นโยบายการบร หารงานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 21 ก นยายน ก นยายน 2560

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบายการบร หารงานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 21 ก นยายน 2556 20 ก นยายน 2560"

Transcription

1 นโยบายการบร หารงานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 21 ก นยายน ก นยายน 2560 โดย นายปร ชา พ งส บรรณ ปร ชญา สน บสน นการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น ว ส ยท ศน แหล งเร ยนร ท นสม ย บร การเป นเล ศ ส องค กรค ณภาพ

2 ก ค าน า เอกสารนโยบายการบร หารงานในต าแหน ง ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา พ.ศ ของ นายปร ชา พ งส บรรณ ม ว ตถ ประสงค เพ อ ใช เป นแนวทางในการพ ฒนาส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ รายละเอ ยดภายในเล มประกอบด วย แนวนโยบายในการบร หารงานประกอบด วย นโยบายและแผนงานท จะพ ฒนาองค กรใน 4 ป ข างหน า ค ณล กษณะท มบร หารองค กร ว ธ การบร หารองค กร ข อตกลงเพ อการท างานร วมก นอย างม ความส ขและ สมานฉ นท ส าหร บให ผ บร หารต งแต ระด บห วหน างานข นไป เพ อเป นแนวทางในการร วมข บเคล อนให บรรล เป าประสงค ให เป นหน วยสน บสน นการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น ด วยแหล งเร ยนร ท ครบถ วน และระบบไอซ ท ท ท นสม ย ม งไปส องค กรค ณภาพอย างย งย น ผ จ ดท าขอขอบพระค ณคณะท างานในการให ข อม ล ร วมแสดงข อค ดเห น และให ข อเสนอแนะท เป นประโยชน ต อการจ ดท าเอกสารในคร งน นายปร ชา พ งส บรรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ต ลาคม 2556

3 ข สารบ ญ ค าน า สารบ ญ แนวทางส มหาว ทยาล ยคล งป ญญาแห งชายแดนใต ภายใต อ ดมการณ ราชภ ฏ 1 นโยบายการบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 11 แผนงานบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 19 ท มงานบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 28 ว ธ การบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อตกลงเพ อการท างานร วมก นอย างม ความส ขและสมานฉ นท หน า ก ข 45

4 แนวทางส มหาว ทยาล ยคล งป ญญาแห งชายแดนใต ภายใต อ ดมการณ ราชภ ฏ โดยอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ภายใต ความร บผ ดชอบของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 1. การพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ เป าประสงค (Goal) 1. จ ดสภาพแวดล อมและ โครงสร างพ นฐาน เพ อรองร บ ภารก จของมหาว ทยาล ย รวมท งจ ดระบบสว สด การ บ คลากรและน กศ กษา 2. ระบบบร หารราชการและการ บร หารส าน กงานม ประส ทธ ภาพ ท นสม ย และ คล องต ว โดยใช ICT เป น เคร องม อ 3. ระบบบร หารทร พยากรมน ษย ขององค กรม ประส ทธ ภาพ สร างความเช อม นและ ภาคภ ม ใจให แก บ คลากร 4. ม ระบบจ ดการทร พย ส นและ จ ดหารายได แนวทาง/มาตรการในการพ ฒนา 1.1 พ ฒนาสภาพแวดล อมและโครงสร างพ นฐานท เหมาะสมก บ ความเป นสถาบ นอ ดมศ กษา 1.2 ปร บปร งสภาพแวดล อมและโครงสร างพ นฐานท เหมาะสมก บภารก จ และสอดคล องโครงสร างพ นฐานอาคารใหม 2.1 กระจายอ านาจส ส วนราชการภายในระด บคณะหร อหน วยงาน เท ยบเท าให ม ความคล องต ว 2.2 พ ฒนาค ม อปฏ บ ต ราชการของหน วยงานในร ปแบบเอกสารและ เอกสารอ เล กทรอน กส เป นส วนหน งของต วช ว ดรายบ คคล 2.5 ปร บปร งระบบงานประชาส มพ นธ และการส อสารองค กรส ความท นสม ย ครอบคล มท วโลกและเป นม ออาช พ 2.6 ปร บปร งโครงสร างองค กรใหม เพ อเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เช งร กด านว ชาการด านการบร หารองค กรและต องม หน วยงาน ร บผ ดชอบการบร หารทร พย ส นและจ ดหารายได 3.3 ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรเข าส การปร บปร งต าแหน งทางว ชาช พ 3.4 จ ดระบบสว สด การและขว ญก าล งใจแก อาจารย และบ คลากร สายสน บสน นท กระด บ 3.5 จ ดหล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคณาจารย และบ คลากรของ มหาว ทยาล ยโดยเฉพาะและต อเน อง 3.7 สร างค ม อบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลาท กประเภท 3.8 ส งเสร มระบบการให ท นสน บสน นการศ กษาต อและการฝ กอบรม พ ฒนาศ กยภาพเฉพาะทางแก บ คลากร 3.9 ปร บปร งระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานให ม ค ณภาพและ สอดคล องก บการประก นค ณภาพองค กร 3.10 ส งเสร มว ฒนธรรมองค กร ม ความร กและผ กพ น สาม คค ความภาคภ ม ใจในองค กรและอาช พภายใต ส งคมพห ว ฒนธรรม 4.1 จะให ม หน วยงานและบ คลากรร บผ ดชอบการจ ดการทร พย ส นและ จ ดหารายได 4.2 ส งเสร มให หน วยงานภายในจ ดหารายได เพ อบร หารจ ดการตนเอง

