Začíname s programom LibreOffice 4.2

Size: px
Start display at page:

Download "Začíname s programom LibreOffice 4.2"

Transcription

1 Začíname s programom LibreOffice 4.2

2 Autorské práva Tento dokument je duševným vlastníctvom dokumentačného tímu LibreOffice Copyright Zoznam prispievateľov a prekladateľov je uvedený nižšie. Dokument je možné šíriť alebo upravovať v zmysle podmienok licencie GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), verzia 3 alebo novšia, alebo v zmysle podmienok Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), verzia 4.0 alebo novšia. Prispievatelia Jean Hollis Weber Martin Fox Andrew Pitonyak John A Smith Obálka: Drew Jensen Jean Hollis Weber Jeremy Cartwright Dan Lewis Hazel Russman Ron Faile Jr. David Michel Peter Schofield Christoph Noack Klaus-Ju rgen Weghorn Poďakovanie Táto kniha bola napísaná na základe knihy Začíname s LibreOffice 3.3. Zoznam prispievateľov a prekladateľov je uvedený nižšie. Spätná väzba Pripomienky k obsahu posielajte do slovenskej mailovej diskusie používateľov LibreOffice Dátum vydania a verzia programu, pre ktorú je kniha určená Anglický originál bol vydaný 4. apríla Založené na LibreOffice 4.2. Slovenský preklad Slovenský preklad bol zverejnený 31. októbra Preklad textu: Peter Mráz a Miloš Šrámek Kontrola prekladu: Miroslav Fikar, Andrej Kapuš, Ladislav Lokša, Ladislav Svacula a Roman Toman Snímky obrazovky a grafika: Andrej Kapuš a Roman Toman Text bol preložený pomocou CAT nástroja OmegaT O postupe prekladu sa viac dozviete na stránke https://code.google.com/p/sk-libreoffice-guides. Kapitoly 7, 11 a 12 boli preložené s využitím českého prekladu Stanislava Horáčka. Vydala Spoločnosť pre otvorené informačné technológie ISBN (pdf verzia)

3 Obsah Úvod... 9 Pre koho je táto kniha určená?...10 O čom je táto kniha? Ako môžem LibreOffice získať?...10 Kde možno získať pomoc Vaša verzia môže byť iná Používanie LibreOffice na systémoch Mac...12 Ako sa jednotlivé prvky nazývajú?...12 Kto túto knihu napísal? Poďakovanie Často kladené otázky Kapitola 1 Úvod do programu LibreOffice...15 Čo je LibreOffice? Výhody LibreOffice Minimálne požiadavky Ako možno softvér získať Ako LibreOffice nainštalovať...18 Rozšírenia a doplnky Spustenie LibreOffice Súčasti hlavného okna Vytvorenie nového dokumentu...26 Otvorenie existujúceho dokumentu...27 Ukladanie dokumentov Premenovanie a odstránenie súborov...31 Okná Otvoriť a Uložiť ako Používanie Navigátora Vrátenie a zopakovanie vrátených zmien...32 Zatvorenie dokumentu Zatvorenie aplikácie LibreOffice...33 Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice...35 Nastavenie možností pre celý LibreOffice...36 Nastavenie možností pre načítanie a ukladanie...52 Nastavenie jazyka Nastavenie možností pre Internet...62 Nastavenie funkcií LibreOffice pre automatické opravy...63 Kapitola 3 Používame štýly a šablóny...65 Čo je šablóna? Čo sú štýly? Použitie štýlov Úprava štýlov Vytvorenie nových (vlastných) štýlov...71 Kopírovanie štýlov z dokumentu alebo šablóny

4 Odstraňovanie štýlov Používanie šablón na vytváranie dokumentov...73 Vytváranie šablón Úprava šablóny Pridávanie šablón získaných z iných zdrojov...77 Nastavenie predvolenej šablóny...78 Prepojenie dokumentu s inou šablónou...79 Spravovanie šablón Príklady použitia štýlov Kapitola 4 Začíname s programom Writer...85 Čo je Writer? Používateľské rozhranie programu Writer...86 Zmena zobrazenia dokumentu...91 Rýchle presúvanie sa dokumentom...91 Práca s dokumentmi Práca s textom Priame formátovanie textu Formátovanie strán Pridávanie poznámok do dokumentu Vytváranie obsahu Vytváranie registrov a zoznamov literatúry Práca s grafikou Tlačenie Vytváranie hromadnej korešpondencie Sledovanie zmien v dokumente Používanie polí Odkazy na iné časti dokumentu Používanie hlavných dokumentov Vytváranie vyplňovacích formulárov Kapitola 5 Začíname s programom Calc Čo je Calc? Tabuľkové zošity, hárky a bunky Hlavné okno programu Calc Otvorenie CSV súboru Ukladanie tabuľkových zošitov Pohyb v zošite Výber položiek v hárku Práca so stĺpcami a riadkami Práca s hárkami Prehliadanie údajov v programe Calc Zadávanie údajov pomocou klávesnice Urýchlenie zadávania údajov Zdieľanie obsahu medzi hárkami Overovanie obsahu bunky

5 Upravovanie údajov Formátovanie údajov Automatické formátovanie buniek Používanie tém Použitie podmieneného formátovania Skrývanie a zobrazovanie údajov Zoraďovanie záznamov Používanie vzorcov a funkcií Analýza údajov Tlačenie Kapitola 6 Začíname s programom Impress Čo je Impress? Spustenie programu Impress Hlavné okno programu Impress Náhľady pracovného priestoru Vytvorenie novej prezentácie Formátovanie prezentácie Pridávanie a formátovanie textu Pridávanie obrázkov, tabuliek, grafov a médií Práca s predlohou snímok a so štýlmi Pridávanie poznámok do prezentácie Úprava postupnosti snímok a prechodov medzi snímkami Kapitola 7 Začíname s programom Draw Čo je Draw? Hlavné okno programu Draw Voľba a definovanie farieb Kreslenie základných útvarov Záchytné body a spojnice Kreslenie geometrických útvarov Výber objektov Presun a nastavenie veľkosti objektov Otočenie a skosenie objektu Úprava objektov Formátovanie výplne oblasti Používanie štýlov Umiestňovanie objektov Používanie špeciálnych efektov Skladanie viacerých objektov Usporiadanie, zarovnanie a rozmiestnenie objektov Vkladanie a úprava obrázkov Práca s 3D objektmi Exportovanie obrázkov Vkladanie komentárov ku kresbám Kapitola 8 Začíname s programom Base

6 Úvod Súčasti databázy Typy databáz Príprava na návrh databázy Vytvorenie nového súboru programu Base Otvorenie existujúcej databázy Hlavné databázové okno a jeho súčasti Tabuľky: Vytváranie tabuliek pomocou sprievodcu Formuláre: Používanie sprievodcu formulármi Dotazy: Používanie sprievodcu na vytvorenie dotazu Zostavy: Vytváranie zostáv pomocou sprievodcu Prepojenie programu Base so zvyškom LibreOffice Použitie programu Base s inými zdrojmi údajov Kapitola 9 Začíname s programom Math Čo je Math? Začíname Vkladanie vzorcov Rozloženie vzorcov Zmena vzhľadu vzorcov Vzorce v dokumentoch programu Writer Prispôsobenie Prehľad príkazov programu Math Kapitola 10 Tlač, exportovanie a odosielanie Rýchle tlačenie Ovládanie tlače Exportovanie do PDF Exportovanie do iných formátov Odosielanie dokumentov elektronickou poštou Elektronické podpisovanie dokumentov Odstránenie osobných údajov Kapitola 11 Obrázky, galéria a písmomaľba Úvod Vkladanie obrázkov do dokumentu Úprava a umiestnenie obrázkov Správa galérie balíka LibreOffice Vytváranie obrázkových máp Použitie nástrojov balíka LibreOffice na kreslenie Použitie písmomaľby Kapitola 12 Vytvárame webové stránky Úvod Relatívne a absolútne hypertextové odkazy Vytváranie hypertextových odkazov Vytváranie webových stránok pomocou Sprievodcu Ukladanie dokumentov ako webových stránok

7 Kapitola 13 Začíname s makrami Úvod Moje prvé makro Vytvorenie makra Zlyhanie záznamu makier Usporiadanie makier Ako makro spustiť Rozšírenia Vytváranie makier bez použitia záznamu Kde nájdeme viac informácií Kapitola 14 Prispôsobenie LibreOffice Úvod Prispôsobenie obsahu ponuky Prispôsobenie panelov s nástrojmi Priradenie klávesových skratiek Priradenie makier k udalostiam Rozšírenie funkcionality pomocou rozšírení Príloha A Klávesové skratky Úvod Všeobecné klávesové skratky Navigácia a výber pomocou klávesnice Ovládanie dialógových okien Makrá Získanie pomoci Správa dokumentov Úprava dokumentov Výber riadkov a stĺpcov v databázovej tabuľke otvorenej pomocou F Klávesové skratky pre grafické objekty Definovanie klávesových skratiek Viac informácií Príloha B Otvorený softvér, otvorené štandardy, OpenDocument Úvod Krátka história LibreOffice Komunita LibreOffice Akú licenciu LibreOffice používa? Čo je to otvorený softvér? Čo sú otvorené štandardy? Čo je OpenDocument? Formáty súborov, ktoré LibreOffice dokáže otvárať Formáty súborov, ktoré LibreOffice dokáže zapisovať Exportovanie do iných formátov Register

8 Úvod

9 Pre koho je táto kniha určená? Knihu Začíname s programom LibreOffice ocení každý, kto sa chce rýchlo zoznámiť s kancelárskym balíkom LibreOffice. Nie je pritom dôležité, či ide o úplného začiatočníka alebo či záujemca už má skúsenosti s iným kancelárskym balíkom. O čom je táto kniha? Táto kniha predstavuje hlavné súčasti LibreOffice: Writer (program na spracovanie textu) Calc (tabuľkový kalkulátor) Impress (program na tvorbu prezentácií) Draw (nástroj na kreslenie vektorovej grafiky) Base (databáza) Math (editor rovníc) Okrem toho v nej nájdeme témy, ktoré sú spoločné pre všetky súčasti, vrátane nastavovania a prispôsobenia, štýlov a šablón, záznamu makier a tlače. Ďalšie detaily možno nájsť v príručkách pre jednotlivé súčasti LibreOffice. Ako môžem LibreOffice získať? LibreOffice je voľne dostupný na stránke Kde možno získať pomoc Táto kniha, ostatné príručky pre LibreOffice, zabudovaný Pomocník a podpora používateľov predpokladajú, že používateľ má základné znalosti s prácou na počítači, t. j. že dokáže spúšťať programy a otvárať a ukladať súbory. Pomocník LibreOffice obsahuje rozsiahleho Pomocníka, ktorý je určený na pomoc pri jeho používaní. Pomocník je do slovenčiny preložený len čiastočne. LibreOffice však umožňuje nainštalovať Pomocníka v češtine, ktorý je preložený kompletne. Pomocníka je možné zobraziť stlačením klávesu F1 alebo zvolením položky Pomocník > Pomocník LibreOffice v hlavnej ponuke. Okrem toho je možné aktivovať tipy alebo rozšírené tipy (použijeme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Všeobecné v hlavnej ponuke). Ak sú povolené tipy, po umiestnení kurzora myši nad ikonu sa zobrazí bublinový tip s krátkym popisom jej funkcionality. Podrobnejšie vysvetlenie získame, ak v hlavnej ponuke zvolíme Pomocník > Čo je to? a kurzor myši podržíme nad ikonou. Voľne dostupná podpora na internete Komunita LibreOffice okrem vývoja softvéru poskytuje aj bezplatnú podporu od dobrovoľníkov. Viac informácií nájdeme v tabuľke 1 a na webovej stránke Podpora balíka LibreOffice je dostupná cez internet formou mailových konferencií (http://sk.libreoffice.org, v slovenčine) a na stránke Ask LibreOffice (http://ask.libreoffice.org, prevažne v angličtine). Na stránke českých a slovenských používateľov LibreOffice a Apache OpenOffice nájdeme návody a články, ako aj používateľské fórum, kde tiež možno získať pomoc. 10

10 Tabuľka 1: Bezplatná podpora pre používateľov LibreOffice Bezplatná podpora LibreOffice Ask LibreOffice Otázky a odpovede od komunity používateľov LibreOffice Dokumentácia Používateľské príručky, návody typu ako niečo urobiť a dokumentácia. https://wiki.documentfoundation.org/documentation/publications Časté otázky Odpovede na často kladené otázky Mailové konferencie Podpora od komunity poskytovaná sieťou skúsených používateľov Slovenská a česká podpora Webová stránka v slovenskom jazyku. Slovenské mailové konferencie Články o LibreOffice a fórum Nastavenie prístupnosti Informácie o dostupných možnostiach pre zlepšenie prístupnosti Platená podpora a školenia Ďalšou možnosťou na získanie podpory alebo školení je využitie platených služieb. V Českej republike ich poskytuje spoločnosť Liberix (http://www.liberix.cz). Vaša verzia môže byť iná Ilustrácie LibreOffice možno inštalovať a spúšťať v operačných systémoch Windows, Linux a Mac OS X, pričom každý z nich má viacero verzií a používatelia si ich môžu prispôsobiť (písma, farby, témy vzhľadu, správca okien). Ilustrácie v toto návode boli vytvorené v operačnom systéme Windows XP. Preto je možné, že niektoré prvky v ilustráciách nebudú presne také, ako ich vidíme na svojom počítači. Niektoré dialógové okná môžu byť iné aj vďaka rôznym nastaveniam samotného LibreOffice. Používateľ si totiž môže zvoliť, či chce používať dialógové okná operačného systému (predvolené), alebo okná, ktoré sú súčasťou programu LibreOffice. Ak chceme systémové dialógové okná zameniť za okná LibreOffice: 1) V operačných systémoch Linux a Windows v hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Možnosti >LibreOffice > Všeobecné, čím sa otvorí okno so všeobecnými nastaveniami. 2) V operačnom systéme Mac toto okno otvoríme v hlavnej ponuke zvolením LibreOffice > Preferences > General. 3) V časti Dialógové okná Otvoriť/Uložiť a v časti Dialógové okná tlače (len v operačných systémoch Linux a Mac OS X) zaškrtneme možnosť Použiť dialógové okná LibreOffice. 4) Kliknutím na OK uložíme nové nastavenie a okno zatvoríme. Úvod 11

11 Ikony Ikony, ktoré naozaj uvidíme vo svojej verzii LibreOffice, sa môžu líšiť od ikon, ktoré sú zobrazené v tejto príručke. Snímky obrazovky boli robené v štandardnej inštalácii LibreOffice, v ktorej bola zvolená sada ikon Galaxy. Túto sadu môžeme nastaviť podľa nasledujúceho návodu: 1) V operačných systémoch Linux a Windows v hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Možnosti >LibreOffice > Zobraziť, čím sa otvorí okno na nastavenie vzhľadu. 2) V operačnom systéme Mac toto okno otvoríme v hlavnej ponuke LibreOffice > Preferences > View. 3) V roletovej ponuke Používateľské rozhranie > Veľkosť a štýl ikon vyberieme Galaxy. 4) Kliknutím na OK uložíme nové nastavenie a okno zatvoríme. Poznámka V niektorých distribúciách operačného systému Linux, ako napríklad v Ubuntu, je LibreOffice dostupný v úložisku softvéru, odkiaľ je aj nainštalovaný. Sada ikon Galaxy pritom nie je štandardne nainštalovaná. Z tohto úložiska si ju však môžeme nainštalovať. Používanie LibreOffice na systémoch Mac Niektoré klávesové skratky a položky ponuky sú v systéme Mac iné ako v systémoch Windows a Linux. V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú najdôležitejšie rozdiely, ktoré sa vzťahujú na informácie v tejto príručke. Podrobnejší zoznam sa nachádza v Pomocníkovi aplikácie. Windows alebo Linux Ekvivalent pre Mac Účinok Nástroje > Možnosti LibreOffice > Možnosti Otvorí nastavenia s možnosťami Pravé kliknutie Control+kliknutie a/alebo pravé kliknutie v závislosti na nastavení počítača Otvorí sa kontextová ponuka Ctrl (Control) (Command) Používa sa s inými klávesmi F5 Shift+ +F5 Otvorí sa Navigátor F11 +T Otvorí sa okno Štýly a formátovanie. Ako sa jednotlivé prvky nazývajú? Pojmy používané v LibreOffice na označovanie prvkov používateľského rozhrania sú rovnaké ako vo väčšine iných programov. Dialógové okno je špeciálny typ okna. Jeho účelom je o niečom informovať, vyžiadať si vstup alebo oboje naraz. Okno obsahuje ovládacie prvky, ktoré je možné použiť na vykonanie nejakej akcie. Názvy bežných ovládacích prvkov sú uvedené na obrázku 1: 1) Záložky kariet (angl. tabbed page, tab), ktoré slúžia na prepínanie kariet. 2) Prepínače (angl. radio buttons), zvolená môže byť vždy len jedna položka. 3) Zaškrtávacie pole (angl. checkbox), zvolené môžu byť viaceré položky naraz. 4) Číselné pole (angl. spin box). Kliknutím na šípky môžeme číslo zmenšiť alebo zväčšiť, alebo ho môžeme priamo zadať v textovej časti. 12

12 5) Miniatúra, náhľad. 6) Roletový zoznam (angl. drop-down list), v ktorom môžeme vybrať jednu položku. 7) Tlačidlá (angl. push buttons). Obrázok 1: Dialógové okno, v ktorom sú použité bežné ovládacie prvky Vo väčšine prípadov môžeme počas doby, keď je otvorené dialógové okno, pracovať iba s týmto oknom a so samotným dokumentom nie. V práci s dokumentom je možné pokračovať až potom, keď dialógové okno zatvoríme (zvyčajne kliknutím na OK alebo iné tlačidlo, ktoré uloží zmeny a zatvorí okno). Niektoré dialógové okná je možné ponechať otvorené aj počas práce a možno sa prepínať medzi nimi a dokumentom. Príkladom takéhoto okna je okno Nájsť a nahradiť. Kto túto knihu napísal? Táto kniha bola napísaná a preložená dobrovoľníkmi z komunity programu LibreOffice. Zisk z predaja jej tlačenej verzie bude použitý na prospech komunity. Poďakovanie Táto kniha bola napísaná na základe knihy Začíname s LibreOffice 3.3. Autori tejto knihy sú: Jean Hollis Weber Michele Zarri Magnus Adielsson Thomas Astleitner Richard Barnes Agnes Belzunce Chris Bonde Nicole Cairns Daniel Carrera JiHui Choi Richard Detwiler Alexander Noël Dunne Laurent Duperval Spencer E. Harpe Regina Henschel Peter Hillier-Brook Richard Holt John Kane Rachel Kartch Stefan A. Keel Jared Kobos Michael Kotsarinis Peter Kupfer Ian Laurenson Úvod 13

13 Dan Lewis Andrew Pitonyak Hazel Russman Joe Sellman Alex Thurgood Linda Worthington Alan Madden Carol Roberts Gary Schnabl Janet Swisher Barbara M. Tobias Michel Pinquier Iain Roberts Robert Scott Jim Taylor Claire Wood Často kladené otázky Akú licenciu LibreOffice používa? LibreOffice je šírený pod licenciou Mozilla Public License (MPL), ktorá je uznaná organizáciou Open Source Initiative (OSI). Znenie licencie MPL je dostupné na stránke Môžem LibreOffice ďalej distribuovať, rozdávať a šíriť? Áno Na koľko počítačov môžem LibreOffice nainštalovať? Na ľubovoľný počet. Môžem LibreOffice predávať? Áno Môžem LibreOffice používať na komerčné účely a vo svojej firme? Áno Je LibreOffice dostupný v mojom jazyku? LibreOffice bol lokalizovaný do viac ako štyridsiatich jazykov, takže požadovaný jazyk asi je podporovaný. Navyše k dispozícii je viac ako 70 slovníkov na kontrolu pravopisu a delenie slov a synonymických slovníkov pre jazyky a dialekty, do ktorých nie je lokalizované používateľské rozhranie. Tieto slovníky sú dostupné na stránke LibreOffice na adrese Ako je možné, že program LibreOffice je dostupný zdarma? LibreOffice vyvíjajú a udržujú dobrovoľníci s podporou viacerých firiem. Vyvíjam softvérovú aplikáciu. Môžem použiť zdrojový kód LibreOffice v mojom programe? Áno, v rámci podmienok učených licenciou MPL. Znenie licencie MPL je dostupné na stránke: Prečo na spustenie LibreOffice potrebujem Javu? Je napísaný v Jave? LibreOffice nie je napísaný v Jave, je napísaný v jazyku C++. Java je jedným z jazykov, ktorý možno použiť na jeho rozširovanie. Behové prostredie Java (JDK/JRE) je potrebné len kvôli niektorým funkciám. Jednou z nich je napríklad databázový stroj HSQLDB. Poznámka: Java je dostupná bezplatne. Pokiaľ by ste Javu nechceli používať, väčšina funkcií LibreOffice bude stále bezproblémovo fungovať. Ako môžem k LibreOffice prispieť? Pri vývoji a používateľskej podpore LibreOffice môžno pomôcť mnohými spôsobmi, pričom programátorské skúsenosti nie sú potrebné. Viac informácií možno nájsť na stránke: Ak by ste chceli pomôcť s prekladom pomocníka LibreOffice alebo s prekladom ďalších príručiek LibreOffice, napíšte na adresu Môžem pdf súbor tejto knihy ďalej distribuovať, prípadne ju aj tlačiť a predávať? Áno, pokiaľ sú splnené podmienky aspoň jednej z licencií, ktoré sú uvedené na začiatku tejto knihy. Nepotrebujete na to žiadne špeciálne povolenie. Ako prispievatelia k tejto knihe však od vás požadujeme, aby ste zobrali do úvahy množstvo práce, ktoré bolo na jej písanie a preklad vynaložené, a aby ste sa podelili o časť svojho zisku. 14

14 Kapitola 1 Úvod do programu LibreOffice

15 Čo je LibreOffice? LibreOffice je voľne dostupný plnohodnotný kancelársky balík. Svoje súbory ukladá vo formáte Open Document Format (ODF), čo je otvorený štandard, ktorý vlády v mnohých krajinách stanovili ako povinný na zverejňovanie a prijímanie dokumentov. LibreOffice však dokáže otvárať a ukladať dokumenty aj v mnohých ďalších formátoch, vrátane viacerých verzií formátov balíka Microsoft Office. LibreOffice pozostáva z týchto súčastí: Writer (program na spracovanie textu) Writer je na funkcie bohatý nástroj na vytváranie listov, kníh, správ, brožúr a iných dokumentov. Do dokumentov programu Writer je možné vkladať grafiku a objekty z iných súčastí LibreOffice. Writer dokáže súbory exportovať do formátov HTML, XHTML, XML a PDF a viacerých verzií formátov Microsoft Word. Dokáže sa tiež spojiť s poštovým klientom. Calc (tabuľkový kalkulátor) Calc poskytuje možnosti na pokročilú analýzu údajov, kreslenie grafov alebo funkcie na podporu rozhodovania, teda všetko, čo sa očakáva od vyspelého tabuľkového kalkulátora. Obsahuje vyše 300 funkcií na finančné, štatistické, matematické a ďalšie operácie. Správca scenárov poskytuje možnosti na analýzu typu čo ak. Calc vytvára 2-D a 3-D grafy, ktoré možno včleniť do ostatných dokumentov LibreOffice. Dokáže tiež pracovať s tabuľkovými zošitmi programu Microsoft Excel a ukladať ich v jeho formátoch. Calc tiež dokáže exportovať tabuľkové hárky vo viacerých formátoch, vrátane formátov Comma Separated Value (CSV, hodnoty oddelené čiarkou), Adobe PDF a HTML. Impress (program na tvorbu prezentácií) Impress poskytuje všetky bežné kresliace a ďalšie nástroje na tvorbu prezentácií, vrátane špeciálnych efektov a animácií. Je prepojený s pokročilými funkciami súčastí LibreOffice Draw a Math. Prezentácia môže byť obohatená špeciálnymi textovými efektami písmomaľby, zvukom a videami. Impress je kompatibilný s formátom programu Microsoft PowerPoint a dokáže ukladať prezentácie v rôznych grafických formátoch, vrátanie formátu Macromedia Flash (SWF). Draw (nástroj na kreslenie vektorovej grafiky) Draw je nástroj na kreslenie vektorovej grafiky, ktorý umožňuje vytvárať všetko od jednoduchých schém a vývojových diagramov až po trojrozmernú grafiku. Vďaka funkcii Chytré spojnice umožňuje definovať vlastné body pripojenia objektov. Program Draw možno využiť na vytváranie kresieb aj v iných súčastiach balíka LibreOffice a na vytváranie vlastných klipartov, ktoré možno pridať do galérie. Program Draw dokáže importovať a ukladať grafiku vo vyše dvadsiatich formátoch, vrátane formátov PNG, HTML, PDF a Flash. Base (databáza) Base poskytuje nástroje s jednoduchým rozhraním na každodennú prácu s databázou. Dokáže vytvárať a upravovať formuláre, tlačové zostavy, dotazy, tabuľky, náhľady a vzťahy, pričom správa relačnej databázy je zhruba rovnaká ako v ostatných populárnych databázových aplikáciách. Program Base poskytuje veľa nových funkcií, ako napríklad možnosti na analýzu a úpravu vzťahov v diagramovom pohľade. Program Base ako predvolený používa databázový stroj HSQLDB. Môže však použiť aj dbase, Microsoft Access, MySQL, Oracle alebo inú databázu komunikujúcu cez ODBC alebo JDBC. Program Base tiež poskytuje podporu pre podmnožinu jazyka ANSI-92 SQL. 16

16 Math (editor matematických vzorcov) Math je editor matematických vzorcov balíka LibreOffice. Umožňuje vytváranie zložitých rovníc so symbolmi alebo znakmi, ktoré nie sú dostupné v bežnom písme. Program Math sa najčastejšie využíva na vytváranie vzorcov v dokumentoch programov Writer a Impress, možno ho však použiť aj ako samostatný nástroj. Rovnice je možné uložiť do súboru v štandardizovanom formáte MathML, ktorý môžeme začleniť do webových stránok a do iných dokumentov, ktoré neboli vytvorené balíkom LibreOffice. Výhody LibreOffice Niektoré výhody balíka LibreOffice oproti ostatným kancelárskym balíkom sú: Žiadne licenčné poplatky. LibreOffice je možné voľne používať a šíriť bez poplatkov. Obsahuje veľa funkcií, ktoré je do iných balíkov možné pridať len formou platených rozšírení (ako napríklad export do PDF). Nehrozia žiadne skryté náklady, a to dnes, ako aj v budúcnosti Otvorený softvér. LibreOffice môžeme šíriť, kopírovať a upravovať podľa svojich predstáv, a to v súlade s licenciou, s ktorou je distribuovaný. Multiplatformový softvér. LibreOffice je možné používať na viacerých hardvérových platformách a vo viacerých operačných systémoch, vrátane systémov Microsoft Windows, Mac OS X a Linux. Rozsiahla podpora jazykov. Používateľské rozhranie kancelárskeho balíka LibreOffice je dostupné vo vyše štyridsiatich jazykoch, pričom kontrola preklepov, delenie slov a synonymický slovník je pre vyše 70 jazykov a ich dialektov. LibreOffice tiež poskytuje podporu pre jazyky ako sú urdčina, hebrejčina a arabčina, a to vďaka podpore pre komplexné rozloženie textu (CTL) a písanie sprava doľava (RTL). Spoločné používateľské rozhranie. Všetky súčasti majú podobné používateľské prostredie, vďaka čomu sa ľahšie používajú a spravujú. Integrácia. Súčasti balíka LibreOffice sú navzájom veľmi dobre prepojené. Všetky súčasti používajú kontrolu preklepov a ďalšie nástroje, ktoré sa využívajú naprieč celým balíkom. Napríklad kresliace nástroje dostupné v programe Writer sa nachádzajú aj v programe Calc a v rozšírenej verzii aj v programoch Impress a Draw. Nepotrebujeme vedieť, ktorá aplikácia bola použitá na vytvorenie daného súboru. Napríklad, súbor aplikácie Draw je možné otvoriť z aplikácie Writer. Rozčlenenie. Ak v bežnom kancelárskom balíku zmeníme niektoré nastavenie, má to vplyv na celý balík. V balíku LibreOffice môžeme voľby nastavovať aj na úrovni jednotlivých súčastí a dokonca aj na úrovni jednotlivých dokumentov. Kompatibilita súborov. Okrem štandardných formátov OpenDocument balík LibreOffice poskytuje aj možnosť na export do formátov PDF a Flash, ale aj podporu otvárania a ukladania mnohých ďalších formátov vrátanie formátov HTML, XML, formátov balíka Microsoft Office a formátov programov WordPerfect a Lotus Vďaka vstavanému rozšíreniu dokáže upravovať aj niektoré PDF súbory. Žiadna viazanosť na dodávateľa. LibreOffice používa formát OpenDocument využívajúci jazyk XML (extensible Markup Language). Tento formát bol vyvinutý ako priemyselný štandard organizáciou OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) a bol prijatý aj ako štandard Medzinárodnou štandardizačnou organizáciou ISO. Tieto súbory je možné jednoducho rozbaliť programom unzip, takže ich možno čítať ľubovoľným textovým editorom. Jeho vnútorná štruktúra je publikovaná a voľne dostupná. Kapitola 1 Úvod do programu LibreOffice 17

17 Možnosť ovplyvniť vývoj. Zlepšenia, opravy a vydania nových verzií sú spravované komunitou. Ktokoľvek má možnosť pridať sa ku komunite, a tak ovplyvňovať smerovanie vývoja produktu. Viac informácií o balíku LibreOffice a organizácii The Document Foundation sa nachádza na webových stránkach a Minimálne požiadavky LibreOffice 4.2 vyžaduje jeden z nasledujúcich operačných systémov: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 alebo Windows 8 GNU/Linux verzia kernelu , glibc2 v2.5 alebo vyššia a gtk v alebo vyššia Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) alebo vyšší pre LibreOffice 4.1 a 4.2; pre LibreOffice po verziu 4.0 Mac OS X 10.4 alebo vyšší Na inštaláciu sú potrebné administrátorské práva. Niektoré funkcie LibreOffice (sprievodcovia a databázový stroj HSQLDB) vyžadujú, aby bolo v počítači nainštalované prostredie Java Runtime Environment (JRE). Aj keď LibreOffice bude pracovať aj bez prítomnosti prostredia pre jazyk Java, niektoré funkcie nebudú dostupné. Viac informácií o požiadavkách balíka LibreOffice sa nachádza na stránke Ako možno softvér získať Softvér je možné stiahnuť na adrese Softvér môžeme z rovnakej adresy stiahnuť aj pomocou peer-to-peer klienta (napríklad BitTorrent). Používatelia systémov Linux pravdepodobne LibreOffice nájdu už ako súčasť svojej distribúcie (jednou z distribúcii je napríklad Ubuntu). Ako LibreOffice nainštalovať Inštalácia a nastavenie balíka LibreOffice na rôznych operačných systémoch je podrobne opísaná na adrese Rozšírenia a doplnky Rozšírenia a doplnky sú určené na vylepšenie balíka LibreOffice. Niektoré rozšírenia sú nainštalované s programom a ďalšie sú dostupné z oficiálneho úložiska rozšírení na adrese Viac informácií o tom, ako sa inštalujú, sa nachádza v kapitole 14, Prispôsobenie LibreOffice. Spustenie LibreOffice Najbežnejší spôsob na spustenie ľubovoľnej súčasti balíka LibreOffice je spustenie pomocou systémovej (štandardnej) ponuky, z ktorej sa spúšťa väčšina aplikácií. V systéme Windows je to ponuka Štart. V grafickom prostredí GNOME je to ponuka Aplikácie. V prostredí KDE je ponuka označená logom KDE. V systéme Mac OS X je to ponuka Aplikácie. V systéme Windows 8 nájdeme dlaždicu na obrazovke Štart, ktorá nahradila ponuku Štart. 18

18 Ak je LibreOffice nainštalovaný v počítači s operačným systémom Linux alebo Windows, v systémovej ponuke sa nachádza položka na spustenie každej jeho súčasti. Na počítačoch s operačným systémom OS X sa do ponuky Applications pridá len jedna položka LibreOffice. Kliknutím na položku LibreOffice v systémovej ponuke sa otvorí Spúšťacie centrum LibreOffice (obrázok 2), v ktorom môžeme vybrať jednotlivé súčasti. Tu tiež môžeme vybrať existujúci súbor alebo šablónu. Obrázok 2: Spúšťacie centrum LibreOffice Spustenie z existujúceho dokumentu LibreOffice sa dá spustiť aj v správcovi súborov, ako napríklad v programe Prieskumník Windows, a to dvojkliknutím na súbor, ktorý je dokumentom balíka LibreOffice. Automaticky sa spustí vhodná súčasť balíka a dokument sa do nej načíta. Pokiaľ máme na počítači nainštalovaný Microsoft Office, ale jeho typy súborov sme priradili k LibreOffice, tak po dvojkliknutí sa uskutoční nasledujúca akcia: V prípade súboru programu Word (*.doc or *.docx), sa tento otvorí v programe Writer. V prípade súboru programu Excel (*.xls or *.xlsx), sa tento otvorí v programe Calc. V prípade súboru programu Powerpoint (*.ppt or *.pptx), sa tento otvorí v programe Impress. Kapitola 1 Úvod do programu LibreOffice 19

19 Ak sme tieto typy nepriradili programu LibreOffice a Microsoft Office je nainštalovaný, pri dvojkliknutí na súbor programu Microsoft Office sa otvorí jeho príslušná súčasť. Viac informácii je v časti Otvorenie existujúceho dokumentu na strane 30. Quickstarter Ak je LibreOffice nainštalovaný v počítačoch so systémom Windows alebo Linux, môže byť nainštalovaný aj program Quickstarter. Ak je Quickstarter aktivovaný, knižnice programu LibreOffice sú načítané pri spustení operačného systému, čo má za následok kratšiu dobu spustenia jednotlivých súčastí LibreOffice. Na počítačoch so systémom Mac OS X nie je program Quickstarter k dispozícii. Aktivovanie programu Quickstarter Na počítačoch s operačným systémom Linux alebo Windows sa pri štandardnej inštalácii programu LibreOffice Quickstarter neaktivuje. Aktivujeme ho nasledujúcim spôsobom: 8) Spustíme LibreOffice. 9) V hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Pamäť a zaškrtneme Načítať LibreOffice počas štartu systému (ak používame Windows) alebo Zapnúť Quickstarter v systémovej lište (ak používame Linux). 10) Ukončíme a reštartujme LibreOffice, aby sa Quickstarter objavil. Použitie programu Quickstarter v systémoch Windows a Linux Potom, ako bol program Quickstarter aktivovaný, na systémovej lište za zobrazí ikona Quickstarter je potom k dispozícii vždy, nech už je LibreOffice je spustený, alebo nie.. Ak chceme súčasť LibreOffice spustiť priamo pomocou Quickstarteru: 1) Klikneme na ikonu Quickstarter na systémovej lište, čím sa otvorí kontextová ponuka (obrázok 3). 2) Zvolíme súčasť LibreOffice, v ktorej chceme vytvoriť nový dokument, zvolíme možnosť Otvoriť zo šablóny, čím sa otvorí Správca šablón, alebo zvolíme Otvoriť dokument na otvorenie existujúceho dokumentu. Obrázok 3: Ponuka programu Quickstarter vo Windows 20

20 Zakázanie programu Quickstarter Ak chceme na počítači s operačným systémom Windows Quickstarter dočasne zatvoriť, kliknime pravým tlačidlom myši na jeho ikonu v systémovej lište a v kontextovej ponuke zvolíme Ukončiť Quickstarter. Pri ďalšom spustení počítača sa však program Quickstarter opäť spustí. Keď nechceme, aby sa Quickstarter LibreOffice pri štarte systému spustil, vykonáme jednu z nasledujúcich zmien: Pravým tlačidlom myši klikneme na ikonu Quickstarter na lište a zrušíme zaškrtnutie Načítať LibreOffice počas štartu systému (ak používame Windows) alebo Vypnúť Quickstarter v systémovej lište (ak používame Linux). V hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Pamäť a zrušíme zaškrtnutie voľby Načítať LibreOffice počas štartu systému (ak používame Windows) alebo Zapnúť Quickstarter v systémovej lište (ak používame Linux). Opätovné aktivovane programu Quickstarter Ak je program Quickstarter zakázaný, môžeme ho opätovne aktivovať podľa inštrukcií v časti Aktivovanie programu Quickstarter.</f4> Súčasti hlavného okna Hlavné okno je, okrem detailov, rovnaké vo všetkých súčastiach balíka LibreOffice. Tieto detaily sú uvedené v kapitolách o súčastiach Writer, Calc, Draw a Impress. Medzi spoločné časti okna patria hlavná ponuka, panely nástrojov Štandardný a Formátovanie v hornej časti okna a stavový riadok v dolnej časti. Hlavná ponuka Hlavná ponuka sa nachádza v hornej časti všetkých súčastí balíka LibreOffice, hneď pod lištou s názvom okna. Keď zvolíme jednu z nasledujúcich položiek, zobrazí sa ponuka s príkazmi. Súbor obsahuje príkazy, ktoré sa vzťahujú na celý dokument, ako napríklad Otvoriť, Uložiť a Exportovať do PDF. Upraviť obsahuje príkazy na úpravu dokumentov, ako napríklad Späť: XXX (kde XXX je názov operácie, ktorá sa má vrátiť) a Nájsť a nahradiť. Obsahuje tiež príkazy na vystrihnutie, kopírovanie a vloženie vybranej časti dokumentu. Zobraziť obsahuje príkazy na zmenu zobrazenia dokumentu, ako napríklad Lupa alebo Rozloženie pre web. Vložiť obsahuje príkazy na vkladanie prvkov do dokumentov, ako napríklad Hlavička, Päta a Obrázok. Formát obsahuje príkazy ako Štýly a formátovanie a Automatické opravy, určené na formátovanie rozloženia dokumentov. Tabuľka obsahuje príkazy na vkladanie a úpravu tabuliek v textovom dokumente. Nástroje obsahuje funkcie ako Kontrola pravopisu a gramatiky, Prispôsobiť alebo Možnosti. Okno obsahuje položky na zobrazenie okna. Pomocník obsahuje odkazy na Pomocníka balíka LibreOffice, položku Čo je to? a informácie o programe. Kapitola 1 Úvod do programu LibreOffice 21

21 Panely nástrojov LibreOffice má dva typy panelov s nástrojmi: ukotvené (umiestnené na konkrétnom mieste) a plávajúce. Ukotvené panely nástrojov možno presúvať na iné miesto v hlavnom okne LibreOffice, alebo z nich možno urobiť plávajúce panely. Plávajúce panely možno zasa ukotviť. Horný panel nástrojov pod hlavnou ponukou (v predvolenej pozícii) sa nazýva Štandardný panel nástrojov. Je rovnaký vo všetkých súčastiach LibreOffice. Druhý panel nástrojov v hornej časti je panel nástrojov Formátovanie. Je citlivý na kontext a zobrazuje vhodné nástroje podľa aktuálnej polohy kurzora alebo podľa vybraného objektu. Napríklad, keď je kurzor v texte, poskytuje nástroje na formátovanie textu, ak je však v grafickom objekte, zobrazuje nástroje vhodné pre grafiku. Zobrazenie a skrytie panelov Panely nástrojov je možné zobraziť alebo skryť prostredníctvom ponuky Zobraziť > Panely nástrojov, v ktorej klikneme na názov panelu. Aktívne panely nástrojov majú vedľa svojho názvu symbol zaškrtnutia. Plávajúce palety, ktoré sa aktivujú z paliet nástrojov, sa v ponuke Zobraziť nenachádzajú. Panel nástrojov zavrieme tak, že klikneme na tlačidlo X, ktoré sa nachádza na titulnej lište jeho okna (ak je plávajúci), alebo v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov a zrušíme zaškrtnutie pri jeho názve. Podponuky a palety nástrojov Ikony na paneli nástrojov, ktoré majú vedľa seba na pravej strane malý trojuholník, zobrazujú podponuky, palety nástrojov alebo iné možnosti na výber akcií, ktoré súvisia s ikonou. Palety nástrojov možno zmeniť na plávajúcu paletu nástrojov. Príklad na obrázku 4 znázorňuje paletu otvorenú z panelu nástrojov Kresba, ktorá bola zmenená na plávajúcu paletu. Viac informácií o presúvaní a plávaní paliet vytvorených z paliet nástrojov nájdeme v častiach Presúvanie panelov a Plávajúce panely. Obrázok 4: Príklad oddeľovania palety nástrojov 22

22 Presúvanie panelov Ukotvené panely nástrojov možno presúvať na iné miesto v hlavnom okne LibreOffice alebo je z nich možné urobiť plávajúce panely. Plávajúce panely je možné zasa ukotviť. 1) Ak chceme ukotvený panel nástrojov presunúť, umiestnime kurzor myši nad jeho úchytku (malý zvislý obdĺžnik na ľavej strane panelu, zvýraznený na obrázku 5). 2) Potom pridržíme ľavé tlačidlo myši a panel presunieme na nové miesto. Panel môžeme ukotviť v hornej alebo dolnej časti hlavného okna alebo na jeho stranách, alebo ho môžeme ponechať ako plávajúci. 3) Po presunutí na nové miesto ľavé tlačidlo myši uvoľníme. 4) Ak chceme presunúť plávajúci panel (paletu), klikneme na lištu s jeho názvom a presunieme ho na nové miesto alebo ho ukotvíme v hlavnom okne. Plávajúcu paletu ukotviť nemožno. Obrázok 5: Úchytky panelu nástrojov Poznámka Plávajúci panel môžeme ukotviť aj tak, že stlačíme kláves Ctrl a dvojklikneme na prázdne miesto pri ikonách v jeho okne. Plávajúce panely LibreOffice poskytuje niekoľko ďalších panelov s nástrojmi, ktoré sa predvolene zobrazujú ako plávajúce panely, a to na základe aktuálnej polohy kurzoru alebo vybraných objektov. Tieto panely je možné ukotviť v hornej, dolnej alebo bočných častiach okna (viac v časti Presúvanie panelov vyššie). Niektoré z týchto panelov sú závislé na kontexte a automaticky sa objavia podľa umiestnenia kurzoru. Ak je napríklad kurzor v tabuľke, objaví sa plávajúci panel Tabuľka, a keď je kurzor v očíslovanom zozname alebo v zozname s odrážkami, objaví sa panel Odrážky a číslovanie. Prispôsobenie panelov s nástrojmi Panely nástrojov je možné prispôsobiť niekoľkými spôsobmi, vrátane výberu ikon, ktoré budú viditeľné, a uzamknutia panelu na určité miesto. Je tiež možné pridať ikony a vytvoriť nové panely, tak ako je to opísané v kapitole 14, Prispôsobenie LibreOffice. Ak chceme zobraziť možnosti na prispôsobenie panelu, klikneme pravým tlačidlom myši medzi ikony na paneli. Ak chceme zobraziť alebo skryť ikony určené pre vybraný panel, z ponuky zvolíme Viditeľné tlačidlá. Viditeľnosť ikon je v závislosti na operačnom systéme indikovaná buď orámovaním ikony (obrázok 6) alebo znakom zaškrtnutia vedľa ikony. Vyberieme alebo zrušíme ikony, čím sa na paneli objavia alebo sa skryjú. Kliknutím na Prispôsobiť panel nástrojov otvoríme dialógové okno Prispôsobiť. Ďalšie informácie nájdeme v kapitole 14, Prispôsobenie LibreOffice. Kliknutím na Ukotviť panel nástrojov panel ukotvíme. Panel sa štandardne ukotví do hornej časti pracovnej plochy. Možno ho však presunúť do inej pozície, viac informácii nájdeme v časti Presúvanie panelov na strane 26. Kapitola 1 Úvod do programu LibreOffice 23

23 Kliknutím na Ukotviť všetky panely nástrojov ukotvíme všetky plávajúce panely. Panely sa štandardne ukotvia do hornej časti pracovnej plochy. Možno ich však presunúť do inej pozície, viac informácii nájdeme v časti Presúvanie panelov na strane 26. Kliknutím na Zamknúť umiestnenie panela nástrojov panel uzamkneme do jeho súčasnej polohy ukotvenia. Kliknutím na Zatvoriť panel nástrojov panel zatvoríme. Obrázok 6: Výber viditeľných ikon na paneli Ukotvené/plávajúce okná a panely nástrojov Dialógové okná sú po otvorení plávajúce, pokiaľ sme ich pri predchádzajúcom spustení LibreOffice neukotvili. Plávajúce dialógové okná môžeme ukotviť tak, že stlačíme kláves Ctrl a dvojklikneme na prázdne miesto v blízkosti jeho ikon v hornej časti okna. Okno sa následne ukotví do pracovnej plochy na miesto svojho posledného ukotvenia. Po ukotvení môžeme zmeniť jeho veľkosť alebo ho môžeme premiestniť na nové miesto. Ukotvené dialógové okno spravíme plávajúcim tak, že pridržíme kláves Ctrl a dvojklikneme na prázdne miesto v blízkosti jeho ikon v hornej časti okna. Druhá možnosť je, že klikneme do 24

24 prázdneho priestoru v blízkosti ikon v hornej časti ukotveného okna, tlačidlo držíme stlačené a okno presunieme do plávajúcej pozície. Kontextová ponuka Kontextové ponuky umožňujú rýchly prístup k mnohým položkám ostatných ponúk. Otvárame ich kliknutím pravým tlačidlom myši na odseky, grafiku alebo iné objekty. Možnosti, ktoré sa nachádzajú v otvorenej kontextovej ponuke, závisia na vybranom objekte. Použitie kontextovej ponuky je obvykle najjednoduchším spôsobom ako nájsť požadovanú funkciu, a to najmä vtedy, ak nevieme presne, v ktorej ponuke alebo na ktorom paneli sa nachádza. Stavový riadok Stavový riadok, ktorý sa nachádza v dolnej časti pracovného priestoru, poskytuje informácie o dokumente a umožňuje zmeniť niektoré nastavenia. Je podobný vo všetkých súčastiach LibreOffice, no každá z nich obsahuje aj špecifické položky. Príklad stavového riadka v programe Writer je uvedený na obrázku 7. Obrázok 7: Príklad stavového riadka programu Writer Číslo strany, hárku alebo prezentačnej snímky a ich počet Zobrazuje číslo aktuálnej strany, hárku alebo číslo snímky prezentácie a celkový počet strán, hárkov alebo snímok v dokumente. Dvojkliknutím na toto pole otvoríme Navigátor. Ďalšie použitie tohto poľa závisí od jednotlivých súčastí balíka. Slová a znaky Zobrazuje celkový počet slov a znakov v dokumente alebo vo výbere. Štýl strany alebo vzhľad snímky prezentácie Zobrazuje aktuálny štýl strany alebo vzhľad snímky prezentácie. Ak chceme zmeniť aktuálny štýl strany alebo vzhľad snímky prezentácie, na toto pole dvojklikneme. Jazyk Zobrazuje aktuálne nastavený jazyk celého dokumentu. Režim vstupu Uvádza typ režimu vstupu, v ktorom sa program práve nachádza. Ak je pole prázdne, program je v režime vkladania. Zakaždým, keď stlačíme tlačidlo Ins, režim klávesnice sa prepne medzi vkladaním a prepisovaním. Neuložené zmeny Ikona v tomto poli signalizuje, že v dokumente boli vykonané zmeny, ktoré neboli uložené. Kapitola 1 Úvod do programu LibreOffice 25

25 Digitálny podpis Ak je dokument digitálne podpísaný, zobrazí sa v tomto poli ikona. Ak na ňu dvojklikneme, zobrazí sa certifikát. Informácia o objekte Zobrazuje informácie, ktoré súvisia s prvkom, na ktorom sa nachádza kurzor alebo ktorý je vybraný. Ak na túto oblasť dvojklikneme, zobrazí sa okno na nastavenie daného prvku. Rozloženie náhľadu Umožňuje zvoliť medzi možnosťami na zobrazenie dokumentu: jedna strana, viac strán a dvojstranne. Posúvač mierky zobrazenia Ak chceme zmeniť mierku zobrazenia dokumentu, môžeme ťahať posúvačom alebo kliknúť na znamienka + a. Percento mierky zobrazenia Indikuje úroveň zväčšenia zobrazenia dokumentu. Kliknutím pravým tlačidlom myši sa otvorí zoznam možných úrovní zväčšenia, z ktorých možno vybrať. Dvojkliknutím na oblasť s percentami otvoríme okno Režim lupy a rozloženie zobrazenia. Postranný panel Postranný panel aktivujeme v hlavnej ponuke pomocou Zobraziť > Postranný panel. Aktivovaný postranný panel sa nachádza na pravej strane pracovného priestoru programov Writer, Calc, Impress a Draw. Môže obsahovať jednu alebo viac častí podpanelov, a to na základe aktuálneho dokumentu. Podpanely sú prístupné pomocou záložiek. Záložky sa nachádzajú na pravej strane a umožňujú prepínanie medzi jednotlivými podpanelmi. Všetky programy LibreOffice obsahujú podpanely Vlastnosti, Štýly a formátovanie, Galéria a Navigátor. Niektoré môžu mať dodatočné podpanely, ako napríklad Predlohy snímok, Vlastná animácia, Prechod medzi snímkami v programe Impress a Funkcie v programe Calc. Podpanel je kombinácia panelu nástrojov a dialógového okna. Môžeme napríklad bez obmedzení vkladať text v hlavnom okne a súčasne v podpaneli Vlastnosti postranného panelu meniť jeho atribúty. Panely nástrojov a postranný panel majú veľa spoločných funkcií. Napríklad, tlačidlá pre tučný text sa nachádzajú v paneli nástrojov Formátovanie a súčasne na podpaneli Vlastnosti. Viac detailov nájdeme v častiach o postrannom paneli v kapitolách o jednotlivých súčastiach LibreOffice. Vytvorenie nového dokumentu Nový prázdny dokument je možné v LibreOffice vytvoriť niekoľkými spôsobmi. Keď je LibreOffice otvorený, ale nie je v ňom otvorený žiadny dokument (napríklad ak zatvoríme všetky otvorené dokumenty a necháme program spustený), je zobrazené Spúšťacie centrum (obrázok 2 na strane 22). Kliknutím na jednu z ikon vytvoríme nový dokument daného typu, alebo kliknutím na ikonu Šablóny vytvoríme nový dokument pomocou šablóny. 26

26 Nový dokument sa dá vytvoriť aj jedným z nasledujúcich spôsobov: Zvolíme Súbor > Nový v hlavnej ponuke. V kontextovej ponuke, ktorá sa tým otvorí, zvolíme typ dokumentu. Použijeme klávesovú skratku Ctrl+N. Typ vytvoreného dokumentu závisí na tom, ktorá súčasť LibreOffice je otvorená a aktívna. Napríklad, ak je otvorený a aktívny Calc, vytvorí sa nový tabuľkový dokument. Zvolíme Súbor > Sprievodcovia v hlavnej ponuke a typ dokumentu v kontextovej ponuke. Ak je nejaký dokument už v LibreOffice otvorený, klikneme na ikonu Nový na paneli nástrojov Štandardný. Vytvorí sa nový dokument s rovnakým typom ako má otvorený dokument. Napríklad, ak je otvorený a aktívny Calc, vytvorí sa nový tabuľkový dokument. Ikona Nový sa mení v závislosti na type otvorenej súčasťami LibreOffice. Ak je v LibreOffice už otvorený nejaký dokument, klikneme na malý trojuholník vpravo od ikony Nový na paneli nástrojov Štandardný a zvolíme typ dokumentu z kontextovej ponuky, ktorý sa má vytvoriť. V systéme Windows alebo Linux použijeme program Quickstarter, ktorý je súčasťou LibreOffice. Viac informácií nájdeme v časti Quickstarter na strane 23. Poznámka Spúšťacie centrum sa zobrazí vtedy, ak zavrieme všetky dokumenty bez toho, aby sme ukončili samotný LibreOffice. Otvorenie existujúceho dokumentu Existujúci dokument sa dá otvoriť jedným z nasledujúcich spôsobov: Pokiaľ nie je otvorený žiadny dokument, klikneme na tlačidlo Otvoriť súbor v Spúšťacom centre, čím otvoríme dialógové okno Otvoriť. Použijeme Súbor > Otvoriť v hlavnej ponuke, čím otvoríme dialógové okno Otvoriť. Použijeme klávesovú skratku Ctrl+O, čím otvoríme dialógové okno Otvoriť. Ak je už otvorený nejaký dokument, klikneme na ikonu Otvoriť na paneli nástrojov Štandardný a požadovaný súbor zvolíme zo zoznamu dostupných dokumentov v dialógovom okne Otvoriť. Klikneme na malý trojuholník vpravo vedľa ikony Otvoriť, čím otvoríme zoznam všetkých nedávno otvorených dokumentov. Pokiaľ nie je otvorený žiadny dokument, dvojklikneme na miniatúru nedávno otvorených dokumentov, zobrazenú v Spúšťacom centre. Miniatúry môžeme pri vyhľadávaní dokumentov posúvať nahor alebo nadol. Ak používame dialógové okno Otvoriť, prejdeme do priečinku s požadovaným súborom, vyberieme ho, a následne klikneme na tlačidlo Otvoriť. Ak je nejaký dokument v LibreOffice už otvorený, ďalší dokument sa otvorí v novom okne. V okne Otvoriť môžeme zoznam súborov zúžiť zvolením typu súboru, ktorý hľadáme. Ak napríklad ako typ súboru zvolíme Textové dokumenty, uvidíme iba dokumenty, ktoré dokáže otvoriť program Writer (súbory s príponou.odt,.doc,.txt a ďalšie), ak zvolíme Tabuľkové zošity, uvidíme súbory.ods,.xls alebo iné súbory, ktoré otvára program Calc Existujúci dokument vo formáte, ktorý dokáže LibreOffice spracovať, je možné otvoriť dvojkliknutím na jeho ikonu na pracovnej ploche alebo v správcovi súborov (napríklad Prieskumník Windows). Na to je však potrebné prepojiť LibreOffice s typmi súborov, ktoré nie sú ODF súbory, aby ich otvorila jeho príslušná súčasť. Kapitola 1 Úvod do programu LibreOffice 27

27 Poznámka Môžeme vybrať, či chceme používať dialógové okná Otvoriť a Uložiť ako, ktoré sú vstavané do balíka LibreOffice, alebo tie, ktoré sú súčasťou operačného systému. Viac informácii je v časti Okná Otvoriť a Uložiť ako na strane 34. Ukladanie dokumentov Súbor môžeme uložiť jedným z nasledujúcich spôsobov: Príkaz Uložiť použijeme, ak chceme zachovať aktuálny formát dokumentu, jeho názov a umiestnenie. Príkaz Uložiť ako použijeme, ak chceme vytvoriť nový dokument, ak chceme zmeniť jeho názov, alebo ak ho chceme uložiť na nové miesto v počítači. Ochranu heslom použijeme, ak chceme obmedziť možnosti kto môže dokument otvárať a čítať alebo kto ho môže otvárať a upravovať. Príkaz Uložiť Ak chceme pri ukladaní dokumentu zachovať jeho aktuálny názov a umiestnenie, môžeme využiť jednu z nasledujúcich možností:: Použijeme klávesovú skratku Ctrl+S. Zvolíme Súbor > Uložiť v hlavnej ponuke Klikneme na tlačidlo Uložiť na hlavnom paneli nástrojov. Pri použití príkazu Uložiť sa existujúci súbor prepíše aktuálnou verziou. Príkaz Uložiť ako Ak chceme vytvoriť nový dokument, ak chceme zmeniť jeho názov alebo ak ho chceme uložiť na nové miesto v počítači, môžeme využiť nasledujúce možnosti: Použijeme klávesovú skratku Ctrl+Shift+S. Zvolíme Súbor > Uložiť ako v hlavnej ponuke Keď sa otvorí okno Uložiť ako (obrázok 8) alebo Uložiť, zadáme názov súboru, zmeníme typ súboru (ak je to relevantné), prejdeme na novú pozíciu (ak je to relevantné) a klikneme na Uložiť. Typ dialógového okna, ktoré sa otvorí po použití príkazu Uložiť ako, závisí na nastavení programu LibreOffice. Viac informácii nájdeme v časti Okná Otvoriť a Uložiť ako na strane

28 Obrázok 8: Príklad dialógového okna programu LibreOffice Uložiť ako Ochrana heslom Ak chceme obmedziť možnosti kto môže dokument otvárať a čítať alebo kto ho môže otvárať a upravovať, aktivujeme ochranu heslom. 1) Po vyššie opísanom použití príkazu Uložiť ako zaškrtneme možnosť Uložiť s heslom v okne Uložiť ako alebo Uložiť. 2) Potom, po kliknutí na Uložiť, sa otvorí okno Nastaviť heslo (obrázok 9). 3) Do poľa Heslo na ochranu súboru zadáme heslo na otváranie dokumentu a následne ho pre potvrdenie zopakujeme. 4) Ak chceme obmedziť možnosť na upravovanie dokumentu, klikneme na tlačidlo Viac možností. Toto tlačidlo sa po kliknutí zmení na Menej možností. 5) V časti Heslo na zdieľanie súboru zvolíme Otvoriť súbor len na čítanie, zadáme heslo na úpravu a následne ho pre potvrdenie zopakujeme. 6) Kliknutím na OK okno zavrieme. Ak sa heslá zhodujú, dokument sa uloží a bude chránený heslom. Ak sa heslá nezhodujú, zobrazí sa chybová správa. Kapitola 1 Úvod do programu LibreOffice 29

29 Obrázok 9: Okno Zadať heslo Upozornenie LibreOffice používa veľmi silné šifrovanie, ktoré znemožňuje obnovenie obsahu dokumentu v prípade straty hesla. Zmena hesla Ak je dokument chránený heslom, môžeme ho po otvorení dokumentu zmeniť. Zvolíme Súbor > Vlastnosti > Všeobecné v hlavnej ponuke a klikneme na tlačidlo Zmeniť heslo v okne Vlastnosti, ktoré sa otvorí. Otvorí sa okno Nastaviť heslo, v ktorom nové heslo zadáme. Automatické ukladanie dokumentov LibreOffice dokáže automaticky ukladať otvorené súbory, čo je súčasť funkcie Automatická obnova súborov. Automatické ukladanie, podobne ako ručné ukladanie, nahradí posledný uložený stav súboru aktuálnou verziou. Automatické ukladanie nastavíme tak, že: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Možnosti > Načítať/Uložiť > Všeobecné. 2) Zvolíme Informácie pre automatické obnovenie uložiť každých a nastavíme časový interval. 3) Klikneme na OK. 30

30 Premenovanie a odstránenie súborov Súbory je možné v dialógových oknách LibreOffice premenovať alebo odstrániť rovnakým spôsobom ako v správcovi súborov. Vyberieme súbor a klikneme naň pravým tlačidlom myši, čím sa otvorí kontextová ponuka. Podľa potreby zvolíme Odstrániť alebo Premenovať. Súbory v týchto dialógových oknách nemôžeme kopírovať ani vkladať. Okná Otvoriť a Uložiť ako Môžeme vybrať, či chceme používať dialógové okná Otvoriť a Uložiť ako, ktoré sú vstavané do balíka LibreOffice, alebo tie, ktoré sú súčasťou operačného systému. Ak chceme používať vstavané dialógové okná, vojdeme do Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Všeobecné a zaškrtneme voľbu Použiť dialógové okná LibreOffice. Príklad dialógového okna LibreOffice je uvedený na obrázku 8 na strane 32. Ak chceme používať systémové dialógové okná, vojdeme do Nástroje> Možnosti> LibreOffice > Všeobecné a zrušíme zaškrtnutie voľby Použiť dialógové okná LibreOffice. Tri tlačidlá v pravej hornej časti okien LibreOffice Otvoriť a Uložiť ako znamenajú: Pripojiť k serveru otvorí sa dialógové okno, ktoré umožní pripojenie na sieťový server, pokiaľ sa súbor, ktorý chceme otvoriť, nenachádza na lokálnom počítači. O úroveň vyššie presunie sa nahor o jeden priečinok v hierarchii priečinkov. Kliknutím a pridržaním tlačidla myši sa zobrazí zoznam priečinkov vyššej úrovne. Ak do jedného z nich chceme vojsť, presunieme kurzor myši nad jeho názov a tlačidlo pustíme. Vytvoriť nový priečinok vytvorí sa nový podpriečinok v aktuálnom priečinku, ktorý je v okne zobrazený. V poli Typ súboru určíme typ súboru, ktorý chceme otvoriť, alebo formát, v ktorom sa má dokument do súboru uložiť. Voľba Iba na čítanie v dialógovom okne Otvoriť otvorí súbor iba na čítanie a tlač. Pri tomto zobrazení je väčšina nástrojov na paneloch neaktívna. Aktivuje sa však ikona Upraviť súbor na paneli Štandardný. Kliknutím na túto ikonu sa súbor otvorí na úpravu. Používanie Navigátora Navigátor zobrazuje zoznam objektov v dokumente podľa kategórií. Napríklad v programe Writer zobrazuje nadpisy, tabuľky, textové rámce, komentáre, grafiku, záložky a ďalšie položky, tak ako to znázorňuje obrázok 10. V programe Calc zase zobrazuje hárky, názvy oblastí, databázové rozsahy, grafické objekty a ďalšie. V programoch Impress a Draw zobrazuje snímky, obrázky a ďalšie položky. Navigátor môžeme otvoriť kliknutím na ikonu Navigátor na paneli nástrojov Štandardný, stlačením klávesu F5 alebo zvolením položky Zobraziť > Navigátor v hlavnej ponuke. Navigátor je možné ukotviť na okraj hlavného okna LibreOffice, alebo ho ponechať ako plávajúce okno (podrobnosti v časti Ukotvené/plávajúce okná a panely nástrojov na strane 27). Kliknutím na značku (v tvare znamienka + alebo šípky) vedľa niektorej kategórie zobrazíme zoznam objektov v tejto kategórii. Kapitola 1 Úvod do programu LibreOffice 31

31 Obrázok 10: Navigátor v programe Writer Navigátor poskytuje niekoľko pohodlných spôsobov, ako sa presúvať v dokumente, a ako v ňom hľadať rôzne položky: Ak kategória obsahuje zoznam objektov, dvojkliknutím na daný objekt prejdeme priamo na tento objekt. Objekty možno ľahšie nájsť, ak im pri ich vytváraní priradíme rozpoznateľné názvy namiesto toho, aby sme im ponechali predvolené názvy ako Hárok1, Tabuľka1, Tabuľka2 a podobne. Predvolené názvy navyše nemusia zodpovedať pozícii objektov v dokumente. Navigátor je v jednotlivých súčastiach LibreOffice vybavený rôznymi funkciami. Tie sú vysvetlené v návodoch pre príslušnú súčasť LibreOffice. Vrátenie a zopakovanie vrátených zmien Keď chceme vrátiť poslednú zmenu v dokumente, stlačíme Ctrl+Z, klikneme na ikonu Späť na paneli nástrojov Štandardný alebo v hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Späť. Kliknutím na malý trojuholník vpravo vedľa ikony Späť otvoríme zoznam všetkých zmien, ktoré možno vrátiť. Môžeme vybrať viacero zmien a vrátiť ich naraz. Potom, ako zmeny boli vrátené, môžeme ich vrátenie zrušiť ich zopakovaním. Zmeny môžeme zopakovať pomocou klávesovej skratky Ctrl+Y, kliknutím na ikonu Znovu na paneli nástrojov Štandardný alebo zvolením Upraviť > Znova v hlavnej ponuke. Podobne ako pri funkcii Späť môžeme kliknúť na malý trojuholník vpravo vedľa ikony, a tak zobraziť zoznam všetkých zmien, ktoré je možné znova aplikovať. Ak chceme upraviť počet zmien, ktoré si LibreOffice zapamätá, zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Pamäť. V časti Späť zvýšime alebo znížime hodnotu Počet krokov. Veľkosť je však potrebné zvážiť, pretože pri väčších hodnotách LibreOffice spotrebuje viac pamäte. 32

32 Zatvorenie dokumentu Ak je otvorený len jeden dokument, ten ktorý chceme zavrieť, zvolíme Súbor > Zatvoriť z hlavnej ponuky alebo klikneme na tlačidlo X, ktoré sa nachádza na lište hlavnej ponuky vpravo. Dokument sa zatvorí a otvorí sa Spúšťacie centrum. Ak je otvorených viac dokumentov a zavrieť chceme len jeden z nich, v hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Zatvoriť alebo klikneme na tlačidlo X, ktoré sa nachádza na titulnej lište jeho okna. Toto tlačidlo sa môže nachádzať na pravej alebo ľavej strane lišty. Pokiaľ zmeny v dokumente neboli uložené, zobrazí sa okno s upozornením. V ňom môžeme zvoliť, či chceme zmeny uložiť alebo zahodiť. Upozornenie Neuloženie dokumentu môže viesť k strate posledných zmien alebo aj celého obsahu súboru. Zatvorenie aplikácie LibreOffice Aplikáciu LibreOffice je možné v operačných systémoch Windows a Linux celkom zatvoriť zvolením položky Súbor > Ukončiť v hlavnej ponuke. V operačnom systéme Mac v hlavnej ponuke zvolíme LibreOffice > Ukončiť LibreOffice. Pokiaľ posledný otvorený dokument zavrieme pomocou tlačidla X na titulnej lište, LibreOffice sa ukončí úplne. V operačnom systéme Mac takáto funkcia nie je, namiesto nej treba v hlavnej ponuke použiť LibreOffice > Ukončiť LibreOffice. Môžeme použiť aj nasledujúce klávesové skratky: Vo Windows a v Linuxe Ctrl+Q In Mac OS X Command +Q Pokiaľ zmeny v dokumente neboli uložené, zobrazí sa okno s upozornením. V ňom môžeme zvoliť, či chceme zmeny uložiť alebo zahodiť. Kapitola 1 Úvod do programu LibreOffice 33

33 Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice Nastavujeme podľa svojich predstáv

34 Nastavenie možností pre celý LibreOffice V tejto časti sa stretneme s niektorými nastaveniami, ktoré ovplyvňujú všetky súčasti LibreOffice. Informácie o zvyšných nastaveniach sú dostupné v Pomocníkovi alebo aj v jeho on-line verzii Ak chceme zmeniť nastavenia LibreOffice, zvolíme Nástroje > Možnosti v hlavnej ponuke. V ľavej často okna Možnosti LibreOffice, ktoré sa otvorí, sa nachádza zoznam, ktorého položky závisia na tom, ktorá súčasť LibreOffice je práve otvorená. Ilustrácie v tejto kapitole zobrazujú dialógové okná položiek, ktoré sú dostupné pri otvorenom programe Writer. Pokiaľ pri položke LibreOffice na ľavej strane nie je otvorený zoznam ďalších položiek, klikneme za značku + alebo trojuholník. Zoznam sa zobrazí. Výberom jednej z položiek sa na pravej strane zobrazí k nej odpovedajúca karta. Obrázok 11: Možnosti LibreOffice Poznámka Tlačidlo Vrátiť, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu dialógového okna, má rovnaký účinok na jeho všetkých stránkach. Jeho stlačením zrušíme všetky zmeny a nastavenia vrátime do stavu, v ktorom karta bola pri jej zobrazení. V prípade používania LibreOffice v inom ako slovenskom jazyku môže byť označenie niektorých polí iné, ako je v ilustráciách v tejto kapitole. Nastavenie údajov o používateľovi LibreOffice používa meno a iniciálky, ktoré sú zadané na karte LibreOffice Údaje o používateľovi, okrem iného aj na určenie vlastností dokumentu (položky Vytvorený a Zmenený) a mena autora v poznámkach a zmenách. Preto je dôležité, aby tieto údaje boli správne. Vyplníme formulár (nie je zobrazený) alebo doplníme a opravíme už existujúce údaje. Ak nechceme, aby sa používateľské údaje stali súčasťou vlastností dokumentu, zrušíme zaškrtnutie políčka v dolnej časti. Všeobecné nastavenia Možnosti nastavení na karte LibreOffice Všeobecné sú opísané nižšie. Pomocník tipy Ak je zaškrtnuté pole Tipy, nad ikonami alebo poľami sa zobrazí ich popis, akonáhle nad nimi bez kliknutia podržíme kurzor. 36

35 Obrázok 12: Všeobecné nastavenia LibreOffice Pomocník Rozšírené tipy Ak je zaškrtnuté pole Rozšírené tipy, nad ikonami alebo poľami sa zobrazí stručné vysvetlenie ich funkcie, akonáhle nad nimi bez kliknutia podržíme kurzor. Dialógové okná Otvoriť/Uložiť Použiť dialógové okná LibreOffice Ak chceme používať štandardné dialógové okná Otvoriť a Uložiť, poskytované operačným systémom, zrušíme zaškrtnutie položky Použiť dialógové okná LibreOffice. Ak je táto položka zaškrtnutá, použijú sa dialógové okná Otvoriť a Uložiť, ktoré sú súčasťou LibreOffice. Viac informácií o oknách Otvoriť a Uložiť nájdeme v kapitole 1, Predstavujeme LibreOffice. V tejto knihe na ilustráciu používame dialógové okná LibreOffice. Stav dokumentu Tlač zmení stav dokumentu na zmenený Ak je zaškrtnutá táto možnosť, tak dátum vytlačenia dokumentu sa uloží do jeho vlastností. Pri zatváraní dokumentu preto LibreOffice používateľa vyzve na jeho uloženie, aj keď iné zmeny spravené neboli. Stav dokumentu Povoliť ukladanie dokumentu aj v prípade, keď dokument nie je modifikovaný V predvolenom nastavení, pokiaľ dokument nebol zmenený, Súbor > Uložiť v hlavnej ponuke a tlačidlo Uložiť na štandardnom paneli nástrojov sú neaktívne a použitie klávesovej skratky Ctrl+S nemá žiadny účinok. Zaškrtnutím tejto položky umožníme ukladanie dokumentu, ak keď zmenený nebol. Rok (dve číslice) Určuje, ako bude rok zadaný dvomi číslicami interpretovaný. Napríklad, ak nastavíme hodnotu 1930 a zadáme dátum alebo neskorší, tak bude interpretovaný ako 1. január 1930 alebo neskoršieho roku. Skorší dátum bude interpretovaný ako rok nasledujúceho storočia, teda bude interpretované ako 1. január Nastavenie pamäte Nastavenia na karte LibreOffice Pamäť určujú, ako bude LibreOffice využívať pamäťové zdroje a koľko pamäte bude využívať. Predtým, ako sa ich rozhodneme zmeniť, treba zvážiť nasledujúce: Dostupnosť väčšej pamäte môže LibreOffice urýchliť alebo dokonca môže aj zmeniť jeho správanie (napríklad, viac krokov na vrátenie si vyžaduje viac pamäte); na druhej strane však to znamená menej dostupnej pamäte pre ostatné aplikácie, ktoré by mohli byť spustené súčasne s LibreOffice. Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 37

36 Ak spracovávané dokumenty obsahujú veľa objektov, napríklad obrázkov, alebo ak sú tieto veľké, rýchlosť LibreOffice sa zvýši, ak zvýšime celkový rozsah pamäte alebo pamäť pre objekty. Ak začnú objekty z dokumentu s mnohými objektmi miznúť, treba zvýšiť počet možných objektov vo vyrovnávacej pamäti. Objekty sa pritom v súbore uchovajú, len nie sú zobrazené na obrazovke. Ak chceme program Quickstarter načítať pri spustení počítača, zaškrtneme voľbu v dolnej časti dialógového okna. Vďaka tomu sa LibreOffice spustí rýchlejšie, pritom však zaberie časť pamäte, a to aj vtedy, keď sa nepoužíva. Táto možnosť sa na Linuxe nazýva Zapnúť Quickstarter v systémovej lište. Nie je dostupná v systéme Mac OS X alebo aj v ostatných systémoch, pokiaľ podpora modulu Quickstarter nebola nainštalovaná. Obrázok 13: Voľba nastavení pamäte pre aplikácie LibreOffice Nastavenie zobrazenia Nastavenia na karte LibreOffice Zobraziť ovplyvňujú vzhľad a správanie sa pracovného okna LibreOffice. Niektoré z možností sú opísané nižšie. Nastavíme ich podľa našich osobných preferencií. Používateľské rozhranie Nastavenie mierky Ak je písmo v texte pomocníka alebo v ponukách programu príliš malé alebo príliš veľké, môžeme ho prispôsobiť nastavením mierky. V závislosti na voľbe písma, ktoré používa operačný systém, môže nastavenie mierky viesť k nepredvídateľným dôsledkom. Nastavenie však neovplyvní veľkosť písma použitého v samotnom dokumente. Používateľské rozhranie Veľkosť a štýl ikon Prvé pole určuje veľkosť zobrazenia ikon používateľského rozhrania (Automaticky, Malé alebo Veľké). V prípade nastavenia hodnoty Automaticky LibreOffice preberie systémové nastavenie veľkosti ikon. V druhom poli možno špecifikovať štýl (tému) ikon; Automaticky v tomto prípade znamená, že LibreOffice použije ikony vzhľadovo kompatibilné s ikonami operačného systému alebo s nastaveným pracovným prostredím, ako napríklad KDE alebo Gnome v Linuxe. Používateľské rozhranie Použiť systémové písmo pre používateľské rozhranie Túto možnosť zaškrtneme, ak chceme použiť systémové písmo (predvolené písmo operačného systému) namiesto písma, ktoré pre používateľské rozhranie poskytuje LibreOffice. 38

37 Obrázok 14: Nastavenia zobrazenia v programe LibreOffice Používateľské rozhranie Vyhladzovanie písma na obrazovke (Nie je dostupné v operačnom systéme Windows.) Túto možnosť zaškrtneme, aby sme dosiahli vyhladenie písma používateľského rozhrania. Zadáme najmenšiu veľkosť, pri ktorej sa už vyhladzovanie má použiť. Menu Ikony v ponukách V ponukách spolu s textom sa zobrazia aj ikony. Zoznamy písiem Zobraziť náhľad písiem Toto nastavenie spôsobí, že zoznam písiem bude vyzerať tak, ako na obrázku 15 vľavo, kde názov písma súčasne je aj jeho ukážkou. V opačnom prípade sa zobrazí len zoznam bez formátovania (obrázok 15 vpravo). V zozname sú uvedené písma, ktoré sú nainštalované v počítači. Písma, ktoré boli prispôsobené špeciálnym požiadavkám niektorých jazykov, ako napríklad arabčina, hebrejčina alebo malajlámčina navyše zobrazujú aj dodatočnú ukážku textu. Zoznamy písiem Zobraziť históriu písiem Po zaškrtnutí tejto možnosti sa v hornej časti zoznamu písiem zobrazí päť naposledy použitých písiem. V opačnom prípade sa zobrazí len abecedný zoznam Grafický výstup Použiť hardvérové urýchlenie LibreOffice využije hardvérové možnosti grafického akcelerátora na urýchlenie zobrazovania obrázkov. Táto možnosť nie je podporovaná vo všetkých operačných systémoch alebo verziách LibreOffice. Grafický výstup Použiť vyhladzovanie Zapne alebo vypne vyhladzovanie, vďaka čomu bude väčšina objektov hladšia a s menším počtom artefaktov. Táto možnosť nie je podporovaná vo všetkých operačných systémoch alebo verziách LibreOffice. Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 39

38 Obrázok 15: Zoznam písiem (vľavo) s náhľadom, (vpravo) bez náhľadu Tip Efekt vyhladzovania po zmene jeho nastavenia uvidíme, ak stlačíme kombináciu klávesov Shift+Ctrl+R. Umiestňovanie kurzoru Určuje, či a ako bude kurzor myši umiestnený v novootvorenom dialógovom okne. Prostredné tlačidlo myši Určuje funkciu prostredného tlačidla myši. Automatické posúvanie posúvanie kurzora po kliknutí prostredným tlačidlom myši posúva aj zobrazenie. Vložiť obsah schránky výberu stlačením prostredného tlačidla myši vložíme obsah schránky výberu na pozíciu kurzora. Schránka výberu je nezávislá na normálnej schránke, ktorú používame pomocou Upraviť > Kopírovať/Vystrihnúť/Vložiť alebo im zodpovedajúcim klávesovým skratkám. Schránka a schránka výberu môžu mať súčasne rôzny obsah. Funkcia Schránka Schránka výberu Kopírovanie obsahu Upraviť > Kopírovať Ctrl+C Výber textu, tabuľky alebo objektu. Vkladanie obsahu Upraviť > Vložiť Ctrl+V vloží kopírovaný obsah na pozíciu textového kurzoru. Kliknutie prostredným tlačidlom myši vloží obsah na pozíciu kurzora myši. Vkladanie do iného dokumentu Bez vplyvu na obsah schránky. V schránke výberu sa nachádza obsah naposledy vybraného textu alebo objektu. Výber Priehľadnosť Určuje vzhľad vybraného textu alebo grafiky, na zvýraznenom pozadí oblasti výberu. Ak chceme zosvetliť alebo stmaviť pozadie vybranej oblasti, zvýšime alebo znížime hodnotu priehľadnosti. 40

39 Ak uprednostňujeme zobrazenie vybranej oblasti v inverzných farbách (obvykle biely text na čiernom pozadí), zaškrtnutie tejto možnosti zrušíme. Nastavenie tlače Na karte LibreOffice Tlač nastavujeme možnosti tak, aby vyhovovali predvolenej tlačiarni a obvyklým požiadavkám na tlačenie. Väčšina možností nepotrebuje ďalšie vysvetlenie. Možnosť PDF ako predvolený formát tlačových úloh nie je dostupná v operačnom systéme Windows. Jej zvolením zmeníme vnútorný formát tlačovej úlohy z formátu PostScript na formát PDF. Tento formát má oproti Postscript-u celý rad výhod. Viac informácií nájdeme na stránke mat. Zrušením výberu tejto voľby sa Postscript opäť stane štandardným tlačovým formátom. Obrázok 16: Nastavenie všeobecných možností tlače, dostupné pre všetky súčasti LibreOffice V časti Hlásenia tlačiarne v dolnej časti karty môžeme nastaviť, či LibreOffice má používateľa upozorniť, ak sa veľkosť alebo orientácia papiera, ktoré sú špecifikované v dokumente, líšia od veľkosti a orientácie papiera v tlačiarni. Takéto nastavenie môže pomôcť najmä vtedy, ak pracujeme s dokumentmi vytvorenými krajinách (napr. USA), v ktorých sa používa odlišná veľkosť papiera. Tip Rozdiel v nastavenej a používanej veľkosti papiera je najčastejšou príčinou, keď je text odrezaný hore, dolu alebo po stranách papiera alebo ak tlačiareň celkom odmietne dokument vytlačiť. Nastavenie ciest Na karte LibreOffice Cesty môžeme na základe miestnej situácie upraviť nastavenie polohy súborov, ktoré sú zviazané s LibreOffice, alebo ktoré LibreOffice používa. Napríklad v systéme Windows môžeme ako predvolené umiestnenie nastaviť iné miesto ako Moje Dokumenty. Zmeny vykonáme tak, že vyberieme položku v zozname, ktorý je zobrazený na obrázku 17, a klikneme na Upraviť. V dialógovom okne Vybrať cestu (na obrázku nie je zobrazené, názov môže Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 41

40 byť aj Upraviť cesty) pridáme alebo odstránime priečinky podľa potreby a kliknutím na OK sa vrátime do okna Možnosti. Niektoré položky môžu mať priradené dve alebo aj viac ciest, jednu do spoločného priečinku (ktorý môže byť na sieti) a jednu do používateľovho priečinku (obvykle na používateľovom osobnom počítači). Obrázok 17: Zobrazenie ciest súborov používaných programom LibreOffice Tip Položky v zozname na karte LibreOffice Cesty môžeme pridať do zoznamu súborov (napríklad súbory s definíciou automatického textu), ktoré pravidelne zálohujeme, alebo ktoré chceme skopírovať na iný počítač. Nastavenie farieb Na karte LibreOffice Farby môžeme nastaviť farby, ktoré bude LibreOffice použivať v dokumentoch. Môžeme vybrať existujúce farby z tabuľky, upraviť existujúcu farbu alebo môžeme vytvoriť novu farbu. Tieto farby sú uložené v používateľovej palete a sú dostupné vo všetkých súčastiach LibreOffice. Ak chceme farbu modifikovať: 1) V zozname v tabuľke farieb zvolíme požadovanú farbu. 2) Zadáme nové hodnoty, ktoré farbu definujú. Na zadávanie farieb môžeme vybrať systémove farby RGB (červená, zelená, modrá) alebo CMYK (azúrová, purpurová, žltá, čierna). Zmenená farba sa zobrazí v nižšom z dvoch farebných polí ukážky v hornej časti karty. 3) Pole Názov upravíme podľa potrieb. 4) Klikneme na tlačidlo Použiť. Nová farba pribudne v tabuľke farieb. Druhá možnosť je kliknúť na tlačidlo Upraviť, čím sa otvorí okno Výber farby, zobrazené na obrázku 19. Vľavo v tomto okne môžeme farbu priamo zvoliť, alebo vpravo môžeme zadať jej číselné hodnoty RGB, CMYK alebo HSB (odtieň, sýtosť, jas). Okno s farbami vľavo je priamo prepojené s číselnými poľami vpravo, ktorých obsah sa mení podľa toho, ako v okne s farbami vyberáme farby. Ľavé z dvojice farebných polí v dolnej časti okna ukazuje vybranú farbu, zatiaľ čo pravé ukazuje pôvodnú farbu. Farby upravíme podľa potreby a kliknutím na OK okno zatvoríme. Nová farba sa objaví v dolnom poli z dvojice polí s ukážkami farieb v hornej časti okna, čo je znázornené na obrázku 18. Do poľa Názov zadáme názov farby a klikneme na tlačidlo Pridať. Nový štvorček, zobrazujúci práve pridanú farbu, sa objaví v tabuľke s farbami. Ďalšiu možnosť na definovanie alebo zmenu farieb poskytuje karta Farby v dialógovom okne 42

41 Oblasť, kde tiež možno načítať a ukladať palety. Okno Oblasť otvoríme tak, že napríklad v programe Calc (alebo inom) nakreslíme grafický objekt (štvorec), a v jeho kontextovej ponuke zvolíme Oblasť. Ak v niektorej súčasti LibreOffice načítame paletu, tak tá je dostupná len v nej; palety ostatných súčastí sa nezmenia. Obrázok 18: Definovanie farieb na použitie vo farebných paletách programu LibreOffice Obrázok 19: Úprava farieb Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 43

42 Nastavenie písma Náhrady písma môžeme definovať pre všetky písma, ktoré by sa mohli v dokumente objaviť. Ak od niekoho dostaneme dokument používajúci písma, ktoré v počítači nemáme, LibreOffice ich pri otváraní dokumentu nahradí inými písmami. Môžeme však preferovať iné písma, ako sú tie, ktoré použije program. Na karte LibreOffice Písma: 1) Zaškrtneme možnosť Použiť tabuľku náhrad. 2) V roletovej ponuke poľa Písmo zvolíme písmo, ktoré chceme nahradiť, alebo jeho názov priamo zadáme. Ak sa nahradzované písmo v počítači nenachádza, v ponuke nie je uvedené, a tak jeho názov treba zadať. 3) V poli Nahradiť za, vyberieme vhodné písmo zo zoznamu písem inštalovaných v počítači. Obrázok 20: Definovanie náhrady písma iným písmom 4) Farba znaku zaškrtnutia napravo od poľa Nahradiť za sa zmení na zelenú. Na znak klikneme. V textovom poli umiestnenom nižšie sa objaví nový riadok so zadanými údajmi. V ňom Vždy zaškrtneme, ak originálne písmo chceme nahradiť, aj keď je v počítači nainštalované. Len na obrazovke zaškrtneme, ak náhradu chceme len pri zobrazení na obrazovke, ale nie pri tlači. Účinok týchto nastavení je uvedený v tabuľke Tabuľka 2. 5) V dolnej časti okna môžeme nastaviť typ písma a veľkosť pre zobrazovanie zdrojového kódu ako HTML a Basic (v makrách). Tabuľka 2. Účinok nastavenia náhrady písem Pole Vždy Akcia pri náhrade Zaškrtnuté Pole Len na obrazovke prázdne Zaškrtnuté Zaškrtnuté Náhrada písma na obrazovke, či už je nainštalované alebo nie. prázdne Zaškrtnuté Náhrada písma na obrazovke, ale len keď nie je dostupné. 44 Náhrada písma na obrazovke a pri tlači, či už je nainštalované alebo nie.

