แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ประจาป งบประมาณ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ประจาป งบประมาณ 2554-2555"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ประจาป งบประมาณ พ นธก จ 1. ผล ตและพ ฒนานว ตกรรมส อสน บสน นการเร ยนการสอน 2. พ ฒนาระบบการเร ยนการสอนโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ 3. สน บสน นและประสานงานด านการว จ ยและพ ฒนาด านนว ตกรรมส อการเร ยนการสอน 4. รองร บการเร ยนการสอนหล กส ตรว ทยาการสารสนเทศ โดยใช เป นห องปฏ บ ต การ ฝ กประสบการณ ข นส งสาหร บน กศ กษาช นป ท ผล ตส อประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ยในท กร ปแบบ 6. บร การผล ตส อแก หน วยงาน เป าหมายการพ ฒนาบ คลากร 1. การพ ฒนาระบบ M-Learning 2. การพ ฒนาและการประชาส มพ นธ การใช My media ให แพร หลาย 3. การพ ฒนา Second Life SUT 4. การพ ฒนาระบบ Moodle learning Engine on Mobile 5. การพ ฒนา OS สน บสน นการใช งานตามภารก จ 6. การผล ตและพ ฒนา LO ด วย 3D (หล กส ตร 3D Advanced ได ร บจ ดสรรงบประมาณ พ.ศ วงเง น 67,100 บาท) 7. การพ ฒนาโทรท ศน เพ อการศ กษา SUT Channel 8. การปร บแปลงส อจาก Analog เป น Digital 9. การพ ฒนาช องทางการส งผ านส อ 10. การพ ฒนาต นแบบส ออ เล กทรอน กส 11. การผล ตตาราอย างน อย 3 ช อเร อง 12. การให บร การส งคม 13. การสร างเอฟเฟคข นพ นฐาน (ได ร บจ ดสรรงบประมาณ พ.ศ วงเง น 43,600 บาท)

2 2 งบประมาณประจาป 2554 ในป งบประมาณ 2554 ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษาได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรเพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในด าน ต างๆ ให ม ความพร อมในการข บเคล อนย ทธศาสตร ของหน วยงาน รวมท งการบร หารและปฏ บ ต งานตามภารก จหล กของหน วยงานได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยการอบรม ส มมนาและศ กษาด งาน ซ งม ค าใช จ ายเป นเง นท งส น 320,288 บาท ป งบประมาณ 2554 ได ร บงบประมาณส าหร บการพ ฒนาบ คลากรจากโครงการพ ฒนาบ คลากรตามระเบ ยบมหาว ทยาล ย (สายว ชาการ/สายปฏ บ ต การ) 25% ของจ านวนบ คลากรหน วยงานไม รวมผ บร หารได ร บจ ดสรรเป นเง น 50,000 บาท (อบรม ประช ม ส มมนา ศ กษาด งานหน วยงาน) และจากโครงการพ ฒนาบ คลากรตามระเบ ยบมหาว ทยาล ย (งบกลาง) เป นเง น 110,700 บาท (จ ดอบรม เช ง ปฏ บ ต การภายใน) เป นเง นท งส น 160,700 บาท ด งน น เพ อให สามารถพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งขอร บการสน บสน นงบประมาณมหาว ทยาล ย จากโครงการ พ ฒนาบ คลากร (งบกลาง) เป นเง นท งส น 159,588 บาท งบประมาณประจาป 2555 ป งบประมาณ 2555 ศ นย นว ตกรรมฯ ม แผนพ ฒนาบ คลากรเพ อพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากรในด านต างๆ ม ค าใช จ าย ได แก 1) จ ดส งบ คลากรไปอบรม ประช ม ส มมนา ศ กษาด งานหน วยงาน เป นเง น 137,821 บาท 2) จ ดฝ กอบรม เช งปฏ บ ต การภายใน เป นเง น 55,400 บาท รวมค าใช จ ายป งบประมาณ 2555 เป นเง นท งส น 193,221 บาท

