María del Rosar io Bruer a. I BM Scholar s Pr ogram. Pregunt as y respuest as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "María del Rosar io Bruer a. I BM Scholar s Pr ogram. Pregunt as y respuest as"

Transcription

1 Dat a Mining María del Rosar io Bruer a I BM Scholar s Pr ogram Pregunt as y respuest as Pr egunt as: &XiOHVHOYDORUGHORVFOLHQWHV" &XiOHV VRQ ORV FOLHQWHV TXH WLHQHQ PD\RU SUREDELOLGDGGHGHVHUWDU" &XiOHV VRQ ORV SURGXFWRV TXH VH YHQGHQ HQ IRUPDFRQMXQWD"«Respuest as: (VWiQHQORVGDWRVGHOXVXDULR 6HQHFHVLWDQKHUUDPLHQWDVHVSHFLDOHVSDUD HQFRQWUDUODV

2 Business Int elligenc e S (V XQ SDUDJXDV EDMR HO TXH VH LQFOX\H XQ FRQMXQWR GH FRQFHSWRV \ PHWRGRORJtDVFX\DPLVLyQFRQVLVWHHQ PHMRUDU HO SURFHVR GH WRPD GH GHFLVLRQHVHQORVQHJRFLRVEDViQGRVH HQ KHFKRV \ VLVWHPDV TXH WUDEDMDQ FRQKHFKRVµ +RZDUG'UHVQHU *DUWQHU*URXS B.I.: rec ursos y herram ient as S)XHQWHV GH GDWRV ZDUHKRXVHV GDWDPDUWVHWF S+HUUDPLHQWDV GH DGPLQLVWUDFLyQ GH GDWRV S+HUUDPLHQWDV GH H[WUDFFLyQ \ FRQVXOWD S+HUUDPLHQWDVGHPRGHOL]DFLyQ'DWD 0LQLQJ

3 Qué es Dat a Mining? (1997) 'DWD 0LQLQJ es el pr oceso de explor ación y análisis - de maner a aut omát ica o semiaut omát ica - de los dat os par a obt ener pat r ones signif icat ivos y r eglas de negocio. 0LFKDHO%HUU\*RUGRQ/LQRII 'DWD0LQLQJIRUPDUNHWLQJVDOHV DQGFXVWRPHUVXSSRUW :LOH\86$ Reflex iones (2000) S QRV JXVWD OD QRFLyQ GH TXH ORV SDWURQHV GHEHQVHUVLJQLILFDWLYRV«S 6L KD\DOJR TXH UHFKD]DPRV HV OD IUDVH SRU PHGLRV DXWRPiWLFRV R VHPLDXWRPiWLFRVµ QR SRUTXH QR VHD FLHUWR VLQ DXWRPDWL]DFLyQ HV LPSRVLEOH PLQDU JUDQGHV FDQWLGDGHV GH GDWRV VLQR SRUTXH HQWHQGHPRV TXH VH KD SXHVWR GHPDVLDGR pqidvlv HQ OD DXWRPDWL]DFLyQ \ QR VXILFLHQWH HQ ODV HWDSDV GH H[SORUDFLyQ \ DQiOLVLV S 'DWD0LQLQJHVXQSURFHVR! "$# %'&( # ) * %+,- /

4 Qué NO es Dat a Mining S1R HV XQ SURGXFWR TXH VH FRPSUD HQODWDGR VLQR XQD GLVFLSOLQD TXH GHEHVHUGRPLQDGD S1RHVXQDVROXFLyQLQVWDQWiQHDDORV SUREOHPDVGHQHJRFLR S1R HV XQ ILQ HQ Vt PLVPR VLQR XQ SURFHVR TXH D\XGD D HQFRQWUDU VROXFLRQHVDSUREOHPDVGHQHJRFLR Pilares del proc eso de Dat a Mining S S S 'DWRV $OJRULWPRV\WpFQLFDV 3UiFWLFDVGHPRGHOL]DFLyQ

5 Disc iplinas que se int egran S,QWHOLJHQFLD$UWLILFLDO S(VWDGtVWLFD S7HFQRORJtDV GH VRSRUWH GH GHFLVLRQHV2/73 S7HFQRORJtDVGHKDUGZDUH\VRIWZDUH Perspec t iva hist óric a Fuente: Mining your Own Business Data Using DB2 Intelligent Miner for Data

6 Fuente: Mining your Own Business Data Using DB2 Intelligent Miner for Data Et apas en el proc eso de Dat a Mining,GHQWLILFDUHOSUREOHPDGHQHJRFLR 7UDQVIRUPDU ORV GDWRV HQ LQIRUPDFLyQ $FWXDUDSDUWLUGHORVUHVXOWDGRV 0HGLUORVUHVXOWDGRVGHODVDFFLRQHV

7 The Mining Pr ocess Fuente: Mining your Own Business Data Using DB2 Intelligent Miner for Data El Analist a de Dat os S(V HO YtQFXOR HQWUH ODV iuhdv GH WHFQRORJtD LQIRUPiWLFD \ ODV iuhdv GH QHJRFLRV S7UDGXFH ORV UHTXHULPLHQWRV GH LQIRUPDFLyQHQSUHJXQWDVDSURSLDGDVSDUD VX DQiOLVLV FRQ ODV KHUUDPLHQWDV GH PLQHUtD S5HDOLPHQWDHO'DWD:DUHKRXVHGHOD FRPSDxtDFRQQXHYRVFULWHULRVGHGDWD FOHDQLQJ\GDWDYDOLGDWLRQ

8 El Analist a de Dat os 7HFQRORJtD LQIRUPiWLFD 8VXDULRV GHQHJRFLR El Analist a de Dat os 78 96:;< C D: 9E?F<G H ];?^MA <[6=< D: 9E?F<G H \ ; 96:=K I 9 D: 9E?F<G H 96: 9 A:;= <K?8 9< 9 IW:?U; LM:;6:

9 Habilidades requeridas S'DWDPDQLSXODWLRQ64/ S&RQRFLPLHQWRGHODVWpFQLFDVGH PLQHUtD\DQiOLVLVH[SORUDWRULR S+DELOLGDG GH FRPXQLFDFLyQ LQWHUSUHWDFLyQGHORVSUREOHPDVGH QHJRFLR S&UHDWLYLGDG Dat a Mining Team Fuente: Mining your Own Business Data Using DB2 Intelligent Miner for Data

10 Cost os de proyec t o Fuente: Mining your Own Business Data Using DB2 Intelligent Miner for Data Origen de los dat os S%DVHVGH'DWRV5HODFLRQDOHV S'DWD:DUHKRXVHV S'DWD0DUWVDQG2/$3 S2WURVIRUPDWRV([FHODUFKLYRV $6&,,HQFXHVWDVGDWRVFHQVDOHV HWF

11 Tipos de fuent es de dat os S7UDQVDFFLRQDOHVHMODVRSHUDFLRQHV UHDOL]DGDVFRQWDUMHWDGHFUpGLWR S5HODFLRQDOHVHMODHVWUXFWXUDGH ORVSURGXFWRVTXHRIUHFHHO%DQFR S'HPRJUiILFRVHMFDUDFWHUtVWLFDV GHOJUXSRIDPLOLDU La form a de los dat os para Dat a Mining S6HRUJDQL]DQHQIRUPDGHXQDWDEOD SODQD FRPSXHVWD SRU ILODV \ FROXPQDV S/DV )LODV XQLGDG GH DQiOLVLV3RU HMHPSORXQDFXHQWDXQWLFNHW S/DV FROXPQDV ORV DWULEXWRV GH FDGD XQLGDG GH DQiOLVLV3RU HMHPSOR IUHFXHQFLDGHXVRGHODWDUMHWDGH FUpGLWR

12 Carac t eríst ic as de las t ablas de dat os para Dat a Mining S7RGRVORVGDWRVGHEHQHVWDUHQXQDVROD WDEODR YLVWDµGHOD%DVHGH'DWRV S&DGD ILOD GHEH FRUUHVSRQGHU D XQD LQVWDQFLDUHOHYDQWHDOQHJRFLR S/DV &ROXPQDV VLQ YDULDELOLGDG GHEHQ VHU LJQRUDGDV S/DV &ROXPQDV FRQ YDORUHV ~QLFRV SDUD FDGD FDVR GHEHQ VHU LJQRUDGDV 1UR GH FXHQWD La c alidad de los dat os (O p[lwr GH ODV DFWLYLGDGHV GH Dat a Mining VH UHODFLRQD GLUHFWDPHQWH FRQ OD CALI DADGHORVGDWRV 6H GHEH LGHQWLILFDU ORV GDWRV IDOWDQWHV missings RIXHUDGHUDQJR out lier s

13 La c alidad de los dat os 0XFKDVYHFHVUHVXOWDQHFHVDULRSUHSURFHVDUORV GDWRVDQWHVGHGHULYDUORVDOPRGHORGHDQiOLVLV (OSUHSURFHVDPLHQWRSXHGHLQFOXLU WUDQVIRUPDFLRQHVUHGXFFLRQHVRFRPELQDFLRQHV GHORVGDWRV /DVHPiQWLFDGHORVGDWRVGHEHD\XGDUSDUDOD VHOHFFLyQGHXQDFRQYHQLHQWHr epr esent ación \ ODVERQGDGHVGHODUHSUHVHQWDFLyQHOHJLGD JUDYLWDQGLUHFWDPHQWHVREUHODFDOLGDGGHO PRGHOR\GHORVUHVXOWDGRVSRVWHULRUHV Problem as c on los dat os 'HPDVLDGRVGDWRV _ GDWRVFRUUXSWRVRFRQUXLGR _ GDWRVUHGXQGDQWHVUHTXLHUHQIDFWRUL]DFLyQ _ GDWRVLUUHOHYDQWHV _ H[FHVLYDFDQWLGDGGHGDWRVPXHVWUHR 3RFRVGDWRV _ DWULEXWRVSHUGLGRVPLVVLQJV _ YDORUHVSHUGLGRV _ SRFDFDQWLGDGGHGDWRV 'DWRVIUDFWXUDGRV _ GDWRVLQFRPSDWLEOHV _ P~OWLSOHVIXHQWHVGHGDWRV

