แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดการความร ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน 2555"

Transcription

1 แผนการจ ดการ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ป การศ กษา 2555 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ก นยายน

2 การจ ดการของส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ม หน าท ร บผ ดชอบในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย ท งการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษา การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นการประก นค ณภาพ การพ ฒนาปร บปร งการด าเน นงานของแตละหนวยงานในมหาว ทยาล ยรวมท งสงเสร ม สน บสน นประสานงานและสร างความเข าใจเก ยวก บการ ประก นค ณภาพให ก บบ คลากรและน กศ กษาภายในมหาว ทยาล ย จ งได จ ดท าว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค และประเด นย ทธศาสตร ไว ด งน ว ส ยท ศน ส าน กประก นค ณภาพการศ กษาจะเป นกลไกส าค ญในการสงเสร ม และผล กด นองค กรให ม งส ว ฒนธรรมค ณภาพอยางย งย น ว ตถ ประสงค 1. เพ อพ ฒนาการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยอยางเป นระบบ 2. เพ อสน บสน นและให ความรวมม อในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาของหนวยงานในมหาว ทยาล ย 3. เพ อเป นหนวยงานท ประสานงานการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาท งภายในมหาว ทยาล ยและภายนอกมหาว ทยาล ย 4. เพ อเป นหนวยงานต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย 5. เพ อเป นหนวยงานสงเสร มการพ ฒนาปร บปร งการด าเน นงานของแตละหนวยงานในมหาว ทยาล ยม งส ค ณภาพ 6. เพ อสงเสร ม สน บสน นประสานงานและสร างความเข าใจเก ยวก บการประก นค ณภาพให ก บบ คลากรและน กศ กษาภายในมหาว ทยาล ย 7. เพ อสร างจ ตส าน ก/ท ศนคต ของบ คลากรให ม ส กท ด ตอการประก นค ณภาพการศ กษา ให เป นสวนหน งของการปฏ บ ต งาน 8. เพ อเป นหนวยงานประสานงานและด าเน นการเพ อขอร บรองว ทยฐานะของมหาว ทยาล ย 2

3 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : จ ดการศ กษาอยางม ค ณภาพและเป นสากลเพ อผล ตบ ณฑ ตตามค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ของมหาว ทยาล ย ประเด นย ทธศาสตร ท 5 : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น ด งน น จ งได จ ดท าแผนการจ ดการตามประเด นย ทธศาสตร เพ อให สอดคล องก บการด าเน นงาน เพ อให เก ดบรรยากาศของการแลกเปล ยนเร ยนร ส งแวดล อมท เอ อตอการเร ยนร อ นจะสงผลให ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา เป นองค กรแหงการเร ยนร โดยน ากระบวนการจ ดการเป นเคร องม อในการด าเน นงานการจ ดการ ท ม งเน นประส ทธ ภาพ ของการพ ฒนา การสร างใหมตลอดจนการจ ดการท ม อย ในองค การให เป นระบบเพ อน าไปส การพ ฒนาบ คลากรและพ ฒนางานของส าน กฯให ม ค ณภาพ กลย ทธ การจ ดการ 1. การสร างช มชนน กปฏ บ ต (Communities of Practices) เพ อบร หารจ ดการแฝง (Tacit Knowledge) โดยเน นการสร างปฏ ส มพ นธ ทางส งคม (Social Interaction) ท กอให เก ดการ ถายทอดและแบงป นระหวางบ คลากรของหนวยงานและในมหาว ทยาล ย 2. การสอนงาน (Coaching ) เป นการข บเคล อนข ามบ คคลท งายและใกล ต วคนท างานมากท ส ด ให ผ ท ม ประสบการณ มากกวาหร อร นพ ท ม ผลงานด มาแนะน า สอน ให คนท มาใหมหร อคน ท ม ผลงานไมด ได เร ยนร ปร บปร งว ธ การท างาน ในก จกรรม QA Happy ม แตให 3. การเลาเร อง (Story Telling) เร องราวท บอกเลาท าให ผ ฟ งเข าไปรวมอย ในความค ด ม ส กเสม อนเป นสวนหน งของเร องท เลา ม ความต องการท จะหาค าตอบเพ อแก ป ญหาเร องราวและ ความค ดตางๆ ในเร องท เลาน นกลายเป นของผ ฟ ง ผ ฟ งม ใชเป นเพ ยงผ ส งเกตภายนอกอ กตอไป เป นการถอดฝ งล กโดยการมอบหมายให ผ ท ม ผลงานด หร อม ว ธ การท างานท ด มาเลาให คน อ นๆ ฟ งวาท าอยางไร คนเลาจะต องเลาให สน ก นาฟ ง เร าใจ เลาให เห นการปฏ บ ต เห นบ คคล ต วละครในเหต การณ ใช ภาษาเช งปฏ บ ต จร ง เลาส งท ตนเองท าจร งๆ ก บม อ ไมปร งแตง ใสส ต ไข เลาเหม อนเลาน ทานให เด กฟ ง เป าหมายการจ ดการ ป การศ กษา ม การรวบรวมผลการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อสร ปเป นคล งของส าน ก 2. ม ระบบการจ ดการสารสนเทศเพ อการจ ดการคล ง 3

