สร ปรายงานการจ ดก จกรรมว ชาการส ญจร ระหว างว นท 26, 30 เมษายน และ 6 พฤษภาคม

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปรายงานการจ ดก จกรรมว ชาการส ญจร ระหว างว นท 26, 30 เมษายน และ 6 พฤษภาคม 2557 --------------------------------------------"

Transcription

1 สร ปรายงานการจ ดก จกรรมว ชาการส ญจร ระหว างว นท 26, 30 เมษายน และ 6 พฤษภาคม การจ ดก จกรรมว ชาการส ญจร รองศาสตราจารย ดร.จ ไรร ตน ดวงเด อน รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ ได นาเสนอว า ฝ ายว ชาการได ดาเน นการจ ดก จกรรม ว ชาการส ญจร และกาหนดว นส ญจรในแต ละคณะ ด งน - ว นท 26 เมษายน 2557 กาหนดว นส ญจร ของคณะศ ลปะศาสตร และคณะบร หารธ รก จ - ว นท 30 เมษายน 2557 กาหนดว นส ญจร ของคณะร ฐประศาสนศาสตร และสาน กสาม ญศ กษา - ว นท 6 พฤษภาคม 2557 กาหนดว นส ญจร ของคณะบ ญช และคณะเทคโนโลย ว ตถ ประสงค ของการจ ดก จกรรมว ชาการส ญจร 1. หาร อแนวทางการปฏ บ ต งานของคณะ/สาขาว ชา 2. หาร อก จกรรมในช วงป ดเทอม 2/2556 และเตร ยมความพร อมในการเป ดเร ยนภาค 1/ เป นการสร างว ฒนธรรมองค กรในการทางานร วมก น นอกจากน น เพ อเป นการต ดตามผลการดาเน นงาน ตามภารก จหล กของสถาบ นอ ดมศ กษา เพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค ของว ทยาล ย ประเด นการหาร อ มาตรฐานการดาเน นการตามภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษา ประกอบด วย ด านการผล ตบ ณฑ ต ด านการว จ ย ด านการบร การทางว ชาการแก ส งคม และด านการทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม โดยอาจารย ม ภาระงานหล ก 5 ด าน ได แก งานการเร ยนการสอน งานว จ ย งานบร การทางว ชาการ งานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม และงานพ ฒนาน กศ กษา และม ประเด นการหาร อเก ยวก บงานว ชาการ 3 ด าน ได แก 1. ด านว ชาการ (การเร ยนการสอน) ได แก 1.1 งานหล กส ตร 1.2 งานการเร ยนการสอน 1.3 งานว ดและประเม นผล 1.4 งานทะเบ ยนและประมวลผล 2. ด านว จ ยและพ ฒนา 3. ด านการประก นค ณภาพ ขอบเขตงานท ร บผ ดชอบของแต ละส วนงาน งานหล กส ตร ดร.พลกฤช ต นต ญาน ก ล นาเสนอ งานหล กส ตรได จ ดทาแบบตรวจสอบรายการภาะงานเก ยวก บ หล กส ตร (ว าม สถานะดาเน นการแล ว ย งไม ได ดาเน นการหร อกาล งดาเน นการ) โดยให แต ละสาขาว ชาตรวจสอบ ข อม ลของแต ละหล กส ตร เพ อให ท นตามกาหนดเวลาและเป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา ซ ง อาจารย ผ สอนท กคน/ห วหน าสาขาว ชาต องดาเน นการท งหมดจานวน 12 ข อ ด งน 1. มคอ.3 ท กรายว ชาท เป ดสอนในภาคการศ กษา 1/ มคอ.5 ท กรายว ชาท เป ดสอนในภาคการศ กษา 1/2556 1

