na obsluhu 1 SK

X 1G/2G/4G. MP3/WMA prehrávač. Návod na obsluhu 1 SK X 1G/2G/4G SK Návod na obsluhu MP3/WMA prehrávač 1 SK 2 SK Informácia Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením prenosného prehrávača Orava. Pred používaní tohto zariadenia si pozorne prečítajte nasledovné

More information

FM/AM PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273 FM/MW/LW PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273L

FM/AM PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273 FM/MW/LW PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273L 3-263-574-11(1) FM/AM PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273 FM/MW/LW PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273L FM/AM radiobudík s PLL syntézou FM/MW/LW radiobudík s PLL syntézou Návod k obsluze CZ FM/AM rádiobudík

More information

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40

BEOPLAY V1. BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 BEOPLAY V1 BeoPlay V1 32 BeoPlay V1 40 Vážený zákazník Táto príručka obsahuje doplňujúce informácie o vašom výrobku a podrobnejšie popisuje niektoré vlastnosti a funkcie zo stručnej príručky. Nájdete tu

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

OPENBOX X-800, X-810, X-820

OPENBOX X-800, X-810, X-820 POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL PRE DIGITÁLNY SATELITNÝ PRIJÍMAČ OPENBOX X-800, X-810, X-820 Pred začatím práce s prijímačom si prosím najprv prečítajte tento manuál. Pri čítaní tohto návodu spolupracujte aj s originálnym

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player - Děkujeme vám, že jste si vybrali náš digitální MP3 přehrávač. Tento přehrávač přináší řadu výhod, včetně

More information

Register your product and get support at. LED TV series.

Register your product and get support at. LED TV series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV series Návod na použitie 32PFH4100 32PFT4100 32PFT4100 32PHH4100 32PHH4200 32PHT4100 32PHT4100 32PHT4200 40PFH4100 40PFH4200 40PFT4100

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F Slovensky Ak sa na displeji nezobrazí sprievodný obrázok V závislosti od albumu sa

More information

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL English CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB BEMENETTEL FELHASZNÁLÓI

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Novinky v GM EPC. Grafická navigácia. Všeobecná navigácia pre Každé vozidlo

Novinky v GM EPC. Grafická navigácia. Všeobecná navigácia pre Každé vozidlo Novinky v GM EPC GM Next Gen EPC má niekoľko nových funkcií, ktoré vám pomôžu nájsť ten správny diel rýchlejšie a jednoduchšie. Pre podrobné informácie o používaní jednotlivých funkcií vyberte možnosť

More information

D-Link DIR-600 inštalačná príručka 1

D-Link DIR-600 inštalačná príručka 1 D-Link DIR-600 inštalačná príručka 1 Revízia Dátum Popis 1.0 November 11, 2011 DIR-600 B5 Užívateľská príručka Ochranná známka D-Link a logo D-Link sú ochranné známky alebo registrované známky D-Link Corporation

More information

RP-151. Návod na použitie. Aktívny Bluetooth reproduktorový systém s FM prijímačom

RP-151. Návod na použitie. Aktívny Bluetooth reproduktorový systém s FM prijímačom RP-151 Návod na použitie SK Aktívny Bluetooth reproduktorový systém s FM prijímačom Ďakujeme a blahoželáme k zakúpeniu tohto výrobku. Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si prosím dôkladne prečítajte

More information

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka Séria Aspire 9120 Užívateľská príručka Copyright 2006. Acer Incorporated. Všetky práva vyhradené. Užívateľská príručka série Aspire 9120 Pôvodné vydanie: 08/2006 V informáciách obsiahnutých v tejto publikácii

More information

Tablet MID Android M001, M002, M003 Užívateľská príručka

Tablet MID Android M001, M002, M003 Užívateľská príručka Tablet MID Android M001, M002, M003 Užívateľská príručka 1 Užívateľská príručka... 1 1. Obrázky zariadení... 2 2. Základné informácie... 3 2.1 Nabíjanie batérie... 3 2.2 Použitie SD karty... 3 2.3 Vypnutie

