TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016"

Transcription

1 TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Magisterské štúdium Akademický rok 2015/2016 Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska. Tvorivosť vo výtvarnej edukácii. Projekty a alternatívne formy výučby vo výtvarnej edukácii. Súčasné chápanie výtvarnej výchovy v edukačnej praxi. Hodnotenie a vytváranie hodnôt vo výtvarnej edukácii. Formálne a neformálne vzdelávania v oblasti výtvarného edukácie a orientácia v štátnych kurikulách. Osobnosť učiteľa výtvarnej výchovy a špecifické oblasti jeho vzdelávania. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita, ISBN ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 1. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, ISBN ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, ISBN ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 3. ročník základnej školy. Bratislava: SPN, ISBN ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 6. ročník základných škôl a 1. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, ISBN ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 7. ročník základnej školy a 2. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, ISBN HAZUKOVÁ, Hana a Pavel ŠAMŠULA. Didaktika výtvarné výchovy I, II. Praha: Karolinum, 1990, ISBN HAZUKOVÁ, Hana. Příprava učitele na rozhodování II (skript.) 1. vydání. Praha: PedF UK, HAZUKOVÁ, Hana. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I (skript.) 1. vydání. Praha: PedF UK, PIA, ean a Bärbel INH LD ROVÁ. Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA ISBN RO S LOVÁ, Věra. Proudy ve výtvarne výchově. Praha : Sarah, ISBN SLAVÍK, án. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, ISBN Štátne vzdelávacie programy ISC D 0, 1, 2, 3. SLAVÍK, án. Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha : Karolinum, ISBN VALACHOVÁ, Daniela. Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. Bratislav: UK, ISBN VALACHOVÁ, Daniela. Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Bratislava: UK, ISBN Štátne vzdelávacie programy: 1

2 Štátna skúška z dejín výtvarného umenia a kultúry Umenie prvých civilizácii. Umenie klasického antického Grécka. Umenie Etruskov a antického Ríma. Umenie stredoveku. Umenie renesancie Umenie baroka Umenie prvej polovice 19. storočia Umenie druhej polovice 19. storočia Moderna a avantgarda, umenie medzi dvoma svetovými vojnami Umenie v prvých rokoch po Druhej svetovej vojne Rozvoj abstrakcionizmu a návrat k figuralizmu Architektúra dvadsiateho storočia Umenie menšín Umenie v postmodernej dobe Solitérne osobnosti výtvarného umenia FOS R, Hal., Krauss, Rosalind. Umění po roce Praha: Slovart ISBN RŽOVÁ, ana. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava: Profil ISBN K SN R, Ladislav. Vizuálni teorie. inočany: HaH, ISBN Kolektív autorov. Umenie na Slovensku. Bratislava: Slovart, ISBN RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Praha: Slovart, ISBN RUSINOVÁ, Zora. Dejiny slovenského výtvarného umenia. 20. storočie. Bratislava: Slovenská národná galéria ISBN GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha : Argo, (české vydania aj: 1988, 1992, 1997, 2003). CHÂ L, A. GROSLIER, B. P. Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, architektúra., úžitkové umenie. Praha : Larousse, Ottovo nakladatelství, BAU R, Alois. Dějiny výtvarného umění. Olomouc : Rubico, PIJOAN, J. Dejiny umenia I. X. Bratislava : IKAR, 1998, 1999, (aj staršie české a slovenské vydania). Štátna skúška z výtvarných techník a technológií Kresebné techniky a postupy, vývoj kresby, význam renesančnej kresby, novodobé kresebné techniky, súčasná kresba. Perspektíva. Maliarske vyjadrovacie prostriedky, kompozícia, realistické zobrazovanie v maľbe, maliarske materiály a techniky, maliarske žánre, monumentálna maľba, teórie farebného videnia, súčasné maliarske techniky možnosti a techniky. Sochárska tvorba (reliéf, voľná socha a socha v architektúre, objekt v krajine, šperk...). Portrét v sochárstve. Antická a renesančná sochárska tvorba. Konštrukčné a obsahové principy 2

