สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก"

Transcription

1 ณ บทสร ปผ บร หาร... ก บทค ดย อ... ฐ ก ตต กรรมประกาศ... ฒ... ณ บทท 1 บทนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมายของโครงการ ขอบเขตการด าเน นงาน ว ธ ดาเน นการศ กษาว จ ย ผลประโยชน ท คาดว าจะได ร บในภาพรวม ผลท คาดว าจะได ร บตามโครงการ... 7 บทท 2 การทบทวนวรรณกรรมและงานว จ ยท เก ยวข อง ประมวลความสาค ญว าด วยระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ ความเป นมาของงานสารบรรณ ความหมายของงานสารบรรณ ขอบข ายของงานสารบรรณ ความสาค ญและประโยชน ของงานสารบรรณ การร บและส งหน งส อ ต วอย างรห สการจ ดข อม ลข าวสารตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ ระบบการบร หารจ ดการข อม ลข าวสารและระบบสารบรรณของส วนราชการไทย หล กการและความเป นมา กฎหมายท เก ยวข องก บการบร หารจ ดการข อม ลข าวสารและสารสนเทศ ของหน วยงานราชการไทย ระบบมาตรฐานในการจ ดเก บข อม ลข าวสารและหมวดหม เอกสารทางราชการ ร ปแบบและล กษณะการบร หารจ ดการข อม ลข าวสารและสารสนเทศ ของหน วยงานราชการไทย ส ทธ ได ร ข อม ลข าวสารของราชการของประชาชน และองค กรภาคประชาส งคม... 23

2 ด 2.3 ระบบการจ ดการข อม ลข าวสารและสารสนเทศ ความหมายข อม ล ประเภท และล กษณะของข อม ลข าวสารและสารสนเทศ ความสาค ญของข อม ลข าวสารและสารสนเทศ การจ ดการข อม ลข าวสารและสารสนเทศ ระบบการบร หารจ ดการฐานข อม ลข าวสารและหมวดหม เอกสาร ความหมายของระบบการบร หารจ ดการฐานข อม ลข าวสารและหมวดหม เอกสาร ประเภทของระบบฐานข อม ล ความสาค ญของระบบฐานข อม ล การบร หารจ ดการฐานข อม ล การจ ดหมวดหม เอกสารและหน งส อตามหล กสารสนเทศศาสตร ความหมาย และว ตถ ประสงค ของการจ ดหม หน งส อ ความสาค ญของการจ ดหม หน งส อ ประโยชน ของการจ ดหม หน งส อ ร ปแบบการจ ดหมวดหม เอกสารและหน งส อ เคร องใช และอ ปกรณ ในการจ ดเก บเอกสาร การบร หารงานเอกสารโดยการควบค มเอกสารในระบบ ISO การจ ดการความร เพ อการบร หารจ ดการข อม ลข าวสารของราชการ ความหมายการจ ดการความร ประเภทของความร ค ณล กษณะของการจ ดการความร ข นตอนการจ ดการความร บทท 3 ข อม ลพ นฐานของหน วยงานต นแบบการศ กษาว จ ย กล มหน วยงานต นแบบท เป นหน วยงานภาคร ฐส วนกลาง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย กรมป าไม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กล มหน วยงานต นแบบท เป นหน วยงานภาคร ฐส วนภ ม ภาค สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดยโสธร สาน กงานส งเสร มการปกครองท องถ นจ งหว ดราชบ ร สาน กงานเกษตรและสหกรณ ส ราษฎร ธาน กล มหน วยงานต นแบบท เป นหน วยงานภาคร ฐส วนท องถ น สาน กงานองค การบร หารส วนจ งหว ดอ บลราชธาน... 96

