TVORIVOSŤ DIEVČAT/ŽIEN A CHLAPCOV/MUŽOV V ŠIRŠÍCH SÚVISLOSTIACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "TVORIVOSŤ DIEVČAT/ŽIEN A CHLAPCOV/MUŽOV V ŠIRŠÍCH SÚVISLOSTIACH"

Transcription

1 3 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 1, s TVORIVOSŤ DIEVČAT/ŽIEN A CHLAPCOV/MUŽOV V ŠIRŠÍCH SÚVISLOSTIACH EVA SZOBIOVÁ Katedra psychológie UK, Bratislava CREATIVITY OF GIRLS/WOMEN AND BOYS/MEN IN WIDER CONTEXTS Abstract: The study is focused on the specifics of boys and girls creative manifestations, i.e. pertaining to men and women, and its center of attention maps their differences from the aspect of creativity. It deals with a variety of requirements imposed on girls and boys already from childhood from the aspect of social stereotypes and norms, as well as differences in biological factors. It presents an overview of researches on creative abilities of girls and boys, i.e. of men and women with contradictory results. In its own research, it compares the intellectual and creative abilities of 546 adolescents applicants for university study of artistic-technical orientation (307 men and 239 women). The results of men and women in the indicators of fluency, flexibility, and originality in the Torrance Creative Thinking Test did not differ; noticeably insignificantly higher performance was observed in men in the Urban Test. In the Viennese Matrix Test, a surprising difference turned out in favor of women in their ability to deal with abstract symbols. Comparison of the results of the most original 46 men and 46 women from the above-mentioned sample showed significant differences only in 3 of 14 indicators of the Urban Creative Thinking Test. Key words: intellectual abilities, differences between men and women, personality attributes, creativity Hoci je tvorivosť v našich odborných časopisoch pomerne často rozoberanou témou, predsa len zaostrenie pohľadu na zvláštnosti tvorivých ľudí z hľadiska pohlavia (rodu) v nich zväčša absentuje. K podrobnejšiemu venovaniu sa problému tvorivosti vo vzťahu k rodu nás pred časom inšpirovalo aj životné jubileum iniciátorky a zakladateľky systematického výskumu tvorivosti na Slovensku. Medzitým, žiaľ, Prišlo dňa E.S., Katedra psychológie FFUK, Gondova 2, Bratislava

2 4 TVORIVOSŤ opustil spoločnosť slovenských kreatológov jeden z jej významných predstaviteľov. Domnievam sa, že napriek istému časovému posunu od oboch týchto udalostí, zostávajú príležitosťou k zastaveniu, zamysleniu sa okrem iného aj nad niektorými otvorenými otázkami týkajúcimi sa aj pre nich lákavých a príťažlivých okruhov: tvorivosti chlapcov a dievčat, resp. žien a mužov. Príspevok venujem práve žene a mužovi, ktorí podnietili záujem o problematiku tvorivosti u nás na Slovensku. 1 V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch sa na Slovensku vytvárali vhodné kontextové súvislosti, ktoré umožnili, aby sa v psychológii začínala rozvíjať disciplína venovaná tvorivosti. Vtedy sa slovami D. K. Simontona (1984) u nás objavuje tá správna osoba prinášajúca správne idey v správnom sociálnom, kultúrnom a historickom čase. Aj podľa M. Csikszéntmihalyiho (1988) nemožno tvorivosť jednotlivcov skúmať izolovane, bez zohľadnenia sociálnych a historických udalostí a prostredia, v ktorom ich práce vznikli. Ak sa pozrieme do histórie, nájdeme len málo žien, ktoré získali uznanie v umení a vo vede. Na otázku prečo existuje viac uznávaných tvorivých mužov ako žien možno nájsť viacero odpovedí. Jednu z mnohých by sme mohli hľadať v minulosti, v historickom pohľade na typické ponímanie postavenia dievčat a žien v rodinách. Ešte aj v druhej polovici 19. storočia len málo dievčatám a ženám bolo dovolené získať vzdelanie a rozvíjať svoj talent. Vtedy bolo bežné odmietanie rovnakých možností poskytnutia vzdelania a tiež chápanie žien ako neschopných vyššej intelektuálnej činnosti. Ba niekedy, aj keď ženy mali vzdelanie, boli odrádzané od toho, aby svoj talent a vzdelanie využili. Napr. M. S. Forbes (podľa Sternberga, 1995) sa zmieňuje o tom, že staršia sestra Felixa Mendelsona, Fanny, sa javila lepšou muzikantkou ako jej brat, ba niektorí ju považovali za porovnateľnú s talentom jej brata. Rodina jej však nedovolila publikovať vlastné skladby pod svojím menom a nemohla ani vystupovať na verejnosti ako hudobníčka. Táto spoločenská situácia mala za následok, že mnohé ženy boli v minulosti nútené podpisovať sa ako anonym, aby ich diela boli uverejnené. Na druhej strane však bolo niektorým ženám umožnené prejaviť sa tvorivo produktívne aj navonok mimo rodiny (pričom sa rodina všeobecne uznávala za veľmi dôležitý činiteľ vývinu a rozvoja tvorivých schopností); takto sa dostali do popredia spoločnosti tvorivé ženy, ktoré sa neskôr stali všeobecne známe. Možno spomenúť aspoň niektoré: Anna Achmatovová, Elizabeth Browningová, Vittoria Colonna, Emily Dickinsonová, Sapfó (poézia), Rosalind Franklinová (objav štruktúry DNA), Margaret Meadová (antropológia), Helen Tausigová (medicína), Maria Currie Sklodowská (fyzika, chémia), sestry Brönteové, Gertruda Steinová a Virginia Woolfová (literatúra), Coco Chanelová (móda), Anna Freudová (psychológia, vzdelávanie), 1 Príspevok je venovaný životnému jubileu PhDr. Marty Jurčovej, CSc. a pamiatke Prof. PhDr. Ladislava Ďuriča, CSc.

3 DIEVČAT A CHLAPCOV 5 u nás Krista Bendová, Jaroslava Blažková, Elena Čepčeková, Mária Ďuríčková, Margita Figuli, Eleonóra Gašparová, Maša Haľamová, Mária Rázusová-Martáková, Hana Zelinová, (spisovateľky), Mária Medvecká, Zuzana Medveďová (maliarky) a nespočetné množstvo ďalších. Akou životnou púťou kráčajú tvorivé ženy? Inou ako tvoriví muži? Odlišujú sa už ako dievčatká a chlapci od svojich rovesníkov? Väčšina výskumov v oblasti tvorivosti sa orientovala na tvorivé deti všeobecne, zisťovala prítomnosť rozdielov v úrovni tvorivosti, avšak bez ohľadu na pohlavie. Výnimkou v tomto ohľade bol výskum W. H. a E.W. Mawových (1970), ktorí sa venovali tvorivým a menej tvorivým chlapcom, pričom ich rozlíšili na základe zvedavosti. O dievčatách sa však osobitne nezmieňujú, ale pri charakteristike tvorivých detí spomínajú hravosť, spontánnosť, otvorenos ť, humor a bohatú fantáziu. E. P. Torrance (1981) vo svojej štúdii s 15 tisícmi detí zistil, že ich tvorivé schopnosti sa objavujú okolo 4 a pol roka. G. J. Smith a I. Carlson (1985) sa nazdávajú, že prvé známky pravej tvorivosti sú u detí zjavné vo veku 5-6 rokov. Potom nastáva úbytok tvorivosti, ktorý sa viaže na vstup do školy. O rozdieloch medzi dievčatami a chlapcami v predškolskom veku sa uvedené štúdie nezmieňujú. Rodové odlišnosti v detstve, adolescencii a dospelosti Iné sú už výsledky pozorovaní, ktoré sa týkali formalizovanej školskej výchovy. Tá usmerňuje nárast tvorivosti dievčat aj chlapcov do istého bodu. Po jeho prekonaní sa prejavuje negatívny efekt súvisiaci s tradičnými spôsobmi učenia a vyučovania (Gowan, Olson, 1979; Ďurič, 1984). Je známe, že vzdelávacie inštitúcie poskytujú odlišné spätné väzby dievčatám a chlapcom. Chlapci získavajú viac kritiky, negatívnych spätných väzieb, ktoré sa vzťahujú k neintelektovým aspektom ich práce (ako napr. nedostatočná čistota a slušnosť, neposlúchnutie príkazov a pod.). Kritika dievčat je nasmerovaná viac k nedostatku schopností a zručností. To viedlo v škole podľa C.S. Dwecka (Grusec et al., 1990) k tomu, že zlyhanie dievčat sa pripisovalo skôr nedostatku schopností, ký ým zlyhanie chlapcov sa pova žovalo za nedostatok úsilia. Aj podľa J. Langmeiera a D. Krejčířovej (1998) či M. Vágnerovej (2000) je pohlavie základom pre rozdielne požiadavky a očakávania učiteľov. Horšie školské výkony dievčat sú považované za dôsledok nižších schopností, problémy chlapcov za dôsledok slabého úsilia a lajdáckosti. Zatiaľ čo úsilie je možné mať pod kontrolou, je možné ho riadiť, schopnosti nie. Je pravdepodobné, že odlišný prístup k deťom môže u dievčat vyústiť k nevšímaniu si výziev okolia (veď načo sa snažiť, keď na to nemám) a u chlapcov viesť k uvítaniu výziev a pokusom vysporiadať sa s ťažkosťami, čeliť im. Pozorovania tohto typu priniesli podľa J. R. Gruseca et al. (1990) argumenty, že tradičné roly muža a ženy vytyčujú určité hranice, ktoré sú výrazne obmedzujúce.