3 sochárstva. Keramické tvorivé procesy uplatnenie v praxi, priemyselnej a umeleckej výrobe. Presahy sochárskej tvorby. Grafické techniky tlače z hĺbky, grafický list charakteristika, žánre umeleckej grafiky, grafické techniky tlače z výšky, tlač z plochy, sieťotlač, vývoj grafických techník od Gutenbergera po súčasnosť, grafická technika leptu, suchá ihla, mezzotinta, akvatinta. Ilustrácia význam a využitie, bibliofília a autorská kniha. Počítačová grafika a grafický dizajn bitmapová a vektorová grafika, farebné režimy v počítačovej grafike, logotyp, využitie počítačovej grafiky vo výtvarnom umení, použitie grafického dizajnu. Fotografia vývoj techník a technologických postupov, analógový a digitálny proces, základná fotografická technika. Vývoj fotografických žánrov od vzniku fotografie po súčasnosť charakteristika, používané technológie. Výtvarné umenie a fotografia koláže, fotoobjekty, plagáty, fotografické inštalácie. Súčasné technologické postupy, manipulácia a postprodukcia. CAPALDO, Prette. vorivosť, tvar, farba. Bratislava: Mladé Letá, 1982 Š OLOVSKÝ, Aleš. echnika farieb. Praha: Polytechnická knižnica Praha,1990 LOSOS, Ludvík. echniky maľby. Bratislava: Pallas, HÉ R, Miloslav. Maľba, materiály a techniky. Praha: Orbis, PLÝ, Bohumil. O sochárskej reprodukcii. Bratislava: SPN, S ADL R, Wolfgang. Dějiny sochařství. Praha: R BO Productions, Kolektív autorov. Od Rodina po Moora. Slovník západoeurópskeho sochárstva 20. Storočia. Bratislava: Tatran, MA ISON, Steve. Škola keramiky. Bratislava: Slovart, CHAVARRIA, oaquin. Velká kniha keramiky. Praha: Knihcentrum, ADL R, Petr a Miloslava N UMANNOVÁ a Anita P LANOVÁ. Slovník světové kresby a grafiky. Praha: Odeon, KR ČA, Aleš. echniky grafického umenia. Bratislava: Pallas, SPARK, Penny. Století designu. Praha: Slovart, ŠMOK, an. Za tajomstvami fotografie. Martin: Osveta, MRÁZKOVÁ, Daniela. Příběh fotografie. Praha: Mladá fronta, HARMAN, Doug. vorivá digitálna fotografia. Bratislava: Slovart, FR MAN, Michael. Fotografie v praxi. Černobílá fotografie. Praha: Zoner Press, RADA, P. Techniky keramiky. Praha:1990. ISBN Art Today, E. L. Smith,, Phaidon, ISBN : B NCA, Igor. a kol. rans/mediálny priestor grafiky, Asimilácia vs. originál, 1. vyd. Banská Bystrica : FVU AVU, s. ISBN BÖHM ROVÁ, Zuzana ANČÁR Ivan. Slovenská grafika 20. storočia, Bratislava : GMB a Roman Fečík, s. ISBN COLDWELL, Paul. Printmaking a contemporary perspective, London : Black Dog Publishing, ISBN GARDNER, Boll; HELLMAN, Anne. Kniha logotypu. Brno: Computer press, ISBN Kolektív autorov. Blackcoffee. Ikony, symboly a piktogramy. Praha: Slovart, ISBN Kolektív autorov grafických prvkov. Bratislava: Slovart, ISBN

4 KOL SÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu ISBN TWEMLOW, Alice. K čomu je grafický design? Bratislava: Slovart, ISBN HOURA, Miroslav. ak se dívat na grafiku, 1.vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN HU H S, Ann d Arcy VERNON-MORRIS, Hebe. Printmaking Traditional and contemporary techniques, Mies : RotoVision Book, ISBN KUBAS,. echniky umeleckej grafiky, 1.vyd. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, s. KUBIČKA, Roman Z LIN R iří. Výkladový slovník malížství, grafiky a restaurátorství, 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., str. ISBN MALÝ, Zbyněk. rafické techniky pro každého, 1. vyd. Brno: CP Books, a.s, str. ISBN NOYCE, Richard. Printmaking at the Edge, A&C Black, London ISBN GRABOWSKI, Beth FICK, Bill. Printmaking : A Complet Guide to Materials and Processes, London : Laurence King, s. ISBN Organic Architecture, Inspired by Nature, Slovart, Bratislava 2010 HAN L, Olaf. Objekt / objekt: metamorfózy v čase. Praha: České muzeum výtvarných umění, ISBN Slovenský šperk Bratislava: SNG,1991. KŘIŽOVÁ, Alena. Proměny českého šperku na konci 20. Století. Praha: Academia, 2002 ISBN W ISSL CHN R, Karol. Umelecký šperk, dizajn, architektúra. Bratislava: Ateliér Amulet, ISBN Hlinka,.: Medailérstvo na Slovensku, Bratislava Pallas 1996 Italska renesance, Nakladatelstvi Slovart,s.r.o. Praha 2009, preklad Manfred Strnad, ISBN RUHRBERG, Karl a Ingo F. WAL H R. Umění 20. století: Malířství. Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie. Praha: Nakladatelství Slovart, ISBN FI LLOVI, Charlotte a Peter. Design 20. století, edice Ikony. Praha: Slovart, ISBN KAPSOVÁ, va. Konceptuálne tendencie vo výtvarnom umení. Banská Bystrica: Fakulta výtvarných umení, ISBN Donald Strong, Antické umenie, vydavateľstvo Pallas, Bratislava, 1970 iovanni arbini, Staroveké kultúry blízkeho východu, vydavateľstvo Pallas, Bratislava, 1971 Andrew Martindale, Renesancia, vydavateľstvo Pallas, Bratislava, 1972 Štátna skúška z metodicko-didaktickej interpretácie Príprava zameraná na metodickú a didaktickú analýzu v súvislosti so zvoleným edukačným problémom. Implementácia konkrétneho zadania do edukačného procesu. Návrh na formuláciu cieľov v troch oblastiach (kognitívna, psychomotorická, sociálno-emocionálna), návrh metód na realizáciu, organizáciu, vedenie edukačného procesu so zreteľom na proces a produkt. 4

