Sociální procesy a osobnost 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Sociální procesy a osobnost 2007"

Transcription

1 Sociální procesy a osobnost 2007 Sborník píspvk Pavel Humpolíek - Mojmír Svoboda Marek Blatný (Eds.) MSD, spol. s r.o. Brno 2007

2 Sborník píspvk 10. roníku konference na téma Sociální procesy a osobnost (13. a 14. záí 2007, Tel). Poádající instituce: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, Psychologický ústav Akademie vd R, Ústav experimentálnej psychológie SAV v Bratislav, Spoloenskovedný ústav SAV v Košicích Vdecký výbor: Mojmír Svoboda, Marek Blatný, Pavel Humpolíek, Organizaní výbor: Iva Burešová, Pavel Humpolíek, Alena Slezáková Sociální procesy a osobnost 2007 Editoi: Pavel Humpolíek Mojmír Svoboda Marek Blatný Autorsky pipravil: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Vydavatel/Tisk: MSD, spol. s r.o., Brno 2007 ISBN Publikace neprošla jazykovou korekturou. 2

3 Obsah MOBBING A JEHO ZDRAVÍ POŠKOZUJÍCÍ NÁSLEDKY... 6 Rudolf O. Zucha... 7 SÚ UDIA PRIDRŽIAVAJÚCI SA MORÁLNYCH NORIEM ŠASTNEJŠÍ? ANALÝZA VZÁJOMNÉHO VZAHU ŽIVOTNEJ SPOKOJNOSTI A HODNOTENIA MORÁLNYCH NORIEM Peter Babinák, Beáta Ráczová ZVYŠOVANIE CITLIVOSTI NA PÔSOBENIE REKLAMY Viera Baová, Bibiána Holevová ROZDIELY V PONÍMANÍ KVALITY ŽIVOTA U ZAMESTNANÝCH A NEZAMESTNANÝCH JEDINCOV Alena Bašistová, Alena apinová NASTUPUJÚCA DOSPELOS AKO PERIÓDA OSOBNOSTNÉHO VÝVOJA VO SVETLE EMPIRICKÝCH ZISTENÍ PROJEKTU ESS František Baumgartner SUBJEKTÍVNA PRAVDEPODOBNOS V STARŠOM ŠKOLSKOM VEKU Jozef Bavoár KOGNÍCIA V MÚDROSTI AMERICKÝCH A SLOVENSKÝCH ŠTUDENTOV Jana Benedikoviová ANALÝZA PSYCHOFYZIOLOGICKÝCH REAKCIÍ LOVEKA V ZÁAŽOVÝCH SITUÁCIÁCH Igor Brezina POSTOJE K MÚDROSTI VO VYBRANÝCH KULTÚRACH ÁZIE Ivan Brezina K PÍINÁM VZNIKU A MOŽNOSTEM PREDIKCE ROZVOJE RIZIKOVÉHO A DELIKVENTNÍHO CHOVÁNÍ V ADOLESCENCI Iva Burešová PRIEREZOVÝ VÝSKUM TVORIVÝCH SCHOPNOSTÍ OD PREDŠKOLSKÉHO VEKU PO RANÚ DOSPELOS Vladimíra avojová, Klaudia Danišková ZISOVANIE HODNOTOVÝCH ORIENTÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM NADNÁRODNÝCH PRIESKUMOV PROBLÉM ALEBO SAMOZREJMOS? Martin ižmárik VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY PRIMÁRNEHO RODINNÉHO PROSTREDIA TYPICKÉ PRE OBETE ŠIKANOVANIA Mária Ddová SOCIÁLNE DETERMINANTY INTELEKTOVÝCH VÝKONOV PREDŠKOLSKÝCH DETÍ Vladimír Dokal VÝVINOVÉ TRENDY V ŠKOLSKEJ PRIPRAVENOSTI DETÍ NA NADŠTANDARDNÚ EDUKÁCIU Eva Farkašová THE IMPACT OF NATURAL DISASTER ON OPINIONS AND ATTITUDES OF ESS ROUND 2 RESPONDENTS IN SLOVAKIA Denisa Fedáková, Michal Kentoš, Jozef Výrost KVALITA ŽIVOTA OBJEKTÍVNE VS. SUBJEKTÍVNE UKAZOVATELE Miroslav Frankovský PROMNY EDUKANÍHO PROSTEDÍ DOSPÍVAJÍCÍCH Ilona Gillernová MOVEMENT THERAPY OF PATIENTS SUFFERING FROM ALZHEIMER S DEMENTIA Hatlova B. 1, Kirchner J. 2, Sucha J MOVEMENT THERAPY IN SCHISZOPHRENIA TREATMENT Hátlová, B., Šprková, A., Adamková, M IMPLICITNÍ DESKRIPTORY PRO POSUZOVÁNÍ NORMALITY Havigerová, Jana, Haviger, Jií

4 SOCIÁLNÍ KOGNICE PO JEDENÁCTI LETECH Daniel Heller ANALÝZA TYPOV NEVERBÁLNYCH KOMUNIKANÝCH SPÔSOBILOSTÍ U VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV A ICH ŠPECIFIKÁ Adriána Hronová RODOVÉ STEREOTYPY NAPÍ GENERACEMI Martina Hebíková ROZVOJ PRAKTICKÉ VÝUKY STUDENT PSYCHOLOGIE A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY A PORADENSTVÍ: SHRNUTÍ INNOSTI DVOULETÉHO P SOBENÍ AKADEMICKÉHO CENTRA PORADENSTVÍ A SUPERVIZE Pavel Humpolíek, Alena Uhrová, Renáta Bendová HODNOTY A HODNOTOVÉ ORIENTÁCIE MLADÝCH SLOVÁKOV V RÁMCI DRUHÉHO A TRETIEHO KOLA EUROPEAN SOCIAL SURVEY Lucia Ištvániková MOTIVACE OBÉZNÍCH PACIENT K REDUKCI HMOTNOSTI - ANEB PRO CHTJÍ OBÉZNÍ ŽENY A MUŽI HUBNOUT? Anna Janyšková, Štpán Konený VYUŽÍVANIE INTERNETU V PRÁCI NA SÚKROMNÉ ÚELY Iveta Jeleová REFLEXE ŽIVOTNÍ ZMNY ZAÍNAJÍCÍMI UITELI: VÝVOJ VÝZKUMNÉ KONCEPCE A DÍLÍ VÝSLEDKY Kateina Juklová VARIABILITA SOCIÁLNEJ KOMPETENCIE TVORIVÝCH ADOLESCENTOV Marta Jurová MERANIE EMOCIONÁLNEJ SUBJEKTÍVNEJ POHODY POMOCOU OBRÁZKOV Tatiana Jusková STRATÉGIE ZVLÁDANIA A FAKTORY OSOBNOSTI U DOSPIEVAJÚCICH S TELESNÝM POSTIHNUTÍM Eva Karaffová OSOBNOSTNÉ A KOGNITÍVNE POZADIE SILNÝCH STRÁNOK OSOBNOSTI. Jana Kordaová MISCELANEA Z VÝVOJA PSYCHOLÓGIE V ESKOSLOVENSKU: MY FIRST ORAL HISTORY Damián Ková STEDNÍ ŠKOLA JAKO VÝZNAMNÝ INITEL ROZVOJE SOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ADOLESCENT Lenka Krejová INTERAKTÍVNE PREJAVY DETÍ POSTIHNUTÝCH STRATOU SLUCHU V OBDOBÍ VASNÉHO VÝVINU ubica Kroanová AUTONÓMNY TVORCA A ATRIBUNÉ PROCESY: KE JE DEVIÁCIA POZITÍVNA Daniela Kusá MORÁLNE ÚSUDKY ADOLESCENTOV Petra Lajiaková SUBJEKTÍVNE VNÍMANIE KVALITY ŽIVOTA U NEZAMESTNANÝCH UDÍ Alena apinová, Alena Bašistová VLIV KOMUNIKACE PES INSTANT MESSENGER NA PRÁCI V TÝMECH Václav Linkov ZISOVANIE ZVLÁDANIA AGRESIE Ladislav Lovaš, Ivana Matejovská ZMENY PRÍSTUPOV ENVIRONMENTÁLNEJ PSYCHOLÓGIE V KONTEXTE SMEROVANIA K TRVALEJ UDRŽATENOSTI Zuzana Makovská NÁSILIE V ZARIADENIACH PRE LIEBU ZÁVISLOSTÍ Ivana Matejovská

