นโยบายการบร หารงานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 21 ก นยายน ก นยายน 2560

Size: px
Start display at page:

Download "นโยบายการบร หารงานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 21 ก นยายน 2556 20 ก นยายน 2560"

Transcription

1 นโยบายการบร หารงานส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 21 ก นยายน ก นยายน 2560 โดย นายปร ชา พ งส บรรณ ปร ชญา สน บสน นการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น ว ส ยท ศน แหล งเร ยนร ท นสม ย บร การเป นเล ศ ส องค กรค ณภาพ

2 ก ค าน า เอกสารนโยบายการบร หารงานในต าแหน ง ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา พ.ศ ของ นายปร ชา พ งส บรรณ ม ว ตถ ประสงค เพ อ ใช เป นแนวทางในการพ ฒนาส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ รายละเอ ยดภายในเล มประกอบด วย แนวนโยบายในการบร หารงานประกอบด วย นโยบายและแผนงานท จะพ ฒนาองค กรใน 4 ป ข างหน า ค ณล กษณะท มบร หารองค กร ว ธ การบร หารองค กร ข อตกลงเพ อการท างานร วมก นอย างม ความส ขและ สมานฉ นท ส าหร บให ผ บร หารต งแต ระด บห วหน างานข นไป เพ อเป นแนวทางในการร วมข บเคล อนให บรรล เป าประสงค ให เป นหน วยสน บสน นการเร ยนการสอนและการว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น ด วยแหล งเร ยนร ท ครบถ วน และระบบไอซ ท ท ท นสม ย ม งไปส องค กรค ณภาพอย างย งย น ผ จ ดท าขอขอบพระค ณคณะท างานในการให ข อม ล ร วมแสดงข อค ดเห น และให ข อเสนอแนะท เป นประโยชน ต อการจ ดท าเอกสารในคร งน นายปร ชา พ งส บรรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ต ลาคม 2556

3 ข สารบ ญ ค าน า สารบ ญ แนวทางส มหาว ทยาล ยคล งป ญญาแห งชายแดนใต ภายใต อ ดมการณ ราชภ ฏ 1 นโยบายการบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 11 แผนงานบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 19 ท มงานบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 28 ว ธ การบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ข อตกลงเพ อการท างานร วมก นอย างม ความส ขและสมานฉ นท หน า ก ข 45

4 แนวทางส มหาว ทยาล ยคล งป ญญาแห งชายแดนใต ภายใต อ ดมการณ ราชภ ฏ โดยอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ภายใต ความร บผ ดชอบของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 1. การพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ เป าประสงค (Goal) 1. จ ดสภาพแวดล อมและ โครงสร างพ นฐาน เพ อรองร บ ภารก จของมหาว ทยาล ย รวมท งจ ดระบบสว สด การ บ คลากรและน กศ กษา 2. ระบบบร หารราชการและการ บร หารส าน กงานม ประส ทธ ภาพ ท นสม ย และ คล องต ว โดยใช ICT เป น เคร องม อ 3. ระบบบร หารทร พยากรมน ษย ขององค กรม ประส ทธ ภาพ สร างความเช อม นและ ภาคภ ม ใจให แก บ คลากร 4. ม ระบบจ ดการทร พย ส นและ จ ดหารายได แนวทาง/มาตรการในการพ ฒนา 1.1 พ ฒนาสภาพแวดล อมและโครงสร างพ นฐานท เหมาะสมก บ ความเป นสถาบ นอ ดมศ กษา 1.2 ปร บปร งสภาพแวดล อมและโครงสร างพ นฐานท เหมาะสมก บภารก จ และสอดคล องโครงสร างพ นฐานอาคารใหม 2.1 กระจายอ านาจส ส วนราชการภายในระด บคณะหร อหน วยงาน เท ยบเท าให ม ความคล องต ว 2.2 พ ฒนาค ม อปฏ บ ต ราชการของหน วยงานในร ปแบบเอกสารและ เอกสารอ เล กทรอน กส เป นส วนหน งของต วช ว ดรายบ คคล 2.5 ปร บปร งระบบงานประชาส มพ นธ และการส อสารองค กรส ความท นสม ย ครอบคล มท วโลกและเป นม ออาช พ 2.6 ปร บปร งโครงสร างองค กรใหม เพ อเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เช งร กด านว ชาการด านการบร หารองค กรและต องม หน วยงาน ร บผ ดชอบการบร หารทร พย ส นและจ ดหารายได 3.3 ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรเข าส การปร บปร งต าแหน งทางว ชาช พ 3.4 จ ดระบบสว สด การและขว ญก าล งใจแก อาจารย และบ คลากร สายสน บสน นท กระด บ 3.5 จ ดหล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคณาจารย และบ คลากรของ มหาว ทยาล ยโดยเฉพาะและต อเน อง 3.7 สร างค ม อบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลาท กประเภท 3.8 ส งเสร มระบบการให ท นสน บสน นการศ กษาต อและการฝ กอบรม พ ฒนาศ กยภาพเฉพาะทางแก บ คลากร 3.9 ปร บปร งระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานให ม ค ณภาพและ สอดคล องก บการประก นค ณภาพองค กร 3.10 ส งเสร มว ฒนธรรมองค กร ม ความร กและผ กพ น สาม คค ความภาคภ ม ใจในองค กรและอาช พภายใต ส งคมพห ว ฒนธรรม 4.1 จะให ม หน วยงานและบ คลากรร บผ ดชอบการจ ดการทร พย ส นและ จ ดหารายได 4.2 ส งเสร มให หน วยงานภายในจ ดหารายได เพ อบร หารจ ดการตนเอง