2 3. มคอ.3 ท กรายว ชาท เป ดสอนในภาคการศ กษา 2/ มคอ.5 ท กรายว ชาท เป ดสอนในภาคการศ กษา 2/ มคอ.7 ของแต ละหล กส ตร ประจาป การศ กษา ม การพ ฒนาหร อปร บปร งการจ ดการเ ร ยนการสอน ตามผลการประเม นการสอนท ก รายว ชา 7. การปร บปร งหล กส ตรเล กน อยเพ อให หล กส ตรเป นป จจ บ น อาท อาจารย ประจาหล กส ตร 8. การปร บปร งหล กส ตร เม อใช หล กส ตรครบ 4 ป 9. การจ ดทารายงานผลการประก นค ณภาพหล กส ตรเพ อขอร บรองมาตรฐานหล กส ตร TQR เม อใช หล กส ตรครบ 2 ป 10. เท ยบโอนรายว ชาจากผลการเร ยนของน กศ กษารห ส อาจารย ท กคนจะต องได ร บการพ ฒนาทางว ชาการ/ว ชาช พอย างน อยป ละ 1 คร ง 12. การประเม นความพ งพอใจของน กศ กษาป ส ดท าย/บ ณฑ ต ท ม ต อค ณภาพหล กส ตร ด งน นขอให คณะ/สาขาว ชา ดาเน นการและส งข อม ลมาท งานหล กส ตร ฝ ายว ชาการโดยด วน งานการเร ยนการสอน อาจารย ปราณ ช น น นาเสนอ งานการเร ยนการสอนม ขอบเขตงานท ต องร บผ ดชอบอย 5 เร อง ด งน 1. การจ ดตารางการเร ยนการสอน 2. การจ ดตารางสอบ 3. การจ ดทาค าตอบแทน 4. การใช ตารางเร ยนตารางสอนตามท กาหนด 5. การใช ห องเร ยน อาคาร สถานท โดยห วหน าสาขาว ชาต องจ ดส งแผนการเร ยนล วงหน าเพ อดาเน นการจ ดตารางเร ยน และ คณาจารย ท กท านควรดาเน นการเร ยนการสอนตามตารางท กาหนด หากม ป ญหาเร องว น /เวลา/ห องเร ยนให ประสานด วน และหากไม เข าสอนหร อเปล ยนว นสอนชดเชยต องแจ งเพ อให ข อม ล ตรงก น และให ถ อเป นแนว ปฏ บ ต ท กภาคการศ กษา งานทะเบ ยนและประมวลผล อาจารย ส มาตรา ศ ภขจร วน ช นาเสนอ งานทะเบ ยนและประมวลผลร บผ ดชอบบร หารจ ดการด าน การให บร การ และเป นฐานข อม ล โดยหน าท หล กของงานทะเบ ยนและประมวลผล ม ด งน 1. ห วหน างานทะเบ ยนและประ มวลผล ร บผ ดชอบงานด านการให บร การเพ อให เก ดค ณภาพส งส ด แก ผ มาต ดต อร บบร การ และปฏ บ ต งานตามนโยบายของว ทยาล ยให บรรล เป าหมายท กาหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพ รวมถ งปฏ บ ต งานตามท ได ร บมอบหมายจากว ทยาล ยหร อผ บ งค บบ ญชา ซ งเป นงานท ร บผ ดชอบ เฉพาะเพ อให บรรล ตามเป าหมายท วางไว นอกจากน งานท ร บผ ดชอบหล กได แก วางแผนการร บสม ครน กศ กษา ใหม ด แลควบค มงานระเบ ยนการศ กษาของน กศ กษา งานประมวลผลการสอบให กรรมการว ชาการลงนาม เอกสารทางการศ กษาของน กศ กษา ด แลควบค มงานลงทะเบ ยนเร ยนท งหมด ด แลควบค มและพ ฒ นาระบบการ ให บร การงานทะเบ ยน และรองร บงานประก นค ณภาพของฝ ายว ชาการ 2. งานทะเบ ยนระด บปร ญญาตร - งานทะเบ ยนประว ต ผ ประสานงานค อ ค ณพ นธ ธ รา เจ ยมโฆษ ต ร บผ ดชอบออกรห ส น กศ กษา บ นท กร น /กล มน กศ กษา พ มพ ประว ต น กศ กษา ตรวจหล กฐานการศ กษา 2

