พ นธก จ พ ไพโรจน บ ญล กษณ ศ ร ร าง 27 กพ 2552

Size: px
Start display at page:

Download "พ นธก จ พ ไพโรจน บ ญล กษณ ศ ร ร าง 27 กพ 2552"

Transcription

1 ช อโครงการ โครงการพ ฒนางานประจ าส งานว จ ย(R2R) ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะกรรมการการพ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) หล กการและเหต ผล การพ ฒนาค ณภาพในการท างาน โดยเร มจากการแก ป ญหา หร อป องก นการเก ดป ญหาจากงานท ท า ประจ าโดยคนหน างานเองเป นส งท แก ได ตรงประเด นท ส ด การหาค าตอบของป ญหาจากงานว จ ยในงานประจ า เป นว ธ ท เหมาะสมและเป นร ปธรรมเพราะม หล กการทางว ชาการรองร บ การส งเสร มให เจ าหน าท ท กหน วยงาน หาทางแก ป ญหาเพ อพ ฒนาค ณภาพด วยงานว จ ยจ งควรได ร บการส งเสร มและบรรจ เป นแผนย ทธศาสตร ของ หน วยงาน ล กษณะด งท กล าวน เร ยกว า Routine to research หร อ R2R ซ งเป นหน วยงานท ถ กจ ดต งข นโดย คณะแพทย ศาสตร ศ ร ราชพยาบาลเป นคร งแรก และสามารถผล กด นให เจ าหน าท ท างานว จ ยจากงานประจ า เป นผลส าเร จ และเป นต วอย างให ก บโรงพยาบาลท วประเทศ โดยได ร บการสน บสน นจาก สถาบ นว จ ยระบบ สาธารณส ข (สวรส.) อ กด วย ล กษณะงานว จ ยของ R2R เป นงานว จ ยท เก ดจากคนหน างาน เพ อน าผลการว จ ยกล บมาพ ฒนางาน ประจ าท ท าอย ได อย างเป นร ปธรรม ม ผ ว จ ยเป นท มต งแต 2 คน ข นไป และเป น สหสาขาว ชาช พ ว ตถ ประสงค ส งเสร มการท างานว จ ยโดยน าค าถามว จ ยมาจากงานประจ าของหน วยงานของตนเอง และสามารถน า ผลการศ กษากล บมาพ ฒนาหร อแก ป ญหางานท ท าอย ได เป าหมาย ม ผลงานว จ ยจากเจ าหน าท โรงพยาบาล อย างน อยป ละ 20 เร อง โดยงานว จ ยควรส งเผยแพร ในวารสาร ด วย และสามารถน าผลการว จ ยมาใช พ ฒนางานประจ าได เช น ลดค าจ าย เพ มรายได ลดความแออ ด เพ ม ประส ทธ ภาพการท างาน เป นต น พ นธก จ ด าเน นการให เก ดระบบบร หารจ ดการเพ อผล กด น สน บสน น และอ านวยความสะดวกในการสร าง งานว จ ยจากการบร การส ขภาพ ท ตอบสนองต อความต องการของผ ป วยและส งคม รวมท งด าเน นการจ ดการ ความร ในบร บทและร ปแบบท หลากหลาย เพ อส งเสร มการพ ฒนาข ดความสามารถของบ คลากรอ นสามารถ ตอบสนองต อท ศทางเป าหมายขององค กร

2 ต วช ว ดผลงาน ผลงานว จ ย R2R จากหน วยงานต างๆอย างน อย 20 เร อง ต อป (เร มในป งบประมาณ 25) กล มเป าหมาย แกนน างานว จ ย R2R จากหน วยงานต างๆ จ านวน 50 คน ระยะเวลาด าเน นการ ระยะก อต ง - เมษายน 2552 ถ ง ก นยายน 2552 ระยะด าเน นการ - ต ลาคม 2552 ถ ง ก นยายน 25 แผนการด าเน นงาน แต งต งคณะกรรมการท างานให ผ บร หารและเจ าหน าท ในโรงพยาบาลร บทราบแกนน าพ เล ยง ด งน ท ปร กษาโครงการ พญ บ ญร ตน วราช ต ประธานกลย ทธ งานประจ าส งานว จ ย โรงพยาบาลหาดใหญ ประธานท ปร กษาโครงการ พญ เสาด ะ ย ทธสมภพ ท ปร กษา ผ เช ยวชาญ Hospital Accreditation พญ วรรณา อ งคส วรรณ ท ปร กษา ห วหน างานพ ฒนาระบบค ณภาพโรงพยาบาล ค ณวน ดา แซ อ ง ท ปร กษา น กว ชาการงานพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ คณะกรรมการ R2R 1. นายแพทย ไพโรจน บ ญล กษณ ศ ร ประธานกรรมการ ผ จ ดการ R2R 2. แพทย หญ งหท ยท พย ธรรมว ร ยะก ล น กว ชาการ ท ปร กษาทางสถ ต 3. นายแพทย เจร ญ เก ยรต ว ชรช ย กรรมการ 4. นายแพทย ปฏ การ ด สน เวทย กรรมการ 5. นายแพทย บ ญช ย พร ยก จก าจร กรรมการ 6. นายแพทย ภคว ต จ ลทอง กรรมการ 7. นางส ท ศา เจร ญส น กรรมการ 8. นางค ดชนก อน ชาญ กรรมการ 9. นางสายใจ ส รช ต กรรมการ 10. นางสาวชมนภ ส ร ตต โชต กรรมการ 11. นางสาวนฤมล อน มาศ กรรมการ 12. นางสาวอรอ ษา ช บ ร กรรมการ / 2