5 2 เป าประสงค (Goal) แนวทาง/มาตรการในการพ ฒนา 4.3 ปร บปร งระเบ ยบการจ ดหารายได และการใช จ ายเง น 4.5 จ ดให ม โครงการจ ดหารายได เช น น าด มตรา มรย. และโครงการ อ นๆ ตามศ กยภาพ 2. การพ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา เป าประสงค (Goal) 1. จ ดการศ กษาตามมาตรฐาน เพ อให บ ณฑ ต ม ความร ม ค ณธรรม ม ความสามารถในการการเร ยนร และสร างโอกาสในท างาน 3. ส งเสร มก จกรรมในหล กส ตรและ เสร มหล กส ตร (Promote curriculum and extra curricular activity) 4. ปร บระบบและส งเสร มระบบ ค ณภาพการบร หารงานว ชาการ 5. สร างเคร อข ายการพ ฒนาว ชาการ ร วมก บท องถ น 6. ระบบการบร หารงานของ บ ณฑ ตศ กษาท สอดคล องก บ มาตรฐานการศ กษาในระด บ บ ณฑ ตศ กษา 7. ระบบการพ ฒนาการเร ยนการสอน ระด บบ ณฑ ตศ กษา แนวทาง/มาตรการในการพ ฒนา 1.1 พ ฒนาบ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นให ม ความร ความสามารถ ม ค ณว ฒ และต าแหน งทางว ชาการ ส งข น 1.6 ส งเสร มการใช เทคโนโลย เพ อสน บสน นการเร ยนร ตาม มาตรฐานการเร ยนร ในศตวรรษท 21 (ICT) 1.7 จ ดต งสถาบ น/องค กรเพ อพ ฒนาน กศ กษาและประชาชนให ม ความร และม ท กษะในการส อสารและเร ยนร เก ยวก บ อาเซ ยน 1.8 ด าเน นการตามโครงการความร วมก บสถาบ นอ ดมศ กษาท งใน และต างประเทศเพ อเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 3.3 พ ฒนาระบบบ นท กก จกรรมของน กศ กษา โดยให ความส าค ญ ก บ Transcript ความด และแผนพ ฒนาก จกรรมน กศ กษา อย างเป นระบบ 4.2 ปร บโครงสร างหน วยงานและระบบภาระงานท สอดคล องก บ ระบบงบประมาณของมหาว ทยาล ย 5.2 สร างเคร อข ายโรงเร ยนและองค กรทางการศ กษา 5.3 สร างเคร อข ายก บองค กรปกครองส วนท องถ น 6.3 จ ดท าเว บไซต และฐานข อม ลส าหร บการจ ดการศ กษาระด บ บ ณฑ ตศ กษา 7.5 พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานบ ณฑ ต ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

6 3 3. การพ ฒนาประส ทธ ภาพงานว จ ย เป าประสงค (Goal) แนวทาง/มาตรการในการพ ฒนา 2. การเพ มผล ตผลงานว จ ยเช งว ชาการ 2.2 ส งเสร มการว จ ยในระด บภ ม ภาค เช น ว ฒนธรรมอาเซ ยน เขต เศรษฐก จอาเซ ยนและการว จ ยข ามว ฒนธรรม 2.3 จ ดท าฐานข อม ลด านการว จ ยในจ งหว ดชายแดนใต ในม ต ต างๆ เช น การศ กษา ว ฒนธรรมและว ถ ช มชน เศรษฐก จ เป นต น 3. บร หารจ ดการงานว จ ยอย างเป น 3.5. ใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการงานว จ ย ระบบม ประส ทธ ภาพและม ธรรมา 3.7. สน บสน นการสร างความร วมม อด านการว จ ยก บประชาคม ภ บาล อาเซ ยน และเคร อข ายต างๆ 4. การพ ฒนาประส ทธ ภาพบร การว ชาการ เป าประสงค (Goal) 1. เป นศ นย กลางการบร การว ชาการ แก ช มชน/ท องถ น อย างม ค ณภาพ ในชายแดนใต 2. ม หล กส ตรระยะส นท ม ค ณภาพ สามารถตอบสนองความต องการ ของของท องถ นได อย างม ประส ทธ ภาพ 3. ม ระบบการเท ยบโอน หน วยก ตตามหล กสากล 4. ม ระบบการประเม นหล กส ตรท ม ค ณภาพ 5. การเผยแพร หล กส ตรระยะส นท ม ค ณภาพ แนวทาง/มาตรการในการพ ฒนา 1.1 การจ ดองค กร/สถาบ นเพ อตอบสนองความต องการของท องถ น เช น ศ นย ส นต ศ กษา สถาบ นภาษา ศ นย ฝ กอบรม ศ นย อาเซ ยนศ กษา ศ นย เร ยนร ด านเศรษฐก จพอเพ ยง ศ นย ฮาลาล เป นต น 2.1. การจ ดท าหล กส ตรระยะส นตอบสนองความต องการของ ท องถ น 3.2 การบร การว ชาการท สามารถน ามาเท ยบโอนความร ระด บปร ญญา ตร และบ ณฑ ตศ กษา 4.1 จ ดท าระบบการประเม นหล กส ตรและม การรายงานผลต อสาธารณะ อย างต อเน อง 4.2 จ ดท าแผนการปร บปร งและพ ฒนาหล กส ตรจากผลการประเม น หล กส ตร 5.1 จ ดท าแผนการเผยแพร หล กส ตรโดยใช ส อท หลากหลาย เช น เคเบ ล ท ว มรย. เวท ว ชาการ เว บไซต หน งส อพ มพ และป ายประกาศ 5.2 จ ดท าระบบการร บสม ครผ เข าร บการอบรมท สะดวก รวดเร ว เช น การร บสม ครทางเว บไซต ส อส งพ มพ วารสารศ ษย เก าจ นทน กะพ อ โดยร บอย างต อเน องตลอดท งป ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

7 4 5. การพ ฒนาประส ทธ ภาพการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม เป าประสงค (Goal) 3. จ ดระบบการค นคว าศ กษาทาง ว ฒนธรรม แนวทาง/มาตรการในการพ ฒนา 3.1 จ ดต งศ นย ศ กษาและค นคว าองค ความร เก ยวก บศ ลปะและ ว ฒนธรรมในชายแดนใต 3.2 จ ดท าฐานข อม ลเพ อเผยแพร ผลงานว ชาการเก ยวก บ ศ ลปว ฒนธรรมในชายแดนใต 6. การพ ฒนาประส ทธ ภาพก จกรรมน กศ กษา ก ฬา บร การ สว สด การน กศ กษา เป าประสงค การพ ฒนา 1. น กศ กษาเก ดอ ตล กษณ ก าวท น ไอซ ท ม จ ตอาสา ส งาน ส อสาร ภาษามลาย กลางได 5. ม เคร อข ายศ ษย เก าท เข มแข ง ด าเน นก จกรรมต อเน องตลอดป มาตรการ/แนวทางการพ ฒนา 1.1 พ ฒนาระบบบร หารก จกรรมน กศ กษาของ องค การน กศ กษา สโมสรน กศ กษา และชมรม ให เป นท ยอมร บและเป นพล ง สร างสรรค ในพ นท สามจ งหว ดชายแดนใต (เน นพล ง น กศ กษาส ส งคมและอาเซ ยน) 1.2 จ ดระบบระบบทรานสคร ปก จกรรมน กศ กษา เป นส วนหน ง ของการส าเร จการศ กษา 5.1 จ ดระบบบร หารศ ษย เก าส มพ นธ อย างต อเน องตลอดป 5.2 สร างฐานข อม ลและระบบสารสนเทศศ ษย เก า 5.4 พ ฒนา Hall of Fame Online ศ ษย เก าด เด น 7. การพ ฒนาประส ทธ ภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เป าประสงค (Goal) 1. เป นมหาว ทยาล ยผ น าด าน ICT ของ สามจ งหว ดชายแดนใต มาตรการ/แนวทางการพ ฒนา 1.1 พ ฒนาโครงสร างพ นฐานด าน ICT และระบบเคร อข ายไร สาร (Wireless) ความเร วส ง ม ความเสถ ยร และปลอดภ ย 1.2 พ ฒนาอาคาร ICT เป นอาคารอ จฉร ยะหร อ ICT Intelligent Building ใช ICT บร หารจ ดการท นสม ยท ส ดของสามจ งหว ด ชายแดนใต 1.3 จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร PC/Notebook/Tablet ส าหร บ บร การน กศ กษาเพ อการเร ยนร โดยใช ICT (เน นให น กศ กษา/ บ คลากรเป นเจ าของ) 1.4 ส งเสร มคณาจารย และบ คลากรม ความเช ยวชาญเฉพาะและ ความเช ยวชาญในการปฏ บ ต งานโดยใช ICT ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