3 3 ตารางการพ ฒนาบ คลากร ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ป งบประมาณ 2554 การพ ฒนาระบบ M-Learning และระบบ Moodle learning Engine on Mobile 1. ประช มส มมนาว ชาการเก ยวก บ e-learning (หล กส ตร 2 ว น) โครงการมหาว ทยาล ยไซเบอร สาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา มกราคม 2554 ณ อ มแพคเม องทองธาน (กาหนดการอาจเปล ยนแปลงตาม ความเหมาะสม) 1. บ คลากรฝ ายว จ ยและพ ฒนา จานวน 5 คน ด งน - น กเทคโนโลย การศ กษา จานวน 4 คน - เจ าหน าท ว เคราะห ระบบคอมพ วเตอร จานวน 1 คน - ค าลงทะเบ ยน 2,000 x 5 = 10,000 บาท - ค าตอบแทน 250 x 5 x 2 = 2,500 บาท - ค าท พ ก 500 x 3 x 2 = 3,000 บาท - ค าพาหนะ 2,331 x 2 = 4,662 บาท รวมค าใช จ าย 20,162 บาท หมายเหต : ประช มส มมนาหน วยงาน 2. พ ฒนางานด านการจ ดการฐานความร -ไม กาหนด- -ไม กาหนด- 1. บ คลากรฝ ายว จ ยและพ ฒนา จานวน 2 คน ด งน - น กเทคโนโลย การศ กษา จานวน 1 คน - เจ าหน าท ว เคราะห ระบบคอมพ วเตอร จานวน 1 คน - ค าลงทะเบ ยน 2,000 x 2 = 4,000 บาท - ค าตอบแทน 250 x 2 = 500 บาท - ค าท พ ก = 500 บาท - ค าพาหนะ = 2,331 บาท รวมค าใช จ าย 7,331 บาท - หมายเหต : ประช มส มมนาหน วยงาน -

4 4 การพ ฒนาระบบ M-Learning, My Media, Second Life, MLE ศ กษาด งานแนวโน มส อการศ กษา ป ไม กาหนด- -ไม กาหนด- 1. บ คลากรฝ ายว จ ยและพ ฒนา จานวน 6 คน ด งน - น กเทคโนโลย การศ กษา จานวน 4 คน - เจ าหน าท ว เคราะห ระบบคอมพ วเตอร จานวน 1 คน - ค าลงทะเบ ยน 2,000 x 6 = 12,000 บาท - ค าตอบแทน 250 x 6 = 1,500 บาท - ค าพาหนะ = 2,331 x 2 = 4,662 บาท รวมค าใช จ าย 18,162 บาท หมายเหต : ศ กษาด งาน หน วยงาน การผล ตและพ ฒนา LO ด วย 3D 1. อบรมหล กส ตร 3D Advanced (หล กส ตรอบรม 5 ว น) (ได ร บจ ดสรรงบประมาณ 2554 วงเง น 67,100 บาท) -ไม กาหนด พฤษภาคม 2554 (กาหนดการอาจเปล ยนแปลงตาม ความเหมาะสม) 1. บ คลากรฝ ายผล ตส อคอมพ วเตอร จานวน 6 คน ด งน - น กเทคโนโลย การศ กษา จานวน 4 คน - เจ าหน าท ว เคราะห ระบบคอมพ วเตอร จานวน 1 คน - นายช างเทคน ค จานวน 1 คน

5 5 - ค าตอบแทนว ทยากร 7,200x5 = 36,000 บาท - ค าท พ กว ทยากร 800x5 = 4,000 บาท - ค าพาหนะว ทยากร 2,331 x 2 = 4,662 บาท - ค าอาหารสาหร บผ เข าร วมอบรมและว ทยากร 150 x 7 x 5 = 5,250 บาท - ค าอาหารว างสาหร บผ เข าร วมอบรมและ ว ทยากร (2 ม อ) 70x7x5 = 2,450 บาท - ค าเอกสารอบรมหร อค าใช จ ายอ น ๆ (ถ าม ) = 3,000 บาท รวมค าใช จ าย 55,362 บาท หมายเหต : อบรมหน วยงานภายใน โดยเช ญ ว ทยากรมาอบรมให บ คลากรใน หน วยงาน 2. อบรม การสร างส ออ เล กทรอน กส ร ปแบบ Learning Object บนมาตรฐาน SCROM -ไม กาหนด มกราคม 2554 (กาหนดการอาจเปล ยนแปลงตาม ความเหมาะสม) 1. บ คลากรฝ ายผล ตส อคอมพ วเตอร จานวน 6 คน ด งน - น กเทคโนโลย การศ กษา จานวน 4 คน - เจ าหน าท ว เคราะห ระบบคอมพ วเตอร จานวน 1 คน - นายช างเทคน ค จานวน 1 คน

