Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová"

Transcription

1 Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Praha,

2 Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Praha 2013 Hnutí R 2

3 Název publikace: Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky Autoři: Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Recenze: Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., Doc. PhDr. Lenka Haburajová, PhD. Odpovědný redaktor: PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Vydalo: Hnutí R, nakladatelství s Mezinárodní vědeckou radou, jako svou 62. publikaci Adresa nakladatelství: Jaroslav Balvín, Pešlova 360/20, Praha 9 Vysočany Tel , Webové stránky: Vydání: První, Praha 2013 Tisk, vylisování: DVD 100 kusů Publikace dostupná: V hlavních knihovnách ČR a SR. Krom toho také na: Textová část: Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc., Ústav pedagogických věd Fakulta humanitních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Mgr. Júlia Prokaiová, absolventka Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, sociální pracovnice Fotografické ilustrace: Jaroslav Balvín (fotografie Romů a romských žáků z maďarské obce Rimoc, pořízené autorem fotografií 23. září 2013) Designe obálky: PaedDr. Tomáš Turzák, PhD., Katedra pedagogiky Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Technická redakce: Damir Grbič, Zlín Hnutí R, Praha 2013 ISBN

4 Obsah Úvod I.část 1 K teoretickým východiskám a základným pojmom 1.1 Sociálna práca a jej miesto v systéme vedných disciplín 1.2 Sociálna práca a jej vzťah k ďalším humanitným disciplínam 1.3 Sociálna práca a jej filozoficko-etický a pedagogický rozmer 2 Sociálna práca a jej hraničné disciplíny 2.1 Sociálna filozofia, sociálna etika a sociálna pedagogika 2.2 Výučba študentov sociálnej práce s využitím filozofie, etiky a pedagogiky 2.3 Potreba sociálnej práce, profesionalizácie sociálnej práce v aplikaci 3 Metodika a ciele prieskumu 3.1 Ciele prieskumu a formulácia výskumných otázok 3.2 Metódy prieskumu 3.3 Výskumná vzorka a plán prác pri realizácii prieskumu 4 Interpretácia dotazníkového prieskumu 5 Diskusia 5.1 Závery z analytického štúdia literatúry 5.2 Interpretácia výsledkov dotazníkového prieskumu 5.3 Odporúčania pre prax Záver I. časti II. část 6. Výchova a sociální práce, sociální pedagogika a andragogika 6.1 Sociální práce, sociální pedagogika a andragogika 6.2 Platónova jeskyně a její místo ve výchově 6.3 Otřes jistoty jako výchovná metoda 7. K filozofickým aspektům sociální práce, sociální pedagogiky a sociální andragogiky 7.1 K filozofii sociální práce, sociální pedagogiky a sociální andragogiky 7.2 Filozofie a sociální práce 7.3 Příklady aplikace vztahu filozofie a sociální práce v psychologii 8. Etika a sociální práce, sociální pedagogika a andragogika 8.1 Etika sociální a vychovatelské práce 4

5 8.2 Filozofie a etika 8.3 Étos a jeho místo ve vývoji společnosti Závěr Prílohy Zoznam tabuliek Zoznam použitých a citovaných bibliografických odkazov Literatura Literatura, širší obzor Věcný rejstřík Jmenný rejstřík Shrnutí, Summary Charakteristika autorů 5

6 Úvod Společná monografie dvou autorů, Jaroslava Balvína a Júlie Prokaiové, se zaměřuje na otázky pedagogických, andragogických a filozoficko-etických aspektů sociální práce, sociální pedagogiky a sociální andragogiky. Jednotícím aspektem je sociálno, zpracovávané z různých hledisek. Autoři se na čtenáře obracejí nejenom formou teoretického rozboru tématu a praktické analýzy studia sociální práce, ale i jinými formami. Jsou to především fotografie, které by měly v čtenáři vyvolat pozitivní pocit, že práce v pomáhajících profesích, práce učitelská i sociální, nemůže nemít svůj smysl, nemůže být zbytečná. Fotografie jsou pořízeny ve škole v maďarském městečku Rimoc v září roku Nejsou to jen fotografie dětí, ale i jejich rodičů, kteří je posílají do školy, aby měli lepší život. Optimismus dětí, vzájemnost a radost dětí romských i neromských, jsou výmluvné. A z fotografií je cítit i pozitivní vztah učitelů k dětem. V době rostoucí nevraživosti a často se projevujícího negativního vztahu k Romům jak v Maďarsku, tak v České republice a ve Slovenské republice ve veřejném mínění i v oblasti učitelské práce (viz dopis dvou učitelek z východu Slovenska ministrovi školství z roku 2013, apelující na zásadní změnu prý nesnesitelných podmínek učitelské práce v romských komunitách v Dobšiné, protiromské pochody neonacistů v českých městech od roku 2011, podporované i mnohými občany těchto měst-rumburk, Vansdorf, Šluknov, České Budějovice, Ostrava, Břeclav, podpora protiromského aktivisty Mariána Kotleby na Slovensku hlasy, které mu přinesly vitězství v županských volbách v Banskobystrickém kraji v roce 2013) je budování tohoto vztahu nanejvýš potřebné. Fotografie nejsou hrané. Jsou výmluvným svědectvím, že práce učitele a pracovníka v pomáhajících profesích není možná bez lásky a vstřícného přístupu k sociálním klientům, žákům i jejich dospělým rodičům, Romy nevyjímaje. Filozoficko - etický a pedagogický rozměr našeho společného autorského přístupu je podtržen i uměleckou tvorbou romského básníka PhDr. Vlado Oláha, prvního romského básníka, který se stal členem Svazu českých spisovatelů, jehož básně jsou zamyšlením nad sociálními potřebami romského národa, nad potřebami projevit svou identitu i v situaci a v podmínkách marginalizace romských komunit. Monografie je výsledkem spolupráce českého autora, který se zaměřuje na pedagogické a filozofické aspekty situací vyskytujících se při řešení sociálních otázek nejenom 6