14 Preparac ión de los dat os `ba cta dea f$ghi jklg m gn go$ctgp `ba cta 7UDQVIRUPHG'DWD ([WUDFWHG,QIRUPDWLRQ $VVLPLODWHG,QIRUPDWLRQ 6HOHFW 7UDQVIRUP 0LQH $VVLPLODWH Dat a Warehouse S'DWD :DUHKRXVH LV D VXEMHFWRULHQWHG LQWHJUDWHG WLPHYDULDQW QRQ YRODWLOH FROOHFWLRQ RI GDWD LQ VXSSRUW RI PDQDJHPHQWGHFLVLRQV %LOO,QPRQ S$FRS\RIWUDQVDFWLRQGDWDVSHFLILFDOO\ VWUXFWXUHGIRUTXHU\DQGDQDO\VLV 5DOSK.LPEDOO

15 Dat a Mart s S7pFQLFDPHQWHHVXQVXEFRQMXQWRGHO ': RULHQWDGR D XQD ILQDOLGDG HVSHFtILFD GH QHJRFLR PDUNHWLQJ ILQDQ]DVSURGXFFLyQHWF S(O WpUPLQR VH XWLOL]D WDPELpQ SDUD LGHQWLILFDU VROXFLRQHV DOWHUQDWLYDV D XQ': FRUSRUDWLYR PiV UHGXFLGDV\ GH PHQRU FRVWR \ WLHPSR GH LPSODQWDFLyQ Arquit ec t ura del Dat aw arehouse qrts uwvtwwwtx ylz{$wt }Wvlz ~ wwv$ut tvr } vls ƒt Metadata DW ReportQ uery, EIS OLAP Datos operacionales y externos Data Mining

16 Herram ient as de ex plot ac ión del DW S+HUUDPLHQWDVGHYLVXDOL]DFLyQ S5HSRUWLQJ S2/$3 S'DWD0LQLQJ OLAP S2Q/LQH$QDO\WLFDO3URFHVVLQJ S3HUPLWHQ OD HODERUDFLyQ GH YLVWDV PXOWLGLPHQVLRQDOHV GHO ': SDUD RSWLPL]DUSHUIRUPDQFH S(VWiQ VRSRUWDGDV SRU PRWRUHV GH DGPLQLVWUDFLyQ GHO ': TXH DGPLWHQ ODFRQVWUXFFLyQGHHVWRV FXERVµ

17 OLAP S+HUUDPLHQWDV~WLOHV\SRGHURVDV SDUDDFFHGHUD%DVHVGH'DWRV\ 'DWD:DUHKRXVHV\REWHQHU UHSRUWHVµGHLQIRUPDFLyQ S/D WHFQRORJtD 2/$3 FRPPSOHPHQWD ODV DFWLYLGDGHV GH 'DWD 0LQLQJ \ VXSHUDODVSRVLELOLGDGHVGHO64/ Dat a Mining y OLAP S/DV KHUUDPLHQWDV GH UHSRUWLQJ 2/$3 \ FRQVXOWD UHVSRQGHQ HIHFWLYDPHQWH SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GH PRGHORV GHVFULSWLYRV \ UHWURVSHFWLYRV SDUD FRQILUPDU R UHFKD]DU KLSyWHVLV SUHYLDV GHO XVXDULR

18 Dat a Mining y OLAP S/DV KHUUDPLHQWDV GH 'DWD 0LQLQJ SHUPLWHQ HQFRQWUDU SDWURQHV QR HYLGHQWHV HQ ORV JUDQGHV YRO~PHQHV GH LQIRUPDFLyQ GHO ': \ SURSRQHU PRGHORVSUHGLFWLYRV Qué es la Est adíst ic a S(V OD GLVFLSOLQD TXH H[WUDH LQIRUPDFLyQ JHQHUDO D SDUWLU GH GDWRVHVSHFtILFRV S(VHOHVWXGLRGHODHVWDELOLGDGHQOD YDULDFLyQ S(V HO DUWH GH H[DPLQDU VXPDUL]DU \ H[WUDHU FRQFOXVLRQHV D SDUWLU GH ORVGDWRV

19 Dat a Mining y Est adíst ic a S/RV PpWRGRV HVWDGtVWLFRV VRQ HO FRUD]yQ GH PXFKDV GH ODV WpFQLFDV GHPLQHUtDGHGDWRV S2ULJLQDOPHQWH PXFKDV GH HVWDV WpFQLFDV IXHURQ GLVHxDGDV FRQ SURSyVLWRVFRQILUPDWRULRV S/D HVWDGtVWLFD H[SORUDWRULD DSDUHFH HQ ORV FRQ ORV DSRUWHV GH -7XFNH\ Dat a Mining y Est adíst ic a S(Q OD 0LQHUtD GH 'DWRV QR VH KDFHQ VXSXHVWRV D SULRUL VREUH OD QDWXUDOH]D GH ODV YDULDEOHV \ GH ODV UHODFLRQHV HQWUH HOODV QRUPDOLGDG OLQHDOLGDG HWF S/RVDOJRULWPRVHVWDGtVWLFRVVHDGDSWDQ SDUD 0LQHUtD GH 'DWRV DO SURFHVDPLHQWR GH JUDQGHV YRO~PHQHV GHGDWRV

20 Dat a Mining e IA S/D,QWHOLJHQFLD$UWLILFLDO VHLQWHJUD D OD 0LQHUtD GH 'DWRV D SDUWLU GH ODVUHGHVQHXURQDOHVDUWLILFLDOHV S6H XWLOL]DQ SDUD FRQVWUXLU PRGHORV SUHGLFWLYRV QR OLQHDOHV TXH DSUHQGHQ DWUDYpVGHHQWUHQDPLHQWR\TXHVH DVLPLODQDORVPRGHORVGHUHGHVGH QHXURQDVELROyJLFDV Redes neuronales S/DVUHGHVQHXURQDOHVVRQDGHFXDGDV SDUDSUREOHPDVGHWLSRSUHGLFWLYR S8QSUREOHPDDSURSLDGRSDUDXQDUHG QHXURQDOWLHQHWUHVFDUDFWHUtVWLFDV Se compr enden clar ament e los I NPUTS Se compr ende clar ament e el OUTPUT Exist en ej emplos (exper iencia) suf icient es par a ent r enar a la r ed

21 Los m odelos neuronales S/D UHG QHXURQDO QR SURGXFH UHJODV H[SOtFLWDVTXHGHVFULEDQHOPRGHOR S8QPRGHORQHXURQDOHVWDQEXHQRFRPROR HV HO VHW GH GDWRV XVDGR SDUD HQWUHQDU ODUHG S(O PRGHOR HV HVWiWLFR \ GHEH VHU H[SOtFLWDPHQWH DFWXDOL]DGR DJUHJDQGR HMHPSORV UHFLHQWHV \ UHHQWUHQDQGR OD UHGSDUDDVHJXUDUVXYLJHQFLD\XWLOLGDG Los m odelos neuronales S&RQ PRGHORV QHXURQDOHV VH SXHGH DWDFDU XQD JUDQ YDULHGDG GH SUREOHPDV \ SURGXFLU EXHQRV UHVXOWDGRV D~Q HQ GRPLQLRV FRPSOHMRV FRQ YDULDEOHV FRQWLQXDV\FDWHJyULFDV S6RQ DSURSLDGRV SDUD WDUHDV GH FODVLILFDFLyQ \ SUHGLFFLyQ FXDQGR ORV UHVXOWDGRV GHO PRGHOR VRQ PiV LPSRUWDQWHV TXH FRPSUHQGHU FyPR IXQFLRQDHOPRGHOR

22 Cust om er Relat ionship Managem ent S(V HO SURFHVR TXH DGPLQLVWUD OD UHODFLyQ HQWUH OD FRPSDxtD \ VXV FOLHQWHV S3DUD TXH UHVXOWH H[LWRVR UHVXOWD QHFHVDULR LGHQWLILFDU ORV SDWURQHV GHFRQVXPR\FRPSRUWDPLHQWRGHORV FOLHQWHV Dat a Mining - CRM S'DWD 0LQLQJ VH XWLOL]D SDUD VLVWHPDWL]DU ORV SURFHVRV GH E~VTXHGD GH ORV SUHGLFWRUHV GH FRPSRUWDPLHQWR GH ORV FOLHQWHV HQ ODVHWDSDVGHGLVHxRGHFDPSDxDV S7DPELpQ VH DSOLFD SDUD OD PHGLFLyQ GHORVUHVXOWDGRVGHODFDPSDxD\OD UHDOLPHQWDFLyQGHO&50

23 Problem as t ípic os de Dat a Mining S&ODVLILFDFLyQ S(VWLPDFLyQ S3UHGLFFLyQ S$JUXSDPLHQWRDSDUWLUGH UHJODVGH DVRFLDFLyQ S&OXVWHULQJ S'HVFULSFLyQ\YLVXDOL]DFLyQHWF Problem a de Clust ering $JUXSDUDORVFOLHQWHVVHJ~QVXVLQGLFDGRUHV 55HFHQF\ ))UHFXHQFLD 0 0RQWR HWF HQVHJPHQWRVGHFRPSRUWDPLHQWRKRPRJpQHR 5HVXOWDGR &OLHQWHV +HDY\ 0HGLXP /LJKW HWF (OGHODIDFWXUDFLyQVHFRQFHQWUDHQHO FOXVWHU+HDY\GHORVFOLHQWHV /RV FOLHQWHV +HDY\ VRQ FDVDGRV FRQ KLMRV WUDEDMDGRUHV DXWyQRPRV FRQ XQ LQJUHVR VXSHULRUD

