ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ

Size: px
Start display at page:

Download "ล กษณะโครงการ ระยะเวลาด าเน นการ"

Transcription

1 โครงการ ประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การพ ฒนาสาระและการใช หล กส ตรสถานศ กษา แผนงบประมาณ ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 1 พ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท กลย ทธ สพป. ท 2 ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา จ ดเน น สพฐ. ด านน กเร ยน ด านคร และบ คลากร ด านการบร หารจ ดการ จ ดเน น สพป กล มท ร บผ ดชอบ กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางสาวร มภา ก ณพ นธนาภา ล กษณะโครงการ ( ) ใหม ( ) ต อเน อง ระยะเวลาด าเน นการ 1 ต ลาคม ก นยายน หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาข นพ นฐานให สอดคล องก บสภาพการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคมและความ เจร ญก าวหน าทางว ทยาศาสตร เป นการพ ฒนาค ณภาพทางการศ กษาให สามารถตอบสนองความต องการของบ คคล ส งคมไทย ส งเสร มให ผ เร ยนม ศ กยภาพ ซ งท ผ านมาต งแต ป การศ กษา 2552 จนถ งป จจ บ น กระทรวงศ กษาธ การม การ ก าหนดให ใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2551 ท กช นเร ยนพร อมก นในป การศ กษา 2553 โดยก าหนดหล กการ จ ดหมาย โครงสร างการจ ดท าหล กส ตร การจ ดอ ตราเวลาเร ยนและมาตรฐานการเร ยนร และในป การศ กษา 2555 ได แจ งให สถานศ กษาจ ดท าหล กส ตรประว ต ศาสตร ก าหนดให เป นรายว ชาพ นฐาน โดยให จ ดการเร ยนการสอนต งแต ช น ประถมศ กษาป ท 1 ม ธยมศ กษาป ท 6 ต อมาในป การศ กษา 2557 กระทรวงศ กษาธ การโดยส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ม หน งส อส งการให สถานศ กษาจ ดการเร ยนการสอนหน าท พลเม อง ก าหนดให เป นรายว ชา เพ มเต ม โดยให จ ดการเร ยนการสอนต งแต ช นประถมศ กษาป ท 1 ม ธยมศ กษาป ท 6 และให เร มด าเน นการในภาค เร ยนท 2 ป การศ กษา 2557 ท นท ด งน น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1 จ งได จ ด ประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาการเร ยนการสอนประว ต ศาสตร -หน าท พลเม องให แก สถานศ กษาท กแห งไปแล ว ในป งบประมาณ 2558 ท งน สถานศ กษาในส งก ดท กแห งเป นหน วยงานท จ ดการศ กษาให แก ผ เร ยนซ งเป นพลเม องของประเทศชาต จ งต องม หล กส ตรท สนองตอบความต องการของผ เร ยนอย างหลากหลาย ค อ หล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตรท องถ น หล กส ตรรายว ชาพ นฐานประว ต ศาสตร หล กส ตรรายว ชาเพ มเต มหน าท พลเม อง หล กส ตรแกนกลางอาเซ ยน ซ งประกอบด วยการเร ยนร ท งมวลประสบการณ เพ อพ ฒนาผ เร ยน สถานศ กษาต องจ ดท าสาระหล กส ตร สาระการ เร ยนร ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก าหนดค ณล กษณะอ นพ งประสงค จากมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน โดยม การจ ดท า ปร บปร งและพ ฒนาให สอดคล องก บความเปล ยนแปลงต างๆ ท เก ดข นอย างรวดเร ว เพ อให น กเร ยนร เท าท นการ เปล ยนแปลงและเข าถ งความร เทคโนโลย ท ท นสม ยและเหมาะสมและเตร ยมการรองร บเข าส ประชาคมอาเซ ยน ภายในป 2558 เขตพ นท จ งต องม การต ดตามการใช และประเม นค ณภาพของท กๆ หล กส ตรด งท กล าวมาข างต น 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อให สถานศ กษาท กแห งทดลองใช หล กส ตรสถานศ กษาท กประเภท ในป การศ กษา เพ อให สถานศ กษาท กแห งประเม นผลการใช หล กส ตรสถานศ กษาท กประเภท ในป การศ กษา เพ อให สถานศ กษาท กแห งน าผลการประเม นไปใช ในการพ ฒนาหล กส ตร ส นป การศ กษา เพ อให สถานศ กษากล มต วอย างได ร บการส งเสร มให ม การพ ฒนาหล กส ตรท องถ น ในป การศ กษา 2557