43 Pole Vždy prázdne Pole Len na obrazovke prázdne Akcia pri náhrade Náhrada písma na obrazovke a pri tlači,ale len keď nie je dostupné Nastavenia súvisiace s bezpečnosťou Na karte LibreOffice Bezpečnosť môžeme upraviť bezpečnostné nastavenia pre ukladanie dokumentov a pre otváranie dokumentov obsahujúcich makrá. Obrázok 21: Bezpečnostné nastavenia pre otváranie a ukladanie dokumentov Bezpečnostné nastavenia a upozornenia Ak zaznamenávame zmeny, ukladáme verzie dokumentu, alebo ak do dokumentu vkladáme skryté informácie alebo poznámky, a súčasne nechceme, aby ich jeho prijímatelia videli, môžeme aktivovať možnosť upozornenia, ktoré nám pripomenie, že ich máme odstrániť, alebo môžeme LibreOffice poveriť, aby niektoré z nich odstránil automaticky sám. Upozorňujeme, že väčšina týchto informácií (pokiaľ ich neodstránime) sa pri ukladaní uchováva v súbore, či už ide o predvolený formát OpenDocument, alebo o iné formáty, vrátane PDF. Kliknutím na tlačidlo Možnosti otvoríme nové okno, v ktorom sa nachádzajú ďalšie možnosti na nastavenie (obrázok 23). Viac nájdeme v časti Bezpečnostné nastavenia a upozornenia nižšie. Heslá pre internetové pripojenia Môžeme zadať hlavné heslo, ktoré umožňuje ľahký prístup k webovým stránkam, ktoré vyžadujú používateľské meno a heslo. Ak zaškrtneme možnosť Trvale uložiť heslá pre webové spojenia, otvorí sa nové dialógové okno (obrázok 22). LibreOffice bude bezpečne ukladať všetky heslá, ktoré používame na prístup k súborom z webových serverov. Heslá z takto vytvoreného zoznamu sú sprístupnené po zadaní hlavného hesla. Bezpečnosť makier Kliknutím na tlačidlo Bezpečnosť makier otvoríme okno Bezpečnosť makier, kde môžeme nastaviť úroveň ochrany pri vykonávaní makier a špecifikovať dôveryhodné zdroje dokumentov. Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 45

44 Cesta pre certifikáty Poznámka Táto možnosť sa zobrazí iba v systémoch Linux a Mac. V systéme Windows LibreOffice používa predvolené umiestnenie systému Windows na ukladanie a načítanie certifikátov. Používatelia môžu digitálne podpisovať dokumenty pomocou LibreOffice. Digitálny podpis vyžaduje osobný podpisový certifikát. Väčšina operačných systémov umožňuje vygenerovanie samopodpísaného certifikátu. Avšak osobný certifikát vydaný nezávislou agentúrou (po overení identity jednotlivca) má vyššiu úroveň vierohodnosti ako certifikát podpísaný samým sebou. LibreOffice neposkytuje bezpečný spôsob na ukladanie certifikátov, ale umožňuje prístup k certifikátom, ktoré boli uložené pomocou iných programov. Klikneme na Certifikát a zvolíme úložisko certifikátov, ktoré chceme použiť. Obrázok 22: Dialógové okno na zadávanie hlavného hesla pre internetové spojenia Bezpečnostné nastavenia a upozornenia V okne Bezpečnostné nastavenia a upozornenia môžeme upraviť nasledujúce možnosti (obrázok 23): Odstrániť osobné informácie pri ukladaní Ak zaškrtneme túto možnosť, pri ukladaní súboru sa z dokumentu vždy odstránia údaje o používateľovi. Ak tieto údaje chceme z vybraných dokumentov odstrániť ručne, zaškrtnutie tejto možnosti zrušíme. Nasledovanie hypertextových odkazov Toto nastavenie je štandardne aktivované, takže na otváranie odkazov je potrebné použiť kombináciu klávesov Ctrl+klik (ľavým tlačidlom myši). Toto nastavenie mnohí používatelia preferujú, lebo zabráni otvoreniu odkazu pri náhodnom kliknutí na odkaz, čo môže pri tvorbe dokumentu pomôcť. Ak chceme, aby LibreOffice odkazy otváral len jednoduchým kliknutím, zaškrtnutie tejto možnosti zrušíme. Účel ostatných položiek v tomto okne by mal byť jasný z ich popisu. 46

45 Personalizácia Celkový vzhľad programov LibreOffice môžeme upraviť pomocou motívov vzhľadu, určených pre program Mozilla Firefox. Na strane LibreOffice Personalizácia (ľavá strana obrázka 24) zvolíme jednu z možností. Ak sme zvolili položku Vlastný motív vzhľadu, alebo ak klikneme na tlačidlo Vybrať motív vzhľadu, otvorí sa dialógové okno zobrazené na obrázku vpravo. V ňom klikneme na Otvoriť motívy vzhľadu pre Firefox, čím v predvolenom webovom prehliadači otvoríme stránku motívov vzhľadu programu Firefox (je potrebné pripojenie k internetu). Zvolíme motív a obsah poľa adresy z prehliadača skopírujeme do poľa Adresa motívu. Klikneme na OK. Po chvíli sa vzhľad LibreOffice zmení podľa vybraného motívu. Príklad je zobrazený na obrázku 25. Kompletné údaje o motívoch sú uvedené na stránke: https://www.addons.mozilla.org/firefox/themes. Obrázok 23: Dialógové okno Bezpečnostné nastavenia a upozornenia Obrázok 24: Dialógové okná personalizácie Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 47

46 ` Obrázok 25: Ukážka motívu vzhľadu Nastavenie vzhľadu Pri písaní a úprave textu, vkladaní údajov a najmä pri úprave rozloženia strán môže pomôcť, ak sú zobrazené okraje strany (textu), okraje tabuliek a ich buniek, okraje textových oblastí (v textových dokumentoch), zalomenie strán v programe Calc, čiary mriežky v programoch Draw a Writer, ako aj ďalšie prvky. Okrem toho môžeme preferovať použitie iných ako štandardných farieb pre poznámky, tieňovanie polí a ďalšie. Na karte LibreOffice Vzhľad (obrázok 26), môžeme určiť, ktoré prvky majú byť viditeľné a ktoré farby sa pre ne majú použiť. Keď chceme skryť alebo zobraziť jednotlivé prvky, ako sú napríklad hranice textu, zaškrtneme alebo zaškrtnutie zrušíme v poli vedľa názvu prvku. Keď chceme zmeniť predvolenú farby prvku, klikneme na šípku v stĺpci Nastavenia farieb vedľa mena prvku a farbu zvolíme v zozname, ktorý sa otvorí. Zoznam dostupných farieb možno zmeniť postupom, ktorý je opísaný v časti Nastavenie farieb na strane 47. Pokiaľ by sme chceli nastavenie farieb uložiť ako novú farebnú schému, klikneme na tlačidlo Uložiť, zadáme nový názov do poľa Schéma a klikneme na OK. Obrázok 26: Zobrazenie a skrytie hraníc textu, objektov a tabuliek 48

47 Nastavenie prístupnosti Medzi nastavenia prístupnosti patria možnosti súvisiace s povolením animovaného textu a grafiky, s dobou zobrazovania tipov pomocníka, s nastavením vysokého kontrastu obrazovky a s postupom, ako zmeniť písmo pre používateľské rozhranie programu LibreOffice Podpora prístupnosti závisí na behovom prostredí Javy, ktoré umožňuje komunikáciu s asistenčnými nástrojmi. Položka Povoliť asistenčné nástroje nie je dostupná vo všetkých inštaláciách LibreOffice. Viac sa o podmienkach použitia asistenčných nástrojov dozvieme v pomocníkovi LibreOffice v časti Asistenčné technológie v LibreOffice. Vyberieme alebo zrušíme požadované voľby. Obrázok 27: Nastavenie možností prístupnosti Pokročilé nastavenia Nastavenia Javy Pokiaľ behové prostredie Javy (JRE) nainštalujeme alebo aktualizujeme po inštalácii LibreOffice, alebo ak máme nainštalovaných viac JRE, v časti LibreOffice Možnosti pre Javu môžeme vybrať, ktoré JRE chceme použiť. Administrátori, programátori alebo iné osoby, ktoré si prispôsobujú inštaláciu JRE, môžu použiť tlačidlá Parametre a Cesta k triedam na zadanie ďalších informácií. Pokiaľ je zoznam v strede karty prázdny, treba chvíľu počkať, kým LibreOffice JRE na disku nenájde. Pokiaľ LibreOffice nájde viac JRE, zobrazí ich v zozname. V tom prípade môžeme zaškrtnúť voľbu Použiť Java Runtime Environment a ak treba, vybrať jednu z položiek v zozname. Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 49

48 Voliteľné (nestabilné) možnosti Povoliť experimentálne vlastnosti Zaškrtnutím tejto možnosti povolíme vlastnosti, ktorých vývoj ešte nie je ukončený a môžu obsahovať chyby. Zoznam týchto vlastností sa mení od verzie k verzii. Povoliť záznam makier (obmedzená funkčnosť) Zaškrtnutím tejto možnosti povolíme záznam makier s istými obmedzeniami. Podporované nie sú otváranie okien, prepínanie medzi oknami a záznam v inom okne, než v ktorom záznam začal. Zaznamenávané sú len akcie súvisiace s obsahom dokumentu. Zmeny nastavení v položke Nástroje > Vlastnosti a úprava ponúk podporované nie sú. O zázname makier sa viac dozvieme v kapitole 13, Začíname s makrami. Expertné nastavenia Väčšina používateľov tieto nastavenia nebude potrebovať. Kliknutím na tlačidlo Expertné nastavenia sa otvorí nové okno, v ktorom môžeme doladiť detaily aktuálnej inštalácie LibreOffice. Okno ponúka detailné možnosti nastavenia pre veľa aspektov vzhľadu a výkonu. Po dvojkliknutí na jednotlivé položky môžeme zadať potrebné hodnoty. Obrázok 28: Výber Java runtime environment 50

49 Základné nastavenia používateľského rozhrania Nastavenia na stránke Možnosti Basic IDE sú sprístupnené, ak v položke Pokročilé Voliteľné (nestabilné) možnosti zaškrtneme možnosť Povoliť experimentálne funkcie a zmenu uložíme kliknutím na tlačidlo OK. Tieto nastavenia sú určené pre programátorov. Obrázok 29:Stránka Možnosti Basic IDE Nastavenie on-line aktualizácie Na karte LibreOffice Online aktualizácia (obrázok 30) môžeme vybrať, či a ako často sa má zisťovať dostupnosť aktualizácie programu LibreOffice. Ak je zaškrtnutá možnosť Automaticky skontrolovať aktualizácie, v pravej časti panelu hlavnej ponuky sa objaví ikona, ktorá indikuje, že aktualizácia je dostupná. Ak na ňu klikneme, otvorí sa okno, v ktorom môžeme aktualizáciu spustiť. Ak je zaškrtnutá možnosť Automaticky stiahnuť aktualizácie, sťahovanie sa začne po kliknutí na túto ikonu. Umiestnenie stiahnutého súboru môžeme zmeniť tak, že klikneme na tlačidlo Zmeniť a v okne správcu súborov vyberieme požadovaný priečinok. Obrázok 30: Možnosti online aktualizácie Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 51

50 Nastavenie možností pre načítanie a ukladanie Možnosti pre načítanie a ukladanie si môžeme nastaviť tak, aby vyhovovali nášmu štýlu práce. Pokiaľ okno Možnosti nie je otvorené, v hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Možnosti. Následne klikneme na značku (v tvare znamienka + alebo šípky) vľavo od položky Načítať/Uložiť. Všeobecné Väčšina možností na karte Načítať/Uložiť Všeobecné je pre používateľov iných kancelárskych aplikácií povedomá. Nižšie sú preto opísané len niektoré z nich. S dokumentom načítať nastavenia špecifické pre používateľa Niektoré nastavenia dokumentov programu LibreOffice sa načítajú zo systémových nastavení používateľa. Pokiaľ ukladáme dokument, tieto sa tiež uložia. Ak túto možnosť zaškrtneme, LibreOffice bude nastavenia v dokumente ignorovať a uprednostní používateľove nastavenia z operačného systému. Niektoré nastavenia sa však načítajú zo systému aj keď táto možnosť nie je zaškrtnutá: Nastavenia dostupné v Súbor > Tlač > Možnosti Meno faxu Nastavenia medzier pred textovými tabuľkami Informácia o automatickej aktualizácii odkazov, funkcií v poliach a grafov Informácia o spôsobe práce s ázijskými písmami. Obrázok 31: Nastavenie možností pre načítanie a ukladanie Nasledujúce nastavenie sa naopak vždy načíta z dokumentu, aj keď táto možnosť zaškrtnutá je: Zdroj údajov prepojených s dokumentom a jeho zobrazenie. 52

51 Ak toto nastavenie nie je zaškrtnuté, nastavenia z dokumentu budú uprednostnené pred systémovými nastavenia používateľa. Napríklad, nastavenie S dokumentom načítať nastavenia špecifické pre používateľa ovplyvňuje spôsob, ako sa budú aktualizovať odkazy (v nastaveniach pre LibreOffice Writer). Načítať nastavenia tlačiarne s dokumentom Pokiaľ je táto možnosť zaškrtnutá, použijú sa nastavenia tlačiarne špecifikované v dokumente. Pokiaľ takto prevzaté nastavenie nezmeníme v okne Tlač, môže sa stať, že dokument sa vytlačí na vzdialenej tlačiarni. Pokiaľ nie je táto voľba zaškrtnutá, dokument sa vytlačí na obvykle používanej tlačiarni. Nastavenie aktuálnej tlačiarne sa v dokumente uloží bez ohľadu na to, či voľba zaškrtnutá je alebo nie. Informácie pre automatické obnovenie uložiť každých min. Môžeme zvoliť, či sa majú ukladať informácie pre automatickú obnovu súborov, a v akých časových intervaloch. Tieto informácie sú pre LibreOffice potrebné na obnovenie otvorených dokumentov v prípade pádu programu. Ak je táto možnosť zaškrtnutá, obnova dokumentov bude pre LibreOffice jednoduchšia, a teda bude aj úspešnejšia. Automaticky uložiť aj dokument Určuje, že LibreOffice má pri ukladaní informácií pre obnovenie súborov uložiť všetky otvorené dokumenty. Pritom sa použije rovnaký časový interval ako pri ukladaní informácií pre obnovu. Vyzvať na úpravu vlastností dokumentu pred uložením Ak túto možnosť zaškrtneme, pri prvom ukladaní dokumentu (alebo vždy, keď použijeme Uložiť ako) sa otvorí okno Vlastnosti dokumentu, v ktorom môžeme zadať údaje relevantné pre dokument. Vždy vytvoriť záložnú kópiu Pri ukladaní dokumentu uloží predchádzajúcu verziu dokumentu ako záložnú kópiu. Pri jej ukladaní sa staršia záložná kópia prepíše. Záložná kópia má príponu BAK. Zaškrtnutie tejto možnosti sa odporúča najmä v prípade, ak vytvárame rozsiahle dokumenty. Uložiť URL relatívne k súborovému systému / internetu Zaškrtnutím týchto možností určíme, že odkazy na súbory v súborovom systéme alebo na internete sa majú uchovávať ako relatívne odkazy. Relatívne adresovanie je možné len vtedy, ak sa cieľový dokument/súbor nachádza v tom istom počítači, súborovom systéme alebo na tom istom disku. Relatívna adresa začína vždy v tom priečinku, v ktorom sa nachádza dokument. Na rozdiel od toho absolútne adresovanie vždy začína v koreňovom priečinku. Nasledujúca tabuľka ilustruje rozdiely v syntaxi medzi relatívnym a absolútnym adresovaním. Príklady Súborový systém Internet relatívne../images/img.jpg../images/img.jpg absolútne file:///c /work/images/img.jpg Ak zvolíme relatívne adresovanie, odkazy vložené do dokumentu, či už na grafiku alebo iné objekty, budú predstavovať relatívnu cestu vzhľadom na aktuálnu polohu v súborovom systéme. V tomto prípade nezáleží na tom, kde v súborovom systéme sa nachádza dokument a objekty, na ktoré sa v ňom odkazuje. Súbory budú nájdené bez ohľadu na polohu, pokiaľ zostanú na tom istom diskovom zariadení alebo tom istom súborovom systéme. Toto je dôležité v prípade, ak dokumenty, na ktoré odkazujeme, chceme sprístupniť aj po prenose na iný počítač, na ktorom by mohla byť celkom iná štruktúra disku alebo súborového systému. Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 53

52 Relatívne adresovanie sa odporúča aj vtedy, keď chceme vytvárať súborovú štruktúru pre zverejnenie na internetovom serveri. Ak uprednostníme absolútne ukladanie, všetky odkazy budú uložené ako absolútne cesty vzhľadom na koreň disku alebo súborového systému. Výhoda tejto voľby spočíva v tom, že takýto dokument môžeme premiestiť do iného priečinku, pričom odkazy zostanú platné. Predvolený formát súborov a nastavenia ODF Verzia ODF formátu. LibreOffice na ukladanie dokumentov štandardne používa formát OpenDocument (ODF) v rozšírenej verzii 1.2. Na jednej strane to umožní zlepšenie funkcionality, na druhej však môžu vzniknúť problémy so spätnou kompatibilitou. Pokiaľ súbor, ktorý bol uložený v rozšírenom formáte ODF 1.2, otvoríme v editore, ktorý podporuje len verziu ODF (1.0/1.1), niektoré pokročilé prvky sa môžu stratiť. Dva najvýznamnejšie príklady sú krížové referencie na hlavičky a formátovanie očíslovaných zoznamov. Pokiaľ máme v úmysle výmenu dokumentov s používateľmi programov, ktoré podporujú len staršie verzie ODF, treba zvážiť ukladanie súborov vo verzii 1.0/1.1 Typ dokumentu Pokiaľ si každodenne vymieňame dokumenty s používateľmi Microsoft Office, môže byť vhodné nastavenie atribútu Vždy ukladať ako pre požadovaný typ dokumentu na jeden z formátov Microsoft Office. Novšie verzie programu Microsoft Word však už dokážu otvoriť súbory.odt, takže toto nastavenie už možno nie je potrebné. Vlastnosti VBA Na karte Vlastnosti VBA môžeme nastaviť, či sa majú v dokumentoch Microsoft Office, ktoré otvárame v LibreOffice, uchovávať jeho makrá v jazyku VBA (Visual Basic, Microsoft Basic). Obrázok 32: Nastavenie vlastností pre načítanie a ukladanie kódu VBA Ak zaškrtneme Načítať kód Basic, v LibreOffice budeme môcť upravovať v ňom napísané makrá. Zmenený kód sa bude ukladať v ODF dokumentoch, ale sa neuloží do formátov Microsoft Office. Ak zaškrtneme atribút Uložiť pôvodný kód Basic, makrá nebudú v LibreOffice spúšťateľné, budú však v nezmenenej forme ukladané do súborov vo formátoch balíka Microsoft Office. Pri importovaní súborov programov Microsoft Word a Excel, ktorých súčasťou je VBA kód, môžeme zaškrtnúť atribút Spustiteľný kód. Tento kód sa obvykle len uchováva, je však neaktívny (ak kód zobrazíme pomocou nástrojov LibreOffice na úpravu kódu StarBasic, vidíme, že je všetok vypoznámkovaný). Zaškrtnutie tohto atribútu kód spraví vykonateľným. 54

53 Atribút Uložiť pôvodný kód Basic má prednosť pred atribútom Načítať kód Basic. Ak sú zaškrtnuté obe tieto možnosti a vypoznámkovaný kód upravíme, pri ukladaní do formátov Microsoft Office sa uloží pôvodný VBA kód. Ak by sme s istotou chceli odstrániť možné makrovírusy z dokumentov Microsoft Office, zaškrtnutie atribútu Uložiť pôvodný kód Basic zrušíme. Dokument sa vtedy uloží bez VBA kódu. Microsoft Office Na karte Načítať/Uložiť Microsoft Office, môžeme nastaviť, čo sa má vykonať pri importovaní a exportovaní OLE objektov Microsoft Office (pripojené alebo vložené objekty alebo dokumenty, ako napr. tabuľkové hárky a rovnice). Ak zaškrtneme možnosť [N], Microsoft OLE objekty sa pri načítaní Microsoft dokumentu skonvertujú na zodpovedajúce OLE objekty LibreOffice (pomôcka: N znamená načítať). Ak zaškrtneme možnosť [U], LibreOffice OLE objekty sa pri ukladaní Microsoft dokumentu skonvertujú na zodpovedajúce OLE objekty Microsoft (pomôcka: U znamená uložiť). Obrázok 33: Nastavenie možností pre otváranie/ukladanie dokumentov Microsoft Office Kompatibilita HTML Nastavenia na karte Načítať/Uložiť HTML kompatibilita ovplyvnia importovanie HTML strán do LibreOffice, ako aj ich exportovanie z LibreOffice. Viac informácií nájdeme v pomocníkovi LibreOffice v časti HTML dokumenty; importovanie a exportovanie. Veľkosť písma Tieto polia použijeme na nastavenie zodpovedajúcej veľkosti písma pre HTML značky <font size=1> až <font size=7>, pokiaľ sú v HTML stránkach použité. (Tieto značky už stránky zväčša nepoužívajú). Importovať Použiť národné nastavenie 'angličtina (USA)' pre čísla Pokiaľ chceme importovať číselné údaje z HTML stránky, znak oddeľovača pre desatinné čísla a tisíce sa líši podľa národného nastavenia HTML stránky. Schránka, ktorú používame na kopírovanie, však neobsahuje informáciu o národnom nastavení. Pokiaľ táto možnosť nie je zaškrtnutá, čísla budú importované na základe nastavenia Národné nastavenie v Nástroje > Možnosti > Nastavenie jazyka > Jazyky (pozri stranu 62). Pokiaľ táto možnosť je zaškrtnutá, čísla budú importované v národnom nastavení angličtina (USA). Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 55

54 Obrázok 34. Nastavenie možností HTML kompatibility Importovať Importovať neznáme HTML značky ako polia Tento atribút zaškrtneme, ak chceme, aby LibreOffice importoval značky, ktoré nepozná, ako polia. Pre otváraciu značku sa vytvorí pole HTML_ON, pričom ako jeho hodnota bude použitý názov značky. Pre uzatváraciu značku sa vytvorí pole HTML_OFF. Tieto polia budú pri exportovaní do formátu HTML uložené ako HTML značky. Importovať Ignorovať nastavenia písiem Túto možnosť zaškrtneme, ak chceme, aby LibreOffice pri importovaní ignoroval nastavenia písma. Budú použité písma, ktoré sú definované štýle HTML stránky. Exportovať Na optimalizáciu exportovania HTML v poli Export zvolíme prehliadač alebo HTML štandard. Ak je vybraný LibreOffice Writer, pri exportovaní sa použijú inštrukcie špecifické pre LibreOffice Writer. Exportovať LibreOffice Basic Túto možnosť zaškrtneme, ak chceme, aby sa pri exportovaní do HTML formátu ukladal aj kód makier (skripty) v jazyku LibreOffice Basic. Túto možnosť treba aktivovať predtým, ako makro vytvoríme; skript inak vložený nebude. Makrá musia byť umiestnené v hlavičke HTML dokumentu. Potom, ako makro v LibreOffice Basic-u vytvoríme IDE, objaví sa v hlavičke v zdrojovom kóde HTML dokumentu. Pokiaľ chceme, aby sa makro automaticky po otvorení dokumentu spustilo, nastavíme príslušnú položku v Nástroje > Prispôsobiť > Udalosti. Viac informácií sa nachádza v kapitole 13, Začíname s makrami. Exportovať Zobraziť výstrahu Pokiaľ atribút LibreOffice Basic (pozri vyššie) nie je zaškrtnutý, možnosť Zobraziť výstrahu je aktívna. Ak ju zaškrtneme, potom sa pri exportovaní do formátu HTML zobrazí upozornenie o tom, že makrá LibreOffice Basic sa stratia. Exportovať Rozloženie tlače Ak túto možnosť zaškrtneme, do súboru sa uloží aj nastavenie rozloženia tlače. HTML filter pre tlač dokumentov podporuje CSS2 (Cascading Style Sheets úroveň 2). Tieto možnosti sú však aktivované len pokiaľ je exportovanie rozloženia tlače povolené. 56

55 Exportovať Kopírovať lokálne obrázky na internet Ak túto možnosť zaškrtneme, pri odosielaní dokumentu do internetového úložiska pomocou FTP sa automaticky odošlú aj obrázky, vložené do dokumentu. Exportovať Znaková sada Tu zvolíme vhodnú znakovú sadu. Pre slovenčinu, ale aj ostatné jazyky, je vhodná voľba Unicode (UTF-8). Nastavenie jazyka Ak chceme upraviť nastavenie jazyka v LibreOffice, môžeme vykonať niektorú z nasledujúcich akcií: Inštalovanie požadovaných slovníkov. Čiastočná zmena národných a jazykových nastavení. Nastavenie kontroly pravopisu a gramatiky. Inštalovanie požadovaných slovníkov Pri inštalovaní LibreOffice sa automaticky nainštalujú aj viaceré slovníky. Ak chceme nainštalovať dodatočné slovníky, najskôr si overíme, či je aktívne pripojenie do Internetu, a potom zvolíme Nástroje > Jazyk > Viac slovníkov online. LibreOffice v predvolenom webovom prehliadači otvorí stránku s odkazmi na slovníky, ktoré môžeme nainštalovať. Na stránke vyberieme požadovaný slovník, stiahneme ho alebo ho nainštalujeme priamo zo stránky. Čiastočná zmena národných a jazykových nastavení Národné a jazykové nastavenia môžeme nastaviť buď pre všetky typy dokumentov alebo len pre niektoré typy. V okne Nástroje > Možnosti kliknutím na znamienko + alebo trojuholník vedľa položky Nastavenie jazyka zobrazíme zoznam ďalších položiek. Zoznam položiek závisí na nastavení Rozšírená podpora jazykov v dolnej časti karty Jazyky (obrázok 36). Obrázok 35: Možnosti nastavenia jazyka, bez povolenia ázijských písem a možností pre komplexné rozloženie textu Na pravej strane karty Nastavenie jazyka Jazyky môžeme podľa svojich potrieb nastaviť Používateľské rozhranie, Národné nastavenie, Predvolená mena, a Predvolené jazyky dokumentu. V príklade bola vo všetkých nastaveniach použitá slovenčina. Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 57

56 Obrázok 36: Výber jazykových nastavení Používateľské rozhranie Jazyk používateľského rozhrania je obvykle nastavený v čase inštalovania LibreOffice tak, aby zodpovedal jazyku operačného systému. Ak boli nainštalované viaceré jazyky, v LibreOffice môžeme vybrať jazyk, ktorý bude použitý pre ponuky, dialógové okná a súbory pomocníka. Národné nastavenia Národné nastavenia sú základom pre veľa ďalších nastavení v LibreOffice, napríklad pre formát čísel a voľbu meny a merných jednotiek. Pokiaľ tu nezvolíme niečo iné, národné nastavenie operačného systému bude použité ako predvolené. Oddeľovač desatinných miest Ak je možnosť Oddeľovač desatinných miest zaškrtnutá, LibreOffice použije znak definovaný v národnom nastavení. Ak táto možnosť nie je zaškrtnutá, použitý znak definuje ovládač klávesnice. Predvolená mena Predvolená mena nadobúda hodnotu, ktoré je pre danú krajinu zadaná v národných nastaveniach. Predvolená mena určuje správne formátovanie polí, ktoré sú nastavené ako mena. Ak sa lokálne nastavenie zmení, typ predvolená mena za automaticky prispôsobí. Ak sa nastavenie predvolenej meny zmení, vo všetkých otvorených dokumentoch sa upravia dialógové okná, súvisiace s menou, ako aj všetky ikony meny. Dokumenty, ktoré boli uložené s jednou predvolenou menou, budú po otvorení mať novú predvolenú menu. Rozpoznávané formáty dátumov Nastavenie položky Rozpoznávané formáty dátumov určuje, ako bude LibreOffice postupovať pri rozpoznávaní vkladaných dátumov. Národné nastavenie určuje predvolené vzory dátumov. Môžeme pridať aj dodatočné vzory dátumov, oddelené bodkočiarkou, s použitím znakov Y, M, & D pre rok, mesiac a deň. LibreOffice správne interpretuje dátumy, zadané vzostupne podľa slovenskej normy STN : DD.MM.YYYY, D.M.Y a D.M., ako aj dátumy zadané zostupne podľa normy ISO 8601: YYYY-MM-DD. 58

57 Upozornenie Aby boli dátumy, zadané do tabuľkového hárka programu Calc alebo do tabuľky v programe Writer, správne rozpoznané, treba ich zadať vo formáte, ktorý je definovaný na základe národného nastavenia, alebo ktorý je dodatočne definovaný používateľom. Predvolené jazyky dokumentu Tu zvolíme jazyky na kontrolu pravopisu, tezaurus a delenie slov. Ak toto nastavenie má byť platné len pre aktuálny dokument, zaškrtneme voľbu Iba pre aktuálny dokument. Pokiaľ je to potrebné, zaškrtneme pole, ktoré povolí podporu ázijských jazykov (čínština, japončina a kórejčina) a podporu pre jazyky s komplexným rozložením textu (CTL, complex text layout) ako urdčina, hebrejčina a arabčina. Ak zaškrtneme niektorú z týchto možností, pri nasledujúcom otvorení okna Možnosti sa v položke Nastavenie jazyka objavia aj ďalšie položky, tak ako je to znázornené v pravej časti obrázku 35. Týmto položkám (Vyhľadávanie v japončine, Ázijské rozloženie, a Komplexné rozloženie textu) sa v tejto príručke ďalej nevenujeme. Rozšírená podpora jazykov Ignorovať systémový vstupný jazyk Predvolené nastavenie závisí na hodnote Národné nastavenie. Predvolené národné nastavenie vychádza z národného nastavenia operačného systému. Rozloženie klávesnice je obvykle založené na nastavení jazyka operačného systému, môže však byť používateľom zmenené. Ak táto možnosť nie je zaškrtnutá a zmení sa nastavenie rozloženia klávesnice, vstup z klávesnice nemusí zodpovedať tomu, čo očakávame. Nastavenie kontroly pravopisu a gramatiky. Ak chceme modifikovať nastavenia kontroly pravopisu, klikneme na Nastavenie jazyka > Pomôcky na písanie. Otvorí sa karta Pomôcky na písanie, kde v jednotlivých častiach zaškrtneme požadované atribúty (obrázok 37). Na obrázku je viditeľný nástroj LanguageTool, ktorý podporuje kontrolu slovenskej gramatiky. LanguageTool nie je súčasťou základnej inštalácie LibreOffice, a treba ho nainštalovať ako rozšírenie, pričom vyžaduje behové prostredie Java. Viac informácií sa o používaní rozšírení nachádza v kapitole 14, Prispôsobenie LibreOffice. Pri nastavovaní kontroly pravopisu a gramatiky treba zvážiť: Ak nechceme, aby sa pravopis a gramatika kontrolovali počas písania, zrušíme zaškrtnutie atribútu Kontrolovať pravopis pri písaní. Tento atribút možno zrušiť aj deaktivovaním tlačidla Automatická kontrola pravopisu na štandardnom paneli nástrojov. Ak chceme, aby bola pri písaní aktivovaná kontrola gramatiky, musí byť zaškrtnutý aj atribút Kontrolovať gramatiku pri písaní. Gramatické chyby sú označené modrou vlnovkou, pričom v kontextovej ponuke nájdeme bližší popis chyby. Ak používame vlastný slovník, ktorý obsahuje slová písané veľkými písmenami a slová s číslicami (napríklad AS/400), zaškrtneme Kontrolovať slová písané veľkými písmenami a Kontrolovať slová s číslicami. Atribút Kontrolovať špeciálne oblasti pri kontrole zahŕňa hlavičky, päty, rámce a tabuľky. Na tejto karte možno určiť, ktoré používateľom definované slovníky sú predvolené a tiež možno slovníky pridať alebo odstrániť, a to kliknutím na tlačidlá Nový a Odstrániť. Slovníky nainštalované v systéme nemožno odstrániť. Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 59

58 Obrázok 37: Voľba jazykov a slovníkov a nastavenia pre kontrolu pravopisu a gramatiky Kontrola viet v angličtine Na strane Nastavenie jazyka > Kontrola textu v angličtine môžeme vybrať, ktoré prvky sa majú kontrolovať, oznámiť alebo automaticky konvertovať. Táto možnosť sa nachádza aj v nastaveniach rozšírenia Anglické slovníky, ktoré je v LibreOffice predvolene nainštalované. Zvolíme Nástroje > Správca rozšírení, klikneme na Anglický slovník na kontrolu pravopisu a následne na tlačidlo Možnosti, čím sa zobrazí ponuka. Zvolíme, ktoré z voliteľných prvkov chceme skontrolovať. Aby sa pridané kontroly použili, je potrebné LibreOffice reštartovať alebo aspoň treba aktuálny dokument znovu načítať. Obrázok 38: Výber možností pre kontrolu textu v angličtine Kontrola gramatiky Možné chyby Kontrola chýb; with it's, he don't, this things a podobne. 60

59 Veľkosť písmen Kontrola na používanie veľkých písmen vo vetách. Detekcia hraníc viet závisí na použití skratiek. Opakované slová Ak zaškrtneme túto možnosť, bude sa kontrolovať opakovanie ľubovoľných slov. Inak sa kontrolujú len niektoré slová. Zátvorky Kontrola párových zátvoriek a úvodzoviek. Interpunkcia Medzery medzi slovami Táto možnosť je vybraná v predvolenom nastavení. Kontroluje jednoduché medzery medzi slovami, upozorňuje na prípady dvojnásobného alebo trojnásobného opakovania medzier, ale nie viacnásobného opakovania. Medzery medzi vetami Kontroluje jednoduché medzery medzi vetami, upozorňuje na prípady dvojnásobného alebo trojnásobného opakovania medzier. Opakovaný znak medzera Kontroluje výskyt väčšieho počtu medzier ako dve medzi slovami a vetami. Dlhá a krátka pomlčka Tieto možnosti zmenia dlhú pomlčku bez medzier na krátku s medzerami, alebo krátku s medzerami na dlhú bez medzier. Úvodzovky Kontroluje správnosť použitia dvojitých typografických úvodzoviek. Znak násobenia Táto možnosť je vybraná v predvolenom nastavení. Nahradí x, použité ako symbol násobenia, správnym typografickým symbolom. Apostrof Nahradí apostrof správnym typografickým symbolom. Elipsa (trojbodka) Nahradí tri za sebou nasledujúce bodky správnym typografickým symbolom. Znak mínus Nahradí spojovník správnym typografickým symbolom. Ostatné Konvertovať na metrické; Konvertovať na nemetrické Konvertuje množstvá v daných jednotách na množstvá v inom type jednotiek: metrické na nemetrické alebo nemetrické na metrické. Oddeľovače tisícov vo veľkých číslach Číslo s viac ako piatimi číslicami skonvertuje do bežného formátu s čiarkou oddeľujúcou tisíce, alebo do ISO formátu, v ktorom sa na oddelenie tisícov použije úzka medzera. Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 61

60 Nastavenie možností pre Internet Dostupné nastavenia závisia na použitom operačnom systéme. Stranu Proxy (ak je dostupná) použijeme na uloženie adresy proxy servera v LibreOffice. Obrázok 39: Nastavenie Internetu zobrazujúce stranu v Linuxe Ak používame prehliadač Mozilla (napríklad Firefox), či už vo Windows alebo v Linuxe, môžeme zaškrtnúť atribút Zobraziť dokumenty v prehliadači. Tým povolíme rozšírenie prehliadača, ktoré nám umožní v prehliadači otvárať súbory LibreOffice, tlačiť ich, ukladať a robiť ďalšie úkony. Ak používame operačný systém založený na Unixe alebo Linuxe (vrátane Mac OS X), je k dispozícii strana , kde môžeme zadať ový program, ktorý sa použije pri odoslaní aktuálneho dokumentu vo forme u. V operačnom systéme Windows sa vždy použije predvolený ový program. Nástroj na prípravu textu pre MediaWiki je súčasťou systémov Windows aj Linux. Ak ho chceme povoliť, vyberieme stránku MediaWiki a klikneme na tlačidlo Pridať, čím sa otvorí dialógové okno znázornené na obrázku 40. Tu môžeme zadať adresu (URL) a prihlasovacie informácie pre zvolenú wiki stránku. Do zoznamu môžeme pridať aj viac wiki stránok. Obrázok 40: Určenie účtu MediaWiki servera 62

61 Nastavenie funkcií LibreOffice pre automatické opravy Niektorí používatelia považujú automatickú opravu textu za obťažujúcu, lebo mení to, čo píšeme, a to aj vtedy, keď to zmeniť nechceme. Iní ich zase považujú za užitočné, aj vtedy však môže pomôcť vhodné nastavenie niektorých možností. Pokiaľ vo svojom texte nájdeme nevysvetliteľné chyby, tak nastavenia automatickej opravy sú tým správnym miestom, kde hľadať príčinu. Dialógové okno Automatické opravy otvoríme kliknutím na Nástroje > Možnosti automatickej opravy v hlavnej ponuke. Táto položka sa objaví len vtedy, ak máme otvorený nejaký dokument. V programe Writer má toto okno päť kariet (obrázok 41). V iných súčastiach LibreOffice má len štyri karty. Viac detailov nájdeme v návodoch pre jednotlivé súčasti. Obrázok 41: Dialógové okno Automatické opravy v programe Writer, ktoré zobrazuje niektoré položky na karte Možnosti Kapitola 2 Nastavenie LibreOffice 63

62 Kapitola 3 Používame štýly a šablóny Použitie konzistentného formátovania dokumentov

63 Čo je šablóna? Šablóna je vzor, ktorý používame na vytvorenie iných dokumentov. Šablónu môžeme využiť napríklad na vytvorenie vzoru obchodnej správy s logom firmy na prvej strane. Nové dokumenty vytvorené z tejto šablóny potom budú mať na prvej strane logo spoločnosti. Šablóny môžu obsahovať čokoľvek, čo obsahuje bežný dokument: text, obrázky, sadu štýlov a informácie nastavené používateľom, ako sú merné jednotky, jazyk, predvolená tlačiareň a prispôsobenie panelov a ponúk. Všetky dokumenty v balíku LibreOffice sú vytvárané na základe šablón. Môžeme vytvoriť špecifickú šablónu pre každý typ dokumentu (text, tabuľku, grafiku a prezentáciu). Ak neurčíme šablónu pri vytváraní nového dokumentu, dokument sa vytvorí podľa predvolenej šablóny pre daný typ dokumentu. Ak nie je určená predvolená šablóna, LibreOffice použije prázdnu šablónu pre ten typ dokumentu, ktorá je nainštalovaná s LibreOffice. Viac informácií sa nachádza v časti Nastavenie predvolenej šablóny na strane 85. Čo sú štýly? Štýl je predvolená sada formátov, ktorú je možné aplikovať na vybrané strany, text, rámce a iné prvky v dokumente, keď chceme rýchlo zmeniť ich vzhľad. Keď použijeme štýl, častokrát to znamená, že aplikujeme celú sadu formátovaní naraz. Veľa ľudí ručne bez použitia štýlov formátuje odseky, slová, tabuľky, rozloženie strany a ďalšie časti svojho dokumentu. Vytvárajú tak dokumenty podľa fyzických vlastností. Napríklad, ručne nastavujú druh písma, veľkosť písma a priame formátovanie ako tučné písmo alebo kurzívu. Štýly sú logické vlastnosti. Používanie štýlov znamená to, že prestaneme hovoriť veľkosť písma 14pt, Times New Roman, tučné, na stred ale povieme len Nadpis pretože máme definovaný štýl prvku Nadpis, ktorý má spomínané charakteristiky. Inými slovami, používanie štýlov znamená, že prenášame dôraz z toho, ako má text (strana alebo iný prvok) vyzerať, na to, čo daný text je. Štýly zlepšujú konzistenciu dokumentu. Umožňujú tiež veľmi rýchlo urobiť rozsiahle zmeny vo formátovaní. Napríklad, ak sa rozhodneme zmeniť odsadenie odsekov alebo zmeniť písmo nadpisov. Pri veľkých dokumentoch to môže znamenať, že musíme spraviť zmeny na desiatkach alebo stovkách miest. Na rozdiel od toho, ak používame štýly, môže postačovať jediná zmena. Okrem toho, LibreOffice využíva štýly pri mnohých činnostiach, aj keď o tom ani nemusíme vedieť. Program Writer napríklad pomocou štýlov úrovní nadpisov vytvára obsah dokumentu. Niektoré časté príklady využívania štýlov sú uvedené v časti Príklady použitia štýlov na strane 88. LibreOffice podporuje nasledujúce typy štýlov: Štýl strany vrátane okrajov, hlavičky, päty a pozadia. V programe Calc štýly strán určujú 66 aj poradie tlače jednotlivých hárkov. Štýl odseku ovláda všetky aspekty vzhľadu odsekov ako sú zarovnanie textu, zarážok, riadkovania a okrajov a môže zahŕňať aj formátovanie znakov. Znakové štýly ovplyvňujú vybraný text v odseku ako napríklad písmo, veľkosť textu, formát tučného písma a kurzívy. Štýly rámca používajú sa na formátovanie obrázkov a textových rámcov, vrátane typu zalomenia, okrajov, pozadia a stĺpcov. Štýly zoznamu umožňujú voľbu typu a formátu odrážok a číslovania, ako aj ich polohy v zozname. Štýl bunky zahŕňa písmo, zarovnanie, okraje, pozadie, formáty čísel (napríklad mena, dátum alebo číslo) a ochranu bunky.

64 Štýl grafiky v kresbách a prezentáciách zahŕňa vlastnosti čiar, oblastí, tieňovania, priehľadnosti, písma, rozmerov a ďalších. Štýl prezentácie zahŕňa vlastnosti pre písmo, odsadenie, rozloženie, zarovnanie a odrážky. V jednotlivých súčastiach balíka LibreOffice sú k dispozícii rôzne štýly, tak ako to zobrazuje Tabuľka 3. LibreOffice obsahuje veľa preddefinovaných štýlov. Tieto štýly môžeme využiť, upraviť si ich alebo si vytvoriť nové štýly podľa postupov uvedených v tejto kapitole. Tabuľka 3. Štýly dostupné v programoch balíka LibreOffice Typ štýlu Writer Calc Strana X X Odsek X Znak X Rámec X Číslovanie X Bunka Impress X X X X X Prezentácia Grafika Draw (zahrnuté do štýlu rámcov) Použitie štýlov LibreOffice poskytuje niekoľko prostriedkov na voľbu štýlov, ktoré sa majú použiť: okno Štýly a formátovanie, režim vyplňovania štýlov, zoznam Použiť štýl, klávesové skratky. Použitie okna Štýly a formátovanie V okne Štýly a formátovanie je k dispozícii najúplnejšia sada nástrojov na použitie štýlov. Na zadávanie štýlov ho použijeme podľa nasledujúceho postupu: 1) Klikneme na tlačidlo Štýly a formátovanie, ktoré sa nachádza na ľavej strane panelu Formátovanie, v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Štýly a formátovanie, stlačíme kláves F11 ( +T na Mac-och) alebo v postrannom paneli klikneme na záložku Štýly a formátovanie (postranný panel otvoríme pomocou Zobraziť > Postranný panel). Okno Štýly a formátovanie zobrazuje typy štýlov, ktoré sú dostupné pre dokument, v ktorom sa práve nachádza kurzor myši. Obrázok 42 zobrazuje okno pre program Writer so štýlmi odseku. Toto okno môžeme presunúť na vhodné miesto na obrazovke alebo ho ukotviť niekam na okraj pracovnej plochy (pridržíme kláves Ctrl, okno myšou uchopíme za lištu s jeho názvom a presunieme na požadované miesto ukotvenia). 2) Kliknutím na jedno z tlačidiel v hornej časti okna Štýly a formátovanie zobrazíme zoznam štýlov príslušnej kategórie. Kapitola 3 Používame štýly a šablóny 67

65 3) Keď chceme použiť existujúci štýl, umiestnime kurzor do požadovaného odseku, rámca alebo strany, a potom dvojklikneme na štýl v zozname štýlov. Keď chceme použiť znakový štýl, je potrebné najskôr vybrať znaky, na ktoré sa má aplikovať. Tip V dolnej časti okna Štýly a formátovanie je roletový zoznam. Obrázok 42 ukazuje, že je zvolená hodnota Automaticky (dostupná len pre štýly odseku), čo znamená, že zoznam obsahuje iba štýly automaticky aplikované balíkom LibreOffice. Môžeme zvoliť zobrazenie všetkých štýlov, alebo inej skupiny štýlov, ako napríklad vlastné štýly. Obrázok 42: Okno Štýly a formátovanie pre Writer, ktoré zobrazuje štýly pre odseky Používanie vyplňovacieho režimu Vyplňovanie formátu sa dá použiť na rýchle aplikovanie štýlu na veľa rôznych oblastí bez toho, aby sme sa zakaždým museli vrátiť do okna Štýly a formátovanie a tam zakaždým dvojkliknúť. Táto metóda je užitočná, keď je potrebné rovnako naformátovať veľa rozptýlených odsekov, buniek alebo iných položiek. 1) Otvoríme okno Štýly a formátovanie a zvolíme štýl, ktorý chceme použiť. 2) Klikneme na ikonu Vyplňovací režim. 3) Keď chceme štýl použiť na odsek, stranu alebo rámec, nastavíme kurzor na daný prvok a klikneme. Keď chceme použiť znakový štýl, treba stlačiť ľavé tlačidlo myši, a tak vybrať znaky, na ktoré sa má štýl aplikovať. Kliknutím na slovo použijeme znakový štýl na celé slovo. 4) Krok 3 opakujeme, pokiaľ vybraný štýl nebudú mať všetky prvky, na ktoré sme ho chceli použiť. 5) Ak chceme vyplňovací režim opustiť, znova klikneme na ikonu Vyplňovací režim alebo stlačíme kláves Esc. Upozornenie 68 Keď je aktívny vyplňovací režim, kliknutie pravým tlačidlom myši na ktorékoľvek miesto v dokumente zruší poslednú akciu vyplňovacieho režimu. Je potrebné dať pozor, aby sme pravým tlačidlom myši neklikli nechcene a nezrušili akcie, ktoré chceme zachovať.

66 Použitie zoznamu Použiť štýl Akonáhle v dokumente aspoň raz použijeme štýl, objaví sa jeho názov v zozname Použiť štýl, ktorý sa nachádza v ľavej časti panelu Formátovanie, hneď za tlačidlom myši Štýly a formátovanie. Tento roletový zoznam môžeme otvoriť a kliknúť na štýl, ktorý chceme použiť, alebo sa môžeme pomocou šípok posúvať nahor a nadol v zozname a klávesom Enter použiť zvýraznený štýl. Tip Ak na konci zoznamu zvolíme položku Viac, otvorí sa okno Štýly a formátovanie. Obrázok 43: Zoznam Použiť štýl na paneli nástrojov Formátovanie Používanie klávesových skratiek Na použitie niektorých štýlov sú preddefinované klávesové skratky. Napríklad v programe Writer stlačením kombinácie klávesov Ctrl+0 použijeme štýl Telo textu, stlačením kombinácie klávesov Ctrl+1 štýl Nadpis 1 a stlačením kombinácie klávesov Ctrl+2 štýl Nadpis 2. Tieto klávesové skratky je možné upraviť a vytvoriť ďalšie tak, ako opisuje Kapitola 14, Prispôsobenie balíka LibreOffice. Upozornenie Ručné formátovanie (tiež nazývané priame formátovanie) má prioritu pred štýlmi a použitím štýlu ho nemožno odstrániť. Ak chceme priame formátovanie odstrániť, vyberieme text, klikneme pravým tlačidlom myši a zvolíme Odstrániť priame formátovanie v kontextovej ponuke alebo po vybraní textu stlačíme kombinácie klávesov Ctrl+M. Kapitola 3 Používame štýly a šablóny 69

67 Úprava štýlov LibreOffice je vybavený viacerými preddefinovanými štýlmi, môžeme však vytvárať aj vlastné. Štýly možno upravovať viacerými spôsobmi: zmena štýlu pomocou dialógového okna Štýl, aktualizácia štýlu z výberu, použitie automatickej aktualizácie (iba pri odsekoch a rámcoch), načítanie alebo skopírovanie štýlov z iného dokumentu alebo šablóny. Poznámka Akékoľvek zmeny, ktoré urobíme v štýle sa prejavia iba v aktuálnom dokumente. Keď chceme zmeniť štýly vo viacerých dokumentoch, je potrebné zmeniť šablónu alebo skopírovať štýly do iných dokumentov spôsobom opísaným na strane 78. Zmena štýlu pomocou dialógového okna Štýl Keď chceme zmeniť existujúci štýl, môžeme použiť dialógové okno Štýl, a to tak, že klikneme pravým tlačidlom myši na požadovaný štýl v okne Štýly a formátovanie a v kontextovej ponuke zvolíme Upraviť. Dialógové okno Štýl sa zobrazí podľa toho, aký typ štýlu sme vybrali. Každý typ dialógového okna Štýl má niekoľko kariet. Viac podrobností sa nachádza v kapitole o štýloch v používateľskej príručke príslušného programu. Aktualizovanie štýlu z výberu Keď chceme štýl aktualizovať podľa aktuálneho výberu: 1) Otvoríme okno Štýly a formátovanie. 2) V dokumente vyberieme položku (odsek, zoznam, obrázok a podobne), ktorej formát chceme použiť na aktualizovanie štýlu. 3) V okne Štýly a formátovanie zvolíme štýl, ktorý chceme aktualizovať (jednoduchým kliknutím), potom klikneme na ikonu Nový štýl z výberu a zvolíme Aktualizovať štýl. Upozornenie 70 Ak aktualizujeme štýl odseku, treba zabezpečiť, aby vybraný odsek obsahoval len prvky s rovnakými vlastnosťami. Ak sú v ňom požité rôzne veľkosti a štýly písma, tie sa nezmenia a zostanú rovnaké.

68 Obrázok 44: Aktualizovanie štýlu z výberu Používanie automatickej aktualizácie štýlov Automatická aktualizácia sa používa iba na štýly odsekov a rámcov. Ak je vybraná voľba Automatická aktualizácia na karte Organizátor v dialógovom okne Štýl odseku alebo Štýl rámca, aplikovaním priameho formátovania na odsek alebo rámec tohto štýlu, sa štýl automaticky sám aktualizuje. Tip Ak zvykneme štýly v dokumente nastavovať ručne, je potrebné sa uistiť, že funkcia Automatická aktualizácia je vypnutá. Aktualizovanie štýlov z dokumentu alebo šablóny Štýly možno aktualizovať skopírovaním alebo načítaním zo šablóny alebo iného dokumentu. Viac nájdeme v časti Kopírovanie štýlov z dokumentu alebo šablóny na strane 79. Vytvorenie nových (vlastných) štýlov Niekedy môžeme chcieť pridať nový štýl. Môžeme tak spraviť buď pomocou okna Štýl alebo pomocou nástroja Nový štýl z výberu. Vytvorenie nového štýlu pomocou dialógového okna Štýl Keď chceme vytvoriť nový štýl pomocou dialógového okna Štýl, klikneme pravým tlačidlom myši v okne Štýly a formátovanie a z kontextovej ponuky zvolíme Nový. Ak nechceme, aby nový štýl bol prepojený so štýlom v poli Spojené s, klikneme na šípku tohto textového poľa a z roletového zoznamu zvolíme - žiadny -. Ak chceme, aby nový štýl bol prepojený s existujúcim štýlom, zvolíme ho zo zoznamu. Ak štýly prepojíme, tak potom sa pri zmene základného štýlu (napríklad, pri zmene písma z Times na Helvetica), zmenia aj všetky prepojené štýly. Niekedy je to presne to, čo chceme, inokedy zasa nechceme, aby sa zmeny použili na všetky prepojené štýly. Oplatí sa na to vopred myslieť. Dialógové okná a voľby pri vytváraní nového štýlu vyzerajú rovnako ako pri úprave štýlu. Viac podrobností sa nachádza v kapitole o štýloch v používateľskej príručke príslušného programu. Kapitola 3 Používame štýly a šablóny 71

69 Vytvorenie nového štýlu z výberu Nový štýl je možné vytvoriť aj skopírovaním existujúceho priameho formátovania. Tento nový štýl sa použije iba v aktuálnom dokumente, neuloží sa do šablóny. 1) Otvoríme okno Štýly a formátovanie a zvolíme typ štýlu, ktorý chceme vytvoriť. 2) V dokumente vyberieme položku (odsek, zoznam, obrázok a podobne), ktorej formátovanie chceme uložiť ako štýl. 3) V okne Štýly a formátovanie klikneme na ikonu Nový štýl z výberu a zvolíme Nový štýl z výberu. 4) V dialógovom okne Vytvoriť štýl zadáme názov nového štýlu. Zoznam zobrazí názvy existujúcich vlastných štýlov vybraného typu. Kliknutím na OK nový štýl uložíme. Obrázok 45: Pomenovanie nového štýlu z výberu Vytváranie štýlu presunutím myšou Vybraný text môžeme v programe Calc pomocou myši chytiť a presunúť do okna Štýly a formátovanie a vytvoriť tak nový štýl. Kopírovanie štýlov z dokumentu alebo šablóny Štýly môžeme skopírovať aj tak, že ich načítame zo šablóny alebo iného dokumentu: 1) Otvoríme dokument, do ktorého chceme nakopírovať štýly. 2) V okne Štýly a formátovanie klikneme na ikonu Nový štýl z výberu a zvolíme Načítať štýly (obrázok 44). 3) Označíme kategórie štýlov, ktoré sa majú kopírovať. Ak majú kopírované štýly nahradiť štýly s rovnakým názvom v dokumente, do ktorého štýly kopírujeme, zvolíme Prepísať. 4) V dialógovom okne Načítať štýly (obrázok 46) nájdeme šablónu, z ktorej chceme štýly kopírovať. Ak chceme kopírovať štýly z iného súboru, klikneme na tlačidlo Zo súboru, čím sa otvorí okno, v ktorom môžeme požadovaný súbor vybrať. 72

70 Obrázok 46: Kopírovanie štýlov zo šablóny do otvoreného dokumentu 5) V zaškrtávacích poliach v dolnej časti okna zvolíme typy štýlov, ktoré chceme kopírovať. 6) Ak majú kopírované štýly nahradiť štýly s rovnakým názvom v dokumente, do ktorého štýly kopírujeme, zaškrtneme Prepísať. Ak tak nespravíme, prenesú sa len štýly, ktorých názvy nie sú v cieľovom dokumente použité. 7) Štýly sa skopírujú po stlačení tlačidla OK. Upozornenie Ak má dokument obsah a ak používame vlastné štýly pre nadpisy, úrovne nadpisov priradené k úrovniam osnovy (v Nástroje > Číslovanie osnovy) pri takomto načítaní štýlov sa vrátia na predvolené štýly Nadpis 1, Nadpis 2 atď. Môžno bude potrebné vrátiť naspäť vlastné štýly nadpisov. Odstraňovanie štýlov Štýly preddefinované v LibreOffice nie je možné z dokumentu ani so šablóny odstrániť, a to ani v prípade, keď nie sú použité. Odstrániť je možné iba používateľom definované (vlastné) štýly, no pred tým ako to urobíme, mali by sme sa uistiť, či daný štýl nie je použitý. Pokiaľ je použitý, môžeme ho nahradiť iným štýlom. Ak chceme odstrániť všetky nežiaduce štýly, v okne Štýly a formátovanie najskôr vyberieme každý z nich (pri viacnásobnom výbere pridržíme kláves Ctrl), a potom klikneme pravým tlačidlom myši na jeden z nich a zvolíme Odstrániť v kontextovej ponuke. Ak štýl nie je použitý, je okamžite odstránený bez potvrdenia. Ak sa štýl používa, zobrazí sa správa žiadajúca potvrdenie odstránenia. Upozornenie Ak odstránime použitý štýl, štýl všetkých objektov s týmto štýlom sa nastaví na predvolený štýl. Používanie šablón na vytváranie dokumentov Keď chceme na vytvorenie dokumentu použiť šablónu: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Nový > Šablóny. Otvorí sa dialógové okno Správca šablón. Kapitola 3 Používame štýly a šablóny 73

71 2) V ňom zvolíme kartu kategórie (typu) šablóny, ktorú chceme použiť. 3) Dvojklikneme na priečinok, ktorý obsahuje šablónu, ktorú chceme použiť. Na karte sa zobrazia všetky šablóny, ktoré sú v priečinku (ako je to zobrazené na obrázku 47). 4) Vyberieme šablónu, ktorú chceme použiť. Ak chceme zobraziť vlastnosti šablóny, klikneme na tlačidlo Vlastnosti, ktoré sa nachádza nad zoznamom šablón. Vlastnosti sa následne zobrazia v novom okne. Zavrieme ho tak, že klikneme na Zatvoriť. 5) Klikneme na Otvoriť v hornej časti okna. V LibreOffice sa otvorí nový dokument, založený na tejto šablóne. Názov šablóny, na ktorej je dokument je založený, je uvedený v Súbor > Vlastnosti > Všeobecné. Spojenie medzi šablónou a dokumentom zostáva, pokiaľ sa šablóna nezmení a pokiaľ po jej zmene pri otváraní dokumentu neodmietneme jeho aktualizáciu. Obrázok 47: Dialógové okno Správca šablón, ktoré zobrazuje vybranú šablónu Vytváranie šablón Vlastné šablóny môžeme vytvoriť dvoma spôsobmi: uložením dokumentu ako šablóny alebo pomocou sprievodcu. Vytváranie šablóny z dokumentu Keď chceme vytvoriť šablónu z dokumentu a uložiť ju do priečinku Moje šablóny: 1) Otvoríme nový alebo existujúci dokument toho typu, z ktorého chceme urobiť šablónu (textový dokument, tabuľku, kresbu alebo prezentáciu). 2) Pridáme ľubovoľný obsah, ktorý sa má nachádzať v každom dokumente založenom na novej šablóne, napríklad logo spoločnosti, vyhlásenie o autorských právach, a tak ďalej. 3) Vytvoríme alebo upravíme štýly, ktoré chceme v novej šablóne použiť. 4) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Šablóny > Uložiť ako šablónu (alebo Súbor > Uložiť ako šablónu). Otvorí sa dialógové okno Správca šablón (obrázok 48), ktoré zobrazuje štandardné priečinky šablón a všetky priečinky šablón vytvorené používateľom. 5) Zvolíme priečinok Moje šablóny. 6) Klikneme na Uložiť. 7) V okne, ktoré sa otvorí, zadáme názov novej šablóny a klikneme na Prijať. 8) Zatvoríme okno Správca šablón. 74

72 Obrázok 48: Dialógové okno Správca šablón, ktoré zobrazuje štandardné priečinky šablón Okrem formátovania možno do šablóny uložiť akékoľvek nastavenia, ktoré možno do dokumentu pridať alebo ich v ňom možno zmeniť. Napríklad, môžeme uložiť nastavenia tlačiarne alebo nastavenia v ponuke Nástroje > Možnosti ako sú Cesty a Farby. Šablóny môžu tiež obsahovať preddefinovaný text, vďaka čomu ho nebudeme musieť ručne zadávať do každého vytváraného dokumentu. Šablóna listu môže napríklad obsahovať meno, adresu a oslovenie. Do šablóny je možné uložiť aj prispôsobenie panelov nástrojov a ponuky. Viac informácií sa nachádza v kapitole 14, Prispôsobenie balíka LibreOffice. Vytváranie šablóny pomocou sprievodcu Na vytvorenie listov, faxov, agendy, prezentácií a webových strán je možné použiť sprievodcov. Napríklad Sprievodca faxom nás prevedie nasledujúcimi voľbami: typ faxu (obchodný alebo osobný), položky faxu ako dátum, druh správy (obchodný fax), oslovenie a zdvorilostné zakončenie, informácie o príjemcovi a odosielateľovi (obchodný fax), text, ktorý sa má zahrnúť do päty (obchodný fax). Keď chceme vytvoriť šablónu pomocou sprievodcu: 1) Z hlavnej ponuky zvolíme Súbor > Sprievodcovia > [požadovaný typ šablóny]. 2) Vykonáme inštrukcie na jednotlivých obrazovkách sprievodcu. Tento proces je pre každý typ šablóny iný, no postup je veľmi podobný. 3) V poslednej časti sprievodcu zadáme názov šablóny, ktorý sa zobrazí v správcovi šablón, a tiež aj názov a miesto, kam sa má uložiť. Tieto dva názvy môžu byť rôzne, ale ak ich tak aj zvolíme, môže prísť k nedorozumeniam. Predvolené umiestnenie je v adresári šablón používateľa, no je možné zvoliť iné miesto, ktoré preferujeme. 4) Ak klikneme na tlačidlo Cesta, čo nám umožní zadanie nového názvu šablóny a prípadne aj zmenu priečinku, otvorí sa dialógové okno Uložiť ako. Nastavením názvu šablóny a kliknutím na Uložiť okno zavrieme. 5) Nakoniec dostaneme možnosť ihneď vytvoriť nový dokument z práve vytvorenej šablóny alebo možnosť ručne šablónu upraviť, a to kliknutím na Dokončiť. Pomocou šablóny vytvorenej pomocou sprievodcu môžeme vytvárať ďalšie dokumenty tak, ako pomocou ktorejkoľvek inej šablóny. Možno, že budeme musieť otvoriť okno Správca šablón a tam kliknúť na Obnoviť v ponuke Akcia, aby sa nové šablóny objavili v zoznamoch. Kapitola 3 Používame štýly a šablóny 75

73 Obrázok 49: Vytváranie šablóny pomocou sprievodcu Úprava šablóny Štýly a obsah šablóny je možné upraviť, a potom, ak chceme, ich môžeme znova aplikovať na dokument, ktorý bol zo šablóny vytvorený. Zmenený obsah však takto aplikovať nemožno. Keď chceme upraviť šablónu: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Šablóny > Spravovať (prípadne Súbor > Nový > Šablóny) alebo stlačíme Ctrl+Shift+N. Otvorí sa dialógové okno Správca šablón. 2) V nej prejdeme na šablónu, ktorú chceme upraviť. Ak na ňu klikneme raz, aktivujú sa súborové ovládacie prvky (obrázok 47). Klikneme na Upraviť. Šablóna sa otvorí. 3) Následne šablónu upravíme tak, ako keby sme upravovali bežný dokument. Zmeny uložíme zvolením Súbor > Šablóny > Uložiť ako šablónu (prípadne Súbor > Uložiť ako šablónu) v hlavnej ponuke. Aktualizovanie dokumentu zo zmenenej šablóny Ak šablónu a jej štýly upravíme, pri otvorení dokumentu, ktorý z nej bol vytvorený, sa zobrazí potvrdzujúca správa. Dokument aktualizujeme takto: 1) Na Aktualizovať štýly klikneme vtedy, ak chceme, aby sa zmenené štýly v dokumente použili. 2) Na Ponechať staré štýly klikneme vtedy, ak nechceme, aby sa zmenené štýly v dokumente použili (treba si však prečítať upozornenie nižšie). Upozornenie 76 Ak zvolíme Ponechať staré štýly, jeho prepojenie so šablónou sa preruší, aj keď názov šablóny ďalej zostane uvedený v Súbor > Vlastnosti > Všeobecné. Možnosť ručného importovania štýlov z tejto šablóny pritom zostane zachovaná, ale na opätovné prepojenie s ňou treba celý obsah dokumentu skopírovať do nového dokumentu, ktorý vytvoríme z upravenej šablóny.

74 Pridávanie šablón získaných z iných zdrojov Zdroje šablón pre LibreOffice nazývame úložiská. Úložisko môže byť lokálne (priečinok na počítači, kam sme predtým šablóny stiahli) alebo vzdialené (URL, z ktorého možno šablóny stiahnuť). Na stránku oficiálneho úložiska šablón sa dostaneme stlačením tlačidla Získať viac šablón pre LibreOffice, ktoré sa nachádza na pravej strane okna Správca šablón (obrázok 50), alebo zadaním adresy do prehliadača. Obrázok 50: Získavanie šablón pre LibreOffice Ak sme v okne Nástroje > Možnosti > Pokročilé povolili experimentálne funkcie, tak v okne správcu šablón sa zobrazí tlačidlo Úložisko, pomocou ktorého sa dostaneme k ďalším úložiskám šablón. Keďže v súčasnosti ide o experimentálnu funkciu, nemusí fungovať spoľahlivo. Na webových stránkach môžeme zasa nájsť zbierky šablón, ktoré sú zabalené do súborov rozšírení (s príponou OXT). Ich inštalácia je opísaná nižšie. Inštalovanie jednotlivých šablón Ak chceme šablóny inštalovať jednotlivo: 1) Šablónu stiahneme zo vzdialeného úložiska a uložíme ju do počítača. 2) Importujeme ju do priečinku so šablónami podľa inštrukcií v časti Importovanie šablóny na strane 88. Tip Šablóny môžeme skopírovať do priečinkov šablón aj priamo. Tieto priečinky sa nachádzajú v rôznych operačných systémoch na rôznych miestach. Umiestnenie polohy priečinku šablón na počítači zistíme v Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Cesty. Inštalovanie viacerých šablón Správca rozšírení poskytuje jednoduchý spôsob na inštalovanie kolekcie šablón. Postupujeme nasledovne: 1) Stiahneme balík rozšírenia súbor OXT (*.oxt), a uložíme ho do počítača. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Správca rozšírení. V dialógovom okne Správca rozšírení klikneme na Pridať, čím sa otvorí okno správcu súborov s názvom Pridať rozšírenie. 3) Nájdeme a vyberieme balík rozšírenia (*.oxt) so šablónami, ktorý chceme nainštalovať a klikneme na Otvoriť. Balík sa nainštaluje. Možno sa zobrazí výzva na súhlas s licenciou. Kapitola 3 Používame štýly a šablóny 77

75 4) Po ukončení inštalácie balíka rozšírenia LibreOffice reštartujeme. Nainštalované šablóny sú dostupné z hlavnej ponuky prostredníctvom Súbor > Šablóny > Spravovať alebo Súbor > Nový > Šablóny a sú tiež uvedené v okne Správca rozšírení. Viac informácií o Správcovi rozšírení sa nachádza v kapitole 14, Prispôsobenie balíka LibreOffice. Nastavenie predvolenej šablóny Ak dokument vytvoríme z hlavnej ponuky zvolením Súbor > Nový > Textový dokument (Zošit, Prezentácia alebo Kresba), LibreOffice ho vytvorí z predvolenej šablóny pre daný typ dokumentu. Predvolenú šablónu môžeme kedykoľvek zmeniť. Poznámka pre používateľov Microsoft Word Možno viete, že program Microsoft Word na vytváranie súborov používa súbor normal.dot alebo normal.dotx ako svoju predvolenú šablónu a že viete aj to, ako ho možno obnoviť. LibreOffice nemá podobný predvolený súbor so šablónou Továrenské nastavenie je vlastnosťou samotného softvéru. Nastavenie šablóny za predvolenú Ako predvolenú šablónu je možné nastaviť ktorúkoľvek šablónu, ktorá je zobrazená v dialógovom okne Správca šablón: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Šablóny > Spravovať (alebo Súbor > Nový > Šablóny). 2) Otvorí sa dialógové okno Správca šablón, v ktorom zvolíme priečinok obsahujúci šablónu, ktorú chceme nastaviť ako predvolenú. Šablónu vyberieme. 3) Klikneme na tlačidlo Nastaviť ako predvolenú, ktorá sa nachádza nad zoznamom šablón (obrázok 47). Následne, pri vytváraní nového dokumentu prostredníctvom ponuky Súbor > Nový, sa dokument vytvorí z tejto šablóny. Aj keď sa veľa prvkov predvolenej šablóny (ako napríklad predvolené písmo a veľkosť strany) dá zmeniť v dialógovom okne Nástroje > Možnosti (Kapitola 2), pokročilejšie nastavenia (ako napríklad okraje strany) možno zmeniť iba jej nahradením za novú šablónu. Obnovenie predvolenej šablóny Ak chceme obnoviť pôvodnú predvolenú šablónu balíka LibreOffice: 1) V okne Správca šablón klikneme na ikonu Ponuka akcií na pravej strane. 2) V roletovej ponuke zvolíme Obnoviť predvolenú šablónu a klikneme na Textový dokument (alebo iný typ šablóny). Tieto možnosti sa však nezobrazia, ak je nastavená predvolená šablóna, tak ako je to opísané v predchádzajúcej časti. Pri ďalšom vytvorení dokumentu prostredníctvom ponuky Súbor > Nový sa dokument vytvorí podľa pôvodnej predvolenej šablóny balíka LibreOffice. 78

76 Obrázok 51: Obnovenie predvolenej šablóny pre textový dokument Prepojenie dokumentu s inou šablónou V LibreOffice nemáme možnosť na priamu zmenu šablóny, ktorú dokument používa. Môžeme však skopírovať obsah dokumentu do prázdneho dokumentu, ktorý využíva inú šablónu. Poznámka V LibreOffice 3.x bolo na zjednodušenie tejto operácie možné použiť rozšírenie Template Changer. Toto rozšírenie bohužiaľ v LibreOffice 4.x nefunguje. Najlepší výsledok dosiahneme vtedy, ak sa názvy štýlov v dokumente zhodujú s názvami v novej šablóne. Ak to tak nie je, bude potrebné použiť funkciu Upraviť > Nájsť a nahradiť a nahradiť staré štýly za nové. Viac informácií o nahrádzaní štýlov pomocou funkcie Nájsť a nahradiť sa nachádza v kapitole 4, príručky Začíname s programom Writer. Prepojenie dokumentu s inou šablónou 1) Pomocou Súbor > Šablóny > Spravovať alebo Súbor > Nový > Šablóny otvoríme okno Správca šablón a v ňom vyberieme požadovanú šablónu. Otvorí sa nový dokument, ktorý môže obsahovať text a grafiku, ktoré sú uložené v šablóne. Ak je to tak, nechcený text a grafiku zmažeme. 2) Otvoríme dokument, ktorý chceme zmeniť. V hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Vybrať všetko alebo stlačíme kombináciu klávesov Ctrl+A. 3) V hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Kopírovať alebo stlačíme kombináciu klávesov Ctrl+C, čím vybraný text skopírujeme do schránky. 4) Klikneme na prázdny dokument, ktorý sme vytvorili v prvom kroku (pozri bod 1). V hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Vložiť alebo stlačíme kombináciu klávesov Ctrl+V, čím sa obsah starého dokumentu skopíruje do nového. 5) Starý dokument zavrieme bez uloženia. Nový súbor so skopírovaným textom zvolením Súbor > Uložiť ako v hlavnej ponuke uložíme s rovnakým názvom, aký mal starý dokument. Potvrdíme svoj úmysel súbor prepísať, ak sme k tomu vyzvaní. Nový dokument však môžeme uložiť aj s iným názvom, aby sme zachovali pôvodný dokument. Spravovanie šablón LibreOffice môže používať iba šablóny, ktoré sú uložené v priečinkoch pre šablóny. Môžeme však pre šablóny vytvárať nové priečinky a používať ich na ich usporiadanie. Napríklad, môžeme mať vytvorený jeden priečinok pre šablóny výkazov a druhý pre šablóny listov. Šablóny je tiež možné aj importovať a exportovať. Začneme tak, že zvolíme Súbor > Šablóny > Spravovať (alebo Súbor > Nový > Šablóny), čím sa otvorí okno Správca šablón. Kapitola 3 Používame štýly a šablóny 79

77 Vytvorenie priečinku pre šablóny Keď chceme vytvoriť priečinok pre šablóny: 1) V okne Správca šablón otvoríme položku Všetky šablóny. 2) Klikneme na tlačidlo Nový priečinok (obrázok 52). 3) V okne, ktoré sa otvorí, zadáme názov nového priečinku a klikneme na Prijať. Obrázok 52: Vytváranie nového priečinku Odstránenie priečinku pre šablóny Priečinky, ktoré sa vytvorili pri inštalovaní LibreOffice, nemožno odstrániť. Odstrániť nemožno ani priečinky, ktoré boli vytvorené Správcom rozšírení pri inštalovaní rozšírenia. Toto rozšírenie treba najskôr odstrániť. Môžeme odstrániť len nami vytvorené priečinky, a to tak, že otvoríme dialógové okno Správca šablón (Súbor > Šablóny > Spravovať alebo Súbor > Nový > Šablóny), vyberieme priečinok a stlačíme tlačidlo Zmazať nad zoznamom priečnikov. Ak sa zobrazí sa okno vyžadujúce potvrdenie zmazania, klikneme na Áno. Presúvanie šablóny Ak chceme šablónu presunúť z priečinku do priečinku, vyberieme ju v okne Správca šablón a klikneme na tlačidlo Presunúť do priečinku, ktoré sa nachádza nad zoznamom šablón (obrázok 53). Obrázok 53: Ikony Správcu šablón na prácu so súbormi šablón Odstránenie šablóny Šablóny, ktoré boli inštalované spolu s LibreOffice, nemožno odstrániť. Odstrániť nemožno ani šablóny, ktoré boli vytvorené Správcom rozšírení pri inštalovaní rozšírenia. V tomto prípade treba odstrániť samotné rozšírenie. 80

78 Môžeme však odstrániť šablóny, ktoré sme vytvorili alebo importovali: 1) V dialógovom okne Správa šablón dvojklikneme na priečinok, ktorý obsahuje šablónu, ktorú chceme vymazať. 2) Označíme šablónu, ktorú chceme zmazať. 3) Klikneme na tlačidlo Zmazať, ktoré sa nachádza nad zoznamom šablón. Zobrazí sa okno vyžadujúce potvrdenie zmazania. Klikneme na Áno. Importovanie šablóny Skôr ako môžeme šablónu v LibreOffice použiť, musíme ju uložiť do jedného z priečinkov, ktoré sú uvedené v položke Šablóny v Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Cesty: 1) V dialógovom okne Správca šablón, zvolíme priečinok, do ktorého chceme šablónu importovať. 2) Klikneme na tlačidlo Importovať, ktoré sa nachádza nad zoznamom šablón. Otvorí sa okno štandardného správcu súborov. 3) Nájdeme a vyberieme šablónu, ktorú chceme importovať a klikneme na Otvoriť. Správca súborov sa zatvorí a šablóna sa objaví vo vybranom priečinku. Exportovanie šablóny Keď chceme šablónu exportovať z priečinku pre šablóny na iné miesto: 1) V dialógovom okne Správca šablón dvojklikneme na priečinok so šablónou, ktorú chceme exportovať. 2) Kliknutím vyberieme šablónu, ktorú chceme exportovať. 3) Klikneme na tlačidlo Exportovať, ktoré sa nachádza nad zoznamom šablón. Otvorí sa okno Uložiť ako. 4) Nájdeme priečinok, do ktorého chceme šablónu exportovať, a klikneme na Uložiť. Príklady použitia štýlov Nasledujúce príklady častého využitia štýlov pre odseky a strany sú určené pre program Writer. Existuje však veľa ďalších spôsobov využitia štýlov, pričom podrobnosti sa nachádzajú v príručkách k jednotlivým súčastiam balíka LibreOffice. Definovanie odlišnej prvej strany pre dokument Veľa dokumentov, ako listy a výkazy, má prvú stranu, ktorá sa líši od jeho ostatných strán. Napríklad, prvá strana listu obvykle má odlišnú hlavičku a prvá strana výkazu obvykle nemá hlavičku ani pätu, zatiaľ čo ostatné strany ich majú. V LibreOffice môžeme nastaviť štýl strany pre prvú stranu a určiť štýl pre nasledujúce strany, ktorý sa použije automaticky. Napríklad, môžeme použiť štýly strán Prvá strana a Predvolené, ktoré sú dodávané spolu s balíkom LibreOffice. Obrázok 54 zobrazuje, čo sa má stať: za prvou stranou so štýlom Prvá strana má nasledovať strana so štýlom Predvolený a všetky ostatné strany majú mať štýl Predvolený. Podrobnosti sa nachádzajú v kapitole 4, Formátovanie strán, v príručke Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Kapitola 3 Používame štýly a šablóny 81

79 Obrázok54: Postupnosť štýlov strán Rozdelenie dokumentu na kapitoly Podobným spôsobom môžeme rozdeliť dokument na kapitoly. Každá kapitola môže začínať stranou so štýlom Prvá strana, za ktorou nasledujú strany so štýlom Predvolený, ako v predchádzajúcom prípade. Na konci kapitoly je potrebné vložiť ručné zalomenie stany a štýl nasledujúcej strany nastaviť na štýl Prvá strana, ako znázorňuje obrázok 55. Obrázok55: Rozdelenie dokumentu na kapitoly s použitím štýlov strán Zmena orientácie strany vo vnútri dokumentu Dokumenty programu Writer môžu obsahovať stany s viacerými orientáciami. Často sa stáva, že potrebujeme stranu otočenú na šírku v strede dokumentu, pričom ostatné strany majú zostať otočené na výšku. Toto tiež môžeme dosiahnuť pomocou zalomenia strany a štýlov strany. Rozdielne hlavičky na pravých a ľavých stranách Štýly strán môžeme nastaviť tak, aby oproti sebe ležiace ľavé a pravé strany boli zrkadlené, alebo boli len pravé (prvé strany kapitol sú často definované len ako pravé), či iba ako ľavé. Keď v štýle strany vkladáme hlavičku pre zrkadlené strany alebo pravé a ľavé strany, môžeme dosiahnuť, aby bol obsah hlavičiek rovnaký na všetkých stranách alebo rozdielny na ľavej a pravej strane. Napríklad, na ľavých stranách môžeme umiestniť čísla strán na ľavý okraj a na pravých stranách na pravý okraj, názov dokumentu môžeme umiestniť len na pravé strany alebo urobiť iné zmeny. Nastavenie automatického zalomenia strán V programe Writer text automaticky preteká z jednej strany na druhú. Ak nám toto predvolené nastavenie nevyhovuje, môžeme ho zmeniť. Napríklad, môžeme chcieť, aby odsek začínal na novej strane alebo v novom stĺpci, pričom môžeme určiť štýl novej strany. Často sa to používa pri názvoch kapitol, ktoré obvykle majú začínať na novej pravej strane (s nepárnym číslom). 82

80 Automatické vytvorenie obsahu Ak chceme automaticky vytvoriť obsah dokumentu, najskôr pre nadpisy, ktoré chceme zahrnúť do obsahu, použijeme štýly, a potom použijeme Nástroje > Číslovanie osnovy, kde povieme programu Writer, ktoré štýly majú zodpovedať jednotlivým úrovniam v obsahu. Pre obsah sa štandardne používajú štýly nadpisov, môžeme však vybrať ľubovoľnú kombináciu podľa našich predstáv. Viac informácií sa nachádza v kapitole 4. Definovanie postupnosti štýlov odsekov Štýl odseku môžeme definovať tak, že po stlačení klávesu Enter na konci odseku bude mať nasledujúci odsek automaticky nami požadovaný štýl. Napríklad, môžeme definovať štýl odseku Nadpis 1, za ktorým bude nasledovať štýl Telo textu. Zložitejším príkladom môže byť napríklad: Názov, za ktorým bude nasledovať Autor, za ním Abstrakt, za ním Nadpis 1 a napokon za ním Telo textu. Nastavením tejto postupnosti môžeme vo väčšine prípadov predísť ručnému nastavovaniu štýlov. Kapitola 3 Používame štýly a šablóny 83

81 Kapitola 4 Začíname s programom Writer Spracovanie textu pomocou LibreOffice

82 Čo je Writer? Writer je súčasť balíka LibreOffice, určená na spracovanie textu. Okrem bežných funkcií programov na spracovanie textu (kontrola pravopisu, synonymický slovník, delenie slov, automatické opravy, funkcia nájsť a nahradiť, automatické generovanie obsahu a indexov, prepojenie s mailom, atď), Writer poskytuje aj tieto dôležité funkcie: šablóny a štýly (Kapitola 3), metódy rozloženia strán, vrátane rámcov, stĺpcov a tabuliek, začlenenie a prepojenie grafiky, tabuľkových zošitov a iných, objektov zabudované nástroje na kreslenie, hlavný dokument zoskupenie sady dokumentov do jedného veľkého dokumentu, sledovanie zmien pri úpravách dokumentu, prepojenie s databázou, vrátanie bibliografickej databázy, export do PDF, vrátane záložiek (kapitola 10), veľa ďalších funkcií. Tieto funkcie sú podrobne opísané v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Používateľské rozhranie programu Writer Hlavná pracovná plocha programu Writer je znázornená na obrázku 56. Ponuky a panely nástrojov sú opísané v kapitole 1, Úvod do LibreOffice. V tejto časti si povieme o ďalších prvkoch hlavnej pracovnej plochy, ktoré sú špecifické pre program Writer. Obrázok 56: Hlavná pracovná plocha programu Writer v režime Rozloženie pre tlač (bez postranného panelu) 86

83 Stavový riadok Stavový riadok programu Writer poskytuje informácie o dokumente a umožňuje pohodlným spôsobom zmeniť niektoré funkcie. Obrázok 57: Ľavá strana stavového riadka Obrázok 58: Pravá strana stavového riadka Číslo strany Zobrazuje číslo aktuálnej strany, poradové číslo aktuálnej strany (ak sa líši) a celkový počet strán v dokumente. Poradové číslo strany sa od čísla strany môže líšiť vtedy, ak napríklad na tretej strane reštartujeme číslovanie strán od čísla 1. Ak je v dokumente definovaná aspoň jedna záložka, po kliknutí pravým tlačidlom myši na toto pole sa zobrazí zoznam záložiek. Ak chceme prejsť na konkrétnu stranu dokumentu, dvojklikneme na pole čísla strany. Otvorí sa okno Navigátor. V ňom klikneme na pole Číslo strany, zadáme poradové číslo požadovanej strany a stlačíme kláves Enter Počet slov a znakov Počet slov a znakov dokumentu sa zobrazuje v stavovom riadku, pričom sa počas písania priebežne aktualizuje. Pokiaľ v dokumente vyberieme časť textu, počet vybraných slov a znakov nahradí celkové počty. Podrobnejšiu štatistiku o počtoch znakov, napríklad ich počet bez medzier, zobrazíme tak, že dvojklikneme na pole počtu slov, alebo zvolíme Nástroje > Počet slov z hlavnej ponuky Štýl strany Zobrazuje štýl aktuálnej strany. Keď chceme zmeniť štýl strany, na toto pole klikneme pravým tlačidlom myši. Zobrazí sa zoznam štýlov, z ktorého kliknutím jeden zvolíme. Ak chceme štýl aktuálnej strany upraviť, na pole dvojklikneme. Otvorí sa dialógové okno Štýl strany. Kapitola 4 Začíname s programom Writer 87

84 Jazyk Zobrazuje jazyk textu na pozícii kurzora alebo vybraného textu, ktorý sa používa na kontrolu pravopisu, delenie slov a slovník synoným. Kliknutím otvoríme ponuku, z ktorej môžeme pre vybraný text alebo odsek, v ktorom sa nachádza kurzor, zvoliť iný jazyk. Môžeme tiež nastaviť Žiadny (nekontrolovať pravopis), čím v danom texte zrušíme kontrolu pravopisu, alebo klikneme na Viac, čím otvoríme dialógové okno Znak. Pomocou tejto položky môžeme odstrániť aj všetky priame jazykové nastavenia textu. Režim vstupu Ak je pole prázdne, program je v režime vkladania. Dvojkliknutím režim zmeníme na Prepisovanie, jednoduchým kliknutím sa vrátime do režimu Vkladanie. V režime Vkladanie sa text za kurzorom odsúva, čím sa vytvára priestor na písaný text; v režime Prepisovania sa text za kurzorom prepisuje. Možnosť prepínania režimu vkladania je zakázaná, ak sme v režime Upraviť > Zmeny > Záznam. Režim výberu Kliknutím zvolíme rôzne režimy výberu. Ikona v tomto poli sa nemení, ak však nad ňu umiestnime kurzor, zobrazí sa názov aktívneho režimu. Kliknutím na pole sa otvorí kontextová ponuka, ktorá zobrazuje dostupné možnosti. Režim Účinok Štandardný výber Klikneme do textu tam, kam chceme umiestniť kurzor alebo klikneme do bunky, čím ju aktivujeme. Iný výber sa pritom zruší. Rozšíriť výber (F8) Kliknutím do textu rozšírime alebo zmenšíme aktuálny výber. Doplniť výber (Shift+F8) Nový výber sa pridá k existujúcemu výberu. Výsledkom je viacnásobný výber. Výber bloku (Ctrl+Shift+F8) Môžeme vybrať zvislý blok textu. Vo Windows môžeme blok textu vybrať aj tak, že počas ťahania myšou pridržíme kláves Alt. Nemusíme teda zvoliť režim výberu bloku. Stav zmien v dokumente Ikona v tomto poli sa zmení z ( a zmeny ešte neboli uložené. ), ak v dokument nebol zmenený, na ( Digitálny podpis Ak bol dokument digitálne podpísaný, v tomto poli sa zobrazí ikona ( prázdne. Dvojkliknutím na ikonu zobrazíme certifikát podpisu. ), ak bol upravený ). Inak pole zostane Informácie o oblasti alebo objekte Keď je kurzor v oblasti, nadpise alebo položke zoznamu, alebo keď je vybraný objekt (napríklad obrázok alebo tabuľka), v tomto poli sa zobrazujú informácie o danej položke. Ak na túto oblasť dvojklikneme, zobrazí sa okno na nastavenie daného prvku. Podrobnosti sa nachádzajú v pomocníkovi alebo v knihe Príručka k programu Writer. Rozloženie náhľadu Kliknutím na ikony je možné prepínať medzi režimami náhľadu jednoduchý, vedľa seba a kniha Výsledok závisí na kombinácii šírky okna a faktoru zväčšenia. Dokument pritom môžeme upravovať v ľubovoľnom režime náhľadu. Pozri obrázok 59. Lupa Ak chceme zmeniť mierku náhľadu dokumentu, môžeme ťahať posúvačom, kliknúť na znamienka + a alebo kliknúť pravým tlačidlom myši na oblasť s percentuálnou hodnotou 88

85 a nastaviť mierku v percentách. Mierka sa prispôsobuje aj zvolenému náhľadu, ktorý určuje koľko strán má byť viditeľných v okne. Obrázok 59: Režimy náhľadu: jednoduchý, vedľa seba a kniha. Postranný panel Postranný panel programu Writer (Zobraziť > Postranný panel) sa nachádza na pravej strane pracovnej plochy. Je kombináciou panelov s nástrojmi a dialógových okien. Pozostáva zo štyroch podpanelov: Vlastnosti, Štýly a formátovanie, Galéria a Navigátor. Každý podpanel má svoju ikonu na paneli záložiek vpravo od postranného panelu, ktoré nám umožnia prepínanie medzi podpanelmi. Každý z podpanelov pozostáva z titulnej lišty a jedného alebo viacerých polí s obsahom. Panely nástrojov a postranný panel majú veľa spoločných funkcií. Napríklad, tlačidlá pre tučný text sa nachádzajú v paneli nástrojov Formátovanie a súčasne aj v poli Znak v podpaneli Vlastnosti. V niektorých poliach sa nachádza tlačidlo Viac možností ( ), pomocou ktorého kliknutím otvoríme dialógové okno s rozsiahlejšou ponukou nástrojov. Dialógové okno, ktoré sa otvorí, uzamkne dokument, ktorý tak zostane, až kým okno nezavrieme. Podpanely sú: Vlastnosti: obsahuje nástroje na priame formátovanie v dokumente. Nástroje sú štandardne rozdelené do nasledujúcich troch polí: Znak: úprava textu zmenou typu písma a jeho veľkosti, farby, váhy, štýlu, ako aj rozostupov. Odsek: úprava štýlu odseku zmenou zarovnania a nastavením typu zoznamu, farby pozadia, odsadenia a rozostupov. Strana: formátovanie strany zmenou orientácie, okrajov, veľkosti a počtu stĺpcov. Ak je aktívny obrázok, tak podpanel má nasledujúce polia:; Kapitola 4 Začíname s programom Writer 89

86 Obrázok: možno upraviť jas, kontrast, farebný režim a priehľadnosť. Umiestnenie: zmena šírky a výšky. Obtekanie: umožňuje zmeniť spôsob obtekania v prípadoch, keď je to možné. Ak je aktívny grafický objekt, tak podpanel má nasledujúce polia: Oblasť: k dispozícii je možnosť úpravy výplne priehľadnosti. Čiara: možno upraviť štýl, hrúbku, farbu, rohy a zakončenia čiary. Umiestnenie a veľkosť: umožňuje upraviť šírku, výšku, rotáciu a prevrátenie objektu. Ak je vybraný rámec, vytvorí sa pole Obtekanie. Jeho položky však môžu byť neaktívne, ak obtekanie nie je možné. Obrázok 60: Podpanel Vlastnosti postranného panelu a jeho polia Upozornenie Treba si uvedomiť si, že zmenou volieb v poli Strana zmeníme nielen aktuálnu stranu, ale všetky strany používajúce rovnaký štýl strany. Štýly a formátovanie: Tu môžeme spravovať štýly použité v dokumente, a to aplikovať 90 existujúce štýly a vytvárať nové štýly alebo modifikovať existujúce. Tento podpanel sa zhoduje s plávajúcim panelom nástrojov, ktorý je prístupný pomocou voľby Formát > Štýly a formátovanie v hlavnej ponuke. Galérie: V tomto podpaneli môžeme do dokumentu pridávať kresby z jednotlivých galérií motívov. Podpanel má dve polia, pričom prvé obsahuje zoznam tém podľa názvu (Diagramy, Doprava, Ľudia, atď) a v druhom sú zobrazené obrázky vo vybranej kategórii. Tlačidlo Nová téma použijeme na vytvorenie novej kategórie. Ak chceme do novej kategórie pridať obrázok, presunieme ho tam myšou pomocou správcu súborov. Tento

87 podpanel sa zhoduje s ukotveným panelom nástrojov, ktorý je prístupný pomocou voľby Nástroje > Galéria v hlavnej ponuke, alebo pomocou tlačidla Galéria, ktoré sa nachádza na paneli Štandardný. Navigátor: Umožňuje prehliadanie dokumentu a reorganizovanie jeho obsahu výberom rôznych kategórií, ako sú nadpisy, tabuľky, rámce, grafika, atď. Tento podpanel zodpovedá plávajúcemu panelu nástrojov, ktorý je prístupný pomocou voľby Zobraziť > Navigátor v hlavnej ponuke, alebo pomocou tlačidla Navigátor, ktoré sa nachádza na paneli Štandardný. Navigátor postranného panelu však neobsahuje tlačidlo Zoznam zap/vyp. Zmena zobrazenia dokumentu Writer umožňuje dokument zobraziť niekoľkými spôsobmi: Rozloženie pre tlač, Rozloženie pre web a Celá obrazovka. Keď sa chceme prepnúť na niektorý z režimov zobrazenia, otvoríme ponuku Zobraziť a zvolíme požadované zobrazenie. Keď sme v zobrazení Celá obrazovka, do rozloženia pre tlač alebo web sa vrátime stlačením klávesu Esc. Rozloženie pre tlač je v programe Writer predvolené. V tomto zobrazení môžeme použiť posúvač a ikony režimu náhľadu na stavovom riadku na zmenu mierky. Zvolením položky ponuky Zobraziť > Lupa zobrazíme dialógové okno Režim lupy a zobrazenia, v ktorom možno nastaviť tie isté parametre ako v stavovom riadku. V režime rozloženia pre web nie je väčšina volieb dostupná. Obrázok 61: Výber mierky a režimu náhľadu. Rýchle presúvanie sa dokumentom Okrem navigačnej funkcie stavového riadka (opísanej vyššie), je na rýchly prechod medzi objektmi dokumentu možné použiť okno Navigátor alebo podpanel nástrojov Navigácia v postrannom paneli, ako sa to popisuje v kapitole 1, Predstavujeme LibreOffice. V programe Writer môžeme panel Navigácia zobraziť aj kliknutím na tlačidlo Navigácia v pravom dolnom rohu okna pod zvislým posúvačom, ako to znázorňuje obrázok 62. Kapitola 4 Začíname s programom Writer 91

88 Obrázok 62: Tlačidlá navigácie Panel nástrojov Navigácia (obrázok 63) obsahuje ikony pre všetky typy objektov zobrazených v okne Navigátor spolu s niekoľkými ďalšími (napríklad ikona pre výsledky príkazu Nájsť). Obrázok 63: Panel nástrojov Navigácia Kliknutím na tlačidlo zvolíme daný typ objektu. Od tohto okamihu kliknutím na ľubovoľné tlačidlo Predchádzajúci alebo Ďalší (v okne Navigátor, na paneli Navigácia alebo pod pravým posúvačom) prejdeme na nasledujúci alebo predchádzajúci objekt zvoleného typu. Toto je užitočné najmä pri hľadaní určitých objektov, ako sú napríklad položky registra, ktoré sa inak v texte ťažko hľadajú. Názvy tlačidiel (zobrazovaných v tipoch) sa zmenia podľa vybranej kategórie; napríklad Nasledujúca tabuľka, Nasledujúca záložka, alebo Nasledujúci obrázok. Viac informácií o používaní okna Navigátor v programe Writer sa nachádza v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Práca s dokumentmi Kapitola 1, Predstavujeme LibreOffice, obsahuje informácie o vytváraní nových dokumentov, otváraní existujúcich, ukladaní a o ich ochrane heslom. Kapitola 3, Používanie štýlov a šablón, obsahuje informácie o tom, ako je možné dokument vytvoriť zo šablóny. Uloženie vo formáte Microsoft Word Ak si chceme vymieňať dokumenty s používateľmi programu Microsoft Word, ktorí nechcú, nevedia alebo nemôžu prijímať súbory vo formáte.odt, môžeme dokumenty uložiť do súboru pre Microsoft Word. 1) Veľmi dôležité najskôr je potrebné dokument uložiť vo formáte, ktorý používa LibreOffice Writer (.odt). Ak to neurobíme, všetky zmeny, ktoré vykonáme od posledného uloženia, sa objavia iba vo verzii vo formáte Microsoft Word. 2) Potom zvolíme Súbor > Uložiť ako. V dialógovom okne Uložiť ako (obrázok 64) otvoríme roletovú ponuku Typ súboru (alebo Uložiť ako typ) a zvolíme požadovaný formát programu Microsoft Word. Klikneme na Uložiť. Od tejto chvíle sa všetky zmeny, ktoré vykonáme, budú ukladať len v novom dokumente. Zmenili sme totiž názov a typ aktuálneho dokumentu. Ak sa chceme vrátiť k práci s.odt verziou dokumentu, musíme ho opäť otvoriť. 92

89 Obrázok 64: Uloženie vo formáte Microsoft Word Tip Ak chceme, aby Writer ukladal dokumenty v inom formáte ako textový dokument ODF (.odt) otvoríme ponuku Nástroje > Možnosti > Načítať/Uložiť > Všeobecné. V sekcii s názvom Predvolený formát súborov a nastavenia ODF v položke Typ dokumentu zvolíme Textový dokument a v položke Vždy ukladať ako zvolíme svoj preferovaný formát. Pozri obrázok 65. Obrázok 65: Strana Nástroje > Možnosti > Načítať/Uložiť > Všeobecné Kapitola 4 Začíname s programom Writer 93

90 Upozornenie Pri použití formátu Microsoft Word sa odporúča preferovať formát.doc a nie formát.docx. Ak súbor uložíme aj vo formáte ODF (.odt), získame tak možnosť na jeho úpravu v prípade, ak príjemca bude mať problémy z jeho otvorením v formáte Microsoft Word. Práca s textom Práca s textom (výber, kopírovanie, vkladanie a presúvanie) je v programe Writer podobná ako v iných programoch. LibreOffice tiež obsahuje aj niekoľko spôsobov výber nesúvislého textu, výber zvislého bloku textu a na vkladanie neformátovaného textu. Výber nesúvislého textu Ak chceme pomocou myši vybrať nesúvislý text (ako znázorňuje obrázok 66): 1) Vyberieme prvú časť textu, a to tak, 2) Pri stlačenom klávese Ctrl obdobne pomocou myši vyberieme ďalšiu časť textu. 3) Opakujeme toľkokrát, koľkokrát je to potrebné. Následne môžeme s vybraným textom pracovať (kopírovať ho, mazať, meniť štýl alebo čokoľvek iné). Poznámka Pre používateľov systému Macintosh: Namiesto klávesu Ctrl sa používa kláves Command, platí to vo všetkých pokynoch v tejto kapitole. Obrázok 66: Výber nesúvislého textu 94

91 Ak chceme nesúvislý text vybrať pomocou klávesnice: 1) Vyberieme prvú časť textu, a to tak, že kurzor umiestnime na požadované miesto do textu, podržíme kláves Shift a klávesom šípka sa posúvame na koniec časti textu, ktorý chceme vybrať. 2) Stlačíme Shift+F8. Tým Writer prepneme do režimu Doplniť výber. 3) Pomocou šípok sa presunieme na začiatok ďalšej časti textu, ktorú chceme vybrať. Pridržíme kláves Shift a vyberieme ďalšiu časť textu. 4) Postup opakujeme, pokým je to potrebné. Následne môžeme s vybraným textom pracovať. Režim Doplniť výber ukončíme stlačením klávesu Esc. Výber zvislého bloku textu Vybrať je možné aj zvislý blok alebo stĺpec textu, ktorý je oddelený medzerami alebo tabulátormi (ako môžeme napríklad vidieť v texte, ktorý vložíme skopírovaním z mailu, z výpisu príkazového riadka alebo z iných zdrojov). Je to možné pomocou režimu Výber bloku. Keď sa chceme do tohto režimu prepnúť, z ponuky zvolíme Upraviť > Režim výberu > Oblasť bloku, stlačíme kombináciu klávesov Ctrl+F8 alebo klikneme na ikonu Výber na stavovom riadku a v kontextovej ponuke zvolíme Výber bloku. Zvislý blok textu vyberieme pomocou myši alebo klávesnice, ako to vidíme na nasledujúcom obrázku. Obrázok 67: Výber zvislého bloku textu Vystrihovanie, kopírovanie a vkladanie textu Vystrihovanie a kopírovanie textu v programe Writer je podobné ako v iných aplikáciách. Tieto operácie je možné vykonať pomocou myši, ako aj pomocou klávesnice. Text je možné presúvať a kopírovať nielen v rámci dokumentu, ale aj medzi dokumentmi, a to presúvaním alebo pomocou ponuky, tlačidiel panelu nástrojov a klávesových skratiek. Text je tiež možné kopírovať z iných zdrojov, ako sú napríklad webové stránky, a vložiť ich do dokumentu programu Writer. Keď chceme vybraný text presunúť (vystrihnúť a vložiť) pomocou myši, vyberieme ho, stlačíme na ňom ľavé tlačidlo myši, presunieme ho na nové miesto a tlačidlo uvoľníme. Keď chceme vybraný text kopírovať, počas presúvania pridržíme kláves Ctrl. Text si zachová formátovanie, aké mal pred presunutím. Kapitola 4 Začíname s programom Writer 95

92 Vybraný text presunieme (vystrihnúť a vložiť) aj tak, že stlačením kombinácie klávesov Ctrl+X text vystrihneme, kurzor presunieme na novú pozíciu a použijeme kombináciu klávesov Ctrl+V na vloženie. Druhou možnosťou je použitie tlačidiel na štandardnom paneli nástrojov. Keď vkladáme text, výsledok závisí od zdroja textu a od spôsobu vkladania. Ak klikneme na tlačidlo Vložiť, formátovanie textu (napríklad tučné písmo a kurzíva) sa zachová. Text vložený z webovej stránky a iných zdrojov sa možno umiestni aj do rámca alebo tabuľky. Ak sa nám výsledok nepáči, môžeme kliknúť na tlačidlo Vrátiť na štandardnom paneli nástrojov alebo stlačiť kombináciu klávesov Ctrl+Z. Ak chceme, aby vkladaný text mal formátovanie okolitého textu, do ktorého ho vkladáme, zvolíme niektorú z nasledujúcich možností: zvolíme Upraviť > Vložiť inak, klikneme na tlačidlo so šípkou kombinovaného tlačidla Vložiť na štandardnom paneli nástrojov, alebo klikneme na ikonu Vložiť bez toho, aby sme uvoľnili ľavé tlačidlo myši, a potom z ponuky, ktorá sa zobrazí, zvolíme Neformátovaný text. Rozsah volieb v ponuke Vložiť inak závisí od pôvodu a formátovania textu (alebo iného objektu), ktorý má byť vložený. Obrázok 68 znázorňuje ponuky zobrazené pri vkladaní textu zo schránky. Obrázok 68: Ponuka Vložiť ako Hľadanie a nahrádzanie textu a formátovania Program Writer poskytuje dva spôsoby na hľadanie textu v dokumente: panel nástrojov Nájsť pre rýchle hľadanie a dialógové okno Nájsť a nahradiť. Pomocou dialógového okna môžeme: Hľadať a nahrádzať slová alebo frázy. Použiť zástupné znaky a regulárne výrazy na cielené hľadanie. Hľadať a nahrádzať určité atribúty a formátovanie. Hľadať a nahrádzať štýly odsekov Používanie panelu nástrojov Nájsť Ak panel nástrojov Nájsť nie je viditeľný, môžeme ho zobraziť pomocou Zobraziť > Panely nástrojov > Nájsť v hlavnej ponuke alebo stlačením kombinácie klávesov Ctrl+F. Panel sa ukotví v dolnej časti pracovnej plochy LibreOffice (hneď nad stavovým riadkom, pozri obrázok 69), možno ho však spraviť plávajúcim alebo premiestniť na iné miesto. Viac informácií o plávajúcich a ukotvených paneloch sa nachádza v kapitole 1, Predstavujeme LibreOffice. 96

93 Obrázok 69: Ukotvený panel nástrojov Nájsť Panel používame tak, že klikneme do textového poľa, napíšeme hľadaný text a stlačíme kláves Enter. Nájdeme tak najbližšiu pozíciu zadaného textu vzhľadom na aktuálnu pozíciu kurzora. Ak treba, klikneme na tlačidlá Nájsť nasledujúci alebo Nájsť predchádzajúci. Kliknutím na tlačidlo Nájsť všetko sa vyberú všetky výskyty hľadaného výrazu v dokumente naraz. Možnosť Rozlišovať veľkosť písmen zaškrtneme len vtedy, keď chceme hľadať výskyty, ktoré presne odpovedajú hľadanej položke. Ak klikneme na tlačidlo vpravo od poľa Rozlišovať veľkosť písmen, otvorí sa dialógové okno Nájsť a nahradiť. Panel nástrojov Nájsť možno zatvoriť kliknutím na červené tlačidlo X na ľavej strane, alebo stlačením klávesu Esc keď sa textový kurzor nachádza v jeho textovom poli. Používanie dialógového okna Nájsť a nahradiť Ak chceme zobraziť dialógové okno Nájsť a nahradiť, použijeme klávesovú skratku Ctrl+H alebo v hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Nájsť a nahradiť. Keď je zobrazený panel nástrojov Nájsť, klikneme na tlačidlo Nájsť a nahradiť, ktoré sa na ňom nachádza. Po jeho otvorení môžeme okno rozšíriť kliknutím na tlačidlo Ďalšie možnosti. Opätovným kliknutím na toto tlačidlo okno zmenšíme na pôvodnú veľkosť. Používanie dialógového okna Nájsť a nahradiť: 1) Do poľa Hľadať zadáme text, ktorý chceme nájsť. 2) Keď chceme text nahradiť iným textom, zadáme nový text do poľa Nahradiť za. 3) Môžeme pritom nastaviť niekoľko rôznych volieb, ako sú rozlišovanie veľkosti písmen, obmedzenie hľadania len na celé slová, či hľadanie podobných slov. 4) Keď máme hľadanie nastavené, klikneme na Nájsť. Nájdený text nahradíme kliknutím na Nahradiť. Viac informácií o používaní funkcie Nájsť a nahradiť sa nachádza v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Tip Upozornenie Ak klikneme na Nájsť všetko, LibreOffice označí všetky výskyty vyhľadávaného textu v dokumente. Obdobne, ak klikneme na Nahradiť všetko, LibreOffice nahradí všetky zodpovedajúce výskyty textu. Funkciu Nahradiť všetko je potrebné používať obozretne, inak sa môže stať, že spôsobíme vtipné (alebo veľmi trápne) chyby. Chyby, ktoré vzniknú nesprávnym použitím funkcie Nahradiť všetko je častokrát potrebné ručne opravovať slovo po slove. Kapitola 4 Začíname s programom Writer 97

94 Obrázok 70: Rozšírené okno Nájsť a Nahradiť Vkladanie špeciálnych znakov Za špeciálny znak považujeme taký znak, ktorý sa nenachádza na klávesnici. Špeciálne znaky sú napríklad znaky ¾ æ ç ñ ö ø. Keď chceme do textu vložiť špeciálny znak: 1) Umiestnime kurzor na miesto, kam chceme znak vložiť. 2) Z hlavnej ponuky zvolíme Vložiť > Špeciálny znak, čím otvoríme dialógové okno Špeciálne znaky. 3) Zvolíme znaky (z ľubovoľného písma alebo kombinácie písiem), ktoré chceme vložiť, a potom klikneme na OK. Zvolené znaky sa zobrazujú v ľavej dolnej časti okna. Každý znak sa po zvolení zobrazí v pravej časti okna spolu so svojím číselným kódom. Poznámka 98 Rôzne písma môžu obsahovať rôzne špeciálne znaky. Ak konkrétny špeciálny znak nenájdeme, môžeme sa o to opakovane pokúsiť po voľbe iného písma v roletovej ponuke Písmo.