3 ตรวจสอบว ฒ การศ กษา บ นท กข อม ลบ คลากรลงระบบงานทะเบ ยน เปล ยนสถานะ น กศ กษา สร ปสถ ต น กศ กษา ทาบ ตรประจาต วน กศ กษา จ ดทาหน งส อร บรองการศ กษา จ ดส งข อม ลน กศ กษาให หน วยงานภายนอกตามหน งส อท ร องขอ - งานลงทะเบ ยนเร ยน ผ ประสานงานค อ ค ณส ภาภรณ ช นสาราญ ร บผ ดชอ บบ นท ก โครงสร างหล กส ตรรายว ชาลงระบบ บ นท กปฏ ท นการศ กษา บ นท กราย ช ออาจารย ท ปร กษาลงระบบงานทะเบ ยน ลงทะเบ ยนว ชาเร ยน เพ ม/ถอน รายว ชาเร ยน ตรวจสอบผล การลงทะเบ ยน จ ดพ มพ ใบแจ งยอดการชาระ - งานประมวลผลการเร ยน ผ ประสานงาน ค อ อาจารย ส มาตรา ศ ภขจรวน ช ร บผ ดชอบ ตรวจสอบ บ นท กผลการเร ยนลงระบบ ประมวลผลการเร ยน บ นท กผลการเร ยนเท ยบ โอน จ ดพ มพ ร บรองค ณว ฒ และ Transcript ตรวจสอบน กศ กษาจบหล กส ตร จ ดทา รายช อผ สาเร จการศ กษา - งานบร การ ผ ประสานงานค อ บ คลากรในงานทะเบ ยนและประมวลผลท กคน ม หน าท เก ยวก บการร บคาร องขอ Transcript/หน งส อร บรอง/บ ตรประจาต วน กศ กษา การร บคา ร องท วไป การร บคาร องขอลาออก /ลาพ กการศ กษา การร บคาร องขอลงทะเบ ยน การ ร บคาร องขอลงทะเบ ยน /เพ มเต มรายว ชา /เพ กถอนรายว ชา การร บคาร องเปล ยนช อ- นามสก ล/แจ งย ายท อย ผ ปกครอง การร บคาร องขอข นทะเบ ยนบ ณฑ ต การร บคาร องขอ แจ งจบการศ กษา สาหร บผ ท คาดว าจะสาเร จการศ กษา ตลอดจนประสานงานและ ดาเน นงานในการจ ดส งใบคาร องประเภทต างๆ ให ก บหน วยงานท เก ยวข องในส วนของ งานทะเบ ยนฯ 3. งานทะเบ ยนระด บปร ญญาโท ผ ประสานงานค อ ค ณณ ฐกานต เห ลาแก ว ค ณว นเพ ญ หาระโคตร ค ณกานดา โคสารค ณ ม หน าท ปฏ บ ต งานระบบทะเบ ยนระด บปร ญญาโทและประสานงานท เก ยวข องก บ สาน กงานบ ณฑ ตว ทยาล ย การต ดตามงานก บคณะ/สาขาว ชา กาหนดภายในเด อนพฤษภาคม งานทะเบ ยนประว ต ระด บปร ญญาตร - ตรวจสอบน กศ กษาท ย งไม ม บ ตรประจาต วน กศ กษา ต ดต อห องทาบ ตรน กศ กษา - ต ดตามว ฒ การศ กษาของน กศ กษาท เข าภาค 2/ ตรวจสอบรายช อน กศ กษาท ไม มาเร ยนต งแต ภาคการศ กษาท 1/2556 เพ อเสนอขอต ด รายช อพ นสภาพ 2. งานลงทะเบ ยนรายว ชาเร ยนระด บปร ญญาตร - ตรวจสอบรายช อน กศ กษาเก าท ย งไม ลงทะเบ ยนเร ยนหร อลงทะเบ ยนเร ยนไม ครบรายว ชา - เตร ยมส งแผนการเร ยนของน กศ กษาใหม ภาค 1/2557 (เป ดรายว ชาและลงทะเบ ยนเร ยน) - จ ดเตร ยมแผนการเร ยนรายว ชาสาหร บน กศ กษาเก าลงทะเบ ยนภาค 1/ งานประมวลผลระด บปร ญญาตร - ต ดตามผลการเร ยน /การเท ยบโอนรายว ชาเร ยน /การสอบว ดความร เพ อเท ยบโอนหน วย ก ตของน กศ กษาระด บปร ญญาตร - ตรวจสอบผลการเร ยนของน กศ กษาท คาดว าจบการศ กษาป 2556 พร อมต ดตามคาร องขอจบ งานทะเบ ยนขอความอน เคราะห คณบด /ห วหน าสาขาว ชา/อาจารย ท ปร กษาท เก ยวข องด แลน กศ กษาใน แต ละช นป ตรวจสอบข อม ลการลงทะเบ ยนเร ยนของน กศ กษา รวมท งการเท ยบโอน การสอบเท ยบความร และ การสาเร จการศ กษา หากม ป ญหาให ประสานก บเจ าหน าท งานทะเบ ยนท ร บผ ด ชอบได ท กคน เพ อดาเน นการให ถ กต องตามข นตอนและระเบ ยบ/ข อบ งค บของว ทยาล ย และเพ อประโยชน ของน กศ กษา 3

