BENiGN PROSTAT HiPERPLAZisiNDE MiNiMAL invazif TED Avi SE(:ENEKLERi MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OPTIONS OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "BENiGN PROSTAT HiPERPLAZisiNDE MiNiMAL invazif TED Avi SE(:ENEKLERi MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OPTIONS OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA"

Transcription

1 Kocatepe TlP Dergisi (2003), 1, 1-7 The Medical Journal of Kocatepe 2003, Afyon Kocatepe Universitesi BENiGN PROSTAT HiPERPLAZisiNDE MiNiMAL invazif TED Avi SE(:ENEKLERi MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OPTIONS OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA Murat DEMiRBAS, Cetin DiN(:EL Afyon Kocatepe Universitesi, TIp Faktiltesi, Uroloji A.D., AFYON 6ZET: Benign prostat hiperplazisi cerrahi tedavisinde transuretral rezeksiyon [TUR(P)], altmis yildan beri en cok tercih edilen yontern olmustur. Buna karsin TUR(P) ile gorulcn 0/018 morbidite ve %0.2 mortalite nedeni ile TUR(P)' a alternatif cerrahi tedavi seceneklerinde son yillarda onemli gelismeler olrnustur. Bu derlemede, BPH'nde minimal invazif tedavi secenekleri son literatur esliginde gozden gecirilmistir. [Anahtar Kelimeler: benign prostat hiperplazisi, minimal invazif tedavi] ABSTRACT: Transurethral resection of the prostate is being the 1110St preferred treatment options of benign prostatic hyperplasia for the last sixty years. TUR(P) has 18% morbidity and 20/0 mortality rates and it caused an important developments in alternative surgical therapies to TUR(P) in BPH. In this article, minimally invasive treatment options of BPH were reviewed with current literature. [Key words: benign prostatic hyperplasia, minimally invasive treatment] GiRiS Benign prostat hiperplazisi cerrahi tedavisinde transuretral rezeksiyon [TUR(P)], altrrus yildan beri en cok tercih edilen yontem olrnustur. B una karsm TUR(P) ile gorulen %18 morbidite ve 0/00.2 mortalite nedeni ile TUR(P)' a alternatif cerrahi tedavi seceneklerinde son yillarda onemli gelismeler olmustur. Ote yandan, gunurnuzde cerrahide daha az invazif yonternlere, hatta gunluk coztimlere dogru bir egilim vardir. Bunun en onernli durtuleri de tedavinin mumkun olan en az travma ile saglanmasi, ekonomik faktorler, hasta yasammm daha az kesintiye ugraulrnasi ve isgucu kaybimn onlenmesidir (1). Sozu edilen gerckceler dogrultusunda gelistirilmis teknikler sunlardir; 1. Transuretral insizyon (TUIP) 2. Lazer Prostatektorni 3. Hiperterrni ve Termoterapi 4. TransUretral igne Ablasyonu (TLTNA) 5. Yuksek Siddetli Odaklanrrus Ultrason (HIFU) 6. Balon Dilatasyonu ve Stentler 7. Elektrovaporizasyon 8. Kriyoterapi 9. Robotik TransUretral Cerrahi 1. TRANSURETRAL insizyon (TUIP): ilk kez 1961 yilinda Keitzer tarafrndan tammlanrms, 1973 yilmda Orandi tarafindan yaygmlastmlnusnr (2,3). BugUn bircok arastirmaci, tahrnini aglrhgl 30 gramm altinda adenornu olan, median lobu bulunmayan TUR(P)'a uygun gene hastalann TUIP icinde uygun adaylar oldugunda hemfikirdir (1). TransUretral insizyonun temel prensibi mesane boynundan baslayarak verumontanum duzeyine kadar tek bir hat veya saat 5 ve 7 hizasmdan olmak uzere iki hat uzerinde prostatin cerrahi kapsulunu de icerecek