4 6 TVORIVOSŤ Odráža sa to v tom, že od detstva sa kladú odlišn é požiadavky na dievčat atá a chlapcov. Skutočne, chlapcom sa už od 1. roku dávajú iné hračky ako dievčatám rôzne kamióny, autá oproti bábikám, plyšovým zvieratkám Rodičia často uprednostňujú určité vzorce správania, ktoré zahŕňajú striktné predstavy o vhodných spôsoboch správania mladých dám. Chlapcov už od malička nabádajú k fyzickým a pohybovým aktivitám a očakáva sa od nich väčšia agresivita, kým od dievčat sa očakáva jemnejšie, tichšie, pokojnejšie správanie a vyjadrovanie sa viac slovne ako pohybovo či fyzickou argumentáciou. Skutočné rozdiely vo vývine chlapcov a dievčat J. Langmeier a D. Krejčířová (1998) chápu ako nevýrazné, prekrývajú ich rodové diferencie: vyššia miera agresivity u chlapcov a výraznejšia hierarchia dominancie v chlapčenských skupinách. V tejto súvislosti akiste nie je prekvapujúca v mnohých štúdiách potvrdená vyššia senzitivita dievčat a vyššia agresivita chlapcov. Kniha E. E. Maccobyho a C. N. Jacklina (1974), ktorá je venovaná rozdielom medzi mužmi a ženami, prezentuje všeobecne uznávané tradičné stereotypy týkajúce sa rozdielov v schopnostiach a osobnostných vlastnostiach. Spomínaní autori uvádzajú množstvo rozdielov spojených s výkonmi v určitých testoch: napríklad vo verbálnej fluencii a porozumení sú rozdiely v prospech žien, ale nie v slovnej zásobe (slovníku) alebo verbálnych informáciách. Ženy skórujú nižšie vo Witkinovom teste nezávislosti od poľa, ale nie vo v šetk etký ch typoch priestorový ch schopností. Jednou z oblastí, ktorá vykazuje konzistentné rodové rozdiely, sú vizuálne priestorové vzťahy. Muži skórujú lepšie hlavne vtedy, keď sú úlohy časovo limitované a vyžadujú mentálnu rotáciu objektov. Keďže priestorová vizualizácia je jednou zo stratégií riešenia matematických úloh, môžu rozdiely v priestorových schopnostiach vysvetľovať aj rozdiely v matematických schopnostiach (Atkinsonová et al., 1995). P. E. Vernon (1989) uvádza, že štandardné biologické faktory vo fyzickej stavbe a hormónoch dá vajú mužom v äčšiu silu a umožňujú ich bojovnosť. Je teda prirodze- né, že muži sú spravidla mocnejší, agresívnejší, dominantní, ženy submisívnejšie a sústredené viac na starostlivosť o iných, výchovu detí a domácnosť. Tieto rozdiely sa nevzťahujú iba na západnú kultúru, ale až na výnimky platia vo všeobecnosti na celé ľudstvo (tamtiež). Podobným spôsobom sa prejavujú biologické faktory aj u mnohých cicavcov, kde samci väčšinou lovia a bojujú, sú menej agresívni voči samičkám ako samcom vlastného rodu. Zdá sa teda, že isté biologické rozdiely zodpovedajú za agresiu, explorá ciu a iniciatívu mu žov a za starostlivé a ochranárske sprá vanie žien. Uvedené faktory sa môžu podľa P. E. Vernona podpísať pod priestorové, technické či mechanické predispozície k vedeckej inklinácii mužov, kým predpoklady na verbálne nadanie a náklonnosť k starostlivosti o druhých, zlepšovanie životných podmienok, sociálnym zmenám či venovaniu sa deťom, rodine a domácnosti sú viac vlastné ženám. Tieto faktory sa prelínajú aj s rozdielnymi sociálnymi tlakmi na chlapcov a diev- čat á, aby sa venovali rozličn ým druhom záujmov a vzdelávali v iných smeroch

5 DIEVČAT A CHLAPCOV 7 vzhľadom na budúcu kariéru. Školy v západnej kultúre podľa P. E. Vernona (1989) zameriavajú dievčatá viac na umenie, humanitnú orientáciu, starostlivosť o domácnosť a iných ľudí. Podľa uvedeného autora dievčatá samy akceptujú tieto rozdiely a volia si také povolanie, ktoré môžu kvôli vlastnej rodine kedykoľvek opustiť učiteľstvo, zdravotníctvo, sekretárske práce, kadernícke či iné služby. Na strednej škole a v príprave na vysokú školu sa menej dievčat ako chlapcov orientuje na vedecké smery. Na univerzitách je tento trend už menej evidentný. P. E. Vernon ďalej uvádza, že málo žien získava vo vede titul PhD.: iba 3 percentá vo fyzikálnych vedách, 8 percent v chémii, 15 percent v biológii, 18 percent v sociológii a 24 percent v psychológii. Takto sa ženy na všetkých poliach vyžadujúcich tvorivé prístupy potýkajú s mužskou koncepciou kreativity, ktorá je akceptovaná ako určitý štandard v týchto oblastiach, ale ktorá je tiež len mužským štandardom (Reis, 1999). I keď štatistiky tohto typu nemáme k dispozícii, možno predpokladať, že tento trend je v našich podmienkach pravdepodobne odlišný (napr. vďaka prevahe žien študujúcich odbor psychológia získava titul PhD. v psychológii viac žien ako mužov). J. R. Cole a iní (podľa Vernona, 1989) kritizovali očividnú diskrimináciu žien vo vede v USA. Práce žien vedkýň boli v tom čase omnoho nižšie hodnotené a zriedkavejšie ocenené ako práce mužov. Podľa uvedeného autora ženy publikovali len okolo polovice množstva kníh a článkov, takže ich citačný index bol nižší. Uvedení autori tiež uvádzajú, že ženy majú ťažkosti v získavaní výskumných grantov alebo iných dotácií. Nazdávame sa, že u nás je situácia výrazne odlišná aj v tejto oblasti (napr. v psychológii podáva žiadosti o výskumné granty väčšina žien a mnohé z nich ich aj získajú). Menšiu produktívnosť žien vysvetľujú viacerí autori ako dôsledok spoločenských záväzkov a rodičovských povinností. Napr. S. Reisová (1999) a J. Baer (1999) uvádzajú, že v minulosti bola ženská kreativita menej evidentná z rozličných dôvodov: nedostatočné vzdelanie, zákaz prístupu ženám k určitým materiálom a učiteľom, odmietanie podpory zo strany sociálneho okolia, menej podnetov, neprístupnosť adekvátnych nástrojov na rozvoj potrebných zručností. Na základe zmien v spoločenskom myslení už v tvorivosti čo do kvantity neexistujú v súčasnosti až také rozdiely medzi mužmi a ženami ako kedysi. Rozdiely však môžu existovať v kvalitatívnych charakteristikách. Podľa S. Reisovej (1999) je žena v prvom rade vnímaná ako tá, ktorá sa stará o deti a rodinu. Nazdávame sa, že napriek tomu v dnešnej dobe už nie je prekvapením, ak sa žena venuje popri rodine, alebo aj výlučne svojej pracovnej kariére. Možno však usudzovať, že z hľadiska tvorivých procesov pravdepodobne existujú rozdiely medzi mužmi a ženami, pretože každý tvorca/tvorkyňa prechádza iným spôsobom jednotlivými fázami tvorivosti. Týmto rozdielom sa však nevenovala osobitná výskumná pozornosť. Z dostupných štúdií týkajúcich sa osobnostných charakteristík tvorivých žien referuje napr. S. Reisová (1999) o citlivosti žien na kritiku a potrebe perfekcionizmu ako možných dôvodoch

