กล มงานพ ฒนานว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พฤษภาคม 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "กล มงานพ ฒนานว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พฤษภาคม 2555"

Transcription

1

2 คำนำ รายงานผลการด าเน นงานโครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร หล กส ตร เทคน คการน าเสนอและผล ตส อการเร ยนการสอนด วย Power Point โดยส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ จ ดข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของคณาจารย ให ม ท กษะและความสามารถในการผล ต ส อการสอนออนไลน ได อย างม ค ณภาพ โดยจ ดข น ระหว างว นท 3-31 พฤษภาคม 2555 ณ ห องผล ตส อ อ เล ร นน ง อาคาร 3 (ต กการโรงแรม) ช น 4 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ (ศ นย พณ ชยการ พระนคร) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ม ผ เข าอบรมรวม 3 คน ค ดเป นร อยละ 1 ส นค าใช จ าย ในการดาเน นงานรวมท งส น 25,72 บาท ผลการประเม นโครงการพบว า ผ เข าร วมอบรมตอบแบบประเม นผลจ านวน 3 คน ค ดเป น ร อยละ 1 ม ความเห นว า ม ความพ งพอใจในการอบรมคร งน โดยรวม อย ในระด บมากท ส ด ค อ 4.8 ค ดเป น ร อยละ 96 ความพ งพอใจด านว ทยากรโดยรวมอย ในระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.72 ค ดเป นร อยละ หล งจากอบรมผ เข าร วมอบรมม ความร ความเข าใจในเร องท อบรม เพ มข นม ค าเฉล ย 4.9 ค ดเป น ร อยละ 98 และ ผ เข าร วมอบรมสามารถน าความร ท ได ร บจากการอบรมไปใช ในการปฏ บ ต งานได อย ในระด บมาก ม ค าเฉล ย 4.45 ค ดเป นร อยละ จากการส ารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมในด านประส ทธ ภาพ อย ในระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.62 หร อค ดเป นร อยละ โดยผ เข าร บการอบรมสามารถนาความร การใช ปฏ บ ต งานได จร ง กล มงานพ ฒนานว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ หว งเป นอย างย งว า รายงานฉบ บน จะเป นประโยชน แก ผ ม ส วนเก ยวข องต อไป กล มงานพ ฒนานว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พฤษภาคม 2555 โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ ก

3 สำรบ ญ 1. คานา 2. สารบ ญ 3. โครงการฝ กอบรม 4. รายช อผ เข าอบรม 5. บทสร ปผ บร หาร 6. ผลการดาเน นงาน เทคน คการน าเสนอและผล ตส อการเร ยน การสอนด วย Power Point 7. แบบประเม นผล 8. ประมวลภาพก จกรรม 9. หล กฐานการนาไปใช ประโยชน 1. หล กฐานทางการเง น หน ำ ก ข โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ ข

4 โครงการงบรายจ ายอ น เง นงบประมาณ ประจาป 2555 ด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หน วยงาน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร หล กส ตร เทคน คการน าเสนอและผล ตส อ การเร ยนการสอนด วย Power Point ล กษณะโครงการ ( ) 1.1 การส งเสร ม ความตระหน ก ปล กฝ งจ ตสาน ก ( ) 1.2 การส บสาน การพ ฒนา การอน ร กษ ( / ) 1.3 การอบรมเช งปฏ บ ต การ การประช ม การส มมนา ( ) 1.4 การจ ดน ทรรศการ ( ) 1.5 การศ กษา การศ กษาด งาน ( ) 1.6 อ น ๆ ความสอดคล องก บย ทธศาสตร และกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย กลย ทธ ท ( / ) 1.1 บ รณาการหล กส ตรแบบองค รวม ( ) 1.2 สร างความเข มแข งทางว ชาช พเฉพาะทาง ( / ) 1.3 บร หารจ ดการเช งร ก ( ) 1.4 พ ฒนาน กศ กษาและบ ณฑ ตให เป นทร พยากรมน ษย ท ม ค ณค า (พ ฒนาน กศ กษา บ ณฑ ต และ ร วมม อก บศ ษย เก า) ( / ) 1.5 พ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรทางการศ กษาท กระด บ ( ) 1.6 ให บร การว ชาการแก ส งคม เพ อสร างและพ ฒนาอาช พโดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ( ) 1.7 สน บสน นและส บสานงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม และร กษาส งแวดล อม ( ) 1.8 พ ฒนางานว จ ย/นว ตกรรม/ส งประด ษฐ เช งบ รณาการ เพ อประโยชน เช งพาณ ชย ( / ) 1.9 เผยแพร และถ ายทอดองค ความร ส ความเป นเล ศ ความสอดคล องก บต วช ว ดด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (งบย ทธศาสตร ) ผ เข าร วมโครงการม ส วนร วมในก จกรรมด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (จานวน 3 คน) ม การบ รณาการก บพ นธก จอ น ค อ - การเร ยนการสอนว ชา การว จ ย เร อง การบร การว ชาการ เร อง ความต องการของกล มเป าหมาย...(หล กฐานประกอบ อาท ความต องการของภาคร ฐ เอกชน ช มชน ภาคประชาชน เป นต น)... ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ห วหน าโครงการ นายเพชร สายเสน รองผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 1

5 หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาระด บอ ดมศ กษาท ม งเน นว ชาช พบนพ นฐานด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท ม ค ณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถสร างบ ณฑ ตพร อมเข าส อาช พ เป นหน งในส พ นธก จ ของมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ซ งให ความสาค ญก บการจ ดการเร ยนการสอน และในป จจ บ นการจ ดการเร ยน การสอนออนไลน น บว าเป นการเร ยนการสอนท ได ร บความน ยมเป นอย างส ง โดยเฉพาะในระด บอ ดมศ กษา ด งน น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนครจ งสน บสน นให ม มาตรการในการจ ดการเร ยนร เพ อ เสร มสร างและซ อมเสร มฐานความร ให แก น กศ กษา ได แก การพ ฒนา e-learning เพ อการสอนซ อมเสร มแก น กศ กษา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ จ งจ ดท าโครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการ เร ยนร หล กส ตร เทคน คการน าเสนอด วย Power Point เพ อพ ฒนาศ กยภาพของคณาจารย ให ม ท กษะและ ความสามารถในการผล ตส อการสอนออนไลน ได อย างม ค ณภาพ สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ท 1, 5 และ 7 ของแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พ.ศ โดยแบ งการอบรมออกเป น 2 ว น เพ อเสร มสร างความสามารถในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร สร างสรรค งาน และน ามาใช ประกอบก บส อการ สอนออนไลน ได อย างสมบ รณ ว ตถ ประสงค 1. ฝ กอบรมท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Power Point เพ อสร างงานส าหร บประกอบส อการเร ยน การสอน 2. ฝ กท กษะการสร างส อการเร ยนการสอนร ปแบบต างๆ เพ อประกอบในบทเร ยนอ เล ร นน ง 3. ฝ กท กษะการนา ร ปแบบต างๆ เข าส เ เพ อ เ อ เล ร นน ง กล มเป าหมาย 1. ฝ กอบรมคณาจารย ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร จานวน 3 คน 2. คณะกรรมการ จานวน 5 คน 3. ว ทยากรจากภายนอก จานวน 1 คน สถานท ฝ กอบรม ห องผล ตส ออ เล ร นน ง อาคาร 3 (ต กการโรงแรม) ช น 4 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ (ศ นย พณ ชยการพระนคร) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ระยะเวลาการฝ กอบรม ระหว างว นท 3 31 พฤษภาคม 2555 จานวน 2 ว น โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 2