8 5 เป าประสงค (Goal) 2. ม ระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร การบร การ และการปฏ บ ต งานของ องค กรในท กระด บ 3. บ คลากรใช ICT ในการปฏ บ ต งาน สน บสน นการเร ยนการสอนอย างม อ อาช พ 4. น กศ กษาเร ยนร โดยใช ไอซ ท เป นฐาน (ICT Based for Learning) ส งเสร มอ ตล กษณ บ ณฑ ต ก าวท นไอซ ท 5. ม คล งความร ออนไลน บร การช มชน ท องถ น ประเทศ และระด บ นานาชาต และเป นแหล งทร พยากร การเร ยนร ของน กศ กษาท กระด บ ท องถ น ประเทศ และนานาชาต มาตรการ/แนวทางการพ ฒนา 1.5 พ ฒนาศ นย ฝ กอบรมและทดสอบมาตรฐานด าน ICT ครบ วงจร (เน นบร การน กศ กษาและการบร การว ชาการเพ อหา รายได ) 1.6 สน บสน นการจ ดต งคณะ ICT เป นแห งแรกของสถาบ นในสาม จ งหว ดชายแดนใต (ส งเสร มอ ตล กษณ และศ กยภาพด าน ICT) 2.1 เช อมโยง (Link) และพ ฒนาฐานข อม ลพ นฐานขององค กรให รองร บการพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการต ดส นใจใน อนาคต 2.2 พ ฒนาหร อจ ดหาระบบสารสนเทศเพ อการบร หาร (MIS: Management Information System) และเพ อการ สน บสน นการต ดส นใจ (Decision Support) ในระด บ มหาว ทยาล ย คณะ ภาคว ชาและหล กส ตร 2.3 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานประชาส มพ นธ เช งร กโดยใช ICT เป นเคร องม อ 3.1 พ ฒนาบ คลากรด าน ICT ให ม ความร และท กษะการซอฟต แวร เคร องม อปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ ท นสม ย 3.2 จ ดหาคอมพ วเตอร และอ ปกรณ เคล อนท (Smart Phone, Tablet) ส าหร บส งเสร มการปฏ บ ต งานได ท กท ท กเวลา 4.1 พ ฒนาหล กส ตรให ความร ท กษะการจ ดการเร ยนการสอนใน ระบบอ เล ร นน งส าหร บผ สอนอย างเป นระบบ 4.2 ส งเสร มให คณาจารย จ ดการเร ยนการสอนและว จ ยช นเร ยนใน ระบบอ เล ร นน ง หร อใช ICTเป นฐานในการสอน และต อง สอดคล องก บ KPI รายบ คคล 4.3 ส งเสร มให คณาจารย จ ดการเร ยนการสอนในห องเร ยน มาตรฐาน (รายว ชาน าร อง) 4.4 จ ดระบบฝ กอบรมออนไลน และทดสอบด าน ICT เพ อเสร มอ ต ล กษณ บ ณฑ ต ก าวท นไอซ ท 4.5 พ ฒนาลานการเร ยนร บร เวณต กส าน กว ทยบร การฯ เช อมต อ ก บต ก ICT ให เป นลานเร ยนร ด วย ICT ตลอด 24 ช วโมง 5.1 ส งเสร ม สน บสน นการจ ดหาฐานข อม ลออนไลน และหน งส อ อ เล กทรอน กส รองร บการศ กษาท กระด บและให บร การช มชน 5.2 จ ดหาและพ ฒนาแหล งเร ยนร ให ท นสม ยและม จ านวนเพ ยงพอ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

9 6 8. การพ ฒนาประส ทธ ภาพองค กรส ประชาคมอาเซ ยน เป าประสงค (Goal) 1. องค กรพร อมเข าส ประเทศอาเซ ยน พร อมท งเป นแหล งพ งพ งของ ท องถ นและองค กรในการปร บต ว เข าส ประชาคมอาเซ ยน (ด าเน นการเช งร ก) 1.1 จ ดต งศ นย อาเซ ยนศ กษา 1.2 จ ดต งศ นย ภาษา มาตรการ/แนวทางการพ ฒนา 1.3 ส งเสร มเคร อข ายการแลกเปล ยนน กศ กษาและบ คลากร 1.4 พ ฒนาบ คลากรให ม ความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 1.5 พ ฒนากระบวนการการสอนให สอดคล องก บการบร บท อาเซ ยน 1.6 สน บสน นการท างานว จ ย งานสร างสรรค ร วมก บ มหาว ทยาล ยอาเซ ยน (โดยเฉพาะประเภทมาเลเซ ย) 1.7 สน บสน นการแลกเปล ยนด านศ ลปว ฒนธรรมก บ มหาว ทยาล ยอาเซ ยน 1.8 สร างพ ฒนาถ ายทอดองค ความร เพ อให ท องถ นม ความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