6 8 TVORIVOSŤ menšieho výskytu sociálne ocenenej tvorivosti žien. Okrem toho sa ženy snažia byť tiež akceptované a chcú, aby ich ľudia mali radi, t.j. chcú sa čo najmenej odlišovať, pretože byť odlišná znamená potenciálny konflikt. R. Atkinsonová et al. (1995) uvádza, že podľa posledných zistení sa rozdiely medzi mužmi a ženami v testoch špecifick pecifický ch schopností stierajú. Podľa dlhodobých výskumov verbálne schopnosti mužov narastajú, takisto rastú schopnosti žien v matematickom myslení. Bádatelia tento jav zdôvodňujú tým, že skoršie zisťované rozdiely odrážali rozdiely v tréningu a sociálnom očakávaní. Psychológia rodu prispela k otvoreniu viacerých stránok racionality a emocionality, ktoré vytvárajú odlišnosť medzi svetom mužov a žien. Ako uvádza D. Kusá (2002), diskurz tónovaný mužskosťou/maskulinitou sa premieta do vyššej žiaducnosti atribútov rozhodnosti, priebojnosti, sebestačnosti, ktoré sa viažu na racionalitu. Emocionalita má druhoradé miesto. V rodových stereotypoch rôznych národov je často pripisovaná výlučne ženám (Burn, 1996), je chápaná ako feminínna charakteristika, ktorá znevýhodňuje (najmä mužov). Aj v citovanom výskume D. Kusej spájali ženy vlastné maskulínne vlastnosti so sociálne oceňovaným obrazom ženy viac ako feminínne vlastnosti. D. Kusá tiež naznačuje, že rozdiel v emocionalite mužov a žien nespočíva len v tom, že ženy sú schopné a ochotné prejaviť svoje emócie navonok, zatiaľ čo muži sú v expresivite emócií zdržanlivejší. Predpokladá, že muži (ako osoby zamerané na vlastné sebapresadenie) charakterizovaní rozhodnosťou, priebojnosťou, sebestačnosťou a dominanciou nie sú v dimenzii extrémnej maskulinity schopní (čo tiež nie je v súlade s ich na výkon orientovanou rolou) empatie či interpersonálnej citlivosti a predstavujú tak normu anti-femininity (Burn, 1996; podľa Kusej, 2002), pričom feminita je charakterizovaná iracionalitou, zraniteľnosťou, senzitivitou a submisivitou. Hoci je v kontexte súčasnej (západnej) kultúry archetyp muža moderného bojovníka kritizovaný pre emočnú rezervovanosť (zriedkavé prejavenie citových kvalít ako jemnosť, bojácnosť, nežnosť), keďže nekorešponduje s výkonovými očakávaniami kladenými na mužov, predsa len tento stereotyp muža súperivého, víťazného a dosahujúceho úspech vo svete práce pretrváva. Muži sú stále vedení k tomu, aby stotožňovali ekonomický úspech so svojou ľudskou hodnotou (Kusá, 2002). Tvorivé dievčatá a ženy Dnešné dievčatá neraz odmietajú tradičné stereotypy, pracujú napriek nim vo vede alebo v iných profesiách a dosahujú v nich úspechy. Podľa S. Reisovej (1999) sú však tieto rebelky v menšine a prežívajú značný emočný stres, keďže pociťujú vinu, že netrávia dosť času s rodinou. Cítia tiež stres spojený s konfliktom rolí a so snahou uspieť vo všetkých oblastiach. Snaha rozvinúť svoj talent a zároveň vychádzať v ústrety blízkym ľuďom im spôsobuje najviac konfliktov. Vzťahy s rodinou a deťmi

7 DIEVČAT A CHLAPCOV 9 sú pevnou súčasťou života tvorivých žien a odrážajú sa v ich tvorbe. Je zrejmé, že ženy sú iba zriedkavo sústredené na jednu oblasť života, ich tvorivosť je rozptýlená mnohými smermi (rodina, práca, domov, iní ľudia ) a teda tvorivý produkt nie je možno tak viditeľný ako u mužov. Aj v tom môže spočívať ďalšia z príčin, že je malý počet žien, čo naplno rozvinú svoj potenciál v jednej oblasti, keďže majú odlišné priority ako muži (tamtiež). W. E. Stariha a H. J. Walberg (1995) určili na základe biografických analýz niekoľko základných charakteristík k detstva tvorivý ch a vý ýznamn ých žien histó rie. Ako deti prejavovali vysokú inteligenciu, motiváciu, psychologickú integritu, dobré sociálne a komunikačné spôsobilosti. Nachádzali podporu rodičov alebo iných významných osôb, ktorá sa prejavovala aj v podnetoch spojených s oblasťou ich budúceho vyniknutia. Ich rodiny boli otvorené novým ideám a stimulom, ktoré prijímali z rozmanitých kultúr. Väčšina významných žien dosahovala úspech v škole, školu obľubovala a bola podporovaná svojimi učiteľmi; len menej ako štvrtina mala problémy v škole. Typické boli ich bohaté vedomosti získané mimo školy, široké záujmy, dobrodružnosť, vynaliezavosť a odhodlanie napĺňať svoj talent cez mnohé prekážky. Uvedené vlastnosti ako aj analytickosť, súťaživosť, tvrdošijnosť v zdolávaní ťažkostí a ochota ťažko pracovať spôsobovali, že ich častokrát označovali ako chlapčenské pupky. Aj tvorivé dievčatá sa samy vnímajú inak ako ich rovesníčky a ich záujmy sú odlišné, často netypické pre ich pohlavie (Kováčová, 1979; Dacey, Lennon, 2000). Podľa S. Reisovej (1999) dievčatá a ženy chcú zmenšiť tieto rozdiely tichou prácou v pozadí; neraz skrývajú alebo maskujú svoje schopnosti, aby to nevyzeralo, že sú namyslené. Keďže majú väčšiu potrebu byť akceptované a obľúbené, tvoria v tichosti a v prostredí, kde ich odlišnosť tak nevyniká. Tvorivé dievčat atá a ženy sa často porovnávajú s inými, pochybujú viac o svojich schopnostiach, majú sklon správať sa podľa rád iných. Sú tiež citlivejšie na kritiku a sú ňou viac ovplyvnené ako muži. S. Reisová (tamtiež) napr. uvádza štúdiu, v ktorej sa umelkyne vyjadrujú, že neradi ukazujú svoje diela iným, lebo im nepripadajú dosť dobré alebo sa obávajú odmietnutia. Pre ich tvorbu je veľmi dôležité sociálne prostredie a hlavne podpora v tvorivej činnosti, jednak zo strany partnera, ale i učiteľa či tútora, čo potvrdzujú napr. J. Dacey a K. Lennonová (2000). Ak sa pozrieme na tvorivé dievčatá v našich výskumoch (Kováčová, 1987), ukázali sa rozdielne v porovnaní s menej tvorivými. Tvorivé stredoškoláčky z SOU mali väčší vplyv na mienku školskej triedy, boli dominantnejšie, inteligentnej šie a súperivej šie v porovnaní so svojimi rovesníčkami. Tie, ktoré mali vplyvnú pozíciu v školskej triede, sa vyznačovali vyššou verbálnou tvorivosťou a spolužiačky ich preferovali v sociálnej interakcii v situáciách, ktoré treba riešiť tvorivým spôsobom. Správanie tvorivých dievčat bolo ovplyvňované dominanciou spájanou s vlastnosťami ako sebaistota, samostatnosť, autoritatívnosť, agresivita. Na tvorivosť dievčat sa zároveň viazala ich schopnosť prejaviť svoje vcítenie sa do problémov a ťažkostí druhých ľudí.

8 10 TVORIVOSŤ Podľa jednej z originálnych a podnetných koncepcií tvorivej osobnosti, ktorú ponúkol M. Csikszéntmihalyi (1988), osobnosť tvorcu zahŕňa aj vlastnosti, ktoré sú považované za protikladné (tvoriví sú hraví a zároveň zodpovední, rebelujúci, konzervatívni ). Tvoriví ľudia sa vyznačujú tým, že vybočujú zo stereotypov rolí obidvoch pohlaví. Tvorivé ženy sa vyzna čuj ú dominanciou a nepoddajnosťou typickou pre mužov, ký ým tvoriv í muži prejavujú väčšiu senzitivitu a znížen ú agresivitu, ktoré sú považovan é za typicky žensk é. Tvorivé osobnosti, ktoré využívajú silné stránky oboch pohlaví, sú často androgýnne, teda majú súčasne feminínne aj maskulínne črty. Práve androgýnne osobnosti majú lepšie vyvinutú citlivosť na situačné faktory a správajú sa spôsobom adekvátnym danej situácii bez ohľadu na rodové stereotypy. Podľa autorky konceptu androgýnie Sandry Bemovej (1975) sa správali maskulínne alebo feminínne vtedy, keď situácia provokovala ich maskulínne správanie (napr. nezávislosť) alebo si vyžadovala feminínne črty (napr. nehu pri hraní sa s mačiatkom). Táto adaptabilita vytvára priestor pre väčší repertoár správania tvorcov, ale na druhej strane komplikuje interpretáciu ich správania v zmysle konzistencie osobnosti. M. A. Runco (1991) predpokladá dva spôsoby transformácie osobnosti a kognitívnych schopností, ktoré vedú k vysokému stupňu tvorivosti: 1. rozvoj výnimočných tvorivých schopností už počas prvý ch dvoch dekád života, 2. transformácia tvorivých schopností na integrovaný balík kognitívnych dispozícií, zameranosti na kariéru, špecifických osobnostných charakteristík a vysokých ambícií, ktorá začína v adolescencii. V tomto vývinovom období narastá tvorivosť nielen kvantitatívne. Keďže v adolescencii naďalej prebieha individualizácia, mladý človek v snahe dosiahnuť svoju autonómnosť prejavuje aj svoju snahu o originalitu a jedinečnos ť. Konkrétne tvorivé aktivity nadobúdajú rozmer premyslenosti, plánovitosti a vytrvalosti najmä v záujmových oblastiach. K rozvoju tvorivosti prispieva schopnosť rýchlej a pohotovej orientácie v informáciách, svieža vnímavosť, improvizácia, dôvtip, bohatá fantázia, ešte nezakotvená fixácia stereotypov a vôľa nevzdávať sa. Kriticky hodnotené vzory sú silným zdrojom sebarozvíjajúcich tendencií, ktoré sú snáď najvýraznejšie spomedzi ostatných období životného cyklu. PROBLÉM Na základe prehľadu výskumov venovaných tvorivým schopnostiam dievčat a chlapcov sme dospeli k záveru, že existuje množstvo protirečivých výsledkov. V niektorých výskumoch sa zistili rozdiely v ukazovateľoch tvorivosti v prospech dievčat, kým v iných v prospech chlapcov. Napr. A. K. Gupta (podľa Zelinu, 1995) našiel signifikantne vyššie výkony v neverbálnych testoch tvorivosti u dievčat, kým