5 Hodnotenie vo výtvarnej výchove. V súvislosti s konkrétnym edukačným problémom študent navrhne vhodné spôsoby externej a internej evalvácie a diagnostiky s dôrazom na proces a produkt. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita, ISBN ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 1. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, ISBN ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl. Bratislava: SPN, ISBN ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 3. ročník základnej školy. Bratislava: SPN, ISBN ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 6. ročník základných škôl a 1. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, ISBN ČARNÝ, Ladislav. Výtvarná výchova pre 7. ročník základnej školy a 2. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, ISBN HAZUKOVÁ, Hana a Pavel ŠAMŠULA. Didaktika výtvarné výchovy I, II. Praha: Karolinum, 1990, ISBN HAZUKOVÁ, Hana. Příprava učitele na rozhodování II (skript.) 1. vydání. Praha: PedF UK, HAZUKOVÁ, Hana. Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově I (skript.) 1. vydání. Praha: PedF UK, PIA, ean a Bärbel INH LD ROVÁ. Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA ISBN RO S LOVÁ, Věra. Proudy ve výtvarne výchově. Praha : Sarah, ISBN SLAVÍK, án. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, ISBN Štátne vzdelávacie programy ISC D 0, 1, 2, 3. SLAVÍK, án. Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha : Karolinum, ISBN VALACHOVÁ, Daniela. Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. Bratislav: UK, ISBN VALACHOVÁ, Daniela. Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní. Bratislava: UK, ISBN Štátne vzdelávacie programy: Štátna skúška v akademickom roku 2015/16 nebude realizovať štátna skúška z metód a postupov v arteterapii Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže v norme a v patológii Teoretické východisko arteterapeutickej intervencie Formy arteterapie Ciele arteterapie v kontexte na vekové a problémové skupiny Súčasné trendy arteterapie Diagnostické možnosti v arteterapii Osobnosť arteterapeuta Etika arteterapeutického procesu 5

6 PIAGET, Jean a Bärbel INH LD ROVÁ. Psychológia dieťaťa. Bratislava: SOFA, ISBN SLAVÍK, án. Od výrazu k dialogu ve výchově : Artefiletika. Praha: Karolinum, ISBN ŠICKOVÁ aroslava. Základy arteterapie. Praha: Portál, ISBN ŠICKOVÁ, aroslava. Arteterapia- úžitkové umenie. Bratislava: Petrus, ISBN ŠICKOVÁ. aroslava..,. Význam výtvarných materiálov a médií v arteterapii. Bratislava: Terra therapeutica, ISBN RUBIN, udit. Přístupy v arteterapii. Praha: Triton, ISBN

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

ABEl STRUTHt, S.: Grundriss der Musikpädagogik. (Základy hudobnej pedagogiky) Mainz Ldn NY Tokyo 1985.

ABEl STRUTHt, S.: Grundriss der Musikpädagogik. (Základy hudobnej pedagogiky) Mainz Ldn NY Tokyo 1985. BIBLIOGRAFIA ABEl STRUTHt, S.: Grundriss der Musikpädagogik. (Základy hudobnej pedagogiky) Mainz Ldn NY Tokyo 1985. ABRAHAM,G.: Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 80-88884-58-6.

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

TICHÁ, E.: Výchovné tendencie rodičov detí s postihnutím v ranom veku 31

TICHÁ, E.: Výchovné tendencie rodičov detí s postihnutím v ranom veku 31 OBSAH 1/2010 HIČÁROVÁ, V.: Vplyv veku a rodu na copingové stratégie adolescentov pri zvládaní obáv 3 ROMANOVÁ, M. - SOLLÁR, T.: Komparácia aktuálnej a vnímanej normy v oblasti užívania návykových látok

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5.43 Test 4 - Opakování Theme 7 Vznik: duben 2013 Číslo projektu:

VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5.43 Test 4 - Opakování Theme 7 Vznik: duben 2013 Číslo projektu: VY_32_INOVACE_5 Anglický jazyk Vypracovala: Mgr. Marcela Minaříková Téma: 5.43 Test 4 - Opakování Theme 7 Vznik: duben 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2787 ANOTACE: test pro ověření znalosti učiva

More information

Business Process Management and Support Processes

Business Process Management and Support Processes Electronic International Interdisciplinary Conference September, 3. - 7. Business Process Management and Support Processes Ing. Michaela Hájková Department of Industrial Engineering and Information Systems

More information

DVOŘÁKOVÁ, Hana, 1994: Je možné testovat zdatnost šestiletých dětí? Těl. Vých. Sport, Mlad., č.7, 1994, s. 41 43, ISSN 1210-7689 DVOŘÁKOVÁ, Hana,

DVOŘÁKOVÁ, Hana, 1994: Je možné testovat zdatnost šestiletých dětí? Těl. Vých. Sport, Mlad., č.7, 1994, s. 41 43, ISSN 1210-7689 DVOŘÁKOVÁ, Hana, Literatúra ANTOŠOVSKÁ, Magda- LENKOVÁ, Rút- RUBICKÁ, Jaroslava, 2000: Aerobik pre deti. In.: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie č.5, Prešov, SVSTVŠ, 2000, s. 79-83, ISBN 80-88722-95-0 BALA, Gustáv-

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno

Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno Key words: combatives, taxonomy, preparatory combatives, combative sports, selfdefence

More information

Sylabus predmetu Lexikológia

Sylabus predmetu Lexikológia Sylabus predmetu Lexikológia vyučujúci: PhDr. Peter Jan Kosmály forma výučby: prednášky rozsah výučby: 1/0 počet semestrov: jeden spôsob ukončenia: písomná skúška Anotácia kurzu: Cieľom kurzu je poskytnúť

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1494 Roman DUDEK *, Petr NOVÁK ** BREAKOUT PREDICTION SYSTEM PROTIPRŮVALOVÝ

More information

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach SPÔSOB CITOVANIA, PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach 1. a) monografie (slovenských a českých autorov, samostatné vydania) PATOČKA,

More information

MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION

MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION ANDREA POHANKOVÁ Abstract This article is about the importance and relevance of the changes for the organization. At first

More information

Š. VENDEL - N. SEDLÁK VENDELOVÁ: Profesijná orientácia žiakov 9. ročníkov základných škôl 47. A. FURMAN: Nový rámec školskej psychológie v USA 66

Š. VENDEL - N. SEDLÁK VENDELOVÁ: Profesijná orientácia žiakov 9. ročníkov základných škôl 47. A. FURMAN: Nový rámec školskej psychológie v USA 66 OBSAH 1/2008 M. HANZLOVÁ - P. MACEK: Zvládací strategie a styly dospívajících 3 P. KAŇKOVSKÁ: Utváření prosociální orientace dospívajících v kontextu rodinného prostředí 23 M. VESELSKÝ - D. KRAHULCOVÁ:

More information

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK The Faculty of Education JURAJ PÁLEŠ INSTITUTE IN LEVOČA In cooperation with Uniwersytet Śląski v Katowiciach Humanitná spoločnosť Prijatie centrum psychosociálnej prevencie

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF BUSINESS INTELLIGENCE AS A TOOL FOR COMPANY MANAGEMENT Tomáš Mandičák, Peter Mesároš, Karol Hrubý. INTRODUCTION Nowadays, situation on the markets is not easy for companies.

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members Report on the Activities in 2012/2013 The Center for Human Rights and Democratization was founded in September 2009 as an independent nonprofit institution that concentrates on multi-discipline research

More information

UTILIZATION LEVEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES OBJECTIVES AND FACTORS

UTILIZATION LEVEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES OBJECTIVES AND FACTORS Business Administration and Management UTILIZATION LEVEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES OBJECTIVES AND FACTORS David Tuãek, Michaela Hájková, Zuzana Tuãková Introduction Business Process

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

A Taxonomy of Technical Animation

A Taxonomy of Technical Animation A Taxonomy of Technical Animation Acta Polytechnica Vol. 51 No. 3/2011 D. Vaněček, J. Jirsa Abstract The age in which we are living nowadays is characterized by rapid innovation in the development of information

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS Radovan Bačík, Richard Fedorko, Silvia Šimová * Abstract The article pays attention to marketing communication issue,

More information

ART AND DESIGN OCR LEVEL 2 CAMBRIDGE TECHNICAL. Cambridge TECHNICALS EXPLORING GRAPHIC DESIGN AND ILLUSTRATION CERTIFICATE/DIPLOMA IN H/504/0249