7 romských komunit, a slovenské autorky, která rozebírá teoreticky i formou kvantitativního průzkumu význam studia sociální práce, obsahující i přípravu pedagogickou, filozofickou a etickou, pro sociální pracovníky v praxi. Z důvodu podtržení autentičnosti přístupů obou autorů je ponechán u každého autora jejich mateřský jazyk. Nane čhave, nane bacht. Nejsou děti, není štěstí, říká jedno z romských přísloví. But droma-ča jekh čačipen! Mnoho cest-jediná pravda Básník Vlado Oláh (Překlad Jan Červenka) Kames rajeske te ačhol? Dikh, khatar avľal, Ma bister pro čore Roma- -bo sar bisteraha, Korkoro ačheha Sar cindo kaštoro. Sokhado sal? O Roma užaren, Hoj lenge o vast deha. Jestli se chceš pánem stát, Pohleď, odkud jsi přišel, Pánem se stát můžeš, Ale nezapomeň na chudé Romy- -jak zapomeneš, zůstaneš sám jak v plotě kůl. Jsi vzdělaný. A Romové čekají, Že jim podáš pomocnou ruku. (Oláh, Vlado. Khamori luluďi Slunečnice. Romská poezie. Praha: Radix. Vydání druhé, Praha 2002, s. 43. Výňatek z básně Mnoho cest-jediná pravda). 7

8 1 K TEORETICKÝM VÝCHODISKÁM A ZÁKLADNÝM POJMOM Sociálna práca a jej filozoficko-etický a pedagogický rozmer Téma "Sociálna práca a jej filozoficko-etický a pedagogický rozmer" je po všetkých stránkach príťažlivá. Ide o rozsiahlu problematiku, ktorá svojím spracovaním poskytuje možnosť nadobudnúť nové vedomosti a súvislosti. Vzhľadom na svoju kompaktnosť, vedeckosť i využiteľnosť pre život, je téma veľmi prínosné nielen z hľadiska zvyšovania vzdelania, ale i osobného života. Cieľom je v teoretickej časti objasniť čitateľovi vzťah sociálnej práce k ostatným vedným disciplínam. V praktickej časti sa zameriavame na zistenie mienky študentov a absolventov štúdia o význame výučby sociálnej filozofie, sociálnej etiky a sociálnej pedagogiky, ako potrebe pre prax. Na účely spracovania monografie používame pojem absolvent ako študent, ktorý úspešne ukončil štúdium v odbore sociálna práca. Monografie je zostavená z 8 kapitol, ktoré sú koncipované tak, aby plnili cieľ práce. V úvodnej kapitole sa venujeme objasneniu miesta sociálnej práce v sústave vedných disciplín, ako i jej vzťahu k ostatným vedným odborom. V druhej kapitole sa venujeme teoretickým základom sociálnej filozofie, sociálnej etiky a sociálnej pedagogiky, a ich väzbe na sociálnu prácu. Prezentujeme dôležitosť výučby uvedených predmetov a ich možnosti aplikácie v praxi. Vykonávaním sociálnej práce využívajú vo svojej profesií sociálni pracovníci sociálnu filozofiu, sociálnu pedagogiku a sociálnu etiku. Vnímajú to tak i študenti a absolventi? Praktická časť je orientovaná na získanie odpovede na predchádzajúcu otázku. V jej úvode popisujeme metodiku a ciele práce. Nemenej dôležitý je popis výskumnej vzorky a plánu prác. Za prieskumnú metódu sme si zvolili dotazník. Obsahom štvrtej kapitoly je prezentácia štatistického spracovania dotazníka vo forme prehľadných tabuliek. K jednotlivým dotazníkovým položkám uvádzame i stručný popis a zhodnotenie výsledku. Diskusia je významnou časťou monografie. Čitateľ v nej nájde súhrn vlastných záverov, myšlienok i postojov, ktoré sme nadobudli po analýze štúdia odbornej literatúry. Súčasťou kapitoly je i interpretácia výsledkov z dotazníkového prieskumu a definovanie záverov. 8

9 Dovolili sme si predostrieť i pár návrhov a odporúčaní do praxe. Posledné tri kapitoly sú zamerané na filozoficko-etickou interpretaci pomáhajúcich profesíí: najmä sociálnej práce, sociálnej pedagogiky a andragogiky. Veríme, že práca prinesie čitateľovi nové informácie, ktoré sú jasne a odborne formulované, zároveň poskytne priestor na zamyslenie, ako i pochopenie danej problematiky. 9

10 10

11 Prv, než sa začneme venovať sociálnej práci z hľadiska jej filozoficko-etického a pedagogického rozmeru, pokladáme za potrebné ujasniť si jej teoretické východiská i základné pojmy, ktoré sociálna práca využíva. Prepojenosť sociálnej práce s ostatnými humanitnými vedami dokážeme pochopiť najmä prostredníctvom určitých reálií, ktoré viedli k vzniku a formovaniu súčasnej sociálnej práce, zahŕňujúc aspekty filozofickej, etickej i pedagogickej teórie. Domnievame sa, že najlepším spôsobom je veľmi stručné, okrajové nahliadnutie do niektorých vývojových etáp sociálnej práce, poukazujúc na nepriame vplyvy určitých vedných disicplín, počnúc od samého počiatku rozvoja sociálnej práce, cez časy jej vykryštalizovania sa a zdokonaľovania sa, až po jej súčasný stav, prihliadajúc na jej neustály rozvoj a profesionalizáciu aj v súčasnosti, a tiež i na jej perspektívy do budúcnosti. Historický kontext sociálnej práce Sociálna práca v zmysle sociálnej pomoci má svoje korene už v počiatkoch ľudstva. Ako to zdôrazňujú Oláh a Schavel (2006, s ), už biblické dejiny starého zákona opisujú potrebu zvláštnej starostlivosti o chudobných a trpiacich. Na území Európy to bolo niekoľko desiatok storočí doménou kresťanských cirkví. Vo Svätom Písme Nového Zákona Boh vyzýva k láske blížneho v konkrétnej podobe, čiže v nasýtení hladných, napojení smädných, v pomoci chudobným a trpiacim, chorým a väzneným. Teda sociálna práca ako jedna z foriem pomoci, sprevádzala ľudstvo od samotných prvopočiatkov. História sociálnej práce siaha do ďalekej minulosti, kedy sa sociálna práca vykonávala ako činnosť bez konkrétneho pomenovania. Bola to určitá činnosť, ktorá mala svoje zameranie, svoje ciele, ale nebola presne definovaná, a v niektorých obdobiach možno ani neuvedomovaná. Na samom začiatku to bola pomoc jednotlivcom, rodinám, skupinám, komunitám. Uvedomovaná pomoc jednotlivcom, na základe potrieb a možných podmienok jednotlivých období, ale i neuvedomovaná profesia. Však sociálna práca patrila v rozličných obdobiach pod rozličné pôsobnosti. Ako to zdôrazňujú Novotná a Schimmerlingová (1992, s. 29), historické počiatky sociálnej práce vychádzajú z činnosti filantropologických a charitatívnych organizácií a zanietených jedincov minulých storočí. Tokárová a kol. (2003) ďalej uvádza, že sociálna práca sa vyvinula z humanitárnych 11