6 6 - ค าลงทะเบ ยน = 3,000x6 = 18,000 บาท - ค าตอบแทน 250x6x2 = 3,000 บาท - ค าท พ ก 1,600x3 = 4,800 บาท - ค าพาหนะ = 2,331x2 = 4,662 บาท รวมค าใช จ าย 30,462 บาท 3. อบรม การผล ต e-book โดยใช โปรแกรม Desletop Publisher เพ อใช งานบน Mobile device -ไม กาหนด มกราคม 2554 (กาหนดการอาจเปล ยนแปลงตาม ความเหมาะสม) การพ ฒนาท กษะความเช ยวชาญด านการผล ตส อการศ กษา หล กส ตร การสร าง เอฟเฟคข นพ นฐาน อบรมหล กส ตร การสร างเอฟเฟคข นพ นฐาน (ได ร บจ ดสรรงบประมาณ 2554 วงเง น 43,600 บาท) Net Design ก นยายน 2554 ห องปฏ บ ต การเทคโนโลย สารสนเทศ พ นฐาน 1. บ คลากรฝ ายผล ตส อคอมพ วเตอร จานวน 2 คน ด งน - น กเทคโนโลย การศ กษา จานวน 1 คน - ค าลงทะเบ ยน = 5,000x2 = 10,000 บาท - ค าท พ ก 1,600x2 = 3,200 บาท - ค าพาหนะ = 2,331x2 = 4,662 บาท รวมค าใช จ าย 18,362 บาท 1. บ คลากรฝ ายผล ตส อโสตท ศน จานวน 10 คน ด งน - น กเทคโนโลย การศ กษา จานวน 6 คน - พน กงานโสตท ศน ปกรณ จานวน 3 คน

7 7 - ค าว ทยากร 25,200 บาท - ค าเช าท พ กว ทยากร 2,400 บาท - ค าใช จ ายในการเด นทางสาหร บว ทยากร 3,000 บาท - ค าอาหารกลางว นสาหร บผ เข าอบรมและ ว ทยากร 9,000 บาท - ค าอาหารว าง 5,250 บาท - ค าใช จ ายเบ ดเตล ด 1,250 บาท รวมค าใช จ าย 46,100 บาท หมายเหต : อบรมหน วยงานภายใน โดยเช ญ ว ทยากรมาอบรมให บ คลากรใน หน วยงาน การพ ฒนาโทรท ศน เพ อการศ กษา SUT Channel, การปร บแปลงส อจาก Analog เป น Digital 1. ศ กษาด งานกระบวนการผล ตรายการ สถาน โทรท ศน 2. การปร บแปลงส อจาก Analog เป น Digital 3. การพ ฒนาโทรท ศน เพ อการศ กษา SUT Channel สถาน ว ทย โทรท ศน ช อง 3, 5, 7, 9 หร อ หน วยงานอ น ๆ ก นยายน 2554 (กาหนดการอาจเปล ยนแปลงตาม ความเหมาะสม) 1. บ คลากรฝ ายผล ตส อโสตท ศน จานวน 10 คน ด งน - น กเทคโนโลย การศ กษา จานวน 6 คน - พน กงานโสตท ศน ปกรณ จานวน 3 คน - ค าน าม นเช อเพล ง ค าทางด วน และท จอดรถ เป นจานวนเง น 2,000 บาท - ค าตอบแทนพน กงานข บรถ เป นเง น 240 บาท - ค าตอบแทนพน กงานไปศ กษาด งาน 250x10 = 2,500 บาท รวมค าใช จ าย 4,740 บาท หมายเหต : ศ กษาด งาน อบรม ประช ม ส มมนา หน วยงาน