2 2 3. เป าหมาย 3.1 สถานศ กษาท กแห งทดลองใช หล กส ตรสถานศ กษาท กประเภท ในป การศ กษา 2557 ร อยละ สถานศ กษาท กแห งประเม นผลการใช หล กส ตรสถานศ กษาท กประเภท ในป การศ กษา 2557 ร อยละ สถานศ กษาท กแห งน าผลการประเม นไปใช ในการพ ฒนาหล กส ตร ส นป การศ กษา 2557 ร อยละ สถานศ กษาท เป นกล มต วอย างม การพ ฒนาหล กส ตรท องถ น ในป การศ กษา 2557 ร อยละ ก จกรรมท ส าค ญ 4.1 การประช มจ ดท ากรอบสาระการเร ยนร ท องถ นจ งหว ดเพชรบ รณ ระด บเขตพ นท แบ งเป น 3 ระยะ ค อ ระยะท 1 การประช มช แจงคณะท างานเพ อเตร ยมการ จ านวน 2 ว น ระยะท 2 การประช มเช งปฏ บ ต การจ ดท ากรอบสาระการเร ยนร ท องถ นจ งหว ดเพชรบ รณ ระด บเขตพ นท การศ กษา แบ งตามกล มสาระการเร ยนร 8 กล ม /ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน /ก จกรรมช มน มและสาธารณะประโยชน จ านวน 3 ว น ระยะท 3 การประช มพ จารณากรอบสาระการเร ยนร ท องถ นจ งหว ดเพชรบ รณ จ านวน 1 ว น 4.2 เผยแพร กรอบสาระการเร ยนร ท องถ นจ งหว ดเพชรบ รณ ให สถานศ กษาในส งก ด (โดยว ธ การ ส งไฟล เอกสารให รร หร อ แผ นซ ด ) 4.3 การประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาหล กส ตรท องถ น ของโรงเร ยนในเขตอ าเภอเม องท เป นกล มทดลองว จ ย (กล ม ว งชมภ -รร.บ านกม.2) จ านวน 30 คน (ผ บร หาร-คร 14/คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน 15 คนและ ผ ด าเน นการว จ ย 6 คน) แบ ง 3 ระยะ ด งน ระยะท 1 การประช มเช งปฏ บ ต การเตร ยมบ คลากรและผ เก ยวข องก บการพ ฒนาหล กส ตรท องถ น 1 ว น ระยะท 2 ฝ กปฎ บ ต การสร างและพ ฒนาหล กส ตรท องถ น จ านวน 3 ว น ระยะท 3 การทดลองใช หล กส ตร 2 ส ปดาห (14 ว น) และสะท อนผลการพ ฒนาคร /ผลการใช หล กส ตร ท องถ น 1 ว น 4.4 การน เทศ ต ดตามผลการใช หล กส ตรโรงเร ยนท เป นแกนน า 1 รร. 4.5 สร ปรายงานผลการใช หล กส ตรสถานศ กษา

