การบร หารงานและการบร การสาธารณส ข

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารงานและการบร การสาธารณส ข"

Transcription

1 การบร หารงานและการบร การสาธารณส ข จ ดประสงค 1. เข ยนโครงสร างการบร หารงานของกระทรวงสาธารณส ขได 2. อธ บายระบบการบร การสาธารณส ขของภาคร ฐบาล เอกชน และกร งเทพมหานครได ********************

2 การจ ดบร การส ขภาพ ค อ การจ ดบร การสาธารณส ขในร ปแบบต างๆ เพ อเป นการ แก ป ญหา และความต องการของประชาชนในเร องส ขภาพ อนาม ย และเป นการยกระด บส ขภาพอนาม ยของประชาชน ให อย บนรากฐานของส ขภาพอนาม ยท ด ค อม ความสมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ ปราศจากความพ การ โดยร ฐพยายามจ ด บร การให ท วถ งและครอบคล ม ตลอดจนหาทางให ประชาชน ร จ กบร การตนเอง ครอบคร ว ช มชน ในเร องส ขภาพอนาม ย ซ งต องใช กลว ธ ทางสาธารณส ขม ลฐาน

3 นโยบายด านส ขภาพ 1. สน บสน นด านนโยบาย ทร พยากร และการดำาเน นงานต อ โครงการตามพระราชดำาร โครงการเฉล มพระเก ยรต และ โครงการอ นเก ยวเน อง 2. พ ฒนาย ทธศาสตร และกลไกจำาเพาะด านส ขภาพเพ อ สน บสน นการดำาเน นงานตามย ทธศาสตร

4 3. พ ฒนานโยบายหล กประก นส ขภาพถ วนหน าให สมประโยชน ของท กฝ าย สน บสน นทร พยากร กระจายและใช จ ายทร พยากรอย างเป นธรรมและม ประส ทธ ภาพ และม ส วนร วมจากท กฝ าย 4. ส งเสร มและสน บสน นการระดมศ กยภาพของ หน วยงาน องค กร และเคร อข ายต าง ๆ ท ทำางานด าน ส ขภาพ ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

5 5. สน บสน นและพ ฒนาความเข มแข งและการม ส วนร วม ของกระบวนการส ขภาพภาคประชาชน ส งเสร มและ สน บสน นบทบาทการดำาเน นงานด านส ขภาพขององค กร ปกครองส วนท องถ น 6. พ ฒนาโครงสร างพ นฐานระบบบร การส ขภาพ ท งใน ยามปกต ยามม สถานการณ ฉ กเฉ น และกรณ ท เก ยวข อง ก บความม นคง ให ม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพ

6 7. สน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ และการ ควบค มโรคและภ ยท ค กคามส ขภาพ ท เป น ป ญหาสำาค ญตามหล กการสร างนำาซ อม โดยการ พ ฒนามาตรการท ได ผลในการป องก นและ ควบค มป จจ ยเส ยงและพฤต กรรมเส ยงต าง ๆ และการใช แนวทางสร างการม ส วนร วมจากท ก ภาคส วน

7 8. ส งเสร มการพ ฒนาระบบการว จ ยและพ ฒนาด าน ส ขภาพ เพ อนำาไปส การพ ฒนาและดำาเน นงานด าน ส ขภาพต าง ๆ ท ม มาตรฐาน 9. ส งเสร มสน บสน น และเร งร ดการพ ฒนาการแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล อก ตามแผน ย ทธศาสตร ให เก ดผลอย างจร งจ ง

8 10. ส งเสร มสน บสน นการสร างเสร มว ฒนธรรม องค กรท ด ด วยการเน นระบบค ณธรรม ระบบ ความส มพ นธ แนวราบ ระบบว ฒนธรรมความ เร ยบง าย ม ความสมานฉ นท และระบบการ บร หารจ ดการแบบม ออาช พ

