ผศ.ดร. ส พ ฒตรา เกษราพงศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม

Size: px
Start display at page:

Download "ผศ.ดร. ส พ ฒตรา เกษราพงศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม"

Transcription

1

2 1. ช อโครงการ 2. กล มเป าหมาย 3. หน วยงานร บผ ดชอบโครงการ 4. หน วยให ค าปร กษา/หน วยงานว จ ย 5. ระยะเวลาโครงการ 6. หล กการและเหต ผล 7. ว ตถ ประสงค ของโครงการ ห วข อการน าเสนอ 8. เป าหมายก จกรรม และต วช ว ดความส าเร จ ของโครงการ 9. ความสอดคล องก บแผนพ ฒนาจ งหว ด (ด าน เศรษฐก จ) 10. ทฤษฎ แนวค ดท ใช ในการด าเน นการ 11. ขอบข ายของโครงการ 12. กรอบการด าเน นการ 13. แผนการด าเน นโครงการ (GANTT CHART) 2

3 1. ช อโครงการ โครงการ สม ทรปราการ เม องอ ตสาหกรรมเช ง น เวศ (Eco Industrial Town) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ

4 2. กล มเป าหมาย กล มเป าหมาย : โรงงานอ ตสาหกรรมเขตเทศบาลต าบลบางป ต าบลท ายบ าน ต าบลท ายบ านใหม ต าบลบางป ต าบลบางป ใหม ประชาชนในพ นท เขตเทศบาลต าบลบางป ผ ม ส วนได ส วนเส ย : ผ ประกอบการโรงงานอ ตสาหกรรม พน กงาน ล กจ างในสถานประกอบการ หน วยงานภาคร ฐและเอกชน ประชาชนในพ นท ผ น าช มชน 4

5 3. หน วยงานร บผ ดชอบโครงการ อ ตสาหกรรมจ งหว ดสม ทรปราการ เลขท 414 หม 4 ถนนส ข มว ท กม.52 ต าบลบางป อ าเภอเม อง สม ทรปราการ จ งหว ดสม ทรปราการ รห สไปรษณ ย โทรศ พท , โทรสาร

6 4. หน วยให ค าปร กษา/หน วยงานว จ ย คณะว ศวกรรม มหาว ทยาล ยศร ปท ม 2410/2 ถนนพหลโยธ น เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทรศ พท ต อ 1315, โทรสาร ต อ 2147 ผ จ ดการโครงการ /ห วหน าท มผ ว จ ย เลขาน การ และผ ประสานงาน ท ปร กษา โครงการ รองผ จ ดการโครงการ /รองห วหน าท มผ ว จ ย คณะท มผ เช ยวชาญ ผ เช ยวชาญด านการวางแผน กลย ทธ /แผนแม บท 6 ผ เช ยวชาญด านส งแวดล อม และด านการบร หารจ ดการ อ ตสาหกรรม ผ เช ยวชาญด านการจ ด การพล งงาน ผ เช ยวชาญด านบร หาร จ ดการทร พยากรและ ของเส ย ผ เช ยวชาญด านการ ม ส วนร วมประชาชน

7 5. ระยะเวลาโครงการ ระยะเวลา: 240 ว น (ม ถ นายน ก มภาพ นธ 2558) 7

8 6.หล กการและเหต ผล จ งหว ดสม ทรปราการ ถ อได ว าเป นเม องท ม โรงงานอ ตสาหกรรมมากท ส ดของประเทศ โดยม โรงงานอ ตสาหกรรมประมาณ 7,500 โรงงาน ว ส ยท ศน ของจ งหว ด จ งม งส ค าว า เม อง อ ตสาหกรรมสะอาด ปลอดภ ยน าอย แต สภาพการแข งข นท ร นแรงการพ ฒนา ภาคอ ตสาหกรรมเน นในด านการลดต นท นการ ผล ต เพ อสามารถแย งช งส วนแบ งทางการตลาด และความอย รอดของธ รก จ 8