5 VZAHY ÚZKOSTLIVOSTI A HNEVLIVOSTI S PREMENNÝMI RODINNÉHO PROSTREDIA V OBDOBÍ PUBERTY Medve ová uba STRATÉGIE ZVLÁDANIA A KVALITA ŽIVOTA ONKOLOGICKÝCH PACIENTIEK Mesárošová Margita 1, Ostró Alexander 2 a Grešová Andrea METODOLOGICKÝ A DIAGNOSTICKÝ VÝZNAM VÝSKYTU VULGÁRNYCH OBSAHOV V MDZT Eva Mikušková OSOBNOSTNÉ SÚVISLOSTI ZVLÁDANIA ZÁAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek K PROBLEMATICE EMPATIE A JEJÍHO VÝZKUMU Zdenk Mlák VÝVOJ NADÁNÍ Z POHLEDU NADANÝCH DTÍ A JEJICH RODI : VÍCEPÍPADOVÁ STUDIE Jií Mudrák VERTIKÁLNA DIFÚZIA EXPERTNÉHO POZNANIA V SÚVISLOSTI S EREKTILNOU (DYS)FUNKCIOU: FÓKUSOVÉ SKUPINY SO SLOVENSKÝMI MUŽMI STREDNÉHO VEKU Magda Petrjánošová, Rado Masaryk HODNOTY AKCENTOVANÉ V ŽIVOTNOM SMEROVANÍ VYSOKOŠKOLÁKOV Poliach Vladimír OSOBNOS, PSYCHICKÝ DISTRES A NESPOLUPRÁCA S LIEBOU U PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII OBLIKY Prihodova Lucia, Nagyova Iveta, Rosenberger Jaroslav, Roland Robert, Van Dijk Jitse P, Groothoff Johan W EPISTEMICKÉ TEÓRIE MÚDROSTI Imrich Ruisel ADOLESCENTI NORMY A SPRÁVANIE (ŠTRUKTÚRNY MODEL) Zdena Ruiselová, Tomáš Urbánek ZAMSTNANECKÁ ADAPTACE JAKO PROCES ZVLÁDÁNÍ PRACOVNÍCH ZMN Milan Rymeš PSYCHOLOGICKÝ PROJEKT NENÁBOŽENSKÉ SPIRITUALITY SPIRITUALITA FRÍ! Pavel ían ZPRÁVA Z VÝZKUMU MOŽNÝCH JÁ PATNÁCTILETÝCH ADOLESCENT Zuzana Sakaová ARGUMENT PERFORMANÝCH CHÝB V USUDZOVANÍ A DISKUSIA O RACIONALITE Miroslav Sirota PROŽÍVÁNÍ DOJMU ZE SETKÁNÍ SE SYMPATICKY A NESYMPATICKY P SOBÍCÍM LOVKEM V ZÁVISLOSTI NA POHLAVÍ Ivan Slamník, Jitka Herlesová, Petr Boschek TLESNÁ HMOTNOST, MÍRA PODKOŽNÍHO TUKU A MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENT K FYZICKÉ AKTIVIT Zuzana Slováková, Jaroslava Dosedlová, Helena Klimusová OBANSKÁ ZRALOST JAKO KOMPONENTA KULTURY OSOBNOSTI Vladimír Smékal, POTREBA KOGNITÍVNEJ UZAVRETOSTI: TEORETICKÉ A EMPIRICKÉ SKÚSENOSTI V SLOVENSKÝCH PODMIENKACH Tomáš Sollár, Lucia Adamovová TEORETICKÁ KOMPARÁCIA PROJEKTÍVNYCH TESTOV Z HADISKA PODNETOV, PROJEKTÍVNEHO MATERIÁLU A VYHODNOCOVANIA Tomáš Sollár, Zuzana Beloviová, Eva Mikušková OCHRANA OSOBNÍCH DAT V PSYCHOLOGICKÉ PRAXI A VÝZKUMU Mojmír Svoboda, Helena Klimusová KOMPLEXNÍ PÍSTUP K OSOBNOSTI JEDINCE S ADHD Z POHLEDU PSYCHOLOGICKÝCH A BIOLOGICKÝCH TEORIÍ Alena Uhrová, Markéta Žáková

6 ZMNA Z POHLEDU DISKURZIVNÍ ANALÝZY Kateina Zábrodská, Mojmír Snopek, Lukáš Sedláek, Hana Chmelaová, Tomáš Kobes ANALÝZA KOGNITÍVNEHO VÝVINU SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ŽIAKOV V KONTEXTE ŠKOLSKEJ INTEGRÁCIE Katarína Zborteková KOMPLEXNÝ PRÍSTUP K DIAGNOSTIKE SOCIÁLNEHO ZALENENIA ŽIAKOV S PORUCHOU SLUCHU V ŠKOLE BEŽNÉHO TYPU Zborteková Katarína, Kroanová ubica, Gregussová Monika

7 MOBBING A JEHO ZDRAVÍ POŠKOZUJÍCÍ NÁSLEDKY Rudolf O. Zucha O vysoké naléhavosti výzkumu mobbingu vypovídá mimo jiné i fakt, že byla v poslední dob uskutenna dv mezinárodní sympózia, která se zabývala zdravotními, respektive psychologickosociálními následky mobbingu jako stžejním tématem. 1 Co rozumíme pod pojmem mobbing? Pojem mobbing popisuje psychologicko-sociální jev, kdy je na pracovišti uplatován psychický (emocionální) teror, pi nmž je jedinec na pracovišti po delší dobu systematicky napadán, šikanován i jinak vyvádn z míry. Další projevy mobbingu mohou být následující: systematické petžování nebo naopak nedostatené pracovní vytížení, bezdvodné a nedstojné píkazy, šíení pomluv, liché a neustálé kritizování a obviování, odpírání kontaktu vedoucí až k izolaci jedince, hrozby a násilnické pehmaty. Sexuální obtžování mže, ale nemusí nutn spadat pod mobbing. 2 Vznik: Píiny mobbingu jsou rozmanité Všechny výzkumy ukazují, že komplexnost jevu nazvaného mobbing nevykazuje žádné jednostranné píiny a proto i praktické zpracování tohoto jevu se musí vyznaovat komplexností. 1.Ekonomické hledisko Pestože se mobbing objevoval již v minulosti, vede k jeho prohloubení ekonomický rozkvt, pedevším následkem mezinárodního tlaku na konkurenceschopnost (globalizace), ale zárove následkem ásteného i úplného odklonu od sociálního tržního hospodáství (Thacherismus, Reagonomics, Sharholder value). Globalizace trh pedevším také finanních trh a jejich divoký rst, tlaí podniky z hospodárných dvod k fúzím, reorganizacím a novým formám organizaních struktur. Nové formy organizace práce a takzvané samoorganizace jsou usnadovány díky novým technologiím (IT) a v mnoha pípadech poprvé umožnny. Reengeneering Lean Management Lean Organization Outsourcování a Samoorganizace To jsou v podstat všechna opatení sloužící k co nejhlubšímu zasazení faktoru práce do podnikohospodáského kontextu. S tím jsou spojeny: zflexibilnní pracovníka, nejistota pracovních míst a nezamstnanost, atypické pracovní vztahy takzvané podniky nového typu bez sociálních práv, bez zdravotního pojištní, bez pojištní pro pípad nezamstnanosti (v Rakousku je bez sociálního zabezpeení osob z 2,4 milion zamstnaných, tedy jedna tetina) nesolidárnost, dog-eat-dog society ( homo homini lupus ) 3 1 Mobbing die leise Gewalt gesundheitliche und soziale Folgen, Humboldtova univerzita, Berlín, (Soziale) Konflikte im Arbeitsleben und deren Auswirkungen Maßnahmen zur psycho-sozialen Gesundheit im Arbeitsleben, v rámci 6. mezinárodního Bühler-Symposia ve Vídni. Bejach-Kowalski, Cornelia (2004), Wien und Berlin machen Front gegen Mobbing, in: ZSG, Jg.29.Heft 1, s Konrad Lorenz používal pojem mobbing v roce 1958 jako výraz pro útoné chování zvíat mezi jednotlivci. Ve stávajícím významu jako cílený psychologický teror na pracovišti byl výraz mobbing poprvé použit organizaním psychologem Heinzem Leymannem. Leymann, Heinz (1993), Mobbing: Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann, Rowohlt, Reinbeck 7

