Tourism, Hospitality and Commerce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Tourism, Hospitality and Commerce"

Transcription

1 Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN

2 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce vědecko-odborný recenzovaný časopis Vydavatel/Publisher: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o Bosonožská Brno IČO: REDAKCE ČASOPISU/EDITORIAL: Mgr. Petra Trunečková Nakladatelský editor/executive editor: PhDr. Ludmila Bartoňová Odborný editor/responsible editor: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Technický editor/technical editor: Mgr. Petra Trunečková Předseda redakční rady /Editor in Chief: Prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. Členové redakční rady/editorial Board members: Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Doc. Ing. Ján Orieška, Ph.D. Doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Vaníček, CSc. Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. Prof. Dr. Hab. Jan Wiktor Frekvence vydání: 2krát ročně/published twice a year Distribuce/Distributor: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o Počet výtisků: 60 ks/number of copies: 60 pieces Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19523/Registration No: MK ČR E ISSN (Print) Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

3 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Recenzenti čísla/reviewers of the issue: Doc. Ing. Darina Eliášová, Ph.D. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

4 EDITORIAL Vážení čtenáři a přispěvatelé, 2. číslo 3. ročníku časopisu se věnuje několika navzájem propojeným tématům, týkajících se podnikání v cestovním ruchu. Jsou jimi konkurenceschopnost podniků a externí a interní bariéry a stimuly podnikání v tomto sektoru, tvořeny mnoha faktory. Mezi ty velmi důležité patří právě ty, které jsou analyzovány a charakterizovány v jednotlivých článcích. Jde o kvalitu personálu, nabídku a kvalitu vzdělávání, poptávku po službách cestovního ruchu, kterou ovlivňuje řada dalších oblastí (například i marketingové faktory a vnímání významnosti ceny, prvků produktu nebo vzdálenosti destinací a jejich dopravní dostupnosti), makroekonomické prvky (například finanční nástroje a jejich aplikace, podpora ze strany států) a struktura trhu (míra koncentrace v odvětví). Jednotlivé příspěvky naznačují, jak je podnikání v cestovním ruchu složité a v určitém smyslu i málo adaptabilní potřebným změnám. Přejeme Vám příjemné čtení. Listopad 2012 Ludmila Bartoňová Dear readers and contributors, the second issue of the third volume deals with several mutually interconnected themes, related to the entrepreneurship in tourism, specifically competitiveness of companies and external and internal barriers and stimuli of the entrepreneurship in tourism, represented by many factors. Among them those that are analysed and characterised in the individual articles belong to just those of great importance. The issues are quality of personnel, offer and quality of education, demand for the tourism services, which is influenced by the range of other areas (for instance marketing factors as well and price, product features perception or distance and transport accessibility of destinations), macroeconomic elements (for instance financial tools and their application, governmental support) and market structure) concentration level i the industry). Individual papers indicate the complexity and difficulty as well as the lower level of adaptability of the entrepreneurship in tourism to needed changes. We wish you pleasant reading. November 2012 Ludmila Bartoňová

5 Kvalita personálu a služby v cestovnom ruchu Quality of personnel and services in tourism Adriana Grenčíková, Jana Španková Abstrakt: V predkladanej štúdií autorky analyzujú význam kvality personálu pre rozvoj cestovného ruchu. Poukazujú na nedostatočný počet možností vzdelávania sa v oblasti cestovného ruchu v Slovenskej republike v porovnaní s Českou republikou a vyvodzujú súvislosť v poskytovaní kvalitných služieb zákazníkom v oblasti cestovného ruchu. Klíčová slova: ľudské zdroje, intelektuálny kapitál, organizačný kapitál, kvalita personálu, vzdelávanie personálu, cestovný ruch, spokojnosť Abstract: In their study, the authors underscore the importance of high - quality staff for the purposes of tourism development. The authors call attention to the insufficient number of study programs for hospitality and tourism in the Slovak Republic compared to the Czech Republic and demonstrate a correlation between the provision of quality services to customers in the domain of tourism. Key words: human resources, intellectual capital, organizational capital, staff quality, staff education, tourist industry, satisfaction JEL classification: I25, J24, M12, M54, L83 ZDROJE [1] Armstrong, M.(2007), Riadenie ľudských zdrojov, Najnovšie trendy a postupy. Praha : Grada Pubishing, 2007, ISBN [2] Borovský, J. a kol. (2008), Cestovný ruch trendy a perspektivy. Bratislava : Iura Edition, 2008, ISBN [3] Gučík, M. a kol. (2006), Výkladový slovník. Cestovný ruch, hotelierstvo a pohostinstvo. Bratislava : Mladé letá, 2006, ISBN [4] [5] Kontaktné údaje Ing. Adriana Grenčíková, PhD. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Studentská 3, Trenčín, Slovenská republika