3 13. นางประไพพ ศ ว ส ษฐย ทธศาสตร กรรมการ 14. นางท ศน ย ธ ต ช ย กรรมการ 15. นางสาวอรอ ษา ช บ ร กรรมการ 16. นายว ว ฒน โภคาธ กรณ กรรมการ 17. นางอมรร ตน ล มเฮง กรรมการ 18. นางสาวร มภาภรณ หอมต บ กรรมการ 19. ว ส ญญ 20. เภส ชกรรม 21. นางสายชล ผาณ ตพจมาน เลขาน การ และผ ประสานงาน 22. ต วแทนแกนน าจากหน วย PCT ต างๆและหน วยงาน/กล มงาน จ านวน2 คน ต อ 1 PCT / หน วยงาน / กล มงาน กรรมการท วไป (หมายเหต ต วแทนจากหน วยงาน / กล มงาน หมายถ ง กล มบ คลากรในงานน นท ไม ได เป นเจ าภาพ หล กซ งเป นช อของหน วย PCT ให ท างานว จ ยในหน วยงานของต วเองด วยอย างน อย 1-2 เร องต อป ) ส าน กงานต ดต อ ประสานงาน ศ นย HA ช น6 ต กอ บ ต เหต ต ดต อ ค ณสายชล ผาณ ตพจมาน โทร 3261 แผนก จกรรมป 2552 o อบรมการท างานว จ ยเบ องต นอย างง ายและ research question generation 27 เมษายน น. พญ. หท ยท พย ธรรมว ร ยะก ล o บรรยายแนะน าการใช Statistical process control chart เด อน 2 ม ถ นายน 2552 นพ.เจร ญ เก ยรต ว ชรช ย o จ ดต ง Clinic R2R ให ค าปร กษา ท กว นอ งคารท 2 ของเด อน เวลา น. เด อนละ 1 คร ง ท ศ นย HA ช น 6 ต กอ บ ต เหต โดย พญ. หท ยท พย ธรรมะว ร ยะก ล (ต ดต อน ดล วงหน าก อนท ส าน กงาน HA ) o ส งเสร มผลงานว จ ย R2R ไปน าเสนอในงานประช มต างๆ ได แก การประช ม R2R โดย สวรส. กระทรวงสาธารณส ข ว นท กรกฎาคม 2552 รร.ร ชมอนท นนทบ ร o ส งเสร มเข าร บการอบรมท เก ยวข องก บงานว จ ยต างๆตามความเหมาะสม o ประช มกล มย อยให ค าปร กษาเช งร กแก ท ม R2R ของ PCT ต างๆ

4 o จ ดเวท น าเสนอผลงาน R2R ของโรงพยาบาล แผนก จกรรมป 25 o อบรมแกนน าและผ สนใจในการท างานว จ ย R2R จ านวน 5 คร ง o ประช มต ดตามความก าวหน าในการด าเน นการว จ ยของแต ละหน วยงาน และ PCT o จ ดเวท น าเสนอผลงาน R2R ของโรงพยาบาล