8 K mobbingu ale vždy nevedou jen zmínné ekonomické dvody. Mohou existovat i skupinov podmínné a individuáln psychologické dvody, které jeví známky perverznosti a psychopatologie. 2. Psychodynamika skupiny 4 Základní vzorec psychodynamiky zní: Každá skupina se utváí proti njakému protivníkovi. Z toho vyplývají mocenské a prestižní (vlivové) struktury, které vedou k tomu, že sociální uznání je dosažitelné pouze za cenu obtních beránk. Dynamika skupiny vede k tomu, že se ve skupin objeví tyi základní pozice (Alfa, Beta, Gama a Omega), které udávají typ cyklu afektivity. Jedinec Alfa stojí jako representant skupinové iniciativy proti protivníkovi skupiny tak, že se s ním velká ást skupiny identifikuje. Skupina je tak ízena nevdomými tendencemi jedince Alfa proti reálnému nebo imaginárnímu protivníkovi. Jedinec Omega zaujímající nejslabší pozici ve skupin hledá ochranu tím, že se identifikuje s protivníkem a reprezentuje ho tak ve skupin. Svou soudržnost a dynamiku získá skupina teprve poté, co zlikviduje protivníka a jeho reprezentanta ve skupin, jedince Omegu, který má uvnit skupiny pozici outsidera. Jedinec Beta se jako expert drží mimo, pestože na nj jedinec Alfa v mnoha ohledech spoléhá jako na poradce. Tím se z jedince Beta stává dležitá klíová osoba a kandidát na jedince Alfa. Jedinci Gama jsou pívrženci jedince Alfa, kteí provádí jedinci Omega (obtnímu beránkovi, outsiderovi) to, co oekávají od jedince Alfa vi protivníkovi skupiny. 5 Tento systém neracionální vlády pevedený na problém mobbingu znamená: ím vtší je skutené i jedincem Alfa vykonstruované ohrožení skupiny protivníkem (napíklad Nebezpeí globalizace), tím vtší je frustrace jedinc Omega a skrytá agrese vi nim. (Tu vytváí jedinci Gama, kteí mlky pouze plní svou povinnost a neznají solidaritu). Tím vtší je také ochota, skrytou agresi proti jedincm Omega formou mobbingu projevit. Obti mobbingu plní funkci obtních beránk a slouží tak jako hromosvod pro ohrožené, frustrované skupiny, které tak chtjí vyrovnat duševní poškození. Velmi asto se takové uvolování energie vyskytuje v obzvláš represivn ízených kolektivech, jaké jsou napíklad representovány v totálních Institucích, kde je útisk sadistických jedinc Alfa obzvláš silný: Vzení, Armáda, Sekty, ale také na internátech a v domovech dchodc Milgramv-experiment a autoritativní charakter Na základ laboratorních pokus 7 bylo možno ukázat, že až dsiv mnoho prmrných obyvatel bylo ochotno uposlechnout rozkazu a fyzicky zaútoit na lidi, jakmile o to bylo požádáno autoritami, k tomu zdánliv oprávnnými. V praxi nezstává jen u laboratorních pokus. Ukazují to pi souasné americké okupaci Íráku skandální nálezy ve vzení Abu Ghraib v Bagdádu, ve kterém píslušníci armády USA muili irácké vzn. (Nkdejší laboratorní pokusy ve Spojených Státech Amerických mly dokázat, že týrání a muení je možné všude, i ve Spojených Státech Amerických a nejen, jak se tehdy naivn pedpokládalo, v diktaturách potlaujících lidská práva pedevším v nacistické diktatue.) Klasické studie charakter autorit poskytují o vzniku pipravenosti muit a týrat lidi následující vysvtlení. 3 Zucha, Rudolf,O. Mobbing die leise Gewalt, in: ZSG, Jg.29, Heft 1, Schindler, R. Grundprinzipien der Psychodynamik der Gruppe!, in: Psyche, Heft 11, Zucha, Rudolf, O. Führungsstärke in der Praxi Leadership, Organisation und Kultur, WUV Universitätsverlag, Wien, 2001 (2. vydání) 6 Totální instituce se vyznauje odstupem, resp. ohraniením se od jiných sociálních jednotek díky neinformovanosti a izolaci. Klasický výklad totálních institucí se nachází u Goffmana, E. (1972), Asyle. Frankfurt/M. 7 Milgram, Stanley (1974), Das Milgram-Experiment Zur Gehorsamkeitsbereitschaft gegenüber Autorität, Rowohlt, Reinbeck 8

9 Pojem charakter má proto tak velký význam, protože v sob pojí dv protichdné tendence pud a vliv okolního prostedí, pípadn biologii a sociologii. Sociální složka charakteru je spolená všem lidem v urité spolenosti. Naproti stojí individuální složka charakteru, díky níž se lenové jedné spolenosti od sebe odlišují. Destruktivní charakter 8 se spojuje s autoritativním charakterem. 9 Co je to autoritativní syndrom popípad autoritativní charakter? Autoritativní osobnost se vyznauje píznanou slabostí EGA a fašistoidním postojem. Nové vlastnosti (promnné) mohou být na F-škále (Dotazník pro zjišování fašistoidních postoj) individuáln sledovány a meny. Nové vlastnosti (promnné) na F-škále jednotliv: 1. Konvencionalismus 2. Autoritativní poddanost (pokorné-nekritické chování vi idealizovaným morálním autoritám ve vlastní skupin) 3. Agresivní dychtivost po autorit (Sklon k odsuzování a trestání osob, které nedodržují konvenní hodnoty) 4. Povry a stereotypy 5. Sklony k ztotožnní se s pedstaviteli moci a k projevm tvrdosti a robustnosti až k oslav násilí pi souasném opovrhování slabými a potebnými 6. Sklony k pedstavám a k zdrazování tch sexuálních stejn tak obrana subjektivních pocit plných fantazie 7. Malá tolerance vi nejednoznanosti: Osobnost s vysokými hodnotami na F-škále neunese nejednoznané nerozhodné situace (Nejednoznanost - Ambiguita) 8. Malá tolerance vi nerozhodnosti: Tato osobnost neunese protichdné vnjší nároky (Ambivalence) 9. Slabé EGO: Osobnost není schopna se v procesu reflexní úpravy takového naptí pizpsobit nárokm na uplatnní, není schopna vytvoit si vlastní náhled a tak autonomní fundovanou akceschopnost (silné EGO). Hierarchické organizaní struktury, pedevším totální instituce a takové, kde jsou lidé udržování v závislosti, jsou pro sadistické charaktery vítaným polem psobnosti. Celkem vzato mžeme konstatovat, že existují následující píiny vzniku mobbingu: 1. Zrychlování hospodáských proces a všeobecná nejistota lidí (Strach z materiální bídy) 2. Psychodynamika skupiny, jací protivníci skupiny (vnjší nepátelé) a obtní beránci jsou zapotebí, aby došlo k soudržnosti skupiny 3. Autoritativní charaktery, které inklinují k sadismu a v hierarchických organizacích ze své pozice s chutí týrají podízené Protože se tyto píiny asto objevují smíšen v uritém pomru, jednotlivou píinu bychom však nenašli, mžeme hovoit o jakési smsici píin (multi-kauzálnosti), kdy váhy jednotlivých píin nabývají rzných hodnot. 8 Fromm, Erich (1974), Anatomie der menschlichen Destruktivität, Stuttgart 9 Adorno, Theodor, W. et al. (1950), Studien zum autoritären Charakter, New York 9

10 Mobbing jako spolupvodce nemocí Podíl neschopenek udlených na základ psychických potíží rapidn roste. V Nmecku je to každá tvrtá. Posttraumatické následky mobbingu zaujímají na tomto stavu vysoký podíl. 10 V 65 % pípad mobbingu mohlo být špatné pracovní prostedí dokázáno a špatné pracovní prostedí je pro mobbing živnou pdou. Zkoumání (ísla pochází z Mobbing Reportu 2000 zameného na Nmecko) ukazují, že 2,7 % pracujících je denn vystaveno mobbingu. Za rok (2000) to je 5,5 % pracovník a za celou svou pracovní kariéru okusí mobbing 11.3 % pracovník. Tendence je rostoucí. Kdo jsou pvodci mobbingu a kdo jsou obti? Pvodci nebo Pachateli mobbingu jsou z 39 % nadízení avšak 13% dohromady s jedním nebo více kolegy. 20% kolegové (spolupracovníci) stejné úrovn 22% jedinci Subjektivní následky obtí mobbingu mají z 99 % vliv na postoj k práci a k výkonu (ztráta motivace, nedvra, nervozita, nejistota, sociální ústup) 44 % pracovník onemocnlo následkem mobbingu, z toho tém polovina na více než šest týdn. 11 Peložení a propouštní ze strany zamstnavatele postihlo zeteln více obtí mobbingu než jeho pvodc. Symptomatika je projevem posttraumatického zátžového narušení 12 Následky jsou srovnatelné s tmi, které pozorujeme u obtí nejtžších nehod, muení a tyranie, u rukojmích, znásilnných, a svdk nebo obtí jiných tžkých zloin: Poruchy spánku, noní mry, velké vegetativní potíže s žaludeními a stevními poruchami jako jsou nevolnosti, zvracení prjmy, svírání u srdce, poruchy rytmu zesílené v úzkostné stavy s panickými ataky, období vyerpání s poklesem výkonu, pocení, závrat, srdení potíže, dýchací potíže. Hospodáské a spoleenské náklady zpsobené mobbingem Podnikm vznikají vysoké náklady spojené se ztrátami zpsobenými nemocností, s poklesem kvality a produktivity, narušením výroby, pekládáním pracovník, propouštním, s obnovením pvodního stavu, zaškolením a zapracováním nových pracovník. V neposlední ad ale také díky ztrát nespokojených zákazník. Systému sociálního zabezpeení vznikají náklady spojené s nemocností (lékaské ošetení, léky, psychoterapie, rehabilitaní opatení atd.) Díky pechodným nebo pedasným definitivním odchodm do dchodu a na základ nezamstnanosti a pracovní neschopnosti je systém sociálního pojištní nesmírn zatížen. Terapie, prevence a zásahy Protože psychologické následky mobbingu, pinejmenším ztráta sebevdomí a vznik pocitu méncennosti, vedou k depresím, vlastní agresi a sebevraždám, patí mezi nejdležitjší opatení zvyšovat u obtí mobbingu sebevdomí a dvru ve vlastní schopnosti a posilovat je. 10 Albrecht, Helmut (2004) Mobbing die Leise Gewalt. Soziale Diskriminierung als Ursache psychosomatischen Krankseins. Herausforderung für die Gesundheitsversorgung und - Politik, in: ZSG Jg.29, H. 2, s Meschkulta, B., Stackelbeck, G., Langenhoff, G. (2000), Der Mobbing Report Eine Repräsentativstudie für die Bundesrepublik Deutschland, Bremerhaven 12 Albrecht, Helmut (2004), Krank durch Mobbing, in: ZSG, Jg.29, Heft 1, s. 8 10