9 DIEVČAT A CHLAPCOV 11 u chlapcov zistil vyššiu verbálnu fluenciu a flexibilitu, nie však originalitu. Keďže išlo o výskum realizovaný v Indii, výsledky sú akiste podmienené kultúrnymi odlišnosťami. Na druhej strane maďarskí autori T. Zetényi a T. Lukács (podľa Zelinu, tamtiež) našli výrazné rozdiely vo všetkých ukazovateľoch verbálnej tvorivosti v prospech adolescentných dievčat. U nás referuje o rozdieloch medzi chlapcami a dievčatami ročníkov ZŠ M. Jurčová (1984). Zistila rozdiely, ktoré svedčia v prospech dievčat vo fluencii a flexibilite, ale nie v originalite a elaborácii. U mužov vysokoškolákov M. Jurčová (tamtiež) zistila viac rozvinuté obrazné myslenie spojené s pamäťou, kým u žien sa obrazné myslenie spájalo s emocionálno-vôľovou sférou a pozornosťou. M. Zelina (1995) nenašiel významne medzipohlavné rozdiely vo verbálnych ani v neverbálnych ukazovateľoch tvorivosti, iba v originalite dosiahli chlapci vyššie skóre, nie však štatisticky významne. Podobne ani K. Urban a H. Jellen (1993) nenašli vo výkonoch chlapcov a dievčat v nimi vytvorenom Teste tvorivého myslenia významné rozdiely, iba slabý trend v prospech chlapcov. Prehľad výskumov v tejto oblasti sme chceli doplniť a overiť, či existujú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami vo fluencii, flexibilite a originalite, ako aj v mierach tvorivosti, ktoré identifikujú aj iné než kognitívne aspekty. Okrem toho sme zisťovali, či existujú medzipohlavné rozdiely v extrémnych skupinách (u najtvorivejších chlapcov a dievčat). VÝSKUMNÝ SÚBOR Výskumný súbor predstavovalo 546 študentov (307 mužov a 239 žien, priemerný vek 18 rokov) maturitného ročníka stredných škôl, ktorí sa uchádzali o štúdium umelecko-technického zamerania na Fakulte architektúry STU (išlo o odbor architektúra, urbanizmus a dizajn). V rámci talentovej skúšky sa zisťovali intelektové a tvorivé schopnosti uchádzačov prostredníctvom testov inteligencie a tvorivosti. Z výsledkov doterajších nami realizovaných výskumov u študentov tohto zamerania možno usudzovať, že ide o špecifickú výskumnú vzorku adolescentov. Z predchádzajúcich zistení totiž vyplynulo, že dievčatá, ktoré majú záujem o štúdium tohto typu, sa vo viacerých parametroch približujú skôr chlapcom napríklad v priestorovej a plošnej predstavivosti a vnímaní, v abstraktnom myslení sú dokonca lepšie (Szobiová, 2002). METÓDY Na identifikáciu tvorivosti slúžil Urbanov kresebný test tvorivého myslenia (Urban, Jellen, 1993), ktorý spĺňa kritériá kultúrne neutrálneho (culture fair) testu, ako aj testu nezávislého od vedomostí. Okrem kognitívnych dimenzií zohľadňuje aj

10 12 TVORIVOSŤ osobnostné aspekty tvorivosti ako komplexnosť pohľadu, odvahu riskovať, humor a emocionalitu, nekonvenčnosť, prekonávanie bariér. Podľa autorov testu identifikuje tvorivosť komplexnejšie ako iné výkonové miery. Ďalším testom na zisťovanie tvorivosti bol osvedčený Torranceov test tvorivého myslenia, ktorý na naše podmienky štandardizovala M. Jurčová (1984). Konkrétne sa pracovalo s druhým subtestom nedokončen é obrá zky, v ktorom sa vyhodnocovala fluencia, flexibilita a originalita. Inteligencia sa testovala vybranými 5 subtestami (doplňovanie viet, spoločn é črty, číseln é rady, voľba figúr, úlohy s kockami) Amthauerovho testu štruktúry inteligencie, ktorý je určený na meranie kryštalickej inteligencie, a Viedenským matricovým testom, ktorý zisťuje stupeň individuálnej schopnosti dospievať k logickým záverom pri zaobchádzaní s abstraktnými symbolmi. Test umožňuje získať prehľad o všeobecnej úrovni intelektového výkonu a je nezávislý od kultúry, školského vzdelania a sociálnej začlenenosti. VÝSLEDKY Čo sa týka rozdielov vo výkonoch mužov a žien v skúškach intelektových a tvorivých schopností v našom výskume, výsledky ukazuje tabuľka 1. Pri porovnaní výkonov v Urbanovom teste tvorivosti sme nezistili štatisticky významný rozdiel, T a b u ľ k a 1 Priemery a štandardné odchýlky hrubého skóre mužov a žien uchádzačov o štúdium architektúry v testoch tvorivosti a inteligencie Testy Muži (N= 307) Ženy (N= 239) AM SD AM SD t p URB 36,11 10,49 34,84 10,73 1,389,165 FLUE 7,47 2,22 7,59 2,21 0,628,530 FLEX 5,84 2,15 5,91 2,21 0,373,709 ORIG 12,63 5,56 13,10 5,69 0,970,332 TSI 56,57 12,45 55,69 11,74 0,840,401 VMT 18,52 3,62 19,27 3,23 2,517,012 Vysvetlivky: URB Urbanov test tvorivosti FLUE fluencia FLEX flexibilita ORIG originalita TSI test štruktúry inteligencie VMT Viedenský matricový test

11 DIEVČAT A CHLAPCOV 13 hoci slabý trend v prospech mužov je badateľný. Podobné zistenia udáva aj autor testu, ktorý tiež nenašiel štatisticky významný rozdiel medzi chlapcami a dievčatami, resp. mužmi a ženami jeho súboru. Muži a ženy sa významne nelíšili v žiadnom zo 14 ukazovateľov Urbanovho testu tvorivosti. Rovnako v Torranceovom teste tvorivého myslenia sme nenašli žiaden pozoruhodnejší rozdiel medzi mužmi a ženami ani v jednom zo sledovaných ukazovateľov. Zistili sme len jeden štatisticky významný rozdiel. Ženy podali v teste všeobecnej inteligencie VMT významne vyšší výkon v porovnaní s mužmi, čo by mohlo znamenať, že ich úroveň schopnosti dospievať k logickým záverom pri zaobchádzaní s abstraktnými symbolmi je rozvinutejšia. Znamená to, že základná kapacita inteligencie skúmaných žien, bez ohľadu na pôsobenie kultúrneho prostredia a získané poznatky prostredníctvom školského vzdelania, je vyššia v porovnaní s mužmi sledovaného výberu (p < 0,05). Dopátrať sa príčiny, z čoho tento rozdiel pramení, je ťažké. Žiadalo by si to dôkladnejšie analyzovať súbor dievčat a poznať kultúrne zázemie, prostredie odkiaľ pochádzajú. Vzťahuje sa to najmä na tie, ktoré v teste vysoko skórovali. Zdá sa, že na architektúru sa hlásia ženy s rozvinutejším abstraktným myslením, čo môže byť dôsledok faktu, že architektúra patrí k tradične mužským profesiám a aby mohli ženy pri prijímaní na školu uspieť, mali by byť konkurencieschopné. Tieto výsledky nasvedčujú tomu, že štúdium na odboroch architektúry, urbanizmu a dizajnu si vyžaduje určitú štruktúru intelektových schopností bez ohľadu na pohlavie, preto sa prihlásení záujemcovia o toto štúdium viac podobajú ako odlišujú. Okrem rozdielov medzi mužmi a ženami v celom výskumnom súbore sme chceli zistiť, či sa objavia odlišnosti medzi najtvorivejšími mužmi a ženami. Preto sme z celkového súboru na základe najvyššieho skóre originality v Torranceovom teste (priemer + 1 SD) vytvorili 2 extrémne skupiny, ktoré pozostávali zo 46 mužov a 46 žien. Ich výsledky sme porovnávali v jednotlivých 14 ukazovateľoch Urbanovho testu tvorivého myslenia. Ukázali sa významné rozdiely iba v troch ukazovateľoch: najoriginálnejší muži štatisticky signifikantne (t = 2,951; p = 0,004) častejšie používali v kresbách kombináciu figúr so znakmi a symbolmi (napr. použitie slov, číslic, skratiek, ) a spájali medzi sebou horizontálne prvky (t = 2,210; p = 0,030), kým najoriginálnejšie dievčatá významne viac než chlapci (t = 2,289; p = 0,024) kreslili abstraktné, surrealistické, či symbolické témy alebo fikcie. Uvedené rozdiely medzi najoriginálnejšími mužmi a ženami sú do istej miery prekvapením. Avšak v kontexte lepších výsledkov sledovaných adolescentiek v teste, ktorý zisťoval stupeň individuálnej schopnosti dospievať k logickým záverom pri zaobchádzaní s abstraktnými symbolmi, možno uvedenému rozdielu v prospech najoriginálnejších žien viac porozumieť. Pre všeobecnejšie platné závery si to však žiada dôkladnejšiu analýzu v budúcich výskumoch. Zdá sa, že rozdielnosť tvorivých prejavov mužov a žien by sa mala postihovať aj prostredníctvom iných ako nami použitých postupov. Namiesto metodík na mera-