9 6.หล กการและเหต ผล ป ญหาท ตามมา ค อ ป ญหาการไม น าพาต อผลกระทบจากการผล ตท ม ต อส งคม ช มชน และส งแวดล อม ในป 2558 ซ งเป นป ท 10 ชาต ของประเทศอาเซ ยน รวมต วก นเป น ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic Community : AEC) ส งผลให การค าเป ดกว าง ในขณะท การแข งข นส งข น การลงท นเพ อส งคมกล บลดลง ภาคร ฐจ าเป นต องลงมา ก าก บด แล อย างใกล ช ด หน วยงานภายในจ งหว ดท ร บผ ดชอบโดยตรงและโดยอ อม ไม สามารถท จะมาก าก บด แล แก ไข ได อย างท วถ ง แต ส งหน งท จะต องด าเน นการป องก น ไม ให เก ดป ญหาท ส งผลกระทบต อภาพล กษณ หร อว ส ยท ศน ท วางไว ของจ งหว ดค อการ ร วมสร างเม องอ ตสาหกรรมเช งน เวศ (Eco Industrial town) 9

10 6.หล กการและเหต ผล การด าเน นการเพ อให เก ดเม องอ ตสาหกรรมเช งน เวศน ต องค าน งถ งท งสองภาค ค อ ภาคอ ตสาหกรรม และภาคช มชน ท ต องท าให เก ดความช ดเจน และความส าค ญในเร องน โดยเน นการเร งพ ฒนาอ ตสาหกรรมให เป นม ตรก บส งแวดล อม ม ความร บผ ดชอบต อส งคม และอย ร วมก บช มชนได 10

11 6.หล กการและเหต ผล เขตเทศบาลต าบล บางป เป นพ นท ส าค ญทาง เศรษฐก จแห งหน งของจ งหว ดสม ทรปราการ ม พ นท ท งหมดประมาณ ตารางก โลเมตร ร บผ ดชอบใน 4 ต าบล ม ประชากรรวม119,356 คน จ านวน 49,858 หล งคา เร อน รายได เฉล ยของประชากร 59,909 บาท/คน/ป โรงงานอ ตสาหกรรมจ านวนท งส น 585 โรงงาน ม สถานท ท องเท ยวส าค ญ จ านวน 5 แห ง โรงงานอ ตสาหกรรมส วนใหญ ต งอย ในพ นท ต าบลบาง ป ใหม และท ายบ านเป นหล ก นอกน นต งอย ต าบลบางป และต าบลท ายบ านใหม 11

12 6.หล กการและเหต ผล พ นท เศรษฐก จแห งน (ต.บางป, ต.บางป ใหม, ต.ท ายบ าน, ต.ท ายบ านใหม เป นพ นท ท น าสนใจ เหมาะส าหร บการจ ดท าเม องต นแบบอ ตสาหกรรมเช งน เวศน Eco Industrial town เพราะม โรงงาน และช มชนอย การพ ฒนาพ นท สามารถท าได ค อนข างช ดเจน 12

13 7. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 7.1 เพ อสร างต นแบบของเม องเศรษฐก จเช งน เวศน Eco-town ในพ นท ของจ งหว ดสม ทรปราการ 7.2 เพ อสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างสถานประกอบการและช มชนในพ นท เป าหมายโดยใช ก จกรรมสร างเม องเป นต วเช อม เพ อการแก ไขป ญหาของการอย ร วมก นระหว างโรงงาน ช มชน และ ส งแวดล อม 7.3 เพ อให เก ดแหล งเร ยนร ว ธ การและข นตอนในการท าเม องเศรษฐก จเช งน เวศน Eco-town เพ อใช เป น เคร องม อในการพ ฒนาแหล งอ นๆ ต อไป 13

14 7. ว ตถ ประสงค ของโครงการ 7.4 เพ อเป นการจ ดท าโครงการท สน บสน นนโยบายของร ฐบาล และว ส ยท ศน เม องอ ตสาหกรรมน าอย ของ จ งหว ดสม ทรปราการ 7.5 เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให ก บภาคอ ตสาหกรรมในจ งหว ดในการผล ตส นค าท เป นม ตรก บ ส งแวดล อม และหล กเล ยงเง อนไขทางการค า ท อาจเก ดหล งการรวมต วก นเป นประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน (AEC) 7.6 เพ อเป นการบ รณาการร วมก นของหน วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชน ในจ งหว ดในการสร าง ภาพล กษณ ท ด ของจ งหว ดและประเทศ 14