95 Obrázok 71: Dialógové okno Špeciálne znaky, v ktorom môžeme vkladať špeciálne znaky Vkladanie pomlčiek, nezalomiteľných medzier a spojovníkov Ak chceme zabrániť tomu, aby sa dve slová na konci riadka navzájom od seba oddelili, stlačíme za prvým slovom kombináciu klávesov Ctrl+Shift+medzerník, čím vložíme nezalomiteľnú medzeru. V prípadoch, keď nechceme, aby sa spojovník objavil na konci riadka, napríklad v čísle ako je , môžeme stlačením kombinácie klávesov Ctrl+Shift+znamienko mínus vložiť nezalomiteľný spojovník. Keď chceme vkladať krátke alebo dlhé pomlčky, môžeme použiť voľbu Nahradiť pomlčky na karte Možnosti v Nástroje > Možnosti automatickej opravy. Táto voľba za určitých podmienok nahradí dva spojovníky za zodpovedajúcu pomlčku. je krátka pomlčka (angl. en-dash, štandardná slovenská pomlčka); ide o pomlčku s dĺžkou písmena n. Napíšeme aspoň jeden znak, medzeru, spojovník, ďalšiu medzeru, za ňou aspoň jeden znak a znova medzeru. Spojovník sa nahradí krátkou pomlčkou. Za krátku pomlčku za nahradia aj dva spojovníky nasledované medzerou. je dlhá pomlčka (angl. em-dash, v slovenčine sa nepoužíva); ide o pomlčku s dĺžkou písmena m. Napíšeme aspoň jeden znak, dva spojovníky, aspoň jeden ďalší znak a za ním medzeru. Dva spojovníky sa nahradia dlhou pomlčkou. Viac podrobností sa nachádza v Pomocníkovi. Ďalšie metódy na vkladanie pomlčiek nájdeme v kapitole 3, Práca s textom v príručke Writer Guide. Nastavenie tabulačných zarážok a odsadenia Tabulačné zarážky sú zobrazené na vodorovnom pravítku. Zarážky, ktoré sami definujeme, prepíšu predvolené zarážky. Nastavenie tabulačných zarážok ovplyvňuje odsadenie celých odsekov (pomocou ikon Zväčšiť odsadenie a Zmenšiť odsadenie na paneli Formátovanie), ale aj odsadenie častí odsekov (stlačením klávesu Tab na klávesnici). Kapitola 4 Začíname s programom Writer 99

96 Používanie predvoleného rozloženia tabulačných zarážok môže spôsobiť problémy, ak dokument používame spolu s inými ľuďmi. Ak použijeme predvolené rozloženie tabulačných zarážok, a potom dokument odošleme niekomu inému, kto používa iné predvolené rozloženie tabulačných zarážok, odsadenia sa zmenia podľa jeho/jej osobných nastavení. Namiesto predvolených zarážok je preto vhodné používať zarážky, ktoré si sami zadefinujeme podľa popisu v tejto časti. Odsadenia a tabulačné zarážky môžeme definovať pre jeden alebo viacero vybraných odsekov tak, že dvojklikneme na okrajovú časť pravítka, ktorá nie je medzi ľavou a pravou ikonou odsadenia, čím otvoríme kartu Odsadenie a rozostupy dialógového okna Odsek. Dvojkliknutím na časť pravítka medzi ľavou a pravou ikonou odsadenia otvoríme v dialógovom okne Odsek kartu Tabulátory. Vhodnejší spôsob je však definovanie tabulačných zarážok pre štýl odseku. Viac informácií sa nachádza v kapitole 6, a 7 v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Tip Používanie tabulátorov na rozmiestnenie textu sa neodporúča. Zvyčajne je vhodnejšie použiť tabuľku. Nastavenie tabulačnej medzery Poznámka Akékoľvek zmeny predvolených nastavení tabulačných zarážok budú mať vplyv na zarážky vo všetkých dokumentoch, ktoré následne otvoríme, a aj na zarážky, ktoré vytvoríme po vykonaní zmeny. Keď chceme zmeniť mernú jednotku a rozmiestnenie predvolených tabulačných zarážok, zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Všeobecné. Obrázok 72: Nastavenie tabulačnej medzery Môžeme tiež nastaviť alebo zmeniť mernú jednotku pravítka, a to tak, že na pravítko klikneme pravým tlačidlom myši a zvolíme jednotku zo zoznamu. Po výbere jednotky sa pravítko zmení podľa tejto jednotky. Vybrané nastavenie sa aplikuje iba na toto pravítko. Obrázok 73: Zmena mernej jednotky pravítka 100

97 Kontrola pravopisu a gramatiky Program Writer má aj nástroj na kontrolu pravopisu, ktorý je možné použiť dvoma spôsobmi. Automatická kontrola pravopisu kontroluje každé slovo počas písania a zobrazuje červenú vlnovku pod nesprávne napísanými slovami. Keď slovo opravíme, vlnovka zmizne. Pokiaľ chceme v dokumente (alebo vybranom texte) súčasne vykonať kontrolu pravopisu aj gramatiky, klikneme na tlačidlo Kontrola pravopisu a gramatiky. Tento nástroj skontroluje dokument alebo vybranú časť textu, a keď nájde nesprávne napísané slovo, zobrazí sa dialógové okno Kontrola pravopisu a gramatiky. Na jeho použitie musia byť nainštalované vhodné slovníky. Štandardne sú nainštalované štyri slovníky: na kontrolu pravopisu, gramatiky, slovník pre rozdeľovanie slov a tezaurus. Nástroj na kontrolu pravopisu má aj niekoľko ďalších funkcií: Na slovo podčiarknuté červenou vlnovkou je možné kliknúť pravým tlačidlom myši, čím sa otvorí kontextová ponuka. Ak v nej ľavým tlačidlom myši klikneme na jedno z ponúkaných slov, vybrané slovo nahradí nesprávne napísané slovo v texte. Ostatné položky ponuky sú opísané nižšie. V dialógovom okne Kontrola pravopisu a gramatiky môžeme zmeniť slovník jazyka (napríklad anglický, nemecký alebo francúzsky). Do slovníka môžeme pridávať nové slová. Klikneme na tlačidlo Pridať do slovníka v okne Kontrola pravopisu a gramatiky alebo v kontextovej ponuke. Kliknutím na tlačidlo Možnosti v okne Kontrola pravopisu a gramatiky otvoríme dialógové okno podobné oknu Nástroje > Možnosti > Nastavenia jazyka > Pomôcky na písanie, ktoré je opísané v kapitole 2. Tu možno vybrať, či chceme kontrolovať slová písané veľkými písmenami alebo slová s číslami, môžeme nastaviť vlastné slovníky, t. j. slovníky môžeme pridať a odstrániť alebo môžeme pridať a odstrániť slová zo slovníka. Viacerými metódami môžeme nastaviť, aby odsek bol kontrolovaný v určitom jazyku (odlišnom, ako je zvyšný dokument). Jednou z možností je kliknutie na pole jazyka v stavovom riadku. Viac informácií nájdeme v kapitole 7, Práca so štýlmi v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Viac informácií o používaní nástrojov na kontrolu pravopisu a gramatiky nájdeme v kapitole 3, Práca s textom, v príručke Writer Guide. Používanie zabudovaných jazykových nástrojov Program Writer poskytuje niekoľko nástrojov, ktoré uľahčujú prácu, ak v dokumente použijeme viacero jazykov, alebo ak dokumenty píšeme v rôznych jazykoch. Hlavnou výhodou zmeny jazyka je, že môžeme používať zodpovedajúce slovníky na kontrolu pravopisu a používať lokalizované verzie tabuliek na automatické opravy, synonymá a rozdeľovanie slov. Jazyk pre jeden odsek alebo skupinu znakov je možné nastaviť aj ako Žiadny (nekontrolovať pravopis). Táto voľba je užitočná vtedy, keď do textu vkladáme webovú adresu alebo úseky napísané v programovacom jazyku, v ktorých nie je vhodné kontrolovať pravopis. Pokiaľ nezadefinujeme špeciálne štýly, priame nastavenie jazyka v znakových a odsekových štýloch môže viesť k problémom. Zmena jazyka na karte Písmo pri úprave štýlov odseku zmení jazyk pre všetky odseky, ktoré používajú daný štýl odseku. Ak pre odsek potrebujeme zmeniť jazyk, aby sa odlišoval od zvyšku dokumentu, umiestnime do neho kurzor a jazyk zmeníme v poli jazyka na stavovom riadku. Viac informácií o tom, ako spravovať nastavenia jazyka v štýloch, sa nachádza v kapitole 7, Práca so štýlmi, v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Kapitola 4 Začíname s programom Writer 101

98 Prostredníctvom ponuky Nástroje > Jazyk je možné nastaviť požadovaný jazyk pre celý dokument, jednotlivé odseky, ale aj pre jednotlivé slová a znaky. Ďalším spôsobom, ako sa dá zmeniť jazyk v celom dokumente, je použitie ponuky Nástroje > Možnosti > Nastavenia jazyka > Jazyky. V časti Predvolené jazyky dokumentu môžeme vybrať jazyk pre tie časti dokumentu, ktoré nemajú explicitne nastavený jazyk. Kontrola pravopisu je aktívna iba pre tie jazyky zo zoznamu, ktoré pri svojom názve majú symbol. Ak sa tento symbol vedľa požadovaného jazyka nenachádza, znamená to, že nie je nainštalovaný príslušný slovník; ten môžeme nainštalovať pomocou ponuky Nástroje > Jazyky > Viac slovníkov online. Jazyk používaný na kontrolu pravopisu sa tiež zobrazuje na stavovom riadku vedľa štýlu strany. Používanie automatickej opravy Funkcia automatických opráv programu Writer má dlhý zoznam častých preklepov a chýb, ktoré sa automaticky opravujú. Napríklad yby sa automaticky zmení na aby. Automatické opravy sú po nainštalovaní programu Writer zapnuté. Keď ich chceme vypnúť, zrušíme zaškrtnutie voľby Formát > Automatické opravy > Počas písania. Z ponuky zvolíme Nástroje > Možnosti automatickej opravy, čím otvoríme dialógové okno Automatické opravy. Tu môžeme zvoliť, ktoré reťazce textu sa majú opravovať, a ako. Vo väčšine prípadov vyhovujú predvolené nastavenia. Ak chceme zabrániť nahrádzaniu určitých slov, prejdeme v možnostiach automatickej opravy na kartu Nahradiť, požadované slová vyberieme a klikneme na Odstrániť. Keď chceme pridať nové pravidlo do zoznamu, zadáme nesprávne písané slovo do poľa Nahradiť, do poľa nasledovným textom zadáme správne napísané slovo a klikneme na Nový. Na ostatných kartách dialógového okna je možné nastaviť rôzne ďalšie možnosti pre automatickú opravu. Tip Automatickú opravu možno použiť, aj keď chceme vložiť špeciálne znaky. Napríklad (c) sa automaticky zmení na. Môžeme pridať svoje vlastné špeciálne znaky. Používanie dokončovania slov Ak máme zapnuté Dokončovanie slov, program Writer sa pokúsi odhadnúť, aké slovo sa chystáme napísať a ponúkne nám celé slovo. Ak chceme ponúknuté slovo akceptovať, stlačíme kláves Enter. V opačnom prípade pokračujeme v písaní. Keď chceme doplňovanie slov vypnúť, zvolíme Nástroje > Možnosti automatickej opravy > Dokončovanie slov a zrušíme zaškrtnutie voľby Zapnúť dokončovanie slov. Na karte Dokončovanie slov v dialógovom okne Automatické opravy je možné nastaviť tieto nastavenia pre dokončovanie slov: Automatické pridanie medzery za prijaté slovo. Zobrazenie navrhnutého slova formou tipu (objaví sa nad slovom) namiesto doplňovania 102 textu počas písania. Zber slov pri práci s dokumentom, ktoré neskôr môžeme uložiť pre prácu v iných dokumentoch, alebo ktoré neskôr môžeme pri zatváraní dokumentu zo zoznamu odstrániť.

99 Zmena maximálneho počtu zapamätaných slov pre Dokončovanie slov a dĺžka najkratšieho slova, ktoré sa má zapamätať. Zmazanie určitých položiek zo zoznamu pre dokončovanie slov. Zmena klávesu, ktorý potvrdzuje navrhnuté slovo možnosti sú šípka doprava a klávesy End, Enter a Medzerník. Poznámka Automatické dokončovanie slov sa aktivuje iba ak dané slovo píšeme v dokumente po druhýkrát. Používanie automatického textu Automatický text sa používa na uchovanie textu, tabuliek, grafiky a iných položiek, ktoré je možné opätovne použiť a priradiť im kombináciu klávesov. Napríklad namiesto písania frázy Vrcholový manažment môžeme nastaviť položku automatického textu, ktorý tieto slová vloží, keď napíšeme vm a stlačíme kláves F3. Automatický text je užitočný, najmä ak je prepojený s poľami. Viac informácií sa nachádza v kapitole 14, Práca s poľami, v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Vytvorenie automatického textu Keď chceme nejaký text uložiť ako automatický text: 1) Napíšeme text do dokumentu. 2) Označíme ho. 3) Zvolíme Upraviť > Automatický text (alebo stlačíme kombináciu klávesov Ctrl+F3). 4) V dialógovom okne Automatický text do poľa Názov zadáme názov automatického textu. Writer odporučí jednopísmenovú skratku, ktorú môžeme zmeniť. 5) Vo veľkom poli na ľavej strane zvolíme kategóriu pre položku automatického textu, ako napríklad Môj automatický text. 6) Klikneme na tlačidlo Automatický text na pravej strane a z ponuky zvolíme Nový (iba text). 7) Kliknutím na Zatvoriť sa vrátime do dokumentu. Tip Ak sa v ponuke tlačidla Automatický text nachádza iba položka Importovať, tak sme buď nezadali názov pre automatický text alebo sme nevybrali žiadny text v dokumente. Vkladanie automatického textu Keď chceme vložiť automatický text, napíšeme jeho skratku a stlačíme F3. Priame formátovanie textu Odporúča sa používanie štýlov Štýly sú pri používaní programu Writer zásadné. Štýly umožňujú jednoducho a konzistentne formátovať dokument a zmeniť formátovanie bez veľkej námahy, a preto je vhodné ich uprednostniť pred priamym (ručným) formátovaním. Štýl je pomenovaná množina formátovacích volieb. Keď použijeme štýl, aplikujeme celú sadu formátovaní naraz. Okrem toho, LibreOffice Kapitola 4 Začíname s programom Writer 103

100 využíva štýly pri mnohých činnostiach, aj keď o tom ani nemusíme vedieť. Program Writer napríklad pomocou štýlov úrovní nadpisov vytvára obsah dokumentu. Upozornenie Ručné formátovanie (tiež nazývané priame formátovanie) má prioritu pred štýlmi a použitím štýlu ho nemožno odstrániť. Writer definuje niekoľko typov štýlov pre rôzne typy prvkov: znaky, odseky, strany, rámce a zoznamy. Viac informácií sa nachádza v kapitole 3, Používanie štýlov a šablón v tejto knihe a v kapitolách 6 a 7 v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Priame formátovanie odsekov Pomocou tlačidiel na paneli Formátovanie a v poli Odsek na podpaneli Vlastnosti postranného panelu môžeme použiť viacero nástrojov na formátovanie odsekov (pozri obrázok 60). Obrázok 74 zobrazuje panel Formátovanie vo forme plávajúceho panelu, prispôsobeného tak, aby zobrazoval iba ikony na formátovanie odseku. Vzhľad tlačidiel môže byť v rôznych operačných systémoch rozdielny, pričom výber ich veľkosti a štýlu môžeme vykonať pomocou ponuky Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Zobraziť. 1 Otvorí sa okno Štýly 5 Zarovnať vpravo 10 Číslovanie zap/vyp a formátovanie. 6 Do bloku 11 Odrážky zap/vyp 2 Použiť štýl 7 Riadkovanie: 1 12 Zmenšiť odsadenie 3 Zarovnať vľavo 8 Riadkovanie: Zväčšiť odsadenie 4 Na stred 9 Riadkovanie: 2 14 Otvorí sa okno Odsek Obrázok 74: Panel nástrojov Formátovanie zobrazujúci tlačidlá na formátovanie odsekov Priame formátovanie znakov Tlačidlá na paneli Formátovanie môžeme použiť aj na formátovanie znakov. Obrázok 75 zobrazuje panel Formátovanie prispôsobený tak, aby obsahoval iba tlačidlá na formátovanie znakov. V poli Znak v podpaneli Vlastnosti postranného panelu sa tiež nachádzajú tlačidlá na formátovanie znakov. Vzhľad tlačidiel môže byť v rôznych operačných systémoch rozdielny, pričom výber ich veľkosti a štýlu môžeme vykonať pomocou ponuky Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Zobraziť. 104

101 1 Otvorí sa okno Štýly a formátovanie. 2 Použiť štýl 3 Názov písma 4 Veľkosť písma 5 Tučné 6 Kurzíva 7 Podčiarknuté 8 Horný index 9 Dolný index 10 Zväčšiť písmo 11 Zmenšiť písmo 12 Farba písma 13 Zvýraznenie 14 Farba pozadia 15 Otvorí sa okno Znak Obrázok 75: Plávajúci panel nástrojov Formátovanie zobrazujúci tlačidlá na formátovanie znakov Tip Ak chceme priame formátovanie odstrániť, vyberieme text a zvolíme Formát > Odstrániť priame formátovanie z hlavnej ponuky, klikneme pravým tlačidlom myši a zvolíme Odstrániť priame formátovanie z kontextovej ponuky alebo po vybratí textu stlačíme kombináciu klávesov Ctrl+M. Automatické formátovanie Program Writer je možné nastaviť tak, aby automaticky formátoval časti dokumentu podľa volieb na karte Možnosti v dialógovom okne Automatické opravy (Nástroje > Možnosti automatickej opravy). Tip Ak si v dokumente všimneme neočakávané zmeny formátovania, najskôr pohľadáme príčinu v týchto nastaveniach. Tieto možnosti, rovnako ako aj postup, ako automatické formátovanie aktivovať, sú opísané v Pomocníkovi LibreOffice. Niektoré časté nechcené alebo neočakávané zmeny formátovania zahŕňajú: Vodorovné čiary. Ak napíšeme tri alebo viac spojovníkov (---), znakov podčiarknutia ( ) alebo znakov rovná sa (===) do jedného riadka, a potom stlačíme Enter, odsek sa nahradí vodorovnou čiarou cez celú šírku strany. Čiara sa vytvorí ako spodné ohraničenie predchádzajúceho odseku. Odrážky a číslované zoznamy. Odrážkový zoznam sa vytvorí, keď na začiatku odseku napíšeme spojovník (-), hviezdičku (*), alebo znak plus (+), a za ním medzeru alebo tabulátor. Číslovaný zoznam sa vytvorí, keď na začiatku odseku napíšeme číslo, za ktorým nasleduje bodka (.) a za ňou medzera alebo tabulátor. Automatické číslovanie sa použije iba na odseky formátované štýlmi Predvolený, Telo textu alebo Odsadenie tela textu. Ak chceme automatické formátovanie zapnúť, zvolíme Formát > Automatické opravy a zvolíme príslušné položky v zozname. Vytváranie číslovaného zoznamu alebo odrážok Na vytvorenie číslovaných zoznamov a odrážok LibreOffice poskytuje niekoľko spôsobov: Pomocou automatického formátovania opísaného vyššie. Pomocou štýlov zoznamu, ako to popisuje kapitola 6, Úvod do štýlov, a kapitola 7, Práca so štýlmi, v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Kapitola 4 Začíname s programom Writer 105

102 Pomocou tlačidiel Číslovanie a Odrážky na paneli Formátovanie (obrázok 74): Označíme odsek alebo viacero odsekov, a potom klikneme na príslušné tlačidlo na paneli nástrojov. Poznámka Je na našom uvážení, či najskôr napíšeme text, a potom nastavíme číslovanie alebo odrážky, alebo to robíme počas písania. Používanie panelu nástrojov Odrážky a číslovanie V programe Writer je možné vytvárať aj vnorené zoznamy (keď má jedna alebo viac položiek zoznamu podzoznam) pomocou tlačidiel na paneli nástrojov Odrážky a číslovanie (obrázok 76). Položky je možné posúvať v zozname nahor alebo nadol, vytvoriť podpoložky, či dokonca aj zmeniť štýl odrážok. Panel nástrojov zobrazíme pomocou ponuky Zobraziť > Panely nástrojov > Odrážky a číslovanie. 1 O úroveň vyššie 2 O úroveň nižšie 3 O úroveň vyššie s podčasťami 4 O úroveň nižšie s podčasťami 5 Vložiť nečíslovanú položku 6 Presunúť nahor 8 Presunúť vyššie s podčasťami 9 Presunúť nadol s podčasťami 10 Reštartovať číslovanie 7 Presunúť dole 11 Odrážky a číslovanie Obrázok 76: Panel nástrojov Odrážky a číslovanie Poznámka Ak režim automatického číslovania a odrážok nevyhovuje, môžeme ho dočasne vypnúť zrušením voľby Formát > Automatické opravy > Opravovať počas písania. Formátovanie odrážok a číslovania pomocou postranného panelu Na vytváranie a modifikovanie zoznamov môžeme použiť aj prvky Odrážky a Číslovanie v poli Odsek na podpaneli Vlastnosti postranného panelu. Delenie slov Delenie slov je možné robiť niekoľkými spôsobmi: nechať program Writer, aby to robil automaticky (pomocou slovníkov na delenie slov), použiť ručné delenie slov alebo vôbec nedeliť slová. Automatické delenie slov Keď chceme zapnúť alebo vypnúť automatické delenie slov: 1) Stlačíme kláves F11 ( +T na Mac-u), čím sa otvorí okno Štýly a formátovanie, alebo, ak je otvorený postranný panel, klikneme na záložku Štýly a formátovanie, čím otvoríme podpanel Štýly a formátovanie. 2) Na karte Štýly odseku (obrázok 77) klikneme pravým tlačidlom myši na štýl Predvolený a zvolíme Upraviť. 106

103 Obrázok 77: Úprava štýlu 3) V dialógovom okne Štýl odseku (obrázok 78), prejdeme na kartu Tok textu. 4) V časti Delenie slov zvolíme alebo zrušíme voľbu Automaticky. Klikneme na OK. Obrázok 78: Zapínanie automatického delenia slov Poznámka Zapnutie delenia slov v štýle odseku Predvolený sa prejaví vo všetkých odsekoch, ktoré sú na tomto štýle založené. Ostatné štýly môžeme jednotlivo zmeniť tak, aby v nich delenie slov nebolo aktívne (ak napríklad nechceme, aby sa rozdeľovali slová v nadpisoch). Štýly, ktoré nie sú založené na štýle Predvolený, nebudú ovplyvnené. Viac informácií o štýloch založených na iných štýloch sa nachádza v kapitole 3, Používame štýly a šablóny Kapitola 4 Začíname s programom Writer 107

104 Nastavenia delenia slov je možné zadať aj pomocou ponuky Nástroje > Možnosti > Nastavenia jazyka > Pomôcky pre písanie. Tu v časti Možnosti v dolnej časti okna nájdeme nastavenia, ktoré sa týkajú delenia slov. Obrázok 79: Nastavenie možností delenia slov Keď chceme zmeniť minimálny počet znakov na rozdelenie, minimálny počet znakov pred zalomením riadka alebo minimálny počet znakov za zalomením riadka, zvolíme príslušnú položku v časti Možnosti a klikneme na tlačidlo Upraviť. Nastavenie delenia slov v okne Pomôcky pre písanie sa prejaví iba vtedy, keď je delenie slov zapnuté pomocou štýlov odseku. Ručné delenie slov Keď chceme slová deliť ručne, nepoužijeme bežný rozdeľovník, ktorý zostane viditeľný aj keď už slovo nie je na konci riadka (ak napríklad pridáme alebo zmažeme text alebo zmeníme okraje či veľkosť písma). Namiesto toho, použijeme podmienený rozdeľovník, ktorý je viditeľný iba keď je to potrebné. Podmienený rozdeľovník sa do slova vkladá tak, že klikneme na miesto, kde chceme rozdeľovník vložiť a stlačíme kombináciu klávesov Ctrl+rozdeľovník. Slovo sa rozdelí na danom mieste, keď je na konci riadka, a to aj vtedy, keď je automatické delenie slov pre daný odsek vypnuté. Formátovanie strán Writer poskytuje niekoľko spôsobov na zmenu rozloženia prvkov strany: štýly strán, stĺpce, rámce, tabuľky a oblasti. Viac informácií sa nachádza v kapitole 4, Formátovanie strán, v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Tip Zobrazenie strany je zvyčajne prehľadnejšie, ak v ponuke Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Vzhľad dáme zobraziť hranice textu, objektov, tabuliek a ohraničenia, a v ponuke Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Pomôcky pre formátovanie zapneme zobrazenie koncov odsekov, zarážok, zalomenia a ďalších položiek. Aký spôsob rozloženia zvoliť? Spôsob rozloženia je potrebné zvoliť podľa toho, ako má vyzerať výsledný dokument a podľa toho aký druh informácií bude obsahovať. Tu je niekoľko príkladov. 108

105 Pre knihy, ktoré sú podobné tejto príručke s jedným stĺpcom textu, niekoľkými obrázkami v jeho vnútri a niekoľkými obrázkami s popisom, použijeme štýly so základným rozložením a tabuľkami, do ktorých v prípade potreby umiestnime vysvetľujúci text. Pre registre alebo iné dokumenty s dvoma stĺpcami textu, v ktorých text pokračuje z ľavého stĺpca do pravého a potom na ďalšiu stranu, použijeme štýly strán s dvoma stĺpcami. Ak má byť názov dokumentu na celú stranu, umiestnime ho do oblasti s jedným stĺpcom. Kapitola 4 Začíname s programom Writer 109

106 Pre noviny so zložitým rozmiestnením, s dvoma alebo troma stĺpcami na strane a článkami, ktoré pokračujú z jednej strany na iné miesto aj o niekoľko strán ďalej, použijeme štýly strán so základným rozložením. Články umiestnime ako prepojené rámce a grafiku ukotvíme na pevné miesto na danej strane. Pre dokumenty, kde sú uvedené pojmy hneď vedľa svojho vysvetlenia alebo prekladu, použijeme tabuľku, aby boli položky pekne zarovnané a aby sme mohli písať do oboch stĺpcov. Vytváranie hlavičky a päty Hlavička je oblasť, ktorá sa nachádza v hornej časti strany nad horným okrajom textu. Päta sa nachádza v dolnej časti strany pod dolným okrajom textu. Informácie ako čísla strán, ktoré sú vložené do hlavičky alebo päty, sa zobrazujú na každej strane dokumentu s daným štýlom strany. Nastavenie hlavičky alebo päty Hlavičku strany môžeme vložiť niektorým z nasledujúcich spôsobov: Zvolíme Vložiť > Hlavička > Predvolený štýl (alebo iný štýl strany, ak nejde o predvolený 110 štýl), alebo klikneme do oblasti nad horným okrajom textu, aby sa zobrazila značka hlavičky (obrázok 80), a následne v nej klikneme na +.

107 Obrázok 80: Značka hlavičky v hornej časti textu Po vytvorení hlavičky sa v jej značke objaví šípka dolu. Kliknutím na šípku sa otvorí ponuka s možnosťami na prácu s hlavičkou (obrázok 81). Obrázok 81: Ponuka hlavičky Na formátovanie hlavičky môžeme použiť ponuku, zobrazenú na obrázku 81 alebo ponuku Formát > Strana > Hlavička. Obe metódy otvoria rovnakú kartu v okne Štýl strany. Vkladanie obsahu do hlavičky a päty Do hlavičky alebo päty sa často vkladajú informácie ako názov dokumentu a názvy kapitol. Tieto položky je možné najľahšie vložiť ako polia. V takom prípade sa pri zmene názvu automaticky aktualizuje aj hlavička a päta. Keď chceme vložiť názov dokumentu do hlavičky: 1) Zvolíme Súbor > Vlastnosti > Popis a zadáme názov dokumentu. 2) Pridáme hlavičku (Vložiť > Hlavička > Predvolené). 3) Umiestnime kurzor do hlavičky. 4) Zvolíme Vložiť > Polia > Nadpis. Nadpis sa objaví na šedom pozadí (ktoré sa však nezobrazuje pri tlači a navyše sa dá vypnúť). 5) Keď chceme zmeniť názov dokumentu, vrátime sa späť na Súbor > Vlastnosti > Popis. Polia sú podrobne opísané v kapitole 14, Práca s poľami, v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Viac informácií o hlavičkách a pätách sa nachádza v kapitole 4, Formátovanie strán, a v kapitole 6, Úvod do štýlov, v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Kapitola 4 Začíname s programom Writer 111

108 Číslovanie strán Zobrazenie čísla strany Automatické číslovanie strán vložíme nasledovne: 1) Vložíme hlavičku alebo pätu podľa popisu v predchádzajúcej časti Vytváranie hlavičky a päty. 2) Umiestnime kurzor do hlavičky alebo päty na miesto, kde sa má objaviť číslovanie a zvolíme Vložiť > Polia > Číslo strany. Vloženie celkového počtu strán Keď chceme do číslovania strán zahrnúť aj celkový počet strán (napríklad strana 1 z 12 ): 1) Zadáme slovo strana a medzeru, potom vložíme číslo strany podľa predchádzajúceho popisu. 2) Vložíme medzeru, napíšeme slovo z, medzeru zopakujeme a zvolíme Vložiť > Polia > Počet strán. Poznámka Pole Počet strán zobrazuje celkový počet strán dokumentu, tak ako je to uvedené na karte Štatistika v okne Vlastnosti dokumentu (Súbor > Vlastnosti). Ak niekde v dokumente reštartujeme číslovanie strán, tak celkový počet strán nie je vhodné použiť. Viac informácií sa nachádza v kapitole 4, Formátovanie strán v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Reštartovanie číslovania strán Často je potrebné reštartovať číslovanie strán od čísla 1, napríklad od strany obsahujúcej názov alebo obsah. Okrem toho má veľa dokumentov úvodné strany (ako napríklad obsah) číslované rímskymi číslicami a hlavné strany číslované arabskými číslicami začínajúcimi od čísla 1. Číslovanie strán je možné reštartovať dvoma spôsobmi. Metóda 1: 1) Umiestnime kurzor do prvého odseku novej strany. 2) Zvolíme Formát > Odsek. 3) Na karte Tok textu v dialógovom okne Odsek (obrázok 78 na strane 116) prejdeme do časti Zalomenia. 4) Označíme Vložiť, a potom So štýlom strany a zvolíme štýl strany, ktorý sa má použiť. 5) Zadáme číslo strany, od ktorého sa má začať, a klikneme na OK. Tip Metóda 1 je užitočná najmä vtedy, ak chceme prvú stranu dokumentu začať číslovať od čísla, ktoré je väčšie ako 1. Napríklad môžeme písať knihu, ktorej každá kapitola sa nachádza v samostatnom súbore. Kapitola 1 môže začínať číslom 1, no kapitola 2 by mala začínať stranou 25 a kapitola 3 stranou 51. Metóda 2: 1) Vložiť > Ručné zalomenie. 2) V dialógovom okne Vložiť zalomenie je predvolená voľba Zalomenie strany (obrázok 82). 3) Zvolíme požadovaný Štýl strany. 4) Označíme Zmeniť číslo strany. 5) Zadáme číslo strany, od ktorého sa má začať, a klikneme na OK. 112

109 Obrázok 82: Reštart číslovania strán po vložení ručného zalomenia. Zmena okrajov strán Okraje strany je možné zmeniť tromi spôsobmi: Pomocou pravítok rýchle a jednoduché, no neumožňuje jemné nastavenie Pomocou dialógového okna Štýl strany umožňuje definovať okraje s presnosťou na dve desatinné miesta Pomocou ovládacích prvkov v poli Strana v podpaneli Vlastnosti postranného panelu Upozornenie Ak zmeníme okraje, nové okraje ovplyvnia štýl strany a zobrazia sa pri nasledujúcom otvorení dialógového okna Štýl strany. Keďže sa zmení štýl strany, zmenené okraje sa použijú na všetkých stranách, ktoré daný štýl používajú. Keď chceme zmeniť okraje pomocou pravítok: 1) Sivé časti pravítok predstavujú okraje. Umiestnime kurzor myši na čiaru medzi sivou a bielou časťou pravítka. Kurzor sa zmení na dvojitú šípku, pričom v tipe sa zobrazí aktuálne nastavenie. 2) Pridržíme ľavé tlačidlo myši a okraj posunieme na nové miesto. Obrázok 83: Posúvanie okrajov Kapitola 4 Začíname s programom Writer 113

110 Upozornenie Malé šípky na pravítku (sivé trojuholníky) sa používajú na odsadenie odsekov. Častokrát sa nachádzajú na rovnakom mieste ako okraje strany, preto je potrebné si dať pozor, či naozaj posúvame značku okraja a nie šípky odsekov. Dvojité šípky zobrazené na obrázku 83 znázorňujú kurzor myši, ako sa zobrazí v tejto pozícii. Keď chceme okraje zmeniť pomocou dialógového okna Štýl strany: 1) Klikneme kamkoľvek na strane pravým tlačidlom myši a z kontextovej ponuky zvolíme Strana. 2) Na karte Strana okna, ktoré sa otvorí, zadáme požadované vzdialenosti do polí v časti Okraje. Zmena okrajov pomocou poľa Strana v podpaneli Vlastnosti postranného panelu: 1) V otvorenom postrannom paneli (Zobraziť > Postranný panel) zvolíme záložku Vlastnosti. 2) Kliknutím na značku (+) otvoríme pole Strana (ak je zatvorené) 3) Kliknutím na tlačidlo Okraj otvoríme okno, v ktorom zadáme požadované rozmery do číselných polí Vlastné (kliknutím na tlačidlo Viac možností sa otvorí okno Štýl strany). Pridávanie poznámok do dokumentu Autori a recenzenti často používajú poznámky na výmenu nápadov, kladenie otázok alebo označenie vecí, ktorým je potrebné venovať pozornosť. Na poznámkovanie možno vybrať blok textu pozostávajúci z viacerých odsekov, alebo môžeme vybrať len jeden bod, kam sa poznámka vloží. Keď chceme do textu vložiť poznámku, vyberieme text alebo umiestnime kurzor na miesto, na ktoré sa má poznámka vzťahovať, a z ponuky zvolíme Vložiť > Poznámka alebo stlačíme kombináciu klávesov Ctrl+Alt+C. Na danom mieste sa vytvorí značka, ktorá bude bodkovanou čiarou prepojená s poľom na pravej strane strany, kam môžeme zadať text poznámky. Súčasne napravo od vodorovného pravítka nad textom pribudne tlačidlo Poznámky; jeho stlačením môžeme poznámky skryť alebo zobraziť, ak sú skryté. Writer automaticky pridá na koniec poznámky meno autora a časovú pečiatku, ktorá indikuje čas vytvorenia poznámky. Obrázok 84 znázorňuje text s poznámkami od dvoch rôznych autorov. Obrázok 84: Príklad poznámok 114

111 Ak chceme zmeniť meno, ktoré sa zobrazuje v poli Autor v komentári, z ponuky zvolíme Nástroje > Možnosti > Údaje o používateľovi. Ak dokument upravuje viac ako jedna osoba, každému autorovi je automaticky priradená iná farba pozadia poznámky. Keď na komentár klikneme pravým tlačidlom myši, v kontextovej ponuke budeme môcť zmazať danú poznámku, zmazať všetky poznámky od daného autora, alebo zmazať všetky poznámky v dokumente. Z tejto ponuky môžeme na formátovanie textu poznámky použiť niektoré základné príkazy. Text vložený do schránky môžeme vložiť pomocou tlačidla Vložiť. Obvyklým spôsobom môžeme zmeniť typ písma, veľkosť a zarovnanie. Keď sa chceme presunúť z jednej poznámky na druhú, otvoríme Navigátor (F5), rozbalíme časť Poznámky a klikneme na text poznámky, na ktorú sa chceme presunúť. Textový kurzor sa presunie na miesto, kde je poznámka ukotvená. Ak na poznámku v navigátore klikneme pravým tlačidlom myši, môžeme ju rýchlo upraviť alebo zmazať. Medzi poznámkami sa môže presúvať aj pomocou klávesnice. Pomocou kombinácie klávesov Ctrl+Alt+Page Down sa presunieme na nasledujúcu poznámku a Ctrl+Alt+Page Up na predchádzajúcu poznámku. Vytváranie obsahu Program Writer má funkciu na automatické vytváranie obsahu z nadpisov v dokumente. Pred jej spustením je potrebné sa uistiť, či sú nadpisy vytvorené s konzistentnými štýlmi. Napríklad môžeme použiť štýl Nadpis 1 pre názvy kapitol a štýly Nadpis 2 a Nadpis 3 pre podnadpisy v kapitole. Aj keď sa v programe Writer dá obsah dodatočne prispôsobiť, väčšinou postačujú štandardné nastavenia. Vytvorenie obsahu je jednoduché: 1) Pri vytváraní dokumentu odlišujeme štýly odsekov rôznymi úrovňami nadpisov (napr. pre nadpis kapitoly a nadpisy častí): Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3, atď. Ich názvy sa potom objavia ako položky obsahu. 2) Umiestnime kurzor na miesto, na ktoré chceme vložiť obsah. 3) Zvolíme Vložiť > Registre a tabuľky > Registre a tabuľky. 4) V dialógovom okne Vložiť register/obsah nič nemeníme. Klikneme na OK. Ak pridáme alebo odstránime text (tak, že sa nadpisy posunú na iné strany) alebo pridáme, zmažeme alebo zmeníme nadpisy, je potrebné obsah aktualizovať. Urobíme to takto: 1) Umiestnime kurzor do obsahu. 2) Klikneme pravým tlačidlom myši a z kontextovej ponuky zvolíme Aktualizovať register/obsah. Poznámka Ak nie je možné do obsahu umiestniť kurzor, v okne Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Pomôcky pre formátovanie a zaškrtneme pole Zapnúť v časti Kurzor v chránených oblastiach. Obsah je možné kedykoľvek prispôsobiť. Klikneme naň pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Upraviť register/obsah. Viac informácií o možnostiach úprav sa nachádza v kapitole 12, Vytváranie obsahov, registrov a bibliografie v príručke Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Kapitola 4 Začíname s programom Writer 115

112 Vytváranie registrov a zoznamov literatúry Registre a zoznamy literatúry sa vkladajú podobným spôsobom ako obsahy. Tento proces podrobne opisuje kapitola 12, Vytváranie obsahov, registrov a zoznamov literatúry v príručke Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Okrem abecedných registrov Writer umožňuje vytvárať zoznamy ilustrácií, tabuliek a objektov, a je tiež možné vytvoriť vlastný zoznam či register. Napríklad môžeme vytvoriť osobitný register obsahujúci iba vedecké názvy rastlinných druhov a osobitný pre ľudové názvy druhov. Pred vytvorením nových typov registrov je potrebné najskôr začleniť položky registra do dokumentu programu Writer. Práca s grafikou V programe Writer je grafika trojakého typu: Obrázky, vrátane fotografií, kresieb, skenovaných obrázkov atď. diagramy vytvorené pomocou kresliacich nástrojov balíka LibreOffice, grafy vytvorené pomocou súčasti balíka LibreOffice nazvanej Chart. Viac informácií sa nachádza v kapitole 11, Grafika, galéria a písmomaľba, a v kapitole 8, Práca s grafikou, v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Tlačenie Viac informácií o zobrazovaní náhľadu pred tlačou, nastavení tlače, čiernobielej tlači na farebnej tlačiarni, tlači brožúr a ďalších možnostiach tlače sa nachádza v kapitole 10, Tlačenie, exportovanie a posielanie mailom tejto príručky a v kapitole 5, Tlačenie, exportovanie, faxovanie a posielanie mailom v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Vytváranie hromadnej korešpondencie Writer poskytuje užitočné funkcie na vytváranie a tlač: viacerých personalizovaných kópií dokumentu na rozposielanie podľa zoznamu adries príjemcov, štítkov s adresami a obálok. Všetky tieto možnosti používajú registrovaný zdroj údajov (tabuľkový zošit alebo databázu obsahujúcu mená, adresy a ďalšie informácie). Tento proces opisuje kapitola 11, Tvorba hromadnej korešpondencie, v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Sledovanie zmien v dokumente Na nájdenie zmien vykonaných v dokumente je možné použiť niekoľko metód. 1) Dokument so zmenami uložíme (v inom priečinku alebo pod iným názvom alebo oboje) a následne použijeme Writer na porovnanie pôvodného a nového dokumentu a na zobrazenie rozdielov. Zvolíme Upraviť > Porovnať dokument. Táto technika je užitočná, najmä ak sme jediná osoba pracujúca s dokumentom, pretože bráni narastaniu veľkosti a zložitosti súboru, ako je tomu pri ostatných metódach. 116

113 2) Verzie dokumentu ukladáme ako súčasť pôvodného súboru. Táto metóda však môže spôsobiť problémy pri veľkých a zložitejších dokumentoch, a to najmä vtedy, ak verzie ukladáme často. Tejto metóde sa radšej treba vyhnúť. 3) Použijeme revízne značky programu Writer, ktorými poukážeme na miesto kam sme niečo pridali, niečo zmazali alebo kde sme zmenili formátovanie. Pred začatím úprav zvolíme Upraviť > Sledovanie zmien > Záznam. Neskôr môže autor alebo iná osoba urobiť revíziu a prijať alebo zamietnuť každú zmenu. Zvolíme Upraviť > Sledovanie zmien > Zobraziť. Klikneme pravým tlačidlom myši na jednotlivé zmeny a z kontextovej ponuky zvolíme Prijať zmenu alebo Odmietnuť zmenu. Ak chceme vidieť zoznam všetkých zmien a prijať ich alebo zamietnuť pomocou neho, zvolíme Upraviť > Sledovanie zmien > Prijať alebo odmietnuť. Podrobnosti nájdeme v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Tip Nie všetky zmeny sa zaznamenávajú. Napríklad sa nezaznamenáva zmena zarážok z ľavého zarovnania na pravé, zmena vzorcov (rovníc) alebo pripojená grafika. Používanie polí Polia v programe Writer sú veľmi užitočným prvkom. Používajú sa pre údaje, ktoré sa v dokumente menia (ako napríklad aktuálny čas alebo celkový počet strán) a na vkladanie vlastností dokumentu, ako napríklad názov, meno autora a posledná aktualizácia. Polia sú základom krížových odkazov (pozri nižšie), automatického číslovania obrázkov, tabuliek, nadpisov a ďalších prvkov. Okrem toho sú základom širokého rozsahu ďalších funkcií, o ktorých hovorí kapitola 14, Práca s poľami v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Odkazy na iné časti dokumentu Ak odkazy na iné časti dokumentu vkladáme priamo, tieto sa veľmi ľahko môžu stať neaktuálnymi, ak zmeníme poradie tém alebo prvkov, pridáme alebo odstránime text alebo zmeníme nadpis. Writer poskytuje dva spôsoby ako zaistiť, aby krížové odkazy boli aktuálne vložením odkazov na iné časti rovnakého alebo iného dokumentu pomocou: hypertextových odkazov a krížových odkazov. Tieto dve metódy vedú k rovnakému výsledku: ak na odkaz v otvorenom dokumente programu Writer klikneme a súčasne pridržíme stlačený kláves Ctrl, dostaneme sa priamo na odkazované miesto. Sú tu však zásadné rozdiely: Text v hypertextovom odkaze sa automaticky neaktualizuje, ak zmeníme text položky, na ktorú odkazuje (je potrebné ho zmeniť ručne). Text krížového odkazu sa však prispôsobí. Pri použití hypertextových odkazov nemôžeme vybrať, na ktorý typ obsahu chceme odkazovať (napríklad na vybraný text alebo stranu); pri použití krížových odkazov vybrať môžeme (napríklad môžeme odkazovať aj na záložky). Ak chceme vložiť hypertextový odkaz na objekt (napríklad grafiku) so zmysluplným textom, je potrebné tomuto objektu priradiť názov zhodný s týmto požadovaným textom (napríklad obrázok 6 namiesto predvoleného textu Grafika6)) alebo musíme v dialógovom okne Hypertextový odkaz zobrazený text modifikovať. Na rozdiel od toho krížové odkazy, odkazujúce na obrázky, automaticky zobrazujú užitočný text a pri ich vytváraní máme možnosť zvoliť jednu z možných variant. Kapitola 4 Začíname s programom Writer 117

114 Pri ukladaní dokumentu programu Writer do HTML formátu však hypertextové odkazy zostanú aktívne, no krížové odkazy nie. Oba typy pritom zostanú aktívne, ak dokument exportujeme do PDF. Používanie hypertextových odkazov Najjednoduchší spôsob, ako sa dá vložiť hypertextový odkaz na inú časť rovnakého dokumentu, je použitie okna Navigátor: 1) Otvoríme dokument obsahujúci položky, ktoré chceme navzájom prepojiť. 2) Otvoríme Navigátor kliknutím na jeho tlačidlo, zvolením položky ponuky Zobraziť > Navigátor, alebo stlačením klávesu F5. 3) Klikneme na tlačidlo so šípkou Režim presunutia a zvolíme Vložiť ako hypertextový odkaz. 4) V zozname v dolnej časti okna Navigátor zvolíme dokument obsahujúci položku, na ktorú chceme odkázať. 5) V zozname okna Navigátor zvolíme položku, ktorú chceme vložiť ako hypertextový odkaz. 6) Túto položku presunieme na miesto v dokumente, kde chceme hypertextový odkaz vytvoriť. Názov položky sa vloží do dokumentu ako aktívny hypertextový odkaz. Na vytváranie a úpravu hypertextových odkazov v rámci dokumentu a medzi dokumentmi sa dá použiť aj dialógové okno Hypertextový odkaz. Viac informácií sa nachádza v kapitole 12, Vytváranie webových strán. Obrázok 85: Vkladanie hypertextového odkazu pomocou Navigátora Používanie krížových odkazov Ak do textu priamo zadávame odkazy na iné časti dokumentu, tieto sa ľahko môžu stať neaktuálne, ak zmeníme nadpis, pridáme obrázky alebo zmeníme poradie kapitol. Nahradením ručne zadaných krížových odkazov automatickými zaručíme, že tieto sa pri aktualizácii polí automaticky aktualizujú a tak vždy budú zobrazovať aktuálny text alebo číslo strany. Karta Krížové odkazy v dialógovom okne Polia obsahuje zoznam niekoľkých položiek, ako napríklad nadpisy, záložky, obrázky, tabuľky, a číslované položky, ako napríklad kroky v rôznych postupoch. Môžeme tiež vytvoriť svoje vlastné referenčné položky. Viac informácií sa nachádza v časti Nastavenie odkazov v kapitole 14, Práca s poľami v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). 118

115 Keď chceme vložiť krížový odkaz na nadpis, obrázok, záložku alebo inú položku: 1) Umiestnime kurzor v dokumente na miesto kam chceme krížový odkaz vložiť. 2) Ak nie je otvorené dialógové okno Polia, zvolíme Vložiť > Krížový odkaz, čím sa otvorí. V ňom na karte Krížové odkazy (obrázok 86) v zozname Typ zvolíme typ položky, na ktorú chceme odkázať (napríklad Nadpis alebo obrázok). Túto kartu môžeme nechať otvorenú na opakované vkladanie ďalších krížových odkazov. 3) Klikneme na požadovanú položku v zozname Výber, ktorý zobrazuje všetky položky vybraného typu. V zozname Vložiť odkaz na zvolíme požadovaný formát odkazu. Tento zoznam sa mení na základe vybraného typu odkazu. Najčastejšie sa používa Odkaz (vloží celý text nadpisu alebo názvu), Kategória a číslo (vloží slovo obrázok alebo Tabuľka a jeho číslo, no bez textu názvu), Číslovanie (vloží iba číslo tabuľky a obrázka, bez slova Obrázok a Tabuľka ) alebo Strana (vloží číslo strany, na ktorej sa nachádza odkazovaný text). Klikneme na Vložiť. Obrázok 86: Karta Krížové odkazy v dialógovom okne Polia Používanie záložiek Záložky sú zobrazené v Navigátore, z ktorého k nim môžeme pristupovať tak, že na ne klikneme myšou. Na záložky môžeme odkazovať pomocou krížového odkazu, ako aj pomocou hypertextového odkazu, tak ako je uvedené vyššie. 1) Označíme text, ktorý chceme vložiť ako záložku. Zvolíme Vložiť > Záložka. Kapitola 4 Začíname s programom Writer 119

116 2) Otvorí sa okno Vložiť záložku, v ktorom väčšie pole zobrazuje zoznam doteraz zadefinovaných záložiek. Do horného poľa zadáme názov pre túto záložku, a potom klikneme na OK. Obrázok 87: Vkladanie záložiek Používanie hlavných dokumentov Hlavné dokumenty sa zvyčajne používajú na vytváranie rozsiahlych dokumentov, ako sú napríklad knihy, diplomové práce či dlhé výkazy, alebo sa používajú vtedy, ak viac ľudí píše rôzne kapitoly alebo iné časti dokumentu pričom nechceme, aby museli súčasne pracovať s rovnakým súborom. Hlavné dokumenty spájajú oddelené textové dokumenty do jedného veľkého dokumentu, pričom zjednocujú formátovanie, obsah, bibliografiu, register a iné zoznamy. Hlavné dokumenty v programe Writer spoľahlivo fungujú. Pokiaľ sa však s nimi nezoznámime, môže sa nám zdať, že sú nespoľahlivé, alebo že ich použitie je zložité. Viac informácií o hlavných dokumentoch sa nachádza v kapitole 13, Práca s hlavnými dokumentmi v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Vytváranie vyplňovacích formulárov Bežný textový dokument sprostredkuje prijímateľovi informácie. Medzi ne patrí napríklad list, výkaz alebo brožúra. Čitateľ v nich zvyčajne môže upravovať všetko alebo nič. Formulár má časti textu, ktoré nie je možné upravovať, a iné časti, ktoré sú určené na to, aby ich čitateľ upravil. Napríklad dotazník má úvod a otázky (ktoré sa nemenia) a prázdne miesta na zadanie odpovede. Formuláre sa používajú troma spôsobmi: Keď chceme vytvoriť jednoduchý dokument, ktorý má adresát doplniť, ako napríklad dotazník, ktorý rozošleme skupine ľudí, ktorí ho potom vrátia späť. Keď sa chceme pripojiť do databázy alebo zdroja údajov a umožniť používateľovi zadať informácie. Niekto, kto prijíma objednávky, môže vkladať informácie z každej objednávky do databázy pomocou formulára. Keď chceme prezerať informácie v databáze alebo zo zdroja údajov. Napríklad knihovníci takto môžu získavať informácie o knihách. Program Writer poskytuje niekoľko prvkov na vkladanie informácií do formulára vrátane zaškrtávacích polí, výberových tlačidiel, textových polí, roletových zoznamov a číselných polí. Viac informácii sa nachádza v kapitole 15, Používanie formulárov v programe Writer, v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). 120

117 Kapitola 5 Začíname s programom Calc Používanie tabuľkových zošitov s balíkom LibreOffice

118 Čo je Calc? Calc súčasť balíka LibreOffice určená na prácu s tabuľkovými zošitmi. Do zošitov môžeme vkladať údaje (zvyčajne číselné) a potom s nimi pracovať tak, aby sme získali určité výsledky. Je tiež možné zadať údaje a potom použiť Calc spôsobom typu Čo ak a zmenou niektorých údajov preskúmať, ako sa zmenia výsledky bez toho, aby sme museli nanovo vytvárať nový zošit alebo hárok. Medzi prostriedky poskytované programom Calc patria: funkcie, ktoré možno použiť na vytváranie vzorcov na zložité výpočty s údajmi, databázové funkcie, ako zoradenie, uloženie a filtrovanie, dynamické grafy; je možné použiť široký rozsah 2D a 3D grafov makrá na zaznamenávanie a spúšťanie často opakovaných úloh, pričom medzi podporované skriptovacie jazyky na tvorbu makier patria LibreOffice Basic, Python, BeanShell a JavaScript, schopnosť otvárať, upravovať a ukladať zošity Microsoft Excel, importovať a exportovať zošity do viacerých formátov, vrátane HTML, CSV, PDF a PostScript. Poznámka Ak chceme v LibreOffice použiť makro vytvorené pomocou jazyka VBA v programe Microsoft Excel, musíme najskôr upraviť jeho kód pomocou editora LibreOffice Basic IDE. Viac podrobností sa nachádza v kapitole 13, Začíname s makrami, a v kapitole 12, Makrá v programe Calc v knihe Návod na používanie programu Calc (Calc Guide). Tabuľkové zošity, hárky a bunky Calc pracuje s dokumentmi, ktoré voláme tabuľkové zošity alebo len krátko zošity. Zošity obsahujú niekoľko samostatných hárkov, každý hárok obsahuje bunky zoradené do riadkov a stĺpcov. Každá bunka sa dá identifikovať podľa čísla riadka a písmena stĺpca. Bunky môžu uchovávať jednotlivé prvky (text, čísla, vzorce atď), ktoré umožňujú zobrazovať a spracovávať údaje. Každý zošit môže mať veľa hárkov a každý hárok môže mať veľa buniek. V programe Calc môže mať každý hárok až riadkov ( riadkov vo verzii Calc 3.2 a skorších) a 1024 stĺpcov. Hlavné okno programu Calc Keď spustíme program Calc, otvorí sa jeho hlavné okno (obrázok 88. Jeho hlavné časti sú opísané nižšie. Titulná lišta Titulná lišta je umiestnená v hornej časti okna a zobrazuje názov aktuálneho tabuľkového zošita. Keď je vytvorený nový zošit, jeho názov je Bez názvu X, kde X je číslo. Keď zošit ukladáme prvýkrát, zobrazí sa výzva na zadanie názvu. 122

119 Hlavná ponuka Hlavná ponuka má v jednotlivých ponukách a ich podponukách mnohé položky. Hlavnú ponuku môžeme upraviť, viac informácií o tom nájdeme v kapitole 14, Prispôsobenie LibreOffice. Obrázok 88: Hlavné okno programu Calc bez postranného panelu Súbor obsahuje príkazy, ktoré sa vzťahujú na celý dokument, ako napríklad Otvoriť, Uložiť, Sprievodcovia, Exportovať ako PDF, Tlač, Elektronické podpisy a ďalšie. Upraviť obsahuje príkazy na úpravu dokumentov, ako napríklad Späť, Kopírovať, Sledovanie zmien, Vyplniť, Zásuvný modul a ďalšie. Zobraziť obsahuje príkazy na zmenu vzhľadu používateľského rozhrania Calcu, ako napríklad Panely nástrojov, Hlavičky riadkov a stĺpcov, Celá obrazovka, Lupa a ďalšie. Vložiť obsahuje príkazy na vkladanie prvkov do zošitov, ako napríklad Bunky, Riadky, Stĺpce, Hárky, obrázok a ďalšie. Formát obsahuje príkazy na modifikáciu rozloženia hárku, ako napríklad Bunky, Strana, Štýly a formátovanie, Zarovnanie a ďalšie. Nástroje obsahuje rôzne funkcie, ktoré pomáhajú pri kontrole a úprave hárkov, ako napríklad Kontrola pravopisu, Zdieľať dokument, Galéria, Makrá a ďalšie. Údaje obsahuje nástroje na prácu s údajmi v zošite, ako napríklad Definovať oblasť, Zoradiť, Konsolidovať a ďalšie. Okno obsahuje príkazy na zobrazovanie okien, ako napríklad Nové okno, Rozdeliť a ďalšie. Pomocník obsahuje odkazy na funkcie súvisiace s poskytovaním pomoci a doplnkové funkcie, ako napríklad Pomocník LibreOffice, Informácia o licencii, Vyhľadať aktualizácie a ďalšie. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 123

120 Panely nástrojov Pokiaľ spustíme Calc v štandardnom nastavení, panely nástrojov Štandardný a Formátovanie budú ukotvené v hornej časti pracovnej plochy (obrázok 88). Panely programu Calc môžu byť ukotvené na pevnom mieste alebo môžu voľne plávať, čo v prípade potreby umožňuje ich umiestnenie na vhodnejšiu pozíciu. Ukotvené panely nástrojov možno presúvať na iné miesto na pracovnej ploche alebo je z nich možné urobiť plávajúce panely. Plávajúce panely je možné zasa ukotviť. Ikony (niekedy nazývané tlačidlá) na týchto nástrojových paneloch poskytujú široký rozsah najpoužívanejších príkazov a funkcií. Ikony možno z panelu odstrániť alebo ich možno pridať. Viac informácií o tom nájdeme v kapitole 14, Prispôsobenie LibreOffice. Panel vzorcov Panel vzorcov je umiestnený v hornej časti hárku na pracovnej ploche. Panel vzorcov je v tejto pozícii ukotvený permanentne a nemožno ho spraviť plávajúcim. Ak nie je viditeľný, vojdeme do Zobraziť v hlavnej ponuke a zvolíme Panel vzorcov. Obrázok 89: Panel vzorcov Panel vzorcov má tieto súčasti (zľava doprava, obrázok 89): Pole názvu zobrazuje odkaz na bunku, ktorý pozostáva z kombinácie písem a číslic, napríklad A1. Číslo určuje stĺpec a písmeno určuje riadok vybranej bunky. Sprievodca funkciou otvorí dialógové okno, v ktorom možno požadovanú funkciu vyhľadať v zozname dostupných funkcií. Toto okno je veľmi užitočné, pretože zobrazuje aj to, ako sú funkcie definované. Celkom kliknutie na tlačidlo Celkom vloží do aktuálnej bunky vzorec, ktorý sčíta čísla v bunkách nad aktuálnou bunkou. Ak v bunkách nad aktuálnou bunkou nie sú čísla, potom sa sčítajú čísla v bunkách naľavo od aktuálnej bunky. Funkcia kliknutím na tlačidlo Funkcia sa do vybranej bunky a do vstupného riadka vloží znamienko rovná sa (=), čím sa umožní zadávanie vzorca. Vstupný riadok zobrazuje obsah vybranej bunky (údaje, vzorec, funkcia) a umožňuje jeho úpravu. Obsah bunky možno upraviť aj priamo v bunke, a to tak, že na bunku dvojklikneme. Keď do bunky zapíšeme nový údaj, tlačidlá Celkom a Funkcia sa zmenia na Zrušiť a Prijať Poznámka V tabuľkových zošitoch pojem funkcia predstavuje oveľa viac, ako je bežná matematická funkcia. Viac informácií sa nachádza v kapitole 7, Použivanie vzorcov a funkcií v knihe Návod na používanie programu Calc (Calc Guide). Rozloženie hárka Jednotlivé bunky Hlavná časť pracovnej plochy programu Calc zobrazuje bunky vo forme mriežky. Každá bunka je vytvorená priesečníkom stĺpcov a riadkov v hárku. 124

121 Nad bunkami a vľavo od buniek sú ich hlavičky, ktoré obsahujú písmená a čísla. Hlavičky stĺpcov používajú písmená od A a pokračujú doprava. Hlavičky riadkov používajú číslice od 1 a pokračujú nadol. Hlavičky stĺpcov a riadkov tvoria adresu bunky, ktorá sa objavuje v poli Pole názvu na paneli vzorcov (obrázok 89). Ak hlavičky nie sú viditeľné, vojdeme do Zobraziť v hlavnej ponuke a zvolíme Hlavičky riadkov a stĺpcov. Záložky hárkov V programe Calc môžeme mať v zošite viac ako len jeden hárok. V dolnej časti mriežky buniek sa nachádzajú záložky hárkov, ktoré indikujú, koľko hárkov máme v zošite. Kliknutie na záložku umožní prístup k jednotlivým hárkom a zobrazí ich. Aktívny hárok je indikovaný bielym pozadím jeho záložky (predvolené nastavenie programu Calc) Môžeme však vybrať aj viacero záložiek naraz, ak pri klikaní na ne pridržíme kláves Ctrl. Predvolený názov hárka (Hárok1, Hárok2, atď.), zmeníme tak, že na jeho záložku klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Premenovať hárok. Otvorí sa okno, v ktorom môžeme zadať nový názov hárka. Kliknutím na tlačidlo OK okno zavrieme. Farbu záložky hárka zmeníme tak, že na ňu klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Farba záložky, čím sa otvorí okno Farba záložky (obrázok 90). Vyberieme farbu a klikneme na OK, čím okno zavrieme. Informácie o tom, ako do tejto palety pridať ďalšie farby nájdeme v kapitole 14, Prispôsobenie LibreOffice. Obrázok 90: Okno Farba záložky Stavový riadok Stavový riadok programu Calc (obrázok 91), poskytuje informácie o zošite a rôzne pohodlné možnosti na rýchlu zmenu jeho niektorých vlastností. Väčšina polí je pritom podobná, ako v ostatných súčastiach balíka LibreOffice. Viac informácií sa nachádza v kapitole 1, Úvod do LibreOffice v tejto knihe a v kapitole 1, Predstavujeme program Calc v knihe Návod na používanie programu Calc (Calc Guide). Obrázok 91: Stavový riadok programu Calc Kapitola 5 Začíname s programom Calc 125

122 Postranný panel Postranný panel programu Calc (Zobraziť > Postranný panel) sa nachádza na pravej strane pracovnej plochy. Je kombináciou panelov s nástrojmi a dialógových okien a pozostáva z piatich podpanelov: Vlastnosti, Štýly a formátovanie, Galéria, Navigátor a Funkcie. Každý podpanel má svoju ikonu na paneli záložiek vpravo od postranného panelu, ktoré nám umožnia prepínanie medzi podpanelmi. Obrázok 92: Postranný panel programu Calc s otvoreným podpanelom Vlastnosti Podpanely sú: Vlastnosti: Tento podpanel má štyri polia. Znak: Poskytuje ovládacie prvky na formátovanie textu, ako napríklad rez písma, jeho 126 veľkosť a farbu. Niektoré ovládacie prvky, ako napríklad horný index, sa aktivujú len vtedy, ak je aktivovaná úprava bunky a kurzor sa nachádza v bunke alebo vo vstupnom riadku Panelu vzorcov. Zarovnanie: Poskytuje ovládacie prvky rôznych možností na zarovnanie textu, vrátane vodorovného a zvislého zarovnania, zalamovania, zlučovania buniek, orientácie textu a zvislého usporiadania textu. Vzhľad bunky: Poskytuje ovládacie prvky nastavení vzhľadu, vrátane farby pozadia, typu orámovania bunky, farby a štýlu čiar mriežky. Formát čísla: Poskytuje možnosti na rýchlu zmenu formátu čísel vrátane desatinných čísel, meny, dátumov a logických hodnôt. V každom poli sa nachádza tlačidlo Viac možností, pomocou ktorého otvoríme dialógové okno s rozsiahlejšou ponukou nástrojov. Dialógové okno, ktoré sa otvorí, uzamkne dokument, až kým okno nezavrieme. Štýly a formátovanie: Tento podpanel je totožný s ukotviteľným panelom, ktorý sa otvorí, ak klikneme na tlačidlo Štýly a formátovanie (F11) z panelu Formátovanie textu. Galéria: Tento podpanel je totožný s ukotviteľným panelom, ktorý sa otvorí, ak klikneme na tlačidlo Galéria na paneli Štandardný alebo zvolíme Nástroje > Galéria v hlavnej ponuke.

123 Navigátor: Tento podpanel je v zásade totožný s ukotviteľným panelom, ktorý sa otvorí, ak klikneme na tlačidlo Navigátor na paneli Štandardný alebo zvolíme Zobraziť > Navigátor (F5) v hlavnej ponuke. Chýba v ňom jedine tlačidlo Obsah. Funkcie: Tento podpanel je totožný s ukotviteľným panelom, ktorý sa otvorí, ak zvolíme Vložiť > Zoznam funkcií v hlavnej ponuke. Na pravej strane každého otvoreného podpanelu sa nachádza tlačidlo Zatvoriť (X), ktorým možno podpanel zatvoriť, pričom zostane otvorený len panel so záložkami. Opätovným kliknutím na ľubovoľnú zo záložiek podpanel otvoríme. Postranný panel možno skryť alebo zobraziť, ak je skrytý, kliknutím na manipulátor Skryť/Zobraziť, ktorý sa nachádza na okraji panelu. Pomocou neho tiež môžeme upraviť šírku panelu. Otvorenie CSV súboru Súbory Comma-separated-values (CSV, hodnoty oddelené čiarkou) sú tabuľkové súbory vo forme textu, v ktorom sú hodnoty oddelené vybraným znakom, ako napríklad čiarka alebo bodkočiarka. Každý riadok CSV súboru reprezentuje jeden riadok hárku. Text je zadaný v úvodzovkách, čísla sú zadané bez úvodzoviek. Obrázok 93: Dialógové okno Import textu Kapitola 5 Začíname s programom Calc 127

124 Keď chceme otvoriť CSV súbor v programe Calc: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Otvoriť a nájdeme CSV súbor, ktorý chceme otvoriť. 2) Vyberieme ho a klikneme na Otvoriť. CSV súbory obvykle majú príponu.csv. Niektoré CSV súbory však môžu mať príponu.txt. 3) Otvorí sa okno Import textu (obrázok 93), ktoré mám umožní zadať viaceré údaje, ktoré sú pri importe CSV súborov do programu Calc dôležité. Kliknutím na tlačidlo OK súbor importujeme.pri importovaní CSV súborov do programu Calc možno zadať nasledujúce údaje: Importovať Znaková sada špecifikuje sadu znakov, ktorá sa má použiť pri importovaní. Jazyk určuje, ako sa budú importovať číselné reťazce. Ak je jazyk na importovanie CSV nastavený na hodnotu Predvolené, Calc použije globálne nastavený jazyk používateľského rozhrania. Ak je jazyk nastavený na konkrétnu hodnotu, táto sa použije na importovanie čísel. Od riadka špecifikuje, od ktorého riadka chceme spustiť importovanie. Riadky sú viditeľné v náhľade, ktorý sa nachádza v spodnej časti. Možnosti oddeľovača Špecifikuje, či je na oddeľovanie položiek údajov použitý oddeľovací znak, alebo či je použitá pevná šírka záznamov. Pevná šírka údaje sa rozdelia do stĺpcov na základe pevnej šírky záznamov (s rovnakým počtom znakov). Šírku nastavíme kliknutím na pravítko v náhľade. Oddelené pomocou zvolíme znak oddeľujúci jednotlivé údajové záznamy. Ak zvolíme Iný, môžeme špecifikovať vlastný oddeľovací znak. Tento znak sa musí v údajoch vyskytovať. Zlúčiť oddeľovače zlúči po sebe nasledujúce oddeľovače a odstráni prázdne záznamy. Oddeľovač textu zvolíme znak, ktorý oddeľuje textové údaje. Iné možnosti Pole v úvodzovkách ako text ak zaškrtneme túto možnosť, polia alebo bunky, ktorých celý obsah je v úvodzovkách (prvý a posledný znak sú zhodné s oddeľovačom textu), sa importujú ako text. Rozpoznávať špeciálne čísla ak je zaškrtnutá táto možnosť, Calc bude automaticky rozpoznávať formát čísel, vrátane špeciálnych formátov, ako sú dátum, čas a vedecká notácia. Vybraný jazyk tiež ovplyvňuje to, ako sú špeciálne čísla definované, lebo v rôznych jazykoch a jazykových regiónoch sa pre ne používajú rôzne konvencie. Pokiaľ táto možnosť zaškrtnutá nie je, Calc bude konvertovať len desatinné čísla. Všetko ostatné, vrátane čísel vo vedeckej notácii, budú importované ako text. Desatinné číslo môže pozostávať z číslic 0-9, oddeľovačov tisícov a desatinného oddeľovača. Oddeľovače tisícov a desatinný oddeľovač môžu byť v rôznych jazykoch a jazykových regiónoch rôzne. Polia zobrazuje, ako budú údaje po importovaní rozdelené do stĺpcov. Typ stĺpca Ak v náhľade vyberieme stĺpec, môžeme zvoliť, ktorý typ údajov treba pri 128 importovaní v stĺpci použiť. Štandardný Calc samostatne určí typ údajov. Text importované údaje budú považované za text.

125 Anglicky (USA) vyhľadajú a vložia sa čísla formátované podľa zásad americkej angličtiny bez ohľadu na jazyk operačného systému. Číslo sa pritom nebude formátovať. Ak sa nenájdu žiadne takéto čísla, použije sa štandardné formátovanie. Skryť údaje v stĺpci nebudú importované. Ukladanie tabuľkových zošitov Viac informácií o tom, ako ručne a automaticky ukladať tabuľkové zošity, nájdeme kapitole 1, Predstavujeme LibreOffice. Calc dokáže údaje ukladať vo viacerých formátoch a dokáže ich aj exportovať do súborov vo formátoch PDF, HTML a XHTML. Viac sa dozvieme v knihe Návod na používanie programu Calc (Calc Guide), v kapitole 6, Tlač, exportovanie a odosielanie. Ukladanie v iných tabuľkových formátoch Ak si chceme vymieňať dokumenty s používateľmi programu Microsoft Excel, ktorí nechcú, nevedia alebo nemôžu prijímať súbory vo formáte Open Document Format (ODF) (*.ods), môžeme ich uložiť do súboru pre Microsoft Excel. 1) Tabuľkový zošit najskôr uložíme vo formáte *.ods. 2) 3) 4) 5) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Uložiť ako, čím sa otvorí okno Uložiť ako (obrázok 94) Do poľa Názov súboru zadáme názov súboru. V roletovej ponuke Typ súboru zvolíme typ tabuľkového formátu, ktorý chceme použiť. Ak je povolená voľba Automatická prípona súboru, k menu sa automaticky pridá správna prípona podľa zvoleného typu. 6) Klikneme na Uložiť. 7) Zakaždým, keď klikneme na Uložiť, otvorí sa okno Potvrdiť formát súboru (obrázok 95). Klikneme na Použiť formát XXX, ak chceme pokračovať v ukladaní vo vybranom formáte, alebo klikneme na Použiť formát ODF, čím zošit uložíme vo formáte ODS programu Calc. 8) Ak na uloženie zvolíme formát Text CSV (*.csv), otvorí sa okno Exportovať textový súbor (obrázok 96), ktoré umožní výber sady znakov, oddeľovača polí a textu a ďalších, ktoré sa použijú pri vytváraní CSV súboru. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 129

126 Obrázok 94: Dialógové okno Uložiť ako Obrázok 95: Dialógové okno Potvrdiť formát súboru 130

127 Obrázok 96: Dialógové okno Exportovať textový súbor na ukladanie CSV súborov Tip Ak chceme, aby Calc vždy ukladal dokumenty do iného ako predvoleného formátu ODF, vojdeme do Nástroje > Možnosti > Načítať/Uložiť > Všeobecné. V sekcii s názvom Predvolený formát súborov a nastavenia ODF v položke Typ dokumentu zvolíme Zošit a v položke Vždy ukladať ako zvolíme svoj preferovaný formát. Pohyb v zošite Program Calc poskytuje veľa spôsobov, ako sa pohybovať v zošite z bunky na bunku alebo z hárku na hárok. Môžeme zvoliť ten, ktorý nám najviac vyhovuje. Pohyb medzi bunkami Ak je vybraná (aktivovaná) jedna bunka, jej okraje sú zvýraznené. Ak je vybraná skupina buniek, ich plocha je farebne zvýraznená. Farba zvýraznených okrajov a farba zvýraznenej plochy môžu byť rôzne v rôznych operačných systémoch a závisia tiež na nastavení LibreOffice. Pomocou myši kurzor myši umiestnime nad bunku a klikneme ľavým tlačidlom myši. Pomocou odkazu na bunku zvýrazníme alebo odstránime existujúcu odkaz na bunku v poli názvu na paneli vzorcov (obrázok 89 na strane 137). Zadáme adresu bunky, na ktorú chceme prejsť, a stlačíme kláves Enter. V odkazoch na bunky sa nerozlišuje veľkosť písmen, a tak odkaz a3 rovnako ako A3 aktivuje tú istú bunku. Pomocou navigátora klikneme na ikonu Navigátor na štandardnom paneli nástrojov alebo stlačíme kláves F5, čím sa otvorí okno Navigátor (obrázok 97) alebo klikneme na záložku Navigátora v postrannom paneli. Zadáme adresu bunky do polí Stĺpec a Riadok a stlačíme kláves Enter. Pomocou klávesu Enter stlačenie klávesu Enter aktivuje bunku na nasledujúcom riadku smerom nadol. Stlačenie Shift+Enter aktivuje bunku na predchádzajúcom riadku smerom nahor. Pomocou klávesu Tabulátor stlačenie tabulátora aktivuje bunku v nasledujúcom stĺpci vpravo. Stlačenie Shift+Tab aktivuje bunku v predchádzajúcom stĺpci vľavo. Pomocou šípok stlačením šípky na klávesnici sa aktivácia bunky presunie v jej smere. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 131

128 Obrázok 97: Okno navigátora v programe Calc Pomocou klávesov Home, End, Page Up a Page Down Home aktivuje prvú bunku v riadku. End aktivuje poslednú bunku vpravo, ktorá na danom riadku obsahuje údaje. Page Down aktivuje bunku o jednu obrazovku nadol. Page Up aktivuje bunku o jednu obrazovku nahor. Prechod medzi hárkami Hárky v zošite sú navzájom nezávislé, môžeme ich však prepojiť vytvorením odkazu z jedného na druhý. Na prechod medzi hárkami v zošite môžeme použiť tri spôsoby: Pomocou navigátora hárok otvoríme dvojkliknutím na zoznam hárkov v navigátore (obrázok 97). Pomocou klávesnice stlačením kombinácie klávesov Ctrl+Page Down sa presunieme na hárok vpravo a pomocou Ctrl+Page Up na hárok vľavo. Pomocou myši kliknutím na záložku hárku v spodnej časti zošita prejdeme do daného hárku. Ak máme v zošite veľa hárkov, niektoré záložky môžu byť skryté za vodorovným posúvačom v dolnej časti obrazovky. V tomto prípade: Využijeme štyri tlačidlá naľavo od záložiek a posunieme hárky tak, aby boli viditeľné (obrázok 98). Ak nie sú zobrazené záložky všetkých hárkov, môžeme posunúť ľavý okraj posúvača. Kliknutím pravým tlačidlom myši na ktorúkoľvek šípku vľavo od záložiek sa otvorí kontextová ponuka, v ktorej môžeme hárok vybrať (obrázok 99). 132

129 Poznámka Ak do zošita vložíme nový hárok, Calc na jeho pomenovanie automaticky použije nasledujúce číslo v poradí. Umiestnenie nového hárka závisí na polohe aktuálneho hárka, a tak sa číslovanie hárku nemusí zhodovať s jeho numerickým poradím. Preto sa odporúča hárky pomenovať, vďaka čomu budú ľahšie identifikovateľné. Obrázok 98: Použitie záložiek hárkov Obrázok 99: Kliknutie pravým tlačidlom myši na šípku Pohyb pomocou klávesnice V hárku sa môžeme pohybovať aj pomocou klávesov alebo pomocou ich kombinácie. Pod kombináciou rozumieme stlačenie viacerých klávesov naraz, ako je napríklad kombinácia Ctrl+Home, pomocou ktorej prejdeme do bunky A1. V tabuľke Tabuľka 4 je uvedený zoznam klávesov a ich kombinácií, ktoré môžeme použiť na pohyb v hárku. Tabuľka 4. Pohyb medzi bunkami pomocou klávesnice Klávesová skratka Pohyb medzi bunkami Presunie aktiváciu o jednu bunku doprava Presunie aktiváciu o jednu bunku doľava Presunie aktiváciu o jednu bunku nahor Presunie aktiváciu o jednu bunku nadol Kapitola 5 Začíname s programom Calc 133

130 Klávesová skratka Ctrl+ Pohyb medzi bunkami Ak je aktívna bunka prázdna, aktivácia sa presunie do prvej obsadenej bunky vpravo. Ak aktívna bunka obsahuje údaje, aktivácia sa presunie do poslednej obsadenej bunky v aktuálnom bloku údajov vpravo. Ak vpravo od aktívnej bunky nie sú žiadne údaje, aktivácia sa presunie do poslednej bunky v riadku. Ctrl+ Ak je aktívna bunka prázdna, aktivácia sa presunie poslednej obsadenej bunky vľavo. Ak aktívna bunka obsahuje údaje, aktivácia sa presunie do prvej obsadenej bunky v aktuálnom bloku údajov vľavo. Ak vľavo od aktívnej bunky nie sú žiadne údaje, aktivuje sa prvá bunka v riadku. Ctrl+ Ak je aktívna bunka prázdna, aktivácia sa presunie prvej obsadenej bunky smerom nahor. Ak aktívna bunka obsahuje údaje, aktivácia sa presunie do zhora prvej obsadenej bunky v aktuálnom bloku údajov. Ak nadol od aktívnej bunky nie sú žiadne údaje, aktivácia sa presunie do poslednej bunky v stĺpci. Ctrl+ Ak je aktívna bunka prázdna, aktivácia sa presunie prvej obsadenej bunky smerom nadol. Ak aktívna bunka obsahuje údaje, aktivácia sa presunie do zdola poslednej obsadenej bunky v aktuálnom bloku údajov. Ak nadol od aktívnej bunky nie sú žiadne údaje, aktivácia sa presunie do poslednej bunky v stĺpci. Ctrl+Home Aktivuje bunku A1 v rovnakom hárku. Ctrl+End Aktivuje bunku v pravom dolnom rohu obdĺžnikovej oblasti, ktorá v hárku ohraničuje všetky obsadené bunky. Alt+Page Down Aktivuje bunku o jednu obrazovku doprava (ak je to možné) Alt+Page Up Aktivuje bunku o jednu obrazovku doľava (ak je to možné) Ctrl+Page Down Aktivuje naposledy aktivovanú bunku v nasledujúcom hárku vpravo, ak taký hárok existuje. Ctrl+Page Up Aktivuje naposledy aktivovanú bunku v predchádzajúcom hárku vľavo, ak taký hárok existuje. Tab Presunie aktiváciu o jednu bunku vpravo Shift+Tab Presunie aktiváciu o jednu bunku vľavo Enter O jednu bunku nadol (ak nebolo používateľom zmenené) Shift+Enter O jednu bunku nahol (ak nebolo používateľom zmenené) 134

131 Prispôsobenie klávesu Enter Smer, ktorým sa po stlačení klávesu Enter aktivácia bunky presunie, môžeme nastaviť pomocou ponuky Nástroje > Možnosti > LibreOffice Calc > Všeobecné. Z roletovej ponuky zvolíme smer, ktorým sa má aktivácia presunúť. Nastavenie iného ako predvoleného smeru presunu môže byť užitočné v niektorých súboroch alebo typoch údajov. Kláves Enter môže byť použitý aj na prepínanie režimu úprav. Prvé dve voľby v časti Nastavenia vstupu (obrázok 100) umožňujú zmeniť nastavenie klávesu Enter. Obrázok 100: Prispôsobenie klávesu Enter Výber položiek v hárku Výber buniek Jedna bunka Kliknutím ľavým tlačidlom myši na bunku. Svoju voľbu si môžeme overiť v poli názvu na paneli vzorcov (obrázok 89 na strane 137). Súvislá oblasť buniek Oblasť buniek môžeme vybrať pomocou klávesnice alebo myši. Keď chceme oblasť buniek vybrať pomocou ťahania myši: 1) Klikneme na bunku, ktorá má byť v rohu oblasti. 2) Stlačíme a držíme ľavé tlačidlo myši. 3) Presunieme kurzor myši po obrazovke. 4) Keď je zvýraznená požadovaná oblasť, ľavé tlačidlo myši pustíme. Keď chceme oblasť buniek vybrať bez ťahania myši: 1) Klikneme na bunku, ktorá má byť v rohu oblasti. 2) Presunieme kurzor myši do opačného rohu oblasti buniek. 3) Pridržíme kláves Shift a klikneme ľavým tlačidlom myši. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 135

132 Tip Súvislú oblasť buniek môžeme vybrať aj tak, že najskôr klikneme do poľa Režim výberu v stavovom riadku (obrázok 91 na strane 138), v ponuke zaškrtneme Rozšíriť výber a následne klikneme do opačného rohu oblasti, ktorú chceme vybrať. Následne treba v tejto ponuke opäť nastaviť Štandardný výber, lebo v opačnom prípade kliknutím na bunku budeme aj naďalej nechcene meniť veľkosť vybranej oblasti namiesto obvyklého výberu bunky. Keď chceme vybrať oblasť buniek bez použitia myši: 1) Pomocou šípok nastavíme bunku, ktorá má byť v rohu oblasti. 2) Pridržíme kláves Shift a pomocou šípok vyberieme oblasť. Tip Oblasť buniek je možné vybrať aj priamym zápisom do poľa názvu. Klikneme do poľa názvu na paneli vzorcov (obrázok 89 na strane 137). Do poľa zadáme adresu ľavej hornej bunky, za ňou dvojbodku (:), a potom adresu pravej dolnej bunky vyberanej oblasti. Ak napríklad chceme vybrať rozsah buniek od bunky A3 po bunku C6, zadáme A3:C6 a stlačíme kláves Enter. Nesúvislá oblasť buniek 1) Vyberieme bunku alebo oblasť buniek pomocou jednej z predchádzajúcich metód. 2) Presunieme kurzor myši nad ďalšiu bunku alebo nad rohovú bunku ďalšej oblasti. 3) Pridržíme kláves Ctrl a klikneme na bunku alebo klikneme na rohovú bunku a ťahaním vyberieme pridávanú oblasť. 4) Postup opakujeme, pokým je to potrebné. Výber stĺpcov a riadkov Jeden stĺpec alebo riadok Keď chceme vybrať jeden stĺpec, klikneme na jeho hlavičku (obrázok 88 na strane 136). Keď chceme vybrať jeden riadok, klikneme na jeho hlavičku. Viacero stĺpcov alebo riadkov Keď chceme vybrať viacero stĺpcov alebo riadkov vedľa seba: 1) Klikneme na prvý stĺpec alebo riadok vo vyberanej skupine. 2) Pridržíme kláves Shift. 3) Klikneme na posledný požadovaný stĺpec alebo riadok. Keď chceme vybrať viacero nesúvislých stĺpcov alebo riadkov: 1) Klikneme na prvý stĺpec alebo riadok vo vyberanej skupine. 2) Pridržíme kláves Ctrl. 3) Klikneme na požadované stĺpce alebo riadky, pričom kláves Ctrl stále držíme. Celý hárok Keď chceme vybrať celý hárok, klikneme na pole medzi hlavičkou stĺpca A a hlavičkou riadka 1 (obrázok 101), stlačíme kombináciu klávesov Ctrl+A alebo v hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Vybrať všetko. 136

133 Obrázok 101: Pole na výber celého hárku Výber hárkov Vybrať môžeme jeden alebo aj viacero hárkov. Výber viacerých hárkov môže byť výhodný, ak chceme urobiť zmeny naraz v mnohých hárkoch. Jeden hárok Klikneme na záložku hárku, ktorý chceme vybrať. Farba tejto záložky sa zmení na bielu. Viacero hárkov súvisle Keď chceme vybrať viacero hárkov súvisle za sebou: 1) Klikneme na záložku prvého požadovaného hárku. 2) Kurzor myši presunieme nad záložku posledného požadovaného hárku. 3) Pridržíme kláves Shift a na záložku klikneme. 4) Farba všetkých záložiek medzi týmito dvoma záložkami sa zmení na bielu (predvolené správanie). Každá akcia, ktorú odteraz vykonáme, ovplyvní všetky vybrané hárky. Viacero hárkov nesúvisle Keď chceme vybrať viacero hárkov, ktoré nie sú súvisle za sebou: 1) Klikneme na záložku prvého požadovaného hárku. 2) Kurzor myši presunieme nad záložku nasledujúceho požadovaného hárku. 3) Pridržíme kláves Ctrl a na záložku klikneme. 4) Postup opakujeme, pokým je to potrebné. 5) Farba všetkých vybraných záložiek sa zmení na bielu (predvolené správanie). Každá akcia, ktorú odteraz vykonáme, ovplyvní všetky vybrané hárky. Všetky hárky Všetky hárky môžeme vybrať tak, že klikneme pravým tlačidlom myši na záložku jedného hárku a v kontextovej ponuke zvolíme Vybrať všetky hárky. Práca so stĺpcami a riadkami Vkladanie stĺpcov a riadkov Keď vkladáme nový stĺpec, vloží sa vľavo od vybraného stĺpca. Keď vkladáme nový riadok, vloží sa nad vybraný riadok. Poznámka Bunky v nových stĺpcoch alebo riadkoch budú formátované tak, ako zodpovedajúce bunky v stĺpci alebo riadku pred alebo nad novým vloženým stĺpcom alebo riadkom. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 137

134 Jeden stĺpec alebo riadok Pomocou ponuky Vložiť: 1) Vyberieme bunku, stĺpec alebo riadok, kam chceme vložiť nový stĺpec alebo riadok. 2) Zvolíme Vložiť zvolíme buď Vložiť > Stĺpce alebo Vložiť > Riadky z hlavnej ponuky. Pomocou myši: 1) Vyberieme bunku, stĺpec alebo riadok, kam chceme vložiť nový stĺpec alebo riadok. 2) Klikneme pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca alebo riadka. 3) V kontextovej ponuke zvolíme buď Vložiť stĺpec vľavo alebo Vložiť riadok nad. Viacero stĺpcov alebo riadkov Namiesto vkladania jednotlivých stĺpcov alebo riadkov môžeme vložiť viacero stĺpcov alebo riadkov naraz. 1) Vyberieme požadované stĺpce alebo riadky podľa časti Viacero stĺpcov alebo riadkov na strane ) Pokračujeme rovnako ako pri vkladaní jedného stĺpca alebo riadka. Odstraňovanie stĺpcov a riadkov Jeden stĺpec alebo riadok Odstrániť jeden stĺpec alebo riadok: 1) Vyberieme bunku v stĺpci alebo riadku, ktorý chceme odstrániť. 2) Zvolíme Upraviť > Odstrániť bunky v hlavnej ponuke alebo klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Odstrániť. 3) V okne Odstrániť bunky zvolíme požadovanú možnosť (obrázok 102). Obrázok 102: Dialógové okno Odstrániť bunky Alternatívna možnosť: 1) Klikneme na hlavičku riadka alebo stĺpca, čím riadok alebo stĺpec vyberieme. 2) Zvolíme Upraviť > Odstrániť bunky v hlavnej ponuke alebo klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Odstrániť stĺpce alebo Odstrániť riadky. Viacero stĺpcov alebo riadkov Viacero stĺpcov alebo riadkov odstránime: 1) Vyberieme požadované stĺpce alebo riadky podľa časti Viacero stĺpcov alebo riadkov na strane ) Zvolíme Upraviť > Odstrániť bunky v hlavnej ponuke alebo klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Odstrániť stĺpce alebo Odstrániť riadky. 138