12 14 TVORIVOSŤ nie úrovne tvorivosti sú pravdepodobne vhodnejšie tie, ktoré sú zamerané skôr na štýl a spôsob tvorby, prípadne na tvorivé aktivity v reálnom živote. Ukázalo sa, že ani klasické indikátory tvorivých schopností vo forme známych testových mier neumožňujú dostatočne identifikovať špecifiká tvorivosti mužov a žien. Znamená to, že chlapci a dievčatá sa v tvorivom potenciáli (meranom testmi) nelíšia, problémom zostáva odhaliť spôsob, akým tvorivosť prezentujú v reálnom živote. ZÁVER Výsledky nášho výskumu svedčia o tom, že štúdium umelecko-technického zamerania na odboroch architektúry, urbanizmu a dizajnu si vyžaduje určitú štruktúru intelektových a tvorivých schopností bez ohľadu na pohlavie, preto sa uchádzači oň muži a ženy viac podobajú ako odlišujú. O tom, že rozdiely medzi tvorivými ženami a mužmi existujú, niet pochýb. V čom však tieto rozdiely spočívajú, je už ťažšie zodpovedať; tak sa to ukázalo aj v prezentovanom výskume. Tvorivý potenciál mladých mužov a žien zisťovaný testami figurálneho typu je veľmi podobný. Rovnako sa neukázali významné rozdiely ani v teste zachytávajúcom osobnostné aspekty tvorivosti ako komplexnosť pohľadu, odvahu riskovať, humor a emocionalitu, nekonvenčnosť, prekonávanie bariér. Avšak medzi najtvorivejšími mužmi a ženami sme významné rozdiely zaznamenali, pričom ich pripisujeme na konto špecifického výskumného súboru. Predpokladáme, že ženy, ktoré sa uchádzajú o štúdium technicko-umeleckého odboru, majú rozvinutejšie intelektové schopnosti, čomu nasvedčujú zistenia týkajúce sa ich logického myslenia a schopnosti abstrakcie. Tie sa akiste premietajú aj do ich produktov tvorivého myslenia v podobe, ako ho zisťujú nami použité testy. LITERATÚRA ATKINSONOVÁ, R. L. A. et al Psychologie. Praha : Victoria. BAER, J Gender differences. In: RUNCO, M. R. PRITZKER, S. R. (Eds.): Encyclopedia of creativity: A-H. London : Academic Press, vol. 1, p ISBN BEM, S Sex role adaptability: One consequence of psychological androgyny. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 31, no. 4, p BURN, S. M The social psychology of gender. New York : McGraw-Hill. CSIKSZÉNTMIHALYI, M Society, culture and person: A systems view of creativity. In: STERNBERG, R. J. (Ed): The nature of creativity: Contemporary psychological perspectives. New York : Cambridge University, p DACEY, J. S. LENNON, K. H Kreativita. Praha : Grada. ĎURIČ, L Psychológia a škola IX. Naša škola a rozvoj tvorivého myslenia žiakov. Bratislava : SPN.

13 DIEVČAT A CHLAPCOV 15 GOWAN, J. C. OLSON, M The society with maximizes creativity. Journal of Creative Behavior, vol. 13, no. 3, p GRUSEC, J. R. LOCKHART, R. S. WALTERS, G. C Foundations of psychology. Toronto : Copp Clark Pittman; Longman Company, JURČOVÁ, M Torranceho figurálny test tvorivého myslenia. Príručka. Bratislava : Psy- chodiagnostické a didaktické testy. KOVÁČOVÁ, E Odraz niektorých charakteristík rodinného a školského prostredia v tvo- rivých výkonoch. Československá psychologie, roč. 23, č. 6, s KOVÁČOVÁ, E Štruktúra kolektívov a tvorivé aktivity adolescentov. Záverečná správa z výskumu. Bratislava : VÚDPaP. KUSÁ, D Dimenzie emocionality a rodová odlišnosť: aktíva a pasíva v emočnej bilancii mužov a žien. In: SARMÁNY SCHULLER, I. KOŠČ, M. (Eds.): Psychológia na rázcestí. Bratislava : Stimul, s LANGMEIER, J. KREJČÍŘOVÁ, D Vývojová psychologie. Praha : Grada, ISBN X. MACCOBY, E. E. JACKLIN, C. N The psychology of sex differences. Stanford : Stanford University. MAW, W. H. MAW, E. W Nature creativity in high- and low- curiosity boys. Developmental Psychology, vol. 2, no. 3, p REIS, S. M Women and creativity. In: RUNCO, M. A. PRITZKER, S. R.: Encyclopedia of creativity. San Diego : Academic, vol. 2, p RUNCO, M. A Divergent thinking. Norwood, NJ : Ablex. SIMONTON, D. K Creative productivity and age. Developmental Review, vol. 4, no. 1, p SMITH, G. J. CARLSSON, I Creativity in middle and late schools years. International Journal of Behavioral Development, vol. 8, no. 3, p STARIHA, W. E. WALBERG, H J Childhood precursors of women s artistic eminence. Journal of Creative Behavior, vol. 29, no. 4, p STERNBERG, R. J In: Search of human mind. Orlando : Harcourt Brace College. SZOBIOVÁ, E Existujú rozdiely v indikátoroch tvorivosti mužov a žien? In: SARMÁNY SCHULLER, I. KOŠČ, M. (Eds.): Psychológia na rázcestí. Bratislava : Stimul, s TORRANCE, E. P Predicting the creativity of elementary school children ( ) and the teacher who made a difference. Boston : Engelwood Cliffs. URBAN, K. K. JELLEN, H. G Test zum schoppferischen Denken zeichnerisch TDS Z. HEFE. Hannover : Universität Hannover. VÁGNEROVÁ, M Vývojová psychologie. Praha : Portál, ISBN VERNON, P. E The nature nurture problem in creativity. In: GLOVER, J. A. RONNING, R. R. REYNOLDS, C. R. (Eds): Handbook of creativity. New York : Plenum, s ZELINA, M Výchova tvorivej osobnosti. 1. vyd. Bratislava : Pedagogická fakulta UK. Súhrn: Štúdia sa venuje špecifikám tvorivých prejavov chlapcov a dievčat, resp. mužov a žien a zameriava sa na ich odlišnosti z hľadiska tvorivosti. Autorka rozoberá odlišné požiadavky kladené na dievčatá a chlapcov už od detstva z pohľadu sociálnych stereotypov a noriem, ako aj odlišnosti v biologických faktoroch. Podáva prehľad výskumov tvorivých schopností dievčat a chlapcov, resp. mužov a žien s protirečivými výsledkami. Vo vlastnom výskume porovnáva intelektové a tvorivé schopnosti 546 adolescentov uchádzačov o vysokoškolské štúdium umelecko-technického zamerania (307 mužov a 239 žien). Výsledky mužov a žien v ukazovateľoch fluencie, flexibility a originality v Torranceovom teste tvorivého myslenia sa nelíšili, v Urbanovom teste bol badateľný

14 16 nevýznamne vyšší výkon mužov. Vo Viedenskom matricovom teste sa ukázal prekvapujúci rozdiel v prospech žien v schopnosti zaobchádzať s abstraktnými symbolmi. Porovnanie výsledkov najoriginálnejších 46 mužov a 46 žien z uvedeného súboru ukázalo významné rozdiely len v troch zo štrnástich ukazovateľov Urbanovho testu tvorivého myslenia. Kľúč ľúčov é slová: intelektové schopnosti, rozdiely medzi mužmi a ženami, osobnostné vlastnosti, tvorivosť Doc. PhDr. Eva SZOBIOVÁ, CSc. je vedúcou programovej rady edukačnej psychológie na katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde prednáša pedagogick ú psychológiu a zameriava sa na psychológiu inteligencie a tvorivosti. Vý skumne sa dlhodobo venuje problematike tvorivosti, jej zisťovaniu i rozvíjaniu u detí a dospelý ch.