11 Ti, kteí byli mobbingem traumatizováni, které soužily nutkavé pedstavy pokoení a zahanbující zkušenosti, musí znovu najít víru v sama sebe a sílu v sebeuzdravení. To mžeme dokázat prostednictvím velkého množství specificky zameného poradenství, konzultací, fyzio- a psychoterapií. Profesionální pomoc je nabízena ze strany psychoterapie pomocí rozliných metod. Aby psychicky zesláblí jedinci hledající pomoc dviv nenaletli neseriózním praktikám, šarlatánm a sektám, kteí slibují jediné možné blažené uzdravení, musí být chránni. Mimo lékaskou pomoc by mli požadovat jen psychology a psychoterapeuty oprávnné k tomu ministerstvem zdravotnictví. (Ti, kteí jsou uvedeni v seznamu klinických a zdravotních psycholog, pop. psychoterapeut.) Nebezpeí materiálního i psychického poškození je velké! Takzvané svépomocné skupiny by ale nemly být požadovány jako první rozjezdový krok, obzvlášt potom ne, pokud nejsou ízeny kvalifikovanými a k tomu oprávnnými osobami. Ostatn i tady je teba se obávat patogenního skupinov-dynamického vývoje a traumatizujících konflikt. Snadno pochopitelným prvním krokem obti mobbingu mže být vyhledání pomoci u nadízeného i u personalisty. Ne vždy se však jedinec doká pochopení, v nž doufal, protože ídící pracovníci bývají velmi zídka poueni, jak se s mobbingem vypoádat. To i pesto, že zamstnavatel má vi zamstnanci ze zákona povinnost dbát na to, aby byly jakékoliv mobbingové praktiky zastaveny. V praxi se asto ukazuje, že je vina pisuzována samotné obti a ta je ve vtšin pípad následn peložena na jinou pozici i propuštna. (Existují dokonce i pípady, kdy se vedoucí pracovníci na mobbingu podílejí, popípad ho podpoí, aby se zbavili neoblíbených zamstnanc. Naléhav jsou doporuovány takzvané deníky mobbingu. To jsou záznamy obsahující pesné datum, popis událostí a zapojených osob. Pozdji mohou sloužit jako dkazní materiál nebo podklady pro psychoterapeuty. Protože píiny mobbingu pochází asto z organizaní struktury, stylu ízení a personální politiky (výbr, ohodnocení, podpora, další vzdlávání), je nutné pokusit se o prevenci pedevším prostednictvím pouení a dalšími vzdlávacími opateními. Špatné pracovní prostedí je, jak známo, hnízdem mobbingu. Podniková strategie každé organizace by mla obsahovat opatení zajišující, aby se ídícím pracovníkm dostalo odborného vzdlání v oblasti ízení lidí ped tím, než se ujmou své funkce (prevence mobbingu!). Naproti tomu by mli být trénováni i zamstnanci, jak se vypoádat se stresem, mobbingem a diskriminací. Podcenní klasického výrobního faktoru práce vede v dlouhém období k spoleenským konfliktm, které mohou v závru zpochybnit samotnou existenci organizace. Možnosti zásah jsou tudíž rozmanité Mobbingové poradenství, osvta, dohled, kouování, psychoterapie, fyzioterapie, rozhodí ízení prostednictvím komise rovného jednání a nakonec pracovní právo jsou stupn opatení, kterými mohou psychologové z organizací jako odborníci podstatn a kvalifikovan pomoci. Bezplatné poradenství nabízí v Rakousku obchodní komora a odbory (napíklad GÖD má svou mobbingovou poradnu). Další mobbingové poradenství a péi poskytují lékai, klinití a zdravotní psychologové a psychoterapeuti. Nutná psychoterapeutická pomoc je ásten hrazena zdravotní pojišovnou, ásten z vlastních zdroj pacienta. Od pouhého pedstírání psychosomatických následk mobbingu jsou tak jedinci naléhav odrazováni. Na tomto míst musím ujasnit, že problematika mobbingu je ješt píliš málo prozkoumána, popípad rozpoznána. Pesto je naléhav nutné plynule informovat a školit potenciální pomocníky. Cílem by mlo být zjednodušení prbhu a ulehení návaznosti jednotlivých krok v rámci pomoci obtem mobbingu nadízenými a personálním oddlením zaínaje, pes lékae a psychology a právním postihem (zákonem) kone, piemž by jednotlivé instituce pracovaly ruku v ruce. Obzvlášt nutné je však, aby zákonodárce reagoval na tento spoleenský jev co nejrychleji, položil základy pro obranu proti mobbingu a v pravém slova smyslu pro jeho odsouzení. 11

12 Charakteristický prbh mobbingu a jeho zdravotní následky 13 Systematické poškozování sebevdomí obti pes: Záludná Stigmatizace (zlehování soukromého života) Desinformace Zlehování soukromí a pracovního výkonu Absurdní a ponižující pracovní píkazy Šikanování, nadávky, kivá obvinní Odpírání komunikace: Nevnování pozornosti, vyhýbání se, stranní se Vyprovokování k chybám v innosti Pobláznní z Double Bind - dilema jako vztahová léka Ob je nucena zapojit se do zvrácené komunikace a stát se provinilcem Zdravotní a spoleenské následky: Stavy úzkosti Poruchy spánku Psychosomatická onemocnní s poruchami funkce vnitních orgán, vysoký krevní tlak, Prjem, dýchací potíže, pocení Zneužití alkoholu a lék Deprese, vyerpání, záchvaty zlosti Narstající pochyby o vlastní osob Narušení pátelských, partnerských i rodinných vztah Trvalá pracovní neschopnost Sebevražda Okamžitá opatení: Vyjmutí z patogenní situace/zásah nadízeného Psychoterapeutická pomoc: otevený pístup k poruchám sebevdomí, pocitm studu a provinní První krok obtí: Piznat si potebnost pomoci, pijmout pomoc Pozdji: Provést trestnprávní oznámení a požadovat odškodnní Dalši literární zdroje: Rudolf O. Zucha: Praktická píprava manažera, Nové metody ve svtovém kontextu, Management Press, Praha 1993 Rudolf O. Zucha: Führungsstärke in der Praxis Leadership, Organisation, Kultur, WUV Universitätsverlag, Wien 2001 (2. Auflage) ZSG: Zeitschrift für Sozialpsychologie und Gruppendynamik in Wirtschaft und Gesellschaft, A 1120 Wien, Fraungrubergasse 4/5/13, 13 Albrecht (2004), Mobbing die leise Gewalt, in: ZSG, Jg. 29, Heft 2, s

