รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ"

Transcription

1 รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ 1.ช อโครงการ โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต ทางว ชาการเร อง เทคน คการผล ตและการใช ส อประชาส มพ นธ อย างม ประส ทธ ภาพโดยใช ภาษาพ ดผ านส อบ คคล 2.ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาขาว ชาน เทศศาสตร 3.หน วยงานท ร บผ ดชอบ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม 4.ว น เวลา สถานท จ ดโครงการ บ คลากรองค การบร หารส วนต าบลนาท ง อ.สวรรคโลก จ.ส โขท ย ฝ กอบรม ณ โรงแรมแสงส นธ อ.สวรรคโลก จ.ส โขท ย ว นท ม ถ นายน ว ตถ ประสงค 1.เพ อด าเน นการฝ กอบรมพ ฒนาท กษะในการผล ตส อประชาส มพ นธ แก ผ ปฏ บ ต งานด านการ ประชาส มพ นธ แก ผ ปฏ บ ต งานด านการประชาส มพ นธ ของหน วยงานต าง ๆ 2.เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจเพ มข นเก ยวก บการใช ส อประชาส มพ นธ ด านการ พ ดได อย างม ประส ทธ ภาพ 6.งบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ แหล งงบประมาณ หมวดเง น ใช งบประมาณในการด าเน นงานท งส น 40,000 บาท (ส หม นบาทถ วน) -งบประมาณแผ นด นของคณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม แผนงานบร การว ชาการ รห สงบประมาณ จ านวน 40,000 บาท (ส หม นบาทถ วน) รายร บโครงการ จ านวน 40,000 บาท รายจ ายโครงการ จ านวน 40,000 บาท -ค าตอบแทนโครงการ 13,400 บาท -ค าใช สอย บาท -ค าว สด 2, บาท รวม 40,000 บาท 7.ผ เข าร วมโครงการ -จ านวนเป าหมาย 30 คน

2 -จ านวนผ เข าร วมโครงการ / ก จกรรม ท งหมด 35 คน ได แก บ คลากรองค การบร หารส วนต าบล นาท ง อ.สวรรคโลก จ.ส โขท ย 8.ข นตอนและผลการด าเน นงานตามโครงการ ข นตอน ก จกรรม ผลการด าเน นงาน 1. ประช มปร กษาหาแนวทางในการฝ กอบรมร วมก บองค การ บร หารส วนต าบลนาท ง ได แนวทางและหล กส ตรท จะจ ดอบรม 2. จ ดท าโครงการเพ อขออน ม ต จากทางมหาว ทยาล ยฯ ได โครงการท ม องค ประกอบเป นไปตาม ข อก าหนดและเป าหมายในการฝ กอบรม 3. ต ดต อประสานงานเร องสถานท จ ดฝ กอบรม ท พ ก อาหาร และว ทยากร การประสานงานก บผ ท เก ยวข องเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ 4. เตร ยมสถานท ว สด อ ปกรณ และเอกสารต าง ๆ ม การจ ดเตร ยมสถานท ว สด อ ปกรณ และเอกสาร ให ม ความพร อมก อนการ อบรม 5. จ ดฝ กอบรม ผ เข าร บการฝ กอบรมได ร บความร ตลอด ระยะเวลาในการด าเน นการฝ กอบรม 6. ประเม นผลการฝ กอบรม ผ เข าร บการฝ กอบรมส วนใหญ ม ความพ ง พอใจต อกระบวนการฝ กอบรม 9. ผลการประเม นโครงการ/ก จกรรม 9.1 จ านวนผ ตอบแบบสอบถาม บ คคลกรองค การบร หารส วนต าบลนาท ง เพศชาย จ านวน 20 คน เพศหญ งจ านวน 15 คน ผ ตอบแบบสอบถามจ านวน 35 คน ค ดเป นร อยละ 100 ของผ เข าร วมโครงการท งหมด 9.2 ผลการประเม นโครงการ/ก จกรรม ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความพ งพอใจ ร อยละ ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร ความเข าใจร อยละ ผ เข าร บการฝ กอบรมสามารถน าความร ท ได ไปใช ประโยชน ร อยละ 91.40