ART AND DESIGN OCR LEVEL 2 CAMBRIDGE TECHNICAL. Cambridge TECHNICALS EXPLORING GRAPHIC DESIGN AND ILLUSTRATION CERTIFICATE/DIPLOMA IN H/504/0249 Cambridge TECHNICALS OCR LEVEL 2 CAMBRIDGE TECHNICAL CERTIFICATE/DIPLOMA IN ART AND DESIGN EXPLORING GRAPHIC DESIGN AND ILLUSTRATION H/504/0249 LEVEL 2 UNIT 30 GUIDED LEARNING HOURS: 60 UNIT CREDIT VALUE:

More information

BACHELOR OF ARTS FINAL EXAMINATION LINGUISTICS Information Guidelines

BACHELOR OF ARTS FINAL EXAMINATION LINGUISTICS Information Guidelines BACHELOR OF ARTS FINAL EXAMINATION LINGUISTICS Information Guidelines Please read these guidelines before you start your preparation for the exam. The objective of the exam is to allow students to demonstrate

More information

Course: Economics I. Author: Ing. Martin Pop

Course: Economics I. Author: Ing. Martin Pop Course: Economics I Author: Ing. Martin Pop Contents: Introduction 1. Perfectly competitive firms supply 1.1 Perfectly competitive firms assumptions 1.2 Perfectly competitive firms balance 1.3 Effect of

More information

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC

KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC KEY COMPETENCIES AS A PRECONDITION FOR THE SUCCESSFUL PERFORMANCE OF THE MAYOR AS A MANAGER OF MUNICIPALITY IN SLOVAK REPUBLIC ELIŠKA ŽUPOVÁ ABSTRACT To achieve the performance is necessary that person

More information

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY Názov projektu: MEDZINÁRODNOU SPOLUPRÁCOU KU KVALITE VZDELÁVANIA PEVŠ Kód ITMS: NFP26140230012 dopytovo - orientovaný projekt

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí.

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí. Doc. RNDr. Ján GÁPER, CSc. Studium (1976 1981) PřF Univerzity Komenského Bratislava, magisterské a doktorské studium obor: Biologie, specializace: systematická botanika a geobotanika dipl. práce: Vzájemné

More information

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS Robert Štefko - Radovan Bačík - Richard Fedorko Faculty of management - Department of Marketing and International Trade -University of Presov in Presov; Konštantínova

More information

Novinky 31.5.2013 Oddelenie beletrie Taylor, Laini Dni krvi a trblietavých hviezd Bratislava Ikar 2013 Cronin, Justin Dvanástka Bratislava Ikar 2013

Novinky 31.5.2013 Oddelenie beletrie Taylor, Laini Dni krvi a trblietavých hviezd Bratislava Ikar 2013 Cronin, Justin Dvanástka Bratislava Ikar 2013 Novinky 31.5.2013 Oddelenie beletrie Taylor, Laini Dni krvi a trblietavých hviezd Bratislava Ikar 2013 Cronin, Justin Dvanástka Bratislava Ikar 2013 Duncan, Lois, V tmavej chodbe Bratislava Ikar 2013 Horján,

More information

Assessing the development of labour productivity in the EU countries

Assessing the development of labour productivity in the EU countries Assessing the development of labour productivity in the EU countries Hodnocení vývoje produktivity práce v zemích EU J. KLÍMA, M. PALÁT (JR. Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND!

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH MAN HAND IN HAND! 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand! May 3 5, 2015, Brno Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the Department

More information

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

More information

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT Ludvík Eger Introduction The Faculty of economics of WBU in Pilsen has been organising since 1996 special courses for headmasters.

More information

REGIONAL INNOVATION SYSTEM IN OLOMOUC REGION

REGIONAL INNOVATION SYSTEM IN OLOMOUC REGION REGIONAL INNOVATION SYSTEM IN OLOMOUC REGION REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉHO KRAJE Daniela Kořená, Eva Grublová, Josef Tesařík Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. daniela.korena@mvso.cz, eva.grublova@mvso.cz,

More information

SEARCHING THE MEANING OF FINE ART EDUCATION IN EDUCATION OF THE STUDENTS - FUTURE FINE ART TEACHERS

SEARCHING THE MEANING OF FINE ART EDUCATION IN EDUCATION OF THE STUDENTS - FUTURE FINE ART TEACHERS SEARCHING THE MEANING OF FINE ART EDUCATION IN EDUCATION OF THE STUDENTS - FUTURE FINE ART TEACHERS a JANKA SATKOVÁ Department of Fine Art Creation and Education, Faculty of Education in Constantin the

More information

Differences between ITIL V2 and ITIL V3 with Respect to Service Transition and Service Operation

Differences between ITIL V2 and ITIL V3 with Respect to Service Transition and Service Operation Differences between ITIL V2 and ITIL V3 with Respect to Service Transition and Service Operation Roman Jašek, Lukáš Králík, Roman Žák, Alena Kol avová Tomas Bata University in Zlin NadStranemi 4511, 760