5 2 เป าประสงค (Goal) แนวทาง/มาตรการในการพ ฒนา 4.3 ปร บปร งระเบ ยบการจ ดหารายได และการใช จ ายเง น 4.5 จ ดให ม โครงการจ ดหารายได เช น น าด มตรา มรย. และโครงการ อ นๆ ตามศ กยภาพ 2. การพ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา เป าประสงค (Goal) 1. จ ดการศ กษาตามมาตรฐาน เพ อให บ ณฑ ต ม ความร ม ค ณธรรม ม ความสามารถในการการเร ยนร และสร างโอกาสในท างาน 3. ส งเสร มก จกรรมในหล กส ตรและ เสร มหล กส ตร (Promote curriculum and extra curricular activity) 4. ปร บระบบและส งเสร มระบบ ค ณภาพการบร หารงานว ชาการ 5. สร างเคร อข ายการพ ฒนาว ชาการ ร วมก บท องถ น 6. ระบบการบร หารงานของ บ ณฑ ตศ กษาท สอดคล องก บ มาตรฐานการศ กษาในระด บ บ ณฑ ตศ กษา 7. ระบบการพ ฒนาการเร ยนการสอน ระด บบ ณฑ ตศ กษา แนวทาง/มาตรการในการพ ฒนา 1.1 พ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นให ม ความร ความสามารถ ม ค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการ ส งข น 1.6 ส งเสร มการใช เทคโนโลย เพ อสน บสน นการเร ยนร ตาม มาตรฐานการเร ยนร ในศตวรรษท 21 (ICT) 1.7 จ ดต งสถาบ น/องค กรเพ อพ ฒนาน กศ กษาและประชาชนให ม ความร และม ท กษะในการส อสารและเร ยนร เก ยวก บ อาเซ ยน 1.8 ด าเน นการตามโครงการความร วมก บสถาบ นอ ดมศ กษาท งใน และต างประเทศเพ อเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 3.3 พ ฒนาระบบบ นท กก จกรรมของน กศ กษา โดยให ความส าค ญ ก บ Transcript ความด และแผนพ ฒนาก จกรรมน กศ กษา อย างเป นระบบ 4.2 ปร บโครงสร างหน วยงานและระบบภาระงานท สอดคล องก บ ระบบงบประมาณของมหาว ทยาล ย 5.2 สร างเคร อข ายโรงเร ยนและองค กรทางการศ กษา 5.3 สร างเคร อข ายก บองค กรปกครองส วนท องถ น 6.3 จ ดท าเว บไซต และฐานข อม ลส าหร บการจ ดการศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษา 7.5 พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานบ ณฑ ต ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

6 3 3. การพ ฒนาประส ทธ ภาพงานว จ ย เป าประสงค (Goal) แนวทาง/มาตรการในการพ ฒนา 2. การเพ มผล ตผลงานว จ ยเช งว ชาการ 2.2 ส งเสร มการว จ ยในระด บภ ม ภาค เช น ว ฒนธรรมอาเซ ยน เขต เศรษฐก จอาเซ ยนและการว จ ยข ามว ฒนธรรม 2.3 จ ดท าฐานข อม ลด านการว จ ยในจ งหว ดชายแดนใต ในม ต ต างๆ เช น การศ กษา ว ฒนธรรมและว ถ ช มชน เศรษฐก จ เป นต น 3. บร หารจ ดการงานว จ ยอย างเป น 3.5. ใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการงานว จ ย ระบบม ประส ทธ ภาพและม ธรรมา 3.7. สน บสน นการสร างความร วมม อด านการว จ ยก บประชาคม ภ บาล อาเซ ยน และเคร อข ายต างๆ 4. การพ ฒนาประส ทธ ภาพบร การว ชาการ เป าประสงค (Goal) 1. เป นศ นย กลางการบร การว ชาการ แก ช มชน/ท องถ น อย างม ค ณภาพ ในชายแดนใต 2. ม หล กส ตรระยะส นท ม ค ณภาพ สามารถตอบสนองความต องการ ของของท องถ นได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ม ระบบการเท ยบโอน หน วยก ตตามหล กสากล 4. ม ระบบการประเม นหล กส ตรท ม ค ณภาพ 5. การเผยแพร หล กส ตรระยะส นท ม ค ณภาพ แนวทาง/มาตรการในการพ ฒนา 1.1 การจ ดองค กร/สถาบ นเพ อตอบสนองความต องการของท องถ น เช น ศ นย ส นต ศ กษา สถาบ นภาษา ศ นย ฝ กอบรม ศ นย อาเซ ยนศ กษา ศ นย เร ยนร ด านเศรษฐก จพอเพ ยง ศ นย ฮาลาล เป นต น 2.1. การจ ดท าหล กส ตรระยะส นตอบสนองความต องการของ ท องถ น 3.2 การบร การว ชาการท สามารถน ามาเท ยบโอนความร ระด บปร ญญา ตร และบ ณฑ ตศ กษา 4.1 จ ดท าระบบการประเม นหล กส ตรและม การรายงานผลต อสาธารณะ อย างต อเน อง 4.2 จ ดท าแผนการปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรจากผลการประเม น หล กส ตร 5.1 จ ดท าแผนการเผยแพร หล กส ตรโดยใช ส อท หลากหลาย เช น เคเบ ล ท ว มรย. เวท ว ชาการ เว บไซต หน งส อพ มพ และป ายประกาศ 5.2 จ ดท าระบบการร บสม ครผ เข าร บการอบรมท สะดวก รวดเร ว เช น การร บสม ครทางเว บไซต ส อส งพ มพ วารสารศ ษย เก าจ นทน กะพ อ โดยร บอย างต อเน องตลอดท งป ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

7 4 5. การพ ฒนาประส ทธ ภาพการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม เป าประสงค (Goal) 3. จ ดระบบการค นคว าศ กษาทาง ว ฒนธรรม แนวทาง/มาตรการในการพ ฒนา 3.1 จ ดต งศ นย ศ กษาและค นคว าองค ความร เก ยวก บศ ลปะและ ว ฒนธรรมในชายแดนใต 3.2 จ ดท าฐานข อม ลเพ อเผยแพร ผลงานว ชาการเก ยวก บ ศ ลปว ฒนธรรมในชายแดนใต 6. การพ ฒนาประส ทธ ภาพก จกรรมน กศ กษา ก ฬา บร การ สว สด การน กศ กษา เป าประสงค การพ ฒนา 1. น กศ กษาเก ดอ ตล กษณ ก าวท น ไอซ ท ม จ ตอาสา ส งาน ส อสาร ภาษามลาย กลางได 5. ม เคร อข ายศ ษย เก าท เข มแข ง ด าเน นก จกรรมต อเน องตลอดป มาตรการ/แนวทางการพ ฒนา 1.1 พ ฒนาระบบบร หารก จกรรมน กศ กษาของ องค การน กศ กษา สโมสรน กศ กษา และชมรม ให เป นท ยอมร บและเป นพล ง สร างสรรค ในพ นท สามจ งหว ดชายแดนใต (เน นพล ง น กศ กษาส ส งคมและอาเซ ยน) 1.2 จ ดระบบระบบทรานสคร ปก จกรรมน กศ กษา เป นส วนหน ง ของการส าเร จการศ กษา 5.1 จ ดระบบบร หารศ ษย เก าส มพ นธ อย างต อเน องตลอดป 5.2 สร างฐานข อม ลและระบบสารสนเทศศ ษย เก า 5.4 พ ฒนา Hall of Fame Online ศ ษย เก าด เด น 7. การพ ฒนาประส ทธ ภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป าประสงค (Goal) 1. เป นมหาว ทยาล ยผ น าด าน ICT ของ สามจ งหว ดชายแดนใต มาตรการ/แนวทางการพ ฒนา 1.1 พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด าน ICT และระบบเคร อข ายไร สาร (Wireless) ความเร วส ง ม ความเสถ ยร และปลอดภ ย 1.2 พ ฒนาอาคาร ICT เป นอาคารอ จฉร ยะหร อ ICT Intelligent Building ใช ICT บร หารจ ดการท นสม ยท ส ดของสามจ งหว ด ชายแดนใต 1.3 จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร PC/Notebook/Tablet ส าหร บ บร การน กศ กษาเพ อการเร ยนร โดยใช ICT (เน นให น กศ กษา/ บ คลากรเป นเจ าของ) 1.4 ส งเสร มคณาจารย และบ คลากรม ความเช ยวชาญเฉพาะและ ความเช ยวชาญในการปฏ บ ต งานโดยใช ICT ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