4 งานว ดและประเม นผล อาจารย ป ญญา จ นดาน ล นาเสนอ งานว ดและประเม นผลม ขอบเขตงานท ร บผ ดชอบ 3 เร อง ได แก 1. การปฏ บ ต ของคณะ/สาขาให ย ดตามค ม อ ด งน - ค ม อการว ดและประเม นผล - ค ม อการเท ยบโอนและการว ดผล 2. การปฏ บ ต การแก F และแก I - การแก F น กศ กษาต องลงทะเบ ยนสอบแก ต วและชาระค าธรรมเน ยม - การแก I ต องทาให แล วเสร จภายในเวลาท กาหนด 3. การเท ยบโอนให เป นไปตามค ณสมบ ต ของผ ท จะเท ยบโอน ด งน - น กศ กษาท สาเร จระด บ ปวส.สามารถเท ยบโอนในรายว ชาท กาหนดส วนว ชาท เท ยบโอนไม ได ให ใช ว ธ ทดสอบว ดความร แทน (ถ าสอบไม ได ต องลงทะเบ ยน เร ยน) - การเท ยบโอนหล กส ตร 4 ป เท ยบโอนในรายว ชาท ผ านการเร ยนมาแล ว แต ไม ม ส ทธ สอบเหม อนกล มท 1 (ปวส.) - การเท ยบโอนของสาขาต องทาให แล วเสร จภายใน 2 เด อน เป นอย างช า เพ อ น กศ กษาท จะได ทราบว ชาท ต องสอบ (สาหร บปวส.) และท ต องลงทะเบ ยนเร ยน สาหร บกล มท เท ยบโอน 4 ป ด งน นขอให คณะ/สาขาว ชา วางแผนการดาเน นการตามรายละเอ ยดในค ม อ และตามระเบ ยบ การเท ยบโอน ต งแต เป ดภาคการศ กษาท 1/2557 ให แล วเสร จตามกาหนด งานว จ ยและพ ฒนา ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส รช ย เท ยนขาว นาเสนอ งานว จ ยและพ ฒนาม หน าท หล กอย 2 เร อง ด งน 1. งานว จ ย ตาม นโยบายของว ทยาล ย ฯ ท ให คณาจารย ท กคนม งานว จ ย 1 เร องต อ 1 คน โดยผลงานว จ ยท ม ค ณภาพจะต องได ร บการต พ มพ เผยแพร 2. ตาราหร อหน งส อ อาจารย ในคณะ /สาขาว ชาต องเข ยนตาราหร อหน งส อเสนอเพ อขอร บ การประเม น และต องให แล วเสร จไม เก น 15 พฤษภาคม 2557 ท งน ท งงานว จ ย และตารา/หน งส อจาเป นต องจ ดทาอย างเร งด วน เพ อรองร บการปร ะเม นค ณภาพ ภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ.) โดยในแต ละคณะต องผ านในระด บด ข นไป ขอให คณะ/สาขาว ชา พยายามหาแหล งท นจากภายนอก แหล งเผยแพร ผลงานว จ ย เพ อต พ มพ ท งน การเข ยนหน งส อ/ตาราจะเป นผลงานช วยเสร มงานว จ ย ในองค ประกอบท 4 ให อย ในค ณภาพระด บ 3.51 ข นไป ด านการประก นค ณภาพ อาจารย ส ร ย มาเก ด นาเสนอ การประเม นค ณภาพม 2 ส วน ค อ 1. การประเม นค ณภาพภายใน (สกอ.) ซ งต วบ งช ม 9 องค ประกอบ และม การประเม นท กป 2. การประเม นค ณภาพภายนอก (สมศ.) ตรวจประเม นท ก 5 ป ซ งม ท งหมด 8 องค ประกอบ และในป น จะม การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ระหว างว นท 8-10 กรกฎาคม 2557 โดยท กคณะต องม ผลการประเม นในระด บด ข นไป เพ อส งผลรวมให ว ทยาล ยผ านการประเม นในระด บ ด ด วย 4