5 R2R mapping จ ดต งท ม R2R 1. ท มสน บสน น R2R 2. ท มท ปร กษากระบวนการว จ ย 3. R2R Node (ต วแทนจาก PCT หน วยงาน) ก จกรรมระบาด R2R 1. น าเสนอแนวค ด R2R - PCT - หน วยสน บสน น 2. ประชาส มพ นธ การท างาน R2R แก บ คลากรโรงพยาบาล เสร มความร การท างานว จ ย 1. อบรมการท างานว จ ยอย างง าย 2. Workshop การต งค าถามการว จ ย 3. Workshop ว ธ การ search หาข อม ล 4. Workshop Sample size ส าค ญไฉน R2R Hatyai น าเสนอผลงาน R2R 1. จ ดเวท น าเสนอผลงาน R2R ในรพ. (สน บสน นท นว จ ย2,500-5,000 บาท/ท ม) 2. ส งผลงานน าเสนอหน วยงานภายนอก (สวรส., วารสาร, การประช มว ชาการ ต างๆ) คล น ก R2R 1. ให ค าปร กษางานว จ ย 2. การปร บร ปแบบ และออกแบบว ธ ว จ ย เวท แลกเปล ยนเร ยนร (SST) 1. PCT 2. R2R ก.เวชกรรมส งคม 3. หน วยสน บสน น

6 Gantt chart ก จกรรม พค. ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. ถ ง กย. 52 จ ดต งกรรมการ R2R และวางแผน การด าเน นการเบ องต น ก จกรรมระบาด R2R WORKSHOP- การท างานว จ ย เบ องต นและการต งค าถามว จ ย การท า statistical process control chart จ ดประช มอบรมว ชาการการท าว จ ย แก แกนน า 5 คร ง ประช มต ดตามการท าว จ ยของแต ละ หน วยงาน 6 คร ง จ ดเวท เสนอผลงาน R2R

7 งบประมาณ (เง นบ าร งโรงพยาบาล) 1. จ ดประช มอบรมว ชาการเร องการว จ ย ให แกนน าและผ สนใจ จ านวน 5 คร งๆ ละ 3 ช วโมง ค าอาหาร 120 บาท x 70 คน x 5 คร ง 42,000 บาท ค าตอบแทนว ทยากร 1 คน x 600 บาท x 15 ช วโมง 9,000 บาท ค าเอกสาร 5,000 บาท ว สด ส าน กงาน 3,000 บาท 2. จ ดประช มต ดตามความก าวหน าของงานว จ ยในแต ละหน วยงาน 6 คร ง ค าอาหาร 120 บาท x 40 คน x 6 คร ง 28,800 บาท 3. จ ดเวท น าเสนอผลงานว จ ย R2R ในโรงพยาบาล ค าอาหาร 120 บาท x 200 คน 24,000 บาท ค าตอบแทนว ทยากรว พากย 2 คน x 600 บาท x 6 ช วโมง x 1 ว น 12,000 บาท ค าเอกสาร 5,000 บาท ว สด ส าน กงาน 3,000 บาท รางว ลผ น าเสนอผลงานว จ ย oral presentation 10 เร องๆละ 5,000 บาท 50,000 บาท รางว ลผ น าเสนอผลงานว จ ย poster presentation 10 เร องๆละ 2,500 บาท 25,000 บาท ค าประกาศน ยบ ตรรางว ลงานว จ ยยอดเย ยมและด เด นรวม 3 รางว ล 1,500 บาท ค าใช จ ายอ นๆ 1,700 บาท สร ป รวมค าใช จ ายจากท กก จกรรม (ถ วเฉล ยก น) 210,000 บาท (สองแสนหน งหม นบาทถ วน) ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ม ผลงานว จ ย R2R ครอบคล มท กหน วยงาน 2. บ คลากรท างานได ม ประส ทธ ภาพและม ความส ขมากข นจากการน างานว จ ย R2R มาพ ฒนาและ แก ไขป ญหาในงานของตนเอง 3. ผ ร บบร การได ร บการด แลท ม ค ณภาพและความปลอดภ ยเพ มข น

8 ... (นายแพทย ไพโรจน บ ญล กษณ ศ ร ) ผ เข ยนโครงการ... (แพทย หญ ง บ ญร ตน วราช ต) ประธานกลย ทธ งานประจ าส งานว จ ย โรงพยาบาลหาดใหญ ประธานท ปร กษาโครงการ ผ เสนอโครงการ... (นายแพทย กมล ว ระประด ษฐ ) ผ อ านวยการโรงพยาบาลหาดใหญ ผ เห นชอบโครงการ... ผ อน ม ต โครงการ

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา รายงานผลการอบรมปฏ บ ต การ พ ฒนางานประจ าส งานว จ ย (R2R) 28 เมษายน 2558 เวลา 08.30น. 16.30 น. ณ ห องประช ม ดร.เศาวน ต เศาณานนท อาคาร 9 ช น 3 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ

More information

แบบฟอร มการบร หารโครงการเช งย ทธศาสตร ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร Page 1