8 5 เป าประสงค (Goal) 2. ม ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร การบร การ และการปฏ บ ต งานของ องค กรในท กระด บ 3. บ คลากรใช ICT ในการปฏ บ ต งาน สน บสน นการเร ยนการสอนอย างม อ อาช พ 4. น กศ กษาเร ยนร โดยใช ไอซ ท เป นฐาน (ICT Based for Learning) ส งเสร มอ ตล กษณ บ ณฑ ต ก าวท นไอซ ท 5. ม คล งความร ออนไลน บร การช มชน ท องถ น ประเทศ และระด บ นานาชาต และเป นแหล งทร พยากร การเร ยนร ของน กศ กษาท กระด บ ท องถ น ประเทศ และนานาชาต มาตรการ/แนวทางการพ ฒนา 1.5 พ ฒนาศ นย ฝ กอบรมและทดสอบมาตรฐานด าน ICT ครบ วงจร (เน นบร การน กศ กษาและการบร การว ชาการเพ อหา รายได ) 1.6 สน บสน นการจ ดต งคณะ ICT เป นแห งแรกของสถาบ นในสาม จ งหว ดชายแดนใต (ส งเสร มอ ตล กษณ และศ กยภาพด าน ICT) 2.1 เช อมโยง (Link) และพ ฒนาฐานข อม ลพ นฐานขององค กรให รองร บการพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการต ดส นใจใน อนาคต 2.2 พ ฒนาหร อจ ดหาระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร (MIS: Management Information System) และเพ อการ สน บสน นการต ดส นใจ (Decision Support) ในระด บ มหาว ทยาล ย คณะ ภาคว ชาและหล กส ตร 2.3 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานประชาส มพ นธ เช งร กโดยใช ICT เป นเคร องม อ 3.1 พ ฒนาบ คลากรด าน ICT ให ม ความร และท กษะการซอฟต แวร เคร องม อปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ ท นสม ย 3.2 จ ดหาคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เคล อนท (Smart Phone, Tablet) ส าหร บส งเสร มการปฏ บ ต งานได ท กท ท กเวลา 4.1 พ ฒนาหล กส ตรให ความร ท กษะการจ ดการเร ยนการสอนใน ระบบอ เล ร นน งส าหร บผ สอนอย างเป นระบบ 4.2 ส งเสร มให คณาจารย จ ดการเร ยนการสอนและว จ ยช นเร ยนใน ระบบอ เล ร นน ง หร อใช ICTเป นฐานในการสอน และต อง สอดคล องก บ KPI รายบ คคล 4.3 ส งเสร มให คณาจารย จ ดการเร ยนการสอนในห องเร ยน มาตรฐาน (รายว ชาน าร อง) 4.4 จ ดระบบฝ กอบรมออนไลน และทดสอบด าน ICT เพ อเสร มอ ต ล กษณ บ ณฑ ต ก าวท นไอซ ท 4.5 พ ฒนาลานการเร ยนร บร เวณต กส าน กว ทยบร การฯ เช อมต อ ก บต ก ICT ให เป นลานเร ยนร ด วย ICT ตลอด 24 ช วโมง 5.1 ส งเสร ม สน บสน นการจ ดหาฐานข อม ลออนไลน และหน งส อ อ เล กทรอน กส รองร บการศ กษาท กระด บและให บร การช มชน 5.2 จ ดหาและพ ฒนาแหล งเร ยนร ให ท นสม ยและม จ านวนเพ ยงพอ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

9 6 8. การพ ฒนาประส ทธ ภาพองค กรส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค (Goal) 1. องค กรพร อมเข าส ประเทศอาเซ ยน พร อมท งเป นแหล งพ งพ งของ ท องถ นและองค กรในการปร บต ว เข าส ประชาคมอาเซ ยน (ด าเน นการเช งร ก) 1.1 จ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษา 1.2 จ ดต งศ นย ภาษา มาตรการ/แนวทางการพ ฒนา 1.3 ส งเสร มเคร อข ายการแลกเปล ยนน กศ กษาและบ คลากร 1.4 พ ฒนาบ คลากรให ม ความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 1.5 พ ฒนากระบวนการการสอนให สอดคล องก บการบร บท อาเซ ยน 1.6 สน บสน นการท างานว จ ย งานสร างสรรค ร วมก บ มหาว ทยาล ยอาเซ ยน (โดยเฉพาะประเภทมาเลเซ ย) 1.7 สน บสน นการแลกเปล ยนด านศ ลปว ฒนธรรมก บ มหาว ทยาล ยอาเซ ยน 1.8 สร างพ ฒนาถ ายทอดองค ความร เพ อให ท องถ นม ความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