8 8 การพ ฒนาต นแบบส ออ เล กทรอน กส 1. การอบรม MCS-S1 Programming with keil CS1 (หล กส ตรละ 2 ว น) 2. การอบรม PIC C Programming with CCS (หล กส ตรละ 2 ว น) บร ษ ท แอพซอฟต เทค จาก ด ม.ค. ก.ย บ คลากรฝ ายเทคน คว ศวกรรม จานวน 2 คน ด งน - นายช างเทคน ค จานวน 2 คน - ค าลงทะเบ ยน = 5,000x2 = 10,000 บาท - ค าตอบแทน 250x2x2 = 1,000 บาท - ค าท พ ก 1,600x2 = 3,200 บาท - ค าพาหนะไป-กล บ = 396x2 = 792 บาท - ค าพาหนะเหมาะจ าย 360x2 = 720 บาท รวมค าใช จ าย 15,712 บาท บร ษ ท แอพซอฟต เทค จาก ด ม.ค. ก.ย บ คลากรฝ ายเทคน คว ศวกรรม จานวน 2 คน ด งน - นายช างเทคน ค จานวน 2 คน - ค าลงทะเบ ยน = 5,000x2 = 10,000 บาท - ค าตอบแทน 250x2x2 = 1,000 บาท - ค าท พ ก 1,600x2 = 3,200 บาท - ค าพาหนะไป-กล บ = 396x2 = 792 บาท - ค าพาหนะเหมาะจ าย 360x2 = 720 บาท รวมค าใช จ าย 15,712 บาท

9 3. การอบรม AVR C Programming with AVR studio 4 (หล กส ตรละ 2 ว น) การผล ตตารา 1. อบรมการผล ตส งพ มพ ศ นย ฝ กอบรมเทคโนโลย การพ มพ แห งชาต (มสธ.) 9 บร ษ ท แอพซอฟต เทค จาก ด ม.ค. ก.ย บ คลากรฝ ายเทคน คว ศวกรรม จานวน 1 คน ด งน - ว ศวกร จานวน 1 คน - ค าลงทะเบ ยน = 5,000 บาท - ค าท พ ก 1,600x2 = 3,200 บาท - ค าพาหนะ = 2,331 บาท ก.พ หร อ พ.ค (หล กส ตร 4 ว น) (รถยนต ส วนต วไป) รวมค าใช จ าย 11,031 บาท 1. บ คลากรฝ ายสาน กพ มพ จานวน 1 คน ด งน - บรรณาธ การ จานวน 1 คน - ค าลงทะเบ ยน 4,500 บาท - ค าตอบแทน 250x4 = 1,000 บาท - ค าพาหนะไป-กล บ = 396 บาท - ค าพาหนะเหมาะจ าย 360x4 = 1,440 บาท - ค าท พ ก 500x3 = 1,500 บาท รวมค าใช จ าย 8,836 บาท

10 10 2. การอบรมพน กงานพ ส จน อ กษรอ สระและ บร หารงานหน งส อ เร อง บรรณาธ กรก จ สาน กพ มพ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย -ไม กาหนด- 1. บ คลากรฝ ายสาน กพ มพ จานวน 1 คน ด งน - บรรณาธ การ จานวน 1 คน - ค าลงทะเบ ยน 500 บาท - ค าตอบแทน 250 บาท - ค ารถไป-กล บ = 396 บาท - ค าพาหนะเหมาะจ าย = 360 บาท ท พ ก : ห องช ด มทส. กทม. รวมค าใช จ าย 1,506 บาท การพ ฒนาบ คลากรให ม ความร เพ อการจ ดการงานสาน กงาน และการบร หารสาน กงาน 1. อบรมหล กส ตร Project management : สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เทคน คการจ ดทาแผนงานบร หารโครงการท ม แห งประเทศไทย (กองส งเสร มการตลาด) ประส ทธ ภาพ ม.ค. ก.ย ณ โรงแรม ย โฮม (ภายใน ม.เกษตรศาสตร บางเขน) 1. บ คลากรฝ ายบร หารงานท วไป จานวน 2 คน ด งน - เจ าหน าท บร หารงานท วไป จานวน 2 คน 2. บ คลากรฝ ายว จ ยและพ ฒนาฯ จานวน 1 คน 3. บ คลากรฝ ายผล ตส อโสตท ศน จานวน 1 คน 4. บ คลากรฝ ายเทคน คว ศวกรรม จานวน 1 คน 5. บ คลากรฝ ายผล ตส อคอมพ วเตอร จานวน 1 คน