แบบฟอร มการบร หารโครงการเช งย ทธศาสตร ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร Page 1 ส วนท 1 การวางแผนโครงการ (Planning Phase) 1. ข อม ลท วไป (ความเช อมโยงเช งย ทธศาสตร ) แบบฟอร มการบร หารโครงการเช งย ทธศาสตร ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร 1.1 รห ส/ช อโครงการ: CITU-QA 3.1: โครงการคล

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔

โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑. หล กการและเหต ผล ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม หน าท ให บร การทางว ชาการแก

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100 1 รายงานสร ปผลการด าเน นงานของกระบวนการตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามท คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ ได

More information

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2. 1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.1 และก จกรรมสน บสน น รห ส 1.2,1.3 3. ล กษณะโครงการ : ต อเน อง 4. ระยะเวลาเร มต นโครงการ

More information

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ แผนปฏ บ ต การและงบประมาณระด บจ งหว ดตามแผนย ทธศาสตร และการแก ไขป ญหาระด บพ นท ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ประจ าป 2556 กลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หาร ช อโครงการจ ดท

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554

ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 รายงานผลการดาเน นโครงการประช มเช งปฏ บ ต การสร างความร ความเข าใจ ในการจ ดการความร ว ทยาล ยช มชนระนอง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 กล มนโยบายและแผน ว ทยาล ยช มชนระนอง สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน กระทรวงศ กษาธ

More information

ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ 2555

ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ 2555 กลย ทธ ท 8 : บร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพ แผนงาน : แผนบร หารจ ดการท วไปตามกล มภารก จ รห สแผนงาน แผนงานโครงการ ว ตถ ประสงค ต วบ งช 1.งานกล มภารก จด านว ชาการ ED55101_1.1 1.แผนบร หารว ชาการ ED55101_1.1

More information

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖

ผลการดาเน นงาน เจ าหน าท ศ นย ฯเข าร วม โครงการอบรมพ ฒนา ร อยละ ๑๐๐ เม.ย. ม.ย.๕๖ ร อยละ ๑๐๐ ต.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๖ แบบ คจ-๓.๒ รายงานตามแผนปฏ บ ต การเสร มสร างและพ ฒนาค ณธรรม จร ยธรรม และว น ย ประจาป งบประมาณ ๒๕ ของหน วยงาน ศ นย ท ๑๑ นครศรธรรมราช คร งท ๑ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ เม.ย. ) คร งท ๒ (จ ดส งภายในว นท ๒๕ ม.ย. )

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย คานา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 255 8 ฉบ บน ได จ ดทาข น โดยรวบรวมโครงการของศ นย อนาม ยท 3 ตามกล มว ย ได แก กล มเด กว ยเร ยน และว ยร น, กล มว ยทางาน, กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม และงานตามพ นธก จ ท งโครงการท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ หล กการและเหต ผล สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ให ความสาค ญต อการพ ฒนาบ คคลค อนข างส ง ซ งในแต ละป การศ กษาจะจ ดสรรงบประมาณสาหร

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

การส ารวจความพ งพอใจและความไม พ งพอใจของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยต อค ณภาพการให บร การของ ส าน กงานธนาร กษ พ นท ระยอง

การส ารวจความพ งพอใจและความไม พ งพอใจของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยต อค ณภาพการให บร การของ ส าน กงานธนาร กษ พ นท ระยอง ๑. หล กการและเหต ผล การส ารวจความพ งพอใจและความไม พ งพอใจของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยต อค ณภาพการให บร การของ ส าน กงานธนาร กษ พ นท ระยอง การว ดความพ งพอใจและไม พ งพอใจของผ ร บบร การและผ ม ส วนได

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ กรมการขนส งทางบก แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ของ กรมการขนส งทางบก กรมการขนส งทางบก กองแผนงาน กล มแผนงานและแผนงบประมาณ โทร./โทรสาร 0 2271 844๓ โทร. ภายใน 4507 สามารถ Download ได ท เว บไซด ของกรมการขนส งทางบก

More information

1.1 ประกาศแต งต งท มงาน KM พร อมรายละเอ ยดหน าท และความร บผ ดชอบ

1.1 ประกาศแต งต งท มงาน KM พร อมรายละเอ ยดหน าท และความร บผ ดชอบ 1. บทสร ปผ บร หาร จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กร แห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร

รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร รายงานผลการดาเน นงานการให บร การแบบครบวงจร (One Stop Service) โดย ศ นย ว ทยพ ฒนา มสธ. เพชรบ ร คานา โครงการจ ดต งศ นย บร การร วมแบบครบวงจร (One Stop Service) เป นกลย ทธ หน งของการ พ ฒนาระบบการให บร การของมหาว

More information