10 7 โครงการท คาดว าจะด าเน นการโดยย อ (ระยะเวลา 4 ป ) โครงสร างพ นฐานเพ ม 1. ค นสนามฟ ตบอล จ ดสร างสนามฟ ตบอลเพ อรองร บการออกก าล งกาย ส นทนาการและก จกรรม การเร ยนการสอน (ไม กระทบบ านพ ก) 2. เคเบ ล TV มรย เป นการจ ดรายการท งด านว ชาการก จกรรมต างๆ ผ านการถ ายทอดช องเคเบ ล ออกอากาศใน 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต 3. LED 4 ม มเม อง ต ดต งป ายร ปภาพและต วว ง โฆษณา ประชาส มพ นธ ก จกรรมต างๆ เพ อเป น การประชาส มพ นธ เช งร ก 4. ห องเร ยน น าเร ยน เป นการจ ดห องเร ยนต ดแอร 100 ห อง ม อ ปกรณ ระบบ IT พร อมใช 5. พ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศมาสร างค ณค าในการบร หารจ ดการองค กร 6. ลาน ICT ลานส าหร บการท าก จกรรมด าน ICT โดยจะเป ดให บร การจนถ งเวลา น. หร อ บร การตลอดเวลา 24 ช วโมง 7. Edutainment ห องสม ดป ญญาภ รมย เป นการสร างบรรยากาศระหว างการเร ยนร และบ นเท ง พร อมน าระบบ IT มาบร หารจ ดการ 8. จ ดระบบจารจร โดยการจอดรถเด นเร ยน 9. Cover way ส าหร บการจอดรถเด นเร ยนโดยม หล งคาค มสามารถเด นระหว างอาคารเร ยนต างๆ ได โดยไม โดนฝนและแดด 10. ปร บปร งระบบ สาธารณ ปโภคพ นฐานและระบบร กษาความปลอดภ ยวางระบบท อระบายน า ไฟฟ าและการควบค มความปลอดภ ย 11. พ พ ธภ ณฑ ชายแดนใต เป นแหล งรวบรวมประว ต ผลงานท งอด ตและป จจ บ นของมหาว ทยาล ย และ 3 จ งหว ดชายแดนใต 12. หอศ ลป เป นแหล งแสดงผลงานทางศ ลป พร อมท งบร การว ชาการและจ ดจ าหน ายผลงานของ น กศ กษา 13. หอพ กน กศ กษา จ ดสร างหอพ กส าหร บน กศ กษา โดยเป นหอพ ก 4 อาคาร ช นท 1 เป นแหล ง ประกอบธ รก จเช งพาน ช ช นท 2,3 และ 4 จ ดเป นหอพ กให น กศ กษา (ไม กระทบบ านพ ก) 14. โรงแรมน าพ ก ปร บร ปล กษณ และร ปแบบการบร หารให เป นโรงแรมท ได มาตรฐาน 15. รถยนต เพ ยงพอ จ ดซ อรถยนต ประเภทต างๆ ให สามารถรองร บภารก จของมหาว ทยาล ย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

11 8 เต มสว สด การ 1. แสวงหา /ปร บปร งกรอบอ ตราเป นข าราชการ/พน กงานมหาว ทยาล ย 2. จ ดต งหน วยสว สด การ และส ทธ ประโยชน เพ อด แลบ คลากร 3. จ ดต งหน วยงานจ ดหารายได เพ อแสวงหารายได ท เก ดจากทร พย ส น 4. หม บ าน มรย. จ ดสร างหม บ าน มรย. โดยให บ คลากรได เป นเจ าของบ านผ านระบบการจ ดการ ของมหาว ทยาล ย 5. ค ปองอาหาร จ ดสว สด การให บ คลากรม รายได ต ากว า 10,000 บาท ได ม อาหารกลางว น 6. ศ นย อาหารมาตรฐาน เป นการพ ฒนาศ นย อาหารให ม มาตรฐานท งอาหารการบร การและ สภาพแวดล อม 7. บ คลากร/ล กเร ยนฟร ท กระด บ เป นการแบ งเบาภาระ โดยล กสามารถเร ยนโรงเร ยนสาธ ตและ สามารถเร ยนระด บปร ญญาตร ท มรย. รวมท งบ คลากรสามารถเร ยนระด บปร ญญาตร และปร ญญาโทท มรย. 8. ตรวจส ขภาพประจ าป จ ดให ม การตรวจส ขภาพประจ าป ให บ คลากรท กคน 9. ฉ นท พ น อง ส งเสร มการจ ดก จกรรมการสร างความส มพ นธ ระหว างบ คลากรให ม ส วนร วมต งแต ระด บบ คคลถ งระด บองค กร 10. โลกกว าง เป ดโอกาสให บ คลากรได ศ กษาด งานอย างน อย 2 ป ต อ 1 คร ง 11. สหกรณ ส น ต บ คคล บร หารสหกรณ ในร ปบร ษ ทและขยายสาขาเพ มอ ก 2 สาขา 12. ต วแทนประก น/จ ดท าประก น จ ดระบบประก น โดยร บเป นต วแทนการจ ดท าประก นช ว ต ส ขภาพ รถยนต รถจ กรยานยนต ให ก บน กศ กษาและบ คลากรในราคาประหย ด 13. เท าท น IT ระบบการจ ดซ อและผ อนคอมพ วเตอร ในราคาประหย ดส าหร บบ คลากรและพ ฒนา น กศ กษา 14. บร การสะดวก จ ดให ม ระบบบร การสาขาย อย เช น ธนาคาร ไฟฟ า ไปรษณ ย สานศ กยภาพ 1. เร งร ดปฏ ร ปกฎระเบ ยบ เพ อให เอ อต อการปฏ บ ต ภารก จ 2. การกระจายอ านาจ เป นการกระจายอ านาจส หน วยงานท กระด บ ท งระบบงานสารบ ญ ระบบ งบประมาณรวมท งการบร หารงานบ คคล 3. ศ นย ฝ กอบรม จ ดต งศ นย ฝ กอบรมโดยม หล กส ตรการอบรมป ละ 40 หล กส ตร โดยบ คลากร สามารถอบรมฟร และร บบ คคลภายนอกเข าร บการฝ กอบรมโดยม ค าใช จ าย 4. สถาบ นภาษา จ ดต งสถาบ นภาษา ม ห อง Lab ภาษา ใช ในการพ ฒนาน กศ กษา บ คลากร และ บ คคลภายนอก ท งจ ดระบบการทดสอบภาษาอย างเป นระบบ 5. ศ นย อาเซ ยนศ กษา จ ดต งเพ อเป นแหล งเร ยนร และการเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