9 พ นธะส ญญาต อประชาชนไทย 1. โครงการอ นเน องมาจากพระราชดำาร โครงการเฉล มพระเก ยรต และ โครงการท เก ยวข อง 1.1 โครงการต อเน อง โครงการฟ นเท ยมพระราชทาน โครงการส งเสร มภาวะโภชนาการในพ นท ท รก นดาร โครงการ To be Number 1 การพ ฒนาโรงพยาบาลสมเด จพระย พราช โครงการแพทย อาสาฯ โครงการพ ฒนาสถาน อนาม ยเฉล มพระเก ยรต ฯ

10 1.2 โครงการใหม เป นโครงการเพ อเฉล มพระเก ยรต เน องในวโรกาสครอง ราชย ครบ 60 ป โครงการพ ฒนาส ขภาพภ กษ สามเณรให ย งย นแบบองค รวม โครงการพ ฒนาระบบบร การการแพทย ฉ กเฉ น อ นใจเม อเก ดภ ย ฉ กเฉ น ส ระด บตำาบลจำานวน 3,000 แห ง และยกฐานะศ นย นเรนทร เป นอ สระ ม ประส ทธ ภาพ โครงการพ ฒนาศ นย ความเป นเล ศด านการได ย นและส อความหมาย เฉล มพระเก ยรต

11 2. ป เร มต นแห งทศวรรษการพ ฒนาค ณภาพบร การส ขภาพ 2.1 พ ฒนาโครงสร างพ นฐาน 2.2 พ ฒนาค ณภาพบร การส ขภาพ พ ฒนาโรงพยาบาลส ความท นสม ย ตามแนวทาง บร การฉ บไว ไร ความ แออ ด พ ฒนาศ กยภาพ บร การใกล บ านใกล ใจ จ ดต งศ นย แพทย ช มชน 200 แห ง และยกระด บศ นย ส ขภาพช มชน 1,000 แห ง ขยายระบบร บรองและพ ฒนาค ณภาพสถานพยาบาล จ ดทำาแผนย ทธศาสตร ทศวรรษแห งการพ ฒนาค ณภาพบร การส ขภาพ 2.3 พ ฒนาค ณภาพและราคายา

12 3 ป เร มต นแห งทศวรรษการพ ฒนาบ คลากรสาธารณส ข 3.1 ขยายการผล ต ให เพ ยงพอต อความต องการ ผล ตแพทย และพยาบาล เพ ม ให ท องถ นม ส วนร วมในการค ดเล อก การผล ต และการจ างบ คลากร 3.2 พ ฒนาขว ญกำาล งใจบ คลากรสาธารณส ข 3.3 สร างความเข าใจระหว างประชาชนและบ คลากร 3.4 การพ ฒนาศ กยภาพ และสน บสน นขว ญกำาล งใจในการปฏ บ ต หน าท ของ อสม. 3.5 การจ ดทำาและการดำาเน นการแผนย ทธศาสตร ทศวรรษแห งการพ ฒนา

13 4 ป เร มต นแห งทศวรรษใหม ในการพ ฒนาภ ม ป ญญาไทย 4.1 การพ ฒนาสม นไพรครบวงจร - การว จ ย การผล ต และการเผยแพร /จำาหน าย เน นสม นไพร 4 ต ว ค อ แมงล กคา ป ญจข นธ หม อน และเถาว ลย เปร ยง 4.2 การส งเสร มการนวดแผนไทยและสปาส ระด บโลก 4.3 การจ ดทำาและดำาเน นการแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ภ ม ป ญญาไท ส ขภาพว ถ ไทย

14 5 การลดพฤต กรรมและส ขภาพแวดล อมท เส ยงต อส ขภาพ 5.1 การลดพฤต กรรมเส ยงทางเพศ ในกล มว ยร น 5.2 การส งเสร มพฤต กรรม ออกกำาล ง ช อนกลาง ล างม อ 5.3 การลด ละ เล ก การส บบ หร การด มเหล าและยาเสพต ด 5.4 โครงการส วมสาธารณะไทยได มาตรฐาน 5.5 โครงการอาหารปลอดภ ย