135 Práca s hárkami Vloženie nového hárku Klikneme na ikonu Vložiť hárok. Týmto sa nový hárok vloží za posledný hárok bez otvárania dialógového okna Vložiť hárok. V nasledujúcom postupe sa otvorí okno Vložiť hárok (obrázok 103), v ktorom môžeme zadať polohu nového hárku, pridať viac ako jeden hárok, nový hárok pomenovať alebo nový hárok načítať zo súboru. 1) Vyberieme hárok, kam chceme nový hárok vložiť, a zvolíme Vložiť > Hárok v hlavnej ponuke. 2) Vyberieme hárok, kam chceme nový hárok vložiť, a v kontextovej ponuke zvolíme Vložiť hárok. 3) Klikneme na prázdne miesto za záložkami hárkov. 4) Pravým tlačidlom myši klikneme na prázdne miesto za záložkami hárkov a v kontextovej ponuke zvolíme Vložiť hárok. Obrázok 103: Dialógové okno Vložiť hárok Presúvanie a kopírovanie hárkov Hárky je možné presúvať a kopírovať v rámci toho istého zošita buď pomocou myši alebo pomocou dialógového okna Presunúť/kopírovať hárok. Na kopírovanie hárku do iného zošita treba použiť okno Presunúť/kopírovať hárok. Presúvanie pomocou myši Keď chceme hárok presunúť na iné miesto v rovnakom zošite, uchopíme ho za jeho záložku stlačením ľavého tlačidla myši, presunieme ju doľava alebo doprava a na novom mieste tlačidlo myši uvoľníme. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 139

136 Keď chceme hárok skopírovať na iné miesto v zošite, počas presúvania záložky hárku pridržíme kláves Ctrl (alebo kláves Option v systémoch Mac). Kurzor myši sa môže zmeniť na znamienko plus v závislosti na nastavení operačného systému. Pomocou dialógového okna Okno Presunúť/kopírovať hárok (obrázok 104) umožňuje zadať, či hárok kopírujeme do rovnakého alebo iného zošita, jeho polohu v zošite, ako aj názov presunutého alebo skopírovaného hárka. 1) V aktuálnom zošite klikneme pravým tlačidlom myši na záložku hárku, ktorý chceme kopírovať alebo presunúť, a zvolíme Presunúť/kopírovať hárok v kontextovej ponuke alebo Upraviť > Hárok > Presunúť/kopírovať v hlavnej ponuke. 2) V okne zvolíme Presunúť, ak chceme hárok presunúť, alebo Kopírovať, ak ho chceme skopírovať. 3) V roletovej ponuke Do dokumentu zvolíme zošit, do ktorého chceme hárok umiestniť. Môže to byť rovnaký zošit, iný otvorený zošit, alebo môžeme vytvoriť nový zošit. 4) V položke Vložiť pred zvolíme, kam chceme hárok umiestniť. 5) Do poľa Nový názov zadáme nový názov hárku, ak ho chceme zmeniť. Ak ho nezadáme, Calc použije predvolený názov (Hárok1, Hárok2, atď). 6) Kliknutím na OK potvrdíme nastavenia a okno zatvoríme. Upozornenie Pokiaľ presúvame alebo kopírujeme do iného zošita, môže vzniknúť konflikt so vzorcami prepojenými v pôvodnom zošite do iných hárkov. Obrázok 104: Dialógové okno Presunúť/kopírovať hárok 140

137 Odstraňovanie hárkov Ak chceme odstrániť jeden hárok, klikneme pravým tlačidlom myši na jeho záložku a v kontextovej ponuke zvolíme Odstrániť hárok alebo v hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Hárok > Odstrániť. Kliknutím na Áno odstraňovanie potvrdíme. Ak chceme odstrániť viacero hárkov, vyberieme ich (pozri Výber hárkov na strane 150), potom na jednu z vybraných záložiek klikneme pravým tlačidlom myši a z kontextovej ponuky zvolíme Odstrániť hárok alebo z hlavnej ponuky zvolíme Upraviť > Hárok > Odstrániť. Kliknutím na Áno odstraňovanie potvrdíme. Premenovávanie hárkov Predvolený názov pre pridaný hárok je HárokX, kde X je číslo pridávaného hárka. Takéto názvy sú pri malom počte hárkov v zošite vhodné, no pri veľkých počtoch hárkov sú neprehľadné a je lepšie hárky pomenovať inak. Keď chceme hárok premenovať, môžeme použiť jeden z nasledujúcich spôsobov: Zadáme názov do textového poľa Názov pri jeho vytváraní pomocou dialógového okna Vložiť hárok (obrázok 103 na strane 152). Klikneme pravým tlačidlom myši na záložku hárku, v kontextovej ponuke zvolíme Premenovať hárok a nahradíme súčasný názov novým názvom. Dvojklikneme na záložku hárku, čím otvoríme dialógové okno Premenovať hárok. Poznámka Názov hárku sa musí začínať písmenom alebo číslom, iné znaky vrátane medzery nie sú povolené. Ostatné znaky môžu byť písmeno, číslica, medzera alebo podčiarkovník. Pri pokuse o priradenie neplatného názvu sa zobrazí chybová správa. Prehliadanie údajov v programe Calc Zmena zobrazenia dokumentu Funkciu lupy je možné použiť na zmenu mierky zobrazenia, teda na zobrazenie väčšieho alebo menšieho počtu buniek v okne. Viac informácií o lupe sa nachádza v kapitole 1, Predstavujeme LibreOffice. Ukotvenie riadkov a stĺpcov Ukotvenie uzamkne určitý počet riadkov v hornej časti hárku, určitý počet stĺpcov v ľavej časti hárku alebo obe naraz. Keď potom rolujeme hárok, ukotvené stĺpce a riadky zostanú stále zobrazené. Obrázok 105 zobrazuje niekoľko ukotvených riadkov a stĺpcov. Na obrázku vidíme hrubšiu vodorovnú čiaru medzi riadkami 4 a 5 a hrubšiu zvislú čiaru medzi stĺpcami C a D, ktoré vymedzujú ukotvené oblasti. Riadok 5 až riadok 494 a stĺpec D až stĺpec P boli zrolované mimo strany. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 141

138 Obrázok 105: Ukotvené riadky a stĺpce Ukotvenie riadkov alebo stĺpcov 1) Klikneme na hlavičku riadka, nad ktorý chceme vložiť bod ukotvenia, alebo na hlavičku stĺpca, pred ktorý chceme vložiť bod ukotvenia. 2) V hlavnej ponuke otvoríme položku Okno > Ukotviť. Zobrazí sa hrubšia čiara, ktorá indikuje polohu ukotvenia. Ukotvenie riadkov a stĺpcov 1) Klikneme na bunku, ktorá má byť tesne pod vodorovným ukotvením a zároveň tesne za zvislým ukotvením. 2) V hlavnej ponuke otvoríme položku Okno > Ukotviť. Zobrazí sa hrubšia čiara, ktorá indikuje polohu ukotvenia. Zrušenie ukotvenia V hlavnej ponuke zvolíme položku Okno a v nej zrušíme voľbu Ukotviť. Čiary indikujúce ukotvenie zmiznú. Rozdelenie obrazovky Druhý spôsob, ako zmeniť zobrazenie hárka, je rozdelenie obrazovky (používa sa aj názov rozdelenie okna ). Obrazovka sa dá rozdeliť vodorovne, zvislo alebo oboma spôsobmi naraz, čím môžeme súčasne zobraziť až štyri časti hárku. Príklad je znázornený na obrázku 106, pričom rozdelenie je indikované zvýrazneným orámovaním buniek. Prečo by sme to mali používať? Predstavme si veľký hárok, v ktorom je v jednej časti bunka s číslom, používaným troma vzorcami v iných bunkách. Pomocou techniky rozdelenia obrazovky môžeme umiestniť bunky obsahujúce čísla do jednej časti a zvyšné bunky so vzorcami do iných častí. Potom môžeme meniť čísla v bunkách a sledovať, aký vplyv to má na výsledok vzorcov. Obrázok 106: Príklad rozdelenia obrazovky 142

139 Vertikálne alebo horizontálne rozdelenie obrazovky 1) Klikneme na hlavičku riadka, nad ktorý chceme vložiť bod rozdelenia, alebo na hlavičku stĺpca, pred ktorý chceme vložiť bod rozdelenia. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Okno > Rozdeliť. Medzi riadkami a stĺpcami za zvýraznia okraje buniek, čo indikuje polohu ukotvenia (obrázok 107). 3) Alternatívna možnosť Ak chceme obrazovku rozdeliť len vodorovne, môžeme myšou uchytiť malý obdĺžnik s vodorovnou čiarkou, ktorý je umiestnený nad zvislým posúvačom, a posunúť ho pod bunku, pod ktorú chceme umiestniť rozdelenie. Obdĺžnik sa pri posúvaní zmení na sivú rozdeľovaciu čiaru. Ak chceme obrazovku rozdeliť len zvisle, môžeme myšou uchytiť malý obdĺžnik so zvislou čiarkou, ktorý je umiestnený vpravo od vodorovného posúvača, a posunúť ho napravo od bunky, za ktorú chceme umiestniť rozdelenie. Obdĺžnik sa pri posúvaní zmení na sivú rozdeľovaciu čiaru. Vertikálne a horizontálne rozdelenie obrazovky 1) Klikneme na bunku, ktorá má byť tesne pod vodorovným a zároveň tesne za zvislým rozdelením. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Okno > Rozdeliť. Medzi bunkami sa zobrazí sivá čiara, ktorá indikuje polohu rozdelenia. Obrázok 107: Príklad rozdelenia obrazovky Odstránenie rozdelenia Keď chceme rozdelenie obrazovky zrušiť, použijeme jednu z týchto možností: Myšou postupne uchopíme deliace čiary a presunieme ich späť na pôvodné miesta na konci posúvačov. V hlavnej ponuke zvolíme položku Okno a v nej zrušíme voľbu Rozdeliť. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 143

140 Zadávanie údajov pomocou klávesnice Väčšina údajov sa v programe Calc dá zadať pomocou klávesnice. Čísla Klikneme na bunku a napíšeme číslo pomocou numerických klávesov v hlavnej alebo v numerickej časti klávesnice. Čísla sú štandardne zarovnané na pravú stranu. Záporné čísla Keď chceme zadať záporné číslo, buď napíšeme znamienko mínus ( ) rovno pred číslo alebo pred ľavú zátvorku, ako v tomto príklade: (1234). Výsledok je v oboch prípadoch rovnaký: Úvodné nuly Ak chceme pri zadávaní čísel v bunke zachovať minimálny počet číslic, ako napríklad 0012, je potrebné zadať počet úvodných núl podľa nasledujúceho návodu: Metóda 1 1) Vyberieme bunku a následne na ňu buď klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Formátovať bunky, v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Bunky, alebo použijeme klávesovú skratku Ctrl+1. Otvorí sa okno Formátovať bunky (obrázok 108). Obrázok 108: Dialógové okno Formátovať bunky karta Čísla 2) Zvolíme kartu Čísla a v nej zvolíme Číslo v zozname Kategória. 144

141 3) Nižšie vo voľbe Možnosti > Úvodné nuly zadáme minimálny požadovaný počet číselných znakov. Napríklad, ak požadujeme minimálne štyri znaky, zadáme 4. Čísla s menším počtom znakov ako 4 sa potom zobrazia s úvodnými nulami, napríklad z 12 sa stane ) Klikneme na OK. Číslo si však interne zachová svoj bežný formát, a tak ho aj bude program vyhodnocovať, pokiaľ bude použité ako argument vo funkciách alebo vzorcoch. Metóda 2 1) Vyberieme bunku. 2) Otvoríme postranný panel (Zobraziť > Postranný panel) a klikneme na ikonu Otvoriť pole (+), čím otvoríme pole Formát čísla. 3) V zozname Kategória zvolíme položku Číslo. 4) Hodnotu Úvodné nuly nastavíme na 4. Zmena formátovania sa prejaví okamžite. Obrázok 109: Nastavenie úvodných núl Ak číslo zadáme s úvodnými nulami, napríklad 01481, bez toho, aby sme najskôr nastavili parameter Úvodné nuly, tak ich LibreOffice automaticky odstráni. Ak chceme úvodné nuly v zadávanom čísle zachovať: 1) Pred číslom napíšeme apostrof ('), napríklad ' ) Aktivujeme inú bunku. Apostrof sa automaticky skryje, úvodné nuly sa zachovajú a číslo sa skonvertuje na text, ktorý je zarovnaný doľava. Čísla ako text Čísla môžeme ako text zadať jedným z nasledujúcich spôsobov: Metóda 1 1) Vyberieme bunku a následne na ňu buď klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Formátovať bunky, v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Bunky, alebo použijeme klávesovú skratku Ctrl+1. Otvorí sa okno Formátovať bunky (obrázok 108). 2) Overíme si, či je zobrazená karta Čísla a na nej zvolíme Text zo zoznamu Kategória. 3) Klikneme na OK. Čísla sa skonvertujú na text, ktorý je predvolene zarovnaný vľavo. Metóda 2 1) Vyberieme bunku. 2) Otvoríme postranný panel (Zobraziť > Postranný panel) a klikneme na ikonu Otvoriť pole (+), čím otvoríme pole Formát čísla. 3) V zozname Kategória zvolíme položku Text. Zmena formátovania sa prejaví okamžite. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 145

142 4) Klikneme na bunku, kam číslo zadávame. Zadáme číslo a zrušíme aktiváciu bunky (klikneme niekde inde), aby sa formátovanie použilo. Poznámka Čísla, ktoré boli skonvertované na text, budú všetkých vzorcoch v zošite vyhodnotené ako nula. Funkcie vo vzorcoch textové položky ignorujú. Text Klikneme na bunku a napíšeme text. Text je štandardne zarovnaný na ľavú stranu. Dátum a čas Vyberieme bunku a zadáme dátum alebo čas. Jednotlivé časti dátumu je možné oddeľovať bodkou ( alebo ), spojovníkom (len 15-10) alebo možno použiť text (15. október 2013), pričom bodka za dňom nie je povinná a rok môže byť zadaný štyrmi alebo dvomi číslicami alebo ho možno aj vynechať. Formát dátumu sa po zadaní automaticky zmení na predvolený formát. Prvky času oddeľujeme dvojbodkou (13:45 alebo 13:45:20). Formát času sa po zadaní automaticky zmení na predvolený formát. Na zmenu formátu dátumu a času, ktorý Calc používa, použijeme nasledujúci postup: Metóda 1 1) Vyberieme bunku a následne na ňu buď klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Formátovať bunky, v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Bunky, alebo použijeme klávesovú skratku Ctrl+1. Otvorí sa okno Formátovať bunky (obrázok 108). 2) Overíme si, či je zobrazená karta Čísla a na nej zvolíme Dátum alebo Čas zo zoznamu Kategória. 3) Požadovaný formát zvolíme v zozname Formát. 4) Klikneme na OK. Metóda 2 1) Vyberieme bunku. 2) Otvoríme postranný panel (Zobraziť > Postranný panel) a klikneme na ikonu Otvoriť pole (+), čím otvoríme pole Formát čísla. 3) V zozname Kategória zvolíme položku Dátum alebo klikneme na ikonu Dátum pod zoznamom. 4) Klikneme na tlačidlo Viac možností na titulnej lište poľa, čím otvoríme dialógové okno Formátovať bunky. 5) Požadovaný formát zvolíme v zozname Obrázok 110: Výber dátumu a Viac možností Formát. 6) Klikneme na OK. 146

143 Možnosti automatickej opravy Calc počas zadávania údajov automaticky robí veľa opráv, pokiaľ ich vykonávanie nevypneme. Automatické opravy môžeme zrušiť stlačením Ctrl+Z alebo jednoducho prepísaním automaticky opraveného textu požadovaným. Ak chceme zmeniť nastavenia automatickej opravy, v hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Možnosti automatickej opravy, čím sa otvorí okno Automatické opravy (obrázok 111). Obrázok 111: Okno Automatické opravy Nahradiť Na tejto karte môžeme upraviť tabuľku náhrad pre automatickú korekciu chýb alebo pre náhradu skratiek. Výnimky Tu zadáme skratky alebo iné kombinácie znakov, ktoré sa nemajú automaticky nahrádzať. Možnosti Na tejto karte môžeme určiť, ktoré opravy sa majú vykonávať počas písania. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 147

144 Lokalizované možnosti Tu môžeme špecifikovať možnosti automatických opráv pre úvodzovky a ďalšie možnosti, špecifické pre jednotlivé jazyky. Obnoviť Kliknutím na Obnoviť nastavíme zmenené hodnoty na predvolené hodnoty programu LibreOffice. Vypnutie automatických zmien Niektoré automatické zmeny sa pri zadávaní textu použijú až po stlačení medzerníka. Tento typ zmien môžeme zapnúť alebo vypnúť. V hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Obsah bunky > Automatické doplňovanie textu alebo zrušíme zaškrtnutie tejto voľby. Urýchlenie zadávania údajov Zadávanie údajov do hárku môže byť veľmi prácne, program Calc však poskytuje niekoľko nástrojov, ktoré prácu uľahčia. Základnou možnosťou je presúvanie obsahu jednej bunky do druhej pomocou myši. Mnohí používatelia za užitočnú považujú funkciu Automatické doplňovanie. Program Calc však obsahuje aj niekoľko nástrojov na zautomatizovanie vstupu, najmä pri opakujúcich sa vstupoch. Medzi ne patrí nástroj Vyplnenie, výberové zoznamy a možnosť zadávať údaje do viacerých hárkov rovnakého zošita. Používanie nástroja Vyplnenie Nástroj Vyplnenie sa používa na duplikovanie existujúceho obsahu alebo na vytvorenie postupnosti vo vybranej oblasti buniek (obrázok 112). 1) Vyberieme bunku, ktorej obsah chceme kopírovať, alebo z ktorého chceme vytvoriť postupnosť. 2) Bez pustenia tlačidla myši ťahaním vyberieme oblasť, alebo oblasť vyberieme kliknutím na jej poslednú bunku pri stlačenom klávese Shift. 3) V hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Vyplniť a smer, v ktorom chceme údaje kopírovať (Nahor, Nadol, Vľavo alebo Vpravo) alebo Postupnosť. Druhou možnosťou je použiť zjednodušený postup. 1) Vyberieme bunku, ktorej obsah chceme kopírovať, alebo z ktorého chceme vytvoriť postupnosť. 2) Kurzor presunieme nad štvorček v jej pravom dolnom rohu. Kurzor zmení tvar. 3) Stlačíme ľavé tlačidlo myši a kurzor potiahneme smerom, v ktorom chceme bunky vyplniť. Ak bunka obsahuje text, bunky sa v danom smere vyplnia rovnakým textom. Ak bunka obsahuje číslo, bunky sa vyplnia postupnosťou čísel. 148

145 Obrázok 112: Používanie nástroja Vyplnenie Vyplňovanie postupnosťou Ak v hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Vyplniť > Postupnosť, otvorí sa okno Vyplniť postupnosť (obrázok 113). V ňom môžeme zvoliť požadovaný typ postupnosti. Obrázok 113: Dialógové okno Vyplniť postupnosť Smer určuje smer vytvárania postupnosti. Nadol vo vybranej oblasti buniek vytvorí postupnosť smerom nadol s použitím zadaného prírastku až po zadanú konečnú hodnotu. Vpravo vo vybranej oblasti buniek vytvorí postupnosť smerom doprava s použitím zadaného prírastku až po zadanú konečnú hodnotu. Nahor vo vybranej oblasti buniek vytvorí postupnosť smerom nahor s použitím zadaného prírastku až po zadanú konečnú hodnotu. Vľavo vo vybranej oblasti buniek vytvorí postupnosť smerom doľava s použitím zadaného prírastku až po zadanú konečnú hodnotu. Druh postupnosti určuje druh postupnosti Aritmetická vytvorí aritmetickú postupnosť so zadaným prírastkom a konečnou hodnotou. Geometrická vytvorí geometrickú postupnosť so zadaným prírastkom a konečnou hodnotou. Dátumová vytvorí dátumovú postupnosť so zadaným prírastkom a konečnou hodnotou dátumu. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 149

146 Automaticky Vytvorí postupnosť na základe údajov vo vyplnených bunkách vybranej oblasti. Funkcia pri vypĺňaní využíva prispôsobiteľné zoznamy. Napríklad, ak do prvej bunky zadáme 'január', postupnosť sa doplní podľa zoznamu, ktorý je definovaný v LibreOffice > Nástroje > Možnosti > LibreOffice Calc > Zoradené zoznamy. Pri automatickom vyplňovaní sa Calc snaží do postupnosti doplniť hodnoty podľa zadaného vzoru. Napríklad, číselná postupnosť 1,3,5 sa automaticky doplní číslami 7,9,11,13 a dátumy a sa doplnia dátumami s dvojtýždňovým odstupom. Jednotka času v tejto časti zvolíme požadovanú jednotku času. Časť je aktívna len pokiaľ je vybraný Dátum v časti Druh postupnosti. Deň použijeme, pokiaľ chceme vytvoriť sedemdňovú dátumovú postupnosť. Pracovný deň použijeme, pokiaľ chceme vytvoriť dátumovú postupnosť len z pracovných dní. Mesiac použijeme, pokiaľ chceme vytvoriť postupnosť z názvov mesiacov. Rok použijeme, pokiaľ chceme vytvoriť postupnosť rokov. Počiatočná hodnota počiatočná hodnota postupnosti. Tu môžeme použiť čísla, dátumy a časy. Konečná hodnota konečná hodnota postupnosti. Tu môžeme použiť čísla, dátumy a časy. Prírastok hodnota, ktorá určuje zmenu prvkov postupnosti v závislosti na jej type. Tieto hodnoty možno zadať, len keď je vybraná aritmetická,geometrická alebo dátumová postupnosť. Definovanie zoradených zoznamov Keď chceme definovať vlastný zoradený zoznam na použitie pri vyplňovaní: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice Calc > Zoradené zoznamy, čím otvoríme okno Zoradené zoznamy (obrázok 114). Toto okno zobrazuje už definované zoznamy v poli Zoznamy na ľavej strane a jednotlivé prvky vybraného zoznamu v poli Položky. 2) Klikneme na Nový, čím sa pole Položky vyčistí. 3) Položky nového zoznamu napíšeme do poľa Položky (jednu do každého riadka). 4) Klikneme na Pridať, čím sa nový zoznam objaví v poli Zoznamy. 5) Kliknutím na OK nový zoznam uložíme. 150

147 Obrázok 114: Dialógové okno Zoradené zoznamy Používanie výberových zoznamov Výberové zoznamy sú dostupné iba pre text a ich použitie je obmedzené len na text, ktorý už bol zadaný do rovnakého stĺpca. 1) Vyberieme bunku v stĺpci alebo riadku, ktorý obsahuje bunky s textovými položkami. 2) Klikneme na ňu pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Výberový zoznam (objaví sa len vtedy, ak je v stĺpci aspoň jedna bunka s textom). Otvorí sa roletový zoznam, v ktorom sa nachádzajú všetky textové položky z daného stĺpca. 3) Klikneme na požadovanú položku, ktorá sa následne vloží do bunky. Zdieľanie obsahu medzi hárkami Ten istý údaj je možné vložiť naraz do rovnakej bunky vo viacerých hárkoch zošitu, napríklad vtedy, keď chceme vo všetkých hárkoch vytvoriť rovnaký zoznam jednotlivcov alebo organizácií. Nemusíme teda zoznam vkladať jednotlivo na každý hárok, môžeme ho naraz vložiť na všetky hárky. 1) V hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Hárok > Vybrať a otvoríme okno Vybrať hárky. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 151

148 Obrázok 115: Dialógové okno Vybrať hárky 2) Tu vyberieme jednotlivé hárky, do ktorých chceme údaje vložiť. Pomocou klávesov Shift a Ctrl (Options na Mac-och) vyberieme viacero hárkov. 3) Kliknutím na OK výber hárkov potvrdíme, pričom ich záložky zmenia farbu. 4) Údaje zadáme do prvého z vybraných hárkov, pričom sa vložia aj do ostatných. Poznámka Táto technika bez upozornenia prepíše všetky údaje, ktoré sú už v príslušných bunkách na ostatných hárkoch. Nesmieme zabudnúť na zrušenie výberu hárkov po vložení spoločných údajov pred vkladaním nezávislých údajov. Overovanie obsahu bunky Pri vytváraní zošitov, ktoré budú používať iní ľudia, možno budeme chcieť zaistiť, aby boli nimi zadané údaje platné a aby boli zadané do správnych buniek. Overenie platnosti môžeme použiť aj na svoju vlastnú prácu ako pomôcku pri zadávaní zložitých alebo menej často používaných údajov. Vyplňovanie postupnosťou a výberové zoznamy umožňujú spracovať určité typy údajov, ktoré sú obmedzené na preddefinované informácie. Ak chceme overiť údaje zadané používateľom, vyberieme bunku a v hlavnej ponuke zvolíme Údaje > Platnosť, kde definujeme typ obsahu, ktorý môže byť do bunky vložený. Bunka napríklad môže vyžadovať dátum, celé číslo bez písmen alebo desatinnej čiarky alebo to, že nesmie zostať prázdna. Podľa toho, akú platnosť nastavíme, nástroj môže tiež definovať rozsah obsahu, ktorý môže byť vložený, môže poskytnúť pomocné informácie na vysvetlenie pravidiel, ktoré sú pri danej bunke nastavené, a môže uviesť, čo by mali používatelia urobiť, keď je obsah bunky neplatný. Môžeme tiež nastaviť bunku tak, aby neplatný obsah odmietla, prijala ho s upozornením, alebo spustila makro. Viac informácií sa nachádza v kapitole 2, Vkladanie, úprava a formátovanie údajov v knihe Príručka k programu Calc. Upravovanie údajov Odstraňovanie údajov Odstraňovanie len údajov Údaje možno odstrániť z bunky tak, aby v nej zostalo formátovanie. Kliknutím vyberieme bunku, a potom stlačíme kláves Delete. 152

149 Odstraňovanie údajov aj formátovania Údaje a formátovanie sa dá z bunky odstrániť súčasne. 1) Kliknutím vyberieme bunku. 2) Stlačíme kláves Backspace (alebo klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Odstrániť obsah, alebo v hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Odstrániť obsah), čím otvoríme dialógové okno Odstrániť obsah (obrázok 116). Pomocou tohto dialógového okna môžeme odstrániť rôzne aspekty údajov alebo aj všetko v bunke. Obrázok 116: Dialógové okno Odstrániť obsah Nahrádzanie údajov Keď chceme odstrániť existujúce údaje a vložiť nové, vyberieme bunku a zadáme nové údaje. Nové údaje prepíšu staré, pričom sa však zachová formátovanie bunky. Druhou možnosťou je kliknúť na vstupný riadok na paneli vzorcov (obrázok 89 na strane 137), následne dvojkliknúť na obsah, aby sa celý vybral, a zadať nové údaje. Upravovanie údajov Niekedy je potrebné zmeniť obsah bunky bez odstránenia celého jeho obsahu. Napríklad, text Predaj v 2. kvartáli zameníme za text Nárast predaja v kvartáli nasledujúcim postupom. Zadávanie údajov pomocou klávesnice 1) Kliknutím vyberieme bunku. 2) Stlačíme kláves F2, čím sa kurzor umiestni na koniec textu v bunke. 3) Pomocou šípok premiestnime kurzor na miesto, kde chceme spraviť úpravy, a tam zadáme nový text alebo zmažeme starý. 4) Stlačíme kláves Enter, čím sa zmeny uložia. Pomocou myši 1) Dvojkliknutím vyberieme bunku, čím do nej umiestnime kurzor, a následným kliknutím ho premiestnime na miesto, kde chceme začať s úpravami. 2) Kliknutím vyberieme bunku, kurzor kliknutím premiestnime do vstupného riadka na paneli vzorcov (obrázok 89 na strane 137) na miesto, kde chceme robiť úpravy. Zadáme nový text alebo zmažeme starý a klikneme mimo aktuálnej bunky alebo vstupného riadku, čím sa zmeny uložia. Formátovanie údajov Poznámka Všetky nastavenia, o ktorých sa hovorí v tejto časti, sa tiež dajú nastaviť ako súčasť štýlu bunky. Viac informácií sa nachádza v kapitole 4, Používame štýly a šablóny v programe Calc v knihe Návod na používanie programu Calc (Calc Guide). Kapitola 5 Začíname s programom Calc 153

150 Viacriadkový text Viacero riadkov sa dá zadať do jednej bunky buď automatickým alebo ručným zalomením textu. Každá z metód je vhodná pre iné situácie. Používanie automatického zalomenia textu Ak chceme automaticky zalomiť text v bunke môžeme použiť nasledujúce postupy: Metóda 1 1) Otvoríme okno Formátovať bunky, a to buď tak, že pravým tlačidlom myši klikneme na bunku a v kontextovej ponuke zvolíme Formátovať bunky, alebo v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Bunky alebo stlačíme Ctrl+1. 2) Zvolíme kartu Zarovnanie (obrázok 117) a v oddieli Vlastnosti zaškrtneme Automaticky zalomiť text a klikneme na OK. Obrázok 117: Dialógové okno Formátovať bunky karta Zarovnanie Metóda 2 1) Vyberieme bunku. 2) Otvoríme postranný panel (Zobraziť > Postranný panel) a klikneme na ikonu Otvoriť pole (+), čím otvoríme pole Zarovnanie. 3) Zaškrtneme možnosť Zalomiť text pričom táto zmena sa prejaví ihneď. 154

151 Obrázok 118: Úprava zalamovania textu Ručné zalomenie textu v bunke Keď chceme ručne zalomiť text v bunke, stlačíme počas písania v bunke kombináciu klávesov Ctrl+Enter. Túto metódu nemožno použiť, ak je kurzor vo vstupnom riadku. Keď upravujeme text, najskôr dvojklikneme na bunku, a potom klikneme na miesto, kde ho chceme zalomiť. Keď ručne zalomíme text v bunke, šírka bunky sa nezmení a text môže presahovať okraj bunky V tom prípade musíme ručne upraviť šírku bunky alebo inak zalomiť text. Zmenšenie textu podľa veľkosti bunky Veľkosť písma textu v bunke sa dá automaticky prispôsobiť veľkosti bunky. Keď tak chceme urobiť, zaškrtneme voľbu Zmenšiť text podľa veľkosti bunky v položke Vlastnosti v dialógovom okne Formátovať bunky (obrázok 117). Toto dialógové okno je k dispozícii aj po kliknutí na tlačidlo Viac možností na lište Znak podpanelu Vlastnosti v postrannom paneli. Formátovanie čísel Viacero formátov čísel môžeme na formátovanie buniek použiť aj pomocou tlačidiel na paneli Formátovanie (zvýraznené na obrázku 119). Vyberieme bunku, a potom kliknutím na príslušnú ikonu zmeníme formát čísla. Obrázok 119: Tlačidlá pre čísla na paneli Formátovanie Viac možností a ďalšie formáty čísel môžeme nastaviť na karte Čísla (obrázok 108 na strane 157) v dialógovom okne Formátovať bunky: Na formátovanie údajov môžeme použiť ktorýkoľvek typ údajov zo zoznamu Kategória. V časti Možnosti môžeme nastaviť počet desatinných miest a úvodných núl. Môžeme zadať vlastný formátovací kód. V poli Jazyk môžeme zohľadniť miestne nastavenia rôznych formátov, ako napríklad poradie položiek v dátume, symbol meny, oddeľovače tisícov a desatinnú bodku alebo čiarku. Niekoľko formátov čísel je k dispozícii aj v časti Formát čísla na podpaneli Vlastnosti postranného panelu. Ak v ňom klikneme na tlačidlo Viac možností, otvorí sa okno Formátovať bunky, ktoré bolo opísané vyššie. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 155

152 Obrázok 120: Tlačidlá na formátovanie čísel v časti Formát čísla na postrannom paneli Formátovanie písma Ak chceme rýchlo vybrať formát písma pre konkrétnu bunku: 1) Vyberieme bunku. 2) Klikneme na malý trojuholník vpravo vedľa poľa Názov písma v paneli Formátovanie (zvýraznené na obrázku 121) a v roletovej ponuke zvolíme nové písmo. 3) Kliknutím na malý trojuholník vpravo vedľa ikony Veľkosť písma a v roletovej ponuke zvolíme novú veľkosť písma. Obrázok 121: Položky Názov písma a Veľkosť na paneli Formátovanie 4) Ďalšie atribúty písma môžeme nastaviť pomocou tlačidiel Tučné (B), Kurzíva (I), a Podčiarknuté (U). 5) Ak chceme zmeniť zarovnanie písma, klikneme na jednu zo štyroch ikon pre zarovnanie (Zarovnať vľavo, Na stred, Zarovnať vpravo, Do bloku). 6) Ak chceme zmeniť farbu písma, klikneme na šípku vedľa ikony Farba písma zobrazíme paletu farieb a z nej zvolíme požadovanú farbu., čím Podpanel Vlastnosti postranného panelu má dve polia, Znak a Zarovnanie, ktoré spolu obsahujú všetky ovládacie prvky formátovania z panelu nástrojov Formátovanie. Ak chceme určiť jazyk v bunke, použijeme kartu Písmo v dialógovom okne Formátovať bunky. Klikneme na tlačidlo Viac možností na titulnej lište poľa jedného z týchto polí, čím otvoríme dialógové okno Formátovať bunky. Zmena jazyka v bunke nám umožní vytvárať viacjazyčné dokumenty. Ďalšie vlastnosti písma môžeme nastaviť na karte Efekty pre písmo v okne Formátovať bunky. Viac informácií sa nachádza v kapitole 4, Používame štýly a šablóny v programe Calc v knihe Návod na používanie programu Calc (Calc Guide). Formátovanie orámovania buniek Keď chceme bunke (alebo skupine vybraných buniek) nastaviť orámovanie, klikneme na ikonu Orámovanie na paneli Formátovanie a zvolíme jednu z možností zobrazených v palete. Keď chceme zvoliť štýl čiary a farbu okrajov bunky, klikneme na malú šípku vedľa ikon Štýl čiary a Farba čiary (orámovania) na paneli Formátovanie. Následne sa zobrazí paleta na výber štýlu čiary alebo paleta na výber farby orámovania. 156

153 Časť Vzhľad bunky podpanelu Vlastnosti postranného panelu obsahuje ovládacie prvky Orámovanie bunky, Štýl čiary a Farba čiary. Viac nastavení vrátane rozostupov medzi okrajom a textom a štýlu tieňov je možné nastaviť na karte Orámovanie v dialógovom okne Formátovať bunky (obrázok 108 na strane 157). Ak klikneme na tlačidlo Viac možností na titulnej lište poľa alebo na Vzhľad bunky v postrannom paneli alebo na Ďalšie možnosti v roletovom zozname Štýl čiary, otvoríme kartu Orámovanie dialógového okna Formátovať bunky. Viac informácií sa nachádza v kapitole 4, Používame štýly a šablóny v programe Calc v knihe Návod na používanie programu Calc (Calc Guide). Poznámka Vlastnosti orámovania buniek sa aplikujú len na vybrané bunky a dajú sa zmeniť iba ich úpravou. Ak má napríklad bunka C3 horný okraj, je možné ho odstrániť iba pri vybraní bunky C3. Pri vybraní bunky C2 sa odstrániť nedá, hoci je opticky zhodný s dolným okrajom bunky C2. Formátovanie pozadia bunky Keď chceme nastaviť farbu pozadia bunky alebo skupiny buniek, klikneme na malú šípku vedľa ikony Farba pozadia na paneli Formátovanie. Zobrazí sa paleta s výberom farieb, podobná palete Farba písma. Môžeme tiež použiť kartu Pozadie v dialógovom okne Formátovať bunky (obrázok 108 na strane 157). Časť Vzhľad bunky podpanelu Vlastnosti postranného panelu obsahuje ovládací prvok Pozadie bunky s paletou farieb. Viac informácií sa nachádza v kapitole 4, Používame štýly a šablóny v programe Calc v knihe Návod na používanie programu Calc (Calc Guide). Automatické formátovanie buniek Použitie automatického formátovania Automatické formátovanie možno použiť na rýchle a jednoduché formátovanie skupiny buniek. 1) Vyberieme bunky, ktoré chceme formátovať, a to minimálne v rozsahu troch riadkov a stĺpcov. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Formát > Automatické formátovanie, čím sa otvorí okno Automatické formátovanie (obrázok 122). 3) V zozname zvolíme typ a farbu formátovania. 4) Kliknutím na Viac zobrazíme časť Formátovanie (pokiaľ už nie je zobrazená). 5) Tu môžeme zvoliť, ktoré formátovacie prvky budú pri automatickom formátovaní použité. 6) Klikneme na OK. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 157

154 Obrázok 122: Dialógové okno Automatické formátovanie Definovanie nového automatického formátovania Môžeme definovať vlastný štýl automatického formátovania, ktorý bude dostupný pre všetky zošity. 1) Môžeme pritom zvoliť typ údajov a písma, veľkosť písma, orámovanie buniek, pozadie bunky a ďalšie. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Vybrať všetko, čím vyberieme celý hárok. 3) Ďalej zvolíme Formát > Automatické formátovanie, čím otvoríme okno Automatické formátovanie. V ňom je teraz aktívne tlačidlo Pridať. 4) Klikneme na Pridať. 5) Do poľa Názov v dialógovom okne Pridať automatický formát zadáme výstižný názov. 6) Uložíme kliknutím na OK. Odteraz je nový formát dostupný v zozname Formát v dialógovom okne Automatické formátovanie. Používanie tém Program Calc obsahuje sadu preddefinovaných tém formátovania, ktoré môžeme použiť vo svojich zošitoch. Pridávanie tém do programu Calc nie je možné a témy sa nedajú ani upraviť. Po ich použití v zošite však môžeme upraviť ich štýly, pričom takto modifikované štýly sú po uložení dostupné len v tomto zošite. Keď chceme v zošite použiť tému: 1) Klikneme na ikonu Výber tém na paneli nástrojov Nástroje. Ak tento panel nie je zobrazený, v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov > Nástroje. Potom v paneli klikneme na ikonu Výber témy, čím sa otvorí Obrázok 123: Dialógové okno Výber témy 158

155 zodpovedajúce okno (obrázok 123). Toto okno obsahuje zoznam dostupných tém pre celý zošit. 2) Označíme tému, ktorú chceme použiť. Ihneď po výbere témy sa jej štýly použijú a zmeny sú teda ihneď viditeľné. 3) Klikneme na OK. 4) Teraz môžeme ísť do okna Štýly a formátovanie, kde môžeme požadované štýly upraviť. Tieto úpravy nezmenia tému, ale len vzhľad otvoreného zošita. Použitie podmieneného formátovania Formátovanie bunky je možné nastaviť tak, aby sa menilo podľa podmienok, ktoré definujeme. Napríklad v tabuľke čísel môžeme zobraziť všetky hodnoty nad priemerom zelenou farbou a pod priemerom červenou farbou. Podmienené formátovanie závisí na používaní štýlov a funkcie Automatický výpočet, ktorá musí byť zapnutá. Túto funkciu aktivujeme tak, že v hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Obsah bunky > Automatický výpočet. Viac informácií sa nachádza v kapitole 2, Vkladanie, úprava a formátovanie údajov v knihe Príručka k programu Calc. Skrývanie a zobrazovanie údajov V programe Calc môžeme skryť rôzne prvky tak, že nie sú viditeľné na obrazovke a ani sa nevytlačia keď zošit vytlačíme. Skryté prvky však možno kopírovať tak, že vyberieme prvky okolo nich. Ak napríklad skryjeme stĺpec B, bude sa kopírovať, ak vyberieme stĺpce A a C. Skrývanie údajov Ak chceme skryť hárky, stĺpce alebo riadky: 1) Vyberieme hárok, stĺpec alebo riadok, ktorý chceme skryť. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Formát > Hárok, Riadok alebo Stĺpec. 3) V podponuke zvolíme Skryť. 4) Inou možnosťou je kliknúť pravým tlačidlom myši na hlavičku riadka alebo stĺpca a v kontextovej ponuke zvoliť Skryť. Ak chceme údaje súčasne skryť a chrániť voči zmene:: 1) Označíme bunky, ktoré chceme skryť. 2) Na jednu z vybraných buniek klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Formátovať bunky alebo v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Bunky, alebo použijeme klávesovú skratku Ctrl+1. Otvorí sa okno Formátovať bunky. 3) Zvolíme kartu Ochrana bunky (obrázok 124) a v nej zaškrtneme možnosti na skrytie bunky. 4) Klikneme na OK. 5) V hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Zamknúť dokument > Hárok. Otvorí sa okno Zamknúť hárok (obrázok 125). 6) V ňom zvolíme Uzamknúť tento hárok a obsah uzamknutých buniek. 7) Zadáme a potvrdíme heslo. 8) Podľa potreby zaškrtneme alebo zrušíme zaškrtnutie v zozname v časti Možnosti. 9) Klikneme na OK. Viac informácií o skrývaní a zobrazovaní údajov sa nachádza v kapitole 2, Vkladanie, úprava a Kapitola 5 Začíname s programom Calc 159

156 formátovanie údajov v knihe Príručka k programu Calc. Poznámka Skrytie údajov v bunkách znamená, že tieto nie sú zobrazené a že chránené bunky nemožno upraviť. Na ich mieste sú v hárku zobrazené prázdne bunky. Obrázok 124: Karta Ochrana bunky v okne Formátovať bunky Obrázok 125: Dialógové okno Zamknúť hárok Zobrazenie údajov Ak chceme zobraziť skryté hárky, stĺpce alebo riadky: 1) Vyberieme hárok, stĺpec alebo riadok z každej strany skrytého hárka, stĺpca alebo riadka, ktorý chceme zobraziť. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Formát > Hárok, Riadok alebo Stĺpec. 3) V podponuke zvolíme Zobraziť. 4) Inou možnosťou je kliknúť pravým tlačidlom myši na hlavičku riadka alebo stĺpca a v kontextovej ponuke zvoliť Zobraziť. 160

157 Ak chceme zobraziť skryté údaje v bunkách: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Zamknúť dokument > Hárok. 2) Zadáme heslo na odomknutie hárka a klikneme na OK. 3) Na jednu z vybraných buniek klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Formátovať bunky alebo v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Bunky, alebo použijeme klávesovú skratku Ctrl+1. Otvorí sa okno Formátovať bunky. 4) Zvolíme kartu Ochrana bunky (obrázok 124) a v nej zrušíme zaškrtnutie možností na skrytie bunky. 5) Klikneme na OK. Zoraďovanie záznamov Nástroj na zoraďovanie v programe Calc usporiada bunky v hárku podľa zadaných kritérií. Možno zadať viac kritérií naraz, pričom tieto sa použijú následne v určenom poradí. Zoraďovanie je užitočné, keď hľadáme určitú položku, a stane sa ešte užitočnejším, ak ho použijeme na filtrované údaje. Okrem toho je zoradenie často užitočné pri pridávaní nových údajov. Keď je hárok dlhý, je zvyčajne jednoduchšie pridať nové údaje na spodok hárku, namiesto toho aby sme pridávali nové riadky priamo na správne miesta. Po pridaní nových údajov môžeme zoradením hárok aktualizovať. Obrázok 126: Dialógové okno Kritériá zoraďovania Ak chceme zoradiť bunky v hárku: 1) Vyberieme bunky na zoradenie. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Údaje > Zoradiť, čím sa otvorí okno Zoradiť (obrázok 126). 3) V roletovej ponuke zvolíme kľúč zoraďovania. Položky tejto ponuky závisia na vybraných bunkách. 4) Zvolíme vzostupné (A-Z, 1-9) alebo zostupné (Z-A, 9-1) poradie. 5) Klikneme na OK, čím sa zoraďovanie vykoná. Viac informácií o zoraďovaní údajov a jeho možných nastaveniach sa nachádza v kapitole 2, Kapitola 5 Začíname s programom Calc 161

158 Vkladanie, úprava a formátovanie údajov v knihe Príručka k programu Calc. Používanie vzorcov a funkcií V tabuľkovom zošite môžeme potrebovať viac ako len čísla a text. Obsah jednej bunky častokrát závisí na obsahu iných buniek. Vzorce sú vzťahy, ktoré na získanie výsledku používajú čísla a premenné. Premenné sú umiestnené v bunkách, ktoré obsahujú údaje potrebné pre výpočet. Funkcia je preddefinovaný výpočet zadaný do bunky, ktorý je určený na pomoc pri analýze a spracovaní údajov. Všetko, čo je potrebné urobiť, je zadať argumenty funkcie a výpočet automaticky prebehne. Funkcie pomáhajú pri vytváraní vzorcov potrebných na získanie požadovaného výsledku. Viac informácií sa nachádza v kapitole 7, Použivanie vzorcov a funkcií v knihe Návod na používanie programu Calc (Calc Guide). Analýza údajov Program Calc obsahuje niekoľko nástrojov na pomoc pri analýze údajov v zošite, počnúc od funkcií na kopírovanie a znovupoužitie údajov, cez automatické vytváranie medzisúčtov až po menenie údajov s cieľom získať odpoveď. Tieto možnosti sú rozdelené do ponúk Nástroje a Údaje. Jeden z najužitočnejších nástrojov je kontingenčná tabuľka, ktorú možno jednoducho použiť na kombinovanie, porovnávanie a analýzu veľkého množstva údajov. Pomocou kontingenčnej tabuľky môžeme zobrazovať rôzne sumáre zdrojových údajov, zobrazovať podrobnosti o oblasti, ktorá nás zaujíma, a vytvárať správy, nezávisle od toho či sme nováčik, stredne pokročilý alebo skúsený používateľ. Viac informácií o používaní kontingenčných tabuliek a o ďalších nástrojoch na analýzu údajov sa nachádza v kapitole 8, Používanie kontingenčných tabuliek a v kapitole 9, Analýza údajov v knihe Návod na používanie programu Calc (Calc Guide). Tlačenie Tlačenie z programu Calc je veľmi podobné tlačeniu z iných súčastí balíka LibreOffice (viac sa dozvieme v kapitole 10 Tlač, exportovanie a odosielanie v tomto návode). Niektoré detaily sú však rozdielne, a to najmä pri príprave tlače. Oblasti na tlačenie Oblasti na tlačenie majú niekoľko využití, vrátane tlače konkrétnej časti údajov alebo tlače vybraných riadkov alebo stĺpcov na každej strane. Viac informácií o používaní oblastí na tlačenie sa nachádza v kapitole 6, Tlač, exportovanie a odosielanie v knihe Príručka k programu Calc. Definovanie oblastí na tlačenie Keď chceme definovať novú oblasť na tlačenie alebo upraviť existujúcu oblasť: 1) Vyberieme oblasť buniek, ktorá má byť zahrnutá v oblasti na tlačenie. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Formát > Oblasti na tlačenie > Definovať. Na obrazovke sa zobrazia čiary, rozdeľujúce hárok na strany. 3) Správnosť určenia oblasti na tlačenie môžeme skontrolovať pomocou voľby Súbor > Náhľad strany v hlavnej ponuke alebo kliknutím na ikonu Náhľad strany na paneli nástrojov. LibreOffice zobrazí iba tie bunky, ktoré sú definované v oblasti na tlačenie. 162

159 Pridávanie do oblasti na tlačenie Po zadefinovaní oblasti na tlačenie do nej môžeme pridať ďalšie bunky tak, že vytvoríme novú oblasť na tlačenie. Takto môžeme vytlačiť viacero nesúvislých oblastí z hárku. 1) Po zadefinovaní oblasti na tlačenie vyberieme novú oblasť buniek, ktorú chceme pridať. 2) Do existujúcej oblasti na tlačenie ju pridáme pomocou Formát > Oblasti na tlačenie > Pridať. Čiary rozdeľujúce hárok na strany už na obrazovke nebudú viditeľné. 3) Správnosť určenia oblasti na tlačenie môžeme skontrolovať pomocou voľby Súbor > Náhľad strany v hlavnej ponuke alebo kliknutím na ikonu Náhľad strany jednotlivé oblasti na tlačenie zobrazí ako nezávislé strany. Poznámka. LibreOffice Pridaná oblasť na tlačenie sa vytlačí ako samostatná strana, a to aj v prípade, ak sú obe oblasti na rovnakom hárku. Odstránenie oblasti na tlačenie Môže sa stať, že definovanú oblasť na tlačenie treba odstrániť, napríklad ak potrebujeme neskôr vytlačiť celý hárok. Všetky oblasti na tlačenie odstránime tak, že v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Oblasti na tlačenie > Odstrániť. Po odstránení oblastí na tlačenie sa na obrazovke zobrazia predvolené čiary, oddeľujúce jednotlivé strany tlače. Úprava oblastí na tlačenie Niekedy je potrebné oblasť na tlačenie upraviť, napríklad ak ju chceme odstrániť, alebo ak chceme zmeniť veľkosť rozsahu tlače. V hlavnej ponuke zvolíme Formát > Oblasti na tlačenie > Upraviť, čím otvoríme okno Upraviť oblasti na tlačenie, kde možno oblasti na tlačenie definovať. Možnosti tlače Keď chceme nastaviť možnosti súvisiace s poradím a súčasťami strán a ich mierkou: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Formát > Strana čím otvoríme okno Štýl strany (obrázok 127). 2) V ňom zvolíme kartu Hárok, kde jednotlivé možnosti nastavíme podľa svojich potrieb. 3) Klikneme na OK. Zopakovanie tlače riadkov a stĺpcov Ak sa hárok tlačí na viacero strán, je možné nastaviť, aby sa niektoré riadky alebo stĺpce opakovali na každej strane. Ak napríklad potrebujeme, aby prvé dva riadky hárku boli vytlačené na každej tlačenej strane, budeme postupovať nasledovne: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Formát > Oblasti na tlačenie > Upraviť, čím otvoríme okno Upraviť oblasti na tlačenie (obrázok 128). 2) V poli Zopakovať riadky zadáme identifikátory riadka. Napríklad, ak chceme opakovať riadky 1 a 2, zadáme $1:$2. Toto automaticky zmení hodnotu v zozname Zopakovať riadky z nič na hodnotu používateľom definované. 3) V poli Zopakovať stĺpce zadáme identifikátory stĺpca. Ak chceme napríklad opakovať stĺpec A, zadáme $A. Toto automaticky zmení hodnotu zozname Zopakovať stĺpce z hodnoty nič na hodnotu používateľom definované. 4) Klikneme na OK. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 163

160 Viac informácií o úprave oblastí na tlačenie sa nachádza v kapitole 6, Tlač, exportovanie a odosielanie v knihe Príručka k programu Calc. Obrázok 127: dialógové okno Štýl strany Obrázok 128: Dialógové okno Upraviť oblasti na tlačenie 164

161 Zalomenie strán Aj keď je nastroj na definovanie oblastí na tlačenie veľmi vyspelý, niekedy môže byť potrebné výtlačok ručne upraviť pomocou zalomenia strán. Ručné zalomenie pomáha zabezpečiť, aby sa údaje vytlačili správne. Môžeme vložiť vodorovné zalomenie nad aktívnu bunku alebo zvislé zalomenie vľavo od aktívnej bunky. Viac informácií o ručnom zalamovaní strán sa nachádza v kapitole 6, Tlač, exportovanie a odosielanie v knihe Príručka k programu Calc. Vloženie zalomenia strany Keď chceme vložiť zalomenie strany: 1) Prejdeme do bunky, od ktorej má začať nová strana. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Vložiť > Zalomenie strany. 3) Vybraním položky Zalomenie riadka vytvoríme zalomenie strany nad vybranou bunkou. 4) Vybraním položky Zalomenie stĺpca vytvoríme zalomenie strany vľavo od vybranej bunky. Odstránenie zalomenia strany Keď chceme zalomenie strany odstrániť: 1) Prejdeme do bunky, ktorá nasleduje za zalomením, ktoré chceme odstrániť. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Odstrániť zalomenie strany. 3) Ďalej zvolíme Zalomenie riadka alebo Zalomenie stĺpca, podľa toho, čo potrebujeme. Viac informácií o používaní oblastí na tlačenie sa nachádza v kapitole 6, Tlač, exportovanie a odosielanie v knihe Príručka k programu Calc. Poznámka Na jednej strane môže byť viacero ručných zalomení riadkov a stĺpcov. Keď ich chceme odstrániť, je potrebné tak robiť po jednom. Hlavičky a päty Hlavičky a päty sú preddefinované časti textu, ktoré sa vytlačia v hornej a dolnej časti strany, t. j. nad a pod údajmi na strane. Hlavičky a päty sa definujú a nastavujú rovnako. Viac informácií o definovaní a nastavovaní hlavičiek a piat sa nachádza v kapitole 6, Tlač, exportovanie a odosielanie v knihe Príručka k programu Calc. Hlavičky a päty sú priradené k štýlu strany. V jednom zošite môžeme použiť viac ako jeden štýl strany a priradiť rozdielne štýly strany rôznym hárkom. Viac informácií o štýloch strán nájdeme v kapitole 4, Používane štýly a šablóny v programe Calc v knihe Návod na používanie programu Calc (Calc Guide). Nastavenie hlavičky alebo päty Keď chceme nastaviť hlavičku alebo pätu: 1) Prejdeme na hárok, ktorému chceme nastaviť hlavičku alebo pätu, 2) V hlavnej ponuke zvolíme Formát > Strana, čím otvoríme okno Štýl strany (obrázok 129). 3) V dialógovom okne Štýl strany prejdeme na kartu Hlavička alebo kartu Päta. 4) Zaškrtneme možnosť Hlavička zapnutá alebo Päta zapnutá. 5) Zaškrtneme možnosť Rovnaký obsah vľavo/vpravo, ak chceme, aby sme mali rovnakú hlavičku alebo pätu na všetkých tlačených stranách. Kapitola 5 Začíname s programom Calc 165

162 6) Na tomto mieste tiež môžeme nastaviť okraje, rozostupy a výšku hlavičky alebo päty. Môžeme tiež zaškrtnúť pole Automatická úprava výšky, ktoré zabezpečí automatické nastavenie výšky hlavičky alebo päty. 7) Keď chceme zmeniť vzhľad hlavičky alebo päty, klikneme na tlačidlo Viac, čím sa otvorí okno na nastavenie orámovania a pozadia. 8) Obsah, ktorý sa má v hlavičke alebo päte zobraziť, ako napríklad číslo strany, dátum a podobne, nastavíme v dialógovom okne, ktoré otvoríme kliknutím na tlačidlo Upraviť. Obrázok 129: Karta Hlavička dialógového okna Štýl strany 166

163 Kapitola 6 Začíname s programom Impress Prezentácie s balíkom LibreOffice

164 Čo je Impress? Impress je súčasť balíka LibreOffice, ktorá slúži na tvorbu prezentácií. Pomocou neho môžeme vytvárať snímky, ktoré obsahujú veľa rôznych prvkov, vrátane textu, odrážok a číslovaní, tabuliek, grafov, klip arty, a širokého rozsahu grafických objektov. Impress tiež obsahuje nástroj na kontrolu pravopisu, synonymický slovník, predpripravené štýly textu a štýly pozadia. Táto kapitola obsahuje pokyny, snímky obrazoviek a rady, ktoré poslúžia ako sprievodca prostredím programu Impress pri vytváraní prezentácií. Niektoré náročnejšie postupy sú v tejto kapitole len spomenuté, detaily však môžeme nájsť knihe Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Používateľom so skúsenosťami s tvorbou prezentácií odporúčame, aby ako zdroj informácií použili knihu Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Keď chceme Impress použiť na viac ako len na veľmi jednoduché prezentácie, potrebujeme vedieť viac o prvkoch, ktoré prezentácie obsahujú. Snímky obsahujúce text používajú štýly, ktoré určujú jeho vzhľad. Vytváranie kresieb v programe Impress je rovnaké ako v programe Draw. Z tohto dôvodu odporúčame preštudovanie kapitoly 3, Používame štýly a šablóny a kapitoly 7, Začíname s programom Draw. Podrobnosti o vytváraní kresieb sa tiež nachádzajú v knihe Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Spustenie programu Impress Program Impress je možné spustiť niekoľkými spôsobmi: Pomocou Spúšťacieho centra LibreOffice, ak nie je otvorená žiadna súčasť, kliknutím na ikonu Prezentácia. Pomocou systémovej ponuky, z ktorej sa spúšťa väčšina aplikácií. V systéme Windows je to ponuka Štart. V grafickom prostredí GNOME je to ponuka Aplikácie. V prostredí KDE je ponuka označená logom KDE. V systéme Mac OS X je to ponuka Aplikácie. Postup záleží na operačnom systéme. Viac informácií sa nachádza v kapitole 1, Predstavujeme LibreOffice. V systéme Windows môžeme zvoliť položku prezentácia v programe LibreOffice Quickstarter. Podobná funkcia existuje aj pre systémy Mac a Linux, o čom viac nájdeme v kapitole 1, Predstavujeme LibreOffice. Pomocou ktorejkoľvek otvorenej súčasti LibreOffice. V hlavnom paneli nástrojov klikneme na trojuholník vpravo pri ikone Nový a v kontextovej ponuke zvolíme Prezentácia, alebo v hlavnej ponuke zvolíme položku Súbor > Nový > Prezentácia. Poznámka Keď je balík LibreOffice nainštalovaný v počítači, vo väčšine prípadov sa v systémovej ponuke nachádza položka pre spustenie každej jeho súčasti. Presný názov a umiestnenie týchto položiek závisí na operačnom systéme a na grafickom používateľskom rozhraní. Keď Impress spúšťame po prvýkrát, zobrazí sa Sprievodca prezentáciou. V ňom môžeme zvoliť jednu z nasledujúcich možností: Prázdna prezentácia vytvorí prázdny dokument Otvoriť zo šablóny vytvorí prezentáciu na základe vybranej šablóny Otvoriť existujúcu prezentáciu Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť sa otvorí hlavné okno programu Impress. Podrobnejšie informácie o používaní sprievodcu prezentáciou sa nachádzajú v časti Vytvorenie novej prezentácie na strane

165 Ak nechceme v budúcnosti sprievodcu používať, môžeme zaškrtnúť voľbu Tohto sprievodcu nabudúce nezobrazovať. Sprievodcu môžeme opäť povoliť v hlavnej ponuke zvolením Nástroje > Možnosti > LibreOffice Impress > Všeobecné > Nový dokument, kde zaškrtneme možnosť Začať sprievodcom. Hlavné okno programu Impress Hlavné okno programu Impress (obrázok 130) má tri časti: Panel Snímky, pracovný priestor a postranný panel. Okrem nich je možné počas vytvárania prezentácie zobraziť alebo skryť niektoré ďalšie panely nástrojov. Obrázok 130: Hlavné okno programu Impress; oválmi sú zvýraznené manipulátory na zobrazenie/ skrývanie panelov Tip Panely Snímky a Postranný panel je možné zatvoriť kliknutím na X v ich pravom hornom rohu alebo zrušením zaškrtnutia pri položkách Zobraziť > Panel Snímky alebo Zobraziť > Postranný panel v hlavnej ponuke. Opätovne ich otvoríme tak, že v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Panel Snímky alebo Postranný panel. Pracovný priestor môžeme zväčšiť na celú plochu okna aj tak, že klikneme na manipulátory v strede zvislého oddeľovača na jeho stranách (zvýraznené na obrázku 130). Použitím manipulátorov sa panely Snímky a Postranný panel len skryjú, nezatvoria sa. Opätovne ich zobrazíme kliknutím na manipulátor. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 169

166 Panel Snímky Panel Snímky obsahuje miniatúry snímok prezentácie v poradí, v akom sa budú zobrazovať (ak poradie zobrazovania nezmeníme). Kliknutím na miniatúru na tomto paneli snímku vyberieme a súčasne ju umiestnime do pracovného priestoru. Keď je snímka v pracovnom priestore, môžeme na nej vykonávať požadované zmeny. Niektoré operácie možno v paneli Snímky vykonávať na jednom alebo viacerých snímkach súčasne: Pridať nové snímky do prezentácie. Označiť snímku ako skrytú tak, aby sa nezobrazovala ako súčasť prezentácie. Odstrániť snímku z prezentácie, ak už nie je potrebná. Premenovať snímku. Duplikovať snímku (kopírovať a vložiť) alebo presunúť snímku na inú pozíciu v prezentácii (vystrihnúť a vložiť). Je tiež možné vykonať aj nasledujúce operácie, aj keď existujú efektívnejšie spôsoby, ako je použitie panelu Snímky: Zmeniť typ prechodu medzi snímkami pri opúšťaní vybranej snímky alebo za každou snímkou skupiny snímok. Zmeniť poradie snímok v prezentácii. Zmeniť vzhľad snímky. Zmeniť návrh snímky naraz pre skupinu snímok. Postranný panel Postranný panel má sedem častí podpanelov. Požadovaný podpanel zobrazíme kliknutím na jeho ikonu alebo kliknutím na značku s trojuholníkom nad ikonami a zvolením z kontextovej ponuky. Zobrazený môže byť len jeden podpanel. Vlastnosti Zobrazuje rozloženia, ktoré sú súčasťou programu. Môžeme zvoliť požadované rozloženie, pričom ho môžeme použiť v jeho pôvodnej forme alebo ho môžeme upraviť podľa vlastných požiadaviek. Vlastné rozloženia v súčasnosti nie je možné ukladať. Predlohy snímok Tu môžeme definovať štýl snímky (strany) prezentácie. Súčasťou Impress je viacero predlôh snímok. Jedna z nich Predvolená je prázdna a nemá definované žiadne pozadie. Tip V hlavnej ponuke zvolením Formát > Štýly a formátovanie alebo stlačením klávesu F11 otvoríme okno Štýly a formátovanie, kde môžeme podľa svojich potrieb modifikovať štýly použité v ľubovoľnej predlohe. Toto je možné urobiť kedykoľvek. Vlastná animácia V tejto časti sa nachádza zoznam animácií, ktoré slúžia na zvýraznenie alebo zlepšenie rôznych prvkov na snímke. Táto časť poskytuje jednoduchý spôsob na pridávanie, zmenu a odstraňovanie animácií. 170

167 Prechod medzi snímkami Obsahuje veľa volieb týkajúcich sa prechodov. Štandardne je nastavená voľba Bez prechodu, pri ktorej sa jedna snímka jednoducho nahradí ďalšou. K dispozícii je však veľa ďalších prechodov. Môžeme tiež zvoliť rýchlosť prechodu (pomaly, stredne rýchlo a rýchlo), vybrať medzi automatickým a ručným prechodom a nastaviť ako dlho má byť vybraná snímka zobrazená (len pri automatickom prechode). Štýly a formátovanie Tu môžeme upraviť a použiť Štýly grafiky a (len) upraviť Štýly prezentácie. Ak štýl upravíme, zmeny sa automaticky použijú pre všetky prvky prezentácie, v ktorých je použitý. Ak chceme, aby sa štýly na vybraných snímkach neaktualizovali, musíme pre ne vytvoriť novú predlohu snímok. Galéria Otvorí galériu programu Impress, z ktorej môžeme do prezentácie prebrať objekt, a to vo forme kópie alebo odkazu. Kópia objektu je nezávislá od originálu, a preto zmeny originálu kópiu neovplyvnia. Odkaz je závislý od originálu, a preto zmeny originálu sa prejavia aj v odkaze. Navigátor Otvorí navigátor programu Impress, pomocou ktorého môžeme rýchlo prechádzať zo snímky na snímku alebo z objektu na objekt. Odporúča sa dávať snímkam a objektom zmysluplné názvy, aby sme ich v navigátore mohli ľahko identifikovať. Pracovný priestor Pracovný priestor (zvyčajne v strede) má päť kariet: Normálne, Osnova, Poznámky, Podklady a Zoraďovač snímok (obrázok 131). Záložky týchto piatich kariet nazývame aj tlačidlá náhľadov. Pracovný priestor pod tlačidlami náhľadov sa mení podľa zvoleného náhľadu. Náhľady pracovného priestoru sú podrobnejšie opísané v časti Náhľady pracovného priestoru na strane 189. Obrázok 131: Záložky kariet pracovného priestoru Panely nástrojov Pri práci na snímke môžeme použiť nástroje z rôznych panelov. Panely môžu byť zobrazené alebo skryté zvolením Zobraziť > Panely nástrojov v hlavnej ponuke alebo pomocou kontextovej ponuky panelu. Môžeme tiež zvoliť ikony, ktoré sa majú na jednotlivých paneloch zobrazovať. Viac informácií sa nachádza v kapitole 1, Predstavujeme LibreOffice. Mnohé panely nástrojov sú v programe Impress podobné ako v programe Draw. Podrobnosti o dostupných funkciách a ich použití sa nachádzajú v knihe Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Stavový riadok Stavový riadok (obrázok 132) sa nachádza v spodnej časti okna programu Impress. Obsahuje informácie, ktoré môžu byť užitočné pri práci s prezentáciou. Podrobnosti o obsahu a použití jeho Kapitola 6 Začíname s programom Impress 171

168 polí sa nachádzajú v kapitole 1, Predstavujeme LibreOffice a v kapitole 1, Úvod do programu Impress v knihe Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Obrázok 132: Stavový riadok Poznámka Rozmery sú dané v aktuálnych merných jednotkách (pozor na zámenu s jednotkami pravítka). Tieto jednotky sú definované v položke Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Všeobecné hlavnej ponuky. Zľava doprava na stavovom riadku môžeme nájsť: Informačná oblasť - mení sa v závislosti na výbere. Napríklad: Príklad výberu Príklady zobrazenej informácie Textová oblasť Editor textu: Odsek x, Riadok y, Stĺpec z Grafy, tabuľkové hárky Vybrané: vložený objekt (OLE) Grafika Vybrané: Rastrový obrázok s priehľadnosťou Pozícia kurzora - pozícia kurzora alebo ľavého horného rohu výberu meraná od ľavého horného rohu snímky, za ktorou nasleduje šírka a výška výberu alebo textového okna, v ktorom sa nachádza kurzor. Neuložené zmeny - príznak indikujúci, že súbor je potrebné uložiť. Dvojkliknutím na toto pole otvoríme dialógové okno Uložiť. Digitálny podpis - príznak indikujúci, či je dokument digitálne podpísaný. Po uložení dokumentu dvojkliknutím na tento príznak otvoríme dialógové okno Elektronické podpisy. Číslo snímky - číslo snímky aktuálne zobrazenej v pracovnom priestore a celkový počet snímok v prezentácii. Štýl strany (snímky) - štýl priradený snímke, predlohe alebo poznámkam, ktoré sú práve zobrazené v pracovnom priestore. Dvojkliknutím na názov štýlu otvoríme dialógové okno Vzhľad snímky. Posúvač na zmenu mierky upravuje mierku zobrazenia pracovného priestoru v percentách. Lupa - indikuje mierku zobrazenia pracovného priestoru v percentách. Dvojkliknutím na percentuálnu hodnotu otvoríme dialógové okno Režim lupy a rozloženie zobrazenia Stavový riadok možno skryť tak, že v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť, a tam zrušíme zaškrtnutie pri položke Stavový riadok. Náhľady pracovného priestoru Každý z náhľadov pracovného priestoru bol navrhnutý na uľahčenie istej úlohy, je preto výhodné sa s nimi bližšie zoznámiť. 172

169 Poznámka Každý náhľad pracovného priestoru zobrazuje inú sadu panelov s nástrojmi. Túto sadu možno upraviť v hlavnej ponuke zvolením Zobraziť > Panely nástrojov, kde jednotlivé panely zaškrtneme, alebo ich zaškrtnutie zrušíme. Náhľad Normálne Náhľad Normálne je hlavný náhľad, ktorý je určený na prácu s jednotlivými snímkami. Používa sa na formátovanie a úpravu vzhľadu, pridávanie textu, grafiky a animácií. Ak chceme snímku umiestniť do pracovného priestoru (náhľad Normálne) (obrázok 130 na strane 186), klikneme na jeho miniatúru na paneli Snímky alebo dvojklikneme na jeho názov v okne Navigátor (viac informácií nájdeme v kapitole 1, Predstavujeme LibreOffice a v príručke Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Náhľad Osnova Náhľad Osnova (obrázok 133) obsahuje všetky snímky prezentácie v ich číslovanom poradí. Zobrazuje nadpisy, odrážky a číslované zoznamy pre každý snímok v podobe osnovy. Zobrazené sú iba texty z predvolených textových polí. Ak snímky obsahujú ďalšie textové polia alebo grafické objekty, text z týchto objektov sa nezobrazí. Rovnako sa nezobrazujú názvy snímok. Obrázok 133: Náhľad Osnova Obrázok 134: Úrovne osnovy a šípky na pohyb poskytované v paneli nástrojov Formátovanie textu Náhľad Osnova sa používa na účely: 1) Zmeny v texte snímok: Pridanie a odstránenie textu na snímke. Presun odsekov textu vo vybranej snímke smerom hore a dole pomocou šípok (Presunúť nahor alebo Presunúť dole) na paneli nástrojov Formátovanie textu (zvýraznené v obrázku 134). Zmenu úrovne v osnove pre ľubovoľný odsek v snímke pomocou šípok doľava a doprava (O úroveň vyššie alebo O úroveň nižšie) na paneli nástrojov Formátovanie textu (zvýraznené v obrázku 134). Presun odsekov ako aj zmenu ich úrovne v osnove pomocou kombinácie týchto štyroch šípok. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 173

170 2) Pridanie ďalšej snímky. Ak zistíme, že potrebujeme ďalšiu snímku, môžeme ju vytvoriť priamo v náhľade Osnova. Môžeme sa však aj vrátiť do náhľadu Normálne a vytvoriť ju tam. Náhľad Poznámky Náhľad Poznámky (obrázok 135) sa používa na pridávanie poznámok k snímkam. Tieto poznámky sa počas prezentácie nezobrazujú. Obrázok 135: Náhľad Poznámky 1) 2) 3) 4) Klikneme na záložku Poznámky v pracovnom priestore. Zvolíme snímku, ku ktorej chceme poznámky pridať. Klikneme na panel Snímky alebo dvojklikneme na názov snímky v okne Navigátor. V textovom poli pod snímkou klikneme na slová Kliknúť pre vloženie poznámok a zadáme poznámky. Veľkosť textového poľa pre poznámky môžeme zmeniť pomocou zvýraznených manipulátorov, ktoré sa zobrazia po kliknutí na orámovanie poľa. Pole je tiež možné presunúť tak, že kurzor myši umiestnime na jeho okraj (kurzor sa zmení na kríž so šípkami), stlačením ľavého tlačidla myši ho uchopíme a presunieme. Keď chceme zmeniť štýl textu, stlačením klávesu F11 otvoríme okno Štýly a formátovanie alebo klikneme na ikonu Štýly a formátovanie v postrannom paneli. Náhľad Podklady Náhľad Podklady slúži na nastavenie rozloženia snímok pre tlačenú podobu prezentácie vo forme podkladov. V pracovnom priestore klikneme na záložku Podklady, čím sa otvorí časť Rozloženia v postrannom paneli (obrázok 136), kde môžeme vybrať tlačenie 1, 2, 3, 4, 6, alebo 9 snímok na stranu. Ak sa časť Rozloženia neotvorí, klikneme na ikonu Vlastnosti postranného panelu. na pravej strane Tento náhľad tiež môžeme využiť na určenie, ktoré informácie sa majú v tlačených podkladoch zobraziť. Viac informácií o tlačení snímok, podkladov a poznámok sa nachádza v kapitole 10, 174

171 Tlačenie, exportovanie, ovanie a ukladanie prezentácií v knihe Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Obrázok 136: Rozloženia podkladov Obrázok 137: Dialógové okno Hlavička a päta karta Poznámky a podklady Z hlavnej ponuky zvolíme Vložiť > Číslo snímky alebo Vložiť > Dátum a čas, čím sa otvorí okno Hlavička a päta. Klikneme na záložku Poznámky a podklady (obrázok 137), na zobrazenej karte zvolíme položky, ktoré sa majú na stranách s podkladmi zobraziť a zadáme ich hodnoty. Viac podrobností o používaní tohto dialógového okna sa nachádza v knihe Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Kapitola 6 Začíname s programom Impress 175

172 Náhľad Zoraďovač snímok Náhľad Zoraďovač snímok (obrázok 138) obsahuje miniatúry všetkých snímok. Tento náhľad sa môže použiť na prácu s jednou snímkou alebo so skupinou snímok. Obrázok 138: Náhľad Zoraďovač snímok Prispôsobenie náhľadu Zoraďovač snímok Keď chceme zmeniť počet snímok zobrazených v jednom riadku: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov > Zoraďovač snímok a Zobrazenie snímok (obrázok 139) 2) Upravíme počet snímok (maximum je 15). Obrázok 139: Panely nástrojov Zoraďovač snímok a Zobrazenie snímok Presúvanie snímok v zoraďovači snímok Keď chceme v zoraďovači snímku presunúť: 1) Klikneme na snímku, čím ju vyberieme (obrázok 138). 2) Presunieme ju myšou na nové miesto. Výber a presúvanie skupiny snímok Keď chceme vybrať skupinu snímok, použijeme jednu z nasledujúcich metód: Pomocou klávesu Ctrl klikneme na prvú snímku a so súčasným držaním klávesu Ctrl 176 klikaním postupne vyberieme požadované snímky. Pomocou klávesu Shift klikneme na prvú snímku a so súčasným držaním klávesu Shift klikneme na poslednú snímku skupiny. Týmto sa vyberú všetky snímky medzi prvou a poslednou. Pomocou myši klikneme vedľa (naľavo alebo napravo) prvej snímky, ktorú chceme vybrať. Pridržíme ľavé tlačidlo myši a kurzor myši ťaháme, pokiaľ nie sú zvýraznené všetky snímky, ktoré chceme vybrať.

173 Keď chceme presunúť skupinu snímok: 1) Vyberieme skupinu snímok. 2) Pridržaním ľavého tlačidla myši uchopíme jednu z vybraných snímok a ťahaním celú skupinu snímok presunieme na nové miesto, kde tlačidlo myši uvoľníme. Práca v náhľade Zoraďovač snímok V náhľade Zoraďovač snímok možno so snímkami pracovať rovnako ako v paneli Snímky. Keď chceme vykonať zmeny, na snímku klikneme pravým tlačidlom myši a zvolíme niektorú z nasledujúcich položiek kontextovej ponuky: Nová snímka pridá novú snímku za vybranú snímku (pozri Nová snímka na strane 198). Duplikovať snímku vytvorí kópiu vybranej snímky a vloží ju hneď za ňu (pozri Duplikovať snímku na strane 198). Odstrániť snímku odstráni vybranú snímku. Premenovať snímku umožňuje premenovanie vybranej snímky. Rozloženie snímky umožňuje zmenu rozloženia vybranej snímky. Prechod snímok umožňuje zmeniť prechod vybranej snímky. Keď chceme upraviť jednu snímku, vyberieme ju, a potom pridáme požadovaný prechod. Keď chceme upraviť skupinu snímok, vyberieme ich a pridáme požadovaný prechod. Skryť snímku skryté snímky sa nebudú počas prezentácie zobrazovať. Vystrihnúť odstráni vybranú snímku a vloží ju do schránky. Kopírovať skopíruje vybranú snímku do schránky bez odstránenia. Vložiť vloží snímku zo schránky za vybranú snímku. Vytvorenie novej prezentácie Táto časť popisuje, ako možno prezentáciu vytvoriť pomocou Sprievodcu prezentáciou. Tip Prvý krok, ktorý musíme urobiť, je rozhodnúť sa, aký účel má prezentácia mať a podľa toho si ju naplánovať. Aj keď zmeny môžeme robiť kedykoľvek, ak máme predstavu o tom, komu je prezentácia určená, aká bude jej štruktúra, obsah a akým spôsobom bude prezentovaná, môže nám to ušetriť veľa času. Sprievodcu prezentácie spustíme pomocou Súbor > Sprievodcovia > Sprievodca prezentáciou v hlavnej ponuke ľubovoľného komponentu LibreOffice (obrázok 140). 1) V časti Typ môžeme zvoliť jednu z nasledujúcich možností. Ich detaily sú podrobne rozobrané v knihe Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Prázdna prezentácia vytvorí prázdnu prezentáciu. Otvoriť zo šablóny umožní vytvorenie novej prezentácie na základe už existujúcej šablóny. V tomto prípade sa sprievodca zmení a zobrazí zoznam dostupných šablón. Ak žiadne šablóny doposiaľ vytvorené neboli, zobrazí sa zoznam Pozadia prezentácie. V zozname vyberieme požadovanú šablónu. Otvoriť existujúcu prezentáciu umožňuje pokračovať v práci na už vytvorenej prezentácii. Sprievodca sa zmení a zobrazí zoznam existujúcich prezentácii. Zvolíme požadovanú prezentáciu. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 177

174 2) Klikneme na tlačidlo Ďalej. Obrázok 141 zobrazuje Sprievodcu prezentáciou v druhom kroku pri zvolení možnosti Prázdna prezentácia v prvom kroku. Ak sme v prvom kroku zvolili Otvoriť zo šablóny, v poli Náhľad sa zobrazí ukážka snímky. Obrázok 140: Výber typu prezentácie Obrázok 141: Výber vzhľadu snímky 3) Zvolíme vzhľad v časti Vybrať vzhľad snímky. V tejto časti môžeme voliť v zoznamoch Pozadia prezentácie a Prezentácie. Každá z volieb obsahuje zoznam ponúkaných vzhľadov snímok. Ak chceme použiť iný návrh ako ten, ktorý je označený slovom <Pôvodná>, klikneme na jeho názov. 178

175 Typy pozadí prezentácie sú zobrazené na obrázku 141. Pokiaľ sme vybrali pozadie prezentácie, zobrazí sa v okne Náhľad. <Pôvodná> znamená prezentáciu bez grafického dizajnu. 4) V časti Vybrať výstupné médium zvolíme, ako bude prezentácia použitá. Prezentácie sa obvykle vytvárajú na zobrazovanie na obrazovke počítača. Ak je to aj náš prípad, zvolíme Obrazovka. Formát snímok však môžeme kedykoľvek zmeniť. Poznámka Formát Obrazovka je optimalizovaný pre obrazovky s pomerom strán 4:3 (28cm x 21cm), takže nie je vhodný pre moderné širokouhlé obrazovky. Veľkosť snímok môžeme kedykoľvek zmeniť v náhľade Normálne zvolením Formát > Strana v hlavnej ponuke. 5) Klikneme na Ďalej, čím sa zobrazí tretí krok Sprievodcu prezentáciou (obrázok 142). Zvolíme požadovaný prechod snímok z roletovej ponuky Efekt. Zvolíme požadovanú rýchlosť prechodu medzi jednotlivými snímkami prezentácie v roletovej ponuke Rýchlosť. Stredne je na začiatok vyhovujúca voľba. Obrázok 142: Výber efektu pri prechode snímok Kapitola 6 Začíname s programom Impress 179

176 Obrázok 143: zadávanie informácií o prezentácii Poznámka Pokiaľ sme v prvom kroku Sprievodcu prezentáciou nevybrali šablónu, kroky 4 a 5 sa nezobrazia. Ak klikneme na Vytvoriť, nová prezentácia sa vytvorí. 6) Klikneme na Ďalej, čím sa zobrazí štvrtý krok Sprievodcu prezentáciou, v ktorom môžeme zadať informáciu o autorovi a o samotnej prezentácii, ktorú vytvárame. 7) Klikneme na Ďalej. Zobrazí sa piaty krok Sprievodcu, ktorý zobrazuje, ako bude prezentácia vyzerať (obrázok 144). Ak sa náhľad prezentácie nezobrazí, zaškrtneme pole Náhľad. 8) Ak chceme vytvoriť súhrn prezentácie, zaškrtneme Vytvoriť súhrn. 9) Ak klikneme na Vytvoriť, nová prezentácia sa vytvorí. Tip 180 Pokiaľ nemáme dostatočné skúsenosti, je vhodné prijať predvolené hodnoty oboch roletových ponúk Efekt aj Rýchlosť. Obe tieto hodnoty môžu byť zmenené neskôr počas práce s prechodmi snímok a animáciami. Tieto dve funkcie sú podrobnejšie vysvetlené v kapitole 9, Prezentácie v knihe Návod na používanie programu Impress (Impress Guide).

177 Obrázok 144: Náhľad prezentácie Formátovanie prezentácie Nová prezentácia obsahuje iba jednu prázdnu snímku. V tejto časti začneme pridávaním nových snímok a pripravíme ich na vloženie obsahu. Vkladanie snímok Nová snímka Novú snímku môžeme vložiť nasledujúcimi spôsobmi: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Vložiť > Snímka. 2) V paneli Snímky alebo v náhľade Zoraďovač snímok klikneme na snímku pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Nová snímka. 3) Prípadne pravým tlačidlom myši klikneme na prázdny priestor v Pracovnom priestore a z kontextovej ponuky zvolíme Snímka > Nová snímka. 4) Môžeme tiež kliknúť na ikonu Snímka v paneli nástrojov Prezentácia. Ak nie je viditeľný, v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov > Prezentácia. 5) Nová snímka sa pridá za vybranú snímku. Duplikovať snímku Niekedy je vhodné namiesto vytvorenia novej snímky vytvoriť kópiu už existujúcej snímky. Snímku môžeme duplikovať nasledujúcim postupom: 1) V paneli Snímky vyberieme snímku, ktorú chceme duplikovať. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Vložiť > Duplikovať snímku. 3) Alebo, v paneli Snímky alebo v náhľade Zoraďovač snímok klikneme na snímku pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Duplikovať snímku. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 181

178 4) Alebo, pravým tlačidlom myši klikneme na prázdny priestor v Pracovnom priestore a z kontextovej ponuky zvolíme Snímka > Duplikovať snímku. 5) Alebo klikneme na malý trojuholník vpravo od ikony Snímka v paneli nástrojov Prezentácia a v kontextovej ponuke zvolíme Duplikovať snímku. Ak nie je viditeľný, v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov > Prezentácia. 6) Nová snímka sa v prezentácii pridá za vybranú snímku. Výber rozloženia snímky Keď vytvárame prezentáciu, prvá snímka zvyčajne obsahuje názov prezentácie. Na to môžeme použiť rozloženie Prázdna snímka alebo jedno z rozložení s nadpisom. Klikneme na ikonu Vlastnosti na vonkajšej strane postranného panelu, čím zobrazíme oblasť Rozloženia s dostupnými rozloženiami (obrázok 145). Dostupné sú rôzne rozloženia, od prázdnej snímky až po snímku s poľom pre nadpis a šiestimi poľami pre obsah. Obrázok 145: Dostupné rozloženia snímok Keď chceme zadať názov prezentácie / nadpis snímky, za predpokladu, že sme použili jedno z rozložení s nadpisom, klikneme do poľa s textom Kliknúť pre vloženie nadpisu, a potom zadáme text nadpisu. Ak chceme pridať text obsahu, v závislosti na zvolenom rozložení klikneme na Kliknúť pre vloženie textu. Formátovanie názvu, podnázvu a textu snímok upravíme v štýle prezentácie. Viac informácií nájdeme v kapitole 2, Používanie predlôh snímok, štýlov a šablón v knihe Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Poznámka 182 Vzhľad textu a grafických prvkov môžeme upraviť kedykoľvek počas prípravy prezentácie. Úprava rozloženia snímok, ktoré už majú nejaký obsah, môže tento obsah ovplyvniť. Preto sa odporúča, aby sme na začiatku venovali úprave rozloženia snímok dostatočnú pozornosť, čím predídeme neskoršiemu narušeniu obsahu.

179 Názvy jednotlivých rozložení sa zobrazia, pokiaľ je povolené zobrazovanie tipov: ak kurzor umiestnime nad ikonu v oblasti rozložení (rovnako ako aj v prípade iných ikon), jej názov sa zobrazí v malom obdĺžniku. Tip Pokiaľ tipy nie sú povolené, v hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Všeobecné a zaškrtneme možnosť Tipy. Pokiaľ je zaškrtnutá aj možnosť Rozšírené tipy, vo všeobecnosti v tipoch získame podrobnejší popis, názvy sa však nezobrazia. Ak chceme rozloženie snímky zmeniť, vyberieme ju v paneli Snímky, aby sa zobrazila v pracovnom priestore, a požadované rozloženie zvolíme v časti Rozloženia v postrannom paneli. Viaceré rozloženia obsahujú jedno alebo viaceré polia s obsahom. Každé z nich možno konfigurovať tak, aby obsahovalo text, video, graf alebo tabuľku. Typ obsahu zvolíme kliknutím na zodpovedajúcu ikonu, ktorá sa zobrazí v strede poľa (obrázok 146). Ak do poľa chceme vložiť text, klikneme na Kliknúť pre vloženie textu. Obrázok 146: Výber typu obsahu Úprava prvkov snímky Snímka obsahuje prvky, ktoré sú prevzaté z predlohy snímok, ako aj prvky, ktoré sú súčasťou rozloženia. Je málo pravdepodobné, že preddefinované rozloženia budú našim požiadavkám celkom vyhovovať. Niektoré prvky môžeme odstrániť a iné, ako napríklad text a grafiku, môžeme vložiť. V programe Impress nemôžeme vytvárať nové rozloženia, môžeme však upravovať veľkosť a polohu prvkov rozloženia. Môžeme tiež pridávať nové prvky bez toho, aby nás obmedzovali poloha a umiestnenie jednotlivých polí rozloženia. Veľkosť a polohu pola s obsahom upravíme tak, že klikneme na jeho vonkajšie orámovanie, čím sa zvýrazní a súčasne sa zobrazia manipulátory na zmenu veľkosti Pole presunieme tak, že kurzor umiestnime nad zvýraznené orámovanie, čím za zmení jeho tvar. Potom ho myšou uchopíme a presunieme do novej pozície. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 183

180 Keď chceme odstrániť nepotrebné prvky: 1) Kliknutím vyberieme požadovaný prvok. Úspešnosť výberu je potvrdená zobrazením manipulátorov na zmenu veľkosti. 2) Následne objekt odstránime stlačením klávesu Delete. Poznámka Zmenu rozloženia možno uskutočniť len v náhľade Zobraziť > Normálne, čo je predvolená možnosť. Zmena predlohy snímok, hoci to je možné, môže viesť k nepredvídateľným výsledkom. Tento postup si vyžaduje zvýšenú pozornosť a obvykle aj viaceré pokusy. Pridávanie textu Do snímky, ktorá obsahuje textové pole, pridáme text tak, že klikneme na Kliknúť pre vloženie textu v poli a následne text napíšeme. Počas písania textu sa automaticky použijú štýly osnovy. Úroveň každého odseku v osnove, ako aj jeho polohu v rámci textu môžeme zmeniť pomocou tlačidiel so šípkami v paneli Formátovanie textu (pozri obrázok 134 a Náhľad Osnova na strane 190). Viac informácií o práci s textom nájdeme v časti Pridávanie a formátovanie textu na strane 202. Pridávanie objektov Objekty, ako napríklad obrázky, kresby alebo tabuľkové hárky do snímky vložíme zvolením položky Vložiť v hlavnej ponuke, kde môžeme zvoliť požadovaný typ. Viac informácií nájdeme v časti Pridávanie obrázkov, tabuliek, grafov a médií na strane 208. Úprava vzhľadu všetkých snímok Ak chceme zmeniť pozadie alebo iné charakteristiky všetkých snímok, musíme zmeniť pozadie aktuálnej predlohy snímok alebo vybrať inú predlohu postupom, ktorý je opísaný v časti Práca s predlohou snímok a so štýlmi na strane 211. Predloha snímok je snímka so špecifikovanými charakteristikami, ktorá slúži ako šablóna a ako štartovací bod na tvorbu ostatných snímok. Medzi tieto charakteristiky patria pozadie, objekty na pozadí, formátovanie použitého textu a grafika na pozadí. V programe Impress sú k dispozícii viaceré predlohy, ktoré nájdeme v časti Predlohy snímok v postrannom paneli. Môžeme však vytvoriť vlastné predlohy, alebo ich môžeme získať z iných zdrojov. Viac informácií o vytváraní a modifikácii predlôh nájdeme v kapitole 2, Používanie predlôh snímok, štýlov a šablón v knihe Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Ak chceme zmeniť len pozadie, môžeme použiť nasledujúci postup: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Formát > Strana, a potom zvolíme kartu Pozadie v okne Nastavenie strany, ktoré sa otvorilo. 2) Tu vyberieme jednu z ponúkaných možností, ktorými sú farba, farebný prechod, šrafovanie a rastrový obrázok. 3) Voľbu napokon potvrdíme kliknutím na OK. 4) Následne sa otvorí dialógové okno, ktoré nám umožní použitie zmeny na všetky snímky. Ak klikneme na Áno, Impress automaticky upraví aktuálnu predlohu snímok. Poznámka 184 Vkladanie a správne formátovanie pozadia je téma, ktorá presahuje rámec tejto príručky. Potrebné informácie nájdeme v príručke Návod na používanie programu Draw (Draw Guide) v kapitole 4, Zmena atribútov objektov alebo v príručke Návod na používanie programu Impress (Impress Guide) v kapitole 6, Formátovanie grafických objektov.