11 11 6. รายละเอ ยดค าใช จ าย ด งน - ค าลงทะเบ ยน 3,800x6 = 22,800 บาท - ค าตอบแทน 250x6 = 1,500 บาท - ค ารถไป-กล บ 396x6 = 2,376 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย 360x3 = 1,080 บาท รวมค าใช จ าย 27,756 บาท 2. อบรมหล กส ตร ศ ลปะการเป นพ ธ กร สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (กองส งเสร มการตลาด) 3. อบรมหล กส ตร เทคน คการจดและเข ยน รายงานการประช ม สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (กองส งเสร มการตลาด) ม.ค. ก.ย ณ โรงแรม ย โฮม (ภายใน ม.เกษตรศาสตร บางเขน) ม.ค. ก.ย ณ โรงแรม ย โฮม (ภายใน ม.เกษตรศาสตร บางเขน) 1. บ คลากรฝ ายบร หารงานท วไป จานวน 2 คน ด งน - เจ าหน าท บร หารงานท วไป จานวน 2 คน - ค าลงทะเบ ยน 3,900x2 = 7,800 บาท - ค ารถไป-กล บ 396x2 = 792 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย 360 บาท รวมค าใช จ าย 9,452 บาท 1. บ คลากรฝ ายบร หารงานท วไป จานวน 2 คน ด งน - เจ าหน าท บร หารงานท วไป จานวน 2 คน 2. บ คลากรฝ ายว จ ยและพ ฒนา จานวน 1 คน ด งน 3. รายละเอ ยดค าใช จ าย ด งน - ค าลงทะเบ ยน 3,900x3 = 11,700 บาท - ค าตอบแทน 250x3 = 750 บาท

12 12 - ค ารถไป-กล บ 396x3 = 1,188 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย 360 บาท รวมค าใช จ าย 13,998 บาท 4. อบรมหล กส ตร Mind Map เคร องม อพ ฒนา ความจา เพ อความสาเร จของงาน 5. อบรมหล กส ตร เต มห วใจให บร การด วยการ บร การด วยใจ (Service Mind) สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (กองส งเสร มการตลาด) สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (กองส งเสร มการตลาด) ม.ค. ก.ย ณ โรงแรม ย โฮม (ภายใน ม.เกษตรศาสตร บางเขน) ม.ค. ก.ย ณ โรงแรม ย โฮม (ภายใน ม.เกษตรศาสตร บางเขน) 1. บ คลากรฝ ายบร หารงานท วไป จานวน 2 คน ด งน - เจ าหน าท บร หารงานท วไป จานวน 2 คน - ค าลงทะเบ ยน 2,000x2 = 4,000 บาท - ค ารถไป-กล บ 396x2 = 792 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย 360 บาท รวมค าใช จ าย 5,652 บาท 1. บ คลากรฝ ายบร หารงานท วไป จานวน 2 คน ด งน - พน กงานธ รการ จานวน 2 คน - ค าลงทะเบ ยน 1,900x2 = 3,800 บาท - ค ารถไป-กล บ 396x2 = 792 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย 360 บาท รวมค าใช จ าย 5,452 บาท

13 13 6. ศ กษาด งาน เก ยวก บการบร หารจ ดการงาน สาน กงานท กร งเทพฯ -ไม กาหนด- ม.ค. ก.ย บ คลากรฝ ายบร หารงานท วไป จานวน 6 คน ด งน - เจ าหน าท บร หารงานท วไป จานวน 4 คน - พน กงานธ รการ จานวน 2 คน - ค าพาหนะเหมาจ าย 3,000 บาท - ค าตอบแทน 250x6 = 1,500 บาท รวมค าใช จ าย 4,500 บาท หมายเหต : ศ กษาด งานหน วยงาน รวมเป นเง นท งส น 320,288 บาท