5 ประเด นป ญหาท พบในคณะ/สาขาว ชา ท งน ฝ ายว ชาการได ช แจงประเด นป ญหาท พบ โดยแยกตามส วนงานด งน งานหล กส ตร 1. กาหนดส ง มคอ.7 เม อไร ภายใน 60 ว น หล งส นส ดป การศ กษา 2. การปร บปร งหล กส ตรจะดาเน นการได เม อไร สามารถดาเน นการปร บปร งหล กส ตรเล กน อยได ท นท 3. แผนการเร ยนในหล กส ตร TQF ในป จจ บ น ม ให แก ไขปร บปร งเล กน อย โดยผ านคณะกรรมการว ชาการ ข อผ ดพลาดบางประการ หากต องการปร บแก ไขต อง ดาเน นการอย างไร ให ความเห นชอบในการนาเสนอสภาอน ม ต เพ อรายงาน สกอ. ต อไป งานการเร ยนการสอน 1. ทาไมอาจารย ผ สอนจ ง ได ค าตอบแทน การสอนน อย กว าท คานวณไว 2. การจ ดห องเร ยนไม เหมาะสมก บจา นวนน กศ กษา ท เข าเร ยน จานวนโต ะ เก าอ ไม เพ ยงพอก บน กศ กษาท เข าเร ยน 3. การส งแผนการเร ยนผ ดมา 1 รายว ชา จะต อง ดาเน นการอย างไร การคานวณค าตอบแทนตามจานวนน กศ กษาท ลงทะเบ ยน ก บน กศ กษาท เข าเร ยนจร งไม ตรงก น จ งทาให การคานวณ ค าตอบแทนไม เป นไปตามท อาจารย ผ สอนคาดหว งไว ตามท ได ม การสารวจการเร ยนการสอน ของน กศ กษา(รอบ ว นอาท ตย ) น กศ กษา ไม ค อยมาเร ยน แต ช วงสอบจะม น กศ กษามา จานวน ค อนข างมาก ด งน นอาจารย ผ สอน จะต องแจ ง งานการเร ยนการสอนทราบ เพ อ ไม ให เก ด ป ญหาในล กษณะน อ ก คณะ /สาขาว ชาต องทาหน งส อ ขอเพ ม /ถอนรายว ชา ส งผ านฝ ายว ชาการเพ อพ จารณา งานทะเบ ยนและประมวลผล 1. น กศ กษาเข าเร ยนในรายว ชาแต ไม ม รายช อให อาจารย ผ สอนตรวจสอบ และไม สามารถกรอกเกรด ได ให น กศ กษา ปร กษางานทะเบ ยน ฯ เพ อตรวจสอบผลก าร ลงทะเบ ยนรายว ชา ท งน งานทะเบ ยนฯ ได จ ดทาหน งส อ แจ งคณะ/สาขาว ชาทราบแล ว งานว ดและประเม นผล 1. ว ชาการฝ กงานระด บอาช วศ กษาสามารถนามา เท ยบ โอนได หร อไม ให ย ดแนวปฏ บ ต ด งน 1. น กศ กษาท เร ยน ตรงตามสาขาว ชา และผ านการ ฝ กงานสายต รงให จ ดทารายงาน ในร ปแบบ ของ Port Folio ประกอบด วย ก จกรรมท ทา (Job Description) หน งส อร บรองงาน โดยให ผล เครด ตเป น CP (รวมท งรายว ชาเตร ยมฝ กงาน ด วย) 2. กรณ ท น กศ กษา ฝ กงานไม ตรง ตามสาขาว ชาท เร ยน ต องลงทะเบ ยนเร ยนตามปกต และต อง ฝ กงานจร ง 5