6 ข นตอนการดาเน นงาน ก จกรรม 1. ประช มวางแผน 2. จ ดทาโครงการ 3. เสนอโครงการเพ อขอ อน ม ต 4. ดาเน นโครงการ 5. ประเม นผลโครงการ 6. ต ดตามการน าความร ไปใช ประโยชน ป 2555 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. งบประมาณ 25,72 บาท (สองหม นห าพ นเจ ดส บสองบาทถ วน) เบ กจ ายจากเง นงบประมาณ ผลผล ตผ สาเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย งบรายจ ายอ นค าใช จ าย พ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการการพ ฒนาการจ ดการศ กษาตามย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 1. ค าตอบแทน 7,2 บาท ค าตอบแทนว ทยากรว นละ 3,6 บาท จานวน 2 ว น 7,2 บาท (1 คน x 6 ช.ม. x 6 บาท ) 2. ค าใช สอย 14,4 บาท ค าอาหารว าง 1,8 บาท จานวน 2 ว น 3,6 บาท (36 คน x 2 ม อ x 25 บาท) ค าอาหารกลางว น 5,4 บาท จานวน 2 ว น 1,8 บาท (36 คน x 1 ม อ x 15 บาท) 3. ค าว สด 3,472 บาท รวมท งส น 25,72 บาท (สองหม นห าพ นเจ ดส บสองบาทถ วน) หมายเหต : ขอถ วเฉล ยจ ายค าใช จ ายท กรายการและจานวนคนโดยเบ กจ ายตามวงเง นท ได ร บอน ม ต โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 3

7 หล กส ตร เทคน คการนาเสนอและผล ตส อการเร ยนการสอนด วย Power Point ว น/เวลา 8:3-1:3 1:45-12: 12:-13: 13:-14:3 15:-16:3 ว นท 3 พฤษภาคม 2555 Introduction / การสร างงานน าเสนอ ใหม หล กการและเทคน ค การออกแบบงาน นาเสนอ พ กกลางว น การใส เน อหาเข าไปใน สไลด (Content) ร ปภาพ ร ปวาด Word Art / Chart & Graph ว นท 31 พฤษภาคม 2555 การจ ดการก บ ต นแบบ / การจ ดทา Theme การกาหนด Animation Broadcast Slideshow การต งค า Projector และการ ใช Presenter View ว นท 3 พฤษภาคม 2555 Introduction to Microsoft PowerPoint การสร างงานนาเสนอใหม ด วย Microsoft PowerPoint หล กการและเทคน ค การออกแบบงานนาเสนอ เร ยบง าย ช ดเจน และทรงพล ง การวางแผนในการออกแบบ Presentation การเป ด และการบ นท ก งานนาเสนอ (Presentation) การใส เน อหาเข าไปในสไลด (Content) - การพ มพ และการจ ดร ปแบบต วอ กษร - การเพ มสไลด - การจ ด Layout ของสไลด - Screen shot เคร องม อในการ capture หน าจอแบบง ายดาย - VDO จาก Internet เช น Youtube เข ามาในงานนาเสนอ ว าด วยเร องของ Font ม มมองการทางาน - Normal View - Outline View - Handout View - Slide Show View การทางานก บร ปภาพ ร ปวาด และ Word Art / Smart Art - การสร างร ปภาพ ร ปวาด และ Word Art / Smart Art - การจ ดร ปแบบและการแก ไข การทางานก บ Chart & Graph ประเภทของ Chart การเล อกใช Chart และการปร บแต ง การจ ดร ปแบบสไลด การใช Slide Design/Template - Color - Fonts - Effect โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 4

8 ว นท 31 พฤษภาคม 2555 การจ ดการก บต นแบบ (Slide Master) เพ อจ ดการก บสไลด ในคร งเด ยวก น การจ ดทา Theme เพ อนาไปใช เป นต นแบบของสไลด การกาหนด Animation - Slide Transition - Animation Effect - Custom Animation การนาเสนอและเทคน คในการนาเสนอแบบม ออาช พ - การเร มต นนาเสนอ - เทคน คต างๆ ในการนาเสนออย างม ออาช พ - การใช Laser Pointer ใน Microsoft PowerPoint Broadcast Slideshow เพ อการนาเสนอผ านอ นเตอร เน ตให ก บผ ชมท วโลก การต งค าเอกสารเพ อการพ มพ และการพ มพ - การต งค าหน ากระดาษ - การพ มพ เอกสารเพ องานต างๆ การต งค า Projector และการใช Presenter View การทดลองนาเสนอ และการต งค าการนาเสนอ การเช อมต อก บโปรเจคเตอร การประเม นผลโครงการ 1. การส งเกตการณ ม ส วนร วม 2. ทาแบบประเม นผลโครงการเม อเสร จส น 3. ปร มาณและค ณภาพของการผล ตส ออ เล กทรอน คส ผลท คาดว าจะได ร บ 1. คณาจารย สามารถใช โปรแกรม Microsoft Power Point ในการผล ตและพ ฒนาส อการเร ยนการ สอนอ เล ร นน ง 2. คณาจารย สามารถสร างส ออ เล กทรอน กส และ ร ปแบบต างๆ เพ เ อ เล ร นน ง 3. คณาจารย สามารถนา ร ปแบบต างๆ เข าส เ เพ อ เ อ เล ร นน ง การรายงานผล รายงานผลการด าเน นการตามแบบรายงานท กองนโยบายและแผนก าหนด และส งรายงานฉบ บสมบ รณ เม อโครงการแล วเสร จ โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 5