14 14 ตารางการพ ฒนาบ คลากร ศ นย นว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ป งบประมาณ 2555 การพ ฒนาระบบ M-Learning, My Media, Second Life, MLE ศ กษาด งานแนวโน มส อการศ กษา ป ไม กาหนด- -ไม กาหนด- 1. บ คลากรฝ ายว จ ยและพ ฒนา จานวน 6 คน ด งน - น กเทคโนโลย การศ กษา จานวน 4 คน - เจ าหน าท ว เคราะห ระบบคอมพ วเตอร จานวน 1 คน - ค าลงทะเบ ยน 2,000 x 6 = 12,000 บาท - ค าตอบแทน 250 x 6 = 1,500 บาท - ค าพาหนะ = 2,331 x 2 = 4,662 บาท รวมค าใช จ าย 18,162 บาท หมายเหต : ศ กษาด งาน หน วยงาน การผล ตและพ ฒนา LO ด วย 3D 1. อบรม การผล ต e-book โดยใช โปรแกรม Desletop Publisher เพ อใช งานบน Mobile device -ไม กาหนด- -ไม กาหนด- 1. บ คลากรฝ ายผล ตส อคอมพ วเตอร จานวน 2 คน ด งน - น กเทคโนโลย การศ กษา จานวน 1 คน - ค าลงทะเบ ยน = 5,000x2 = 10,000 บาท - ค าท พ ก 1,600x2 = 3,200 บาท

15 15 - ค าพาหนะ = 2,331x2 = 4,662 บาท รวมค าใช จ าย 18,362 บาท 2. อบรมหล กส ตร 3D Advanced (หล กส ตรอบรม 5 ว น) -ไม กาหนด พฤษภาคม 2555 (กาหนดการอาจเปล ยนแปลงตาม ความเหมาะสม) 1. บ คลากรฝ ายผล ตส อคอมพ วเตอร จานวน 6 คน ด งน - น กเทคโนโลย การศ กษา จานวน 4 คน - เจ าหน าท ว เคราะห ระบบคอมพ วเตอร จานวน 1 คน - นายช างเทคน ค จานวน 1 คน - ค าตอบแทนว ทยากร 7,200x5 = 36,000 บาท - ค าท พ กว ทยากร 800x5 = 4,000 บาท - ค าพาหนะว ทยากร 2,331 x 2 = 4,662 บาท - ค าอาหารสาหร บผ เข าร วมอบรมและว ทยากร 150 x 7 x 5 = 5,250 บาท - ค าอาหารว างสาหร บผ เข าร วมอบรมและ ว ทยากร (2 ม อ) 70x7x5 = 2,450 บาท - ค าเอกสารอบรมหร อค าใช จ ายอ น ๆ (ถ าม ) = 3,038 บาท รวมค าใช จ าย 55,400 บาท หมายเหต : อบรมหน วยงานภายใน โดยเช ญ ว ทยากรมาอบรมให บ คลากรใน หน วยงาน

16 16 การพ ฒนาโทรท ศน เพ อการศ กษา SUT Channel, การปร บแปลงส อจาก Analog เป น Digital 1. ศ กษาด งานกระบวนการผล ตรายการ สถาน โทรท ศน 2. การปร บแปลงส อจาก Analog เป น Digital 3. การพ ฒนาโทรท ศน เพ อการศ กษา SUT Channel สถาน ว ทย โทรท ศน ช อง 3, 5, 7, 9 หร อ หน วยงานอ น ๆ ก นยายน 2555 (กาหนดการอาจเปล ยนแปลงตาม ความเหมาะสม) 1. บ คลากรฝ ายผล ตส อโสตท ศน จานวน 10 คน ด งน - น กเทคโนโลย การศ กษา จานวน 6 คน - พน กงานโสตท ศน ปกรณ จานวน 3 คน - ค าน าม นเช อเพล ง ค าทางด วน และท จอดรถ เป นจานวนเง น 2,000 บาท - ค าตอบแทนพน กงานข บรถ เป นเง น 240 บาท - ค าตอบแทนพน กงานไปศ กษาด งาน 250x10 = 2,500 บาท รวมค าใช จ าย 4,740 บาท หมายเหต : ศ กษาด งาน อบรม ประช ม ส มมนา หน วยงาน การพ ฒนาต นแบบส ออ เล กทรอน กส 1. การอบรม MCS-S1 Programming with keil CS1 (หล กส ตรละ 2 ว น) บร ษ ท แอพซอฟต เทค จาก ด ม.ค. ก.ย บ คลากรฝ ายเทคน คว ศวกรรม จานวน 2 คน ด งน - นายช างเทคน ค จานวน 2 คน - ค าลงทะเบ ยน = 5,000x2 = 10,000 บาท - ค าตอบแทน 250x2x2 = 1,000 บาท - ค าท พ ก 1,600x2 = 3,200 บาท - ค าพาหนะไป-กล บ = 396x2 = 792 บาท - ค าพาหนะเหมาะจ าย 360x2 = 720 บาท รวมค าใช จ าย 15,712 บาท