More information

Ako na to? Online Banking BusinessNet BusinessNet Professional

Ako na to? Online Banking BusinessNet BusinessNet Professional Ako na to? Online Banking BusinessNet BusinessNet Professional Internetové bankovnictvo UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a. s., pobočka zahraničnej banky Aktualizácia k 1. 12. 2013 Verzia 2.00

More information

DMA Príručka pre rýchlu orientáciu. Digitálny multimediálny adaptér. Verzia 1.00 August 2007 Vydanie 2

DMA Príručka pre rýchlu orientáciu. Digitálny multimediálny adaptér. Verzia 1.00 August 2007 Vydanie 2 Digitálny multimediálny adaptér Príručka pre rýchlu orientáciu Verzia 1.00 August 2007 Vydanie 2 Copyright ZyXEL Communications Corporation. Všetky práva vyhradené. Obsah Úvodné informácie...1 1 Inštalácia

More information

Mazda NB1 Referenčná príručka

Mazda NB1 Referenčná príručka Mazda NB1 Referenčná príručka Obsah Základné informácie 4 Zapnutie a vypnutie... 4 Nastavenie... 4 Príjem signálu GPS... 4 Zariadenie sa nespustí... 4 Starostlivosť o zariadenie... 5 Pamäťová karta 6 Čo

More information

DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou

DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádzkou Obsah Bezpečnostné pokyny...2 Označenia na produkte...2 Informácie o ochrane životného prostredia...3 Funkcie...3 Dodávané Príslušenstvo...4 Pohotovostný režim...4 Tlačidlá Ovládania a Prevádzka Televízora...4

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

Nokia C3 00: Návod na použitie

Nokia C3 00: Návod na použitie Nokia C3 00: Návod na použitie 2. Vydanie 2 Obsah Obsah Bezpečnosť 4 Podpora 5 Zariadenie Nokia C3 v skratke 5 Základné funkcie 5 Tlačidlá a súčasti 6 Začíname 7 Vloženie karty SIM a batérie 7 Zapnutie

More information

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Modely Sériové číslo Obsah Návod

More information

RADIO NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS OWNER'S MANUAL

RADIO NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS OWNER'S MANUAL www.skoda-auto.com Radionavigační systém Columbus Superb, Octavia, Yeti anglicky 05.11 S00.5610.78.20 3T0 012 151 GT RADIO NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS OWNER'S MANUAL Introduction You have chosen a Škoda

More information

Network Walkman Prenosný prehrávač s pevným diskom

Network Walkman Prenosný prehrávač s pevným diskom 2-584-484-11 (1) NW-HD3 Návod na použitie SK Network Walkman Prenosný prehrávač s pevným diskom 2004 Sony Corporation Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky Tento Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Návod na používanie User Guide

Návod na používanie User Guide Všeobecné otázky 0850 111 154 * Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne. Návod na používanie User Guide SLOVENSKY ENGLISH MFL68260739

More information

DIGITÁLNÝ SATELITNÝ PRIJÍMAČ SHD 7900, 8000 / STHD 8800 NÁVOD NA POUŽITIE

DIGITÁLNÝ SATELITNÝ PRIJÍMAČ SHD 7900, 8000 / STHD 8800 NÁVOD NA POUŽITIE www.amikostb.com DIGITÁLNÝ SATELITNÝ PRIJÍMAČ SHD 7900, 8000 / STHD 8800 NÁVOD NA POUŽITIE SK 2 SHD 7900, 8000 / STHD 8800 OBSAH 1. Bezpečnosť................................ 3 2. Úvod......................................

More information

Prehráva HD médií. O!Play MINI. Návod na obsluhu

Prehráva HD médií. O!Play MINI. Návod na obsluhu Prehráva HD médií O!Play MINI Návod na obsluhu SK6072 Prvé vydanie Október 2010 Autorské práva 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov

More information

Nokia 2730 classic: Návod na použitie

Nokia 2730 classic: Návod na použitie Nokia 2730 classic: Návod na použitie 9217097 1.1. Vydanie 2 Obsah Obsah Bezpečnosť 4 Začíname 5 Vloženie karty SIM a batérie 5 Vloženie karty microsd 5 Vybratie karty microsd 6 Nabitie batérie 6 Anténa

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Nokia X3-00: Návod na použitie