12 9 6. ม งส ต าแหน งว ชาการและว ชาช พ สน บสน นให บ คลากรเข าส ต าแหน งว ชาการและว ชาช พ โดยจ ด ค าตอบแทนให ผ ท าผลงานและพ เล ยงการท าผลงาน 7. ปร ญญาเอกใกล เอ อม ส งเสร มให ม การเร ยนต อในระด บปร ญญาเอกโดยผ านการเร ยนภายใน มรย. และการแสวงหาความร วมม อก บมหาว ทยาล ยในประเทศและต างประเทศ รวมท งการหาแหล งท นท ง ภายในและภายนอก 8. เป ดกว างทางการศ กษา ส งเสร มให ม หล กส ตรเห นผล (ระยะส น) และหล กส ตรตรงใจ (ปร ญญา ตร และบ ณฑ ตศ กษา) ให มากข น 9. ผล ตคร ตามบร บท การผล ตน กศ กษาคร ศาสตร โดยการใช ฐานค ดให ม หอพ กส าหร บน กศ กษา เพ อจะได ใช เวลาในการพ ฒนาด านต างๆให ม ความพร อมในว ชาช พคร 10. ขยายสาธ ตส ประถมศ กษา เป ดการเร ยนการสอนในโรงเร ยนสาธ ตถ งระด บประถมศ กษาป ท เกษตรก าวหน า การผล ตน กศ กษาด านเกษตรใช ศ นย แม ลานเป นแหล งเร ยนร โดยอาศ ยความ ร วมม อก บหน วยงานร ฐและเอกชน เช น CP หร อสหพ ฒน ท จะน าว ทยาการต างๆมาบ รณาการและสามารถให น กศ กษาม รายได ระหว างเร ยน 12. ว ชาการเพ อคว าแชมป สน บสน นงบประมาณส งเสร มเพ อการค นหา สร างและพ ฒนาน กศ กษา จนได รางว ลระด บชาต และนานาชาต 13. ก ฬาเพ อคว าแชมป สน บสน นท มก ฬาให ได เป นต วแทนเข าแข งข นก ฬามหาว ทยาล ย พร อมท ง การสร างท มก ฬาให ม ความโดดเด น 14. ตลาดน ดน กศ กษา จ ดตลาดน ดเพ อน าผลงานและผลผล ตของน กศ กษาออกแสดงและจ ด จ าหน ายเป นประจ าท กเด อน 15. ลานก ฬา จ ดท าสนามก ฬากลางแจ ง เช น ฟ ตซอล ตะกร อ บาสเก ตบอลและวอลเลย บอล ไม น อยกว า 20 สนาม 16. ธนาคารความด การส งเสร มให น กศ กษากระท าความด โดยจะม การบ นท กเม อส าเร จการศ กษา จะได ร บ Transcript ความด ทาบช มชน 1. ศ นย การเร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง สร างต นแบบเพ อการศ กษาและเร ยนร ปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง 2. ศ นย ส นต ว ธ เป นศ นย ศ กษาและเร ยนร ส งคมพห ว ฒนธรรมเพ อสร างส นต ส ขในพ นท 3. ศ นย ประสานงานเข าใจ เข าถ ง พ ฒนา จ ดต งส าน กงานให ภาคส วนหร อองค กรต างๆม ส าน กงาน และต วแทนเข ามาม ส วนร วมในการสร างส นต ว ธ 4. สถาบ นพ ฒนาการเม อง เป นแหล งพ ฒนาด านการเม องในระบอบประชาธ ปไตย โดยร วมม อก บ สถาบ นต างๆ เช น สถาบ นพระปกเกล า กกต. 5. สถาบ นพ ฒนาคร ชายแดนใต จ ดต งสถาบ นโดยการจ ดการอบรมและพ ฒนาคร อย างเป นระบบ และต อเน อง ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

13 10 6. ศ นย ฮาลาล จ ดต งส าน กงานให บร การตรวจสอบว เคราะห ส นค าหร ออาหารฮาลาล 7. ศ ษย เก าร วมพ ฒนา เป นการน าศ กยภาพศ ษย เก าเข ามาม ส วนร วมในการพ ฒนามหาว ทยาล ย 8. คล น คจ ดหางาน จ ดต งคล น คให ค าปร กษาด านการม งานค าพร อมท งแนะน าอาช พและข อม ลด าน การม งานท าแก บ ณฑ ตและประชาชนท วไป พร อมท งบร การแนะน าการเข ยนใบสม ครงานท งภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ 9. ศ นย ให ค าปร กษาทางกฎหมาย เพ อให ค าปร กษาและไกล เกล ยข อพ พาทของน กศ กษาประชาชน ท วไป 10. ราชภ ฏยะลา 3 จ ดหาพ นท 1 ต าบลเป นพ นท ให ท กคณะและส าน กลงไปบร การว ชาการและ พ ฒนา พร อมท จะสร างต าบลต นแบบให น กศ กษาประชาชนได เข าไปศ กษาและเร ยนร 11. ก ฬามวลชนส นต ส ข จ ดการแข งข นก ฬาโดยเป ดโอกาสให ประชาชนส งท มเข าแข งก ฬาในก ฬา ฟ ตบอล ฟ ตซอล ตะกร อ บาสเก ตบอล วอลเลย บอล ฯลฯ อย างสม าเสมอและต อเน อง 12. ศ ลปว ฒนธรรมน าส นต ส ข จ ดประกวดก จกรรมด านศ ลปว ฒนธรรมให น กศ กษา ประชาชนได ร วมก นอน ร กษ ส บสานศ ลปว ฒนธรรม 13. YRU Big Band ม ร ปแบบผสมผสานระหว างดนตร สากล วงบานอและด เกฮ ล 4 ภาษา เพ อ เผยแพร ส สาธารณชน 14. ยะลาโพล จ ดส ารวจความค ดเห นของประชาชนในพ นท ด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมบ ต โยธาท พย : 30 ส งหาคม 2556

14 นโยบายการบร หารส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ ย ทธศาสตร ท 1 การบร หารจ ดการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 1. เพ มงบประมาณและบร หารจ ดการงบประมาณใหม เพ มงบประมาณในร ปแบบความร วมม อก บหน วยงานภายนอก เช น ศอ.บต. อบจ. เทศบาล เน นการจ ดหารายได อย างเป นระบบ น ากล บมาเป นงบประมาณพ ฒนาหน วยงาน น าเสนอโครงการเพ อขอใช งบประมาณพ ฒนาย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย นอกเหน อจากโครงการ ตามงบประมาณปกต พ ฒนาระบบการจ ดสรรงบประมาณให ม ประส ทธ ภาพและสอดคล องก บการจ ดสรรงบประมาณ ของมหาว ทยาล ย 2. เพ มค ณภาพและประส ทธ ภาพหน วยงาน ปร บโครงสร างหน วยงานใหม ท เหมาะสมก บภารก จ เน นการท างานเช งร ก การท างานเป นท มและการท างานอย างเป นระบบตามหล กธรรมาภ บาลของ การบร หารก จการบ านเม องท ด (Good Governance) สร างฐานความร ในองค กรโดยใช ไอซ ท เป นเคร องม อ น าระบบไอซ ท มาใช ในการบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ บร หารจ ดการอาคารเทคโนโลย สารสนเทศใหม อย างม ออาช พ เน นเทคโนโลย ท นสม ย เน นการรวมศ นย บร การ ประสานภารก จด านไอซ ท ม การจ ดระบบ ปร บปร งข นตอนการบร หารงานและการปฏ บ ต งานของส าน กว ทยบร การและ เทคโนโลย สารสนเทศโดยจ ดท าเป นค ม อการปฏ บ ต งาน ใช การว จ ยเป นฐานในการพ ฒนาองค กร (ว จ ยองค กร) เช น ว จ ยหาประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการ ด าเน นงานของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ตามมาตรฐานห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา 8 ด าน สร างภาพล กษณ องค กร โดยใช ไอซ ท เป นเคร องม อ เน นการม ส วนร วมจากน กศ กษา สโมสรน กศ กษา บ คลากร อาจารย รวมท งบ คคลภายนอก ส งเสร มการใช งานทร พยากรให เก ดความค มค าส งส ด ม กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ในการสน บสน นการด าเน นงานของห องสม ดและศ นย คอมพ วเตอร สร างกลไกการประเม นท ม ประส ทธ ภาพ เน นความบร ส ทธ ย ต ธรรม และน าผลการประเม นน นมา พ จารณาบ คลากรผ ปฏ บ ต งานด เด นเพ อประกาศเก ยรต ค ณ 3. พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพ ด วยว ธ การสร างองค กรค ณภาพอย างย งย นร วมก บการประเม น ค ณภาพ พ ฒนากลไกการประก นค ณภาพของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศให ม มาตรฐาน