17 17 2. การอบรม PIC C Programming with CCS (หล กส ตรละ 2 ว น) บร ษ ท แอพซอฟต เทค จาก ด ม.ค. ก.ย บ คลากรฝ ายเทคน คว ศวกรรม จานวน 2 คน ด งน - นายช างเทคน ค จานวน 2 คน - ค าลงทะเบ ยน = 5,000x2 = 10,000 บาท - ค าตอบแทน 250x2x2 = 1,000 บาท - ค าท พ ก 1,600x2 = 3,200 บาท - ค าพาหนะไป-กล บ = 396x2 = 792 บาท - ค าพาหนะเหมาะจ าย 360x2 = 720 บาท รวมค าใช จ าย 15,712 บาท 3. การอบรม AVR C Programming with AVR studio 4 (หล กส ตรละ 2 ว น) บร ษ ท แอพซอฟต เทค จาก ด ม.ค. ก.ย บ คลากรฝ ายเทคน คว ศวกรรม จานวน 1 คน ด งน - ว ศวกร จานวน 1 คน - ค าลงทะเบ ยน = 5,000 บาท - ค าท พ ก 1,600x2 = 3,200 บาท - ค าพาหนะ = 2,331 บาท (รถยนต ส วนต วไป) รวมค าใช จ าย 11,031 บาท

18 18 การผล ตตารา 1. อบรมการผล ตส งพ มพ (หล กส ตร 4 ว น) ศ นย ฝ กอบรมเทคโนโลย การพ มพ แห งชาต (มสธ.) -ไม กาหนด- 1. บ คลากรฝ ายสาน กพ มพ จานวน 1 คน ด งน - บรรณาธ การ จานวน 1 คน - ค าลงทะเบ ยน 4,500 บาท - ค าตอบแทน 250x4 = 1,000 บาท - ค าพาหนะไป-กล บ = 396 บาท - ค าพาหนะเหมาะจ าย 360x4 = 1,440 บาท - ค าท พ ก 500x3 = 1,500 บาท รวมค าใช จ าย 8,836 บาท 2. การอบรมพน กงานพ ส จน อ กษรอ สระและ บร หารงานหน งส อ เร อง บรรณาธ กรก จ สาน กพ มพ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย -ไม กาหนด- 1. บ คลากรฝ ายสาน กพ มพ จานวน 1 คน ด งน - บรรณาธ การ จานวน 1 คน - ค าลงทะเบ ยน 500 บาท - ค าตอบแทน 250 บาท - ค ารถไป-กล บ = 396 บาท - ค าพาหนะเหมาะจ าย = 360 บาท ท พ ก : ห องช ด มทส. กทม. รวมค าใช จ าย 1,506 บาท

19 19 การพ ฒนาบ คลากรให ม ความร เพ อการจ ดการงานสาน กงาน และการบร หารสาน กงาน 1. อบรมหล กส ตร Project management : เทคน คการจ ดทาแผนงานบร หารโครงการท ม ประส ทธ ภาพ สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (กองส งเสร มการตลาด) ม.ค. ก.ย ณ โรงแรม ย โฮม (ภายใน ม.เกษตรศาสตร บางเขน) 1. บ คลากรฝ ายบร หารงานท วไป จานวน 2 คน ด งน - เจ าหน าท บร หารงานท วไป จานวน 2 คน - ค าลงทะเบ ยน 3,800x2 = 7,600 บาท - ค ารถไป-กล บ 396x2 = 792 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย 360 บาท รวมค าใช จ าย 9,252 บาท 2. อบรมหล กส ตร ศ ลปะการเป นพ ธ กร สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (กองส งเสร มการตลาด) ม.ค. ก.ย ณ โรงแรม ย โฮม (ภายใน ม.เกษตรศาสตร บางเขน) 1. บ คลากรฝ ายบร หารงานท วไป จานวน 2 คน ด งน - เจ าหน าท บร หารงานท วไป จานวน 2 คน - ค าลงทะเบ ยน 3,900x2 = 7,800 บาท - ค ารถไป-กล บ 396x2 = 792 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย 360 บาท รวมค าใช จ าย 9,452 บาท