12 a demokratických ideálov a jej hodnoty sú založené najmä na rešpektovaní rovnosti, hodnoty a dôstojnosti všetkých ľudí. Sociálna práca sa zameriava hlavne na uspokojenie ľudských potrieb a na rozvoj ľudského potenciálu. Veď ako tvrdia aj Oláh a Schavel (2006, s. 13), objavenie sa situácie v živote človeka, ktorú okolie hodnotí ako problémovú, ukázalo už v ďalekej minulosti na riešiteľnosť obtiažných situácií v živote jednotlivca, skupiny ľudí za podpory ich okolia. Potreba pomoci, ktorú očakávali jednotliví členovia spoločnosti, vyvolala realizáciu a rozvoj rôznych foriem sociálnej práce. Sociálna práca niekedy zaujímala svoju pozíciu v rámci činností charitatívnych organizácií, niekedy vystupovala ako jedna z činností cirkví. Bola a je to aj v súčasnosti tá istá profesia, ale už s konkrétne pomenovaným predmetom, úlohami a cieľmi. Je to určitá činnosť, ktorá postupom času dostala svoj dnešný názov a bola zaradená do systému pomáhajúcich profesií. Vznik a rozvoj sociálnej práce na Slovensku mal tiež atypický priebeh. O začiatkoch sociálnej práce na Slovensku hovorí aj Levická (1999), ktorá zdôrazňuje spätosť sociálnej práce s pôsobením kresťanstva, so zakladaním mníšskych spoločenstiev a reholí. Kláštory na našom území vznikali už koncom deviateho a začiatkom desiateho storočia. Sociálna práca prechádzala rôznymi vývojovými tendenciami, ktoré boli v značnej miere poznačené priaznivými ale aj nepriaznivými obdobiami. V niektorých storočiach sociálna práca napredovala, v niektorých sa však vôbec nerozvíjala. (Rozvoj sociálnej práce na našom území v jednotlivých obdobiach je znázornený prostredníctvom tabuľky v prílohe A). Na obzvlášť nepriaznivé obdobie z hľadiska rozvoja sociálnej práce poukazuje aj Matoušek a kol. (2001), ktorý uvádza, že výrobné prostriedky boli po roku 1948 znárodnené, teda vyvlastnené, a práve takýmto spôsobom sa mala naveky odstrániť nezamestnanosť a s ňou spojená chudoba, triedne rozdiely a v neposlednom rade i sociálne problémy. Sociálnej starostlivosti sa nevenovala pozornosť, pretože prevládalo presvedčenie v súlade s historickým materializmom, že sociálne problémy každého typu sú len dočasné a vymiznú okamžite, ak vymiznú triedne rozdiely. A ako uvádza aj Strieženec (1999, s ), počas viac ako storočnej existencie sociálnej práce na Slovensku išlo o rozporný proces, ktorý bol ovplyvňovaný viacerými skutočnosťami. Na začiatku uhorským sociálnym zákonodarstvom, rozvinutou sociálnou politikou a prácou v čase prvej republiky a za Slovenského štátu, zásadnou zmenou ponímania až absenciou po roku 1948, a súčasnou obnovou sociálnej práce ako výučbovej a vednej disciplíny. Problémy týkajúce sa jednotlivcov, skupín či komunít, ale i globálne problémy celospoločenského charakteru sprevádzajú spoločnosť od samotných prvopočiatkov až po 12

13 súčasnosť. Odpoveďou na problémy spoločnosti bolo zakladanie rozličných organizácií, ktoré mali za úlohu pomôcť. A keďže sociálna práca v teoretickej ako i v praktickej podobe má dlhú a pestrú históriu, neustále sa riadila zásadami, z ktorých sa neskôr vyvinuli všeobecne uznávané pojmy, ako sú predmet, obsah, úlohy, funkcie a ciele sociálnej práce. Skôr, než sa však k nim dostaneme, je žiaduce si vymedziť určité pojmy, ktoré nám uľahčia orientáciu pri chápaní sociálnej práce i jej konkrétneho zamerania v praxi. Pojmové vymedzenie problému, sociálneho problému a sociálnej práce Ak si chceme priblížiť problematiku súčasnej sociálnej práce, jej poslanie i ciele v našej spoločnosti, poukázať na jej spätosť s inými vednými odbormi a na jej blízky vzťah k filozofii, etike a pedagogike, predovšetkým však v sociálnej filozofii, sociálnej etike a sociálnej pedagogike, pokladáme za dôležité oboznámiť sa s pojmami, ktoré sa v teoretickej i praktickej činnosti v sociálnej práci nepretržite objavujú. Z nášho hľadiska asi najdôležitejšie je ujasniť si, čo je vlastne problém. Čo je problém, na riešenie ktorého prichádza sociálna práca pod priamym pôsobením sociálneho pracovníka. Problém veľmi výstižne zadefinoval Strieženec (1996, s. 173): problém je interaktívny vzťah subjektu k okoliu obsahujúci rozpor. Uvedomenie si situácie, z ktorej, ak ju chce indivíduum zvládnuť, je potrebné nájsť nové východiská. Problém je odraz na ľudskom vedomí, nie objektívna problémová situácia. Ďalším nadmieru dôležitým pojmom je sociálny problém. Veľmi jasne ho zadefinoval opäť Strieženec (1996, s. 173): hranice medzi sociálnym javom a sociálnym problémom určuje sústava hodnôt uplatňovaná v danej spoločnosti. Sociálny problém presahuje rámec individuality a môže zasahovať väčší počet ľudí. A zadefinovať samotnú sociálnu prácu nie je vôbec jednoduché, pretože koľko je teoretikov, toľko je definícií. V súčasnosti neexistuje jednotná, všeobecne uznávaná definícia sociálnej práce, preto sme spomedzi mnohých vybrali zopár, ktoré sa podľa našej domnienky najviac snažia vyzdvihnúť zmysel a poslanie sociálnej práce. Tokárová a kol. (2000, s. 9): vývoj tohto pojmu má svoju históriu. (I. A. Bláha zdôrazňuje etický princíp a sociálnu prácu charakterizuje ako nápravnú činnosť, ktorá bráni vzniku zla. Krakešová, Richmondová a Macháčová zdôrazňujú pomoc pri opätovnom nájdení súladu indivídua medzi jeho životom a prostredím. Šmíd zdôrazňuje cieľ, ktorý spočíva v odstránení poruchy v celistvosti osobnosti...). Jedna zo starších definícii sociálnej práce, ako uvádza Matoušek a kol. (2001, s. 184) tvrdí: sociálna práca je jednoducho to, čo robia sociálni pracovníci. Hanvey a Philpot (1996, 13