24 Problem a de Clasific ac ión &ODVLILFDU XQ QXHYR FOLHQWH GH DFXHUGR D VX SHUILO VRFLRGHPRJUiILFR FRPR SRWHQFLDO FOLHQWH+HDY\0HGLXP/LJKW Problem a de Est im ac ión (VWLPDU HO FRQVXPR GH XQ GHWHUPLQDGR UXEUR GH DUWtFXORV GH XQ JUXSR FOLHQWHV HQ HO SUy[LPR WULPHVWUH (VWLPDU HO /79 /LIH 7LPH 9DOXH SRWHQFLDOGHXQQXHYRFOLHQWH

25 Problem a de Predic c ión 3UHGHFLUHODEDQGRQRGHXQFOLHQWH FKXUQLQJDWULWWLRQ 3DUDXQDFRPSDxtDGHWHOHIRQtD FHOXODU 3DUDXQD$)-3 3DUDXQDWDUMHWDGHFUpGLWR Problem a de Asoc iac ión (QFRQWUDUODVUHJODVTXHGHWHUPLQDQ HOFURVVWUDIILFHQWUHSURGXFWRV SDUDORVFOLHQWHVGHXQ%DQFR3RU HMHPSOR &XDQGRXQFOLHQWHVHDFWLYDHQ&DMD GH$KRUURVHOVLJXLHQWHSURGXFWR HQGRQGHVHDFWLYDHV3UpVWDPRV SHUVRQDOHV(VWHSDWUyQRFXUUHHQ HOGHORVFDVRVµ

26 Problem a de visualizac ión 5HSUHVHQWDU PHGLDQWH XQ VRIWZDUH GH JHRORFDOL]DFLyQ *,6 OD GLVWULEXFLyQ GH ORV FOLHQWHV HQ OD ]RQDGH LQIOXHQFLD GH ODVVXFXUVDOHV GHXQFRPHUFLR Problem as usuales S&DUDFWHUL]DFLyQ GH SHUILOHV GH FOLHQWHVSDUDGHILQLUDFFLRQHVGH8S VHOOLQJ\&URVVVHOOLQJ S7UDFNLQJ GH FDPSDxDV \ SUHGLFFLyQ GHUHVSXHVWDQRUHVSXHVWD S&DQDVWDGHFRQVXPRGHWDUMHWDVGH FUpGLWR\SUHYHQFLyQGHIUDXGHV S0RGHORVGHSUHGLFFLyQGHDEDQGRQR

27 Problem as usuales S3URJUDPDVGHPLOODMH\ILGHOL]DFLyQ S&RQVROLGDFLyQGH%DVHVGH'DWRV SURSLDVFRQIXHQWHVH[WHUQDV S:HEPLQLQJ\DQiOLVLVGHWUiILFR\ XVRGHUHFXUVRVGHHEXVLQHVV S'HILQLFLyQ GH PDUFRV PXHVWUDOHV SDUD LQYHVWLJDFLRQHV GH PHUFDGR \ HQFXHVWDVGHFXVWRPHUVDWLVIDFWLRQ La elec c ión del m odelo para Dat a Mining 3ULQFLSDOHVREMHWLYRVGHOSURFHVRGH'DWD 0LQLQJ pr edicción descr ipción (O PpWRGR D XWLOL]DU GHSHQGH GH ORV REMHWLYRVSHUVHJXLGRVSRUHODQiOLVLVSHUR WDPELpQ GH OD FDOLGDG \ FDQWLGDG GH ORV GDWRVGLVSRQLEOHV

28 Fuente: Mining your Own Business Data Using DB2 Intelligent Miner for Data Cóm o selec c ionar una pot enc ial aplic ac ión de DM &RQVLGHUDFLRQHVSUiFWLFDV 3RWHQFLDOLPSDFWRVLJQLILFDWLYR5HODFLyQ FRVWREHQHILFLR 1RKD\RWUDDOWHUQDWLYD ([LVWHVRSRUWHLQVWLWXFLRQDO 1RH[LVWHQLPSHGLPHQWRVOHJDOHVGHXVR GHODLQIRUPDFLyQ

29 Cóm o selec c ionar una pot enc ial aplic ac ión de DM Consider aciones t écnicas: 'LVSRQLELOLGDGVXILFLHQWHGHGDWRV 5HOHYDQFLDGHDWULEXWRV %DMRVQLYHOHVGHUXLGRHQORVGDWRV 3UHFLVDUHOQLYHOGHFRQILDQ]DSDUDORV UHVXOWDGRV &RQRFLPLHQWRDQWHULRUH[LVWHQWH La evaluac ión de los m odelos &XiQDMXVWDGRHVHOPRGHOR" (VFRUUHFWDVXGHVFULSFLyQGHORV GDWRVREVHUYDGRV" &XDQWDFRQILDQ]DVHSXHGHWHQHUHQ VXVSUHGLFFLRQHV" &XiQFRPSUHQVLEOHHVHOPRGHOR"

30 Las m edidas /D FRQFRUGDQFLD GH XQ PRGHOR SUHGLFWLYR FRQODUHDOLGDGVHPLGHFRQUHODFLyQDOD WDVDGHHUURUHVGHFLUHOSRUFHQWDMHGH FDVRV FODVLILFDGRV R FX\D SUHGLFFLyQ IXH LQFRUUHFWD 3DUD HOOR VH GLVSRQH GH GDWRV GH YDOLGDFLyQ \ WHVWLQJ VREUH ORV TXH GHEH DSOLFDUVH SHULyGLFDPHQWH HO PRGHOR D PRGRGHFRQWURO Las m edidas (Q HO FDVR GH ORV PRGHORV GHVFULSWLYRV XQDEXHQDUHJODHVODTXHSURSRUFLRQDOD LQIRUPDFLyQ PiV FRPSUHQVLEOH FRQ OD PHQRU ORQJLWXGµ GH H[SUHVLyQ GH OD UHJOD (Q GHILQLWLYD OD PHGLGD PiV LPSRUWDQWH GH HIHFWLYLGDG HV HO UHWRUQR GH OD LQYHUVLyQ

31 Un proyec t o ex it oso S8Q~QLFRSURMHFWOHDGHU S8QHTXLSR PXOWLGLVFLSOLQDULR LQWHJUDGR SRU SHUVRQDVGHODViUHDVGH,7\GHQHJRFLR S/DV XQLGDGHV GH QHJRFLR HVWiQ LQYROXFUDGDVGHVGHHOFRPLHQ]R S(O iuhd GH,7 HVWi LQYROXFUDGD GHVGH HO FRPLHQ]R S8Q SHTXHxR SUR\HFWR SLORWR TXH PXHVWUH ODVYHQWDMDVGH'DWD0LQLQJ Las nuevas t ec nologías

32 Web Mining S(V HO GHVFXEULPLHQWR GH SDWURQHV VLJQLILFDWLYRVDSDUWLUGHODQiOLVLVGH OD HVWUXFWXUD FRQWHQLGRV\ XVR GH OD:HE Web Mining Tax onom y :HE0LQLQJ :HEFRQWHQW :HE6WUXFWXUH :HEXVDJH

33 Result ados Web m ining S(O GH ORV YLVLWDQWHV TXH DFFHGHQ D ZZZLEPFRPUHGERRNV DFFHGHQD ZZZLEPFRPVRIWZDUHGDWDLPLQHU IRUGDWD S(QWU\DQG([LWSRLQWV Result ados Web m ining S/LQN DQDO\VLV \ SDWURQHV VHFXHQFLDOHVGHHQODFHVGHSiJLQDV S6HJPHQWDFLyQGHFOLHQWHVGHH FRPPHUFH S&DQDVWDGHSURGXFWRV SHWFHWFHWF

34 Tex t Mining S6RQQXHYDVKHUUDPLHQWDVGHVWLQDGDV D H[WUDHU LQIRUPDFLyQ GH GRFXPHQWRV QR HVWUXFWXUDGRVµ RUJDQL]DUORV VHJPHQWDUORV LQGH[DUORV Problem as de Tex t Mining S'LUHFFLRQDPLHQWR DXWRPiWLFR GH HPDLOVVHJ~QVXFRQWHQLGR S&ODVLILFDFLyQ DXWRPiWLFD GH GRFXPHQWRVGHXQDLQWUDQHW S%~VTXHGD GH LQIRUPDFLyQ HQ GRFXPHQWRV GH GLVWLQWRV LGLRPDV VLPXOWiQHDPHQWH

35 Problem as de Tex t Mining S$QiOLVLV GH FRQWHQLGRV GH SiJLQDV :HE S2UJDQL]DFLyQ GH VHUYLFLRV GH E~VTXHGDHQOD:HE S([WUDFFLyQGHFRQFHSWRVGHVtQWHVLV HQ GRFXPHQWRV UHIHULGRV DO PLVPR DVXQWR Conc lusiones

36 Para qué Minería de Dat os S/D 0LQHUtD GH 'DWRV HV XQD KHUUDPLHQWDHILFD]SDUDGDUUHVSXHVWD SUHJXQWDVFRPSOHMDVGH,QWHOLJHQFLDGH 1HJRFLRV S/DV KHUUDPLHQWDV GLVSRQLEOHV SHUPLWHQ DXWRPDWL]DU SDUWH GH OD WDUHD GH HQFRQWUDU ORV SDWURQHV GH FRPSRUWDPLHQWRRFXOWRVHQORVGDWRV S3HUR«Qué no puede aut om at izarse (t odavía) S/D HOHFFLyQ GH ORV SUREOHPDV GH QHJRFLR FDQGLGDWRVSDUDWDUHDVGH'DWD0LQLQJ S/D LGHQWLILFDFLyQ \ UHFROHFFLyQ GH ORV GDWRV TXH FRQWLHQHQ OD LQIRUPDFLyQ EXVFDGD S(O PDVDMHR \ WUDWDPLHQWR GH ORV GDWRV TXHSRVLELOLWDODE~VTXHGDGHSDWURQHV S(OGLVHxR\FiOFXORGHYDULDEOHVGHULYDGDV