9 รายช อคณะกรรมการ ๑. นายเพชร สายเสน ๒. นางสาวส วล บ วส วรรณ ๓. นางสาวพ ฒนาพร ดอกไม ๔. นายมงคล ชนะบ ว ๕. นางสาวปร ญญ โชคอ ดมไพศาล รายช อผ เข าร บการอบรม ๑. นายป ญญา ก จจาน ก จ ๒. นางสาวนฤมล ด ละม าย ๓. ผศ. ส ชาต ส ภาพ ๔. ผศ. เสาวล กษณ คงคาฉ ยฉาย ๕. อาจารย กฤตพร ช เส ง ๖. อาจารย พรช ตา เท อกทา ๗. ผศ. ส วด ประด บ ๘. ผศ. ส ร น ส ระธนก ล ๙. อาจารย โรจน รว พจน พ ฒนพล ๑๐. อาจารย อาภ สรา นพพรพงศา ๑๑. นายป โยรส เทพรส ๑๒. ว าท ร อยตร จ กราว ธ ภ เสม ๑๓. ผศ. ปานท พย ผด งศ ลป ๑๔. ผศ. ธน ฎฐา อานวยว ฒนะก ล ๑๕. นางสาวร ชน พร ค มเกว ยน ๑๖. ผศ. ผ องพรรณ จ นทร กระจ าง ๑๗. ผศ. อ บลศร อ บลสว สด ๑๘. ผศ. เกษส น ย บาร งจ ตต ๑๙. อาจารย ฉ ตรฤด ส บรรณ ณ อย ธยา ๒๐. อาจารย ก จทว ส น ว ช ยด ษฐ ๒๑. ผศ. ณ ฐชม ย ล กษณ อานวยพร ๒๒. ดร.พรพ ไล เต มส นสว สด ๒๓. อาจารย ประพาฬภรณ ธ รมงคล ๒๔. ผศ. ล กขณา จาตกานนท ๒๕. อาจารย น ศาร ตน ส ขเอม ๒๖. นายกฤษณ จานงน ตย ๒๗. นายปฐมพงศ จานงค ลาภ ๒๘. นางสาวว นธนา แก วผาบ ๒๙. นางสาวร กอนงค ชมปร ดา ๓๐. นางสาวณ ฏฐร กา คล ายสงคราม รายช อว ทยากร นางสาวราตร ว ศ ษฐ ส รวงศ โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 6

10 บทสร ปผ บร หาร การฝ กอบรมโครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร หล กส ตร เทคน คการน าเสนอ และผล ตส อการเร ยนการสอนด วย Power Point จ ดข นระหว าง ว นจ นทร ท 3-31 พฤษภาคม 2555 ณ ห องผล ตส ออ เล ร นน ง อาคาร 3 น น 4 )ต กการโรงแรม( ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ )ศ นย พณ นยการพระนคร( มหาว ทยาล ยเทคโนโลย รานมงคลพระนคร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ศ กยภาพของผ สอนและบ คลากรทางการศ กษา ให ม ความสามารถในการผล ตส อการเร ยนการสอน อ เล กทรอน กส เป นต น ซ งเป นการวางรากฐานท จะพ ฒนามหาว ทยาล ยไปส การเป น e University การดาเน นงานได ร บงบประมาณ 25,72 บาท ม ผ เข าร วมโครงการอบรม จานวน 36 คน ส นค าใช จ าย 25,72 บาท ประกอบด วย ค าตอบแทน 7,2 บาท ค าใน สอย 14,4 บาท ค าว สด 3,472 บาท จากการประเม นผลโครงการพบว า ผ เข าอบรมม ความพ งพอใจในการอบรมคร งน โดยรวมอย ใน ระด บมากท ส ด ค อ 4.8 ค ดเป นร อยละ 96 การประเม นว ทยากร ผ เข าอบรมม ความพอใจอย ในระด บ มากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.72 ค ดเป นร อยละ ด านความร ความเข าใจ หล งจากอบรมผ เข าร วมอบรม ม ความร ความเข าใจในเร องท อบรมเพ มข นม ค าเฉล ย 4.9 ค ดเป นร อยละ 98 ด านการน าความร ไปใน ประโยนน ผ เข าร วมอบรมสามารถน าความร ท ได ร บจากการอบรมไปใน ในการปฏ บ ต งานได อย ในระด บ มาก ม ค าเฉล ย 4.45 ค ดเป นร อยละ ด านประส ทธ ภาพ จากการส ารวจความพ งพอใจของ ผ เข าร วมอบรมในด านประส ทธ ภาพ อย ในระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.62 หร อค ดเป นร อยละ ป ญหาอ ปสรรค 1. ระบบการจ ดการเร ยนการสอนออนไลน ของมหาว ทยาล ย ย งไม ได ม การน าไปใน อย างเต ม ประส ทธ ภาพ จ งย งไม สามารถน าความร ท ได ร บจากการอบรม ไปผล ตและพ ฒนาส อการสอนในร ปแบบ ต างๆ ได อย างสมบ รณ 2. ระยะเวลาในการฝ กอบรมน อยเก นไป ทาให ผ เข าอบรมบางท านทาความเข าใจเน อหาบทเร ยน ไม ครบถ วน โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 7

11 ข อเสนอะแนะ 1. เพ มระยะเวลาในการอบรมให มากข น เพ อให ผ เข าร บการอบรมสามารถท าความเข าใจก บบทเร ยน ได มากย งข น 2. สน บสน นให ม การพ ฒนาท กษะความสามารถในการใน ระบบการจ ดการเร ยนการสอนออนไลน ของมหาว ทยาล ยอย างสม าเสมอ เพ อเป นส อการเร ยนการสอนและน องทางการต ดต อส อสารระหว าง ผ สอนก บผ เร ยนอ กทางหน ง โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 8