10 7 โครงการท คาดว าจะด าเน นการโดยย อ (ระยะเวลา 4 ป ) โครงสร างพ นฐานเพ ม 1. ค นสนามฟ ตบอล จ ดสร างสนามฟ ตบอลเพ อรองร บการออกก าล งกาย ส นทนาการและก จกรรม การเร ยนการสอน (ไม กระทบบ านพ ก) 2. เคเบ ล TV มรย เป นการจ ดรายการท งด านว ชาการก จกรรมต างๆ ผ านการถ ายทอดช องเคเบ ล ออกอากาศใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 3. LED 4 ม มเม อง ต ดต งป ายร ปภาพและต วว ง โฆษณา ประชาส มพ นธ ก จกรรมต างๆ เพ อเป น การประชาส มพ นธ เช งร ก 4. ห องเร ยน น าเร ยน เป นการจ ดห องเร ยนต ดแอร 100 ห อง ม อ ปกรณ ระบบ IT พร อมใช 5. พ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศมาสร างค ณค าในการบร หารจ ดการองค กร 6. ลาน ICT ลานส าหร บการท าก จกรรมด าน ICT โดยจะเป ดให บร การจนถ งเวลา น. หร อ บร การตลอดเวลา 24 ช วโมง 7. Edutainment ห องสม ดป ญญาภ รมย เป นการสร างบรรยากาศระหว างการเร ยนร และบ นเท ง พร อมน าระบบ IT มาบร หารจ ดการ 8. จ ดระบบจารจร โดยการจอดรถเด นเร ยน 9. Cover way ส าหร บการจอดรถเด นเร ยนโดยม หล งคาค มสามารถเด นระหว างอาคารเร ยนต างๆ ได โดยไม โดนฝนและแดด 10. ปร บปร งระบบ สาธารณ ปโภคพ นฐานและระบบร กษาความปลอดภ ยวางระบบท อระบายน า ไฟฟ าและการควบค มความปลอดภ ย 11. พ พ ธภ ณฑ ชายแดนใต เป นแหล งรวบรวมประว ต ผลงานท งอด ตและป จจ บ นของมหาว ทยาล ย และ 3 จ งหว ดชายแดนใต 12. หอศ ลป เป นแหล งแสดงผลงานทางศ ลป พร อมท งบร การว ชาการและจ ดจ าหน ายผลงานของ น กศ กษา 13. หอพ กน กศ กษา จ ดสร างหอพ กส าหร บน กศ กษา โดยเป นหอพ ก 4 อาคาร ช นท 1 เป นแหล ง ประกอบธ รก จเช งพาน ช ช นท 2,3 และ 4 จ ดเป นหอพ กให น กศ กษา (ไม กระทบบ านพ ก) 14. โรงแรมน าพ ก ปร บร ปล กษณ และร ปแบบการบร หารให เป นโรงแรมท ได มาตรฐาน 15. รถยนต เพ ยงพอ จ ดซ อรถยนต ประเภทต างๆ ให สามารถรองร บภารก จของมหาว ทยาล ย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

11 8 เต มสว สด การ 1. แสวงหา /ปร บปร งกรอบอ ตราเป นข าราชการ/พน กงานมหาว ทยาล ย 2. จ ดต งหน วยสว สด การ และส ทธ ประโยชน เพ อด แลบ คลากร 3. จ ดต งหน วยงานจ ดหารายได เพ อแสวงหารายได ท เก ดจากทร พย ส น 4. หม บ าน มรย. จ ดสร างหม บ าน มรย. โดยให บ คลากรได เป นเจ าของบ านผ านระบบการจ ดการ ของมหาว ทยาล ย 5. ค ปองอาหาร จ ดสว สด การให บ คลากรม รายได ต ากว า 10,000 บาท ได ม อาหารกลางว น 6. ศ นย อาหารมาตรฐาน เป นการพ ฒนาศ นย อาหารให ม มาตรฐานท งอาหารการบร การและ สภาพแวดล อม 7. บ คลากร/ล กเร ยนฟร ท กระด บ เป นการแบ งเบาภาระ โดยล กสามารถเร ยนโรงเร ยนสาธ ตและ สามารถเร ยนระด บปร ญญาตร ท มรย. รวมท งบ คลากรสามารถเร ยนระด บปร ญญาตร และปร ญญาโทท มรย. 8. ตรวจส ขภาพประจ าป จ ดให ม การตรวจส ขภาพประจ าป ให บ คลากรท กคน 9. ฉ นท พ น อง ส งเสร มการจ ดก จกรรมการสร างความส มพ นธ ระหว างบ คลากรให ม ส วนร วมต งแต ระด บบ คคลถ งระด บองค กร 10. โลกกว าง เป ดโอกาสให บ คลากรได ศ กษาด งานอย างน อย 2 ป ต อ 1 คร ง 11. สหกรณ ส น ต บ คคล บร หารสหกรณ ในร ปบร ษ ทและขยายสาขาเพ มอ ก 2 สาขา 12. ต วแทนประก น/จ ดท าประก น จ ดระบบประก น โดยร บเป นต วแทนการจ ดท าประก นช ว ต ส ขภาพ รถยนต รถจ กรยานยนต ให ก บน กศ กษาและบ คลากรในราคาประหย ด 13. เท าท น IT ระบบการจ ดซ อและผ อนคอมพ วเตอร ในราคาประหย ดส าหร บบ คลากรและพ ฒนา น กศ กษา 14. บร การสะดวก จ ดให ม ระบบบร การสาขาย อย เช น ธนาคาร ไฟฟ า ไปรษณ ย สานศ กยภาพ 1. เร งร ดปฏ ร ปกฎระเบ ยบ เพ อให เอ อต อการปฏ บ ต ภารก จ 2. การกระจายอ านาจ เป นการกระจายอ านาจส หน วยงานท กระด บ ท งระบบงานสารบ ญ ระบบ งบประมาณรวมท งการบร หารงานบ คคล 3. ศ นย ฝ กอบรม จ ดต งศ นย ฝ กอบรมโดยม หล กส ตรการอบรมป ละ 40 หล กส ตร โดยบ คลากร สามารถอบรมฟร และร บบ คคลภายนอกเข าร บการฝ กอบรมโดยม ค าใช จ าย 4. สถาบ นภาษา จ ดต งสถาบ นภาษา ม ห อง Lab ภาษา ใช ในการพ ฒนาน กศ กษา บ คลากร และ บ คคลภายนอก ท งจ ดระบบการทดสอบภาษาอย างเป นระบบ 5. ศ นย อาเซ ยนศ กษา จ ดต งเพ อเป นแหล งเร ยนร และการเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