13 SÚ UDIA PRIDRŽIAVAJÚCI SA MORÁLNYCH NORIEM ŠASTNEJŠÍ? ANALÝZA VZÁJOMNÉHO VZAHU ŽIVOTNEJ SPOKOJNOSTI A HODNOTENIA MORÁLNYCH NORIEM Peter Babinák, Beáta Ráczová Katedra psychológie Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov Abstrakt V štúdii overujeme predpoklad o súvislosti medzi spokojnosou so životom a hodnotením morálnych noriem. Spokojnos zisujeme otázkou na celkové hodnotenie/oceovanie života ako celku osoby mierou spokojnosti. Hodnotenie morálnych noriem obsahuje vnútorný morálny štandard osoby zisovaný ako závažnos morálnych noriem pre osobu a vnímanie dôležitosti morálnych noriem cez ich porušovanie. Vychádzame z naznaených súvislosti medzi premennými v údajoch European Social Survey. Vzah spokojnosti k obom aspektom hodnotenia morálnych noriem je alej overovaný samostatne na dvoch vzorkách úastníkov/ok výskumu. Abstract The study checks up an assumption of relation between life satisfaction and evaluating of moral norms. The satisfaction is verified by question on overall evaluation of life as a whole given to an individual (satisfaction degree). Evaluation of moral norms includes internal moral standards of an individual checked up as relevance of moral norms from an individual s point of view and perception of moral norms relevance through their breach. The study is based on coherence of variables in the European Social Survey data. The relation between life satisfaction and each of two aspects of moral norms evaluation is checked up on two samples of respondests of research further. Výskumná štúdia bola iastone podporená grantovou agentúrou KEGA MŠ SR v rámci projektu.: 3/5210/07 Nájs jednoznanú odpove na to, v om spoíva podstata šastného života, je len ažko realizovatená úloha, i ke samotné hadanie odpovedí je celkom iste zmysluplná a uskutonitená vec. Koncepcie viacerých autorov zaujímavým spôsobom a z rôznych uhlov pohadu analyzujú povahu šastia. V sociálnych vedách sa pod šastím (happiness) zvyajne chápe subjektívne hodnotenie života osoby, ktoré má kognitívnu povahu, ale nechýba v om emocionálny obsah. Veenhoven (2000, str.17) rozlišuje dve formy použitia pojmu šastia, ako subjektívne hodnotenie života a ako celkové ohodnotenie života ako celku. Na úrovni merania sa šastie zisuje ako odpove osoby na otázku o spokojnosti so svojim životom ako celkom. Tatarkiewicz (1976, poda Veenhoven, 2000) upresuje, že sa jedná o tzv. opodstatnenú spokojnos, ktorá neobsahuje len prosté potešenie zo života, ale aj také aspekty života ako napríklad jeho užitonos pre iných. Citovaný autor na inom mieste delí pohady na podstatu dobrého života na hedonistickú a moralistickú, priom druhá podoba obsahuje život žitý poda morálnych princípov (Veenhoven, 2003). Istý morálny aspekt v subjektívnom hodnotení života je možné nájs už koncepciách filozofov antického grécka. Používaným pojmom je eudaimonia rsp. blaženos, ktorá v sebe obsahuje okrem rozumovej innosti a dosahovania radosti aj mravný rozmer; je to každodenné úsilie o cnos (Kebza, Šolcová, 2003). Podobne konfucionizmus považuje morálku za prvú podmienku toho, aby osoba žila dobrý život (Zhang Guoqing, Veenhoven, 2007). V aktuálnom psychologickom diskurze o subjektívnej pohode a špecificky o životnej spokojnosti je jedným z popredných odborníkov Ed Diener. Diener zaha morálne usudzovanie do konceptu životnej spokojnosti. Predpokladá, že vzah subjektívnej pohody k morálnym štruktúram je perspektívnou témou, ktorá prinesie nové myšlienky do problematiky kvality života (Diener, Tov, 2005). Všeobecne formulované morálne obsahy konceptualizujeme v predkladanej práci do pojmov presvedení o morálnych normách. Morálna norma je bežne chápaná ako záväzné pravidlo udského správania s etickým obsahom, daným prostým ustálením a tradíciou udského správania a vzájomných 13

14 mravných úsudkov. Avšak morálne presvedenie tvoria odlišnú kvalitu. V rámci nášho výskumu ich vnímame ako kvalitu, ktorá presahuje mravné vedomie (teda nejde len o znalos noriem a ich porozumenie) a obsahuje aj citovú zložku (teda obsahuje aj vnútorný citový náboj v súvislosti s morálnym princípom) (Vacek, 2005). Podstatou vytvárania mravných presvedení je interiorizácia (alebo internalizácia) morálnych noriem. Tento proces je napríklad poda klasických teórií vysvetovaný ako posun od vonkajšej regulácie k autoregulácii (Kotásková, 1987). Objasni vzah medzi správaním a mravnými kvalitami nie je ahké. Pohybova sa môžeme len v hypotetickej rovine, pretože všetky sú súasou komplexného mravného rozvoja osobnosti a význam nadobúdajú až v rámci celku. Na tomto mieste aspo strune nartneme štruktúru vzahov morálnych kvalít, ktorú navrhol Lickona (1992). V tejto štruktúre spolu mravné vedomie a mravné cítenie vytvárajú obsah mravných presvedení, ktoré spolu s vôovými charakterovými vlastnosami, ale stále pod vplyvom situaných faktorov, formujú mravné správanie jedinca. Vzhadom k tomu môžeme len predpoklada, akým spôsobom sa bude jedinec správa, pretože jeho reálne konanie závisí od všetkých predošlých komponentov a je výsledkom reálneho rozhodovacieho procesu. Avšak je možné uvažova o morálnych presvedeniach ako o prediktoroch správania. Pre potreby nášho výskumu sme problematiku morálnych presvedení zúžili na hodnotenie morálnych noriem. Domnievame sa, že vnútorný morálny štandard osoby sa odrazí v posúdení závažnosti morálnych noriem pre osobu a taktiež v percepcii dôležitosti morálnych noriem cez ich porušenie. Ciele Výskumným zámerom bolo analyzova vzah medzi spokojnosou so životom a presvedeniami o morálnych normách. Predkladaná štúdia má charakter predvýskumu bez ambícií v podobe generalizácie výskumných zistení, ale s cieom uskutoni úvodnú sondu do naznaenej problematiky. Výskumný problém a hypotézy Predpokladali sme, že medzi spokojnosou so životom a otázkami týkajúcimi sa presvedení o morálnych normách nájdeme štatisticky významnú súvislos. Oakávali sme, že tesnos vzahu bude odlišná poda rôznych vekových skupín, prípadne rodu. Nepredpokladali sme, že absolútne hodnoty korelaných koeficientov budú vemi vysoké. Prípadná súvislos medzi presvedeniami o morálnych normách a spokojnosou nejestvuje nezávisle od mnohých iných možných premenných, ktoré ju ovplyvujú, moderujú i inhibujú. Zárove sme oakávali, že pri rôzne formulovaných položkách presvedení o morálnych normách bude možné odhali štruktúru položiek viac i menej korelujúcich so spokojnosou so životom, ktoré by mohli by základom pre metodiku v plánovanom nasledujúcom výskume. Postup zberu údajov Predvýskum bol realizovaný v dvoch krokoch. Prvým krokom empirického overovania bolo hadanie relevantných údajov v niektorej z vekých sociálnych štúdií s online dostupnými databázovými zdrojmi. Zvolili sme European Social Survey (ESS), ktorý medzi viac než 300 otázkami dotazníka obsahuje položky o spokojnosti so životom, kvalite života, a tiež o presvedeniach týkajúcich sa platnosti morálnych noriem. V druhom kroku sme s väším množstvom položiek realizovali analýzu na vlastných vzorkách participantov. Vzorka úastníkov/ok predvýskumu Údaje z ESS pochádzajú z druhého kola administrácie dotazníka ESS v r.2004, priom boli použité údaje slovenskej vzorky (N=1496). Údaje vlastnej vzorky predvýskumu zbierali študenti a študentky psychológie v rámci cvienia základov štatistiky. Do výskumu boli získavaní úastníci v nasledovnej vekovej štruktúre: 20% stredoškoláci; 20% vysokoškoláci; 40% dospelí medzi r.; 20% nad 60r.; s ohadom na vyrovnané zastúpenie mužov a žien. Muži vo vzorke tvorili 41% a ženy 59% úastníkov rsp. úastníok. Výber bol príležitostný, nezodpovedá distribúcii veku v slovenskej populácii, ale plánovanému porovnaniu rôznych vekových skupín. 14