3 3 5. ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ท ก จกรรม (ยกมาจากข อ 4) 1. การประช มจ ดท ากรอบสาระการ เร ยนร ท องถ นจ งหว ดเพชรบ รณ ระด บเขตพ นท การศ กษา ระยะท 1 การประช มช แจง คณะท างานเพ อเตร ยมการ จ านวน 2 ว น ระยะท 2 การประช มเช ง ปฏ บ ต การจ ดท ากรอบสาระการ เร ยนร ท องถ นจ งหว ดเพชรบ รณ จ านวน 3 ว น ระยะท 3 การประช ม พ จารณากรอบสาระการเร ยนร ท องถ นจ งหว ดเพชรบ รณ 1 ว น 2. เผยแพร กรอบสาระการเร ยนร ท องถ นจ งหว ดเพชรบ รณ ให สถานศ กษาในส งก ด (โดยว ธ การ ส งไฟล เอกสารให รร หร อซ ด ) 3. การประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนา หล กส ตรท องถ น รร.กล มต วอย าง (กล มว งชมภ -รร.บ านกม.2) ระยะท 1 การประช มเช ง ปฏ บ ต การเตร ยมบ คลากรและ ผ เก ยวข อง 1 ว น ระยะท 2 ฝ กปฎ บ ต การสร าง และพ ฒนาหล กส ตรท องถ น จ านวน 3 ว น ระยะท 3 การทดลองใช หล กส ตร 2 ส ปดาห (14 ว น) และสะท อนผลการใช หล กส ตร ระยะเวลาด าเน นการ พ.ศ พ.ศ ผ ร บผ ดชอบ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คณะว จ ย Coaching team /Area base ศน.น รภ ย คณะว จ ย Coaching team /Area base

4 4 5. ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน (ต อ) ท ก จกรรม (ยกมาจากข อ 4) 4. การน เทศ ต ดตามผลการใช หล กส ตรโรงเร ยนท เป น กล ม ต วอย างว จ ยการพ ฒนาหล กส ตร ท องถ น 5. สร ปรายงานผลการใช หล กส ตร สถานศ กษาท กประเภท ระยะเวลาด าเน นการ พ.ศ พ.ศ ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผ ร บผ ดชอบ ศน.น รภ ย คณะท างาน 5. งบประมาณ แหล งงบประมาณ งบพ ฒนาประส ทธ ภาพกลย ทธ 35,000...บาท สพฐ.จ ดสรร ตามหน งส อท...บาท หน วยงานอ นๆ จ ดสรร ตามหน งส อท...บาท แยกเป น ค าตอบแทน. บาท ค าใช สอย 35,000 บาท ค าว สด... บาท ค าน าม น บาท รายละเอ ยดการใช งบประมาณ ก จกรรม/รายละเอ ยด (ก จกรรม ตามข อ 4 และ ข อ 5) งบ ประมาณ หมวดรายจ าย ตอบแทน ใช สอย อ นๆ 4.1 การประช มจ ดท ากรอบสาระการเร ยนร ท องถ นจ งหว ด เพชรบ รณ ระด บเขตพ นท การศ กษา ระยะท 1 การประช มช แจงคณะท างานเพ อเตร ยมการ จ านวน 1 ว น ผ เข าประช ม 20 คน - ค าเคร องด มและอาหารว าง (20x50x2) - ค าอาหารกลางว น (20x70x2) ระยะท 2 การประช มเช งปฏ บ ต การจ ดท ากรอบสาระ การเร ยนร ท องถ นจ งหว ดเพชรบ รณ 3 ว น ผ เข าประช ม 20 คน - ค าเคร องด มและอาหารว าง (20x50x3) - ค าอาหารกลางว น (20x70x3) 4,800 7,200 2,000 2,800 3,000 4,200

