แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร ผลผล ต :: สหกรณ และกล มเกษตรกรได ร บการจดทะเบ ยนจ ดต งและส งเสร ม ก จกรรมหล ก :: ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร ก จกรรมรอง :: (อานวยการด านบร หารท วไป ) กองการเจ าหน าท

2 แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร วาระแห งชาต ด านการสหกรณ ประเด นย ทธศาสตร ท 4. สน บสน นแผนพ ฒนาการสหกรณ ให เป นเคร องม อในการสร างความเข มแข งของขบวนการสหกรณ แผนพ ฒนาการสหกรณ ฉบ บท 3 (พ.ศ ) (ย ทธศาสตร ท 1.1 การปล กฝ งอ ดมการณ และค าน ยมสหกรณ ให แก ผ ท เก ยวข อง ; แผนงานท 1.4 ผล กด นให สหกรณ ใช มาตรฐานการบร หารใน การข บเคล อนการพ ฒนาระบบสหกรณ ) แผนกลย ทธ กรมส งเสร มสหกรณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ท 3. สน บสน นระบบสหกรณ ให เป นพล งสาค ญในการข บเคล อนเศรษฐก จและส งคมในระด บช มชน ท องถ นและประเทศ (กลย ทธ ท 3.2 ขยายก จกรรมทางเศรษฐก จและส งคมของระบบสหกรณ พ ฒนาค ณภาพช ว ตโดยเช อมโยงก จกรรมของช มชน ท องถ น และ ประเทศ)

3 แผนปฏ บ ต งานและงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ..ศ ต ลาคม 2556 ถ ง 30 ก นยายน 2557 แผนงาน ส งเสร มประส ทธ ภาพการผล ตและสร างม ลค าภาคการเกษตร ผลผล ต สหกรณ และกล มเกษตรกรได ร บการจดทะเบ ยนจ ดต งและส งเสร ม ก จกรรมหล ก ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร ต วช ว ดแผนปฏ บ ต งาน เป าหมาย 1. ระด บความสาเร จของการทบทวนอ ตรากาล งให สอดคล องก บภารก จ 2. ระยะเวลาการดาเน นการลงบ นท กทะเบ ยนประว ต เก ยวก บเร องการ เล อนเง นเด อนเล อนค าจ าง และค าตอบแทนของข าราชการ ล กจ างประจา และพน กงานราชการเป นรายบ คคล ในส งก ดส วนกลาง หล งจากท ได ร บ คาส งครบ 3. ระด บความสาเร จในการออกคาส งเล อนเง นเด อนข าราชการ/เล อนข น ค าจ างล กจ างประจา เล อนค าตอบแทนพน กงานราชการ 4. จานวนบ คลากรของกรม(ข าราชการ ล กจ าง พน กงานราชการ) ท กระทาผ ดว น ยร ายแรง 5. ร อยละของจานวนเร องร องเร ยนท ได ร บการพ จารณาดาเน นการท น ตามกาหนด (ไม เก น 2 ว นทาการ) 6. ร อยละของคาส งเก ยวก บการบรรจ แต งต ง เล อนระด บ ย าย โอน ท ม ความคลาดเคล อนเม อเท ยบก บคาส งท งหมด 7. ร อยละของระด บความพ งพอใจของการจ ดสว สด การภายในกรม ส งเสร มสหกรณ 8. ร อยละของระด บความพ งพอใจของผ ร บบร การ ระด บ 5 18 ว นทา การ ระด บ 5 ไม เก น 8 ราย ร อยละ 100 ไม เก น ร อยละ 3 ร อยละ 80 ร อยละ 85

4 หน วยงานเจ าของงบประมาณ : กรมส งเสรมสหกรณ ก จกรรมหล ก/ก จกรรมรอง/หน าท ความร บผ ดชอบ 1. ก จกรรมหล ก : ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร ก จกรรมรอง : อานวยการด านบร หารท วไป หน วยงานเจ าของงบประมาณ : กรมส งเสรมสหกรณ งบประมาณ ประเภทรายจ าย/รายการ 1. ก จกรรมหล ก : ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร ก จกรรมรอง : อานวยการด านบร หารท วไป งานเลขท ปศก.บท.8 จานวนเง น หน าท ความร บผ ดชอบของหน วยงาน 1. จ ดระบบงานและบร หารงานบ คคลของกรมส งเสร มสหกรณ เว นแต การฝ กอบรม 2. ปฏ บ ต งานร วมก บหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานอ นท เก ยวข องหร อ ท ได ร บมอบหมาย หมายเหต ให หน วยงานพ จารณาหน าท ความร บผ ดชอบ ต วช ว ด งบประมาณ จ านวนบ คลากร เพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การ (Action Plan) ของหน วยงานให แล วเสร จ โดยก าหนดก จกรรมท ครอบคล มเป าหมายต วช ว ดการปฏ บ ต งานท เหมาะสม พร อมท งระบ ข นตอนและช วงเวลา ปฏ บ ต งานของหน วยงานตาม Action Plan ให จ ดส งกล มต ดตามและประเม นผล กองแผนงาน ภายในว น ท 31 ต ลาคม 2556 โดยจะใช ส าหร บการประเม นผล ซ งจะไม ม การขอแก ไข ปร บปร งแผนปฏ บ ต งานใดๆ อ ก สามารถด รายละเอ ยดหล กเกณฑ การจ ดสรรงบประมาณและแผนปฏ บ ต งานได ทางเว บไซต กอง แผนงาน รวมงบประมาณท งส น 1. งบดาเน นงาน 1.1 ค าตอบแทน ใช สอยและว สด ค าเช าบ าน (ห ามนาไปถ วจ ายในรายการอ น) ค าใช จ ายในการปฏ บ ต ราชการ (ถ วจ าย) จ ดสรรเป นค าใช จ ายในการปฏ บ ต งานให บรรล ตามเป าหมาย ต วช ว ดและแผนปฏ บ ต งาน (Action Plan) 1) ค าอาหารทาการนอกเวลา 64,300 บาท 2) ค าเบ ยเล ยง ท พ ก พาหนะ 479,400 บาท 3) ค าว สด 135,800 บาท - ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ 53,300 บาท - ค าว สด ต างๆ 82,500 บาท ค าว สด สาหร บงานสรรหาและบรรจ แต งต งและงานทะเบ ยนประว ต โครงการเสร มสร างส ขภาพแข งแรงป โครงการอบรมข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างการทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการของกรมส งเสร มสหกรณ ค าใช จ ายก จกรรมว นผ ส งอาย เน องในเทศกาลสงกรานต ประจ าป ค าสาธารณ ปโภค(ห ามนาไปถ วจ ายรายการอ น ต องควบค มในการ ใช อย างประหย ดตามมต ครม.อย างเคร งคร ด) ได แก ค าไฟฟ า ค าไปรษณ ย โทรเลข ค าโทรศ พท (รวมค าโทรศ พท ม อถ อผ บร หาร) 1,652,200 1,652,200 1,068, , , ,000 43,200 28,600 52, ,600