15 6 การพ ฒนาส ขภาพประชาชนเฉพาะกล ม 6.1 คนพ การ เน นปร บปร งโครงสร างสถานพยาบาลและหน วยงาน ของกระทรวงสาธารณส ขท กแห ง ๓๐ บาทช วยคนไทยห างไกลโรค 6.2 ผ ส งอาย เน นการสร างส ขภาพ การตรวจส ขภาพช องปากและฟ น เท ยม 6.3 เด กไทยห างไกลโรค เน นสภาพแวดล อม โภชนาการและการ พ ฒนาการเด ก

16 7 การว จ ยพ ฒนาเทคโนโลย และระบบบร การแบบ ใหม (Research and Development: R&D) 7.1 การใช Stem Cell การว จ ยการใช stem cell เพ อซ อมแซมกระจกตา การว จ ยการใช stem cell เพ อซ อมแซมหลอดเล อดห วใจ และ ระบบประสาท

17 7.2 พ ฒนาการผล ตว ตถ ด บยาต านไวร สไข หว ดนก และเอดส และว คซ นไข หว ดใหญ 7.3 ว จ ยและพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โดยเฉพาะ บร การใกล บ านใกล ใจ และ โรงพยาบาลส ความ ท นสม ย เพ อให สามารถขยายผลไปท วประเทศได

18 8 การควบค มโรคท สำาค ญ เน นหน กโรคเอดส ไข เล อดออก ไข หว ดนก และโรคระบาดเง ยบ ( เบาหวาน ความด นโลห ตส ง หลอดเล อดห วใจ มะเร ง และอ บ ต เหต ) 9 ฟ นฟ ว ฒนธรรมองค กรของกระทรวงสาธารณส ข

19 นายส ทธ ส ตย เจ ยมวงศ แพทย ผ อำานวยการสำาน กอนาม ย

20 กองการพยาบาลสาธารณส ข เป นหน วยงานหล กท ม หน าท ในการควบค มค ณภาพ และพ ฒนาระบบการให บร การพยาบาลสาธารณส ข ให เป นไปตามมาตรฐานว ชาช พท ตอบสนองความ ต องการของประชาชนในเขตกร งเทพมหานคร และกำาหนดแผนในการนำานโยบายผ บร หารส การ ปฏ บ ต

21 การจ ดบร การสาธารณส ข ม ว ตถ ประสงค 4 ประการ ด งน 1. เพ อให ม ความสมบ รณ ท งด านร างกาย จ ตใจ และม ความส ขในช ว ต 2. เพ อให ปราศจากโรคภ ยไข เจ บ 3. เพ อให ม อาย ย นยาว อย างม ส ขภาพด 4. เพ ออาร กขาสว สด ภาพจากอ นตรายต างๆ

22 ทร พยากรและแหล งประโยชน ในช มชน 1. หน วยงานของร ฐ 1.1 กระทรวงสาธารณส ข สถานบร การส ขภาพของร ฐในส วนกลาง สถานบร การส ขภาพของร ฐในส วนภ ม ภาค สำาน กงานสาธารณส ขจ งหว ด (สสจ.) สำาน กงานสาธารณส ขอำาเภอ / ก งอำาเภอ ( สสอ./สส.กอ. )

23

24 1.2 หน วยงานอ นนอกส งก ด กระทรวงมหาดไทย กร งเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทบวงมหาว ทยาล ย 2. หน วยงานของเอกชน

25 1. หน วยงานของร ฐว สาหก จ 1.1 โรงงานยาส บ 1.2 การรถไฟแห งประเทศไทย 1.3 การไฟฟ านครหลวง 1.4 องค การทหารผ านศ ก 1.5 การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย

26 กระทรวงสาธารณส ข 1. การจ ดบร การสาธารณส ขในส วนกลางของกระทรวงสาธารณส ข 2. สถานบร การส ขภาพของร ฐในส วนภ ม ภาค 2.1 สถานบร การระด บจ งหว ด 2.1.1โรงพยาบาลศ นย 2.1.2โรงพยาบาลท วไป 2.2 สถานบร การระด บอำาเภอ ได แก โรงพยาบาลช มชน ม 703 แห ง 2.3 สถานบร การระด บตำาบล ได แก สถาน อนาม ย ม 8,831 แห ง ศ นย สาธารณส ขม ลฐานช มชน