15 เสร มสร างความร ความเข าใจเร องประก นค ณภาพการศ กษาให ก บบ คลากรภายในส าน กว ทยบร การ และเทคโนโลย สารสนเทศ จ ดท ารายงานประจ าป ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเพ อเผยแพร 4. เน นการใช มาตรฐานสากลในการข บเคล อนส องค กรค ณภาพอย างย งย น ผล กด นห องสม ดเข าส มาตรฐานห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา 8 ด าน ได แก ด านโครงสร างและการบร หาร ด านงบประมาณและการเง น ด านบ คลากรห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา ด านทร พยากรสารสนเทศ ด านอาคารสถานท และคร ภ ณฑ ด านการบร การ ด านความร วมม อระหว างห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา ด านการประเม นค ณภาพห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา ประย กต ใช มาตรฐานสากลในการปฏ บ ต งานของศ นย คอมพ วเตอร ได แก COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) ส าหร บใช เป น แนวทางการปฏ บ ต (Framework) เพ อการควบค มภายในท ด ด านเทคโนโลย สารสนเทศ ท จะใช อ างอ งถ งแนวทางการปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ตาม 4 กระบวนการหล กได แก การวางแผน และการจ ดการองค กร การจ ดหาและต ดต ง การส งมอบและบ าร งร กษา และการต ดตามผล ผล กด นให ม การน ามาตรฐาน ITIL Version 3 (Information Technology Infrastructure Library) มาใช ส าหร บการบร หารโครงสร างพ นฐานทางด านเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร ประย กต ใช มาตรฐาน ISMS (Information Security Management System) ส าหร บ จ ดการด านความม นคงปลอดภ ย การบร หารความเส ยงของระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร เช น ISO/IEC ประย กต ใช ระบบบร หารงานค ณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ก บการบร หารส าน กงานภายใน ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ในล กษณะหน วยงานน าร องในมหาว ทยาล ย สร างมาตรฐานการปฏ บ ต งานให แก เจ าหน าท ในส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 5. พ ฒนาศ กยภาพบ คลากร ให ความส าค ญต อทร พยากรมน ษย เป นส าค ญ ผล กด นให บ คลากรม ความม นคงในต าแหน งหน าท พ ฒนาบ คลากรส ม ออาช พ ควบค ก บการปล กฝ งค ณธรรมจร ยธรรม และค าน ยม เพ มขว ญและก าล งใจให ก บบ คลากรจากการปฏ บ ต งาน โดยใช งบประมาณจากการจ ดหารายได 12

16 ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรในองค กรท กระด บได ม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นด านการ บร หารงาน และการต ดส นใจร วมก น ผล กด นให เก ดแนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) น าไปส การสร างนว ตกรรมภายในองค กร ผล กด นให บ คลากรได ร บใบร บรองความเช ยวชาญเฉพาะทางระด บมาตรฐานสากล (Certification) เพ อร บประก นความเป นม ออาช พ และผล กด นให ม ค าตอบแทน ม กระบวนการส งเสร มให ท าผลงานว ชาการสายสน บสน น เช น ผ ช านาญการ ผ เช ยวชาญ สร างเคร อข ายบ คลากรส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศในภ ม ภาคเขตภาคใต เพ อการ แลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นอย างย งย น 6. ปร บปร งร ปแบบห องสม ดส การเร ยนร ย คใหม จ ดสภาพแวดล อม และสร างบรรยากาศ ท เอ อต อการเร ยนร เน นห องสม ดส เข ยวและลดโลกร อน เน นการประหย ดพล งงาน และร กษาส งแวดล อม ฟ นฟ ห องสม ดม ช ว ต ห องสม ดส เข ยว ท สอดคล องก บการเร ยนร ในศตวรรษท 21 และสอดคล องก บ เอกล กษณ ท องถ นใต พ นฟ ม มกาแฟ พ ฒนาห องสม ดเข าส มาตรฐานห องสม ดสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ และมาตรฐานห องสม ดของ สมาคมห องสม ดแห งประเทศไทย พ.ศ เพ มค ณภาพและประส ทธ ภาพการให บร การของห องสม ดและศ นย คอมพ วเตอร ม เจ าหน าท ประชาส มพ นธ ส าหร บให บร การ แนะน าการใช ทร พยากรสารสนเทศภายในห องสม ด ม เคร องม อสน บสน นการให บร การอย างม ค ณภาพและท นสม ย ก าหนดมาตรฐานในการให บร การอย างช ดเจน และก าหนดระยะเวลาการส นส ดในการปฏ บ ต งาน ก าหนดระยะเวลาในการจ ดหาทร พยากร และจ ดหาทร พยากรให ตรงเวลา ประเม นความพ งพอใจการใช บร การจากผ ใช บร การห องสม ดและศ นย คอมพ วเตอร ลงถ งระด บบ คคล 8. สร างเคร อข ายความร วมม อ สานต อโครงการความร วมม อและพ ฒนาท องถ น สนองโครงการตามพระราชด าร สร างเคร อข ายภาค ระด บภ ม ภาคและระด บชาต สานต อโครงการ edltv หร อโครงการระบบ e-learning ของการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม เฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ นวาคม 2550 เช ญผ เช ยวชาญภายในและภายนอกเป นท ปร กษา 13