6 PhDr. Jana Španková, PhD. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Studentská 3, Trenčín, Slovenská republika Analýza nabídky služeb hotelů ve městě Znojmě a jeho okolí Analysis of hotel services in Znojmo and its surrounding Jitka Krulová, Věra Plhoňová Abstrakt: Cestovní ruch se stává stále významnější součástí národního hospodářství a cestování patří neodmyslitelně do životního stylu moderního člověka. Služby hotelových zařízení představují významný aspekt cestovního ruchu, který může ovlivnit návštěvnost daného území. Znojemsko je navštěvováno turisty zejména pro bohatost a četnost kulturních a historických památek. V blízkosti historického města Znojma se nachází nejmenší národní park v České republice, Národní park Podyjí. Ten nabízí příjemné prostředí zejména pro pěší turistiku a cykloturistiku. Město Znojmo disponuje pestrou a bohatou nabídkou ubytovacích zařízení jak pro krátkodobé tak dlouhodobé pobyty. K tomuto účelu lze využít ubytovací zařízení, která nabízejí poměrně slušný standard služeb, jejichž nabídka je předmětem výzkumu. Klíčová slova: Hotel, ubytování, turistika, nabídka, služby, standard Abstract: Tourism is becoming an increasingly important part of the national economy and travelling ranks inextricably into the lifestyle of contemporary man. Services of hotel facilities comprise a major aspect of tourism, which can affect the attendance area. Znojmo region is regularly visited by tourists especially for the richness and abundance of cultural and historical monuments. Near the historic town of Znojmo there is the smallest national park in the Czech Republic national park, National park Podyjí. It offers a pleasant environment, especially suitable for hiking and cycling. Znojmo has a wide and rich range of accommodation for both short and long stays. For this purpose you can use accommodation facilities that offer a fairly decent standard of service, which offer is under investigation. Key words: Hotel, accommodation, tourism, offer, services, standard JEL classification: L15, L83, M31, P42, ZDROJE [1] BERÁNEK, J.; KOTEK, P.. Řízení hotelového provozu. 4., přepracované vydání. Praha: Grada, s. ISBN [2] GAVLASOVÁ, I. et al. Průmysl cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. ISBN

7 [3] HORNER, S.; SWARBROOK, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času: Aplikovaný marketing služeb. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, s.s., s. ISBN [4] INDROVÁ, J. Cestovní ruch. 1. vyd. Praha. Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN [5] RYGLOVÁ, K. Cestovní ruch: Soubor studijních materiálů. 3. rozšířené. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., s. ISBN [6] VEBER, J., SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN [7] Šance pro ekonomicky slabší regiony. Lobby: List za liberální bezbariérový byznys. Duben 2010, roč. 12, 04/2010, s. 19. ISSN [8] [online] [cit ]. Metodika klasifikace. Dostupné z WWW: < [9] Národní park Podyjí [online]. Znojmo: 2007 [cit ]. Národní park Podyjí. Dostupné z WWW: < [10] Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online]. 2010, [cit ]. Znojmo. Dostupné z WWW: < [11] Telebuero [online] [cit ]. Retz. Dostupné z WWW: < Kontaktní údaje Ing. Jitka Krulová SVŠE Znojmo Loucká 656/21, Znojmo Ing. Věra Plhoňová, Ph.D. SVŠE Znojmo Loucká 656/21, Znojmo Systémová kríza cestovného ruchu v Českej republike a na Slovensku jako následok nedostatočnej konkurencieschopnosti System crisis of tourism in the Czech Republic and Slovakia as the consequence of unsufficient competitveness Andrej Malachovský Abstrakt: V cestovnom ruchu v Českej republike a na Slovensku sa nedostatočne využíva potenciál pre jeho rozvoj. Ekonomické dôsledky sú predovšetkým vysoká nezamestnanosť, neprimerané medziregionálne rozdiely a nedostatočný rozvoj podnikateľských aktivít. Vývoj do roku 2008 bol predovšetkým výsledkom konjunktúry, nie systémových opatrení. Počas krízy od roku

8 2009 došlo k výraznému poklesu počtu hostí, prenocovaní, salda cestovného ruchu a iných ukazovateľov. Miera poklesu bola neprimerane vysoká v porovnaní so susednými štátmi. Z tohto dôvodu označujeme súčasný stav v cestovnom ruchu ako systémovú krízu. Jej príčiny nie sú spojené s vývojom hospodárstva, ale s nesystémovým prístupom k rozvoju cestovného ruchu. Riešenia tejto krízy sú v zavedení systémových opatrení na podporu rozvoja cestovného ruchu, ktoré vychádzajú z osvedčených modelov z teórie i praxe cestovného ruchu v štátoch s rozvinutým cestovným ruchom. Dôsledky krízy sa v Českej republike prejavujú v porovnaní so Slovenskom miernejšie. Celkový stav cestovného ruchu však rovnako charakterizujeme ako systémovú krízu. Príčinou je nevyužívanie potenciálu cestovného ruchu, nerovnomerný vývoj niektorých ukazovateľov a vysoké medziregionálne rozdiely. Klíčová slova: systémová kríza, cestovný ruch, počet prenocovaní, ubytovacie kapacity, systém cestovného ruchu Abstract: The potential of tourism industry development in Slovakia is underused. The economic consequences such as unemployment, inadequate inter-regional disparities and lack of development of business activities are particularly high. The development from 2008 emerged as a result of boom not a systemic action. During the crisis in 2009, there was a significant decrease in the number of guests, overnights, balance of tourism and other indicators. The rate of decline was disproportionately high comparing to several neighbouring European countries. That is a reason why the current situation is called a systemic crisis. Its causes are not associated with the development of the economy but with a non- systemic approach to the development of tourism. Solutions of these problems consist of systemic measures for tourism development support, based on the successful models of theory and praxis of countries with developed tourism. The consequences of the crisis in the Czech Republic show in comparison with Slovak faded. The overall state of tourism but also characterized as a systemic crisis. The cause of the resting potential of tourism, uneven development of certain indicators and high inter-regional disparities Key words: systemic crisis, tourism, number of overnights, accomodation facilities, tourism system JEL classification: D47, L22, L26, L 83 ZDROJE [1] GÚČIK, M. (2011), Cestovný ruch. Politika a ekonómia. Knižnica cestovného ruchu vyd. Slovak-Swiss Tourism, Banská Bystrica, 188 s. ISBN [2] KASPAR, C. (1995) Základy cestovného ruchu. Knižnica cestovného ruchu vyd. Slowak Swiss Tourism, Banská Bystrica, 125 s. ISBN