15 17 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 1, s ŠTÝLY RODINNEJ VÝCHOVY A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE DIEVČAT A CHLAPCOV V OBDOBÍ PUBERTY MARCELA VEREŠOVÁ 1, JANKA HUŠVÉTYOVÁ 2 1 Katedra psychologických vied, Fakulta sociálnych vied, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 2 Centrum výchovnej a psychologickej prevencie s krízovým oddelením, Šaľa STYLES OF FAMILY EDUCATION AND RISK BEHAVIOR OF GIRLS AND BOYS IN PUBESCENCE Abstract: The study presents results of the research of parents educational styles (as perceived by child) and their relationship to behavior of child in the school environment (evaluated by the teacher). The fact is that pubescents perceive their parents to be very hostile and inconsistent. These educational styles influence risk behavior of girls. Key words: style of family education, directiveness, hostility, inconsistence, educationally problem behavior, risk behavior Rodina je významným prvkom vplývajúcim na prežívanie a správanie dieťaťa. Prioritné postavenie rodiny v procese výchovy detí je nepopierateľné. Rodinná výchova má vytvárať podmienky na citový, mentálny, charakterový, vôľový a kultúrny rozvoj dieťaťa. Štýl rodinnej výchovy vplýva nielen na prítomné správanie a prežívanie, ale je determinantom mnohých charakteristík v dospelosti. M. Nakonečný (1997) poukazuje na existenciu značného počtu syntetických prác o vplyve rodinnej výchovy na formovanie osobnosti, ktoré vychádzajú z empirických nálezov o korelácii spôsobu výchovy dieťaťa v rodine a čŕt jeho osobnosti v rôznych fázach jeho života. Tieto práce presvedčivým spôsobom poukazujú na rozhodujúci psychologický vplyv rôznych Prišlo dňa M.V., Katedra psychologických vied FSV UKF, tr. A. Hlinku 1, Nitra

16 18 RODINNÁ VÝCHOVA štýlov výchovy, v ktorých sú zahrnuté i postoje rodičov k dieťaťu, či bolo dieťa chcené alebo nechcené, či je chápané ako obohatenie života rodičov alebo ako záťaž. V teoretickej ako i výskumnej rovine sa stretávame s analýzou charakteristík rodinného prostredia detí (napríklad výchovných postojov, štýlov výchovy, osobnostných a emocionálnych charakteristík rodičov) aj v súvislosti s prejavmi výchovne problémového a rizikového správania. Uvedené výskumne analyzujú napríklad A. Gecková (1998a, 1998b, 1999), J. Širůček (2001), M. Verešová (2003), D. Nevolová (1991), E. Šímová (1994), J. Koestern, K. I. Millerová a M. L. Hummertová (2001), M. M. Criss et al. (2003) a ďalší. L. Ďurič, J. Grác a J. Štefanovič (1991) pojmom výchovne problémové správanie označujú také psychické prejavy jednotlivca, ktorými sa odchyľuje od prijatých zvykov a noriem spoločnosti v ktorej žije, čím viac alebo menej vytvára ťažkosti sebe a druhým. A. Gecková (1998a) výchovne problémové správanie spája s ťažkou vychovateľnosťou, spoločensky negatívne hodnotenými prejavmi správania a prežívania, pričom predpokladá znalosť noriem, duševné zdravie a vývinovú neprimeranosť. Medzi faktory rodinného prostredia, ktoré súvisia s výchovne problémovým správaním dieťaťa patria podľa A. Geckovej (1999) štruktúra a konštelácia rodiny, spoločenské postavenie rodiny, vek a osobnostné charakteristiky členov rodiny, kvalita manželského zväzku a vzťahy medzi členmi rodiny, rodičovská láska. Keď zoberieme do úvahy, že rodina je zdrojom časovo i významovo primárnych sociálnych vzťahov a patrí tiež k najvýznamnejším faktorom formovania sebaobrazu, identity dospievajúceho dieťaťa, potom je oprávnené považovať kvalitatívne dobré vzťahy v rodine za najúčinnejšiu prevenciu problémového správania. Rizikové správanie vymedzujú S. M. Moore, E. Gullone a M. Konstanski (podľa Orosovej, 2003) ako správanie, výsledok ktorého nie je jasný, ktoré prináša balansovanie medzi možnosťami negatívnych následkov (straty) a pozitívnymi následkami (ziskom). A. Mezera (2000) ho opísal v kontexte školského prostredia ako súbor pozorovateľných, spravidla merateľných aktivít a prejavov žiaka, ktoré vedú k ohrozeniu jeho integrity alebo sociálnych vzťahov k širšiemu prostrediu. Vývinové zmeny v spojitosti s možnosťou vzniku a výskytu rizikového správania pubescentov a adolescentov sú podľa neho ovplyvňované okrem kvality vrstovníckych vzťahov predovšetkým nasledovnými charakteristikami rodinného prostredia: štýl rodiny (štruktúra, status), rodinné ciele, krízy v rodine a dysfunkcia rodiny. K rizikovým formám správania zaradil asociálne správanie nezodpovedajúce spoločenským zvyklostiam a normám (dissociálne správanie), antisociálne správanie (namierené v smere poškodenia spoločnosti juvenilná delikvencia), egocentrické správanie (orientácia na spoločenské prostredie cez prizmu dominantne individuálnych potrieb), impulzívne správanie (spojené so zvýšeným psychomotorickým nepokojom, neprimeranými reakciami, zvýšenou dráždivosťou), maladaptívne správanie (spojené

17 A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE 19 s problémami v akomodácii alebo asimilácii v sociálnom prostredí napríklad záškoláctvo, agresívne, dificilné správanie), negativistické správanie (odmietavé reakcie spojené so vzdorom a odporom) a inklinovanie k problémovej skupine. CIELE A VÝSKUMNÉ OTÁZKY Centrálnym cieľom nášho výskumu bolo zistiť postoje, správanie a výchovné praktiky rodičov a ich súvislosť s prejavmi rizikového problémového správania pubescentov. Problém ako i ďalšie ciele výskumu môžeme vyjadriť otázkami: Existujú intersexuálne diferencie v jednotlivých typoch rizikového správania pubescentov? Existujú intersexuálne rozdiely vo vybraných faktoroch rodinného prostredia? Súvisia jednotlivé formy rizikového správania (asociálne, antisociálne, egocentrické, impulzívne, maladaptívne, negativistické správanie a inklinovanie k problémovej skupine) chlapcov a dievčat v období puberty s výchovnými postojmi ich rodičov (otcov a matiek)? Predpokladali sme, že vyššia miera pubescentami vnímanej hostility, direktivity a nedôslednosti rodičov súvisí s prejavmi rizikového správania (asociálne, antisociálne, egocentrické, impulzívne, maladaptívne, negativistické správanie a inklinovanie k problémovej skupine) chlapcov a dievčat v období puberty. Uvedený predpoklad sme diferencovali vzhľadom na pohlavie, jednotlivé typy rizikového správania a vybrané charakteristiky rodinného prostredia. VÝSKUMNÁ VZORKA A POUŽITÉ METODIKY Výskum sme realizovali v roku 2003 v troch základných školách. Výskumný súbor (N = 161 ) tvorí 71 dievčat a 90 chlapcov vo veku rokov, s priemerným vekom 12,07 rokov. Zloženie súboru uvádzame v tabuľke 1. Výskumná vzorka Škola Dievčatá Chlapci Spolu Spolu T a b u ľ k a 1

18 20 RODINNÁ VÝCHOVA Vo výskume sme použili nasledovné metodiky: Psychologické charakteristiky rodinného prostredia (ako ich vníma pubescent) sme zisťovali pomocou štandardizovaného dotazníka ADOR autorov Z. Matějčeka a P. Říčana (1983). Dotazník zisťuje postoje, správanie a výchovné praktiky oboch rodičov osobitne, tak ako ich vnímajú deti. Rodinné prostredie je možné opísať v piatich základných škálach: pozitívny záujem (POZ), hostilita (HOS), direktívnosť (DIR), poskytovanie autonómie (AUT), nedôslednosť (NED) a taktiež rozdielom medzi pozitívnym záujmom a hostilitou (POZ/HOS) a rozdielom medzi direktívnosťou a poskytovaním autonómie (DIR/AUT). V našej štúdii spracúvame v kontexte nami vyslovených výskumných otázok len škály hostilita, nedôslednosť a direktívnosť. Dotazník rizikového sprá vania (Mezera, 2000) poskytuje údaje o intenzite rizikového správania žiaka a údaje o jeho nosných zložkách, ktoré hodnotí učiteľ na 7-bodovej Likertovej škále sumovaných odhadov. Umožňuje diagnostiku správania žiaka v 7 kategóriách: asociálne, antisociálne, egocentrické, impulzívne, maladaptívne a negativistické správanie a inklinovanie k problémovej skupine. Posudzovacie škály vypĺňali učiteľky základných škôl, ktoré učili pubescentov. Získané údaje sme štatisticky spracovali pomocou deskriptívnej štatistiky, korelácií a výpočtom Mann-Whitneyovho U-testu. VÝSLEDKY VÝSKUMU Rizikové správanie pubescentov, vnímaná hostilita, direktivita a nedôslednosť ich rodičov výskyt a intersexuálne diferencie Údaje sme analyzovali osobitne pre chlapcov a pre dievčatá. V tabuľke 2 uvádzame počty dievčat a chlapcov zaradené do troch deskriptívnych skupín podľa noriem, ktoré uvádza pre jednotlivé kategórie rizikového správania žiakov vo veku a rokov A. Mezera (2000). V tabuľke 2 tiež dokumentujeme rozdiely medzi chlapcami a dievčatami. Rizikové správanie pohybujúce sa v pásme nad normu sme zaznamenali u chlapcov vo veku rokov vo všetkých kategóriách a u ročných chlapcov v štyroch, okrem egocentrického, impulzívneho a inklinovania k problémovej skupine. Maladaptívne správanie, negativizmus a inklinovanie k problémovej skupine v pásme nad normou sa u dievčat nevyskytlo. Prejavy správania v pásme normy sme zaznamenali vo väčšom počte, no našej pozornosti neunikol vysoký počet žiakov, ktorých správanie je hodnotené z hľadiska rizikového správania ako správanie pod normu, pričom za povšimnutie stojí skutočnosť, že početne väčšiu skupinu detí s rizikovým správaním pod normu sme zaznamenali u dievčat vo všetkých typoch rizikového správania. Najpočetnejšou skupinou vo všetkých kategóriách riziko-