37 Qué no puede aut om at izarse (t odavía) S(OSODQGHDFFLRQHVTXHDSR\iQGRVHHQORV UHVXOWDGRVGHOPRGHORSURGX]FDHO52, S/D PHGLFLyQ GHO p[lwr GH ODV DFFLRQHV UHDOL]DGDV D SDUWLU GH ORV UHVXOWDGRV SURSRUFLRQDGRVSRU'DWD0LQLQJ Conc lusiones S&RQYLHUWD D 'DWD 0LQLQJ HQ XQD SDUWHGHVXSUR\HFWRGHQHJRFLR S,QFOX\D D 'DWD 0LQLQJ HQ OD FXOWXUDµGHVXRUJDQL]DFLyQ

38 Ejem plos c on DB2 Int elligent Miner for Dat a Téc nic as ut ilizadas S&OXVWHULQJVHJPHQWDFLyQ S&DQDVWDGHSURGXFWRV S$UEROGHGHFLVLyQ S5HGQHXURQDOFRPRPRGHOR SUHGLFWLYR

39 Qué es c lust ering? S(V OD SDUWLFLyQ GHO FRQMXQWR GH LQGLYLGXRV HQ VXEFRQMXQWRV OR PiV KRPRJpQHRVSRVLEOHV S(OREMHWLYRHVPD[LPL]DUODVLPLOLWXG GH ORV LQGLYLGXRV GHO FOXVWHU \ PD[LPL]DU ODV GLIHUHQFLDV HQWUH FOXVWHUV Aplic ac iones de la t éc nic a S6HJPHQWDFLyQGHODEDVHGHGDWRV S'HWHFFLyQGHIUDXGHV S'HWHFFLyQGHGHIHFWRV

40 Objet ivos S'HWHUPLQDUHOQ~PHURySWLPRGH FOXVWHUV S$VLJQDUDFDGDLQGLYLGXRDXQ~QLFR FOXVWHU S(YDOXDUHOLPSDFWRGHODVYDULDEOHV HQODIRUPDFLyQGHOFOXVWHU S&RPSUHQGHU HO SHUILOµ GH FDGD FOXVWHU Medidas de sim ilaridad S9DULDEOHV FDWHJyULFDV HVFDODV QRPLQDOHV \ RUGLQDOHV VRQ VLPLODUHVVLVRQLJXDOHV S9DULDEOHV QXPpULFDV HVFDODV PpWULFDV HO DOJRULWPR GHWHUPLQD VXGLIHUHQFLDH[SUHVDGDHQXQLGDGHV GHGHVYLDFLRQHVVWDQGDUG

41 Ejem plo sim ilaridad 1RPEUH 6H[R (VW&LYLO /XJDU 6LPLODULGDG Juan M C Cap.Fed 0.33 Maria F C GBA 0.33 No evaluado Diferente Igual Diferente Crit erio Condorc et S(VXQDPHGLGDGHVLPLODULGDGTXHYDUtD HQWUH\ S9DOH ORV LQGLYLGXRV HVWiQ XELFDGRV DOHDWRULDPHQWHHQORVFOXVWHUV S9DOH 7RGRV ORV LQGLYLGXRV GH ORV FOXVWHUVVRQLGpQWLFRV\QRKD\LQGLYLGXRV FRQ HVDV FDUDFWHUtVWLFDV IXHUD GH FDGD FOXVWHU S&RQGRUFHWPtQLPRXVXDO

42 El problem a 6HWUDWDGHVHJPHQWDUOD%DVHGH 'DWRVGHORVFOLHQWHVGHXQDWDUMHWD GH FUpGLWR D SDUWLU GH VXV LQGLFDGRUHV GH FRQVXPR SDUD LGHQWLILFDU DO VHJPHQWR GH PD\RU YDORU Los dat os disponibles S $ SDUWLU GH OD %DVH GH 'DWRV GH WUDQVDFFLRQHV GHO ~OWLPR DxR GH ORV FOLHQWHV VH REWLHQHQ FRPR YDULDEOHV )UHFXHQFLDGHXVRGHODWDUMHWD : calculada como media de días ent re t r ansacciones. 6DOGRSURPHGLRPHQVXDOGHWUDQVDFFLRQHVHQ 0RQWRSURPHGLRSRUWUDQVDFFLyQ &DQWLGDGGHVHUYLFLRVSRUGpELWRDXWRPiWLFR 'DWRVVRFLRGHPRJUiILFRVVH[RHGDG HVWDGRFLYLORFXSDFLyQKLMRV

43 La preparac ión de dat os S'HILQLUODXQLGDGGHDQiOLVLV FXHQWDRWDUMHWD" S'HILQLUTXpHVXQDWUDQVDFFLyQ HM FyPRVHFRQVLGHUDQORVDMXVWHV PRQWRVQHJDWLYRV" S'HILQLUYDULDEOHVGHULYDGDVHQOD IUHFXHQFLD FyPRLQWHUYLHQHQORV GpELWRVDXWRPiWLFRV" La preparac ión de dat os S'HVFULELUODVYDULDEOHVDLQFOXLUHQ HOPRGHORSDUD ˆ Calcular medidas de posición y disper sión ˆ I dent if icar dist r ibuciones asimét r icas ˆ I dent if icar missings ˆ I dent if icar valor es incor r ect os o f uer a de r ango ˆ I dent if icar out lier s

44 E s ta d is tic a s Clu s te r ,0 0 % d e p o b la c ió n 'HVFULSWLYRVJHQHUDOHV S o lte Dro ivo rc ia d o /Viud o Ca s a d o s c io s e d a d e s ta d o _civil N o tra b acja ue nta P ro p ia R e la c io n d e p e n d e nc ia Ma s c ulino F e m e nin o S i N o o c up s e xo hijo s a vg tc kt fre c u p e s o s Crit erios de segm ent ac ión S6H WRPDQ FRPR YDULDEOHV DFWLYDVµ ODV TXH FRUUHVSRQGHQ DO FRPSRUWDPLHQWRGHFRQVXPR S6H WRPDQ FRPR YDULDEOHV VXSOHPHQWDULDV ORV DWULEXWRV VRFLRGHPRJUiILFRV

45 Credit Card 1 Masculino Femenino Divo So ltero rciado /Viud o Casado No Cuenta trabajapropia Si Relacio n d ep end encia No scios [se xo] [estad o_ civil] [ocup] [hijos ] fre cu pesos avgtckt [edad] 55 2 Divo So ltero rciado /Viud o Casado No Cuenta trabajapropia Masculino Femenino Relacio n d epend encia Si No s cios [estad o_ civil] [ocup] [se xo] pe s os [hijos ] fre cu [e da d] a vgtckt 27 0 Divo So ltero rciado /Viud o Casado No Cuenta trabajapropia Si Relacio n d ep end encia No Masculino Femenino 18 scios fre cu pesos [estad o_ civil] [ocup] [hijos ] [se xo] a vgtckt [e da d] Credit Ca rd Clus ter 2 Tienen 4 o más débitos automáticos Casados S o ltedivorcia ro do /Viudo Ca s a d o 27,21% de pobla ción Trabajo Cta Propia No tra b acue ja nta P ro p ia R e la cio n d e p e nd e nc ia s cios [e s tado_civil] [ocup] Ma s c ulino Fe me nino Saldo >>> S i No Varones Con hijos [s e xo] Uso frecuente Edad pe s os [hijos ] Ticket >>> fre cu [e dad] a vgtckt

46 Paret o Cluster 0 Cluster 1 Cluster % Cuentas % Suma Saldo Arboles de dec isión S6RQ WpFQLFDV TXH VH XWLOL]DQ FRQ ILQDOLGDGSUHGLFWLYD\GHFODVLILFDFLyQ S6H REWLHQH FRPR UHVXOWDGR UHJODVµ TXHH[SOLFDQHOFRPSRUWDPLHQWRGHXQD YDULDEOH 7$5*(7 FRQ UHODFLyQ D RWUDV35(',&725$6 S(Q HVWH HMHPSOR VH XWLOL]DQ SDUD H[SOLFDUµORVFOXVWHUV

47 Algorit m os S&+$,'&KL6TXDUHG$XWRPDWLF 'HWHFWLRQ S& 57 &ODVVLILFDWLRQ DQG 5HJUHVVLRQ7UHH S&4XHVW\RWURV S,QWHOOLJHQW 0LQHU XWLOL]D XQD YDULDQWHGH& 57 Arbol de c om port am ient o Si tiene 4 o más débitos automáticos y un saldo > $ 727 entonces su probabilidad de pertenecer al cluster 2 es del 99%

48 Arbol soc iodem ográfic o Mark et Bask et Analysis S(OSUREOHPD6HWUDWDGHHQFRQWUDU ODV UHJODV GH DVRFLDFLyQ TXH RUJDQL]DQ ORV SHGLGRV GH WRSSLQJVµ H[WUD GH XQD SL]]HUtD D SDUWLU GHO DQiOLVLV GH XQ FRQMXQWR GH WLFNHWVGHYHQWD

49 La t abla de Dat a Mining S,GWLFNHW S&yGLJRGHSURGXFWR +RQJRV 3HSSHURQL 4XHVR &HUYH]D *DVHRVD 2WUDEHELGD Propósit o de MBA S*HQHUDUUHJODVGHOWLSR Š I F (SI ) condición ENTONCES (THEN) r esult ado S(MHPSOR 6Lpr oduct o A y pr oduct o C ENTONCES pr oduct o B