9 [3] MALACHOVSKÝ, A. (2005), Systémová teória a strategický manažment ako východisko tvorby stratégií hotela, Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 38, č. 4, s [4] MARÁKOVÁ, V (2005), Finančné a nefinančné nástroje podpory podnikania v cestovnom ruchu. 1 vyd. Ekonomická fakulta UMB, Banska Bystrica, 158 s. [5] MARÁKOVÁ, V. (2010), Stosowanie narzedzi komunikacji marketingowej w hotelach w Slowacji, In: Przedsiebiorstwo uslugove wobec wyzwan XXI wieku, Unikat 2, Katovice, 2010, s [6] PAPULA, J. et al.,(1993) Strategický manažment. 1. vyd. Edičné centrum ES EU, Bratislava, 189 s. [7] POMPUROVÁ, K. (2009) Teoreticko-metodologické aspekty skúmania atraktívnosti cieľového miesta, Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 43, č. 2, s [8] POMPUROVÁ, K. (2010) Zmeny v štruktúre a výkonoch ubytovacích zariadení na Slovensku v rokoch 2000 až 2009, Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 44, č. 3, s [9] POMPUROVÁ, K. (2011) Teoretické prístupy ku skúmaniu cieľového miesta cestovného ruchu, Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 45, 2011, č. 3, s [10] PORTER, M., (1980) Competitive Strategy, Free Press, New York, 450 s. [11] Štatistika cestovného ruchu. [online] [cit ]. Dostupné na internete: < [12] Tourismus in Zahlen, [online] [cit ]. Dostupné na internete: < Kontaktné údaje Doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD. Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 10, Banská Bystrica, Slovenská republika Požiadavky obyvateľov Slovenskej a Českej republiky na cieľovú krajinu cestovného ruchu Requirements of the inhabitants of Slovak and Czech Republic on target tourism destination Kristína Pompurová Abstrakt: Cieľom príspevku je preskúmať a porovnať požiadavky obyvateľov SR a ČR na cieľovú krajinu cestovného ruchu a formulovať závery. Pri skúmaní požiadaviek obyvateľov SR a ČR vychádzame z primárnych zdrojov údajov získaných opytovaním prostredníctvom dotazníka. Oslovili sme 428 obyvateľov Slovenska a 232 obyvateľov Českej republiky. Vytriedením dotazníkov sme získali reprezentatívny súbor z hľadiska veku a pohlavia. Respondenti na likertovej škále vyjadrili svoje požiadavky na cieľovú krajinu cestovného ruchu a uviedli,

10 ktoré európske krajiny sú podľa nich v cestovnom ruchu najatraktívnejšie. Získane údaje sme spracovali s využitím programov Excel a SPSS. Príspevok poukazuje na to, že napriek geografickej, historickej a jazykovej blízkosti sú požiadavky obyvateľov SR a ČR na cieľ ich cestovania a pobytu rozdielne. Náročnejšími návštevníkmi v cestovnom ruchu sú pritom obyvatelia Slovenska. Kým obyvatelia SR majú najväčšie požiadavky na primárnu ponuku cieľovej krajiny, obyvatelia ČR kladú najväčšie nároky na polohu cestovného cieľa. Za najatraktívnejšie európske štáty považujú obidve skupiny respondentov stredomorské krajiny. Kľúčové slová: požiadavky návštevníkov, cieľová krajina cestovného ruchu, obyvatelia Slovenska, obyvatelia Českej republiky Abstract: The paper deals with the evaluation and comparison of Slovak and Czech Republic residents requirements on the tourist destination. The analysis is based on primary resources of data collected by a questionnaire from 428 Slovak and 232 Czech respondents. We obtained a representative sample in terms of their age and sex. Respondents expressed their requirements on the tourist destination on Likert scale and identified the most attractive European countries. The data were processed using Excel and SPSS programs. Paper points out that despite the geographical, historical and linguistic proximity of Slovak and Czech residents, their requirements on tourist destination stay different. Results show that Slovak residents are more exigent than their neighbours. Both groups of respondents considered the Mediterranean countries the most attractive in tourism. Key words: visitor requirements, a tourist destination, the Slovak population, the inhabitants of the Czech Republic JEL classification: L 83, M31, R22, POUŽITÉ ZDROJE [1] Gúčik, M. (2010), Cestovný ruch. Úvod do štúdia. Knižnica cestovného ruchu 15. Banská Bystrica: Slovak-Swiss Tourism, ISBN [2] Malachovský, M. (2012), Systémová kríza v cestovnom ruchu na Slovensku. Folia Turistica 2. Zborník vedeckých prác. Banská Bystrica: UMB Ekonomická fakulta, ISBN , s [3] Šmardová, Ľ. (2009), Zmeny v spotrebiteľskom správaní návštevníkov v cestovnom ruchu v čase hospodárskej krízy, Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 42, 2009, č. 3-4, s ISSN Grantová podpora Príspevok je súčasťou riešenia projektu UGA I Predpoklady zlepšenia podmienok podnikania v cestovnom ruchu v SR, ktorý sa rieši na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Kontaktné údaje Ing. Kristína, Pompurová, PhD. Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Tajovského 10