181 Úprava prezentácie Pokiaľ to nezmeníme, počas prezentácie sa snímky zobrazujú bez efektov prechodu a v tom poradí, v ktorom sú v Zoraďovači snímok. Na prechod na nasledujúcu snímku môžeme použiť klávesnicu alebo myš. V hlavnej ponuke v položke Prezentácia môžeme okrem iného zmeniť poradie snímok, vybrané snímky môžeme skryť a môžeme nastaviť automatický prechod na ďalšiu snímku. Na nastavenie efektu prechodu snímok, animácie snímok a zvukového doprovodu treba použiť funkcie, ktoré sú dostupné v postrannom paneli. Podrobnosti nájdeme v príručke Návod na používanie programu Impress (Impress Guide) v kapitole 3, Pridávanie a formátovanie textu. Pridávanie a formátovanie textu Veľa snímok prezentácie zrejme bude obsahovať text. V tejto časti sa zoznámime s postupmi, ako text pridávať a ako meniť jeho vzhľad. Text sa v snímkach uchováva v textových poliach. Všetky podrobnosti o pridávaní a formátovaní textu nájdeme v príručke Návod na používanie programu Impress (Impress Guide) v kapitole 3, Pridávanie a formátovanie textu. Do snímky môžeme pridať dva typy textových polí: Zvolíme preddefinované rozloženie v časti Rozloženia v postrannom paneli, a to bez výberu ďalšieho špeciálneho typu obsahu. Tu preddefinované textové polia sa nazývajú textové polia automatického rozloženia. Textové pole vytvoríme pomocou ikony Text na paneli Kresba (obrázok 147) alebo na paneli Text (obrázok 148), alebo pomocou klávesovej skratky F2. Obrázok 147: Panel nástrojov Kresba Obrázok 148: Panel nástrojov Text Použitie textových polí automatického rozloženia 1) Najskôr zvolíme zobrazenie snímky Normálne. 2) Klikneme na textové pole Kliknúť pre vloženie textu. 3) Požadovaný text napíšeme alebo ho vložíme zo schránky. Používanie textových polí 1) Najskôr zvolíme zobrazenie snímky Normálne. 2) Klikneme na ikonu Text na paneloch Kresba alebo Text alebo použijeme klávesovú skratku F2. Ak panely Kresba alebo Text nie sú viditeľné, v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov > Kresba alebo Text. 3) Na snímke stlačíme ľavé tlačidlo myši a ťahaním vytvoríme pole pre text. Na zvislej veľkosti pritom nezáleží, lebo sa počas písania prispôsobí podľa potreby. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 185

182 4) Po nastavení veľkosti tlačidlo myši uvoľníme. V textovom poli, ktoré je v režime úpravy, sa nachádza textový kurzor (farebné orámovanie zobrazené na obrázku 149). 5) Požadovaný text napíšeme alebo ho vložíme zo schránky. 6) Klikneme mimo poľa, čím sa zruší jeho výber. Veľkosť textového poľa môžeme zmeniť, môžeme ho presunúť alebo aj odstrániť. Podrobnosti nájdeme v príručke Návod na používanie programu Impress (Impress Guide) v kapitole 3, Pridávanie a formátovanie textu. Obrázok 149: Vytvorenie a úprava textového poľa Zvislý text Okrem bežných textových polí, v ktorých je text orientovaný vodorovne, môžeme vložiť aj pole s textom orientovaným zvisle. Zvislý text je však dostupný len vtedy, keď sú aktivované ázijské jazyky v Nástroje > Možnosti > Nastavenie jazyka > Jazyky. Pole so zvislým textom vytvoríme tak, že klikneme na ikonu Vertikálny text v paneli nástrojov Kresba alebo Text. Rýchla zmena veľkosti písma V programe Impress sa na paneli Formátovanie textu nachádzajú ikony Zväčšiť písmo a Zmenšiť písmo (zvýraznené na obrázku 150), pomocou ktorých môžeme písmo zmenšovať alebo zväčšovať. Zmena veľkosti písma závisí na veľkostiach, ktoré sú pre dané písmo dostupné. Obrázok 150: Rýchla zmena veľkosti písma na paneli Formátovanie textu Vkladanie textu Text môžeme do textového poľa zadať aj tak, že ho skopírujeme v inom dokumente a do prezentácie ho vložíme. Formátovanie vkladaného textu sa však pravdepodobne nebude zhodovať s formátovaním okolitého textu alebo textu na ostatných snímkach v prezentácii. Toto síce niekedy môže byť požadované, vo väčšine prípadov však chceme mať prezentáciu formátovanú jednotne a nechceme mať rôzne formátované odseky alebo rôzne typy a veľkosti písem a podobne. Konzistenciu prezentácie môžeme zabezpečiť viacerými spôsobmi. 186

183 Vkladanie neformátovaného textu Bežnou praxou je vkladanie textu bez formátovania s tým, že formátovanie sa spraví neskôr. Ak chceme vložiť text bez formátovania: 1) Použijeme klávesovú skratku Ctrl+Shift+V a v okne Vložiť inak zvolíme Neformátovaný text. 2) Druhou možnosťou je kliknúť na malý trojuholník pri ikone Vložiť na štandardnom paneli nástrojov a zvoliť Neformátovaný text v kontextovej ponuke. 3) Na formátovanie takto vloženého textu sa použije nastavenie štýlu odseku alebo osnovy na pozícii kurzora v poli automatického rozloženia alebo štandardný štýl textu v normálnom textovom poli. Formátovanie vloženého textu Ak chceme formátovať vložený text, použijeme nástroje na priame formátovanie na paneli Formátovanie textu (obrázok 151) alebo v častiach Znak a Odsek na postrannom paneli (obrázok 152). Ak sa časť Znak alebo Odsek automaticky po výbere textu neotvorí, klikneme na ikonu Vlastnosti na pravej strane postranného panelu. Obrázok 151: Panel nástrojov Formátovanie textu Obrázok 152: Postranný panel, časť Znak Ak vkladáme text do poľa automatického rozloženia, treba použiť zodpovedajúci štýl osnovy, aby text získal rovnaký vzhľad, ako zvyšok prezentácie. 1) Text vložíme na požadované miesto. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 187

184 2) Práve vložený text vyberieme. 3) V hlavnej ponuke zvolíme Formát > Predvolené formátovanie. 4) Na presunutie textu na správnu pozíciu a úroveň osnovy použijeme štyri šípky na paneli Formátovanie textu (zvýraznené na obrázku 134 na strane 190). Šípka doľava presunie položku zoznamu na vyššiu úroveň osnovy (napríklad z Osnova 3 na Osnova 2). Šípka doprava presunie položku zoznamu na nižšiu úroveň osnovy. Šípka hore presunie položku v zozname nahor. Šípka dolu presunie položku v zozname nadol. 5) Prípadné ďalšie úpravy písma, tabulátorov atď. spravíme ručne. Po vložení textu do textového poľa môžeme použiť štýly na jeho rýchle formátovanie. Použiť môžeme len jeden grafický štýl, a to nasledujúcim spôsobom: 1) Text vložíme na požadované miesto. 2) Práve vložený text vyberieme. 3) Zvolíme požadovaný grafický štýl na formátovanie textu. 4) Prípadné ďalšie úpravy písma, tabulátorov atď. spravíme ručne. Vytváranie odrážkových a číslovaných zoznamov. Postup na vytváranie číslovaných a odrážkových zoznamov je závislý na type použitého textového poľa. Nástroje na ich spravovanie a úpravu vzhľadu sú však rovnaké. V textových poliach automatického rozloženia je predvoleným štýlom odrážkový zoznam. V bežných textových poliach je na vytvorenie odrážkového zoznamu potrebný dodatočný krok. Textové polia automatického rozloženia Textové polia v dostupných rozloženiach snímok sú vopred formátované ako odrážkové zoznamy. Snímku s odrážkovým zoznamom vytvoríme nasledujúcim postupom: 1) V paneli Rozloženia zvolíme rozloženie, ktoré obsahuje textové pole. 2) V textovom poli klikneme na Kliknúť pre vloženie textu. 3) Vložíme svoj text a stlačíme kláves Enter, čím sa vytvorí nová položka v zozname s odrážkou. 4) Predvolený typ je odrážkový zoznam. Postup na zmenu vzhľadu zoznamu je vysvetlený v časti Zmena vzhľadu zoznamu na strane 206. Tip Ak stlačíme kombináciu klávesov Shift+Enter, vytvorí sa nová položka v zozname bez odrážky. Nový riadok bude mať rovnaké odsadenie ako predchádzajúci riadok. Ak chceme vytváranie odrážok celkom zrušiť, klikneme na ikonu Odrážky zap/vyp na paneli Formátovanie textu. Ak tento panel nie je zobrazený, zaškrtneme ho v hlavnej ponuke v Zobraziť > Panely nástrojov > Formátovanie textu. Textové polia Odrážkový zoznam v textovom poli vytvoríme nasledujúcim postupom: 1) Klikneme na ikonu Text na paneli Kresba a v snímke vytvoríme textové pole. 2) Klikneme na ikonu Odrážky zap/vyp na paneli Formátovanie textu. 3) Vložíme text a stlačíme kláves Enter, čím sa vytvorí nová položka s odrážkou. 188

185 4) Predvolený typ je odrážkový zoznam. Postup na zmenu vzhľadu zoznamu je vysvetlený v časti Zmena vzhľadu zoznamu na strane 206. Vytvorenie novej úrovne osnovy V textovom poli automatického rozloženia vytvoríme novú úroveň osnovy takto: 1) Ak je to potrebné, stlačíme Enter aby sa vytvorila nová položka v zozname. 2) Ak chceme úroveň položky znížiť (posunúť doprava), stlačíme kláves Tab, na paneli Formátovanie textu stlačíme ikonu O úroveň nižšie (šípka vpravo) alebo použijeme klávesovú skratku Alt+Shift+šípka vpravo. Položka zoznamu sa následne posunie doprava a je odsadená na ďalšej úrovni osnovy. 3) Opätovným stlačením klávesu Enter vytvoríme novú položku v zozname na rovnakej úrovni. 4) Ak chceme úroveň položky zvýšiť (posunúť doľava), stlačíme kombináciu klávesov Shift Tab, na paneli Formátovanie textu stlačíme ikonu O úroveň vyššie (šípka vľavo) alebo použijeme klávesovú skratku Alt+Shift+šípka vľavo. Položka zoznamu sa následne posunie doľava a je odsadená na najbližšej vyššej úrovni osnovy. 5) Opätovným stlačením klávesu Enter vytvoríme novú položku v zozname na rovnakej úrovni. V textových poliach automatického rozloženia zvýšenie alebo zníženie úrovne osnovy položky zoznamu zodpovedá použitiu iného štýlu osnovy. Druhá úroveň v osnove odpovedá štýlu Osnova 2, tretia úroveň štýlu Osnova 3 atď. Zmena úrovne osnovy preto spôsobí aj ďalšie zmeny, ako napríklad zmenu veľkosti písma alebo zmenu odrážky. V textových poliach zmeníme úroveň položky v osnove pomocou klávesu Tab na nižšiu a kombináciou Shift+Tab na vyššiu. Poznámka Úroveň osnovy, na rozdiel od programu Writer, nemožno zmeniť vybraním položky a následným kliknutím na požadovanú úroveň osnovy. Tento postup nie je možný kvôli tomu, ako sú v programe Impress implementované štýly. Zmena vzhľadu zoznamu Vzhľad zoznamu môžeme upraviť zmenou typu odrážok alebo číslovania, a to buď pre celý zoznam, alebo len pre jednu položku. Všetky zmeny možno vykonať v okne Odrážky a číslovanie (obrázok 153), ktoré otvoríme zvolením Formát > Odrážky a číslovanie v hlavnej ponuke alebo kliknutím na ikonu Odrážky a číslovanie Kapitola 6 Začíname s programom Impress na paneli Formátovanie textu. 189

186 Obrázok 153: Dialógové okno Odrážky a číslovanie Pre celý zoznam: 1) Vyberieme celý zoznam alebo klikneme na orámovanie jeho textového poľa tak, aby sa zobrazili manipulátory na zmenu veľkosti. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Formát > Odrážky a číslovanie alebo klikneme na ikonu Odrážky a číslovanie na paneli Formátovanie textu. 3) Dialógové okno Odrážky a číslovanie (obrázok 153) má päť kariet: Odrážky, Číslovanie, Grafika, Poloha a Prispôsobiť. Ak chceme upraviť zoznam s odrážkami, zvolíme požadovaný štýl odrážok z predvolených štýlov na karte Odrážky. Ak chceme grafický štýl odrážok, zvolíme kartu Grafika. Ak potrebujeme vytvoriť očíslovaný zoznam, na karte Číslovanie zvolíme jeden z predvolených štýlov číslovania. Na karte Poloha môžeme nastaviť odsadenie, odstup číslovania a zarovnanie zoznamu. Na karte Prispôsobiť môžeme upraviť číslovanie, farbu, relatívnu veľkosť a znak zoznamu. 4) Ak chceme upraviť jednu položku zoznamu, klikneme na jej text a potom postupujeme podľa horeuvedených krokov 2 a 3. Pokiaľ bol zoznam vytvorený v textovom poli automatického rozloženia, tak jeho vzhľad môžeme zmeniť aj úpravou štýlov osnovy. Zmeny v štýloch osnovy sa prejavia vo všetkých snímkach, v ktorých sa používajú. 190

187 Pridávanie obrázkov, tabuliek, grafov a médií V poliach pre obsah môžu byť rovnako ako text umiestnené aj obrázky, tabuľky, grafy a médiá. V tejto časti uvádzame stručný návod, ako s nimi pracovať. Viac informácií o pridávaní obrázkov, tabuliek, grafov a médií nájdeme v príručke Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Pridávanie obrázkov Ak chceme do poľa pridať obrázok: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Vložiť > Obrázok > Zo súboru alebo Skenovanie. 2) Druhá možnosť je, že po vložení novej snímky na nej klikneme na ikonu Vložiť obrázok (obrázok 146 na strane 200) a v okne Vložiť obrázok, ktoré sa otvorí, zvolíme príslušný súbor. Ak chceme v okne Vložiť obrázok zobraziť náhľad obrázka, zaškrtneme pole Náhľad v jeho dolnej časti. 3) Obrázok presunieme na požadované miesto. 4) Veľkosť obrázka sa automaticky prispôsobí veľkosti poľa. Poznámka Ak chceme zmeniť veľkosť grafiky, klikneme na ňu pravým tlačidlom myši. V kontextovej ponuke zvolíme Umiestnenie a veľkosť a v novootvorenom okne zaškrtneme atribút Zachovať pomer. Potom podľa potreby nastavíme výšku alebo šírku. Pri zmene jedného rozmeru sa zmení aj druhý rozmer tak, aby sa zachoval pomer veľkostí strán. Ak tento atribút nezaškrtneme, obrázok bude deformovaný. Zmenou veľkosti rastrového obrázka sa jeho kvalita zhoršuje. Preto sa odporúča vytvorenie obrázka už v požadovanej veľkosti mimo programu Impress. Pridávanie tabuliek Keď chceme do snímky pridať tabuľku: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Vložiť > Tabuľka alebo na štandardnom paneli nástrojov klikneme na ikonu Tabuľka. 2) Ak sa už na snímke tabuľka nachádza a je aj vybraná, klikneme na ikonu Tabuľka na paneli Tabuľka. Panel Tabuľka je zobrazený len vtedy, ak je v hlavnej ponuke zaškrtnutá položka Zobraziť > Panely nástrojov > Tabuľka a ak je vybraná tabuľka. 3) Druhá možnosť je, že po vložení novej snímky na nej klikneme na ikonu Vložiť tabuľku (obrázok 146 na strane 200). 4) Otvorí sa okno Vložiť tabuľku, v ktorom zvolíme požadovaný počet riadkov a stĺpcov. 5) Iná možnosť je, že klikneme na malý trojuholník vpravo od ikony Tabuľka a počet riadkov a stĺpcov vyberieme ťahaním kurzora, pričom držíme stlačené ľavé tlačidlo myši. 6) Štýl zvolíme zo zoznamu možností dostupných pre tabuľku v časti Návrh tabuľky na postrannom paneli(obrázok 154). Ak sa časť Návrh tabuľky automaticky neotvorí, klikneme na ikonu Vlastnosti na pravej strane postranného panelu. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 191

188 Obrázok 154: Postranný panel, časť Návrh tabuľky Poznámka Voľbou ľubovoľného štýlu z možností, ktoré sú uvedené v sekcii Návrh tabuľky v postrannom paneli vytvoríme tabuľku s príslušnými vlastnosťami. Štýl tabuľky však možno aplikovať aj vtedy, keď sme tabuľku vytvorili inou metódou. Panel nástrojov Tabuľka v programe Impress ponúka rovnaké funkcie ako panel Tabuľka v programe Writer, okrem funkcií Zoradiť a Súčet. Ak chceme tieto funkcie v prezentácii použiť, treba do nej vložiť hárok programu Calc. Vytvorenú tabuľku môžeme ďalej upravovať. Môžeme pridávať a odstraňovať riadky a stĺpce, upravovať šírku a medzery, pridávať orámovanie, pozadie, farby a podobne. Podrobnosti nájdeme v príručke Návod na používanie programu Impress (Impress Guide) v kapitole 3, Pridávanie a formátovanie textu a v príručke Návod na používanie programu Writer (Writer Guide) v kapitole 9, Práca s tabuľkami. Vkladanie údajov do buniek tabuľky je obdobné ako práca s textovými poliami. Klikneme na požadovanú bunku a začneme písať text. Na rýchly prechod medzi bunkami tabuľky môžeme použiť klávesnicu: Stlačením kláves so šípkami presunieme kurzor buď do ďalšej bunky, ak je bunka prázdna, 192 alebo na nasledujúci znak, ak obsahuje text. Stlačením klávesu Tab prejdeme do bunky vpravo a stlačením Shift+Tab do bunky vľavo.

189 Pridávanie grafov Keď chceme do snímky pridať graf: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Vložiť > Graf alebo na štandardnom paneli nástrojov klikneme na ikonu Graf. 2) Ak sme práve vytvorili novú snímku, môžeme graf vložiť aj kliknutím na ikonu Vložiť graf (obrázok 146 na strane 200). 3) Impress vloží predvolený graf a otvorí sa dialógové okno Graf. Detaily o modifikovaní typu grafu, vkladaní vlastných údajov a zmene formátovania nájdeme v príručke Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Pridávanie súborov médií Keď chceme do snímky pridať súbory s médiami, ako sú hudba a filmové klipy: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Vložiť > Video a zvuk. 2) Ak sme práve vytvorili novú snímku, môžeme kliknúť na ikonu Vložiť video (obrázok 146 na strane 200). 3) V dolnej časti pracovnej plochy sa otvorí panel prehrávača médií, pomocou ktorého si ho môžeme prehrať. 4) Ak vložíme zvukový súbor, v kontextovom poli sa zobrazí obrázok s reproduktorom. Poznámka V operačnom systéme Linux, napríklad v Ubuntu, si treba nainštalovať vhodný prehrávač médií. Najprv treba stiahnuť a nainštalovať Java Media Framework API (JMF), a potom v zozname Cesta k triedam v Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Java pridať cestu k súboru jmf.jar. Pridávanie grafiky, tabuľkových zošitov a iných objektov Na obohatenie textu v snímkach sa často používajú grafické prvky, ako napríklad rôzne útvary, bubliny s textom, šípky a podobne. S týmito objektmi sa v Impress pracuje podobne ako v programe Draw. Podrobnosti nájdeme kapitole 7, Začíname s programom Draw v príručke Návod na používanie programu Draw (Draw Guide) alebo v kapitolách 4, 5 a 6 v príručke Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Hárky vložené do snímky poskytujú väčšinu funkcií hárkov programu Calc, a tak umožňujú vykonávanie veľmi zložitých výpočtov, ako aj analýzy údajov. Ak potrebujeme analyzovať údaje alebo použiť vzorce, najvhodnejšie bude, ak na to použijeme hárok programu Calc a výsledok len umiestnime do snímky, a to vložením Calc hárku alebo skopírovaním údajov do tabuľky v programe Impress. Druhá možnosť je použiť voľbu Vložiť > Objekt > OLE objekt > Zošit LibreOffice v hlavnej ponuke. V strede snímky sa otvorí tabuľkový hárok a ponuky a panely programu Impress sa zmenia na ponuky a panely programu Calc. Do hárku začneme zadávať údaje, pričom možno bude treba prispôsobiť veľkosť viditeľnej oblasti hárka. Do snímky tiež môžeme vložiť existujúci hárok, pričom jeho zobrazenie nastavíme tak, aby požadované údaje boli viditeľné. Do snímok programu Impress môžeme vkladať objekty rôznych typov, ako napríklad textové dokumenty programu Writer, matematické vzorce programu Math, iné prezentácie a podobne. Podrobnosti nájdeme v príručke Návod na používanie programu Impress (Impress Guide) v kapitole 7, Vkladanie tabuľkových dokumentov, grafov a iných objektov. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 193

190 Práca s predlohou snímok a so štýlmi Predloha snímok je snímka, ktorá slúži ako východiskový bod pre ďalšie snímky. V tomto zmysle hrá podobnú úlohu ako štýl strany v programe Writer, lebo určuje základné formátovanie všetkých snímok, ktoré na nej závisia. Jedna prezentácia môže používať viac ako jednu predlohu snímok. Predloha snímok definuje sadu charakteristík vrátane farby pozadia, grafických prvkov, gradientov a ďalších objektov (ako napríklad logá, dekoratívne čiary a podobne), hlavičky a päty, polohy a veľkosti rámcov a formátu textu. Štýly Všetky charakteristiky predlohy snímok môžeme nastaviť pomocou štýlov. Nové snímky, ktoré boli vytvorené z predlohy snímok, obsahujú jej zdedené štýly. Zmena štýlu v predlohe preto spôsobí zodpovedajúcu zmenu vo všetkých snímkach, ktoré z nej boli vytvorené. Jednotlivé snímky však môžeme upraviť bez toho, aby sme ovplyvnili predlohu. Poznámka Aj keď sa odporúča, aby sa predlohy snímok používali čo najviac, príležitostné manuálne úpravy môžu byť potrebné, a to napríklad vtedy, keď sa použije rozloženie s textom a grafom. S predlohami snímok sú spojené dva typy štýlov: Štýly prezentácie a Štýly objektov. Štýly prezentácie, ktoré sú súčasťou programu Impress, môžeme meniť, nemôžeme však vytvárať nové štýly. V prípade štýlov objektov ich môžeme nielen modifikovať, ale môžeme vytvárať aj vlastné štýly. Štýly prezentácie ovplyvňujú tri prvky predlohy snímok: pozadie, objekty pozadia (ikony, dekoratívne čiary a textové rámce) a text umiestnený v snímke. Štýly textu sa ďalej delia na Poznámky, Osnova 1 až Osnova 9, Podnadpis a Nadpis. Štýly osnovy sa používajú pre rôzne úrovne osnovy, ku ktorým patria. Napríklad Osnova 2 sa používa ako podpoložka úrovne Osnova 1, Osnova 3 sa používa ako podpoložka úrovne Osnova 2 atď. Štýly objektov nie sú obmedzené a môžu ovplyvňovať veľa prvkov snímky. Všimnime si, že textové štýly existujú v štýloch prezentácie, ako aj v štýloch objektov. Predlohy snímok Súčasťou programu Impress je viacero predlôh snímok. Tieto predlohy sú zobrazené v podpaneli Predlohy snímok postranného panelu (obrázok 155) a sú delené na tri skupiny: Použité v tejto prezentácii, Nedávno použité a Dostupné na použitie. Ak klikneme na znak + vedľa názvu podčasti, podčasť s miniatúrami snímok sa zobrazí. Ak klikneme na znak, miniatúry sa skryjú. Predlohy snímok, ktoré sa nachádzajú v zozname Dostupné na použitie, pochádzajú zo šablóny s rovnakým názvom. Pokiaľ sme vytvorili svoje vlastné šablóny alebo sme ich pridali z iného zdroja, tak predlohy snímok, ktoré sa v nich nachádzajú, sa tiež objavia v tomto zozname. 194

191 Obrázok 155: Postranný panel, podpanel Predlohy snímok Obrázok 156: Panel nástrojov Predloha snímok Vytvorenie predlohy snímok Postup na vytvorenie novej predlohy snímok je podobný ako úprava predlohy snímok. 1) Do režimu úpravy predlohy prejdeme tak, že v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Predloha > Predloha snímok, čím sa zobrazí panel nástrojov Predloha snímok (obrázok 156). Ak sa tento panel nezobrazí, zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov > Predloha snímok. 2) V paneli Predloha snímok potom klikneme na ikonu Nová predloha. 3) V paneli Snímky pribudne nová predloha. Túto predlohu upravíme podľa svojich predstáv. 4) Ďalším odporúčaným krokom je premenovanie novej predlohy. Na snímku v paneli Snímky klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Premenovať predlohu. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 195

192 5) Po ukončení úprav na paneli Predloha snímok klikneme na tlačidlo Zatvoriť zobrazenie predlohy, čím prejdeme do bežného režimu úpravy snímok. Použitie predlohy snímok Ak chceme niektorú predlohu snímok použiť pre všetky snímky v prezentácii: 1) Klikneme na ikonu Predlohy snímok postrannom paneli, čím otvoríme podpanel predlohy snímok (obrázok 155). 2) Ak chceme jednu z predlôh použiť pre všetky snímky v prezentácii, klikneme na ňu pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Použiť pre všetky snímky. Ak chceme pre jednu alebo viacero snímok použiť inú predlohu snímok ako pre ostatné: 1) V paneli Snímky zvolíme snímku alebo snímky, pre ktoré chceme novú predlohu použiť. 2) V postrannom paneli klikneme pravým tlačidlom myši na požadovanú predlohu a v kontextovej ponuke zvolíme Použiť pre vybrané snímky. Načítanie ďalších predlôh snímok Niekedy môže nastať situácia, keď v jednej prezentácii chceme kombinovať viacero predlôh snímok, ktoré sa však nachádzajú v rôznych šablónach. Napríklad, môžeme požadovať celkom iné rozloženie pre prvú snímku alebo chceme pridať snímku z inej prezentácie (ktorá je založená na šablóne, ktorá sa nachádza na pevnom disku). Obrázok 157: Dialógové okno Návrh snímky 1) V hlavnej ponuke zvolíme Formát > Návrh snímky, alebo pravým tlačidlom myši klikneme na snímku v paneli Snímky a v kontextovej ponuke zvolíme Návrh snímky. Otvorí sa okno Návrh snímky (obrázok 157). V tomto okne sú zobrazené predlohy, ktoré sú k dispozícii na použitie. 196

193 2) Ak chceme pridať viac predlôh, klikneme na tlačidlo Načítať, čím otvoríme okno Načítať predlohu snímky (obrázok 158). Obrázok 158: Dialógové okno Načítať návrh snímky 3) V tomto okne vyberieme šablónu, z ktorej chceme načítať predlohu a klikneme na OK. 4) Opätovne klikneme na OK, čím okno Návrh snímky zatvoríme. 5) Predlohy, ktoré sme vybrali v šablóne, sú teraz zobrazené v podčasti Dostupné pre použitie v časti Predlohy strán. Poznámka Tip Načítané predlohy budú dostupné aj nabudúce, keď prezentáciu otvoríme. Ak chceme nepoužité predlohy odstrániť, zaškrtneme príslušné pole v okne Návrh snímky. Ak predloha v prezentácii nebola použitá, odstráni sa zo zoznamu dostupných predlôh. Ak chceme zmenšiť veľkosť súboru s prezentáciou, môžeme znížiť počet použitých predlôh. Úprava predlohy snímok Na predlohe snímky možno upraviť tieto prvky: Pozadie (farba, farebný prechod, šrafovanie a rastrový obrázok) Objekty pozadia (napríklad logo alebo ozdobná grafika) Veľkosť, poloha a obsah prvkov hlavičky a päty, ktoré sa zobrazia na každej snímke Veľkosť a poloha predvolených rámcov pre názov snímky a obsah (viac informácií o úprave predlohy snímok strán nájdeme v kapitole 2, Používanie predlôh snímok, štýlov a šablón v knihe Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). 1) V hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Predloha > Predloha snímok. Týmto sa odomknú vlastnosti predlohy a môžeme ju upravovať. 2) Predlohu snímok zvolíme v podpaneli Predlohy snímok v postrannom paneli. 3) V pracovnom priestore v predlohe vyberieme objekt. V postrannom paneli sa následne zobrazia nastavenia, ktoré pre vybraný objekt môžeme zmeniť. Na obrázku 159 je zobrazený vybraný grafický objekt a otvorená časť obrázok v podpaneli Vlastnosti postranného panelu. 4) V predlohe spravíme potrebné zmeny a následne buď klikneme na ikonu Zatvoriť zobrazenie predlohy na paneli Predloha snímok alebo v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Normálne, čím režim úpravy predlohy opustíme. 5) Pred pokračovaním prezentáciu uložíme. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 197

194 Poznámka Všetky zmeny spravené na predlohe v režime úpravy predlohy sa prejavia na všetkých snímkach, ktoré túto predlohu používajú. Vždy si preto pred pokračovaním práce na úprave snímok overíme, že sme zatvorili zobrazenie predlohy a prešli do režimu Normálne zobrazenie. Obrázok 159: Úprava predlohy snímok Poznámka Zmeny, ktoré sme manuálne spravili na jednotlivých snímkach v režime Normálne zobrazenie (napríklad zmena štýlu odrážok, farba názvu a podobne) nebudú po úprave predlohy zmenené. Preto sa môžu vyskytnúť situácie, keď chceme manuálne zmeny odstrániť a chceme sa vrátiť k predvolenému štýlu. Ak sa chceme vrátiť k predvolenému štýlu, vyberieme príslušný prvok a v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Predvolené formátovanie. Pridávanie textu, päty a polí k všetkým snímkam Do predlohy snímok môžeme pridať text, pätu a polia, ktoré sa zobrazia na každej snímke prezentácie. Hlavička sa obvykle do snímok nepridáva. Text 1) Pomocou Zobraziť > Predloha > Predloha snímok v hlavnej ponuke zobrazíme náhľad predlohy snímok(obrázok 160). 2) Na paneli Kresba klikneme na ikonu Text alebo stlačíme kláves F2. 3) Klikneme na plochu predlohy a ťahaním, pričom držíme stlačené ľavé tlačidlo myši, vytvoríme rámec textového objektu, do ktorého napíšeme alebo vložíme požadovaný text. 4) Po zadaní textu, ktorý sa má objaviť na všetkých snímkach prezentácie, v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Normálne alebo klikneme na Zatvoriť zobrazenie predlohy. 198

195 Päta Ak chceme do snímok pridať pätu: 1) Pomocou Zobraziť > Predloha > Predloha snímok v hlavnej ponuke zobrazíme náhľad predlohy snímok(obrázok 160). 2) Z hlavnej ponuky zvolíme Vložiť > Číslo snímky alebo Vložiť > Dátum a čas, čím sa otvorí okno Hlavička a päta (obrázok 161). 3) V okne v dostupných možnostiach zvolíme typ dátumu a času, zadáme text päty a číslo snímky. 4) Klikneme na Použiť pre všetky, ak chceme, aby sa zmena použila pre všetky snímky prezentácie, alebo na Použiť, ak chceme aby sa použila len pre vybranú snímku. 5) Druhá možnosť je pridať dátum, čas, text päty a číslo snímky priamo do príslušných polí, ktoré vidíme na obrázku 160. Obrázok 160: Príklad predlohy snímok Poznámka V snímkach sa obvykle používa len päta. Ak chceme vytvoriť hlavičku, použijeme textové pole podľa postupu v časti Text na strane 215. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 199

196 Obrázok 161: Dialógové okno Päta v programe Impress Polia Ak do objektu chceme pridať pole, alebo ak ho chceme do snímky pridať ako nezávislý objekt, v hlavnej ponuke zvolíme Vložiť > Polia a v podponuke zvolíme jeho požadovaný typ. Ak chceme pole v snímke upraviť, postupujeme podľa návodu v kapitole 3, Pridávanie a formátovanie textu v knihe Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). V programe Impress môžeme použiť tieto polia: Dátum (pevný) Dátum (premenný): po otvorení súboru sa automaticky aktualizuje Čas (pevný) Čas (premenný): po otvorení súboru sa automaticky aktualizuje Autor: meno a priezvisko uvedené v používateľských údajoch LibreOffice Číslo snímky Počet snímok Názov súboru. Údaje o autorovi môžeme upraviť v hlavnej ponuke na karte Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Údaje o používateľovi. Tip Formát čísel (1,2,3 alebo a,b,c alebo i,ii,iii, atď) v číselnom poli môžeme upraviť tak, že z hlavnej ponuky otvoríme okno Formát > Strana, a v ňom na karte Strana v oblasti Nastavenia rozloženia zmeníme hodnotu v položke Formát. Štýl odsekov môžeme zmeniť v okne Štýly a formátovanie, kde upravíme príslušný štýl. 200

197 Pridávanie poznámok do prezentácie V programe Impress možno vkladať poznámky podobne ako v programoch Writer a Calc. V režime Normálne zobrazenie vytvoríme prázdnu poznámku tak, že v hlavnej ponuke zvolíme Vložiť > Poznámka (obrázok 162). V ľavom hornom rohu snímky sa vytvorí značka s iniciálkami autora a súčasne sa vedľa neho otvorí väčšie textové pole. Impress do textového poľa automaticky vloží meno autora a dátum. Obrázok 162: Vkladanie komentárov Do textového poľa napíšeme alebo vložíme text. Formát poznámky možno upraviť tak, že v nej vyberieme text, kliknutím pravým tlačidlom myši otvoríme kontextovú ponuku, a z nej zvolíme požadovaný formát. Toto ponuka umožní aj odstránenie aktuálnej poznámky, všetkých poznámok toho istého autora a poznámok všetkých autorov. Značku poznámky môžeme presunúť na ľubovoľné miesto v snímke. Obvykle ho presúvame na miesto blízko objektu, s ktorým súvisí. Poznámku môžeme zobraziť alebo skryť pomocou Zobraziť > Poznámky. Meno, ktoré sa zobrazuje v poznámke, môžeme upraviť na karte Nástroje > Možnosti > Údaje o používateľovi. Ak dokument upravovali viacerí autori, každému z nich sa automaticky priradí iná farba pozadia poznámky. Úprava postupnosti snímok a prechodov medzi snímkami Ako bolo spomenuté v časti Úprava prezentácie na strane 202, Impress na zobrazovanie snímok prezentácie používa všeobecne prijateľné predvolené nastavenia, pričom však umožňuje úpravu mnohých detailov. V tejto časti sa budeme venovať len niektorým aspektom, pričom podrobnejšie vysvetlenie sa nachádza v kapitole 9, Prezentácie v knihe Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Na väčšinu celkových úprav prezentácie je vhodné zobrazenie Zoraďovač snímok, kde vidíme naraz viacero snímok. Do neho sa dostaneme buď pomocou voľby hlavnej ponuky Zobraziť > Zoraďovač snímok alebo kliknutím na záložku Zoraďovač snímok v hornej časti pracovného priestoru. Kapitola 6 Začíname s programom Impress 201

198 Jedna sada snímok viaceré prezentácie Často sa stáva, že snímok máme viac, ako dokážeme v určitom čase odprednášať, alebo chceme predniesť len rýchly prehľad bez dôrazu na detaily. Namiesto toho, aby sme na takúto príležitosť vytvárali novú prezentáciu, môžeme použiť nástroj na skrývanie snímok a nástroj na vytváranie upravených verzií prezentácií. Skrývanie snímok 1) V paneli Snímky alebo v zoraďovači snímok vyberieme snímky, ktoré chceme skryť. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Prezentácia > Skryť snímku alebo pravým tlačidlom myši klikneme na miniatúru snímky a v kontextovej ponuke zvolíme Skryť snímku. Skryté snímky sú preškrtnuté diagonálnymi čiarami. Upravené verzie prezentácie Ak chceme vytvoriť upravenú verziu prezentácie pri súčasnom zachovaní pôvodnej prezentácie: 1) Vyberieme snímky, ktoré majú byť súčasťou modifikovanej verzie. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Prezentácia > Verzie prezentácie. 3) Klikneme na tlačidlo Nová, čím vytvoríme novú sekvenciu snímok a zadáme jej názov. Z jednej prezentácie môžeme vytvoriť ľubovoľné množstvo upravených verzií. Prechod medzi snímkami Prechod medzi snímkami je krátka animácia, ktoré sa prehrá pri prechode zo snímky na nasledujúcu snímku. Štýl prechodu môžeme upraviť v paneli úloh v časti Prechod medzi snímkami. 1) V hlavnej ponuke zvolíme Prezentácia > Prechod medzi snímkami alebo klikneme na ikonu Prechod medzi snímkami v postrannom paneli, čím zobrazíme možnosti pre prechody snímok. 2) Tam zvolíme požadovaný štýl prechodu, rýchlosť animácie, a to, či sa nová snímka má zobraziť po kliknutí myšou (preferované) alebo automaticky po uplynutí zadaného času. 3) Po nastavení prechodu buď klikneme na Použiť pre všetky snímky alebo pokračujeme v nastavovaní prechodov pre ďalšie snímku v prezentácii. Tip V časti Prechod medzi snímkami sa nachádza užitočná voľba Automatický náhľad. Ak je zaškrtnutá a prechod medzi snímkami upravíme, prechod sa zobrazí. Prechod na ďalšiu snímku V časti Prechod medzi snímkami v paneli Úlohy môžeme nastaviť automatický prechod na nasledujúcu snímku po uplynutí určeného času. 1) V časti Prechod na ďalšiu snímku zaškrtneme možnosť Automaticky po. 2) Potom zadáme čas v sekundách, ako dlho sa má každá snímka zobrazovať. 3) Ak chceme, aby sa všetky snímky zobrazovali rovnako dlho, klikneme na tlačidlo Použiť pre všetky snímky. Ak chceme pre snímky nastaviť rôznu dobu zobrazenia: 1) Prezentáciu spustíme pomocou Prezentácia > Vyskúšať časovanie v hlavnej ponuke. 2) Ak sme pripravení prejsť na nasledujúcu snímku, myšou klikneme na snímku alebo stlačíme klávesu šípka vpravo alebo medzerník. 202

199 3) Impress si časovanie pre jednotlivé snímky zapamätá a automaticky ich použije po spustení prezentácie. Ak chceme, aby sa prezentácia po poslednej snímke opätovne spustila: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Prezentácia > Nastavenia prezentácie. 2) Zaškrtneme Automatický a nastavíme dĺžku prestávky medzi opakovaniami prezentácie. 3) Nastavenie potvrdíme kliknutím na OK. Spustenie prezentácie Prezentáciu môžeme spustiť nasledujúcimi spôsobmi: V hlavnej ponuke klikneme na Prezentácia > Začať od prvej snímky. Klikneme na ikonu Začať od prvej snímky Stlačíme kláves F5. na paneli Prezentácia. Ak je pre prechod medzi snímkami zaškrtnutá možnosť Automaticky po X sek, snímka sa po uplynutí nastaveného času automaticky vymení. Ak je zaškrtnuté Pri kliknutí myšou, na prechod medzi snímkami máme tieto možnosti: Šípkami na klávesnici môžeme prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu snímku. Kliknutím myšou prejdeme na nasledujúcu snímku. Stlačením medzerníka prejdeme na nasledujúcu snímku. Ak na plochu snímky klikneme pravým tlačidlom myši, otvorí sa kontextová ponuka, pomocou ktorej môžeme prejsť na ľubovoľnú snímku a môžeme nastaviť viaceré možnosti. Režim prezentácie môžeme kedykoľvek (aj po poslednej snímke) ukončiť stlačením klávesu Esc. Obrázok 163: Obrazovka prednášajúceho programu Impress Kapitola 6 Začíname s programom Impress 203

200 Obrazovka prednášajúceho LibreOffice Impress je štandardne vybavený modulom Obrazovka prednášajúceho, ktorý možno použiť, ak je k počítaču pripojený dodatočný displej. Obrazovka prednášajúceho (obrázok 163) poskytuje ďalšie možnosti na ovládanie prezentácie počas prednášky prostredníctvom odlišného zobrazenia na obrazovke počítača a na displeji, ktorý vidí publikum. Na obrazovke počítača sa zobrazuje aktuálna snímka, nasledujúca snímka, poznámky aktuálnej snímky a časovač prezentácie. Viac informácií o použití Obrazovky prednášajúceho nájdeme v kapitole 9, Prezentácie v knihe Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). 204

201 Kapitola 7 Začíname s programom Draw Vektorová grafika v LibreOffice

202 Čo je Draw? LibreOffice Draw je kresliaci program na základe vektorovej grafiky, hoci môže byť použitý tiež na vykonávanie určitých operácií na rastrovej grafike (bodové). Pomocou programu Draw môžeme rýchlo vytvoriť širokú škálu obrázkov. Vo vektorovej grafike sú obrázky ukladané a zobrazované pomocou jednoduchých geometrických prvkov ako úsečky, kružnice a mnohouholníky a nie ako sady bodov na obrazovke. Vektorová grafika umožňuje ľahšie obrázok ukladať a meniť jeho veľkosť. Program Draw je plne integrovaný do balíka LibreOffice, čo zjednodušuje výmenu obrázkov s ostatnými súčasťami balíka. Ak napríklad vytvoríme obrázok v programe Draw, v programe Writer ho použijeme tak, že ho jednoducho skopírujeme do schránky a vložíme. S kresbami môžeme pracovať aj priamo z programu Writer alebo Impress, a to pomocou sady funkcií a nástrojov z Draw. Možnosti programu Draw sú značné, a hoci nebol navrhnutý ako náhrada pokročilých grafických programov, obsahuje viac funkcií, než majú nástroje pre kresby, ktoré sú v kancelárskych balíkoch spravidla integrované. Niekoľko príkladov funkcií pre kresby: správa vrstiev, mriežka s prichytávaním, zobrazenie kót a mierky, spojnice pre vytváranie organizačných grafov, funkcie na vytváranie trojrozmerných kresieb (s textúrou a svetelnými efektmi), integrácia kresby a štýlu stránky a Bézierove krivky. V tejto kapitole sú uvedené niektoré vlastnosti programu Draw, nejde o vyčerpávajúci opis všetkých vlastností. Viac informácií sa nachádza v príručke Návod na používanie programu Draw (Draw Guide) a v pomocníkovi k programu. Hlavné okno programu Draw Hlavné súčasti hlavného okna programu Draw, zobrazené na obrázku 164, sú: Hlavná ponuka Panel nástrojov Štandardné Panel nástrojov Čiara a výplň Panel Strany Pracovný priestor Stavový riadok Panel nástrojov Kresba Postranný panel Pracovný priestor Rozsiahla oblasť v strede okna (pracovná plocha) slúži na vytváranie kresieb. Okolo tejto oblasti možno umiestniť panely s nástrojmi a oblasti s informáciami. Počet a umiestnenie viditeľných nástrojov závisí na vykonávanej činnosti a na používateľskom nastavení, preto pracovný priestor môže vyzerať aj inak, ako na obrázku 164. Maximálna veľkosť kresby je v programe LibreOffice Draw 300 cm krát 300 cm. 206

203 Obrázok 164: Pracovná plocha programu LibreOffice Draw Panel Strany Kresbu v programe Draw môžeme rozdeliť na niekoľko strán. Viacstránkové kresby sa používajú najmä na prezentácie. Panel Strany poskytuje prehľad strán, ktoré kresba obsahuje. Ak panel Strany nie je zobrazený, zvolíme Zobraziť v hlavnej ponuke a zvolíme Panel Strany. Ak chceme zmeniť poradie strán, stačí jednu alebo viac strán presunúť. Postranný panel Postranný panel má štyri hlavné časti podpanely. Požadovaný podpanel zobrazíme kliknutím na jeho ikonu alebo kliknutím na značku s trojuholníkom nad ikonami a zvolením z kontextovej ponuky. Zobrazený môže byť len jeden podpanel. Ak nie je postranný panel zobrazený, v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Postranný panel. Vlastnosti Otvorí podpanel s poľami, v ktorých môžeme meniť vlastnosti objektov. Tieto polia sú Vložiť útvary, Znak, Odsek, Oblasť, Čiara a Umiestnenie a veľkosť. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 207

204 Štýly a formátovanie V tejto časti môžeme upraviť štýly a použiť ich na objekty kresby. Ak štýl upravíme, zmeny sa automaticky prejavia na všetkých objektoch, formátovaných týmto štýlom. Galéria Otvorí galériu, odkiaľ môžeme do kresby vkladať objekty, a to buď ako kópiu, alebo ako odkaz. Kópia objektu je nezávislá od originálu, a preto zmeny originálu kópiu neovplyvnia. Odkaz je závislý od originálu, a preto zmeny originálu sa prejavia aj v odkaze. Navigátor Otvorí Navigátor, pomocou ktorého sa môžeme rýchlo presúvať medzi stránkami kresby alebo v kresbe vyberať objekty. Aby bolo možné stránky a objekty kresby v navigátore ľahko rozpoznať, je vhodné im dávať zmysluplné názvy. Pravítka Pravítka (lišty s číslami) sa zobrazujú na hornej a ľavej strane pracovnej plochy. Ak nie sú zobrazené, môžeme ich povoliť voľbou Zobraziť > Pravítko v hlavnej ponuke. Veľkosť vybratého objektu je na pravítkach zobrazená pomocou dvojitej čiary (zvýraznená na obrázku 165). Pokiaľ nie je žiadny objekt vybraný, je na nich zobrazené umiestnenie kurzora, čo pomáha pri presnom umiestňovaní objektov. Pravítka môžeme použiť aj na ľahšie umiestňovanie pomocou úchytiek objektov a pomocných čiar. Na pravítkach sú tiež znázornené okraje strany. Tieto okraje môžeme priamo zmeniť tým, že ich na pravítkach presunieme myšou. Oblasť okrajov je na pravítkach vyznačená sivou farbou, ako ukazuje obrázok 165 (vľavo hore). Pre každé pravítko môžeme nezávisle zmeniť mernú jednotku tým, že klikneme pravým tlačidlom myši na pravítko a zvolíme požadovanú jednotku, ako je to znázornené pre vodorovné pravítko na obrázku 166. Obrázok 165: Pravítka zobrazujúce veľkosť vybratého objektu 208

205 Obrázok 166: Jednotky pravítka Stavový riadok Stavový riadok sa nachádza v dolnej časti obrazovky vo všetkých súčastiach balíka LibreOffice, pričom v programe Draw obsahuje niekoľko špecifických polí. Podrobnosti o obsahu a použití týchto polí sa nachádzajú v tejto príručke v kapitole 1, Predstavujeme LibreOffice, a v kapitole 1, Predstavujeme program Draw v príručke Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Obrázok 167: Stavový riadok v programe Draw Poznámka Veľkosti sú uvedené v aktuálnych merných jednotkách a môžu sa líšiť od jednotiek pravítok. Mernú jednotku stavového riadku určíme v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Všeobecné, kde môžeme tiež zmeniť mierku stránky. Panely nástrojov Ak chceme v programe Draw zobraziť alebo skryť panely nástrojov, zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov v hlavnej ponuke. V ponuke, ktorá sa zobrazí, zvolíme panel, ktorý chceme zobraziť. Viac informácií o práci s panelmi nástrojov sa nachádza v tejto príručke v kapitole 1, Úvod do programu LibreOffice. V nasledujúcej časti sú opísané nástroje dostupné na paneloch nástrojov programu Draw. Vzhľad ikon na paneloch nástrojov môže závisieť na operačnom systéme a na veľkosti a štýle ikon zvolených v Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Zobrazenie. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 209

206 Panel nástrojov Štandardné Panel nástrojov Štandardné je rovnaký pre všetky súčasti balíka LibreOffice a nie je v tejto kapitole podrobnejšie opísaný. Obrázok 168: Panel nástrojov Štandardné Panel nástrojov Kresba Panel Kresba je najdôležitejším panelom v programe Draw. Obsahuje všetky funkcie potrebné na kreslenie rôznych útvarov, či už geometrických alebo od ruky, a funkcie potrebné na ich usporiadanie na stránke. Obrázok 169: Panel nástrojov Kresba Panel nástrojov Čiara a výplň Panel nástrojov Čiara a výplň umožňuje zmeniť hlavné vlastnosti kresby. Ikony a roletové zoznamy sa môžu meniť v závislosti od typu vybratého objektu. Ak chceme napríklad zmeniť štýl čiary, klikneme na symbol šípky nahor a nadol v poli Štýl čiary a zvolíme požadovaný štýl. Obrázok 170: Panel nástrojov Čiara a výplň Panel nástrojov Formátovanie textu Ak je vybraný text, panel Čiara a výplň sa zmení na panel Formátovanie textu, ktorý sa podobá panelu nástrojov Formátovanie v programe Writer. Viac informácií sa nachádza v tejto príručke v kapitole 4, Začíname s programom Writer. Obrázok 171: Panel nástrojov Formátovanie textu Panel nástrojov Možnosti Panel nástrojov Možnosti slúži na zapínanie a vypínanie rôznych pomôcok na kreslenie. Tento panel nie je v predvolenom nastavení zobrazený. Zobrazíme ho tak, že zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov > Možnosti. Obrázok 172: Panel nástrojov Možnosti 210

207 Obrázok 173: Dialógové okno Farby Voľba a definovanie farieb Ak chceme zobraziť dialógové okno Farby (obrázok 173), zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov > Panel farieb, čím zobrazíme aktuálnu paletu farieb. Toto dialógové okno umožňuje rýchlo zvoliť farbu rôznych objektov (čiar, oblastí a 3D efektov). Prvé pole lišty predstavuje neviditeľnú (žiadnu) farbu. V programe Draw je možné používať niekoľko špecializovaných farebných paliet a tiež v nich aj meniť jednotlivé farby podľa vlastných potrieb. To možno vykonať v dialógovom okne Oblasť, ktoré sa zobrazí, keď v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Oblasť alebo klikneme na ikonu Oblasť na nástrojovej lište Čiara a výplň a potom zvolíme záložku Farby (obrázok 174). Ak chceme načítať inú paletu, klikneme na ikonu Načítať zoznam farieb. V dialógu na výber súboru zvolíme niektorú paletu pre balík LibreOffice (súbory s príponou *.soc). Napríklad web.soc je farebná paleta upravená pre vytváranie kresieb pre webové stránky. Farby tejto palety sa zobrazia správne na všetkých zariadeniach, ktorých obrazovka je schopná zobraziť aspoň 256 farieb. V poli na výber farby môžeme tiež zmeniť jednotlivé farby tým, že zmeníme číselné hodnoty v poliach nachádzajúcich sa napravo od farebnej palety. Môžeme použiť farebné schémy označované ako CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black azúrová, purpurová, žltá, čierna) alebo RGB (Red, Green, Blue červená, zelená, modrá). Ak klikneme na tlačidlo Upraviť, otvorí sa dialógové okno Farby, v ktorom môžeme jednotlivé farby nastaviť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Možnosti farieb v kapitole 2, Nastavenie balíka LibreOffice. Podrobnejší opis farebných paliet a ich možností je uvedený v kapitole 10, Pokročilé techniky na kreslenie, príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Kapitola 7 Začíname s programom Draw 211

208 Obrázok 174: Dialógové okno Oblasť karta Farby Kreslenie základných útvarov Program Draw ponúka výber zo širokej škály útvarov, ktoré sú umiestnené v paletách dostupných z panelu nástrojov Kresba (obrázok 169), úplný zoznam týchto nástrojov je zobrazený na obrázku 175. Ikony a tlačidlá, ktoré sa na paneli nástrojov Kresba nachádzajú v predvolenom nastavení, sú zvýraznené sivým pozadím (obrázok 175). V tejto časti je opísaných iba niekoľko základných útvarov vrátane textu, s ktorými program Draw pracuje ako s objektmi. Úplný opis dostupných útvarov sa nachádza v príručke Draw Guide. Niektoré ikony na paneli nástrojov Kresba sa budú meniť podľa toho, aký útvar zvolíme z dostupných volieb. Dostupné palety nástrojov zobrazíme kliknutím na trojuholník v pravej časti ikony. Poznámka 212 Keď nakreslíme základný útvar alebo ho vyberieme kvôli úpravám, na ľavej strane stavového riadku sa zmení pole Informácie tak, aby zodpovedalo vykonávanej akcii: napríklad Čiara vytvorená, Textový rámec xxyy vybraný a podobne.

209 Obrázok 175: Nástroje dostupné na paneli nástrojov Kresba Kreslenie priamych čiar Klikneme na ikonu Čiara a kurzor umiestnime do bodu, v ktorom má čiara začínať (obrázok Chyba: Zdroj odkazu nenájdený). Ťaháme myšou, pričom držíme tlačidlo myši stlačené. Uvoľníme tlačidlo myši v bode, v ktorom má čiara končiť. Na oboch koncoch čiary sa zobrazia úchytky, ktoré znamenajú, že daný objekt je momentálne vybraný. Úchytka v počiatočnom bode je o niečo väčšia než ostatné úchytky označujúce výber. Ak pri kreslení čiary podržíme stlačený kláves Shift, čiara bude môcť byť nakreslená iba pod uhlom, ktorý je násobkom 45 stupňov (0, 45, 90, 135, atď). Ak pri kreslení podržíme stlačený kláves Ctrl, koniec čiary sa prichytí na najbližší bod mriežky. Obrázok 176: Kreslenie priamej čiary Kapitola 7 Začíname s programom Draw 213

210 Poznámka Ide o predvolené správanie klávesu Shift. Ak však je vybraná možnosť Pri vytváraní alebo presúvaní objektov v časti Pozícia zachytávania v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Mriežka, funkcia klávesu Shift bude opačná. Čiary budú automaticky vytvárané pod uhlami v násobkoch 45 stupňov, ak nebude stlačený kláves Shift. Poznámka Ide o predvolené správanie klávesu Ctrl. Ak je však zaškrtnutá možnosti Zachytiť na mriežku v ponuke Zobraziť > Mriežka, kláves Ctrl prichytávanie k mriežke vypne. Ak pri kreslení čiary podržíme kláves Alt, čiara sa bude vytvárať symetricky podľa počiatočného bodu, a teda bude od neho smerovať na obe strany. To umožňuje nakresliť čiaru tak, že začneme od jej stredu. Keď je čiara nakreslená, má vlastnosti nastavené na predvolené hodnoty. Ak chceme akúkoľvek vlastnosť zmeniť, vyberieme čiaru tým, že na ňu klikneme, potom na ňu klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Čiara alebo v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Čiara, čím otvoríme dialógové okno Čiara (obrázok 177). Prípadne môžeme kliknúť na ikonu Vlastnosti na postrannom paneli a otvoriť pole Čiara. Štýl, šírku a farbu čiary možno tiež zmeniť pomocou ovládacích prvkov na paneli nástrojov Čiara a výplň v hornej časti pracovnej plochy. Obrázok 177: Dialógové okno Čiara 214

211 Kreslenie šípok Šípky sa kreslia podobne ako čiary. V skutočnosti sú v programe Draw šípky považované za druh čiar: čiary so šípkami. V poli v stavovom riadku sú vo výpise informácií označované len ako čiary. Ak chceme nakresliť šípku, klikneme na ikonu Čiara končiaca šípkou na paneli nástrojov Kresba alebo v poli Vložiť útvary v podpaneli Vlastnosti na postrannom paneli. Šípka sa nakreslí v koncovom bode čiary, akonáhle uvoľníme ľavé tlačidlo myši. Zakončenie čiary V programe Draw je dostupných niekoľko typov zakončení čiary (šípky, kruhy, štvorce a ďalšie). Po kliknutí na trojuholník napravo od ikony Čiary a šípky na paneli nástrojov Kresba alebo v paneli Vložiť útvary v podpaneli Vlastnosti na postrannom paneli sa otvorí paleta, ktorá obsahuje nástroje na kreslenie čiar a šípok. Alternatívne môžeme voľbou Zobraziť > Panely nástrojov > Šípky otvoriť plávajúci panel Šípky (obrázok 178). Na paneli nástrojov Kresba alebo v poli Vložiť útvary vo Vlastnostiach na postrannom paneli sa zobrazuje ikona naposledy použitého nástroja, čo uľahčuje jeho opätovné použitie. Štýl šípok nakreslenej čiary môžeme zmeniť tak, že klikneme na ikonu Štýl šípky nástrojov Čiara a výplň a zvolíme počiatočnú a koncovú šípku. na paneli Obrázok 178: Panel nástrojov Šípky a dostupné nástroje Kreslenie obdĺžnikov alebo štvorcov Kreslenie obdĺžnikov sa podobá kresleniu priamych čiar. Klikneme na ikonu Obdĺžnik na paneli nástrojov Kresba alebo v poli Vložiť útvary vo Vlastnostiach na postrannom paneli. Keď obdĺžnik kreslíme pomocou kurzora myši, zobrazuje sa jeho vrchol na mieste kurzora. Štvorce sú obdĺžniky, ktoré majú všetky strany rovnako dlhé. Ak chceme nakresliť štvorec, klikneme na ikonu Obdĺžnik, a pri kreslení štvorca podržíme kláves Shift. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 215

212 Poznámka Ak je zaškrtnutá možnosť Pri vytváraní alebo presúvaní objektov v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Všeobecné, je funkcia Shift opačná. Keď je zvolený nástroj Obdĺžnik, nakreslí sa štvorec. Ak chceme nakresliť obdĺžnik, pri kreslení treba stlačiť kláves Shift. Opačná funkcia klávesu Shift sa uplatňuje tiež pri kreslení elíps a kružníc. Ak chceme nakresliť obdĺžnik alebo štvorec z jeho stredu namiesto z vrcholu, umiestnime kurzor na miesto stredu, stlačíme tlačidlo myši a potom pri presúvaní kurzora podržíme kláves Alt. Počiatočný bod (kam sme prvýkrát klikli ľavým tlačidlom myši) potom bude stredom obdĺžnika alebo štvorca. Kreslenie kruhov a elíps Ak chceme nakresliť elipsu (tiež označovanú ako ovál), klikneme na ikonu Elipsa na paneli nástrojov Kresba alebo v poli Vložiť útvary vo Vlastnostiach na postrannom paneli. Kruh je elipsa s rovnako dlhými osami. Ak chceme nakresliť kruh, klikneme na ikonu Elipsa a pri kreslení kruhu podržíme kláves Shift. Ak chceme nakresliť elipsu alebo kruh z ich stredu, umiestnime kurzor na miesto stredu, stlačíme tlačidlo myši a potom pri ťahaní ukazovateľom podržíme kláves Alt. Počiatočný bod (kam sme prvýkrát klikli tlačidlom myši) potom bude stredom elipsy alebo kruhu. Poznámka Ak najprv stlačíme a podržíme klávesu Ctrl a potom klikneme na niektorú z ikon Čiara, Obdĺžnik, Elipsa alebo Text, v pracovnej oblasti sa automaticky nakreslí objekt štandardnej veľkosti; jeho veľkosť, tvar a farba budú tiež štandardné. V prípade potreby môžeme tieto vlastnosti neskôr zmeniť. Viac informácií sa nachádza v príručke Draw Guide. Kreslenie kriviek a mnohouholníkov Ak chceme nakresliť krivku alebo mnohouholník, klikneme na ikonu Krivka na paneli nástrojov Kresba alebo v poli Vložiť útvary vo Vlastnostiach na postrannom paneli. Po kliknutí na trojuholník napravo od ikony sa otvorí paleta, ktorý obsahuje nástroje na kreslenie kriviek a mnohouholníkov (obrázok 179). Na paneli nástrojov Kresba sa zobrazuje ikona naposledy použitého nástroja, čo uľahčuje jeho opätovné použitie. Ak presunieme kurzor myši nad niektorú ikonu, zobrazí sa bublinový tip s popisom funkcie. Poznámka 216 Ak kurzor myši presunieme nad túto ikonu, zobrazí sa pomocný tip Krivka. Ak však otvoríme plávajúci panel nástrojov, jeho názov je Čiary, ako ukazuje obrázok 179. Ak pri kreslení nástrojom Krivka alebo Mnohouholník podržíme kláves Shift, uhly medzi čiarami budú obmedzené na 45 alebo 90 stupňov.

213 Obrázok 179: Panel nástrojov Krivky (Čiary) a dostupné nástroje Krivky Ak chceme vytvoriť počiatočný bod krivky, stlačíme ľavé tlačidlo myši, a zatiaľ čo ho držíme stlačené, ťaháme myšou z počiatočného bodu, čím kreslíme čiaru. Čiaru deformujeme na krivku tým, že uvoľníme ľavé tlačidlo myši a pokračujeme v ťahaní kurzoru myši. Kliknutím nastavíme koncový bod krivky, a tým aj pevné umiestnenie čiary na stránke. Ak chceme pokračovať, presúvaním kurzoru myši nakreslíme priamu čiaru. Každým ďalším kliknutím vložíme vrchol a môžeme potom z tohto vrcholu pokračovať kreslením ďalšej priamej čiary. Kreslenie čiary ukončíme dvojkliknutím. V prípade vyplnenej krivky sa automaticky spojí posledný bod s prvým, objekt sa tak uzavrie a vyplní aktuálnou farbou výplne. Krivka bez výplne na konci kreslenia uzavretá nebude. Mnohouholníky Klikneme a nakreslíme z počiatočného bodu prvú čiaru, pričom držíme ľavé tlačidlo myši stlačené. Akonáhle tlačidlo myši uvoľníme, začne sa kresliť čiara medzi prvým a druhým bodom. Presunom kurzora nakreslíme ďalšiu čiaru. Každým kliknutím myšou vložíme vrchol a môžeme pokračovať kreslením ďalšej čiary. Kreslenie ukončíme dvojkliknutím. V prípade vyplneného mnohouholníka sa automaticky spojí posledný bod s prvým, objekt sa tak uzavrie a vyplní aktuálnou farbou výplne. Mnohouholník bez výplne na konci kreslenia uzatvorený nebude. Mnohouholníky 45 Sú rovnako ako obyčajné mnohouholníky vytvárané z čiar, uhly medzi čiarami sú však obmedzené na 45 alebo 90 stupňov. Čiary voľnou rukou Nástroj na kreslenie čiar voľnou rukou sa používa podobne, ako sa kreslí ceruzkou na papieri. Stlačíme a podržíme ľavé tlačidlo myši a ťaháme kurzorom tak, aby sme vytvorili požadovaný tvar čiary. Kresbu nie je nutné ukončovať dvojkliknutím, stačí uvoľniť tlačidlo myši a kresba je hotová. Ak je vybraná Čiara voľnou rukou, vyplnená, koncový bod sa automaticky spojí s počiatočným a objekt sa vyplní príslušnou farbou. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 217

214 Pridávanie textu Ak chceme aktivovať nástroj pre text, klikneme v prípade vodorovného textu na ikonu Text a v prípade zvislého písma na ikonu Zvislý text. Pokiaľ nie je ikona Zvislý text zobrazená, skontrolujeme, či je zaškrtnutá možnosť Ázijské jazyky v Nástroje > Možnosti > Nastavenia jazyka > Jazyky. Ak je vybraná ikona Text, zobrazí sa panel nástrojov Formátovanie textu (obrázok 171 na strane 231); z ktorého môžeme predtým, než začneme písať, vybrať druh písma, jeho veľkosť a ďalšie vlastnosti textu. Poznámka Ikona Zvislý text je k dispozícii iba na paneli nástrojov Kresba. Po aktivovaní príkazu Text klikneme tam, kam chceme text umiestniť. Objaví sa malý textový rámec, ktorý obsahuje len kurzor. Tento rámec je možné presúvať ako každý iný objekt. Textový rámec je tiež dynamický, zväčšuje sa podľa toho, ako zadávame text. V informačnom poli v stavovom riadku sa zobrazuje správa, že upravujeme text, spolu s podrobnosťami o aktuálnom umiestnení kurzora, a to pomocou čísla odseku, riadka a stĺpca (obrázok 180). Obrázok 180: Informácie o texte v stavovom riadku Zalomenie riadku môžeme vložiť kombináciou klávesov Shift+Enter, nový odsek začneme pomocou klávesu Enter. Vloženie zalomenia riadku alebo nového odseku neukončí úpravu textu ani nezruší výber textového rámca. Keď sme s písaním textu hotoví, klikneme na miesto mimo textového rámca, čím vkladanie a úpravu textu ukončíme. Ak chceme text upraviť, dvojklikneme na neho, čím sa otvorí panel nástrojov Formátovanie textu a upravovaný text sa vyberie. Vlastnosti textu možno tiež zmeniť počas jeho zadávania, zmeny sa pritom použijú od umiestnenia kurzora ďalej. Ak chceme zmeniť vlastnosti všetkého textu v textovom rámci, všetok text v rámci treba vybrať. Je možné vytvoriť štýly obrázka, ktoré môžeme opakovane použiť aj na iné textové rámce. Zvolíme Formát > Štýly a formátovanie alebo stlačíme F11, čím otvoríme dialógové okno Štýly a formátovanie. Môžeme tiež kliknúť na ikonu Štýly a formátovanie na postrannom paneli. Štýly obrázka ovplyvňujú všetok text vnútri textového rámca. Ak chceme formátovať iba časti textu, použijeme nástroje na priame formátovanie, ktoré sú dostupné na paneli Formátovanie textu alebo v poliach Znak a Odsek vo podpaneli Vlastnosti na postrannom paneli. 218

215 Textové rámce môžu byť vyplnené aj farbou, môžu mať tiene a ďalšie vlastnosti, rovnako ako akýkoľvek iný objekt v programe Draw. Rámec môžeme otočiť a napísať text pod akýmkoľvek uhlom. Tieto možnosti sú dostupné po kliknutí pravým tlačidlom myši na textový rámec. Ak dvojklikneme na grafický objekt, stlačíme F2 alebo klikneme na ikonu Text vo chvíli, kedy je objekt vybraný, môžeme do grafického objektu pridať text. Tento text sa stane súčasťou grafického objektu. Grafický objekt však nie dynamický a nespráva sa ako textový rámec. Ak chceme text udržať v medziach objektu, musíme použiť odseky, zalomenie riadku alebo menšiu veľkosť textu, zväčšiť veľkosť objektu alebo skombinovať všetky štyri spôsoby. Viac informácií sa nachádza v kapitole 2, Kreslenie základných útvarov a kapitole 9, Pridávanie a formátovanie textu v príručke Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Záchytné body a spojnice Záchytné body Všetky objekty v programe Draw majú záchytné body, ktoré sa za normálnych okolností nezobrazujú. Záchytné body sa zobrazia, ak je aktivovaná ikona Spojnice na paneli nástrojov Kresba alebo v poli Vložiť útvary vo Vlastnostiach na postrannom paneli. Väčšina objektov má štyri záchytné body (obrázok 181). Je však možné pridať viac záchytných bodov a prispôsobiť ich, a to pomocou panelu nástrojov Záchytné body (obrázok 182). Tento panel nástrojov otvoríme pomocou Zobraziť > Panely nástrojov > Záchytné body. Záchytné body nie sú to isté ako úchytky na výber objektu. Úchytky slúžia na presun a zmenu tvaru objektu. Záchytné body sa používajú pre zachytenie spojnice k objektu, takže spojnica potom zostane k objektu prichytená aj po jeho premiestnení. Podrobnejší opis použitia záchytných bodov sa nachádza v kapitole 3, Práca s objektmi a bodmi objektov a v kapitole 8, Spojnice a vývojové a organizačné diagramy príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Obrázok 181: Záchytné body Kapitola 7 Začíname s programom Draw 219

216 Obrázok 182: Záchytné body a dostupné nástroje Spojnice Spojnice sú čiary alebo šípky, ktorých konce sa automaticky prichytávajú k záchytným bodom objektu. Sú užitočné najmä pri kreslení organizačných diagramov, vývojových diagramov a myšlienkových máp. Ak sú objekty presunuté alebo inak usporiadané, spojnice zostávajú pripojené k záchytným bodom. Obrázok 183 zobrazuje ukážku dvoch objektov a spojnice. Program Draw ponúka veľa rôznych spojníc. Ak na paneli nástrojov Kresba alebo v poli Vložiť útvary vo Vlastnostiach na postrannom paneli klikneme na trojuholníček vedľa ikony Spojnica, otvorí sa panel nástrojov Spojnice (obrázok 184). Podrobnejší popis použitia spojníc sa nachádza v kapitole 8, Spojnice a vývojové a organizačné diagramy príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Obrázok 183: Spojnica medzi dvoma objektmi 220

217 Obrázok 184: Panel nástrojov Spojnice a dostupné nástroje Kreslenie geometrických útvarov Ikony na kreslenie geometrických útvarov sú umiestnené na paneli nástrojov Kresba, pričom každý geometrický útvar je vysvetlený v nasledujúcich oddieloch. Kliknutím na trojuholník napravo od ikony na paneli nástrojov Kresba alebo v poli Vložiť útvary vo Vlastnostiach na postrannom paneli otvoríme plávajúci panel nástrojov, pomocou ktorého môžeme pristupovať k nástrojom pre daný geometrický útvar. Tip Nástroje pre geometrické útvary sa používajú podobne ako nástroje na kreslenie obdĺžnikov a štvorcov. Viac informácií sa nachádza v časti Chyba: Zdroj odkazu nenájdený na strane Chyba: Zdroj odkazu nenájdený a v kapitole 2, Kreslenie základných útvarov príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Poznámka Ikony geometrických útvarov zobrazené na paneli nástrojov Kresba sa menia podľa toho, aký nástroj bol naposledy vybraný a použitý na nakreslenie objektu. Základné útvary Klikneme na trojuholník napravo od ikony Základné útvary, čím otvoríme panel nástrojov Základné útvary umožňujúci kreslenie týchto útvarov. Na tomto paneli sa nachádza aj nástroj na kreslenie obdĺžnikov totožný s tým, ktorý už je zobrazený na paneli Kresba alebo v poli Vložiť útvary vo Vlastnostiach na postrannom paneli. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 221

218 Obrázok 185: Panel nástrojov Základné útvary Útvary symbolov Klikneme na trojuholník napravo od ikony Útvary symbolov Útvary symbolov umožňujúci kreslenie symbolov., čím otvoríme panel nástrojov Obrázok 186: Panel nástrojov Útvary symbolov Blokové šípky Klikneme na trojuholník napravo od ikony Blokové šípky Blokové šípky umožňujúci kreslenie týchto šípok., čím otvoríme panel nástrojov Obrázok 187: Panel nástrojov Blokové šípky Vývojové diagramy Klikneme na trojuholník napravo od ikony Vývojové diagramy, čím otvoríme panel nástrojov Vývojový diagram so symbolmi používanými pri kreslení vývojových diagramov. Vytváranie vývojových diagramov, organizačných diagramov a podobných nástrojov na plánovanie je ďalej opísané v kapitole 8, Spojnice a vývojové a organizačné diagramy príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Obrázok 188: Panel nástrojov Vývojové diagramy 222

219 Bubliny Klikneme na trojuholník napravo od ikony Bubliny umožňujúci kreslenie bublín., čím otvoríme panel nástrojov Bubliny Obrázok 189: Panel nástrojov Bubliny Hviezdy a panely Klikneme na trojuholník napravo od ikony Hviezdy, čím otvoríme panel nástrojov Hviezdy a panely, umožňujúci kreslenie hviezd a ďalších ozdobných útvarov. Obrázok 190: Panel nástrojov Hviezdy a panely Poznámka Ku všetkým týmto geometrickým útvarom môžeme pridať text. Viac informácií sa nachádza kapitolách 2, Kreslenie základných útvarov, a 10, Pokročilé techniky na kreslenie, príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Výber objektov Priamy výber Najjednoduchší spôsob, ako vybrať objekt, je priamo na neho kliknúť. Objekty, ktoré nie sú vyplnené, vyberieme tak, že klikneme na ich obrys. Prvým kliknutím objekt vyberieme, druhým kliknutím výber zrušíme. Ak chceme vybrať alebo zrušiť výber viacerých objektov, podržíme pri kliknutí kláves Shift. Výber pomocou orámovania Niekoľko objektov naraz môžeme tiež vybrať tak, že objekty orámujeme pomocou kurzoru myši. Pri ťahaní kurzorom sa okolo objektov kreslí obdĺžnik, pričom vybrané sú len tie objekty, ktoré ležia celé vnútri tohto obdĺžnika. Ak chceme vybrať pomocou orámovania viacero objektov, musí byť zapnutá ikona Vybrať paneli nástrojov Kresba. na Výber skrytých objektov Objekty je možné vybrať aj vtedy, keď sú umiestnené za inými, a nie sú preto viditeľné. Podržíme kláves Alt a klikneme na objekt v popredí, ktorý zakrýva skrytý objekt, potom klikneme znova, čím skrytý objekt vyberieme. Ak je skrytých objektov niekoľko, pokračujeme so stlačeným klávesom Alt v klikaní, kým nevyberieme objekt, ktorý hľadáme. Ak chceme prechádzať objekty v obrátenom poradí, pri klikaní stlačíme kombináciu klávesov Alt+Shift. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 223

220 Ak na vybraný objekt klikneme, zobrazí sa jeho obrys cez objekty, ktoré ho zakrývajú. Poznámka Použitie klávesu Alt funguje na počítačoch s operačnými systémami Windows alebo Mac. Na počítačoch s operačným systémom Linux je nutné použiť ďalej opísaný spôsob využívajúci Tab. Ak chceme vybrať objekt, ktorý je zakrytý iným objektom, pomocou klávesnice, použijeme kláves Tab. Pomocou neho cez objekty postupne prechádzame, pričom zastavíme na požadovanom objekte. Ak chceme objekty prechádzať v opačnom poradí, stláčame Shift+Tab. Tento spôsob výberu objektu je veľmi rýchly, stáva sa ale nepraktickým v prípade, keď kresba pozostáva z veľkého počtu objektov. Usporiadanie objektov V zložitejších kresbách môže byť viac objektov umiestnených na sebe. Ak chceme zmeniť ich usporiadanie tak, aby nejaký objekt bol bližšie alebo ďalej, objekt vyberieme, v hlavnej ponuke zvolíme Objekt > Usporiadať > Preniesť bližšie alebo Preniesť ďalej. Alternatívne klikneme pravým tlačidlom myši na objekt a z kontextovej ponuky zvolíme Usporiadať > Preniesť bližšie alebo Preniesť ďalej. Možnosti na usporiadanie sú tiež dostupné po kliknutí na trojuholník napravo od ikony Usporiadať na paneli nástrojov Čiara a výplň. Tým otvoríme panel nástrojov Poloha, pomocou ktorého môžeme nastaviť rôzne možnosti usporiadania (obrázok 191). Obrázok 191: Panel nástrojov Poloha a dostupné nástroje Presun a nastavenie veľkosti objektov Keď presúvame objekt alebo meníme jeho veľkosť, je vhodné si všimnúť ľavú stranu stavového riadka (obrázok 192). Zľava doprava sa tu zobrazuje, aký objekt je vybraný, jeho umiestnenie na kresbe v súradniciach X a Y a jeho rozmery. Merné jednotky zodpovedajú jednotkám vybraným v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Všeobecné. Viac informácií o presúvaní a nastavovaní veľkosti objektov sa nachádza v kapitole 3, Práca s objektmi a bodmi objektov príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). 224

221 Obrázok 192: Ľavá strana stavového riadku počas presunu alebo zmeny veľkosti objektu Presúvanie objektov Ak chceme presunúť objekt (alebo skupinu objektov), vyberieme ho, potom klikneme dovnútra objektu a držiac stlačené ľavé tlačidlo myši myšou ťaháme. Počas pohybu sa zobrazuje priehľadný obrázok kópie objektu, ktorý uľahčuje umiestnenie objektu (obrázok 193). Ak chceme objekt umiestniť na nové miesto, uvoľníme tlačidlo myši. Obrázok 193: Presun objektu Nastavenie veľkosti objektu Ak chceme zmeniť veľkosť vybratého objektu (alebo skupiny vybraných objektov), presunieme kurzor myši na niektorú z úchytiek výberu. Kurzor myši sa zmení tak, že označuje smer pohybu príslušný pre danú úchytku výberu. Keď meníme veľkosť objektu, zobrazuje sa menej výrazný obrys objektu (obrázok 194). Až nastavíme požadovanú veľkosť, uvoľníme tlačidlo myši. Výsledok závisí na tom, ktorú úchytku výberu použijeme. Ak chceme zmeniť veľkosť objektu len v smere jednej osi, použijeme postranné úchytky. Ak chceme zmeniť veľkosť v smere oboch osí, použijeme rohové úchytky. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 225

222 Obrázok 194: Nastavenie veľkosti objektu Ak pri zmene veľkosti objektu stlačíme klávesu Shift, zmena veľkosti bude rovnaká v oboch osiach, t. j. zachová sa pomer strán objektu. Toto správanie klávesu Shift funguje so všetkými úchytkami výberu. Poznámka Ide o predvolené správanie klávesu Shift. Ak je však zaškrtnutá voľba Pri vytváraní alebo presune objektov v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Mriežka, je funkcia klávesu Shift opačná pomer strán bude zachovaný, keď kláves Shift nestlačíme. Otočenie a skosenie objektu Viac informácií o otočení a skosení objektu sa nachádza kapitole 3, Práca s objektmi a bodmi objektov príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Otočenie objektu Ak chceme otočiť objekt (alebo skupinu objektov), vyberieme ho, a potom prejdeme pomocou niektorého z nasledujúcich spôsobov do režimu otáčania: Klikneme na ikonu Otočiť na paneli nástrojov Čiara a výplň. Zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov > Režim a zvolíme ikonu Otočiť. Úchyty výberu zmenia tvar a farbu (obrázok 195). V strede objektu sa tiež zobrazí stred otáčania. Ak kurzor myši presunieme nad úchytku, kurzor zmení tvar. Rohové úchytky slúžia na otočenie objektu a horné, dolné a postranné úchytky na skosenie objektu. Presunieme kurzor myši na niektorú rohovú úchytku, pričom sa kurzor zmení na oblúk so šípkou na oboch koncoch. Stlačíme tlačidlo myši, a začneme presúvať kurzor, čím objekt otáčame. Zobrazí sa priehľadný obrázok otáčaného objektu a v stavovom riadku sa zobrazí aktuálny uhol otočenia. Poznámka 226 Pre 3D objekty funguje otáčania odlišne kvôli tomu, že objekt sa otáča okolo globálnej osi a nie okolo jednotlivých osí. Viac informácií sa nachádza v kapitole 7, Práca s 3D objektmi príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide).

223 Obrázok 195: Otočenie objektu Stred otáčania sa bežne nachádza v strede objektu. Ak chceme zmeniť umiestnenie stredu otáčania, uchytíme ho myšou a presunieme ho na požadované miesto. Stred otáčania môže byť umiestnený dokonca aj mimo objekt. Ak pri otáčaní objektu stlačíme kláves Shift, otáčanie bude obmedzené na násobky uhla 15. Poznámka Ide o predvolené správanie klávesu Shift. Ak však je zaškrtnutá voľba Pri vytváraní alebo presune objektov v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Mriežka, je funkcia klávesu Shift opačná: otáčanie bude obmedzené na násobky 15, keď kláves Shift nebude stlačený. Skosenie objektu Ak chceme skosiť objekt, použijeme úchytku v strede hornej, dolnej alebo bočnej strany vybratého objektu. Kurzor myši zmení tvar, ak ho presunieme nad niektorú z týchto úchytiek. Os, podľa ktorej sa objekt skosí, je strana objektu, ktorá sa nachádza priamo oproti použitej stredovej úchytke. Táto os nemení svoju polohu, zatiaľ čo ostatné strany objektu sa presúvajú podľa toho, ako ťaháme kurzorom myši. Klikneme a podržíme tlačidlo myši, potom začneme presúvať kurzor, čím objekt deformujeme. Zobrazí sa priehľadný obrys upravovaného objektu (obrázok 196) a v stavovom riadku sa zobrazí aktuálny uhol skosenia. Poznámka Ak pri kosení objektu stlačíme kláves Shift, kosenie bude obmedzené na násobky uhla 15. Ide o predvolené správanie Shift. Ak však je zaškrtnutá voľba Pri vytváraní alebo presune objektov v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Mriežka, je funkcia klávesu Shift opačná: kosenie bude obmedzené na násobky 15, keď kláves Shift nebude stlačený. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 227

224 Obrázok 196: Skosenie objektu Úprava objektov Ak chceme upraviť objekt alebo zmeniť jeho vlastnosti ako farbu, šírku, orámovanie a podobne, môžeme použiť panely nástrojov Čiara a výplň a Formátovanie textu, pole Vlastnosti na postrannom paneli alebo kontextovú ponuku. Viac informácií o úprave objektov a zmene ich vlastností sa nachádza v kapitole 4, Zmena atribútov objektov príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Obrázok 197: Panel nástrojov Čiara a výplň a jeho dostupné nástroje Panel nástrojov Čiara a výplň V predvolenom nastavení sa panel nástrojov Čiara a výplň nachádza v hornej časti pracovnej plochy. Ak však zobrazený nie je, zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov > Čiara a výplň v hlavnej ponuke, čím ho zobrazíme (obrázok 197 ). Pomocou tohto panelu môžeme upraviť najčastejšie používané vlastnosti objektu. Aby sme získali prístup k ďalším možnostiam formátovania, môžeme tiež otvoriť dialógové okno Čiara tak, že klikneme na ikonu Čiara Oblasť tak, že klikneme na ikonu Oblasť 228, alebo dialógové okno.

225 Panel nástrojov Formátovanie textu Kedykoľvek vyberieme text, panel nástrojov Čiara a výplň sa automaticky zmení na panel nástrojov Formátovanie textu (obrázok 198). Panel nástrojov Formátovanie textu môžeme tiež otvoriť pomocou Zobraziť > Panely nástrojov > Formátovanie textu v hlavnej ponuke. Nástroje v tomto paneli nebudú aktívne, kým nebude vybraný text. Obrázok 198: Panel nástrojov Formátovanie textu a jeho dostupné nástroje Obrázok 199: Polia v podpaneli Vlastnosti na postrannom paneli Podpanel Vlastnosti na postrannom paneli Keď vyberieme objekt kresby, aktivujú sa polia v podpaneli Vlastnosti na postrannom paneli (obrázok 199). Vďaka tomu môžeme zmeniť vlastnosti alebo možnosti objektu bez nutnosti otvárať dialógové okno alebo používať niektorý nástroj z mnohých panelov programu Draw. Ak chceme nejakú časť rozbaliť, klikneme na znamienko plus (+), ktoré sa nachádza vedľa názvu časti. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 229

226 Kontextová ponuka Ak je vybraný objekt a klikneme naň pravým tlačidlom myši, otvorí sa kontextová ponuka (menu) (obrázok 200) príslušná k vybranému objektu. Pomocou tejto ponuky môžeme pristupovať k viacerým položkám, a tak môžeme meniť vlastnosti objektu bez potreby otvárať dialógové okno. Položky ponuky s malou šípkou na pravej strane obsahujú podponuku. Obrázok 200: Ukážka miestnej ponuky Formátovanie čiar a orámovania V programe LibreOffice môže pojem čiara znamenať samostatnú časť kresby (čiara), vonkajšiu stranu útvaru (orámovanie) alebo šípku. Vlastnosti čiar, ktoré je potrebné meniť najčastejšie, sú štýl (plná, čiarkovaná, neviditeľná a podobne), hrúbka a farba. Vyberieme čiaru, ktorú chceme formátovať, a potom použijeme ovládacie prvky na paneli nástrojov Čiara a výplň, pomocou ktorých tieto často upravované vlastnosti zmeníme (zvýraznené na obrázku 201). Obrázok 201: Často používané vlastnosti čiary (štýl, farba, hrúbka) Ak potrebujeme upraviť vzhľad čiary ešte inak, zvolíme Formát > Čiara v hlavnej ponuke, klikneme pravým tlačidlom myši na čiaru a zvolíme Čiara v kontextovej ponuke alebo klikneme na ikonu Čiara na paneli nástrojov Čiara a výplň. Pomocou všetkých týchto spôsobov sa otvorí dialógové okno Čiara (obrázok 178 na strane 236), v ktorom môžeme nastaviť vlastnosti čiary. Toto dialógové okno sa skladá z troch záložiek: Čiara, Štýly čiar a Štýly šípok. Alternatívne môžeme na zmenu vzhľadu čiary použiť pole Čiara v podpaneli Vlastnosti na postrannom paneli. 230

227 Šípky, hroty šípok a zakončenie čiar Šípky, hroty šípok a ďalšie zakončenia čiar sa spravidla označujú ako šípky. Ich vlastnosti môžeme upravovať a meniť rovnakým spôsobom ako v prípade čiar. Vyberieme čiaru a klikneme na ikonu Štýl šípky na paneli nástrojov Čiara a výplň, čím otvoríme ponuku Štýl šípky (obrázok 202). Obrázok 202: Ponuka Štýl šípky K dispozícii je niekoľko druhov šípok. Každá čiara môže končiť inou šípkou alebo môže zostať bez šípky. Šípky možno použiť iba v prípade čiar, na orámovanie objektu ich nastavenie nemá vplyv. Formátovanie výplne oblasti Pojem výplň oblasti označuje vnútro objektu. Výplň môže byť tvorená jednoliatou farbou, prechodom, šrafovaním alebo rastrovým obrázkom (obrázok 203). Výplň je možné nastaviť ako čiastočne alebo úplne priehľadnú. Vo väčšine prípadov zvolíme niektorú zo štandardných výplní, ktoré sú dostupné na paneli nástrojov Čiara a výplň alebo v poli Oblasť vo Vlastnostiach na postrannom paneli. Môžeme tiež definovať vlastné výplne oblasti. Viac informácií o formátovaní výplne oblasti sa nachádza v kapitole 4, Zmena atribútov objektov, príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Používanie štýlov Môže sa stať, že chceme použiť rovnakú výplň oblasti, hrúbku čiary alebo orámovania na sadu objektov. Opakované nastavovanie vlastností možno výrazne zjednodušiť tým, že použijeme štýly. Pomocou štýlov môžeme definovať šablónu s formátovaním (štýl) a potom tento štýl použiť na viacero objektov. Viac informácií o štýloch sa nachádza v kapitole 3, Používame štýly a šablóny tejto príručky, v kapitole 6 Úvod do štýlov príručky Návod na používanie programu Writer (Writer Guide) a v kapitole 4, Zmena atribútov objektov príručky Draw Guide. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 231

228 Obrázok 203: Rôzne druhy výplne oblasti Umiestňovanie objektov Funkcia Zachytávanie V programe Draw môžu byť objekty presne a konzistentne umiestňované pomocou funkcie Zachytávanie. Na zachytávanie môžu byť použité body mriežky, záchytné body a čiary, rámce objektov, body na objektoch alebo okraje stránky. Najjednoduchšie sa so zachytávaním pracuje pri priblížení, ktoré je pre zobrazenie na používanom displeji praktické. Naraz je možné použiť dve rôzne funkcie zachytávania: napríklad zachytávanie k záchytným čiaram a k okrajom stránky. Je však vhodné aktivovať iba funkcie, ktoré sú naozaj potrebné. Viac informácií sa o funkcii Zachytávanie nachádza v kapitolách 3, Práca s objektmi a bodmi objektov a 10, Pokročilé techniky na kreslenie príručky Draw Guide. Zachytávanie na mriežku Zachytávanie na mriežku umožňuje umiestniť objekt na bod mriežky (obrázok 204). Zvolíme Zobraziť > Mriežka > Zachytiť na mriežku v hlavnej ponuke alebo klikneme na ikonu Zachytiť na mriežku na paneli nástrojov Možnosti, čím zachytávanie k mriežke zapneme. Pokiaľ nie je panel nástrojov Možnosti zobrazený, zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov> Možnosti v hlavnej ponuke. 232

229 Obrázok 204: Umiestňovanie s využitím zachytenia na mriežku Zobrazenie mriežky Ak chceme v programe Draw mriežku zobraziť alebo skryť, zvolíme Zobraziť > Mriežka > Zobraziť mriežku v hlavnej ponuke alebo klikneme na ikonu Zobraziť mriežku nástrojov Možnosti. na paneli Nastavenie mriežky Rozlíšenie a vlastnosti zachytávania k jej bodom možno nastaviť. Zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Mriežka v hlavnej ponuke, čím otvoríme dialógové okno s nastaveniami pre mriežku (obrázok 205). Obrázok 205: Nastavenie mriežky V okne nastavujeme zvislé a vodorovné rozostupy bodov mriežky. Môžeme tiež zmeniť mernú jednotku nastavenú vo všeobecných možnostiach programu Draw tým, že zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Všeobecné. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 233

230 Rozlíšenie je veľkosť štvorcov alebo obdĺžnikov mriežky. Ak je rozlíšenie vodorovne 1 cm a zvisle 2 cm, mriežka sa skladá z obdĺžnikov 2 cm vysokých a 1 cm širokých. Rozdelenie je predstavované doplnkovými bodmi, ktoré sa zobrazujú na stranách každého obdĺžnika alebo štvorca mriežky. Objekt možno prichytiť k podružným bodom rovnako ako k vrcholom mriežky. Rozsah zachytávania v bodoch udáva, do akej vzdialenosti od bodu alebo čiary je nutné objekt priblížiť, aby sa zachytil. Predvolenou farbou mriežky je svetlosivá. Ak chceme zmeniť farbu bodov mriežky, zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Vzhľad v hlavnej ponuke. Vodiace čiary Vodiace čiary programu Draw umožňujú ľahko umiestniť objekt s využitím pravítok na hornej a ľavej strane pracovnej plochy. Ak chceme vodiace čiary zapnúť alebo vypnúť, zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice Draw > Zobraziť v hlavnej ponuke a zvolíme možnosť Vodiace čiary pri presúvaní alebo zvolíme panel nástrojov Možnosti a klikneme na ikonu Vodiace čiary pri presúvaní. Používanie špeciálnych efektov V programe Draw môžeme použiť na objekty alebo ich skupiny veľa špeciálnych efektov. Táto časť predstavuje niektoré z nich. Viac informácií o špeciálnych efektoch sa nachádza v kapitole 4, Zmena atribútov objektov, príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Ak chceme použiť nástroje na špeciálne efekty, zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov > Režim (obrázok 206). Funkcie Otočiť a Prevrátiť sú dostupné aj v položke Objekt v hlavnej ponuke alebo keď klikneme pravým tlačidlom myši na objekt a použijeme kontextovú ponuku. Obrázok 206: Panel nástrojov Režim a jeho dostupné nástroje Prevracanie objektov Najrýchlejší a najľahší spôsob, ako objekt vodorovne alebo zvisle prevrátiť, je nasledujúci postup: 1) Klikneme na grafický objekt, čím sa zobrazia úchytky výberu. 234

231 2) Klikneme pravým tlačidlom myši a zvolíme Prevrátiť > Zvisle alebo Vodorovne alebo zvolíme Objekt > Prevrátiť > Zvisle alebo Vodorovne v hlavnej ponuke. Vybraný objekt sa prevráti, bude teda orientovaný opačným smerom. Môžeme však použiť aj nástroj Prevrátiť na paneli nástrojov Režim alebo Kresba, ktorý poskytuje viac možností, ako prevracanie ovplyvniť. Ak použijeme nástroj Prevrátiť, môžeme zmeniť umiestnenie a uhol osi prevrátenia, ako je opísané v kapitole 4, Zmena atribútov objektov príručky Draw Guide. Zrkadlové kópie V súčasnosti nie je v programe Draw k dispozícii príkaz na zrkadlenie. Zrkadlenie objektu ale môže byť dosiahnuté pomocou nástroja Prevrátiť, ako je opísané v kapitole 4, Zmena atribútov objektov príručky Draw Guide. Deformovanie objektov Na paneli nástrojov Režim sú k dispozícii tri nástroje, ktoré umožňujú presunúť vrcholy alebo hrany objektu a tým objekt zdeformovať. Nástroj Deformovať zdeformuje objekt z hľadiska perspektívy. Umiestniť na kružnici (skosiť) vytvorí pseudotrojrozmerný efekt. Umiestniť na kružnici (perspektívne) vytvorí pseudotrojrozmerný efekt. Vo všetkých troch prípadoch sa najprv zobrazí otázka, či chceme objekt previesť na krivku. To je nevyhnutné, preto klikneme na Áno. Potom môžeme presúvať úchytky objektu tak, aby sme dosiahli požadovaný efekt. Viac informácií o deformovaní objektov sa nachádza v kapitole 4, Zmena atribútov objektov príručky Draw Guide. Dynamické prechody priehľadnosti Prechody priehľadnosti môžu byť nastavené rovnakým spôsobom ako prechody farieb. Oba typy prechodov možno použiť spolu. V priehľadnom prechode sa v jeho smere mení miera transparentnosti farby výplne objektu, a to od nepriehľadné po priehľadnú. V obyčajnom prechode sa mení výplň z jednej farby na inú, ale miera priehľadnosti zostáva rovnaká. Na nastavenie prechodov priehľadnosti a farby slúžia nástroje Priehľadnosť a Prechod na paneli nástrojov Režim. Viac informácií o vytváraní priehľadnosti a prechodov farby sa nachádza v kapitole 4, Zmena atribútov objektov príručky Draw Guide. Duplikovanie Pomocou duplikovania vytvoríme kópie objektu, pričom vlastnosti duplikátu, ako napríklad farba alebo otočenie, sa zároveň môžu zmeniť. 1) Klikneme na objekt alebo skupinu a zvolíme Upraviť > Duplikovať v hlavnej ponuke alebo použijeme klávesovú skratku Shift+F3, čím otvoríme dialógové okno Duplikovať (obrázok 207). 2) Z dostupných možností zvolíme požadované. Ak sú napríklad určité nastavenia použité na obdĺžnik, vytvorí sa výsledok zobrazený na obrázku 208. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 235

232 Obrázok 207: Dialógové okno Duplikovať Obrázok 208: Výsledok duplikovania Prelínanie útvarov Prelínanie útvarov postupne prevedie jeden objekt na iný. Použiť ho možno iba vtedy, keď sú vybrané dva objekty. 1) Vyberieme dva objekty s odlišným tvarom. 2) Zvolíme Upraviť > Prelínanie útvarov v hlavnej ponuke, čím otvoríme dialógové okno Prelínanie útvarov (obrázok 209). 3) Zadáme hodnotu Počet krokov, ktorá určuje počet doplnených útvarov medzi dvomi vybranými objektmi. 4) Zaškrtneme Prelínanie atribútov, ak chceme postupne meniť vlastnosti čiary a výplne medzi oboma objektmi. 5) Zaškrtneme Rovnaká orientácia, ak chceme dosiahnuť hladký prechod medzi oboma objektmi. 6) Klikneme na OK. Výsledkom je nové zoskupenie objektov, v ktorom je prvý vybraný objekt na začiatku a druhý vybraný objekt na konci. Ak napríklad použijeme možnosti zadané v dialógovom okne na kruh a na bublinu so štvorsmerovou šípkou, nástroj Prelínanie útvarov vytvorí výsledok zobrazený na obrázku

233 Obrázok 209: Dialógové okno Prelínanie útvarov Obrázok 210: Výsledok operácie Prelínanie útvarov Skladanie viacerých objektov Pomocou programu Draw môžeme objekty zoskupiť, vďaka čomu potom s viacerými objektmi zaobchádzame ako s jedným, alebo zložiť, čím vytvoríme nový útvar. Viac informácií sa nachádza v kapitole 5, Kombinovanie viacerých objektov príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Zoskupenie objektov si možno predstaviť ako vloženie objektov do kontajnera. Objekty môžeme ako skupinu presúvať a naraz môžeme meniť atribúty všetkých objektov v zoskupení. Zoskupenie vždy možno zrušiť a s objektmi, ktoré ho tvorili, je možné opäť zaobchádzať oddelene. Objekty v zoskupení si tiež zachovávajú svoje vlastnosti. Zloženie objektov znamená ich trvalé zlúčenie, pri ktorom sa vytvorí nový objekt. Pôvodné objekty nie sú ďalej dostupné ako jednotlivé prvky a nemôžu byť ako jednotlivé objekty upravované. Akákoľvek úprava zloženého objektu ovplyvní všetky objekty, ktoré boli pri zložení použité. Zoskupenie Dočasné zoskupenie Dočasné zoskupenie objektov dosiahneme tak, že pomocou ikony Vybrať na paneli nástrojov Kresba vyberieme niekoľko objektov, alebo pomocou myši pretiahneme okolo objektov obdĺžnik. Akékoľvek zmeny vlastností objektov, ktoré vykonáme, sa použijú na všetky objekty nachádzajúce sa v dočasnej skupine. Môžeme napríklad dočasnú skupinu ako celok otočiť. Ak chceme dočasné zoskupenie objektov zrušiť, jednoducho klikneme mimo objektov zoskupenia. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 237

234 Trvalé zoskupenie Trvalé zoskupenie objektov vytvoríme tak, že objekty vyberieme a následne zvolíme Objekt > Zoskupiť v hlavnej ponuke, klikneme pravým tlačidlom myši na ľubovoľný vybraný objekt a zvolíme Zoskupiť v kontextovej ponuke alebo použijeme klávesovú skratku Ctrl+Shift+G. Aj keď zrušíme výber, objekty zostávajú zoskupené. Ak sú objekty trvalo zoskupené, akákoľvek operácia použitá na ich skupinu sa použije pre všetkých členov skupiny. Ak klikneme na niektorého člena skupiny, vyberie sa celá skupina. Jednotlivých členov skupiny môžeme upravovať bez toho, aby sme museli zoskupenie zrušiť. Vyberieme zoskupenie a zvolíme Objekt > Vstúpiť do zoskupenia, klikneme pravým tlačidlom myši a zvolíme Vstúpiť do zoskupenia v kontextovej ponuke, použijeme klávesovú skratku F3 alebo na zoskupenie dvojklikneme. Až úpravy jednotlivých členov skupiny dokončíme, zvolíme Objekt > Opustiť zoskupenie, klikneme pravým tlačidlom myši a zvolíme Opustiť zoskupenie v kontextovej ponuke alebo použijeme klávesovú skratku Shift+F3. Zrušenie zoskupenia Ak chceme zoskupenie objektov zrušiť, vyberieme ho, a potom zvolíme Objekt > Zrušiť zoskupenie v hlavnej ponuke, klikneme pravým tlačidlom myši a zvolíme Zrušiť zoskupenie v kontextovej ponuke alebo použijeme klávesovú skratku Ctrl+Alt+Shift+G. Zloženie objektov Zloženie objektov znamená ich trvalé zlúčenie, pri ktorom sa vytvorí nový objekt. Pôvodné objekty nie sú ďalej dostupné ako jednotlivé prvky a nemôžu byť ako jednotlivé objekty upravované. Akákoľvek úprava zloženého objektu ovplyvní všetky objekty, ktoré boli pri zložení použité. Vyberieme niekoľko objektov, potom zvolíme Objekt > Zložiť v hlavnej ponuke, klikneme pravým tlačidlom myši na objekty a zvolíme Zložiť v kontextovej ponuke alebo použijeme klávesovú skratku Ctrl+Shift+K. Potom, ako vyberieme objekty, sa v podponuke Útvary v kontextovej ponuke sprístupnia funkcie Zlúčiť, Odčítať a Prienik, pomocou ktorých môžeme vytvoriť z vybraných objektov nový objekt. Viac informácií o týchto funkciách sa nachádza v kapitole 5, Kombinovanie viacerých objektov príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Usporiadanie, zarovnanie a rozmiestnenie objektov V programe Draw je možné vybrané objekty usporiadať, zarovnať a rozmiestniť voči sebe navzájom: Pod usporiadaním rozumieme presúvanie objektu v poradí objektov, a to buď bližšie, alebo ďalej, čím sa mení jeho viditeľnosť vzhľadom na ostatné objekty. Objekty zarovnáme voči sebe vodorovne pomocou príkazov Vľavo, Na stred alebo Vpravo a zvisle pomocou Hore, Na stred alebo Dole. Objekty môžeme rozmiestniť tak, že rozostup medzi nimi bude rovnaký. Viac informácií o usporiadavaní a zarovnávaní objektov voči sebe sa nachádza v kapitole 5, Kombinovanie viacerých objektov príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). 238

235 Vkladanie a úprava obrázkov Program Draw obsahuje veľa funkcií na úpravu rastrových obrázkov (bitmáp), ako napríklad fotografií alebo naskenovaných obrázkov. Medzi ne patrí importovanie alebo exportovanie obrázkov a konverzia z jedného formátu obrázkov na iný. Program Draw podporuje viacero formátov obrázkových súborov, a to pri načítaní, ako aj pri ukladaní. Zahŕňa tiež niektoré nástroje na prácu s rastrovou grafikou, avšak nedosahuje taký rozsah funkcií, aký majú špecializované grafické programy ako Gimp alebo Adobe Photoshop. Viac informácií sa nachádza v kapitole 6, Úprava obrázkov príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Obrázky môžeme pridávať z niekoľkých zdrojov: Priamo zo skenera (Vložiť > Obrázok > Skenovať) Zo súboru: obrázky vytvorené iným programom, a to vrátane fotografií z digitálneho fotoaparátu (Vložiť > Obrázok > Zo súboru) Z galérie programu Draw; viac informácií sa nachádza v tejto príručke v kapitole 11, Grafika, galéria a ozdobné písmo. Práca s 3D objektmi Hoci program Draw neobsahuje toľko funkcií ako špičkové programy na úpravu obrázkov, je v ňom možné vytvárať a upravovať 3D kresby. Program Draw ponúka dva druhy 3D objektov: 3D telesá a 3D útvary. Podľa toho, aký druh zvolíme, môžeme využiť rôzne spôsoby úprav 3D objektu (otočenie, osvetlenie, perspektíva a podobne), pričom 3D útvary možno vytvoriť a upraviť jednoduchšie ako 3D telesá. Na druhej strane, 3D telesá je možné v súčasnosti lepšie prispôsobiť. Viac informácií sa nachádza v kapitole 7, Práca s 3D objektmi príručky Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Exportovanie obrázkov Program Draw ukladá obrázky v otvorenom formáte *.odg. Ak chceme uložiť obrázok alebo celý súbor v inom formáte, použijeme Súbor > Exportovať a zvolíme formát zo zobrazeného zoznamu. Zoznam formátov obrázkov, ktoré môžu byť z programu Draw exportované, je uvedený v tejto príručke v prílohe B Otvorený softvér, otvorené štandardy, OpenDocument. Súbory programu Draw tiež môžeme exportovať do formátov HTML, XHTML, PDF alebo Flash. Exportovanie do PDF z jednotlivých súčastí balíka LibreOffice je opísané v tejto príručke v kapitole 10, Tlač, exportovanie a odosielanie. Pri exportovaní do HTML sa na konverziu využíva sprievodca, ktorý vytvorí toľko webových stránok, koľko stránok sa nachádza v dokumente programu Draw. Voliteľne môžeme zvoliť, aby sa stránky zobrazovali v rámcoch s navigáciou, a môžeme nastaviť úvodnú stránku. Viac informácií sa nachádza v tejto príručke v kapitole 12, Vytváranie webových stránok. Vkladanie komentárov ku kresbám Ku kresbám môžeme vkladať komentáre podobným spôsobom ako v programoch Writer a Calc. Kapitola 7 Začíname s programom Draw 239

236 1) Zvolíme Vložiť > Poznámka v hlavnej ponuke. V ľavom hornom rohu kresby sa zobrazí obdĺžnik s iniciálkami autora a vedľa neho väčšie textové pole (obrázok 211). Do dolnej časti textového poľa program Draw automaticky vloží meno autora a dátum. 2) Do textového poľa napíšeme alebo vložíme text. Na časti textu môžeme použiť základné formátovanie tak, že časť vyberieme, klikneme na ňu pravým tlačidlom myši a zvolíme možnosť v kontextovej ponuke. Z tejto ponuky tiež môžeme odstrániť aktuálny komentár, všetky komentáre od toho istého autora alebo všetky komentáre v dokumente. 3) Obdĺžnik označujúci komentár môžeme presunúť na akékoľvek miesto kresby. Obvykle ho presúvame na miesto blízko objektu, s ktorým súvisí. 4) Ak chceme komentáre zobraziť alebo skryť, zvolíme Zobraziť > Poznámky v hlavnej ponuke. Obrázok 211: Vkladanie poznámok 5) Ak chceme zadať meno, ktoré sa v komentári zobrazí ako meno autora, zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Údaje o používateľovi. 6) Ak dokument upravuje viac ako jedna osoba, každému autorovi je automaticky priradená iná farba pozadia poznámky. 240

237 Kapitola 8 Začíname s programom Base Vytváranie vstavanej plochej databázy

238 Úvod Base je súčasť balíka LibreOffice, určená na prácu s databázami. Databáza je súbor údajov, ku ktorým môžeme pristupovať a ktoré môžeme spravovať a aktualizovať. Databáza napríklad môže obsahovať zoznam mien a adries, ktoré možno použiť pri hromadnej korešpondencii. V databáze môže byť spravovaný aj zoznam tovarových položiek. Ak máme údaje, ktoré potrebujeme usporiadať, program Base nám to pomôže urobiť. Na spravovanie údajov by sme mohli použiť aj tabuľkový zošit, spravovanie tabuľkových zošitov je však obvykle zložitejšie a časovo náročnejšie ako použitie databázy. Táto kapitola je určená pre používateľov, ktorí sa doteraz s program Base nestretli a tých, ktorí si chcú obnoviť základy vytvárania a používania databázy. Táto kapitola hovorí o sprievodcoch potrebných na vytvorenie databázových súčastí a princípoch, ktoré sprievodcovia používajú. Obsahuje tiež odkazy na ďalšie informácie v knihe Base vrecková príručka (Base Handbook, https://wiki.documentfoundation.org/documentation/publications). Knihy Base Vrecková príručka a Návod na používanie programu Base (Base Guide, pripravovaný) sú určené pre používateľov, ktorí už poznajú základné princípy fungovania programu Base, a hľadajú podrobnejšie informácie. Aby sme program Base mohli používať, potrebujeme prostredie Java Runtime Environment (JRE). Ak máme v počítači nainštalovaných viacero prostredí JRE, môžeme jedno z nich vybrať prostredníctvom ponuky Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Pokročilé. Poznámka Ak prostredie JRE ešte nemáme nainštalované, je potrebné ho stiahnuť a nainštalovať. V systéme Windows je potrebné mať nainštalovanú Javu zo stránky V prostredí Linux môžeme stiahnuť prostredie z rovnakej stránky alebo môžeme použiť openjdk-7-jre, ktoré je dostupné z úložiska danej distribúcie systému Linux. Používatelia systému Mac OS X si môžu nainštalovať prostredie JRE od spoločnosti Apple Inc. Pomocou programu Base vytvárame databázový súbor (odb). Tento súbor obsahuje štruktúrované údaje, ako aj nástroje na získanie informácií z týchto údajov. Keďže je všetko zahrnuté v jednom súbore, hovoríme o vnorenej databáze. Program Base sa však dokáže pripojiť aj k iným databázam. Na prístup k údajom, ktoré obsahujú, program Base vytvára súbor na vytvorenie spojenia. V tomto prípade nejde o vnorenú databázu, pretože tá je mimo súboru programu Base. Ide o dokument, ktorý predstavuje rozhranie s databázou. Viac informácií sa nachádza v knihách Base vrecková príručka a Návod na používanie programu Base (Base Guide). Poznámka 242 Ak budete postupovať podľa inštrukcií v tejto kapitole, vytvoríte databázu s tabuľkou, formulár, dotaz a zostavu. Do vytvorenej databázy vložíte údaje. Na overenie výsledkov a na celkové zjednodušenie postupu boli vytvorené viaceré databázové súbory, ktoré zodpovedajú jeho jednotlivým krokom. Tieto súbory si možno stiahnuť spolu s textom tejto kapitoly z adresy https://wiki.documentfoundation.org/documentation/publications/. Informácie súvisiace s jednotlivými súbormi nájdete na zodpovedajúcom mieste v nasledujúcom texte.