3 ต สาน กงานองค การบร หารส วนจ งหว ดส งห บ ร เทศบาลนครนครศร ธรรมราช อาเภอเม อง จ งหว ดนครศร ธรรมราช เทศบาลตาบลเกาะคา อาเภอเกาะคา จ งหว ดลาปาง องค การบร หารส วนตาบลดอนแก ว อ าเภอแม ร ม จ งหว ดเช ยงใหม องค การบร หารส วนตาบลว งแสง อาเภอแกดา จ งหว ดมหาสารคาม บทท 4 รายงานผลการศ กษา ร ปแบบ หล กเกณฑ และกระบวนการจ ดระบบข อม ลข าวสารของราชการของหน วยงานภาคร ฐ 12 หน วยงานต นแบบ การจ ดระบบข อม ลข าวสารและหมวดหม เอกสารของราชการตามหล กการบร หาร ราชการท วไป การจ ดระบบข อม ลข าวสารและหมวดหม เอกสารของราชการตามอ านาจท ตาม กฎหมาย การจ ดระบบข อม ลข าวสารและหมวดหม เอกสารของราชการตามโครงสร างของหน วยงาน การจ ดระบบข อม ลข าวสารและหมวดหม เอกสารของราชการตามพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสาร ของราชการ พ.ศ การจาแนกเพ อการจ ดประเภทข อม ลข าวสารของราชการ การพ ฒนาระบบงานสารบรรณท เป นมาตรฐานกลางให ก บหน วยงานภาคร ฐ การกาหนดประเภทข อม ลข าวสารของราชการให สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของ ราชการ พ.ศ แนวทางการเสร มสร างการจ ดระบบข อม ลข าวสารของราชการท สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ และเกณฑ มาตรฐานและต วช ว ดความโปร งใสของ หน วยงานต นแบบ 12 หน วยงาน การส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศในการจ ดระบบข อม ลข าวสารของราชการ การมอบหมายให ม หน วยงานเพ อร บผ ดชอบการส งเสร มการจ ดระบบข อม ลข าวสารของราชการ อย างบ รณาการ การส งเสร มให ภาคประชาชนม ส วนในการพ ฒนาระบบข อม ลข าวสารของราชการ การเผยแพร ข อม ลข าวสารของราชการตามช องทางท กฎหมายกาหนด การเผยแพร ข อม ลข าวสารของราชการผ านการใช เทคโนโลย สารสนเทศประเภทต างๆ การเผยแพร ข อม ลข าวสารของราชการผ านส อประชาส มพ นธ ของหน วยงานราชการ แนวทางการพ ฒนาร ปแบบการเผยแพร ข อม ลข าวสารของราชการ

4 ถ 4.4 ป ญหาและอ ปสรรคของการจ ดระบบข อม ลข าวสารของราชการของหน วยงานต นแบบ 12 หน วยงาน ป ญหาการขาดบ คลากรท ม ท กษะความเช ยวชาญในด านการบร หารจ ดการข อม ลข าวสาร ของราชการ การขาดการส งเสร มให เก ดระบบมาตรฐานกลางในการจ ดระบบข อม ลข าวสารของราชการและ หมวดหม เอกสารทางราชการ ป ญหาด านงบประมาณและเทคโนโลย ป ญหาด านการนาข อม ลข าวสารไปเผยแพร และประย กต ใช ในการพ ฒนาหน วยงานและ การบร การประชาชน ผลการว เคราะห การจ ดระบบข อม ลข าวสารของราชการของหน วยงานภาคร ฐท สอดคล องก บ พระราชบ ญญ ต ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ และเกณฑ มาตรฐานและต วช ว ด ความโปร งใส การจ ดระบบข อม ลข าวสารเพ อเป นกลไกข บเคล อนการทางานของหน วยงาน การจ ดระบบข อม ลข าวสารเพ อการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ การจ ดระบบข อม ลข าวสารเพ อเป นข อม ลในการต ดส นใจในทางเล อกของผ บร หาร การจ ดระบบข อม ลข าวสารเพ อการดาเน นการตามกฎหมายท เก ยวข องก บหน วยงาน การจ ดระบบข อม ลข าวสารเพ อส งเสร มส ทธ ได ร ของประชาชน การจ ดระบบข อม ลข าวสารเพ อส งเสร มความโปร งใสของหน วยงาน การจ ดระบบข อม ลข าวสารเพ อสร างองค กรแห งการเร ยนร แนวโน มและท ศทางการจ ดระบบข อม ลข าวสารของราชการ การจ ดระบบข อม ลข าวสารตามกฎหมาย ภารก จ อ านาจ และท ของหน วยงาน การจ ดระบบข อม ลข าวสารเพ อการบร หารจ ดการภายในแบบบ รณาการ การจ ดระบบข อม ลข าวสารโดยการม ส วนร วมของภาคประชาชน แนวทางการจ ดระบบข อม ลข าวสารของราชการจากหน วยงานต นแบบ การพ ฒนาร ปแบบ (Model) การจ ดระบบข อม ลข าวสารของหน วยงานราชการ ข อเสนอแนะเก ยวก บการจ ดระบบข อม ลข าวสารของราชการ บทท 5 สร ปและข อเสนอแนะ สร ปผลการศ กษา ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะสาหร บคณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ ข อเสนอแนะสาหร บสาน กงานคณะกรรมการข อม ลข าวสารของราชการ ข อเสนอแนะสาหร บหน วยงานภาคร ฐ