15 8. เป าหมายก จกรรม และต วช ว ดความส าเร จของโครงการ เป าหมายโครงการ ล าด บท ก จกรรม หน วย จ านวน 1 ก จกรรมประชาส มพ นธ จ ดส มมนาให ความร ความเข าใจเก ยวก บอ ตสาหกรรมเช งน เวศ การเป ดต วโครงการฯ และการจ ดส มมนาให ความร ความเข าใจเก ยวก บอ ตสาหกรรมเช งน เวศ ผ แทนโรงงาน หน วยงานภาคร ฐ ผ แทนช มชนเข าร วมส มมนา คร ง คน ก จกรรมการค ดเล อก/ก าหนดพ นท เป าหมายท จะพ ฒนาเป น Eco Industrial Town ก าหนดพ นท เป าหมาย พ นท 1 3 ก จกรรมการร บสม คร และค ดเล อกโรงงานอ ตสาหกรรมในพ นท เป าหมายเข าร วมโครงการฯ จ านวนโรงงานอ ตสาหกรรมในพ นท เป าหมายท เข าร วมโครงการเบ องต น พ ธ ลงนามบ นท กข อตกลงความร วมม อ (MOU) 4 ก จกรรมการจ ดท าแผนแม บทการพ ฒนาพ นท อ ตสาหกรรมเช งน เวศ แผนแม บทการพ ฒนาพ นท อ ตสาหกรรม แผน 1 5 การจ ดก จกรรมการศ กษาเช งเปร ยบเท ยบด าน Eco Industrial Town ก บต างประเทศ ผ แทนหน วยงานภาคร ฐ/เอกชน ร วมศ กษาเปร ยบเท ยบด าน Eco Industrial Town ก บต างประเทศ คน 15 6 การจ ดก จกรรมเผยแพร ผลการด าเน นการ การจ ดพ ธ ป ดโครงการฯ และจ ดเสวนาเผยแพร ผลการด าเน นงาน การจ ดพ มพ แผนแม บทการพ ฒนาส อ ตสาหกรรมเช งน เวศของพ นท เป าหมาย พร อมแผ น CD การเผยแพร ผลการด าเน นงานทางเว บไซด ร อยละ คร ง คร ง ช ด เว บไซด

16 8. เป าหมายก จกรรม และต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 8.2 ต วช ว ดผลผล ต (Output) เช งปร มาณ : ร อยละของจ านวนโรงงานอ ตสาหกรรมในพ นท เป าหมายท เข าร วมโครงการเบ องต นร อยละ 30 จ านวนแผนแม บทการพ ฒนาอ ตสาหกรรมเช ง น เวศในพ นท เป าหมายจ านวน 1 แผน จ านวนของประชาชนในพ นท ท ม ส วนร วมจ านวน 300 คน เช งค ณภาพ : โรงงานกล มอ ตสาหกรรมและช มชนในพ นท เป าหมาย ม ความเข าใจเก ยวก บอ ตสาหรรมเช ง น เวศ ตระหน กถ งความส าค ญและม ส วนร วมใน การด แลและอน ร กษ ส งแวดล อม 16

17 8. เป าหมายก จกรรม และต วช ว ดความส าเร จของโครงการ 8.2 ต วช ว ดผลล พธ (Outcome) สถานประกอบการท เข าร วมโครงการฯ ม ความเข าใจเก ยวก บอ ตสาหกรรมเช งน เวศ และเก ดแผน แม บทในการพ ฒนาอ ตสาหกรรมเช งน เวศในพ นท เป าหมาย ช มชนและสถานประกอบการในพ นท เป าหมายม ส วนร วมในการด แลและอน ร กษ ส งแวดล อมบร เวณ พ นท เป าหมาย 17

18 9. ความสอดคล องก บแผนพ ฒนาจ งหว ดสม ทรปราการ ป ประเด นย ทธศาสตร ท 1: ส งเสร มอ ตสาหกรรมและเกษตรกรรมให ม ศ กยภาพ เพ อการแข งข นในภ ม ภาคอาเซ ยน โดยพ ฒนากระบวนการผล ตท เป นม ตรก บ ส งแวดล อม รวมท งอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 18

19 10. ทฤษฎ แนวค ดท ใช ในการด าเน นการ ว ตถ ด บ ส นค า/ ผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรมท วไป โรงงานก าจ ดของเส ย ปล อย ของเส ย ส ภายนอก การจ ดหาว ตถ ด บ ส นค าผล ตภ ณฑ และของเส ย อ ตสาหกรรมเช งน เวศน ร ไซเค ล ใช ซ า โรงงานบ าบ ด ของเส ย การ ปลดปล อย ของเส ยเป นศ นย เป นศ นย ผลตอบแทน ปร มาณ ภาพล กษณ ผลตอบแทน ปร มาณ ของผ ประกอบการ ของเส ยมาก องค กร ของผ ประกอบการส งข น ของเส ยลดลง 19 ท มา: กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ภาพล กษณ องค กร