27 หน วยงานส วนกลาง-สน บสน น สน บสน น สำาน กงานเลขาน การกรม กองการเจ าหน าท กองคล ง องแผนงาน สำาน กการพยาบาล สำาน กพ ฒนาว ชาการแพทย

28 กล มภารก จนโยบายย ทธศาสตร ว ชาการ กล มภารก จว ชาการ กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มตรวจสอบภายใน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

29 หน วยงานส วนกลาง-บร การ โรงพยาบาลราชว ถ โรงพยาบาลเล ดส น โรงพยาบาลสงฆ โรงพยาบาลนพร ตนราชธาน โรงพยาบาลเมตตาประชาร กษ (ว ดไร ข ง) สถาบ นธ ญญาร กษ สถาบ นส ขภาพเด กแห งชาต มาหาราช น สถาบ นพยาธ ว ทยา

30 สถาบ นประสาทว ทยา สถาบ นมะเร งแห งชาต สถาบ นโรคทรวงอก สถาบ นท นตกรรม สถาบ นโรคผ วหน ง สถาบ นเวชศาสตร ผ ส งอาย ศ นย ส ร นทรเพ อการฟ นฟ สมรรถภาพแห งชาต

31 หน วยงานส วนภ ม ภาค ศ นย มะเร ง ลพบ ร ศ นย มะเร ง อ บลราชธาน ศ นย มะเร ง ส ราษฎร ธาน ศ นย มะเร ง ลำาปาง ศ นย บำาบ ดร กษายาเสพต ด สงขลา ศ นย บำาบ ดร กษายาเสพต ด เช ยงใหม ศ นย บำาบ ดร กษายาเสพต ด แม ฮ องสอน

32 โรงพยาบาลประสาท เช ยงใหม ศ นย มหาวช ราลงกรณ ธ ญบ ร ศ นย มะเร ง อ ดรธาน ศ นย มะเร งชลบ ร ศ นย บำาบ ดร กษายาเสพต ด ขอนแก น ศ นย บำาบ ดร กษายาเสพต ด ป ตตาน ศ นย โรคผ วหน งเขตร อนภาคใต จ งหว ดตร ง ศ นย สมเด จพระส งฆราชญาณส งวรเพ อผ ส งอาย ชลบ ร

33 โรงพยาบาลศ นย 1. โรงพยาบาลสระบ ร 2. โรงพยาบาลชลบ ร 3. โรงพยาบาลเจ าพระยายมราช 4. โรงพยาบาลนครปฐม 5. โรงพยาบาลอ ดรธาน 6. โรงพยาบาลราชบ ร 7. โรงพยาบาลเจ าพระยาอภ ยภ เบศร 8. โรงพยาบาลขอนแก น 9. โรงพยาบาลลำาปาง 10. โรงพยาบาลยะลา

34 โรงพยาบาลศ นย 11. โรงพยาบาลหาดใหญ 12. โรงพยาบาลส ราษฏร ธาน 13.โรงพยาบาลสรรพส ทธ ประสงค 15.โรงพยาบาลสวรรค ประชาร กษ 17. โรงพยาบาลมหาราชนครราชส มา 18. โรงพยาบาลเช ยงรายประชาน เคราะห 19. โรงพยาบาลมหาราชนครศร ธรรมราช 14. โรงพยาบาลพ ทธช นราช 16. โรงพยาบาลพระปกเกล า

35 หน วยงานอ นนอกส งก ดกระทรวงสาธารณส ข 1. เทศบาล 1.1 เทศบาลตำาบล 1.2 เทศบาลเม อง 1.3 เทศบาลนคร 2. โรงพยาบาลในส งก ดกระทรวงมหาดไทย 3. กรมประชาสงเคราะห 3.1 สถานสงเคราะห 3.2 กองบร การช มชน 3.3 กรมพ ฒนาช มชน