12 รายงานผลการดาเน นงาน โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร การฝ กอบรม โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร หล กส ตร เทคน คการ น าเสนอและผล ตส อการเร ยนการสอนด วย Power Point จ ดข นระหว าง ว นจ นทร ท 3-31 พฤษภาคม 2555 ณ ห องผล ตส ออ เล ร นน ง อาคาร 3 น น 4 )ต กการโรงแรม( ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ )ศ นย พณ นยการพระนคร( มหาว ทยาล ยเทคโนโลย รานมงคลพระนคร โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ พ ฒนาศ กยภาพของผ สอนและบ คลากรทางการศ กษา ให ม ความสามารถในการผล ตส อการเร ยนการสอน อ เล กทรอน กส เป นต น ซ งเป นการวางรากฐานท จะพ ฒนามหาว ทยาล ยไปส การเป น e University 1. ผลการดาเน นงานด านการจ ดการในภาพรวม 1.1 ในการอบรมกล มเป าหมายผ เข าร วมโครงการประกอบด วย อาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร จานวน 3 คน 1.2 งบประมาณท ได ร บ 25,72 บาท ม ผ เข าร วมโครงการอบรมจานวน 3 คน ส นค าใช จ าย 25,72 บาท ประกอบด วย ค าตอบแทน 7,2 บาท ค าใน สอย 14,4 บาท ค าว สด 3,472 บาท รวม 25,72 บาท 1.3 จากการส ารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมในภาพรวม ม ค าเฉล ยอย ในระด บมาก ท ส ดค อ 4.8 ค ดเป นร อยละ 96 จากผ ตอบแบบสอบถาม 3 คน 2.ผลการประเม นตนเองด านว ทยากร ด านความร ความเข าใจ ด านการนาความร ไปใน ประโยนน และ ด านประส ทธ ภาพ 1.1 ด านว ทยากร จากการสารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมในด านว ทยากร อย ใน ระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.72 ค ดเป นร อยละ ด านความร ความเข าใจ หล งจากอบรม ผ เข าร วมอบรมม ความร ความเข าใจในเร องท อบรม เพ มข นม ค าเฉล ย 4.9 ค ดเป นร อยละ ด านการนาความร ไปใช ประโยชน ผ เข าร วมอบรมสามารถน าความร ท ได ร บจากการอบรม ไปใน ในการปฏ บ ต งานได อย ในระด บมาก ม ค าเฉล ย 4.45 ค ดเป นร อยละ ด านประส ทธ ภาพ จากการส ารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมในด านอย ในระด บ มากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.62 หร อค ดเป นร อยละ โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 9

13 ผลการดาเน นงาน โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร หล กส ตร เทคน คการนาเสนอและการผล ต ส อการเร ยนการสอนด วย Power Point ม ผลการดาเน นงานด งน 1. ผลการดาเน นงานด านการจ ดการ 1.1 ในการอบรมกล มเป าหมายผ เข าร วมโครงการประกอบด วย อาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร จานวน 3 คน และว ทยากร 1 คน ม ผ ตอบแบบประเม น ท งส น 3 คน ค ดเป นร อยละ จากการสารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมในภาพรวม ม ค าเฉล ยอย ในระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.8 ค ดเป นร อยละ 96 ผลการประเม น โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร หล กส ตร เทคน คการน าเสนอและการผล ต ส อการเร ยนการสอนด วย Power Point ด าเน นการอบรมว นท 3-31 พฤษภาคม 2555 ณ ห องผล ตส อ อ เล ร นน ง อาคาร 3 (ต กการโรงแรม) ช น 4 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ (ศ นย พณ ชยการ พระนคร) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร สร ปผลได ด งน การประเม นผลโครงการ ประชากร ประชากรท ใช ในการประเม นผล โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร หล กส ตร เทคน คการน าเสนอและการผล ตส อการเร ยนการสอนด วย Power Point อาจารย และบ คลากรสายสน บสน นของ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร จานวน 3 คน กล มต วอย าง กล มต วอย างท ใช ในการประเม นผล โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร หล กส ตร เทคน คการน าเสนอและการผล ตส อการเร ยนการสอนด วย Power Point อาจารย และบ คลากรสาย สน บสน นของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร จานวน 3 คน ม ผ ตอบแบบประเม นท งส น 3 คน ค ดเป นร อยละ 1 เคร องม อท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ม 1 ฉบ บ ได แก แบบประเม นผลโครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร หล กส ตร เทคน คการ น าเสนอและการผล ตส อการเร ยนการสอนด วย Power Point ล กษณะแบบสอบถาม Online แบบมาตราส วน ประมาณค า 5 ระด บ (Rating Scale) ค อ มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย และน อยท ส ด แบ งเป น 3 ตอน ค อ ตอนท 1 ข อม ลส วนบ คคล ตอนท 2 ความค ดเห นด านการอบรม ตอนท 3 ข อเสนอแนะเพ มเต ม โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 1

14 การว เคราะห ข อม ล หาค าสถ ต พ นฐาน ได แก ค าเฉล ย ค าร อยละ เกณฑ การให คะแนนระด บความค ดเห น ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจมาก ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจปานกลาง ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจน อย ค าเฉล ย หมายถ ง ม ความพ งพอใจน อยท ส ด 1. ผลการประเม นตนเองด านว ทยากร ด านความร ความเข าใจ ด านการนาความร ไปใช ประโยชน และ ด านประส ทธ ภาพ 1.1 ด านว ทยากร จากการส ารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมในด านว ทยากร อย ในระด บมาก ท ส ด ม ค าเฉล ย 4.72 ค ดเป นร อยละ ด านความร ความเข าใจ ผ เข าอบรม ม ความร ความเข าใจในเน อหาเร องน หล งการอบรม อย ใน ระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.9 ค ดเป นร อยละ ด านการน าความร ไปใช ประโยชน ผ เข าร วมอบรม สามารถน าความร ท ได ร บจากการอบรม ไปใช ในการปฏ บ ต งานได อย ในระด บมาก ม ค าเฉล ย 4.45 ค ดเป นร อยละ ด านประส ทธ ภาพ จากการส ารวจความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมในด านประส ทธ ภาพ อย ใน ระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.62 ค ดเป นร อยละ โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 11

15 จากการสอบถามระด บความค ดเห นของผ เข าอบรม จานวน 3 คน รายละเอ ยดข อม ลท วไป ตารางท 1 ข อม ลส วนบ คคล ข อม ลส วนบ คคลข อม ลส วนบ คคล จานวน ร อยละ เพศ ชาย 6 2 หญ ง 24 8 อาย งาน -3 ป 4-8 ป ป ป ป ข นไป 9 3 การศ กษา ปวส. อน ปร ญญา ปร ญญาตร 6 2 ปร ญญาโท ปร ญญาเอก สถานะ อาจารย บ คลากรสายสน บสน น จากตารางท 1 ม ผ เข าร บการอบรมจานวน 3 คน ม ผ ตอบแบบประเม นท งส น 3 คน ค ดเป นร อยละ 1 เป นเพศชายจานวน 6 คน ค ดเป นร อยละ 2 เพศหญ งจานวน 24 คน ค ดเป นร อยละ 8 เป นผ ท ม อาย งาน 2 ป ข นไป จานวน 9 คน ค ดเป นร อยละ 3 อาย งาน 9 15 ป จ านวน 9 คน ค ดเป นร อยละ 3 และ 4-8 ป จ านวน 9 คน ค ดเป นร อยละ 3 จบการศ กษาระด บปร ญญาโทมากท ส ด จ านวน 22 คน ค ดเป น ร อยละ ระด บปร ญญาตร จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ 2 ผ เข าร บการอบรมม ต าแหน งเป นอาจารย มากท ส ด จานวน 22 คน ค ดเป นร อยละ โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 12