3 9.3 สร ปผลการประเม นโครงการ สร ปผลการประเม นโครงการบร การว ชาการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การทางว ชาการ เร อง เทคน คการ ผล ตการใช ส อประชาส มพ นธ อย างม ประส ทธ ภาพโดยใช ภาษาพ ดผ านส อบ คคล ณ ห องประช มโรงแรมแสงส นธ อ.สวรรคโลก จ.ส โขท ย เพ อประเม นความร ความเข าใจ ความพ งพอใจ และประโยชน ท สามารถน าไปใช และเพ อน าไป ปร บปร งในการจ ดโครงการคร งต อไป ตอนท 1 ข อม ลท วไป ตารางท 1 เพศของผ ตอบแบบสอบถาม เพศ จ านวน (คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม จากตารางท 1 แสดงให เห นว าจ านวนผ เข าอบรมท งหมด 35 คน เป นเพศชาย 20 คน ค ดเป นร อยละ 57.6 และเป นเพศหญ ง 15 คน ค ดเป นร อยละ 42.4 ตอนท 2 ประเม นความร ความเข าใจ ความพ งพอใจ และประโยชน ท สามารถน าไปใช ประโยชน ตารางท 2 อาย ของผ ตอบแบบสอบถาม อาย จ านวน (คน) ร อยละ ป ป รวม จากตารางท 2 แสดงให เห นว า จ านวนผ เข าอบรมท งหมด 35 คน ม อาย อย ในช วง ป จ านวน 25 คนค ดเป นร อยละ 71.8 และเป นม อาย อย ในช วง ป จ านวน 10 คน ค ดเป นร อยละ 28.2

4 ตารางท 3 ความพ งพอใจของผ เข าอบรมในการฝ กอบรม รายการ ค าเฉล ย ระด บความพ งพอใจ สถานท ฝ กอบรม 4.62 มากท ส ด เอกสารประกอบการฝ กอบรม 4.15 มาก ระยะเวลาการฝ กอบรม 4.00 มาก ความพร อมของอ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ 4.00 มาก ความเหมาะสมของอาหาร 4.42 มาก ภาพรวมบรรยากาศการฝ กอบรม 4.58 มากท ส ด การให บร หารของเจ าหน าท 4.58 มากท ส ด การลงทะเบ ยน 4.35 มาก พ ธ การและข นตอนการด าเน นการ 4.27 มาก ความพ งพอใจในภาพรวม 4.32 มาก จากตารางท 3 แสดงความพ งพอใจของผ เข าอบรมในด านความพ งพอใจเก ยวก บการจ ดฝ กอบรม โดยความพ งพอใจในภาพรวมอย ในระด บ มาก ม ค าเฉล ย 4.32 เพ อพ จารณาเป นรายข อพบว า ผ เข าอบรม ม ความพ งพอใจสถานท ฝ กอบรมภาพรวมบรรยากาศการฝ กอบรมและการให บร การของเจ าหน าท ในระด บ มากท ส ด ม ค าเฉล ย และ 4.58 ตามล าด บ ส วนความพ งพอใจด านความเหมาะสมของอาหาร การลงทะเบ ยน พ ธ การและข นตอนการด าเน นการเอกสารการฝ กอบรมความพร อมของอ ปกรณ โสต ท ศน ปกรณ และเวลาในการฝ กอบรมอย ในระด บมาก โดยค าเฉล ย และ 4.00 ตามล าด บ ตารางท 4 ประเม นความร ความเข าใจ รายการ ค าเฉล ย ระด บความพ งพอใจ ความร ก อนเข าอบรม 3.73 มาก ความร หล งเข าอบรม 4.38 มากท ส ด ความสารมารถของว ทยากร 4.77 มากท ส ด การตอบค าถามของว ทยากร 4.58 มากท ส ด ความพ งพอใจในภาพรวม 4.36 มาก จากตารางท 4 แสดงความพ งพอใจของผ เข าอบรมด านความร ความเข าใจเก ยวก บก จกรรม โดยใน ภาพรวมผ เข าอบรมม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ม ค าเฉล ย 4.36 เม อพ จารณารายข อพบว า ผ เข าอบรมม ความพ งพอใจต อความสามารถของว ทยากร การตอบค าถามของว ทยากรและความร หล งการอบรมในระด บ