36 3. กรมประชาสงเคราะห 3.1 สถานสงเคราะห สถานสงเคราะห เด ก 24 แห ง สถานสงเคราะห คนชรา 12 แห ง ศ นย บร การกายภาพ และคล น คผ ส งอาย 8 แห ง สถานสงเคราะห คนไร ท พ ง 8 แห ง สถานสงเคราะห ด านคนพ การ 5 แห ง และสถานสงเคราะห คนไข โรคจ ตท เลา 1 แห ง ศ นย ฟ นฟ ศ นย ฝ กอาช พคนพ การและโรงงาน 5 แห ง สถานสงเคราะห หญ ง 2 แห ง สถานสงเคราะห และฝ กอาช พสตร 5 แห ง

37 1. สำาน กการแพทย กร งเทพมหานคร 1.1 โรงพยาบาลวช รพยาบาล 1.2 โรงพยาบาลกลาง 1.3 โรงพยาบาลตากส น 1.4 โรงพยาบาลราชพ พ ฒน 1.5 โรงพยาบาลส ร นธร 1.6 โรงพยาบาลลาดกระบ ง 1.7 โรงพยาบาลหนองจอก 1.8 โรงพยาบาลเจร ญกร งประชาร กษ 1.9 โรงพยาบาลหลวงพ อทว ศ กด

38 2. สำาน กอนาม ย 2.1 ศ นย ประสานงาน 6 ภาค 2.2 ศ นย บร การสาธารณส ข ม ท งหมด 63 แห ง 2.3 ศ นย บร การสาธารณส ขสาขา ม ท งหมด 82 แห ง 2.4 ศ นย ส ขภาพช มชน 2.5 ต ยาช มชน 3. สำาน กพ ฒนาช มชน ศ นย พ ฒนาเด กว ยก อนเร ยน ม 34 เขต

39 กระทรวงกลาโหม 1. โรงพยาบาลพระมงก ฎเกล า 2. โรงพยาบาลสมเด จพระป นเกล า 3. โรงพยาบาลภ ม พลอด ลยเดช 4. โรงพยาบาลส รนาร 5. โรงพยาบาลจ นทร เบกษา ฯลฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได แก โรงพยาบาลชลประทาน (ปากเกร ด)

40 ทบวงมหาว ทยาล ย 1. จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2. มหาว ทยาล ยมห ดล 3. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 4. มหาว ทยาล ยขอนแก น 5. มหาว ทยาล ยร งส ต 5. มหาว ทยาล ยนเรศวร 7. มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร 8. มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 9. มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ

41 บทบาทขององค กรเอกชนด านสาธารณส ข การดำาเน นงานให บรรล เป าหมาย ค อ 1. สน บสน นนโยบายและแผนงานท เหมาะสมของร ฐ 2. ผล กด นก จกรรมบางอย างเพ อส งเสร มส งท ด อย แล ว และค ดค านส งท ไม ถ กต อง 3. ดำาเน นก จกรรมในท องท ท ร ฐเข าไม ถ ง 4. ดำาเน นก จกรรมท ต องการความคล องต ว 5. เป นกลไกการประสานงานระหว างร ฐบาลก บประชาชน

42 หน วยงานของเอกชน 1. ม ลน ธ แพทย อาสาสมเด จพระศร นคร นทราบรมราชชนน (พอสว.) 2. สมาคมพ ฒนาประชากรและช มชน 3. สภากาชาดไทย 4. สมาคมวางแผนครอบคร วแห งประเทศไทย ( สวท. ) 5. สมาคมทำาหม นแห งประเทศไทย ( สทมท. )

43 หน วยงานของเอกชน 6. หน วยงานเอกชนด านการพ ฒนาช มชนท วไป 7. หน วยงานเอกชนด านการพ ฒนาเด ก เยาวชน และครอบคร ว 8. หน วยงานเอกชนด านการพ ฒนาเศรษฐก จ 9. หน วยงานเอกชนด านการพ ฒนาสภาพแวดล อม 10.องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต ( ย น เซฟ ) ฯลฯ

44 องค การสาธารณส ขของร ฐว สาหก จ 1. โรงพยาบาลโรงงานยาส บ 2. โรงพยาบาลรถไฟ 3. โรงพยาบาลการไฟฟ านครหลวง 4. โรงพยาบาลทหารผ านศ ก 5. ฝ ายการแพทย และอนาม ยกองเวชกรรมป องก น ของการไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย

45 องค ประกอบในการบร การส ขภาพ 1. การส งเสร มส ขภาพ ( Promotion ) 1.1 การวางแผนครอบคร ว 1.2 การอนาม ยแม และเด ก 1.3 โครงการโภชนาการ 1.4 การอนาม ยโรงเร ยน 1.5 การท นตสาธารณส ข 1.6 การส ขศ กษา 1.7 การส งเสร มส ขภาพจ ต 2. การป องก นและควบค มโรค ( Prevention )

46 1. การป องก นและควบค มโรค ( prevention ) 1.1 การป องก นโรคต ดต อต างๆ 1.2 การปร บปร งการส ขาภ บาลส งแวดล อม 1.3 การเฝ าระว งโรค 2. การร กษาพยาบาล ( Cure ) 2.1 จ ดบร การในการร กษาพยาบาลให ครอบคล มประชากร 2.2 การจ ดระบบการร บ - ส งต อผ ป วย 3. การฟ นฟ สภาพผ ป วย ( Rehabilitation ) 3.1 การจ ดบร การฟ นฟ สภาพทางร างกายหล งจากการเจ บป วย 3.2 การฟ นฟ สภาพทางจ ตใจ

47 ระด บของการบร การส ขภาพ การบร การสาธารณส ขม ลฐาน 1. การบร การสาธารณส ขของร ฐ ระด บ 1 เป นการจ ดบร การด านการแพทย และสาธารณส ข 1.1 สถาน อนาม ย (สอ.) 1.2 โรงพยาบาลช มชนและศ นย การแพทย และอนาม ย (รพช./ศพอ.) ม เต ยงไว ร บผ ป วย เต ยง 2. การบร การสาธารณส ขของร ฐ ระด บ 2 :รพท. 3. การบร การสาธารณส ขของร ฐ ระด บ 3 : รพศ.

48 ระด บของการบร การในด านการป องก นส งเสร ม และการร กษา การร กษา(ร อยละ) การส งเสร ม/ป องก น(ร อยละ) โรงพยาบาลศ นย โรงพยาบาลท วไป โรงพยาบาลช มชน สถาน อนาม ย25 75 ระด บหม บ าน 10 90

49 ต องย ดหย น การทำางานช มชนในเขตเม อง แก ไขป ญหาให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของประชากร ส งคม เศรษฐก จ และ สภาพแวดล อม โดยใช กลย ทธ เม องน าอย การกระจายอำานาจจากส วนกลางไปส ท องถ นโดยองค กรท องถ น การจ ดระบบบร การท ม ประส ทธ ภาพ ครอบคล มและเป นธรรม โดยเจ าหน าท เจ าหน าท ม บทบาทเป นฝ ายนำาในด านนโยบาย และการบร หารจ ดการ องค กรเอกชนเป นต วเช อมต อระหว างภาคร ฐก บประชาชน ความสำาเร จข นก บความสามารถในการว เคราะห ป ญหาให ตรงก บสาเหต ประสาน ความค ดความร วมม อระหว างหน วยงาน ภาค ท เก ยวข อง

50 ล กษณะการทำางานช มชน 1. กลย ทธ สาธาณส ขม ลฐานส เป าหมายส ขภาพด ถ วน หน า( ) 2. กลย ทธ เม องน าอย (2539-ป จจ บ น) 2.1สร างแกนนำาเม องน าอย 2.2นโยบายเม องน าอย 2.3ปร บท ศนคต และบทบาท 2.4การพ ฒนาศ กยภาพการเร ยนร ขององค กร

51 สร ป ในประเทศไทยม องค การสาธารณส ขท จ ดให บร การ ส ขภาพหลายหน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน กระทรวง สาธารณส ขเป นหน วยงานหล กของทางราชการท ม หน าท ร บผ ดชอบโดยตรงด านสาธารณส ขม โครงสร างบร หาร ราชการท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค โดยหน วยงาน เจ าหน าท ร บผ ดชอบก จการด านสาธารณส ขกระจายไปท ง ในระด บจ งหว ด อำาเภอ ตำาบลและหม บ าน ม การจ ดบร การ ส ขภาพแบบผสมผสาน