6 งานว ดและประเม นผล (ต อ) 2. ว ชาศ กษาท วไป ท กรายว ชาต องสอบว ดความร ไม จาเป น เน องจาก ว ชาท ปฏ บ ต เราสามารถทดสอบ การ หร อไม ปฏ บ ต และได ผลเป น CT 3. ผลการเร ยน ว ชาภาษาอ งกฤษพ นฐานม ผล เป นCE ข นอย ก บนโยบายของว ทยาล ยฯ ท ผ านมาหล งจากเร ยนท อ กหร อไม (Eng1-Eng4) ท สถาบ นภาษา AUA แล ว น กศ กษาต องมาสอบอ กคร ง 4. การต งข อส งเกต ของผ สาเร จการศ กษา ของคณะร ฐ ประศาสนศาสตร ม เก ยรต น ยมจานวนมากไปหร อไม อย างไร งานว จ ยและพ ฒนา ท กรายว ชาผลสอบจะเป น CE ตามนโยบายของอธ การบด การต ดเกรดเป นด ลยพ น จของ คณะ/สาขาว ชา แต ถ ารายว ชาใดท คณะ/สาขาว ชาเห นว าม ผลการเร ยนเป น A มากเก นไปให นา ส งงานว ดและ ประเม นผลอ กคร งหน งเพ อประเม นผลการเร ยน 1. งานว จ ยป การศ กษา 2554 ไม ม การต พ มพ เผยแพร จะต องดาเน นการอย างไร 2. การประเม นค ณภาพตารา /หน งส อ ผ ทรงค ณว ฒ ใช เวลาประเม นค ณภาพก ว น ด านการประก นค ณภาพ ใช งานว จ ย ป การศ กษา 2555 และ 2556 ไปทดแทน รวมท งการเข ยนตารา /หน งส อเป นอ กส วนหน งท จะทาให ต วบ งช น ผ านได ใช เวลา 21 ว นน บจากว นท ได ร บหน งส อเช ญเป นผ ประเม น 1. ในคณะ /สาขาว ชาไม ม อาจารย ท ม ตาแหน งทาง ว ชาการ ต องดาเน นการอย างไร 2. การบร การว ชาการสามารถบ รณาการก บงานว จ ยได หร อไม ต วบ งช น อาจจะตก แต สามารถทาต วบ งช อ นเพ อให ได คะแนนมาทดแทนได และให เช ญผ ม ค ณว ฒ มาเป น อาจารย ประจา สามารถทาได โดย การจ ดทาโครงการบร การว ชาการของ ช มชน /ท องถ น เม อ พบป ญหาสามารถนาป ญหาน นมา พ ฒนา เป นงานว จ ยได เพ อนาไปแก ป ญหาให ก บช มชน ส งคม 3. การนางานว จ ยไปใช ประโยชน ม ข นตอนอย างไร การนาผลงานว จ ยไปใช ประโยชน ต องเป นช มชน /ส งคม/ หน วยงานภายนอ กท ได ออกหน งส อร บรองว าม การนา ผลงานว จ ยไปใช ประโยชน และเก ดผล ท งน ต องม ร องรอย หล กฐานเช งประจ กษ (การนาไปใช งานจร ง) สร ป จากการจ ดก จกรรม ว ชาการส ญจร ในท กคณะน ได สร างความเข าใจท ตรงก นให ก บคณาจารย ท กท าน เพ อนาไปเป นแนวปฏ บ ต และพ ฒนากระบวนการให บรรล ตามว ตถ ประสงค ของว ทยาล ย ม Outcomes ท ม ค ณภาพสร างช อเส ยงให ก บว ทยาล ยต อไป 6

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ม ถ นายน ๒๕๕๕ คานา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ศวกรรมศาสตร

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554

รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2554 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา รายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานผลการด าเน นงานของส

More information

ค ม อการตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ของสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. 2555

ค ม อการตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ของสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. 2555 1. หล กการและเหต ผล ค ม อการตรวจประเม นการจ ดการศ กษานอกสถานท ต ง ของสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. 2555 การจ ดการศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพของสถาบ นอ ดมศ กษาเป นเป าหมายท ส าค ญประการหน งของการจ ดการศ กษาระด

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ฉบ บร าง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ประชาพ จารณ คร งท สถานท ว น/เด อน/ป 1 เคร อข ายภาคกลางตอนบน 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 2 เคร อข ายภาคกลางตอนล าง 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