14 In Matoušek a kol., 2001, s. 184) však túto definíciu aktualizovali v inverznej podobe a tvrdia, že sociálna práca je často to, čo iní zdravotné sestry, lekári, policajti atď. nerobia. Zákon z roku 1998, Zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v z. n. p., charakterizuje sociálnu prácu ako: získavanie a spracovanie informácií o príčinách vzniku alebo možného vzniku sociálnej núdze a o potrebe poskytovania sociálnej pomoci, voľba a uplatňovanie foriem sociálnej pomoci a sledovanie účinnosti ich pôsobenia. Predmet, funkcie, úlohy zmysel a poslanie sociálnej práce Predmetom záujmu sociálnej práce je vo všeobecnosti sociálna realita, ktorá zahŕňa v sebe množstvo sociálnych problémov, javov i fenoménov. Predmetom sociálnej práce podľa Strieženca (1999, s. 45) sú: problémy, ktorými sa sociálna práca zaoberá, teoreticky objasňuje a prakticky rieši či zmierňuje. Funkcie sociálnej práce Čechová (In Žiaková, 2005, s. 50) rozdelila do štyroch celkov: 1. asistovanie jedincom alebo komunitám pri rozvíjaní ich schopností, ktoré im umožňujú vyriešiť individuálne či kolektívne sociálne problémy, 2. podporovanie a posilňovanie samostatnosti, 3. zavádzanie spravodlivých sociálnych stratégií, služieb a alternatívnych riešení už k existujúcim a fungujúcim socio-ekonomickým zdrojom, 4. poskytovanie informácií a zabezpečovanie kontaktov s inštitúciami, ktoré ponúkajú socio-ekonomické zdroje. V každej životnej etape človeka, v každej sfére nášho bytia, sa vyskytujú prekážky v rôznej podobe, ktorým sme nútení čeliť a neustále sa prispôsobovať. Sociálna práca prichádza na pomoc práve v tej chvíli, keď jednotlivec, rodina, skupina či komunita nie je schopná vyrovnávať sa s náročnými životnými situáciami samostatne, využitím vlastných síl a potenciálu. Keď je človek odkázaný na pomoc iných, na pozitívny vonkajší zásah, ktorý by znamenal východisko z často zdajúcej sa bezvýchodiskovej situácie. Vtedy je tu potreba zasiahnuť formou sociálnej práce, samozrejme na profesionálnej úrovni. Pomôcť prostredníctvom existujúcich, efektívnych foriem sociálnej práce, ktorej cieľom je vo všeobecnosti pomôcť jednotlivcom, skupinám i širšej verejnosti riešiť problémy tykájúce sa života v určitej spoločnosti a napomáhať im žiť primeraným a dôstojným životom. Ako uvádza aj Řezníček (1994, s. 29), sociálna práca odvodzuje svoje poslanie od hodnotového zaujatia, predstáv o spravodlivom alebo správnom fungovaní spoločnosti, prípadne sociálnej filozofie, ktoré stáli už pri zrode sociálnej práce. 14

15 1.1 Sociálna práca a jej miesto v systéme vedných disciplín Sociálna práca úzko súvisí a spolupracuje aj s ostatnými vednými disciplínami, ktoré jej umožňujú poskytovať služby na profesionálnej úrovni prostredníctvom získaných poznatkov toho-ktorého vedného odboru. Sociálna práca sa vyvíjala a neustále sa vyvíja v tesnej súvislosti s ostatnými humanitnými vedami a v súčasnosti čerpá svoj ideologický základ z viacerých vedných disciplín, pričom pre nás a náš cieľ je najdôležitejšia filozofia, etika a pedagogika. Sociálna práca je v súčasnosti predmetom mnohých dilem. Pri zaraďovaní sociálnej práce do systému vedných disciplín sa objavuje mnoho názorov, niekedy až celkom protirečivých. Matulay a Matulayová (1998, s. 9) uvádzajú: posudzovanie sociálnej práce ako aplikovanej vedy nie je v odbornej literatúre jednoznačné. Prívrženci krajného stanoviska sa dokonca domnievajú, že v prípade sociálnej práce sa o žiadnej vede hovoriť nedá, že sociálna práca existuje jednoducho len v podobe sociálnej praxe, ktorá v určitých prípadoch a do určitej miery používa poznatky niektorých spoločenských vied, ako napríklad sociológie, psychológie, pedagogiky a podobne. Pričom Novotná a Schimmerlingová (1992, s. 25) sa domnievajú, že: sociálna práca sa stala samostatnou vedou, ktorá čerpá z množstva poznatkov takých disciplín, ako je psychológia, pedagogika a sociológia, a z nich využíva mnohé pojmy. Ak však chceme konkrétne poukázať na miesto sociálnej práce v systéme vedných disciplín, rozhodli sme sa znázorniť vzťah sociálneho pracovníka a sociálneho klienta (Príloha B, Metodika rozboru a pochopenia systému vedných disciplín). S problémom integrácie vied (systému vied, klasifikácie vied) veľmi úzko a organicky súvisí aj otázka vied o človeku. Sociálna práca sa zaoberá človekom, problémami človeka a spoločnosti, vzájomným vzťahom medzi jednotlivcami a spoločnosťou, pričom Sirácky (1968, s. 63) zdôrazňuje, že problematika človeka a spoločnosti je dnes predmetom mnohých vied, počnúc od antropológie, histórie a politickej ekonómie cez sociológiu a psychológiu až po filológiu, pedagogiku, etiku, filozofiu a niektoré biologicko-lekárske vedy. A keďže sociálna práca je charakterizovaná interdisciplinárnym prístupom, prihliadajúc na regulovanie a riadenie sociálnej problematiky, rešpektovanie a využívanie poznatkov z iných vedných disciplín je neodmysliteľnou súčasťou jej efektívneho fungovania. Strieženec (1999, s. 40) uvádza, že treba si uvedomiť, že sociálna práca je multidisciplinárnym odborom, ktorý je zaradený do sústavy pedagogických vied. Sociálna práca môže byť tiež zaradená do systému vedomej výchovnej práce. Môžeme ju pokladať za jednu formu výchovného procesu, za jednu formu smernice, pri hľadaní zmyslu života, 15