12 9 6. ม งส ต าแหน งว ชาการและว ชาช พ สน บสน นให บ คลากรเข าส ต าแหน งว ชาการและว ชาช พ โดยจ ด ค าตอบแทนให ผ ท าผลงานและพ เล ยงการท าผลงาน 7. ปร ญญาเอกใกล เอ อม ส งเสร มให ม การเร ยนต อในระด บปร ญญาเอกโดยผ านการเร ยนภายใน มรย. และการแสวงหาความร วมม อก บมหาว ทยาล ยในประเทศและต างประเทศ รวมท งการหาแหล งท นท ง ภายในและภายนอก 8. เป ดกว างทางการศ กษา ส งเสร มให ม หล กส ตรเห นผล (ระยะส น) และหล กส ตรตรงใจ (ปร ญญา ตร และบ ณฑ ตศ กษา) ให มากข น 9. ผล ตคร ตามบร บท การผล ตน กศ กษาคร ศาสตร โดยการใช ฐานค ดให ม หอพ กส าหร บน กศ กษา เพ อจะได ใช เวลาในการพ ฒนาด านต างๆให ม ความพร อมในว ชาช พคร 10. ขยายสาธ ตส ประถมศ กษา เป ดการเร ยนการสอนในโรงเร ยนสาธ ตถ งระด บประถมศ กษาป ท เกษตรก าวหน า การผล ตน กศ กษาด านเกษตรใช ศ นย แม ลานเป นแหล งเร ยนร โดยอาศ ยความ ร วมม อก บหน วยงานร ฐและเอกชน เช น CP หร อสหพ ฒน ท จะน าว ทยาการต างๆมาบ รณาการและสามารถให น กศ กษาม รายได ระหว างเร ยน 12. ว ชาการเพ อคว าแชมป สน บสน นงบประมาณส งเสร มเพ อการค นหา สร างและพ ฒนาน กศ กษา จนได รางว ลระด บชาต และนานาชาต 13. ก ฬาเพ อคว าแชมป สน บสน นท มก ฬาให ได เป นต วแทนเข าแข งข นก ฬามหาว ทยาล ย พร อมท ง การสร างท มก ฬาให ม ความโดดเด น 14. ตลาดน ดน กศ กษา จ ดตลาดน ดเพ อน าผลงานและผลผล ตของน กศ กษาออกแสดงและจ ด จ าหน ายเป นประจ าท กเด อน 15. ลานก ฬา จ ดท าสนามก ฬากลางแจ ง เช น ฟ ตซอล ตะกร อ บาสเก ตบอลและวอลเลย บอล ไม น อยกว า 20 สนาม 16. ธนาคารความด การส งเสร มให น กศ กษากระท าความด โดยจะม การบ นท กเม อส าเร จการศ กษา จะได ร บ Transcript ความด ทาบช มชน 1. ศ นย การเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง สร างต นแบบเพ อการศ กษาและเร ยนร ปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง 2. ศ นย ส นต ว ธ เป นศ นย ศ กษาและเร ยนร ส งคมพห ว ฒนธรรมเพ อสร างส นต ส ขในพ นท 3. ศ นย ประสานงานเข าใจ เข าถ ง พ ฒนา จ ดต งส าน กงานให ภาคส วนหร อองค กรต างๆม ส าน กงาน และต วแทนเข ามาม ส วนร วมในการสร างส นต ว ธ 4. สถาบ นพ ฒนาการเม อง เป นแหล งพ ฒนาด านการเม องในระบอบประชาธ ปไตย โดยร วมม อก บ สถาบ นต างๆ เช น สถาบ นพระปกเกล า กกต. 5. สถาบ นพ ฒนาคร ชายแดนใต จ ดต งสถาบ นโดยการจ ดการอบรมและพ ฒนาคร อย างเป นระบบ และต อเน อง ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

13 10 6. ศ นย ฮาลาล จ ดต งส าน กงานให บร การตรวจสอบว เคราะห ส นค าหร ออาหารฮาลาล 7. ศ ษย เก าร วมพ ฒนา เป นการน าศ กยภาพศ ษย เก าเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนามหาว ทยาล ย 8. คล น คจ ดหางาน จ ดต งคล น คให ค าปร กษาด านการม งานค าพร อมท งแนะน าอาช พและข อม ลด าน การม งานท าแก บ ณฑ ตและประชาชนท วไป พร อมท งบร การแนะน าการเข ยนใบสม ครงานท งภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ 9. ศ นย ให ค าปร กษาทางกฎหมาย เพ อให ค าปร กษาและไกล เกล ยข อพ พาทของน กศ กษาประชาชน ท วไป 10. ราชภ ฏยะลา 3 จ ดหาพ นท 1 ต าบลเป นพ นท ให ท กคณะและส าน กลงไปบร การว ชาการและ พ ฒนา พร อมท จะสร างต าบลต นแบบให น กศ กษาประชาชนได เข าไปศ กษาและเร ยนร 11. ก ฬามวลชนส นต ส ข จ ดการแข งข นก ฬาโดยเป ดโอกาสให ประชาชนส งท มเข าแข งก ฬาในก ฬา ฟ ตบอล ฟ ตซอล ตะกร อ บาสเก ตบอล วอลเลย บอล ฯลฯ อย างสม าเสมอและต อเน อง 12. ศ ลปว ฒนธรรมน าส นต ส ข จ ดประกวดก จกรรมด านศ ลปว ฒนธรรมให น กศ กษา ประชาชนได ร วมก นอน ร กษ ส บสานศ ลปว ฒนธรรม 13. YRU Big Band ม ร ปแบบผสมผสานระหว างดนตร สากล วงบานอและด เกฮ ล 4 ภาษา เพ อ เผยแพร ส สาธารณชน 14. ยะลาโพล จ ดส ารวจความค ดเห นของประชาชนในพ นท ด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

14 นโยบายการบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ ย ทธศาสตร ท 1 การบร หารจ ดการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 1. เพ มงบประมาณและบร หารจ ดการงบประมาณใหม เพ มงบประมาณในร ปแบบความร วมม อก บหน วยงานภายนอก เช น ศอ.บต. อบจ. เทศบาล เน นการจ ดหารายได อย างเป นระบบ น ากล บมาเป นงบประมาณพ ฒนาหน วยงาน น าเสนอโครงการเพ อขอใช งบประมาณพ ฒนาย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย นอกเหน อจากโครงการ ตามงบประมาณปกต พ ฒนาระบบการจ ดสรรงบประมาณให ม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บการจ ดสรรงบประมาณ ของมหาว ทยาล ย 2. เพ มค ณภาพและประส ทธ ภาพหน วยงาน ปร บโครงสร างหน วยงานใหม ท เหมาะสมก บภารก จ เน นการท างานเช งร ก การท างานเป นท มและการท างานอย างเป นระบบตามหล กธรรมาภ บาลของ การบร หารก จการบ านเม องท ด (Good Governance) สร างฐานความร ในองค กรโดยใช ไอซ ท เป นเคร องม อ น าระบบไอซ ท มาใช ในการบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ บร หารจ ดการอาคารเทคโนโลย สารสนเทศใหม อย างม ออาช พ เน นเทคโนโลย ท นสม ย เน นการรวมศ นย บร การ ประสานภารก จด านไอซ ท ม การจ ดระบบ ปร บปร งข นตอนการบร หารงานและการปฏ บ ต งานของส าน กว ทยบร การและ เทคโนโลย สารสนเทศโดยจ ดท าเป นค ม อการปฏ บ ต งาน ใช การว จ ยเป นฐานในการพ ฒนาองค กร (ว จ ยองค กร) เช น ว จ ยหาประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการ ด าเน นงานของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ตามมาตรฐานห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา 8 ด าน สร างภาพล กษณ องค กร โดยใช ไอซ ท เป นเคร องม อ เน นการม ส วนร วมจากน กศ กษา สโมสรน กศ กษา บ คลากร อาจารย รวมท งบ คคลภายนอก ส งเสร มการใช งานทร พยากรให เก ดความค มค าส งส ด ม กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ในการสน บสน นการด าเน นงานของห องสม ดและศ นย คอมพ วเตอร สร างกลไกการประเม นท ม ประส ทธ ภาพ เน นความบร ส ทธ ย ต ธรรม และน าผลการประเม นน นมา พ จารณาบ คลากรผ ปฏ บ ต งานด เด นเพ อประกาศเก ยรต ค ณ 3. พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ ด วยว ธ การสร างองค กรค ณภาพอย างย งย นร วมก บการประเม น ค ณภาพ พ ฒนากลไกการประก นค ณภาพของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศให ม มาตรฐาน