5 ท ภาคผนวก บรรณาน กรม

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

ภาระงานของงานบร หารท วไป (ธ รการ)

ภาระงานของงานบร หารท วไป (ธ รการ) ภาระงานของงานบร หารท วไป (ธ รการ) กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด ภาระงานท งหมด : นายภ ญญาพ ชญ แฉล มฉ ตร เป นผ ร บผ ดชอบหล ก ภาระงาน 1-27 น.ส.ศ ร ก ญญา เจนเขตก จ เป นผ ร บผ ดชอบรอง ภาระงาน 21-33 น.ส.ว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ. 2557 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ

แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป พ.ศ. 2557 ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ r (ส าน กงาน ป.ป.ท.) แผนปฏ บ ต ราชการ 1 ป ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ (ส าน กงาน ป.ป.ท.) ค าน า ส าน กงาน ป.ป.ท. ม นาคม 2556 บทน า ด วยแผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ. 2555 2558

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ...

รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ... รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ.... ๑. หล กการและเหต ผล ซากผล ตภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส จ ดเป นว ตถ อ นตรายประเภทท

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ส งหาคม พ.ศ. 2556 ก บทสร ปสาหร บผ บร หารหล กส ตร กลไก แนวปฏ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒

ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน คานา ตามท ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ/โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป ๑ มคอ.๓ หมวดท ๑ ข อม ลโดยท วไป ๑. รห สและช อรายว ชา ๓562133 คอมพ วเตอร

More information

นโยบายการตรวจเง นแผ นด น

นโยบายการตรวจเง นแผ นด น นโยบายการตรวจเง นแผ นด น (พ.ศ. 2558 2560) ของ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น สาน กงานการตรวจเง นแผ นด น นโยบายการตรวจเง นแผ นด น ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ความนา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย (ฉบ บช วคราว) พ ทธศ กราช

More information

โครงสร างองค กรกองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา งานพ ฒนาหล กส ตร และการสอน

โครงสร างองค กรกองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา งานพ ฒนาหล กส ตร และการสอน โครงสร างองค กรกองบร การการศ กษา กองบร การการศ กษา งานธ รการ งานส งเสร มการว จ ย และบ ณฑ ตศ กษา * งานพ ฒนาหล กส ตร และการสอน งานประก นค ณภาพ การศ กษา งานเคร อข าย ทางการศ กษา** - หน วยสารบรรณ - หน วยส

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก คาน า นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ส าน กงานขนส งจ งหว ดนนทบ ร กรมการขนส งทางบก เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ

More information

การปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กระทรวงพล งงาน เพ อรองร บการดาเน นงานของศ นย ปฏ บ ต การต อต าน การท จร ตคอร ร ปช น (ศปท.)

การปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กระทรวงพล งงาน เพ อรองร บการดาเน นงานของศ นย ปฏ บ ต การต อต าน การท จร ตคอร ร ปช น (ศปท.) การปร บปร งแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กระทรวงพล งงาน เพ อรองร บการดาเน นงานของศ นย ปฏ บ ต การต อต าน การท จร ตคอร ร ปช น (ศปท.) โดย นางวาร ณ เตยต อวงศ ห วหน ากล มพ ฒนาระบบบร หาร ส าน กงานปล ดกระทรวงพล งงาน ห

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information