11 Banská Bystrica Slovensko Bariéry podnikania z pohľadu subjektov poskytujúcich ubytovacie a stravovacie služby v Slovenskej republike Barriers of entrepreneurship from the point of view of subjects offering catering and accommodation service in the Slovak Republic Ľudmila Šmardová Abstrakt: príspevok sa zameriava na hodnotenie podnikateľského prostredia v ubytovacích a stravovacích službách. Cieľom príspevku je identifikovať hlavné bariéry podnikania v ubytovacích a stravovacích službách v SR z pohľadu podnikateľských subjektov. Predmetom skúmania sú bariéry vonkajšieho prostredia, subjektom skúmania sú podniky poskytujúce ubytovacie a stravovacie služby. Na základe analýzy sekundárnych údajov (prevažne štatistických) hodnotí vývoj podnikania v ubytovacích a stravovacích službách a vybrané ukazovatele rozvoja cestovného ruchu v SR od roku 2007 do roku Na základe analýzy primárnych údajov identifikuje hlavné prekážky podnikania vnímané skúmanými subjektmi. Klúčové slová: podmienky podnikania, ubytovacie a stravovacie služby, bariéry, konkurencieschopnosť, Abstract: The article is dedicated to the business environment in catering and hospitality services in Slovakia. The main aim is to identify the main burdens of doing business in catering and hospitality perceived by business entities in Slovakia. Its objectives are burdens of doing business and research subjects are business entities providing hospitality services. The secondary data analysis (mostly statistical) evaluates the development of selected business environment and tourism indicators in Slovakia since 2007 till Identification of business environment indicators perceived by the hospitality businesses to be the main burdens of their doing business is based on primary data analysis. Key words: entrepreneurship conditions, catering and accommodation services, barriers, competitiveness JEL classification: L 21, L22, L26, L 83,

12 ZDROJE [1] BOČINCOVÁ, G The Impact of the Global Crisis on the field of HR. In Globalisation Dimensions & Impacts, International Journal of Politics & Economics. London, 2011, s ISBN [2] ELEXA, Ľ., The changes of business environment in context of innovative strategy in Slovakia. In Studia universitatis "Vasile Goldis" Arad : seria Stiinte Economice. Partea a II-a. Arad : Universitatea De Vest "Vasile Goldis" din Arad, Vol. 19, 2009, pp [3] ELEXA, Ľ et KRAFSKÁ, V Vplyv hospodárskej krízy na malé a stredné podniky. In Contemporary Challenges in Management II. Proceedings from international scientific conference, Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, ISBN [4] KUČEROVÁ, J.et MAKOVNÍK, T, Regional Tourism Policy in Slovakia. In E+M Ekonomie a Management, Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009, s ISSN [5] KUČEROVÁ, J et ŠMARDOVÁ, Ľ Vplyv zníženia dane z pridanej hodnoty na dopyt v cestovnom ruchu. In Ekonomika a spoločnosť, Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010,Vol. 11, no. 2, s ISSN [6] POMPUROVÁ, K., Teoreticko-metodologické aspekty skúmania atraktívnosti cieľového miesta. In Ekonomická revue cestovného ruchu., Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, roč. 42, 2009, č. 2, s ISSN [7] RAŠI, Š Re-engineering and human resources development in a destination. In Economic theory and practice today and tomorrow II. Proceedings of Abstracts from the international Scientific Conference. Banská Bystrica : Faculty of Economics Matej Bel University, 2007, s ISBN [8] ŠMARDOVÁ, Ľ Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku ako predpoklad rozvoja inovácií v cestovnom ruchu. In Folia Turistica 2 Zborník vedeckých prác. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2012, s ISBN [9] Štatistický úrad Slovenskej republiky [online]. Dostupné na internete: [cit ]. [10] World Economic Forum, The Travel and Tourism Competitiveness Report , Beyond the Downturn. Geneva : World Economic Forum, [online]. Dostupné na internete: [cit ]. Kontaktné údaje: Ing. Ľudmila Šmardová, PhD. Instituce: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Poštovní adresa: Tajovského 10, Banská Bystrica ová adresa:

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES Marek Potkány EKONOMIKA A MANAGEMENT 1. Introduction The success of every company depends on fast and precise market orientation and the ability to react to future changes

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Evaluation of performance and efficiency of the CRM

Evaluation of performance and efficiency of the CRM (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 144 Evaluation of performance and efficiency of the CRM Renáta Miklenčičová 1, Bronislava Čapkovičová 2 1, 2 University of Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

More information

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS Radovan Bačík, Richard Fedorko, Silvia Šimová * Abstract The article pays attention to marketing communication issue,

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND?