4 แผนการจ ดการ แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ท จ าเป นตอการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของหนวยงาน ช อหนวยงาน : ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพาย พ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด เป าหมายของต วช ว ด องค ท จ าเป นตอการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให 5.1 ระบบการบร หารจ ดการ ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรร มาภ บาล การบร หารความ เส ยง การจ ดการเพ อ 36 ระด บ ความส าเร จของ การบร หารความ เส ยงตามเกณฑ 6 ข อ องค ท จ าเป น : K1.1 กระบวนการการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน เหต ผลท เล อกองค : บ คลากรย งขาดความเข าใจเร องการบร หารความเส ยง และ การควบค มภายใน ย งไมม ระบบต ดตามเพ อผล กด นให การบร หารความเส ยงเก ด ประส ทธ ภาพ สถาบ นม นคงและ เจร ญก าวหน าอยาง ย งย น น าไปส การพ ฒนาองค กร 5.7 น กศ กษาและบ คลากร ตระหน กถ งความส าค ญของ การพ ฒนาระบบการประก น ค ณภาพการศ กษาและสร าง ว ฒนธรรมค ณภาพของ มหาว ทยาล ย สกอ. 50 ร อยละของ จ านวนคณะว ชา/ หนวยงานท ม ผล การประเม นการ ประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ต งแต 3.51 ข น ไป ตอจ านวน คณะว ชาและ หนวยงานท งหมด ร อยละ 70 องค ท จ าเป น : K2.1 แนวทางการพ ฒนาค ณภาพตามต วบงช การประเม น ค ณภาพภายใน เหต ผลท เล อกองค : เพ อหาแนวทางการพ ฒนาค ณภาพของต วบงช ตางๆ อ นจะ ผล กด นให คณะว ชา และหนวยงานม ผลการด าเน นงานท ด องค ท จ าเป น :K2.2 เทคน คการใช โปรแกรม Microsoft Office เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน เหต ผลท เล อกองค : เทคน คในการปฏ บ ต งาน และความเช ยวชาญ ของบ คลากร ในส าน กแตกตางก น หากท กคนได เพ มเต มเทคน คตางๆ จะชวยให การปฏ บ ต งาน รวดเร วข น และม ประส ทธ ภาพย งข น องค ท จ าเป น :K2.3 ความเคล อนไหวและขาวสารการประก นค ณภาพการศ กษา เหต ผลท เล อกองค : ม ความเคล อนไหวและขาวสารการประก นค ณภาพ การศ กษาอยางตอเน อง จากองค กรภายนอกท เก ยวข อง เชน สมศ. สกอ. และ บางคร งไมสามารถสงบ คลากรท งหมดเข ารวมประช มได เน องจากม ข อจ าก ดด าน งบประมาณ 4