2 derinl ikte bir insizyon yapmakur. Bu sekilde mesane boynu buyuyen ade norn dokusunun yaratug : sikisrkhktan kurtulacak, boylece mesanenin onundek i engel ort adan kalkacag i icin hasta tekrar normal iserne duzenine donecekti r (1). Genel veya spinal anestezi ile uygulanan TUIP, uygun hastalarda lokal anestezi ile de uygulanab ilmektedir.tuip icin bircok aiet ve yontem onerilrnis, sog uk ve sicak kesiler yapilrmsur. Collings bl<;agl, Sachse blr,:agl, Orandi bicagi, standart reze ktosko p Iupu, elektrokoterler. lazer sikca tercih ed ilen aygitlardrr. Secim tamarnen olanaklaru ve cerrahm deneyimine kalnus ur, birbirl erine belirgin ustiinlukleri yoktur (4). BPH nedeni ile arne liyat ediien hastalann % aras indaki bir grubunda histoloji k incelemede prostat kanserine ras tlanma ktad ir (I ). TUIp 'in en co k elestirilen yam ameliyat sirasmda histolojik inceleme icin doku elde edilernemesidir. Gerci pre-operatif donernde yapilacak oze nli bir inceleme ile bu durum ortadan kalkabilir ancak yine de ban aras unc rlar kesi oncesinde rezektoskopla biyopsi almaktadirlar (5). TUIP, yayg ll1 olarak uygulanan bir yontern olrnas ma ragmen literatur bilgilerinde standart bir degerlendirrn e yaprlmadrgi gorulmektedir. Tkocz ve Praisner, 30 grarrun alunda adenomu olan 100 hastayi TUIP ve TUR(P) icin randomize ederek gerceklestirdikleri cahsmada, yirmidort ayhk izlern sonucunda idrar akismd aki iyilesmenin, rnaksimurn idra r akmu ndaki arus m iki grupta istatistiksel olarak farkh bulunmadrgi gosterilrnistir (6), Soonaw alla ve Pardan ant 220 hastalik seriie rinde, T UR(P) sendro rn u, kanarna ve perforasyon oranlarnu n TUIP uygularnasmda TUR(P)'a gore cok daha az goruldugunu bild irmislerdir, Operasyon onces inde cinsel aktivitesi normal olan hasialarda retrograd eje kulasyon oranlan TUIP gr ubunda anlarnh derecede dusuk bulunmu s, ere ksiyon kaybma da rustlanmarmsur (7). TUIP, benign prostat hiperplazisi cerrahi teduv i sece nekleri arasmda, yillar icinde etkinligi kanul annu s, eko norni k, guvenli bir yon ternd ir. 2. LAZER PROSTATEKTOMi Lazer ism enerj isi bir terrnal enerj idir ve prostatta doku ablasyo nu yap maktadir. Bu arnacla neodyrnium.yur ium-alurninium garnet (Nd:YAG) lazerler tercih edilmektedir. Prostatta doku ablasyo nu icin cok sayidu lazer probu ve teknigi kullarnlmakta ve her gecen gun bu gelismelere yenileri kaulmaktadir (8). TULIP (Transurethral Ultrasound- Guided Laser Induced Prostatectomy): Bu sistemde, uretral insersiyon probu ve kolu, 90 transuretral ultrason sektor rarayrct si ve Nd:YAG lazer kaynagi olmak ilzere U<; komponent vardir, TULIP probu plastik ve ici su dolu bir kihf icersindeki paslanrnaz celik yapismdadir, ucund a 36 veya 48 F balon vardir. Bu balon yaklasik 2 atrnosfer bas inca Kad ar sisirilir ve boylece cihaz fikse edilir, kan akirm komprese edilerek daha etkili ve emniyetli bir lazer penetr asyonu sag lanrrus olur. Tedaviye genellikle mesane boynund an baslarnr ve 1mm/s'l ik bir luzla prob ger iye dogru cekilir. Post-operatif adem nedeni ile 1-2 haftah k donemde hastanm uretral veya suprapubik kateterli kalmasi onerilrnektedir (9,10). TULIP konu sund a yapi lan calisma sonuclan, yonternin TUR(P) Kadar basanh ve guvenilir oldugunu gosterrnistir (10). VLAP-ELAP (Visual-Endoscopic Laser Ablation of Prostate) : Gunumuzde en yaygm olara k kullarulan yontemdir. Sistoskop esliginde gorerek yapildrgi icin endos kopik lazer prastatektomi de denir (11,12). Kullarulan lazer probla nna gore ; non-kontakt ve kontakt olarak uygulamr, Non-kontakt uygulamad a terrnal yikirn, koag ulasyon veya evaporasyondur. Birkac haftadan birkac aya Kadar gecen surede koag ulurn likefiye olur ve dokulur. Kontakt uygularn a da gercek anlamda bir doku ablasyonu ve islern sonrasinda acik bir prostatik fossa saglamr (13). Yapilan cahs rnalurda, VLAP' li1 semptornlar ve uroflovmetrik parametreler Uzerindeki duzelrne oranlan TUR( P)'a yak 111 bulunrnu s, kanamanm minimal olrnas i ozellikle 2

3 yuksek risk tasiyan hastal arda VLAP 'nin onernli bir avantaj i olarak izlenmistir ancak post-operatif kateterli kalrna ve dizuri acismdan VLAP anlamli sekilde basan siz bunrnu stur (14,15). TUBAL-T ttransurethral Ballooll Laser Thermotherapy): Lazer irradyasyonu, prostatik uretraya transuretral olarak yerlestirilen bir lazer balon kateter iie 360 dere ce ve prostatik Uretra boyunca yapilabilrnektedir. Topikal anestezi ile de uygulanabilir. Prostatik doku derinc e koagule ve nekro ze edilirken, sogutrna neden i ile uretral mukoza intakt kalmaktadir (16). interstisyel LAZER: Bu youternde kuartz fiberoptik aplikatorler prostat dokusuna, transuretral, transrektal veya transp erineal yoldan uygularur. 5-7 Watt'hk devaml i lazer akuru uygularur, her yerlestirrnede prob yaklasik 10 dakika tutulur ve prostat buyuklugune gore 3 12 arasi uygul arna yapihr. Oretra intakt kaldrgi icin doku dokulrn esi olmaz, Nekrotik koagula syon zonu fibro zis ve atrofi ile dejen ere olrnakta ve geride minor skar dokulu gevsek prostat dokusu kalmaktadir. Etkin ve buyuk prostatlara uygulanabilecek en ernniyetli lazer teknigidir (17). HOLMiYUM LAZER (HOLEP): Holrniyum lazerin, prostatektomide kullururm nispeten yenidir. Prostat ik adenornun komplet enukleasyo nu saglarnr, histopatolojik incelerneye imkan saglar. Post-op er atif dizuri acismdan Nd:YAG lazere belirgin ustunlugu vardir. Morb idite, yan etkiler ve kornplikasyonlan, TUR(P) dan azken, sonuclan hemen hernen T UR(P) kadar bas anlidir. En onern li dezavantajlari, islern suresinin uzun olmasi ve yonternin pahah olmasidrr. (18,19). Sonuc olarak Lazer Prostatektorni; I. TUR(P)' a en iyi tedavi alternatiflerinden biridir. 2. Islem suresi ktsadir, lokal anestezi ile uygulanabilir,'kornplikasyonlan azdir. 3. Antikoagulan alanlarda, kardiy ovaskule r sistern hastahgi olanlarda, hernatol ojik hastalikl an ve kanama defektleri olanlard a emniyetlidir. 4. TUR(P) kadar efektif degildir, doku orne gi ahn amaz (HoLEP haric ), olusan kavite duzensizdir, 5. Pahalrdir ( 19). 3. HiPERTERMi VE TERMOTERAPi: HiPERTERMi ilk kez 1866 yilmda Bush, yilksek ates li bir hastada mevcut sarkorn un geriledigini: izlernesiyle, oze llikle malignitelerin sica khk ile tedavi edil ebilmesiyle ilgili cahsmalar baslarnisur (20). 1985'te ise ilk kez Yerushalrni ve arkadaslan yiiksek sicaklrgi BPH 'de uygulanu sur (2 1). Diinya Saglrk Orgutu, 42 ile 45 C arasi sicakhk uygulamalanm hip erternii, 45 ile 60 arasmdaki sicakhk uygularnalanm ise termot erapi olarak tammlarm sur (22). Prost atherrner, Primus gibi cihazlarla prostata, transrektal yolla 45 C'ye varan srcakliklar uygulanabilmektedir, sernptom skorlan nda ve idrar akrm hi zmda yiikselrne gorulrn usse de calismalarm nonrandomi ze ve kontrolsuz cahsmalar olrnasi nedeni ile, hiperterminin klinikt e kullanabilmesi icin uzun sureli randomize, kontrollu cah srnalara ihtiyac oldugu gorulrnektedir (23). TERMOTERAPi: Prostat dokusuna transrektal yolla yuksek sicakhk uygulanmasi, lokal rektal yaralanmalara ve rektovezikal fistul olusumuna neden olabildigi icin, transuretral mikrodal ga terrnoterapisi (TUM T) gundeme g e l m i~ t i r(2 4). T UMT tedavisinde, hiperterrniden Iarkh olarak prostat doku su sicak hk ile tahrip edilirken uretra mukozasi, mesane boynu ve sfinkter bolge si sogutularak bu etkid en uzak tutulrnaktadir, aynca terrnoterapi de prostat dokusuna uygulanan sicaklik derecesi de 3