50 Tipos de reglas S8WLOHV DSOLFDEOHV UHJODV TXH FRQWLHQHQ EXHQD FDOLGDG GH LQIRUPDFLyQ TXH SXHGHQ WUDGXFLUVH HQDFFLRQHVGHQHJRFLR S7ULYLDOHVUHJODV\DFRQRFLGDVHQHO QHJRFLRSRUVXIUHFXHQWHRFXUUHQFLD S,QH[SOLFDEOHV FXULRVLGDGHV DUELWUDULDVVLQDSOLFDFLyQSUiFWLFD Problem as del MBA S/DH[LVWHQFLDGHPXFKRVLWHPVHQHO VHW GH DQiOLVLV FRPSOLFD H[SRQHQFLDOPHQWH HO WLHPSR GH FiOFXOR S5HVXOWD QHFHVDULR GHILQLU FULWHULRV SDUDVHOHFFLRQDUODVPHMRUHVUHJODV S(V LPSRUWDQWH OD FRQVWUXFFLyQ GH XQDWD[RQRPtDGHSURGXFWRV

51 Cuán buena es una regla? S0HGLGDVTXHFDOLILFDQDXQDUHJOD Š Sopor t e Š Conf ianza Š Lif t (I mpr ovement ) Soport e S(VODFDQWLGDGGHWUDQVDFFLRQHV HQGRQGHVHHQFXHQWUDODUHJOD Š Ej : Si A ent onces B est á pr esent e en 4000 de t r ansacciones. Š Sopor t e (A/ B) : 40%

52 Confianza S&DQWLGDGGHWUDQVDFFLRQHVTXH FRQWLHQHQODUHJODUHIHULGDDOD FDQWLGDGGHWUDQVDFFLRQHVTXH FRQWLHQHQODFOiXVXODFRQGLFLRQDO Š Ej : Par a el caso ant er ior, si A est á pr esent e en 6000 t r ansacciones (60%) Š Conf ianza (A/ B) = 40% / 60% = 66% Mejora (Im provem ent ) S&DSDFLGDGSUHGLFWLYDGHODUHJOD Š Mej or a = p(a/ B) / p(a) * p(b) Š Ej : p(a/ B) = 40% ; p(a) = 60%; p(b) = 30% I mpr ov (A/ B) = 40% / (60% * 30%) = 2.22 Mayor a 1 : la r egla t iene valor pr edict ivo

53 Ejem plo de c álc ulo Dat os básic os +RQJRV 3HSSHURQL 4XHVR &DQWLGDG Si Si Si 100 Si Si No 400 Si No Si 300 Si No No 100 No Si Si 200 No Si No 150 No No Si 200 No No No 550 TOTAL 2000

54 Reglas ŒU 6Ž R Œ Ž UŽ šœ W 6 Hongos Pepperoni Queso Hongos --> Pepperoni Hongos --> Queso Queso --> Pepperoni Hongos + Pepperoni --> Queso Hongos + Queso --> Pepperoni Queso + Pepperoni --> Hongos Pueden descartarse por bajo soporte Reglas significativas Ot ro ejem plo de MBA S/D DVRFLDFLyQ VH SODQWHD HQWUH ORV WRSSLQJV GH ODV SL]]DV \ ODV EHELGDV S/RV JUiILFRV GH UHJODV SHUPLWHQ YLVXDOPHQWH LGHQWLILFDU UHJODV FRQ EXHQVRSRUWHFRQILDQ]D\OLIW

55 Reglas Soporte (%)Confianza(%) Tipo Elevación Cuerpo de regla Cabecera de regla [Hongos]+[Otra bebida] ==> [Pepperoni] [Cerveza]+[Pepperoni] ==> [Hongos] [Cerveza]+[Queso] ==> [Hongos] [Hongos]+[Pepperoni] ==> [Cerveza] [Cerveza] ==> [Hongos] [Hongos] ==> [Cerveza] [Hongos]+[Queso] ==> [Cerveza] [Pepperoni]+[Queso] ==> [Gaseosa] [Hongos]+[Pepperoni]+[Queso] ==> [Cerveza] [Hongos]+[Gaseosa] ==> [Queso] [Gaseosa]+[Pepperoni] ==> [Queso]

56 Web Mining S(O SUREOHPD VH WUDWD GH DQDOL]DU ODV WUDQVDFFLRQHV \ HO SHUILO GH ORV XVXDULRV GH XQ :HE VLWH GH XQ FRPHUFLRGHYHQWDSRULQWHUQHW Modelos aplic ados S$VRFLDFLyQGHSiJLQDVYLVLWDGDV FDQDVWDGHSURGXFWRV S3HUILOGHXVXDULRVFOXVWHULQJ GHPRJUiILFR S3RWHQFLDOHVFRPSUDGRUHViUEROGH GHFLVLyQ

57 Asoc iac ión de páginas žÿ RŸ Ÿ U ª «6 ±6 ²U«³³ ẗ µr ¹ 6 ºµœ ³ 6»¼ ŸŸ½b T¾( R«RÀÂÁÁUûl ¾ U Q T¾( R«RÀ ³³ ẗ µr >Ä œ µ6 6 ºµœ ³ 6»l ¾ U Q T¾( R«RÀÂÁÁUû¼ ŸŸ½b T¾( R«RÀ ³ Q ³³ 6Å> Æ $ µ6 6 ³ ẗ µ6»wç6ÿ U RÈUÉ UȾR Ÿ Z T¾( R«RÀÁÁUÃ»Ê ËÈ œẅ¾ R«RÀ ÆẗÄÄ6 ÌÅÅQ $¹Å 6 ³ ẗ 6Í»l ¾ U Q T¾( R«RÀÂÁÁUÃb»WÇ6Ÿ U RÈ6É UȾR Ÿ Z T¾ R«RÀ ÆẗÄÄ6 Î 6¹Q $Å 6 6 ³ ẗ 6Í»WÇ6Ÿ U RÈUÉ UȾR Ÿ Z T¾( R«RÀÁÁUûl ¾ U Q T¾( R«RÀ High r evenue Low COMMUNI CATI ON Most ar e male Low FUN High AGE High r at e in REGI ON 6 = Fr ankf ur t Clust er ing r esult : Business clust er

58 Most ar e f emale 10% of all user s High COMMUNI CATI ON Low r evenue High r at e in REGI ON 5 = Cologne High FUN Low AGE Clust er ing r esult : Fun clust er,) t he int er est in I NFORMATI ON is ver y low (near ly 0) $1' in COMMUNI CATI ON high (wit h at least an access rat e of 5) 7+(1 visit or will pr obably not buy (95.5%). Classif icat ion r esult

59 Sec uenc ia de c lic k s Ï6ÐÑ ÒÓÔÓÒÑ ÕÑ Ö ÐØ in 17.2% (of all t ransact ions) t he user goes t o GOURMET.ht ml ; he t hen sends t wo s out. Ï6ÐÑ ÒÓÔÓÒÑ ÕÑ Ö ÐØ in 56.9% (of all t r ansact ions) t he user goes f irst SPORTS.ht ml ; he t hen uses t he chat as a communicat ion medium; f inally, he f ocus his at t ent ion t o Fashion. Ï6ÐÑ ÒÓÔÓÒÑ ÕÑ Ö ÐØ I n 25.9% (of all t r ansact ions) t he user goes f ir st t o womens-f ashion.ht ml ; he t hen sends a post car d, and goes t o womens-f ashion.ht ml back again. Det ec c ión t em prana de m ora S(OSUREOHPD6HWUDWDGHLGHQWLILFDU DQWLFLSDGDPHQWH ORV FOLHQWHV FRQ PD\RUSRVLELOLGDGGHHQWUDUHQPRUD SDUD DQWLFLSDU ODV DFFLRQHV SUHYHQWLYDVGHFREUDQ]D\UHFXSHUR

60 Las soluc iones posibles S5HJODV SDUD LGHQWLILFDU D ORV VHJPHQWRV GH FOLHQWHV FRQ PD\RU SURSHQVLyQDPRUD S6FRULQJGHULHVJRGHPRURVLGDG Modelos aplic ables S3DUD ODV UHJODV iuero GH FODVLILFDFLyQ S3DUDHOVFRULQJPRGHORQHXURQDO

61 Arbol m uest ra 50/50 Morosos Mo ra 6 0 d ia s R e g ió n ,3 9 % d e p o b la c ió n N Y 1 Y N MO R A 6 0 VIP C U S TO ME R LATE F E E S P AID 3 0 D AYS Y N O VE R C R E D IT LIMIT C R E D IT S C O R E C U S TO ME R AG E C R E D IT LIMIT IN C O ME ME M B E R (MO N T H S ) # P U R CH AS E S / W E E K C AS H LIMIT

62 No Morosos Mo ra 6 0 dia s Re g ió n 0-2 6,8 1% de p obla ció n 0 Y N Y MO RA 60 LATE F E E S P AID 30 DAYS VIP CUS TOMER Y N OVE R CR E DIT LIMIT CUS TOME R AG E CR E DIT S COR E ME MBE R (MO NT HS ) INCO ME CAS H LIMIT C R E DIT LIMIT # P UR CHAS ES / W EEK Verific ac ión Scoring predicho N = NO SI Mora real El scoring que predice la red está netamente diferenciado para morosos y pagadores

63 Referenc ias 'DWD0LQLQJ7HFKQLTXHVIRU0DUNHWLQJ6DOHV DQG&XVWRPHU6XSSRUW0LFKDHO%HUU\*RUGRQ /LQRII:LOH\86$ 'DWD0LQLQJZLWK1HXUDO1HWZRUNV-RVHSK %LJXV0F*UDZ+LOO86$ 'DWD0LQLQJDKDQGVRQDSSURDFKIRUEXVLQHVV SURIHVVLRQDOV5REHUW*URWK3UHQWLFH+DOO 86$ 0DVWHULQJ'DWD0LQLQJ0LFKDHO%HUU\*RUGRQ /LQRII:LOH\86$ Referenc ias S'DWDSUHSDUDWLRQIRU'DWD0LQLQJ'RULDQ3\OH 0RUJDQ.DXIPDQQ3XEOLVKHUV,QF6DQ)UDQFLVFR 86$ S $QiOLVLV0XOWLYDULDQWH+DLU$QGHUVRQ7DWKDP %ODFN3UHQWLFH+DOO0DGULG S%XLOGLQJ'DWD0LQLQJDSSOLFDWLRQVIRU&50$ %HUVRQ66PLWK.7KHDUOLQJ0F*UDZ+LOO

64 Referenc ias,%0 Ù ZZZLEPFRPVRIWZDUHGDWDLPLQHUIRUGDWD Ù ZZZGPJRUJ Ù ZZZLEPFRPUHGERRNV 7KH'DWD0LQHZZZWKHGDWDPLQHFRP.''0LQHZZZNGQXJJHWVFRP FKE#FHQVXVFRPDU

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics.

Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Models of Natural Language In modeling English (or another natural language) we ignore meaning and even grammar. That is, we ignore semantics. Instead, we treat English as being the result of some random

More information

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct

H ig h L e v e l O v e r v iew. S te p h a n M a rt in. S e n io r S y s te m A rc h i te ct H ig h L e v e l O v e r v iew S te p h a n M a rt in S e n io r S y s te m A rc h i te ct OPEN XCHANGE Architecture Overview A ge nda D es ig n G o als A rc h i te ct u re O ve rv i ew S c a l a b ili

More information

First A S E M R e c to rs C o n f e re n c e : A sia E u ro p e H ig h e r E d u c a tio n L e a d e rsh ip D ia l o g u e Fre ie U n iv e rsitä t, B e rl in O c to b e r 2 7-2 9 2 0 0 8 G p A G e e a

More information

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik

T e s t e xp re s s i o n B o d y o f i f E xi t F i g u re 1 - F l o w c h art o f th e i f s tate m M u l ti S tate m s i n th e i f B o d y : L ik MQL4 COURSE By Coders guru w w w. f orex -t sd. c om -6- Loops & Decisions Part 2 ---------------------------- We l c o m e t o t h e s ix t h l e s s o n in m y c o u r s e a b o u t M Q L 4. I h o pe

More information

Campus Sustainability Assessment and Related Literature

Campus Sustainability Assessment and Related Literature Campus Sustainability Assessment and Related Literature An Annotated Bibliography and Resource Guide Andrew Nixon February 2002 Campus Sustainability Assessment Review Project Telephone: (616) 387-5626

More information

Unit 16 : Software Development Standards O b jec t ive T o p r o v id e a gu ide on ho w t o ac h iev e so f t wa r e p r o cess improvement through the use of software and systems engineering standards.

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips

ACE-1/onearm #show service-policy client-vips M A C E E x a m Basic Load Balancing Using O ne A r m M ode w it h S ou r ce N A T on t h e C isco A p p licat ion C ont r ol E ngine Goal Configure b a s ic l oa d b a l a nc ing (L a y er 3 ) w h ere

More information

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C

«С e n tra l- A s ia n E le c tric - P o w e r C o rp o ra tio n», JS C J o in t - s t o c k c o m p C E N T R A L - A S IA N E L E C T R IC P O W a n y E R C O R P O R A T IO N I n t e r n a l A u d i t P O L IC Y o f J o in t - S t o c k C o m p a n y C E N T R A L - A S

More information

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E-

SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- SCO TT G LEA SO N D EM O Z G EB R E- EG Z IA B H ER e d it o r s N ) LICA TIO N S A N D M ETH O D S t DVD N CLUDED C o n t e n Ls Pr e fa c e x v G l o b a l N a v i g a t i o n Sa t e llit e S y s t e

More information

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y

I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y I n la n d N a v ig a t io n a co n t r ib u t io n t o eco n o m y su st a i n a b i l i t y and KB rl iak s iol mi a, hme t a ro cp hm a5 a 2k p0r0o 9f i,e ls hv oa nr t ds eu rmv oedye l o nf dae cr

More information

Application Note: Cisco A S A - Ce r t if ica t e T o S S L V P N Con n e ct ion P r of il e Overview: T h i s a p p l i ca ti o n n o te e x p l a i n s h o w to co n f i g u r e th e A S A to a cco m

More information

W Regional Cooperation in the Field of A u tom otiv e E ngineering in S ty ria Dr. Peter Riedler 2 9.1 1.2 0 1 1 i e n GmbH Graz B u s ines s S trategy S ty ria 2 0 2 0 H is tory 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9

More information

SIV for VoiceXM 3.0: a n g u a g e a n d A p p l ica t ion D es ig n C on s id era t ion s Ken Rehor C i s c o S y s t em s, I nc. krehor@cisco.com March 05, 2009 G VoiceXM Application Architecture PSTN

More information

The Business Case for D om aink ey s I d ent ified M ail Andy Spillane V ic e P r es ident, Y ah o o! M February 13, 2006 ail 1 Fighting Spam & Email Abuse R eq uir es a M ulti-fac eted Appr o ac h DomainKeys

More information

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r

Major content M a j o r c h a r a c t e r i s t i c s o f H i g h e r E d u c a t i o n ( H E ) s y s t e m s i n A s i a a n d E u r o p e M a j o r F i rst A S E M R ec t ors C on feren c e F rei e U n i v ersi t a t B erl i n, G erm a n y, 2 7 2 9 O c t ob er 2 0 0 8 The Development of Higher Education SS yy ss tems in Europe and AA ss ia: Similarities

More information

UNDERSTANDING FLOW PROCESSING WITHIN THE CISCO ACE M ODULE Application de liv e r y pr odu cts can distr ib u te tr af f ic to applications and w e b se r v ice s u sing v ar y ing le v e ls of application

More information

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F.

B I N G O B I N G O. Hf Cd Na Nb Lr. I Fl Fr Mo Si. Ho Bi Ce Eu Ac. Md Co P Pa Tc. Uut Rh K N. Sb At Md H. Bh Cm H Bi Es. Mo Uus Lu P F. Hf Cd Na Nb Lr Ho Bi Ce u Ac I Fl Fr Mo i Md Co P Pa Tc Uut Rh K N Dy Cl N Am b At Md H Y Bh Cm H Bi s Mo Uus Lu P F Cu Ar Ag Mg K Thomas Jefferson National Accelerator Facility - Office of cience ducation

More information

Workload Management Services. Data Management Services. Networking. Information Service. Fabric Management

Workload Management Services. Data Management Services. Networking. Information Service. Fabric Management The EU D a t a G r i d D a t a M a n a g em en t (EDG release 1.4.x) T h e Eu ro p ean Dat agri d P ro j ec t T eam http://www.e u - d a ta g r i d.o r g DataGrid is a p ro j e c t f u n de d b y th e

More information

Electron Configuration Activity

Electron Configuration Activity Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table. Materials Paper copy of the periodic table colored pencils or markers

More information

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a

T h e m i n i m u m r eq u i r em en t s a r e essen t i a l t o st a r t a b a si c w o r k o n y o u r w eb ser v er. As technology is r a p id ly a Windows XP with Service Pack 2 Installation Guide T h i s set u p g u i d e w i l l g u i d e y o u t h r o u g h t h e st ep s r eq u i r ed t o i n st a l l W i n d o w s X P ser v i c e p a c k 2 o

More information

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y

Outline Presentation Why S c i r u s S c i r u s V a l u e C ha i n A d d e d v a l u e f o r E S a n d s c i e n t i f i c c o m m u n i t y Searching the Scientific Web: s & T d s m m u Sciru he ad ed benefits fo r the cientific co nity Femke Markus S r. P ro d uc t Man ag er S c i rus 1 8 O c t o b er 2 0 0 2, C E R N, G en ev a Outline Presentation

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk

Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Overview of Spellings on www.spellzoo.co.uk Year 1 Set 1: CVC words Set 2: CVC and CCVC words Set 3: CVC, CCVC and CCVCC words Set 4: Words containing 'ch', 'sh', 'th' and 'wh' Set 5: Words ending in 'll',

More information

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form)

PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) PERIODIC TABLES: I. Directory, II. Traditional, III. Vertical, IV. Toxicity (LD 50 values), V. Native (elemental form) Site developed by Steve Murov, Professor Emeritus of Chemistry, Modesto Junior College,

More information

PRIMER TESTIMONIO. -F o l i o n ú m e r o 1 2 0. ḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋḋ ESC RITU RA NU MERO TREINTA.- E n l a c i u d a d d e B u e n os A i r e s, c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c

More information

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a

T h is do c u m e nt r e f e r s to F a st E th e r C h a nne l, G ig a b it E th e r C h a nne l, p o r t c h a nne l a nd p o r t g r o u p w ith a Understanding L ay er 3 Eth erch annel S u p p o rt o n th e Cisc o I ntegrated S erv ic es R o u ter T h e p u r p o se o f th is do c u m e nt is to e x p l a in C isc o Inte g r a te d S e r v ic e

More information

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE

7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE 7' RICOCHET SHUFFLEBOARD TABLE ASSEM BLYL INSTRUCTIONS NG1201 THANK Y OU! Th a n k yo u f o r p u r ch a si n g t h i s p r o d u ct. We w o r k a r o u n d t h e cl o ck a n d a r o u n d t h e g l o

More information

G S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e u ي a d e l L a b o r a t o r i o d e D e m o s t r a c i n R ل p i d a V e r s i n d e l S e r v i c i o C i s c o S m a r t C a r e : 1 4 ع l t i m a A c