5 แผนการจ ดการ แผนท 1 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K1.1 กระบวนการการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน ต วช ว ด : ระด บความส าเร จของการบร หารความเส ยงตามเกณฑ สกอ. เป าหมาย : 6 ข อ ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 1 การบงช 1.1 แตงต งของ ส าน กฯ ก.ย. 55 ม ประกาศแตงต ง 1 ฉบ บ บ คลากรส าน กประก น ประธานและ เลขาน การ 1.2 จ ดประช มเพ อพ จารณาองค ท ก.ย สร ปรายงาน - 1 ฉบ บ จ าเป นในการบร หารความเส ยง ประช ม 2. จ านวนรายการ - อยางน อย 1 องค รายการ 2 การสร างและแสวงหา ท ม 1. จ านวนคร งการ ตรวจสอบวาเก ยวก บการบร หาร ประช มหร อฝ กอบรม ความเส ยงท ม ครบถ วนถ กต อง สามารถน าไปใช งานได หร อไม โดยด จากค ม อการบร หารความเส ยงของป ท ผานมาเป นการแสวงหาจาก เอกสาร (Explicit Knowledge) บ คลากรส าน กประก น - 1 คร ง บ คลากรส าน กประก น ประธานและ เลขาน การ ประธาน 5

6 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K1.1 กระบวนการการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน ต วช ว ด : ระด บความส าเร จของการบร หารความเส ยงตามเกณฑ สกอ. เป าหมาย : 6 ข อ ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต ท ไมม สามารถสร างได เองหร อไมหร อ สร ปวาต องหาจากภายนอก โดย การสงบ คลากรเข ารวมอบรมในเร อง การบร หารความเส ยง 3 การจ ดการให เป นระบบ รวบรวมคล งด านการบร หาร ความเส ยง ให เป นหมวดหม และเป น ฐานเร องการ บร หารความเส ยง - 1 ฐาน ระบบ การควบค มภายใน 3.2 น าท ได จ ดระบบแล วมาจ ดท าคล ง ด านการบร หารความเส ยง จ านวนเอกสารคล ง - 1 ฉบ บ 4 การประมวลกล นกรอง สงคล ง ด านการบร หารความ เส ยงให ผ เช ยวชาญกล นกรอง/ เม.ย. จ านวนองค ท ให ผ เช ยวชาญ - ไมน อยกวา 2 เร อง ตรวจสอบความสมบ รณ และค ณภาพ กล นกรอง/ตรวจสอบ 4.2 ประช มเพ อปร บเน อหา องค ตาม ข อเสนอแนะจากผ เช ยวชาญ เม.ย. จ านวนองค ท ผานการกล นกรอง/ - ไมน อยกวา 2 เร อง ตรวจสอบ 5 การเข าถ ง - 6

7 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K1.1 กระบวนการการบร หารความเส ยง การควบค มภายใน ต วช ว ด : ระด บความส าเร จของการบร หารความเส ยงตามเกณฑ สกอ. เป าหมาย : 6 ข อ ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 5.1 จ ดท าเอกสารคล งฯ ท ได ร บการ กล นกรองแล ว พ.ค. จ านวนฐาน - 1 ฐาน 5.2 เผยแพรประชาส มพ นธ ผานส อ ตางๆ เชน แจกเป นเอกสาร เว ปไซต พ.ค. ม การเผยแพร ประชาส มพ นธ - จ านวนคร งของ ผ เข าถ งคล ง บ คลากรมหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 6 การแบงป นแลกเปล ยน ใช web blog ให เคร อขาย/ผ เก ยวข อง ได แลกเปล ยนเร ยนร จ านวนคร งการ แลกเปล ยนเร ยนร - อยางน อย 2 คร ง บ คลากรมหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 6.2 จ ดก จกรรมช มชนน กปฏ บ ต การ บร หารความเส ยง จ านวนคร งการ แลกเปล ยนเร ยนร - อยางน อย 1 คร ง บ คลากรส าน กประก น และบ คลากร ภายในมหาว ทยาล ย 7 การเร ยนร สน บสน นให น าไปใช ปฏ บ ต จร ง พ.ค. จ านวนบ คลากรท น าไปใช - อยางน อย 1 คน บ คลากรมหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 7