4 hipertermiden yuksektir. T UMT sea nsi siras inda, trans izyonel zo ndaki sicakhk 47 C'nin Uzerin e cikarak doku tahribau yapmaktadir. Bu arada uretra dokusu iletkenli sog uuna ile korunrnaktadrr (20). TUMT, bir saat suren ve minimal analjezi ile poliklinik duzeyinde uyguianabilen ve semptornatik iyilesme sag layan, guvenilir bir ted avi yontemidir. Sonuclan kahcrdrr ve seksue l fonk siyonlar korunm aktadrr, sag ladlgl Urollovmetrik du zelme kabul edilebilir duzeylerdedir. Bu ozellikleri ile TUMT, BPH tedavisinde etkin bir secenek haline gelmisiir (25). WIT (Water indu ced therm oth erapy): Oretral Foley kateterin icinde dol astmlan suyun sicakhgi kont rollu olarak artunlarak loka! sicakhk tedavisi uygulanmasidrr (20). 4.TRANSURETRALicNE ABLASYONU (T UNA) Ozel kateterler yardinu yla.interstisyel radyofrekans (RF) euerji sinin, ayarlanabilir igneter vas nas iyla prostata uygulanm asi ve koagulasyon nekr ozu olu sturuimasr yonternidir (26). Prostattaki sicakhk 100 C'nin Uzerine cikabilrne ktedir. lgne izola syon krhf ile kaplr oldugu icin uretrada doku harabiyeti olmamaktadrr. Poliklinik sartlan nda, lokal anestezi ile uygulanabilen yontemin, Urollovmetrik parametreler ve semptom skorlan acrsmdan so nuclan yuz gulduruc UdUr (27). 5. YUKSEK ~iddetli ODAKLANMI~ ULTRASON (H IF U) Yuksek yog unlukta ultrason dalgalan bircok piezoelektrik elementin senkronize olarak aktive edilmesi ile olusturulup, ern. uzaklrkta oda klanabilmekte, ve bu oda k noktasinda c C sica khk olusturarak dokud a nekr oz olusturabilrnektedir, odak ve lezyon keskin suu rh dir, komsu dokular tumuyle intakt kahr (28). Madersbacher ve arkaduslari tarafindan yapilan cahsma sonucunda hastalar HlFU sonrasi 1 yil sureyle izlenmis, semptorn skorlan ve uroflovmetrik parametreler acrsmda n %50 'ye varan iyilesme izlenmi stir (29). Bu heyecan verici yeni tedavi yonterninin en onernli avant aji, Uretral bir giris im yapmadan prostaua ablasyo n meydana getirmesid ir. Gerek BPH tedavisinde, gere kse bobrek, kara ciger gibi orga n turnorlerin in tedavisinde sonuclar urnut vericidir (30). 6. BALON DiLATASYONU VE STENTLER Prostaun balon dilaiasyonun a ait ilk cahsrna 1984 yilmda Burh enne ve arkadas lan tarafmdan yaymlannus ur, arasunc i once erkek kaclavracla daha soma kendi uretrasmda 24 F anjiyoplasti balonunu prostatik Uretracla 30 sn. ~ i~ iri l m i~ halde tutrnustur (3 1). Prostaun transu retral balon dilatasyonu icin cesitli balonlar ve degisik yontemler uygulan rnakta, girisirn f1oroskopik, endos kopik veya dijital kont rol alunda yapilabilmektedir. Prostatta basi doku nekrozuna, anterior ve/veya poster ior komi ssurlerin yirulmasma, a. adrenerjik resepiorlerin etkilenmesine ve cluz kas tonusunun kaybolmasina neden olmaktadir. Diger minimal invazif tedavi yontern leri ile karsrlasurildr gmda etkinl igi ve kullaruhrhgr smirhdrr (32). intraprostatik STENTLER Prostatik uretra ya uretral kateterizasyon gereks inimini ortadan kaldiracak metalik bir tel yumak yerlestirilrnesi ilk defa 1980 yilmda Fabian tarafrndan tarumlanrrusu r (33). Pro staiik stentler gecic i (epitelize olmayan), kaltct (epitelize olan) olm ak Uzere iki grupta ele almm aktadir. Gerici Prostatik Steutler: Urospiral; enfeksiyon, enkrustasyo n, rnigrasyon, gec ici hematliri gibi komplikasyonlar ge lisebilmektedir. Cerrahi girisim icin riskli veya diger teda vi yorue rnleri icin bekleme nedeni olan obstruktif BPH' li hastalarda uygun yaklasimlardan bir i oldugu kabul edilmektedir. Prostakath; enkrustasyon riskini en aza indirmek amaci ile altmla kaplannu sur, 4