20 3. อบรมหล กส ตร เทคน คการจดและเข ยน สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย รายงานการประช ม แห งประเทศไทย (กองส งเสร มการตลาด) 20 ม.ค. ก.ย ณ โรงแรม ย โฮม (ภายใน ม.เกษตรศาสตร บางเขน) 1. บ คลากรฝ ายบร หารงานท วไป จานวน 2 คน ด งน - เจ าหน าท บร หารงานท วไป จานวน 2 คน - ค าลงทะเบ ยน 3,900x2 = 7,800 บาท - ค ารถไป-กล บ 396x2 = 792 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย 360 บาท รวมค าใช จ าย 9,452 บาท 4. อบรมหล กส ตร Mind Map เคร องม อพ ฒนา ความจา เพ อความสาเร จของงาน สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แห งประเทศไทย (กองส งเสร มการตลาด) ม.ค. ก.ย ณ โรงแรม ย โฮม (ภายใน ม.เกษตรศาสตร บางเขน) 1. บ คลากรฝ ายบร หารงานท วไป จานวน 2 คน ด งน - เจ าหน าท บร หารงานท วไป จานวน 2 คน - ค าลงทะเบ ยน 2,000x2 = 4,000 บาท - ค ารถไป-กล บ 396x2 = 792 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย 360 บาท รวมค าใช จ าย 5,652 บาท

21 5. อบรมหล กส ตร เต มห วใจให บร การด วยการ สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย บร การด วยใจ (Service Mind) แห งประเทศไทย (กองส งเสร มการตลาด) 21 ม.ค. ก.ย ณ โรงแรม ย โฮม (ภายใน ม.เกษตรศาสตร บางเขน) 1. บ คลากรฝ ายบร หารงานท วไป จานวน 2 คน ด งน - พน กงานธ รการ จานวน 2 คน - ค าลงทะเบ ยน 1,900x2 = 3,800 บาท - ค ารถไป-กล บ 396x2 = 792 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย 360 บาท รวมค าใช จ าย 5,452 บาท 6. ศ กษาด งาน เก ยวก บการบร หารจ ดการงาน สาน กงานท กร งเทพฯ -ไม กาหนด- ม.ค. ก.ย บ คลากรฝ ายบร หารงานท วไป จานวน 6 คน ด งน - เจ าหน าท บร หารงานท วไป จานวน 4 คน - พน กงานธ รการ จานวน 2 คน - ค าพาหนะเหมาจ าย 3,000 บาท - ค าตอบแทน 250x6 = 1,500 บาท รวมค าใช จ าย 4,500 บาท หมายเหต : ศ กษาด งานหน วยงาน รวมเป นเง นท งส น 193,183 บาท

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 2 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ.2558 ส าน

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร หมายเหต

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร บ ญช แนบท ายสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต ๑๒ ท ๒๗๓ /๒๕๕๖ ส ง ณ ว นท ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ม ภารก จหล กในการดาเน นงานด านเทคโนโลย

More information

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ 43 โครงการท 1 แบบเสนอโครงการประจ าป งบประมาณ 2558 1. ช อโครงการ ส งเสร มการร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 2.1 เพ อสนองจ ดเน น สพป.ป ตตาน เขต 2 ข อ 5 ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพในการแสดง ความสามารถ และการแข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ผ ร บผ ดชอบ : ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ระหว างเด อนม ถ

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

ลาด บ โครงการ เป าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผลการดาเน นงาน 1 โครงการพ ฒนาท กษะทางคอมพ วเตอร ให น กศ กษาท กคณะ คร งท 1

ลาด บ โครงการ เป าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ผลการดาเน นงาน 1 โครงการพ ฒนาท กษะทางคอมพ วเตอร ให น กศ กษาท กคณะ คร งท 1 1 รายงานผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ รอบ 6 เด อน (1 ต ลาคม 2553 31 ม นาคม 2554) 1 โครงการพ ฒนาท กษะทางคอมพ วเตอร ให น กศ กษาท กคณะ คร งท 1 2 โครงการพ ฒนาท

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา รการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ในฐานะท เป นหน วยงานหน งท

More information