กระบวนการ KM / ก จกรรมการ จ ดการความร จานวน ผลการประเม น/ หมายเหต กล ม เป าหมาย

Size: px
Start display at page:

Download "กระบวนการ KM / ก จกรรมการ จ ดการความร จานวน ผลการประเม น/ หมายเหต กล ม เป าหมาย"

Transcription

1 -๒๙- แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : แผน ๒ : ๓.๑.๔ ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม (สาน กส งเสร มและพ ท กษ ) ประเด นย ทธศาสตร ๒ ส งเสร มความม นคงทางส งคมของ องค ความร จาเป น : การพ ฒนา ต วช ว ดตามคาร บรอง : ๓.๑.๔ ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม (๒,๕๐๐ คน) เหต ผลในการเล อก : ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม โดยการพ ฒนาเง น ลา ด บ การ KM / ก จกรรมการ จ ดการความร ระยะ เวลา ๑ การบ งช ความร ๑. ธ.ค. คณะทางานจ ดการ ๒๕๕๓ ความร เพ อทบทวน ย ทธศาสตร KM/ ก.พ. จาแนก/สร ปเล อก องค ความร สาค ญ และจาเป นในการ ปฏ บ ต งานเพ อ ผล กด นประเด น ย ทธศาสตร สท. ไปส ความสาเร จ ต วช ว ด - องค ความร ได จากการ ๑ องค ความร - คณะทางาน KM - คณะทางาน ๑ องค ความร จาเป น ค อ การพ ฒนา การ ก ย ม สท. คณะทางานจ ดการความร เพ อทบทวนย ทธศาสตร KM/ จาแนก/สร ปเล อกองค ความร สาค ญและจาเป นในการปฏ บ ต งาน เพ อผล กด นประเด นย ทธศาสตร สท. ไปส ความสาเร จ - คณะทางาน KM ของ สทส. พ จารณาว เคราะห ประเด น ย ทธศาสตร สาหร บเล อกองค ความร หล ก และทบทวนการทางาน KM ผ านมา พร อมท งปร บองค ของคณะทางาน - คณะทางานฯ ว เคราะห ทบทวนดาเน นงาน และเล อกความร สาค ญและจาเป น ในการปฏ บ ต งานด านการให บร การ - รายงานการ คณะทางาน KM - รายงานการ คณะทางาน

2 -๓๐- แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : แผน ๒ : ๓.๑.๔ ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม (สาน กส งเสร มและพ ท กษ ) ลา การ KM / ก จกรรม ระยะ ต วช ว ด ๒ การสร างและแสวงหาความร ๑. ศ กษา พ.ร.บ. กฎระเบ ยบ เก ยวข อง เพ อว เคราะห ดาเน นงาน และทบทวนข นตอน การทางาน โดยศ กษาจ ดอ อน จ ดแข ง การให บร การเง นก ท น ๒. ศ กษาเทคน ค ว ธ การในการ จ ดการข อม ล (การจ ดเก บข อม ล การส บค นข อม ล การแสดงผล ข อม ล) ด วยระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อปร บเปล ยน ว ธ การในการให ก ย มและเป น ช องทางในการส อสาร แลกเปล ยนข อม ลระหว าง สทส. และ พมจ. ก.พ. เม.ย. - ม แนวทางใน การพ ฒนา ๑ แนวทาง - เจ าหน า - ม แนวทาง ในการ พ ฒนา สท. ศ กษา พ.ร.บ. กฎระเบ ยบ เก ยวข อง เพ อว เคราะห ดาเน นงาน และทบทวนข นตอน การทางาน โดยศ กษาจ ดอ อน จ ดแข ง การให บร การเง นก ศ กษาเทคน ค ว ธ การในการจ ดการ ข อม ล (การจ ดเก บข อม ล การส บค น ข อม ล การแสดงผล ข อม ล) ด วยระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อปร บเปล ยนว ธ การ ในการให ก ย ม และเป นช องทางใน การส อสารแลกเปล ยนข อม ล ระหว าง สทส. และ พมจ. ระยะเวลาระหว างเด อน ก มภาพ นธ เมษายน ม แนวทางในการจ ดเก บข อม ล ผ ขอก ย ม ด วยระบบ IT - เอกสาร เก ยวข อง (พ.ร.บ. กฎ ระเบ ยบ เก ยวข อง - ข อม ล ผ ขอก ย ม ด วย ระบบ IT