8 แผนการจ ดการ แผนท 2 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K2.1 แนวทางการพ ฒนาค ณภาพตามต วบงช การประเม นค ณภาพภายใน ต วช ว ด : ร อยละของจ านวนคณะว ชา/หนวยงานท ม ผลการประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในต งแต 3.51 ข นไป ตอจ านวนคณะว ชาและหนวยงานท งหมด ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 1 การบงช 1.1 แตงต งของ ส าน กฯ ก.ย. 55 ม ประกาศแตงต ง 1 ฉบ บ บ คลากรส าน ก ประก น ประธานและ เลขาน การ 1.2 จ ดประช มเพ อพ จารณาองค ท ก.ย สร ปรายงาน - 1 ฉบ บ จ าเป นในการหาแนวทางการพ ฒนา ประช ม ค ณภาพตามต วบงช การประเม นค ณภาพ 2. จ านวนรายการ - อยางน อย1 ภายใน องค รายการ 2 การสร างและแสวงหา ท ม 1. จ านวนคร งการ ตรวจสอบวาเก ยวก บแนวทางการ อบรม/ พ ฒนาค ณภาพตามต วบงช การประเม น ประช มส มมนาท ค ณภาพภายในท ม ครบถ วนถ กต อง เก ยวข องก บต วบงช สามารถน าไปใช งานได หร อไม โดยด จาก การประเม นฯ ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาเป นการ แสวงหาจากเอกสาร (Explicit บ คลากรส าน ก ประก น - อยางน อย 2 คร ง บ คลากรส าน ก ประก น ผ ประเม นค ณภาพ ภายใน/กรรมการ ประก นค ณภาพ การศ กษาของคณะ ว ชา/หนวยงาน ประธานและ เลขาน การ ประธานคณะกรรมการ จ ดการ 8

9 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K2.1 แนวทางการพ ฒนาค ณภาพตามต วบงช การประเม นค ณภาพภายใน ต วช ว ด : ร อยละของจ านวนคณะว ชา/หนวยงานท ม ผลการประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในต งแต 3.51 ข นไป ตอจ านวนคณะว ชาและหนวยงานท งหมด ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต Knowledge) ท ไมม สามารถสร างได เองหร อไมหร อ สร ปวาต องหาจากภายนอก โดย การสงบ คลากรเข ารวมอบรม/ประช มใน เร องต วบงช การประเม น 3 การจ ดการให เป นระบบ รวบรวมคล งแนวทางการพ ฒนา ค ณภาพตามต วบงช การประเม นค ณภาพ ภายใน ให เป นหมวดหม และเป นระบบ ฐานเร องแนว ทางการพ ฒนา ค ณภาพตามต วบงช - 1 ฐาน คณะกรรมการ จ ดการ การประเม นค ณภาพ ภายใน 3.2 น าท ได จ ดระบบแล วมาจ ดท าคล ง จ านวนเอกสารคล ง - 1 ฉบ บ คณะกรรมการ ด านแนวทางการพ ฒนาค ณภาพ จ ดการ ตามต วบงช การประเม นค ณภาพภายใน 4 การประมวลกล นกรอง สงคล ง ด านแนวทางการพ ฒนา ค ณภาพตามต วบงช การประเม นค ณภาพ ภายในให ผ เช ยวชาญกล นกรอง/ เม.ย. จ านวนองค ท ให ผ เช ยวชาญ กล นกรอง/ตรวจสอบ - ไมน อยกวา 2 เร อง คณะกรรมการ จ ดการ 9