16 zmyslu bytia v súčasnom spoločenskom zriadení, a v určitej miere i ako nositeľku empirickej teórie etického jednania v rámci medziľudských vzťahov, dokonca v značnej miere pri zmierňovaní následkov vyplývajúcich z narušených medziľudských vzťahov jednotlivcov. Klasifikácia špeciálnych vied Pri rozbore sociálnej práce, vychádzajúc z predpokladu, že sa nám osobne podarí zaradiť sociálnu prácu do určitej kategórie vedných disciplín, sme sa stretli s neobyčajnou klasifikáciou špeciálnych vied u Arna Anzenbachera (2004, s ), kde sme objavili netradičné zaradenie vedeckých disciplín do systému vied, ktoré bysme radi predložili na pochopenie miesta sociálnej práce trochu netradičným spôsobom. Arno Anzenbacher rozdelil vedy na reálne vedy a formálne vedy, pričom reálne vedy rozdelil na vedy prírodné a kultúrne. Medzi prírodné vedy patria napríklad fyzika, chémia, astronómia, teoretická medicína, biológia, a medzi kultúrne vedy zasa patria duchovné vedy (vedy historické, náboženské, jazykové a vedy o umení) a sociálne a ekonomické vedy. Formálne vedy tvoria vedy, akými sú napríklad formálna logika či matematika. Na základe uvedenej klasifikácie vied sme usúdili, že sociálna práca ako vedná disciplína zaujíma svoje miesto medzi reálnymi vedami kultúrnymi, pre ktoré sú charakteristické nasledovné črty: 1. Predmetom reálnych vied je určitá oblasť skúsenostnej skutočnosti a tento predmet skúmajú určitou metódou. 2. Táto oblasť je buď oblasťou prírody (prírodné vedy), alebo oblasťou toho, čo vzniklo ľudským jednaním a ľudskou tvorbou (kultúrne vedy). Sociálna práca je teda veda reálna, kultúrna, ktorá sa zaoberá jednotlivcom, skupinou, spoločnosťou a vzájomnými interakciami medzi nimi. Snaží sa odstrániť narušené individuálne i sociálne problémy, urovnať narušené medziľudské vzťahy, problémy globálneho, celospoločenského charakteru a to tým, že sa snaží zabrániť vzniku problémových situácií, snaží sa zmierňovať už vzniknuté sociálne problémy a zabraňovať ich prípadnému opätovnému výskytu. Usiluje sa o začlenenie jednotlivcov do ich sociálneho prostredia, ktorí sa vlastným alebo i cudzím pričinením ocitli v neúnosnej, alebo v ťažko únosnej situácii. Teda sociálna práca jednoznačne pôsobí na životy indivíduí, skupín, spoločností, dokonca i na celú sociálnu realitu. 16

17 Ako uvádza aj Strieženec (1999, s. 39), priestor pre vedu o budúcom vývoji každodenného života je veľmi široký, sprostredkovanie medzi osobnosťou a spoločnosťou v reálnych sociálnych podmienkach je nenahraditeľné pre ďalšiu stabilizáciu spoločnosti, relatívne bezkonfliktovú socializáciu človeka v celoživotnom priereze od prípravy prostredia a narodenia, každodenného života, prípravy na tvorbu hodnôt a dôstojného užitia až po jeho odchod. 1.2 Sociálna práca a jej vzťah k ďalším humanitným disciplínam Sociálna práca ako odbor zameraný na riešenie ľudských problémov, podľa Matoušeka a kol. (2001, s ), hraničí s celým radom akademických i praktických disciplín, ktoré sa zaoberajú životom človeka. Sociálna práca medzi nimi zastáva samotné postavenie, a to i napriek skutočnosti, že s mnohými z nich zdieľa niektoré poznatky a postupy. To, čo ju od týchto odborov odlišuje, spočíva v dôraze na sociálne fungovanie klienta. V praxi to teda znamená, že sociálny pracovník prihliada na človeka ako na bytosť, ktorá existuje v prostredí a musí zvládať jeho nároky. Usilujeme sa však zdôrazniť tú skutočnosť, že sociálnou problematikou sa zaoberá mnoho spoločenských vied, pretože problémy ľudstva sú staré, ako ľudstvo samo. Na základe vyššie uvedených tvrdení môžeme teda skonštatovať, že sociálna práca hraničí s mnohými inými vednými disciplínami. V sociálnej práci, najmä pri sociálnej práci ako praktickej činnosti, sa využívajú vedomosti z iných odborov, pričom sa tiež v značnej miere využíva pôsobenie odborníkov aj z iných oblastí, pretože prostredníctvom nich sa dosahuje ustavičná profesionalizácia sociálnej práce, nevynímajúc sociálnych pracovníkov. Aby sme dospeli ku konkrétnemu uznaniu týchto tvrdení, pokúsime sa poukázať na sociálnu prácu ako samostatnú vednú disciplínu, ktorá ozaj čerpá z poznatkov spoločenských vied, a ako tvrdí Strieženec (1996, s. 161), aplikuje vedecké poznatky do praktickej činnosti. Prihliadajúc na skutočnosť, že sociálna práca je v určitej forme charakterizovaná ako práca s ľuďmi, ktorá slúži k vylepšovaniu spoločenských vzťahov sociálnej reality, nemôžeme nespomenúť i ostatné vedné odbory, ktoré sú úzko späté so životom jednotlivcov, spoločnosti a nakoniec i s nepretržitou interakciou medzi nimi. Svoju pozornosť venujeme hlavne filozofii, etike a pedagogike, nevynímajúc vzájomné pôsobenie filozofie a sociológie, ktoré zaujímajú v kontexte vied o človeku nezastupiteľné miesto. A keďže človek a jeho život je imanentnou súčasťou sociálnej práce, následne, v tretej podkapitole 17