More information

SCHOOL PESTICIDE SAFETY AN D IN TEG R ATED PEST M AN AG EM EN T Statutes put into law by the Louisiana Department of Agriculture & Forestry to ensure the safety and well-being of children and school personnel

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

G ri d m on i tori n g w i th N A G I O S (*) (*) Work in collaboration with P. Lo Re, G. S av a and G. T ortone WP3-I CHEP 2000, N F N 10.02.2000 M e e t i n g, N a p l e s, 29.1 1.20 0 2 R o b e r 1

More information

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA

South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA South Salem Stop MBTA Commuter Rail Station Salem, MA Conceptual Design Presentation Public Meeting March 22, 2016 New MBTA Commuter Rail Stop in South Salem Study Area M OF F A TT RD MON R O E GR I S

More information

CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING

CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING CUSTOMER INFORMATION SECURITY AWARENESS TRAINING IN T RO DUCT ION T h i s c o u r s e i s d e s i g n e d to p r o v i d e yo u w i t h t h e k n o w l e d g e to p r o t e c t y o u r p e r s o n a l

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

Electronic Stability & Periodic Table

Electronic Stability & Periodic Table Electronic Stability & Periodic Table Things at higher energy are less stable!! All living things are dependent on their ability to acquire energy from unstable things! The compounds in the food you eat

More information

Collaboration in Public H e alth be tw e e n U niv e rs ity of H e id e lbe rg and U niv e rs ity of D ar e s S alaam How t h e c oop e r a t i on e m e r g e d Informal c ont ac t s from e arly 1 9

More information

Origami ASSEMBLY INSTRUCTIONS SUPPLIED MATERIAL

Origami ASSEMBLY INSTRUCTIONS SUPPLIED MATERIAL - HOLES F OR THE WALL PLUGS. - AG UJEROS PARA LOS T ACO S DE FIJACIÓN. - LÖCHER F ÜR DIE DÜBEL. ORIGAMI REF.: 4500 - Use this template t o instal the lamp followind all st ep s d escribed in th e Installation

More information

Bonn Declaration on Regional Cooperation in Quality Assurance in Higher Education Adopted on 20 June 2007 during the Conference Enhancing Quality Across Borders R egional Cooperation in Quality Assurance

More information

IntИg r a ti o n d e s s o l u ti o ns IB M e t C i s c o : C o l l a b o r a ti o n e t C o m m u ni c a ti o ns U ni f i Иe s ( U C 2 ) Mathieu in tr at Sales Business ev elop ent anag er om unic at

More information

New words to remember

New words to remember Finanza Toolbox Materials Credit Cards, Debit Cards and ATM Cards New words to remember charging minimum payment credit limit interest PIN check register What is a Credit Card? A credit card is a thin

More information

IronPort Gateway Security Products The Leader in Communication Security Reiner Baumann IronPort Systems The Principles of Industry Leadership A n a l y s t L e a d e r s h i p R e c o g n i z e d a s t

More information

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l

R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l R e t r o f i t o f t C i r u n i s g e C o n t r o l VB Sprinter D e s c r i p t i o n T h i s r e t r o f i t c o n s i s t s o f i n s t a l l i n g a c r u i s e c o n t r o l s wi t c h k i t i n

More information

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage

Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage Using Predictive Modeling to Reduce Claims Losses in Auto Physical Damage CAS Loss Reserve Seminar 23 Session 3 Private Passenger Automobile Insurance Frank Cacchione Carlos Ariza September 8, 23 Today

More information

Manejo Basico del Servidor de Aplicaciones WebSphere Application Server 6.0

Manejo Basico del Servidor de Aplicaciones WebSphere Application Server 6.0 Manejo Basico del Servidor de Aplicaciones WebSphere Application Server 6.0 Ing. Juan Alfonso Salvia Arquitecto de Aplicaciones IBM Uruguay Slide 2 of 45 Slide 3 of 45 Instalacion Basica del Server La

More information

3 k t h R e m e A c c e s s b t t t V T T c h t h p V T. Cl ic e ot rad io ut on nex o PN unnel yp e and oose e ap rop riat e PN unnel Int erfac e. 4.

3 k t h R e m e A c c e s s b t t t V T T c h t h p V T. Cl ic e ot rad io ut on nex o PN unnel yp e and oose e ap rop riat e PN unnel Int erfac e. 4. C i s c o P r o f i l e C o n t a c t s & F e e d b a c k H e l p Cisc o SM B Sup p ort Assist ant Configure ASA/PIX as Easy VPN Server or Client H om e > W ork W it h M y Sec urit y D ev ic es > Cisc

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner

i n g S e c u r it y 3 1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his å ] í d : L : g u id e Scanned by CamScanner í d : r ' " B o m m 1 E x p e r i e n c e L : i i n g S e c u r it y. 1-1B# ; u r w e b a p p li c a tio n s f r o m ha c ke r s w ith t his g u id e å ] - ew i c h P e t e r M u la e n PACKT ' TAÞ$Æo

More information

Sales Management Main Features

Sales Management Main Features Sales Management Main Features Optional Subject (4 th Businesss Administration) Second Semester 4,5 ECTS Language: English Professor: Noelia Sánchez Casado e-mail: noelia.sanchez@upct.es Objectives Description

More information

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB Combinación de bandas óptima para la discriminación de sabanas colombianas, usando imagen Landsat ETM+ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB O p t i m a l L a n d s a t E T M + b a n d 's c o m b i n a t i o n f o

More information

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 -

w ith In fla m m a to r y B o w e l D ise a se. G a s tro in te s tin a l C lin ic, 2-8 -2, K a s h iw a z a, A g e o C ity, S a ita m a 3 6 2 - E ffic a c y o f S e le c tiv e M y e lo id L in e a g e L e u c o c y te D e p le tio n in P y o d e r m a G a n g re n o su m a n d P so r ia sis A sso c ia te d w ith In fla m m a to r y B o w e l D

More information

Lewis dot structures for molecules

Lewis dot structures for molecules 1 Lewis dot structures for molecules In the dot structure of a molecule, - SHARED valence electrons are shown with dashes - one per pair. - UNSHARED valence electrons ("lone pairs") are represented by

More information

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011

CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!

More information

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam:

AUS-e-TUTE. Periodic Table Lessons and Activities. ausetute.com.au. Definition of Terms used in this publication: Crossword: Drill: Exam: 2012 AUS-e-TUTE Periodic Table Lessons and Activities Definition of Terms used in this publication: requires students to find and enter information, Interactive Learning Activity: then guides them through

More information

Ma teria ls to fix p osters to the b oa rd s will b e p rovid ed b y the organization at the Conference site.

Ma teria ls to fix p osters to the b oa rd s will b e p rovid ed b y the organization at the Conference site. Dear Participant, We would like to welc ome you to the 2nd International Conference on Biodegradable Polymers and Sustainable Composites (BIOPOL-2009) a nd wish you a pleasant stay in our city. Below you

More information

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB

PSTN. Gateway. Switch. Supervisor PC. Ethernet LAN. IPCC Express SERVER. CallManager. IP Phone. IP Phone. Cust- DB M IPCC EXPRESS Product Solution (IPCC - IP Co n t a c t Ce n t e r ) E i n f ü h r u n g Ü b e r h u nd e r t M il l io ne n N u t ze r - P r o g no s e n zu f o l g e w e r d e n e s in d ie s e m J ah

More information

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers

Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet - Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of

More information

ACE-1/routed #show sticky database static. ACE-1/routed #show service-policy client-vips. ACE-1/routed #show service-policy client-vips detail

ACE-1/routed #show sticky database static. ACE-1/routed #show service-policy client-vips. ACE-1/routed #show service-policy client-vips detail W M A C E E x a m Using C o o k ie L e a r ning f o r S e ssio n P e r sist e nc e o n t h e C isc o A p p l ic a t io n C o nt r o l E ngine Goal Configure b a sic l oa d b a l a nc ing w it h c ook ie

More information

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1

Understanding, Modelling and Improving the Software Process. Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process Improvement Understanding, Modelling and Improving the Software Process Ian Sommerville 1995 Software Engineering, 5th edition. Chapter 31 Slide 1 Process improvement Understanding existing processes

More information

Device I n s t r u m en t a t io n E x a m p l es : I P S L A s & N et F l o w Presented by Emmanuel Tychon Techni cal M ark eti ng Eng i neer TU D resden, J anuary 1 7 th 2 0 0 7 1. C is co I O S I P

More information

2005/05/20 S A C S I S 2005 1 2005/05/20 S A C S I S 2005 4 ID ID A A ID Id P ID ID B B C C ID ID Id P ID A B ID IdP ID IdP ID ID ID A ID A ID Id P B ID B ID L A L A ID A B I D C ID OASIS: Or g a

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable.

Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable. Thuraya XT-LITE Simple. Reliable. Affordable. www.thuraya.com Follow us on /thurayatelecom Stayi n g c on n ec ted has n ever b een thi s eas y. In trodu c i n g T hu raya X T -LIT E, the wo r l d s be

More information

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table;

Secondary Support Pack. be introduced to some of the different elements within the periodic table; Secondary Support Pack INTRODUCTION The periodic table of the elements is central to chemistry as we know it today and the study of it is a key part of every student s chemical education. By playing the

More information

Enterprise Data Center A c h itec tu re Consorzio Operativo Gruppo MPS Case S t u d y : P r o g et t o D i sast er R ec o v er y Milano, 7 Febbraio 2006 1 Il G r u p p o M P S L a B a n c a M o n t e d

More information

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r.