5 intraiiretral kateter; c ift malek ot seklinde ve 16F kalinhgmda poli Uretan bir kateterdir, di stal ucunda absorbe olmayan nayl on bir sutur vardir ve istendigi an cekilebilme ozelligine sahiptir. Komplikasyon ge lis me riskinin e n aza indirilmesi amaciyla 6-12 ayda bir degi stirilmesi gerek me ktedir. Mcmokat h; Nikel-titanyum alasrmdan ya pilnusu r. Sicakhkla ge nisle rnekte, sogutuldu gunda ise gevseye bilmekted ir. D I~ c,:ap l 22F, ic c,:apl 18F ve icersinden 16 F sistos kop gece bilme kted ir. Prostacoil; birbirine heliks seklinde bir tel ile baglanan iki kisimdan olusrna kta, prostat ik Uretraya yerlesen uzun seg rn-nt ve intrabulbar kis a segmentten olu sm aktadi r (32). Kabel Prostatik Stelltler: UroLumc Endoiirctral Protez; manyetik olmayan alasirndan yaprlrms, tubuler ag seklind e orulrnus, inert ve doku uyumlu bir stenttir. Bukul ebi lrne ve kendiliginden ge nisleyebilme ozelligine sahiptir, kendi haline birakildrgmda ic capt 42 F'ye kadar ulasabilrnektedir. Endosko pik olarak ozel bir yerl esti rrne aygiu ile yerlestirilir (3 2). ilk kez Milro y ve arkad aslan, inatci bulb oz Uretra da rhklannda dah a so ma da BPH ted avi sind e kullanrmslardrr (34). Literaturdeki, ge re k ce rrahi icin yuksek riskli, ge re kse saghkli o bs truktif olgularda UroLume endo pro tez uygularnalanrun sonuclan cesaret verici duzeyd cdi r. Bu yontern, T UR(P )'a basit ve etkili bir alternatiftir (35). Titanyum intraprostatik Stcnt; doku uyumu, toksisite az ligi, asinmay a diren cli olmasi gibi ozelliklerind en dolayt titan yumdan yapilrms bu stentlerle yaprlan calisma sonuclan ba sanlidir (36). Gianturco-Z Stent; paslanmaz celik tellerin zikz ak seklinde di ziler ek si lindir olusturdugu bir perkutan bili er stenttir. M or gantaler ve De Wolfun calismas mda retan si yondaki olgulan n %95'inde spo ntan iserne saglanrmsu r (3 7). Mcmotherm Stent, -icakhga du yarh ve yuk sek doku uyumlu Nitino l' den yapilmisur. T am ep ite lizasyon alun cr ay so nunda %6 0 hastad a, onikinc i ay sonunda ise % 80 hastad a ge lisrnektedir (38). 7. ELEKTROVAPORiZASYON Ozel gelistirilmis donen bir bar (Vaportrode) ile prostaun va po rize ed ilrne esasina dayarnr, kucuk prostatlarda TUR(P )' a gore daha kisa za rnanda yapihr ve daha az kanamaya ned en o lur. Post-operatif a de m ned eni ile uretral kat eter daha uzun kalabilmekte ve tedaviden yaklasik bir haft a sonra sekonder kanamal ar gorulebilmektedir (39). Son zamanla rda bipol ar elektrot ile uygulanan, per-operatif izotonik so lus yo nlarla yapilabi len ve bu nedenle TUR sendromu riskini ortada n kald iran vaporiza syo n teknikleri ile so n derece basanli so nuc lar bildirilmektedir (4 0). 8. KRiYOTERAPi Kri yop roblarla int rap rost atik sicakligm -215 C ' ye kad ar dusurulrnesi esasina dayamr. Erektil disfonksiyon, prostorekt al fistul ge lisme riski nedeni ile uygulanrnamaktadir (4 1). 9.ROBOTiK TRANSURETRAL PROSTAT CERRAHisi ilk kez 1991 yilmda, Timoney tarafmdan ge listirilen yonternde, daha onceden belirlenen ka vite ile, bil gi sa yar ro bo tu kontrol eder ek rezeksiyon sag larnaktadir, so n yillarda ye nide n popularize olmustur (42). KAYNAKLAR I. Sirnsek F. Transu retral insizyon T UIP: Beni gn Pro stat Hiperpl azisi. Hekimler Yaym Birl igi, p , Keit zer W A, Ch ervant es L, Dem acul ang A. Tran surethral inci sion of bladder neck for co ntrac ture. J U ro l, 86: 242-5, Grandi A. Transurethral incision of the Prostate. J Uro l, 110 : , Drago JR. Transurethral inci sion o f the Prostate. Uro log y, 36 : ,

6 5. Sirnsek F, TUrkeri L, Ilker Y, et al. of beni gn prostatic hyp erplasia. Urol ogy, T ransure thral groo ving o f the pro state in 46: , the treatm ent o f pati ent s with beni gn 15. A nso n A, Nawrock i J, Bu ckl ey J, et al. A pro static hyperplasia. A n alterna tive to multi cent er, randomi sed, prospecti ve study T ran surethral incision. Br J Urol, 72 : 84 of E ndoscopic La ser Abl ati on vers us 87, Transureth ral Resecti on o f the Prostate. 6. Tkocz M, Praj sn er A. Co mparison o f long Urol ogy, 46 : , term resu lts of tran sur ethral incision o f the 16. Furuya S, Ogu ra K, Ts ukamato T, et al: prostate with tran surethral resection o f the T ransur ethral balloon laser therm oth erapy prostate, in pati ents with beni gn prostatic for symptom atic beni gn prostatic hypert rophy. Neuro urol Urodyn, 21: 112 hyperplasia: Preliminary clinical res ults. J 116, Endo uro l, 9: , So onawalla PF, Pard anani DS. 17. Mu scht er R, Hofsteter A: Interstiti al Laser Transur ethral incision versus transurethral therap y outcomed in beni gn prostatic resection of the pro state. A subjective and hyperplasia. J End ou rol, 9 : , objective analysis. Br J Urol, 70: , 18. Kabalin IN, G illin g PJ, Frau ndorfer MR Applicat ion of the Holmium: YAG Laser 8. BedUk Y. Laser prostatektomi: Beni gn for prostate ctomy. J Clin Laser Med Surg, Prostat Hiperpl azisi. Hekimler Yayin 16: 21-27, Birl igi, p , McNi cholas TA, Singh S. Th e use of 9. Babayan RK. Transurethral ultr asound laser s in beni gn prostatic enlarge ment. guide d Laser indu ced pro statectomy C url' Uro l Rep, 1: , (TULIP) : Past, present, and future. J 20. Saglarn R, Adsan 6. Hip ert ermi ve Endo uro l, 9: , Terrnoterapi. Beni gn Pro stat Hiperpl azisi. 10. Pup po P, Perachino M, Ricciotti G, et al : Hekimler Yaym Birligi, p , Transurethral ultrasound-guid ed Laser 2 1. Yeru shalmi A, Fishelov itz Y, Singer D, et indu ced prostatectom y. Eur Uro l, 25 : 220 al : Locali zed deep microvawe hyp ert ermi a 225, in the trea tme nt of poor ope rative risk 11. Norri s JP, No rris DM, Lee RD, et patient s with beni gn prostatic hyperpl asia.. al:v isua l laser ablation of the prostate: J Uro l, 133 : , C linical expe rience in 108 patients. J Urol, 22. Smith P, Chanssy C, Con ort P, et al: 150: , Intern ational Con sultation on BPH by 12. Boon TA, Lepor H, M usthe r R, et al: World Health Or ganisation : Report of the Laser treatment of ben ign prostatic co mmittee on other non-medi cal hyp erpl asia (BPH) Workshop. Benign treatm ent. Par is, WHO:22 3, Prostatic Hyperpl asia: Recent Progress in 23. Boyd S, Baert L, Petrovich Z: M icro vawe Clinical Resea rch and Pr act ice (Kurth K, heating in the managem ent of BPH. AUA Newlin g DWW,ed ) New York, W iley Meet ing, San Antonio, Texas, 1C: 23-25, Liss , Go rnella LG,Lofti MA, Riv as DA, et al, 24. Kirby RS, Christmas JT: Beni gn prostatic Co ntac t Laser vaporization tecniques for hyperplasia. Mosby Int ern ational p.75, beni gn prostati c hyperplasia. J Endo uro l, : , Devon ec M, Fendler lb, Joubert P, et al. 14. Cowles RS, Kjab alin I N, Childs S, et al. A Responders versus non responders to prospective, ra ndo mised co mpa riso n of thermotherap y for the treatment of ben ign Transurethral Resecti on to Visual Laser prostatic hyperplasia. Eur Urol, 23: 282-6, Ablation of the Pro state for the treatment