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND? 2 nd circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand? May 5 6, 2014, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Department of Landscape Management, Faculty of Forestry

More information

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses Jana Cocuľová University of Prešov in Prešov Department of management Konštantínova ul. 16, 080 01 Prešov, Slovakia jana.coculova@unipo.sk

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING Liběna Tetřevová Institute of Economics, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice Abstract: The article deals with main concepts

More information

10:05 to 10:20 Law on tourism Aleš Hozdecký, Director of Tourism, Ministry for Regional Development

10:05 to 10:20 Law on tourism Aleš Hozdecký, Director of Tourism, Ministry for Regional Development Conference Program Hospitality, Tourism and Education Conference on INNOVATION IN THE SERVICE INDUSTRY 24 October 2012 at the Institute of Hospitality Management, Svídnická 506, 181 00 Prague 8 9:00 to

More information

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Jana DUCHOVÁ, Karol FURDÍK Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, Faculty of Electrical Engineering

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND MARKETING DEFENCE OF THE TERTIARY SECTOR

GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND MARKETING DEFENCE OF THE TERTIARY SECTOR GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND MARKETING DEFENCE OF THE TERTIARY SECTOR Miroslava Vaštíková Klíčová slova: ekonomická krize, firmy poskytující ubytovací, stravovací služby a služby v cestovním ruchu, marketingový

More information

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES

THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 9 THE MONTHLY UNEMPLOYMENT RATE IN REGIONS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES MĚSÍČNÍ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH: EMPIRICKÁ EVIDENCE ZE ZEMÍ

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES

IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES Marketing and Trade IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES Marie Slabá, Peter tarchoà, Ivan Jáã Introduction A prerequisite for creation and

More information

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT Ludvík Eger Introduction The Faculty of economics of WBU in Pilsen has been organising since 1996 special courses for headmasters.

More information

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION Renáta TURISOVÁ Stela BESLEROVÁ Abstract This paper deals with the field

More information

MARKETING & MANAGEMENT OF BUSINESS (MMB)

MARKETING & MANAGEMENT OF BUSINESS (MMB) MARKETING & MANAGEMENT OF BUSINESS (MMB) Since September 2011 The last accreditation ranked the Faculty of Economics Matej Bel University (FE MBU) with a high degree A. The first full English program in

More information

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA Marek POTKÁNY, Miloš HITKA, Mária SIROTIAKOVÁ Introduction Under the impact of economic crisis and following stagnation of building

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

THE MODEL OF MOTIVATING PLANNING AND PLANNING MOTIVATION

THE MODEL OF MOTIVATING PLANNING AND PLANNING MOTIVATION THE MODEL OF MOTIVATING PLANNING AND PLANNING MOTIVATION MONIKA KERESTEŠOVÁ Abstract Until recently, planning has been for many managers the synonymous for calculation and financial planning. Therefore

More information

UTILIZATION LEVEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES OBJECTIVES AND FACTORS

UTILIZATION LEVEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES OBJECTIVES AND FACTORS Business Administration and Management UTILIZATION LEVEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES OBJECTIVES AND FACTORS David Tuãek, Michaela Hájková, Zuzana Tuãková Introduction Business Process

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND!

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND! 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand! May 3 5, 2015, Brno Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing

Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing Ilievová et al. Journal of Health Sciences 2013;3(1):20-25 http://www.jhsci.ba Journal of Health Sciences RESEARCH ARTICLE Open Access Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing

More information

The Importance Of Business Process Modelling In Terms Of University Education

The Importance Of Business Process Modelling In Terms Of University Education The Importance Of Business Process Modelling In Terms Of University Education Marcela Kovalova, Lukas Turcok Abstract: The process modelling can have a positive impact on the improvement of company performance.

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SCHEDULING OF WORKING TIME OF DRIVERS IN REGULAR BUS TRANSPORT Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction In terms of regular bus transport in the Slovak Republic (SR), the work

More information

THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM AS A WAY TO COMPANY EFFICIENCY

THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM AS A WAY TO COMPANY EFFICIENCY THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM AS A WAY TO COMPANY EFFICIENCY Jana Holá, Marcel Pikhart Introduction Internal communication as a managerial discipline has become important as a managerial

More information

Assessing the development of labour productivity in the EU countries

Assessing the development of labour productivity in the EU countries Assessing the development of labour productivity in the EU countries Hodnocení vývoje produktivity práce v zemích EU J. KLÍMA, M. PALÁT (JR. Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic

More information

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process Vladimír Mazanec, MD., MBA Sanatorium Dr. Guhra n. o. Tatranska Polianka Slovak Republic Abstract Information system of

More information

APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD IN THE EVALUATION OF MANAGERS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SLOVAKIA

APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD IN THE EVALUATION OF MANAGERS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SLOVAKIA Trendy v podnikání, 5(3) 28-35 The Author(s) 2015 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB in Pilsen http://www.fek.zcu.cz/tvp/ APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD IN THE EVALUATION OF MANAGERS OF INDUSTRIAL

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

DEVELOPMENTS AND TRENDS IN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS. Maria Luskova 1