More information

ค ม อ การร บรองสถาบ นการศ กษาว ชาการพยาบาลและการผด งครรภ

ค ม อ การร บรองสถาบ นการศ กษาว ชาการพยาบาลและการผด งครรภ ค ม อ การร บรองสถาบ นการศ กษาว ชาการพยาบาลและการผด งครรภ สภาการพยาบาล พ.ศ. 2556 ค ม อการร บรองสถาบ นการศ กษาการพยาบาลและการผด งครรภ พ มพ คร งท 1 ต ลาคม 2556 จ านวน เล ม เจ าของล ขส ทธ สภาการพยาบาล สถานท

More information

(นายส รช ย จ มพระบ ตร) ร กษาราชการแทน รองอธ การบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาและสารสนเทศ

(นายส รช ย จ มพระบ ตร) ร กษาราชการแทน รองอธ การบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาและสารสนเทศ คำนำ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน จ ดท าค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สอดคล องก บเกณฑ การประเม นค ณภาพในระด บอ ดมศ กษา ต วบ งช ตามเกณฑ ประก นค ณภาพภายนอกรอบ สาม (พ.ศ. 2554-2558) แก ไขเพ มเต ม พฤศจ กายน 2554

More information

รายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556

รายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556 รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อม ล ณ ว นท 31 พฤษภาคม 2556 รายงานการประเม นตนเองประจาป การศ กษา 2555 คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยพยาบาลกองท พเร อ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ คำนำ ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 ในหมวด 6 ว าด วยการประก นค ณภาพ การศ กษา แห ง พระราชบ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บคณะว ชาฯ ********* เป นการประก นค ณภาพการดานเน นงานของคณะว ชาเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนของแต ละ หล กส ตร/สาขาว ชาท คณะด แลพ จารณาเฉพาะองค ประกอบท เก ยวข อง โดยครอบค

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ

ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ ค ม อปฏ บ ต งาน กล มบร หารงานธ รการ ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยา 2 การบร หารงานธ รการว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยา กล มบร หารงานธ รการ ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการเจ าพระยาม การกาหนดกระบวนการและ

More information

ปร ชญา : บร การประท บใจ ใส ใจประสานงาน สารสนเทศและเทคโนโลย ท นสม ย

ปร ชญา : บร การประท บใจ ใส ใจประสานงาน สารสนเทศและเทคโนโลย ท นสม ย - 1 - ปร ชญา : บร การประท บใจ ใส ใจประสานงาน สารสนเทศและเทคโนโลย ท นสม ย ว ส ยท ศน : เป นหน วยงานท ให บร การและประสานงานทางว ชาการท ถ กต อง รวดเร ว ได มาตรฐานและ บร หารจ ดการด วยสารสนเทศและเทคโนโลย ท ท

More information

ค ม อภาระงานอาจารย ว ทยาล ยเช ยงราย

ค ม อภาระงานอาจารย ว ทยาล ยเช ยงราย ค ม ออาจารย ว ทยาล ยเช ยงราย อาจารย สถาบ นอ ดมศ กษา งานสอน งานว จ ย งานบร การว ชาการ งานท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ส าน กว จ ยและประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเช ยงราย 2553 ค าน า ส าค ญของอาจารย ในสถาบ นระด บอ ดมศ

More information

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค

(ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ร าง) แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตรและเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค คานา แผนบร หารความเส ยงเป นเคร องม อส าค ญ ท จะช วยให ด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน ว นท 12-14 ส งหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเดอะบ ช บ ท คเฮาส ต าบลกะรน จ งหว ดภ เก ต ส าน กส งเสร

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

คานา (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ม นาคม ๒๕๕๕

คานา (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ม นาคม ๒๕๕๕ คานา ค ม อและแนวปฏ บ ต อาจารย ท ปร กษา จะเป นแนวทางในการด าเน นงานแก อาจารย ท ปร กษา สามารถนาไปเป นข อม ลในการให คาแนะนา และคาปร กษาแก น กศ กษา ซ งอาจารย ท ปร กษาเป นบ คคล ท ม ความส าค ญ ม ความใกล ช ดและสามารถช

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

บทท 2 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา

บทท 2 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา บทท 2 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในระด บอ ดมศ กษา หล กการและแนวค ดการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด เป นส วนหน งของสถาบ นอ ดมศ กษาท ต องม บทบาท ในการผล ตและพ ฒนาก าล งคนให

More information