5 5 รายละเอ ยดการใช งบประมาณ (ต อ) ก จกรรม/รายละเอ ยด (ก จกรรม ตามข อ 4 และ ข อ 5) ระยะท 3 การประช มพ จารณากรอบสาระการเร ยนร ท องถ นจ งหว ดเพชรบ รณ 1 ว น ผ เข าประช ม 20 คน - ค าเคร องด มและอาหารว าง (20x50x1) - ค าอาหารกลางว น (20x70x1) - ค าถ ายเอกสารกรอบสาระท องถ น 26 เล มๆ ละ 100 บาท 4.2 เผยแพร กรอบสาระการเร ยนร ท องถ นจ งหว ดเพชรบ รณ ให สถานศ กษาในส งก ด (โดยว ธ การ ส งไฟล เอกสารให รร หร อ แผ นซ ด ) 4.3 การประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาหล กส ตรท องถ น รร.กล ม ต วอย างว จ ย(กล มว งชมภ -รร.บ านกม.2) ระยะท 1 การประช มเช งปฏ บ ต การเตร ยมบ คลากรและ ผ เก ยวข อง 1 ว น ผ เข าประช ม 30 คน - ค าเคร องด มและอาหารว าง (30x50x1) - ค าอาหารกลางว น (30x70x1) ระยะท 2 ฝ กปฎ บ ต การสร างและพ ฒนาหล กส ตรท องถ น จ านวน 3 ว น ผ เข าประช ม 30 คน - ค าเคร องด มและอาหารว าง (30x50x3) - ค าอาหารกลางว น (30x70x3) ระยะท 3 การทดลองใช หล กส ตร 2 ส ปดาห (14 ว น) และ สะท อนผลการพ ฒนาคร และหล กส ตรท องถ น 1 ว น ผ เข า ประช ม 30 คน - ค าเคร องด มและอาหารว าง (30x50x1) - ค าอาหารกลางว น (30x70x1) งบ ประมาณ 5,000 หมวดรายจ าย ตอบแทน ใช สอย อ นๆ 1,000 1,400 2, ,600 10,800 3,600 1,500 2,100 4,500 6,300 1,500 2, การน เทศ ต ดตามผลการใช หล กส ตรโรงเร ยนท เป นแกนน า รร.กล มต วอย างว จ ยการพ ฒนาหล กส ตรท องถ น 4.5 สร ปรายงานผลการใช หล กส ตรสถานศ กษาท กประเภท รวมงบประมาณ 35,000-35,000 หมายเหต ขอถ วจ ายท กรายการตามท จ ายจร ง

6 7. การประเม นผล ต วบ งช สภาพความส าเร จ ว ธ การว ดและประเม นผล เคร องม อท ใช ว ดและประเม นผล 1. สถานศ กษาท เป นกล มต วอย างม การพ ฒนาหล กส ตร ท องถ น ร อยละ 80 - การประเม นผล - การส ารวจ - แบบประเม นผลการใช หล กส ตร สถานศ กษา 2. สถานศ กษาท กแห งทดลองใช หล กส ตรรายว ชาเพ มเต ม - การน เทศ ต ดตามผล - แบบส งเกตการฝ กปฏ บ ต การ ในป การศ กษา 2557 ร อยละ การส งเกต - แบบน เทศ ต ดตามการใช 3. สถานศ กษาท กแห งประเม นผลการใช หล กส ตร หล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเพ มเต ม ในป การศ กษา 2557 ร อยละ 80 - แบบส ารวจข อม ลการสร างและ 4. ได รายงานผลการประเม นการใช หล กส ตรเพ มเต ม ใช หล กส ตรสถานศ กษา หน าท พลเม อง 1 เล ม 5. ได รายงานผลการประเม นการใช หล กส ตรแกนกลาง อาเซ ยน 1 เล ม 6. ได รายงานการว จ ยพ ฒนาหล กส ตรท องถ น 1 เร อง 8. ผลท คาดว าจะได ร บ สถานศ กษาในส งก ดท กแห ง ได ร บการส งเสร มในการสร างและพ ฒนาสาระหล กส ตรสถานศ กษา สามารถ บร หารจ ดการหล กส ตรและประเม นผลการใช หล กส ตร น าผลการประเม นไปใช ในการพ ฒนาหล กส ตร ร อยละ 80 6 (ลงช อ) ผ เสนอโครงการ (นายว รย ทธ วงศ อ ย) ต าแหน ง ผ อ านวยการกล มน เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา (ลงช อ) ผ เห นชอบโครงการ (นางส ร ชา ชาต ส ทธ ) รองผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1 (ลงช อ)......ผ อน ม ต โครงการ (นายธว ช กงเต ม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ รณ เขต 1