16 1. ความร ความเข าใจหล งการฝ กอบรม ก อนการอบรม ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจเก ยวก บ เทคน คการน าเสนอและการผล ตส อ การเร ยนการสอนด วย Power Point อย ในระด บน อย ม ค าเฉล ย 1.7 ค ดเป นร อยละ 34 ท าให บ คลากรไม สามารถพ ฒนาส อการเร ยนการสอนได อย างเต มประส ทธ ภาพ แต เม อผ านการฝ กอบรมแล ว ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจด ข น อย ในระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.9 ค ดเป นร อยละ 98 ท าให สามารถน าความร ท ได มาผล ตและพ ฒนาส อการเร ยนการสอน เพ อใช ในการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยให ม ประส ทธ ภาพและ ประโยชน ส งส ด 2. การประเม นตนเอง จากผลการประเม นตนเองของผ เข าร บการอบรมเก ยวก บความพ งพอใจในด านต างๆ โดยใช แบบ ประเม นผลโครงการ ผลการประเม นตนเอง ม ด งน ตารางท 2 การประเม นตนเองของผ ร บการอบรมต อความค ดเห นด านว ทยากร ประเด นการประเม น มาก ท ส ด มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) 1. การเตร ยมต วและความ พร อมของว ทยากร 26 (86.67) 4 (13.33) (.) (.) (.) 4.87 (97.33) 2. สามารถอธ บายเน อหาได ช ดเจนและตรงประเด น (8.) (2.) (.) (.) (.) (96.) 3. ใช ภาษาท เหมาะสม เข าใจง าย (56.67) (43.33) (.) (.) (.) (91.33) 4. สามารถตอบคาถามได ตรง ประเด น (56.67) (43.33) (.) (.) (.) (91.33) 5. ว ทยากรม จานวนเพ ยงพอ เหมาะสม (73.33) (26.67) (.) (.) (.) (94.67) 6. เอกสารประกอบการ บรรยายม ความเหมาะสม (8.) (2.) (.) (.) (.) (96.) รวม 4.72 (94.44) ค า เฉล ย ระด บ จากตารางท 2 ผลการว เคราะห ระด บความพ งพอใจด านว ทยากรโดยรวมอย ในระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.72 ค ดเป นร อยละ ระด บความพ งพอใจมากท ส ด 3 อ นด บแรก ได แก การเตร ยมต วและ ความพร อมของว ทยากร ม ค าเฉล ย 4.87 ค ดเป นร อยละ สามารถอธ บายเน อหาได ช ดเจนและตรง ประเด น และ เอกสารประกอบการบรรยายม ความเหมาะสม ม ค าเฉล ย 4.8 ค ดเป นร อยละ 96 มาก ท ส ด มาก ท ส ด มาก ท ส ด มาก ท ส ด มาก ท ส ด มาก ท ส ด มาก ท ส ด โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 13

17 ตารางท 3 การประเม นตนเองของผ ร บการอบรมต อความค ดเห นด านความร ความเข าใจ ประเด นการประเม น 1. ความร ความเข าใจในเร องน ก อนการอบรม 2. ความร ความเข าใจในเร องน หล ง การอบรม มาก ท ส ด มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (.) 27 (9.) (.) 3 (1.) 1 (3.33) (.) 19 (63.33) (.) 1 (33.33) (.) ค า เฉล ย ระด บ 1.7 (34.) 4.9 (98.) น อย มาก ท ส ด จากตารางท 3 ผลการว เคราะห ระด บความพ งพอใจด านความร ความเข าใจ ปรากฏผล ด งน ผ เข าอบรม ม ความร ความเข าใจในเน อหาเร องน ก อนการอบรมอย ในระด บน อย ม ค าเฉล ย 1.7 ค ดเป นร อยละ 34 ผ เข าอบรม ม ความร ความเข าใจในเน อหาเร องน หล งการอบรมอย ในระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.9 ค ดเป นร อยละ 98 ตารางท 4 การประเม นตนเองของผ ร บการอบรมต อความค ดเห นด านการน าความร ไปใช ประโยชน ประเด นการประเม น 1. นาความร ท ได ร บไปใช ในการ ปฏ บ ต งานได 2. สามารถให คาปร กษา แนะนาแก เพ อนร วมงานได 3. ม ความม นใจในการนา ความร ท ได ไปใช ประโยชน รวม มาก ท ส ด มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) 12 (4.) 15 (5.) 15 (4.) 17 (56.67) 15 (5.) 14 (56.67) 1 (3.33) (.) 1 (3.33) (.) (.) (.) (.) (.) (.) ค า เฉล ย ระด บ 4.37 (87.33) 4.5 (9.) 4.47 (89.33) 4.45 (88.89) จากตารางท 4 ผลการว เคราะห ระด บความพ งพอใจด านการนาความร ไปใช ประโยชน โดยรวมอย ใน ระด บมาก ม ค าเฉล ย 4.45 ค ดเป นร อยละ 88.89ระด บความพ งพอใจมากท ส ด ค อ สามารถให คาปร กษา แนะนาแก เพ อนร วมงานได ม ค าเฉล ย 4.5 ค ดเป นร อยละ 9 ม ความม นใจในการนาความร ท ได ไปใช ประโยชน ม ค าเฉล ย 4.47 ค ดเป นร อยละ นาความร ท ได ร บไปใช ในการปฏ บ ต งานได ม ค าเฉล ย 4.37 ค ดเป นร อยละ มาก มากท ส ด มาก มาก โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 14