19 A RIZIKOVÉ SPRÁVANIE 21 T a b u ľ k a 2 Počty pubescentov chlapcov a dievčat pod normou, v norme a nad normou vzhľadom na kategórie rizikového správania Dievčatá (N=71) Chlapci (N=90) Správanie Pod Nad Pod Nad V norme V norme normou normou normou normou N % N % N % N % N % N % Asociálne 58 81, ,9 1 1, , ,0 7 7,8 Antisociálne 55 77, ,7 2 2, , ,4 4 4,4 Egocentrizmus 57 80, ,5 3 4, , ,4 3 3,3 Impulzívne 60 84, ,1 1 1, , ,9 6 6,7 Maladaptívne 58 81, ,3 0 0, , ,9 4 4,4 Negativizmus 54 76, ,9 0 0, , ,3 3 3,3 Inklinovanie k problémovej skupine 56 78, ,1 0 0, , ,0 3 3,3 vého správania bola kategória pod normou. Percentuálne výsledky ukázali, že dievčatá dosahujú v oblasti pod normou vyššie zastúpenie oproti chlapcom vo všetkých typoch rizikového správania. Takéto správanie môžeme hodnotiť tiež ako problémové, i keď dieťa svojím správaním nenarúša vyučovací proces, neporušuje stanovené normy a pravidlá a učiteľovi sa javí ako poslušné a bezproblémové. Ako uvádza J. Čáp (1997), psychologicky a výchovne je dôležité upozorniť na pasívne, únikové formy, ktoré sa v praxi často podceňujú na rozdiel od nápadných aktivít, agresívnych foriem. V skutočnosti aj pasivita, uzatvorenosť, submisívnosť až príliš dobrého dieťaťa je tiež výchovne problémovým správaním. Je možné, že ďalej sa dieťa bude vyvíjať ako úzkostná osobnosť, menej iniciatívna a kreatívna, bez reálnych cieľov a vôle na ich realizáciu. V kategórii asociálneho správania, antisociálneho, maladaptívneho správania a inklinovania k problémovej skupine sa skupina ročných pubescentov javí rizikovejšia než skupina ročných. Vo všetkých typoch rizikového správania sme zistili vysoko významné intersexuálne rozdiely, pričom priemerné skóre vo všetkých sledovaných premenných je výrazne vyššie u chlapcov pubescentov (tabuľka 3). Priemerné skóre chlapcov spadá do pásma normy v oblasti všetkých typov rizikového správania, zatiaľ čo dievčatá vo všetkých typoch rizikového správania bodujú v priemere výrazne pod normou. U dievčat sa prejavuje značné pridŕžanie sa spoločenských noriem, podriadenosť sociálnym skupinám, uprednostňovanie záujmu skupiny nad vlastným záujmom, nižšia dráždivosť, výrazná stabilita v správaní, značné prijímanie aktuálne realizovanej

20 22 RODINNÁ VÝCHOVA Intersexuálne rozdiely v jednotlivých typoch rizikového správania T a b u ľ k a 3 Správanie Dievčatá (N=71) Chlapci (N=90) AM SD AM SD U p Asociálne 10,11 5,51 15,20 8, ,0,000 Antisociálne 10,97 4,91 15,61 8, ,5,000 Egocentrizmus 9,25 4,95 12,83 6, ,0,000 Impulzívne 9,82 5,67 16,29 8, ,5,000 Maladaptívne 21,25 9,35 28,86 13, ,0,000 Negativizmus 6,18 3,34 9,89 5, ,0,000 Inklinovanie k problémovej skupine 6,94 4,16 11,27 6, ,5,000 T a b u ľ k a 4 Počty pubescentov chlapcov a dievčat pod normou, v norme a nad normou vzhľadom na vnímané výchovné prístupy ich rodičov činnosti skupinou, značne nízka proximita ku skupine problémových spolužiakov a rovesníkov. Obdobne sme sledovali diferencie v jednotlivých vybraných faktoroch dotazníka ADOR (deťmi vnímaná hostilita, direktívnosť a nedôslednosť rodičov). V tabuľke 4 uvádzame počty dievčat a chlapcov v normatívnych kategóriách vnímanej hostility, direktivity a nedôslednosti matiek a otcov detí z výskumného súboru. Zistené prie- Charakteristiky Dievčatá (N=71) Chlapci (N=90) rodinného Pod normou V norme Nad normu Pod normou V norme Nad normu prostredia N % N % N % N % N % N % HOS 5 7, , ,2 6 6, , ,2 Matka DIR 38 53, , , , , ,6 NED 3 4, , ,9 1 1, , ,3 HOS 5 7, , ,9 5 5, , ,1 Otec DIR 14 19, , , , , ,3 NED 2 2,8 6 8, ,7 1 1,1 9 10, ,9 Vysvetlivky: HOS hostilita, DIR direktívnosť NED nedôslednosť Platí aj pre nasledujúce tabuľky.

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

ROČNÍK 44 ČÍSLO 1. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 44 ČÍSLO 1. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 44 ČÍSLO 1 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2009 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 4, 2013 ISSN 1338 0982

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 4, 2013 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 4, 2013 Vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Herdovo námestie 2, Trnava 917 01 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovak Journal for Educational

More information

55. Niektoré aspekty duševného zdravia mladých ľudí v Košickom kraji

55. Niektoré aspekty duševného zdravia mladých ľudí v Košickom kraji 451 55. Niektoré aspekty duševného zdravia mladých ľudí v Košickom kraji Mária Šléšková 1, Ferdinand Salonna 1, Andrea Madarasová Gecková 1, Jitse P. van Dijk 2 a Johann Groothoff 2 (sleskova@science.upjs.sk)

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE

STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE roč. 4, č. 3/2013 STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE Mária Sováriová Soósová 1, Jana Sušinková 1, Mária Cenknerová

More information

TVORIVOSŤ A OSOBNOSTNÉ VLASTNOSTI NADANÝCH DETÍ EVA SZOBIOVÁ LUCIA ŠUPLATOVÁ

TVORIVOSŤ A OSOBNOSTNÉ VLASTNOSTI NADANÝCH DETÍ EVA SZOBIOVÁ LUCIA ŠUPLATOVÁ 195 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 41, 2006, č. 3, s. 195 208. TVORIVOSŤ A OSOBNOSTNÉ VLASTNOSTI NADANÝCH DETÍ EVA SZOBIOVÁ LUCIA ŠUPLATOVÁ Katedra psychológie FF UK, Bratislava CREATIVITY AND

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Sborník příspěvků Conference Proceedings

Sborník příspěvků Conference Proceedings Sociální procesy a osobnost Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty Kroměříž 14. 16. 9. 2011 Sborník příspěvků Conference Proceedings Kateřina Bartošová Michal Čerňák Pavel Humpolíček Markéta Kukaňová

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

BISLA Liberal Arts College

BISLA Liberal Arts College Sloboda je absolutne nevyhnutná pre pokrok a liberálne umenia. Freedom is absolutely necessary for the progress in science and the liberal arts. Spinoza Bisla Board of Directors: prof. PhDr. František

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia 1 2010 OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Štefan Porubský: Edukaèné doktríny a kríza súèasnej školy Eva Sihelská, Boris Sihelsky: Ako poznáva (skúma) gramotnos žiakov (2. èas) Mária Èížová: Možnosti integrácie

More information

Psychologie práce a organizace 2013 Sborník mezinárodní konference

Psychologie práce a organizace 2013 Sborník mezinárodní konference Zpracování a vydání publikace bylo umožněno díky finanční podpoře udělené roku 2013 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Institucionálního rozvojového plánu, programu V. Excelence,

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA INCIDENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN AND ADOLESCENTS IN CENTRAL SLOVAKIA MÁRIA

More information

SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2002

SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2002 Zborník príspevkov Editori: František Baumgartner Miroslav Frankovský Michal Kentoš Spoločenskovedný ústav SAV Ústav experimentálnej psychológie SAV Košice 2002 OBSAH SONDA DO SPOKOJNEJ KRESŤANSKEJ DUŠE

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka

2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka 79 2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka Sprievodca profesionálnou náhradnou výchovou v rodine Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka Materiál určený pre záujemcov o profesionálnu výchovu, profesionálne

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE Petra Muráriková Abstrakt Vyučovanie, ako je zdôraznené v tomto príspevku, je morálne úsilie. Jeho morálnu podstatu možno

More information

Sborník příspěvků Conference Proceedings

Sborník příspěvků Conference Proceedings Sociální procesy a osobnost Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty Kroměříž 14. 16. 9. 2011 Sborník příspěvků Conference Proceedings Kateřina Bartošová Michal Čerňák Pavel Humpolíček Markéta Kukaňová

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY Názov projektu: MEDZINÁRODNOU SPOLUPRÁCOU KU KVALITE VZDELÁVANIA PEVŠ Kód ITMS: NFP26140230012 dopytovo - orientovaný projekt

More information

DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM

DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM DOPAD EEG BIOFEEDBACKU NA MOTORICKÉ SCHOPNOSTI DETÍ MERANÝ PANESS TESTOM INFLUENCE OF EEG BIOFEEDBACK ON MOTOR ABILITIES OF CHILDREN MEASURED WITH PANESS TEST Abstrakt Elena Žiaková, Iveta Schusterová

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

ROČNÍK 45 ČÍSLO 1. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 45 ČÍSLO 1. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 45 ČÍSLO 1 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2010 Redakčná rada: F. Baumgartner, Psychologický ústav Akademie věd České republiky, Brno

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

Zborník z 5. ročníka

Zborník z 5. ročníka Zborník z 5. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému Filantropia 2011 Tri Grácie namaľoval francúzsky portrétista Alexandre-Jean Dubois-Drahonet začiatkom 19. storočia.