DEVELOPMENTS AND TRENDS IN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS. Maria Luskova 1 Medunarodna naucna konferencija MENADŽMENT 2012 International Scientific Conference MANAGEMENT 2012 Mladenovac, Srbija, 20-21. april 2012 Mladenovac, Serbia, 20-21 April, 2012 DEVELOPMENTS AND TRENDS IN

More information

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ANNA KACHAŇÁKOVÁ, KATARÍNA STACHOVÁ, ZDENKO STACHO Abstract Nowadays, when competition on individual markets is constantly

More information

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY EKONOMIKA A MANAGEMENT Dominik Vymětal, Miroslav Hučka, František Huňka, Josef Kašík 1. Introduction Enterprise production planning and control models at operational

More information

Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises

Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises Ing. Anna Hamranová, Ing. Anita Romanová, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra informačného

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

CULTURE IMPORTANT FACTOR FOR TOURISM DEVELOPMENT TOWARDS ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY

CULTURE IMPORTANT FACTOR FOR TOURISM DEVELOPMENT TOWARDS ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY CENTRAL EUROPEAN REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE Vol. 6, No. 3 (2014), pp. 65-72 Eva Hvizdová 1 CULTURE IMPORTANT FACTOR FOR TOURISM DEVELOPMENT TOWARDS ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY Abstract Cultural potential

More information

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market Modern in the business practice the source of competitive advantage in the global market Moderný v èinnosti podniku zdroj konkurenènej výhody na globálnom trhu E. HORSKÁ Slovak University of Agriculture

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number FINANCIAL AND TAX MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIAL

More information

OUTSOURCING OF FACILITY MANAGEMENT

OUTSOURCING OF FACILITY MANAGEMENT OUTSOURCING OF FACILITY MANAGEMENT Milota Vetráková, Marek Potkány, Milo Hitka Introduction The world financial crisis has influenced the whole entrepreneur society in a negative way. As a result of the

More information

THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT GABRIELA ELEXOVÁ Abstract Under the conditions of the knowledge economy knowledge management has become an integral part of human resources

More information

Innovations in Small and Medium Enterprises in Slovakia

Innovations in Small and Medium Enterprises in Slovakia Acta Polytechnica Hungarica Vol. 6, No. 3, 2009 Innovations in Small and Medium Enterprises in Slovakia Ľubica Lesáková Faculty of Economics, Matej Bel University Tajovského St. 10, 975 90 Banská Bystrica,

More information

ADJUSTED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF LEVELS OF STRATEGIC GOODS DIFFERENTIATED BY USING THE ABC METHOD

ADJUSTED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF LEVELS OF STRATEGIC GOODS DIFFERENTIATED BY USING THE ABC METHOD The International Journal of TRANSPORT &LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X ADJUSTED INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM OF LEVELS OF STRATEGIC GOODS DIFFERENTIATED BY USING THE ABC

More information

RESEARCH ON CZECH FIRMS MARKETING COMMUNICATION BASED ON SOCIAL MEDIA NETWORKS

RESEARCH ON CZECH FIRMS MARKETING COMMUNICATION BASED ON SOCIAL MEDIA NETWORKS ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 12 Number 7, 2012 RESEARCH ON CZECH FIRMS MARKETING COMMUNICATION BASED ON SOCIAL MEDIA NETWORKS V. Chlebovský, V. Plšek

More information

Department of Geography, Institute of Geonics, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic

Department of Geography, Institute of Geonics, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic Department of Geography, Institute of Geonics, v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic The 8 th INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL CONFERENCE CONGEO '09 NEW SPACES, IDENTITIES AND GEOGRAPHIES IN INTEGRATING

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND...

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND... 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand... May 1 3, 2016, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the

More information

OUTSOURCING OF FACILITY MANAGEMENT

OUTSOURCING OF FACILITY MANAGEMENT OUTSOURCING OF FACILITY MANAGEMENT Milota Vetráková, Marek Potkány, Miloš Hitka Introduction The world financial crisis has influenced the whole entrepreneur society in a negative way. As a result of the

More information

THE EMPLOYEES THE MOST IMPORTANT ASSET IN THE ORGANIZATIONS

THE EMPLOYEES THE MOST IMPORTANT ASSET IN THE ORGANIZATIONS THE EMPLOYEES THE MOST IMPORTANT ASSET IN THE ORGANIZATIONS IVETA GABČANOVÁ Abstract Satisfied, highly-motivated and loyal employees represent the basis of competitive company. The growth of satisfaction

More information

Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project

Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the management of outsourcing project Outsourcing: rozhodovanie o vyčlenení podnikovej aktivity a riadenie outsourcingového

More information

Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU

Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU Prodej zemědělské půdy v České republice po vstupu do EU J. NĚMEC Research Institute of Agricultural Economics, Prague, Czech Republic

More information

MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY

MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY ZUZANA VAĎUROVÁ JANA BLŠTÁKOVÁ Abstract Emphasizing employees performance management importance as one of the latest tendencies in human resource

More information

APPLICATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) TO TRANSPORT SERVICES APLIKÁCIA INDEXU ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI (CSI) NA DOPRAVNÉ SLUŽBY

APPLICATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) TO TRANSPORT SERVICES APLIKÁCIA INDEXU ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI (CSI) NA DOPRAVNÉ SLUŽBY APPLICATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) TO TRANSPORT SERVICES APLIKÁCIA INDEXU ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI (CSI) NA DOPRAVNÉ SLUŽBY Adela Poliaková 1 Anotace: Predložený príspevok sa zaoberá možnosťou

More information

EFFECTIVE DEVELOPMENT IN ORGANISATION IS CONDITIONED BY EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION

EFFECTIVE DEVELOPMENT IN ORGANISATION IS CONDITIONED BY EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION EFFECTIVE DEVELOPMENT IN ORGANISATION IS CONDITIONED BY EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION Zdenko STACHO 1, Katarína STACHOVÁ 2 Authors: Workplace: Address: Workplace: Address: E-mail: Ing. Zdenko Stacho,

More information

Business Risks and the Level of Entrepreneurial Optimism among SME in the Czech and Slovak Republic

Business Risks and the Level of Entrepreneurial Optimism among SME in the Czech and Slovak Republic Business Risks and the Level of Entrepreneurial Optimism among SME in the Czech and Slovak Republic Belás Jaroslav, Macháček Jiří, Bartoš Přemysl, Hlawiczka Roman, Hudáková Mária Abstract The aim of this

More information

A COMPARISON OF LOCATION FACTORS EVALUATION IN THE SECONDARY AND TERTIARY SECTORS

A COMPARISON OF LOCATION FACTORS EVALUATION IN THE SECONDARY AND TERTIARY SECTORS A COMPARISON OF LOCATION FACTORS EVALUATION IN THE SECONDARY AND TERTIARY SECTORS Eliška Jirásková Introduction Assessment of location factors cannot be considered stable either from the point of view

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Internationalization of Entrepreneurship - Motivating Factors: Case Study of the Slovak Republic

Internationalization of Entrepreneurship - Motivating Factors: Case Study of the Slovak Republic Internationalization of Entrepreneurship - Motivating Factors: Case Study of the Slovak Republic Mariana Dubravská 1, Ladislav Mura 2, Rastislav Kotulič 1, Jaroslav Novotný 3 1 Faculty of Management, University

More information

AWERProcedia Information Technology & Computer Science

AWERProcedia Information Technology & Computer Science AWERProcedia Information Technology & Computer Science 2 (2012) 342-346 2 nd World Conference on Innovation and Computer Sciences 2012 The comparison and analysis of selected CRM software solutions Jan

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS

USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS USING THE WINQSB SOFTWARE IN CRITICAL PATH ANALYSIS Abstract UŽITÍ PROGRAMU WINQSB V ANALÝZE KRITICKÉ CESTY Mgr. Kamil Peterek 2 College of logistics p.b.c., Perov e-mail: kamil.peterek@vslg.cz In the

More information

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES Rudolf Kampf 1, Milan Velechovský 2 Summary: The article deals with cycling as one of the options of transportation

More information

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT Zdeněk Dvořák, Bohuš Leitner 1 Summary: This article describes the integration process of information systems in transportation.

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Analyzing the System for Employee Training and Development in Order to Improve Service Quality in Radisson Blu Alcron Hotel in Prague

Analyzing the System for Employee Training and Development in Order to Improve Service Quality in Radisson Blu Alcron Hotel in Prague Analyzing the System for Employee Training and Development in Order to Improve Service Quality in Radisson Blu Alcron Hotel in Prague Bachelor dissertation Natália Gécziová Institute of Hospitality Management

More information

ANALYSIS OF THE RESULTS OF AUDITS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM-SALES SERVICE OF CARS

ANALYSIS OF THE RESULTS OF AUDITS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM-SALES SERVICE OF CARS KVALITA INOVÁCIA PROSPERITA / QUALITY INNOVATION PROSPERITY XIV/1-2 2010 1 ANALYSIS OF THE RESULTS OF AUDITS OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM-SALES SERVICE OF CARS JAROSLAV JAMBOR 1 INTRODUCTION One of the

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Marketing Audit and Factors Influencing Its Use in Practice of Companies (From an Expert Point of View)

Marketing Audit and Factors Influencing Its Use in Practice of Companies (From an Expert Point of View) Marketing Audit and Factors Influencing Its Use in Practice of Companies (From an Expert Point of View) Lipnická Denisa, Ďaďo Jaroslav Abstract The paper presents a marketing audit as a factor of company

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

CSR CONCEPT FROM THE MARKETING POINT OF VIEW

CSR CONCEPT FROM THE MARKETING POINT OF VIEW CSR CONCEPT FROM THE MARKETING POINT OF VIEW Michal Kuběnka University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration Abstract: This article deals with concept of corporate social responsibility

More information

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION DOI: 10.20472/AHC.2016.001.010 VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ University of SS Cyril and Methodius, Faculty of Arts of UCM, Department of ethnology, Slovak Republic THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 TRENDY REGIONÁLNEHO ROZVOJA V EURÓPSKEJ ÚNII NITRA 2009 GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 1, 2011 Social Networks as an Integration Tool in Rural Areas Agricultural Enterprises of the Czech Republic E. Červenková 1, P. Šimek

More information

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY

THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-100 THE STAKEHOLDER APPROACH TO IMPLEMENTATION OF TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY STAKEHOLDER PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MGR. ING. MARTIN