15 เสร มสร างความร ความเข าใจเร องประก นค ณภาพการศ กษาให ก บบ คลากรภายในส าน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศ จ ดท ารายงานประจ าป ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเพ อเผยแพร 4. เน นการใช มาตรฐานสากลในการข บเคล อนส องค กรค ณภาพอย างย งย น ผล กด นห องสม ดเข าส มาตรฐานห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา 8 ด าน ได แก ด านโครงสร างและการบร หาร ด านงบประมาณและการเง น ด านบ คลากรห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา ด านทร พยากรสารสนเทศ ด านอาคารสถานท และคร ภ ณฑ ด านการบร การ ด านความร วมม อระหว างห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา ด านการประเม นค ณภาพห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา ประย กต ใช มาตรฐานสากลในการปฏ บ ต งานของศ นย คอมพ วเตอร ได แก COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) ส าหร บใช เป น แนวทางการปฏ บ ต (Framework) เพ อการควบค มภายในท ด ด านเทคโนโลย สารสนเทศ ท จะใช อ างอ งถ งแนวทางการปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ตาม 4 กระบวนการหล กได แก การวางแผน และการจ ดการองค กร การจ ดหาและต ดต ง การส งมอบและบ าร งร กษา และการต ดตามผล ผล กด นให ม การน ามาตรฐาน ITIL Version 3 (Information Technology Infrastructure Library) มาใช ส าหร บการบร หารโครงสร างพ นฐานทางด านเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร ประย กต ใช มาตรฐาน ISMS (Information Security Management System) ส าหร บ จ ดการด านความม นคงปลอดภ ย การบร หารความเส ยงของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร เช น ISO/IEC ประย กต ใช ระบบบร หารงานค ณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ก บการบร หารส าน กงานภายใน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ในล กษณะหน วยงานน าร องในมหาว ทยาล ย สร างมาตรฐานการปฏ บ ต งานให แก เจ าหน าท ในส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 5. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ให ความส าค ญต อทร พยากรมน ษย เป นส าค ญ ผล กด นให บ คลากรม ความม นคงในต าแหน งหน าท พ ฒนาบ คลากรส ม ออาช พ ควบค ก บการปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรม และค าน ยม เพ มขว ญและก าล งใจให ก บบ คลากรจากการปฏ บ ต งาน โดยใช งบประมาณจากการจ ดหารายได 12

16 ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรในองค กรท กระด บได ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นด านการ บร หารงาน และการต ดส นใจร วมก น ผล กด นให เก ดแนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) น าไปส การสร างนว ตกรรมภายในองค กร ผล กด นให บ คลากรได ร บใบร บรองความเช ยวชาญเฉพาะทางระด บมาตรฐานสากล (Certification) เพ อร บประก นความเป นม ออาช พ และผล กด นให ม ค าตอบแทน ม กระบวนการส งเสร มให ท าผลงานว ชาการสายสน บสน น เช น ผ ช านาญการ ผ เช ยวชาญ สร างเคร อข ายบ คลากรส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศในภ ม ภาคเขตภาคใต เพ อการ แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นอย างย งย น 6. ปร บปร งร ปแบบห องสม ดส การเร ยนร ย คใหม จ ดสภาพแวดล อม และสร างบรรยากาศ ท เอ อต อการเร ยนร เน นห องสม ดส เข ยวและลดโลกร อน เน นการประหย ดพล งงาน และร กษาส งแวดล อม ฟ นฟ ห องสม ดม ช ว ต ห องสม ดส เข ยว ท สอดคล องก บการเร ยนร ในศตวรรษท 21 และสอดคล องก บ เอกล กษณ ท องถ นใต พ นฟ ม มกาแฟ พ ฒนาห องสม ดเข าส มาตรฐานห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ และมาตรฐานห องสม ดของ สมาคมห องสม ดแห งประเทศไทย พ.ศ เพ มค ณภาพและประส ทธ ภาพการให บร การของห องสม ดและศ นย คอมพ วเตอร ม เจ าหน าท ประชาส มพ นธ ส าหร บให บร การ แนะน าการใช ทร พยากรสารสนเทศภายในห องสม ด ม เคร องม อสน บสน นการให บร การอย างม ค ณภาพและท นสม ย ก าหนดมาตรฐานในการให บร การอย างช ดเจน และก าหนดระยะเวลาการส นส ดในการปฏ บ ต งาน ก าหนดระยะเวลาในการจ ดหาทร พยากร และจ ดหาทร พยากรให ตรงเวลา ประเม นความพ งพอใจการใช บร การจากผ ใช บร การห องสม ดและศ นย คอมพ วเตอร ลงถ งระด บบ คคล 8. สร างเคร อข ายความร วมม อ สานต อโครงการความร วมม อและพ ฒนาท องถ น สนองโครงการตามพระราชด าร สร างเคร อข ายภาค ระด บภ ม ภาคและระด บชาต สานต อโครงการ edltv หร อโครงการระบบ e-learning ของการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม เฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ นวาคม 2550 เช ญผ เช ยวชาญภายในและภายนอกเป นท ปร กษา 13