More information

Tomáš Vinař (Ed.) ITAT 2013: Information Technologies Applications and Theory Proceedings

Tomáš Vinař (Ed.) ITAT 2013: Information Technologies Applications and Theory Proceedings Tomáš Vinař (Ed.) ITAT 2013: Information Technologies Applications and Theory Proceedings Conference on Theory and Practice of Information Technologies Donovaly, Slovakia, September 11-15, 2013 ITAT 2013:

More information

THE INTERCONNECTION OF PLANNING AND MOTIVATIONAL PROCESS IN ORGANIZATION

THE INTERCONNECTION OF PLANNING AND MOTIVATIONAL PROCESS IN ORGANIZATION THE INTERCONNECTION OF PLANNING AND MOTIVATIONAL PROCESS IN ORGANIZATION MONIKA KERESTEŠOVÁ Abstract Organizations of all the types and sizes are subject to strong pressure from the changing environment.

More information

NIETZSCHEHO NADČLOVEK

NIETZSCHEHO NADČLOVEK TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA NIETZSCHEHO NADČLOVEK BAKALÁRSKA PRÁCA RASTISLAV HRUŠOVSKÝ TRNAVA 2008 TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FILOZOFICKÁ FAKULTA katedra filozofie NIETZSCHEHO NADČLOVEK

More information

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR Jozef GAŠPARÍK Viliam LENDEL 1 Introduction Rail transport in terms of ecological and societal effects has more advantage over other modes of transport. Currently it is

More information

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Bartl David University of Ostrava Czech Republic Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Benčík Michal National Bank of Slovakia, Bratislava Slovakia Beránek Ladislav University of South Bohemia, České

More information

10.VY_32_INOVACE_AJ_UMB10, Člen určitý, neurčitý a nulový.notebook. September 08, 2013

10.VY_32_INOVACE_AJ_UMB10, Člen určitý, neurčitý a nulový.notebook. September 08, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Vocabulary exercise Worksheet Methodology Sources 2 INTRODUCTION: [cit.2013-08-30] dostupný pod licencí CC na www: hp://commons.wikimedia.org/wiki/file:asia_vectorial_map.jpg

More information

REQUIREMENTS FOR SOCIAL HEALTH OF STUDENTS IN TERMS OF BASIC EDUCATION CURRICULUM

REQUIREMENTS FOR SOCIAL HEALTH OF STUDENTS IN TERMS OF BASIC EDUCATION CURRICULUM School and Health 21, 2011, Education and Healthcare REQUIREMENTS FOR SOCIAL HEALTH OF STUDENTS IN TERMS OF BASIC EDUCATION CURRICULUM Michal SVOBODA Abstact: The post is focused on the analysis of curricula

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number RESPECTING STAKEHOLDERS AND THEIR ENGAGEMENT TO DECISION MAKING THE

More information

RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL

RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education RELATIONSHIP BETWEEN PROJECT AND REALIZATION FORMS OF CURRICULUM IN PHYSICAL EDUCATION AT PRIMARY SCHOOL Vladislav MUŽÍK

More information

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process Vladimír Mazanec, MD., MBA Sanatorium Dr. Guhra n. o. Tatranska Polianka Slovak Republic Abstract Information system of

More information

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY EKONOMIKA A MANAGEMENT Dominik Vymětal, Miroslav Hučka, František Huňka, Josef Kašík 1. Introduction Enterprise production planning and control models at operational

More information

Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives

Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives Didactics of technical subjects at secondary schools in Czech Republic - development, state and perspectives Pavel Pecina *, Petr Sládek Abstract The paper gives an overview on the origin and historical

More information

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Author: Juraj Nemec, Prof. PhD Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction In our paper we want to

More information

LMS MOODLE IN TEACHING BIOPHYSICS AND MEDICAL INFORMATICS AT FACULTY OF MEDICINE, UNIVERSITY OF OSTRAVA

LMS MOODLE IN TEACHING BIOPHYSICS AND MEDICAL INFORMATICS AT FACULTY OF MEDICINE, UNIVERSITY OF OSTRAVA ORIGINAL ARTICLE 49 LMS MOODLE IN TEACHING BIOPHYSICS AND MEDICAL INFORMATICS AT FACULTY OF MEDICINE, UNIVERSITY OF OSTRAVA Hana Sochorová, Hana Materová Department of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine,

More information

Update of trade weights data underlying the EERs and HCIs: extending the group of 20 trading partners to include Croatia from 1 July 2013

Update of trade weights data underlying the EERs and HCIs: extending the group of 20 trading partners to include Croatia from 1 July 2013 1 Update of trade weights data underlying the EERs and HCIs: extending the group of 20 trading partners to include Croatia from 1 July 2013 The trade weights underlying the calculation of the effective