3 -๓๑- แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : แผน ๒ : ๓.๑.๔ ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม (สาน กส งเสร มและพ ท กษ ) ลา การ KM / ก จกรรม ระยะ ต วช ว ด ๓ การจ ดการความร ให เป นระบบ ๑. รวบรวมความร จ ดหมวดหม ปร บลดข อม ลซ าซ อน และจ ดทา ข อม ลด าน ด วยร ปแบบ Excel โดยใช ระบบ IT ๒. ศ กษา ออกแบบเว บไซด โดยเพ มเต มร ปแบบ Excel ในเมน เป นเมน ใหม เพ อใช ในการตรวจสอบนาเข าข อม ล ประมวลผลข อม ลก ย ม ม.ค. เม.ย. -ร ปแบบ ของ - ๑ ร ปแบบ -เจ าหน า - ร ปแบบ ใหม ของ โดย ใช ระบบ IT ใน ร ปแบบ Excel สท. - รวบรวมความร จ ดหมวดหม ปร บลอกข อม ลซ าซ อน และ จ ดทาข อม ลด าน ด วยร ปแบบ Excel โดย ใช ระบบ IT - ศ กษาออกแบบเว บไซด โดยเพ มเต มเมน ใหม ในร ปแบบ Excel เพ อใช ในการ ตรวจสอบนาเข าข อม ล ประมวลผลข อม ลก ย ม - การปร บแบบฟอร มบ นท กผ ขอก ย ม ในร ปแบบ Excel จากเด มจะเป นการกรอก ข อม ลโดยเจ าหน าส วนกลาง ซ งม ตาราง ๙๔ ช อง ได ม การพ ฒนาโดย การรวบรวมจ ดหมวดหม ละปร บลด ข อม ลซ าซ อนเหล อตาราง ๒๗ ช อง ส งผลให เจ าหน า พมจ. ลงข อม ลได ถ กต อง สะดวก รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพข น - รายงาน การ คณะ ทางาน KM -แบบฟอร ม ร ปแบบ Excel ม การพ ฒนา - เว บไซด

4 -๓๒- แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : แผน ๒ : ๓.๑.๔ ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม (สาน กส งเสร มและพ ท กษ ) ลา การ KM / ก จกรรม ระยะ ต วช ว ด ๔ การประมวล และกล นกรอง ความร ๑. จ ดคณะทางาน KM ของ สทส. และ คณะทางาน พ.ค. - ร ปแบบ ของ - ม การ พ ฒนา ร ปแบบของ - ผอ.สทส. - ผ เช ยวชาญ ด าน - คณะทางาน KM, - เจ าหน า สทส. - ร ปแบบ ของ ได ร บการ พ ฒนา สท. คณะทางาน KM ของ สทส. และคณะทางาน โดยเช ญ ผอ.สทส. และ ผ เช ยวชาญเฉพาะด าน เป นผ ว พากษ ระยะเวลาช วงป พ.ศ. - ม การปร บร ปแบบใหม ของ ฯ ในร ปแบบ Excel ออกจากเว บบอร ดของ เพ อให เก ดความสะดวกใน การค นหา และง ายต อการเข าไปกรอก ข อม ลของเจ าหน าในส วนภ ม ภาค - รายงาน การ - เว บไซด www. olderfund. opp.go.th

5 -๓๓- แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : แผน ๒ : ๓.๑.๔ ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม (สาน กส งเสร มและพ ท กษ ) ลา การ KM / ก จกรรม ระยะ ต วช ว ด ๕ การเข าถ งความร ๑. จ ดทาค ม อการใช งานระบบ ก ย มเง น ๒. การเผยแพร ค ม อการใช งาน ระบบก ย ม (ในระบบเว บไซด ของ ฯ) ม.ย. ก.ค. - ม ช องทาง ในการ เร ยนร / เข าถ ง ความร ของ - ๒ ช องทาง - เจ าหน า ฯ, - เจ าหน า พมจ. - สนใจการ ก ย มฯ - ม ช องทาง ในการ เข าถ ง ความร ด าน ฯ ๒ ช องทาง สท. ม ช องทางในการเร ยนร /เข าถ ง ความร ของ ประเภทราย บ คลสาหร บเจ าหน าส วนกลาง และส วนภ ม ภาค โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศ โดยจ ดทาเป นค ม อการ ใช งาน และเผยแพร ค ม อการใช งานฯ ด งกล าวในระบบเว บไซด ของ - ม การพ ฒนาช องทางในการเข าถ ง ความร ด าน ด งน ๑. ค ม อการใช งานระบบก ย ม ๒. การเผยแพร ค ม อการใช งานฯ - เว บไซด www. olderfund. opp.go.th