5 หล กเกณฑ และรายละเอ ยดการจ ดสรรงบประมาณค าใช จ ายการปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 พ ฒนาสหกรณ และกล มเกษตรกร (อานวยการด านบร หารท วไป) หน วยงานกองการเจ าหน าท ก จกรรมหล ก : ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร รวมงบประมาณ ท งส น รวมงบประมาณท งส น 1,652,200 1) งบดาเน นงาน 1,652, ค าตอบแทน (1) ค าเช าบ านข าราชการ (จ ดสรร ร อยละ 100 จากประมาณการป 2557) จานวน 10 คน น.ส.พ กตร พ มล ส วรรณโณ 4,000 บาท 1 คน นายว เท ยน ก นทะเร อน 4,000 บาท 1 คน น.ส.พ สล อวยพร 3,500 บาท 1 คน นายพลดล เจนน ว ตร 3,500 บาท 1 คน นายค มภ ร น บแสง 3,000 บาท 1 คน นางกาไลท พย จ นทร งษ 3,000 บาท 1 คน น.ส.จาร วรรณ ข วเก ดส ร 3,000 บาท 1 คน น.ส.ส ร มพร แสงว เศษส น 3,000 บาท 1 คน นายร งเร อง อมรว ร ยะก ล 3,000 บาท 1 คน นายพ ชาน เชาวน ศ ร 2,400 บาท 1 คน (2) ค าอาหารทาการนอกเวลา (จ ดสรรเท าท จ ายจร งของป งบประมาณ 2554) 453, ,800 48,000 48,000 42,000 42,000 28,800 64,300

6 ก จกรรมหล ก : ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและเกษตรกร รวมงบประมาณท งส น 1.2 ค าใช สอย (1) ค าเบ ยเล ยง ท พ ก และพาหนะ - ผ อานวยการกอง - ค าเบ ยเล ยง ว นละ 270 บาท คร งละ 3 ว น 24 คร ง 1 คนๆ ละ 270 บาท - ค าเช าท พ ก ว นละ 1,200 บาท คร งละ 2 ค น 24 คร ง 1 คนๆ ละ 1,200 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย คร งละ 3,500 บาท 24 คร ง 1 คนๆ ละ 3,500 บาท - บ คลากร (ค ด 10% ของจานวนบ คลากรท งหมด ข นต า 2 คน ไม เก น 6 คน) - ค าเบ ยเล ยง ว นละ 240 บาท คร งละ 3 ว น 12 คร ง 6 คนๆ ละ 240 บาท - ค าเช าท พ ก ว นละ 600 บาท คร งละ 2 ค น 12 คร ง 6 คนๆ ละ 600 บาท - ค าพาหนะเหมาจ าย คร งละ 2,500 บาท 12 คร ง 6 คนๆ ละ 2,500 บาท (2) ค าซ อมแซมคร ภ ณฑ (จ ดสรรเท าท จ ายจร งของป งบประมาณ 2556) (3) ค าใช จ ายโครงการ - โครงการเสร มสร างส ขภาพแข งแรงป โครงการอบรมข าราชการพลเร อนสาม ญท อย ระหว างการทดลองปฏ บ ต หน าท ราชการของกรมส งเสร มสหกรณ จ ดสรร 110 คน 2 ว น - ค าอาหารกลางว นผ เข าอบรม ว ทยากร เจ าหน าท และผ ส งเกตการณ (50*2*110) 1.3 ค าว สด (เฉล ยคนละ 1,500 บาท จานวน 55 คน) 1.4 ค าว สด สาหร บงานสรรหาและบรรจ แต งต ง และงานทะเบ ยนประว ต และบาเหน จความชอบ 1.5 ค าใช จ ายก จกรรมว นผ ส งอาย เน องในเทศกาลสงกรานต ประจาป ค าสาธารณ ปโภค(ห ามนาไปถ วจ ายในรายการอ น) จ ดสรรเท าป ค าไฟฟ า เฉล ยเด อนละ 7,800 บาท - ค าโทรศ พท เฉล ยเด อนละ 10,500 บาท - ค าบร การไปรษณ ย เฉล ยเด อนละ 10,000 บาท 532, , ,100 19,500 57,600 84, ,300 51,900 86, ,000 53,300 71,800 43,200 28,600 11,000 82, ,000 52, ,600 93, , ,000

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ----------------------------------ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information