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

L POŽÁR: Psychológia postihnutých na Slovensku 338 J. VYKRUTOVÁ: Možnosti sociálnej a psychologickej pomoci klientom resocializačného strediska 350

L POŽÁR: Psychológia postihnutých na Slovensku 338 J. VYKRUTOVÁ: Možnosti sociálnej a psychologickej pomoci klientom resocializačného strediska 350 OBSAH 4/2007 M. BLATNÝ et al.: Kvalita života dětí po léčbě nádorového onemocnění: současné poznatky a směry výzkumu 291 M. BINAROVÁ - I. SOBOTKOVÁ: Životní spokojenost a fungování rodin s tělesně postiženým

More information

Increasing the company s performance in knowledge society

Increasing the company s performance in knowledge society Increasing the company s performance in knowledge society Zvyšování výkonnosti podniku ve znalostní společnosti M. Odehnalová Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences, Prague,

More information

APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD IN THE EVALUATION OF MANAGERS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SLOVAKIA

APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD IN THE EVALUATION OF MANAGERS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN SLOVAKIA Trendy v podnikání, 5(3) 28-35 The Author(s) 2015 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB in Pilsen http://www.fek.zcu.cz/tvp/ APPLICATION OF ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD IN THE EVALUATION OF MANAGERS OF INDUSTRIAL

More information

P. FIGULA - E. KOLESÁROVÁ - A. GECKOVÁ: Skúsenosti s odstraňovaním dyslektických problémov formou mozgových cvičení 175

P. FIGULA - E. KOLESÁROVÁ - A. GECKOVÁ: Skúsenosti s odstraňovaním dyslektických problémov formou mozgových cvičení 175 OBSAH 2/2001 V. DOČKAL: Postihnutí, nadaní a nadaní postihnutí 99 E. KVASSAYOVÁ: Porovnanie niektorých kognitívnych schopností detí s autizmom a mentálnou retardáciou 108 B. KUNDRÁTOVÁ: Sociálnopsychologické

More information

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market

Modern marketing in the business practice the source of competitive advantage in the global market Modern in the business practice the source of competitive advantage in the global market Moderný v èinnosti podniku zdroj konkurenènej výhody na globálnom trhu E. HORSKÁ Slovak University of Agriculture

More information

New Competences in Slovak Teacher Training Programmes

New Competences in Slovak Teacher Training Programmes Teacher Education in Europe: mapping the landscape and looking to the future TEPE Conference 2008, Ljubljana, February 21 23, 2008 New Competences in Slovak Teacher Training Programmes Gadušová, Zdenka

More information

Evaluation of performance and efficiency of the CRM

Evaluation of performance and efficiency of the CRM (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 144 Evaluation of performance and efficiency of the CRM Renáta Miklenčičová 1, Bronislava Čapkovičová 2 1, 2 University of Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass

More information

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!!

Divadlo Národný dom. ! Streda!7.!11.!2012!!! 19.00!BUDOVA!DIVADLA!!SLÁVNOSTNÉ! OTVORENIE!ZJAZDU!! PROGRAM Strana:1 Streda7.11.2012 19.00BUDOVADIVADLA SLÁVNOSTNÉ OTVORENIEZJAZDU Divadlo Národný dom Štvrtok8.11.2012 8.30 10.00 DEGENERATÍVNEOCHORENIA BLOK1 Predsedníctvo:BrožováH,CibulčíkF SkúsenostisliečbouParkinsonovejchoroby

More information

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Jana DUCHOVÁ, Karol FURDÍK Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, Faculty of Electrical Engineering

More information

KAREL ŠKRÉTA 1610 1674 HIS WORK AND HIS ERA

KAREL ŠKRÉTA 1610 1674 HIS WORK AND HIS ERA KAREL ŠKRÉTA 1610 1674 HIS WORK AND HIS ERA INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE CONVENT OF ST. AGNES OF BOHEMIA MARCH 29 31, 2011 Supported from a grant provided by Iceland,

More information

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING Liběna Tetřevová Institute of Economics, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice Abstract: The article deals with main concepts

More information

The summary table below shows how the composition of the trading partner groups changes on 1 January 2015 as a result of the enlargement.