6 -๓๔- แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : แผน ๒ : ๓.๑.๔ ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม (สาน กส งเสร มและพ ท กษ ) ลา การ KM / ก จกรรม ระยะ ต วช ว ด ๖ การแบ งบ น แลกเปล ยนความร การซ กซ อมความเข าใจ ในการปฏ บ ต งาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อ - เสร มสร างความร ความเข าใจ ในการและแนวทางใน การพ ฒนาเง นฯ - เพ อนาเสนอระบบการนาเข า ข อม ล ร ปแบบใหม และต ดตาม นาเข าข อม ล ก.ค. - ร อยละของ เจ าหน า พมจ. ได ร บ การเสร มสร าง ความร ใน การ และแนวทาง การพ ฒนาการ ก ย ม -ร อยละของ เจ าหน า พมจ. ม ความ พ งพอใจในการ ปฏ บ ต งานตาม ร ปแบบ กาหนด - ร อยละ ๙๐ เจ าหน า พมจ. ๗๕ คนจาก ๗๕ จ งหว ด ม ผ เข าร วม ๑๒๘ คน โรงแรม เฟ ร ท กทม. การซ กซ อมความเข าใจใน การปฏ บ ต งาน โดย สร างความร ความเข าใจใน การและแนวทางในการ พ ฒนาเง นฯ และ นาเสนอระบบการนาเข าข อม ล ร ปแบบใหม - เจ าหน า/ผ ร บผ ดชอบ จาก พมจ. ๑๒๘ คน ม ความร ความเข าใจในการ และแนวทางการปฏ บ ต งานตาม ร ปแบบของ ได ร บการพ ฒนา - ร อยละ ๙๕ ของผ เข าร วมการ ม ความพ งพอใจในการ ปฏ บ ต งานตามร ปแบบกาหนด ใน ระด บมากข นไป - ผ เข าร วม ๑๒๘ คน - สร ป ซ กซ อม ความเข าใจ ในการ ปฏ บ ต งาน

7 -๓๕- แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : แผน ๒ : ๓.๑.๔ ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม (สาน กส งเสร มและพ ท กษ ) ลา การ KM / ก จกรรม ระยะ ต วช ว ด ๗ การเร ยนร และยกย องชมเชย ๑. จ ดเวท ถ ายทอดองค ความร เร องการพ ฒนา ให ก บ เจ าหน า สท. ก.ค. - ร อยละ ของ เจ าหน า สท. เข า แลกเปล ยน ความร - ร อยละ ๙๐ - บ คลากร สท. ๑๐๐ คน - การจ ดเวท ถ ายทอด องค ความร เร อง การ พ ฒนา ฯ สท. จ ดเวท ถ ายทอดความร เร อง การ พ ฒนา ให ก บเจ าหน า สท. - การจ ดเวท ถ ายทอดองค ความร เร อง การพ ฒนา ฯ โดยม บ คลากร สท. เข าร วม ๑๐๖ คน - สร ป จ ดเวท ถ ายทอด องค ความร ฯ ๒. จ ดก จกรรมยกย อง ชมเชย และการให รางว ล KM Awards เพ อสร างแรงจ งใจการนาเข า ข อม ล ก.ค. - รางว ล ด านการ นาเข า ข อม ลผ าน ระบบ IT - ๓ รางว ล - เจ าหน า ผ ปฏ บ ต งาน ท ง ๗๕ จ งหว ด - ม การมอบ รางว ล KM Awards แก เจ าหน า ผ ปฏ บ ต งานก ย ม ฯ ๔ รางว ล สท. จ ดก จกรรมยกย องชมเชย และการ ให รางว ล KM Awards เพ อสร าง แรงจ งใจการนาเข าข อม ล ให แก เจ าหน าร บผ ดชอบในการ ให บร สาหร บ ของ พมจ. ๗๕ จ งหว ด - จ ดประกวดและมอบรางว ล KM Awards แก เจ าหน าผ ปฏ บ ต งานฯ พมจ. ด าน ประเภท การนาเข าข อม ลผ านระบบ IT ๔ รางว ล โดย ผอ.สท. (นายสมชาย เจร ญอานวยส ข) - เจ าหน าผ ปฏ บ ต งานฯ ม ขว ญ กาล งใจ ในการข บเคล อนการ ดาเน นงานด านการให บร ของ โดยม งประส ทธ ภาพ การม ส วนร วม และผลส มฤทธ - การมอบรางว ล KM Awards (สร ปการ ซ กซ อมความ เข าใจในการ ปฏ บ ต งาน ณ รร.เฟ ร ท กทม.)