Nokia X3-00: Návod na použitie Nokia X3-00: Návod na použitie 3.0. Vydanie 2 Obsah Obsah Bezpečnosť 4 Začíname 6 Tlačidlá a súčasti 6 Vloženie karty SIM a batérie 8 Vloženie a vybranie pamäťovej karty 9 Nabitie batérie 11 Anténa GSM

More information

NÁVOD NA POUŽITIE DIGITÁLNY SATELITNÝ PRÍJMAČ

NÁVOD NA POUŽITIE DIGITÁLNY SATELITNÝ PRÍJMAČ NÁVOD NA POUŽITIE DIGITÁLNY SATELITNÝ PRÍJMAČ SK 2 SSD-570/SSD-580 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 4 2. DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 5 3. PREDNÝ PANEL 6 4. ZADNÝ PANEL 6 5. PRIPOJENIE ZARIADENÍ 6 6. ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

More information

Ako sa dostať do Nitry

Ako sa dostať do Nitry Ako sa dostať do Nitry 1. z Bratislavy, z Autobusovej stanice Mlynské nivy obr.1 Hlavná autobusová stanica v Bratislave sa volá Autobusová stanica Mlynské nivy. Hneď vedľa Autobusovej stanice je výšková

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

AR-114 Návod na obsluhu

AR-114 Návod na obsluhu AM/FM RDS autorádio a MP3, WMA prehrávač s funkciou Hands-free sady a Bluettoth Audio Streaming pre mobilné zariadenia AR-114 Návod na obsluhu Pre stiahnutie aplikácie CARADIO do smartfónu s OS Android

More information

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR MODULE CN R/S MODULE CN BUS MGICR MODUL CN R/S MODUL CN BUS MGICR Mul CN BUS prevníka Pporované funkcie tabuľka vozidiel CN BUS converter mule Table of function supported vehicles Mul CN BUS převníku Pporované

More information

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual Objednacie číslo Objednací číslo Order number M-372-12V Obsah 1. Obsah balenia... 2

More information

THC300 Digital Cable HD Receiver User Manual Bedienungsanleitung Návod k obsluze Používateľská príručka Használati Útmutató Ръководство за потребителя www.thomsonstb.net This product has been manufactured

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIO NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIO NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS Introduction You have chosen a Škoda vehicle, which is fitted with a Columbus radio navigation system (hereafter called the navigation system)

More information

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ANTIK IP TELEFÓN. MODEL: ATK-VoIP 32-1

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ANTIK IP TELEFÓN. MODEL: ATK-VoIP 32-1 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA ANTIK IP TELEFÓN MODEL: ATK-VoIP 32-1 ANTIK IP telefón 2 Používateľská príručka Obsah ANTIK IP TELEFÓN - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA Vysvetlivky... 4 Použitie grafických značiek v texte...

More information

Farebný LED televízny prijímač 24 Návod na použitie SK LT-630 LED E93B

Farebný LED televízny prijímač 24 Návod na použitie SK LT-630 LED E93B Farebný LED televízny prijímač 24 Návod na použitie SK LT-630 LED E93B 1 SK Vážení zákazníci Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením tohto farebného LED TV prijímača (TVP). Pred používaním TVP si pozorne

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

Barevná televize Farebný televízor Color Television

Barevná televize Farebný televízor Color Television Barevná televize Farebný televízor Color Television SLT-3214DVBT Návod k obsluze Návod na oblsuhu Operating Instructions OBSAH 1 Důležité informace...1 1.1-Čištění displeje a krytu...1 1.2-Likvidace televize

More information

Nokia 6303i classic: Návod na použitie

Nokia 6303i classic: Návod na použitie Nokia 6303i classic: Návod na použitie 1.1. Vydanie 2 Obsah Obsah Bezpečnosť 4 Začíname 5 Tlačidlá a súčasti 5 Vloženie karty SIM a batérie 6 Vloženie a vybratie pamäťovej karty 7 Nabitie batérie 8 GSM

More information

Nokia 7230: Návod na použitie

Nokia 7230: Návod na použitie Nokia 7230: Návod na použitie 3.0. Vydanie 2 Obsah Obsah Bezpečnosť 4 Všeobecné informácie 5 O vašom prístroji 5 Režim siete 5 Služby siete 5 Zdieľaná pamäť 6 Prístupové kódy 6 Aktualizácie softvéru pomocou