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค งาน/โครงการ การบร หารงบประมาณ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ความสอดคล อง กลย ทธ สพฐ. ท 4 พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ กลย ทธ สพป. ท 4 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามหล

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

ช อโครงการ โครงการซ อว สด พ ฒนาความพร อมน กเร ยนระด บปฐมว ย แผนงาน

ช อโครงการ โครงการซ อว สด พ ฒนาความพร อมน กเร ยนระด บปฐมว ย แผนงาน 61 ช อโครงการ โครงการซ อว สด พ ฒนาความพร อมน กเร ยนระด บปฐมว ย แผนงาน งานบร หารงบประมาณ สนองนโยบาย กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและ หน วยงานร บผ ดชอบ ผ ร บผ ดชอบ ส งเสร มความสามารถด

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา

2.1 บ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วงของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 1 โครงการ พ ฒนางาน ICT เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 หน วยงานท ร บผ ดชอบ กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 ผ ร บผ ดชอบ นายวช รว ชญ เยาว น น, นางธน ดา ส รส

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

โครงการส มมนา การเสร มสร างศ กยภาพการจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL)

โครงการส มมนา การเสร มสร างศ กยภาพการจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL) โครงการส มมนา การเสร มสร างศ กยภาพการจ ดการเร ยนร แบบ Brain Based Learning (BBL) ----------------------------------------------------- หล กการและเหต ผล จากพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 น

More information

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2. 1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.1 และก จกรรมสน บสน น รห ส 1.2,1.3 3. ล กษณะโครงการ : ต อเน อง 4. ระยะเวลาเร มต นโครงการ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๘ โรงเร ยนว ดบางล าภ ต าบลบางครก อ าเภอบ านแหลม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเพชรบ ร เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การจ ดท

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.

รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท. รายงานผลการด าเน นงานโครงการท ส าค ญตามนโยบายร ฐบาล ป งบประมาณ ๒๕๕๕ หน วยงาน สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.) โครงการ: พ ฒนาว ด ท ศน การจ ดก จกรรมการเร ยนร ว ทยาศาสตร คณ ตศาสตร ระด บประถมศ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ

More information

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง

โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง โครงการพ ฒนาระบบเคร อข ายเทคโนโลย เพ อการบร หารจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2558 สนอง นโยบาย สพป. พ ทล ง เขต 2 ด านค ณภาพ ข อท 4 มาตรฐานส าน กงาน มาตรฐานท 1 ต วบ งช ท 1 (2),(3) จ ดเน น สพฐ. ด านคร และบ คลากรทางการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS)

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ช องาน/โครงการ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา (SMSS) ล กษณะโครงการ ใหม ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 23-35 ส.ค. 2555 ผ ร บผ ดชอบโครงการ/ก จกรรม ก มเกล ยง หน วยงานท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สารบ ญ บทน า... 1 ว ตถ ประสงค... 3 เป าหมาย... 3 กลย ทธ... 3 แนวทางปฏ บ ต ตามกลย ทธ... 4 แหล งงบประมาณ... 6 ระยะเวลา... 6 ประเด นการต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ 1 การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ องค ประกอบพ นฐานในโครงการแต ละโครงการน นควรจะม ด งน ๑.ช อแผนงาน เป นการกาหนดช อให ครอบคล มโครงการเด ยวหร อหลายโครงการท ม ล กษณะงานไปใน ท ศ ทางเด ยวก นเพ อแก ไขป ญหาหร

More information

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ คาอธ บายมาตรฐาน การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ หมายถ ง การดาเน นงานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อให บรรล ตามเป าหมาย โดยม งเน นการสร างและพ ฒนากระบวนการบร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก...

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... ท ประช มคณะกรรมการบร หารเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ

More information