17 ย ทธศาสตร ท 2 การจ ดการทร พยากรสารสนเทศ 1. สร างแนวทางการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศอย างเป นระบบช ดเจน ท าให ม ทร พยากรอย างหลากหลาย ท งในด านร ปแบบและเน อหาท สามารถตอบสนองความต องการของผ ใช จ ดหา ค ดเล อก และท ารายการทร พยากรสารสนเทศในร ปแบบต าง ๆ ให ม เน อหาท หลากหลายและ สอดคล องก บหล กส ตร พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อประเม นการใช งานทร พยากรสารสนเทศของผ ใช งานเช น น กศ กษา อาจารย เพ อน ามาใช เป นข อม ลในการบร หารทร พยากรสารสนเทศ ม ระบบเสนอหร อแนะน าทร พยากรสารสนเทศจากน กศ กษา อาจารย และบ คลากรส าหร บการจ ดหาท ตรงก บความต องการ จ ดให ม การส ารวจหน งส อป ละ 1 คร ง เพ อส ารวจหน งส อเก าแล วค ดออก พร อมซ อหน งส อใหม มา ทดแทน 2. พ ฒนาระบบการจ ดเก บ และค นค นทร พยากรสารสนเทศให ม ประส ทธ ภาพ โดยค าน งถ งความเป น มาตรฐานสากลและความก าวหน าของเทคโนโลย สารสนเทศ น าเทคโนโลย RFID (Radio frequency identification) มาใช ก บห องสม ดย คใหม เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพการค นหาหน งส อ การจ ดช นหน งส อ ป องก นหน งส อถ กล กขโมย การย มค นด วยตนเอง เช อมระบบส บค นหน งส อ (Web OPAC) และระบบการเก บข อม ลเข าออกห องสม ด (ประต เข า-ออก) เข าก บฐานข อม ลทะเบ ยนน กศ กษาและฐานข อม ลบ คลากร เพ อให สามารถใช ข อม ลร วมก นได ปร บปร งประต เข า-ออกและเพ มประส ทธ ภาพโดยการเช อมต อเข าก บระบบส บค นหน งส อ (Web OPAC) เพ อน ามาท าเป นสถ ต การเข าใช ห องสม ด และควบค มการป ด-เป ดประต ด วยอ ปกรณ Biometric sensor เช น ลายน วม อ ม านตา จ ดท าสถ ต การเข าใช ทร พยากรสารสนเทศจากระบบห องสม ดอ ตโนม ต (Web OPAC) ส าหร บ น กศ กษาถ งระด บหล กส ตร ปร บเปล ยนร ปแบบห องสม ดเข าส ความเป นห องสม ดอ เล กทรอน กส โดยการเพ มหน งส อแบบ อ เล กทรอน กส (e-books) และเพ มฐานข อม ลการเร ยนร และการว จ ยแบบออนไลน แปลงหน งส อ และเอกสารในสภาพเก า ให เป นเอกสารอ เล กทรอน กส (e-books) บร การส บค นฐานข อม ลออนไลน นอกเคร อข ายของมหาว ทยาล ย 3. เพ มม มการเร ยนร ม ห องส บค นส าหร บบ ณฑ ตศ กษา อาจารย และบ คลากรของมหาว ทยาล ย ม ห องเร ยน ห องต วเตอร ส าหร บน กศ กษา และห องเร ยนร ตามอ ธยาศ ย จ ดให ม ม มการศ กษาแนวสาระบ นเท ง (Edutainment) จ ดม มอาเซ ยนศ กษารองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ม ม มส บค นฐานข อม ลออนไลน หน งส ออ เล กทรอน กส (e-books) และส บค นอ นเทอร เน ต 4. ส งเสร มและสน บสน นให ม การใช ทร พยากรสารสนเทศท จ ดหามาอย างค มค าและม ประส ทธ ภาพ 14

18 ประชาส มพ นธ ให ผ ใช ทราบถ งทร พยากรสารสนเทศท ให บร การ โดยจ ดพ มพ เป นรายช อหน งส อใหม เป นร ปเล มส งไปย งหล กส ตร และลงเว บไซต ของส าน กว ทยบร การฯ และเผยแพร ในจดหมายข าว จ ดให ม การบร การสารสนเทศโดยการบร การตอบค าถามและช วยค นคว า ท สร างความประท บใจท ด แก ผ ใช และสามารถตอบสนองความต องการของผ ใช ส งเสร มการใช งานสารสนเทศพ เศษ ได แก ศ นย ข อม ลว ฒนธรรมอเมร กา (American Corner) และ ศ นย ข อม ลตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย (SET Corner) อย างเป นร ปธรรม ขยายเวลาให บร การห องสม ดถ งเวลา น. 5. เพ มจ านวนทร พยากรสารสนเทศในร ปแบบหน งส อ และฐานข อม ลออนไลน 6. ย ม-ค นหน งส อระหว างห องสม ดในเคร อข ายความร วมม อ 7. ประเม นความค มค าทร พยากรสารสนเทศโดยใช กระบวนการว จ ยอย างเป นระบบ ย ทธศาสตร ท 3 บร การสารสนเทศท องถ น 1. จ ดเก บและจ ดท าหอจดหมายเหต แสดงประว ต ศาสตร และเก ยรต ยศ ส าหร บมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา 2. ม แหล งข อม ลสารสนเทศท องถ นโดยค าน งถ งความต องการของผ ใช บร การในท องถ น ได แก ฐานข อม ลท รวบรวมสารสนเทศด านเศรษฐก จ แหล งท องเท ยว ภ ม ป ญญาชาวบ าน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต เกษตรกรรม การเม องการปกครอง การศ กษา กล มองค กรประชาชน บ คคลท องถ น การแสดงพ นบ าน ประเพณ และว ฒนธรรม ประว ต ศาสตร ท องถ นและข อม ลท องถ นท วไป 3. สร างเคร อข ายสารสนเทศท องถ นสามารถเช อมโยงไปย งเคร อข ายอ น ๆ ท งในระด บท องถ น ระด บชาต และนานาชาต 4. ม บ คลากรท ม ความร ความสามารถในการจ ดด าเน นงานสารสนเทศท องถ น ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาระบบสารสนเทศและการส อสารเพ อสน บสน นการเร ยนการสอนและการว จ ย 1. ท าแผนไอซ ท (ICT Master plan) ของมหาว ทยาล ย ท าแผนการพ ฒนาไอซ ท (ICT Master plan) ท สอดคล องก บกรอบนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ระยะ พ.ศ ของประเทศไทย (ICT2020) จ ดท าแผนการบร หารความเส ยงระบบสารสนเทศครบถ วนท กระบบ จ ดท าแผนการประเม นความค มค าในการลงท นทางด านไอซ ท โดยใช หล กการ Balanced Scorecard 2. เพ มความเร ววงจรส ารองการส อสารอ นเทอร เน ตของมหาว ทยาล ยจาก 30/6 Mbps เป น 150/30 Mbps 3. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศของมหาว ทยาล ยอย างอย างต อเน องท ได มาตรฐาน พ ฒนาห องศ นย กลางข อม ล (Data Center) พ ฒนาระบบไฟฟ าส ารอง (Power Generator) และระบบส ารองไฟฟ า (UPS) ท เพ ยงพอ 15