15 Metodika ESS Pre zisovanie spokojnosti so životom ako celkom sa používa rôzne variovaná formulácia otázky na globálne hodnotenie života osoby. ESS používa nasledovnú formuláciu: Berúc do úvahy všetky okolnosti, ako ste v tomto období celkovo spokojný so svojim životom? s možnosami odpovede na škále 1-10 (mimoriadne nespokojný mimoriadne spokojný). Pre oblas presvedení o morálnych normách sme použili 7 položiek zoskupených do dvoch blokov. Prvý predstavuje subjektívne hodnotenie morálnych noriem ako záväzných. Položky sa týkajú hodnotenia miery nesprávnosti porušovania morálnych noriem ako sú platenie bez bloka, zatajenia chyby tovaru, žiadanie neoprávneného poistného nároku a žiadosti o úplatok. Základná otázka znela "Za ako nesprávne, ak vôbec, považujete nasledujúce správanie?". Druhý blok položiek sa týkal miery súhlasu s niekokými všeobecne formulovanými morálnymi normami. Dotazovanie malo podobu otázky: "Nakoko súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmito výrokmi o tom, ako udia vnímajú pravidlá a zákony". Vlastná metodika Inšpirovaný dvoma blokmi otázok ESS sme pripravili dve obdobné sady položiek. Prvý i druhý blok otázok pozostával z 9 položiek a jednej otázky na celkovú spokojnos so životom. Vzhadom k možnostiam zberu údajov sme každý blok otázok administrovali separátne na samostatnej vzorke respondentov. Po vylúení neprávne vyplnených údajov tvorilo prvú vzorku 180 a druhú 170 úastníkov/ok výskumu s obdobnou vekovou a rodovou štruktúrou. Výsledky Výsledky týkajúce sa údajov z ESS spolu so znením jednotlivých položiek sú uvedené v tabuke 1. a 2. Jednoduchá korelaná analýza (Pearsnov korelaný koeficient) potvrdzuje signifikantné vzahy medzi premennými, ktoré však vysvetujú len nepatrnú as celkovej variability údajov. Tabuka.1. Vzah medzi presvedeniami o morálnych normách a spokojnosou údaje z ESS 1.blok otázok Spokojnos so životom ako Za ako nesprávne považujete, ak...? celkom (r)... niekto platí v hotovosti bez bloku... 0,07 **...niekto predáva nieo zánovné a zatajuje chyby toho 0,07 ** tovaru......niekto žiada od poisovne viac ako by mal... 0,06 *...úradník žiada o službiku alebo úplatok... 0,03 Respondenti zo slovenskej vzorky ESS N = (chýbajúce hodnoty odstránené v koreláciách párovo) Tabuka.2. Vzah medzi presvedeniami o morálnych normách a spokojnosou údaje z ESS 2.blok otázok Nakoko súhlasíte s týmito výrokmi o tom, ako udia Spokojnos so životom ako vnímajú pravidlá a zákony? celkom (r) Ke chcete prís k peniazom, nemôžete sa stále správa 0,09 *** estne. Stále by sa mal prísne dodržiava zákon, dokonca aj ke -0,04 vaka tomu prídem o dobrú príležitos. Z asu na as je v poriadku ignorova zákon a urobi si 0,07 ** o chcem. Respondenti zo slovenskej vzorky ESS N = (chýbajúce hodnoty odstránené v koreláciách párovo) 15

16 Pre alšiu analýzu sa ponúkali dve možnosti: 1. Pozmeni metodiku, rozšíri spektrum kladených otázok, s cieom odhali štruktúru presvedení o morálnych normách vo vzahu k životnej spokojnosti. 2. Hada špecificitu vzorky; pre aké osoby je sledovaný vzah charakteristický viac, pre aké menej. Obe možnosti sme skombinovali a realizovali samotný predvýskum. Výsledky sú znázornené v tabukách 3. a 4. Vysoké hodnoty štatistickej významnosti vo vzahu k spokojnosti dosahujú položky o platení bez "bloku" a braní zvyšných vecí v práci - to v prípade položiek o porušovaní pravidiel a noriem. Uvedené dve položky (r = 0,173 rsp. 0,164) zodpovedajú sociálne tolerovaným a tradiným porušeniam pravidiel, ktoré sa považujú za bežné. Iné podobné položky však vzah k spokojnosti nevykazujú - napríklad práca naierno i opisovanie na skúške. Pri všeobecne formulovaných položkách o platnosti morálnych noriem súviselo využívanie medzier v zákone so spokojnosou negatívne, pozitívnu koreláciu k spokojnosti sme zaznamenali pre dodržiavanie subov a dodržiavanie zákonov, i ke to osi stojí. Pre všetky spomínané korelané vzahy platí pozitívne spojenie spokojnosti s dodržiavaním pravidiel a noriem a negatívne s ich porušovaním. Výnimkou je položka "ke chcete prís k peniazom, nemôžete sa stále správa estne", ktorá pozitívne koreluje so spokojnosou i ke predstavuje neestné konanie. Tabuka.3. Vzah medzi presvedeniami o morálnych normách a spokojnosou - 1. skupina respondentov Za ako nesprávne, ak vôbec, považujete nasledujúce správanie? N = 180 Spokojnos so životom ako celkom (r) 1...niekto platí v hotovosti bez bloku, aby sa vyhol plateniu 0,173 * DPH alebo iných daní 2...úradník/verejný inite za svoje služby niekoho žiada o 0,071 službiku alebo úplatok 3... niekto je jednorazovo neverný manželskému/ej 0,103 partnerovi/ke 4...niekto prechádza cez prechod na ervenú 0, niekto si z práce berie domov zvyšné veci 0,164 * 6...niekto využíva pracovné auto na súkromné úely bez 0,052 vedomia nadriadeného 7...študent opisuje na skúške -0, niekto pracuje naierno a zárove poberá podporu v 0,070 nezamestnanosti alebo sociálne dávky 9...niekto cestuje v autobuse bez lístka naierno 0,003 Tabuka.4. Vzah medzi presvedeniami o morálnych normách a spokojnosou - 2. skupina respondentov Nakoko súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmito výrokmi o Spokojnos so životom tom, ako udia vnímajú pravidlá a zákony. ako celkom N = 170 (r) Ke chcete prís k peniazom, nemôžete sa stále správa 0,158 * estne. Stále by sa mal prísne dodržiava zákon, dokonca aj ke 0,229** vaka tomu prídem o dobrú príležitos. Z asu na as je v poriadku ignorova zákon a urobi si o -0,087 chcem. Sub sa má dodrža za každú cenu, i ke to prinesie vea 0,197* problémov a starostí. Je v poriadku, ak niekto využíva medzery v zákone, aby zvýšil -0,265 *** svoj zisk. Klamstvo, ak poslúži dobrej veci, nie je zlé. -0,050 16

17 Nakoko súhlasíte alebo nesúhlasíte s týmito výrokmi o tom, ako udia vnímajú pravidlá a zákony. N = 170 Poctiví udia na svoju poctivos spravidla doplatia, nepoctiví sa dostanú alej. Obchádzanie pravidiel a zákonov je prirodzené, väšina udí to tak robí. Zákony je nutné dodržiava vždy, i vtedy, ke je zaruené, že to nik nezistí. Spokojnos so životom ako celkom (r) -0,013 0,033 0,079 Takéto výsledky korelanej analýzy neumožujú jednoduché a zmysluplné (jedno, i dvoj faktorové) vysvetlenia štruktúry presvedení o morálnych normách vo vzahu k spokojnosti. K odhaleniu štruktúry stojacej v pozadí týchto presvedení je potrebné zostroji komplexnejší, rozsiahlejší a citlivejší nástroj. Posledným krokom v realizácii predvýskumu bola analýza na úrovni podskupín, ktoré sú špecifické poda veku i rodu. Oakávali sme, že pre niektoré z nich bude charakteristické spojenie presvedení o morálnych normách a spokojnosti. Oakávali sme takýto vzah u starších osôb a u žien. Tabuky 5. a 6. usporadúvajú hodnoty prináležiacich korelaných koeficientov. Tabuka.5. Vzah medzi presvedeniami o morálnych normách a spokojnosou vzhadom k veku a rodu - skupina 1 Spokojnos Otázka.: do 19 r. N = 43 do 26 r. N = 29 do 55 r. N = a viac N = 37 Muži N = 73 Ženy N = ,15 0,02 0,23 0,62 *** 0,10 0,22 * 2-0,25-0,08 0,13 0,36 * 0,21-0,04 3-0,31 * -0,07 0,19 0,25 0,15 0,05 4-0,23 0,30 0,12 0,44 ** 0,16 0,07 5-0,02 0,14 0,10 0,54 *** 0,32 ** 0,05 6-0,10 0,01 0,09 0,23 0,32 ** 0,15 7-0,29 0,15 0,07 0,14-0,04-0,04 8 0,03 0,22 0,04 0,20 0,19-0,02 9-0,19 0,15 0,01 0,26 0,15-0,11 Tabuka.6. Vzah medzi presvedeniami o morálnych normách a spokojnosou vzhadom k veku a rodu - skupina 2 Spokojnos Otázka.: do 19 r. n=38 do 26 r. n = 28 do 57 r. n = 62 nad 57r. n=32 Muži N=66 Ženy N = ,04 0,19 0,26* -0,03 0,22 0,17 2 0,15 0,07 0,32* 0,30 0,04 0,34 *** 3-0,04-0,25 0,05-0,34-0,08-0,06 4 0,10 0,30 0,07 0,57 *** 0,13 0,24* 5-0,06-0,34-0,27 * -0,49 ** -0,12-0,37 *** 6-0,24-0,35 0,05 0,08 0,08-0,11 7-0,25 0,34-0,12 0,23-0,05 0,02 8-0,07 0,11 0,02 0,09 0,05 0,03 9-0,16 0,36 0,04 0,25-0,12 0,21 * Vysoké a signifikantné hodnoty korelaných koeficientov sa týkajú viacerých položiek týkajúcich sa morálnych noriem v podskupine starších osôb. Možnosti pre interpretáciu sa ponúkajú i pri rodovom 17