18 ตารางท 5 การประเม นตนเองของผ ร บการอบรมต อความค ดเห นด านประส ทธ ภาพ ประเด นการประเม น มาก ท ส ด 1. การให บร การของเจ าหน าท 18 (6.) 2. การประสานงาน อานวยความ 17 สะดวกของเจ าหน าท (56.67) 3. สถานท สะอาดและม ความ 14 เหมาะสม (46.67) 4. ว สด / อ ปกรณ ในการฝ ก 21 ม ความเหมาะสม (7.) 5. ระยะเวลาในการอบรม / 23 ส มมนาม ความเหมาะสม (76.67) 6. ท านม ความพ งพอใจในการ 24 อบรมคร งน โดยรวม (8.) รวม มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) (ร อยละ) 12 (4.) 13 (43.33) 11 (36.67) 8 (26.67) 7 (23.33) 6 (2.) (.) (.) 5 (16.67) 1 (3.33) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) 1 (3.33) (.) (.) (.) ค า เฉล ย ระด บ 4.6 (92.) 4.57 (91.33) 4.3 (86.) 4.67 (93.33) 4.77 (95.33) 4.8 (96.) 4.62 (92.33) จากตารางท 5 ผลการว เคราะห ระด บความพ งพอใจด านประส ทธ ภาพโดยรวมอย ในระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ย 4.8 ค ดเป นร อยละ 96 ระด บความพ งพอใจมากท ส ด 3 อ นด บแรกค อ ระยะเวลาในการอบรม/ ส มมนาม ความเหมาะสม ม ค าเฉล ย 4.77 ค ดเป นร อยละ ว สด /อ ปกรณ ในการฝ กม ความเหมาะสม ม ค าเฉล ย 4.67 ค ดเป นร อยละ และการให บร การของเจ าหน าท ม ค าเฉล ย 4.6 ค ดเป นร อยละ 92 มาก ท ส ด มาก ท ส ด มาก มาก ท ส ด มาก ท ส ด มาก ท ส ด มาก ท ส ด โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 15

19 3. การนาไปใช ประโยชน จากผ เข าร บการอบรมจ านวน จ านวน 3 คน ม ผ ตอบแบบประเม นท งส น 3 คน ค ดเป นร อยละ 1 ตามเป าหมายแผนการฝ กอบรม โดยผ เข าร บการอบรมเป นอาจารย และบ คลากรสายสน บสน นของ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจเก ยวก บเทคน คการน าเสนอ และผล ตส อการเร ยนการสอนด วย Power Point ได ด ข น ท าให ผ เข าร บการอบรมสามารถน าความร ท ได มาผล ต และพ ฒนาส อการเร ยนการสอน เพ อใช ในการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยให ม ประส ทธ ภาพและประโยชน ส งส ด 4. ข อเสนอแนะ 1. ควรม เอกสารประกอบการอบรม เช น หน งส อค ม อการใช งานโปรแกรม Power Point 2. ควรเพ มระยะเวลาในการอบรมให มากข น ค อประมาณ 5 ว น โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 16

20 แบบประเม น โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 17

21 ประมวลภาพ ก จกรรม โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 18

22 โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 19

23 โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 2

24 หล กฐานการ นาไปใช ประโยชน โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 21

25 ต วอย าง การใช โปรแกรม Microsoft Power Point สร าง Presentation น าเสนองาน และสร างส อการเร ยนการสอนในร ปแบบต างๆ ต วอย างท 1 การสร าง Presentation ประกอบการบรรยาย ในห วข อ การพ ฒนาท กษะการสร างส อการสอนท เหมาะสมก บ ระด บความร ผ เร ยน โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 22

26 ต วอย างท 2 การสร างส อการเร ยนการสอนออนไลน ค ม อการใช งาน โปรแกรม Hot Potato ในระบบการจ ดการเร ยนการสอน LMS โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 23

27 ต วอย างท 3 การสร าง Presentation ประกอบการบรรยาย รายว ชา English Writing โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 24

28 หล กฐาน ทางการเง น โครงการฝ กอบรมเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร 2555 สาน กว ทยบร การฯ 25

29 -t TF -r.x-- ot I I UuilflflAn?18J dru:rtnr: aiu-niroq3nr:uavrrnluladar:aurvrn!u:. lr:zun: tu:.ob-tedb-c(ooc( qio uqrcr6(. /t\ d ao "aa"..bz d(!\ l:a{ 14{ an61ulua1n6![1r[!na1u iud 9 4 iourur baa< [:uu {o'ru?un1:n{n4.1 J - rrd 9r'D]vr :J1411vrU',lauI n tu lau:'rttj.ina :sun5 1tifilridrrinivrur3nr:ulavrvrnlulad allaulvrfl ritfiunr:6'nln:rnr:flnor:rlmnluladarraurvnudanr:riauf raa-n4n: tvrofionr:rjtauo.j. -J uavrudndonr:t5uunl:aoudla Power Point :sra'jrli!fr 5no - 6no v{qunln! bddd fu uo{ anaoorn:uu.r ornlr m (6nnr:I:ru:u) {u < ;irrinivruuinr:uavtunluladar:autvn, & - -ls ' au a!,q. - J, ({uuvlotlun1:vr:vun:) - uu lrnu Ln5{n15r.1flolJ:1]o.ina'l'1l9rtd:6utta? a{$oai t!a1nfulllot! nnlu l#fi'u urran4r6 rirqr:rni rfjuriu bo,uoo rrv (aotaduvfirvliuranioerurvrriru) rtrva-noru o.- J e t l!a'rn 6!vtrurJr.r'r'n: tju 6r Guu!lfi oi!:ovr:1u rasr,i1tfi unlirioh L IT ({tirunran:ror:rlflin: orlt r:v4a) firirurunr:girfini u!3n1:ttav!fl nluladar:autmn fir-