20 Eco Town Eco Industrial Town เม องน าอย ค อ ตสาหกรรม Eco Industrial Zone/Group Green Factory 20 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม

21 ค าศ พท ความหมาย Green Factory โรงงานอ ตสาหกรรมท น าแนวค ดหล กของ Industrial Ecology มาใช จะอย ได ท งใน Eco Industrial Zone/Area, Estate, Eco City หร อ Eco Town Eco Industrial เป นร ปแบบพ ฒนาพ นท อ ตสาหกรรมท สอดคล อง Zone/ กลมกล นเป นอ นหน งอ นเด ยวก นในเช งพ งพาอาศ ยซ ง Estate ก นและก น ระหว างโรงงานต างๆ ในพ นท ก บ Eco Family, Eco Community, Eco School ส งแวดล อมโดยรวม และระบบน เวศท องถ น ช มชนโดยรอบ อาจประกอบด วยโรงเร ยน บ านพ ก อาศ ย แหล งช มชนต างๆ เป นต น ท น าแนวค ดการ ประหย ดพล งงาน การใช ทร พยากรอย างค มค า และ การอ ปโภคและบร โภคท เป นม ตรต อส งแวดล อม ท มา: 21

22 ค าศ พท ความหมาย Eco Industrial Town เม องน าอย ค อ ตสาหกรรม เป นความเช อมโยง ของพ นท อ ตสาหกรรมก บกล มโรงงาน องค กร หน วยงานท องถ น และช มชนโดยรอบ ท ม ความ สมด ลของเศรษฐก จ ส งคมและส งแวดล อม Eco City / Eco Town เม องน าอย เม องย งย น ท เศรษฐก จ ส งคม และ ส งแวดล อม เก ดจากการพ ฒนาของท ง ภาคอ ตสาหกรรม การท องเท ยว การใช บร การ และการด าเน นงานในส วนอ นๆ ท เก ยวข องท ท ก ฝ ายอย ร วมก นและเก อหน นก น ท มา: 22

23 10. ทฤษฎ แนวค ดท ใช ในการด าเน นการ ระด บข นการพ ฒนาอ ตสาหกรรมเช งน เวศน ข นท 1 การลดและป องก นผลกระทบส ภายนอก (Internally Neutral) เร มต นท โรงงานแต ละแห งท ต งในท องท เด ยวก น ลดการปลดปล อย ของเส ยออกส ภายนอก เช น การประย กต ใช หล กการผล ตท สะอาด (Clean Production) การผล ตท เป นม ตรต อส งแวดล อม (Green Productivity) เป นต น ท มา: Chiu,

24 10. ทฤษฎ แนวค ดท ใช ในการด าเน นการ ระด บข นการพ ฒนาอ ตสาหกรรมเช งน เวศน ข นท 2 การสน บสน นความร วมม อในกล มอ ตสาหกรรม ( Externally Neutral) เช น การร วมสร างเคร อข ายในการแลกเปล ยนของเส ยเพ อน าไปใช เป นว ตถ ด บในกระบวนการ การใช ระบบการบร หารส งแวดล อมของ ส วนกลาง เช น ระบบบ าบ ดน าเส ยรวม เป นต น ท มา: Chiu,

25 10. ทฤษฎ แนวค ดท ใช ในการด าเน นการ ระด บข นการพ ฒนาอ ตสาหกรรมเช งน เวศน ข นท 3 การส งเสร มความร วมม อให ครอบคล มอ ตสาหกรรมรายกล ม (Internally Supportive) ข นน ล กษณะเด ยวก บข นท 2 แต ม การสน บสน นอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให ม ศ กยภาพด านการผล ตเพ มข นม ความโดยเด น เหน อค แข ง ท มา: Chiu,

26 10. ทฤษฎ แนวค ดท ใช ในการด าเน นการ ระด บข นการพ ฒนาอ ตสาหกรรมเช งน เวศน ข นท 4 การสน บสน นความร วมม อระหว างพ นท อ ตสาหกรรม ช มชน และ หน วยงานท เก ยวข อง (Externally Supportive) เก ดการประสานความร วมม อระหว าง กล มโรงงาน ท งภายในกล มและ นอกกล มมากข น รวมท งขยายความร วมม อไปย งองค กรปกครองส วน ท องถ น ช มชน จนพ ฒนาเป นเคร อข ายอ ตสาหกรรมเช งน เวศ ท มา: Chiu,