5 มากท ส ด ม ค าเฉล ย และ 4.38 ตามล าด บ ในด านของความร ก อนเข าอบรม ผ เข าอบรมม ความ พ งพอใจในระด บมาก ม ค าเฉล ย 3.73 ตารางท 5 ด านการน าไปใช ประโยชน รายการ ค าเฉล ย ระด บความพ งพอใจ ประโยชน ของเน อหาท สามารถน าไปใช ได จร ง 4.65 มากท ส ด ประโยชน ท เก ดข นหล งการจ ดโครงการ 4.50 มากท ส ด ความพ งพอใจในภาพรวม 4.57 มากท ส ด จากตารางท 5 แสดงความพ งพอใจของผ เข าอบรมด านการน าไปใช ประโยชน โดยในภาพรวมม ความพ งพอใจในระด บมากท ส ด ม ค าเฉล ย4.57 เม อพ จารณารายด านพบว าด านประโยชน ของเน อหาท สามารถน าไปใช ได จร ง และประโยชน ท เก ดข นหล งการจ ดโครงการ ผ เข าอบรมม ความพ งพอใจในระด บ มากท ส ด โดยม ค าเฉล ย 4.65 และ 4.50 ตามล าด บ ระด บความพ งพอใจ ระด บความพ งพอใจ น อยท ส ด ระด บความพ งพอใจ น อย ระด บความพ งพอใจ ปานกลาง ระด บความพ งพอใจ มาก ระด บความพ งพอใจ มากท ส ด 10.สร ปข อเสนอแนะอ น ๆ -ประท บใจพ ธ กร และสถานท -ประท บใจพ ธ กร ส อการอบรม -ประท บใจพ ธ กร อ ปกรณ -ฝ กให ผ เข าอบรมท กคนได ปฏ บ ต จร ง -การฝ กอบรมการพ ด ควรได ข นเวท ท กคน อย างเช น การฝ กอบรมในว นแรกๆ -ว ทยากรให ความร ความเป นก นเองมาก -ผ เข าร วมการอบรมเป นก นเอง สน กสนาน -การจ ดอบรมในคร งน ด มาก เพราะได ความร ท จะน าไปใช ในการท างานจร งๆ -ผ เข าร บการอบรม กล าแสดงออกท กคน -คณะอาจารย และผ เข าอบรมเป นก นเอง -ควรจะเพ มคณะอาจารย ให มากกว าน

6 -ควรจะหาสถานท นอกพ นท ขยายเวลามากกว า 3 ว น -ว ทยากร ม ความร อธ บายช ดเจน -การปฏ บ ต ในการอบรมของว ทยากร และคณะก บผ เข าร บการอบรม -เป นการส อสาร 2 ทาง ม การอบรมและให ความร วมม อก นเป นอย างด -อยากให จ ดอบรมอ ก เพราะได ประโยชน มาก อยากให จ ดอบรมเด อนละคร งจะด มากข น -ว ทยากรม ความสามารถในการถ ายทอดความร ได ด บรรยากาศสน กสนาน -ประท บใจพ ธ กรในการให ความร เพราะให ความเป นก นเองก บผ เข าร บการฝ กอบรม 11.งานท ต องด าเน นการต อหล งจากการด าเน นโครงการ -ต ดตามผลการด าเน นงานของโครงการเทคน คการผล ตและการใช ส อประชาส มพ นธ อย างม ประส ทธ ภาพโดยใช ภาษาพ ดผ านส อบ คคล โดยต ดตามในระหว างว นท 10 กรกฎาคม ภาพก จกรรม