8 -๓๖- แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : แผน ๒ : ๓.๑.๔ ร อยละของเข าถ งหล กประก นทางส งคม (สาน กส งเสร มและพ ท กษ ) ลา การ KM / ก จกรรม ระยะ ต วช ว ด ๓. ก จกรรม KM AWARDS ส.ค ก.ย - รางว ล ประเภทการ ต ดตามเง น ค างชาระ จากการ ก ย มเง นฯ โดยไม ม ผ ค างชาระ - ๓ รางว ล - พมจ. ๗๕ จ งหว ด - ม การมอบ รางว ล KM Awards แก จ งหว ดม การต ดตาม เง นค าง ชาระจาก เง นฯ โดยไม ม ผ ค างชาระ รร. เฟ ร ท กทม. จ ดประกวดและมอบรางว ลให ก บ หน วยงานม ดาเน นงาน ด านการต ดตามเง นค างชาระจาก เง นฯ โดยไม ม ผ ค างชาระ ๓ รางว ล - จ ดประกวดและมอบรางว ลแก หน วยงานม ดาเน นงาน ด านการต ดตามเง นค างชาระจากการ ก ย มเง นฯ โดยไม ม ผ ค างชาระ ๓ รางว ล โดย ผอ.สท. (นายสมชาย เจร ญอานวยส ข) - การมอบ รางว ล KM Awards ใน ระด บ หน วยงาน (สร ปการ ซ กซ อมความ เข าใจในการ ปฏ บ ต งาน ณ รร.เฟ ร ท กทม.)

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน 18 บทท 4 แนวทางการจ ดการ องค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ว ตถ ประสงค : พ ฒนากระบวนการจ ดการของหน วยงานเพ อให บ คลากรปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษากร งเทพมหานคร ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ความร เก ยวก บการใช งานเว บไซต ของส าน ก แบบฟอร ม 1 การจ าแนกองค ความร

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

การจ ดการความร ในองค กร

การจ ดการความร ในองค กร การจ ดการความร ในองค กร Knowledge Management PRD ๓ สาน กประชาส มพ นธ เขต ๓ ป งบประมาณ ๒๕๕๔... สาน กประชาส มพ นธ เขต ๓ โดยคณะทางานการจ ดการความร ( KM Team) ท ม ผ อานวยการสาน กประชาส มพ นธ เขต ๓ (นางจ นตนา

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556

แผนการจ ดการความร คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556 แผนการจ ดการ คณะเกษตรและช วภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประจาป 2556 คำนำ กระบวนการจ ดการเป นหน งในกระบวนการพ ฒนางานโดยการนาท ช ดแจ งหร อท ม อย ในต วบ คคลมาเข าส กระบวนการ ซ งคณะเกษตรและช วภาพได กาหนดประเด

More information

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร แผนการด าเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ดผลงาน ผลการ ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร ๑. จ ดประช มเพ

More information

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2551 จ ดท าโดย จ งหว ด : ส ร นทร ว นท : ส งหาคม 2551 สารบ ญ หน า องค ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการ 5 ภาคผนวก 9 CKO Profile 10 รายช อท มงาน

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ส าน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต สารบ ญ หน า ค าน า ๑ บทสร ปส าหร บผ บร หาร ๒ สร ปแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๓ ว เคราะห ภารก จ ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร กรอบการต ดส นใจเล อกขอบเขต KM ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... ๔ ๙ องค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖.

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ๑. ๒. ๔. ๕. ๖. ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ว ส ยท ศน ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล องค กรช นนาด านการบร หารจ ดการส งแวดล อมและความปลอดภ ย ภาคอ ตสาหกรรม พ นธก จ ๑. ๒. ๓. การเตร ยมกาล

More information