7 26. Schulman CC, Zlotta AR, Rasor JS, et al.: 36. Kaplan SA, Merrill DJ, Mosely WG, et al : Transurethral needl e ablation (T UNA) : The titanium intraprostati c stent: The Safety, fea sibility, and tolerance of a Unit ed Stat es ex perience. J Urol,150: newoffice procedure for treatment of ,1993. beni gn pro static hyperpl asia. Eur.Urol, 24 : 37. Morgantaler A, De Wolf We. A self , expanding pro stati c stent for bladder outlet 27. Issa MM, Kabalin IN. Transurethral obstruction in high risk patients. J Urol, needle abl ation (T UNA) of the pro stat e: 150: ,1993. report of initial United Stat es clinica l trial. 38. Gottfried HW, Hautrnann RE, Sinterrnann J Urol, 153 : 533A, R, et al : Memotherm stent for BPH 28. Ter Haar G. Focused ultrasound therapy. treatment in high risk pati ents: experi enc e Curr Opin Uro l, 4 : 89, of more than 100 cases. J Urol, 15I: 29. Madersbach er S, Kratzik C, Marb erger M. 397A,1994. Prostatic tissue ablation by transrectal high 39. Kirb y RS, Christmas JT: Beni gn pro static inten sity focused ultr asound: histol ogical hyperplasia. Mosby International p.84, imp act and clini cal applicati on. Ultrason Sonochem,4: , Bott o H, Lebret T, Barre P, et al. 30. Saglam R, Safak M. Yuk sek siddetli Electrovapori zation of the Prostate with odakl anrrus ultrason HIFU. Beni gn Prostat the Gyrus device. J Endourol, 15: 3 13 Hiperplazisi Hek imler Yayin Birl igi. 316,2001. p , Kirb y RS, Chri stmas JT. Beni gn pro static 31. Burhenne HJ, Chi sholm RJ, Qu en ville NF : hyperplasi a. Mo sby Internation al p.70, Prostatic hyperplasia: radiological inter vent ion. Radi olo gy, 152: , 42. Timoney AG, Davi es BL, Hibberd RD et al: Th e use of robots in surgery: the 32. Yildi z S, Buyukalpelli R. Balon devel opment of a frame for pro statectomy. dil atasyonu ve stentler. Hekimler Yaym J End ourol, 5: ,1991. Birligi. p , Fabian KM. Der Intraprostatich e 'Partielle Yazarlar: Kath eter' (Urologische Spirale). Urologe M. DEMIRBA~, Yrd. Doc, Dr., Afy on A, 19: ,1980. Kocatepe Un iversitesi, Droloji A.D., Afyon 34. Milroy EJG, Coulage C, Pan sadoro V, et C;. DiNc;EL, D o ~. Dr., Afy on Kocatepe al : The UroLume permanent Prostate stent Universitesi, Uroloji A.D., Afyon as an alternative to TUR(P): long-term European results. J Urol,151 : 396A, Yazisma Adresi: Yrd.Doc.Dr.Murat 35. Guazzon i G, Bergarnaschi F, Montorsi F, DEMiRBA~, Afy on Koc atepe Universitesi et al: Prostatic UroLume W allstent for Droloji A.D., AFYON beni gn prostati c hyperplasia patients at mur atc poor operative risk: clin ical, uroflowmetric, Tel: and ultrasonographic patt ern s. J Urol, 150 : ,

Top 100 Words In The Turkish Language

Top 100 Words In The Turkish Language Top 100 Words In The Turkish Language Hi there, I m so glad that you downloaded the list! If you are a complete beginner, this will be an important first aid in using the Anchor Method to cut to the critical

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

Treatment modalities for the upper urinary system stone disease in Turkey

Treatment modalities for the upper urinary system stone disease in Turkey Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2010;36(4):369-374 369 Endourology Endouroloji Treatment modalities for the upper urinary system stone disease in Turkey Türkiye de üst üriner sistem ta

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Diode laser in the treatment of benign prostatic enlargement: a preliminary study

Diode laser in the treatment of benign prostatic enlargement: a preliminary study Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journal of Urology 2011;37(1):25-29 25 Endourology Endoüroloji Diode laser in the treatment of benign prostatic enlargement: a preliminary study Benign prostat büyümesi tedavisinde

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)

Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) Throughout a man's life, his prostate may become larger and start to cause problems as he ages. But what are some of those problems? How do I know if I have BPH? When

More information

THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY

THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY THE ROLE OF PROMOTION ON MARKETING IN TURKISH DRUG INDUSTRY Emrah Bilgener, Erifl Asil, Gülbin Özçelikay * Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy Management, 06100 Tando an, Ankara

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

Statistics The median values were evaluated with SSPS 13 statistical program for windows.