52 dms.moph.go.th anamai.moph.go.th moph.go.th bma.go.th Web /th/indix.php bma.go.th/healthcentre bma.go.th/info/

53 สว สด

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร ส าหร บบ คลากรผ ส าเร จการศ กษาใหม 1 12 โครงการพ ฒนาบ คลากรด านว น ย และความร บผ ดชอบทางละเม ดของเจ าหน าท 12 2 โครงการปฐมน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น

ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ว ส ยท ศน (Vision) องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ม งม นพ ฒนาขอนแก นให น าอย ส การพ ฒนาท สมด ลและย งย น ภายใต หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและการบร หารจ ดการท

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554...

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 13) พ.ศ. 2552 กาหนด ว า ก อนนายกเทศมนตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556 ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ม งเน นบร การให คาปร กษา พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 27 260) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 26 คานา กรมส งเสร

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย

ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย กองแผนงาน 14 ต ลาคม 2557 สารบ ญ ส วนท 1 นโยบาย 1 นโยบายร ฐบาลของคณะร ฐมนตร พลเอกประย ทธ จ นทร โอชานายกร ฐมนตร 2 หน า นโยบายกระทรวงสาธารณส ข 3 นโยบายและมาตรการการส

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม เพ อให เป นไปตามค าส งคณะร กษาความสงบแห งชาต ท ๖๙/๒๕๕๗ เร อง มาตรการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบ เพ อให การบร

More information

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง:

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: เหต ผล ความหมาย เป าหมาย ต วช ว ดและกระบวนการทางาน ทาไมต องปฏ ร ปประเทศไทยให ช มชนท องถ นต องจ ดการตนเอง ในอด ต ช มชนท องถ นท กหนแห งล วนบร หารจ ดการตนเอง เป นช มชนเข มแข ง พ งตนเอง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา (พ.ศ. 2553 2557) องค การบร หารส วนต าบลฝาละม อ าเภอปากพะย น จ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ บทท หน า บทท 1 บทน า 1 บทท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค การบร หารส วนต าบลฝาละม 2-7 บทท 3 การว

More information

โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------

โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------ -๑- โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------ ๑. หล กการและเหต ผล จากสถานการณ บ านเม องในห วงเวลาท ผ านมา ประเทศไทยประสบป

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

การบร หารจ ดการแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ส การปฏ บ ต

การบร หารจ ดการแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ส การปฏ บ ต การประช มกล มท 4 การบร หารจ ดการแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ส การปฏ บ ต ดร. ปรเมธ ว มลศ ร รองเลขาธ การคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต การประช มประจ าป 2553 ของ สศช. ว นศ กร ท 6 ส งหาคม 2553 ณ ศ นย การแสดงส

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555-2559 สภาการพยาบาล

แผนย ทธศาสตร สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555-2559 สภาการพยาบาล แผนย ทธศาสตร สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555-2559 สภาการพยาบาล แผนย ทธศาสตร สภาการพยาบาล พ.ศ. 2555-2559 สภาการพยาบาล แผนย ทธศาสตร สภาการพยาบาล พ.ศ.2555-2559 ข อม ลทางบรรณาน กรมของสำาน กหอสม ดแห งชาต National library

More information

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน โดย สาน กท องเท ยวโดยช มชน องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย น (องค การมหาชน) หร อ อพท. คานา องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ

More information

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

More information

ส วนท 3 ผลการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา

ส วนท 3 ผลการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา ส วนท 3 ผลการพ ฒนา องค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา 64 ส วนท 3 ผลการพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป ท ผ านมา ผลการพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ในป งบประมาณ 2555 ตาม

More information

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551

การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551 การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงานเร อง การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559)

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ (พ.ศ. 2555 2559) องค การบร หารส วนต าบลบ งช าอ อ อ าเภอหนองเส อ จ งหว ดปท มธาน ค าน า แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา หมายถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information