10 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K2.1 แนวทางการพ ฒนาค ณภาพตามต วบงช การประเม นค ณภาพภายใน ต วช ว ด : ร อยละของจ านวนคณะว ชา/หนวยงานท ม ผลการประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในต งแต 3.51 ข นไป ตอจ านวนคณะว ชาและหนวยงานท งหมด ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต ตรวจสอบความสมบ รณ และค ณภาพ 4.2 ประช มเพ อปร บเน อหา องค ตาม ข อเสนอแนะจากผ เช ยวชาญ เม.ย. จ านวนองค ท ผานการกล นกรอง/ - ไมน อยกวา 2 เร อง คณะกรรมการ จ ดการ ตรวจสอบ 5 การเข าถ ง จ ดท าเอกสารคล งฯ ท ได ร บการ พ.ค. จ านวนฐาน - 1 ฐาน คณะกรรมการ กล นกรองแล ว จ ดการ 5.2 เผยแพรประชาส มพ นธ ผานส อ พ.ค. ม การเผยแพร - จ านวนคร งของผ บ คลากร ตางๆ เชน แจกเป นเอกสาร เว ปไซต ประชาส มพ นธ เข าถ งคล ง มหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 6 การแบงป นแลกเปล ยน ใช weblog ให เคร อขาย/ผ เก ยวข องได จ านวนคร งการ - อยางน อย 2 คร ง บ คลากร แลกเปล ยนเร ยนร แลกเปล ยนเร ยนร มหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 6.2 จ ดก จกรรมช มชนน กปฏ บ ต CoP CQI จ านวนคร งการ (Continuous Quality Improvement) แลกเปล ยนเร ยนร - อยางน อย 2 คร ง บ คลากรส าน ก ประก น ผ ประเม นค ณภาพ ภายใน/กรรมการ ประก นค ณภาพ ประธานคณะกรรมการ จ ดการ 10

11 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K2.1 แนวทางการพ ฒนาค ณภาพตามต วบงช การประเม นค ณภาพภายใน ต วช ว ด : ร อยละของจ านวนคณะว ชา/หนวยงานท ม ผลการประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในต งแต 3.51 ข นไป ตอจ านวนคณะว ชาและหนวยงานท งหมด ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต การศ กษาของคณะ ว ชา/หนวยงาน 7 การเร ยนร สน บสน นให น าไปใช ปฏ บ ต จร ง พ.ค. จ านวนบ คลากรท - อยางน อย 1 คน บ คลากร น าไปใช มหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 11

12 แผนการจ ดการ แผนท 3 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K2.2 เทคน คการใช โปรแกรม Microsoft Office เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน ต วช ว ด : ร อยละของจ านวนคณะว ชา/หนวยงานท ม ผลการประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในต งแต 3.51 ข นไป ตอจ านวนคณะว ชาและหนวยงานท งหมด ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 1 การบงช 1.1 แตงต งของ ส าน กฯ ก.ย. 55 ม ประกาศแตงต ง 1 ฉบ บ บ คลากรส าน กประก น ประธานและ เลขาน การ 1.2 จ ดประช มเพ อพ จารณาองค ท ก.ย สร ปรายงาน - 1 ฉบ บ จ าเป นใน เร อง เทคน คการใช โปรแกรม ประช ม Microsoft Office เพ อเพ ม 2. จ านวนรายการ - อยางน อย1 ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน องค รายการ 2 การสร างและแสวงหา การแสวงหาจากเอกสาร 1. จ านวนคร งการ - อยางน อย 2 (Explicit Knowledge) และการ แลกเปล ยนเร ยนร คร ง แสวงหาท ฝ งอย ในต วคน (Tacit Knowledge) โดยการจ ดก จกรรม QA Happy ม แตให โดย ใช เทคน คการสอน งาน (Coaching ) 3 การจ ดการให เป นระบบ - บ คลากรส าน กประก น บ คลากรส าน กประก น ประธานและ เลขาน การ ประธาน 12