18 sa usilujeme podrobnejšie rozviesť tieto vedné disciplíny a poukázať na spätosť sociálnej práce s uvedenými vednými disciplínami, ktorých znalosť u sociálneho pracovníka sa stávajú predpokladom, či skôr podmienkou k možnosti profesionálneho pôsobenia na ľudské životy. Ovládanie zákonitosti, týkajúce sa ľudského sveta, ku ktorým dospievame prostredníctvom týchto vedných odborov, otvárajú sociálnym pracovníkom širšie možnosti a ucelenejšie schopnosti a zručnosti týkajúce sa sféry ľudského spolunažívania, v ich odborných prístupoch, vystupovaniach, konaniach. Filozofia Prítomnosť filozofie je významná i ako súčasť osobného aj ako profesionálneho života človeka, v našom prípade sociálneho pracovníka. Pričom musíme brať do úvahy fakt, že prítomnosť myšlienkového pluralizmu a možnosť zdravej ideovej konfrontácie na akademickej pôde vytvárajú podľa Kusina (2003, s. 7) pozitívne predpoklady utvárať si u samotných študentov sociálnej práce humanitný svetonázor sociálneho cítenia a ľudskej solidarity. Toto je však možné iba za predpokladu, že sa budúci aktéri sociálneho diania vedia zorientovať v zložitosti a protirečivosti dnešného života a sveta. Ide najmä o otázky súvisiace s rozvojom demokracie, slobody, sociálnej spravodlivosti a rovnosti, ale aj o otázky zmysluplnosti ľudského bytia a jeho sociálnej zakotvenosti do štátnych útvarov, alebo o otázky vzťahu ľudského indivídua k spoločnosti, autenticity a prebývania indivídua v sociálnom celku. Tieto a ďalšie otázky sú predmetom filozofie, hlavne sociálnej filozofie, ktorej prítomnosť znamená zásadne novú reflexiu sociálneho bytia. Situačný rozmer ľudskej aktivity je zachytený rôznymi spoločenskými vedami. Filozofia odhaľuje človeku všeobecnú platnosť jeho situačných zakotvení. Preto, aby človek nebol bezmocnou slamkou vo vetre situačných zmien, je treba kultivovať jeho vedomie o vzťahu k životu a jeho zmyslu, o potrebe reagovať na zmenené situácie, zvládať ich. Znamená to obrovskú prácu na sebe, stále nové formovanie postoja k sebe vo zmenenej situácii. Pretože ak poznám zmysel svojej práce, tak za ňu vediem vedome zodpovednosť, a ak viem o zmene ako atribútu životného procesu, tak sa snažím vyrovnávať sa s novou situáciou ako autonómna a slobodná bytosť, schopná realizovať svoj vlastný život a zachovať si svoju vlastnú dôstojnosť. (Balvín, 2008, s. 109). Kusin (2003, s. 21) zdôrazňuje, že filozofia je najvlastnejšou vnútornou bytostnou silou, prostredníctvom ktorej (a z pozície ktorej) človek myslí, poznáva, vníma a hodnotí svet, seba samého a produkty svojej činnosti v tomto svete. Pričom Sirácky (1968) 18

19 na margo filozofie uvádza, že väčšina spoločenských vied sa vo svojej analýze zameriava len na jediný aspekt skutočnosti, kým sociológia, história a filozofia sa snaží o integrálnejší pohľad. Filozofia a sociológia zastáva významnú pozíciu v systéme vied o človeku. Človek, jednotlivec, osobnosť, v sústave spoločenských vzťahov - problémy sociológie, a sociálna realita, všeobecná problematika sveta, objektívna realita globálneho, totálneho systému - problémy filozofie. A zároveň Kusin (2003, s. 20) veľmi výstižne sformuloval tematický záber filozofie nasledovne: Filozofia predstavuje špecifickú, iba ľudskej bytosti vlastnú psychokognitívnú formu osvojovania, vysvetľovania, chápania a projektovania skutočnosti... jej hlavným určením je totiž mohutnosť ľudského ducha. Zameriava sa na jeho schopnosť dešifrovať zašifrované, odhaľovať zahaľované, odproblematizovať sproblematizované, pýtať sa na ťažko zodpovedateľné, ba až na nezodpovedateľné otázky, prenikať k podstate preniknutého, ale aj k samotnému fenoménu prenikania. Etika Aktéri sociálnej práce zdieľajú spoločné hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v etickom kódexe sociálneho pracovníka. Matoušek a kol. (2003) zdôrazňujú, že hodnoty, mravné hodnoty sú v sociálnej práci dôležité z viacerých dôvodov. Z jedného hľadiska určujú hodnoty samotnú povahu sociálnej práce, i povahu samotného vzťahu sociálneho pracovníka a sociálneho klienta, vzťahy medzi kolegami i širšou spoločnosťou, z iného zorného uhla zasa hodnoty ovplyvňujú, ktorú metódu práce sociálny pracovník zvolí, použije, a tiež zohrávajú kľúčový význam pri riešení etických dilem. Na margo mravných hodnôt a hodnotení Anzenbacher (1994, s. 16) uvádza, že v našom bežnom porozumení má mravné hodnotenie činu, osôb a pomerov väčšinou medziľudský, eventuálne sociálny aspekt. Morálny súd sa často týka vzťahu vlastných potrieb a záujmov k potrebám a záujmom druhých ľudí. To však neznamená, že mravné hodnotenie sa týka výlučne tohto medziľudského, eventuálne sociálneho aspektu. Existuje tiež mravný relevantný vzťah človeka k sebe samému. A máme i mravné povinnosti voči ostatným živočíchom, i k neživej prírode. V spoločnostiach náboženského charakteru majú veľkú úlohu povinnosti vôči božstvu. Však v našom prípade porozumenie mravným skutočnostiam sú viac-menej určené predovšetkým medziľudským a sociálnym zreteľom. Keďže sa sociálna práca zaoberá väčšinou problémovými situáciami v sociálnej realite, za účasti sociálnych klientov, sociálna práca z aspektu etického nás núti upriamiť pozornosť práve 19