30 ata, uuilntn?1il dru:rsnr: airfniyruuinr:uavrroluladar:auutfl rlv:. :cuo:!15. ob-bdb-ctood rio uolotoi fi fiooaao.ob/ 1Y1 iufi,/ $i1t'reiu bddd t:.i Jr! 1Jl]un Lnt'in1lfl n!.rtvrnlulaual:a!l f1lfl n1:l:uu? ua"n4n: rvrnfinnr:drtauo$aszu6nf; onl56uua'l:doud'ru Power Point riutl o6nr:u6 (iln:oro8nrruddrurvrnluladar:autvfl'1 uac nonna-'i) 6'rudrfniyruuSnlirt6crilnluladar5fiury]rj druuo{a[n:rnr:flno!tla']iautvrptrfionr:rierlf ua'neni! ninnr:d1lauo [ast{endonr:6unr:aoudrt, Power Point :vu'jrliud mo - mo v -.1 a-r j r, q _.- t/ !--_.._..^-^r I d y{qun1nl ieddd zu uo{aranaoejriiufrl o'roli m (finnr:1:ru:r) ryl < ritrinivulinr:uasttlnlulae aliaurytfi (gutivrritunr:r,r:vun:) lns tiniilaorn.:ltj:vlrrui bddd.iljl'ludludu rirl{druyiruur qrunlv{n1lfinul In:lnr:riruurnr:o"onr:finurntrqvlonlaninl:1i9!ur urarirura"u In:'lnr:flnol:l )d ryrn tu Laua'rSautvrPlt nl:t5uui a i t5 uu!1 tyl tu t 9rYl Q 1l fu 1 o. o1ffiin:rnr:fino!irrvlnldadal:autrfirfion'l:riuuf r/td'n4ol: lmnfrnnr:drtauod":u Power Point:su'jrliufi sno - mo I1flun1nrl bddd 6u riolruando6rf,iufil ornr: t (finnr:1:ru:l) ryu < dtrinifluuinr:rtavtvrnluladar:autun (qutinritunr:n:vln:) rirururiu bd,oe,jb lrvr (ao'rradu#tt'u16orf,uaowrvrdru) orpifid'rqnnarrirduln:snr: drulu ru nu ({rdrou:l nruuntiltfl15ttacilurn:) rr. or1rifi1ri u1{41?q?d r.irq':::ni rilu{furiuvro:o.rdru a'rurutiu bo,boo!1vl (a or vdur.rfi ln'uv nio u l rvr riru) r't'!'t'r.'rr i:l c--'''. :rl., _.., l, i.,!i\,.^.:.. :-'""'"''::",r ). f.,.- N r{,,n,,r,1. -, t 4.,,r. ({drunran:ror:dfiin: orllr:vqa) {d.tu?ufl1:dlfniflulinr:uavrmnlu1u6a,r:durylfl '''' ri*'l'i--".1.'ii; '-".-,; rilr c:":,i:riril".r:,:.iiii:rn'r:4.','ii,,or\i*,n^1. I^J,,,.: t ^nf '" 'r'"ilqo^"-: --,,,. tii i"i:fri'141':;u'1"i:l9l,...-,;:,-.,.-.,-",-..- -l,:*., '.,,--l. _i.,._: C-.-1_ -r,. - lj Er.Jl-."._ i _-,. _.,.",, _,.-r_.,, r _ -- ) I -) fl C1u J'J!. t-"r'ra rnjr4 O {,,rt. ^t O o I S.{a r ra:y.f, )? 2s f;v, 7 fi 6n( V fih.l,1n' {r 59 J-o ru.,/.st 17/ '-z'' 23 $.t:i55 i,/*ln

31 In:lnr:lu:rariru6u tirtrutl:cilrsu il:cdrt zsss riruiila'lqraniuactilnlulad r4 rs.!ru rilinivrutinr:uacrvtnluladar:autfl n dotnxnr: In:rnr:ffnor.r:ltvnluladar:autvrnrfionr:riuuf ud'nqrr: rmnfinnr:drtauomvhdnf,o nr:gelunr:aoud'ru Power Point dnuorsla:lnr: ( ) 1.1 nr:dlta3l nmun:vrafn r.jqniltiordrfin ( )!.2 nr:f,uaru nr:rvslur nr:or1in$ ( /) 1.3 nr:ou:lr lrjfrrjfinr: nr:!:vqrl nr:a-lrlur ( ) 1.4 nr:o'rriu::nnr: ( ) 1.5 nr:finur nr:finurq'lru ( ) r.6 du1 nruaoondolduqlonraot{uavnaqndtoslr,rrivrordu naqvrevr ( / ) 1.1 g:rutnr:ua'nqn:ultlolri:rl ( \ t.2 airrnrrrrdlu6.lvtrlitrinuavlrvurl ( /) 1.3 uirarrdornr:tfil:n ( ) 1.4 ri'oirulinfinuruavttcufintri'r{jwrivrurn:ulurififiqrurir (r{orurrinfinur rirufin uac 5MJflUfltsutn1,) ( / ) L5 rvruurfi'nunrvrtolunarn:mrlnr:6nurr1n:vd'u ( ) 1.6 t#u3nr:imnr:urifrinil rdoainuavr{suurortyilnudnua"nrrt:u5finnorfial ( ) 1.7 aritarluuavf,uarulrurirqirllfialioruo::l uavinurd'lurodol ( ) 1.8 r{ruur{ruid'u/uitln::!/d'rrj:v6ui tilx:rurnr: rdotj:clstdl iflrrfud ( / ) 1.9 thttuvtiuavdruuoooldnt r:rf{nrurilurin nruaonndaln'u6'ediordruivsrnran{uacrfl n1u1a6 {'ru qnonrani 6 {rdritrln:.rnr:fi druiulufi t n:lrduiuarnraorirrav rmn1ula6 (o'ruru 3 nu) E inr:q:rurnr:riur{usfio6u6o - nr:6uunr:auitr... - nr:r3nr:itrnr:tio.l.. {iufi E nttldolnr:tosn{lrrlrv:iu...'(vd'nttutj:vnol orfi nrud'olnr:to'lnrnio tont! qrltu arn!:vtrtu r{lud'u)...' ntouln:rnr: rirrinivulinr:uavtvntulndar:autrn vi'trarirla:lnr: uluryiti arurau :ol{.riruranr:d, rinivrtruinr:uavtvrnluladar:autnn 1n:rn^:fi i' e'rtrtue'la n-:i"aradi: Pcr"erPoini li'.f"ilrl:'ea-:- -J