18 porovnaní, kde signifikantné vzahy u mužov súvisia s niektorými porušeniami pravidiel a u žien skôr s postojom k morálnym normám ako takým. Závery Na základe výsledkov teda možno konštatova, že vzah medzi spokojnosou a presvedeniami o morálnych normách môže by moderovaný rodom a vekom; pre vybrané z presvedení platí, že súvisia so spokojnosou u osôb stredného a vyššieho veku, rsp. vzhadom k rodu. Vzahy nadobúdajú na významnosti pri analýze špecifických skupín respondentov. Vzhadom k výberu vzorky, charakteru metodiky a úelu analýzy k predvýskumu v problematike nebudú uvedené zistenia alej vyažované a interpretované. Prvý kontakt s údajmi takéhoto typu pre úely vnorenia sa do problematiky bol splnený. V skratke je možné naformulova niekoko nasledovných možností pre alšiu výskumnú prácu: - aplikova metodologické štandardy na výber úastníkov/ok výskumu; - rozšíri analýzu o alšie indikátory šastia a subjektívnej kvality života; - vytipova špecifické komunity, pre ktoré je pridžanie morálnych noriem vemi dôležité pre ich celkové hodnotenie života ako takého (náboženské komunity, študenti filozofie,...) a overi predpoklady; - zostroji citlivý nástroj na zachytenie štruktúry morálnych presvedení v komplexnejšej podobe. Takýto charakter skúmania síce nemohol poskytnú vyerpávajúcu odpove na problémové otázky formulované v texte, tendencie ale naznail. Vyššia spokojnos so životom sa asi nebude typicky vzahova na porušovanie pravidiel a noriem, skôr je predpoklad oakáva vzah k presvedeniam potvrdzujúcim platnos zákonov a pravidiel, i už písaných alebo nepísaných. Lepšou, i skôr nádejnejšou, cestou pre hadanie zmysluplných vzahov medzi presvedeniami o platnosti morálnych noriem a spokojnosou so životom sa zdá by analýza na špecifických vzorkách viac, ako samotné hadanie štruktúry morálnych presvedení. Oba úrovne analýzy by však mali prebieha súasne. Použitá literatúra Diener, E., Tov, W. (2005): Culture and Subjective Well-Being. In: Kitayama, S., Cohen, D. (eds) Handbook of Cultural Psychology. New York, Guilford. Kebza, V., Šolcová, I. (2003): Well-being jako psychologický a zárove meziodborov založený pojem. eskoslovenská psychologie. 47, 4, Kotásková, J. (1987): Socializace a morální vývoj dítte. Praha, Academia. Lickona, T. (1992): Educating for charakter. How our schools teach respect and responsibility. New York, Bantam Books. Vacek, P. (2005): Prhledy do psychologie morálky. Hradec Králové, Gaudeamus. Veenhoven, R. (2000): The four qualities of life. Ordering Concepts and Measures of the Good Life. Journal of Happiness Studies, 1, Veenhoven, R. (2003): Arts-of-living. Journal of Happiness Studies, 4, Zhang Guoqing, Veenhoven, R. (2007): Ancient Chinese Philosophical Advice: Can it help us find happiness today? Accepted for publication in Journal of Happiness Studies [dostupné online od na ] 18

19 ZVYŠOVANIE CITLIVOSTI NA PÔSOBENIE REKLAMY Viera Baová, Bibiána Holevová Inštitút psychológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, SR Abstrakt Reklamná gramotnos bude oraz viac potrebná. Vo výskume sme preto zisovali vplyv dvoch rôznych foriem senzitizovania na vnímanie a hodnotenie reklám. Úastníkami výskumu bolo 113 študentiek 1. roníka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove vo veku rokov. Dve formy senzitizácie na reklamy boli: 1. prednáška o reklame (forma všeobecná a priama), 2. analýza odkrývajúca skryté významy konkrétnej reklamy znázorujúcej ženu a deti (forma špecifická a analytická). Porovnaním kontrolnej skupiny a dvoch experimentálnych skupín sme zistili významné rozdiely v hodnotení rôznych aspektov vybraných reklám znázorujúcich ženské telo. Úastníky, ktorým bola prezentovaná prednáška (všeobecná a priama forma), hodnotili viaceré aspekty reklamy viac zmiernene v porovnaní s ostatnými skupinami. Úastníky, ktorým bola prezentovaná analýza konkrétnej reklamy (špecifická, analytická forma), hodnotili isté aspekty reklamy protikladne ako kontrolná skupina. Výsledky naznaujú možnosti výcviku ku kritickému mysleniu. Kúové slová: reklama, senzitizácia na reklamu, reklamná gramotnos Výskumná štúdia bola iastone podporená grantovou agentúrou VEGA MŠ SR a SAV v rámci výskumného projektu. 1/2523/05. Abstract Sensitisation to advertisements Advertising techniques literacy will be needed more and more. The authors aimed at the study of effectiveness of two forms of sensitisation on perception and evaluation of advertisements. The participants were 113 young women, students of the Presov University in Presov, Faculty of Education, aged The two forms of sensitisation were: 1/ the lecture on advertisement (general and direct form), 2/ the analysis of particular advertisement depicting woman and children (specific and analytical form). The authors compared the subsequent evaluation of advertisements depicting women s bodies in the experimental groups and control group. The significant differences in the evaluation of various aspects of selected advertisements were found. Those participants with the lecture (general and direct form of sensitisation) valued some aspects of selected advertisements more moderate compared to other research groups. Those participants with the analysis of particular advertisement (specific and analytical form of sensitisation) valued some aspects of selected advertisements contrary to the control group. The results indicate the possibilities of critical thinking training. Key words: advertisement, sensitivity to advertising, advertising techniques literacy The research study was partially supported by the Slovak Ministry of Education grant agency VEGA within the grant project No 1/2523/05. 19

20 Reklama V literatúre možno nájs mnohé rôzne definície reklamy. Definície aj nastoujú, aj potvrdzujú viaceré možné uhly pohadu a prístupy k problematike reklamy. Napríklad zákon. 147/2001 Slovenskej republiky, definuje reklamu ako prezentáciu produktov v každej podobe s cieom uplatni ich na trhu (Zákon. 147/2001 Z. z. o reklame, v znení neskorších zmien a doplnkov, 2 ods. 1 písm. a). Etický kódex Slovenskej republiky definuje reklamu ako komunikaný proces, ktorého úelom je prostredníctvom komunikaných médií poskytnú spotrebiteovi informácie o produktoch. (Etický kódex Rady pre reklamu, I. as, l. 1.1). Niektorí autori a autorky kriticky pristupujú k tomu vymedzeniu reklamy, ktoré sa usiluje predstavova reklamu ako totálne neutrálny sociálny jav. Baová a Jeleová (2001) k problematike definovania poznamenávajú, že definície reklamy sa vyhýbajú zahrnú do definícií, kto konkrétne reklamu potrebuje, a preo ju potrebuje; aké je ekonomické a politické iže mocenské, ale aj filozofickoideologické postavenie a status zadávatea reklamy;, aké je v porovnaní s tým postavenie cieovej skupiny ; kto má možnos a priamu moc urova, aká reklama bude iže ako bude postupova pri ovplyvovaní iných; kto z reklamy najviac profituje a ako; aké konkrétne metódy môže pri tom používa. Definície reklamy vynechávajú akúkovek zmienku o tom, ako sa možno pôsobeniu reklamy vyhnú, ako sa bráni, aké sú možnosti ochrany pred reklamou tých (neorganizovaných alebo slabo organizovaných a inštitúciami slabo chránených) udí, ktorí sú objektom reklamy. Možnosti udí, ktorí priamo riadia ekonomiku, iže zadávateov reklamy, sú neporovnatene lepšie v porovnaní s bežnou populáciou udí, na ktorých je reklama zacielená. Preto aj v psychológii prevládajú poznatky, ktoré sú užitoné pre objednávateov a tvorcov reklamy. Ovea menej máme poznatkov aj psychologických o tom, i, ako, a ako dlho sú reklamou rôzneho druhu ovplyvnené rôzne skupiny udí, nielen v trhovom správaní, pri nákupoch, ale aj v iných oblastiach ich života. Snahy bližšie spozna a vysvetli pôsobenie reklamy na psychiku loveka sa datujú už od zaiatku 19. storoia, kedy do širšieho vedomia dostala dodnes citovaná pouka AIDA (Attention-Interest- Desire-Action): ak má by reklama úspešná, musí vzbudi pozornos, záujem, prianie, a musí tiež dôjs k akcii, jednaniu, inu, ktorým by malo by nákupné správanie (Vysekalová, Mikeš, 2003). Gerard J. Tellis vo svojej knihe Reklama a podpora predaja (2000) opisuje niektoré reklamné stratégie tvorcov reklamy. Autor v kontexte reklamy definuje presvedovanie ako zmenu názorov, postojov alebo správania navodenú komunikáciou. Táto definícia je zámerne široká, nešpecifikuje typ komunikácie, ktorou je zmena vyvolaná. Autor uvádza komunikané stratégie: klasické podmieovanie, opakovanie, zaangažovanos a spracovanie, presviedanie pomocou informácií a argumentov a emócií, presvedovanie využívajúce odporúanie iných, využívanie stereotypov. Keže reklama je neodmysliteným javom súasnosti (nedá sa jej vyhnú), má mnoho kritikov i stúpencov, priom obe strany vyslovujú svoje názory vemi vyhranene. Zárove, napriek poetnosti výskumov reklamy nevieme, ako presne funguje a o spôsobuje. Jedno je isté reklama ovplyvuje naše správanie, má vplyv na formovanie udských pohadov na svet, životný štýl, základné hodnoty, postoje, návyky a predstavy. Je však ažké oddeli vplyv reklamy od iných vplyvov na naše životy (Bjurnstrom, in Hanuláková, 2002). Reklamná gramotnos Ale aj v kritike reklamy je menej odpovedí na otázku, o alej s toko kritizovanou reklamou. Opakovane poúvame apely na to, aby lovek nebol len pasívnym konzumentom, ale aby rozvíjal svoje schopnosti kriticky hodnoti (nielen) reklamu, ktorá sa naho valí zo všetkých strán. Ako však možno tieto schopnosti rozvíja? Helen Ingham (1997) píše, že práve skúmaním reklamy a spôsobov jej fungovania sme schopní/é vidie, ako a preo reklamní inzerenti na nás pôsobia tak, ako pôsobia. Uvedomíme si naše vlastné reakcie na reklamu, a tiež to, preo sú niektoré jej aspekty pre nás príažlivé a iné nie; preo nás reklama osloví v priebehu 30 sekúnd alebo dvomi riadkami textu. Citlivos k viacerým významom reklamy, jednak priamych významov, ale aj tých zdanlivo vedajších, mimochodných, druhoplánových, nám pomôže explicitne si uvedomi ako reklamu vnímame, interpretujeme, ako rozmýšame, aké úlohy spotrebiteov máme plni, a i a ako nám všetky tieto úlohy vyhovujú. 20