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Teória relativity s príkladmi Učebný text Jozef Hanč Slavomír Tuleja Košice 2008 Autori: RNDr. Jozef

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 TRENDY REGIONÁLNEHO ROZVOJA V EURÓPSKEJ ÚNII NITRA 2009 GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

III 2012. Križovatky. Prevýchova včera a dnes. A zajtra?

III 2012. Križovatky. Prevýchova včera a dnes. A zajtra? III 2012 Križovatky Prevýchova včera a dnes. A zajtra? i KRIŽOVATKY III PREVÝCHOVA VČERA A DNES. A ZAJTRA? Albín Škoviera, Viera Hudečková, Pavel Bryndzák (eds.) Bratislava 2012 ii OBSAH Úvod 5 Arthur

More information

Súčasná postmoderná rodina a vnútrorodinná deľba práce

Súčasná postmoderná rodina a vnútrorodinná deľba práce Sociální pedagogika / Social Education Ročník 2, číslo 1, str. 11-21, Duben 2014 ISSN 1805-8825 DOI: 10.7441/soced.2014.02.01.01 11 Súčasná postmoderná rodina a vnútrorodinná deľba práce Eleonóra Mendelová

More information

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15 Zdravotníctvo zdravotnícke povolanie kód odborná spôsobilosť výkon pracovných činností ( 27 zákona č. 578/2004 Z.z.) SK ISCO-08 (296/2010 Z.z.) (296/2010 Z.z.) A01 lekár 3 4 lekári - riadiaci pracovníci

More information

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW - ARKHANGELSK 0.07-06.07.01 ТHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,

More information

Metódy sociálnej práce s rodinou

Metódy sociálnej práce s rodinou Metódy sociálnej práce s rodinou Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Mária Hardy Janka Briššáková Ľuba Pavelová Milan Tomka 2012 1 Metódy sociálnej práce s rodinou HARDY, M. BRIŠŠÁKOVÁ,

More information

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH UNIVERSUM PREŠOV 2005 NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH (Výskumná správa pripravená v rámci riešenia projektu štátneho programu výskumu a vývoja Národ,

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

BILINGVIZMUS DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA

BILINGVIZMUS DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA BILINGVIZMUS DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA Program stretnutia: 1. Privítanie rodičov 2. Predstavenie účastníkov kurzu a zoznámenie sa 3. Čo je to bilingvizmus? 4. Vysvetlenie odborných pojmov 5. Mýtus alebo pravda

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

OBSAH. Obsah 1. Diplomová práca: Rodovo citlivá výchova Vypracovala: Katarína Minarovičová Vedúca diplomovej práce: PhDr.

OBSAH. Obsah 1. Diplomová práca: Rodovo citlivá výchova Vypracovala: Katarína Minarovičová Vedúca diplomovej práce: PhDr. Obsah 1 Diplomová práca: Rodovo citlivá výchova Vypracovala: Katarína Minarovičová Vedúca diplomovej práce: PhDr. Vlasta Dúbravová Diplomová práca bola obhájená na Katedre etickej a občianskej výchovy

More information

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu 2011-2016 Mgr. Peter Tuhársky Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. rizikaockovania.sk Upozornenie: Tento informatívny materiál je

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. Jakub Kriš. Sociológia smradu. (Bakalárska diplomová práca)

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. Jakub Kriš. Sociológia smradu. (Bakalárska diplomová práca) MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jakub Kriš Sociológia smradu (Bakalárska diplomová práca) Vedúci práce: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. Brno 2011 Prehlasujem, že

More information

OSOBNOSŤ A TVORIVOSŤ V ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGII

OSOBNOSŤ A TVORIVOSŤ V ADLEROVSKEJ PSYCHOLÓGII 3 VÁŽENÍ ČITATELIA, dostáva sa Vám do rúk dvojčíslo nášho časopisu, ktorého obsah je do značnej miery špecifický a neobvyklý. Je venované adlerovskej psychológii, poradenstvu a psychoterapii. Nápad vydať

More information

VÝSKUM AKO VÝCHODISKO PRAXE ZALOŽENEJ NA DÔKAZOCH

VÝSKUM AKO VÝCHODISKO PRAXE ZALOŽENEJ NA DÔKAZOCH UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE ÚSTAV NELEKÁRSKYCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV Malá Hora 5, Martin VÝSKUM AKO VÝCHODISKO PRAXE ZALOŽENEJ NA DÔKAZOCH ZBORNÍK VEDECKÝCH

More information

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016 TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Magisterské štúdium Akademický rok 2015/2016 Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska. Tvorivosť vo výtvarnej

More information

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS Alexandra ONDREJKOVÁ, Janette GUBRICOVÁ Abstract: The article

More information

STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE

STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE roč. 3, č. 1/2012 STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE Mária Sováriová Soósová 1, Anna Varadyová 2 1 Ústav

More information

OD VÝSKUMU K PRAXI 17.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie

OD VÝSKUMU K PRAXI 17.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Rada športu STU Strojnícka fakulta STU Bratislava Centrum jazykov a športu OD VÝSKUMU K PRAXI 17.ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava 29. - 30.11.2012 Slovenská republika VEDECKÝ VÝBOR

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLÓGIE ŽIVOTNÁ SPOKOJNOSŤ A SEBAHODNOTENIE TRANSSEXUÁLNYCH ĽUDÍ ANDREA MIŽUROVÁ

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLÓGIE ŽIVOTNÁ SPOKOJNOSŤ A SEBAHODNOTENIE TRANSSEXUÁLNYCH ĽUDÍ ANDREA MIŽUROVÁ UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLÓGIE ŽIVOTNÁ SPOKOJNOSŤ A SEBAHODNOTENIE TRANSSEXUÁLNYCH ĽUDÍ ANDREA MIŽUROVÁ 2008 ŽIVOTNÁ SPOKOJNOSŤ A SEBAHODNOTENIE TRANSSEXUÁLNYCH

More information

Angličtina bez knihy a bez pera

Angličtina bez knihy a bez pera Angličtina bez knihy a bez pera Stupeň 3 Katarína Koržová, 2001 Všetky práva vlastníka autorských práv sú vyhradené. Žiadna časť diela nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, verejne používaná alebo šírená

More information

OBSAH 3/2002. V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM

OBSAH 3/2002. V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM OBSAH 3/2002 V. DOČKAL: Úvod 195 DETSKÉ CENTRUM V. DOČKAL - M. ŠPOTÁKOVÁ: Desať rokov činnosti Detského centra VÚDPaP 197 M. ŠPOTÁKOVÁ - V. DOČKAL: Všetko pod jednou strechou 205 M. ŠPOTÁKOVÁ - B. KUNDRÁTOVÁ

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív HOSPICE-EDU, o. z., Martin Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

More information

TICHÁ, E.: Výchovné tendencie rodičov detí s postihnutím v ranom veku 31

TICHÁ, E.: Výchovné tendencie rodičov detí s postihnutím v ranom veku 31 OBSAH 1/2010 HIČÁROVÁ, V.: Vplyv veku a rodu na copingové stratégie adolescentov pri zvládaní obáv 3 ROMANOVÁ, M. - SOLLÁR, T.: Komparácia aktuálnej a vnímanej normy v oblasti užívania návykových látok

More information

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 ISSN 1338 0982

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 Vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Herdovo námestie 2, Trnava 917 01 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovak Journal for Educational

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu

Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave usporiadali 1. 12. 2015 už 9.

More information

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11 EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE InfoMedLib Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice 2 2010 Ročník 11 OBSAH Na prahu šesťdesiatky... 4 INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŢNICE Marta Weissová Štatistické

More information

No. 2., Vol. 1. Vedeckoodborný. časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave. Indexed by: COPERNICUS

No. 2., Vol. 1. Vedeckoodborný. časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave. Indexed by: COPERNICUS spektrum No. 2., Vol. 1 2013 Sociálnozdravotnícke Vedeckoodborný časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave Obsah čísla: Rómovia a zdravie pohľad na zdravotnú situáciu rómskej menšiny na Slovensku po roku

More information

ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA

ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA Medzinárodná vedecká konferencia OBEC ŠKOLA - MEDÁCIA Ernest Kováč a kolektív Medzinárodná vedecká konferencia OBEC ŠKOLA - MEDÁCIA Asociácia mediátorov Slovenska Bratislava

More information

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Seminář NUŠL, Praha,

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

RELIGIOZITA, SPIRITUALITA A OSOBNOSŤ

RELIGIOZITA, SPIRITUALITA A OSOBNOSŤ RELIGIOZITA, SPIRITUALITA A OSOBNOSŤ Vybrané kapitoly z psychológie náboženstva Peter Halama Lucia Adamovová Mária Hatoková Michal Stríženec Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava 2006 Ústav

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia...

Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... Križovatky V Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Poruchy správania prevýchova, psychoterapia, resocializácia... Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE, Vysoká

More information

Rodina a jej dôvera k škole

Rodina a jej dôvera k škole Rodina a jej dôvera k škole Jana Majerčíková Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky PdF UK, Bratislava Anotácia. Rodina a rodičia sa stávajú aktívnejšími prvkami činnosti školy, viac sa uvažuje

More information