The summary table below shows how the composition of the trading partner groups changes on 1 January 2015 as a result of the enlargement. 1 Update of trade weights underlying effective exchange rates and harmonised competitiveness indicators as Lithuania joins the euro area on 1 January 2015 The trade weights underlying the calculation of

More information

Differences between ITIL v2 and ITIL v3 with respect to service strategy and service design

Differences between ITIL v2 and ITIL v3 with respect to service strategy and service design Differences between ITIL v2 and ITIL v3 with respect to service strategy and service design Roman Jašek, Lukáš Králík, Jaromír Švejda, and Alena Kolčavová Citation: AIP Conference Proceedings 1648, 550016

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

MISSION, REALITY AND CURRENT CHALLENGES OF THE MASS MEDIA IN THE 21st CENTURY

MISSION, REALITY AND CURRENT CHALLENGES OF THE MASS MEDIA IN THE 21st CENTURY MISSION, REALITY AND CURRENT CHALLENGES OF THE MASS MEDIA IN THE 21st CENTURY Marcel LINCÉNYI 1 * - Getnet TAMENE 1 1 Department of Political Sciences of the Trenčín University of Alexander Dubček, Študentská

More information

AN OUTLINE OF A STRATEGIC MAP OF MUNICIPALITIES WITH THE USE OF THE BALANCED SCORECARD METHOD

AN OUTLINE OF A STRATEGIC MAP OF MUNICIPALITIES WITH THE USE OF THE BALANCED SCORECARD METHOD AN OUTLINE OF A STRATEGIC MAP OF MUNICIPALITIES WITH THE USE OF THE BALANCED SCORECARD METHOD [Náčrt strategické mapy obcí s využitím metody Balanced Scorecard] Petr Řehoř 1 1 Jihočeská univerzita v Českých

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 AAA3 Kriminalistické, forenzní a právní souvislosti identifikace

More information

FINANCIAL EDUCATION DEMANDS CONCERNING TEACHER TRAINING

FINANCIAL EDUCATION DEMANDS CONCERNING TEACHER TRAINING Acta Didactica Universitatis Comenianae Mathematics, Issue 12, 2012, pp. 65-82 FINANCIAL EDUCATION DEMANDS CONCERNING TEACHER TRAINING VLADIMÍRA PETRÁŠKOVÁ, ROMAN HAŠEK Abstract. The authors did a research

More information

INNER STRUCTURE OF FUNCTIONAL REGION: THEORETICAL ASPECTS

INNER STRUCTURE OF FUNCTIONAL REGION: THEORETICAL ASPECTS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-93 INNER STRUCTURE OF FUNCTIONAL REGION: THEORETICAL ASPECTS VNITŘNÍ STRUKTURA FUNKČNÍHO REGIONU: TEORETICKÉ ASPEKTY MGR. MARTIN ERLEBACH 1 MGR. PAVEL KLAPKA, PH.D.

More information

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND...

PUBLIC RECREATION AND LANDSCAPE PROTECTION WITH NATURE HAND IN HAND... 1 s tt circular Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand... May 1 3, 2016, Křtiny Dear friends and colleagues, On behalf of the Czech Society of Landscape Engineers and the

More information

XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM INNOVATION 2009

XVI INTERNATIONAL SYMPOSIUM INNOVATION 2009 INNOVATION 2009 PLENARY SECTION REFORM OF THE RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION SYSTEM IN THE CR, INTERNATIONAL CO-OPERATION Plenary Session Hall of Wallenstein Palace, Senate of the Parliament CR,

More information

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena 1 021433 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values. Volume 1 : A 2 021430 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values.

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

An Ordinary Legend: Olda Říha as Catapult of Fate

An Ordinary Legend: Olda Říha as Catapult of Fate director: Jan Gogola junior An Ordinary Legend: Olda Říha as Catapult of Fate This is a fi lm encounter with a man who regards strokes of misfortune as salutary lessons. Meet Olda Říha at a time when the

More information

Introduction to Logic: Argumentation and Interpretation. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 9. 3.

Introduction to Logic: Argumentation and Interpretation. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 9. 3. Introduction to Logic: Argumentation and Interpretation Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 9. 3. 2016 tests. Introduction to Logic: Argumentation and Interpretation

More information

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY!

EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! EVERY TUESDAY, FRIDAY AND SUNDAY! Budapest Weekly 14:00 Plzeň, CAN Weekly 06:30 Olomouc Weekly 09:33 Praha, ÚAN Florenc Weekly 06:30, 07:30 Praha, Vaclav Havel Weekly 08:00 Airport Prague e 1 / 10 Ostrava, Svinov Weekly 10:28 Plzeň, CAN

More information

The Benefits of Using CRM in the Tourism Industry

The Benefits of Using CRM in the Tourism Industry Abstract The Benefits of Using CRM in the Tourism Industry Jana Kubikova 1 The article deals with customer relationship management (CRM) in tourism industry. The first part is a theoretical explanation

More information

Possibilities of visualisation geolocation of web pages visitors

Possibilities of visualisation geolocation of web pages visitors Possibilities of visualisation geolocation of web pages visitors Lukáš Svoboda Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, tř. Svobody 26, 771 46, Olomouc, Česká republika l_svoboda@centrum.cz

More information