27 10. ทฤษฎ แนวค ดท ใช ในการด าเน นการ การบร หารจ ดการในพ นท อย าง เป นระบบ โดยการม ส วนร วมของผ ม ส วนได เส ย และม การพ ฒนา อย างต อเน อง ม ท าเลท ต งสอดคล องก บผ งเม อง และม การวางผ งการใช ประโยชน พ นท กลมกล นก บส งแวดล อม ม ต กายภาพ ค มค าในการผล ต และการ เจร ญเต บโตทางเศรษฐก จของ ท องถ น ผ ประกอบก จการ และ ช มชนอย างม นคง ม ต การ บร หาร จ ดการ Requirement for Eco Industrial Town ม ต เศรษฐก จ พน กงานในพ นท และช มชน โดยรวมม ค ณภาพช ว ต และส งคม ท น าอย ม ต ส งคม ม ต ส งแวดล อม ม การจ ดการค ณภาพส งแวดล อมท ด ลดและป องก นมลพ ษใช ทร พยากร และพล งงานอย างค มค า 27

28 11. ขอบข ายของโครงการ 12.1 ก จกรรมประชาส มพ นธ จ ด ส มมนาให ความร ความเข าใจ เก ยวก บอ ตสาหกรรมเช งน เวศแก ผ ประกอบการโรงงาน และช มชน ในเขตเทศบาลต าบลบางป 12.2 ก จกรรมการค ดเล อก/ ก าหนดพ นท เป าหมายท จะพ ฒนา เป น Eco Industrial Town 12.3ก จกรรมการร บสม คร และ ค ดเล อกโรงงานอ ตสาหกรรมใน พ นท เป าหมายเข าร วมโครงการฯ 12.4 ก จกรรมการจ ดท าแผน แม บทการพ ฒนาพ นท อ ตสาหกรรมเช งน เวศ โดยส งเสร ม ให เก ดก จกรรม 12.5 การจ ดก จกรรมการศ กษาเช ง เปร ยบเท ยบด าน Eco Industrial Town ก บต างประเทศ 12.6 การจ ดก จกรรมเผยแพร ผล การด าเน นการ 28

29 12. รายละเอ ยดว ธ การด าเน นงานตามข อก าหนดขอบเขตงาน Final Report ภายใน 240 ว น จากว นเซ นส ญญา Progress Report ภายใน 210 ว น จากว นเซ นส ญญา Inception Report ภายใน 30 ว น จากว นเซ นส ญญา 29

30 13. แผนการด าเน นโครงการ (GANTT CHART) 30 ล าด บ รายละเอ ยดงาน เด อนท เร มด าเน นการ หมายเหต Seq. Work Package การเตร ยมการ 1.0 การประชาส มพ นธ และจ ดส มนาให ความร 1.1 จ ดท า : ส อประชาส มพ นธ โครงการฯ 1.2 จ ดท า : การประชาส มพ นธ โครงการ 1.3 เป ดต ว : เป ดต วโครงการฯ และการจ ดเสวนาให ความร ความเข าใจเก ยวก บ ECO Industrial TOWN 2.0 การค ดเล อกก าหนดพ นท เป าหมายท จะพ ฒนา 2.1 ส ารวจ : การส ารวจพ นท ในเขตเทศบาลบางป 2.2 ว เคราะห : ว เคราะห ความเป นไปได โอกาส แนวทาง ขอบเขตพ นท ท จะพ ฒนา ECO Industrial TOWN 2.3 ก าหนด : ก าหนดพ นท เป าหมาย 3.0 การลงนามบ นท กความร วมม อ 3.1 ร บสม คร : โรงงานอ ตสาหกรรมเป าหมายเข าร วมโครงการ 3.2 ค ดเล อก : โรงงานอ ตสาหกรรมในพ นท เข าร วมโครงการ 3.3 ประกาศ : โรงงานอ ตสาหกรรมท เข าร วมโครงการ