7

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ บทสร ปผ บร หาร การฝ กอบรมโครงการเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ผลผล ต ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการการพ ฒนาการจ ดการศ กษาตามย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย หล กส ตรเตร ยม สอบร บรองมาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม การฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ

สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม การฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม การฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บบ คคลท วไป หล กส ตร: สร างงานน าเสนอข อม ล PowerPoint 2007 ว นท 12 ก นยายน พ.ศ.2552 ณ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

อาย Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 21-30 ป 12 31.60 31.60 31.60

อาย Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 21-30 ป 12 31.60 31.60 31.60 สร ปการฝ กอบรมคอมพ วเตอร เร อง การใช งานโปรแกรม PowerPoint 2007 ว นจ นทร ท 18 ม ถ นายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห องอบรม 101 ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย สถาบ นว

More information

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๒๕ ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๗ ณ ตะบ นบานร สอร ท อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสงคราม แบบรายงานผลการดาเน นงาน โครงการส มมนาคณะกรรมการบร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

บทสร ปผ บร หาร (อาจารย ปาณ สรา คงป ญญา) คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

บทสร ปผ บร หาร (อาจารย ปาณ สรา คงป ญญา) คณบด คณะว ทยาการจ ดการ บทสร ปผ บร หาร โครงการอบรมส มมนาภาวะผ น าและจร ยธรรม จ ดข นเม อว นท 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ ห องประช มช น 3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ โดยม ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ผ เข าอบรมส มมนาม ความร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

สร ปผลการดาเน นโครงการ

สร ปผลการดาเน นโครงการ สร ปผลการดาเน นโครงการ พ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาและศ กษาด งานนอกสถานท ว ทยาล ยช มชนพ จ ตร ระหว างว นท 4 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมทร พย ไพรว ลย แกรนด โฮเต ล แอนด ร สอร ท จ งหว ดพ ษณ โลก คานา รายงานผลการด

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

สร ปผลการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003

สร ปผลการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 สร ปผลการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 งานเทคโนโลย สารสนเทศ ฝ ายส าน กผ อ านวยการ ได จ ดอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003โดยม จ ดประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในโรงเร ยน

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

ส วนท 2 ระด บความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการ กร ณากาเคร องหมาย ตามความค ดเห นของท าน ระด บความค ดเห น รายการ

ส วนท 2 ระด บความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการ กร ณากาเคร องหมาย ตามความค ดเห นของท าน ระด บความค ดเห น รายการ (โครงการด านก จกรรม) แบบสอบถามความค ดเห น โครงการ/ก จกรรม... ปก.001 ว ตถ ประสงค แบบสอบถามความค ดเห นฉบ บน จ ดทาข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการโดยจะใช เป นม ลในการปร บปร งในการจ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

โครงการส มมนาแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ

โครงการส มมนาแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ 2556 โครงการส มมนาแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) สาน กทะเบ ยนและประมวลผล (สาน กบร หารและพ ฒนาว ชาการ) 2 สารบ ญ หน า บทสร ปสาหร บผ บร หาร 4 บทท 1 บทนา

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน ตอนท 4 ผลการว เคราะห ความพ งพอใจต อการด าเน นงานของ สพป.ส ราษ

ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน ตอนท 4 ผลการว เคราะห ความพ งพอใจต อการด าเน นงานของ สพป.ส ราษ 13 ส วนท 3 ผลการดาเน นงาน ตอนท ผลการว เคราะห ความพ งพอใจต อการดาเน นงานของ สพป.ส ราษฏร ธาน เขต 3 ในการประสานส งเสร มและสน บสน นสถานศ กษา เพ อร วมก จกรรมแข งข นท กษะทางว ชาการงาน ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร

More information

สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น

สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น สร ปผลโครงการส มมนา โครงการเลขท 27 / 2557 โครงการส มมนา เร อง การส มมนาร วมก บหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการทร พย ส น ระหว างว นท 10 11 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเดอะทว น ทาวเวอร กร

More information