More information

TomTom Via vrátane držiaka Easy Click. Kábel USB. Nabíjačka USB do auta. Inštalačný leták. Obsah balenia

TomTom Via vrátane držiaka Easy Click. Kábel USB. Nabíjačka USB do auta. Inštalačný leták. Obsah balenia TomTom Via 1. Obsah balenia Obsah balenia TomTom Via vrátane držiaka Easy Click Kábel USB Nabíjačka USB do auta Inštalačný leták 2 2. Základné informácie Základné informácie Montáž zariadenia do automobilu

More information

Skvelá komunikácia, mobilný život.

Skvelá komunikácia, mobilný život. Skvelá komunikácia, mobilný život. 3G Wi-Fi router Huawei Flybox B260 Užívateľská príručka Vyhlásenie Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2009. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu sa

More information

Príručka k inštalácii CMS

Príručka k inštalácii CMS Príručka k inštalácii CMS EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk Úvod Content Management System (CMS)

More information

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR Mul CAN BUS prevníka Pporované funkcie tabuľka vozidiel CAN BUS converter mule Table of function supported vehicles Mul CAN BUS

More information

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie Vážení zákazníci, Toto zařízení je ve shodě s platnými Evropskými směrnicemi a normami týkající se elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Evropský zástupce výrobce je: Vestel Germany

More information

S vlastnosťami: Návod na používanie a referenčná príručka

S vlastnosťami: Návod na používanie a referenčná príručka FLEX 100MP3 S vlastnosťami: Návod na používanie a referenčná príručka 6/10 A.D.J.Supply Europe.V. Junostraat 2 6468EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu Obsah DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE... 3 PREVENTÍVNE

More information

MINI 2 / 2G IPTV Set-top Box

MINI 2 / 2G IPTV Set-top Box MINI 2 / 2G IPTV Set-top Box Podrobný inštruktážny manuál si stiahnete na www.antiktech.com S/S2 T/T2 Dolby Digital: Vyrobené pod záštitou Dolby Laboratories. Dolby a dvojitý D znak sú ochrannou známkou

More information

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS SCAN DISP 9 2 3 6 4 6 7 5 25 Car Stereo CD/CDR/CDRW/MP3/WMA Player with PLL MW/FM Stereo Radio Radio Data System with PTY IPS 620SD CD/MP3/WMA

More information

UMAKOV. Riadiaca elektronika pre dvojkrídlové brány S prijímačom. Elektronika: CT 2 Prijímač: RXI-42(R)

UMAKOV. Riadiaca elektronika pre dvojkrídlové brány S prijímačom. Elektronika: CT 2 Prijímač: RXI-42(R) Riadiaca elektronika pre dvojkrídlové brány S prijímačom Elektronika: CT 2 Prijímač: RXI-42(R) TECHNICKÉ ÚDAJE NAPÁJANIE 230 Vac/50HZ NAPÁJACÍ VÝSTUP PRE PRÍDAVNÉ ZARIADENIA 24 Vac/400 ma ČAS PRÁCE 2-60

More information

Digitálny záznamník ICD-PX820

Digitálny záznamník ICD-PX820 4-166-312-61(1) Digitálny záznamník Návod na použitie Začíname Základné operácie Ďalšie operácie nahrávania Ďalšie operácie prehrávania Editovanie záznamov Režim Menu Používanie PC Ďalšie informácie Riešenie

More information

UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD BLACKSYS CH-100B

UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD BLACKSYS CH-100B UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD BLACKSYS CH-100B CAMMSYS čierna skrinka Aplikácia sa môže líšiť vo funkciách, v závislosti na mobilnom telefóne a verzii operačného systému. Ďakujeme Vám že Ste si vybrali BlackSYS. Tento

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Nokia 300: Návod na použitie

Nokia 300: Návod na použitie Nokia 300: Návod na použitie 1.2. Vydanie 2 Obsah Obsah Ochrana 4 Začíname 5 Tlačidlá a súčasti 5 Vloženie karty SIM a batérie 5 Vloženie pamäťovej karty 7 Nabitie batérie 8 Nabíjanie batérie pomocou pripojenia

More information

nüvi Užívateľská príručka GPS navigátor

nüvi Užívateľská príručka GPS navigátor nüvi Užívateľská príručka 5000 GPS navigátor 2007 Garmin Ltd. alebo jej pobočky Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 alebo (800) 800.1020 Fax

More information

Používateľská príručka Nokia Lumia 1020

Používateľská príručka Nokia Lumia 1020 Používateľská príručka Nokia Lumia 1020 1.0. Vydanie SK Model: Nokia 909.1 Psst... Táto príručka nie je všetko... Telefón tiež obsahuje používateľskú príručku, ktorá je v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii.