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry

Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Possibilities and limits for capital structure optimalising model design of Czech dairy industry Konstrukce modelu pro optimalizaci kapitálové struktury podnikù èeského mlékárenského prùmyslu G. CHMELÍKOVÁ

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES

ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES School and Health 21, 2011, Education and Healthcare ONLINE SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPACT ON THE LIVES OF STUDENTS OF MEDICINE-RELATED STUDIES Magda TALIÁNOVÁ, Magdalena ŘEŘUCHOVÁ, Vendula HOMOLKOVÁ

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS Alexandra ONDREJKOVÁ, Janette GUBRICOVÁ Abstract: The article

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

NEURAL NETWORKS USAGE AT CRYSTALLIZERS DIAGNOSTICS

NEURAL NETWORKS USAGE AT CRYSTALLIZERS DIAGNOSTICS NEURAL NETWORKS USAGE AT CRYSTALLIZERS DIAGNOSTICS Frischer Robert a, David Ji í b, Vro ina Milan c a V B-TU OSTRAVA, 708 33, Ostrava - Poruba, eská republika, E-mailová adresa: robert.frischer@vsb.cz

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES Miroslava Heczková, Michal Stoklasa Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, relační marketing, analytické CRM, operativní CRM, kolaborativní CRM,

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

PERSONAL MORALITY AS DETERMINANT OF MENTAL HEALTH

PERSONAL MORALITY AS DETERMINANT OF MENTAL HEALTH School and Health 21, 2011, Health Education: Initiatives for Educational Areas PERSONAL MORALITY AS DETERMINANT OF MENTAL HEALTH Petra LAJČIAKOVÁ Abstract: The contribution presents sub-fi nding solutions

More information

55. Niektoré aspekty duševného zdravia mladých ľudí v Košickom kraji

55. Niektoré aspekty duševného zdravia mladých ľudí v Košickom kraji 451 55. Niektoré aspekty duševného zdravia mladých ľudí v Košickom kraji Mária Šléšková 1, Ferdinand Salonna 1, Andrea Madarasová Gecková 1, Jitse P. van Dijk 2 a Johann Groothoff 2 (sleskova@science.upjs.sk)

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 9 THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES MĚSÍČNÍ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH: EMPIRICKÁ EVIDENCE ZE ZEMÍ

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE Petra Muráriková Abstrakt Vyučovanie, ako je zdôraznené v tomto príspevku, je morálne úsilie. Jeho morálnu podstatu možno

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

Business rules specification and business processes modelling

Business rules specification and business processes modelling Business rules specification and business processes modelling Specifikace podnikových pravidel a modelování podnikových procesů I. Rábová Department of Informatics, Faculty of Business and Economics, Mendel

More information

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW - ARKHANGELSK 0.07-06.07.01 ТHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Psychologie práce a organizace 2013 Sborník mezinárodní konference

Psychologie práce a organizace 2013 Sborník mezinárodní konference Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře udělené roku 2013 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Institucionálního rozvojového plánu, programu V. Excelence,

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ

OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ Hana Klupáková Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Slovakia klupakova@pef.czu.cz

More information

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA INCIDENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN AND ADOLESCENTS IN CENTRAL SLOVAKIA MÁRIA

More information

Všeobecný katalog katalóg

Všeobecný katalog katalóg Cable Management Systems Všeobecný katalog katalóg obsah 8 Trubky z PVC s pøíslušenstvím Rúrky z PVC s príslušenstvom 20 Bezhalogenové trubky a pøíslušenství Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo 34 Ochranné

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Jazyk C# (seminář 8)

Jazyk C# (seminář 8) Jazyk C# (seminář 8) Pavel Procházka KMI 12. listopadu 2014 Na co je dobré XML? Deklarativní jazyk reprezentující čitelně data Snadná práce s konfiguračními soubory a ukládání do souboru Human readeble

More information

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Radka Vaníčková Robert Zeman EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Abstract: The aim of the paper is to determine the current level of competences

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ

NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ NEURAL NETWORKS IN INTRUSION DETECTION SYSTEMS NEURONOVÉ SÍTĚ V SYSTÉMECH PRO DETEKCI NAPADENÍ Arnošt Veselý, Dagmar Brechlerová Abstract: Security of an information system is its very important property,

More information

VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA

VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA VYBRANÉ OTÁZKY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO V ČÍNĚ THE SELECTED TOPICS OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN CHINA VERONIKA HRADILOVÁ Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Increasing the company s performance in knowledge society

Increasing the company s performance in knowledge society Increasing the company s performance in knowledge society Zvyšování výkonnosti podniku ve znalostní společnosti M. Odehnalová Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences, Prague,

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WRITING LETTERS Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice

More information

DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM

DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM INFLUENCE OF EEG BIOFEEDBACK ON MOTOR ABILITIES OF CHILDREN MEASURED WITH PANESS TEST Abstrakt Elena Žiaková, Iveta Schusterová

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Daniela Uličná Konferencia: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 26.11.2013 Prečo vôbec hovoriť o otázke riadenia kvality v kontexte NSK? NSK by mala zlepšiť

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Angličtina bez knihy a bez pera

Angličtina bez knihy a bez pera Angličtina bez knihy a bez pera Stupeň 3 Katarína Koržová, 2001 Všetky práva vlastníka autorských práv sú vyhradené. Žiadna časť diela nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, verejne používaná alebo šírená

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Market Consistent Embedded Value

Market Consistent Embedded Value Market Consistent Embedded Value Dana Bohatová Chládková, Kamil Žák Seminář z aktuárských věd 4. května 2007 Obsah Proč Embedded Value? Co je Embedded Value? Market Consistent Embedded Value Vývoj EV Příklady

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS Robert Štefko - Radovan Bačík - Richard Fedorko Faculty of management - Department of Marketing and International Trade -University of Presov in Presov; Konštantínova

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14.

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14. Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Workshop, 14. duben 2016 1/31 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost překladu.

More information

pavlix@pavlix.net pavlix@pavlix.net

pavlix@pavlix.net pavlix@pavlix.net Evolution of Linux network management InstallFest 2013, Praha http://data.pavlix.net/installfest/2013/ 1/12 From: Dan Williams To: networkmanager-list gnome org Subject: ANN: released

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

E-puck knihovna pro Python

E-puck knihovna pro Python E-puck knihovna pro Python David Marek Univerzita Karlova v Praze 5. 4. 2011 David Marek (MFF UK) E-puck knihovna pro Python 5. 4. 2011 1 / 36 Osnova 1 Představení e-puck robota 2 Připojení 3 Komunikace

More information