17 ย ทธศาสตร ท 2 การจ ดการทร พยากรสารสนเทศ 1. สร างแนวทางการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศอย างเป นระบบช ดเจน ท าให ม ทร พยากรอย างหลากหลาย ท งในด านร ปแบบและเน อหาท สามารถตอบสนองความต องการของผ ใช จ ดหา ค ดเล อก และท ารายการทร พยากรสารสนเทศในร ปแบบต าง ๆ ให ม เน อหาท หลากหลายและ สอดคล องก บหล กส ตร พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อประเม นการใช งานทร พยากรสารสนเทศของผ ใช งานเช น น กศ กษา อาจารย เพ อน ามาใช เป นข อม ลในการบร หารทร พยากรสารสนเทศ ม ระบบเสนอหร อแนะน าทร พยากรสารสนเทศจากน กศ กษา อาจารย และบ คลากรส าหร บการจ ดหาท ตรงก บความต องการ จ ดให ม การส ารวจหน งส อป ละ 1 คร ง เพ อส ารวจหน งส อเก าแล วค ดออก พร อมซ อหน งส อใหม มา ทดแทน 2. พ ฒนาระบบการจ ดเก บ และค นค นทร พยากรสารสนเทศให ม ประส ทธ ภาพ โดยค าน งถ งความเป น มาตรฐานสากลและความก าวหน าของเทคโนโลย สารสนเทศ น าเทคโนโลย RFID (Radio frequency identification) มาใช ก บห องสม ดย คใหม เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการค นหาหน งส อ การจ ดช นหน งส อ ป องก นหน งส อถ กล กขโมย การย มค นด วยตนเอง เช อมระบบส บค นหน งส อ (Web OPAC) และระบบการเก บข อม ลเข าออกห องสม ด (ประต เข า-ออก) เข าก บฐานข อม ลทะเบ ยนน กศ กษาและฐานข อม ลบ คลากร เพ อให สามารถใช ข อม ลร วมก นได ปร บปร งประต เข า-ออกและเพ มประส ทธ ภาพโดยการเช อมต อเข าก บระบบส บค นหน งส อ (Web OPAC) เพ อน ามาท าเป นสถ ต การเข าใช ห องสม ด และควบค มการป ด-เป ดประต ด วยอ ปกรณ Biometric sensor เช น ลายน วม อ ม านตา จ ดท าสถ ต การเข าใช ทร พยากรสารสนเทศจากระบบห องสม ดอ ตโนม ต (Web OPAC) ส าหร บ น กศ กษาถ งระด บหล กส ตร ปร บเปล ยนร ปแบบห องสม ดเข าส ความเป นห องสม ดอ เล กทรอน กส โดยการเพ มหน งส อแบบ อ เล กทรอน กส (e-books) และเพ มฐานข อม ลการเร ยนร และการว จ ยแบบออนไลน แปลงหน งส อ และเอกสารในสภาพเก า ให เป นเอกสารอ เล กทรอน กส (e-books) บร การส บค นฐานข อม ลออนไลน นอกเคร อข ายของมหาว ทยาล ย 3. เพ มม มการเร ยนร ม ห องส บค นส าหร บบ ณฑ ตศ กษา อาจารย และบ คลากรของมหาว ทยาล ย ม ห องเร ยน ห องต วเตอร ส าหร บน กศ กษา และห องเร ยนร ตามอ ธยาศ ย จ ดให ม ม มการศ กษาแนวสาระบ นเท ง (Edutainment) จ ดม มอาเซ ยนศ กษารองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม ม มส บค นฐานข อม ลออนไลน หน งส ออ เล กทรอน กส (e-books) และส บค นอ นเทอร เน ต 4. ส งเสร มและสน บสน นให ม การใช ทร พยากรสารสนเทศท จ ดหามาอย างค มค าและม ประส ทธ ภาพ 14

18 ประชาส มพ นธ ให ผ ใช ทราบถ งทร พยากรสารสนเทศท ให บร การ โดยจ ดพ มพ เป นรายช อหน งส อใหม เป นร ปเล มส งไปย งหล กส ตร และลงเว บไซต ของส าน กว ทยบร การฯ และเผยแพร ในจดหมายข าว จ ดให ม การบร การสารสนเทศโดยการบร การตอบค าถามและช วยค นคว า ท สร างความประท บใจท ด แก ผ ใช และสามารถตอบสนองความต องการของผ ใช ส งเสร มการใช งานสารสนเทศพ เศษ ได แก ศ นย ข อม ลว ฒนธรรมอเมร กา (American Corner) และ ศ นย ข อม ลตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย (SET Corner) อย างเป นร ปธรรม ขยายเวลาให บร การห องสม ดถ งเวลา น. 5. เพ มจ านวนทร พยากรสารสนเทศในร ปแบบหน งส อ และฐานข อม ลออนไลน 6. ย ม-ค นหน งส อระหว างห องสม ดในเคร อข ายความร วมม อ 7. ประเม นความค มค าทร พยากรสารสนเทศโดยใช กระบวนการว จ ยอย างเป นระบบ ย ทธศาสตร ท 3 บร การสารสนเทศท องถ น 1. จ ดเก บและจ ดท าหอจดหมายเหต แสดงประว ต ศาสตร และเก ยรต ยศ ส าหร บมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 2. ม แหล งข อม ลสารสนเทศท องถ นโดยค าน งถ งความต องการของผ ใช บร การในท องถ น ได แก ฐานข อม ลท รวบรวมสารสนเทศด านเศรษฐก จ แหล งท องเท ยว ภ ม ป ญญาชาวบ าน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เกษตรกรรม การเม องการปกครอง การศ กษา กล มองค กรประชาชน บ คคลท องถ น การแสดงพ นบ าน ประเพณ และว ฒนธรรม ประว ต ศาสตร ท องถ นและข อม ลท องถ นท วไป 3. สร างเคร อข ายสารสนเทศท องถ นสามารถเช อมโยงไปย งเคร อข ายอ น ๆ ท งในระด บท องถ น ระด บชาต และนานาชาต 4. ม บ คลากรท ม ความร ความสามารถในการจ ดด าเน นงานสารสนเทศท องถ น ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาระบบสารสนเทศและการส อสารเพ อสน บสน นการเร ยนการสอนและการว จ ย 1. ท าแผนไอซ ท (ICT Master plan) ของมหาว ทยาล ย ท าแผนการพ ฒนาไอซ ท (ICT Master plan) ท สอดคล องก บกรอบนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ระยะ พ.ศ ของประเทศไทย (ICT2020) จ ดท าแผนการบร หารความเส ยงระบบสารสนเทศครบถ วนท กระบบ จ ดท าแผนการประเม นความค มค าในการลงท นทางด านไอซ ท โดยใช หล กการ Balanced Scorecard 2. เพ มความเร ววงจรส ารองการส อสารอ นเทอร เน ตของมหาว ทยาล ยจาก 30/6 Mbps เป น 150/30 Mbps 3. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศของมหาว ทยาล ยอย างอย างต อเน องท ได มาตรฐาน พ ฒนาห องศ นย กลางข อม ล (Data Center) พ ฒนาระบบไฟฟ าส ารอง (Power Generator) และระบบส ารองไฟฟ า (UPS) ท เพ ยงพอ 15