239 Súčasti databázy Zoberme si adresár kontaktov. Adresár kontaktov môžeme rozdeliť do skupín podľa vzťahu medzi jednotlivými údajmi. Napríklad všetky krstné mená môžu byť v jednej skupine. Iné skupiny môžu obsahovať priezviská, mená manžela/manželky, adresy, telefónne čísla, dátum narodenia a podobne. Telefónne čísla asi bude potrebné identifikovať podľa ich použitia (domov, do práce, mobil). Ak by sme tieto informácie ukladali v tabuľkovom zošite, použili by sme jeden stĺpec pre každú z týchto skupín. V databáze sa takýto stĺpec volá pole. Iné vzťahy, ktoré existujú medzi údajmi, možno neskôr využiť na definovanie ich štruktúry. V adresári kontaktov údaje v jednom riadku popisujú určitého jednotlivca. Tento riadok sa v databáze volá záznam. Každé pole (stĺpec) obsahuje údaje s rovnakými vlastnosťami. Každý záznam (riadok) zasa obsahuje údaje, ktoré opisujú určitú entitu alebo jednotlivca. Údaje sa takto usporiadajú, a táto štruktúra polí (riadkov) a záznamov (stĺpcov) sa nazýva tabuľka. Pri získavaní informácií z údajov uložených v databáze, môžeme použiť tri nástroje. Na získanie informácií použijeme dotazy. Dotazy môžeme považovať za spôsob, akým môžeme programu Base klásť otázky a získavať na ne odpovede. Ak chceme poskytnúť informácie niekomu inému, vytvoríme pre neho zostavu, ktorá bude založená na dotaze, ktorý sme vytvorili. Zostava sa dá vytvoriť aj z tabuľky. Tretí nástroj je náhľad, ktorý nám umožní zobrazenie a interaktívnu analýzu vybraných údajov. Takže databáza pozostáva z jednej alebo viacerých tabuliek. Ich stĺpce voláme polia a riadky voláme záznamy. Tabuľkovú štruktúru môžeme využiť na kladenie otázok a získavanie odpovedí prostredníctvom dotazov. Keď chceme informácie z dotazu poskytnúť iným, vytvoríme zostavu. Toto sú dôležité pojmy týkajúce sa databázy: tabuľka so svojimi poliami a záznamami, dotazy a zostavy. V novej databáze sa vytvárajú všetky tieto objekty, a to na vkladanie ako aj spravovanie údajov. Táto kapitola hovorí o vytváraní týchto objektov pomocou sprievodcov. Ako príklad bude použitá databáza obsahujúca inventár domácnosti. Typy databáz Rozpoznávame dva typy databáz: plochá a relačná. Program Base dokáže vytvoriť a pracovať s oboma typmi. Táto kapitola hovorí o plochých databázach. Relačné databázy sú podrobnejšie opísané v knihe Base vrecková príručka (Base Handbook). Plochá databáza obsahuje jednu alebo viacero tabuliek, z ktorých každá obsahuje jedno alebo viacero polí. Každá tabuľka je pritom úplne nezávislá na ostatných tabuľkách v databáze. Napríklad, môžeme mať databázu adries s niekoľkými tabuľkami. Jedna môže obsahovať súkromné kontakty, iná pracovné kontakty a ďalšia manželkine súkromné kontakty. Relačná databáza obsahuje jednu alebo viacero tabuliek, ktoré majú jeden alebo viacero vzájomných vzťahov, pričom každý vzťah je definovaný párom polí. Jedno pole z každého páru prislúcha jednej tabuľke a druhé pole prislúcha tej istej alebo inej tabuľke. Plochú databázu môžeme použiť aj vtedy, keď existuje vzťah medzi poľami rovnakej tabuľky alebo rôznych tabuliek, nie je však dostupný žiadny mechanizmus na definovanie vzťahov. Namiesto toho sa rovnaký údaj musí zadať do oboch polí, čo zvyšuje pravdepodobnosť vzniku chýb pri zadávaní. Správne navrhnutá databáza ja taká, do ktorej sa údaj zadáva iba raz, čím sa obmedzí vznik možnej chyby. Kapitola 8 Začíname s programom Base 243

240 Príprava na návrh databázy Predtým, ako začneme vytvárať databázu, by sme mali nejaký čas venovať plánovaniu toho, čo chceme urobiť a prečo. Čím lepšie sa pripravíme, tým lepšie výsledky z databázy získame. Musíme mať jasnú predstavu o tom, čo chceme urobiť s údajmi, ktoré máme. Toto vyžaduje, aby sme údaje rozdelili do polí (stĺpcov) a záznamov (riadkov). Tie určujú, aká bude tabuľka. Aké informácie chceme získať z údajov? Tým určíme, aké budú dotazy. Aké informácie chceme mať v zostavách? Takže predtým ako začneme, necháme si trochu času na premýšľanie. Sprievodca na vytvorenie tabuľky (viac na strane 273) obsahuje zoznam ukážkových tabuliek. Niektoré sú určené na pracovné účely a niektoré na osobné účely. Sprievodca obsahuje aj zoznam polí pre každú z ukážkových tabuliek. Každému z týchto polí boli tiež priradené vlastnosti, ktoré potrebuje. Vďaka tomu sprievodca urobí väčšinu návrhu za nás. Stále však musíme o niektorých veciach rozhodnúť sami, napríklad, či sa majú použiť všetky odporúčané polia. Chceme použiť aj ďalšie polia, ktoré sprievodca neobsahuje? Aké vlastnosti by tieto polia mali mať? Preto je potrebné, aby sme rozumeli tomu čo robíme. Predtým, ako začneme vytvárať vlastnú databázu, potrebujeme získať nejakú prax s vytváraním objektov databázy. Najskôr sa teda na príklade naučíme využívať základné zásady. Vytvorenie nového súboru programu Base Keď máme pripravený návrh databázy, vytvoríme nový súbor programu Base. Keď to chceme urobiť, otvoríme Sprievodcu databázou jedným z nasledujúcich spôsobov: V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Nový > Databáza. Klikneme na šípku vedľa ikony Nový na štandardnom paneli nástrojov a z roletovej ponuky zvolíme Databáza. Klikneme na ikonu Databáza v úvodnom okne LibreOffice. Okno kroku 1 sprievodcu databázou (obrázok 212) má tri časti. Na vytvorenie novej databázy použijeme hornú časť. Stredná a dolná časť sa používajú na otvorenie existujúcej databázy. (O týchto častiach budeme hovoriť v časti Použitie programu Base s inými zdrojmi údajov na strane 306.) Vytvorenie databázy pomocou sprievodcu spočíva v dvoch krokoch. 1) Na karte Vybrať databázu (obrázok 212): a) Pod otázkou Čo si prajete urobiť?, zvolíme Vytvoriť novú databázu (táto voľba je predvolená). b) V dolnej časti okna sprievodcu klikneme na tlačidlo Ďalej >>. 244

241 Obrázok 212: Vytváranie novej databázy pomocou Sprievodcu databázou 2) Na karte Uložiť a pokračovať (obrázok 213): a) Zvolíme možnosť Áno, zaregistrovať databázu (predvolené nastavenie). Zaregistrovanú databázu môžeme použiť z ďalších súčastí LibreOffice (Writer a Calc). Zoznam zaregistrovaných databáz nájdeme v Nástroje > Možnosti > LibreOffice Base > Databázy. b) Zvolíme, čo chceme urobiť po uložení databázového súboru. V našom príklade zvolíme Otvoriť databázu na úpravy. Obrázok 213: Registrácia a otvorenie databázového súboru Kapitola 8 Začíname s programom Base 245

242 Poznámka Ak chceme hneď po vytvorení databázy začať vytvárať tabuľky pomocou sprievodcu, zvolíme okrem voľby Otvoriť databázu na úpravy aj voľbu Vytvoriť tabuľky s použitím sprievodcu tabuľkou. Ak tak spravíme, nad hlavným databázovým oknom sa otvorí okno Sprievodcu tabuľkou. Keďže najskôr budeme hovoriť o hlavnom okne až potom o Sprievodcovi tabuľkou, tak v našom príklade túto voľbu nezaškrtneme. 3) V dolnej časti okna sprievodcu klikneme na tlačidlo Dokončiť. Otvorí sa štandardné dialógové okno Uložiť ako. Zadáme názov databázy a uložíme ju. Teraz máme vytvorený a uložený nový databázový súbor, ktorý sa otvoril v hlavnom databázovom okne. Ak chceme, môžeme ho zatvoriť a znova otvoriť neskôr. Otvorenie existujúcej databázy Databázu môžeme opätovne otvoriť niekoľkými spôsobmi. V ľubovoľnom správcovi súborov môžeme prejsť na miesto, kam sme databázu uložili, dvojkliknúť na ikonu súboru alebo na ňu kliknúť pravým tlačidlom myši a zvoliť LibreOffice na otvorenie. Na otvorenie databázy tiež môžeme použiť sprievodcu databázou, o ktorom sme hovorili. Otvorenie existujúcej databázy pomocou sprievodcu databázou Pod voľbou Otvoriť existujúci databázový súbor na prvej karte sprievodcu databázou je roletový zoznam s databázami, ktoré sme nedávno použili. Po vytvorení databázy bude jej názov v tomto zozname predvolený. Keď vytvoríme alebo otvoríme ďalšie databázy, ich názvy sa tiež v tomto zozname zobrazia. Otvorenie existujúcej databázy: 1) Otvoríme sprievodcu databázou rovnakým spôsobom, ako pri vytváraní novej databázy. 2) Klikneme na voľbu Otvoriť existujúci databázový súbor. V roletovom zozname Nedávno použité zvolíme názov databázy. Alebo klikneme na tlačidlo Otvoriť, vyhľadáme databázu a vyberieme ju. 3) Klikneme na tlačidlo Dokončiť. Tretia časť na prvej karte sprievodcu databázou sa používa na pripojenie k databáze, ktorá bola vytvorená iným programom ako je Base. Sem patria textové databázy, tabuľkové zošity, databázy programov ako MySQL, PostgreSQL, Oracle, Access a ďalšie. O týchto databázových programoch a o tom, ako sa k nim pripojiť, sa hovorí v kapitolách 2 a 8 v knihe Návod na používanie programu Base (Base Guide). Hlavné databázové okno a jeho súčasti Všetko, čo budeme robiť s databázou, vždy začína v hlavnom okne databázy (obrázok 214). Keď vykonáme nejaké úlohy, vždy sa vrátime späť do tohto okna. Preto je potrebné, aby sme sa s ním dôkladne oboznámili. Toto okno sa otvorí po vytvorení a uložení novej databázy. Otvorí sa aj po jej otvorení zo súboru. Hlavné databázové okno má tri časti: Databáza, Úlohy a Zoznam. V okne však neuvidíme ako nadpis časti slovo Zoznam, ako je tomu v prípade častí Databáza a Úlohy. Namiesto toho sa bude zobrazovať nadpis podľa toho, akú ikonu zvolíme v časti Databáza. 246

243 Obrázok 214: Hlavné okno programu Base Časť Databáza Táto časť sa nachádza na ľavej strane okna a tvorí ju stĺpec s ikonami. Nachádza sa v nej ikona pre každú súčasť databázy. Prvý krok, ktorý po otvorení databázy vykonáme, je ten, že si v tejto časti zvolíme súčasť databázy, na ktorej budeme pracovať. V závislosti na súčasti, ktorú zvolíme, sa zmení aj to, čo sa zobrazí v ostatných častiach okna. Časť Úlohy Táto časť obsahuje zoznam úloh, ktoré môžeme vykonať na základe toho, akú ikonu sme zvolili v časti Databáza. Keď v časti Databáza zvolíme ikonu Tabuľky, táto časť bude obsahovať tri úlohy. Dve z nich nám pomôžu vytvoriť tabuľku a jedna nám pomôže vytvoriť náhľad. Keď je vybraná ikona Dotazy, táto časť obsahuje tri úlohy, ktoré nám pomôžu vytvoriť dotaz. Keď je vybraná ikona Formuláre, objavia sa tu dve úlohy, ktoré nám pomôžu vytvoriť formulár. Keď je vybraná ikona Zostavy, nachádzajú sa tu dve úlohy, ktoré nám pomôžu vytvoriť zostavu. Na pravej strane časti Úlohy sa nachádza nadpis Popis. Pod ním sa zobrazujú informácie o každej z úloh. Keď chceme tieto informácie vidieť, umiestnime kurzor nad niektorú z nich. Poznámka V tejto kapitole sa na vytváranie tabuliek, dotazov, formulárov a zostáv používajú iba sprievodcovia. V knihe Návod na používanie programu Base (Base Guide) sa hovorí aj o zvyšných úlohách a ich princípoch, pričom tam nájdeme aj príklady použitia. Kapitola 8 Začíname s programom Base 247

244 Časť Zoznam Táto časť obsahuje zoznam objektov, ktoré prislúchajú ikone, ktorú zvolíme v časti Databáza. Ak klikneme na jednu z ikon Tabuľky, Dotazy, Formuláre alebo Zostavy, táto časť bude obsahovať zoznam dokumentov (tabuliek, dotazov, formulárov alebo zostáv). Nadpis tejto časti sa tiež mení podľa toho, ktorú ikonu zvolíme. Dokument (tabuľku, dotaz, formulár alebo zostavu) v zozname môžeme Kopírovať, Odstrániť, Premenovať, Upraviť a Otvoriť z kontextovej ponuky, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybraný dokument. Kontextová ponuka môže obsahovať aj iné možnosti, v závislosti na vybranom dokumente. Napravo od zoznamu je malé okno označené ako Náhľad dokumentu, ktoré poskytuje viac informácií o vybranom dokumente (tabuľke, dotaze, formuláre alebo zostave). Náhľad sa ovláda roletovým zoznamom, ktorý obsahuje tri možnosti: Žiadny, Informácie o dokumente a Dokument. Keď v časti Databáza zvolíme Tabuľky alebo Dotazy, sú k dispozícii iba dve voľby: Žiadny a Dokument. Keď zvolíme Formuláre alebo Zostavy, sú dostupné všetky tri voľby. Keď zvolíme možnosť Žiadny okno Náhľad dokumentu zostane prázdne. Po zvolení Informácie o dokumente sa zobrazia informácie o tom, kto naposledy upravoval dokument a kedy. Ak nebol upravovaný, nebudú tu žiadne informácie. Po zvolení Dokument a výbere dokumentu v zozname uvidíme jeho náhľad. Kvôli obmedzeným rozmerom vo väčšine prípadov uvidíme iba ľavú hornú časť. Pri tabuľkách a dotazoch uvidíme iba niekoľko prvých polí (stĺpcov) a záznamov (riadkov) spolu s údajmi. Pri formulároch z nich uvidíme iba ľavú hornú časť (ak je formulár malý môžeme ho vidieť celý). Tip Náhľad dokumentu nefunguje pri zostavách. V roletovom zozname uvidíme všetky tri voľby, no po výbere v okne neuvidíme nič. Tabuľky: Vytváranie tabuliek pomocou sprievodcu Keď chceme otvoriť sprievodcu tabuľkou, začneme hlavnom databázovom okne. Klikneme na ikonu Tabuľky v časti Databáza na ľavej strane okna. Po kliknutí sa v časti Úlohy zobrazia tri úlohy. Klikneme na túto úlohu: Použiť sprievodcu na vytvorenie tabuľky. Sprievodca sa otvorí na svojej prvej strane (obrázok 215). Sprievodca na vytvorenie tabuľky používa niekoľko krokov. Každý krok je na samostatnej strane. V každom kroku sú menšie kroky, ktoré je potrebné vykonať. Hlavnými krokmi sú: 1) Výber polí. 2) Nastavenie typov a formátov (vlastností) polí. 3) Nastavenie primárneho kľúča. 4) Vytvorenie tabuľky. Tip Tabuľka Inventár domácnosti, ktorá bola vytvorená podľa inštrukcií v tejto časti, sa nachádza v súbore GS InventarDomacnostiTabulka.odb. V súbore GS InventarDomacnostiTabulkaVyplnena.odb je táto tabuľka zaplnená údajmi z tabuliek 8 a 9 na strane 290. Krok 1: Výber polí tabuľky Kategória ponúka na výber dve voľby, ktoré určujú typ tabuliek, ktoré môžeme použiť: Pracovné a Osobné. Pole Ukážkové tabuľky obsahuje roletový zoznam tabuliek na základe kategórie, ktorú 248

245 zvolíme. Zo zoznamu zvolíme tabuľku. Polia tejto tabuľky sa objavia v zozname Dostupné polia. 1 Tlačidlá na výber označenej kategórie 3 Tlačidlá na presun vybraných polí zľava doprava 2 Tlačidlá na presun vybraných polí sprava doľava 4 Tlačidlá na zmenu poradia polí v zozname Obrázok 215: Prvý krok sprievodcu tabuľkou: Výber polí Na tejto strane sprievodcu je potrebné vykonať niekoľko krokov. Tieto kroky neskôr použijeme na vytvorenie tabuľky InventárDomácnosti, ktorej polia použijeme ako príklad. 7) Vyberieme kategóriu: Pracovné alebo Osobné. Tento výber určí, čo sa zobrazí v roletovom zozname Ukážkové tabuľky. 8) Kliknutím na šípku otvoríme roletový zoznam Ukážkové tabuľky. 9) Vyberieme tabuľku, ktorú chceme použiť. 10) Presunieme polia, ktoré chceme použiť v tabuľke, do zoznamu Vybrané polia. a) Keď chceme presunúť všetky polia naraz, klikneme na dvojitú šípku vpravo. b) Keď chceme presunúť jedno alebo viacero polí, vyberieme ich a klikneme na jednoduchú šípku vpravo. c) Keď chceme odstrániť jedno alebo viacero polí zo zoznamu Vybrané polia, vyberieme ich a klikneme na jednoduchú šípku vľavo. Keď chceme odstrániť všetko, klikneme na dvojitú šípku vľavo. 11) Zmeníme poradie polí. a) Klikneme na pole, ktoré chceme posunúť hore alebo dolu v zozname polí. b) Klikneme na šípku hore, ak chceme pole posunúť vyššie alebo na šípku dole, ak ho chceme posunúť nižšie. 12) Kliknutím na tlačidlo Ďalej sa presunieme na druhú stranu sprievodcu. Kapitola 8 Začíname s programom Base 249

246 Praktické cvičenie: Vytvorenie tabuľky Inventár domácnosti Začneme v v hlavnom databázovom okne kliknutím na ikonu Tabuľky. Spomedzi úloh klikneme na Použiť sprievodcu na vytvorenie tabuľky, čím otvoríme Sprievodcu tabuľkou. Sprievodca obsahuje veľa ukážkových tabuliek, ktoré môžeme použiť. Niektoré z nich sú určené na pracovné účely a iné na osobné účely. Najskôr preskúmame názvy ukážkových tabuliek. To vyžaduje, aby sme klikli buď na tlačidlo Pracovné alebo Osobné, a potom preskúmali názvy ukážkových tabuliek, alebo klikli na tlačidlo Osobné. Keď prejdeme všetky ukážkové tabuľky, zistíme, že tabuľka InventárDomácnosti, ktorú teraz potrebujeme, sa nachádza v kategórii Osobné. Keď vyberieme kategóriu Osobné a v roletovom zozname Ukážkové tabuľky zvolíme InventárDomácnosti, objaví sa zoznam dostupných polí. Teraz vyberieme polia. Pre túto tabuľku je dostupných šestnásť polí. Môžeme vybrať všetky alebo iba niektoré z nich, podľa toho aké údaje chceme do tabuľky zadávať. Premyslíme si, ktoré polia sa nám budú hodiť. Ak si myslíme, že niektoré z polí by nemalo byť v tabuľke použité, nevyberieme ho. Čo v prípade, ak by sme chceli v tabuľke určité pole, ktoré v zozname nie je? Môžeme ho vytvoriť v druhom kroku sprievodcu. Môžeme tiež vybrať podobné pole v prvom kroku, a v druhom kroku zmeniť jeho typ a formát. Napríklad môžeme chcieť zahrnúť názvy miestností. Jedno zo šestnástich polí je IDMiestnosti. V tomto kroku môžeme vybrať toto pole. Potom v druhom kroku zmeníme názov poľa z IDMiestnosti na Miestnosť. Zmeníme tiež typ a formát poľa. Pre náš príklad použijeme polia: ZostatkováCena, DátumNákupu, Popis, Poistené, Položka, Výrobca, ČísloModelu, Poznámky, MiestoNákupu, NákupnáCena, IDMiestnosti, VýrobnéČíslo a IDInventára. Tieto polia presunieme zo zoznamu Dostupné polia do zoznamu Vybrané polia. Môžeme vybrať jedno pole alebo pomocou Ctrl+kliknutie vybrať viacero polí. Potom klikneme na jednoduchú šípku vpravo. Ak nechcene presunieme pole, ktoré nemalo byť presunuté, klikneme na pole, a potom klikneme na jednoduchú šípku vľavo. Nasleduje ďalšia časť plánovania. Porozmýšľame o poradí, v ktorom by sme chceli zadávať údaje do tabuľky. Polia sú teraz zobrazené v abecednom poradí. Je to tak, ako to chceme? Odpoveď je, že asi nie. Tak aké poradie zvolíme? Jedno z možných je zobrazené na obrázku 216. Toto poradie použijeme v našom príklade pre zvyšné kroky sprievodcu. Keď chceme dokončiť túto časť praktického cvičenia, klikneme na tlačidlo Ďalej >. Cvičenie bude pokračovať na strane 277. Krok 2: Nastavenie typov a formátov Na tejto strane môžeme zvoliť spomedzi vybraných polí, nastaviť ich typ a formát, poprípade ich premenovať a vytvoriť nové polia. Má dve časti: zoznam vybraných polí a vlastnosti poľa. Prvá časť obsahuje rovnaký zoznam, ako sme vytvorili na prvej strane sprievodcu, vrátane poradia, aké sme mu nastavili. Keď zvolíme jedno z polí v tomto zozname, v druhej časti sa zobrazia jeho vlastnosti (obrázok 216). Zoznam Vybrané polia So zoznamom Vybrané polia môžeme urobiť niekoľko vecí (obrázok 216). Vpravo dolu sa nachádzajú dve šípky. Pomocou nich môžeme zmeniť poradie polí, ktoré sme nastavili na prvej strane sprievodcu. 250

247 Pod zoznamom sa tiež nachádzajú tlačidlá plus (+) a mínus (-). Pomocou nich môžeme vytvoriť nové pole alebo niektoré z polí odstrániť. Obrázok 216: Usporiadaný zoznam vybraných polí spolu s informáciami o poli Vlastnosti poľa Všetky polia majú v časti Vlastnosti poľa najmenej štyri možnosti na nastavenie. Ich skutočný počet závisí na type poľa. Keď je pole typu celé číslo (Integer), potom je vlastností päť. Väčšina typov polí, používaných v programe Base, je podobná typom, ktoré sa používajú aj v iných databázových programoch. Niektoré programy však môžu používať typy polí, ktoré v programe Base nie sú dostupné. Príkladom je typ MEDIUMINT, ktorý sa používa v databáze MySQL. Jeho dĺžka je menšia ako pri type INTEGER a väčšia ako pri type SMALLINT, ktorý používa program Base. Tip S úpravou vlastností poľa sa stretne každý používateľ programu Base. Z tohto dôvodu sa im podrobne venuje Príloha 1, Field Information for Base, príručky Návod na používanie programu Base (Base Guide). Vlastnosť Názov poľa umožňuje zmeniť názov poľa. Typ poľa určuje, či pôjde o textové, číselné, dátumové, časové, dátumovočasové, logické pole (napríklad áno/nie, pravda/nepravda, muž/žena), alebo o veľmi veľké pole obsahujúce obrázky. Prepnutie hodnoty vo vlastnosti Požadovaná položka na Áno použijeme vtedy, ak pole musí vždy obsahovať hodnotu. Upozornenie Ak máme pole, ktoré musí vždy obsahovať hodnotu, a do takéhoto poľa nebude hodnota zadaná, zobrazí sa chybové hlásenie. Kapitola 8 Začíname s programom Base 251

248 Vlastnosť Dĺžka určuje počet znakov, ktoré môžu byť zadané do poľa. Dĺžka niektorých polí je pevná a nemožno ju zmeniť, dĺžka iných je premenlivá. Napríklad, počet číslic pre čísla typu INTEGER je 10 a nemožno ho zmeniť. Dĺžku textových polí možno nastaviť. Ak potrebujeme dlhší vstup, niekedy je potrebné zmeniť typ poľa na iný, ktorý to umožňuje. Typy textových polí sú CHAR, VARCHAR, VARCHAR_IGNORECASE a MEMO. Typ CHAR je určený pre položky s nastaviteľnou pevnou dĺžkou. Napríklad môžeme zvoliť dĺžku 10 a do poľa zadať údaje mačka, myš, zajac a papagáj. Údaje budú uložené v tvare mačka00000, myš , zajac00000 a papagáj00. Na koniec sa vždy doplnia nuly, aby dĺžka bola 10 znakov. Keď sa budú neskôr údaje zobrazovať, koncové nuly budú ignorované. Typ VARCHAR je text s premenlivou dĺžkou. Do poľa sa uloží iba zadaný údaj po maximálne zadanú dĺžku. Ak do takéhoto poľa zadáme rovnaké údaje ako v predchádzajúcom prípade, uložené budú v tvare mačka, myš, zajac a papagáj. To znamená, že na uloženie typu VARCHAR bude potrebné menej miesta ako pri type CHAR. Toto je užitočné najmä vtedy, ak sa dĺžka jednotlivých zadávaných údajov výrazne odlišuje. Navrhnutú dĺžku (napríklad 50) teda môžeme pre VARCHAR použiť vtedy, ak najdlhší zadávaný údaj bude mať menej alebo práve 50 znakov. Na nastavenie polí a ich vlastností v prípade našej tabuľky vykonáme: 1) Ak chceme preveriť alebo upraviť Vlastnosti poľa pre vybrané polia: a) Klikneme na názov poľa v zozname Vybrané polia. b) Vlastnosti poľa porovnáme s požadovanými. c) V prípade potreby nastavené hodnoty zmeníme. d) Kroky a c zopakujeme pre všetky polia. 2) Ak chceme vytvoriť nové pole: a) Klikneme na tlačidlo plus +. (Pozri obrázok 216.) b) Názov poľa zmeníme na požadovanú hodnotu. c) Zmeníme ktorúkoľvek z ďalších hodnôt v časti Vlastnosti poľa na požadovanú. d) Kroky a c zopakujeme pre všetky polia, ktoré pridávame. 3) Ak chceme odstrániť nepotrebné pole: a) Klikneme na pole, ktoré chceme odstrániť. b) Klikneme na tlačidlo mínus. c) Kroky a c zopakujeme pre všetky nepotrebné polia. Praktické cvičenie V prípade poľa IDMiestnosti je potrebné zmeniť jeho názov, typ a dĺžku. V prípade polí ZostatkováCena a NákupnáCena, treba zmeniť počet desatinných miest. Napokon hodnotu Automatická hodnota poľa IDInventára a hodnotu Povinné poľa Položka zmeníme z Nie na Áno. Všetky zmeny spravíme rovnako klikneme na pole v zozname Vybrané polia, a potom zmeníme hodnotu príslušnej vlastnosti v časti Vlastnosti poľa. Po zmene hodnoty stlačíme kláves Tab alebo klikneme na inú vlastnosť. Tým sa hodnoty uložia do pamäte. Najprv vyberieme pole IDMiestnosti. Názov poľa zmeníme na Miestnosť. Potom prejdeme na Typ poľa. Kliknutím otvoríme roletový zoznam. Vyberieme Text[VARCHAR] a vlastnosti Dĺžka zadáme hodnotu 50 (pokiaľ názvy miestností túto veľkosť nepresahujú). Potom vyberieme pole NákupnáCena. Nastavenie vlastnosti Desatinné miesta zmeníme z 0 na 2. Teraz môžeme ukladať hodnoty v eurách a centoch. Desatinné miesta v poli ZostatkováCena zmeníme rovnako. Napokon hodnotu Povinné poľa položka zmeníme z Nie na Áno. Keď chceme dokončiť túto časť praktického cvičenia, klikneme na tlačidlo Ďalej >. Cvičenie pokračuje na strane

249 Pri použití Sprievodcu tabuľkou na vytváranie tabuliek je len zriedka potrebné meniť vlastnosti polí, pretože navrhované hodnoty sú zvyčajne tie, ktoré potrebujeme. Odporúča sa však kontrola nastavenia vlastnosti Desatinné miesta v prípade meny, lebo sprievodca zadáva hodnotu 0. Poznámka Krok 3: Nastavenie hlavného kľúča Najskôr si povieme, čo je primárny kľúč a aký je jeho účel. Skladá sa z jedného alebo viacerých polí, ktoré majú špeciálnu vlastnosť všetky hodnoty primárneho kľúča sú jedinečné. Jeho pomocou jednoznačne identifikuje zodpovedajúci záznam tabuľky. Pre začiatočníkov by každý primárny kľúč mal pozostávať z jediného poľa. Odporúča sa, aby toto pole malo typ Integer a súčasne jeho Automatická hodnota bola nastavená na Áno. Keď primárny kľúč vytvoríme týmto spôsobom, program Base do jeho poľa pri vložení prvého záznamu priradí číslo 0. Toto číslo pri vložení každého nového záznamu bude o 1 väčšie ako v predchádzajúcom zázname. To zaručuje, že pole bude obsahovať rôzne (jedinečné) hodnoty. Primárne kľúče, ktoré pozostávajú z viac ako jedného poľa, vyžadujú viac ostražitosti, aby sa zabezpečilo, že žiadne dva záznamy nemajú rovnaké hodnoty týchto polí. Zoberme si nižšie uvedenú tabuľku. Žiadne dva riadky nie sú totožné, aj keď Pole1 obsahuje duplicitné hodnoty, rovnako ako Pole2. Dohromady sa však žiadna duplicitná kombinácia nevyskytuje. Tabuľka 5: Príklad hodnôt pre primárny kľúč s dvomi poľami Pole1 Pole Upozornenie Ak vytvoríme tabuľku bez primárneho kľúča, nebudeme môcť do nej zadávať údaje. Ak túto chybu chceme opraviť, musíme sa najskôr naučiť ako používať dialógové okno Návrh tabuľky. (Pozri kapitolu 3 príručky Návod na používanie programu Base Base Guide). Preto pri použití Sprievodcu tabuľkou vždy na jeho tretej strane zaškrtneme možnosť Vytvoriť primárny kľúč. Potom, ako si overíme, že možnosť Vytvoriť primárny kľúč je zaškrtnutá (malo by to byť predvolené nastavenie, ale pre istotu si to overíme), máme k dispozícii tri možnosti. Možnosti sú Automaticky pridať primárny kľúč, Použiť existujúce pole ako primárny kľúč a Definovať primárny kľúč ako kombináciu viacerých polí. V prvom prípade bude pridané pole s názvom ID, ktoré bude slúžiť ako primárny kľúč tabuľky. Toto pole je typu celé číslo (Integer). Jeho vlastnosť Automatická hodnota však nie je predvolene zaškrtnutá. To znamená, že pokiaľ ho sami nezaškrtneme, údaje pre pole ID budeme musieť zadávať ručne. Druhá možnosť je zvolená na obrázku 217. Názov poľa bol vybraný z rozbaľovacieho zoznamu názvov polí. Pole Automatická hodnota bolo zaškrtnuté, aby Base sám zadával údaje primárneho kľúča. Kapitola 8 Začíname s programom Base 253

250 Obrázok 217: Sprievodca tabuľkou, krok 3 Tretia možnosť umožňuje vybrať dve alebo viac polí na použitie ako primárneho kľúča. Ak zvolíme túto možnosť, vyberieme polia zo zoznamu Dostupné polia a pomocou šípky vpravo ich presunieme do zoznamu Polia primárneho kľúča. V zozname Polia primárneho kľúča môžeme zmeniť ich poradie pomocou šípky nahor alebo nadol. Ak chceme experimentovať s primárnym kľúčom pozostávajúcim z viacerých polí, vyberieme kategóriu Osobné a vzorovú tabuľku Adresy. Vyberieme položky KrstnéMeno, Priezvisko a prípadne aj ďalšie polia. Potom na tejto strane zvolíme tretiu možnosť. Polia KrstnéMeno a Priezvisko presunieme zo zoznamu Dostupné polia do zoznamu Polia primárneho kľúča. Pri pridávaní údajov do tejto tabuľky musíme zabezpečiť, aby sme v záznamoch viac ako raz nepoužili rovnaké krstné meno a priezvisko. Ak to nie je možné, je potrebné do primárneho kľúča pridať ďalšie pole, ktoré zabezpečí jeho jedinečnosť. Praktické cvičenie Ako primárny kľúč pre tabuľku zvolíme IDInventára a priradíme mu vlastnosť Automatická hodnota. Keď chceme dokončiť túto časť praktického cvičenia, klikneme na tlačidlo Ďalej >. Cvičenie bude pokračovať na strane 280. Krok 4: Vytvorenie tabuľky Táto strana sa používa na zadanie názvu tabuľky, ktorú vytvárame. Môžeme použiť navrhnutý názov, môžeme ho upraviť, alebo jej môžeme dať názov podľa svojho výberu. Potom máme tri možnosti, ako pokračovať: Vkladať údaje, Upraviť dizajn tabuľky alebo Vytvoriť formulár na podklade tejto tabuľky. Po úprave názvu tabuľky a zvolení možnosti, ako pokračovať, sprievodcu tabuľkou zatvoríme. Ak sme zvolili prvú možnosť, tak po ukončení sprievodcu sa otvorí okno Náhľad údajov tabuľky. Na tomto mieste môžeme začať so zadávaním údajov do tabuľky. (Pozri obrázok 219.) 254

251 Ak sme zvolili druhú možnosť, tak po ukončení sprievodcu sa otvorí okno Návrh tabuľky. V ňom môžeme modifikovať polia tabuľky. Ak sme zvolili tretiu možnosť, tak po ukončení sprievodcu sa otvorí okno Sprievodca formulárom. Pomocou neho môžeme vytvoriť formulár pre tabuľku Inventár domácnosti. (Pozri časť Formuláre na strane 283.) Obrázok 218: Sprievodca tabuľkou, krok 4 Tip Bežnou praxou pri pomenovávaní polí alebo databáz je spájanie dvoch alebo viacerých slov do jedného slova (pritom sa pri spájaní každé slovo uvedie s veľkým začiatočným písmenom). Príkladom sú NákupnáCena alebo DátumNákupu. Ak chceme, môžeme použiť aj medzery. Praktické cvičenie Zmeňte názov tabuľky na Inventár domácnosti. Potom zvoľte prvú možnosť Vkladať údaje. Kliknite na tlačidlo Dokončiť, čím Sprievodcu tabuľkou zavriete. Otvorí sa okno Náhľad údajov tabuľky (obrázok 219). Vkladanie a odstraňovanie údajov pomocou okna Náhľad údajov tabuľky Údaje do tabuľky môžeme zadávať v okne Náhľad údajov tabuľky alebo pomocou formulára, ktorý bol pre túto tabuľku vytvorený. V tejto časti uvádzame inštrukcie na vkladanie údajov pomocou okna Náhľad tabuľky údajov (Table data view). Neskôr na konci časti Formuláre na strane 283 uvádzame aj inštrukcie na vkladanie, úpravu a odstraňovanie údajov pomocou formulára. Kapitola 8 Začíname s programom Base 255

252 Ak pomocou tohto okna chceme vkladať údaje, musíme ho najskôr otvoriť. Môžeme tak spraviť počas vytvárania tabuľky zvolením možnosti Vkladať údaje v poslednom kroku jej vytárania. Hociktorú tabuľku však môžeme otvoriť aj z hlavného databázového okna: 1) Klikneme na ikonu Tabuľky v oblasti Databáza. 2) V zozname tabuliek pravým tlačidlom myši klikneme na názov tabuľky. 3) V kontextovej ponuke zvolíme Otvoriť. Následne sa otvorí okno Náhľad údajov tabuľky. Obrázok 219: Okno Náhľad údajov tabuľky (pre šírku je snímka rozdelená na tri časti) Vkladanie údajov do tabuľky V novovytvorenej tabuľke sa nenachádzajú žiadne údaje, čo je zobrazené obrázku 219. Predtým, ako opíšeme postup zadávania údajov do tabuľky, si pripomenieme, čo predstavujú polia (stĺpce) a záznamy (riadky) tabuľky. Všetky údaje, ktoré sa nachádzajú v jednom zázname, sa vzťahujú k tej istej veci (v našej tabuľke ku konkrétnemu kusu nábytku alebo iného vybavenia domácnosti). Všetky údaje obsiahnuté v jednom poli majú rovnaké vlastnosti (v našej tabuľke všetky údaje v poli Položka sú typu text(varchar), pričom jeho maximálny počet znakov je 50 a údaj sa do poľa musí zadať). Po otvorení okna Náhľad údajov tabuľky je kurzor umiestnený v prvom poli záznamu, kam zadáme požadovaný údaj. Po zadaní údaju do poľa môžeme kurzor presunúť do ďalších polí stlačením klávesov Enter alebo Tab, ľubovolnou šípkou alebo kliknutím myšou, aby sme aj do nich mohli údaje zadať. Keď sa nachádzame v poslednom poli záznamu, stlačením klávesov Enter alebo Tab alebo šípky vpravo sa kurzor presunie do prvého poľa nasledujúceho záznamu. Vložené údaje uložíme zvolením Súbor > Uložiť aktuálny záznam v hlavnej ponuke okna Náhľad údajov tabuľky alebo stlačením kombinácie klávesov Ctrl+S. Okno zatvoríme zvolením Súbor > Zatvoriť v hlavnej ponuke alebo kliknutím na tlačidlo X na jeho titulnej lište. Ak treba, zatvorenie potvrdíme v okne, ktoré sa otvorí. V oboch prípadoch sa zmenené údaje uložia do aktuálneho.odb súboru. Zadávanie údajov do prázdnej tabuľky: (Kurzor sa nachádza v prvom poli prvého záznamu.) 1) Prvý záznam: a) Zadáme údaj do prvého poľa. b) Presuniem kurzor do nasledujúceho poľa. c) Opakujeme kroky a) a b) pokým kurzor nie je v poslednom poli záznamu. d) Zadáme údaj do posledného poľa. e) Presunieme kurzor do prvého poľa druhého záznamu. 256

253 2) Ďalšie záznamy: Opakujeme kroky a) e) z bodu 1). 3) Okno Náhľad tabuľky údajov zavrieme a v prípade potreby potvrdíme uloženie. Zadávanie údajov do prázdneho poľa existujúcej tabuľky je veľmi podobné predchádzajúcim krokom. 1) Pomocou myši presunieme kurzor do prázdneho poľa. 2) Zadáme do neho údaj. 3) Presunieme kurzor do iného poľa. 4) Okno Náhľad tabuľky údajov zavrieme a v prípade potreby potvrdíme uloženie. Praktické cvičenie Pomocou okna Náhľad údajov tabuľky vložte do tabuľky Inventár domácnosti nasledujúce údaje: Tabuľka 6: Vzorové údaje (prvých 6 polí) Položka Miestnosť Keyboard Obývačka Počítač Pracovňa Klavír Popis VýrobnéČíslo Výrobca ČísloModelu Casio CTK-720 desktop KQ946AA#ABA Compaq A6503f Obývačka pianíno STE11221 Steinway 2002STE4556 Stôl Jedáleň okrúhly WW2113 Drevokaz, s.r.o. WW126 Mikrovlnka Kuchyňa 900W SHR4568de222 Sharp SHR54678KL Tabuľka 7: Vzorové údaje (zvyšných 7 polí) Miesto Nákupu Dátum Nákupu Nákupná Cena Zostatková Cena Poistené Poznámky Hudobniny ,00 50,00 Áno 0 Naj obchod ,00 300,00 Áno 1 Hudobniny , ,00 Áno 2 Interio ,00 125,00 Áno TPD ,00 60,00 Áno 6 stoličiek ID Inventára 3 4 Úprava údajov v poliach tabuľky Upravovanie údajov vyžaduje štyri kroky: 1) Otvoríme tabuľku. 2) Klikneme na pole obsahujúce požadovaný údaj. 3) Údaj zmeníme rovnakým spôsobom ako v ľubovoľnom inom poli. 4) Okno Náhľad tabuľky údajov zavrieme a v prípade potreby potvrdíme uloženie. Odstraňovanie údajov z tabuľky Údaje môžeme odstrániť dvoma spôsobmi: buď odstránime údaj z jedného poľa alebo odstránime celý záznam. Odstránenie údaja z jedného poľa sa robí rovnakým spôsobom ako pri úprave údaja v poli (opísané v predchádzajúcej časti). V treťom kroku však namiesto úpravy údaj odstránime. Kapitola 8 Začíname s programom Base 257

254 Na odstránenie celého záznamu tabuľky sú potrebné nasledujúce kroky: 1) Otvoríme tabuľku. 2) Pravým tlačidlom myši klikneme na sivé pole na ľavej strane záznamu a z kontextovej ponuky zvolíme Odstrániť záznamy. Objaví sa dialógové okno s otázkou Chcete odstrániť vybrané údaje? 3) Ak naozaj chceme záznam odstrániť, klikneme na Áno. Ak nechceme, klikneme na Nie. 4) Tabuľku uložíme a potom ju zavrieme. Upozornenie Pri odstraňovaní záznamov by sme mali byť veľmi opatrní. Je trvalé a nemožno ho vrátiť. Formuláre: Používanie sprievodcu formulármi Ak by sme všetky údaje zadávali do tabuľky priamo, bolo by to časovo náročnejšie, než je potrebné. Vytvorenie formulára založeného na tabuľke nám umožní vkladať údaje zmysluplnejším spôsobom. Keď sa pozrieme na tabuľku, súčasne vidíme veľa záznamov. Formulár nám umožňuje zobraziť iba jeden záznam. Tip V tejto časti predpokladáme, že čitateľ vytvoril tabuľku Inventár domácnosti na základe inštrukcií v časti Praktické cvičenie: Vytvorenie tabuľky Inventár domácnosti na strane 275. Táto tabuľka sa nachádza v súbore GS InventarDomacnostiTabulkaVyplnena.odb, ktorý je distribuovaný spolu s textom tejto kapitoly. V súbore GS InventarDomacnostiFormular.odb nájdeme formulár Inventár domácnosti, ktorý bol vytvorený na základe inštrukcií v tejto časti. Tabuľka sa nachádza aj v súbore GS InventarDomacnostiFormularVyplneny.odb, ktorý obsahuje aj ukážkové údaje z tabuliek 6 a 7 na strane 282. Vytvorenie jednoduchého formulára pomocou Sprievodcu formulárom Sprievodca nás prevedie niekoľkými pomerne jednoduchými krokmi na vytvorenie formulára, ktorý je založený na tabuľke. Sprievodca vytvorí formulár s ovládacími prvkami (polia tabuľky a ich popisy). Po vytvorení môžeme formulár upraviť. Úprava formulárov je zložitejšia a je opísaná v Kapitole 3 príručky Návod na používanie programu Base (Base Guide). Na spustenie sprievodcu formulárom sú dva spôsoby. 1) Klikneme na ikonu Tabuľky v oblasti Databáza na ľavej strane okna. a) Pravým tlačidlom klikneme na tabuľku, ktorú chceme použiť (klikneme na tabuľku Inventár domácnosti). b) V kontextovej ponuke zvolíme Sprievodca tvorby formuláru. 2) Klikneme na ikonu Formuláre v oblasti Databáza, a potom v oblasti Úlohy klikneme na Vytvoriť formulár použitím sprievodcu. Krok 1: Výber polí (obrázok 220) 1) V roletovom zozname Tabuľky a dotazy zvolíme tabuľku Inventár domácnosti. 258

255 Ak sme na tabuľku Inventár domácnosti klikli pravým tlačidlom a v kontextovej ponuke sme zvolili Sprievodca tvorby formuláru, tak táto tabuľka už je vybraná. alebo, ak sme na začiatku použili Vytvoriť formulár použitím sprievodcu, tak tabuľku Inventár domácnosti zvolíme teraz. 2) Z tabuľky Inventár domácnosti vyberieme polia, ktoré majú byť použité vo formulári (vyberieme všetky polia). Ak chceme použiť všetky polia, klikneme na dvojitú šípku vpravo, čím všetky polia zo zoznamu Použiteľné polia presunieme do zoznamu Polia vo formulári. Ak chceme presunúť len niektoré polia, klikneme na požadované pole, a potom ho presunieme kliknutím na jednoduchú šípku vpravo. Tento postup zopakujeme pre všetky požadované polia. 3) Klikneme na tlačidlo Ďalej. 1 Vybrané pole presunúť doprava 4 Vybrané pole presunúť doľava 2 Všetky polia presunúť doprava 5 Vybrané pole presunúť v zozname nahor 3 Všetky polia presunúť doľava 6 Vybrané pole presunúť v zozname nadol Obrázok 220: Strana 1 sprievodcu formulárom Tip Všimnime si, že roletový zoznam, ktorý sme použili na výber tabuľky Inventár domácnosti, má názov Tabuľky alebo dotazy. Je to tak preto, lebo formulár môžeme vytvoriť rovnako z tabuľky, ako aj z dotazu. Kapitola 8 Začíname s programom Base 259

256 Krok 2: Vytvorenie podformulára. 1) Podformuláre sa používajú najmä v prípade dvoch alebo viacerých tabuliek. V našom príklade ich nepoužijeme. 2) Klikneme na tlačidlo Ďalej. Krok 3, Pridať polia podformulára a krok 4, Vybrať prepojené polia. Tieto strany sa používajú pre podformuláre. V našom prípade sú neaktívne. Krok 5: Upraviť vzhľad formulára. Obrázok 221: Usporiadanie ovládacích prvkov formulára Ovládací prvok formulára pozostáva z popisu a zo vstupného poľa. Popis je názov ovládacieho prvku a do vstupného poľa zadávame údaje. Na usporiadanie ovládacích prvkov máme štyri možnosti (na obrázku zľava doprava): Stĺpcový popisy vľavo, Stĺpcový popisy hore, hárok s údajmi a bloky popisy hore. Každá z týchto možností ponúka trochu iné rozloženie. Obe stĺpcové rozloženia usporiadajú ovládacie prvky tak, že prvý je v ľavom hornom rohu a ďalšie nasledujú smerom nadol. Ak sú potrebné ďalšie stĺpce, vytvárajú sa smerom doprava a potom opäť nadol. Prvý ovládací prvok je umiestnený v ľavom stĺpci hore. Posledný prvok je v pravom stĺpci dolu. Usporiadanie hárku s údajmi vyzerá ako tabuľkový hárok, pričom popisy sú umiestnené v hornom riadku. Toto usporiadanie je vhodnejšie pre podformulár ako pre hlavný formulár. Pri usporiadaní bloky popis hore sa ovládacie prvky rozložia zľava doprava. Ak sa prvý riadok zaplní, pokračuje sa ďalším, ktorý sa opäť zapĺňa zľava. Prvý ovládací prvok sa teda nachádza v prvom riadku vľavo a posledný v poslednom riadku vpravo. Pre náš formulár inventára domácnosti použijeme usporiadanie Stĺpcový popisy vľavo. 1) Usporiadanie hlavného formulára: Klikneme na tlačidlo s grafikou, ktoré je celkom vľavo (zobrazené na obrázku 221). 2) Umiestnenie popisov: Zvolíme, ako majú byť popisy zarovnané vľavo alebo vpravo. 3) Tu akceptujeme predvolené nastavenie Zarovnať vľavo alebo klikneme na dolnú možnosť, čím zvolíme Zarovnať vpravo. 4) Usporiadanie podformulára: používame len jednu tabuľku, takže táto možnosť nie je aktívna. 5) Klikneme na tlačidlo Ďalej. Krok 6: Vybrať spôsob vkladania údajov. 260

257 Predvolené nastavenie nám vyhovuje. Klikneme na tlačidlo Ďalej. Tip Odporúča sa dôkladne si preštudovať a premyslieť možnosti, ktoré táto strana poskytuje na vkladanie údajov, a to najmä z uhla pohľadu budúcich potrieb. Detaily o účele jednotlivých možností sú opísané v Kapitole 3 príručky Návod na používanie programu Base (Base Guide). Krok 7: Zvolenie štýlu formulára. 1) Vybrať farbu: a) Zvolíme jednu z farieb, ktoré sú uvedené v zozname. 2) Orámovanie poľa: a) Zvoliť si tu môžeme jednu z troch možností. Voľba sa okamžite prejaví v okne formulára, ktoré máme v pozadí. 3) Klikneme na tlačidlo Ďalej. Krok 8: Nastavenie názvu formulára. 1) Navrhovaný názov je rovnaký ako názov tabuľky, ktorá bola použitá na jeho vytvorenie: Inventár domácnosti. Tentokrát použijeme predvolenú hodnotu. Formulár môžeme neskôr premenovať. 2) Ako chcete pokračovať po vytvorení formulára? Ak chceme ihneď po vytvorení formulára zadávať údaje zvolíme možnosť Pracovať s formulárom. V tomto príklade tak aj spravíme. 3) Klikneme na tlačidlo Dokončiť. a) Keďže sme zvolili možnosť Pracovať s formulárom, formulár Inventár domácnosti sa otvorí v režime vkladania údajov (obrázok 222). b) Ak by sme zvolili možnosť Upraviť formulár, otvoril by sa v režime na úpravu, v ktorom ho môžeme zmeniť. O úprave formulárov sa viac dozvieme v kapitole 4 príručky Návod na používanie programu Base (Base Guide). Vkladanie a odstraňovanie údajov pomocou formulára Údaje do polí daného záznamu môžeme vkladať, môžeme ich odstrániť a aj meniť. Pri porovnaní s pridávaním údajov pomocou okna Náhľad údajov tabuľky (strana 280) zbadáme podobné, ale aj rozdielne črty. Nasledujúca diskusia má dve časti: Práca s jednotlivými prvkami a odstraňovanie celých záznamov z databázy. Odstraňovanie celého záznamu (riadka) je podobné, ako odstránenie záznamu z tabuľky v okne Náhľad údajov tabuľky, a má aj rovnaké dôsledky. Kapitola 8 Začíname s programom Base 261

258 Obrázok 222: Novovytvorený formulár Inventár domácnosti Vkladanie a odstraňovanie údajov z jednotlivých záznamov Formulár obsahuje ovládací prvok pre každé pole tabuľky. Každý ovládací prvok obsahuje popis, ktorý pole tabuľky identifikuje, a zo vstupného poľa, ktoré obsahuje údaje z poľa tabuľky. Keď je vo vstupnom poli umiestnený kurzor, môžeme do neho zadávať údaje. Predtým, ako začneme vkladať alebo odstraňovať údaje z jednotlivých vstupných polí, sa treba oboznámiť s novým formulárom, ako aj s ľavou stranou panelu Navigácia formulárom, ktorý je zobrazený na obrázku 223. Zvyšné nástroje sú opísané v kapitole 3, Formuláre, v príručke Návod na používanie programu Base (Base Guide). 262

259 1 Číslo záznamu 6 Posledný záznam 2 Celkový počet záznamov 7 Nový záznam 3 Prvý záznam 8 Uložiť záznam 4 Predchádzajúci záznam 9 Zrušiť: vkladanie údajov 5 Nasledujúci záznam 10 Odstrániť záznam Obrázok 223: Panel nástrojov Navigácia formulárom Číslo záznamu: Vo formulári sú záznamy číslované od horného záznamu smerom dolu. Zobrazené číslo je číslo záznamu, ktorý sa práve zobrazuje vo formulári. Celkový počet záznamov: Zobrazuje celkový počet záznamov v tabuľke. Prvý záznam: Kliknutím na túto šípku prejdeme na prvý záznam. Číslo záznamu sa zmení na 1 alebo na najmenšie číslo záznamu. Ak sa práve nachádzame na prvom zázname, táto šípka je deaktivovaná. Predchádzajúci záznam: Kliknutím na túto šípku prejdeme na predchádzajúci záznam (číslo záznamu sa zníži o 1). Ak sa práve nachádzame na prvom zázname, táto šípka je deaktivovaná. Nasledujúci záznam: Kliknutím na túto šípku prejdeme na nasledujúci záznam (číslo záznamu sa zvýši o 1). Ak sa práve nachádzame na poslednom zázname, na nasledujúci záznam nemôžeme prejsť, okrem prípadu, keď formulár obsahuje primárny kľúč tabuľky a vlastnosť poľa Automatická hodnota je nastavená Áno. V tom prípade sa vytvorí nový záznam a ako hodnota primárneho kľúča sa zobrazí text Automatická hodnota. Posledný záznam: Kliknutím na túto šípku prejdeme na posledný záznam (číslo záznamu sa zmení na najväčšie číslo záznamu). Ak sa práve nachádzame na poslednom zázname, šípka je deaktivovaná. Nový záznam: Kliknutím na túto šípku vytvoríme nový záznam, ktorý bude posledným záznamom (číslo záznamu bude o 1 väčšie ako predchádzajúce najväčšie číslo záznamu). Vstupné polia novovytvoreného záznamu budú nevyplnené, okrem primárneho kľúča tabuľky, ak jeho vlastnosť Automatická hodnota je nastavená Áno). Uložiť záznam: Kliknutím na túto ikonu sa uložia údaje, ktoré boli zadané do jedného alebo viacerých vstupných polí. Zahodiť vložené údaje: Pokiaľ sme jeden alebo viacero údajov zadali, ale záznam sme ešte neuložili, kliknutím na túto ikonu vloženie hodnôt zrušíme a záznam vrátime do stavu, v akom bol pri poslednom uložení. Odstrániť záznam: Kliknutím na túto ikonu sa odstránia všetky údaje aktuálneho záznamu. Z tabuľky sa odstráni celý záznam, ak v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, tento úmysel potvrdíme. Záznam sa odstráni aj vtedy, ak bol vytvorený a uložený skôr. Upozornenie Pri kliknutí na ikonu Odstrániť záznam musíme byť opatrní. Je ekvivalentný odstráneniu záznamu z tabuľky. Spravíme tak len vtedy, keď sme si úplne istí, že údaje, ktoré odstraňujeme, už nebudeme potrebovať. Kapitola 8 Začíname s programom Base 263

260 Použitím uvedených nástrojov z panelu nástrojov Navigácia formulárom sa údaje vložené do vstupných polí formulára uložia do aktívneho záznamu: Prvý záznam Tip Upozornenie Predchádzajúci záznam Nasledujúci záznam Posledný záznam Nový záznam Uložiť záznam Ak sú záznamy uložené, sú zapísané do príslušnej tabuľky. Zápis sa však uskutoční len v operačnej pamäti počítača (RAM). Ak chceme vložené údaje zapísať do súboru (.odb), formulár zatvoríme zvolením Súbor > Zatvoriť v hlavnej ponuke formulára alebo kliknutím na tlačidlo X na jeho titulnej lište. Zadávanie údajov do nového záznamu vyžaduje nasledujúce kroky. 1) Klikneme na ikonu Nový záznam, čím vytvoríme nový záznam. 2) Kliknutím vložíme kurzor do prvého vstupného poľa a zadáme údaje. 3) Ak chceme prejsť do iného vstupného poľa: Kláves Tab alebo Enter stlačíme vtedy, ak chceme prejsť do ďalšieho vstupného poľa. Kláves Shift+Tab alebo Shift+Enter stlačíme vtedy, ak chceme prejsť do predchádzajúceho vstupného poľa. Klikneme na ľubovolné vstupné pole. 4) Do vstupného poľa, kam sme sa premiestnili, zadáme údaje. 5) Kroky 1 4 zopakujeme podľa potreby. 6) Potom, ako sme do záznamu zadali posledný údaj, stlačíme kláves Tab alebo Enter, čím údaje záznamu uložíme a vytvoríme nový záznam. Odstránenie alebo úprava údajov zo záznamu: 1) Prejdeme na záznam, ktorý obsahuje údaje, ktoré majú byť odstránené alebo modifikované pomocou tlačidiel Prvý, Predchádzajúci, Ďalší alebo Posledný záznam. 2) Klikneme na vstupné pole, ktoré obsahuje údaje, ktoré chceme odstrániť alebo modifikovať. 3) Odstránime alebo upravíme údaje. 4) Uložíme záznam. Praktické cvičenie 1) Vo formulári najskôr vytvoríme päť nových záznamov s použitím údajov z tabuliek 8 a 9. 2) Potom záznamy upravíme: a) Zostatkovú cenu klavíra zmeníme z 6000 na b) Odstránime popis WiFi zariadenia (údaj g nie je potrebný). 264

261 Tabuľka 8: Údaje na vloženie do prvých šiestich vstupných polí Položka Miestnosť Popis VýrobnéČíslo Výrobca Číslo Modelu Umývačka Kuchyňa zabudovaná WP Whirlpool ADG 200 Chladnička Kuchyňa vysoká WP Whirlpool AKM 300 Rúra Kuchyňa v linke vľavo WP Whirlpool AKP 462 TV Obývačka 40'' plazma SM Samsung UE40F6510 WiFi modem Pracovňa g CGNC1H Linksys WRT54GS V7 Tabuľka 9: Údaje na vloženie do posledných siedmich vstupných polí Miesto Nákupu Dátum Nákupu Nákupná Cena Zostatková Cena Poistené Poznámky ID Inventára TPD ,95 250,00 Áno 5 cyklov 5 Datart ,99 528,00 Áno Nay ,00 230,00 Áno TPD , Áno Agem ,99 20 Áno 6 Zabud RJ45 9 Odstraňovanie záznamov vo formulári Prejdeme na záznam, ktorý chceme odstrániť, klikneme na ikonu Odstrániť záznam v paneli nástrojov Navigácia formulárom, a potom to potvrdíme kliknutím na tlačidlo Áno v dialógovom okne so správou: Chcete odstrániť 1 záznam. Praktické cvičenie Odstránime záznam pre WiFi zariadenie. Hneď nato pridáme nový záznam pre WiFi modem. Dotazy: Používanie sprievodcu na vytvorenie dotazu Pomocou dotazu vyberáme údaje z databázy na základe podmienok vyhľadávania. Jednoduché dotazy môžeme vytvárať pomocou sprievodcu. Okno Návrh dotazu je určené na vytváranie zložitejších dotazov s použitím viacerých tabuliek. O používaní okna Návrh dotazu sa viac dozvieme v Kapitole 5, Dotazy, v príručke Base vrecková príručka (Base Handbook). Tip V tejto časti predpokladáme, že čitateľ postupoval podľa inštrukcií v predchádzajúcom texte alebo že otvoril súbor GS InventarDomacnostiFormularVyplneny.odb, ktorý je distribuovaný spolu s textom tejto kapitoly. V súbore GS InventarDomacnostiDotaz.odb nájdeme dotazy Inventár domácnosti a Inventár domácnosti súhrn, ktoré boli vytvorené na základe inštrukcií v tejto časti. Dotaz Dotaz je prehľadávanie údajov databázy, ktorého cieľom je získať určité informácie. Kapitola 8 Začíname s programom Base 265

262 Týmito informáciami môžu byť údaje, ktoré sú v databáze priamo uložené. Môžeme napríklad zistiť zostatkovú cenu jednotlivých kusov vybavenia obývačky. Výstupom detailného dotazu bude ich zoznam. Súčasťou dotazu môže byť aj spracovanie údajov, ktoré sa v databáze nachádzajú. Napríklad, na základe zostatkovej ceny jednotlivých kusov vybavenia môžeme zistiť ich celkovú zostatkovú cenu. Výstupom takéhoto súhrnného dotazu bude jeden údaj o celkovej zostatkovej cene. Detailný dotaz Výstupom detailného dotazu je zoznam údajov. Údaje v tomto zozname sú získané priamo z databázy boli v nej uložené. Tento zoznam môže pozostávať z jedného alebo viacerých záznamov. Súhrnný dotaz Výstupom súhrnného dotazu sú spracované údaje z databázy. Pokiaľ nebolo použité zoskupovanie, jeho výstupom je len jeden záznam, pričom v každom poli sa nachádzajú spracované údaje. Plánovanie dotazu Podobne, ako pri vytváraní tabuliek databázy, aj pred vytvorením dotazu je potrebné si premyslieť, na čo má slúžiť. Sprievodca na vytvorenie dotazu pozostáva z ôsmich krokov. Pri vytváraní dotazu pomôže, ak si vopred premyslíme, na čo sa v týchto krokoch máme zamerať. Potom budeme lepšie vedieť, ako máme odpovedať na otázky kladené v týchto krokoch. Obrázok 224: Sprievodca dotazom, krok 1 Otázky pre krok 1. Výber polí: V ktorej tabuľke alebo dotaze sa nachádzajú polia, ktoré potrebujeme vo vytváranom 266 dotaze? Ktoré polia potrebujeme?

263 Otázky pre krok 2. Poradie zoraďovania: Ktoré polia použijeme na zoradenie výstupu dotazu? Použijeme vzostupné alebo zostupné zoradenie? Otázky pre krok 3. Podmienky vyhľadávania: Do ktorých polí bude potrebné pridať podmienky? Aké podmienky? Otázky pre krok 4. Detailný alebo súhrnný: Výstupom má byť detailný zoznam, alebo to má byť súhrn (napríklad súčet) vybraných údajov? Ak výstupom má byť súhrnný dotaz, ktoré polia a ktoré agregačné funkcie použijeme pre výpočty? Otázky pre krok 5. Zoskupenie podľa: Len pre súhrnný dotaz: ktoré polia použijeme pri definovaní skupín, pre ktoré sa má súhrn vypočítať? Otázky pre krok 6. Podmienky zoskupenia: Len pre súhrnný dotaz: ktoré podmienky použijeme na definovanie skupín? Do ktorých polí bude potrebné pridať podmienky? Otázky pre krok 7. Aliasy: Treba zmeniť názvy niektorých polí? Na aké ich treba zmeniť? Otázky pre krok 8. Prehľad: Čo v okne s prehľadom nevyhovuje našim predstavám? Aký má byť názov dotazu? (Program Base názov navrhne.) Dotaz chceme zobraziť, alebo ho treba najskôr upraviť? (Podrobnosti o upravovaní dotazov sa nachádzajú Kapitole 5, Dotazy, v príručke Base - vrecková príručka (Base Handbook).) Význam týchto otázok sa objasní, až si vytvoríme dva dotazy (detailný a súhrnný) s použitím tabuľky Inventár domácnosti. Najskôr si však vysvetlíme, čo treba v každom z týchto krokov spraviť. Vytvorenie detailného dotazu Dotaz vytvoríme z hlavného databázového okna. 1) Klikneme na ikonu Dotazy v oblasti Databázy. 2) V oblasti Úlohy klikneme na Použiť sprievodcu na vytvorenie dotazu. Otvorí sa okno Sprievodca dotazom Kapitola 8 Začíname s programom Base 267

264 1 Vybrané pole presunúť doprava 4 Všetky polia presunúť doľava 2 Všetky polia presunúť doprava 5 Vybrané pole presunúť nahor 3 Vybrané pole presunúť doľava 6 Vybrané pole presunúť nadol Obrázok 225: Výber polí v dotaze Krok 1: Výber polí 1) V roletovom zozname Tabuľky vyberieme tabuľku alebo dotaz na vytvorenie nového dotazu (vyberieme tabuľku Inventár domácnosti). 2) Vyberieme polia, ktoré sa z tabuľky Inventár domácnosti majú v dotaze použiť (vyberieme polia NákupnáCena, ZostatkováCena, Položka a DátumNákupu): a) Klikneme na názov poľa v zozname Dostupné polia. b) Kliknutím na šípku vpravo ho presunieme do zoznamu Polia v dotaze. c) Kroky a) až b) opakujeme, až kým všetky požadované polia nepresunieme do zoznamu Polia v dotaze. 3) Poradie polí v zozname Polia v dotaze môžeme zmeniť (upravíme ho na Položka, ZostatkováCena, NákupnáCena a napokon DátumNákupu): a) Klikneme na názov poľa, ktoré chceme presunúť. b) Klikneme na šípku hore, ak chceme pole posunúť vyššie alebo na šípku dole, ak ho chceme posunúť nižšie. 4) Klikneme na tlačidlo Ďalej. Krok 2: Poradie zoraďovania Zvolíme pole, ktoré sa má použiť na zoradenie výstupných údajov (zvolíme ZostatkováCena). 1) Otvoríme roletovú ponuku Zoradiť podľa kliknutím na šípku vpravo. 2) Kliknutím na požadované pole v zozname ho vyberieme. 268

265 3) Ako spôsob zoraďovania zvolíme Vzostupne alebo Zostupne. 4) Klikneme na tlačidlo Ďalej. Obrázok 226: Voľba poradia zoraďovania Krok 3: Podmienky vyhľadávania Tu definujeme podmienky, ktoré sa použijú pri vyhľadávaní v databáze. 1) V prvom riadku v roletovom zozname Polia zvolíme požadované pole (zvolíme ZostatkováCena). 2) Prvú podmienku výberu zvolíme v roletovom zozname Podmienka (zvolíme Je väčšie ako). 3) Zadáme vhodnú Hodnotu (zadáme 100). 4) Ak treba definovať dodatočné podmienky, kroky 1 3 zopakujeme aj v nasledujúcich riadkoch Polia, Podmienka a Hodnota. 5) Ak sme zadali viaceré podmienky Ak chceme, aby záznamy výstupu dotazu zodpovedali všetkým podmienkam, zvolíme možnosť Zodpovedá všetkým nasledujúcim. Ak chceme, aby jednotlivé záznamy výstupu dotazu zodpovedali aspoň jednej podmienke, zvolíme možnosť Zodpovedá niektorým z nasledujúcich. 6) Klikneme na tlačidlo Ďalej. Dva príklady dotazu s viacerými podmienkami vyhľadávania: priezvisko musí byť Novák a mesto musí byť Nitra; priezvisko môže byť Novák alebo Kováč. Pre prvý príklad treba zadať dve podmienky. V prvom riadku v zozname Polia zvolíme Priezvisko, Podmienka nastavíme na je rovné a do Hodnota napíšeme Novák. V druhom riadku v zozname Polia zvolíme Mesto, Podmienka nastavíme na je rovné a do Hodnota napíšeme Nitra. Keď tento dotaz použijeme, vo výstupe budú len záznamy, v ktorých je priezvisko Novák a mesto je Nitra. Pre druhý príklad treba tiež zadať dve podmienky. V prvom riadku v zozname Polia zvolíme Priezvisko, Podmienka nastavíme na je rovné a do Hodnota napíšeme Novák. V druhom riadku v zozname Polia tiež zvolíme Priezvisko, Podmienka nastavíme na je rovné a do Hodnota napíšeme Kováč. V prípade tohto dotazu vo výstupe budú len záznamy, v ktorých má pole Priezvisko hodnotu Novák alebo Kováč. Kapitola 8 Začíname s programom Base 269

266 Obrázok 227: Voľba podmienok vyhľadávania Krok 4: Detailný alebo súhrnný Tu určíme, či chceme vytvoriť detailný alebo súhrnný dotaz. Pre vytváraný dotaz použijeme predvolenú hodnotu (detailný dotaz). Klikneme na tlačidlo Ďalej. Kroky 5 a 6: Zoskupiť podľa a Podmienky zoskupenia Zoskupovanie sa používa iba v prípade súhrnných dotazov, a preto sú teraz položky 5 a 6 neaktívne. Klikneme na tlačidlo Ďalej. Krok 7: Aliasy Alias je podobný ako prezývka. Napríklad názvy polí vytváraných v Sprievodcovi tabuľkou sú často dve alebo viaceré slová, ktoré boli zlúčené do jedného slova. Na tomto mieste môžeme vytvoriť aliasy, v ktorých sú tieto názvy rozdelené na pôvodné slová (napríklad NákupnáCena zmeníme na Nákupná cena), alebo ich môžeme zmeniť na niečo iné. Klikneme na tlačidlo Ďalej. Krok 8: Prehľad Na obrázku 228 je zobrazený prehľad dotazu. Pozostáva z troch častí: názov dotazu, čo sa má udiať po vytvorení dotazu a prehľad volieb, ktoré boli spravené pri použití sprievodcu. Do poľa Názov dotazu zadáme názov. LibreOffice Base navrhne názov, ktorý pozostáva zo slova Dotaz a názvu tabuľky, ktorá bola použitá. Ako názov dotazu nemôžeme zadať názov tabuľky, z ktorej dotaz vytvárame. Je to tak preto, lebo pri vytváraní dotazov možno použiť tabuľky ako aj iné dotazy. Rovnaký názov pre tabuľku a dotaz by preto spôsobil chybu pri výbere. 270

267 Obrázok 228: Prehľad dotazu Na pokračovanie po ukončení sprievodcu dotazom máme dve možnosti: zobrazenie výsledkov dotazu alebo úprava dotazu. V prvom prípade sa dotaz vykoná a zobrazí sa jeho výstup. V druhom prípade sa otvorí okno Návrh dotazu. Táto možnosť je však nad rámec tejto príručky, a tak predvolené nastavenie (Zobraziť dotaz) nezmeníme. Podobne ako voľba názvu dotazu, dôležitý je aj prehľadový zoznam. Obsahuje tri druhy informácií, ktoré potrebujeme na overenie, či sme doraz vytvorili správne. V dotaze sú štyri polia z tabuľky Inventár domácnosti: Položka, ZostatkováCena, NákupnáCena a DátumNákupu. Priradili sme im aliasy Položka, Zostatková cena, Nákupná cena a Dátum nákupu. Overenie: Inventár domácnosti je správne zadaná tabuľka, vypísané polia sú správne a aliasy sú tiež správne. Pole Zostatková cena bude použité na zoraďovanie, pričom, smer zoraďovania je vzostupne (od najmenšej po najväčšiu). Alias Zostatková cena je pritom použitý namiesto názvu poľa ZostatkováCena. Overenie: Toto je správne pole a zoradenie je v správnom smere. Podmienka vyhľadávania sa týka len zostatkovej ceny a je obmedzená na 100 eur a viac. Položky so zostatkovou cenou pod 100 eur pri spustení dotazu nebudú zobrazené. Overenie: Je to správne pole a podmienka vyhľadávania je tiež správna. Overenie: Keďže ide o detailný dotaz, nezoskupujeme žiadne polia. To je správne. Keď klikneme na tlačidlo Dokončiť, sprievodca sa ukončí a otvorí sa okno z názvom Dotaz_Inventár domácnosti-menosuboru-libreoffice Base: Náhľad údajov tabuľky (obrázok 229). Zostatková cena všetkých položiek je väčšia ako 100 eur. Preto sa napríklad WiFi modem vo výstupe nenachádza, lebo jeho zostatková cena je menšia ako 100 eur. Ak by položka inventára mala zostatkovú cenu práve 100 eur, tiež by sa vo výstupe nenachádzala. Kapitola 8 Začíname s programom Base 271

268 Obrázok 229: Náhľad pre vytvorený dotaz Vytvorenie súhrnného dotazu V tomto ukážkovom súhrnnom dotaze zistíme, aký je celkový súčet zostatkových a nákupných cien zariadenia jednotlivých miestností. V súhrnnom dotaze sa pre zvolené polia po skupinách vyhodnotí agregačná funkcia (priemer, minimum, maximum a súčet). Skupiny sa vytvoria na základe ostatných polí, pre ktoré sa agregačná funkcia nevyhodnocuje, a to tak, aby v jednej skupine mali všetky polia rovnakú hodnotu. Pokiaľ tieto polia (v našom prípade len Miestnosť) zoskupenie určujú jednoznačne, kroky 5 a 6 sprievodcu zostanú neaktívne. V opačnom prípade sa aktivujú a umožnia zadanie ďalších parametrov. Po vykonaní dotazu sa pre každú skupinu zobrazí jeden záznam s výsledkom (výsledkami) agregačnej funkcie. V našom prípade sa takto pre jednotlivé miestnosti vypočíta súčet polí NákupnáCena a ZostatkováCena. Výstup dotazu chceme zoradiť podľa názvu miestností, a tak na zoradenie použijeme pole Miestnosť. Krok 1: Výber polí 1) Použijeme tabuľku Inventár domácnosti. 2) Z nej vyberieme polia NákupnáCena, ZostatkováCena a Miestnosť. 3) Klikneme na tlačidlo Ďalej. Krok 2: Poradie zoraďovania 1) Ako pole na zoraďovanie zvolíme Miestnosť. 2) Ako poradie zvolíme Vzostupne. 3) Klikneme na tlačidlo Ďalej. 272

269 Step 3: Podmienky vyhľadávania V tomto prípade chceme spracovať všetky údaje. Preto nezadáme žiadne podmienky a ponecháme predvolené nastavenie Zodpovedá všetkým nasledujúcim. Klikneme na tlačidlo Ďalej. Krok 4: Detailný alebo súhrnný 1) Zvolíme Súhrnný dotaz (zobrazí iba výsledok agregačných funkcií). 2) Agregačné funkcie a) Klikneme na šípku na pravej strane roletového zoznamu. b) Zo zoznamu vyberieme súčet z. c) V roletovom zozname Polia vyberieme Inventár domácnosti.nákupnácena. d) Klikneme na tlačidlo (+), čím pridáme ďalší riadok s roletovými zoznamami. e) V zozname Agregačné funkcie zvolíme súčet z. f) V roletovom zozname Polia vyberieme Inventár domácnosti.zostatkovácena. 3) Klikneme na tlačidlo Ďalej. Kroky 5 a 6 V našom prípade sú neaktívne. Kapitola 8 Začíname s programom Base 273

270 Krok 7: Aliasy 1) 2) 3) NákupnáCena zmeníme na Celková nákupná cena. ZostatkováCena zmeníme na Celková zostatková cena. Klikneme na tlačidlo Ďalej. Krok 8: Prehľad 1) Názov dotazu zmeníme na Inventár domácnosti súhrn. 2) Ponecháme predvolené nastavenie Zobraziť dotaz. 3) Kontrola pomocou prehľadu: a) Použitá tabuľka je Inventár domácnosti (správne). b) Použité polia sú Miestnosť, NákupnáCena, a ZostatkováCena (správne). c) Poradie zoraďovania je určené poľom Miestnosť (správne). d) Žiadne podmienky vyhľadávania neboli zadané (správne). e) Zoskupené podľa poľa Miestnosť (správne). f) Neboli zadané podmienky zoskupenia (správne). Kliknutím na Dokončiť sprievodcu ukončíme. Výsledok dotazu sa zobrazí v okne Náhľad údajov tabuľky. 274

271 Poznámka V okne Náhľad údajov tabuľky na obrázku nie je zobrazený stĺpec Miestnosť. Zobrazíme ho tak, že zvolíme položku Upraviť v kontextovej ponuke dotazu Dotaz_Inventár domácnosti_súhrn. Otvorí sa dialógové okno Návrh dotazu. V ňom zaškrtneme nezaškrtnuté pole v riadku Viditeľné v stĺpci Miestnosť a dotaz uložíme. Pri nasledujúcom zobrazení výsledkov dotazu prostredníctvom položky Otvoriť v jeho kontextovej ponuke sa tento stĺpec už zobrazí. Zostavy: Vytváranie zostáv pomocou sprievodcu Pomocou zostáv prezentujeme informácie získané z databázy v prehľadnej forme. V tomto zmysle sú podobné s dotazmi. Zostavy sa vytvárajú z tabuliek alebo z dotazov. Môžu obsahovať všetky polia tabuľky alebo dotazu alebo len vybrané polia. Keďže údaje, ktoré nás zaujímajú, môžeme získať pomocou nami vytvoreného dotazu, použijeme ho. Tip V tejto časti predpokladáme, že čitateľ postupoval podľa inštrukcií v predchádzajúcom texte alebo že otvoril súbor GS InventarDomacnostiDotaz.odb, ktorý je distribuovaný spolu s textom tejto kapitoly. V súbore GS InventarDomacnostiZostava.odb nájdeme zostavu Inventár domácnosti, ktorá bola vytvorená na základe inštrukcií v tejto časti. Zostava môže byť statická alebo dynamická. Statické zostavy obsahujú údaje, ktoré sa v databáze nachádzali v okamihu vytvorenia zostavy. Dynamické zostavy sú aktualizované a zobrazujú aktuálne údaje databázy. Statické zostavy vytvárame vtedy, ak vopred vieme, že obsah databázy sa nebude meniť. Príkladom statickej zostavy môže byť zostava, ktorá obsahuje hodnoty zostatkovej ceny inventára v roku Podobná zostava, určená pre poisťovňu na aktualizáciu výšky poistného, však má byť dynamická. V tejto zostave má byť uvedené aj zariadenie, ktoré bolo zakúpené po roku Ak zakúpime nové alebo ak vymeníme staré zariadenie, takáto dynamická zostava nás môže upozorniť na to, že sa treba obrátiť na poisťovňu a aktualizovať poistku. Zostava, ktorú vytvoríme, bude založená na dotaze Dotaz_Inventár domácnosti. Sprievodcu spustíme nasledujúcim postupom: 1) V hlavnom okne databázy v oblasti Databáza klikneme na ikonu Zostavy. 2) V oblasti Úlohy klikneme na Použiť sprievodcu na vytvorenie zostavy. Otvorí sa dialógové okno Sprievodca zostavou, pričom v pozadí sa otvorí okno Návrhár zostáv Oracle. Kapitola 8 Začíname s programom Base 275

272 Tip Počas vykonávania jednotlivých krokov sprievodcu môžeme okno Sprievodca zostavou myšou odsunúť, aby sme videli, aký účinok mali nastavenia v sprievodcovi na zobrazenie v okne Návrhár zostáv. V roletovom zozname Tabuľky alebo dotazy sú uvedené existujúce tabuľky a dotazy. 1 Dostupné polia presunúť doprava 3 Zmeniť poradie polí zostavy. 2 Polia zostavy presunúť doľava Obrázok 230: Výber polí Sprievodcu zostavou Krok 1: Výber tabuľky a jej polí 1) V roletovom zozname Tabuľky alebo dotazy zvolíme Dotaz_Inventár domácnosti (obrázok 230). 2) Položky zo zoznamu Použiteľné polia kliknutím na dvojitú šípku vpravo prenesieme do zoznamu Polia v zostave. 3) Ak chceme zmeniť poradie položiek v zozname Polia v zostave, najskôr kliknutím vyberieme položku, ktorú chceme premiestniť. Potom klikneme na jednu zo šipiek hore alebo dolu (číslo 3 v obrázku 230), čím ju presunieme. Polia v zostave by mali zodpovedať obrázku nižšie. 276

273 Krok 2: Pomenovanie polí V tomto kroku môžeme jednému alebo viacerým poliam priradiť nové názvy. Predvolené sú názvy, ktoré sú zhodné s názvami polí dotazu alebo aliasmi, ak sme ich v dotaze zadali. 1) Prezrieme si navrhované pomenovanie polí. Ak máme lepšie, použijeme ich. 2) Pokiaľ nie sú viditeľné všetky polia, tak ich zobrazíme pomocou zvislého posúvača. Pri vytváraní dotazu sme priradili aliasy k poliam: ZostatkováCena, DátumNákupu a NákupnáCena. V zostave sú preto tieto aliasy navrhnuté a také ich aj použijeme: Zostatková cena, Dátum nákupu a Nákupná cena. 3) Klikneme na tlačidlo Ďalej. Krok 3: Zoskupenie 1) Údaje chceme v zostave zoskupiť podľa dátumu nákupu. Preto v zozname Polia kliknutím vyberieme Dátum nákupu. 2) Klikneme na šípku vpravo, čím ju presunieme do zoznamu Zoskupenia. Overíme si, či sa zoznamy zhodujú s predchádzajúcim obrázkom. Kapitola 8 Začíname s programom Base 277

274 Krok 4: Možnosti zoraďovania Pretože sme pole Dátum nákupu zvolili ako pole, podľa ktorého sa údaje v zostave majú zoskupiť, je automaticky aj prvou možnosťou na ich zoraďovanie. Chceme, aby zoraďovanie podľa tohto poľa bolo vzostupné. Na zoraďovanie ďalšie polia nepoužijeme. 1) Ak by sme predsa len chceli pridať zoraďovanie podľa ďalších polí, spravíme tak v tomto kroku. a) Klikneme na roletový zoznam pod Potom podľa, čím ho otvoríme. b) Zvolíme ďalšie pole, podľa ktorého chceme zostavu zoraďovať. Toto zoraďovanie doplní zoraďovanie podľa poľa Dátum nákupu. 2) Klikneme na tlačidlo Ďalej. Krok 5: Zvoliť rozloženie Orientácia strany môže byť Na šírku alebo Na výšku. Jej voľba závisí na počte polí, ktoré má zostava obsahovať. V prípade veľkého počtu polí je výhodné zvoliť orientáciu na šírku. Orientácia na výšku bude pravdepodobne vhodnejšia v prípade menšieho počtu polí. 278