13 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K2.2 เทคน คการใช โปรแกรม Microsoft Office เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน ต วช ว ด : ร อยละของจ านวนคณะว ชา/หนวยงานท ม ผลการประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในต งแต 3.51 ข นไป ตอจ านวนคณะว ชาและหนวยงานท งหมด ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 3.1 รวบรวมคล งด านเร อง เทคน ค การใช โปรแกรม Microsoft Office ฐานเร อง เทคน คการใช - 1 ฐาน เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน ให เป นหมวดหม และเป นระบบ โปรแกรม Microsoft Office 3.2 น าท ได จ ดระบบแล วมาจ ดท าคล ง เร อง เทคน คการใช โปรแกรม จ านวนเอกสารคล ง - 1 ฉบ บ Microsoft Office เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน 4 การประมวลกล นกรอง สงคล ง เร อง เทคน คการใช โปรแกรม Microsoft Office เพ อเพ ม เม.ย. จ านวนองค ท ให ผ เช ยวชาญ - ไมน อยกวา 2 เร อง ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานให ผ เช ยวชาญกล นกรอง/ตรวจสอบความ สมบ รณ และค ณภาพ กล นกรอง/ตรวจสอบ 4.2 ประช มเพ อปร บเน อหา องค ตาม ข อเสนอแนะจากผ เช ยวชาญ เม.ย. จ านวนองค ท ผานการกล นกรอง/ - ไมน อยกวา 2 เร อง ตรวจสอบ 5 การเข าถ ง จ ดท าเอกสารคล งฯ ท ได ร บการ พ.ค. จ านวนฐาน - 1 ฐาน 13

14 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K2.2 เทคน คการใช โปรแกรม Microsoft Office เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน ต วช ว ด : ร อยละของจ านวนคณะว ชา/หนวยงานท ม ผลการประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในต งแต 3.51 ข นไป ตอจ านวนคณะว ชาและหนวยงานท งหมด ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต กล นกรองแล ว 5.2 เผยแพรประชาส มพ นธ ผานส อ ตางๆ เชน แจกเป นเอกสาร เว ปไซต พ.ค. ม การเผยแพร ประชาส มพ นธ - จ านวนคร งของ ผ เข าถ งคล ง บ คลากรมหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 6 การแบงป นแลกเปล ยน ใช weblog ให เคร อขาย/ผ เก ยวข องได แลกเปล ยนเร ยนร จ านวนคร งการ แลกเปล ยนเร ยนร - อยางน อย 2 คร ง บ คลากรมหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 6.2 น าเสนอผลงานการจ ดก จกรรม QA Happy ม แตให จ านวนคร งการ แลกเปล ยนเร ยนร - อยางน อย 1 คร ง บ คลากรส าน กประก น ประธาน 7 การเร ยนร สน บสน นให น าไปใช ปฏ บ ต จร ง พ.ค. จ านวนบ คลากรท น าไปใช - อยางน อย 1 คน บ คลากรมหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 14

15 แผนการจ ดการ แผนท 4 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K2.3 ความเคล อนไหวและขาวสารการประก นค ณภาพการศ กษา ต วช ว ด : ร อยละของจ านวนคณะว ชา/หนวยงานท ม ผลการประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในต งแต 3.51 ข นไป ตอจ านวนคณะว ชาและหนวยงานท งหมด ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 1 การบงช 1.1 แตงต งของ ส าน กฯ ก.ย. 55 ม ประกาศแตงต ง 1 ฉบ บ บ คลากรส าน กประก น ประธานและ เลขาน การ 1.2 จ ดประช มเพ อพ จารณาองค ท ก.ย สร ปรายงาน - 1 ฉบ บ จ าเป นใน เร อง ความเคล อนไหวและ ประช ม ขาวสารการประก นค ณภาพการศ กษา 2. จ านวนรายการ - อยางน อย1 องค รายการ 2 การสร างและแสวงหา การแสวงหาจากเอกสาร 1. จ านวนคร งการ - อยางน อย 2 (Explicit Knowledge) และการ แลกเปล ยนเร ยนร คร ง แสวงหาท ฝ งอย ในต วคน (Tacit Knowledge) โดยการจ ดก จกรรม ไป ไหนมาเลา ซ งใช เทคน คการเลาเร อง (Story Telling) 3 การจ ดการให เป นระบบ - บ คลากรส าน กประก น บ คลากรส าน กประก น ประธานและ เลขาน การ ประธาน 15