20 na spomínané morálne vzťahy vlastných a cudzích záujmov a potrieb, i ako na vzťah jednotlivca k sebe samému. Pedagogika O pedagogike a jej vzniku Manniová (2005, s ) uvádza, že ako veda vznikla z praktických potrieb, ktoré nastolil spoločenský vývoj. Historicky sa utvárala ako veda o výchove detí. Za zakladateľa vedy o výchove sa považuje J. A. Komenský, ktorý vytvoril prvý ucelenejší systém poznatkov o výchove a vzdelávaní detí a dospelých, ktorý sa stal zdrojom i podkladom pre konštituovanie samotnej vedy o výchove pedagogiky. Sociálnej práci umožňuje na základe vlastných teoretických záverov uľahčovať prístup sociálnych pracovníkov k rôznym klientom, pretože význam pedagogiky spočíva v skúmaní a vzájomnom odhaľovaní zákonitostí výchovy a jej vplyvu na rozvoj jedinca vo všetkých vekových kategóriách. Z pedagogickej teórie vychádza viacero vedných disciplín, medzi ktorými je pochopiteľne aj sociálna práca. Pretože výchova je prítomná všade tam, kde sa jedná o interakciu dvoch alebo viacerých ľudí, za cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu, ktorá by bola v súlade s očakávaniami spoločnosti, v súlade so spoločenskými normami. Z uvedených skutočností nám vyplýva, že ak má byť sociálna práca vykonávaná na profesionálnej úrovni, a jej pôsobením sa má dosiahnuť pozitívna, dlhodobá zmena, musí sa o pedagogickú teóriu opierať, a zároveň ju aplikovať pri vykonávaní svojho odborného pôsobenia. Ohľadom výchovy a vzdelávania Rosinský (In Balvín, Tancoš a kol., 2001, s. 153) uvádza, že výchova a vzdelávanie môžu pomáhať pri úspešnom včleňovaní sa do spoločnosti. Dovoľujeme si teda skonštatovať, že pedagogická teória umožňuje sociálnej práci chápať jednotlivé procesy prebiehajúce v živote človeka, dokáže odkrývať príčiny vzniku, vývoja a prehlbovania určitých negatívnych postojov a názorov človeka v rámci spoločnosti a na spoločnosť, a na základe jej poznania umožňuje sociálnemu pracovníkovi predvídať ich následky. Zároveň dáva možnosť aj na ich prípadné včasné odhalenie, predchádzanie či zmierňovanie. 20

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

BISLA Liberal Arts College

BISLA Liberal Arts College Sloboda je absolutne nevyhnutná pre pokrok a liberálne umenia. Freedom is absolutely necessary for the progress in science and the liberal arts. Spinoza Bisla Board of Directors: prof. PhDr. František

More information

APLIKÁCIA METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE S ORIENTÁCIOU NA VÝCHOVU V DETSKÝCH DOMOVOCH A PROFESIONÁLNYCH RODINÁCH

APLIKÁCIA METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE S ORIENTÁCIOU NA VÝCHOVU V DETSKÝCH DOMOVOCH A PROFESIONÁLNYCH RODINÁCH VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA APLIKÁCIA METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE S ORIENTÁCIOU NA VÝCHOVU V DETSKÝCH DOMOVOCH A PROFESIONÁLNYCH RODINÁCH RIGORÓZNA PRÁCA 2012 Mgr. IVANA

More information

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA

JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta JAZYKOVÉ A METAJAZYKOVÉ SCHOPNOSTI DIEŤAŤA Program vedeckého seminára organizovaného v rámci riešenia grantového projektu KEGA 023PU-4/2012 Encyklopédia

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal

MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal MOTUS IN VERBO : vedecký časopis mladej generácie Motus in verbo : Young Scientist Journal Recenzovaný časopis Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Predseda vedeckej rady: doc.

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia 1 2010 OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Štefan Porubský: Edukaèné doktríny a kríza súèasnej školy Eva Sihelská, Boris Sihelsky: Ako poznáva (skúma) gramotnos žiakov (2. èas) Mária Èížová: Možnosti integrácie

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Antonín Kozoň a kol. Sociálne zdravie

Antonín Kozoň a kol. Sociálne zdravie -- 1 -- -- 2 -- Antonín Kozoň a kol. SOCIÁLNE ZDRAVIE JEDINCA A SPOLOČNOSTI 2014 -- 3 -- Recenzenti: Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. Doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc. Doc. ThDr. Juraj Spuchlák, PhD. PhDr.

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE Petra Muráriková Abstrakt Vyučovanie, ako je zdôraznené v tomto príspevku, je morálne úsilie. Jeho morálnu podstatu možno

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza ńtvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 ISSN 1338 0982

PEDAGOGIKA.SK. Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovenský časopis pre pedagogické vedy Ročník 2, 2011 Vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV Herdovo námestie 2, Trnava 917 01 ISSN 1338 0982 PEDAGOGIKA.SK Slovak Journal for Educational

More information

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH UNIVERSUM PREŠOV 2005 NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH (Výskumná správa pripravená v rámci riešenia projektu štátneho programu výskumu a vývoja Národ,

More information

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce MOŽNOSTI PARTICIPATÍVNEHO PRÍSTUPU V PROSTREDÍ NÍZKOPRAHOVÉHO ZARIADENIA PRE DETI A MLÁDEŽ (magisterská diplomová

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Andrej Mátel Milan Schavel Pavel Mühlpachr Tibor Roman (eds.) 2010 A n d r e j M á t e

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Zborník z 5. ročníka

Zborník z 5. ročníka Zborník z 5. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému Filantropia 2011 Tri Grácie namaľoval francúzsky portrétista Alexandre-Jean Dubois-Drahonet začiatkom 19. storočia.

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

Recenzenti: Doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD PhDr. Anna Žilová, PhD. Jana Levická. flo-fl^d7i4-3ů-3

Recenzenti: Doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD PhDr. Anna Žilová, PhD. Jana Levická. flo-fl^d7i4-3ů-3 Recenzenti: Doc. PhDr. Jozef Kredátus, PhD PhDr. Anna Žilová, PhD Jana Levická ISBN flo-fl^d7i4-3ů-3 OBSAH Uvod 5 1. Vývoj metodiky sociálnej práce 7 1.1. Klasifikácia metód 18 2. Sociálna práca s jednotlivcom

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATEĽSKÁ ETIKA VO FIRME OHL, a.s. BUSINESS

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív HOSPICE-EDU, o. z., Martin Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

More information

Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky

Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky Preambula I. (1) Sociálna práca je profesia založená na praxi a akademická disciplína, ktorá podporuje sociálnu zmenu,

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007.

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007. THIS BOOK IS FREE TO SHARE FOR NONPROFIT PURPOSES WITH THE PERMISSION OF HELENA GABANKOVA WIDOW OF PAUL GABANEK GIVEN ON APRIL 2007. NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO

More information

SOCIÁLNA PRÁCA: FORMY, POSTUPY A METÓDY

SOCIÁLNA PRÁCA: FORMY, POSTUPY A METÓDY UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH c FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociálnej práce SOCIÁLNA PRÁCA: FORMY, POSTUPY A METÓDY Soňa LOVAŠOVÁ Košice 2016 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015 KONCEPTY DNEŠKA. vol. V. 20. 24.

Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015 KONCEPTY DNEŠKA. vol. V. 20. 24. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2015 KONCEPTY DNEŠKA vol. V 20. 24. dubna 2015 Hradec Králové, Česká republika Sapere Aude Záštita konference Conference

More information

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW - ARKHANGELSK 0.07-06.07.01 ТHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

Almanach. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky

Almanach. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky Almanach Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky Ročník VII. Číslo 1/2012 ALMANACH Actual Issues in World Economics and Politics Faculty of International Relations University of Economics in Bratislava

More information

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15 Zdravotníctvo zdravotnícke povolanie kód odborná spôsobilosť výkon pracovných činností ( 27 zákona č. 578/2004 Z.z.) SK ISCO-08 (296/2010 Z.z.) (296/2010 Z.z.) A01 lekár 3 4 lekári - riadiaci pracovníci

More information

ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA

ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA Medzinárodná vedecká konferencia OBEC ŠKOLA - MEDÁCIA Ernest Kováč a kolektív Medzinárodná vedecká konferencia OBEC ŠKOLA - MEDÁCIA Asociácia mediátorov Slovenska Bratislava

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

INTEGRATING SOCIAL MEDIA IN CRISIS RESPONSE: LEARNING FROM A REALISTIC CRISIS EXERCISE

INTEGRATING SOCIAL MEDIA IN CRISIS RESPONSE: LEARNING FROM A REALISTIC CRISIS EXERCISE 20. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Žilina, 20. - 21. máj 2015 INTEGRATING SOCIAL MEDIA IN CRISIS RESPONSE:

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Punková modlitba v pravoslavnej katedrále: mediálny obraz hudobnej performance a súdu s Pussy Riot v Mladej fronte Dnes Punk Prayer in Orthodox cathedral:

More information

RELIGIOZITA, SPIRITUALITA A OSOBNOSŤ

RELIGIOZITA, SPIRITUALITA A OSOBNOSŤ RELIGIOZITA, SPIRITUALITA A OSOBNOSŤ Vybrané kapitoly z psychológie náboženstva Peter Halama Lucia Adamovová Mária Hatoková Michal Stríženec Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava 2006 Ústav

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka

2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka 79 2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka Sprievodca profesionálnou náhradnou výchovou v rodine Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka Materiál určený pre záujemcov o profesionálnu výchovu, profesionálne

More information

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu 2011-2016 Mgr. Peter Tuhársky Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. rizikaockovania.sk Upozornenie: Tento informatívny materiál je

More information

HLAVNÉ ČLÁNKY MAIN ARTICLES INFORMAČNÁ VEDA INFORMATION SCIENCE BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY SIVÁ LITERATÚRA GREY LITERATURE AND MARKETING

HLAVNÉ ČLÁNKY MAIN ARTICLES INFORMAČNÁ VEDA INFORMATION SCIENCE BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY SIVÁ LITERATÚRA GREY LITERATURE AND MARKETING 1/2016 Informačné technológie a knižnice OBSAH CONTENS VYDAVATEĽ: Centrum VTI SR, Bra slava IČO vydavateľa: 00 151 882 marec 2016 ročník 20., vychádza 4x ročne evidenčné číslo: EV 3501/09 publikačné číslo

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

III 2012. Križovatky. Prevýchova včera a dnes. A zajtra?

III 2012. Križovatky. Prevýchova včera a dnes. A zajtra? III 2012 Križovatky Prevýchova včera a dnes. A zajtra? i KRIŽOVATKY III PREVÝCHOVA VČERA A DNES. A ZAJTRA? Albín Škoviera, Viera Hudečková, Pavel Bryndzák (eds.) Bratislava 2012 ii OBSAH Úvod 5 Arthur

More information

SOCIÁLNY PRACOVNÍK A RESOCIALIZAČNÝ PROCES SOCIAL WORKER AND REHABILITATION PROCESS. Ľubomíra Šoková

SOCIÁLNY PRACOVNÍK A RESOCIALIZAČNÝ PROCES SOCIAL WORKER AND REHABILITATION PROCESS. Ľubomíra Šoková SOCIÁLNY PRACOVNÍK A RESOCIALIZAČNÝ PROCES SOCIAL WORKER AND REHABILITATION PROCESS Ľubomíra Šoková Abstract: In the Slovakia rehabilitations offer to drug-addicted clients absolve longtime treat, either

More information

Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu

Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave usporiadali 1. 12. 2015 už 9.

More information

Spolupráca na Cypre. Sezóna 2014: - 11 hotelových komplexov študentov - Oblasti: Protaras Ayia Napa Larnaca Paphos Limassol

Spolupráca na Cypre. Sezóna 2014: - 11 hotelových komplexov študentov - Oblasti: Protaras Ayia Napa Larnaca Paphos Limassol CYPRUS Spolupráca na Cypre Sezóna 2014: - 11 hotelových komplexov - 143 študentov - Oblasti: Protaras Ayia Napa Larnaca Paphos Limassol Protaras Capo Bay Hotel - dlhoročný partner našej agentúry, - seriózna

More information

USING TOURISM TO INSTIGATE BUY LOCAL BEHAVIOR: CUTI2 SATU MALAYSIA CAMPAIGN AS SOCIAL MARKETING TOOL IN MALAYSIA AND THAILAND

USING TOURISM TO INSTIGATE BUY LOCAL BEHAVIOR: CUTI2 SATU MALAYSIA CAMPAIGN AS SOCIAL MARKETING TOOL IN MALAYSIA AND THAILAND USING TOURISM TO INSTIGATE BUY LOCAL BEHAVIOR: CUTI2 SATU MALAYSIA CAMPAIGN AS SOCIAL MARKETING TOOL IN MALAYSIA AND THAILAND VYUŽÍVANIE CESTOVNÉHO RUCHU NA PODPORU PREDAJA DOMÁCICH PRODUKTOV: CUTI2 SATU

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

2/2008 Media4u Magazine

2/2008 Media4u Magazine 2/2008 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou České

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

E-LOGOS. usudzovanie z časti na celok. Miroslav Titze ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013. University of Economics Prague

E-LOGOS. usudzovanie z časti na celok. Miroslav Titze ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013. University of Economics Prague E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 14/2013 University of Economics Prague e Makroekonómia a mylné usudzovanie z časti na celok Miroslav Titze Abstract Main goal of the paper is discuss

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information