275 Každú z možností rozloženia si môžeme prezrieť tak, že najskôr odsunieme okno Sprievodcu zostavou nabok. Potom postupne zvolíme jednotlivé rozloženia a pozorujeme, čo sa deje v okne Návrhár zostáv. 1) V zozname Rozloženie údajov zvolíme to, ktoré vyhovuje našim potrebám. V tomto príklade zvolíme Stĺpcový, tri stĺpce. 2) Vhodne nastavíme orientáciu strany v poli Orientácia. Pre tento príklad použijeme Na výšku. 3) Klikneme na tlačidlo Ďalej. Obrázok 231: Rozloženie v okne Návrhár zostáv pre horeuvedené nastavenia Krok 6: Vytvoriť zostavu. Zadáme názov zostavy. Predvolený názov je Dotaz_Inventár domácnosti. Tento názov sa zhoduje s názvom dotazu, na základe ktorého sme zostavu vytvorili. Zmeníme ho na Zostava_Inventár domácnosti. Vytvoriť môžeme dva typy zostavy: statickú alebo dynamickú. V oboch prípadoch to bude dokument programu Writer, ktorý možno upraviť ako bežný textový dokument. Zmeny údajov v databáze sa však v statickej zostave neprejavia. Dynamická zostava je oveľa flexibilnejšia. Prípadné zmeny údajov v databáze sa v zostave prejavia po jej nasledujúcom spustení (otvorení). V našom prípade ponecháme predvolenú možnosť a vytvoríme dynamickú zostavu. Posledná voľba súvisí s tým, čo chceme so zostavou ďalej robiť. Ak zvolíme Upraviť rozloženie zostavy, tak sa otvorí okno Návrhár zostáv, v ktorom môžeme zostavu upraviť. Úprava zostavy však presahuje rozsah tejto kapitoly. Viac o tom, ako okno Návrhár zostáv použiť, sa dozvieme v kapitole 6, príručky Návod na používanie programu Base (Base Guide). Preto teraz zvolíme možnosť Vytvoriť zostavu. Klikneme na tlačidlo Dokončiť. Kapitola 8 Začíname s programom Base 279

276 Obrázok 232: Horná časť zostavy Poznámka Obrázok 232 ilustruje situáciu, keď zostavu vytvorenú sprievodcom musíme upraviť pomocou nástroja Návrhár zostáv. Otvoríme ho buď v poslednom kroku sprievodcu alebo zvolením možnosti Upraviť v kontextovej ponuke zostavy. V tomto príklade položky Umývačka a Chladnička nemajú dosť miesta a súčasne stĺpec poľa Položka je zbytočne široký. Môžeme upraviť aj formát dátumu, čo následne môže vyvolať potrebu zmeny šírky stĺpca. Polia, ktoré obsahujú cenu tiež treba upraviť tak, aby zodpovedali mene, ktorú používa databáza. Zmena sa prejaví pri nasledujúcom otvorení zostavy zvolením možnosti Otvoriť v jej kontextovej ponuke. V prípade statickej zostavy by sme museli formát upraviť jednotlivo na každom mieste. Prepojenie programu Base so zvyškom LibreOffice Program Base môžeme používať samostatne, alebo prostredníctvom ďalších súčastí LibreOffice. Výber súčasti závisí od toho, ako chceme údaje databázy použiť. V tejto časti uvedieme niekoľko spôsobov, ako možno Base použiť v ďalších programoch LibreOffice. Podrobné informácie o tom, ako postupovať, nájdeme v kapitole 7, Prepájanie s databázami, Knihy Base vrecková príručka (Base handbook), ako aj v jednotlivých príručkách ostatných komponentov LibreOffice. Writer Často používanou formou databázy je adresár. Base sa dokáže spojiť s viacerými typmi adresárov. Pomocou programov Writer a Base môžeme adresy z adresára použiť na tlačenie obálok alebo môžeme dokument poslať naraz viacerým adresátom prostredníctvom elektronickej pošty. Tento proces nazývame hromadná korešpondencia. Detaily sú uvedené v kapitole 11, Hromadná korešpondencia, v príručke Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Ak chceme v programe Writer použiť údaje, ktoré sa nachádzajú v databáze, môžeme ich tam vyhľadať a potom ich jednoducho odpísať. Tento postup je namáhavý a môžeme sa pomýliť. Pri priamom použití databázy z Writeru môžeme do dokumentu vložiť pole, ktoré je prepojené na 280

277 požadované údaje. Týmto spôsobom sa zaručí, že údaje v textovom dokumente sú identické s údajmi v databáze. Tabuľky z textového dokumentu môžeme preniesť do tabuľky v databáze, a to tak, že v databáze vytvoríme novú tabuľku s údajmi z tabuľky z textového dokumentu. Z programu Writer však môžeme vytvoriť aj novú tabuľku bez údajov. Ak je tabuľka v textovom dokumente vhodne formátovaná, jej obsah môžeme pridať do existujúcej databázovej tabuľky. Detaily sú uvedené v kapitole 7, príručky Base vrecková príručka (Base handbook). Calc Programy Base a Calc spolupracujú veľmi dobre. V programe Calc stlačením klávesu F4 alebo zvolením Zobraziť > Zdroje údajov v hlavnej ponuke otvoríme zoznam zaregistrovaných databáz a ich tabuliek a dotazov. Kliknutím na tabuľku alebo dotaz ich polia a údaje zobrazíme, a potom ich môžeme skopírovať do tabuľkového zošita, ktorý je práve otvorený. Údaje môžeme kopírovať aj zo zošita do zdroja údajov. Tieto postupy sú opísané v príručke Návod na používanie programu Calc (Calc Guide). Potom, ako údaje zo zdroja skopírujeme do tabuľkového hárka, môžeme s nimi pracovať ako s inými údajmi v tabuľkovom hárku, vrátane vytvárania grafov. Údaje, ktoré sa nachádzajú v tabuľkovom zošite, môžeme ako zdroj údajov použiť viacerými spôsobmi. Jedným z nich je vytvorenie databázového súboru na spojenie s tabuľkovým zošitom. Druhý spôsob spočíva v uložení tabuľkového zošita v databázovom formáte.dbf. Je to formát, ktorý používa program Base. Detaily sú uvedené v kapitole 7 príručky Návod na používanie programu Base (Base Guide). Impress V programe Impress nemožno Base používať priamo. Do snímok prezentácie možno vkladať tabuľky programu Calc. Ak teda chceme v prezentácii použiť údaje z databázy, najskôr ich musíme preniesť do tabuľkového hárka, ktorý potom vložíme do snímky prezentácie. Detaily sú uvedené v kapitole 7, Vkladanie hárkov, grafov a ďalších objektov, v príručke Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Použitie programu Base s inými zdrojmi údajov Base možno použiť s mnohými ďalšími zdrojmi údajov, vrátane Oracle, Groupwise, Evolution (LDAP a lokálne), Adresár KDE Address Book, Thunderbird/Icedove Address Book, Spreadsheet, dbase, Text, MySQL a Postgresql. Spolupracovať dokáže aj zdrojmi údajov, ktoré sú sprístupnené pomocou JDBC (Java database connectivity) alebo ODBC (open database connectivity). K niektorým z týchto zdrojov (textové súbory a tabuľkové hárky) Base pripojíme prostredníctvom niekoľkých nastavení v sprievodcovi Base. Návod na prácu so zdrojmi údajov sa nachádza v kapitole 7, príručky Base vrecková príručka (Base Handbook). Na prístup k niektorým zdrojom údajov program Base potrebuje špeciálny ovládač. Príkladom takýchto zdrojov sú PostgreSQL, MySQL, JDBC a Oracle JDBC. Postup, ako sa k nim pripojiť a ako s nimi pracovať, sa nachádza v kapitole 7 príručky Base vrecková príručka (Base Handbook). Kapitola 8 Začíname s programom Base 281

278 Kapitola 9 Začíname s programom Math Editor matematických vzorcov balíka LibreOffice

279 Čo je Math? Math je komponent LibreOffice na písanie matematických a chemických rovníc a vzorcov Najčastejšie sa používa ako editor vzorcov v textových dokumentoch, ale môže byť tiež použitý aj s inými typmi dokumentov, alebo ako samostatný nástroj. Pri použití vo programe Writer sa so vzorcami zaobchádza ako s objektmi vnútri textového dokumentu. Poznámka Editor vzorcov je určený na písanie matematických vzorcov v symbolickej forme, ako napríklad v rovnici 1. Ak nám ide o vyhodnocovanie číselných hodnôt, viac sa môžeme dozvedieť v Návode na používanie programu Calc (Calc Guide). df (x ) =ln( x )+tan 1 ( x 2) dx (1) alebo NH3 + H2 O NH+4 + OH Začíname Vzorce môžeme vytvárať v samostatnom dokumente alebo ich môžeme vložiť do dokumentu v programe Writer alebo v inej súčasti LibreOffice. Vytváranie vzorca ako samostatného dokumentu Ak chceme vzorec vytvoriť vo forme samostatného dokumentu, najskôr otvoríme program LibreOffice Math pomocou jednej z týchto metód: V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Nový > Vzorec. Na štandardnom paneli nástrojov klikneme na trojuholník vpravo od ikony Nový a zvolíme Vzorec. V Spúšťacom cente LibreOffice klikneme na tlačidlo Vzorec. Následne sa otvorí prázdny dokument programu Math (pozri obrázok 233). V hornej časti je okno náhľadu, kde sa vzorce objavujú počas úpravy, ako aj po ukončení úprav. Spodná plocha je editor vzorcov, kde zadávame značkovací kód vzorca. Na ľavej strane sa nachádza panel Prvky. Vkladanie vzorca do dokumentu programu Writer Ak chceme vzorec vložiť do dokumentu programu Writer, otvoríme dokument a v hlavnej ponuke zvolíme Vložiť > Objekt > Vzorec. Editor vzorcov sa otvorí v dolnej časti okna Writer. V dokumente sa vytvorí pole so sivým okrajom, kde sa vzorec zobrazí. V závislosti na nastavení sa tiež môže zobraziť panel Prvky alebo okno Prvky. Po ukončení zadávanie vzorca môžeme editor zavrieť buď stlačením klávesu Esc alebo kliknutím v hlavnom dokumente mimo vzorec. Dvojkliknutím na vzorec sa editor znovu otvorí, a tak ho môžeme ďalej upravovať. 284

280 Obrázok 233: Prázdny dokument programu Math Vzorce sú vložené ako OLE objekty. V dokumente programu Writer je vzorec je ukotvený ako znak, takže je vložený do súvislého textu. Ukotvenie môžeme zmeniť, rovnako ako v prípade akéhokoľvek iného OLE objektu, a môžeme ho spraviť plávajúcim. V dokumentoch programov Calc, Impress a Draw sú vzorce vložené ako plávajúce objekty. Ak vkladanie vzorcov často používame, môžeme na paneli nástrojov Štandardný pridať tlačidlo Vzorec alebo môžeme vytvoriť klávesovú skratku. Viac informácií sa nachádza v kapitole 14, Prispôsobenie LibreOffice. Vkladanie vzorcov Editor vzorcov používa na reprezentáciu vzorcov značkovací jazyk. Napríklad, %beta vytvára grécke písmeno beta ( β ). Tento jazyk bol navrhnutý tak, aby čo najviac zodpovedal angličtine. a Napríklad, a over b (slovensky a nad b) vytvorí zlomok:. b Vzorce môžeme zadávať tromi spôsobmi: Jednotlivé symboly vyberieme v okne Prvky alebo v paneli Prvky. Klikneme pravým tlačidlom myši na editor vzorcov a požadovaný symbol zvolíme v kontextovej ponuke. Priamo napíšeme značku v editore vzorcov. Pomocou kontextovej ponuky, okna Prvky alebo panelu Prvky do editora vložíme značku zodpovedajúcu vybranému symbolu. Tieto metódy nám tiež môžu pomôcť pri učení sa značiek LibreOffice Math. Kapitola 9 Začíname s programom Math 285

281 Poznámka Kliknutím do tela dokumentu editor vzorcov ukončíme. Dvojkliknutím na vzorec ho otvoríme v editore vzorcov a môžeme ho upraviť. Panel Prvky Najjednoduchšiu metódu na zadávanie vzorcov poskytuje panel Prvky. Štandardne pri prvom spustení programu Math ho nájdeme naľavo od editora vzorcov. Ak potrebujeme väčší priestor na úpravu alebo zobrazenie vytváraných vzorcov, môžeme ho skryť zrušením voľby Zobraziť > Panel Prvky. Obrázok 234: Výber kategórie v paneli Prvky Panel Prvky je rozdelený do dvoch hlavných častí. V roletovej ponuke v hornej časti sú uvedené kategórie symbolov. Pod ňou sa nachádza zoznam symbolov. Tento zoznam sa mení podľa vybranej kategórie. Príklad 1: 5 4 V tomto príklade vytvoríme jednoduchý vzorec 5 4. V paneli Prvky: 13) V roletovom zozname zvolíme kategóriu Unárne/binárne operátory (pozri obrázok 234). 14) Klikneme na symbol násobenia (pozri obrázok 235). 286

282 Obrázok 235: Výber symbolu násobenia Potom, ako vyberieme symbol násobenia, sa stanú dve veci: Editor vzorcov zobrazí značkovanie: <?> times <?> V tele dokumentu sa zobrazí sivé pole, približne takéto: Obrázok 236: Výsledok výberu symbolu násobenia Symboly <?>, zobrazené na obrázku 236 sú zástupné symboly, ktoré môžeme nahradiť iným textom, napríklad číslami 5 a 4. Vzorec sa pritom bude automaticky aktualizovať, ako je zobrazené na obrázku 237. Tip Počas vytváranie vzorca sú zástupné symboly vo vzorci vyznačené ako štvorčeky a v príkazovom okne ako <?>. Medzi týmito zástupnými symbolmi môžeme prechádzať pomocou klávesov F4 a Shift + F4. Tip Ak nechceme, aby sa vzorce automaticky aktualizovali, zrušíme voľbu Zobraziť > Automatická aktualizácia zobrazenia. Ak chceme vzorec aktualizovať ručne, stlačíme tlačidlo F9 alebo zvolíme Zobraziť > Aktualizovať. Kapitola 9 Začíname s programom Math 287

283 Obrázok 237: Výsledok zadania čísel 5 a 4 a operátora násobenia Okno Prvky Prvky vzorcov môžeme použiť aj pomocou plávajúceho okna Prvky. Otvoríme ho pomocou voľby Zobraziť > Prvky. S oknom Prvky sa pracuje podobne ako s panelom Prvky, pričom je tiež rozdelené na dve hlavné časti (pozri obrázok 238). V hornej časti sú uvedené kategórie symbolov. Kliknutím na kategóriu sa zmení zoznam symbolov. V dolnej časti sú zobrazené symboly, ktoré sú k dispozícii v aktuálnej kategórii. Obrázok 238: Okno Prvky Vkladanie pomocou kontextovej ponuky Ďalším spôsobom, ako získať prístup k matematickým symbolom, je ich výber z kontextovej ponuky, ktorá sa otvorí po kliknutí pravým tlačidlom myši na pole editora vzorcov. Po kliknutí sa otvorí menu, ktoré je zobrazené na obrázku 239. Položky v tejto ponuke zodpovedajú položkám v okne Prvky, sú však doplnené o ďalšie možnosti. 288

284 Obrázok 239: Kontextová ponuka (otvorí sa po kliknutí pravým tlačidlom myši) Prvky okien a ani kontextová ponuka neobsahujú kompletný zoznam príkazov. V prípade niektorých zriedka používaných príkazov vždy musíme priamo zadať ich značku. Kompletný zoznam príkazov možno nájsť v dodatku príručky Návod na používanie programu Math (Math Guide). Poznámka Značkovanie Značky môžeme v editore vzorcov vkladať priamo ako text. Napríklad, ak napíšeme 5 times 4, vytvorí sa vzorec 5 4. Ak značky poznáme, je to najrýchlejší spôsob ako vkladať vzorce. Tip Značky zodpovedajú bežným anglickým výrazom. V nasledujúcej tabuľke je krátky zoznam bežných matematických vzťahov a ich zodpovedajúce značkovanie. Zobrazenie Príkaz Zobrazenie Príkaz a=b a=b a sqrt {a} a2 a^2 an a_n f ( x )dx int f(x) dx an sum a_n a b a <= b infinity a b a times b x y x cdot y Kapitola 9 Začíname s programom Math 289

285 Grécke znaky V matematických vzorcoch sa znaky gréckej abecedy ( α, β, γ,θ atď) bežne používajú. Tieto znaky nie sú k dispozícii v okne Prvky alebo v menu pravého tlačidla myši. Značky pre grécke znaky sú jednoduché: napíšeme % nasledované anglickým názvom znaku. Ak chceme napísať malý znak, zadáme názov znaku malými písmenami. Ak chceme napísať veľký znak, zadáme názov znaku veľkými písmenami. Ak chceme písať kurzívou, stačí pridať i medzi % a názov znaku. Kompletná tabuľka gréckych znakov je uvedená v prílohe k príručke Návod na používanie programu Math (Math Guide). Niekoľko príkladov je uvedených v nasledujúcej tabuľke. Malé písmená Veľké písmená Malé písmená, kurzíva Veľké písmená, kurzíva %alpha α %ALPHA Α %ialpha α %ialpha Α %beta %BETA %ibeta %ibeta β Β β Β %gamma γ %GAMMA Γ %igamma γ %igamma Γ %psi ψ %PSI Ψ %ipsi ψ %ipsi Ψ %phi ϕ %PHI Φ %iphi ϕ %iphi Φ %theta θ %THETA Θ %itheta θ %itheta Θ Ďalšiu možnosť na vkladanie gréckych znakov poskytuje katalóg znakov v okne Symboly. V hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Katalóg. Toto okno je zobrazené na obrázku 240. V poli Množina symbolov zvolíme Gréčtina a dvakrát klikneme na grécke písmeno zo zoznamu. Značka prislúchajúca znaku je uvedená pod oknom zoznamu. Obrázok 240: Katalóg symbolov, ktorý sa používa na zadávanie gréckych znakov a niektorých špeciálnych znakov Príklad 2: π V tomto príklade budeme predpokladať, že: Chceme vstúpiť do vyššie uvedeného vzorca (hodnota čísla pí zaokrúhlená na desatinných miest), poznáme značku gréckeho znaku (pi),

286 značku symbolu nepoznáme. Krok 1: Napíšeme znak % nasledovaný textom pi. Zobrazí sa grécky znak π. Krok 2: Otvoríme okno Prvky (Zobraziť > Prvky). Krok 3: Symbol patrí medzi relácie, preto treba kliknúť na tlačidlo Relácie. Ak nabehneme myšou na toto tlačidlo, zobrazí sa tip relácie (obrázok 241). Obrázok 242 zobrazuje okno Prvky po kliknutí na tlačidlo Relácie. Symbol, ktorý chceme vložiť, je označený krúžkom. Obrázok 241: Bublina tipu, označujúca Obrázok 242: Po kliknutí na tlačidlo tlačidlo vzťahy relácie Krok 4: Klikneme na symbol a b. V editore vzorcov sa teraz zobrazujú značky %pi<?> simeq <?>. Krok 5: Vľavo zmažeme prvú skupinu znakov <?> a stlačíme kláves F4, aby sme sa presunuli na druhú skupinu <?>. Vložíme číslo 3,14159, čím prepíšeme <?> na konci vzorca. Tým dostaneme zápis %pi simeq 3, Výsledok je zobrazený na obrázku 243. Obrázok 243: Výsledok Úprava vzorcov Vzorce môžeme upraviť kedykoľvek. Do režimu úprav sa prepneme tak, že na vzorec dvojklikneme. Kapitola 9 Začíname s programom Math 291

287 Ak chceme prejsť do konkrétnej oblasti v značkovacom kóde, vykonáme jednu z nasledujúcich akcií: V editore vzorcov klikneme na požadované miesto. Zvolíme oblasť značkovacieho kódu, ktorý chceme zmeniť. Klikneme na prvok v oblasti náhľadu, čím sa kurzor automaticky presunie na zodpovedajúce miesto v editore. Dvojklikneme na prvok v oblasti náhľadu, čím sa vyberie zodpovedajúca časť v editore vzorcov. Ak chceme pracovať v hornej časti (v náhľade) v samostatnom okne Math (obrázok 233), musí byť aktivovaný Kurzor pre vzorce. Na jeho aktivovanie použijeme tlačidlo Kurzor pre vzorce na paneli Nástroje. Vzorec môžeme zmeniť tak, že prepíšeme vybraný text alebo vložíme nový značkovací kód na pozíciu kurzora. Rozloženie vzorcov Najťažšou časťou práce s programom LibreOffice Math je písanie zložitých vzorcov. V tejto časti preto uvádzame niekoľko rád. Zátvorky Math nepozná žiadne pravidlá o poradí operácií. Preto musíme použiť zátvorky, čím explicitne určíme poradie jednotlivých operácií. Pozrime sa na nasledujúce príklady. Značkovanie 2 over x + 1 Výsledok 2 +1 x over 2 Značkovanie 2 over {x + 1} {1 over 2} Výsledok 2 x V prvom príklade program Math priradí číslo 2 pred a znak x za operátor over k zlomku, a podľa toho ich aj reprezentuje. Ak chceme, aby v menovateli boli znaky x+1 a nie x, musíme ich spojiť zátvorkami. V druhom príklade Math rozpozná znamienko mínus ako prefix pre 1, a preto ho umiestni v čitateli zlomku. Ak chceme znamienko mínus uviesť pred zlomok, musíme ho celý uviesť v zátvorkách, čím programu Math naznačíme, že príslušné časti patria k sebe. Tieto zátvorky sú súčasťou značkovacieho kódu a nebudú zobrazené. Ak chceme vo vzorci použiť zátvorky, použijeme príkazy lbrace a rbrace. Príklady na porovnanie: Značkovanie x over { x + 1} 292 Výsledok x x + 1 Značkovanie Výsledok x over lbrace x + 1 rbrace x { x +1}

288 Škálovateľné zátvorky Najskôr uvedieme prehľad príkazov na tvorbu matíc. Značkovanie Výsledok a b c d matrix { a # b ## c # d } Riadky sú od seba oddelené dvoma znakmi # a položky v rámci každého riadku sú oddelené jedným znakom #. Poznámka Prvý problém, s ktorým sa môžeme stretnúť, spočíva v tom, že veľkosť zátvoriek nie je v súlade s veľkosťou matice: Značkovanie ( matrix { a # b ## c # d } Výsledok (a b) c d ) Math však poskytuje škálovateľné zátvorky. To znamená, že veľkosť takýchto zátvoriek sa prispôsobí veľkosti ich obsahu. Škálovateľné zátvorky vytvoríme pomocou značiek left( a right). Značkovanie left( Tip matrix {a # b # # c # d} Výsledok right) ( ) a b c d Hranaté zátvorky vytvoríme pomocou left[ a right]. Zoznam všetkých dostupných typov zátvoriek je k dispozícii v dodatku príručky Návod na používanie programu Math (Math Guide). Škálovateľné zátvorky môžu byť použité s akýmkoľvek prvkom, ako napríklad so zlomkami alebo odmocninami. Izolované a nepárové zátvorky Program Math očakáva, že ku každej ľavej zátvorke bude zadaná pravá zátvorka. Ak jednu zo zátvoriek zabudneme zadať, Math pri nepárovej zátvorke zobrazí znak obrátený otáznik. Ten sa nezobrazí, ak sú všetky zátvorky uzavreté. Ak omylom zadáme nepárovú zátvorku, môže sa stať, že celá štruktúra vzorca sa rozpadne. Nepárové zátvorky sú však niekedy potrebné. V takom prípade máme dve možnosti: V prípade neškálovateľných zátvoriek pred znak zátvorky zadáme spätnú lomku \, čo znamená, že nasledujúci znak nemá byť považovaný za značku, ale za obyčajný znak. Takže polootvorený interval [a, b[ zadáme ako \[a, b \[ skúste si to porovnať so zadaním [a, b[ (pozn. prekladateľa: v slovenčine intervaly zadávame pomocou znakov (, ), < a > ) Škálovateľné zátvorky môžu byť aj nepárové. Rovnaký polootvorený interval môžeme zadať aj ako left [a, b right [ Kapitola 9 Začíname s programom Math 293

289 Pri škálovateľných zátvorkách však môžeme použiť aj príkaz none, ktorý nahradí neexistujúcu spárovanú zátvorku. { x = x pre x 0 x pre x <0 môže byť reprezentované pomocou abs x = left lbrace stack {x "pre" x >= 0 # -x "pre" x < 0} right none Rozpoznávanie funkcií v programe Math V základnom nastavení program Math sádza premenné kurzívou. Ak zadáme názov funkcie, Math ho obvykle rozpozná a vysádza ho normálne (zoznam rozpoznávaných funkcií je uvedený v príručke Návod na používanie programu Math (Math Guide)). Pokiaľ program Math funkciu nerozpozná, môžeme ho o tom informovať. Ak pred názvom funkcie zadáme značku func, nasledujúci text bude rozpoznaný ako funkcia. Niektoré funkcie, ktoré program sám rozpoznáva, vyžadujú, aby za ich názvom nasledovalo číslo alebo premenná. Ak tieto chýbajú, Math zobrazí na ich mieste obrátený červený otáznik, ktorý môžno odstrániť iba tým, že vzorec opravíme: zadáme premennú, číslo, alebo dvojicu prázdnych zložených zátvoriek {} ako zástupný znak. Tip Medzi jednotlivými chybami môžeme prechádzať pomocou klávesov F3 a Shift + F3. Vzorce na viacerých riadkoch Predpokladajme, že chceme, aby bol vzorec rozložený na viac než jednom riadku, napríklad: x =3 y =1 Mohli by sme sa o to pokúsiť stlačením klávesu Enter. Lenže stlačením klávesu Enter prejdeme na nový riadok len v značkovaní, vo vzorci však nie. Príkaz nového riadka preto musíme zadať explicitne. To je znázornené v nižšie uvedenej tabuľke. Značkovanie Výsledok x = 3 y = 1 x =3 y =1 x = 3 newline y = 1 x =3 y =1 V prípade rovnice, ktorá má pokračovať na novom riadku, je zvykom, že znamienko = na pokračujúcom riadku zopakujeme. To však nie je priamo možné, pretože Math na ľavej strane znamienka = vždy očakáva výraz. Môžu ho nahradiť: Prázdne úvodzovky "". Tým sa automaticky zabezpečí zarovnanie riadka vľavo. Prázdne zátvorky {}. Nasledujúci riadok potom bude centrovaný. Znaky ` alebo ~. Riadok bude vycentrovaný s medzerami. Zarovnanie znamienok = pod sebou je opísané na strane 324. Podobne, ani vzdialenosti medzi prvkami vo vzorcoch nie sú určené znakmi medzera, vloženými v kóde. Medzeru pridáme pomocou značiek: znak ` (spätná úvodzovka) vytvorí úzku medzeru a znak ~ (vlnovka) širokú medzeru. Ďalším riešením by bolo pridať medzery medzi úvodzovky, čím 294

290 by boli považované za text. Značky medzier, uvedené na konci vzorca, sú v predvolenom nastavení ignorované. Hranice v sumách a integráloch Príkazy sum a int (pozri kompletný zoznam v dodatku príručky Návod na používanie programu Math (Math Guide)) môžu mať (voliteľné) parametre from a to. Tieto sa používajú na určenie dolnej a hornej hranice. Môžu byť použité samostatne alebo spolu. Značkovanie Výsledok n sum from k = 1 to n a_k ak k= 1 int from 0 to x f(t) dt alebo int_0^x f(t) dt x f (t )dt alebo 0 int from Re f f sum to infinity 2^{-n} 2 n x 0 f (t ) dt ℜ Písanie derivácií Písanie derivácií je založené na triku, ktorý spočíva v tom, že programu LibreOffice povieme, že je to len zlomok. Inými slovami, použijeme príkaz over. Aby sme získali výraz pre deriváciu, skombinujeme ho buď s písmenom d (pre totálnu deriváciu), alebo s príkazom partial (pre parciálnu deriváciu). Značkovanie Výsledok {df} over {dx} df dx {partial f} over {partial y} f y {partial^2 f} over {partial t^2} 2 f t 2 Poznámka Všimnime si, že na vytvorenie derivácie musíme použiť zátvorky (zložené zátvorky). Ak chceme deriváciu napísať len pomocou názvu funkcie s čiarkou, tak ako je to obvyklé v školskom zápise, musíme najprv ich značky pridať do katalógu. Použitie jednoduchých a dvojitých úvodzoviek na tento účel vedie k typograficky nevhodnému výsledku. Pozri časť Prispôsobenie katalógu symbolov na strane 330. Kapitola 9 Začíname s programom Math 295

291 Značkovacie znaky ako obyčajné znaky Znaky, ktoré sa používajú ako riadiace značky, nie je možné na rozdiel od obyčajných znakov vkladať priamo. Týka sa to znakov: %, {, }, &,, _, ^ a ". Napríklad, nemôžeme napísať 2 % = 0,02 alebo 1"= 2,56 cm. Toto obmedzenie možno prekonať dvomi spôsobmi: Pomocou dvojitých úvodzoviek tieto znaky označíme ako text, napríklad 2 "%" = 0,02. Toto však nie je možné pre samotný znak dvojitej úvodzovky. Pridáme znak do katalógu. Viac nájdeme v časti Prispôsobenie katalógu symbolov na strane 330. V niektorých prípadoch môžeme použiť príkazy. Napríklad: lbrace a rbrace vytvorí zložené zátvorky {}. Konverzia do znakovej sady HTML alebo použitie escape znakov v programe Math nie je možné. Text vo vzorci Ak chceme do vzorca vložiť text, uzavrieme ho do dvojitých úvodzoviek: abs x = left lbrace matrix {x # "pre" x>= 0 ##-x # "pre" x < 0} right none { x = x pre x 0 x pre x <0 V texte sú prípustné všetky znaky okrem úvodzoviek. Bohužiaľ, dialógové okno Špeciálne znaky nie je v programe Math k dispozícii. Ak je to potrebné, požadovaný text môžeme napísať v textovom dokumente, odkiaľ ho do editora vzorcov skopírujeme pomocou schránky. Týmto spôsobom môžeme vložiť aj typografické úvodzovky, a to tak, ako je uvedené nižšie. Obrázok 244: Typografické úvodzovky vložené kopírovaním z programu Writer Text je zobrazený pomocou písma, ktoré bolo vybrané zo zoznamu Text v dialógovom okne Písma (pozri Zmena písma na strane 325). Ak chceme použiť rovnaké písmo, aké je nastavené v dolnom okne editora vzorcov, pred text pridáme atribúty Serif, Sans alebo Fixed. V predvolenom nastavení je text zarovnaný vľavo. Zarovnanie môžeme zmeniť pomocou alignc alebo alignr. Príkazy v texte nie sú interpretované. Preto, ak chceme používať špeciálne príkazy pre formátovanie, musíme úvodzovkami text rozdeliť. 296

292 "V " color blue bold "rovnoramennom" " trojuholníku sú uhly pri základni rovnaké" V rovnoramennom trojuholníku sú uhly pri základni rovnaké Zarovnanie rovníc na znak rovnosti Math síce nemá príkaz pre zarovnanie rovníc na konkrétny znak, môžeme však na to použiť maticu, a to tak, ako je uvedené nižšie. Značkovanie Výsledok matrix{ alignr x+y # {}={} # alignl 2 ## alignr x # {}={} # alignl 2-y x+ y x = 2 = 2 y } Prázdne zátvorky okolo = sú nevyhnutné, pretože = je binárny operátor a vyžaduje výraz na každej strane. Medzery okolo znaku = môžeme upraviť tak, že zmeníme veľkosť medzier medzi stĺpcami matice: 1) Ak máme otvorený editor vzorcov, v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Rozostupy. 2) V dialógovom okne Rozostupy (obrázok 245), klikneme na tlačidlo Kategória a v roletovej ponuke zvolíme Matice. 3) Pre rozostup stĺpcov vložíme 0% a kliknutím na OK nastavenie potvrdíme. Obrázok 245: Zmena rozostupov vo vzorci Zmena vzhľadu vzorcov Zmena veľkosti písma Toto je jedna z najčastejších otázok, ktoré sa pýtajú používatelia LibreOffice Math. Odpoveď je jednoduchá, ale nie je intuitívna: 1) Spustíme editor vzorcov a zvolíme Formát > Veľkosť písma. 2) Zvolíme požadovanú veľkosť písma v hornej položke Základná veľkosť. Kapitola 9 Začíname s programom Math 297

293 Obrázok 246: Zväčšenie vzorca úpravou veličiny Základná veľkosť (hore) Výsledok tejto zmeny je zobrazený na obrázku 247. Obrázok 247. Výsledok zmeny veľkosti základného písma Poznámka Zmena veľkosti písma sa vzťahuje iba na aktuálny vzorec. Ak chceme zmeniť predvolenú veľkosť písma, musíme kliknúť na tlačidlo Predvolené a potom na OK. Zmena predvolenej veľkosti písma môže uľahčiť prácu napríklad vtedy, keď pripravujeme rozsiahlu prezentáciu a chceme, aby všetky vzorce, ktoré sú v nej, mali základnú veľkosť 28pt. Nesmieme však zabudnúť nastaviť veľkosť písma späť na pôvodnú hodnotu, keď prácu dokončíme. Upozornenie: Táto zmena upraví iba aktuálny vzorec a vzorce, ktoré napíšeme neskôr. Ak chceme upraviť existujúce vzorce v dokumente, musíme použiť makro (pozri časť o makrách v príručke Návod na používanie programu Math Math Guide). Veľkosť niekoľkých znakov vo vzorci môžeme upraviť pomocou príkazu size. Napríklad: b size 5{a} dá výsledok b a. V kontextovej ponuke (pozri obrázok 239) zoznam Príznaky obsahuje aj príkaz size. Hodnota uvedená po príkaze size môže byť absolútna (číselná hodnota), alebo môže byť relatívna vzhľadom na kontext (základná veľkosť v predvolenom nastavení). Príklady: +6, -3, /2 alebo *2. Zmena písma Písmo použité vo vzorcoch možno zmeniť pomocou položky Formát > Písma v hlavnej ponuke. V časti Písmo pre vzorce v okne Písma (obrázok 248) možno nastaviť písmo pre štyri prvky vzorcov. Písmo pre operátory, relácie a zátvorky nie je ovplyvnené, pretože tieto prvky sa sádzajú pomocou písma OpenSymbol. Podobne aj symboly z katalógu (pozri Prispôsobenie katalógu symbolov na strane 330) budú naďalej zobrazované písmom v ňom špecifikovaným. 298

294 Obrázok 248: Dialógové okno Písma Sekcia Vlastné písma určuje, ktoré písmo bude použité, ak je použitý atribút font serif (pätkové písmo), font sans (bezpätkové písmo) alebo font fixed (písmo s pevnou šírkou). Ak chceme písmo zmeniť, najskôr klikneme na Upraviť a zvolíme typ záznamu, ktorý chceme upraviť. Otvorí sa okno Písma, ktoré ponúka všetky písma dostupné v systéme. Obrázok 249: Dialógové okno Písma počas zmeny písma Vo vstupnom textovom poli Písmo zadáme názov požadovaného písma, pričom text sa interaktívne dopĺňa podľa dostupných písiem. Ak názov písma nepoznáme, pomocou posúvača si môžeme prezrieť zoznam. Kliknutím na ľubovoľný názov sa v náhľade zobrazí vzorka. Premenné by mali byť písané kurzívou, takže je potrebné sa uistiť, či je zaškrtnuté pole Kurzíva. Pre všetky ostatné prvky treba použiť základný rez (Roman). Štýl možno meniť aj v samotnom vzorci. Pomocou príkazov italic alebo bold tieto vlastnosti nastavíme a pomocou nitalic alebo nbold ich zrušíme. Kapitola 9 Začíname s programom Math 299

295 Keď sme vybrali nové písmo pre vzorce, pôvodné písmo v zozname zostáva spolu s novým, a teda môže byť znovu zvolené. To platí len pre aktuálnu reláciu, pôvodné písmo nie je uložené natrvalo. Môžeme vybrať ktorékoľvek písmo zo zoznamu. Ak však plánujeme výmenu dokumentov s niekým iným, mali by sme vybrať písma, ktoré sú dostupné v počítači, kde sa dokumenty budú otvárať. Úprava farby Pomocou príkazu color zmeníme farbu vzorca: color red ABC vytvorí ABC. Môžeme vybrať z ôsmych farieb: white, black, cyan, magenta, red, blue, green, yellow. Farbu môžeme nastaviť aj pre časť vzorca, ktorá je uzavretá medzi {} alebo inými zátvorkami. Napríklad: A B color green {C D} E vytvorí A B C D E. Príkazy na zmenu farby môžu byť vnorené do podskupín, ako je ukázané v tomto príklade: color blue {A B color yellow C D} vytvorí A B C D. Medzera medzi C a D pritom spôsobí, že zmena farby sa vzťahuje len na premennú C. Farbu pozadia nie je možné zmeniť: v programe Math je vždy transparentné. Farba pozadia celého vzorca je potom rovnaká ako pozadie dokumentu alebo rámca (napríklad v textovom dokumente). V programe Writer môžeme použiť vlastnosti objektu (pravým kliknutím na objekt vzorca), pričom vyberieme farbu pozadia pre celý vzorec (pozri Pozadie, orámovanie a veľkosť na strane 329). Vzorce v dokumentoch programu Writer Číslovanie vzorcov Číslovanie vzorcov je jedna z najlepšie skrytých funkcií programu Writer. Kroky sú jednoduché, ale nie celkom intuitívne: 1) Začneme nový riadok. 2) Napíšeme fn, a potom stlačíme tlačidlo F3. Poznámka: nejde o stlačenie klávesu Fn. fn sa nahradí očíslovaným vzorcom: E=mc 2 (2) Teraz po môžeme vzorec upraviť. Kliknutím na ľubovoľné prázdne miesto v dokumente sa ponuky zmenia na ponuky programu Writer. Opätovným kliknutím sa aktivácia vzorca zruší. Na vzorec môžeme do textu vložiť krížový odkaz (napríklad ako je uvedené v rovnici (2) ), a to takto: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Vložiť > Krížový odkaz. 2) Na karte Krížové odkazy (obrázok 250) v poli Typ zvolíme text. 3) V poli Výber zvolíme číslo vzorca. 4) V poli Vložiť odkaz na zvolíme Odkaz. 5) Klikneme na Vložiť. Ak neskôr do dokumentu pred tento vzorec pridáme ďalšie vzorce, bude automaticky prečíslovaný a krížové odkazy sa zaktualizujú. Tip Ak chceme v krížovom odkaze vložiť číslo vzorca bez zátvoriek, v poli Vložiť odkaz na namiesto Odkaz zvolíme Číslovanie Automatický text vložený v dôsledku vyššie uvedeného postupu pozostáva z tabuľky 1x2. Ľavá bunka obsahuje vzorec a pravá jeho číslo. Číslo je určené automatickým počítadlom s názvom 300

296 Text. Automaticky vkladaný text môžeme upraviť, ak napríklad chceme hranaté zátvorky namiesto okrúhlych alebo ak chceme, aby vzorec a číslo boli oddelené tabulátorom namiesto formátovania ako tabuľka. Viac informácií nájdeme v časti Použitie automatického textu v kapitole 3, Práca s textom, v príručke Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Obrázok 250: Vloženie krížového odkazu na číslo vzorca Poloha Za normálnych okolností je vzorec v dokumente aplikácie Writer ukotvený spôsobom Ako znak. Rovnako ako v prípade akéhokoľvek iného OLE objektu, môžeme režim ukotvenia vzorca zmeniť a umiestniť ho na požadované miesto. Ďalšie informácie nájdeme v tejto príručke v kapitole 11, Grafika, galéria a ozdobné písmo. V predvolenom nastavení sú objekty vzorcov ukotvené spôsobom Ako znak, automaticky zarovnané zvisle k účariu okolitého textu. Ak chceme vzorec zarovnávať ručne, prejdeme na Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Pomôcky na formátovanie a zrušíme zaškrtnutie voľby Zarovnať vzorce na účarie. Toto nastavenie sa uloží spolu s dokumentom a vzťahuje sa na všetky vzorce, ktoré sa v ňom nachádzajú. V prípade nových dokumentov sa použije aktuálne nastavenie tohto parametra. Kapitola 9 Začíname s programom Math 301

297 Okraje Vložený vzorec má na svojej ľavej a pravej strane okraje, ktoré ho oddeľujú od okolitého textu. Ak túto vlastnosť chceme zmeniť, najlepšie spravíme, ak zmeníme štýl rámca pre vzorce, pretože takáto zmena sa použije súčasne pre všetky existujúce a aj nové vzorce. Postupujeme nasledovne: 1) Stlačíme F11. Otvorí sa dialógové okno Štýly a formátovanie. 2) Klikneme na ikonu Štýly rámca. 3) Nájdeme štýl rámcov Vzorec a klikneme naň pravým tlačidlom myši. 4) V kontextovej ponuke zvolíme Upraviť. Otvorí sa dialógové okno Štýl rámca. 5) Zvolíme kartu Obtekanie. Zmeníme hodnoty Vľavo a Vpravo v časti Rozostupy na 0,00. 6) Kliknutím na OK okno zatvoríme. Týmto postupom sa zmenia rozostupy pre všetky vzorce, ktoré nemajú rozstupy upravené ručne. Viac informácií o použití štýlov je možné nájsť v časti Predvolené rozloženie pomocou štýlov na strane 332 a v kapitole 3 (Používanie štýlov a šablón) tohto sprievodcu. Textový režim Väčšie vzorce bývajú umiestnené vo vlastnom odseku oddelene od textu. Pri použití prvkov vzorcov v texte sa môže stať, že sú vyššie, než je výška písmen okolitého textu. Preto, ak potrebujeme vzorec umiestniť do textu, prepneme sa do editora vzorcov a v ponuke zvolíme režim Formát > Text. Program sa pokúsi zmenšiť vzorec tak, aby sa zmestil na výšku okolitých písmen. Čitateľ a menovateľ zlomkov sa v tomto prípade zmenšia a hranice integrálov a súm sa umiestnia vedľa znamienka integrálu alebo sumy. Príklad: Vzorec v samostatnom odseku: 5 i2 i =2 a rovnaký vzorec vložený v textovom režime: 5i= 2 i 2 Pozadie, orámovanie a veľkosť Vzhľadom na formátovanie sú vzorce považované za objekty typu Štýl rámca so štýlom rámca Vzorec. Farbu pozadia a okraje možno nastaviť úpravou tohto štýlu alebo priamo pomocou Formát > Rámec/objekt alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na vzorec a zvolením Objekt z kontextovej ponuky. V predvolenej inštalácii majú vzorce priehľadné pozadie a sú bez orámovania. Veľkosť vzorca nemožno upraviť, lebo závisí na spôsobe, ako sa vzorce vytvárajú (pozri Zmena veľkosti písma na strane 324). Vytvorenie knižnice vzorcov Ak program Math spustíme priamo zo Spúšťacieho centra alebo pomocou Súbor > Nový > Vzorec, môžeme vytvoriť dokument s príponou súboru ODF, ktorý obsahuje jeden vzorec. Takéto dokumenty môžeme použiť na vybudovanie knižnice často používaných vzorcov. Vzorce vložené v texte môžu tiež byť uložené ako samostatné dokumenty programu Math, a to tak, že pravým tlačidlom myši klikneme na vzorec a z kontextovej ponuky zvolíme Uložiť kópiu ako. Ak chceme takýto dokument Math vložiť do dokumentu programu Writer, použijeme Vložiť > Objekt > Objekt OLE. Zvolíme možnosť Vytvoriť zo súboru a priamo zadáme cestu a názov súboru alebo súbor vyhľadáme pomocou správcu súborov stlačením tlačidla Hľadať. 302

298 Poznámka Dokument nemožno vložiť presunutím myšou a ani pomocou Vložiť > Súbor. Vzorce nemôžu byť uložené v galérii, pretože nie sú grafické objekty. Vzorec však možno uložiť ako automatický text. Vzorec vytvoríme v samostatnom odseku, vyberieme ho a prejdeme na Upraviť > Automatický text. Ďalšie informácie nájdeme v časti Použitie automatického textu v kapitole 3, (Práca s textom), vo Writer Guide. Rýchle vkladanie vzorcov Ak poznáme značkovací jazyk vzorcov, v aplikácii Writer na ich vytváranie existuje aj rýchlejší spôsob: Text vzorca napíšeme pomocou značiek. Značky vyznačíme. Vzorec z vyznačeného textu vytvoríme pomocou tlačidla na paneli nástrojov, položky menu Vložiť > Objekt > Vzorec alebo pomocou klávesovej skratky. Táto metóda odstraňuje potrebu otvoriť a zatvoriť okno programu Math, a tým šetrí čas. Prispôsobenie Prispôsobenie katalógu symbolov Ak potrebujeme použiť symbol, ktorý nie je v programe Math k dispozícii, môžeme ho do katalógu symbolov pridať sami. Nasledujúci príklad ukazuje postup pre symboly, ktoré sa (v USA) používajú pri hodnotení školských prác. 1) Prejdeme na Nástroje > Katalóg alebo klikneme na tlačidlo katalógu, čím otvoríme katalóg symbolov (obrázok 240). 2) Klikneme na tlačidlo Upraviť. Otvorí sa dialógové okno Upraviť symboly (obrázok 251). 3) Symboly sú usporiadané v sadách znakov. V dolnej časti okna zo zoznamu zvolíme sadu, do ktorej chceme nový symbol pridať, napríklad sadu Špeciálne. Druhou možnosťou je zadať názov novej sady symbolov priamo do poľa, čím sa táto sada vytvorí. 4) V zozname Písmo potom zvolíme písmo, ktoré obsahuje požadovaný symbol. Po výbere písma sa jeho znaky zobrazujú v prehľadovom okne. Zoznam môžeme posúvať pomocou posúvača, alebo v zozname Podmnožina priamo zvolíme miesto, ktoré potrebujeme. Ak chceme nasledovať tento príklad, zvolíme písmo DejaVu Sans a podmnožinu všeobecná interpunkcia. 5) Klikneme na požadovaný symbol (tu Ux2032). Náhľad vybraného znaku sa zobrazí v poli náhľadu vpravo (pozri obrázok 252). Overíme si, že sada symbolov je nastavená na hodnotu Špeciálne. 6) V poli Symbol zadáme názov symbolu, napríklad prime. 7) Pokiaľ názov ešte nebol použitý, aktivuje sa tlačidlo Pridať. Klikneme na neho. 8) Následne môžeme pridať ďalšie symboly. V príklade sú pridané ešte symboly Ux2033, pomenovaný ako dblprime, a symbol Ux2034, pomenovaný ako triprime (pozri obrázok 253). 9) Kliknutím na OK okno zatvoríme. Kapitola 9 Začíname s programom Math 303

299 Obrázok 251: Dialógové okno Upraviť symboly Obrázok 252: Dialógové okno Upraviť symboly po výbere znaku Pridaný znak sa zobrazí v sade symbolov. Môžeme ho použiť rovnako, ako ostatné symboly, a to buď priamo odtiaľ, alebo tak, že v editore vzorcov napíšeme %prime. Upozornenie Na rozdiel od príkazov sa v názvoch symbolov (gréčtina alebo špeciálne) rozlišujú veľké a malé písmená. Početné voľne dostupné písma obsahujú veľké množstvo matematických symbolov. Písmo STIX1 je hodné osobitnej zmienky. Bolo vyvinuté špeciálne na písanie matematických a technických textov. Písma DejaVu2 a Lucida3 tiež obsahujú celý rad symbolov. 1 Súbory pre písma STIX môžeme získať na stránke 2 Súbory pre písma DejaVu Sans môžeme získať na stránke 3 Písmo Lucida Sans je súčasťou balíka JRE, ktorý pravdepodobne už máme nainštalovaný. 304

300 Obrázok 253: Katalóg s novým symbolom Poznámka Veľa symbolov sa vyskytuje vo viac ako jednom písme. Ak si chceme dokumenty vymieňať s ostatnými, musíme dbať na to, aby sme použili písmo, ktoré je nainštalované na ich počítačoch. V LibreOffice sa štandardne v dokumente ukladajú len tie používateľom definované symboly, ktoré sú aj použité. Niekedy je preto užitočné vložiť všetky používateľom definované symboly, napríklad vtedy, keď sa dokument bude ďalej upravovať inou osobou. Prejdeme na Nástroje > Možnosti > LibreOffice Math a na strane Nastavenia zrušíme zaškrtnutie voľby Vložiť len použité symboly (menšia veľkosť súboru). Toto nastavenie je k dispozícii iba v prípade, keď pracujeme s dokumentom programu Math. Predvolené rozloženie pomocou štýlov V programe Writer sú vzorce formátované na základe štýlu rámca Vzorec. V okne Štýly a formátovanie (otvorí sa stlačením klávesu F11) klikneme na tretiu ikonu zľava v hornej časti: Štýly rámca. Klikneme pravým tlačidlom myši na Vzorec a zvolíme Upraviť. Týmto postupom môžeme modifikovať pozadie (strana 329) alebo rozostupy (strana 329) všetkých vzorcov dokumentu naraz, pokiaľ neboli upravené ručne. Ak chceme upravený štýl použiť vo všetkých nových Obrázok 254: Zmena štýlu rámca dokumentoch programu Writer, musíme ho zahrnúť do pre vzorce predvolenej šablóny. Spravíme to tak, že vytvoríme nový dokument programu Writer a podľa svojich predstáv upravíme štýl rámca Vzorec. Dokument uložíme pomocou Súbor > Šablóny > Uložiť ako šablónu do priečinku Moje šablóny s ľubovoľným názvom. Následne túto šablónu nastavíme ako predvolenú, a to tak, že klikneme na tlačidlo Nastaviť ako predvolenú. Ak sa neskôr chceme vrátiť k pôvodnej šablóne z inštalácie, otvoríme správcu šablón (Súbor > Šablóny > Spravovať), klikneme na tlačidlo Ponuka akcií, v roletovej ponuke zvolíme Obnoviť predvolenú šablónu a klikneme na Textový dokument. Táto možnosť sa nezobrazuje, pokiaľ nie je ako predvolená použitá iná ako predvolená šablóna. Neskôr, keď vytvoríme dokument pomocou Súbor > Nový, sa použije táto nová šablóna. Ďalšie informácie o Správcovi šablón nájdeme v kapitole 3, Používame štýly a šablóny. Kapitola 9 Začíname s programom Math 305

301 Použitie v chemických vzorcoch Program Math bol navrhnutý na vytváranie matematických vzorcov, môže byť však použitý aj na napísanie chemických vzorcov. Chemické vzorce obvykle vyzerajú ako H2O: mená zvyčajne používajú veľké písmená bez kurzívy. Pri vytváraní chemických vzorcov zrušíme zaškrtnutie atribútu Kurzíva v dialógovom okne Písma (pozri Zmena písma na strane 325). Niekoľko príkladov chemických vzorcov: Štruktúra Príklad Vstup Molekuly H2 SO4 H_2 SO_4 (všimnite si použitú medzeru) Izotopy U lsub 92 lsup 238 Ióny SO2 4 SO_4^{2-{}} alebo SO_4^{2"-"} U Poznámky: lsub alebo lsup sú skratky pre ľavý dolný index a ľavý horný index. Prázdne zátvorky za 2 - sú nevyhnutné, aby sa zabránilo vzniku chyby, lebo za znamienkom mínus nenasleduje pravý člen, ktorý tento operátor vyžaduje. Pre vratné reakcie v programe Math neexistuje žiadna uspokojivá dvojitá šípka. Ak máme k dispozícii písmo s vhodným symbolom, môžeme použiť postup opísaný v časti Prispôsobenie katalógu symbolov na strane 330. Napríklad, v písme DejaVu sa nachádzajú tieto dvojité šípky:. Prípadne, ak požadovaný špeciálny znak nájdeme v otvorenom dokumente, môžeme ho skopírovať, ako napríklad v tomto vzorci: C+O CO " ". Ďalšie dvojité šípky možno nájsť na nasledujúcich adresách: začínajúc znakom x021c4 alebo ktorá je súčasťou webu Prehľad príkazov programu Math Kompletný zoznam príkazov a vyhradených slov používaných v programe Math nájdeme v príručke Návod na používanie programu Math (Math Guide): 306 Unárne / binárne operátory Vzťahy Množinové operácie Funkcie Operátory Atribúty Zátvorky Formáty Ostatné Znaky grécke Znaky špeciálne Rezervované slová v abecednom poradí

302 Kapitola 10 Tlač, exportovanie a odosielanie

303 Rýchle tlačenie Klikneme na ikonu Tlač súboru priamo ( tlačiareň počítača. Poznámka ), čím celý dokument pošleme na predvolenú Akciu spojenú s ikonou Tlač súboru priamo môžeme zmeniť na odoslanie dokumentu na tlačiareň definovanú v dokumente namiesto predvolenej tlačiarne pre počítač. Prejdeme na Nástroje > Možnosti > Načítať/Uložiť > Všeobecné a zaškrtneme možnosť Načítať nastavenia tlačiarne s dokumentom. Ovládanie tlače Pre väčšiu kontrolu nad tlačou použijeme dialógové okno Tlač (Súbor > Tlač alebo Ctrl+P). Obrázok 255: Dialógové okno Tlač Možnosti vybraté v dialógovom okne Tlač sa vzťahujú len na aktuálne tlačenie tohto dokumentu. Poznámka 308 Ak chceme zadať predvolené nastavenia tlače pre LibreOffice, prejdeme na Nástroje > Možnosti > LibreOffice Tlač a Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer Tlač. Viac informácií sa nachádza v kapitole 2, Nastavenie LibreOffice.

304 Dialógové okno Tlač má štyri karty, z ktorých môžeme vybrať celý rad možností, ako je opísané v nasledujúcich častiach. Jednotlivé súčasti LibreOffice majú k dispozícii rôzne nastavenia tlače, ako je zhrnuté v tabuľke 10. Tabuľka 10: Možnosti tlače v súčastiach LibreOffice Schopnosť Writer Calc Impress Draw Voľba strán/hárkov/snímok na tlač Áno Áno Áno Áno Tlač viacerých strán/hárkov/snímok na jednu stranu Áno Áno Áno Áno Tlač brožúry Áno Nie Áno Áno Tlač obálok Áno Nie Nie Nie Tlač štítkov alebo vizitiek Áno Nie Nie Nie Náhľad strany / hárkov pred tlačou Áno Áno Nie Nie Nastavenie všeobecných možností tlače Na karte Všeobecné v dialógovom okne Tlač môžeme zvoliť: Tlačiareň (z tlačiarní, ktoré sú k dispozícii) Výber strán na vytlačenie, počet kópií, ktoré chceme vytlačiť, a či zoradiť viac kópií (časť Rozsah a kópie) Či chceme tlačiť komentáre, ktoré sú v dokumente, a kde sa majú vytlačiť. Niektoré voľby nemusia byť vždy k dispozícii. Napríklad, ak dokument neobsahuje žiadne komentáre, voľba Tlač Komentáre nie je aktívna. Obrázok 256: Voľba, či a kedy chceme vytlačiť komentáre Pomocou tlačidla Vlastnosti zobrazíme okno s nastavenými vlastnosťami vybranej tlačiarne, kde môžeme zvoliť orientáciu tlače na výšku alebo na šírku, ktorý zásobník papiera použiť, a veľkosť papiera. Predposledná položka na karte Možnosti v dialógovom okne Tlač (obrázok 257) Použiť len zásobník papiera z nastavení tlačiarne nie je v aplikácii Calc k dispozícii. Kapitola 10 Tlač, exportovanie a odosielanie 309

305 Obrázok 257: Všeobecné možnosti tlače Tlač viacerých strán na jeden list papiera Na jeden list papiera môžeme tlačiť viac strán dokumentu. Urobíme to takto: 1) V dialógovom okne Tlač zvolíme záložku Rozloženie strán (obrázok 258). Obrázok 258: Tlačenie viacerých strán na jeden list papiera 2) V časti Rozloženie v roletovej ponuke zvolíme počet strán, ktoré chceme vytlačiť na jeden list papiera. Náhľad na ľavej strane dialógového okna Tlač ukazuje, ako bude tlačený dokument vyzerať. Pri tlači viac ako dvoch strán na jeden list papiera môžeme zvoliť poradie, v akom smere naprieč a dole budú tlačené. 310

306 3) V časti Strany strán zvolíme, či chceme tlačiť všetky strany alebo len niektoré strany. Klikneme na tlačidlo OK. Tip Ak chceme v programe Writer na list papiera tlačiť protiľahlé strany (rozloženie knihy), tlač spustíme z okna Náhľad pred tlačou namiesto okna Tlač. Viac nájdeme na strane 344. Voľba strán/hárkov/snímok na tlač Okrem tlače celého dokumentu môžeme zvoliť aj tlač jednotlivých strán/hárkov/snímok, ako aj rozsahy strán/hárkov/snímok alebo výber z dokumentu. Detaily sa v aplikáciách Writer, Calc, Draw a Impress mierne líšia, a to tak, ako je to opísané v tejto kapitole. Writer Vytlačenie jednej strany: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 2) V dialógovom okne Tlač zvolíme stranu, ktorú chceme vytlačiť. a) V časti Rozsah a kópie na karte Všeobecné zvolíme možnosť Strany. Vo vstupnom textovom poli sa zobrazí číslo aktuálnej strany. b) Zadáme číslo strany, ktorú chceme vytlačiť. Náhľad v ľavej časti sa zmení na zvolenú stranu. 3) Klikneme na tlačidlo OK. Tlač rozsahu strán: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 2) V dialógovom okne Tlač zvolíme rozsah strán, ktorý chceme vytlačiť. a) V časti Rozsah a kópie na karte Všeobecné zvolíme možnosť Strany. b) Zadáme poradové čísla strán na tlačenie (napríklad 1-4 alebo 1,3,7,11). 3) Klikneme na tlačidlo OK. Tlač vybraného textu: 1) V dokumente vyznačíme materiál (text a grafika) na tlačenie. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 3) V časti Rozsahy a kópie dialógového okna Tlač sa teraz nachádza možnosť Výber a pole s náhľadom, v ktorom je zobrazený vybraný materiál. Pozri obrázok ) Klikneme na tlačidlo OK. Kapitola 10 Tlač, exportovanie a odosielanie 311

307 Obrázok 259: Tlač vybranej časti textu Calc Na tlačenie môžeme vybrať jednotlivé hárky, viaceré hárky a výber buniek. Obrázok 260: Výber, čo sa bude v Calc-u tlačiť Tlač jednotlivých hárkov: 1) V okne programu Calc kliknutím na záložku vyberieme hárok, ktorý chceme vytlačiť. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 3) V časti Rozsah a kópie na karte Všeobecné dialógového okna Tlač zvolíme možnosť Vybrané hárky. 4) Klikneme na tlačidlo OK. 312

308 Tlač výberu hárkov: 1) V programe Calc vyberieme hárky na tlačenie. a) Vyberieme prvý hárok. b) Pridržíme kláves Ctrl. c) Kliknutím na záložky podľa potreby vyberieme ďalšie hárky. d) Keď sú vybraté všetky požadované hárky, uvoľníme kláves Ctrl. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 3) V časti Rozsah a kópie na karte Všeobecné dialógového okna Tlač zvolíme možnosť Vybrané hárky. 4) Klikneme na tlačidlo OK. Tlač výberu buniek: 1) V dokumente vyberieme oblasť buniek, ktorú chceme vytlačiť. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 3) V časti Rozsah a kópie na karte Všeobecné dialógového okna Tlač zvolíme možnosť Vybrané bunky. 4) Klikneme na tlačidlo OK. Upozornenie Po dokončení tlače je potrebné zrušiť výber hárkov. Ak by sme ich ponechali ako vybrané, pri nasledovnom zadávaní údajov do jedného hárku by sa tieto údaje vkladali do všetkých vybraných hárkov. To nemusí byť to, čo chceme. Impress a Draw Na tlačenie môžeme vybrať jednotlivé snímky, rozsahy snímok alebo výbery snímok. Obrázok 261: Výber, čo sa bude tlačiť v Draw a Impress Tlač jednotlivých snímok: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 2) Vyberieme snímku, ktorú chceme vytlačiť. a) V časti Rozsah a kópie na karte Všeobecné dialógového okna Tlač zvolíme možnosť Snímky. b) Zadáme číslo snímky, ktorú chceme vytlačiť. 3) Klikneme na tlačidlo OK. Tlač rozsahu snímok: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 2) Vyberieme snímky, ktoré chceme vytlačiť. Kapitola 10 Tlač, exportovanie a odosielanie 313

309 a) V časti Rozsah a kópie na karte Všeobecné dialógového okna Tlač zvolíme možnosť Snímky. b) Zadáme poradové čísla snímok na tlačenie (napríklad 1-4 alebo 1,3,7,11). 3) Klikneme na tlačidlo OK. Tlač výberu zo snímky alebo výberu z niekoľkých snímok: 1) V dokumente vyberieme časť snímky na tlač. 2) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 3) V časti Rozsah a kópie na karte Všeobecné dialógového okna Tlač zvolíme možnosť Výber. 4) Klikneme na tlačidlo OK. Tlač podkladov, poznámok alebo osnovy v programe Impress Podklady: na stranu môžeme vytlačiť jednu až deväť snímok v zmenšenej veľkosti. Snímky možno tlačiť horizontálne (orientácia na šírku) alebo zvisle (orientácia na výšku). Poznámky: na stranu vytlačíme jednu snímku s poznámkami, zadanými pre snímku v náhľade Poznámky. Osnova: vytlačíme názov a nadpisy jednotlivých snímok vo formáte osnovy. Ak chceme vytlačiť podklady, poznámky alebo osnovu: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 2) V časti Tlač v okne Tlač zvolíme požadovanú možnosť. 3) V prípade tlače podkladov môžeme zvoliť, koľko snímok sa má na jednu stranu tlačiť a v akom poradí majú byť vytlačené. 4) Klikneme na tlačidlo OK. Tlač brožúry V aplikáciách Writer, Impress a Draw môžeme vytlačiť dokument po dvoch stránkach na každej strane listu papiera, a to tak, že keď ich po vytlačení preložíme na polovicu, stránky sú v správnom poradí a tvoria knižku alebo brožúru. Tip 314 Dokument naplánujeme tak, aby vyzeral dobre pri tlači s polovičnou veľkosťou, t. j. zvolíme vhodné okraje, veľkosť písma, atď. Možno budeme musieť experimentovať.

310 Ak chceme brožúru vytlačiť na tlačiarni s jednostrannou tlačou: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 2) V okne Tlač klikneme na tlačidlo Vlastnosti. 3) Skontrolujeme, či je tlačiareň nastavená na rovnakú orientáciu (na výšku alebo na šírku), ako je uvedené v nastavení strany aktuálneho dokumentu. Okrem tlače brožúry toto nastavenie obvykle nie je dôležité. Kliknutím na tlačidlo OK sa vrátime do okna Tlač. 4) V ňom prejdeme na kartu Rozloženie stránky. 5) Zvolíme možnosť Brožúra. 6) V okne Tlač v časti Strany stránok v roletovej ponuke Zahrnúť zvolíme Zadné strany / ľavé stránky. Obrázok 262: Výber strán na tlačenie 7) Klikneme na tlačidlo OK. 8) Vytlačené strany vyberieme z tlačiarne, prevrátime ich a v správnej orientácii ich vložíme späť do tlačiarne tak, aby sa tlačilo na prázdnu stranu. Možno budeme musieť trochu experimentovať, aby sme zistili, ktorá orientácia je pre používanú tlačiareň správna. 9) V okne Tlač v časti Strany stránok v roletovej ponuke Zahrnúť zvolíme Predné strany / pravé stránky. 10) Klikneme na tlačidlo OK. Tip Ak zvolená tlačiareň dokáže tlačiť obojstranne, zvolíme Všetky strany. Tlač obálok, etikiet a vizitiek Tlač obálok, etikiet a vizitiek v programe Writer zahŕňa dva kroky: nastavenie a samotnú tlač. Viac informácií o nastavení sa nachádza v kapitole 11, Používanie hromadnej korešpondencie, v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Ak chceme tlačiť: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 2) V okne Tlač v časti Rozsah a kópie zvolíme Strany a do poľa napíšeme 1. Klikneme na tlačidlo OK. Kapitola 10 Tlač, exportovanie a odosielanie 315

311 Čiernobiela tlač (na farebnej tlačiarni) Niekedy môžeme chcieť tlačiť dokumenty čiernobielo na farebnej tlačiarni. K dispozícii máme viacero možností. Niektoré farebné tlačiarne však môžu tlačiť farebne bez ohľadu na nastavenie, ktoré zvolíme. Zmeníme nastavenie tlačiarne na čiernobielu tlač alebo tlač v odtieňoch sivej: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 2) Klikneme na tlačidlo Vlastnosti, čím otvoríme dialógové okno Vlastnosti tlačiarne. Dostupné voľby sa u jednotlivých tlačiarní líšia, ale aj tak by sme mali nájsť možnosti pre nastavenie farieb. Viac informácií o tlačiarni nájdeme v pomocníkovi k tlačiarni alebo v jej používateľskej príručke. 3) Voľby pre farbu môžu zahŕňať Čiernobiely alebo Odtiene sivej. Zvolíme požadované nastavenie. 4) Kliknutím na tlačidlo OK nastavenie potvrdíme a vrátime sa do okna Tlač. 5) Klikneme na tlačidlo OK, čím dokument vytlačíme. Tip Voľbu Odtiene sivej zvolíme vtedy, ak máme v dokumente grafiku. Nastavenie LibreOffice na tlač farebného textu a grafiky v odtieňoch sivej spravíme nasledovne: 1) Zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Tlač. 2) Zaškrtneme možnosť Previesť farby na odtiene sivej. Kliknutím na tlačidlo OK uložíme zmeny. 3) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 4) Klikneme na tlačidlo OK, čím dokument vytlačíme. Nastavenie LibreOffice Writer (alebo Calc, Draw) na tlač farebného textu v čiernej a grafiky v odtieňoch sivej spravíme nasledovne: 1) Zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Tlač. 2) V časti Obsah zaškrtneme možnosť Text vytlačiť čiernou farbou. Kliknutím na tlačidlo OK uložíme zmeny. 3) V hlavnej ponuke zvolíme Súbor > Tlač alebo stlačíme Ctrl+P. 4) Klikneme na tlačidlo OK, čím dokument vytlačíme. Náhľad strán / hárkov pred tlačou V aplikáciách Writer a Calc môžeme využiť náhľad na zobrazenie, ako bude dokument vytlačený. K dispozícii sú rôzne možnosti zobrazenia. Writer Normálne zobrazenie stránky v programe Writer ukáže, ako bude každá stránka po vytlačení vyzerať, pričom v tomto zobrazení môžeme stránky upravovať. Ak vytvárame dokument, ktorý bude tlačený obojstranne, môžeme tiež zobraziť, ako vyzerajú protiľahlé strany. Writer to umožňuje urobiť dvoma spôsobmi: Náhľad rozloženia (editovateľný náhľad): klikneme na tlačidlo Protiľahlé strany (Náhľad knihy) na stavovom riadku. Náhľad strany (náhľad len na čítanie). 316

312 Ak chceme použiť Náhľad strany: 1) Zvolíme Súbor > Náhľad strany, klikneme na tlačidlo Náhľad strany ( ) na štandardnom paneli nástrojov alebo stlačíme kombináciu klávesov Ctrl+Shift+O. Writer teraz namiesto panelu nástrojov Formát zobrazuje panel Náhľad strany. Obrázok 263: Panel nástrojov Náhľad strany (Writer) 2) Klikneme na ikonu požadovaného náhľadu: Dve strany ( Náhľad knihy ( ), Viac stránok ( ) alebo ). 3) Ak chceme z tohto náhľadu dokument vytlačiť, klikneme na ikonu Tlač dokumentu ( ), čím otvoríme dialógové okno Tlač. Zvolíme požadované možnosti tlače a potom klikneme na tlačidlo OK. Calc Ak pred tlačou chceme zobraziť náhľad listov v programe Calc: 1) Zvolíme Súbor > Náhľad strany. Calc teraz namiesto panelu nástrojov Formát zobrazuje panel Náhľad strany. Obrázok 264: Panel nástrojov Náhľad strany (Calc) 2) Ak chceme z tohto náhľadu dokument vytlačiť, klikneme na ikonu Tlač dokumentu ( čím otvoríme dialógové okno Tlač. 3) Zvolíme požadované možnosti tlače a potom klikneme na tlačidlo Tlač. ), Exportovanie do PDF LibreOffice dokáže exportovať dokumenty do PDF (Portable Document Format). Tento súborový formát je priemyselný štandard a je ideálny na odosielanie súborov iným osobám, ktoré si ho zobrazia pomocou programu Adobe Reader alebo iným prehliadačom súborov PDF. Postup a príslušné dialógové okná sú pre programy Writer, Calc, Impress a Draw rovnaké, s niekoľkými drobnými rozdielmi, ktoré sú uvedené v tejto kapitole. Rýchle exportovanie do PDF Klikneme na ikonu Exportovať priamo do PDF ( ), čím exportujeme celý dokument s použitím naposledy zvolených nastavení v dialógovom okne Možnosti PDF (pozri ďalej). Budeme vyzvaní na zadanie názvu PDF súboru a jeho umiestnenie, nebudeme však môcť zvoliť rozsah strán, kompresiu obrázkov a ani iné možnosti. Nastavenie obsahu a kvality PDF Ak chceme vlastnosti exportovaného PDF dokumentu ovplyvniť, zvolíme Súbor > Exportovať ako PDF. Tým sa otvorí dialógové okno Možnosti PDF. Toto okno má päť kariet (Všeobecné, Úvodné zobrazenie, Používateľské rozhranie, Odkazy a Bezpečnosť). Zvolíme požadované nastavenia a klikneme na Export. Potom zadáme umiestnenie a názov výstupného PDF súboru a klikneme na tlačidlo Uložiť. Kapitola 10 Tlač, exportovanie a odosielanie 317

313 Poznámka Druhou možnosťou je zvoliť Súbor > Export. Tým sa otvorí dialógové okno Exportovať. V ňom zvolíme formát PDF, zadáme umiestnenie a názov súboru a stlačíme tlačidlo Exportovať. Tým sa otvorí už skôr opísané dialógové okno Možnosti PDF. Potom, ako zvolíme požadované nastavenia, stlačíme tlačidlo Exportovať. Karta Všeobecné dialógového okna Možnosti PDF Na karte Všeobecné môžeme zvoliť, ktoré strany majú byť zahrnuté do súboru PDF, ktorý typ kompresie sa má použiť v prípade obrázkov (čo má vplyv na kvalitu obrázkov vo formáte PDF) a ďalšie možnosti. Obrázok 265: Karta Všeobecné dialógového okna Možnosti PDF Časť Oblasť Všetko: do formátu PDF sa exportuje celý dokument. Strany: Ak chceme exportovať určitý rozsah strán, použijeme formát 3-6 (strany 3 až 6). Ak chceme exportovať jednotlivé strany, použijeme formát 7, 9, 11 (strany 7, 9 a 11). Môžeme tiež exportovať kombináciu rozsahov stránok a jednotlivých stránok, a to napríklad takto: 36, 8, 10, 12. Výber: Do súboru sa exportuje všetok vybraný materiál. Časť Obrázky Bezstratová kompresia: Obrázky sú uložené bez toho, aby došlo k strate kvality. Ak sa v súbore nachádzajú fotografie, táto možnosť môže viesť k veľkým súborom. Odporúča sa pre iné druhy obrázkov alebo grafiku. Kompresia JPEG: Umožňuje určenie rôznych stupňov kvality komprimovaných obrázkov. Nastavenie 90% je vhodné pre fotografie (malá veľkosť súboru, nepatrná strata kvality). 318

314 Znížiť rozlíšenie obrázkov: pri nižšom DPI (angl. dots per inch, počet bodov na palec) majú obrázky nižšiu kvalitu. Na prezeranie dokumentu na obrazovke počítača zvyčajne postačuje rozlíšenie 72dpi (pre Windows) alebo 96 dpi (GNU / Linux), zatiaľ čo pre tlač je všeobecne vhodnejšie použiť aspoň 300 alebo 600 dpi, a to v závislosti na možnostiach tlačiarne. Nastavenie vyššej hodnoty DPI môže výrazne zväčšiť veľkosť exportovaného súboru. Poznámka Obrázky EPS (angl. Encapsulated PostScript, zapúzdrený PostScript) s vloženými náhľadmi sú exportované iba ako náhľady. EPS obrázky bez vložených náhľadov sa exportujú len ako prázdny priestor. Časť Vodoznak Podpísať vodoznakom: Keď je táto voľba zaškrtnutá, každá strana PDF súboru sa prekryje priehľadným vodoznakom s textom, ktorý zadáme do poľa Text vodoznaku. Časť Všeobecné Vložiť súbor OpenDocument: Túto možnosť zvolíme, ak chceme, aby exportovaný dokument obsahoval dva formáty: PDF a ODF. Takýto súbor sa v PDF prehliadačoch otvorí rovnako ako bežný PDF súbor, v LibreOffice však bude plne upravovateľný. PDF/A-1a: PDF/A je ISO štandard na dlhodobé uchovávanie dokumentov. Do dokumentu sa vložia všetky informácie potrebné na jeho vernú reprodukciu (napríklad písma), a súčasne sa zakážu niektoré prvky (vrátane formulárov, zabezpečenia a šifrovania). Zapíšu sa aj PDF značky. Ak zaškrtneme PDF/A-1a, niektoré voľby budú neaktívne (zobrazia sa sivou farbou). Značkované PDF: značkované PDF obsahuje dodatočné informácie o štruktúre obsahu dokumentu. Značkovanie môže pomôcť pri zobrazení dokumentu na zariadeniach s rôznymi obrazovkami alebo pri použití programov na čítanie obrazovky. Medzi značky, ktoré sa exportujú, okrem iných partia značky obsahu, hypertextových odkazov a riadiacich prvkov. Táto voľba významne ovplyvňuje veľkosť dokumentu. Vytvoriť PDF formulár Formát odosielania: Zvolíme formát na odosielanie formulárov z PDF súboru. Toto nastavenie zmení vlastnosti ovládacieho prvku URL, ktoré sme v dokumente nastavili. Existuje len jedno spoločné nastavenie, ktoré platí pre celý PDF dokument: PDF (pošle celý dokument), FDF (pošle kontrolný obsah), HTML a XML. Najčastejšie vyberáme formát PDF. Exportovať záložky: Exportuje nadpisy v prípade dokumentov programu Writer a názvy strán alebo snímok v prípade dokumentov Impress a Draw ako Záložky (záložky dokáže zobraziť väčšina prehliadačov PDF súborov, vrátane programu Acrobat Reader). Exportovať poznámky: Poznámky textového súboru sa exportujú do súboru PDF. Je možné, že toto nie je to, čo chceme! Exportovať automaticky vložené prázdne strany : automaticky vložené prázdne strany sú exportované do súboru PDF. Táto voľba je užitočná v prípade obojstrannej tlače PDF súboru. Napríklad v knihách kapitoly zvyčajne začínajú na nepárnej (pravej) strane. Ak predchádzajúca kapitola končí na nepárnej strane, LibreOffice vloží prázdnu stranu medzi dve nepárne strany. Táto možnosť určuje, či sa má táto prázdna strana exportovať. Staršie verzie LibreOffice mali možnosť: Vložiť štandardné písma: Za normálnych okolností sa 14 štandardných písiem PostScript do PDF súboru nevkladalo, lebo prehliadače PDF súborov ich obsahujú. Mohli sme však zvoliť túto možnosť, a tak vložiť všetky písma, aby sa zlepšila vernosť zobrazenia PDF súborov vytvorených v LibreOffice. Písma PostScript sa teraz vkladajú štandardne. Kapitola 10 Tlač, exportovanie a odosielanie 319

315 Karta Úvodné zobrazenie v dialógovom okne Možnosti PDF Na karte Úvodné zobrazenie (obrázok 266), môžeme zvoliť, ako sa v prehliadači PDF súborov dokument otvorí. Voľby by mali byť samovysvetľujúce. Ak je povolené komplexné rozloženie textu (v Nástroje > Možnosti > Nastavenia jazyka > Jazyky), pod položkou Súvisle po dvoch je k dispozícii ďalšia voľba Prvá strana vľavo (zvyčajne je pri nastavení Súvisle po dvoch prvá strana na pravej strane). Obrázok 266: Karta Používateľské rozhranie v dialógovom okne Možnosti PDF Obrázok 267: Karta Používateľské rozhranie v dialógovom okne Možnosti PDF 320

316 Karta Používateľské rozhranie v dialógovom okne Možnosti PDF Na karte Používateľské rozhranie môžeme zvoliť ďalšie nastavenia, ktoré ovplyvnia, ako PDF prehliadač dokument zobrazí. Niektoré z týchto možností sú obzvlášť užitočné keď vytvárame PDF súbor, ktorý bude použitý ako prezentácia. Časť Možnosti okna Zmeniť veľkosť okna podľa úvodnej stránky spôsobí, že veľkosť okna PDF prehliadača sa prispôsobí veľkosti strany PDF súboru. Zarovnať okno na stred obrazovky spôsobí, že okno prehliadača PDF bude na obrazovke počítača vycentrované. Otvoriť na celej obrazovke spôsobí, že prehliadač stranu zobrazí na celú obrazovku namiesto zobrazenia v menšom okne. Zobraziť názov dokumentu spôsobí, že prehliadač PDF zobrazí názov dokumentu v záhlaví. Časť Možnosti používateľského rozhrania Skryť panel ponuky spôsobí, že v PDF prehliadači sa skryje panel ponuky. Skryť panel nástrojov spôsobí, že v PDF prehliadači sa skryje panel nástrojov. Skryť ovládacie prvky okna spôsobí, že v PDF prehliadači sa skryjú ďalšie ovládacie prvky okien. Prechody V aplikácii Impress zobrazí prechody snímok ako im zodpovedajúce PDF efekty. Záložky Tu môžeme zvoliť, koľko úrovní nadpisov sa má zobraziť ako záložky, ak je zaškrtnutá položka Exportovať záložky na karte Všeobecné. Karta Odkazy v dialógovom okne Možnosti PDF Na karte Odkazy môžeme zvoliť, ako sa budú do PDF súboru exportovať odkazy. Obrázok 268: Karta Odkazy dialógového okna Možnosti PDF Exportovať záložky ako pomenované ciele Ak sme v dokumente programu Writer definovali záložky, ak sme v dokumente programov Impress a Draw zadali názvy snímok alebo ak sme v tabuľkovom dokumente zadali názvy Kapitola 10 Tlač, exportovanie a odosielanie 321

317 hárkov, zvolením tejto možnosti sa tieto exportujú ako pomenované ciele, na ktoré môžu webové stránky alebo PDF dokumenty odkazovať. Previesť odkazy v dokumente na PDF ciele Ak sme definovali odkazy na iné dokumenty s OpenDocument príponami (napr..odt,.ods.,.odp), po zaškrtnutí tejto voľby LibreOffice v exportovanom dokumente skonvertuje tieto prípony súborov na.pdf. Exportovať URL relatívne k súborovému systému Ak sme definovali v dokumente relatívne odkazy, táto voľba exportuje tieto odkazy do PDF súboru. Krížové odkazy v dokumente Definuje, ako sa v exportovanom dokumente správajú odkazy po kliknutí. Môžeme si vybrať z týchto alternatív: Predvolený mód: S PDF odkazmi sa bude zaobchádzať tak, ako je to špecifikované v operačnom systéme. Otvoriť v aplikácii na čítanie PDF: Rovnaký program, ako ten, ktorý bol použitý na zobrazenie dokumentu, bude použitý aj na zobrazenie dokumentu, na ktorý sa odkazuje. Otvoriť v internetovom prehliadači: Na zobrazenie odkazovaného dokumentu sa použije predvolený webový prehliadač. Karta Bezpečnosť v dialógovom okne Možnosti PDF Exportovanie vo formáte PDF zahŕňa aj možnosti na šifrovanie dokumentu (bez hesla ho nemožno otvoriť), ako aj niektoré možnosti správy digitálnych obmedzení (DRM). Ak do poľa Zadať heslo na otváranie zadáme heslo, exportovaný súbor môžeme otvoriť len pomocou tohto hesla. Po otvorení súboru nie je používateľ nijako obmedzovaný v tom, čo môže s dokumentom urobiť (napríklad tlač, kopírovanie, alebo zmena). Ak zadáme heslo v poli Zadať heslo pre nastavenie oprávnení, súbor môže otvoriť ktokoľvek, ale jeho oprávnenia môžu byť obmedzené. Pozri obrázok 269. Potom, ako nastavíme heslo na nastavenie oprávnení, na karte Bezpečnosť sa sprístupnia ďalšie možnosti nastavení. Pri súčasnom zadaní hesla otváranie a hesla na nastavenie oprávnení, PDF súbor možno otvoriť len po zadaní správneho hesla, pričom oprávnenia môžu byť obmedzené. Poznámka 322 Nastavenia oprávnení sú účinné iba vtedy, ak ich rešpektuje používateľov PDF prehliadač.