31 13. แผนการด าเน นโครงการ (GANTT CHART) ล าด บ รายละเอ ยดงาน เด อนท เร มด าเน นการ หมายเหต Seq. Work Package การด าเน นการ 4.0 จ ดท า : แผนแม บทพ ฒนาอ ตสาหกรรมเช งน เวศ 4.1 ค ดเล อก : คณะท างานพ ฒนาอ ตสาหกรรมเช งน เวศ 4.2 ว เคราะห : ข อม ลพ นท อ ตสาหกรรมในม ต ต างๆ 4.3 จ ดท า : ร างแผนพ ฒนาอ ตสาหกรรมเช งน เวศ,ต วช ว ด, เป าหมาย พ นท ใหม 4.4 ประช ม : ร บฟ งข อเสนอแนะ ในแผนพ ฒนาฯ ต วช ว ด เป าหมาย 4.5 น าเสนอ : แผนพ ฒนาฯ ต วช ว ด เป าหมาย หล งปร บปร ง 5.0 ศ กษาเปร ยบเท ยบ : การศ กษาเปร ยบเท ยบด าน ECO Industrial Town ก บต างประเทศ การสร ปผลและเผยแพร ผลการด าเน นการ 6.0 เผยแพร ผลการด าเน นการ 6.1 จ ดท า : พ ธ ป ดโครงการฯ 6.2 เสวนา : เสวนาเผลแพร ผลการด าเน นงานโครงการ 6.3 จ ดพ มพ : แผนแม บทการพ ฒนาส พ นท ECO industrial TOWN 6.4 จ ดท า : website ประชาส มพ นธ 31

32 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ โรงงานท ผ านการค ดเล อกจะได ร บการพ ฒนาด านการเพ มผล ตภาพด านส งแวดล อม (Green Productivity) เช น การลดต นท น การลดการใช พล งงาน การน าของเส ย กล บมาใช งาน การใช ทร พยากรอย างค มค า เป นต น ได ร บข นทะเบ ยนและร บส ทธ ประโยชน ต างๆ จากภาคร ฐ เช น ส ทธ ประโยชน ในการ จ ดแบ งเกรด (A, B, C, D) ของโรงงานตามนโยบายกระทรวงอ ตสาหกรรม ได ร บการส งเสร มให เป นโรงงานต นแบบ หร อ โรงงานน าร อง โดยจะม การพ ฒนาให เหมาะสมก บสภาพป จจ บ นของโรงงาน เป นช องทางหน งในการประชาส มพ นธ ความตระหน กต อส งแวดล อมและช มชน ซ ง โรงงานจะได ร บได ร บประกาศน ยบ ตร ในว นป ดโครงการ ม ส วนร วมในการก าหนดท ศทางในการพ ฒนาแผนแม บท เพ อการพ ฒนาส เม อง อ ตสาหกรรมเช งน เวศ ยกระด บภาพล กษณ ให เป นท ยอมร บต อช มชนและส งคม เพ อการอย ร วมช มชน โดยรอบได อย างม ความส ข

33 ต อต อประสานงานโครงการ โครงการ สม ทรปราการ เม องอ ตสาหกรรมเช งน เวศ (ECO INDUSTRIAL TOWN) ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ส พ ฒตรา เกษราพงศ ผ จ ดการโครงการฯ โทร ๐๘๙-๒๐๖-๒๒๗๗ ค ณเปรมจ ตร ม ลธ ยะ (โทร ๐๘๑-๘๖๙๓๖๑๔) และ อาจารย ช ยว ฒน พรรคพวก (โทร ๐๘๕-๙๖๙-๐๐๑๑) ผ ประสานงานโครงการฯ 33 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4

รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 รายงานสร ปประเม นผลความส าเร จ การด าเน นการตามต วช ว ดท 1.4 ระด บความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนการต ดตามและประเม นผล ด านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด านการขนส งและจราจร (แผนปฏ บ ต ราชการ สนข. พ.ศ. 2555-2558)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

รายงานผลการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

รายงานผลการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ รายงานผลการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. สารบ ญ หน า บทสร ปสาหร บผ บร หาร ก ข บทท ๑ บทนา - เหต ผลความจาเป น ๑ - ว ตถ ประสงค ของการตรวจสอบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

การม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ( Community Participation and Local Development)

การม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ( Community Participation and Local Development) การม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ( Community Participation and Local Development) ฉลาด จ นทรสมบ ต 1 : เข ยน Chalard Chantarasombat 1 : principle writer พ มพ กา จ นทไทย 2 : ว จารณ Pimpika

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

เราม งม นสร าง ช มชนวางใจ อ ตสาหกรรมโปร งใส ก าวไปพร อมๆ ก น

เราม งม นสร าง ช มชนวางใจ อ ตสาหกรรมโปร งใส ก าวไปพร อมๆ ก น ความเป นมา ประเทศไทยม งส การพ ฒนาท ย งย นตามท ได ให ส ตยาบ นร บรองปฏ ญญาโจฮ นเนสเบ ร ก (Johannesburg Declaration on Sustainable Development) เม อป พ.ศ.2545 และปฏ ญญามะน ลาว าด วยอ ตสาหกรรมส เข ยว (Manila

More information

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา

เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information