Statistics The median values were evaluated with SSPS 13 statistical program for windows. DÜZCE TIP DERGİSİ DUZCE MEDICAL JOURNAL ORIGINAL ARTICLE / ORİJİNAL MAKALE Bülent KAYA Orhan BAT 2 Cengiz ERİŞ Short And Long Term Results Of Stapled Hemorrhoidectomy Stapler Hemoroidektomi Tekniğinin

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

MANAGEMENT OF PROSTATE ENLARGEMENT/BPH

MANAGEMENT OF PROSTATE ENLARGEMENT/BPH MANAGEMENT OF PROSTATE ENLARGEMENT/BPH J E S S I C A E. P A O N E S S A, M. D. A S S I S T A N T P R O F E S S O R D E P A R T M E N T O F U R O L O G Y S U N Y U P S T A T E M E D I C A L U N I V E R

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

Plasmat Futura. H.E.L.P. Tedavinin gelece i LDL Apheresis. H.E.L.P. Plasmat Futura ile Aferez. Kullan m kolayl. Güvenli teknoloji.

Plasmat Futura. H.E.L.P. Tedavinin gelece i LDL Apheresis. H.E.L.P. Plasmat Futura ile Aferez. Kullan m kolayl. Güvenli teknoloji. Plasmat Futura H.E.L.P. Tedavinin gelece i LDL Apheresis H.E.L.P. Plasmat Futura ile Aferez. Kullan m kolayl. Güvenli teknoloji. Plasmat Futura H.E.L.P. Plasmat Futura ile Aferez. H.E.L.P. (Heparine ba

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

LOCKING PLATES KÝLÝTLÝ PLAKLAR VE VÝDA SÝSTEMLERÝ SURGICAL TECHNIQUE CERRAHÝ TEKNÝK IMPLANTS & INSTRUMENTS ÝMPLANTLAR VE EL ALETLERÝ CONTENTS ÝÇÝNDEKÝLER LOCKING PLATES Introduction 2 Giriþ Locking Plates

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

Determination of Variation in Soil Water Storage Capacity on Watersheds

Determination of Variation in Soil Water Storage Capacity on Watersheds TARIM BILIMLRI DRGISI 2003, 9 (4) 486-490 Determination of Variation in Soil Water Storage Capacity on Watersheds Kadri YÜRKLI' Fazl ı OZTÜRK2 Mehmet BALÇIN 3 Geli ş Tarihi: 10.05.2002 Abstract: The purpose

More information

M Mobile Based Clinical Decision Support System Bhudeb Chakravarti & Dr. Suman Bhusan Bhattacharyya Provider & Public Health Group, VBU-HL P S aty am C om puter S ervices L im ited Bhudeb_ C hak ravarti@

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

Comparison of Three Different Doses of Intrathecal Levobupivacaine in Urological Surgery

Comparison of Three Different Doses of Intrathecal Levobupivacaine in Urological Surgery Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(3):214-219 Original Article / Klinik Çalışma - Araştırma Comparison of Three Different Doses of Intrathecal Levobupivacaine in Urological Surgery Ürolojik Cerrahide Üç

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

A DICHOTIC LISTENING TEST ON VOICELESS th /Θ/ PHONEME PERCEPTION

A DICHOTIC LISTENING TEST ON VOICELESS th /Θ/ PHONEME PERCEPTION A DICHOTIC LISTENING TEST ON VOICELESS th /Θ/ PHONEME PERCEPTION Titreşimsiz th /θ/ Sesbiriminin Algılanması Üzerine Eşzamanlı Dinleme Testi Yrd. Doç. Dr. Güven MENGÜ* ÖZ Bu durum çalışmasında eşzamanlı

More information

STRESS ANALYSIS ON TRANSMISSION GEARS OF A ROTARY TILLER USING FINITE ELEMENT METHOD

STRESS ANALYSIS ON TRANSMISSION GEARS OF A ROTARY TILLER USING FINITE ELEMENT METHOD AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 155 160 STRESS ANALYSIS ON TRANSMISSION GEARS OF A ROTARY TILLER USING FINITE ELEMENT METHOD Mehmet TOPAKCI a H. Kursat CELIK Deniz YILMAZ Ibrahim

More information

A Guide to the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia

A Guide to the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia A Guide to the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia What is the Prostate? The prostate gland is a part of the male reproductive system that produces most of the seminal fluid. A normal prostate is

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

اocukluk اa nda Beslenme

اocukluk اa nda Beslenme Ay e PALANDـZ فstanbul ـniversitesi T p Fakültesi, Aile Hekimli i Anabilim Dal, فstanbul ضzet اo cuk lar da bes len me du ru mu nun dü zel til me si ço cuk ba k m n n n ce lik li ko nu su ol ma l d r,

More information

Görüşler / Opinion Papers

Görüşler / Opinion Papers Görüşler / Opinion Papers Tendency towards the Self-citation among Journals in Iran and Turkey İran ve Türkiye Dergilerinde Kendine Atıf Yapma Eğilimleri Mohammad Hossein Biglu * Abstract This paper investigates

More information

KATI ATIK YÖNETĐMĐNDEN ÖRNEKLER; ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ, FATĐH BELEDĐYESĐ VE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ

KATI ATIK YÖNETĐMĐNDEN ÖRNEKLER; ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ, FATĐH BELEDĐYESĐ VE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ KATI ATIK YÖNETĐMĐNDEN ÖRNEKLER; ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ, FATĐH BELEDĐYESĐ VE FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ CASE STUDY OF SOLID WASTE MANAGEMENT FOR ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY, FATIH MUNICIPALITY AND

More information

ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY GUIDELINE FOR ASSOCIATE DEGREES AND UNDERGRADUATE PROGRAMS

ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY GUIDELINE FOR ASSOCIATE DEGREES AND UNDERGRADUATE PROGRAMS Tuition Fee ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY GUIDELINE FOR ASSOCIATE DEGREES AND UNDERGRADUATE PROGRAMS ARTICLE 8 (1) Tuition fees are determined at the beginning of each academic year by the Board of Supervisors.