T c k D E GR EN S. R a p p o r t M o d u le Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r BJB 06 013-0009 0 M /V. ja a r. D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M Aa n g e m a a k t o p 19 /09 /2007 o m 09 :29 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06 013-0009 0 V o o r z ie n in g N ie u w la

More information

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8

B a rn e y W a r f. U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 U r b a n S tu d ie s, V o l. 3 2, N o. 2, 1 9 9 5 3 6 1 ±3 7 8 T e le c o m m u n ic a t io n s a n d th e C h a n g in g G e o g r a p h ie s o f K n o w le d g e T r a n s m is s io n in th e L a te

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D.

AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981. P. A. V a le s, Ph.D. AN EVALUATION OF SHORT TERM TREATMENT PROGRAM FOR PERSONS DRIVING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL 1978-1981 P. A. V a le s, Ph.D. SYNOPSIS Two in d ep en d en t tre a tm e n t g ro u p s, p a r t ic ip

More information

III Bienal de Autismo Página 1 / 43

III Bienal de Autismo Página 1 / 43 III Bienal de Autismo Página 1 / 43 A Direcção da APPDA N ort e dá -v os as B oas V in das à I I I B ien al de Au t is m q u e es t a corres p on da à s v os s as ex p ect at iv as com o t em a em deb

More information

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units!

All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! CHEM 10113, Quiz 2 September 7, 2011 Name (please print) All answers must use the correct number of significant figures, and must show units! IA Periodic Table of the Elements VIIIA (1) (18) 1 2 1 H IIA

More information

D The Joint Master of Science eg ree C ou rse in V eterinary P u b l ic H eal th ( MScVPH), F U -C MU Dr. L e rt ra k S ri k i t j a k a rn R e g i o n a l C e n t re f o r V e t e ri n a ry P u b l i

More information

O s OAM Requirements for 40/100 GE Eth ernet AI S? Gary Nicholl C is co S ys t e m I E E E 8 0 2. 3 b a T as k F orce M arch 1 8, 2 0 0 8 rlan d o, F L 1 O O O O Background E t h e r n e t i s r a p i

More information

AP SPANISH LANGUAGE 2011 PRESENTATIONAL WRITING SCORING GUIDELINES

AP SPANISH LANGUAGE 2011 PRESENTATIONAL WRITING SCORING GUIDELINES AP SPANISH LANGUAGE 2011 PRESENTATIONAL WRITING SCORING GUIDELINES SCORE DESCRIPTION TASK COMPLETION TOPIC DEVELOPMENT LANGUAGE USE 5 Demonstrates excellence 4 Demonstrates command 3 Demonstrates competence

More information

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20

The Periodic Table of the Elements. The Periodic Table of the Elements QUIZ THURSDAY Oct 20 The Periodic Table of the Elements 1 18 1 2 H 2 13 14 15 16 17 He 1.0079 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.01218 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12 13 14 15 16 17 18 Na

More information

W Cisco Kompetanse eek end 2 0 0 8 SMB = Store Mu ll ii gg hh eter! Nina Gullerud ng ulleru@ c is c o. c o m 1 Vår E n t e r p r i s e e r f a r i n g... 2 S m å o g M e llo m s t o r e B e d r i f t e

More information

Topic 3 Periodic Trends

Topic 3 Periodic Trends Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man

More information

Copyright 2016-123TeachMe.com 4ea67 1

Copyright 2016-123TeachMe.com 4ea67 1 Sentence Match Quiz for Category: hacer_make_do_1 1) Nosotros hacemos todo lo posible para proporcionar un buen servicio. - A: We do our best to provide good service. - B: These chores are done each time.

More information

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for "n"!

ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) # of electrons in the subshell. valence electrons Valence electrons have the largest value for n! 179 ELECTRON CONFIGURATION (SHORT FORM) - We can represent the electron configuration without drawing a diagram or writing down pages of quantum numbers every time. We write the "electron configuration".

More information

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016

Are We There Yet? IPv6 as Related to GDP per Capita Alain Durand, October 26 th 2016 Are We There Yet? as Related to Alain Durand, October 26 th 2016 Quesons for this Study: I. Where are we across the globe with adoption? a. Is deployed uniformly? b. Is there a rich country/poor country

More information

Canta, canta, canta. "Do" - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J.

Canta, canta, canta. Do - Female Voice Level II. œ Œ. œ J œ œ. j œ œ œ # # j œ. . j œ. œ. > œ. œ. œ. œ. > j œ. j > œ. œ. > Û Û J. for Southwestern ollege Mariachis anta, canta, canta "Do" - emale Voice ose lfredo imenez arr eff Nevin Vln 1 Ranchera Polkeada q» º pizz arco Vln pizz arco Tpt 1 Tpt rm ao eff Nevin, 001 Vln 1 1 Vln Tpt

More information

The Periodic Table and Periodic Law

The Periodic Table and Periodic Law The Periodic Table and Periodic Law Section 6.1 Development of the Modern Periodic Table In your textbook, reads about the history of the periodic table s development. Use each of the terms below just

More information

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z

E S T A D O D O C E A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C R U Z C Â M A R A M U N I C I P A L D E C R U Z C O N C U R S O P Ú B L I C O E D I T A L N º 0 0 1 / 2 0 1 2 D i s p õ e s o b r e C o n c u r s o P ú b l i c o p a r a p r o v i m e n t o c a r g o s e v a g a s d a P r e f e i t u r a M u n i c i

More information

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP

Beverlin Allen, PhD, RN, MSN, ARNP Pressure Ulcers & Nutritional Deficits in Elderly Long-Term Care Patients: Effects of a Comprehensive Nutritional Protocol on Pressure Ulcer Healing, Length of Hospital Stay & Health Care Charges Beverlin

More information

LISTENING REVOLUTION THE. 3rd 6th Grades

LISTENING REVOLUTION THE. 3rd 6th Grades THE LISTENING REVLUTIN TECHNLGY, MUSIC AND YU 3rd 6th Grades Lesson 4 ye bjective Students will learn the song ye by James Papoulis and prepare to sing it together at the BP concert. This piece includes

More information

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

<?xml version=1.0 encoding=utf-8?> <soapenv:envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ Applicazioni Java W S con Ax is sistema di tr ac c iab il ità ag r o al imen tar e Ing. Mario G.C.A. Cimino M.G.C.A.Cimino, Applicazioni Java-W S con Ax is, D ipar t ime nt o d i I ng e g ne r ia d e ll

More information

r t ho do x ia Ra d io

r t ho do x ia Ra d io 2008 Buying Guide r t ho d ox ia Ra d io r t ho do x ia Ra d io Sub-De acon, Kar im El-Far Phone : (70 7) 66 4-989 2 ht tp ://www.k elf ar.n et /ort ho do xiar adi o Em ai l: ort hodo xia rad io@k e lfar.net

More information

Professional Indemnity Claim Form

Professional Indemnity Claim Form Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. ABN 80 000 438 291 Managing Agent in Australia: Tokio Marine Management (Australasia) Pty. Ltd. ABN 69 001 488 455 Level 31, 9 Castlereagh Street, Sydney

More information

Positioning 40 and 100 GbE in data center inter-sw itch l ink ap p l ications and 40GbE PM D recom m endations Adam Carter, Cisco Al essan dro B arb ieri, Cisco 1 m Data Center inter-s w itc h l ink ap

More information

Health First Medicare Plans Dental Directory

Health First Medicare Plans Dental Directory Consultorios dentales de la red DeltaCare USA Health First Medicare Plans Dental Directory for Classic (HMO-POS) and Employer Group Plans About our Dental Network The Classic (HMO-POS) and Employer Group

More information

proxy cert request dn, cert, Pkey, VOMS cred. (short lifetime) certificate: dn, ca, Pkey mod_ssl pre-process: parameters->

proxy cert request dn, cert, Pkey, VOMS cred. (short lifetime) certificate: dn, ca, Pkey mod_ssl pre-process: parameters-> Overview of the New S ec u rity M od el WP6 Meeting V I D t G R I D C o nf er enc e B r c el o ne, 1 2-1 5 M y 2 0 0 3 Overview focus is on VOMS C A d e t il s r e in D 7. 6 Se cur it y D e sig n proxy

More information

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis.

Blocks on the periodic table. Atomic weight: This is either a decimal number or a number in parenthesis. 68 Blocks on the periodic table 11 Sodium 22.99 Atomic number: This is always a whole number. The periodic table is arranged by atomic number! Element symbol: A one or two letter abbreviation for the name

More information

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o

d e f i n i c j i p o s t a w y, z w i z a n e j e s t t o m. i n. z t y m, i p o jі c i e t o P o s t a w y s p o і e c z e t s t w a w o b e c o s у b n i e p e і n o s p r a w n y c h z e s z c z e g у l n y m u w z g lb d n i e n i e m o s у b z z e s p o і e m D o w n a T h e a t t i t uodf

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

CORSO AVANZATO DI NEGOZIAZIONE Un laboratorio intensivo per lo sviluppo e la pratic a d elle c apac ità neg oz iali Scotwork Italia S.r.l. C op y rig h t 2 0 0 6 1 O I m p l t l t z o l N o z n n l h l

More information

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics).

Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Thermodynamics explores the connection between energy and the EXTENT of a reaction but does not give information about reaction rates (Kinetics). Rates of chemical reactions are controlled by activation

More information

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m

B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g S y s te m Symposium on Public Transportation in Indian Cities with Special focus on Bus Rapid Transit (BRT) System New Delhi 20-21 Jan 2010 B R T S y s te m in S e o u l a n d In te g r a te d e -T ic k e tin g

More information

INTELIGENCIA DE NEGOCIO CON SQL SERVER

INTELIGENCIA DE NEGOCIO CON SQL SERVER INTELIGENCIA DE NEGOCIO CON SQL SERVER Este curso de Microsoft e-learning está orientado a preparar a los alumnos en el desarrollo de soluciones de Business Intelligence con SQL Server. El curso consta

More information