318 Obrázok 269: Karta Bezpečnosť dialógového okna Možnosti PDF Na obrázku 270 je zobrazené dialógové okno, ktoré sa otvorí, keď na karte Bezpečnosť v dialógovom okne Možnosti PDF klikneme na tlačidlo Zadať heslo na otváranie. Akonáhle sme zadali všetky požadované nastavenia, klikneme na tlačidlo Export, čím otvoríme dialógové okno Exportovať, kde môžeme zadať umiestnenie a názov súboru. Obrázok 270: Zadávanie hesla na šifrovanie PDF súboru Exportovanie do iných formátov LibreOffice používa pojem exportovať pre niektoré súborové operácie, ktoré vykonávajú zmenu typu súboru. Ak nemôžeme nájsť možnosť, ktorú potrebujeme, v ponuke Súbor > Uložiť ako, je vhodné sa pozrieť aj do Súbor > Exportovať. Kapitola 10 Tlač, exportovanie a odosielanie 323

319 Pomocou LibreOffice môžeme exportovať súbory do formátu XHTML. Okrem toho programy Draw a Impress dokážu exportovať do Adobe Flash (.swf) a mnohých obrázkových formátov. Keď chceme exportovať do jedného z týchto formátov, použijeme položku hlavnej ponuky Súbor > Exportovať. V dialógovom okne Exportovať zadáme názov súboru exportovaného dokumentu, zvolíme požadovaný formát v zozname Formát súboru a klikneme na tlačidlo Exportovať. Odosielanie dokumentov elektronickou poštou LibreOffice ponúka niekoľko spôsobov, ako rýchlo a ľahko odosielať dokumenty ako prílohu poštovej správy, a to v jednom z troch formátov: OpenDocument (predvolený formát LibreOffice), formát Microsoft Office alebo PDF. Poznámka Dokumenty je možné z ponuky LibreOffice odosielať len vtedy, ak bol vytvorený profil poštového klienta na karte Nástroje > Možnosti > LibreOffice Writer > Hromadná korešpondencia om. Ak chceme odoslať aktuálny dokument vo formáte OpenDocument: 1) Zvolíme Súbor > Odoslať > Dokument ako . LibreOffice otvorí predvolený ový program. Dokument na odoslanie je priložený. 2) Vo svojom ovom programe zadáme príjemcov, predmet a text, ktorý chcete pridať, a potom správu odošleme. Súbor > Odoslať > ako OpenDocument (text, zošit, alebo prezentácia) majú rovnaký účinok. Ak zvolíme ako Microsoft [Word, Excel alebo PowerPoint], LibreOffice najskôr vytvorí súbor v jednom z týchto formátov, a potom otvorí poštový program, pričom súbor bude pripojený ako príloha. Podobne, ak zvolíme ako PDF, LibreOffice najprv vytvorí PDF s použitím predvoleného nastavenia PDF (rovnako ako pri použití tlačidla Exportovať priamo do PDF na paneli nástrojov) a potom otvorí ový program s PDF súborom v prílohe. Odosielanie dokumentov viacerým príjemcom Ak chceme dokument odoslať viacerým príjemcom, môžeme použiť bežný ový program alebo môžeme použiť možnosti hromadnej korešpondencie, kde nám LibreOffice umožní získanie ových adries z adresára, tabuľkového súboru alebo databázy. Hromadnú korešpondenciu LibreOffice na odosielanie ov môžeme použiť dvoma spôsobmi: Použijeme Sprievodcu hromadnou korešpondenciou na vytvorenie a odoslanie dokumentu. Viac informácií sa nachádza v kapitole 11, Používanie hromadnej korešpondencie, v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Dokument vytvoríme v aplikácii Writer bez použitia sprievodcu, a potom použijeme Sprievodcu na odoslanie. V tomto návode opíšeme druhú metódu. Ak chceme Sprievodcu hromadnou korešpondenciou použiť na odoslanie existujúceho dokumentu: 1) Zvolíme Nástroje > Sprievodca hromadnou korešpondenciou. Na prvej strane sprievodcu zvolíme Použiť aktuálny dokument a klikneme na tlačidlo Ďalej. 324

320 Obrázok 271: Výber dokumentu 2) Na druhej strane zvolíme ová správa a klikneme na tlačidlo Ďalej. Obrázok 272: Výber typu dokumentu 3) Na tretej stránke klikneme na tlačidlo Vybrať zoznam adries. Zvolíme požadovaný zoznam adries (aj keď je zobrazený len jeden) a klikneme na tlačidlo OK. Keď požadovaný zoznam adries nie je zobrazený, môžeme ho kliknutím na tlačidlo Pridať nájsť a pridať do zoznamu.) Kapitola 10 Tlač, exportovanie a odosielanie 325

321 Obrázok 273: Výber zoznamu adries 4) Keď sme naspäť na strane Vybrať zoznam adries, klikneme na tlačidlo Ďalej. Na strane Vytvoriť oslovenie zrušíme zaškrtnutie Tento dokument má obsahovať oslovenie. Obrázok 274: Zrušenie oslovenia 5) V ľavom zozname klikneme na bod 8. Uložiť, vytlačiť alebo poslať. V LibreOffice sa zobrazí správa Vytváranie dokumentov, a potom sa zobrazí stránka sprievodcu Uložiť, vytlačiť alebo poslať. 326

322 6) Zvolíme Odoslať hromadný dokument om. Spodná časť stránky sa zmení tak, že zobrazí nastavenia súvisiace s elektronickou poštou. Pozri obrázok ) Zadáme predmet správy a klikneme na Odoslať dokumenty. LibreOffice začne dokumenty odosielať. Obrázok 275: Odosielanie dokumentu vo forme správy elektronickej pošty Elektronické podpisovanie dokumentov Ak chceme elektronicky podpísať dokument, budeme potrebovať osobný kľúč, tiež známy ako certifikát. Osobný kľúč je uložený na počítači ako kombinácia súkromného kľúča, ktorý musí byť držaný v tajnosti, a verejného kľúča, ktorý pri podpisovaní pridáme k dokumentom. Certifikát môžeme získať od certifikačnej autority, čo môže byť súkromná spoločnosť alebo aj inštitúcia štátnej alebo verejnej správy. Pri elektronickom podpisovaní dokumentu sa vypočíta kontrolný súčet z dokumentu a osobného kľúča. Kontrolný súčet a verejný kľúč sa pri podpisovaní uložia spolu s dokumentom. Keď niekto neskôr otvorí dokument na akomkoľvek počítači pomocou niektorej z novších verzií LibreOffice, program znova spočíta kontrolný súčet a porovná ho s uloženým kontrolným súčtom. Ak sú oba rovnaké, program signalizuje, že vidíme pôvodný, nezmenený dokument. Okrem toho, tento program môže zobraziť aj informácie o verejnom kľúči z certifikátu. Môžeme teda porovnať verejný kľúč z dokumentu s verejným kľúčom, ktorý je sprístupnený na webových stránkach certifikačnej autority. Pokiaľ by niekto niečo v dokumente zmenil, elektronický podpis bude narušený. Kapitola 10 Tlač, exportovanie a odosielanie 327

323 V operačných systémoch Windows sú na overenie podpisu použité funkcie systému Windows. V operačných systémoch Solaris a Linux sa používajú súbory, ktoré sú dodávané s programami Thunderbird, Mozilla alebo Firefox. Podrobnejší popis, ako získať a spravovať certifikát a ako overiť podpis, sa nachádza v časti Digitálne podpisy v pomocníkovi LibreOffice. Ak chceme podpísať dokument: 1) Zvolíme Súbor > Elektronické podpisy. 2) Ak sme dokument od poslednej zmeny neuložili, zobrazí sa okno s upozornením. Kliknutím na tlačidlo OK uložíme zmeny. 3) Otvorí sa dialógové okno Elektronické podpisy. Klikneme na Podpísať dokument, čím do dokumentu pridáme svoj verejný kľúč. 4) V dialógovom okne Vybrať certifikát zvolíme certifikát a klikneme na tlačidlo OK, čím sa vrátime do okna Elektronické podpisy. 5) Použitý certifikát sa zobrazí v okne s ikonou vedľa jeho názvu. Táto ikona indikuje stav elektronického podpisu. Ikona s červenou pečaťou ( ) indikuje, že dokument bol podpísaný a že certifikát bol verifikovaný. Ikona so žltým výstražným trojuholníkom, ktorý prekrýva červenú pečať ( ) indikuje, že dokument bol podpísaný, ale že verifikáciu certifikátu nebolo možné vykonať. Ikona so žltým výstražným trojuholníkom ) indikuje neplatnú signatúru. 6) Na záver klikneme na tlačidlo Zatvoriť, čím elektronický podpis použijeme. Ak je dokument podpísaný, v stavovom riadku to indikuje ikona. Ak na ňu dvojklikneme, zobrazí sa certifikát. K dokumentu možno pridať aj viac ako jeden certifikát. Odstránenie osobných údajov Možno budete chcieť zabezpečiť, aby osobné údaje, verzie textu, poznámky, skryté informácie alebo zaznamenané zmeny boli pred odoslaním iným ľuďom alebo pred uložením do súboru PDF z dokumentu odstránené. V položke Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Ochrana > Nastavenia môžeme nastaviť, aby nás LibreOffice upozornil, keď súbory obsahujú určité informácie a aby automaticky pri ukladaní odstránil osobné informácie. Ak chceme odstrániť osobné a niektoré ďalšie údaje zo súboru, prejdeme na Súbor > Vlastnosti. Na karte Všeobecné zrušíme zaškrtnutie políčka Použiť informácie o používateľovi a potom klikneme na tlačidlo Obnoviť. Tým sa odstránia všetky mená vo vytvorených, ako aj upravených poliach, odstránia sa dátumy zmien a tlače, doba úpravy sa nastaví na nulu, dátum vytvorenia sa nastaví na aktuálny dátum a čas a číslo verzie na 1. Ak chceme odstrániť informácie o verziách, buď (a) prejdeme do Súbor > Verzia, v zozname zvolíme požadované verzie a klikneme na tlačidlo Odstrániť, alebo (b) pomocou Súbor > Uložiť ako súbor uložíme s iným názvom. 328

324 Kapitola 11 Obrázky, galéria a písmomaľba

325 Úvod Do dokumentov LibreOffice je možné vkladať súbory s obrázkami, a to fotografie, kresby a naskenované a iné obrázky. Balík LibreOffice umožňuje importovať rôzne vektorové (čiarové kresby) a rastrové formáty súborov. Najbežnejšie používanými formáty súborov sú JPG, PNG, BMP a GIF. Úplný zoznam formátov súborov, ktoré je možné importovať do programu LibreOffice, sa nachádza v prílohe B. Obrázky v LibreOffice môžeme rozdeliť na tri základné druhy: súbory s obrázkami, napríklad fotografie, kresby a naskenované obrázky, kresby vytvorené pomocou kresliacich nástrojov balíka LibreOffice, grafy vytvorené pomocou súčasti balíka LibreOffice nazvanej Chart. Táto kapitola sa zaoberá obrázkami a kresbami. Podrobnejší popis práce s nástrojmi na kreslenie sa nachádza v príručkách Návod na používanie programu Draw (Draw Guide) a Návod na používanie programu Impress (Impress Guide). Pokyny na tvorbu grafov sú uvedené v príručke Návod na používanie programu Calc (Calc Guide). Vkladanie obrázkov do dokumentu Obrázky možno do dokumentu vkladať niekoľkými spôsobmi: vložením súboru s obrázkom, priamo z grafického programu alebo zo skenera, zo súboru uloženého na počítači alebo kopírovaním a vložením z nejakého zdroja zobrazeného na počítači. Vkladanie súboru s obrázkom Ak máme súbor s obrázkom uložený na počítači, môžeme ho do programu LibreOffice vložiť nasledujúcimi spôsobmi: Presúvanie 1) Otvoríme okno prehliadača súborov a nájdeme obrázok, ktorý chceme vložiť. 2) Obrázok uchopíme myšou, presunieme ho do dokumentu LibreOffice a pustíme na mieste, kde má byť zobrazený. Miesto, kam bude obrázok umiestnený, označuje nevýrazná sivá čiarka. Týmto spôsobom obrázok do dokumentu skutočne vložíme, t. j. uložíme v ňom jeho kópiu. Ak chceme namiesto obrázka vložiť iba odkaz, pri presúvaní obrázku podržíme stlačené klávesy Ctrl+Shift. Dialógové okno Vložiť obrázok 1) V dokumente LibreOffice klikneme na miesto, kam má byť obrázok umiestnený. 2) Zvolíme Vložiť > Obrázok > Zo súboru v hlavnej ponuke. 3) V dialógovom okne Vložiť obrázok vyberieme obrázok, ktorý chceme vložiť. V dolnej časti dialógového okna (obrázok 276) sú dve zaškrtávacie polia, Náhľad a Odkaz. Pole Náhľad zaškrtneme vtedy, ak chceme, aby sa v paneli napravo zobrazil náhľad vybraného obrázku, a mohli sme si tak overiť, že sme vybrali správny súbor. Použitie možnosti Odkaz je opísané na strane ) Klikneme na Otvoriť. 330

326 Poznámka Ak zvolíme možnosť Odkaz, po kliknutí na tlačidlo Otvoriť sa zobrazí dialógové okno, v ktorom sa spolu s informáciou, že obrázok nebude v dokumente uložený a že na neho bude len odkazované, zobrazí otázka či namiesto toho nechceme obrázok vložiť. Ak chceme vložiť odkaz, zvolíme Ponechať odkaz, ak nechceme, zvolíme Vložiť grafiku. Ak chceme zabrániť opätovnému zobrazeniu tejto správy, zrušíme zaškrtnutie poľa Spýtať sa pri prepájaní grafiky v dolnej časti správy. Obrázok 276: Dialógové okno Vložiť obrázok Odkazovanie na súbor s obrázkom Ak je v dialógovom okne Vložiť obrázok vybraná možnosť Odkaz, program LibreOffice do dokumentu uloží len odkaz na súbor, ktorý obsahuje obrázok. V dokumente sa obrázok zobrazuje, ale dokument a obrázok zostávajú dvomi samostatnými súbormi a sú prepojené len vtedy, keď dokument otvoríme. Odkazovanie na obrázky má dve výhody a jednu nevýhodu: Výhoda odkazovanie môže zmenšiť veľkosť uloženého dokumentu, pretože samotné súbory s obrázkami v ňom nie sú zahrnuté. Na moderných počítačoch so zodpovedajúcou veľkosťou pamäte veľkosť súborov spravidla nepredstavuje problém, a to ani vtedy, keď dokument obsahuje veľa veľkých obrázkov. V balíku LibreOffice možno pracovať s pomerne veľkými súbormi. Výhoda Súbory s obrázkami môžeme upravovať oddelene, bez toho, aby sme menili dokument. Odkaz na súbor zostáva platný a upravený obrázok sa zobrazí, až dokument nabudúce otvoríme. To môže znamenať veľkú výhodu, ak obrázky (my alebo niekto ďalší, napríklad grafik) aktualizujeme. Nevýhoda Ak dokument pošleme niekomu ďalšiemu alebo ho presunieme na iný počítač, musíme tiež poslať súbory s obrázkami, inak príjemca odkazované obrázky neuvidí. Kapitola 11 Obrázky, galéria a písmomaľba 331

327 Potrebujeme poznať miesto, kde sa obrázky nachádzajú, a musíme informovať príjemcu, kam má obrázky v počítači umiestniť, aby ich dokument našiel. Môžeme napríklad ukladať obrázky do podpriečinku s názvom Obrazky (ktorý sa nachádza v tom istom priečinku ako dokument); príjemca súborov musí umiestniť súbory do podpriečinku s rovnakým názvom a v rovnakej pozícii vzhľadom k dokumentu. Poznámka Ak vkladáme jeden obrázok do dokumentu niekoľkokrát, mohlo by sa zdať výhodné na ne skôr odkazovať ako ich vkladať; to však nie je potrebné, pretože do dokumentu LibreOffice sa vloží len jedna kópia súboru s obrázkom. Vkladanie odkazovaných obrázkov Ak sme pôvodne na obrázky odkazovali, ľahko neskôr môžeme jeden alebo viac z nich vložiť. Vykonáme to nasledovne: 1) Otvoríme dokument a v hlavnej ponuke zvolíme Upraviť > Odkazy. 2) V dialógovom okne Upraviť odkazy (obrázok 277) sa zobrazia všetky odkazované súbory. V zozname Zdrojový súbor vyberieme súbory, ktoré chceme zmeniť z odkazovaných na vložené. 3) Klikneme na tlačidlo Rozpojiť odkaz. 4) Uložíme dokument. Poznámka Opačná zmena, z vložených na odkazované, nie je tak jednoduchá obrázky musíme po jednom odstrániť a znovu vložiť, pritom je vždy potrebné vybrať možnosť Odkaz. Obrázok 277: Dialógové okno Upraviť odkazy Vkladanie obrázkov zo schránky Pomocou schránky je možné do dokumentu LibreOffice kopírovať obrázky z iného dokumentu LibreOffice alebo z iných programov. Urobíme to takto: 1) Otvoríme zdrojový a cieľový dokument. 2) V zdrojovom dokumente kliknutím ľavým tlačidlom myši vyberieme obrázok, ktorý chceme skopírovať. 332

328 3) 4) 5) 6) Stlačíme Ctrl+C, čím obrázok skopírujeme do schránky. Prepneme sa na cieľový dokument. Kliknutím umiestnime kurzor tam, kam chceme obrázok vložiť. Obrázok vložíme stlačením Ctrl+V. Upozornenie Ak aplikáciu, z ktorej sme obrázky skopírovali, zatvoríme ešte pred tým, než obrázky vložíme do cieľového dokumentu, obrázky sa môžu zo schránky stratiť. Vkladanie obrázkov s použitím skenera Pokiaľ máme k počítaču pripojený skener, program LibreOffice môže spustiť aplikáciu na skenovanie a vložiť naskenovanú položku do dokumentu ako obrázok. Ak chceme tento proces spustiť, umiestnime kurzor na miesto, kam chceme obrázok vložiť, a zvolíme Vložiť > Obrázok > Skenovať > Vybrať zdroj. Hoci je tento postup rýchly a jednoduchý, pravdepodobne pomocou neho nezískame kvalitný obrázok so správnou veľkosťou. Lepší výsledok pravdepodobne dosiahneme, keď obrázok naskenujeme a upravíme v grafickom programe ešte pred tým, než ho do balíka LibreOffice vložíme. Vkladanie obrázkov z galérie Galéria umožňuje vytváranie skupín znovupoužiteľných objektov (ako sú obrázky a zvuky), ktoré potom môžeme vkladať do dokumentov. Galéria je k dispozícii vo všetkých súčastiach balíka LibreOffice. Popísaná je aj v časti Správa galérie balíka LibreOffice na strane 365. Objekt z galérie môžeme do dokumentu skopírovať alebo na neho z dokumentu odkázať. Ak chceme vložiť objekt: 1) Zvolíme Nástroje > Galéria alebo klikneme na ikonu Galéria na paneli nástrojov Štandardné (v programoch Writer a Calc) alebo na lište Kresba (v programoch Impress, Writer a Draw). Galéria je dostupná aj v postrannom paneli (v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Postranný panel, a potom v ňom klikneme na záložku Galéria). 2) Zvolíme kategóriu. 3) Jednoduchým kliknutím vyberieme objekt. 4) Obrázok myšou presunieme do dokumentu (obrázok 278). Na objekt môžeme tiež kliknúť pravým tlačidlom myši a zvoliť Vložiť. Následne sa panel nástrojov Formátovanie nahradí panelom Rámec a otvorí sa panel Obrázok (ukotvený k stavovému riadku). Ak chceme vložiť objekt ako odkaz: 1) Zvolíme Nástroje > Galéria a zvolíme kategóriu. 2) Jednoduchým kliknutím vyberieme objekt, potom podržíme kombináciu klávesov Shift a Ctrl a objekt presunieme do dokumentu. Vkladanie obrázkov ako pozadie Ak chceme vložiť obrázok ako pozadie stránky alebo odseku: 1) Zvolíme Nástroje > Galéria a zvolíme kategóriu. 2) Jednoduchým kliknutím vyberieme objekt, klikneme naň pravým tlačidlom myši a zvolíme Vložiť ako pozadie > Stránka alebo Odsek. Kapitola 11 Obrázky, galéria a písmomaľba 333

329 Úprava a umiestnenie obrázkov Balík LibreOffice ponúka veľa nástrojov, ktoré umožňujú zmeniť veľkosť a umiestnenie obrázkov, upraviť ich či zmeniť pomocou filtrov. Možno tiež nastaviť obtekanie textu okolo obrázkov a použiť obrázky ako pozadie alebo ako vodoznak. Tieto nástroje sú opísané v príslušných kapitolách ostatných príručiek. Pokročilé úpravy obrázkov je vhodnejšie vykonať v špecializovanom grafickom programe a v balíku LibreOffice použiť až výsledok, namiesto toho, aby sme používali vstavané nástroje LibreOffice. Obrázok 278: Kopírovanie obrázka z galérie do dokumentu (tlačidlo na skrytie alebo zobrazenie galérie je označené elipsou) Správa galérie balíka LibreOffice Obrázky sú v galérii podľa vzhľadu a obsahu rozdelené do kategórií, ktorými sú napríklad odrážky, šípky, pozadie a ďalšie. Je možné vytvárať nové kategórie a pridávať vlastné obrázky, prípadne využiť rozšírenia, ktoré obsahujú ďalšie obrázky. V zozname na ľavej strane sú uvedené dostupné kategórie. Kliknutím na kategóriu zobrazíme jej obsah v okne galérie. Galériu môžeme zobraziť v režime Zobrazenie s ikonami (obrázok 279) alebo ako Detailné zobrazenie. Môžeme ju skryť alebo zobraziť kliknutím na manipulátor Skryť (podobne ako v prípade ukotvených panelov Navigátor a Štýly a formátovanie). 334

330 V predvolenom nastavení je galéria ukotvená nad pracovnou plochou. Ak sme ju však otvorili v postrannom paneli, tak sa nachádza na pravej strane pracovnej plochy, a to vo vertikálnom usporiadaní. Ak chceme zmeniť jej veľkosť, kurzor umiestnime nad čiaru, ktorá ju oddeľuje od hornej (ľavej, ak sme ju otvorili z postranného panelu) časti pracovnej plochy. Až kurzor zmení podobu na obojsmernú vertikálnu (horizontálnu) šípku, stlačíme ľavé tlačidlo myši a ťaháme smerom nadol (doľava). Podľa toho, ako ťaháme, pracovná plocha mení svoju veľkosť. Rovnako ako iné ukotvené okná aj galériu môžeme uvoľniť, a to tak, že kurzor presunieme nad jej horný okraj, stlačíme kláves Ctrl a dvojklikneme. Galériu ukotvíme rovnakým postupom alebo jej plávajúce okno presunieme k ľubovoľnému okraju okna LibreOffice. Poznámka Vo východiskovej inštalácii môžeme upravovať len kategóriu Moja kategória. Môžeme však pridávať nové kategórie, čo je opísané v časti na strane 368. Uzamknutú kategóriu ľahko rozpoznáme, keď na ňu klikneme pravým tlačidlom. V tomto prípade jedinou dostupnou možnosťou v kontextovej ponuke je položka Vlastnosti. V niektorých inštaláciách, alebo keď LibreOffice spúšťame s administrátorskými právami (neodporúča sa), možno upravovať všetky kategórie. Obrázok 279: Pohľad s ikonami s jednou kategóriou obrázkov galérie (zobrazené z panelu nástrojov) Pridávanie objektov do galérie Obrázky, ktoré často používame (napríklad logo spoločnosti) môžeme do galérie pridať. Neskôr tak tieto obrázky môžeme veľmi jednoducho vložiť do dokumentu. Spôsob 1 (výber súboru alebo súborov) 1) Na karte Súbory klikneme pravým tlačidlom myši na požadovanú kategóriu a zvolíme Vlastnosti v kontextovej ponuke. 2) V dialógovom okne Vlastnosti prejdeme na kartu Súbory. Ak chceme pridať viac súborov: c) Klikneme na tlačidlo Nájsť súbory. d) Otvorí sa dialógové okno Vybrať cestu. Do textového poľa Cesta môžeme priamo zadať cestu k priečinku so súbormi, alebo tento priečinok môžeme vybrať pomocou prehliadača súborov. Kapitola 11 Obrázky, galéria a písmomaľba 335

331 e) Kliknutím na tlačidlo Vybrať spustíme vyhľadávanie. Následne sa v tomto dialógovom okne zobrazí zoznam súborov s obrázkami. Ak chceme zobrazené súbory obmedziť na istý typ, použijeme roletový zoznam Typ súboru. f) Ak chceme pridať všetky súbory zobrazené v zozname, klikneme na Pridať všetko. V opačnom prípade vyberieme súbory, ktoré chceme pridať, a následne klikneme na Pridať (pri výbere súborov podržíme kláves Shift alebo Ctrl). Ak chceme pridať len jeden súbor: a) Kliknutím na tlačidlo Pridať otvoríme dialógové okno Galéria. b) Pomocou jeho ovládacích prvkov nájdeme obrázok, ktorý chceme do kategórie pridať. Vyberieme ho a klikneme na Otvoriť. c) Kliknutím na OK zavrieme okno Vlastnosti. Obrázok 280: Dialógové okno Vlastnosti galérie Spôsob 2 (presunutie) Do galérie môžeme obrázky vložiť aj ich presunutím z dokumentu. 1) Otvoríme dokument obsahujúci obrázky a v galérii vyberieme kategóriu, do ktorej ich chceme pridať. 2) Kurzor umiestnime bez kliknutia nad obrázok. 3) Pokiaľ sa kurzor zmení na symbol ruky, k obrázku je priradený hypertextový odkaz. V tom prípade na obrázok klikneme so stlačeným klávesom Alt, čím ho vyberieme bez toho, aby sme aktivovali odkaz. Ak sa kurzor na symbol ruky nezmení, môžeme obrázok vybrať jednoducho tým, že na neho klikneme. 4) Akonáhle je obrázok vybraný (čo je zrejmé podľa farebných úchytiek okolo neho), uvoľníme tlačidlo myši. Znovu klikneme na obrázok, pričom ľavé tlačidlo myši podržíme stlačené dlhšie ako dve sekundy. Bez toho aby sme tlačidlo myši uvoľnili, obrázok presunieme do galérie. 5) Uvoľníme tlačidlo myši. Odstraňovanie objektov z galérie Ak chceme odstrániť obrázok z kategórie: 1) Pravým tlačidlom myši klikneme na názov súboru s obrázkom alebo na jeho náhľad. 2) Zvolíme Odstrániť v kontextovej ponuke. Zobrazí sa správa so žiadosťou o potvrdenie odstránenia objektu. Klikneme na Áno. Poznámka 336 Ak odstránime názov súboru zo zoznamu v galérii, neodstránime tým súbor uložený na pevnom disku alebo na inom umiestnení.

332 Obrázok 281: Dialógové okno na vytváranie alebo úpravu obrázkových máp Pridávanie nových kategórií do galérie Ak chceme do galérie pridať novú kategóriu: 1) Klikneme na tlačidlo Nová kategória, ktoré sa nachádza nad zoznamom kategórií (obrázok 279). 2) V dialógovom okne Vlastnosti klikneme na záložku Všeobecné a zadáme názov novej kategórie. 3) Následne klikneme na záložku Súbory a do novej kategórie pridáme obrázky skôr opísaným spôsobom. Odstraňovanie kategórií z galérie Ak chceme z galérie odstrániť kategóriu: 1) Zvolíme Nástroje > Galéria. 2) V zozname nájdeme kategóriu, ktorú chceme odstrániť. 3) Pravým tlačidlom myši na ňu klikneme, a potom v kontextovej ponuke zvolíme Odstrániť. Umiestnenie galérie a jej objektov Obrázky a ďalšie objekty zobrazené v galérii sa môžu nachádzať kdekoľvek na pevnom disku počítača, na sieťovom disku alebo na vymeniteľnom zariadení. V zoznamoch v galérii sa zobrazuje umiestnenie každého objektu. Ak do galérie pridáme nové obrázky spôsobom 1, súbory sa nepresunú ani neskopírujú, iba sa pridá odkaz na umiestnenie každého nového objektu. Ak súbory pridáme presunutím (spôsob 2), skopírujú sa do špeciálneho priečinku galérie (s názvom dragdrop), pričom sa pre ne vytvorí názov. Obrázok 282 zobrazuje v detailnom zobrazení dva súbory v kategórii galérie Moja kategória, jeden je uložený v priečinku dragdrop, druhý je odkazom na jeho umiestnenie v súborovom systéme. Kapitola 11 Obrázky, galéria a písmomaľba 337

333 C:\Používatelia\Jozef\Obrázky\kvetinka.pdf Obrázok 282: Kategória so súbormi vloženými presunutím a vloženými ako odkaz Pri tímovej práci môžeme mať prístup do zdieľanej galérie (ktorej obsah nemôžeme meniť, pokiaľ na to nemáme oprávnenie) a aj do vlastnej galérie, do ktorej môžeme objekty pridávať a ktorej objekty môžeme meniť a mazať. Umiestnenie vlastnej galérie je uvedené v Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Cesty. Toto umiestnenie môžeme zmeniť, môžeme však aj skopírovať súbory s galériou (SDV) na iný počítač. Obsah galérie dodávanej s balíkom LibreOffice je uložený inde. Jej umiestnenie nie je možné zmeniť. Vytváranie obrázkových máp V obrázkovej mape sú definované oblasti obrázku (označované ako aktívne oblasti) s hypertextovými odkazmi na webové adresy, iné súbory na počítači alebo na iné časti toho istého dokumentu. Aktívne oblasti sú obrázkovou obdobou textových hypertextových odkazov (ktoré sú opísané v kapitole 12). Ak klikneme na aktívnu oblasť, program LibreOffice otvorí odkazovanú stránku v príslušnom programe (napríklad v predvolenom prehliadači v prípade stránky HTML, v programe LibreOffice Calc v prípade súboru ODS alebo v prehliadači PDF v prípade súboru PDF). Môžeme vytvárať aktívne oblasti rôznych tvarov, pričom k jednému obrázku môžeme priradiť niekoľko aktívnych oblastí. Ak chceme použiť editor obrázkových máp: 1) V dokumente LibreOffice klikneme na obrázok, v ktorom chceme vytvoriť aktívnej oblasti. 2) Zvolíme Upraviť > Obrázková mapa v hlavnej ponuke. Otvorí sa okno Editor obrázkových máp (obrázok 281). 3) Pomocou nástrojov a polí tohto dialógového okna (opísané ďalej) definujeme aktívne oblasti spolu s odkazmi. 4) Kliknutím na ikonu Použiť nastavenie použijeme. 5) Klikneme na ikonu Uložiť, čím obrázkovú mapu uložíme do súboru, a potom dialógové okno zavrieme kliknutím na X na titulnej lište. Hlavnú časť dialógového okna zaberá obrázok, pre ktorý aktívnu oblasť definujeme. Aktívna oblasť je vyznačená čiarou, ktorá znázorňuje tvar oblasti. Panel nástrojov v hornej časti dialógového okna obsahuje nasledujúce nástroje: Tlačidlo Použiť: kliknutím na toto tlačidlo použijeme zmeny. Ikony Otvoriť, Uložiť a Vybrať. Nástroje na kreslenie tvaru aktívnej oblasti: používajú sa rovnako ako zodpovedajúce nástroje na paneli nástrojov Kresba. 338

334 Upraviť body, Presunúť body, Vložiť body, Odstrániť body: pokročilé nástroje na úpravu tvaru aktívnej oblasti v tvare mnohouholníka. Voľbou nástroja Upraviť body aktivujeme ostatné nástroje. Ikona Aktívny: prepína stav vybranej oblasti na aktívnu alebo neaktívnu. Makro: namiesto hypertextového odkazu priradí k aktívnej oblasti makro. Vlastnosti: nastaví vlastnosti hypertextového odkazu a pridá k nemu atribút s názvom. V poliach pod panelom nástrojov pre vybranú aktívnu oblasť zadáme: Adresa: adresa, na ktorú odkazuje hypertextový odkaz. Môžeme tiež odkázať na záložku v dokumente, a to tak, že adresu napíšeme v nasledujúcom formáte: file :///<cesta>/nazov_dokumentu#nazov_zalozky Text : zadáme text, ktorý sa zobrazí, keď nad aktívnu oblasť presunieme kurzor. Rámec: určuje, kde sa má otvoriť cieľ hypertextového odkazu, pričom vyberáme z možností _blank (otvorí sa v novom okne prehliadača), _self (otvorí sa v aktívnom okne prehliadača), _top alebo _parent. Tip Vo väčšine prípadov postačí pre cieľový rámec hodnota _self. Ak to nie je naozaj nevyhnutné, používanie iných volieb sa neodporúča. Použitie nástrojov balíka LibreOffice na kreslenie V balíku LibreOffice možno pomocou nástrojov na kreslenie z obdĺžnikov, kruhov, čiar, textu a ďalších preddefinovaných útvarov vytvárať zložitejšie obrázky, ako napríklad diagramy. Niekoľko grafických objektov môžeme zoskupiť, čím zabezpečíme, že sa nezmení ich vzájomné umiestnenie a ani ich proporcie. Grafické objekty môžeme umiestniť priamo do dokumentu, alebo ich môžeme vložiť do rámca. Nástroje na kreslenie možno tiež použiť na tvorbu popisov fotografií, snímok obrazovky alebo iných ilustrácií, vytvorených v iných programoch. To sa však v programe Writer neodporúča, pretože: Obrázky nemožno zahrnúť do skupiny grafických objektov, preto sa v dokumente nemusí zachovať ich zarovnanie. Ak dokument prevedieme na iný formát, napríklad na HTML, grafické objekty a obrázky nezostanú spojené a uložia sa zvlášť. Všeobecne platí, že ak potrebujeme vytvoriť zložitejšiu kresbu, je vhodné použiť program LibreOffice Draw, ktorý obsahuje oveľa viac možností, napríklad vrstvy, štýly atď. V tejto časti uvádzame postupy, ako sa nástroje na kreslenie používajú v programoch Writer a Calc. Vytváranie grafických objektov Ak chceme používať kresliace nástroje, zobrazíme panel nástrojov Kresba (obrázok 283) tak, že zvolíme Zobraziť > Panely nástrojov > Kresba v hlavnej ponuke. Ak sa chystáme používať kresliace nástroje opakovane, môžeme panel uvoľniť a presunúť ho na obrazovke na miesto, kde sa s ním bude lepšie pracovať. Kapitola 11 Obrázky, galéria a písmomaľba 339

335 1 Vybrať 2 Čiara 3 Obdĺžnik 4 Elipsa 5 Čiara voľnou rukou 9 Útvary symbolov 6 Text 10 Blokové šípky 7 Bubliny 11 Vývojové diagramy 8 Základné útvary 12 Bubliny 13 Hviezdy 14 Body 15 Galéria písmomaľby 16 Zo súboru 17 Vytláčanie Zap/vyp Obrázok 283: Panel nástrojov Kresba Ak chceme použiť kresliaci nástroj: 1) V dokumente klikneme na miesto, kam chceme kresbu ukotviť. V prípade potreby môžeme ukotvenie neskôr zmeniť. 2) Zvolíme nástroj z panelu nástrojov Kresba (obrázok 283). Kurzor myši sa zmení na krížik, čo je kurzor kresliacich nástrojov (pre pravouholníky ním je ). 3) Kurzor presunieme na miesto v dokumente, kde chceme, aby sa kresba zobrazila, a potom stlačením ľavého tlačítka myši a presúvaním kurzora bez jeho pustenia kresbu vytvoríme. Uvoľníme tlačidlo myši. Vybraná kresliaca funkcia zostane aktívna, môžeme preto nakresliť ďalší objekt rovnakého typu. 4) Ak chceme vybranú kresliacu funkciu zrušiť, stlačíme kláves Esc alebo klikneme na ikonu Vybrať (šípka) na paneli nástrojov Kresba. 5) Teraz môžeme zmeniť vlastnosti kresby (farba výplne, druh a hrúbka čiary, ukotvenie a podobne), a to buď pomocou panelu nástrojov Vlastnosti kresby (obrázok 284), alebo pomocou volieb a dialógových okien prístupných po kliknutí pravým tlačidlom myši na kresbu. Nastavenie alebo zmena vlastností kresieb Ak chceme nastaviť vlastnosti kresby pred tým, než ju nakreslíme: 1) Na paneli nástrojov Kresba (obrázok 283) klikneme na nástroj Vybrať. 2) Na paneli nástrojov Vlastnosti kresby (obrázok 284) klikneme na ikonu príslušnej vlastnosti a zvolíme hodnotu, ktorú chceme nastaviť. 3) Dialógové okná umožňujúce podrobnejšie nastavenia zobrazíme tak, že na tomto paneli nástrojov klikneme na ikony Oblasť alebo Čiara. 1 Štýly a formátovanie 2 Čiara 3 Štýl čiary 6 Oblasť 9 Efekty 4 Šírka čiary 7 Štýl oblasti / výplň 1 Zarovnanie 1 3 Štýl Šípky 5 Farba čiary 8 Tieň 1 Usporiadať 2 Obrázok 284: Panel nástrojov Vlastnosti kresby 340

336 Hodnoty, ktoré nastavíme, budú platiť pre aktuálny dokument a reláciu. Nezachovajú sa, keď dokument alebo program Writer zavrieme, a nepoužijú sa v inom dokumente, ktorý otvoríme. Predvolené hodnoty sa použijú pre všetky kresby s výnimkou textových objektov. Ak chceme zmeniť vlastnosti existujúcej kresby: 1) Vyberieme objekt. 2) Pokračujeme spôsobom opísaným vyššie. V prípade grafického objektu môžeme určiť aj umiestnenie a veľkosť, otočenie, skosenie a polomer rohu: 1) Na objekt klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Umiestnenie a veľkosť. Zobrazí sa dialógové okno Umiestnenie a veľkosť. 2) Zvolíme požadované vlastnosti. Zmena veľkosti grafických objektov Veľkosť kresby zmeníme obdobne ako v prípade obrázku. Vyberieme objekt, klikneme na jednu z ôsmich úchytiek po obvode a presunieme ju na nové miesto. Ak chceme pri zmene veľkosti zachovať pomer strán, vyberieme jednu z rohových úchytiek, a následne pri jej presúvaní na nové miesto podržíme stlačený kláves Shift. Ak potrebujeme nastaviť veľkosť objektu presnejšie, v hlavnej ponuke zvolíme Formát > Objekt > Umiestnenie a veľkosť. V dialógovom okne Umiestnenie a veľkosť nastavíme zvlášť šírku a výšku. Keď je zvolená možnosť Zachovať pomer, oba rozmery sa zmenia tak, že sa zachová pomer strán. Zoskupovanie grafických objektov Ak chceme zoskupiť kresby: 1) Vyberieme jeden objekt, potom so stlačeným klávesom Shift kliknutím pridáme ďalšie, ktoré chceme do skupiny zahrnúť. Orámovanie objektov sa pritom prispôsobí, aby obsiahlo všetky vybrané objekty. 2) Následne buď zvolíme Formát > Zoskupiť > Zoskupiť v hlavnej ponuke alebo klikneme pravým tlačidlom myši na jeden z vybraných objektov a zvolíme Zoskupiť > Zoskupiť v kontextovej ponuke. Poznámka Do skupiny kresieb nemožno zahrnúť obrázok, či už vložený, alebo ako odkaz. Použitie písmomaľby Písmomaľba umožňuje vytvárať grafické textové objekty, ktoré dokument spravia atraktívnejším. Môžeme si vybrať z veľkého množstva rôznych nastavení (čiara, oblasť, umiestnenie, veľkosť a ďalšie). Písmomaľba je k dispozícii v každej súčasti balíka LibreOffice, avšak v spôsobe, akými ju každá súčasť zobrazuje, sú drobné rozdiely. Panely nástrojov Písmomaľba Objekty písmomaľby môžeme vytvárať a upravovať pomocou dvoch rôznych panelov nástrojov: Zvolíme buď Zobraziť > Panely nástrojov > Písmomaľba, alebo Zobraziť > Panely nástrojov > Kresba. Kapitola 11 Obrázky, galéria a písmomaľba 341

337 Obrázok 285: Plávajúci panel nástrojov Písmomaľba Ak klikneme na existujúci objekt písmomaľby, panel nástrojov Formátovanie sa zmení a zobrazia sa na ňom možnosti písmomaľby (obrázok 289). Aké prvky lišta obsahuje, závisí na tom, v ktorej súčasti balíka LibreOffice ju používame. Vytváranie objektov písmomaľby 1) Na zvolenom paneli nástrojov klikneme na ikonu Galéria písmomaľby. 2) V Galérii písmomaľby (obrázok 286) vyberieme štýl písmomaľby, a potom klikneme na OK. V dokumente sa zobrazí objekt písmomaľby. Všimnime si farebné štvorčeky pozdĺž okrajov (ktoré indikujú, že je objekt vybraný) a žlté bodky; ich význam je vysvetlený v časti Presun a zmena veľkosti objektov písmomaľby na strane ) Dvojklikneme na objekt a upravíme text písmomaľby (obrázok 287). Vyberieme čierny text Fontwork, ktorý sa zobrazuje cez objekt, a nahradíme ho vlastným textom. 4) Klikneme kamkoľvek na voľné miesto alebo stlačíme kláves Esc, čím zmeny použijeme. Obrázok 286: Galéria písmomaľby 342

338 Obrázok 287: Úprava textu písmomaľby Úprava objektov písmomaľby Akonáhle je objekt písmomaľby vytvorený, môžeme upraviť niektoré jeho vlastnosti. Na to môžeme použiť panel nástrojov Písmomaľba, panel nástrojov Formátovanie alebo možnosti v ponukách, ktoré sú v tejto časti opísané. Ak je vybraný objekt písmomaľby trojrozmerný, môžeme tiež použiť panel nástrojov 3D nastavenia. Použitie panelu nástrojov Písmomaľba Skontrolujeme, či je zobrazený panel nástrojov Písmomaľba, ktorý je zobrazený na obrázku 285. Ak nie je, zvolíme Zobraziť > Panely s nástrojmi > Písmomaľba. Za účelom úpravy objektov písmomaľby môžeme kliknúť na nasledujúce ikony: Tvar písmomaľby: Upraví tvar vybratého objektu. Tvar môžeme zvoliť z palety tvarov. Rovnaká výška písmen písmomaľby: Zmení výšku znakov objektu. Prepína medzi normálnou výškou (niektoré znaky sú vyššie než iné, napríklad veľké písmená, d, h, l a ďalšie) a rovnakou výškou pre všetky písmená. Obrázok 288: Vľavo: bežné písmená; vpravo: rovnaká výška písmen Kapitola 11 Obrázky, galéria a písmomaľba 343

339 Zarovnanie písmomaľby: Zmení zarovnanie znakov. Voľby sú zarovnanie doľava, na stred, zarovnanie doprava, do bloku a roztiahnutie. Zarovnanie textu sa prejaví len vtedy, ak zaberá aspoň dva riadky. V režime Roztiahnuť sa všetky riadky úplne vyplnia. Rozostup znakov písmomaľby: Zmení rozostup znakov a kerning objektu. Vyberieme z možností roletového zoznamu. Použitie panelu nástrojov Formátovanie V tejto časti si ukážeme, ako prispôsobíme niekoľko ďalších vlastností objektov písmomaľby. Klikneme na objekt písmomaľby. Panel nástrojov Formátovanie sa nahradí panelom Vlastnosti kresby, v ktorom sa nachádzajú viaceré možnosti na úpravu objektu. (Panel nástrojov, ktorý je zobrazený na obrázku 289, sa zobrazí, keď použijeme písmomaľbu v programe Writer.) Obrázok 289: Panel nástrojov Vlastnosti kresby pre objekt písmomaľby v programe Writer 344

340 Obrázok zobrazuje plávajúci panel nástrojov. V predvolenom nastavení je ukotvený ako jeden z panelov umiestnených pod hlavnou ponukou. Zobrazený panel bol prispôsobený, aby ukazoval všetky dostupné možnosti; v predvolenom nastavení sa zobrazuje len časť týchto možností. Panel nástrojov Vlastnosti kresby poskytuje široké možnosti, ako objekt prispôsobiť. Tieto možnosti sú rovnaké ako možnosti prispôsobenia iných kresieb. Viac informácií sa nachádza v príručke Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Možnosti na nastavenie obrysov Ikona Čiara: Otvorí dialógové okno s tromi záložkami: Čiara, Štýly čiar, Štýly šípok. Na záložke Čiara upravíme najpoužívanejšie vlastnosti obrysu vybraného objektu písmomaľby, a to tak, že ich zvolíme zo zoznamu vopred definovaných vlastností, ktoré zahŕňajú štýl čiary, farbu čiary a štýly šípky. Na záložkách Štýly čiar a Štýly šípok upravíme vlastnosti štýlov čiary a šípok a definujeme nové štýly. Ikona Štýl šípky: Zvolíme z rôznych štýlov šípok. Pole Štýl čiary: Zvolíme z dostupných štýlov čiar. Pole Šírka čiary: Nastavíme šírku čiary. Pole Farba čiary: Nastavíme farbu čiary. Možnosti na nastavenie výplne Kliknutím na ikonu Oblasť sa otvorí dialógové okno so siedmimi kartami (Oblasť, Tieň, Priehľadnosť, Farby, Prechody, Šrafovanie, Rastrové obrázky). Oblasť: Z daného zoznamu zvolíme výplň vybratého objektu: farbu, raster, prechod alebo vzor šrafovania. Tieň: Nastavíme vlastnosti tieňa vybratého objektu. Priehľadnosť: Nastavíme vlastnosti priehľadnosti vybratého objektu. Farby: Zmeníme existujúce farby alebo pridáme nové farby, ktoré sa zobrazia na záložke Oblasť. Prechody: Zmeníme existujúce prechody alebo pridáme nové prechody, ktoré sa zobrazia na záložke Oblasť. Šrafovanie: Zmeníme existujúce vzory šrafovania alebo pridáme nové vzory šrafovania, ktoré sa zobrazia na záložke Oblasť. Rastrové obrázky: Vytvoríme jednoduché rastrové vzory alebo importujeme rastrový obrázok. Tie potom budú k dispozícii na záložke Oblasť. Polia Štýl oblasti/výplň oblasti: Zvolíme druh výplne vybraného objektu. Ak chceme výplň nastaviť podrobnejšie, použijeme ikonu Oblasť. Možnosti na umiestnenie Ikona Otočiť: Ručne ťahaním myšou vybraný objekt otočíme. Ikona Na popredie: Vybraný objekt presunieme pred text. Ikona Na pozadie: Vybraný objekt presunieme za text. Ikona Zarovnanie: Zmeníme zarovnanie vybraných objektov. Ikona Preniesť do popredia: Presunieme vybrané objekty pred ostatné. Ikona Odsunúť do pozadia: Presunieme vybrané objekty za ostatné. Ikona Zmeniť ukotvenie: Zvolíme jednu z možností ukotvenia: K strane zachová sa umiestnenie objektu vzhľadom k okrajom strany. Objekt sa neposunie, keď pridáme alebo zmažeme text. Kapitola 11 Obrázky, galéria a písmomaľba 345

341 K odseku objekt sa ukotví k odseku a bude sa posúvať s odsekom. Môže byť umiestnený na okraji alebo na inom mieste. K znaku objekt sa ukotví k znaku, ale nie je súčasťou postupnosti znakov. Bude sa posúvať s odsekom, môže byť umiestnený na okraji alebo na inom mieste. Tento spôsob sa podobá na ukotvenie k odseku. Ako znak objekt sa do dokumentu umiestni ako akýkoľvek iný znak, a bude sa posúvať s odsekom, keď pridáme alebo zmažeme text pred objektom. Ikona Zrušiť zoskupenie : Zruší zoskupenie vybraných objektov, takže s nimi bude možné zaobchádzať jednotlivo. Ikona Zoskupiť : Zoskupí vybrané objekty, takže s nimi bude možné zaobchádzať ako s jediným objektom. Použitie možností v ponukách Ak chceme vybrané objekty písmomaľby ukotviť, zarovnať, usporiadať alebo zoskupiť, nastaviť obtekanie textu okolo nich, alebo ich vodorovne alebo zvisle preklopiť, môžeme použiť niektoré voľby v ponuke Formát. Môžeme tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na objekt písmomaľby a tie isté možnosti zvoliť v kontextovej ponuke. Pomocou kontextovej ponuky môžeme tiež rýchlo pristupovať k dialógovým oknám Čiara, Oblasť, Text a Umiestnenie a veľkosť. Dialógové okno Text ponúka pre písmomaľbu iba niekoľko možností, a preto tu nie je opísané. V dialógovom okne Umiestnenie a veľkosť môžeme zadať presné hodnoty týkajúce sa veľkosti a umiestnenia. Podrobnejšie informácie o týchto možnostiach ponúk sa nachádza v príručke Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Použitie panelu nástrojov 3D nastavenia Ak je vybraný objekt písmomaľby trojrozmerný, môžeme použiť možnosti na paneli nástrojov 3D nastavenia. Dvojrozmerný objekt písmomaľby môžeme zmeniť na trojrozmerný (alebo trojrozmerný zmeniť na dvojrozmerný) tak, že klikneme na ikonu Vytláčanie zap/vyp na paneli nástrojov 3D nastavenia. Viac informácií sa nachádza v príručke Návod na používanie programu Draw (Draw Guide). Obrázok 290: Panel nástrojov 3D nastavenia Presun a zmena veľkosti objektov písmomaľby Ak vyberieme objekt písmomaľby, zobrazí sa pozdĺž jeho okrajov osem farebných štvorčekov (označovaných ako úchytky), ako ukazuje obrázok. Presunutím týchto úchytiek zmeníme veľkosť objektu. 346

342 Pri objekte sa zobrazí aj žltá bodka. Môže byť pri okraji objektu alebo kdekoľvek inde: na ukážkovom obrázku sa nachádza napravo. Ak nad túto žltú bodku presunieme kurzor, zmení sa na symbol ruky. Presunutím bodky v niektorom smere objekt zdeformujeme. Ak kurzor presunieme nad inú časť objektu, zmení sa na obvyklý symbol pre presúvanie objektu inam na stranu. Umiestnenie a veľkosť objektu presne nastavíme pomocou dialógového okna Umiestnenie a veľkosť. Kapitola 11 Obrázky, galéria a písmomaľba 347

343 Kapitola 12 Vytvárame webové stránky Ukladáme dokumenty ako súbory HTML

344 Úvod Táto kapitola opisuje, ako v programoch Writer, Calc, Impress a Draw: vytvárať hypertextové odkazy na iné dokumenty, ako napríklad na webové stránky, dokumenty PDF a ďalšie súbory, a ukladať dokumenty ako webové stránky (dokumenty HTML). Keď vytvárame dokument, ktorý chceme uložiť ako webovú stránku, je potrebné mať na pamäti nasledujúce skutočnosti: V dokumente HTML sú hypertextové odkazy aktívne (možno na ne kliknúť), ale iné krížové odkazy vkladané programom LibreOffice aktívne nie sú. Objekt, napríklad obrázok, sa uloží ako samostatný súbor. Ak sme však taký objekt umiestnili do rámca (napríklad s príslušným opisom), neuloží sa a v dokumente HTML a ani sa nezobrazí: namiesto neho sa zobrazí názov rámca. Relatívne a absolútne hypertextové odkazy Hypertextové odkazy uložené v súbore môžu byť buď relatívne alebo absolútne. Relatívny hypertextový odkaz udáva, ako sa na dané miesto dostať z miesta, kde sme teraz (tým sa myslí priečinok, v ktorom je uložený aktuálny dokument), zatiaľ čo absolútny hypertextový odkaz udáva, ako sa tam dostať bez ohľadu na to, odkiaľ začneme. Absolútny odkaz prestane fungovať, keď sa presunie cieľ. Relatívny odkaz prestane fungovať, keď sa zmení umiestnenie východiskového miesta vzhľadom k cieľu. Ak napríklad máme v tom istom priečinku dva tabuľkové zošity, ktoré na seba vzájomne odkazujú, a celý priečinok presunieme na nové miesto, absolútny hypertextový odkaz bude chybný, ale relatívny nie. Ak chceme zmeniť spôsob, akým sú v súbore balíka LibreOffice ukladané hypertextové odkazy, zvolíme Nástroje > Možnosti > Načítať/Uložiť > Všeobecné a zvolíme, či chceme ukladať URL relatívne pri odkazovaní na systém súborov, Internet alebo oboje. Program Calc vždy zobrazí absolútny hypertextový odkaz. Dochádza k tomu aj vtedy, keď sme uložili relatívny hypertextový odkaz, nie je však potrebné sa znepokojovať, lebo táto absolútna adresa cieľa sa zmení, keď súbor presunieme. Poznámka Tip Ak ukladáme odkazy relatívne k súborovému systému a plánujeme stránky nahrať na internet, je potrebné skontrolovať, či máme na počítači rovnakú štruktúru priečinkov ako na webovom serveri. Ak podržíme kurzor nad odkazom, zobrazí sa tip pomocníka s absolútnym odkazom, pretože balík LibreOffice interne používa absolútne názvy ciest. Úplnú cestu a adresu nájdeme iba v súbore, ktorý získame exportom do HTML (uložíme zošit ako súbor HTML). Takýto súbor HTML načítame ako text, alebo ho otvoríme v textovom editore. Vytváranie hypertextových odkazov Ak zadáme text (napríklad adresu webovej stránky alebo URL), ktorý môže byť použitý ako hypertextový odkaz, a potom stlačíme kláves Enter, LibreOffice automaticky hypertextový odkaz vytvorí a použije naň formátovanie textu (zvyčajne farbu a podčiarknutie). Ak sa tak nestane, 350

345 môžeme túto vlastnosť povoliť voľbou Nástroje > Možnosti automatickej opravy > Možnosti v hlavnej ponuke a zvolením možnosti Rozpoznávať URL. Ak nechceme, aby LibreOffice previedol určitý text URL na hypertextový odkaz, zvolíme Upraviť > Späť v hlavnej ponuke, alebo okamžite potom, čo bolo použité formátovanie, stlačíme Ctrl+Z, alebo umiestnime kurzor do hypertextového odkazu, klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Odstrániť hypertextový odkaz. Tip Ak chceme zmeniť farbu hypertextových odkazov, zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Vzhľad, posunieme sa na Nenavštívené odkazy alebo na Navštívené odkazy, zvolíme novú farbu a klikneme na OK. Upozornenie: toto zmení farbu všetkých hypertextových odkazov vo všetkých súčastiach balíka LibreOffice, čo nemusí byť to, čo chceme. V programoch Writer a Calc (ale nie v programoch Draw alebo Impress) môžeme tiež zmeniť znakový štýl Internetový odkaz alebo definovať nový štýl a použiť ho na vybrané odkazy. Používanie Navigátora Hypertextové odkazy je možné vkladať pomocou navigátora, čo je jednoduchý spôsob, ako vkladať odkazy do inej časti toho istého dokumentu. 1) Otvoríme dokument, ktorý obsahuje položky, na ktoré chceme odkázať. 2) Klikneme na ikonu Navigátor alebo zvolíme Zobraziť > Navigátor v hlavnej ponuke, alebo stlačíme kláves F5, čím otvoríme dialógové okno Navigátor. 3) Klikneme na trojuholník napravo od ikony Režim presunutia a zvolíme Vložiť ako hypertextový odkaz (obrázok 291). Ikona Režim presunutia sa zmení podľa toho, aký typ vloženia sme vybrali. V predvolenom stave je ako Režim presunutia zobrazená ikona Hypertextový odkaz. 4) Z roletového zoznamu v dolnej časti navigátora zvolíme dokument, ktorý obsahuje položky, na ktoré chceme odkázať. 5) V zozname okna Navigátor zvolíme položku, ktorú chceme vložiť ako hypertextový odkaz. 6) Túto položku presunieme na miesto v dokumente, kde chceme hypertextový odkaz vytvoriť. Názov položky sa vloží do dokumentu ako aktívny hypertextový odkaz. Obrázok 291: Vkladanie hypertextového odkazu pomocou navigátora Kapitola 12 Vytvárame webové stránky 351

346 Ak vkladáme pomocou navigátora hypertextový odkaz na objekt ako napríklad obrázok, je vhodné, aby text odkazu bol zmysluplný, napríklad Graf tržieb v roku Aby sme to dosiahli, je nutné buď zmysluplne pomenovať objekty a nenechávať im predvolené názvy (napríklad Obrázok6), alebo upraviť názov výsledného odkazu pomocou dialógového okna Hypertextový odkaz, ako je opísané ďalej. Navigátor môžeme použiť aj na to, aby sme hypertextový odkaz preniesli z jedného dokumentu (zdrojového) na určité miesto v inom dokumente (cieľovom). Otvoríme Navigátor v cieľovom dokumente a presunieme položku zo zdrojového dokumentu na miesto, kde chceme, aby sa hypertextový odkaz zobrazil. Použitie dialógového okna Hypertextový odkaz Dialógové okno Hypertextový odkaz môžeme využiť, ak chceme hypertextové odkaz vložiť, alebo ak chceme všetky hypertextové odkazy zmeniť. 1) Vyberieme existujúci text, ktorý chceme použiť ako odkaz. 2) Klikneme na ikonu Hypertextový odkaz na paneli nástrojov Štandardné alebo zvolíme Vložiť > Hypertextový odkaz v hlavnej ponuke, čím otvoríme dialógové okno Hypertextový odkaz (obrázok 292). 3) Na ľavej strane zvolíme jednu zo štyroch kategórií hypertextových odkazov: Internet: hypertextový odkaz odkazuje na webovú adresu, ktorá bežne začína na Pošta a správy: hypertextový odkaz otvára správu elektronickej pošty, pre ktorú je dopredu nastavený určitý príjemca. Dokument: hypertextový odkaz odkazuje na iný dokument alebo na iné miesto v aktuálnom dokumente Nový dokument: hypertextový odkaz vytvára nový dokument. 4) Dialógové okno Hypertextový odkaz sa mení podľa vybraného typu hypertextového odkazu. Aby sme hypertextový odkaz vytvorili, zadáme všetky potrebné podrobnosti. Obrázok 292. Dialógové okno Hypertextový odkaz zobrazujúce detaily odkazov na Internet 352

347 5) Kliknutím na Použiť vytvoríme hypertextový odkaz, dialógové okno Hypertextový odkaz zostane otvorené, a tak umožní vytvoriť ďalšie hypertextové odkazy. 6) Kliknutím na Zatvoriť dialógové okno Hypertextový odkaz zatvoríme. Dialógové okno sa mení podľa toho, akú kategóriu hypertextového odkazu zvolíme v ľavom paneli. Úplný opis všetkých volieb a súvislostí je nad rámec tejto kapitoly. Uvádzame tu teda len súhrn bežne používaných volieb. V prípade hypertextového odkazu Internet zvolíme typ odkazu (web, FTP alebo Telnet) a zadáme požadovanú webovú adresu (URL). V prípade hypertextového odkazu Pošta a správy určíme, či ide o odkaz na poštu alebo na správu systému news, zadáme adresu a v prípade pošty aj predmet. V prípade hypertextového odkazu Dokument určíme cestu k dokumentu (kliknutím na Otvoriť súbor otvoríme prehliadač súborov) alebo ponecháme prázdnu hodnotu, ak chceme, aby odkaz smeroval na rovnaký dokument. Voliteľne určíme cieľ v dokumente (napríklad niektorú snímku). Klikneme na ikonu Cieľ v dokumente, čím otvoríme dialógové okno Cieľ v dokumente, v ktorom môžeme vybrať typ cieľa; ak poznáme názov cieľa, môžeme ho priamo zadať do poľa. V prípade hypertextového odkazu Nový dokument určíme, či má byť novovytvorený dokument okamžite upravený (Upraviť teraz) alebo či sa má len vytvoriť (Upraviť neskôr). Zadáme názov súboru a zvolíme typ dokumentu, ktorý sa má vytvoriť (text, zošit a podobne). Kliknutím na ikonu Vybrať cestu kam sa má súbor uložiť. otvoríme prehliadač súborov a zvolíme, Oblasť Ďalšie nastavenia v pravej dolnej časti dialógového okna je spoločná pre všetky kategórie hypertextových odkazov, hoci niektoré voľby sa viac vzťahujú k určitým typom odkazov. Hodnota Rámec určuje, ako sa hypertextový odkaz otvorí. Týka sa to dokumentov otváraných vo webovom prehliadači. Formulár stanovuje, či má byť odkaz vytvorený ako text, alebo ako tlačidlo. Viac informácií sa nachádza v kapitole 15, Using Forms in Writer, príručky Návod na používanie programu Writer (Writer Guide). Text stanovuje, aký text sa bude zobrazovať používateľovi. Ak nič nezadáme, použije sa ako text odkazu úplná cesta alebo URL. Ak je odkaz relatívny a súbor presunieme, tento text sa nezmení, hoci sa zmení cieľ odkazu. Názov sa týka dokumentov HTML. Určuje text, ktorý sa pridá ako atribút NAME do kódu HTML, ktorý bude predstavovať hypertextový odkaz. Udalosti : kliknutím na túto ikonu otvoríme dialógové okno Priradiť makro, v ktorom zvolíme makro, ktoré sa má spustiť pri kliknutí na odkaz. Viac informácií sa nachádza v kapitole 13, Začíname s makrami. Úprava hypertextových odkazov Ak chceme upraviť existujúci odkaz: 1) Klikneme kamkoľvek do textu hypertextového odkazu. 2) Klikneme na ikonu Hypertextový odkaz na nástrojovej lište Štandardné alebo zvolíme Upraviť > Hypertextový odkaz v hlavnej ponuke alebo klikneme pravým tlačidlom myši a v kontextovej ponuke zvolíme Upraviť hypertextový odkaz. Otvorí sa dialógové okno Hypertextový odkaz. Kapitola 12 Vytvárame webové stránky 353

348 3) Vykonáme požadované zmeny a klikneme na Použiť, čím zmeny uložíme. Dialógové okno Hypertextový odkaz zostane otvorené a môžeme v úprave hypertextových odkazov pokračovať. Po úprave každého odkazu klikneme na Použiť. 4) Až úpravy odkazov dokončíme, klikneme na Zatvoriť. V predvolenom nastavení aktivujeme v balíku LibreOffice hypertextové odkazy pomocou Ctrl+kliknutie. Toto správanie môžeme zmeniť v Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Bezpečnosť > Možnosti, kde zrušíme výber možnosti Na otváranie hypertextových odkazov je potrebný ctrl-klik. Ak sa odkazy majú aktivovať kliknutím, toto nastavenie treba skontrolovať. Odstránenie hypertextových odkazov Z hypertextového odkazu môžeme odstrániť odkaz a ponechať len text tým, že klikneme pravým tlačidlom myši na odkaz a v kontextovej ponuke zvolíme Odstrániť hypertextový odkaz. Niekedy môže byť potrebné znovu nastaviť formátovanie, aby formát tohto textu zodpovedal zvyšku dokumentu. Ak chceme text odkazu alebo tlačidla z dokumentu úplne odstrániť, vyberieme ho a stlačíme klávesu Backspace alebo Delete. Vytváranie webových stránok pomocou Sprievodcu Sprievodca vytvorením webovej stránky umožňuje vytvoriť niekoľko typov štandardných webových stránok a je dostupný vo všetkých súčastiach balíka LibreOffice. Zakaždým, keď otvoríme Sprievodcu vytvorením webovej stránky v niektorej zo súčastí LibreOffice, sa však pred tým, než sa otvorí dialóg sprievodcu, automaticky spustí program Writer. Sprievodca vytvorením webovej stránky sa vzťahuje k programu Writer a je ním bežne používaný na vytváranie webových stránok. 1) Zvolíme Súbor > Sprievodcovia > Webová stránka v hlavnej ponuke, čím otvoríme dialógové okno Sprievodca vytvorením webovej stránky (obrázok 293). Obrázok 293: Úvodná stránka dialógového okna Sprievodca vytvorením webovej stránky 354

349 2) Na prvej stránke sprievodcu zvolíme nastavenie a klikneme na Ďalej>. Ak vytvárame webovú stránku po prvýkrát, jedinou možnosťou je <predvolené>. 3) Vyberieme alebo v dialógu na výber súboru zvolíme dokument, ktorý chceme upraviť. Údaje v poliach Nadpis, Súhrn a Autor sú prevzaté z vlastností dokumentu. Ak je to potrebné, môžeme ich upraviť (obrázok 294). 4) Klikneme na Ďalej > a kliknutím na ikonu s rozvrhnutím vyberieme vzhľad webovej stránky (obrázok 295). Obrázok 294: Strana Dokumenty dialógového okna Sprievodca vytvorením webovej stránky Sprievodca vytvorením webovej stránky Sprievodca vytvorením webovej stránky Obrázok 295: Strana Hlavné rozloženie dialógového okna Sprievodca vytvorením webovej stránky Kapitola 12 Vytvárame webové stránky 355

350 5) Klikneme na Ďalej > a vzhľad prispôsobíme: zvolíme rozlíšenie obrazovky a vyberieme, ktoré údaje sa majú zobrazovať (obrázok 296). 6) Klikneme na Ďalej > a vyberieme štýl stránky. Pomocou roletového zoznamu môžeme voliť rôzne štýly a farebné kombinácie. V dialógových oknách Obrázky pozadia a Sada ikon, otváraných tlačidlami Vybrať, môžeme z Galérie vybrať obrázok pre pozadie stránky a sadu ikon (obrázok 297). Sprievodca vytvorením webovej stránky Obrázok 296: Strana Podrobnosti rozloženia okna Sprievodca vytvorením webovej stránky Obrázok 297: Strana Štýl dialógového okna Sprievodca vytvorením webovej stránky 356

351 7) Klikneme na Ďalej > a zadáme všeobecné informácie o webovej stránke ako názov a HTML metaúdaje (obrázok 298). Obrázok 298: Strana Informácie webovej stránke dialógového okna Sprievodca vytvorením webovej stránky 8) Klikneme na Ďalej > a zvolíme, kam sa má uložiť súbor a prípadne zobrazíme náhľad stránky (obrázok 299). 9) Zadáme informácie o tom, kde chceme novú webovú stránku zverejniť. 10) Kliknutím na Dokončiť uložíme súbor a Sprievodcu vytvorením webovej stránky zavrieme. Obrázok 299: Strana Náhľad dialógového okna Sprievodca vytvorením webovej stránky Kapitola 12 Vytvárame webové stránky 357

352 Ukladanie dokumentov ako webových stránok V balíku LibreOffice je možné ukladať a exportovať existujúce dokumenty vo formáte HTML. Pomocou Sprievodcu vytvorením webovej stránky možno tiež vytvárať niekoľko rôznych typov webových stránok, ako je opísané v časti Vytváranie webových stránok pomocou Sprievodcu na strane 384. Najľahší spôsob, ako vytvoriť dokument HTML, je použiť už existujúci dokument. Predstavu o tom, aký bude vzhľad dokumentu ako webovej stránky, si môžeme urobiť, keď v hlavnej ponuke zvolíme Zobraziť > Rozloženie pre web. Z tohto zobrazenia však nezistíme, ktoré vlastnosti sa vo formáte HTML uložia správne a ktoré nie. O tom, čo je potrebné mať na pamäti pri vytváraní webovej stránky z dokumentu, pojednáva časť Úvod na strane 379. Dokumenty programu Writer Jedna webová stránka Ak chceme dokument uložiť ako jedinú webovú stránku (formát HTML), zvolíme Súbor > Uložiť ako v hlavnej ponuke a ako typ súboru určíme HTML dokument (Writer) alebo zvolíme Súbor > Exportovať a ako typ súboru určíme formát XHTML. Poznámka Program Writer nenahradí viac medzier v pôvodnom dokumente kódom HTML pre nezalomiteľné medzery. Ak chceme mať v súbore HTML alebo na webovej stránke medzery navyše, je nutné v LibreOffice vložiť nezalomiteľné medzery. To dosiahneme tým, že stlačíme Ctrl+medzerník namiesto obyčajného stlačenia medzerníka. Sada webových stránok Program Writer umožňuje uložiť rozsiahly dokument ako sadu webových stránok (súborov HTML) vrátane stránky s obsahom. 1) Určíme, ktoré nadpisy by mali znamenať začiatok novej stránky, a overíme si, či všetky tieto nadpisy majú rovnaký štýl odseku (napríklad Nadpis 1). 2) Zvolíme Súbor > Odoslať > Vytvoriť HTML dokument v hlavnej ponuke, čím otvoríme dialógové okno Meno a cesta HTML dokumentu (obrázok 300). 3) Zadáme názov súboru, pod ktorým chceme stránky uložiť. 4) V rozbaľovacom zozname v dolnej časti dialógového okna určíme, ktorý štýl značí novú stránku (napríklad Nadpis 1). 5) Kliknutím na Uložiť vytvoríme viacstránkový dokument HTML. Výsledné súbory HTML zodpovedajú štandardu HTML 4 Transitional. 358

353 Obrázok 300. Vytváranie sady webových stránok z jedného dokumentu Zošity programu Calc V programe Calc môžeme ukladať súbory ako dokumenty HTML tak, že zvolíme Súbor > Uložiť ako v hlavnej ponuke a ako typ súboru vyberieme formát HTML dokument (Calc). Podobá sa to postupu Jedna webová stránka na strane 388. Ak súbor obsahuje viac hárkov a webovú stránku vytvárame pomocou Sprievodcu vytvorením webovej stránky (kapitola Vytváranie webových stránok pomocou Sprievodcu na strane 384), v súbore HTML budú jednotlivé hárky nasledovať za sebou. V hornej časti dokumentu budú umiestnené odkazy na jednotlivé hárky. Program Calc tiež umožňuje vložiť odkazy priamo do zošita pomocou dialógového okna Hypertextový odkaz. Viac informácií sa o hypertextových odkazoch nachádza v kapitole Vytváranie hypertextových odkazov na strane 379. Prezentácie programu Impress Poznámka Pri ukladaní webových stránok vo formáte HTML sa nezachovávajú animácie ani prechody snímok. Prezentácie programu Impress nemožno vo formáte HTML uložiť, je nutné ich ako dokumenty HTML exportovať. V ktoromkoľvek kroku nasledujúceho postupu môžeme kliknúť na Vytvoriť. V tom prípade sa webová stránka vytvorí s použitím predvoleného nastavenia, ktoré sme nezmenili. 1) Zvolíme Súbor > Exportovať v hlavnej ponuke a určíme názov súboru a umiestnenie, kam chceme webovú verziu prezentácie uložiť. 2) Ako typ súboru vyberieme HTML dokument (Impress) a klikneme na Uložiť, čím otvoríme dialógové okno Exportovať HTML (obrázok 301). 3) Na strane Priradiť návrh môžeme zvoliť, či vytvoríme nový návrh, či vyberieme existujúci návrh alebo či odstránime existujúci návrh. Zvolíme Nový návrh alebo Existujúci návrh a Kapitola 12 Vytvárame webové stránky 359

354 klikneme na Ďalej >>. Ak sme predtým návrh webovej stránky neuložili, nie je voľba Existujúci návrh k dispozícii. Nový návrh na ďalších stranách sprievodcu bude vytvorený nový návrh. Existujúci návrh zo zoznamu návrhov sa načíta existujúci návrh, ktorý sa použije v nasledujúcich krokoch. V poli so zoznamom sa zobrazia všetky existujúce návrhy. Odstrániť návrh odstráni vybraný návrh zo zoznamu. Ak návrh odstránime, odstránime iba informácie o návrhu. Exportovaný súbor tým odstránený nebude. Obrázok 301: Dialógové okno Exportovať HTML strana Priradiť návrh Obrázok 302: Dialógové okno Exportovať HTML strana Druh publikácie 4) Pre webové stránky zvolíme Druh publikácie (obrázok 302), a potom klikneme na Ďalej >>. Druh publikácie stanovuje základné nastavenie vykonávaného exportu. Voľby sú: Štandardný HTML formát z exportovaných stránok sa vytvoria štandardné HTML stránky. 360

355 Štandardný HTML s rámcami vytvoria sa štandardné HTML stránky s rámcami. Exportované stránky budú umiestnené v hlavnom rámci, v ľavom rámci bude zobrazený obsah v podobe hypertextových odkazov. Automaticky vytvorí sa predvolená HTML prezentácia určená pre informačný kiosk, v ktorej sa budú po stanovenom čase snímky automaticky meniť. WebCast v exporte pre WebCast sa vytvoria automatické skripty používajúce jazyky Perl alebo ASP. To umožní prednášajúcemu (napríklad v telefonickej konferencii, pri ktorej sa používa prezentácia na Internete) meniť snímky, ktoré majú poslucháči zobrazené vo webových prehliadačoch. Viac informácií o možnostiach dostupných na tejto stránke obsahuje pomocník, ktorý otvoríme kliknutím na Pomocník. 5) Pre webové stránky nastavíme možnosti Uložiť obrázky ako, Rozlíšenie monitora a Efekty (obrázok 303), a potom klikneme na Ďalej >>. Možnosti na tejto stránke dialógového okna Exportovať HTML sú: Uložiť obrázky ako určuje formát obrázkov. Je tiež možné stanoviť, ako budú exportované obrázky komprimované. Rozlíšenie monitora určuje rozlíšenie cieľovej obrazovky. V závislosti na vybranom rozlíšení sa obrázky zobrazia zmenšené. Možno nastaviť zmenšenie až 80% pôvodnej veľkosti. Pri výbere rozlíšenia je potrebné vziať do úvahy, aké rozlíšenie bude používať väčšina tých, ktorí si budú stránky prezerať. Ak určíme vysoké rozlíšenie, potom bude musieť užívateľ so stredným rozlíšením monitora používať posúvače, aby zobrazil celý snímok, čo najskôr nebude žiaduce. Efekty určuje, či sa exportujú súbory so zvukmi použitými ako efekt pri prechode snímok a či sa exportujú skryté snímky. Viac informácií o možnostiach dostupných na tejto stránke obsahuje pomocník, ktorý otvoríme kliknutím na Pomocník. Obrázok 303: Dialógové okno Exportovať HTML obrázky a rozlíšenie monitora 6) Vyplníme jednotlivé položky v časti Informácia pre titulnú stránku, ktoré sa použijú vo webovej verzii prezentácie (obrázok 304). Titulná stránka bežne obsahuje meno, ovú adresu a domovskú stránku autora, pridať môžeme ďalšie doplňujúce informácie. Táto strana nie je k dispozícii, ak sme predtým zvolili, že titulná stránka sa nebude vytvárať, alebo sme vybrali druh publikácie Automaticky alebo WebCast. Kapitola 12 Vytvárame webové stránky 361

356 Obrázok 304: Dialógové okno Exportovať HTML Informácia pre titulnú stránku 7) Ak chceme vytvoriť hypertextový odkaz na stiahnutie súboru s kópiou prezentácie, zvolíme Odkaz na kópiu originálnej prezentácie, a potom klikneme na Ďalej >>. 8) Na strane Vybrať štýl tlačidla z dostupných návrhov vyberieme štýl tlačidiel, ktoré sa použijú na webových stránkach (obrázok 305), a potom klikneme na tlačidlo Ďalej >>. Ak nevyberieme štýl tlačidiel, vytvorí sa textová navigácia. Táto strana nie je k dispozícii, ak sme predtým vybrali druh publikácie Automaticky alebo WebCast. 9) Na strane Vybrať farebnú schému, určíme farby, ktoré budú pre stránku použité (obrázok 306). Ide napríklad o farebnú schému a farby textu a pozadia. Táto strana nie je k dispozícii, ak sme predtým vybrali druh publikácie Automaticky alebo WebCast. Obrázok 305: Dialógové okno Exportovať HTML strana so štýlmi tlačidiel 362

357 Obrázok 306: Dialógové okno Exportovať HTML strana s nastaveniami farieb 10) Klikneme na Vytvoriť. 11) Ak sme pre webové stránky vytvorili nový návrh, zadáme jeho názov a klikneme na Uložiť. Poznámka Podľa veľkosti prezentácie a počtu súborov, ktoré obsahuje, sa pri exporte HTML vytvorí niekoľko súborov HTML, JPG a GIF. Ak exportovanú stránku ukladáme napríklad na pracovnú plochu a nie do špecifického priečinku, jednotlivé súbory HTML a obrázky plochu zaplnia. Je preto vhodné vytvoriť priečinok, ktorý bude obsahovať všetky súbory vytvorené pre webovú verziu prezentácie. Dokumenty programu Draw Dokumenty programu Draw nemožno uložiť vo formáte HTML, je potrebné ich ako dokumenty HTML exportovať. Exportovanie kresieb ako webových stránok je podobné ako exportovanie prezentácií z programu Impress. Zvolíme Súbor > Exportovať a ako typ súboru zvolíme HTML dokument (Draw). Potom postupujeme rovnako ako pri exportovaní prezentácií z programu Impress. Kapitola 12 Vytvárame webové stránky 363

358 Kapitola 13 Začíname s makrami Používanie záznamu makier a viac

359 Úvod Makro LibreOffice je postupnosť príkazov alebo stlačení klávesov, uložená za účelom neskoršieho použitia. Príkladom jednoduchého makra môže byť makro, ktoré napíše adresu autora. Makrojazyk LibreOffice je veľmi flexibilný a umožňuje automatizáciu jednoduchých, ale aj zložitých úloh. Makrá sú veľmi užitočné vtedy, keď potrebujeme rovnakú úlohu rovnakým spôsobom mnohokrát zopakovať. Makrá LibreOffice sú obvykle napísané v jazyku, ktorý sa nazýva LibreOffice Basic, čo sa niekedy jednoducho skracuje na Basic. Z uhla pohľadu jazyka Basic makro nie je ničím iným ako jeho podprogram (funkcia). Aj keď sa Basic a tvorba makier naučiť dajú, pre začiatočníka môže byť ich písanie celkom od začiatku pomerne náročné. Obvyklou metódou ako začať je použitie a úprava makier, ktoré napísal niekto iný, alebo použitie záznamu makier, ktorý zaznamená a uloží postupnosť stlačení klávesov na neskoršie použitie. Väčšina úloh sa v LibreOffice vykonáva na základe odosielania príkazov (angl. dispatching a command) v rámci jeho príkazovej infraštruktúry (angl. dispatch framework), ktoré sú prijímané a vykonávané. Záznam makier pracuje na základe zaznamenávania odoslaných príkazov (pozri časť Príkazová infraštruktúra na strane 406). Moje prvé makro Pridanie makra Pri učení programovania v makrojazyku môže na začiatku pomôcť, ak si nájdeme a použijeme vhodné existujúce makro. V tejto časti predpokladáme, že chceme použiť makro, ktoré nám niekto poslal elektronickou poštou, našli sme ho na webovej stránke alebo prípadne v knihe. V tomto príklade použijeme makro, ktoré je uvedené vo výpise 1. Najskôr treba vytvoriť knižnicu a modul, kam makro uložíme; podrobnosti nájdeme v časti Usporiadanie makier na strane 407. Pomocou nasledujúcich úkonov vytvoríme knižnicu na uloženie makra: 1) V hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Makrá > Usporiadať makrá > LibreOffice Basic, čím otvoríme okno Makrá LibreOffice Basic(obrázok 307). 2) Klikneme na Organizátor, čím otvoríme okno Organizátor Makier LibreOffice Basic (obrázok 308). V ňom zvolíme kartu Knižnice. 3) V zozname Umiestnenie zvolíme položku Moje makrá a dialógové okná, čo je štandardné miesto na ukladanie makier. 4) Kliknutím na Nový otvoríme okno Nová knižnica. 5) Zadáme názov knižnice, napríklad KniznicaTest a klikneme na OK. 6) Potom prejdene na kartu Moduly. 7) V zozname Modul otvoríme položku Moje makrá a v nej práve vytvorenú knižnicu KniznicaTest. V nej už existuje položka Module1, kam môžeme makro uložiť. Prípadne môžeme stlačením Nový v knižnici vytvoriť iný modul. Výpis 1: Jednoduché makro, ktoré nás pozdraví Sub MakroAhoj Print "Ahoj" End Sub 366

360 Obrázok 307: Dialógové okno Makrá LibreOffice Basic Obrázok 308: Dialógové okno Organizátor Makier LibreOffice Basic Kapitola 13 Začíname s makrami 367

361 Obrázok 309: Okno integrovaného vývojového prostredia makier 8) Zvolíme Module1 alebo novovytvorený modul a klikneme na Upraviť, čím sa otvorí okno integrovaného vývojového prostredia (angl. Integrated Development Environment, IDE) (obrázok 309). IDE je textový editor začlenený do LibreOffice, ktorý umožňuje vytváranie a úpravu makier. 9) Nový modul po vytvorení obsahuje len poznámku a jedno prázdne makro s názvom Main, ktoré nerobí nič. 10) Nové makro pridáme buď pred Sub Main alebo za End Sub. Výpis 2 zobrazuje makro, ktoré bolo pridané pred Sub Main. 11) Klikneme na ikonu Kompilovať, ktorá sa nachádza na paneli nástrojov Makro, čím makro preložíme. 12) Potom makro MakroAhoj spustíme tak, že do neho umiestnime textový kurzor a následne buď na paneli Makro klikneme na ikonu Spustiť BASIC alebo stlačíme kláves F5. Objaví sa malé dialógové okno s textom Ahoj. Ak sa textový kurzor nenachádza vo vnútri podprogramu (funkcie), otvorí sa dialógové okno, v ktorom môžeme vybrať makro na spustenie. 13) Kliknutím na tlačidlo OK okno zavrieme. 14) Ak sa v module nachádza viacero makier a chceme spustiť jedno z nich, môžeme tiež kliknúť na ikonu Vybrať makro na štandardnom paneli nástrojov alebo v hlavnej ponuke zvolíme možnosť Nástroje > Makrá > Usporiadať makrá > LibreOffice Basic. 15) Potom vyberieme požadované makro a klikneme na Spustiť. 368

362 Výpis 2: Module1 po pridaní nového makra. REM ***** BASIC ***** Sub MakroAhoj Print "Ahoj" End Sub Sub Main End Sub Záznam makra Ak máme opakovane do dokumentu vkladať tú istú informáciu, môžeme ju po prvom vložení skopírovať do schránky, odkiaľ ju v prípade potreby opakovane vložíme na požadované miesto. Pokiaľ však do schránky uložíme niečo iné, jej obsah sa zmení. To znamená, že informáciu musíme opäť zadať. Tento problém môžeme vyriešiť tak, že vytvoríme makro, ktoré požadovanú informáciu vloží. Poznámka Pre niektoré typy informácií, ktoré by sme chceli opakovane vkladať, je možno vhodnejšie vytvoriť súbor s automatickým textom. Viac informácií nájdeme v knihe Návod na používanie programu Writer (Writer Guide) v kapitole 3, Práca s textom. 1) Zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Pokročilé v hlavnej ponuke a povolíme záznam makier zaškrtnutím atribútu Povoliť záznam makier. Štandardne je táto funkcionalita po nainštalovaní LibreOffice vypnutá. 2) Záznam makra spustíme zvolením Nástroje > Makrá > Nahrať Makro v hlavnej ponuke. Otvorí sa malé okienko, ktoré indikuje, že prebieha záznam makra. 3) Počas záznamu vložíme požadované informácie alebo vykonáme vhodnú postupnosť operácií. Ako príklad môžeme napísať svoje meno. 4) Záznam makra ukončíme kliknutím na tlačidlo Zastaviť nahrávanie v okienku indikujúcom nahrávanie. Otvorí sa okno Makrá LibreOffice Basic (obrázok 307 na strane 397). 5) V ňom otvoríme kontajner s knižnicami Moje makrá. 6) V kontajneri Moje makrá nájdeme knižnicu Standard. Upozorňujeme, že každý kontajner obsahuje knižnicu Standard. 7) Zvolíme knižnicu Standard a klikneme na Nový modul, čím vytvoríme nový modul, v ktorom bude makro uložené. Týmto sa otvorí okno Nový modul (obrázok 310). Obrázok 310: Dialógové okno Nový modul 8) V ňom zadáme opisný názov nového modulu, ako napríklad Zaznamenane, a kliknutím na OK ho vytvoríme (v názvoch modulov nepoužívame diakritiku). Zadaný názov sa objaví v okne Makrá LibreOffice Basic v knižnici Standard. Kapitola 13 Začíname s makrami 369

363 9) Do textového poľa Názov makra zadáme názov práve zaznamenaného makra, napríklad VlozitMojeMeno. 10) Kliknutím na OK nové makro uložíme a okno zatvoríme. 11) Pokiaľ sme podrobne postupovali podľa horeuvedeného postupu, v knižnici Standard teraz máme modul s menom Zaznamenane, ktorý obsahuje makro VlozitMojeMeno. Poznámka LibreOffice pri vytvorení nového modulu do neho automaticky vloží makro s názvom Main. Spustenie makra 1) V hlavnej ponuke zvolíme Nástroje > Makrá > Spustiť makro, čím otvoríme okno Výber makier (obrázok 311). 2) Vyberieme napríklad novovytvorené makro VlozitMojeMeno a klikneme na Spustiť. 3) Alternatívnou možnosťou je otvorenie okna Makrá LibreOffice Basic zvolením Nástroje > Makrá > Usporiadať makrá > LibreOffice Basic v hlavnej ponuke, v ktorom makro vyberieme a klikneme na Spustiť. Obrázok 311: Dialógové okno Výber makier Zobrazenie a úprava makier Makrá zobrazíme alebo aj upravíme nasledujúcim spôsobom: 1) Zvolením Nástroje > Makrá > Usporiadať makrá > LibreOffice Basic v hlavnej ponuke otvoríme okno Makrá LibreOffice Basic. 2) Zvolíme novovytvorené makro (VlozitMojeMeno) a klikneme na Upraviť, čím otvoríme vývojové prostredie (IDE) jazyka Basic. Makro VlozitMojeMeno je zobrazené vo výpise 3. Nie je to až také zložité, ako na prvý pohľad vyzerá. Treba sa však zopár vecí naučiť, čo veľmi porozumeniu makier pomôže. Začneme popisom prvkov, ktoré sa nachádzajú v hornej časti výpisu. Výpis 3: Vytvorené makro VlozitMojeMeno" REM ***** Sub Main BASIC ***** End Sub Sub VlozitMojeMeno 370

364 rem rem define variables (prekl. definícia premenných) dim document as object dim dispatcher as object rem rem get access to the document (prekl. získanie prístupu k dokumentu) document = ThisComponent.CurrentController.Frame dispatcher = createunoservice("com.sun.star.frame.dispatchhelper") rem dim args1(0) as new com.sun.star.beans.propertyvalue args1(0).name = "Text" args1(0).value = "Zadané meno autora" dispatcher.executedispatch(document, ".uno:inserttext", "", 0, args1()) end sub Poznámky REM Poznámky v jazyku Basic začínajú kľúčovým slovom REM, čo je skratka slova remark (poznámka). Všetok text za REM na danom riadku je ignorovaný. Alternatívne môžeme poznámku začať aj znakom apostrof ('). LibreOffice Basic nerozlišuje malé a veľké písmená, a tak poznámku môžeme začať rovnako pomocou REM, Rem, alebo rem. Ak však využívame symbolické konštanty definované aplikačným rozhraním (angl. Application Programming Interface, API), je lepšie predpokladať, že sa v ich názvoch malé a veľké písmená rozlišujú. Symbolické konštanty sú pokročilejšia téma a v tomto návode sa im nevenujeme, lebo pri zázname makier v LibreOffice sa s nimi nestretneme. Definovanie podprogramov pomocou SUB Jednotlivé makrá sú uložené ako podprogramy jazyka Basic, ktoré začínajú kľúčovým slovom SUB a končia kľúčovým slovo END SUB. Kód začína definíciou podprogramu (makra) s názvom Main (prekl. Hlavný), ktorý je prázdny a nerobí nič. Za ním nasleduje podprogram (makro) VlozitMojeMeno, ktorý obsahuje nami vytvorený kód. Poznámka LibreOffice pri vytváraní nového modulu vždy vytvorí prázdny podprogram Main. Niektoré pokročilé témy o programovaní v jazyku Basic sú síce mimo rozsahu tohto manuálu, nemusí však byť na závadu, ak o nich budeme vedieť: Makro možno napísať aj tak, že podprogramu, ktorý ho definuje, odovzdáme požadované parametre. Tieto parametre sa nazývajú argumenty. Zaznamenané makrá však žiadne argumenty neprijímajú. Iným typom podprogramov sú funkcie. Funkcia je taký podprogram, ktorý vracia hodnotu. Funkcie definujeme pomocou kľúčového slova FUNCTION na jej začiatku. Zaznamenané makrá vytvárajú podprogramy, ktoré nie sú funkciami. Definovanie premenných pomocou Dim Ak to potrebujeme, informáciu si môžeme zapísať na kus papiera, aby sme sa naň mohli neskôr pozrieť. Premenná, podobne ako tento kus papiera, obsahuje informáciu, ktorú môžeme neskôr zmeniť alebo si ju prečítať. Premenné v jazyku Basic definujeme pomocou kľúčového slova Dim. Dim pôvodne znamenalo Dimension (rozmer) a používalo sa na zadávanie počtu prvkov poľa (premennej s viacerými prvkami). Dnes sa však používa aj na definovanie premenných s jedinou hodnotou. Kapitola 13 Začíname s makrami 371

365 V makre VlozitMojeMeno sú premenné document (dokument) a dispatcher (dispečer) definované ako premenné typu object (objekt). Iné obvyklé typy premenných sú string (textový reťazec), integer (celé číslo) a date (dátum). Tretia premenná s menom args1 je pole prvkov, ktoré predstavujú hodnoty vlastností. Premenná typu pole môže uchovávať viacero hodnôt, ktoré by sme mohli prirovnať viacerým stranám v jednej knihe. Prvky poľa sú obvykle číslované od nuly. Číslo v zátvorke určuje najvyššie číslo, ktoré môžeme použiť pri pristupovaní k prvkom poľa. V našom prípade to je jeden prvok s číslom 0. Vysvetlenie kódu makra V tejto časti si vysvetlíme význam jednotlivých príkazov v zdrojovom kóde makra VlozitMojeMeno. Možno, že vysvetlenie nebude dostatočne podrobné na úplné pochopenie detailov, veríme však, že poskytne predstavu o tom, ako makrá pracujú. Sub VlozitMojeMeno Definuje začiatok makra dim document as object Definuje premennú dim dispatcher as object Definuje premennú document = ThisComponent.CurrentController.Frame Objekt ThisComponent sprístupňuje aktuálny dokument. CurrentController (prekl. aktuálny ovládač) je prvok, ktorý sprístupňuje službu, ktorá riadi prácu s dokumentom. Napríklad, ak píšeme, ovládač CurrentController zaznamenáva znaky, ktoré zadávame. CurrentController potom zmeny odosiela rámcu (angl. frame) dokumentu. Frame je vlastnosť ovládača, ktorá sprístupňuje hlavný rámec (zobrazenú časť) dokumentu. Preto premenná s menom document odkazuje na rámec dokumentu, ktorý prijíma odoslané príkazy. dispatcher = createunoservice("com.sun.star.frame.dispatchhelper") Väčšina úloh sa v LibreOffice vykonáva prostredníctvom odosielania (angl. dispatching) príkazov. Odosielacia služba (dispatch helper) LibreOffice, vykoná väčšinu práce v makrách, súvisiacej s odosielaním. Metóda CreateUnoService prijíma názov tejto služby a snaží sa vytvoriť jej inštanciu. Po vykonaní premenná dispatcher obsahuje referenciu na DispatchHelper. dim args1(0) as new com.sun.star.beans.propertyvalue Deklaruje pole vlastností. Každá vlastnosť má názov a hodnotu. Inými slovami, je to pár názov/hodnota. Toto vytvorené pole má len jednu vlastnosť s indexom 0. args1(0).name = "Text" args1(0).value = "Zadané meno autora" Vlastnosti priraďuje názov Text a hodnotu Zadané meno autora, čo je text, ktorý bol zadaný počas záznamu makra. dispatcher.executedispatch(document, ".uno:inserttext", "", 0, args1()) Tu sa vykoná vlastné vkladanie textu. Odosielacie služba (dispatch helper) pošle odosielané údaje rámcu dokumentu (uloženom v premennej s menom document) pomocou príkazu uno:inserttext. Opis nasledujúcich dvoch argumentov, názvu rámca a atribútov vyhľadávania, v tomto návode vynecháme. Posledný argument je pole hodnôt vlastností, ktoré sa majú použiť pri vykonaní príkazu InsertText. end sub Posledný riadok kódu podprogram ukončuje. 372

366 Vytvorenie makra Keď chceme zaznamenávaním vytvoriť makro, ešte predtým, ako začneme, si treba položiť dve otázky: 1) Môže byť úloha zapísaná ako jednoduchá postupnosť príkazov? 2) Môžeme jednotlivé kroky usporiadať tak, aby posledný príkaz ponechal kurzor pripravený pre ďalšie príkazy alebo pre zadávanie textu? Príklad zložitejšieho makra Bežnou úlohou je kopírovanie oblasti s viacerými riadkami a stĺpcami z webovej stránky a ich vloženie do textového dokumentu vo forme tabuľky: 1) Údaje z webovej stránky skopírujeme do schránky. 2) Aby sme sa vyhli neočakávanému formátovaniu a nevhodnému písmu, údaje vložíme ako neformátovaný text. 3) Vložený text upravíme tak, aby stĺpce boli oddelené tabulátormi, čo nám umožní, aby sme na konverziu údajov do tabuľky použili nástroj Tabuľka > Previesť > Previesť text na tabuľku v hlavnej ponuke. S oboma vyššie uvedenými otázkami na mysli sa teraz pozrime na text a posúďme, či makro na jeho formátovanie dokážeme zaznamenať. Príklad kopírovaných údajov predstavuje konštanty použité v aplikačnom rozhraní (API) nejakej webovej služby (obrázok 312). V prvom stĺpci je uvedený názov konštanty, pričom za ním nasledujú znaky medzera a tabulátor. Na konci každého riadku sú dve medzery. Prvý stĺpec vytvorenej tabuľky má obsahovať uvedenú číselnú hodnotu, v druhom má byť názov a v treťom popis. Takúto konverziu môžeme spraviť vcelku jednoducho pre všetky riadky okrem riadkov DONTKONW a NORMAL, ktoré numerickú hodnotu neobsahujú. Tieto hodnoty však môžeme zadať manuálne. DONTKNOW The font weight is not specified/known. THIN specifies a 50% font weight. ULTRALIGHT specifies a 60% font weight. LIGHT specifies a 75% font weight. SEMILIGHT specifies a 90% font weight. NORMAL specifies a normal font weight. SEMIBOLD specifies a 110% font weight. BOLD specifies a 150% font weight. ULTRABOLD specifies a 175% font weight. BLACK specifies a 200% font weight. Obrázok 312: Príklad kopírovaných údajov Údaje môžeme prispôsobiť viacerými spôsobmi. V nižšie uvedenom príklade použijeme stláčanie klávesov klávesnice, pričom predpokladáme, že na začiatku je kurzor na začiatku riadku s textom THIN. 1) Zvolíme Nástroje > Možnosti > LibreOffice > Pokročilé v hlavnej ponuke a povolíme záznam makier zaškrtnutím atribútu Povoliť záznam makier. Štandardne je táto funkcionalita po nainštalovaní LibreOffice vypnutá. Kapitola 13 Začíname s makrami 373

367 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Záznam makra spustíme zvolením Nástroje > Makrá > Nahrať Makro v hlavnej ponuke. Stlačíme Ctrl+šípka vpravo, čím sa kurzor presunie na začiatok slova specifies. Dvakrát stlačíme Backspace, čím odstránime tabulátor a medzeru. Stlačíme Tab, čím za názvom konštanty pridáme tabulátor. Stlačíme Delete, čím odstránime malé písmeno s, a potom stlačíme Shift+S, čím pridáme veľké S. Dvakrát stlačíme Ctrl+šípka vpravo, čím kurzor presunieme na začiatok čísla. Stlačíme Ctrl+Shift+šípka vpravo, čím číslo vyberieme a kurzor presunieme pred znak %. Stlačíme Ctrl+C, čím skopírujeme text do schránky. Stlačíme End, aby sme kurzor presunuli na koniec riadka. Dvakrát stlačíme Backspace, čím odstránime dve medzery na konci riadka. Stlačíme Home, aby sa kurzor presunul na začiatok riadka. Stlačíme Ctrl+V, čím sa obsah schránky vloží na začiatok riadka. Vkladanie hodnoty vloží aj jednu nadbytočnú medzeru, preto stlačíme Backspace, aby sme ju vymazali. Stlačíme Tab, čím vložíme znak tabulátora medzi číslo a názov. Stlačíme Home, čím kurzor presunieme na začiatok riadka. Stlačíme šípku nadol, aby sme sa presunuli na ďalší riadok. Záznam makra ukončíme a makro uložíme podľa popisu v časti Záznam makra na strane 399. Prečítanie týchto inštrukcií, a najmä ich písanie, trvalo určite omnoho dlhšie, ako jeho zaznamenávanie. Pracujte pomaly a pri vykonávaní rozmýšľajte nad jednotlivými krokmi. Po čase sa takýto postup stane celkom prirodzeným. V kóde vygenerovaného makra vo výpise 4 sme pridali číslo kroku podľa jeho poradia v horeuvedenom postupe. Výpis 4: Kopírovanie číselnej hodnoty na začiatok riadka sub KopirujCisloDoStlpca1 rem rem define variables (prekl. definícia premenných) dim document as object dim dispatcher as object rem rem get access to the document (prekl. získanie prístupu k dokumentu) document = ThisComponent.CurrentController.Frame dispatcher = createunoservice("com.sun.star.frame.dispatchhelper") rem (3) Stlačíme Ctrl+šípka vpravo, čím sa kurzor presunie na začiatok slova "špecifikuje". dispatcher.executedispatch(document, ".uno:gotonextword", "", 0, Array()) rem (4) Dvakrát stlačíme Backspace, čím odstránime tabulátor a medzeru. dispatcher.executedispatch(document, ".uno:swbackspace", "", 0, Array()) rem dispatcher.executedispatch(document, ".uno:swbackspace", "", 0, Array()) rem (5) Stlačíme Tab, čím za názvom konštanty pridáme tabulátor. dim args4(0) as new com.sun.star.beans.propertyvalue args4(0).name = "Text" args4(0).value = CHR$(9) 374

368 dispatcher.executedispatch(document, ".uno:inserttext", "", 0, args4()) rem (6) Stlačíme Delete, čím odstránime malé písmeno s... dispatcher.executedispatch(document, ".uno:delete", "", 0, Array()) rem (6)... a potom stlačíme Shift+S, čím pridáme veľké S. dim args6(0) as new com.sun.star.beans.propertyvalue args6(0).name = "Text" args6(0).value = "S" dispatcher.executedispatch(document, ".uno:inserttext", "", 0, args6()) rem (7) Dvakrát stlačíme kláves Ctrl+šípka vpravo, čím kurzor presunieme na začiatok čísla. dispatcher.executedispatch(document, ".uno:gotonextword", "", 0, Array()) rem dispatcher.executedispatch(document, ".uno:gotonextword", "", 0, Array()) rem (8) Stlačíme Ctrl+Shift+šípka vpravo čím vyberieme číslo. dispatcher.executedispatch(document, ".uno:wordrightsel", "", 0, Array()) rem (9) Stlačíme Ctrl+C, čím vybraný text skopírujeme do schránky. dispatcher.executedispatch(document, ".uno:copy", "", 0, Array()) rem (10) Stlačením End kurzor presunieme na koniec riadka. dispatcher.executedispatch(document, ".uno:gotoendofline", "", 0, Array()) rem (11) Dvakrát stlačíme Backspace, čím odstránime dve medzery na konci. dispatcher.executedispatch(document, ".uno:swbackspace", "", 0, Array()) rem dispatcher.executedispatch(document, ".uno:swbackspace", "", 0, Array()) rem (12) Stlačením Home kurzor presunieme na začiatok riadka. dispatcher.executedispatch(document, ".uno:gotostartofline", "", 0, Array()) rem (13) Stlačením Ctrl+V vložíme vybrané číslo na začiatok riadka. dispatcher.executedispatch(document, ".uno:paste", "", 0, Array()) rem (14) Stlačením Backspace odstránime zbytočnú medzeru. dispatcher.executedispatch(document, ".uno:swbackspace", "", 0, Array()) rem (15) Stlačením klávesu Tab vložíme tabulátor medzi číslo a názov. dim args17(0) as new com.sun.star.beans.propertyvalue args17(0).name = "Text" args17(0).value = CHR$(9) dispatcher.executedispatch(document, ".uno:inserttext", "", 0, args17()) rem (16) Stlačením Home prejdeme na začiatok riadka. dispatcher.executedispatch(document, ".uno:gotostartofline", "", 0, Array()) rem (17) Stlačením klávesu Šípka dole prejdeme na nasledujúci riadok. dim args19(1) as new com.sun.star.beans.propertyvalue args19(0).name = "Count" args19(0).value = 1 args19(1).name = "Select" Kapitola 13 Začíname s makrami 375

369 args19(1).value = false dispatcher.executedispatch(document, ".uno:godown", "", 0, args19()) end sub Pohyb kurzora bol použitý vo všetkých operáciách (na rozdiel od vyhľadávania). Ak makro spustíme na riadku DONTKNOW, slovo weight sa presunie na začiatok riadka a prvé The sa zmení na She. Toto nie je ideálne, je to ale spôsobené tým, že tento riadok nemá čakávanú štruktúru. Takéto riadky treba upraviť ručne. Rýchle spustenie makra Opakované spúšťanie makra voľbou Nástroje > Makrá > Spustiť makro v hlavnej ponuke je únavné, a to najmä pri porovnaní s tým, ako sa spúšťa z IDE (obrázok 309 na strane 398). 1) Zvolíme Nástroje > Makrá > Usporiadať makrá > LibreOffice Basic v hlavnej ponuke, čím otvoríme okno Makrá LibreOffice Basic (obrázok 307 na strane 397). 2) Vyberieme požadované makro a klikneme na Upraviť, čím makro otvoríme v IDE. 3) Makro spustíme buď kliknutím na ikonu Spustiť BASIC na paneli Makro alebo stlačením klávesu F5. 4) Pokiaľ sme prvé makro nezmenili, je ním makro s menom Main. Modifikujme ho tak, aby zodpovedalo výpisu 5. 5) Od tohto okamihu môžeme makro KopirujCisloDoStlpca1 opakovane spúšťať kliknutím na ikonu Spustiť BASIC na paneli IDE. Je to rýchle a jednoduché, obzvlášť pre pomocné makrá, ktoré budú použité len niekoľko krát a potom budú vymazané. Výpis 5: Modifikácia Main na spúšťanie makra KopirujCisloDoStlpca1. Sub Main KopirujCisloDoStlpca1 End Sub Zlyhanie záznamu makier Záznam makra môže niekedy zlyhať, a tak porozumenie tomu, ako LibreOffice vnútorne pracuje môže pomôcť pri porozumení, ako a prečo sa tak stane. Prvotná príčina je spojená s príkazovou infraštruktúrou (angl. dispatch framework) a jej vzťahom k záznamu makier. Príkazová infraštruktúra Prvotná úloha príkazovej infraštruktúry je zabezpečenie rovnakého prístupu príkazov ku komponentom (dokumentom). Tieto príkazy obvykle zodpovedajú položkám v ponukách. Použitie Súbor > Uložiť z hlavnej ponuky, klávesová skratka Ctrl+S alebo kliknutie na ikonu Uložiť sú príkazy, ktoré sa transformujú na ten istý príkaz príkazovej infraštruktúry. Príkazová infraštruktúra sa však môže použiť aj na odoslanie príkazu naspäť používateľskému rozhraniu (angl. user interface, UI). Nastane to napríklad vtedy, keď sa po uložení dokumentu deaktivuje príkaz Súbor > Uložiť. Akonáhle dokument zmeníme príkaz Súbor > Uložiť sa opäť aktivuje. Príkazová infraštruktúra odosiela príkazy vo forme textu, ako napríklad.uno:insertobject alebo.uno:gotostartofline. Tento príkaz je odoslaný rámcu dokumentu, ktorý ho posiela ďalej, až kým sa nenájde objekt, ktorý ho dokáže spracovať. 376

370 Ako záznamník makier využíva príkazovú infraštruktúru Záznamník makier zaznamenáva odoslané textové príkazy.