More information

Nokia X2 00: Návod na použitie

Nokia X2 00: Návod na použitie Nokia X2 00: Návod na použitie 1.1. Vydanie 2 Obsah Obsah Bezpečnosť 4 Všeobecné informácie 5 O vašom prístroji 5 Služby siete 5 Zdieľaná pamäť 6 Prístupové kódy 6 Aktualizácie softvéru 6 Podpora 7 Začíname

More information

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50176231 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

Používateľská príručka Nokia Lumia 920

Používateľská príručka Nokia Lumia 920 Používateľská príručka Nokia Lumia 920 1.1. Vydanie SK Používateľská príručka Nokia Lumia 920 Obsah Bezpečnosť 4 Začíname 5 Tlačidlá a súčasti 5 Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať 5 Umiestnenie antén 6 Vloženie

More information

CZ Stručný návod k použití SK Stručný návod na použitie www.vdocyclecomputing.com/service

CZ Stručný návod k použití SK Stručný návod na použitie www.vdocyclecomputing.com/service CZ Stručný návod k použití SK Stručný návod na použitie Video - příslušenství Video - návod k obsluze Video - nastavení Video - príslušenstvo Video - návod na obsluhu Video - nastavenie www.vdocyclecomputing.com/service

More information

ŠkodaAuto CAR RADIO BOLERO SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto CAR RADIO BOLERO SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto CAR RADIO BOLERO SIMPLY CLEVER Contents 1 Contents General information................. Equipment overview.......................... Important information........................ Anti-theft

More information

Používateľská príručka

Používateľská príručka Používateľská príručka Xperia J ST26i/ST26a Obsah Dôležité informácie...6 Android čo a prečo?...7 Aplikácie...7 Začíname...8 Zostavenie...8 Vypnutie a zapnutie telefónu...10 Sprievodca nastavením...11

More information

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9:

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: YOUTUBE 4.0 Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: 1) V puštěném přehrávači EAGET zjistěte IP adresu vašeho zařízení (Nastavení - Systém - Síť - "IP adresa

More information

Kapitola 1 Čo je súčas ou balenia

Kapitola 1 Čo je súčas ou balenia TomTom RIDER 2 Kapitola 1 Čo je súčas ou balenia Čo je súčas ou balenia a Váš TomTom RIDER 1. Dotykový displej 2. Hlavný vypínač 3. Konektor upevnenia 4. Slot na pamä ovú kartu (karta SD) 5. USB konektor

More information

NÁVOD NA POUŽITIE 9/10. A.D.J.Supply Europe B.V. Junostraat EW Kerkrade The Netherlands

NÁVOD NA POUŽITIE 9/10. A.D.J.Supply Europe B.V. Junostraat EW Kerkrade The Netherlands NÁVOD NA POUŽITIE 9/10 A.D.J.Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468EW Kerkrade The Netherlands www.americandj.eu Obsah HLAVNÉ VLASTNOSTI... 3 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA... 3 PREVENTÍVNE OPATRENIA ELEKTRICKEJ

More information

HYUNDAI Phablet HP403Q

HYUNDAI Phablet HP403Q HYUNDAI Phablet HP403Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

Užívateľská príručka / User manual ATK VoIP-202

Užívateľská príručka / User manual ATK VoIP-202 1 Obsah Nakladanie s elektrozariadením... 6 Bezpečnostné upozornenia... 6 1. Popis prístroja... 9 1.1 ATK VoIP-202 vzhľad a rozhrania... 9 1.2 ATK VoIP-202 Podporované protokoly:... 11 1.3 ATK VoIP-202

More information