16 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K2.3 ความเคล อนไหวและขาวสารการประก นค ณภาพการศ กษา ต วช ว ด : ร อยละของจ านวนคณะว ชา/หนวยงานท ม ผลการประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในต งแต 3.51 ข นไป ตอจ านวนคณะว ชาและหนวยงานท งหมด ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 3.1 รวบรวมคล งด าน เร อง ความ เคล อนไหวและขาวสารการประก น ฐานเร องความ เคล อนไหวและ - 1 ฐาน ค ณภาพการศ กษา ให เป นหมวดหม และ เป นระบบ ขาวสารการประก น ค ณภาพการศ กษา 3.2 น าท ได จ ดระบบแล วมาจ ดท าคล ง เร อง ความเคล อนไหวและขาวสารการ จ านวนเอกสารคล ง - 1 ฉบ บ ประก นค ณภาพการศ กษา 4 การประมวลกล นกรอง สงคล ง เร อง ความเคล อนไหว และขาวสารการประก นค ณภาพ เม.ย. จ านวนองค ท ให ผ เช ยวชาญ - ไมน อยกวา 2 เร อง การศ กษาให ผ เช ยวชาญกล นกรอง/ ตรวจสอบความสมบ รณ และค ณภาพ กล นกรอง/ตรวจสอบ 4.2 ประช มเพ อปร บเน อหา องค ตาม ข อเสนอแนะจากผ เช ยวชาญ เม.ย. จ านวนองค ท ผานการกล นกรอง/ - ไมน อยกวา 2 เร อง ตรวจสอบ 5 การเข าถ ง จ ดท าเอกสารคล งฯ ท ได ร บการ พ.ค. จ านวนฐาน - 1 ฐาน กล นกรองแล ว 5.2 เผยแพรประชาส มพ นธ ผานส อ พ.ค. ม การเผยแพร - จ านวนคร งของ บ คลากรมหาว ทยาล ย 16

17 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประเด นย ทธศาสตร : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อให สถาบ นม นคงและเจร ญก าวหน าอยางย งย น องค ท จ าเป น : K2.3 ความเคล อนไหวและขาวสารการประก นค ณภาพการศ กษา ต วช ว ด : ร อยละของจ านวนคณะว ชา/หนวยงานท ม ผลการประเม นการประก นค ณภาพการศ กษาภายในต งแต 3.51 ข นไป ตอจ านวนคณะว ชาและหนวยงานท งหมด ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต ตางๆ เชน แจกเป นเอกสาร เว ปไซต ประชาส มพ นธ ผ เข าถ งคล ง / ผ ท สนใจ 6 การแบงป นแลกเปล ยน ใช weblog ให เคร อขาย/ผ เก ยวข องได แลกเปล ยนเร ยนร จ านวนคร งการ แลกเปล ยนเร ยนร - อยางน อย 2 คร ง บ คลากรมหาว ทยาล ย / ผ ท สนใจ 7 การเร ยนร สน บสน นให น าไปใช ปฏ บ ต จร ง พ.ค. จ านวนบ คลากรท - อยางน อย 1 บ คลากรมหาว ทยาล ย น าไปใช คน / ผ ท สนใจ 17

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge)

แบบฟอร ม 11 : แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Knowledge) รายงานผลการตามแผนการจ ดการความร แผนท 4 ประจาป 2553 ด าน การพ ฒนางานสน บสน นว ชาการและธ รการให ม ประส ทธ ภาพ ผ รายงาน นางดวงใจ ศ ภสาร มภ ส งก ดหน วยงาน รายงาน ณ ว นท 30 ก นยายน 2553 แบบฟอร ม 11 : แผนการจ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information