More information

Results of the Mogensen s lateral wedge resection technique in the treatment of ingrown toenail

Results of the Mogensen s lateral wedge resection technique in the treatment of ingrown toenail Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Original Article / Çalışma - Araştırma Joint Dis Rel Surg 2007;18(3):116-120 Results of the Mogensen s lateral wedge resection technique

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Data Center end users for 40G/100G and market dy nami c s for 40G/100G on S M F Adam Carter Ci s c o 1 W Now that 40GbE is part of the IEEE 802.3ba there will be a wid er array of applic ation s that will

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r F i rst A S E M R ec t ors C on feren c e F rei e U n i v ersi t a t B erl i n, G erm a n y, 2 7 2 9 O c t ob er 2 0 0 8 The Development of Higher Education SS yy ss tems in Europe and AA ss ia: Similarities

More information

Endometrial carcinoma is a frequent and important

Endometrial carcinoma is a frequent and important Transvaginal Ultrasonography and Office Hysteroscopic Findings and Their Hystopathologic Correlation in Asymptomatic and Symptomatic Postmenopausal Women Murat Ekin 1, Rana Karayalç n 2, Sarp Özcan 2,

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Year 1 Set 1: CVC words Set 2: CVC and CCVC words Set 3: CVC, CCVC and CCVCC words Set 4: Words containing 'ch', 'sh', 'th' and 'wh' Set 5: Words ending in 'll',

More information

The use of Web Pages as a Health Communication Tool in Private and Public Hospitals

The use of Web Pages as a Health Communication Tool in Private and Public Hospitals MÜSBED 2012;2(1):14-19 Araştırma / Original Paper The use of Web Pages as a Health Communication Tool in Private and Public Hospitals Leyla Köksal, Gonca Mumcu, Nur Şişman, Ramazan Özgür Çatar, Haydar

More information

SUPER SLIM LINEAR LED LIGHT

SUPER SLIM LINEAR LED LIGHT Indoor / Outdoor Lights Shopping Centers - Garages - Architectural Lights SUPER SLIM LINEAR LED LIGHT N H Original TRUE LIFE TIME - AVERAGE 100.000 Hours - HIGH PERFORMANCE LOW ENERGY Gercek Omur Degeri

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

D The Joint Master of Science eg ree C ou rse in V eterinary P u b l ic H eal th ( MScVPH), F U -C MU Dr. L e rt ra k S ri k i t j a k a rn R e g i o n a l C e n t re f o r V e t e ri n a ry P u b l i

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m Symposium on Public Transportation in Indian Cities with Special focus on Bus Rapid Transit (BRT) System New Delhi 20-21 Jan 2010 B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g

More information

Overactive Bladder and/or Nocturia (Female)

Overactive Bladder and/or Nocturia (Female) Overactive Bladder and/or Nocturia (Female) Definition: Increased urinary frequency > 8 voids / day More than 1 void/night in women 80 years old Diagnosis

More information

LANGUAGE LEVEL AWARENESS OF TRAINEES IN TEFL MICROTEACHINGS: A CASE STUDY

LANGUAGE LEVEL AWARENESS OF TRAINEES IN TEFL MICROTEACHINGS: A CASE STUDY ISSN: 2342-0251 Volume 2/2 Summer 2014 p. 30/37 LANGUAGE LEVEL AWARENESS OF TRAINEES IN TEFL MICROTEACHINGS: A CASE STUDY İngilizce Öğretmen Adaylarının Mikro-Öğretimlerde Dil Düzeyi Farkındalığı: Bir

More information

Rita Willener, Clinical Nurse Specialist Department of Urology, University Hospital Berne Switzerland rita.willener@insel.ch phone: 0041 31 632 47 45

Rita Willener, Clinical Nurse Specialist Department of Urology, University Hospital Berne Switzerland rita.willener@insel.ch phone: 0041 31 632 47 45 Authors: Willener R., CNS,, Spichiger E., RN, PhD, Head office of Nursing University Hospital Berne, Hantikainen V., RN, PhD, Head office of Nursing University Hospital Berne, Patients experience of postoperative

More information

W Regional Cooperation in the Field of A u tom otiv e E ngineering in S ty ria Dr. Peter Riedler 2 9.1 1.2 0 1 1 i e n GmbH Graz B u s ines s S trategy S ty ria 2 0 2 0 H is tory 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

The Diagnostic Value of Intra-abdominal Pressure in Patients with Blunt Acute Abdominal Trauma

The Diagnostic Value of Intra-abdominal Pressure in Patients with Blunt Acute Abdominal Trauma Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Araştırma Makalesi / Research Article The Diagnostic Value of Intra-abdominal Pressure in Patients with Blunt

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

RECURRENCE OF BENIGN OSTEOBLASTOMA OF THE MANDIBLE AND WITH A 4-YEAR-FOLLOW-UP: A CASE REPORT

RECURRENCE OF BENIGN OSTEOBLASTOMA OF THE MANDIBLE AND WITH A 4-YEAR-FOLLOW-UP: A CASE REPORT CLINICAL DENTISTRY AND RESEARCH 2013; 37(2): 50-54 Case Report RECURRENCE OF BENIGN OSTEOBLASTOMA OF THE MANDIBLE AND WITH A 4-YEAR-FOLLOW-UP: A CASE REPORT Alper Aktaş, DDS, PhD Associate Professor, Department

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable.

Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable. Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable. www.thuraya.com Follow us on /thurayatelecom Stayi n g c on n ec ted has n ever b een thi s eas y. In trodu c i n g T hu raya X T -LIT E, the wo r l d s be

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

Der Bologna- P roz es s u nd d i e S t aat s ex am Stefan Bienefeld i na Service-St el l e B o l o g n a d er H R K Sem in a r D er B o l o g n a P ro z es s U m s et z u n g u n d M it g es t a l t u

More information

O s OAM Requirements for 40/100 GE Eth ernet AI S? Gary Nicholl C is co S ys t e m I E E E 8 0 2. 3 b a T as k F orce M arch 1 8, 2 0 0 8 rlan d o, F L 1 O O O O Background E t h e r n e t i s r a p i

More information

High Power Diode Laser Vaporization of the Prostate: Preliminary Results for Benign Prostatic Hyperplasia

High Power Diode Laser Vaporization of the Prostate: Preliminary Results for Benign Prostatic Hyperplasia High Power Diode Laser Vaporization of the Prostate: Preliminary Results for Benign Prostatic Hyperplasia Ali Erol, Kamil Cam,* Ali Tekin, Omur Memik, Soner Coban and Yavuz Ozer From the Department of

More information

the fastest, easiest and least expensive solution for multi-component injection moulding

the fastest, easiest and least expensive solution for multi-component injection moulding the fastest, easiest and least expensive solution for multi-component injection moulding Co m pet en t p a r tner Oldenburg Auetal Neuss Hanau Heidelberg Frankfurt Herzogenaurach Ulm WINDSOR has sp ec

More information

THE INTERACTION OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT AND PROFITABILITY MEASURES

THE INTERACTION OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT AND PROFITABILITY MEASURES Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Cilt 7 Sayı 13 Temmuz 2015, ISSN 1309-1123, ss. 437-448 DOI: 10.14784/jfrs.69165 THE INTERACTION OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT AND PROFITABILITY MEASURES İlker

More information

The normal duration of a four-year undergraduate program at METU is eight semesters.