More information

Available online at www.sciencedirect.com. ScienceDirect. Marie Černá* KFU FEK ZČU v Plzni, Plzeň 306 14, Czech Republic

Available online at www.sciencedirect.com. ScienceDirect. Marie Černá* KFU FEK ZČU v Plzni, Plzeň 306 14, Czech Republic Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia Engineering 69 ( 2014 ) 745 750 24th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 2013 Aspects of Information

More information

COMPARISON OF DEVELOPMENT TENDENCIES OF UNEMPLOYMENT RATE IN CR REGIONS

COMPARISON OF DEVELOPMENT TENDENCIES OF UNEMPLOYMENT RATE IN CR REGIONS ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LIX 40 Number 4, 2011 COMPARISON OF DEVELOPMENT TENDENCIES OF UNEMPLOYMENT RATE IN CR REGIONS L. Svatošová Received: March

More information

AN OUTLINE OF A STRATEGIC MAP OF MUNICIPALITIES WITH THE USE OF THE BALANCED SCORECARD METHOD

AN OUTLINE OF A STRATEGIC MAP OF MUNICIPALITIES WITH THE USE OF THE BALANCED SCORECARD METHOD AN OUTLINE OF A STRATEGIC MAP OF MUNICIPALITIES WITH THE USE OF THE BALANCED SCORECARD METHOD [Náčrt strategické mapy obcí s využitím metody Balanced Scorecard] Petr Řehoř 1 1 Jihočeská univerzita v Českých

More information

MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION

MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION ANDREA POHANKOVÁ Abstract This article is about the importance and relevance of the changes for the organization. At first

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

FACTORS AFFECTING THE WAREHOUSES LOCATION WITH ACCENT ON COMMUNICATION WITH THE EXTERN ENTITIES

FACTORS AFFECTING THE WAREHOUSES LOCATION WITH ACCENT ON COMMUNICATION WITH THE EXTERN ENTITIES FACTORS AFFECTING THE WAREHOUSES LOCATION WITH ACCENT ON COMMUNICATION WITH THE EXTERN ENTITIES Jan CHOCHOLAC, David HRDY, Anastasiia KUPTCOVA, Petr PRUSA 1 Introduction This paper deals with the factors

More information

FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC

FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC Katarina Rentkova 1, Daniela Majercakova 2, 1,2 Comenius

More information

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development

The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development INFORMATION The intensity and quality of Internet usage in the agriculture sector and possibilities of its further development J. Jarolímek, J. Vaněk Czech University of Agriculture in Prague, Czech Republic

More information

PROHIBITION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF DISABILITY IN THE EC LAW

PROHIBITION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF DISABILITY IN THE EC LAW PROHIBITION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF DISABILITY IN THE EC LAW JANA KOMENDOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se zabývá právem ES,

More information

Business Process Management versus Quality Management System

Business Process Management versus Quality Management System ARY IPLIN CONF SC INTER DI ENCE ER Business Process Management versus Quality Management System Ing. Michaela Hájková Department of Industrial Engineering and Information Systems Tomas Bata University

More information

Competitiveness of Travel Agencies in the European Tourism Market. Iris Mihajlović. University of Dubrovnik, Dubrovnik, Croatia

Competitiveness of Travel Agencies in the European Tourism Market. Iris Mihajlović. University of Dubrovnik, Dubrovnik, Croatia Chinese Business Review, ISSN 1537-1506 April 2013, Vol. 12, No. 4, 278-286 D DAVID PUBLISHING Competitiveness of Travel Agencies in the European Tourism Market Iris Mihajlović University of Dubrovnik,

More information

IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY

IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY 136 PROCEEDINGS OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE QUALITY AND LEADING INNOVATION 2014 IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY DOI: 10.12776/QALI.V1.#11 JOZEF HABÁNIK,

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF BUSINESS INTELLIGENCE AS A TOOL FOR COMPANY MANAGEMENT Tomáš Mandičák, Peter Mesároš, Karol Hrubý. INTRODUCTION Nowadays, situation on the markets is not easy for companies.

More information

Strategy related factors of business entity structure and behaviour

Strategy related factors of business entity structure and behaviour Strategy related factors of business entity structure and behaviour Faktory struktury a chování podnikatelských subjektů ve vztahu k jejich strategii J. HRON Czech University of Agriculture, Prague, Czech

More information

ICT SECTOR IN REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1995 2012. [ICT sektor v regionech České republiky v letech 1995 2012]

ICT SECTOR IN REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1995 2012. [ICT sektor v regionech České republiky v letech 1995 2012] ICT SECTOR IN REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC IN YEARS 1995 2012 [ICT sektor v regionech České republiky v letech 1995 2012] Kamila Turečková 1 1 Silesian University in Opava, School of Business Administration

More information

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ VSB Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Marketing and Business, Ostrava,

More information

NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013

NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013 Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik Conference room Security and Defence Department Invites you to 4th International Scientific Conference NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

2. Supposed process of implementation QMS by ISO 9001

2. Supposed process of implementation QMS by ISO 9001 SUPPOSED PROCESS IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BY ISO 9001 AT JAN PERNER TRANSPORT FACULTY UNIVERSITY OF PARDUBICE Libor Švadlenka - Eva Cempírková 1. Introduction Czech high school went

More information