19 พ ฒนาระบบโครงข ายคอมพ วเตอร และการส อสารข อม ล พ ฒนาระบบส ารองข อม ลและก ค นระบบสารสนเทศ พ ฒนาระบบร กษาความปลอดภ ยเคร อข ายคอมพ วเตอร พ ฒนาระบบเคร อข ายไร สายท ครอบคล มพ นท จ ดการศ กษาท งหมด พ ฒนาระบบร กษาความปลอดภ ยด วยกล องวงจรป ด (CCTV) ประส ทธ ภาพส งผ านระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร ภายในมหาว ทยาล ย พ ฒนาระบบเฝ าระว งระบบเคร อข าย (Network Monitoring) ให สามารถแจ งเต อนป ญหาไปย ง ผ ด แลระบบโดยตรงผ านระบบ SMS อย างอ ตโนม ต พ ฒนาระบบจ ดเก บข อม ลการจราจรทางคอมพ วเตอร ตามพระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าความผ ด เก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ ผล กด นการน าทร พยากรเคร อข ายคอมพ วเตอร มาใช ภายในมหาว ทยาล ยอย างม ประส ทธ ภาพ เช น ระบบเส ยงตามสาย ระบบไอพ ท ว (IP-TV) ระบบ Video Conference ระบบควบค มอ ตโนม ต 4. พ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและระบบสารสนเทศเพ อการต ดส นใจของผ บร หารท กระด บ จ ดหาระบบบ ญช 3 ม ต ส าหร บการบร หาร ประกอบด วย 11 ระบบได แก ระบบจ ดท าและควบค ม งบประมาณ ระบบบร หารและต ดตามโครงการ ระบบจ ดซ อจ ดจ าง ระบบการเง นร บ ระบบการ เง นจ าย ระบบทร พย ส นถาวร (คร ภ ณฑ ) ระบบคล งว สด ระบบเจ าหน ระบบล กหน และเง นทดรอง จ าย ระบบบ ญช แยกประเภท ระบบท นการศ กษา เช อมต อฐานข อม ลของระบบเด มท ม อย แล วให เป นศ นย กลางเด ยวท งมหาว ทยาล ย เพ อให บร การแบบ one stop services เข าก บระบบทะเบ ยนน กศ กษา ระบบบร หารงานบ คคล ระบบห องสม ดอ ตโนม ต ระบบสารบ ญอ เล กทรอน กส และระบบ e-learning พ ฒนาระบบประเม นผลการปฏ บ ต งานในม มมอง 360 องศา พ ฒนาระบบ e-profiles เพ อน าเสนอศ กยภาพและความเช ยวชาญของบ คลากร พ ฒนาระบบ e-services ส าหร บบร การน กศ กษา และบ คลากรของมหาว ทยาล ย พ ฒนาระบบฐานข อม ลท องถ น พ ฒนาระบบสน บสน นการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย พ ฒนาระบบ Web Services ส าหร บแลกเปล ยนข อม ลก บภายนอก พ ฒนาระบบ Web portal ด วย Sharepoint ท สามารถน าเสนอข อม ลและค นหาข อม ลได อย าง ม ประส ทธ ภาพ พ ฒนาระบบสารเทศอ น ๆ ท ตอบสนองตามภารก จของมหาว ทยาล ย การประย กต ใช Google Apps และ Microsoft Office 365 เพ อการเร ยนการสอน 5. พ ฒนาและสน บสน นระบบสารสนเทศเพ อการเร ยนการสอน พ ฒนาระบบ Classroom on Demand เพ อรองร บการเร ยนร ด วยตนเองตามอ ธยาศ ย พ ฒนาการเร ยนการสอนแบบออนไลน และการประย กต ให Social Media เพ อการเร ยนการสอน 16

20 ส งเสร มกระบวนการว จ ยด านการเร ยนการสอนโดยใช ไอซ ท เป นฐาน (ICT- Based) ด วยเคร องม อ e-learning m-learning และ u-learning โดยม หน วยงานรองร บการผล ต จ ดหาระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนการสอนเพ มเต มอย างเหมาะสม เช นห องเร ยน มาตรฐาน ห องเร ยนอ จฉร ยะ (ตามนโยบายผ บร หาร) สน บสน นโครงการจ ดหาคอมพ วเตอร Notebook และ Tablet เพ อการเร ยนการสอน 6. จ ดท าระบบค นหาข อม ลภายในมหาว ทยาล ยในล กษณะ Google search 7. น าระบบ Google Applications มาใช งานในมหาว ทยาล ยอย างเต มร ปแบบโดยการท า MOU ก บบร ษ ท Google 8. น าระบบการประมวลผลแบบกล มเมฆ (Cloud Computing) ท ไม เส ยค าใช จ ายมาประย กต ใช เพ อการ เร ยนการสอนและการบร หารงานภายในมหาว ทยาล ย 9. น าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาสร างค ณค าในการบร หารงานภายในมหาว ทยาล ยอย างย งย นในด าน ท เหมาะสมและจ าเป น 10. ส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศต าง ๆ ท จ ดหามาอย างค มค า ม ประโยชน ส งส ด และม การประเม น ความค มค าในการลงท นอย างเป นระบบ ย ทธศาสตร ท 5 ศ นย บร การไอซ ท และศ นย ภาษา 3 จ งหว ดชายแดนใต 1. จ ดต งศ นย บร การไอซ ท 3 จ งหว ดชายแดนใต และเป นหน วยงานไอซ ท ต นแบบ ฝ กอบรมด านไอซ ท ในระด บ 3 จ งหว ดชายแดนใต ทดสอบมาตรฐานไอซ ท บร การด านไอซ ท ให ค าปร กษาด านไอซ ท ลานไอซ ท เป ดบร การ 24 ช วโมง ส งเสร มการเร ยนร และการใช ไอซ ท ของน กศ กษาตามอ ธยาศ ย บร การเคร องพ มพ เอกสาร (Printer) ส าหร บน กศ กษา 2. จ ดต งศ นย ภาษา 3 จ งหว ดชายแดนใต รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ห องปฏ บ ต การทางภาษาท ได มาตรฐานรองร บการเร ยนร ทางด านภาษาท หลากหลาย ฟ นฟ โครงการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษส าหร บสถาบ นอ ดมศ กษาโดยตลาดหล กทร พย แห งประเทศ ไทย (SET 4 English) ระบบ ELLIS 17

เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557

เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557 แผนย ทธศาสตร เทคโนโลย และการส อสาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557 เป นศ นย กลางไอท เทคโนโลย ล าสม ย ให บร การประท บใจ กว างไกลด วยโครงข าย 1 ส วนท 1 บทท วไป ย ทธศาสตร เทคโนโลย และการส อสาร มหาว

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป การศ กษา 2555 (พฤษภาคม 2555 - เมษายน 2556) ศ นย บรรณสารและส อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เมษายน 2556 คำนำ ศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง ป การศ กษา 2553-2556 2556 (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ คำนำ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555)

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ Rajamangala University of Technology Krungthep ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555) งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะบร หารธ รก จ คณะบร หารธ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5

รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5 รายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application Report) กรมการพ ฒนาช มชน เสนอขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐPMQAรายหมวด หมวด 5 2 ค าน า เอกสารรายงานการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Application

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ฉบ บท 5 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ถ นายน

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ก นยายน 2555 ค าน า แผนบร หารความถ อเป นเคร องม อท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556 ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ม งเน นบร การให คาปร กษา พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 27 260) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 26 คานา กรมส งเสร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information