The normal duration of a four-year undergraduate program at METU is eight semesters. 1. What is the duration of the undergraduate program? The normal duration of a four-year undergraduate program at METU is eight semesters. 2. Should I attend the classes? Students must attend classes,

More information

Fleet Barometer 2011. Turkey

Fleet Barometer 2011. Turkey Fleet Barometer 2011 Turkey An expert-platform for all fleet professionals: CVO what is it? fleet managers, procurement specialists, manufacturers, leasing companies, advisers, insurers, press, public

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

Basic information on Benign Prostatic Enlargement. What is the prostate? Benign prostatic enlargement. What are BPH, BPE and BPO? Patient Information

Basic information on Benign Prostatic Enlargement. What is the prostate? Benign prostatic enlargement. What are BPH, BPE and BPO? Patient Information Patient Information English Basic information on Benign Prostatic Enlargement The underlined terms are listed in the glossary. What is the prostate? The prostate is a gland located in the lower urinary

More information

bow bandage candle buildings bulb coins barn cap corn

bow bandage candle buildings bulb coins barn cap corn b c bow bandage candle buildings bulb coins barn cap corn Copyright (C) 1999 Senari Programs Page 1 SoundBox Montessori d f darts dice door dove forest farm film foot fish Copyright (C) 1999 Senari Programs

More information

Bewährte Six Sigma Tools in der Praxis

Bewährte Six Sigma Tools in der Praxis Frankfurt School of Finance & Management 2. ProcessLab-Workshop 03.2.2008, 8h Bewährte Six Sigma Tools in der Praxis A. Raab BB Certified GE Commercial Finance Agenda Intro Teaser Vortrag Break Out Sessions

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

Results of Different Surgical Techniques in Inguinal Hernia Repair

Results of Different Surgical Techniques in Inguinal Hernia Repair The New Journal of Medicine 2012;29(3):165-169 Original article Results of Different Surgical Techniques in Inguinal Hernia Repair Bülent KAYA 1, Mehmet VELİDEDEOĞLU 2, A. Rahmi HATİPOĞLU 3 Mehmet Kamil

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 4 86 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK EDECEKLERİ BELGELER, TASDİK KONULARI, TASDİKE

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

Laparoscopic Partial Nephrectomy

Laparoscopic Partial Nephrectomy How I do it doi: 10.4274/jus.2015.01.017 Journal of Urological Surgery, 2015; 1: 48-52 Ender Özden, Hasan Çetin Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Department of Urology, Samsun, Turkey ABSTRACT

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Workload Management Services. Data Management Services. Networking. Information Service. Fabric Management

Workload Management Services. Data Management Services. Networking. Information Service. Fabric Management The EU D a t a G r i d D a t a M a n a g em en t (EDG release 1.4.x) T h e Eu ro p ean Dat agri d P ro j ec t T eam http://www.e u - d a ta g r i d.o r g DataGrid is a p ro j e c t f u n de d b y th e

More information

The Results of Implementing an ESL Orientation Class

The Results of Implementing an ESL Orientation Class The Results of Implementing an ESL Orientation Class SJSU Action Research Project by Elizabeth Cunningham, Cathy Diaz, Kim Iwasko and Cary Keisler Prepared for the Meeting of the Minds II Saturday, December

More information

Yurtdisi Egitim Basvuru Formu

Yurtdisi Egitim Basvuru Formu Yurtdisi Egitim Basvuru Formu Isim (Pasaportunuzda yazdigi gibi) Given name(s) (as shown in your passport) Soyadi (Pasapurtunuzda yazdigi gibi) Family name (as shown in your passport) Ikinci bir adiniz

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

17 Yıllık Tecrübe 7.500 m 2 Kapalı Alan 1.000.000 Ad / Yıl Kapasite Buharlı Teknoloji. OEM Kalite Seviyesi. Zamanında Sevkiyat. a 17 Year Experience

17 Yıllık Tecrübe 7.500 m 2 Kapalı Alan 1.000.000 Ad / Yıl Kapasite Buharlı Teknoloji. OEM Kalite Seviyesi. Zamanında Sevkiyat. a 17 Year Experience 17 Yıllık Tecrübe 7.500 m 2 Kapalı Alan 1.000.000 Ad / Yıl Kapasite Buharlı Teknoloji Gelişmiş Test Teknikleri OEM Kalite Seviyesi Dinamik - Uzman Kadro Zamanında Sevkiyat PEGA Otomotiv Süspansiyon San.ve

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

MOTORI ELETTRICI TRIFASE SERIE MS MOTORI ELETTRICI MONOFASE SERIE MY

MOTORI ELETTRICI TRIFASE SERIE MS MOTORI ELETTRICI MONOFASE SERIE MY RI RI OORI RICI OO RI Y Caratteristiche tecniche / echnical characteristics I mo to ri ran stec no se rie e Y sono chiu si e do ta ti di ven to la di raf fred da men to. and Y se ries ran stec no mo tors

More information

Effe c ts of d iffe re nt s to ra ge tem pe ra ture a nd d iffe re nt w a shing m e thods on the conte nt of nitrite in ve ge ta b le s

Effe c ts of d iffe re nt s to ra ge tem pe ra ture a nd d iffe re nt w a shing m e thods on the conte nt of nitrite in ve ge ta b le s 35 3 () V o l. 35 N o. 3 2007 3 Journal of N o rthw est A & F U niversity (N aṫ Sci. Ed. ) M aṙ 2007 Ξ 1, 2, 2, 3, 2 (1, 637002; 2, 621000; 3, 637002) [ ] ((15 20 ) ( (4 1) ) ) 3 ( ) : (1) 0 3 d,,, ; (2),

More information