19 พ ฒนาระบบโครงข ายคอมพ วเตอร และการส อสารข อม ล พ ฒนาระบบส ารองข อม ลและก ค นระบบสารสนเทศ พ ฒนาระบบร กษาความปลอดภ ยเคร อข ายคอมพ วเตอร พ ฒนาระบบเคร อข ายไร สายท ครอบคล มพ นท จ ดการศ กษาท งหมด พ ฒนาระบบร กษาความปลอดภ ยด วยกล องวงจรป ด (CCTV) ประส ทธ ภาพส งผ านระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ภายในมหาว ทยาล ย พ ฒนาระบบเฝ าระว งระบบเคร อข าย (Network Monitoring) ให สามารถแจ งเต อนป ญหาไปย ง ผ ด แลระบบโดยตรงผ านระบบ SMS อย างอ ตโนม ต พ ฒนาระบบจ ดเก บข อม ลการจราจรทางคอมพ วเตอร ตามพระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ด เก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ผล กด นการน าทร พยากรเคร อข ายคอมพ วเตอร มาใช ภายในมหาว ทยาล ยอย างม ประส ทธ ภาพ เช น ระบบเส ยงตามสาย ระบบไอพ ท ว (IP-TV) ระบบ Video Conference ระบบควบค มอ ตโนม ต 4. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและระบบสารสนเทศเพ อการต ดส นใจของผ บร หารท กระด บ จ ดหาระบบบ ญช 3 ม ต ส าหร บการบร หาร ประกอบด วย 11 ระบบได แก ระบบจ ดท าและควบค ม งบประมาณ ระบบบร หารและต ดตามโครงการ ระบบจ ดซ อจ ดจ าง ระบบการเง นร บ ระบบการ เง นจ าย ระบบทร พย ส นถาวร (คร ภ ณฑ ) ระบบคล งว สด ระบบเจ าหน ระบบล กหน และเง นทดรอง จ าย ระบบบ ญช แยกประเภท ระบบท นการศ กษา เช อมต อฐานข อม ลของระบบเด มท ม อย แล วให เป นศ นย กลางเด ยวท งมหาว ทยาล ย เพ อให บร การแบบ one stop services เข าก บระบบทะเบ ยนน กศ กษา ระบบบร หารงานบ คคล ระบบห องสม ดอ ตโนม ต ระบบสารบ ญอ เล กทรอน กส และระบบ e-learning พ ฒนาระบบประเม นผลการปฏ บ ต งานในม มมอง 360 องศา พ ฒนาระบบ e-profiles เพ อน าเสนอศ กยภาพและความเช ยวชาญของบ คลากร พ ฒนาระบบ e-services ส าหร บบร การน กศ กษา และบ คลากรของมหาว ทยาล ย พ ฒนาระบบฐานข อม ลท องถ น พ ฒนาระบบสน บสน นการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย พ ฒนาระบบ Web Services ส าหร บแลกเปล ยนข อม ลก บภายนอก พ ฒนาระบบ Web portal ด วย Sharepoint ท สามารถน าเสนอข อม ลและค นหาข อม ลได อย าง ม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาระบบสารเทศอ น ๆ ท ตอบสนองตามภารก จของมหาว ทยาล ย การประย กต ใช Google Apps และ Microsoft Office 365 เพ อการเร ยนการสอน 5. พ ฒนาและสน บสน นระบบสารสนเทศเพ อการเร ยนการสอน พ ฒนาระบบ Classroom on Demand เพ อรองร บการเร ยนร ด วยตนเองตามอ ธยาศ ย พ ฒนาการเร ยนการสอนแบบออนไลน และการประย กต ให Social Media เพ อการเร ยนการสอน 16

20 ส งเสร มกระบวนการว จ ยด านการเร ยนการสอนโดยใช ไอซ ท เป นฐาน (ICT- Based) ด วยเคร องม อ e-learning m-learning และ u-learning โดยม หน วยงานรองร บการผล ต จ ดหาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนการสอนเพ มเต มอย างเหมาะสม เช นห องเร ยน มาตรฐาน ห องเร ยนอ จฉร ยะ (ตามนโยบายผ บร หาร) สน บสน นโครงการจ ดหาคอมพ วเตอร Notebook และ Tablet เพ อการเร ยนการสอน 6. จ ดท าระบบค นหาข อม ลภายในมหาว ทยาล ยในล กษณะ Google search 7. น าระบบ Google Applications มาใช งานในมหาว ทยาล ยอย างเต มร ปแบบโดยการท า MOU ก บบร ษ ท Google 8. น าระบบการประมวลผลแบบกล มเมฆ (Cloud Computing) ท ไม เส ยค าใช จ ายมาประย กต ใช เพ อการ เร ยนการสอนและการบร หารงานภายในมหาว ทยาล ย 9. น าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาสร างค ณค าในการบร หารงานภายในมหาว ทยาล ยอย างย งย นในด าน ท เหมาะสมและจ าเป น 10. ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศต าง ๆ ท จ ดหามาอย างค มค า ม ประโยชน ส งส ด และม การประเม น ความค มค าในการลงท นอย างเป นระบบ ย ทธศาสตร ท 5 ศ นย บร การไอซ ท และศ นย ภาษา 3 จ งหว ดชายแดนใต 1. จ ดต งศ นย บร การไอซ ท 3 จ งหว ดชายแดนใต และเป นหน วยงานไอซ ท ต นแบบ ฝ กอบรมด านไอซ ท ในระด บ 3 จ งหว ดชายแดนใต ทดสอบมาตรฐานไอซ ท บร การด านไอซ ท ให ค าปร กษาด านไอซ ท ลานไอซ ท เป ดบร การ 24 ช วโมง ส งเสร มการเร ยนร และการใช ไอซ ท ของน กศ กษาตามอ ธยาศ ย บร การเคร องพ มพ เอกสาร (Printer) ส าหร บน กศ กษา 2. จ ดต งศ นย ภาษา 3 จ งหว ดชายแดนใต รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ห องปฏ บ ต การทางภาษาท ได มาตรฐานรองร บการเร ยนร ทางด านภาษาท หลากหลาย ฟ นฟ โครงการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษส าหร บสถาบ นอ ดมศ กษาโดยตลาดหล กทร พย แห งประเทศ ไทย (SET 4 English) ระบบ ELLIS 17

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554

ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554 ปฏ ญญากองอาคารสถานท ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ. 2554 สารบ ญ หน า มต สภามหาว ทยาล ย 1 ส วนน า 2 ส วนท 1 เป าหมาย 3 ส วนท 2 ว ตถ ประสงค 4 ส วนท 3 ค ณล กษณะท พ งม 6 ส วนท 4 ทร พยากรท ใช ในการด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information