32 , fiann1llt8stvreha n1:a'nn'r:finur:vr'-rqolfinurdrilniuitr6vrlufi'ugrudruirurnranirravrvrnlula6 qrun'ryrftl!!1arg1ua1na arlr:oairlrirufinniolrdr{ortr uiuvd.rtudntusfio to.lrlrarirurdtr runlula6:rtrqnan5vuni dttrinmlrir6'qdunt:r-ont:tiount:aou uavluioltiunr:o-onr:tiuu nr:aouooutad ri!irtiunr:riuunr:aoufildilnrtrfiu:rrfluodr':4{ lnutov{rvlu:vd'uqo:r6nur si.lrfu lvriilura-uruntuia6:rtrrnan:vun:6rau-uau,u1#n'lrn:nr:tunr:o-onr:rieluirdo railairruavtiorlrailgrunllflri'uririnfinur 1d'urinr:r'rs!ur e-learning rdonr:aousorllasluri uflftnu't drrinilru!3nr:uavrvrnluladar:au!vn 6{a-olilIn:lnr:finol::ttvnluladar:autrntfionr: reauf radnqn: tylninflrtdlr6uori'lu Power Point rdorinrurfi'nun'lyi$o'lofuln'l:d l#irinuvuav o..ro.lr.rniun.r:al6ndonr:aouooularildoeirliqrunrnaoondolri'lrrnuqlronranidl,5rayt ro.runuuriunrmnluladar:auryrnuavnr:f,odr: fl.a lareluil.lnr:o!:!oontflu Z iu rfiorailairlnrr:ratrr:nlunr:1d11:un:lnorlfirtnoiairta::drru uavritrrtdrj:vnolniudonr: aouooularjldo dr ralq:rri vr'i israrj:sari 1. flnouuvinwnr:t{irj:un:rl Microsoft power Point rdoairwudta:nrj:snoudonr:titlu 2. finri'nuvnr:air{donr:riuunr:aoutrtluurirll tdor'l:vnoltulvtguu66iufi'1 g. ffnil'nuvnr:rirdonr:aou;ilrrutrirll rdr{uuguutfioil:vnor:lulvrrierud16iuil nti!ultartrel 1. finor:rnzuror:tito.u ri sta-urnn1ula6:rtunar:vun: o"ruru 3 nu 2. ntuvn::tjnli riruru 5 nu 3. ilenn:ornnruuon riruru 1 nu aoruiifinou:r riolh6nda6 r6{ufi.1 ornr: 3 (6nn'r:l:lu:l) du + drrinivruri nr: uavrvrnluladar:autvn (4utivrfitern'r:vr:vun:)!r4ri urdurvroluta6:rt:l'inal{:yuni :ct,crtatnt:flnautu :vv'jrriud 3-31 flqun'rn:r 2555 o'rual 2 iu i,',-iq":fl ro'-::.r;l,irior":"j^.e',oil-:r PowerPo n: d^"iril'e':?l':. ;L,-

33 I.-?runun1:n1luu,i1u flontttl i uss!.6. n.lt.!.r. t!.u. 1{.h.!.u. n.6. f,.r. n.g. n.n. t{.u. 6.n. 1.!:vqmrluruu r 2. 6'ori'rln:.rnr: I 3. rauoln:lnr: tfi oto oqnt q. ritfiulo:rar: - 5. r.j:vriuhatn:lnr: 6. 6nortLnr:drnllflJld il:cutri.r!:e!16u 25,Q72!1vt (aoludurirriucsolsuaolurvrdru) I rfindruornriu1ur1:vlrru o'rah6n{,dtinnr:fintcrdrui urnraniuavtylnlula6 iu:relriru6urirl'{qiru n'ruurqrunrnnr:finur tn:.inrrnr:r{oturnr:o"nnrrfinuroltrqvonraninr:frilutlrariflardu In:lnr:fi nou:utvnluladar:autvrnrdonr:6uuf 1. n'rnouuytu 7,2 llyl rirnour! uivlurn:iuav 3,6 u']fl rirufi'r 2 riu 7,2!1vl (1 nu x 6 {.1J. x 6 ulyt ) z. drltaos 14,4 lr'lyr rirorur:'irl 1,8 u'lvl drlru 2 rju 3,6 ulvl (36 nu x z {n x 25 ',rn) riroflar:narliu 5,4 lj1vl 'l'ruru z 5u 1,8 ljlvl (36 nu x t do x t5o ury) a. driaq 3,472 11:,l' I I r,'ruvfodu 2s,72 rlvt (aoluduri'rr(ur6obuaosuudru) $u1u[?re : ton'rradusirurirldo'ru11n:ronr:uaclirurunulnertinrirunut.lriufrld'iuoq:i6 I la s1- -;i "3.-;i"i1e'1. rr:i^,r:16,.-'r t c..'e.:. f : d1:'r'iy':'-i'^: - i

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ บทสร ปผ บร หาร การฝ กอบรมโครงการเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ผลผล ต ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการการพ ฒนาการจ ดการศ กษาตามย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย หล กส ตรเตร ยม สอบร บรองมาตรฐานสากล

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร ในโครงการกองท นการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชด าร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ก. ข อม ลท วไปของโครงการ 1. ช อโครงการ โครงการพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 1 สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 ๑. ช อโครงการ: โครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

อาย Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 21-30 ป 12 31.60 31.60 31.60

อาย Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 21-30 ป 12 31.60 31.60 31.60 สร ปการฝ กอบรมคอมพ วเตอร เร อง การใช งานโปรแกรม PowerPoint 2007 ว นจ นทร ท 18 ม ถ นายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห องอบรม 101 ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย สถาบ นว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ช อโครงการ พ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป ๒๕๕๔ ( IT Training 2011)

ช อโครงการ พ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป ๒๕๕๔ ( IT Training 2011) ช อโครงการ พ ฒนาท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป ๒๕๕๔ ( IT Training 2011) ๑. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศม บทบาท และม ความจ าเป นอย างมากในหน วยงาน ต างๆ ท งภาคร ฐและเอกชน

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ 1. ประเภทโครงการ 1.1 การบร การว ชาการแก ส งคม 1.2 ทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การใช งาน Excel สาหร บว ศวกร 3. กล

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

รายงานการประเม นผล โครงการประช มส มมนา เร อง ช แจงแผนงานการปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ประจ าป 2557 โดย ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว

รายงานการประเม นผล โครงการประช มส มมนา เร อง ช แจงแผนงานการปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ประจ าป 2557 โดย ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว รายงานการประเม นผล โครงการประช มส มมนา เร อง ช แจงแผนงานการปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ประจ าป 2557 โดย ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ระหว างว นท 16-18 ธ นวาคม 2556 ณ โรงแรม อ มพ เร ยล ภ แก ว ฮ ลล

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ

หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ แนะน ารายว ชา แนะนารายวชา 0012005 Computer and Presentation Anirut By Saiysing ค าอธ บายรายว ชา คาอธบายรายวชา หล กในการน าเสนอ เคร องม อในการ น าเสนอ การพ ฒนาส อการน าเสนอ ด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ว ตถประสงค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ 1.ช อโครงการ โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต ทางว ชาการเร อง เทคน คการผล ตและการใช ส อประชาส มพ นธ อย างม ประส ทธ ภาพโดยใช ภาษาพ ดผ านส อบ คคล 2.ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาขาว ชาน เทศศาสตร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๒๕ ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๗ ณ ตะบ นบานร สอร ท อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสงคราม แบบรายงานผลการดาเน นงาน โครงการส มมนาคณะกรรมการบร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information